Prace dyplomowe z dziedziny: ZZL

prace dyplomowe z zzl – prace magisterskie i licencjackie z zarządzania zasobami ludzkimi

Efektywny proces szkolenia pracowników

część teoretyczna pracy dyplomowej

Rozdział 1. Efektywny proces szkolenia pracowników 3
1.1. Szkolenie w strategii rozwoju kadr 3
1.2. Etapy procesu szkolenia 8
1.2.1. Analiza potrzeb szkoleniowych 8
1.2.2. Planowanie i projektowanie szkoleń 13
1.2.3. Przygotowanie materiałów szkoleniowych 13
1.2.4. Przeprowadzenie szkolenia 14
1.2.5. Ocena szkolenia i działania po jego zakończeniu 14
1.3. Metody rozwijania potencjału pracownika 15
1.3.1. Szkolenie indywidualne 15
1.3.2. Dyskusja 15
1.3.3. Gry i symulacje 16
1.4. Rola kierownictwa w procesie szkolenia 16
Rozdział 2. Nowoczesne koncepcje motywowania pracowników 20
2.1. Zarządzanie przez cele 20
2.2. Zarządzanie przez partycypację 23
2.3. Motywacyjna funkcja ocen okresowych 26
2.4. Awans i poszerzenie zakresu pracy 30
2.5. Coaching i mentoring 33
2.6. Płaca według kompetencji 35

Dokształcanie i doskonalenie pracowników Policji

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. ISTOTA DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO 4
1.1. Kształcenie i dokształcanie zawodowe w Polsce 4
1.2. System szkolenia i doskonalenia zawodowego w organizacji 11
1.3. Determinanty strategii rozwoju zasobów ludzkich 19
ROZDZIAŁ II. METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH 23
2.1. Przedmiot i cel badań 23
2.2. Problemy i hipotezy badawcze 25
2.3. Metody i techniki badań 31
2.4. Teren i organizacja badań 36
2.5. Charakterystyka próby badawczej 38
ROZDZIAŁ III. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE PRACOWNIKÓW CYWILNYCH POLICJI W ŚWIETLE PRZEPROWADZONYCH BADAŃ 41
3.1. Analiza wyników badań 41
3.2.Wnioski 50
Zakończenie 54
Bibliografia 57
Spis rysunków 59
Słowniczek wyrazów niezrozumiałych (trudnych) 61
Aneks 63

Jakość kadr w administracji jako czynnik kształtujący strukturę władzy organizacyjnej

WSTĘP
Rozdział I. WŁADZA ORGANIZACYJNA.
1.1. Definicje spotykane w literaturze przedmiotu
1.2. Kompetencje i rola zawodowa współczesnego menedżera
1.3. Style zarządzania i ich uwarunkowania
Rozdział II. JAKOŚĆ KADR W ADMINISTRACJI.
1. Definicja „Jakości kadr”
2. Kodeks Postępowania Administracyjnego (jak reguluje aspekt jakości kadr)
3. Służba cywilna – regulacje prawne
4. Europejski Kodeks Dobrej Administracji w systemie zarządzania
5. Kodeks Etyki Administracji.
Rozdział III. METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH
3.1. Przedmiot i cel badań
3.2. Problemy i hipotezy badawcze
3.3. Metody, techniki, narzędzia badawcze
3.4. Organizacja i przebieg badań
Rozdział IV. CHARAKTERYSTYKA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W X
Rozdział V. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY RODZINIE W X W ŚWIETLE BADAŃ WŁASNYCH
5.1. Wyniki badań własnych
5.2. Podsumowanie i wnioski
ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL

