Prace dyplomowe z dziedziny: ZZL

prace dyplomowe z zzl – prace magisterskie i licencjackie z zarządzania zasobami ludzkimi

Efektywność rekrutacji i selekcji w przedsiębiorstwie

Wstęp 3
ROZDZIAŁ I. ROLA KAPITAŁU LUDZKIEGO WE WSPÓŁCZESNYM PRZEDSIĘBIORSTWIE 5
1.1. Pojęcie i istota zarządzania kapitałem ludzkim 5
1.2. Klasyczne i współczesne uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi 11
1.3. Modele polityki personalnej 19
ROZDZIAŁ II. REKRUTACJA I SELEKCJA JAKO PROCES POZYSKIWANIA KAPITAŁU LUDZKIEGO 27
2.1. Przygotowanie procesu rekrutacji 27
2.2. Proces pozyskiwania kapitału ludzkiego we współczesnym przedsiębiorstwie 32
2.3. Pułapki rekrutacji w nowoczesnej organizacji 36
2.4. Najnowsze trendy w selekcji i rekrutacji kandydatów 41
ROZDZIAŁ III. PRZEDSIĘBIORSTWO ORANGE POLSKA S.A. JAKO OBIEKT ANALIZY PROCESU POZYSKIWANIA KAPITAŁU LUDZKIEGO. 47
3.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa – historia i profil działalności 47
3.2. Analiza SWOT przedsiębiorstwa 50
3.3. Struktura organizacyjna i struktura zatrudnienia 52
3.4. Charakterystyka polityki personalnej 53
ROZDZIAŁ IV. ANALIZA EFEKTYWNOŚCI REKRUTACJI I SELEKCJI W PROCESIE TWORZENIA KAPITAŁU LUDZKIEGO NA PRZYKŁADZIE ORANGE POLSKA S.A. 66
4.1. Analiza rekrutacji pracowników 66
4.2. Analiza selekcji pracowników 72
4.3. Efektywność kapitału ludzkiego – diagnoza strategiczna 82
4.4. Możliwości udoskonalenia systemu rekrutacji i selekcji kapitału ludzkiego przedsiębiorstwie 86
Podsumowanie 91
Bibliografia 94
Spis tabel 96
Spis rysunków i wykresów 97
Załączniki 98

Doskonalenie zawodowe pracowników

Wstęp 2
Rozdział 1. Wybrane problemy doskonalenia zawodowego w świetle literatury przedmiotu 4
1.1. Pojęcie, istota i funkcje doskonalenia zawodowego 4
1.2. Cele i zadania doskonalenia zawodowego 7
1.3. Charakterystyka wybranych metod i form doskonalenia zawodowego 10
1.4. Doskonalenie zawodowe a efektywność pracy 12
Rozdział 2. Metodyka badań własnych 15
2.1. Cele i przedmiot badań 15
2.2. Problemy i hipotezy badawcze 15
2.3. Metody, techniki i narzędzia badań 16
2.4. Organizacja i teren badań 17
2.5. Charakterystyka badanej zbiorowości 19
Rozdział 3. Doskonalenie zawodowe pracowników w świetle badań własnych 21
3.1. Metody i formy doskonalenia zawodowego realizowane przez badany zakład pracy 21
3.2. Ocena kursu organizowanego w ramach doskonalenia zawodowego przez badanych pracowników 24
3.3. Opinia kadry kierowniczej na temat efektywności doskonalenia zawodowego pracowników 27
Uogólnienia i wnioski 29
Bibliografia 32
Spis tabel, rysunków i wykresów 33
Aneks 34

Budowanie kapitału ludzkiego ZHP

Wstęp 2
Rozdział I. Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji 5
1.1. Pojęcie kapitału ludzkiego 5
1.2. Strategiczna rola zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji 7
1.3. Cele zarządzania kapitałem ludzkim 13
1.4. Ludzie jako zasób strategiczny 14
1.5. Rola zarządzania kapitałem ludzkim w procesie komunikowania i wdrożenia strategii 18
Rozdział II Budowanie kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa 25
2.1. Budowanie kapitału ludzkiego w firmie 25
2.2. Lojalność i zaangażowanie pracowników 27
2.3. Umiejętności i wiedza pracowników 32
2.4. Motywacja pracowników 37
2.5. Efektywność inwestycji w kapitał ludzki 40
Rozdział III. Charakterystyka organizacji w aspekcie budowania kapitału ludzkiego 48
3.1. Struktura organizacji pozarządowej ZHP 48
3.2. Charakterystyka zasobów ludzkich w organizacji ZHP 54
3.3. Strategia organizacji w dziedzinie budowania kapitału ludzkiego ZHP 58
Zakończenie 64
Bibliografia 66
Spis rysunków i tabel 70
Załącznik 71

