Prace dyplomowe z dziedziny: Handel

prace dyplomowe z handlu

Wymiana handlowa między Polska a Unią Europejską

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I. TEORETYCZNE PODSTAWY WYMIANY HANDLOWEJ W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ 5
1.1. Istota i pojęcie polityki handlowej 5
1.1.1 Ewolucja pojęcia polityki handlowej 5
1.1.2 Kryteria klasyfikacji i czynniki kształtujące politykę handlową 6
1.2 Wybrane teorie polityki handlowej-synteza 14
1.2.1 Merkantylizm 14
1.2.2 Ewolucja klasycznej teorii handlu międzynarodowego 18
1.2.3 Wpływ teorii neoklasycznych na kształtowanie korzyści z wymiany międzynarodowej 20
1.2.4 Teorie neotechnologiczne 22
1.3 Handel zagraniczny a wzrost gospodarczy 25
ROZDZIAŁ II. EWOLUCJA I ROZWÓJ POLITYKI HANDLOWEJ UNII EUROPEJSKIEJ 29
2.1. Polityka handlowa Unii Europejskiej 29
2.1.1. Kształtowanie polityki handlowej UE 30
2.1.2. Podstawy traktatowe polityki handlowej UE 31
2.2. Narzędzia polityki handlowej UE 33
2.2.1. Znaczenie ceł we współczesnym handlu 33
2.2.2. Środki ochronne stosowane w polityce handlowej UE 34
2.3. Dostosowania Polski do wspólnej Polityki Handlowej 36
2.3.1. Układ Stowarzyszeniowy jako podstawa wymiany handlowej partnerów 38
2.4. MUkład akcesyjny Polski z UE – implikacje dla wymiany handlowej 44
ROZDZIAŁ III. ROZWÓJ WYMIANY HANDLOWEJ MIĘDZY POLSKĄ A UE 49
3.1. Ewolucja polskiego handlu zagranicznego 49
3.2. Charakterystyka wymiany towarowej 65
3.2.1. Relacje handlowe Polska – UE 65
3.2.2. Struktura geograficzna wymiany towarowej 68
3.2.3. Struktura towarowa wzajemnego handlu 74
3.2.4. Dynamika handlu Polski i UE 78
3.3. Główni partnerzy handlowi Polski na rynku UE 82
3.4. Obraz bilansu handlowego partnerów-Polski i UE 84
3.5. Szanse i zagrożenia Polski na rynku UE – aspekt handlowy 88
ZAKOŃCZENIE 91
BIBLIOGRAFIA 92
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 95

Skuteczna sprzedaż

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I PODSTAWY TEORETYCZNE 6
1.1. Sprzedaż jako zjawisko historyczne 6
1.2. Techniki sprzedaży – opis i analiza 14
1.3. Wizerunek i techniki stosowane przez współczesnego sprzedawcę 31
ROZDZIAŁ II OPIS BADANEJ FIRMY ASSA ABLOY 41
2.1. Prezentacja firmy 41
2.2. Przegląd działalności 42
2.3. Struktura organizacyjna 45
ROZDZIAŁ III TECHNIKI SKUTECZNEJ SPRZEDAŻY NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA ASSA ABLOY 47
3.1. Wizerunek przedsiębiorstwa 47
3.2. Techniki sprzedaży stosowane przez menedżerów działu sprzedaży 48
3.3. Techniki sprzedaży stosowane przez pracowników najniższych szczebli 51
ZAKOŃCZENIE 57
BIBLIOGRAFIA 59
SPIS RYSUNKÓW 61