Czynniki warunkujące motywację pracowników na przykładzie restauracji X

WSTĘP 4
ROZDZIAŁ 1. PROCES MOTYWACYJNY – ZAGADNIENIA PODSTAWOWE 6
1.1. Pojęcie motywacji i motywu 6
1.2. Istota motywacji 10
1.3. Proces motywacyjny i jego struktura 17
1.4. Wieloznaczeniowy charakter problematyki motywacji 27
1.5. Tradycyjne i współczesne poglądy na motywację 30
ROZDZIAŁ 2. INSTRUMENTY ODDZIAŁYWANIA MOTYWACYJNEGO 36
2.1. Materialne składniki wynagrodzeń pracownika 36
2.1.1. Formy płac i system motywowania płacowego 38
2.1.2. Premia jako instrument motywowania i skuteczne warunki premiowania 41
2.1.3. Kształtowanie się pozostałych składników wynagrodzenia 46
2.2. Pozapłacowe składniki pobudzania motywacji 49
2.2.1. Doskonalenie polityki awansowania 49
2.2.2. Doskonalenie kontroli pracy 52
2.2.3. Poprawa wewnętrznej komunikacji 54
2.2.4. Właściwe sterowanie zmianami 55
2.2.5. Rozwój osobisty jako nagroda niematerialna 56
ROZDZIAŁ 3. METODY MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW RESTAURACJI X W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH 58
3.1. Metodyka badań własnych 58
3.1.1. Problematyka badawcza 58
3.1.2. Cel badań 59
3.1.3. Problemy i hipotezy badawcze 59
3.1.4. Technika badawcza 60
3.1.5. Opis terenu badań 61
3.2. Analiza przeprowadzonych badań 66
3.2.1. Charakterystyka grupy badawczej 66
3.2.2. Dyskusje wyników 68
3.2.3. Instrumenty motywacyjne stosowane w restauracji 79
3.2.4. Wnioski 81
ZAKOŃCZENIE 83
BIBLIOGRAFIA 84
SPIS TABEL, ZDJĘĆ I RYSUNKÓW 87
ANEKS 89

Czynniki sukcesu firmy X Sp .z o.o

Wstęp 2
Rozdział I. Zarządzanie jako podstawowy czynnik sukcesów firmy 4
1.1. Istota zarządzania 4
1.2. Nowe paradygmaty w dziedzinie zarządzania 7
1.2.1. Podejście systemowe 9
1.2.2. Podejście perspektywiczne 11
1.3. Manager a sukces firmy 13
1.3.1. Wizerunek dobrego menadżera 16
1.4. Benchmarking – czyli dochodzenie do pozycji lidera na rynku 23
Rozdział II.Opis firmy X Sp. z o.o. 28
2.1. Historia powstania i prezentacja oferty produktowej 28
2.2. Polityka jakości 34
2.3. Sytuacja finansowa 39
Rozdział III. Analiza czynników sukcesu firmy X Sp. z o.o. według koncepcji 7S 44
3.1. Strategia: produkt – rynek 44
3.2. Formalna struktura organizacyjna 47
3.3. System planowania, procedury działania, instrumenty sterowania i kontroli 50
3.4. Styl kierowania 55
3.5. Stały personel 58
3.6. Specjalne umiejętności 60
3.7. Nadrzędne cele 62
Podsumowanie 64
Bibliografia 66
Spis tabel i rysunków 69

Analiza procesu tworzenia zespołu pracowniczego firmy X

praca magisterska z zzl

Wstęp 2
Rozdział I. Zespół pracowniczy 4
1.1 Pojecie i typy grup 4
1.2 Proces tworzenia grupy 8
1.3 Rola kierownika w okresie tworzenia grupy 15
1.4 Sposoby analizy procesu tworzenia zespołu pracowniczego 20
Rozdział II Charakterystyka Przedsiębiorstwa Telekomunikacja Polska S.A. 24
2.1 Historia, misja i produkt przedsiębiorstwa 24
2.2 Struktura organizacyjna 34
2.3. Charakterystyka zarządzania zasobami ludzkimi w firmie Telekomunikacja Polska S.A. 39
2.3.1. Dobór czynnika ludzkiego 39
2.3.2. Wpływ oceny pracowników na awanse i zwolnienia 51
Rozdział III. Proces tworzenia zespołu pracowniczego w Dziale Sprzedaży Telekomunikacji Polskiej S.A. 56
3.1 Charakterystyka procesu tworzenia zespołu pracowniczego 56
3.1.1. Źródła i techniki doboru personelu 59
3.1.2. Praca zespołowa oraz instruktaż zespołowy 66
3.2 Ocena procesu tworzenia zespołu pracowniczego w Dziale Sprzedaży Telekomunikacji Polskiej S.A. 74
3.3 Kierunki doskonalenia procesu tworzenia zespołu pracowniczego 77
3.3.1. System doskonalenia pracowników 77
3.3.2. Szkolenie i doskonalenie kadr 86
3.3.3. System ocen pracowników 90
Zakończenie 95
Bibliografia 98
Spis tabel i ilustracji 103
Załączniki 104

