Prace dyplomowe z dziedziny: ZZL

prace dyplomowe z zzl – prace magisterskie i licencjackie z zarządzania zasobami ludzkimi

Ocena efektywności rekrutacji w przedsiębiorstwie

Wstęp 3
Rozdział 1. Znaczenie zarządzania zasobami ludzkimi 5
1.1. Zarządzanie zasobami ludzkimi jako strategia rozwoju firmy 5
1.2. Problematyka ZZL a aktualna sytuacja rynkowa 8
1.3. Najważniejsze zadania ZZL w obliczu konkurencji rynkowej 10
1.4. Rola funkcji personalnej w zarządzaniu zasobami ludzkimi 13
1.5. Aktualne modele ról zarządzania zasobami ludzkimi 18
Rozdział 2. Proces rekrutacji i selekcji w zarządzaniu zasobami ludzkimi 24
2.1 Pojęcie rekrutacji i selekcji pracowników 24
2.1.1. Rola i skuteczność rekrutacji a motywacja pracowników 25
2.2. Etapy i metody rekrutacji 27
2.2.1. Planowanie zasobów ludzkich 28
2.2.2. Przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych 30
2.2.3.Testy psychologiczne 32
2.2.4. Wprowadzenie pracowników do organizacji 34
2.3. Etapy selekcji 35
2.2.1.Określanie wymagań 36
2.2.2.Wydzielenie (outsourcing)rekrutacji 36
2.2.3.Metody selekcji 39
2.2.4.Referencje i oferty 40
Rozdział 3. Charakterystyka firmy „X” 44
3.1. Przedmiot działalności firmy 44
3.2. Aktualna pozycja firmy na rynku firm rekrutacyjnych 49
3.3. Sytuacja firmy a projekty zmian 52
Rozdział 4. Analiza procesu rekrutacji przez firmę „X” 58
4.1 Zasady rekrutacji i metody selekcji przyszłych pracowników wg standardów „X” 58
4.2. Etapy rekrutacji 61
4.2.1. Zbieranie i weryfikacja informacji 61
4.2.2. Dobór i ocena kandydatów w „X” 64
4.3. Rekrutacja w „X” a ogólne tendencje światowe 68
4.4. Koncepcja „X”- skuteczność i zasadność 70
4.4.1. Fluktuacja kandydatów 70
4.4.2 Trafność założeń koncepcji 72
4.5. Ocena rekrutacji w Firmie „X” 73
Wnioski i rekomendacje 75
Bibliografia 78
Spis tabel i rysunków 80

Nowoczesne techniki motywowania pracowników

Wstęp 2
Rozdział I. Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami w Polsce i Unii Europejskiej 3
1.1.Pojęcie i cele zarządzania 3
1.2. Funkcje i znaczenie zarządzania 11
1.3. Sektor MSP w polskiej gospodarce rynkowej 17
1.4. Rola małych i średnich przedsiębiorstw w krajach Unii Europejskiej 21
Rozdział II. Narzędzia i środki motywacji 27
2.1. Czynniki pobudzania motywacji 27
2.2. Instrumenty oddziaływania motywacyjnego 30
2.2.1. Materialne systemy motywowania 30
2.2.2. Niematerialne systemy wynagradzania 39
Rozdział III. Najnowsze światowe metody motywowania pracowników 50
3.1. Najnowsze metody motywowania 50
3.2. Weryfikacja użyteczności procedur motywowania 60
3.3. Wpływ i efektywność nowoczesnych metod motywowania na zarządzanie przedsiębiorstwem 64
Zakończenie 70
Bibliografia 71
Spis tabel i schematów 74

Motywacja pracowników w zarządzaniu bankiem Pekao SA

Wstęp 2
Rozdział I. Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji bankowej 4
1.1 Strategia rozwoju banków. 4
1.2 Strategia personalna jako forma zarządzania zasobami ludzkimi 9
1.3 Motywowanie pracowników jako warunek realizacji strategii banku 18
Rozdział II. Wpływ motywacji na postawy i zachowania pracownicze 23
2.1. Kreowanie postaw i zachowań pracowniczych 23
2.2. Bariery i trudności w uzyskaniu zamierzonych efektów motywacji 31
2.3. Motywacja i jej wpływ na zaspokojenie potrzeb społecznych pracowników 35
Rozdział III. Kształtowanie systemu motywacji Banku Pekao SA 44
3.1 Cele i zadania systemu motywacji pracowników banku 46
3.2 Struktura systemu motywacji 56
3.3 Warunki wdrażania systemu motywacji 59
Zakończenie 63
Bibliografia 65

