Prace dyplomowe z dziedziny: ZZL

prace dyplomowe z zzl – prace magisterskie i licencjackie z zarządzania zasobami ludzkimi

Zarządzanie kadrami w przedsiębiorstwie MPK

Wstęp 2
Rozdział 1. Miejsce systemów motywacyjnych w teorii zarządzania 4
1.1. Istota zarządzania zasobami ludzkimi 4
1.2. Rola motywowania w zarządzaniu zasobami ludzkimi 6
1.3. Motywowanie a motywacja 7
1.4. Metody i podejście do motywowania 10
1.4.1. Tradycyjne podejście do motywowania 13
1.4.2. Współczesne podejście do motywowania 17
1.5. Narzędzia motywowania 20
1.5.1. Płacowe narzędzia motywowania 21
1.5.2. Funkcja płac (jako podpunkt) 27
1.5.3. Rola płac 30
1.5.4. Pozapłacowe narzędzia motywowania 33
Rozdział 2. Charakterystyka zatrudnienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego sp. z o.o. w Wałbrzychu 37
2.1. Historia i przedmiot działalności 37
2.2. Struktura organizacyjna 40
2.3. Struktura i poziom zatrudnienia 48
2.4. Polityka zatrudnienia 50
2.5. Sytuacja ekonomiczna 52
Rozdział 3. Analiza systemu i ocena motywowania w badanym przedsiębiorstwie 54
3.1. System wartościowania stanowisk pracy 54
3.2. System ocen pracowniczych 61
3.3. System motywacyjny w badanym przedsiębiorstwie 63
3.3.1. Wynagrodzenia 63
3.3.2. Możliwości rozwoju 67
3.4. Propozycja wprowadzenia zmian 70
Zakończenie 75
Bibliografia 77
Spis tabel i rysunków 79

Wypadki przy pracy jako dysfunkcja organizacyjna

Wstęp 2
Rozdział I. Pracownicy jako zasób organizacji 4
1.1. Znaczenie kapitału ludzkiego w organizacji 4
1.2. Znaczenie Zarządzania Zasobami Ludzkimi 6
1.3. Dysfunkcje w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi 10
1.3.1. Stres 10
1.3.2. Mobbing 14
1.3.3. Fobie i przemoc w miejscu pracy 16
1.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy w procesie Zarządzania Zasobami Ludzkimi 20
Rozdział II Istota BHP w firmie 34
2.1. Organy kontroli 34
2.2. Służby BHP 44
Rozdział III Postępowanie powypadkowe i świadczenia z tytułu wypadków przy pracy 50
3.1. Pojęcie wypadku przy pracy 50
3.2. Wypadki przy pracy ze względu na szkodę na osobie 54
3.3. Wypadki zrównane z wypadkami przy pracy 56
3.4. Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy 59
3.3.1. Obowiązki pracodawcy przy zaistnieniu wypadku 60
3.3.2. Obowiązki pracownika przy zaistnieniu wypadku 61
3.5. Postępowanie powypadkowe 62
3.5.1. Etapy postępowania 63
3.5.2. Sporządzenie protokołu 65
3.6. Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy 68
Zakończenie 85
Bibliografia 87

Wpływ motywacji pracowników na efektywne funkcjonowanie przedsiębiorstwa

Wstęp 3
1. Motywacja w procesie zarządzania organizacją 7
1.1. Ewolucja teorii zarządzania 7
1.2. Motywacja a zarządzanie organizacją – teoria pola sił Kurta Lewina 11
1.3. Teorie motywacyjne 18
1.4. Formy i instrumenty motywowania pracowników 27
1.4.1. Płace jako instrument oddziaływania motywacyjnego 29
1.4.2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników 34
1.5. Główne kryteria efektywności 36
1.6. Wnioski 41
2. Charakterystyka identyfikacyjna firmy 44
2.1. Historia firmy 44
2.2. Zakres działania firmy 51
2.3. Charakterystyka zatrudnienia 54
2.4. Formy motywowania pracowników 60
2.5. Wnioski 64
3. Zarządzanie firmą poprzez motywowanie pracowników 66
3.1. Przedstawienie aktualnych problemów z pracownikami 66
3.2. Motywacja i jej wpływ na wydajność- analiza wyników badań 68
3.3. Ocena form motywowania 77
3.4. Wnioski 82
4. Koncepcja rozwiązań systemowych 85
Podsumowanie 89
Literatura 92
Załącznik 94
Spis tabel i rysunków 99