Zarządzanie zasobami ludzkimi w koncernie międzynarodowym

praca magisterska z zzl

Wstęp 4
Rozdział I. Znaczenie zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji 7
1.1. Pojęcie zarządzania zasobami ludzkimi 7
1.2. Rys historyczny kształtowania się poglądów na zarządzanie personelem 8
1.3. Rodzaje struktur działu personalnego 9
1.4. Modele zarządzania zasobami ludzkimi (polityki kadrowej) 12
1.5. Cele i zadania zarządzania zasobami ludzkimi 16
Rozdział II. Etapy zarządzania zasobami ludzkimi 19
2.1. Planowanie personelu 19
2.2. Rekrutacja personelu 27
2.3. Selekcja kandydatów 30
2.4. Wprowadzenie do pracy 37
2.5. Motywowanie 38
2.6. Szkolenie i doskonalenie 40
Rozdział III. Specyfika zarządzania i organizacji w koncernie międzynarodowym 44
3.1. Ogólna charakterystyka 44
3.2. Typologia 57
3.3. Struktury organizacyjne 63
Rozdział IV. Zasoby ludzkie w koncernie międzynarodowym na przykładzie Venture Industries 67
4.1. Przedmiot działalności, historia, struktura własności w koncernie 67
4.2. Analiza struktury organizacyjnej i polityka jakościowa koncernu 70
4.3. Opis wszystkich dywizji w koncernie, jak również ważniejszych produktów 78
Rozdział V. Analiza badań 83
5.1. Przedmiot i cele badań 83
5.2. Charakterystyka próby badawczej 84
5.3. Omówienie wyników badań 87
Zakończenie 102
Bibliografia 105
Spis tabel 107
Spis rysunków 108
Ankieta 110

Zarządzanie zasobami ludzkimi w banku

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE 5
1.1. Istota i cele zarządzania zasobami ludzkimi 5
1.2. Zakres zarządzania zasobami ludzkimi 10
1.3. Oceny pracownicze jako element zarządzania zasobami ludzkimi 23
ROZDZIAŁ II. Miejsce systemu ocen okresowych w polityce personalnej przedsiębiorstwa 25
2.1. Pojęcie i cele systemu ocen okresowych pracowników 25
2.2. Główne zasady i kryteria ocen efektów pracy i potencjału pracowników 31
2.3. Przedmiot i podmiot okresowego oceniana 38
2.4. Metody i techniki ocen pracowniczych 40
2.5. Wprowadzenie systemu ocen okresowych 55
ROZDZIAŁ III. SYSTEM OCEN OKRESOWYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. 57
3.1. Opis badanego przedsiębiorstwa 57
3.1.1. Krótki zarys historyczny przedsiębiorstwa 57
3.1.2. Przedmiot działalności przedsiębiorstwa 60
3.1.3. Charakterystyka struktury organizacyjnej 62
3.2. SPOSÓB I ZASADY OCENIANIA PRACOWNIKÓW W BANKU MILLENNIUM S.A. 64
3.3. Działalność banku Millennium S.A. w zakresie zarządzania potencjałem ludzkim 67
ROZDZIAŁ IV. METODY BADAŃ WŁASNYCH 69
4.1. Przedmiot i cel badań 69
4.2. Problemy i hipotezy badawcze 74
4.3. Metody i narzędzia badawcze 79
4.4. Charakterystyka próby badawczej oraz teren i organizacja badań 80
4.5. Analiza badań własnych 80
4.6. Wnioski 87
BIBLIOGRAFIA 95
SPIS RYSUNKÓW 97
ANEKS 98

