Prace dyplomowe z kierunku: ZZL

prace dyplomowe z zzl – prace magisterskie i licencjackie z zarządzania zasobami ludzkimi

Prezencja osobista a kariera zawodowa

Wstęp 2

Rozdział I. Rola kariery zawodowej w życiu człowieka 4
1.1. Potrzeba pracy w życiu człowieka 4
1.2. Ewolucja ścieżek karier zawodowych w życiu człowieka 9
1.3. Socjologiczny aspekt kariery zawodowej 12
1.4. Rozwój zawodowy jako przejaw zachowania zawodowego 13
1.5. Kariera jako stopniowy wzrost zdolności jednostki do określonych zachowań zawodowych 19

Rozdział II. Prezentacja osobista w pracy zawodowej 25
2.1. Wygląd człowieka 25
2.1.1. Uroda osobista 25
2.1.2. Cechy wewnętrzne 28
2.2. Przykłady karier osób ze świata polityki: historyczne i współczesne 32
2.3. Przebieg karier zawodowych mojego koleżeństwa i rodziny 46

Rozdział III. Rekrutacja w przedsiębiorstwie 47
3.1. Źródła i formy rekrutacji 47
3.2. Metody i techniki selekcyjne 52
3.3. Współczesne zjawiska i tendencje 59
3.4. Selekcja kandydatów 65

Rozdział IV. Badania. Prezentacja i analiza wyników 67
4.1. Przedmiot i cel badań 67
4.2. Metodologia badań 69
4.3. Gromadzenie danych i charakterystyka badanych 71
4.4. Przedstawienie i omówienie wyników 75
4.5. Podsumowanie wyników 85

Rozdział V. Wnioski 88

Zakończenie 95
Bibliografia 97
Spis wykresów 101
Spis rysunków 102
Spis tabel 103
Aneks 104

Praca stewardessy na przykładzie PLL LOT

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. FUNKCJONOWANIE ŚWIATOWEGO TRANSPORTU LOTNICZEGO 3
1.1. Charakterystyka transportu lotniczego 3
1.2. Podmioty korzystające z wolności lotniczych 7
1.3. Licencjonowanie przewoźników lotniczych 11
1.4. Rejestracja statków powietrznych 15

ROZDZIAŁ II. STEWARDESSA – CHARAKTERYSTYKA ZAWODU 17
2.1. Zakres pojęciowy 17
2.2. Charakterystyka zawodu 18
2.3. Warunki pracy 19
2.4. Wymagania 25
2.5. Możliwości zatrudnienia w Polsce 26

ROZDZIAŁ III. PRACA STEWARDESSY NA PRZYKŁADZIE POLSKICH LINII LOTNICZYCH LOT 28
3.1. Charakterystyka PLL LOT 28
3.2. Praca stewardessy w PLL LOT 31
3.3. Wnioski 34

ZAKOŃCZENIE 36
BIBLIOGRAFIA 38
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 39

Praca jako podstawowa forma aktywności człowieka

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. PRACA ZAWODOWA JAKO JEDNA Z FORM AKTYWNOŚCI CZŁOWIEKA 4
1.1. Pojęcia i rodzaje pracy 4
1.2. Istota aktywności człowieka 15
1.3. Praca zawodowa człowieka 17
1.4. Motywacja do pracy 18
1.5. Obciążenie pracą 22

ROZDZIAŁ II. METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH 27
2.1. Przedmiot i cel badań 27
2.2. Problemy badawcze i hipotezy 28
2.3. Metody i techniki oraz narzędzia badawcze 31
2.4. Organizacja i przebieg badań 39

ROZDZIAŁ III. WYZNACZNIKI PRACY JAKO FORMY AKTYWNOŚCI CZŁOWIEKA W ŚWIETLE BADAŃ 41
3.1. Adaptacja do pracy 41
3.2. Przystosowanie zawodowe 44
3.3. Funkcjonowanie człowieka w otoczeniu 47
3.4. Samowiedza, samoocena, samorealizacja 49
3.5. Podejmowanie decyzji 52
3.6. Lęk i stres 54