Wpływ zarządzania zasobami ludzkimi na organizacje konferencji

Wstęp 5
Rozdział I Istota zarządzania zasobami ludzkimi 9
1.1. Rys historyczny 9
1.2. Podstawowe nurt teoretyczne w zarządzaniu zasobami ludzkimi 13
1.3. Cechy i cele zarządzania zasobami ludzkimi 20
1.4. Problemy wdrażania ZZL 25
Rozdział II Wpływ zmian w otoczeniu na procesy kadrowe 32
2.1. Zarządzanie personelem a partnerstwo strategiczne 32
2.2. Funkcje kierownictwa do spraw personelu 38
2.3. Udział menedżerów w procesach zarządzania zasobami ludzkimi 43
2.4. Dział personalny wobec zmian w organizacji 49
Rozdział III Czynnik osobowy w hotelarstwie na przykładzie sieci Hoteli Orbis 56
3.1. Podstawowe informacje dotyczące rozwoju sieci hoteli Orbis 56
3.1.1. Historia Orbisu 56
3.1.2. Struktura organizacyjna 59
3.1.3. Strategia i oferta konferencyjna Grupy Hotelowej Orbis 63
3.2. Zarządzanie zasobami ludzkimi w hotelarstwie 69
3.3. Umiejętności i wiadomości niezbędne w zawodzie 73
3.4. Kultura obsługi oraz kultura osobista pracowników hotelu 81
Rozdział IV Zarządzanie zasobami ludzkimi wobec organizacji konferencji 89
4.1. Wykorzystanie i podaż zasobów ludzkich 89
4.2. Rola menedżera w organizowaniu konferencji 93
4.2.1. Menedżer jako lider 96
4.2.2. Menedżer jako stymulator komunikacji 98
4.2.3. Menedżer jako negocjator 99
4.3. Doskonalenie umiejętności komunikowania się w organizacji konferencji 101
4.3.1. Znaczenie umiejętności komunikowania się 101
4.3.2. Sposoby komunikowania się 103
4.3.3. Przeszkody w skutecznym komunikowaniu się 107
4.3.4. Umiejętność przemawiania 109
4.4. Wpływ stosunków pracowniczych na organizację konferencji 110
4.4.1. Partycypacja pracowników w zarządzaniu 110
4.4.2. Konflikt 112
4.4.3. Podstawowe rodzaje transakcji międzyludzkich 113
Zakończenie 116
Bibliografia 118
Spis rysunków 121

Restrukturyzacja zatrudnienia firmy w upadłości

Wstęp 2
Rozdział 1. Sposoby prowadzenia restrukturyzacji zatrudnienia przez pracodawcę upadłego albo prowadzącego postępowanie naprawcze 4
1. Pojęcie restrukturyzacji zatrudnienia 4
2. Konieczność przeprowadzenia restrukturyzacji zatrudnienia w postępowaniu upadłościowym i naprawczym 13
3. Układ z wierzycielami 19
4. Plan naprawczy 21
Rozdział 2. Restrukturyzacja dotycząca pracowników 28
1. Restrukturyzacja poprzez zwolnienia 28
1.1. Redukcja załogi 28
1.2. Zastąpienie dotychczasowych pracowników nowymi 29
2. Restrukturyzacja poprzez zmianę warunków pracy i płacy 30
3. Restrukturyzacja dotycząca zatrudnionych w ramach nietypowych stosunków pracy 36
4. Restrukturyzacja dotycząca zatrudnionych na podstawie innej niż stosunek pracy 42
5. Rozwiązania przyjęte w wybranych krajach europejskich – analiza porównawcza 45
Rozdział 3. Ochrona przysługująca zatrudnionym objętym restrukturyzacją z powodu upadłości albo postępowania naprawczego 49
1. Ochrona służąca pracownikom 49
1.1. Ochrona przed rozwiązaniem stosunku pracy 61
1.2. Ochrona przed zmianą treści stosunku pracy 74
2. Ochrona pozostałych kategorii zatrudnionych 83
3. Rola związków zawodowych i przedstawicielstwa pracowniczego 86
Rozdział 4. Rozwiązania przyjęte w Unii Europejskiej 93
Zakończenie 96
Bibliografia 98
Spis tabel i rysunków 105

