Prace dyplomowe z kierunku: ZZL

prace dyplomowe z zzl – prace magisterskie i licencjackie z zarządzania zasobami ludzkimi

Jak radzą sobie kobiety na stanowiskach kierowniczych

Wstęp
Rozdział I. Kobieta – menedżer
1. Kobieta w roli lidera w organizacji
2. Efektywne komunikowanie się w organizacji
3. Osobisty rozwój
4. Motywowanie zespołu
Rozdział II. Kobiety i mężczyźni w organizacjach
1. Równość szans kobiet i mężczyzn – definicja
2. Płeć a kultura organizacyjna
3. Zjawisko segregacji zawodowej kobiet na rynku pracy, stereotypy
3.1. Praca jako wartość w życiu kobiet
3.2. Pojęcie i struktura stereotypów związanych z płcią
3.3. Negatywne stereotypy o pracy zawodowej kobiet
Rozdział III. Kobiety i mężczyźni a komunikowanie
1. Różnice międzypłciowe w psychologii i ich wpływ na zdolności werbalne
1.1. Różnice pomiędzy kobietami oraz mężczyznami w zakresie zdolności werbalnych.
1.2. Różnice w komunikacji niewerbalnej.
2. Specyfika wypowiedzi mężczyzn i kobiet
2.1. Wyznaczniki płci w zachowaniach językowych
2.2. Podział funkcji i ról społecznych kobiet i mężczyzn
2.3. Językowe zdolności kreacyjne kobiet i mężczyzn
3. Wpływ płci na komunikację
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i wykresów

Awans jako środek motywujący

Wstęp 3
Rozdział 1. Charakterystyka zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji 5
1.1. Istota zarządzania zasobami ludzkimi 5
1.2. Planowanie zatrudnienia 10
1.3. Rekrutacja i selekcja 15
1.4. Motywowanie 20
1.5. Wynagradzanie 26
1.6. Szkolenie i rozwój 28
1.7. Ocena pracowników 31
Rozdział 2. Miejsce awansu pracowników w ich indywidualnym rozwoju 36
2.1. Rozwój indywidualny pracowników 36
2.2. Awans pionowy i poziomy 41
2.3. Ścieżki rozwoju (planowanie karier) 44
2.4. Oceny pracownicze jako element rozwoju pracownika 50
2.5. Systemy szkoleń oraz procedury wspomagające rozwój i ułatwiające doskonalenie 57
Rozdział 3. Metodyka badań własnych 64
3.1. Podstawa problematyczna badań 64
3.2. Cel badań 67
3.3. Problemy i hipotezy badawcze 69
3.4. Techniki badawcze 71
3.5. Opis terenu badań – badany Urząd Skarbowy 74
Rozdział 4. Analiza badań dotyczących awansowania pracowników 75
4.1. Dyskusja wyników badań 75
4.2. Polityka awansowania pracownikach w firmach prywatnych i instytucjach państwowych 82
4.3. Wnioski 88
Zakończenie 96
Bibliografia 98
Spis rysunków 101
Spis tabel 102

Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie

Wstęp 2
Rozdział 1. Znaczenie czynnika ludzkiego w działalności przedsiębiorstwa 4
1.1. Ewolucja funkcji personalnej 4
1.2. Narzędzia i środki wspomagające zarządzanie potencjałem ludzkim 14
1.2.1. Dobór 14
1.2.2. Szkolenie i rozwój 15
1.2.3. Motywowanie 20
1.2.4. Wynagrodzenie 26
1.3. Uwarunkowania prawne polityki kadrowej 31
Rozdział 2. Etapy zarządzania personelem w przedsiębiorstwie 34
2.1. Źródła i techniki doboru personelu 34
2.2. Szkolenie i doskonalenie kadr 39
2.3. Metody oceny i nagradzania pracowników 48
2.3.1. Ocena pracowników 48
2.3.2. Wynagradzanie pracowników 52
Rozdział 3. Telekomunikacja Polska S.A. jako obiekt badań 57
3. 1. Historia powstania i rozwoju przedsiębiorstwa 57
3. 2. Charakterystyka obszaru działalności firmy i jej struktura organizacyjna 62
3. 3. Analiza SWOT 69
Rozdział 4. Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie XXX 72
4.1. Dobór czynnika ludzkiego 72
4.2. System doskonalenia pracowników 78
4.3. Wpływ oceny pracowników na awanse i zwolnienia 85
Zakończenie 91
Bibliografia 93
Spis wykresów 98
Spis schematów 99

Zarządzanie przez kulturę organizacji

WSTĘP 4

ROZDZIAŁ I KULTURA ORGANIZACYJNA PRZEDSIĘBIORSTWA W ŚWIETLE LITERATURY 6

1.1. ISTOTA KULTURY ORGANIZACYJNEJ 6
1.2. TYPOLOGIA KULTUR ORGANIZACYJNYCH 12
1.3. ROLA I FUNKCJE KULTURY ORGANIZACYJNEJ 19
1.4. FORMUŁOWANIE KULTURY ORGANIZACYJNEJ 25

