Prace dyplomowe z kierunku: ZZL

prace dyplomowe z zzl – prace magisterskie i licencjackie z zarządzania zasobami ludzkimi

Analiza szkolenia i rozwoju pracowników na przykładzie X

Wstęp 4

Rozdział I. TEORETYCZNE ASPEKTY FUNKCJI PERSONALNEJ 6
1.1. Zasoby ludzkie w organizacji 6
1.2. Czynnik ludzki jako zasób strategiczny 10
1.3. Istota i pojęcie szkoleń 13
1.4. Określenie potrzeb szkolenia 14
1.5. Proces szkolenia 19
1.6. Rodzaje i znaczenie szkoleń 23
1.7. Rozwój pracowników 28

Rozdział II. CHARAKTERYSTYKA FIRMY „X” 32
2.1. Historia przedsiębiorstwa 32
2.2. Zatrudnienie w przedsiębiorstwie 35
2.3. Przedmiot działalności 38
2.4. Forma organizacyjno – prawna i schemat organizacyjny Firmy 40

Rozdział III. ANALIZA SZKOLENIA I ROZWOJU W FIRMIE „X” 43
3.1. Determinanty szczegółowe strategii szkolenia i rozwoju pracowników 43
3.2. Procesy szkolenia i rozwoju ludzi 52
3.3. Analiza procesu szkolenia i rozwoju w firmie „X” 55
3.4. Ocena efektywności szkolenia i rozwoju oraz zasady oceny programów szkoleniowo – rozwojowych 59

Zakończenie 69
BIBLIOGRAFIA 72
SPIS RYSUNKÓW 74
SPIS WYKRESÓW 75
SPIS ZDJĘĆ 76

Analiza efektywności szkolenia pracowników na przykładzie przedsiębiorstwa X

Wstęp 2

Rozdział 1. Szkolenie jako forma wspierania rozwoju pracowników 5
1.1. Rola pracowników we współczesnych organizacjach 5
1.2. Pojęcie i instrumenty rozwoju pracowników 8
1.3. Rodzaje i znaczenie szkoleń pracowniczych 17

Rozdział 2. Czynniki efektywności szkolenia 24
2.1. Pojęcie oceny efektywności szkolenia 24
2.2. Pomiar efektywności szkolenia 27
2.3. Klasyfikacja determinant efektywności szkolenia 32
2.3.1. Związane z osobą szkoloną 32
2.3.2. Związane z organizacją szkolenia 34
2.3.3. Związane z realizacją szkolenia 39

Rozdział 3. Charakterystyka firmy X 45
3.1. Charakterystyka firmy 45
3.2. Analiza zatrudnienia 46
3.3. Proces zarządzania zasobami ludzkimi 47
3.4. System motywacyjny 49
3.5. Budowanie wartości kadry 56

Rozdział 4. Szkolenie pracowników firmy X i analiza jego efektywności 63
4.1. Metodologia badań 63
4.2. Charakterystyka respondentów 70
4.3. Stopień zadowolenia uczestników w programach szkoleniowych 71

Zakończenie 82
Bibliografia 83
Spis tabel 85
Spis rysunków 86
Aneks 87

Zarządzanie zasobami ludzkimi w zakładzie opieki zdrowotnej

Wprowadzenie 2

Rozdział I. Podstawowe pojęcia i definicje 4
1.1. Pojęcie zasobów ludzkich 4
1.2. Pojęcie zarządzania 9
1.3. Sieć organizacji opieki zdrowotnej 16
1.4. Klasyfikacja organizacji opieki zdrowotnej 20

Rozdział II. Mechanizm zarządzania zasobami ludzkimi 26
2.1. Planowanie 30
2.2. Wykonywanie 35
2.3. Kontrola 39

Rozdział III. Badanie zarządzania zasobami ludzkimi w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szamotułach 44
3.1. Charakterystyka Zakładu 44
3.2. Badanie planowania 48
3.3. Badanie wykonywania 51
3.4. Badanie kontrolowania 59

Zakończenie 63
Bibliografia 67
Spis rysunków 70
Spis tabel 71

Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie spedycyjnej na przykładzie przedsiębiorstwa Spedpol Sp. z o.o

Wstęp 2

Rozdział I. Zarządzanie zasobami ludzkimi 4
1.1. Podstawowe pojęcia 4
1.2. Motywowanie w zarządzaniu zasobami ludzkimi 7
1.3. Analiza zatrudnienia podstawą wyboru stylu kierowania 10
1.4. Wnioski 22