Rekrutacja i selekcja pracowników w przedsiębiorstwie usługowym

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ 1
FILOZOFIA I PRAKTYKA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI 4
1.1. Istota zarządzania zasobami ludzkimi 4
1.2. Podstawowe nurty teoretyczne w zarządzaniu zasobami ludzkimi 10
1.3. Modele zarządzania zasobami ludzkimi 16
1.4. Pracownicy we współczesnym przedsiębiorstwie 20
ROZDZIAŁ 2
REKRUTACJA ZEWNĘTRZNA I WEWNĘTRZNA WE WSPÓŁCZESNYM PRZEDSIĘBIORSTWIE 27
2.1. Klasyfikacja form rekrutacji 27
2.2. Charakterystyka najpopularniejszych metod rekrutacji zewnętrznej pracowników 29
2.3. Dobór wewnętrzny pracowników 36
2.4. Proces rekrutacji na najwyższe stanowiska w firmie – headhunting 41
ROZDZIAŁ 3
SELEKCJA KANDYDATÓW NA PRACOWNIKÓW 43
3.1. Wstępna selekcja ofert 43
3.2. Rozmowa wstępna i sprawdzanie informacji o kandydacie 45
3.3. Testy i inne badania 48
3.4. Decydująca rozmowa kwalifikacyjna 52
ROZDZIAŁ 4
BADANIA EMPIRYCZNE PROCESÓW REKRUTACJI I SELEKCJI W URZĘDZIE POCZTOWYM 59
4.1. Charakterystyka firmy 59
4.2. Analiza wyników badań ankietowych 61
4.2.1. Przedmiot, cele i hipotezy badania. 61
4.2.2. Analiza wyników badań ankietowych 64
4.2.3. Podsumowanie wyników badań ankietowych 76
ZAKOŃCZENIE 78
BIBLIOGRAFIA 79
SPIS TABEL 82
SPIS WYKRESÓW 82
ZAŁĄCZNIK 1 83
KWESTIONARIUSZ ANKIETY 83

Style kierowania stosowane przez menadżerów w przedsiębiorstwie

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ 1. POJĘCIE MENEDŻERA I JEGO ROLA W ORGANIZACJI 5
1.1. DEFINICJA MENEDŻERA 5
1.2. MENEDŻER W STRUKTURZE KIEROWANIA 9
1.3. PODSTAWOWY ZAKRES ZADAŃ I RÓL MENEDŻERA 13
1.4. FUNKCJE MENEDŻERA W PRZEDSIĘBIORSTWIE 17
ROZDZIAŁ 2. UMIEJĘTNOŚCI I STYLE KIEROWANIA MENEDŻERA 25
2.1. KIEROWANIE ZESPOŁEM 25
2.2. WIZERUNEK SKUTECZNEGO MENEDŻERA 29
2.3. UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKIE 37
2.3.1. Umiejętności interpersonalne 37
2.3.2. Umiejętności konceptualne 39
2.3.3. Umiejętności techniczne 41
2.3.4. Umiejętności przywódcze 42
2.4. STYLE KIEROWANIA 44
ROZDZIAŁ 3. PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. – OBIEKTEM BADAŃ 50
3.1. CHARAKTERYSTYKA STRUKTURY TELEKOMUNIKACJI POLSKIEJ S.A. 50
3.2. PRACOWNICY 56
3.3. KADRA KIEROWNICZA FIRMY 65
ROZDZIAŁ 4. MIEJSCE MENEDŻERA W PRZEDSIĘBIORSTWIE TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. 72
4.1. MIEJSCE BADANEGO KIEROWNIKA W STRUKTURZE FIRMY 72
4.1.1. Rola menedżera do spraw zarządzania zasobami ludzkimi w Telekomunikacji Polskiej S.A. 72
4.1.2. Zadania menedżera do spraw zarządzania zasobami ludzkimi w procesie szkoleniowym 75
4.1.3. Zadania menedżera do spraw zarządzania zasobami ludzkimi w procesie rozwoju 81
4.2. UMIEJĘTNOŚCI KIEROWNIKA 83
4.3. KOMÓRKA ORGANIZACYJNA (ZESPÓŁ) 87
4.4. STYL KIEROWANIA 92
PODSUMOWANIE 96
WNIOSKI 97
STRESZCZENIE 98
BIBLIOGRAFIA 99
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 102
ANEKS 103