Kultura organizacyjna a innowacyjność przedsiębiorstw

Streszczenie 3
Wstęp 5
Rozdział 1. Innowacje w przedsiębiorstwie 6
1.1. Pojęcie innowacji i innowacyjności 6
1.2. Podział i źródła innowacji 9
1.3. Proces innowacyjny w przedsiębiorstwie 15
1.4. Czynniki warunkujące innowacyjność w przedsiębiorstwie 17
Rozdział 2. Kultura organizacyjna przedsiębiorstwa 22
2.1. Pojęcie kultury organizacyjnej 22
2.2. Funkcje kultury organizacyjnej 25
2.3. Typy kultur organizacyjnych 26
Rozdział 3. Wpływ kultury organizacyjnej na innowacyjność przedsiębiorstw 34
3.1. Wpływ kultury organizacyjnej na innowacyjność w świetle badań Petersa i Watermana 34
3.2. Krytyka tych badań w świetle H. Steinmanna i G. Schreyoegga 37
3.3. Omówienie koncepcji postmodernistycznych (przykł. ze Steinmannem) 39
Zakończenie 43
Bibliografia 46
Spis tabel 48

Analiza zarządzania personelem przedsiębiorstwa

część teoretyczna pracy dyplomowej

ROZDZIAŁ 1. PODSTAWOWE POJĘCIA ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM 3
1.1 Aspekty zarządzania personelem 3
1.2 Funkcje zarządzania kadrami 5
1.3 Struktura zatrudnienia oraz wydajność pracy 7
1.4 Rola marketingu wewnętrznego w kierowaniu personelem 8
1.5 Zasady przeprowadzania analizy zatrudnienia oraz wskaźniki 11
ROZDZIAŁ 2. ELEMENTY ZARZĄDZANIA KADRAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE 18
2.1 Planowanie zatrudnienia 18
2.2 Rekrutacja-nabór selekcja i dobór pracowników 21
2.3 Wynagrodzenie i system ocen 26
2.4 Kształtowanie i rozwój pracowników 30

Analiza systemu motywacyjnego przedsiębiorstwa

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I. CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA MOTYWACJĘ DO PRACY 5
1.1 Znaczenie motywacji w działalności kierowniczej 5
1.2 Wybrane teorie motywacyjne 7
1.2.1 Teorie potrzeb 7
1.2.2 Teorie procesu 12
1.3. Rodzaje środków motywacyjnych 13
ROZDZIAŁ II. NARZĘDZIA ODDZIAŁYWANIA MOTYWACYJNEGO 21
2.1 Wpływ wynagrodzenia na motywację do pracy 21
2.1.1 Struktura wewnętrzna wynagrodzeń 21
2.1.2 Funkcja oraz formy płac 24
2.1.3 Metody wartościowania pracy 28
2.1.4 Komputerowe systemy wartościowania stanowisk pracy 31
2.2 Formy wynagrodzeń niematerialnych wpływające na motywację do pracy 33
2.2.1 Pozytywne i negatywne sposoby oddziaływania na podwładnych 33
2.2.2 Istota oceny pracownika 38
ROZDZIAŁ III. SKŁADNIKI SYSTEMU MOTYWACYJNEGO W PRZEDSIĘBIORSTWIE TTT 41
3.1. Motywacja w polskich realiach 41
3.2. Działalność przedsiębiorstwa TTT 45
3.3. System motywacyjny pracowników w przedsiębiorstwie TTT 46
3.4. Zasady systemu premiowania pracowników 49
3.5. Motywacyjne formy organizacji pracy, oraz zasady awansu pracowników 53
3.6. Korzyści wynikające z motywowania pracowników 56
ROZDZIAŁ IV. DIAGNOZA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU MOTYWOWANIA KADRY MENEDŻERSKIEJ – WYNIKI BADAŃ 60
4.1. Metoda i zakres badań 60
4.2. Analiza czynników wpływających na postawy kadry menedżerskiej (zachowanie) 63
4.3. Wnioski 73
74
ZAKOŃCZENIE 78
BIBLIORGAFIA 80
SPIS RYSUNKÓW 82
SPIS TABEL 83

Czynniki warunkujące proces zarządzania personelem

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. ISTOTA ZARZĄDZANIA POLITYKĄ PERSONALNĄ 4
1.1. Pojęcie zarządzania 4
1.2. Powstanie i rozwój nauki o organizacji i zarządzaniu 6
1.3. Polityka personalna w organizacji 13
1.4. Główne zasady zarządzania personelem 18
ROZDZIAŁ II. CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA KIEROWANIE POTENCJAŁEM SPOŁECZNYM W ORGANIZACJI 24
2.1. Planowanie personalne 24
2.2. Rekrutacja – nabór, selekcja i dobór pracowników 29
2.3. Adaptacja pracownika 37
2.4. Kultura organizacyjna 38
2.5. System ocen pracowniczych 41
ROZDZIAŁ III. MOTYWACJA JAKO NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA PERSONELEM 44
3.1. Pojęcie motywacji 44
3.2. Poglądy na motywację 48
3.2.1. Poglądy tradycyjne 48
3.2.2. Poglądy współczesne 52
3.3. Płace jako instrument oddziaływania motywacyjnego 56
3.4. Pozamaterialne formy motywacji 60
ZAKOŃCZENIE 64
BIBLIOGRAFIA 66
SPIS TABEL 69
SPIS RYSUNKÓW 70

