Prace dyplomowe z kierunku: ZZL

prace dyplomowe z zzl – prace magisterskie i licencjackie z zarządzania zasobami ludzkimi

System motywacji pracowników w przedsiębiorstwie

Celem pracy jest identyfikacja i ocena instrumentów motywacji pracowniczej oraz wskazanie ich pożądanych ich zmian w świetle własnych badań ankietowych pracowników w badanym przedsiębiorstwie

Wstęp 2

Rozdział 1. Podstawy motywowania pracowników – istota, teorie, instrumenty, cechy, środki motywowania 4
1.1. Istota motywacji pracowniczej 4
1.2. Teorie motywacji pracowniczej 7
1.3. Instrumenty pobudzania motywacji do pracy 16
1.4. Ekonomiczne środki motywacji pracowniczej 22
1.5. Nieekonomiczne środki motywacji pracowniczej 24

Rozdział 2. Ogólna charakterystyka organizacyjno-ekonomiczna „X” 29
2.1. Geneza, rozwój i struktura organizacyjna 29
2.2. Działalność gospodarcza 36
2.3. Analiza zatrudnienia 41
2.4. Pozycja rynkowa – analiza SWOT 45

Rozdział 3. Identyfikacja i pożądane zmiany w instrumentach motywacji pracowniczej w „X” 53
3.1. Metodyka badań ankietowych instrumentów motywacji pracowniczej 53
3.2. Systemy ankietowe 57
3.3. Pożądane zmiany w instrumentach motywacji pracowniczej 69

Zakończenie 78
Bibliografia 80
Spis schematów i rysunków 83
Spis wykresów 84
Aneks 86

System oceniania telemarketerów w call center w firmie Axel Springer Kontakt sp. z o.o.

WSTĘP 1

ROZDZIAŁ I. OCENIANIE JAKO ELEMENT ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI 3
1.1. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi- zagadnienia teoretyczne 3
1.2. Ocenianie pracowników 12
1.2.1. Pojęcie i cele 12
1.2.2. Zasady i kryteria 16
1.2.3. Techniki oceniania 20

ROZDZIAŁ II. ZAŁOŻENIA BADAWCZE 24
2.1. Teren badań 24
2.2. Cel badań 25
2.3. Problem i problematyka badawcza 26
2.4. Hipoteza 28
2.5. Metody badań 30

ROZDZIAŁ III. RELACJA MIĘDZY OCENAMI OCENIANIA A WARUNKAMI PRACY W ŚWIETLE BADAŃ WŁASNYCH 32
3.1. Procedura i kryteria oceny telemarketerów 32
3.2. Ocena elementów oceniana 42
3.2.1. Cele i zasady 42
3.2.2. Okres oceniania 46
3.2.3. System oceniania 47
3.3. Ocena pracy własnej 49
3.4. Ocena elementów warunków pracy 52
3.4.1. Wynagrodzenia 52
3.4.2. Elementy organizacyjne 54
3.4.3. Współpraca w zespole 59
3.5. Docenianie pracowników 61

PODSUMOWANIE- WERYFIKACJA HIPOTEZ 66

BIBLIOGRAFIA 69

SPIS TABEL 71

SPIS RYSUNKÓW 72

ZAŁĄCZNIKI 74

Wykorzystanie marketingu w restrukturyzacji zatrudnienia na przykładzie C.H. AUCHAN

WSTĘP 2

1. ISTOTA MARKETINGU W DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ 4
1.1. Charakterystyka marketingu 4
1.2. Orientacja rynkowa jako podstawa marketingu 9
1.3. Marketing a warunki działania na rynku 12
1.3.1. Zewnętrzne warunki działania. Elementy otoczenia 12
1.3.2. Struktura podmiotowa warunków rynkowych 14
1.3.3. Wewnętrzne warunki rynkowe 16
1.4. Kierowanie działalnością marketingową 18
1.4.1. Planowanie działalności marketingowej 18
1.4.2. Organizowanie działalności marketingowej 22