ZAKOŃCZENIE 57
BIBLIOGRAFIA 59
SPIS WYKRESÓW 61
ANEKS 62

Pozafinansowe źródła motywowania pracowników w firmie

Wstęp 2

Rozdział I. Motywacja 4
1.1. Metody pobudzania do pracy 4
1.2. Płaca środkiem motywacyjnym 12
1.3. Niematerialne formy motywowania 14
1.4. Wpływ zachowań pracowniczych na motywację 16
1.5. Modele motywacji 18
1.6. Pracownik i jego potrzeby 19
1.7. Współczesne poglądy na temat motywacji 23
1.7.1. Teoria potrzeb 23
1.7.2. Teoria sprawiedliwości 25
1.7.3. Teoria oczekiwań 25
1.7.4. Teoria wzmocnienia 26
1.7.5. Teoria wyznaczania celów 28

Rozdział II. Ogólna charakterystyka firmy X SA 30

Rozdział III. Pozafinansowe źródła motywowania a efektywność zespołu 43
3.1. Umiejętność pracy z ludźmi 43
3.2. Gospodarowanie zasobami ludzkimi 45
3.3. Efektywność zespołu 49
3.4. Bariery efektywności zespołu 51
3.5. Metody stymulowania efektywności pracy zbiorowej 53
3.6. Pozapłacowe środki pobudzania motywacji 55
3.6.1. Pochwały 55
3.6.2. Awanse 55
3.6.3. Poszerzanie zakresu samodzielności i odpowiedzialności 56
3.6.4. Przydzielanie bardziej ambitnych zadań 57
3.6.5. Odpowiednie traktowanie pracowników 58
3.6.6. Komunikacja pomiędzy kierownikami i podwładnymi 59

Rozdział IV. Pozafinansowe źródła motywowania pracowników w firmie X SA – metodologia badań własnych 63
4.1. Cel, przedmiot i problemy badawcze 63
4.2. Metody badawcze: badania pierwotne i wtórne 64
4.3. Wnioski z badań 66
4.3.1. Polityka personalna firmy 66
4.3.2. System motywacyjny: system ocen okresowych i system szkoleń i rozwoju 72
4.4. Ocena pozafinansowego źródła motywowania pracowników 75
4.5. Zalecenia i propozycje udoskonalenia pozafinansowego źródła motywowania pracowników 78

Zakończenie 83
Bibliografia 85
Spis wykresów 87
Spis rysunków 88
Kwestionariusz ankiety 89

Możliwości wykorzystani outsourcingu w przedsiębiorstwie na przykładzie Spółki XYZ

WSTĘP

ROZDZIAŁ 1. ANALIZA TEORETYCZNA

1.1. ELASTYCZNOŚĆ

1.1.1. PRZYCZYNY ROZWOJU KONCEPCJI ELASTYCZNOŚCI
1.1.2. STRATEGIE ELASTYCZNOŚCI (ilościowa funkcjonalna, płacowa, czasowa)
1.1.3. MODEL FIRMY ELASTYCZNEJ (Atkinson)
1.1.4. KORZYŚCI ZWIĄZANE Z ELASTYCZNOŚCIĄ
1.1.5. ELASTYCZNE FORMY ZATRUDNIENIA

1.2. OUTSOURCING – METODA ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM

1.2.1. DEFINICJA I HISTORIA POWSTANIA
1.2.2. RODZAJE OUTSOURCINGU
1.2.3. PRZESŁANKI ZASTOSOWANIA I WARUNKI RACJONALNOŚCI OUTSOURCINGU
1.2.4. WADY I ZALETY OUTSOURCINGU
1.2.5. ASPEKTY PRAWNE OUTSOURCINGU

ROZDZIAŁ 2. OPIS BADANEGO ŚRODOWISKA

2.1. RYS HISTORYCZNY
2.2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIRMY
2.3. STRUKTURA ORGANIZACYJNA FIRMY
2.4. STAN I CHARAKTERYSTYKA ZATRUDNIENIA