Rozdział II. Zarządzanie w firmie Spedpol Sp. z o.o. 24
2.1. Charakterystyka firmy 24
2.2. Polityka personalna firmy 25
2.3. Kodeks etyczny firmy 28
2.4. Analiza funkcjonowania firmy pod kontem motywacji – wyniki badań 31
2.4.1. Przedstawienie celu badania i pytań zawartych w ankiecie 31
2.4.2. Zbiorcze zestawienie wyników ankiety 33
2.4.3. Analiza odpowiedzi 34
2.5. Wnioski 43

Rozdział III. Propozycje rozwiązań w zakresie motywacji 46
3.1. Rozszerzenie zakresu pakietu dodatkowego 46
3.2. Wprowadzenie prowizji oraz innych korzyści finansowych 47
3.3. Instrumenty oddziaływania na motywacje pracowników 50
3.4. Inne propozycje rozwiązań w zakresie motywacji 58
3.5. Skuteczność motywatorów 64

Zakończenie 67
Spis tabel 69
Spis wykresów 70
Spis rysunków 71
Bibliografia 72

Zarządzanie szkoleniami w towarzystwie ubezpieczeniowym na przykładzie Amplico Life SA

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ 1. SZKOLENIE I DOSKONALENIE PERSONELU A KWESTIA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI 5
1.1. MIEJSCE POLITYKI PERSONALNEJ W ZARZĄDZANIU ORGANIZACJĄ 5
1.2. ROLA SZKOLENIA WE WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI 13
1.3. PLANOWANIE STRATEGII ROZWOJU PERSONELU 18
1.4. SZKOLENIA PRACOWNICZE JAKO ELEMENT SKŁADOWY SYSTEMU MOTYWACYJNEGO ORAZ KULTURY ORGANIZACJI 26

ROZDZIAŁ 2. ETAPY PROCESU SZKOLENIA 36
2.1. ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH 39
2.1.1. Czynniki wpływające na efektywność organizacji 39
2.1.2. Identyfikacja potrzeb szkoleniowych na poziomie stanowiska pracy 45
2.1.3. Identyfikacja indywidualnych potrzeb szkoleniowych 47
2.1.4. Integracja trzech poziomów analizy 51
2.2. RODZAJE SZKOLEŃ 53
2.3. METODY SZKOLENIOWE 56
2.3.1. Metody szkoleniowe z oderwaniem od pracy 56
2.3.2. Metody szkoleniowe bez oderwania od pracy 61
2.4. OCENA ZMIAN ZACHODZĄCYCH W WYNIKU SZKOLENIA 63
2.4.1. Narzędzia służące sprawdzaniu stopnia przyswojenia nowych wiadomości 63
2.4.2. Sprawdzanie postępów w zdobywaniu nowych umiejętności 66
2.4.3. Sprawdzanie stopnia zmiany postaw i zachowań 68
2.4.4. Zmiana efektywności organizacji 70
2.4.5. Ocena rentowności szkoleń 72

ROZDZIAŁ 3. ANALIZA POLITYKI SZKOLENIOWEJ W BRANŻY UBEZPIECZENIOWEJ NA PRZYKŁADZIE FIRMY AMPLICO LIFE S.A. 77
3.1. RODZAJE I SPECYFIKA SZKOLEŃ UBEZPIECZENIOWYCH 77
3.2. HISTORIA I CHARAKTERYSTYKA FIRMY AMPLICO LIFE S.A. 79
3.3. POLITYKA SZKOLENIOWA W AMPLICO LIFE S.A. 81
3.3.1. Procedury realizacji szkoleń wewnętrznych w Amplico Life S.A. 81
3.3.2. Rodzaje szkoleń w Amplico Life S.A. 84
3.3.3. Realizacja zadań szkoleniowych w Amplico Life S.A. 92
3.4. PODSUMOWANIE 95

ZAKOŃCZENIE 96
BIBLIOGRAFIA 98
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 102

System motywacji pracowników w przedsiębiorstwie

Celem pracy jest identyfikacja i ocena instrumentów motywacji pracowniczej oraz wskazanie ich pożądanych ich zmian w świetle własnych badań ankietowych pracowników w badanym przedsiębiorstwie