Mobbing w Polsce

dwa pierwsze rozdziały pracy dyplomowej

Rozdział 1. Charakterystyka zjawiska 1
1.1. Regulacja prawna mobbingu w Polsce 1
1.2. Regulacje prawne mobbingu w wybranych krajach Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie 8
1.3. Czym jest mobbing? 11
1.4. Definicje mobbingu i pojęć z nim związanych 13
1.5. Przyczyny szykanowania w miejscu pracy 16
1.6. Zachowania wchodzące w zakres mobbingu 20
1.7. Etapy przebiegu mobbingu 23
1.8. Typ osobowości prześladowcy 28
1.9. Typ osobowości ofiary 31
1.10. Skutki prześladowań 34
1.11.Utrudnienia pojawiające się podczas walki z mobbingiem 37
Rozdział 2. Metodologiczne aspekty badań 43
2.1. Problemy badawcze 43
2.2. Hipotezy badawcze 47
2.3. Zmienne i wskaźniki 50
2.4. Metody pozyskiwania danych empirycznych 56
2.5. Przebieg i organizacja badań. 65

Motywowanie pracowników na przykładzie przedsiębiorstwa Kolporter S.A.

WSTĘP 3
Rozdział 1 ISTOTA MOTYWOWANIA 4
1.1. Pojęcie motywacji i motywowania 4
1.2. Proces motywacyjny 9
1.3. Środki motywacyjne 13
1.4. Modele motywacji 19
1.5. Wybrane teorie motywacji 27
Rozdział 2 CZYNNIKI MOTYWACJI I NARZĘDZIA MOTYWACJI 33
2.1. Motywowanie materialne 36
2.1.1. Składniki wynagrodzenia 37
2.1.2. Płaca zasadnicza 39
2.1.3. Premiowanie 43
2.1.4. Nagrody 47
2.2. Motywowanie niematerialne 49
Rozdział 3 ANALIZA CZYNNIKÓW MOTYWACYJNYCH NA PRZYKŁADZIE FIRMY „KOLPORTER” S.A. 53
3.1. Prezentacja przedsiębiorstwa Kolporter S.A. 53
3.2. Metoda badania 58
3.3. Cel badania 62
3.4. Wyniki badań 64
3.5. Podsumowanie badań 77
ZAKOŃCZENIE 80
BIBLIOGRAFIA 82
SPIS WYKRESÓW 85
SPIS TABEL 86
SPIS RYSUNKÓW 87
SPIS SCHEMATÓW 88
ANEKS 89

Motywowanie do pracy pracowników PKO Bank Polski S.A.

Wstęp 2
Rozdział I. Motywowanie jako element zarządzania zasobami ludzkimi 4
1.1. Zarządzanie zasobami ludzkimi – zagadnienia teoretyczne 4
1.2. Motywowanie 16
1.2.1. Wybrane teorie motywacji 19
1.2.2. Funkcje i cele 23
1.2.3. Techniki 24
Rozdział II. Założenia badawcze 30
2.1. Teren badań – PKO BP S.A. 30
2.2. Cel badań 36
2.3. Problem badawczy 37
2.4. Problematyka badawcza 39
2.5. Hipoteza 41
2.6. Metody badawcze 44
Rozdział III. Wpływ motywatorów na efektywność pracy w świetle badań własnych 48
3.1. Wskaźniki efektywności pracy 48
3.2. Wpływ motywatorów materialnych 51
3.2.1. Na realizację zleceń 51
3.2.2. Na jakość wykonywanych czynności 57
3.2.3. Na terminowość wykonywanych czynności 60
3.2.4. Na prowadzenie dokumentacji 63
3.3. Wpływ motywatorów niematerialnych 65
3.3.1. Na realizację zleceń 66
3.3.2. Na jakość wykonywanych czynności 68
3.3.3. Na terminowość wykonywanych czynności 70
3.3.4. Na prowadzenie dokumentacji 72
Podsumowanie 75
Bibliografia 78
Spis rysunków 81

Mobbing – patologia zarządzania

Wstęp 3

Rozdział I. Pojęcie mobbingu 5
1.1. Rodzaje mobbingu 8
1.2. Dręczyciel i ofiary mobbingu 9
1.3. Przyczyny mobbingu 12
1.4. Cechy wyróżniające mobbing 16
1.5. Fazy mobbingu 18
1.6. Prawne aspekty mobbingu 19
1.7. Przeciwdziałanie mobbingowi 23

Rozdział II. Metodologia badań własnych 28
2.1. Przedmiot i cel badań 28
2.2. Hipotezy badawcze 28
2.3. Charakterystyka grupy badanej 29

Rozdział III. Mobbing w badanym przedsiębiorstwie 30
3.1. Omówienie wyników badań 30
3.2. Weryfikacja hipotez 48

Zakończenie 50
Bibliografia 51
Ankieta 54

Normatywny i rzeczywisty wzorzec kompetencji menedżerskich

Wstęp

Rozdział I Wizerunek menedżera we współczesnej literaturze przedmiotu
1.1. Historia kształtowania się przywództwa w Polsce. Od inteligencji do elit politycznych
1.2. Pojęcie menedżera
1.3. Czynniki warunkujące sprawne pełnienie roli menedżera
1.3.1. Właściwa postawa menedżera
1.3.2. Potrzeba posiadania władzy
1.3.3. Umiejętności związane z pełnieniem funkcji kierowniczych
1.4. Style kierowania stosowane przez menedżerów
1.5. Role pełnione przez menedżera