Zarządzanie zasobami ludzkimi jako czynnik rozwoju przedsiębiorstw usługowych

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I. Znaczenie zarządzania zasobami ludzkimi we współczesnym przedsiębiorstwie 9
1. Rola zasobów ludzkich w zarządzaniu przedsiębiorstwem 9
2. Istota zarządzania zasobami ludzkimi 14
3. Elementy funkcji personalnej 22
4. Tendencje zmian w zarządzaniu zasobami ludzkimi 26
ROZDZIAŁ II. Znaczenie i istota działalności przedsiębiorstwa usługowego 29
1. Cechy usług 29
2. Uwarunkowania działalności usługowej 33
2.1. Zewnętrzne uwarunkowania działalności usługowej 37
2.2. Wewnętrzne uwarunkowania działalności usługowej 43
3. Znaczenie jakości w działalności usługowej 52
ROZDZIAŁ III. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych, Sp. z o.o. jako przedmiot badań nad Zarządzaniem Zasobami Ludzkimi (ZZL) 58
1. Strategia i cele firmy 58
2. Struktura organizacyjna i charakterystyka zatrudnienia 64
3. Pozycja firmy na tle konkurencji 67
ROZDZIAŁ IV. Analiza i ocena zarządzania zasobami ludzkimi w Przedsiębiorstwie Robót Drogowo Mostowych Spółka z o.o. 72
1. Główne założenia polityki personalnej w firmie 72
1.1. Planowanie zatrudnienia i rekrutacja pracowników 75
1.2. Selekcja pracowników 78
1.3. Szkolenie pracowników 80
1.4. Motywowanie pracowników 87
1.5. Oceny pracownicze 91
2. Wpływ zarządzania zasobami ludzkimi na konkurencyjność firmy 97
ZAKOŃCZENIE 102
BIBLIOGRAFIA 105
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 109

Zarządzanie kadrami w przedsiębiorstwie MPK

Wstęp 2
Rozdział 1. Miejsce systemów motywacyjnych w teorii zarządzania 4
1.1. Istota zarządzania zasobami ludzkimi 4
1.2. Rola motywowania w zarządzaniu zasobami ludzkimi 6
1.3. Motywowanie a motywacja 7
1.4. Metody i podejście do motywowania 10
1.4.1. Tradycyjne podejście do motywowania 13
1.4.2. Współczesne podejście do motywowania 17
1.5. Narzędzia motywowania 20
1.5.1. Płacowe narzędzia motywowania 21
1.5.2. Funkcja płac (jako podpunkt) 27
1.5.3. Rola płac 30
1.5.4. Pozapłacowe narzędzia motywowania 33
Rozdział 2. Charakterystyka zatrudnienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego sp. z o.o. w Wałbrzychu 37
2.1. Historia i przedmiot działalności 37
2.2. Struktura organizacyjna 40
2.3. Struktura i poziom zatrudnienia 48
2.4. Polityka zatrudnienia 50
2.5. Sytuacja ekonomiczna 52
Rozdział 3. Analiza systemu i ocena motywowania w badanym przedsiębiorstwie 54
3.1. System wartościowania stanowisk pracy 54
3.2. System ocen pracowniczych 61
3.3. System motywacyjny w badanym przedsiębiorstwie 63
3.3.1. Wynagrodzenia 63
3.3.2. Możliwości rozwoju 67
3.4. Propozycja wprowadzenia zmian 70
Zakończenie 75
Bibliografia 77
Spis tabel i rysunków 79

Wypadki przy pracy jako dysfunkcja organizacyjna

Wstęp 2
Rozdział I. Pracownicy jako zasób organizacji 4
1.1. Znaczenie kapitału ludzkiego w organizacji 4
1.2. Znaczenie Zarządzania Zasobami Ludzkimi 6
1.3. Dysfunkcje w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi 10
1.3.1. Stres 10
1.3.2. Mobbing 14
1.3.3. Fobie i przemoc w miejscu pracy 16
1.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy w procesie Zarządzania Zasobami Ludzkimi 20
Rozdział II Istota BHP w firmie 34
2.1. Organy kontroli 34
2.2. Służby BHP 44
Rozdział III Postępowanie powypadkowe i świadczenia z tytułu wypadków przy pracy 50
3.1. Pojęcie wypadku przy pracy 50
3.2. Wypadki przy pracy ze względu na szkodę na osobie 54
3.3. Wypadki zrównane z wypadkami przy pracy 56
3.4. Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy 59
3.3.1. Obowiązki pracodawcy przy zaistnieniu wypadku 60
3.3.2. Obowiązki pracownika przy zaistnieniu wypadku 61
3.5. Postępowanie powypadkowe 62
3.5.1. Etapy postępowania 63
3.5.2. Sporządzenie protokołu 65
3.6. Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy 68
Zakończenie 85
Bibliografia 87