ROZDZIAŁ II ZARZĄDZANIE PRZEZ KULTURĘ ORGANIZACYJNĄ 41

2.1. ISTOTA ZARZĄDZANIA PRZEZ KULTURĘ ORGANIZACYJNĄ 41
2.2. KULTURA ORGANIZACYJNA A WIZERUNEK POLSKIEGO MENEDŻERA 55
2.3. WYKORZYSTANIE KULTURY ORGANIZACJI JAKO TECHNIKI ZARZĄDZANIA 64

ROZDZIAŁ III KULTURA PRZEDSIĘBIORSTWA W POLSCE NA PRZYKŁADZIE VAN MELLE POLSKA SP ZO.O. 73

3.1. CHARAKTERYSTYKA PRZDSIĘBIORSTWA 73
3.2. KULTURA ORGANIZACYJNA W VAN MELLE POLSKA 74

ZAKOŃCZENIE 86
BIBLIOGRAFIA 88
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 91

Zarządzanie potencjałem społecznym organizacji

Wstęp 2
Rozdział 1 Pojęcie, cel i zakres zarządzania personelem 6
Rozdział 2 Wymiary zarządzania personelem 14
2.1. Ekonomiczny wymiar zarządzania personelem. 14
2.2. Organizacyjny wymiar zarządzania personelem. 16
Rozdział 3 Pozyskiwanie personelu 20
3.1. Planowanie potrzeb kadrowych. 20
3.2. Rekrutacja. 24
3.3. Metody doboru kadr. 27
Rozdział 4 Rozwój pracowników 32
4.1. Szkolenie i doskonalenie. 32
4.2. Ocena wyników doskonalenia zawodowego. 36
4.3. Planowanie i realizowanie kariery zawodowej. 42
Rozdział 5 Utrzymanie załogi(stabilizacja personelu) 53
5.1. Określenie wynagrodzenia. 53
5.2 Określenie świadczeń. 56
5.3. System motywowania. 58
Rozdział 6 Kierowanie stosunkami pracowniczymi 65
6.1. Związki zawodowe. 65
6.2. Negocjacje zbiorowe. 69
Rozdział 7 Badania własne w „RUCH” S.A. wybranego problemu zarządzania personelem 71
7.1. Historia firmy. 71
7.2. Hipoteza, cel i problemy badawcze. 74
7.3. Wybór i opis grupy do badania. 78
7.4. Metody badawcze (wzór tych metod). 81
7.5. Opis przebiegu badania. 83
7.6. Wyniki badań. 84
7.6.1.Tabela wyników. 84
7.6.2. Szczegółowa analiza wyników i wnioski. 86
7.6.3. Wnioski z badań i weryfikacja hipotezy. 89
Zakończenie 91
Spis tabel 93
Spis rysunków 93
Załączniki 94
Literatura 96

Wynagrodzenie jako czynnik motywujący

Wstęp 3
Rozdział I. Proces motywacyjny i jego przebieg 5
1.1. Istota, miejsce i znaczenie motywowania 5
1.2. Teorie motywacji 9
1.3. Proces motywacyjny i jego struktura 19
1.3.1. Model tradycyjny 20
1.3.2. Model stosunków współdziałania 22
1.3.3. Model zasobów ludzkich 23
1.4. Skuteczność motywatorów 28
Rozdział II. Płace jako instrument oddziaływania motywacyjnego 33
2.1. Systemy motywowania płacowego 33
2.1.1. Płaca i jej funkcje 34
2.1.2. Wartościowanie pracy a motywowanie 39
2.1.3. Motywacyjna rola pozostałych składników płacy 44
2.2. Formy płac 47
2.3. Premia jako instrument motywowania 51
Rozdział III. Charakterystyka działalności Electrabel (firmy) 62
3.1. Charakterystyka firmy Electrabel 62
3.1.1. Rys historyczny 62
3.1.2. Charakterystyka działalności 64
3.1.3. Misja i Strategia 65
3.1.4. Struktura organizacyjna 68
3.1.5. Kapitał ludzki 68
Rozdział IV. Metodologia badań własnych 74
4.1. Cel i przedmiot badań 74
4.2. Problemy badawcze 74
4.3. Hipotezy badawcze 77
4.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze 79
4.5. Zmienne i wskaźniki 81
4.6. Charakterystyka terenu badań 85
Rozdział V. Motywowanie pracowników w badanym przedsiębiorstwie 90
5.1. Systemy motywacyjne w przedsiębiorstwie 90
5.2. Opinie pracowników dotyczące miejsca i warunków pracy 93
5.3. Ocena aktualnego systemu motywacji pracowników 96
5.4. Możliwości zmiany w systemie motywacyjnym w opinii badanych 106
Zakończenie 115
Bibliografia 120
Spis tabel 124
Spis rysunków 125
Aneks 126