Strategie wejścia i rozwoju zagranicznych firm handlowych

Wstęp 3
Rozdział 1. Handel we współczesnej gospodarce 5
1.1. Istota i pojęcie handlu we współczesnej gospodarce 5
1.2. Funkcje handlu 12
1.3. Powstanie i rozwój marketingu handlowego 18
Rozdział 2. Charakterystyka przedsiębiorstwa handlowego 24
2.1. Istota i cechy przedsiębiorstwa handlowego 24
2.2. Przedsiębiorstwa handlowe w systemie dystrybucji oraz ich typologia 29
Rozdział 3. Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw handlowych 50
3.1. Makrootoczenie – otoczenie zewnętrzne 52
3.2. Zagraniczne otoczenie zewnętrzne 62
3.2.1. Internacjonalizacja działalności przedsiębiorstw handlowych 66
3.3. Mikrootoczenie przedsiębiorstwa 72
Rozdział 4. Strategie marketingowe zagranicznych firm handlowych 82
Zakończenie 114
Bibliografia 116
Spis tabel i rysunków 120

System kontroli w obrocie towarami

Wstęp 2
Rozdział 1. Międzynarodowy system kontroli obrotu towarowego 4
1.1. Międzynarodowe organizacje w handlu światowym – ich przesłanki powstania i rozwoju 4
1.2. Międzynarodowe organizacje i porozumienia nieproliferacyjne 13
1.3. Regulacje kontroli obrotu w UE 22
Rozdział 2. Krajowy system kontroli obrotu towarowego 34
2.1. Polskie podstawy prawne kontroli obrotu z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym 34
2.2. Kontrola handlu wewnątrzunijnego 42
2.3. Zezwolenia i ich przyznawanie 47
Rozdział 3. Wewnętrzny system kontroli obrotu i jego efektywność 54
3.1. Elementy administracyjne i analityczne systemu WSK w Polsce 54
3.2. Monitorowanie i kontrola przedsiębiorców („czarne listy firm”) 61
3.2. Listy kontrolne 67
Zakończenie 71
Bibliografia 72

Stosunki polityczne i gospodarcze krajów UE z Chinami

Wstęp 4
Rozdział 1. Międzynarodowa integracja gospodarcza 6
1.1. Przesłanki i warunki międzynarodowej integracji gospodarczej 6
1.2. Modele i mechanizmy integracji gospodarczej 10
1.3. Unia Europejska jako forma integracji gospodarczej 17
1.4. Bilans wzajemnych korzyści wynikający z międzynarodowej integracji gospodarczej 23
Rozdział 2. Korzyści wynikające z handlu międzynarodowego 25
2.1. Kierunki rozwoju handlu międzynarodowego 25
2.2. Wpływ handlu międzynarodowego na zmianę struktury dochodu narodowego 32
2.3. Wpływ handlu międzynarodowego na zwiększenie efektywności gospodarowania 35
2.4. Korzyści z handlu międzynarodowego w warunkach braku wolnego handlu 41
Rozdział 3. Międzynarodowe stosunki walutowe i finansowe 47
3.1. Instytucjonalne i ekonomiczne warunki rozliczania obrotów za granicą 47
3.2. Rozliczanie obrotów z zagranicą przez podmioty gospodarcze 57
3.3. Międzynarodowe systemy walutowe 61
3.3.1. System waluty złotej 63
3.3.2. System waluty sztabowo złotej (1918-1939) 67
3.3.3. System z Bretton Woods (1944-1971) 72
3.3.4. System wielodewizowy (od 1973 roku) 75
3.4. Funkcjonowanie Europejskiego Systemu Walutowego 79
Rozdział 4. Stosunki polityczne i gospodarcze krajów UE z Chinami 82
4.1. Dialog w sprawie polityki handlowej 82
4.2. Dialog polityczny w sprawie konkurencji 87
4.3. Współpraca w sprawach celnych 92
4.4. Stan polsko – chińskiej współpracy handlowej, gospodarczej i inwestycyjnej 93
Zakończenie 104
Bibliografia 107
Spis tabel 110

Specyficzność sprzedaży bezpośredniej firm akwizycyjnych w Polsce na przykładzie „Amway”