ROZDZIAŁ 3. PREZENTACJA WYNIKÓW BADAWCZYCH

3.1. WYBÓR I OPIS METOD BADAWCZYCH
3.1.1 WYWIAD BEZPOŚREDNI

3.2. PLAN PRACY BADAWCZEJ
3.2.1. POZIOMY DIAGNOZY
3.2.2. PRZYGOTOWANIE WYWIADU

3.3. PREZENTACJA WYNIKÓW Z WYWIADU

ROZDZIAŁ 4. WNIOSKI I ZALECENIA KOŃCOWE

4.1. ANALIZA SWOT
4.2. WNIOSKI SYNTETYCZNE Z BADAŃ
4.3. PROPOZYCJE ZMIAN

ZAKOŃCZONE

SPIS RYSUNKÓW, TABEL I WYKRESÓW

BIBLIOGRAFIA

ANEKS

Rekrutacja pracowników i jej znaczenie dla funkcjonowania organizacji

WSTĘP 2

Rozdział 1. REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I JEJ ZNACZENIE DLA FUNKCJONOWANIA ORGANIZACJI 4
1.1. Pojęcie rekrutacji pracowników 4
1.2. Znaczenie rekrutacji w systemie zarządzania organizacją 6
1.3. Funkcje procesu rekrutacji pracowników 8
1.4. Metody doboru pracowników 9
1.5. Profil wymagań i opis stanowiska 13
1.6. Formułowanie ofert pracy 22

Rozdział 2. ISTOTA I CHARAKTERYSTYKA SELEKCJI PRACOWNIKÓW 24
2.1. Istota selekcji kandydatów do pracy 24
2.2. Metody i procedura selekcji 26
2.3. Dokumenty stosowane w procesie selekcji 35
2.4. Rozmowy kwalifikacyjne 37
2.5. Testy stosowane w procesie selekcji 40
2.6. Adaptacja nowo przyjętych pracowników 44

Rozdział 3. PODMIOTY ZAANGAŻOWANE W PROCESY REKRUTACJI I SELEKCJI 46
3.1. Rola menedżerów w procesie rekrutacji i selekcji 46
3.2. Znaczenie działu kadr dla procesów rekrutacji i selekcji pracowników 50
3.3. Postawa i zaangażowanie w proces rekrutacji i selekcji kandydatów do pracy 54
3.4. Rekrutacja i selekcja kandydatów do pracy a pożądane postawy pracowników organizacji 57

Rozdział 4. ANALIZA PROCESÓW REKRUTACJI I SELEKCJI WE WSPÓŁCZESNYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH W ŚWIETLE BADAŃ WŁASNYCH 67
4.1. Metodologia badań własnych 67
4.2. Wyniki badań 72
4.3. Wnioski i podsumowanie badań 81
4.4. Postulaty 84

BIBLIOGRAFIA 88
SPIS WYKRESÓW 91
SPIS RYSUNKÓW 92
SPIS TABEL 93
SPIS RAMEK 94
ZAKOŃCZENIE 95
ANEKS 97

Motywowanie pracowników na przykładzie Classen – Pol

Wstęp 2

Rozdział 1. Kierowanie ludźmi w organizacji gospodarczej 4
1.1. Pojęcie, cele i znaczenie zarządzania kadrami 4
1.2. Motywacja i motywowanie- zakres pojęciowy 7
1.3. Pobudzanie motywacji 12
1.4. Modele motywowania 15

Rozdział 2. Charakterystyka firmy Classen-Pol SA 24
2.1. Cele i zakres działalności 24
2.2. Struktura organizacyjna 28
2.3. Otoczenie firmy 30
2.4. Identyfikacja i analiza stanu istniejącego w zakresie motywowania pracowników (diagnoza dotycząca motywowania pracowników) 34

Rozdział 3. Badania empiryczne 48
3.1. Wybór metod, technik i narzędzi badawczych 48
3.2. Charakterystyka respondentów 55
3.3. Przedstawienie (interpretacja) wyników badań 57
3.4. Sformułowanie wniosków 65

Rozdział 4. Doskonalenie systemu motywowania pracowników (usprawnienie) 69
4.1. Cele systemu 69
4.2. Elementy systemu 72
4.3. Funkcjonowanie systemu 78
4.4. Otoczenie systemu 83

Zakończenie 89
Bibliografia 91
Spis wykresów 93
Spis rysunków 94
Załącznik 95
1. Arkusz wyceny kompetencji pracownika w Classen – Pol SA 95
2. Struktura organizacyjna Classen – Pol SA 96
3. Kwestionariusz ankiety 97

Motywowanie pracowników na podstawie firmy XYZ

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. ISTOTA MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE 4
1.1. Pojęcie motywacji 4
1.2. Motywowanie pracowników- teorie i modele 6
1.3. Komunikacja jako podstawa motywowania pracowników 16
1.4. Techniki motywowania indywidualnego i grupowego 19