Zarządzanie zasobami ludzkimi na przykładzie przedsiębiorstwa Tomex

Wstęp 2

Rozdział I. Cele i narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji 4
1.1. Istota zarządzania zasobami ludzkimi 4
1.2. Planowanie zatrudnienia 7
1.3. Rekrutacja i selekcja 8
1.4. Motywowanie 11
1.5. Wynagradzanie pracowników 16
1.6. Szkolenie i rozwój 17
1.7. Ocena pracowników 20

Rozdział II Przedstawienie firmy Z.P.C. „TOMEX” 23
2.1.Geneza firmy 23
2.2.Przedmiot działalności firmy 23
2.3. Odbiorcy 24
2.4. Dostawcy 26
2.5. Konkurenci 26
2.6. Technologia 29
2.8.Struktura zatrudnienia 33

ROZDZIAŁ III. Cele i narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi Zakładu Produkcji Cukierniczej „TOMEX” 36
3.1.Cele zarządzania zasobami ludzkimi 36
3.2. Rekrutacja personelu 38
3.3. Ocena pracowników 40
3.4. Motywowanie 43
3.5.Wynagrodzenie 44
3.6. Szkolenie i rozwój 45
3.7.Ocena zarządzania zasobami ludzkimi w firmie 46

Zakończenie 54
Bibliografia 57
Spis tabel 59

Rola rekrutacji w zarządzaniu firmą

Wstęp 3
Rozdział 1. Filozofia i praktyka zarządzania 4
1.1. Istota zarządzania zasobami ludzkimi 4
1.2. Podstawowe nurty teoretyczne w zarządzaniu zasobami ludzkimi 7
1.3. Modele zzl 13
1.4. Pracownicy we współczesnym przedsiębiorstwie 19
Rozdział 2. Przygotowanie procesu rekrutacji 23
2.1. Przebieg procesów rekrutacyjnych 23
2.2. Diagnoza potrzeb personalnych 26
2.3. Opis stanowiska 31
2.4. Profil kandydata 35
Rozdział 3. Rekrutacja zewnętrzna i wewnętrzna we współczesnym przedsiębiorstwie 43
3.1. Klasyfikacja form rekrutacji 43
3.2. Charakterystyka najpopularniejszych metod rekrutacji zewnętrznej………46
3.3. Dobór wewnętrzny pracowników 51
3.4. Proces rekrutacji na najwyższe stanowiska w firmie – headhuntering 57
Zakończenie 60
Bibliografia 62

Relacje z klientem jako podstawa marketingowego zarządzania

Wstęp 3

Rozdział 1 Marketing partnerski (relationship marketing) 5
1.1. Geneza marketingu partnerskiego 5
1.2. Ogólne założenia marketingu partnerskiego 14
1.3. Klient w marketingu partnerskim 19
1.4. Pracownik w koncepcji marketingu partnerskiego 25

Rozdział 2 Relacje przedsiębiorstwa z podmiotami otoczenia 27
2.1. Przedsiębiorstwo i jego relacje z podmiotami zewnętrznymi i wewnętrznymi 27
2.2. Determinanty relacji przedsiębiorstwa z podmiotami otoczenia 36
2.3. Instrumenty kształtowania więzi przedsiębiorstwa z klientem 39

Rozdział 3 Efekty z zastosowania marketingu partnerskiego 47
3.1. Wdrożenia systemu marketingu partnerskiego w przedsiębiorstwach 47
3.2. Tworzenie przewagi konkurencyjnej 56
3.3. Proces marketingowej reorientacji firm 64

Zakończenie 73
Bibliografia 75
Spis tabel 77
Spis rysunków 77

Rekrutacja i selekcja pracowników

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I Ogólne wiadomości z zarządzania zasobami ludzkimi. 4
1. Rekrutacja i selekcja pracowników jako najważniejsze czynności w procesie zarządzania zasobami ludzkimi. 4
2. Planowanie personelu 7
2.1 Strategie pozyskiwania pracowników 8
2.2 Szkolenia i doskonalenie pracowników 10
3. Polityka płacowa. 14
ROZDZIAŁ II Rekrutacja pracowników. 18
1. Rodzaje naboru. 19
1.1 Rekrutacja zewnętrzna 20
1.2 Rekrutacja wewnętrzna. 23
2. Metody poszukiwania pracowników. 24
2.1 Ogłoszenia prasowe. 24
2.2 Uczelnie 25
2.3 Dnie otwarte w firmach. 25
2.4 Internet 26
ROZDZIAŁ III Najnowsze światowe metody w selekcji i rekrutacji pracowników. 28
1. Najnowsze metody rekrutacji i selekcji. 28
2. Weryfikacja użyteczności procedur doboru zawodowego 36
ZAKOŃCZENIE 45
BIBLIOGRAFIA 47