Wstęp 2

Rozdział 1. Podstawy motywowania pracowników – istota, teorie, instrumenty, cechy, środki motywowania 4
1.1. Istota motywacji pracowniczej 4
1.2. Teorie motywacji pracowniczej 7
1.3. Instrumenty pobudzania motywacji do pracy 16
1.4. Ekonomiczne środki motywacji pracowniczej 22
1.5. Nieekonomiczne środki motywacji pracowniczej 24

Rozdział 2. Ogólna charakterystyka organizacyjno-ekonomiczna „X” 29
2.1. Geneza, rozwój i struktura organizacyjna 29
2.2. Działalność gospodarcza 36
2.3. Analiza zatrudnienia 41
2.4. Pozycja rynkowa – analiza SWOT 45

Rozdział 3. Identyfikacja i pożądane zmiany w instrumentach motywacji pracowniczej w „X” 53
3.1. Metodyka badań ankietowych instrumentów motywacji pracowniczej 53
3.2. Systemy ankietowe 57
3.3. Pożądane zmiany w instrumentach motywacji pracowniczej 69

Zakończenie 78
Bibliografia 80
Spis schematów i rysunków 83
Spis wykresów 84
Aneks 86

System oceniania telemarketerów w call center w firmie Axel Springer Kontakt sp. z o.o.

WSTĘP 1

ROZDZIAŁ I. OCENIANIE JAKO ELEMENT ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI 3
1.1. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi- zagadnienia teoretyczne 3
1.2. Ocenianie pracowników 12
1.2.1. Pojęcie i cele 12
1.2.2. Zasady i kryteria 16
1.2.3. Techniki oceniania 20

ROZDZIAŁ II. ZAŁOŻENIA BADAWCZE 24
2.1. Teren badań 24
2.2. Cel badań 25
2.3. Problem i problematyka badawcza 26
2.4. Hipoteza 28
2.5. Metody badań 30

ROZDZIAŁ III. RELACJA MIĘDZY OCENAMI OCENIANIA A WARUNKAMI PRACY W ŚWIETLE BADAŃ WŁASNYCH 32
3.1. Procedura i kryteria oceny telemarketerów 32
3.2. Ocena elementów oceniana 42
3.2.1. Cele i zasady 42
3.2.2. Okres oceniania 46
3.2.3. System oceniania 47
3.3. Ocena pracy własnej 49
3.4. Ocena elementów warunków pracy 52
3.4.1. Wynagrodzenia 52
3.4.2. Elementy organizacyjne 54
3.4.3. Współpraca w zespole 59
3.5. Docenianie pracowników 61

PODSUMOWANIE- WERYFIKACJA HIPOTEZ 66

BIBLIOGRAFIA 69

SPIS TABEL 71

SPIS RYSUNKÓW 72

ZAŁĄCZNIKI 74

Wykorzystanie marketingu w restrukturyzacji zatrudnienia na przykładzie C.H. AUCHAN

WSTĘP 2

1. ISTOTA MARKETINGU W DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ 4
1.1. Charakterystyka marketingu 4
1.2. Orientacja rynkowa jako podstawa marketingu 9
1.3. Marketing a warunki działania na rynku 12
1.3.1. Zewnętrzne warunki działania. Elementy otoczenia 12
1.3.2. Struktura podmiotowa warunków rynkowych 14
1.3.3. Wewnętrzne warunki rynkowe 16
1.4. Kierowanie działalnością marketingową 18
1.4.1. Planowanie działalności marketingowej 18
1.4.2. Organizowanie działalności marketingowej 22

2. ORGANIZACJA PROCESÓW PERSONALNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE 25
2.1. Modele organizacji zasobów ludzkich 25
2.1.1. Skala decyzji personalnych 25
2.1.2. Organizacja służby personalnej w praktyce 26
2.2. Adaptacja społeczno- zawodowa pracowników 30
2.2.1. Czynnik ludzki wyznacznikiem konkurencyjności 30
2.2.2. Rekrutacja i selekcja na wewnętrznym rynku pracy 31
2.2.3. Wpływ zarządzania personelem na stabilność i elastyczność zatrudnienia 31
2.3. Restrukturyzacja zatrudnienia 32
2.3.1. Istota i uwarunkowania restrukturyzacji zatrudnienia 32
2.3.2. Przesłanki restrukturyzacji zatrudnienia 33
2.3.3. Metody restrukturyzacji zatrudnienia 33
2.4. Restrukturyzacja przedsiębiorstwa i rekonwersja zawodowa pracowników 34
2.4.1. Proces, formy i zakres rekonwersji zawodowej pracowników 34
2.4.2. Poszukiwanie potencjalnego zatrudnienia wewnątrz przedsiębiorstwa i poza nim 36

