Prace dyplomowe z kierunku: ZZL

prace dyplomowe z zzl – prace magisterskie i licencjackie z zarządzania zasobami ludzkimi

Pozapłacowe motywowanie pracowników

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ 1. TEORETYCZNE ASPEKTY MOTYWACJI PRACOWNIKÓW 6
1.1. Pojecie, istota i znaczenie motywacji 6
1.2. Wybrane modele motywowania 13
1.3. Teorie motywacji 17
1.3.1. Teoria potrzeb A. Maslowa 17
1.3.2. Dwuczynnikowa teoria motywacji F. Herzberga 18
1.3.3. Teoria osiągnięć D. McClellanda 19
1.3.4. Teorie treści 21
1.3.5. Teorie procesu 22
1.3.6. Teorie wzmocnienia B.F. Skinnera 23
1.4. Rodzaje środków motywacyjnych 24
ROZDZIAŁ 2. MOTYWACJA POZAPŁACOWA 29
2.1. Świadczenia socjalne 29
2.2. Gratyfikacje 35
2.3. Dokształcanie i doskonalenie kwalifikacji zatrudnionych 39
2.4. Pozostałe możliwości pozametrialnego motywowania pracowników 43
ROZDZIAŁ 3. WSPÓŁCZESNE PODEJŚCIE DO POZAPŁACOWEGO MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW 57
3.1. Na świecie 57
3.2. W Polsce 65
3.3. System motywacyjny w firmie Miejskie Zakłady Autobusowe w Warszawie 70
3.3.1. Charakterystyka firmy Komunikacja Miejska jako podmiotu gospodarczego 70
3.3.2. Zasób ludzki firmy 73
3.3.3. Firma Miejskie Zakłady Autobusowe w Warszawie jako miejsce badań nad pozapłacowymi formami motywowania pracowników 75
ROZDZIAŁ 4. PROPOZYCJE ZMIAN W POZAPŁACOWYM SYSTEMIE MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW 83
4.1 Wnioski wynikające z badań. 83
4.2. Projekt systemu pozapłacowego motywowania pracowników Komunikacji Miejskiej. 92
4.3. Sposoby motywowania. 98
ZAKOŃCZENIE 105
BIBLIOGRAFIA 107
SPIS RYSUNKÓW 111
SPIS TABEL 112
ANEKS 113

Polityka personalna firmy

Wstęp

Rozdział 1. Polityka personalna- wpisać aspekt tematu.
1.1 Pojęcie i zakres polityki personalnej
1.2 Modele polityki personalnej
1.3 elementy polityki personalnej

Rozdział 2. Charakterystyka przedsiębiorstwa X
2.1 Historia
2.2 Profil działalności produktu, rynek , klienci
2.3 Struktura organizacji i zatrudnienia
2.4 Charakterystyka ekonomiczno- finansowa

3. Działanie polityki personalnej na przykładzie firmy X
3.1 Rekrutacja i selekcja pracowników.
3.2 Wynagrodzenie pracowników.
3.3 Rozwój i szkolenie.
3.4 Ocena.

Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel
Aneksy

Motywowanie niematerialne pracowników

Wstęp 2
Rozdział I. Motywowanie pracowników w teorii zarządzania 4
1.1. Pojęcie motywacji 4
1.2. Charakterystyka teorii motywacji 9
1.3. Charakterystyka wybranych teorii procesu 18
Rozdział II. Koncepcje systemu motywowania w przedsiębiorstwie 27
2.1. Tradycyjne modele systemu motywowania 27
2.2. Nowoczesne koncepcje motywowania 39
2.3. Metody diagnozowania systemu motywowania 47
Rozdział III. Pozapłacowe systemy motywacyjne 54
3. 1. Szkolenia pracowników 54
3.2. Okresowe oceny pracowników 57
3.3. Opieka medyczna 60
3.4. Pozostałe formy motywacji pozapłacowej pracowników 66
Rozdział IV. Motywowanie pracowników w przedsiębiorstwie Polkomtel S.A. 72
4.1. Charakterystyka firmy i zakres jej działalności 72
4.2. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa 77
4.3. Założenia i funkcje systemu motywacyjnego stosowanego w przedsiębiorstwie 82
4.4. Instrumenty motywowania wykorzystywane w przedsiębiorstwie 88
Zakończenie 99
Bibliografia 101
Spis tabel 104
Spis rysunków 105