Wstęp 3
Rozdział 1. Sprzedaż: istota, podstawowe funkcje i formy. 5
1.1. Istota i funkcje sprzedaży 5
1.2. Metody i techniki sprzedaży 7
1.3. Zarządzanie sprzedażą 9
Rozdział 2. Sprzedaż bezpośrednia – nowe sposoby docierania do klienta 20
2.1. Historia powstania i definicje marketingu bezpośredniego 20
2.2. Istota sprzedaży bezpośredniej: „klient lojalny”, cele, baza danych 23
2.3. Narzędzia sprzedaży bezpośredniej 26
2.3.1. Sprzedaż osobista. 26
2.3.2. Telemarketing – sprzedaż przez telefon. 35
2.3.3. Direct-mail – wysyłka pocztowa. 37
2.3.4. Internet. 39
Rozdział 3. Sprzedaż bezpośrednia jako forma działalności gospodarczej na przykładzie firmy Amway 43
3.1. Historia firmy 43
3.2. Metody docierania do klienta i sposoby pozyskiwania 49
3.3. Katalog oraz produkty Amway’a 54
3.4. Klienci i dystrybutorzy – charakterystyka 57
Zakończenie 64
Bibliografia 66
Spis tabel 68
Spis rysunków 69

Ewolucja polsko-rosyjskiego handlu

Wstęp 2
Rozdział I. Wpływ handlu zagranicznego na procesy wzrostu gospodarczego kraju 4
1.1. Przesłanki, istota i znaczenie międzynarodowej wymiany towarowej 4
1.2. Cechy handlu międzynarodowego, jego rodzaje i uczestnicy 9
1.3. Efekty wymiany międzynarodowej 14
Rozdział II. Polsko – rosyjska współpraca gospodarcza w latach 1998-2004 22
2.1. Zakres polsko-rosyjskiej współpracy gospodarczej 22
2.2. Współpraca handlowa 27
2.3. Współpraca w zakresie infrastruktury 34
2.4. Współpraca w dziedzinie inwestycji 35
2.5. Inne formy polsko-rosyjskiej współpracy gospodarczej 38
Rozdział III. Kształtowanie się bilansu handlowego Polski z Rosją w latach 1998-2004 44
3.1. Poziom i struktura polsko-rosyjskiego bilansu handlowego 44
3.2. Ewolucja polsko – rosyjskiej wymiany handlowej 52
Rozdział IV. Efektywność handlu Polski z Rosją na tle wymiany handlowej z krajami Unii Europejskiej i Europy Środkowowschodniej 60
4.1. Ogólna charakterystyka polskich obrotów zagranicznych z UE i krajami Europy Środkowowschodniej 60
4.2. Rynki wschodnie – niewykorzystane szansę polskiej gospodarki 67
Zakończenie 78
Bibliografia 80
Spis tabel i rysunków 82

Handel elektroniczny w Polsce

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ 1. GENEZA I ROZWÓJ INTERNETU 5
1.1. Początki Internetu 5
1.2. Internet w Polsce 10
1.3. Usługi informacyjne w Internecie 12
1.3.1. Poczta elektroniczna 12
1.3.2. Strony WWW (World Wide Web) 13
1.3.3. Grupy dyskusyjne (USENET) i listy dyskusyjne 15
1.3.4. FTP (File Transfer Protocol) 16
1.3.5. IRC (Internet Relay Chat) 17
1.3.6. Usługi przekazywania strumieni audio i video 17
1.3.7. Inne usługi 18
1.4. Przyszłość usług informacyjnych 18
1.5. Dostępność Internetu w Polsce 19
ROZDZIAŁ 2. ZASTOSOWANIE INTERNETU W HANDLU W POLSCE 21
2.1. Polskie prawo a Internet 21
2.2. Przyszłość usług informatycznych 24
ROZDZIAŁ 3. DOSTĘPNOŚĆ INTERNETU W POLSCE I STRUKTURA UŻYTKOWNIKÓW 34
3.1. Wykorzystanie Internetu w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach 34
3.2. Kierunki rozwoju handlu elektronicznego w Polsce 47
3.3. Szanse i zagrożenia rozwoju handlu elektronicznego w Polsce 51
3.4. Dostosowanie polskiego handlu elektronicznego do wymogów Unii Europejskiej. 52
ZAKOŃCZENIE 55
ABSTRAKT W JĘZYKU OBCYM 55
SPIS RYSUNKÓW 56
SPIS TABEL 57
SPIS SCHEMATÓW 58
LITERATURA 59
SŁOWNICZEK 60