3. PROJEKT WYKORZYSTANIA MARKETINGU W SCHIEVER POLSKA C.H. AUCHAN W ZIELONEJ GÓRZE 43
3.1. Diagnoza struktury i stanu zatrudnienia w okresie 2001-2005 43
3.2. Organizacja C.H. AUCHAN a sposoby jej ulepszenia 51
3.3. Projekt wykorzystania marketingu partnerskiego 53
3.3.1. Uwarunkowania marketingu w C.H. AUCHAN 53
3.3.2. Projekt wykorzystania narzędzi marketingu partnerskiego w C.H. AUCHAN 57
3.3.3. Szacunek nakładów na wdrożenie marketingu 59
3.3.4. Wpływ planowanych działań marketingowych na wyniki finansowe C.H. AUCHAN 60

ZAKOŃCZENIE 63
BIBLIOGRAFIA 65
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 67

Wybrane ekonomiczne aspekty wynagradzania pracowników

Wstęp 3

Rozdział I. Zarządzanie zasobami ludzkimi w świetle teorii. 5
1.1 Istota zarządzania zasobami ludzkimi. 5
1.2 Narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi. 10
1.3 Elementy systemu zarządzania zasobami ludzkimi. 16

Rozdział II. Wynagradzanie jako element zarządzania zasobami ludzkimi. 26
2.1 Istota wynagradzania. 27
2.2 Funkcje wynagrodzeń. 30
2.2.1 Funkcja dochodowa. 30
2.2.2 Funkcja motywacyjna. 30
2.2.3 Funkcja kosztowa. 32
2.2.4 Funkcja społeczna. 34
2.3 Formy wynagrodzeń. 35
2.4 Składniki wynagrodzeń. 38
2.4.1 Wynagrodzenie zasadnicze. 39
2.4.2 Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego. 40
2.4.3 Dodatki i świadczenia obowiązkowe. 41
2.4.4 Nagrody i wyróżnienia. 43

Rozdział III. Wynagradzanie pracowników banków-teoria i praktyka. 45
3.1 Specyfika wynagradzania w bankowości. 45
3.2 Analiza kształtowania się wynagrodzeń w bankach w 2006 r. 50
3.2.1 Wynagradzanie w bankowości w/g zajmowanego stanowiska. 50
3.2.2 Wynagradzanie w poszczególnych działach bankowości w 2006 r. 52
3.2.3 Wynagrodzenie całkowite w bankowości w zależności od wielkości firmy. 55
3.2.4 Wynagrodzenie całkowite w bankowości ze względu na dominujący kapitał. 56
3.2.5 Wynagrodzenie a region. 57
3.2.6 Wynagrodzenie w zależności od wykształcenia i znajomości języków obcych. 57
3.2.7 Wynagrodzenie a płeć. 59
3.2.8 Podsumowanie. 60

Zakończenie 64

Bibliografia 66

Spis tabel 70

Spis rysunków 71

Spis wykresów 72

Szkolenia i przesunięcia personelu jako element zarządzania zasobami ludzkimi na podstawie PKE S.A Elektrownia Halemba

Wstęp

Rozdział I. Zarządzanie zasobami ludzkimi
1. Funkcja i znaczenie zarządzania zasobami ludzkimi
2. Struktura procesu zarządzania zasobami ludzkimi
3. Szkolenia i doskonalenia
4. Przesunięcia personelu

Rozdział II. Południowy Koncern Energetyczny S.A. Elektrownia Halemba
1. Charakterystyka i historia przedsiębiorstwa
2. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa
3. Rynek zbytu PKE S.A. Elektrowni Halemba
4. Poziom zatrudnienia

Rozdział III. Szkolenia i przesunięcia personelu w PKE S.A. Elektrowni Halemba
1. Charakterystyka szkoleń ,doskonaleń zawodowych w przedsiębiorstwie
1.1 Doskonalenia zawodowe
1.2 Szkolenia personelu wewnątrz zakładu
1.3 Szkolenia pracowników na zewnątrz zakładu
1.4 Dokształcanie pracowników
2. Przesunięcia personelu

Zakończenie

Bibliografia