Prace dyplomowe z dziedziny: ZZL

prace dyplomowe z zzl – prace magisterskie i licencjackie z zarządzania zasobami ludzkimi

Rekrutacja i selekcja pracowników w przedsiębiorstwie usługowym

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ 1
FILOZOFIA I PRAKTYKA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI 4
1.1. Istota zarządzania zasobami ludzkimi 4
1.2. Podstawowe nurty teoretyczne w zarządzaniu zasobami ludzkimi 10
1.3. Modele zarządzania zasobami ludzkimi 16
1.4. Pracownicy we współczesnym przedsiębiorstwie 20
ROZDZIAŁ 2
REKRUTACJA ZEWNĘTRZNA I WEWNĘTRZNA WE WSPÓŁCZESNYM PRZEDSIĘBIORSTWIE 27
2.1. Klasyfikacja form rekrutacji 27
2.2. Charakterystyka najpopularniejszych metod rekrutacji zewnętrznej pracowników 29
2.3. Dobór wewnętrzny pracowników 36
2.4. Proces rekrutacji na najwyższe stanowiska w firmie – headhunting 41
ROZDZIAŁ 3
SELEKCJA KANDYDATÓW NA PRACOWNIKÓW 43
3.1. Wstępna selekcja ofert 43
3.2. Rozmowa wstępna i sprawdzanie informacji o kandydacie 45
3.3. Testy i inne badania 48
3.4. Decydująca rozmowa kwalifikacyjna 52
ROZDZIAŁ 4
BADANIA EMPIRYCZNE PROCESÓW REKRUTACJI I SELEKCJI W URZĘDZIE POCZTOWYM 59
4.1. Charakterystyka firmy 59
4.2. Analiza wyników badań ankietowych 61
4.2.1. Przedmiot, cele i hipotezy badania. 61
4.2.2. Analiza wyników badań ankietowych 64
4.2.3. Podsumowanie wyników badań ankietowych 76
ZAKOŃCZENIE 78
BIBLIOGRAFIA 79
SPIS TABEL 82
SPIS WYKRESÓW 82
ZAŁĄCZNIK 1 83
KWESTIONARIUSZ ANKIETY 83

Style kierowania stosowane przez menadżerów w przedsiębiorstwie

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ 1. POJĘCIE MENEDŻERA I JEGO ROLA W ORGANIZACJI 5
1.1. DEFINICJA MENEDŻERA 5
1.2. MENEDŻER W STRUKTURZE KIEROWANIA 9
1.3. PODSTAWOWY ZAKRES ZADAŃ I RÓL MENEDŻERA 13
1.4. FUNKCJE MENEDŻERA W PRZEDSIĘBIORSTWIE 17
ROZDZIAŁ 2. UMIEJĘTNOŚCI I STYLE KIEROWANIA MENEDŻERA 25
2.1. KIEROWANIE ZESPOŁEM 25
2.2. WIZERUNEK SKUTECZNEGO MENEDŻERA 29
2.3. UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKIE 37
2.3.1. Umiejętności interpersonalne 37
2.3.2. Umiejętności konceptualne 39
2.3.3. Umiejętności techniczne 41
2.3.4. Umiejętności przywódcze 42
2.4. STYLE KIEROWANIA 44
ROZDZIAŁ 3. PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. – OBIEKTEM BADAŃ 50
3.1. CHARAKTERYSTYKA STRUKTURY TELEKOMUNIKACJI POLSKIEJ S.A. 50
3.2. PRACOWNICY 56
3.3. KADRA KIEROWNICZA FIRMY 65
ROZDZIAŁ 4. MIEJSCE MENEDŻERA W PRZEDSIĘBIORSTWIE TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. 72
4.1. MIEJSCE BADANEGO KIEROWNIKA W STRUKTURZE FIRMY 72
4.1.1. Rola menedżera do spraw zarządzania zasobami ludzkimi w Telekomunikacji Polskiej S.A. 72
4.1.2. Zadania menedżera do spraw zarządzania zasobami ludzkimi w procesie szkoleniowym 75
4.1.3. Zadania menedżera do spraw zarządzania zasobami ludzkimi w procesie rozwoju 81
4.2. UMIEJĘTNOŚCI KIEROWNIKA 83
4.3. KOMÓRKA ORGANIZACYJNA (ZESPÓŁ) 87
4.4. STYL KIEROWANIA 92
PODSUMOWANIE 96
WNIOSKI 97
STRESZCZENIE 98
BIBLIOGRAFIA 99
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 102
ANEKS 103