2. ORGANIZACJA PROCESÓW PERSONALNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE 25
2.1. Modele organizacji zasobów ludzkich 25
2.1.1. Skala decyzji personalnych 25
2.1.2. Organizacja służby personalnej w praktyce 26
2.2. Adaptacja społeczno- zawodowa pracowników 30
2.2.1. Czynnik ludzki wyznacznikiem konkurencyjności 30
2.2.2. Rekrutacja i selekcja na wewnętrznym rynku pracy 31
2.2.3. Wpływ zarządzania personelem na stabilność i elastyczność zatrudnienia 31
2.3. Restrukturyzacja zatrudnienia 32
2.3.1. Istota i uwarunkowania restrukturyzacji zatrudnienia 32
2.3.2. Przesłanki restrukturyzacji zatrudnienia 33
2.3.3. Metody restrukturyzacji zatrudnienia 33
2.4. Restrukturyzacja przedsiębiorstwa i rekonwersja zawodowa pracowników 34
2.4.1. Proces, formy i zakres rekonwersji zawodowej pracowników 34
2.4.2. Poszukiwanie potencjalnego zatrudnienia wewnątrz przedsiębiorstwa i poza nim 36

3. PROJEKT WYKORZYSTANIA MARKETINGU W SCHIEVER POLSKA C.H. AUCHAN W ZIELONEJ GÓRZE 43
3.1. Diagnoza struktury i stanu zatrudnienia w okresie 2001-2005 43
3.2. Organizacja C.H. AUCHAN a sposoby jej ulepszenia 51
3.3. Projekt wykorzystania marketingu partnerskiego 53
3.3.1. Uwarunkowania marketingu w C.H. AUCHAN 53
3.3.2. Projekt wykorzystania narzędzi marketingu partnerskiego w C.H. AUCHAN 57
3.3.3. Szacunek nakładów na wdrożenie marketingu 59
3.3.4. Wpływ planowanych działań marketingowych na wyniki finansowe C.H. AUCHAN 60

ZAKOŃCZENIE 63
BIBLIOGRAFIA 65
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 67

Wybrane ekonomiczne aspekty wynagradzania pracowników

Wstęp 3

Rozdział I. Zarządzanie zasobami ludzkimi w świetle teorii. 5
1.1 Istota zarządzania zasobami ludzkimi. 5
1.2 Narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi. 10
1.3 Elementy systemu zarządzania zasobami ludzkimi. 16

Rozdział II. Wynagradzanie jako element zarządzania zasobami ludzkimi. 26
2.1 Istota wynagradzania. 27
2.2 Funkcje wynagrodzeń. 30
2.2.1 Funkcja dochodowa. 30
2.2.2 Funkcja motywacyjna. 30
2.2.3 Funkcja kosztowa. 32
2.2.4 Funkcja społeczna. 34
2.3 Formy wynagrodzeń. 35
2.4 Składniki wynagrodzeń. 38
2.4.1 Wynagrodzenie zasadnicze. 39
2.4.2 Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego. 40
2.4.3 Dodatki i świadczenia obowiązkowe. 41
2.4.4 Nagrody i wyróżnienia. 43

Rozdział III. Wynagradzanie pracowników banków-teoria i praktyka. 45
3.1 Specyfika wynagradzania w bankowości. 45
3.2 Analiza kształtowania się wynagrodzeń w bankach w 2006 r. 50
3.2.1 Wynagradzanie w bankowości w/g zajmowanego stanowiska. 50
3.2.2 Wynagradzanie w poszczególnych działach bankowości w 2006 r. 52
3.2.3 Wynagrodzenie całkowite w bankowości w zależności od wielkości firmy. 55
3.2.4 Wynagrodzenie całkowite w bankowości ze względu na dominujący kapitał. 56
3.2.5 Wynagrodzenie a region. 57
3.2.6 Wynagrodzenie w zależności od wykształcenia i znajomości języków obcych. 57
3.2.7 Wynagrodzenie a płeć. 59
3.2.8 Podsumowanie. 60

Zakończenie 64

Bibliografia 66

Spis tabel 70

Spis rysunków 71

Spis wykresów 72

Szkolenia i przesunięcia personelu jako element zarządzania zasobami ludzkimi na podstawie PKE S.A Elektrownia Halemba