Rozdział II Profesjonalny menedżer sprzedaży XXI wieku
2.1. Podstawowe zadania i kwalifikacje menedżera sprzedaży
2.2. Cechy jakie powinien posiadać nowoczesny menedżer przyszłości
2.3. Główne narzędzia najlepszego kierowania sprzedaży

Rozdział III Hurtownia artykułów spożywczych „ABA” [firma fikcyjna] jako obiekt badań. Organizacja, jej cele i zadania
3.1. Prezentacja firmy „ABA”
3.2. Analiza słabych i mocnych stron firmy
3.3. Konkurencja na rynku
3.4. Polityka personalna przedsiębiorstwa

Rozdział IV Menedżerowie w hurtowni „ABA”
4.1. Rola, zadania, umiejętności i kompetencje kierowników
4.2. Style i techniki kierowania

Rozdział V Badania przeprowadzone wśród menedżerów
5.1. Przedmiot i cele badań
5.2. Wyniki badań
5.3. Analiza i omówienie wyników z badań

Podsumowanie i wnioski
Bibliografia
Załączniki

Kultura zarządzania na przykładzie firmy X

Wstęp 3
Rozdział I. Cele, problematyka oraz misja 5
Rozdział II. Małe przedsiębiorstwo jako system społeczny i organizacyjny 9
2.1. Obszary działalności MS 9
2.2. Małe i średnie przedsiębiorstwa a kapitał społeczny 14
Rozdział III. Pojęcie kultury organizacyjnej w podręcznikach z zakresu zarządzanie zasobami ludzkimi 23
3.1. Istota i nurty badawcze kultury organizacyjnej w świetle literatury
przedmiotu 23
3.2. Kultura a ZZL 34
3.3. Dynamika kultury 36
Rozdział IV. Kultura organizacyjna w małych i średnich przedsiębiorstwach 44
4.1. Zarządzanie podatkami i działalność kierownicza 44
4.2. Zarządzanie przez innowacje 47
4.3. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 52
4.4. Zarządzanie personelem 55
4.5. Style kierowania 58
Rozdział V. Charakterystyka firmy 64
5.1. Historia i profil działalności 64
5.2. Polityka personalna 65
5.3. Struktura 70
Rozdział VI. Profil kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwie X 75
6.1. Styl kierowania i strategia personalna firmy 75
6.2. Proces przekształceń wewnętrznych 82
6.3. Zarządzanie zasobami ludzkimi 83
6.3.1. Zwiększanie satysfakcji pracowników 83
6.3.2. Budowanie wartości kadry pracowniczej firmy 92
6.4. Udrażnianie systemu komunikacji wewnętrznej 98
Rozdział VII. Podsumowanie 102
Bibliografia 111
Spis tabel i rysunków 115

Motywowanie pracowników w małej firmie

WSTĘP 4

ROZDZIAŁ I SPECYFIKA ZARZĄDZANIA LUDŹMI W MAŁEJ FIRMIE 6
1.1. Pojęcie małej firmy 6
1.2. Styl zarządzania w małej firmie 9
1.3. Istota i pojęcie motywacji 11
1.4. Motywowanie pracowników teorie i modele 14
1.5. Komunikacja jako podstawa motywowania pracowników 20
1.6. Techniki motywowania indywidualnego i grupowego 21

ROZDZIAŁ II MOTYWACYJNE-PŁACOWE I POZAPŁACOWE NARZĘDZIA I RODZAJE ŚRODKÓW MOTYWACYJNYCH 25
2.1. System wynagradzania a motywacja pracowników 25
2.2. Dodatki i świadczenia obligatoryjne 29
2.3. Awans 33
2.4. Świadczenia pozapłacowe oraz kafeteryjny system wynagradzania 36
2.5. Szkolenia – motywacja przez rozwój 37
2.6. Urlopy oraz system elastycznego czasu pracy 40
2.7. Warunki pracy i organizacja pracy jako środki motywacji 44

ROZDZIAŁ III ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ PRZEPROWADZONYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE X SP. Z O. O. 46
3.1.Teren i organizacja badań 46
3.2.Przedmiot i cel badań 47
3.3.Problemy badawcze 48
3.4.Pytania badawcze 48
3.5.Hipotezy 50
3.6.Metody, techniki i narzędzia badawcze 50
3.7.Wyniki przeprowadzonych badań 50
3.8.Wnioski z przeprowadzonych badań 59

ZAKOŃCZENIE 63
BIBLIOGRAFIA 65
AKTY PRAWNE 66
SPIS WYKRESÓW 67
SPIS SCHEMATÓW 68
ZAŁĄCZNIK 69