System motywacyjny w małym przedsiębiorstwie

praca dyplomowa bez pierwszego rozdziału

Wstęp 3
Rozdział II Charakterystyka małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce na przykładzie firmy X 5
2.1. Definicja małego i średniego przedsiębiorstwa 5
2.2. Rynek małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 11
2.3. Charakterystyka i historia firmy X 15
2.4. Struktura organizacyjna i polityka personalna firmy X 17
2.4.1 Struktura zatrudnienia 17
2.4.2 Model polityki personalnej 18
2.4.3 Obecny system motywacyjny 20
Rozdział III Systemy motywowania pracowników w firmie w świetle badań własnych 25
3.1. Metodologia badań 25
3.2. Hipotezy i zmienne badawcze 28
3.3. Badanie postaw opinii pracowników dotyczące obecnego systemu motywowania 29
3.4. Wnioski i propozycje usprawnienia systemu 48
Podsumowanie 53
Aneks 55

Style kierowania na przykładzie przedsiębiorstwa X Sp. z o.o.

Wstęp 2
Rozdział I. Teoria zarządzania kierowniczego 4
1. Kierowanie jako rodzaj działań zorganizowanych 4
2. Struktura czynności kierowniczych 11
3. Kierowanie oraz jego rola w zarządzaniu organizacją 22
4. Umiejętności kierownicze 25
Rozdział II. Style kierowania- ujęcie teoretyczne 27
1. Pojęcie stylu kierowania 27
2. Typologie stylów kierowania 31
3. Czynniki wpływające na wybór stylu kierowania 43
4. Metody badania stylów kierowania w ujęciu teoretycznym 52
Rozdział III. Badanie stylów kierowania w firmie X Sp. z o.o. 56
1. Metoda przeprowadzanych badań 56
2. Prezentacja firmy X Sp. z o.o. 59
3. Wyniki analizy stylów kierowania na przykładzie wybranych stanowisk. 65
Zakończenie 94
Bibliografia 96
Spis tabel i schematów 98
Aneks 99

Strategia i organizacja zarządzania zasobami ludzkimi

Wstęp 3
Rozdział I. Tworzenie organizacji wielopodmiotowych 5
1.1. Formy organizacji wielopodmiotowych 5
1.1.1 Koncern 7
1.1.2. Grupa kapitałowa 8
1.1.3. Holding 10
1.2. Motywy tworzenia koncernów 13
1.3. Sposoby tworzenia koncernów 14
1.4. Planowanie strategiczne w organizacji wielopodmiotowej 17
Rozdział II. Planowanie strategiczne zarządzania zasobami ludzkimi 23
2.1. Koncepcja efektywności organizacji 23
2.2. Rola przywódcza 26
2.3. Narzędzia i techniki planowania 30
2.4. Struktura procesu zarządzania strategicznego 33
2.5. Wdrażanie strategii i kontrola 35
Rozdział III. Strategiczna integracja zasobów ludzkich 45
3.1. Planowanie strategiczne potencjału ludzkiego w organizacji międzynarodowej 45
3.2. Selekcja strategiczna 49
3.3. Strategiczne szkolenia i rozwój zawodowy 58
3.4. Strategiczne zarządzanie motywacją i wynagrodzeniami 62
Rozdział IV. Prezentacja firmy Roche 65
4.1. Historia i rozwój 65
4.2. Misja, cel i strategia 70
4.3. Zakres i kierunki działalności 71
4.4. Charakterystyka zatrudnienia 77
Rozdział V. Strategia i organizacja zarządzania potencjałem ludzkim w organizacji wielopodmiotowej na przykładzie firmy Roche 79
5.1. Proces planowania zasobów ludzkich 79
5.2. Metody rekrutacji i selekcji pracowników 83
5.2.1. Rekrutacja wewnętrzna 83
5.2.2. Outsourcing kadrowy 86
5.3. Szkolenia i rozwój pracowników 88
5.4. System ocen pracowniczych 92
5.5. System motywacyjny organizacji 95
Zakończenie 101
Bibliografia 103
Spis tabel i schematów 106

Rodzaje strategii kadrowych na przykładzie firmy X

WSTĘP 2
I. Podstawy strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi 5
1.1 Filozofia zarządzania zasobami ludzkimi 5
1.2 Strategia personalna i jej elementy składowe. 13
1.3 Modele strategii personalnej organizacji. 24
1.4 Rodzaje strategii personalnych (kadrowych) 31
II. Polityka personalna Firmy X S.A. 36
2.1 Historia i opis firmy X 36
2.2 Aspekty polityki personalnej firmy X 42
2.3. Struktura zatrudnienia w firmie X 48
III. Ocena strategii kadrowej firmy X S.A. 53
3.1 Ogólne założenia strategii kadrowej badanej firmy 53
3.2 Prezentacja Strategii kadrowych firmy X 56
3.3 Ocena istniejącej strategii kadrowej a proponowane zmiany 71
ZAKOŃCZENIE 77
BIBLIOGRAFIA 82
SPIS RYSUNKÓW 84