System ocen pracowniczych i jego znaczenie

praca magisterska z zarządzania zasobami ludzkimi

Wstęp 3
Rozdział 1. Ocenianie pracowników jako istotny element zarządzania zasobami ludzkimi 6
1.1 Wymiar zarządzania zasobami ludzkimi 6
1.2 Ocena pracownicza– definicje, istota, cele 13
1.3 Uwarunkowania wdrażania systemu okresowych ocen pracowniczych 19
1.4 Kryteria ocen a dobór technik oceniania 23
1.4 Wykorzystanie wyników ocen pracowniczych 33
Rozdział 2. Wynagrodzenie pracowników 36
2.1 Pojęcie i zasady tworzenia systemów wynagradzania 36
2.2 Charakterystyka systemów wynagradzania 43
2.3 Obligatoryjne i fakultatywne składniki systemów wynagradzania 52
2.4 Wartościowanie pracy jako metoda oceny stopnia trudności pracy 54
2.5 Ocena pracownicza a wartościowanie stanowisk pracy 61
Rozdział 3. Metodologia badań 64
3.1 Cel i hipoteza badawcza 64
3.2 Metody, techniki i narzędzia badawcze 65
3.3 Wybór terenu badań i dobór próby 65
Rozdział 4. System ocen pracowniczych i jego znaczenie w wynagradzaniu pracowników w świetle badań własnych 69
4.1 Realizacja ocen pracowniczych w badanej organizacji 69
4.2 Zarządzanie systemami wynagradzania jako kluczowy element realizowanej polityki personalnej 73
4.3 Prezentacja wyników badań 76
Wnioski 95
Bibliografia 101
Spis tabel i wykresów 104
Kwestionariusz ankiety 107

Metody motywacji pracowników

praca licencjacka z zarządzania zasobami ludzkimi

Streszczenie 1
Wstęp 5
Rozdział 1. 6
Formy zarządzania zasobami ludzkimi 6
1.1. Istota zarządzania zasobami ludzkimi 6
1.2. Cechy zarządzania zasobami ludzkimi 11
1.3. Zarządzanie zasobami ludzkimi a zarządzanie personelem 19
1.4. Najważniejsze zadania zarządzania zasobami ludzkimi 22
Rozdział 2. 28
Motywacja formą zarządzania personelem 28
2.1. Motywacja pracy jako przedmiot badań zachowań organizacyjnych 28
2.1.1. Model motywacji pracowników 28
2.1.2. Teorie motywacji – przegląd 32
2.2. Związek między motywacją a efektami 39
2.3. Motywacja a pieniądze 44
2.4. Strategie motywacji 46
Rozdział 3. 51
Metody motywacji w firmie na przykładzie firmy EGIS Polska Sp. z o.o. 51
3.1. Działalność firmy EGIS Polska Sp. z o.o. 51
3.1.1. Historia i struktura organizacyjna firmy 51
3.1.2. Rekrutacja i dobór personelu 53
3.2. Metody motywacji w firmie EGIS Polska Sp. z o.o. 56
3.2.1. Koncepcja systemu motywowania w firmie 56
3.2.2. Płace jako instrument oddziaływania motywacyjnego 57
3.2.3. Metody i techniki kształtowania wynagrodzeń 58
3.2.4. Kontrakty menadżerskie jako narzędzie motywowania kierownictwa i
specjalistów 61
3.2.5. Motywacyjne aspekty organizacyjne czasu pracy 62
3.3. Ocena metod motywacji w firmie EGIS Polska Sp. z o.o. 65
3.3.1. Pozytywny aspekt metod motywacyjnych 65
3.3.2. Negatywny aspekt metod motywacyjnych 66
Podsumowanie 70
Bibliografia 73
Spis tabel i rysunków 75