ROZDZIAŁ II. MOTYWACYJNE-PŁACOWE I POZAPŁACOWE NARZĘDZIA I RODZAJE ŚRODKÓW MOTYWACYJNYCH 24
2.1. System wynagradzania a motywacja pracowników 24
2.2. Dodatki i świadczenia obligatoryjne 29
2.3. Awans 29
2.4. Świadczenia pozapłacowe oraz kafeteryjny system wynagradzania 30
2.5. Szkolenia – motywacja przez rozwój 32
2.6. Urlopy oraz system elastycznego czasu pracy 34
2.7. Warunki pracy i organizacja pracy jako środki motywacji 39

ROZDZIAŁ III. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ PRZEPROWADZONYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE XYZ 46
3.1.Teren i organizacja badań 46
3.2. Cel badań, problemy i hipotezy badawcze 47
3.3. Metody badawcze 48
3.4.Wyniki przeprowadzonych badań 48
3.4.1. Polityka personalna firmy 48
3.4.2. System wynagrodzeń 50
3.4.3. System ocen okresowych 54
3.4.4. System szkoleń i rozwoju 55
3.5.Wnioski z przeprowadzonych badań 57

ZAKOŃCZENIE 58

BIBLIOGRAFIA 60

SPIS TABEL I RYSUNKÓW 62

Motywowanie materialne pracowników w przedsiębiorstwie X

Wstęp 2

Rozdział I. Teoretyczne zagadnienia motywacji i motywowania 4
1.1. Istota motywacji i motywowania 4
1.2. Teorie motywacji 6
1.2.1. Teorie treści 7
1.2.2. Teorie procesu 9
1.2.3. Teorie wzmocnień 10
1.3. Modele motywacji 12
1.4. Narzędzia motywowania 15
1.5. Skuteczność motywowania 18

Rozdział II. Płace jako instrument oddziaływania motywacyjnego 20
2.1. Pojęcie płacy i systemu wynagradzania 20
2.2. Funkcje płac 24
2.3. Formy płac 27
2.4. Wewnętrzna struktura płac 33
2.5. Zasady motywacji płacowej 35
2.6. Strategiczne pojmowanie motywacji płacowej 41

Rozdział III. Charakterystyka przedsiębiorstwa 45
3.1. Rys historyczny 45
3.2. Podmiot działalności 48
3.3. Struktura organizacyjna 51
3.4. Zatrudnienie 54
3.5. Warunki pracy 55

Rozdział IV. Charakterystyka wynagradzania w przedsiębiorstwie 63
4.1. Charakterystyka systemu wynagrodzeń 63
4.2. Poziom i dynamika wynagrodzeń 65
4.3. Struktura wynagrodzeń 68
4.4. Zróżnicowanie wynagrodzeń 71
4.4.1. Kryteria zróżnicowań wynagrodzeń 71
4.4.2. Wynagrodzenia wg płci 71
4.4.3. Wynagrodzenia wg wykształcenia 72
4.4.4. Wynagrodzenia wg zajmowanego stanowiska 73
4.5. Rozkłady wynagrodzeń w firmie 82

Zakończenie 85
Literatura 87
Spis tabel 89
Spis rysunków 90

Motywacyjna rola wynagrodzenia za pracę nauczycieli

Wstęp 2

Rozdział I. Znaczenie i rola motywacji 3
1.1. Pojęcie i istota motywacji 3
1.2. Teoria wzmocnienia B.F. Skinnera 5
1.3. Teoria sprawiedliwości S. Adamsa 8
1.4. Hierarchia potrzeb A. Maslowa 10

Rozdział II. Płace jako instrument oddziaływania motywacyjnego 13
2.1. Płaca i jej funkcje 13
2.2. Kształtowanie płacy zasadniczej 14
2.3. Formy płac 14
2.4. Premia jako instrument motywowania 16
2.5. Motywacyjne znaczenie nagród i kar 16
2.6. Dodatek motywacyjny i funkcyjny nauczycieli 17
2.7. Ocena pracy a wynagrodzenie 19

Rozdział III. Motywacja poprzez płace w badanej jednostce 19
3.1. Charakterystyka badanej jednostki 20
3.2. System motywowania pracowników 20
3.3. Ocena systemu motywacji pracowników 21
3.4. Propozycje zmian 22

Zakończenie 24

Bibliografia 25

Załącznik 1 27

Załącznik 2 28