Motywowanie pracowników w sferze informacyjnej

Wstęp 4
1. Pojęcie i systematyka teorii motywacji 7
1.1. Istota merytorycznych treści motywacyjnych 7
1.2. Systematyka teorii motywacji 13
1.3. Charakterystyka wybranych teorii procesów motywacyjnych 17
1.4. Wnioski 34
2. Zintegrowany model motywacji i funkcjonalne uwarunkowania systemu motywacyjnego 36
2.1. Charakterystyka i analiza zintegrowanego modelu motywacyjnego 36
2.2. Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania systemu motywacyjnego 44
2.3. Wnioski 61
3.System informacyjny przedsiębiorstwa jako element wspomagający proces motywacyjny 64
3.1. Struktura i funkcjonowanie systemu informacyjnego przedsiębiorstwa 64
3.2. Procedury pozyskiwania informacji w przedsiębiorstwie 73
3.3. Procedury gromadzenia, przetwarzania, opracowywania i dystrybucji informacji w przedsiębiorstwie 81
3.4. Wnioski 86
4.Informacyjne motywowanie pracowników w Polkomtel S.A. 88
4.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa Polkomtel S.A. 88
4.2. Struktura organizacyjna Polkomtel S.A. 98
4.3. Założenia, funkcje i instrumenty motywowania stosowane w Polkomtel S.A. 101
4.4. Wnioski 112
Zakończenie 116
Bibliografia 120
Spis tabel 125
Spis rysunków 126

Ocena pracownika w procesie zzl

WSTĘP

ROZDZIAŁ I.
MOTYWACJA PRACOWNIKA W PROCESIE ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI
1.1. Istota motywacji
1.2. Wybrane koncepcje i modele motywacji
1.2.1.Teoria treści
1.2.2.Teoria procesu
1.2.3.Teoria wzmocnienia
1.3. Współczesne podejście do motywacji
1.3.1.Teoria S. Borkowskiej
1.3.2.Model X. Gliszczyńskiej
1.3.3.Model J. Penca
1.3.4.Inne koncepcje motywacji

ROZDZIAŁ II.
ELEMENTY SYSTEMU MOTYWACYJNEGO
2.1.Dobór pracowników
2.2.Rola systemu ocen
2.3.System awansowania
2.4.Szkolenie i rozwój pracowników
2.5.Wynagrodzenie
2.6. Wpływ organizacji pracy na system motywacyjny
2.6.1.Motywacyjne formy organizacyjne pracy
2.6.2.Partycypacja pracownicza w zarządzaniu
2.7. Płaca jako główny instrument oddziaływania motywacyjnego na zasoby ludzkie
2.7.1.I stota i funkcje pracy
2.7.2. Systemy motywowania płacowego
2.8. Pozapłacowe środki motywacyjne
2.8.1.Pozamaterialne czynniki motywacji
2.8.2.Motywowanie do zachowań pro jakościowych

ROZDZIAŁ III
OCENA PRACY PRACOWNIKÓW W PROCESIE ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI
2.1. Ocena pracy a ocena wymagań pracy
2.2. Wartościowanie pracy
3.3. Proces oceniania pracowników
3.3.1 Kryteria ocen
3.3.2 Błędy w procesie oceniania
3.4. Etapy procesu oceniania
3.5. Rola oceny w zarządzaniu zasobami ludzkimi