System motywacyjny w małym przedsiębiorstwie

praca dyplomowa bez pierwszego rozdziału

Wstęp 3
Rozdział II Charakterystyka małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce na przykładzie firmy X 5
2.1. Definicja małego i średniego przedsiębiorstwa 5
2.2. Rynek małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 11
2.3. Charakterystyka i historia firmy X 15
2.4. Struktura organizacyjna i polityka personalna firmy X 17
2.4.1 Struktura zatrudnienia 17
2.4.2 Model polityki personalnej 18
2.4.3 Obecny system motywacyjny 20
Rozdział III Systemy motywowania pracowników w firmie w świetle badań własnych 25
3.1. Metodologia badań 25
3.2. Hipotezy i zmienne badawcze 28
3.3. Badanie postaw opinii pracowników dotyczące obecnego systemu motywowania 29
3.4. Wnioski i propozycje usprawnienia systemu 48
Podsumowanie 53
Aneks 55

Style kierowania na przykładzie przedsiębiorstwa X Sp. z o.o.

Wstęp 2
Rozdział I. Teoria zarządzania kierowniczego 4
1. Kierowanie jako rodzaj działań zorganizowanych 4
2. Struktura czynności kierowniczych 11
3. Kierowanie oraz jego rola w zarządzaniu organizacją 22
4. Umiejętności kierownicze 25
Rozdział II. Style kierowania- ujęcie teoretyczne 27
1. Pojęcie stylu kierowania 27
2. Typologie stylów kierowania 31
3. Czynniki wpływające na wybór stylu kierowania 43
4. Metody badania stylów kierowania w ujęciu teoretycznym 52
Rozdział III. Badanie stylów kierowania w firmie X Sp. z o.o. 56
1. Metoda przeprowadzanych badań 56
2. Prezentacja firmy X Sp. z o.o. 59
3. Wyniki analizy stylów kierowania na przykładzie wybranych stanowisk. 65
Zakończenie 94
Bibliografia 96
Spis tabel i schematów 98
Aneks 99

Strategia i organizacja zarządzania zasobami ludzkimi

Wstęp 3
Rozdział I. Tworzenie organizacji wielopodmiotowych 5
1.1. Formy organizacji wielopodmiotowych 5
1.1.1 Koncern 7
1.1.2. Grupa kapitałowa 8
1.1.3. Holding 10
1.2. Motywy tworzenia koncernów 13
1.3. Sposoby tworzenia koncernów 14
1.4. Planowanie strategiczne w organizacji wielopodmiotowej 17
Rozdział II. Planowanie strategiczne zarządzania zasobami ludzkimi 23
2.1. Koncepcja efektywności organizacji 23
2.2. Rola przywódcza 26
2.3. Narzędzia i techniki planowania 30
2.4. Struktura procesu zarządzania strategicznego 33
2.5. Wdrażanie strategii i kontrola 35
Rozdział III. Strategiczna integracja zasobów ludzkich 45
3.1. Planowanie strategiczne potencjału ludzkiego w organizacji międzynarodowej 45
3.2. Selekcja strategiczna 49
3.3. Strategiczne szkolenia i rozwój zawodowy 58
3.4. Strategiczne zarządzanie motywacją i wynagrodzeniami 62
Rozdział IV. Prezentacja firmy Roche 65
4.1. Historia i rozwój 65
4.2. Misja, cel i strategia 70
4.3. Zakres i kierunki działalności 71
4.4. Charakterystyka zatrudnienia 77
Rozdział V. Strategia i organizacja zarządzania potencjałem ludzkim w organizacji wielopodmiotowej na przykładzie firmy Roche 79
5.1. Proces planowania zasobów ludzkich 79
5.2. Metody rekrutacji i selekcji pracowników 83
5.2.1. Rekrutacja wewnętrzna 83
5.2.2. Outsourcing kadrowy 86
5.3. Szkolenia i rozwój pracowników 88
5.4. System ocen pracowniczych 92
5.5. System motywacyjny organizacji 95
Zakończenie 101
Bibliografia 103
Spis tabel i schematów 106