Wstęp

Rozdział I. Zarządzanie zasobami ludzkimi
1. Funkcja i znaczenie zarządzania zasobami ludzkimi
2. Struktura procesu zarządzania zasobami ludzkimi
3. Szkolenia i doskonalenia
4. Przesunięcia personelu

Rozdział II. Południowy Koncern Energetyczny S.A. Elektrownia Halemba
1. Charakterystyka i historia przedsiębiorstwa
2. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa
3. Rynek zbytu PKE S.A. Elektrowni Halemba
4. Poziom zatrudnienia

Rozdział III. Szkolenia i przesunięcia personelu w PKE S.A. Elektrowni Halemba
1. Charakterystyka szkoleń ,doskonaleń zawodowych w przedsiębiorstwie
1.1 Doskonalenia zawodowe
1.2 Szkolenia personelu wewnątrz zakładu
1.3 Szkolenia pracowników na zewnątrz zakładu
1.4 Dokształcanie pracowników
2. Przesunięcia personelu

Zakończenie

Bibliografia

Warunki i charakterystyka skutecznej komunikacji w firmie

praca podyplomowa

Wstęp 2

Rozdział 1. Znaczenie komunikacji w funkcji personalnej przedsiębiorstwa 3
1.1. Struktura procesu komunikacji 3
1.2. Sposoby komunikowania się w przedsiębiorstwie 6
1.3. Przeszkody w komunikacji interpersonalnej 9

Rozdział II. Badania nad procesem komunikowania się i jego modele 14
2.1. Początki i rozwój badań nad procesem komunikacji 14
2.2. Modele komunikacji międzyludzkiej 20

Rozdział III. Projekt systemu komunikowania się w organizacji 26
3.1. Cele projektu 26
3.2. Projekt 27
3.3. Uwarunkowania wdrożenia projektu 41
3.4. Podsumowanie 41

Zakończenie 43
Bibliografia 44
Spis tabel 46
Spis rysunków 47
Spis ilustracji 48

Szkolenia w jednostkach organizacyjnych Poczty Polskiej

Wstęp 4

Rozdział I. Zarządzanie personelem w organizacji: aspekt ogólny 6
1.1. Istota i geneza pojęcia zarządzania personelem 6
1.2. Główne elementy zarządzania personelem 13
1.3. Zarządzanie personelem a inne strategie funkcjonalne organizacji 16
1.4. Rosnąca rola kapitału intelektualnego w organizacji 20

Rozdział II. Szkolenia jako jeden z podstawowych pozapłacowych elementów zarządzania personelem 25
2.1. Problematyka szkoleń w świetle literatury przedmiotu 25
2.2. Główne cele i zadania związane z podnoszeniem kwalifikacji 27
2.3. Procedura procesu szkoleniowego 30
2.3.1 Zasady i metody szkolenia zawodowego 30
2.3.2 Analiza potrzeb szkoleniowych 34
2.3.3 Realizacja procesu szkoleniowego 37
2.4. Bariery i błędy w szkoleniach 39
2.5. Korzyści wynikające z realizacji szkoleń 41

Rozdział III. System szkoleń na przykładzie Poczty Polskiej 44
3.1. Charakterystyka branży w ujęciu historycznym 44
3.2. Poczta Polska i jej działalność – podstawowe informacje 46
3.3.Opis działalności szkoleniowej badanej organizacji 50
3.3.1. Ogólna charakterystyka systemu szkoleń 50
3.3.2. System szkoleń dla sieci sprzedaży 55
3.3.3. E-learning w systemie szkoleń firmy 57
3.4. System szkoleń w Poczcie Polskiej – wyniki badań własnych 59
3.4.1. Charakterystyka specyfiki badań i opis próby badawczej 59
3.4.2. Analiza wyników badań 61
3.4.3. Krytyczna ocena badanego podsystemu firmy 65

Bibliografia 69
Spis rysunków 71
Spis tabel 72
Załącznik 73

Specyfika zarządzania zasobami ludzkimi w małej firmie na przykładzie firmy usługowej

pierwsze trzy rozdziały pracy dyplomowej

ROZDZIAŁ 1. ISTOTA ORAZ ZAKRES FUNKCJONALNY ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI 2
1.1. Pojęcie zarządzania zasobami ludzkimi 2
1.2. Planowanie zasobów ludzkich 4
1.3. Rekrutacja i selekcja kandydatów do pracy 6
1.4. Wynagradzanie pracowników 8
1.5. Ocenianie pracowników 11
1.6. Szkolenia 14