Rekrutacja i selekcja – metody

Wstęp 2
Rozdział 1. Teoretyczne podstawy zarządzania zasobami ludzkimi 4
1.1. Podstawowa terminologia 4
1.2. Znaczenie i rola zasobów ludzkich w organizacji 8
1.3. Strategia firmy a jej polityka personalna 11
1.4. Popyt i podaż zasobów ludzkich 15
Rozdział 2. Metody i charakterystyka rekrutacji pracowników 24
2.1. Planowanie i procedura zatrudnienia 24
2.2. Charakterystyka i rodzaje rekrutacji 30
2.3. Proces rekrutacji 35
2.4. Źródła rekrutacji 39
2.5. Selekcja – metody i sposoby selekcji 43
Rozdział 3. Adaptacja zawodowa pracownika 49
3.1. Pojęcie procesu adaptacji zawodowej 49
3.2. Formy procesu adaptacji 52
3.3. Wymagania wobec nowych pracowników 59
3.4. Metody adaptacji w organizacji 61
Rozdział 4. Alternatywne metody rekrutacji 68
4.1. Elastyczność zatrudnienia 68
4.2. Formy zatrudnienia 75
4.3. Zalety i wady elastycznych form zatrudniania 83
Zakończenie 88
Bibliografia 90
Spis rysunków 93
Spis tabel 94

Rekrutacja pracowników

Wstęp 2

Rozdział 1. Filozofia i praktyka zarządzania 3
1.1.Istota i podstawowe pojęcia związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi 3
1.2. Idea zarządzania zasobami ludzkimi 6
1.3. Modele zarządzania zasobami ludzkimi 11
1.4. Pracownicy we współczesnym przedsiębiorstwie 15
1.5. Cechy rekrutacji 19

Rozdział 2. Rekrutacja zewnętrzna i wewnętrzna we współczesnym przedsiębiorstwie 23
2.1. Charakterystyka najpopularniejszych metod rekrutacji zewnętrznej pracowników 23
2.2. Dobór wewnętrzny pracowników 30
2.3. Efektywność rekrutacji 35
2.4. Proces rekrutacji na najwyższe stanowiska w firmie – headhuntering 41

Rozdział 3. Proces rekrutacji na przykładzie EGIS Polska Sp. z o.o. 43
3.1. Charakterystyka firmy 43
3.2. Zakres obowiązków pracowników i wymagania wobec kandydatów do pracy na stanowisku przedstawiciela medycznego 47
3.3. Proces rekrutacji i adaptacji nowych przedstawicieli medycznych 49

Zakończenie 58
Spis schematów i tabel 60
Bibliografia 61

Reengineering – kierowanie ludźmi w różnych systemach

Wstęp 2
Rozdział 1. Procesowe zarządzanie przedsiębiorstwem 4
1.1 Pojęcie reengineering 4
1.2 Wybrane koncepcje zmian 10
1.3 Identyfikacja klientów i procesów organizacji 16
1.4 Tworzenie wizji radykalnej poprawy przedsiębiorstwa 19
Rozdział 2. Koncepcje reengineering 27
2.1 Rodzaje narzędzi 27
2.2 Koszty stosowanych narzędzi 34
2.3 Zastosowanie efektywnej metodologii 37
2.4 Wybór platformy systemowej 40
Rozdział 3 Wykorzystanie technologii informatycznej 46
3.1 Informacja jako czynnik produkcyjny 46
3.2 Środki przekazu informacji 53
3.3 Zasady aplikacji informatycznej w zarządzaniu 62
3.4 Rola technologii informatycznej w reengineerig BPR-Dbis 70
Rozdział 4 Reengineerig w przedsiębiorstwie Skanska S.A. 80
4.1 Charakterystyka przedsiębiorstwa Skanska S.A. 80
4.2 Projektowanie systemów zarządzania w firmie Skanska S.A. 88
4.3 Zastosowanie metodologii strategii procesu 96
4.4 Konsekwencje wprowadzenia reengineering w firmie Skanska S.A. 101
Zakończenie 109
Bibliografia 113
Spis tabel, rysunków i fotografii 117