Efektywność polityki handlowej przedsiębiorstw w obrocie międzynarodowym

Wstęp
Rozdział I. Rynek i jego rodzaje
1.1. Pojęcie rynku międzynarodowego
1.2. Światowy rynek opon samochodowych
1.3. Specyfika polskiego rynku opon samochodowych
Rozdział II. Narzędzia polityki handlowej
2.1. Współczesne gospodarowanie i produkcja
2.2. Efektywność procesu produkcyjnego
2.3. Decyzje i narzędzia marketingowe w handlu hurtowym
Rozdział III. Efektywność polityki handlowej przedsiębiorstw w obrocie międzynarodowym – analiza elementów polityki handlu zagranicznego na przykładzie Firmy Oponiarskiej Dębica S. A.
3.1. Prezentacja firmy (działalność w ramach koncernu międzynarodowego)
3.2. Sprzedaż i dystrybucja produktów firmy na rynku krajowym
3.3. Sprzedaż i dystrybucja produktów firmy na rynku międzynarodowym
3.4. Prezentacja wyników finansowych na tle wyników branży w Polsce, na świecie i jako część wyników całego koncernu.
3.5. Wnioski
Zakończenie
Bibliografia

Polityka dystrybucyjna firmy na rynku odzieżowym

Wstęp 3
Rozdział I. Pojęcie i istota dystrybucji towarów 5
1.1. Pojęcie dystrybucji 5
1.1.1. Miejsce dystrybucji w marketingu 5
1.1.2. Funkcje dystrybucji 7
1.2. Kanały dystrybucji 8
1.2.1. Istota kanałów dystrybucji 8
1.2.2. Wybór kanału dystrybucji 11
1.2.3. Zarządzanie kanałem dystrybucji 16
1.2.4. Współdziałanie i konflikt w kanale dystrybucji towarów 17
1.3. Fizyczna dystrybucja towarów 19
1.3.1. Fazy fizycznego przepływu towarów 19
1.3.2. Logistyka marketingowa 20
1.4. Handel hurtowy 21
1.4.1. Znaczenie handlu hurtowego 21
1.4.2. Rodzaje hurtowników 22
1.5. Handel detaliczny 23
1.5.1. Znaczenie handlu detalicznego 23
1.5.2. Rodzaje detalistów 24
Rozdział II. Pozycja firmy X na polskim rynku odzieżowym 26
2.1. Rys historyczny przemysłu odzieżowego 26
2.2. Aktualna sytuacja przemysłu odzieżowego 31
2.2.1. Ocena konkurencyjności wyrobów przemysłu odzieżowego 31
2.2.2. Ocena polskiego eksportu i importu w sektorze odzieżowym 37
2.3. Znaczenie przemysłu odzieżowego w polskiej gospodarce 42
2.4. Kierunki rozwoju przemysłu odzieżowego w Polsce 48
2.4.1. Działania w sektorze odzieżowym w kontekście integracji z Unią Europejską 48
2.4.2. Przemysł odzieżowy po wejściu Polski do UE 52
2.5. Ocena konkurencyjności wyrobów firmy X na polskim rynku odzieżowym 54
2.5.1. Analiza SWOT 54
2.5.2. Analiza PEST 59
Rozdział III. Ocena efektywności polityki dystrybucyjnej firmy X 63
3.1. Charakterystyka firmy X 63
3.1.1. Rys historyczny 63
3.1.2. Oferta produktowa 66
3.2. Analiza systemu dystrybucji firmy X 68
3.2.1. Zaopatrzenie i logistyka 68
3.2.2. Magazynowanie i zapasy 70
3.2.3. Organizacja sprzedaży 72
3.3. Ocena systemu dystrybucji firmy X 75
Zakończenie 76
Bibliografia 78
Spis tabel i rysunków 81