ROZDZIAŁ 2. DZIAŁALNOŚĆ FIRMY NORTH SP. Z O.O. ORAZ SYSTEM ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI 17
2.1. Opis działalności firmy 17
2.2. System zarządzania zasobami ludzkimi w NORTH Sp. z o.o. 19
2.2.1. Proces rekrutacji 20
2.2.2. Szkolenia pracowników 23
2.2.3. Motywowanie 28
2.3. Znaczenie systemu komunikacji wewnętrznej 29
2.4. Czynniki efektywnego zarządzania potencjałem ludzkim 31

ROZDZIAŁ 3. METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH 34
2.1 Cel badań 34
2.2 Problemy i hipotezy badawcze 35
2.3 Charakterystyka metod, technik i narzędzi badawczych 38
2.4 Organizacja badań 40

Rekrutacja i selekcja pracowników w przedsiębiorstwie Egis

Wstęp 4

Rozdział 1. Rekrutacja i dobór pracowników 7
1. Miejsce rekrutacji w zarządzaniu zasobami ludzkimi 7
2. Źródła naboru 8
3. Rekrutacja wewnętrzna i zewnętrzna 10
3.1. Rekrutacja wewnętrzna 10
3.2. Rekrutacja zewnętrzna 11
4. Dążenie do poprawienia efektywności rekrutacji – selekcji 13
5.Omówienie procesu selekcji 16
5.1. Definicja selekcji 16
5.2. Charakterystyka wybranych narzędzi selekcyjnych 16
5.3. Ramy prawne i proceduralne 22
5.4. Efektywność i koszt narzędzi selekcyjnych 24

Rozdział 2. Metodologia badań 28
1. Cel i przedmiot badań 28
2. Problemy i hipotezy badawcze 28
3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 29
4. Charakterystyka badanej grupy 32
5. Przebieg badań 35

Rozdział 3. Praktyczny przebieg doboru pracowników przedsiębiorstwa Egis Polska Sp. z o.o. 37
1. Ogólna charakterystyka firmy Egis Polska Sp. z o.o. 37
2. Strategia i procedury zarządzana zasobami ludzkimi w firmie 39
3. Wynagradzanie przedstawicieli medycznych 41
4. Szkolenia i rozwój przedstawicieli medycznych w firmie 42
5. Zakres obowiązków przedstawicieli medycznych i wymagania wobec kandydatów do pracy na tym stanowisku 44
6. Proces doboru nowych przedstawicieli medycznych w świetle wyników badań
własnych 46

Zakończenie 53

Bibliografia 57

Spis tabel 59

Spis rysunków i wykresów 60

Aneks 61

Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie rynkowym

Wstęp 2

Rozdział I Rola pracowników w realizacji strategii przedsiębiorstwa rynkowego 4
1.1. Ekonomiczne i społeczne aspekty gospodarowania zasobów ludzkich 4
1.2. Rola motywacji w działaniach pracowników 6
1.3. Motywacja we współczesnych koncepcjach zarządzania zasobami ludzkimi 11

Rozdział II Zasoby ludzkie w przedsiębiorstwie Zakłady Usługowe „Centrum – Usługa” 23
2.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa 23
2.2. Wielkość i struktura zatrudnienia 30
2.3. Struktura organizacyjna zarządzania ludźmi 36

Rozdział III Motywacje ekonomiczne w zarządzaniu zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie Zakłady Usługowe „Centrum – Usługa” 42
3.1. Motywacyjne funkcje płac stałych i zmiennych 44
3.2. Pozapłacowe motywacje ekonomiczne 53

Rozdział IV Pozaekonomiczne metody motywowania w przedsiębiorstwie Zakłady Usługowe „Centrum – Usługa” 60
4.1. Integracja pracowników z celami i strategią firmy 60
4.2. Aktywne formy zatrudnienia 71

Zakończenie 81
Bibliografia 83
Spis tabel i rysunków 84
Załączniki 85