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA

Motywowanie jako funkcja zarządzania

Wstęp 2
Rozdział I. Zarządzanie i jego funkcje 4
1.1. Zarządzanie – istota i ewolucja 4
1.2. Funkcje zarządzania 11
1.3. Nowoczesne techniki zarządzania 20
Rozdział II. Istota motywacji i koncepcje systemu motywowania 27
2.1. Pojęcie motywacji 27
2.2. Tradycyjne modele systemu motywowania 29
2.3. Nowoczesne koncepcje motywowania 41
2.4. Organizacyjne instrumenty pobudzania motywacji 49
Rozdział III. Charakterystyka firmy X Sp. z o.o. 65
3.1. Rys historyczny 65
3.2. Charakterystyka działalności i otoczenia firmy 68
3.3. Struktura organizacyjna i zatrudnienie 71
3.4. System motywacyjny w firmie 73
Rozdział IV. Motywowanie pracowników Firmy X w świetle przeprowadzonych badań własnych 79
3.1. Przedmiot i cel badań 79
3.2. Charakterystyka próby badawczej 79
3.3. Problemy i hipotezy badawcze 82
3.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze 83
3.5. Analiza wyników badań wg problemów badawczych 85
3.6. Wnioski i propozycje 93
ZAKOŃCZENIE 99
BIBLIOGRAFIA 100

Znaczenie motywacji wewnętrznej w zarządzaniu zasobami ludzkimi

Wprowadzenie 2
Rozdział I Motywacja w zarządzaniu 3
1.1. Motywacja jako element procesu zarządzania 3
1.1.1. Charakter działań motywacyjnych 4
1.1.2. Rozwój teorii motywacji w zarządzaniu 6
1.1.3. Koncepcja motywacyjnego wpływu na ludzi 17
1.2. Motywacja w praktyce 19
1.3. Skuteczność motywacji jako czynnik rozwoju przedsiębiorstwa 24
Rozdział II Indywidualizacja podejścia do motywacji w przedsiębiorstw 28
2.1. Specyfika motywacji 28
2.2. Działania motywacyjne w firmach 32
2.2.1. Motywacja w firmach prywatnych 34
2.2.2. Specyfika motywacji w zakładach budżetowych 37
2.3. Zmiany w systemach motywacji polskich organizacji na przestrzeni lat 39
2.4. Różnice w motywacji organizacji prywatnych i publicznych 42
Rozdział III Metodyka badań własnych 48
3.1. Podstawa problematyczna badań 48
3.2. Cel badań 48
3.3. Problemy i hipotezy badawcze 49
3.4. Zmienne i wskaźniki 52
3.5. Techniki badawcze 54
3.6. Opis terenu badań 56
Rozdział IV Analiza badań dotyczących motywacji 66
4.1. Dyskusja wyników badań 66
4.2. Polityka motywacyjna w firmach prywatnych i państwowych 84
4.3. Wnioski dla systemów motywacyjnych 85
Zakończenie 86
Bibliografia 87
Spis tabel i rysunków 88

Kierownik i jego styl kierowania

Wstęp 3
Rozdział 1. Kultura organizacji i jej wpływ na wybór stylu kierowania przez kierownika. 6
1. 1. Kultura organizacyjna – ogólna charakterystyka. 6
1. 2. Czynniki warunkujące kulturę organizacyjną. 12
1. 3. Modele kultury organizacyjnej. 20
Rozdział 2. Kierownik i jego rola w organizacji. 27
2.1 Kierowanie – podstawowe założenia. 27
2.1.1. Przywództwo. 27
2.1.2. Przywództwo a kierowanie. 29
2.1.3. Władza i jej źródła. 31
2.2. Kierownik, menedżer, dyrektor – ogólna charakterystyka. 33
2.3. Rola kierownika w organizacji. 35
2.3.1. Cechy i umiejętności dobrego menedżera. 35
2.4 Top menedżer – „najwyższa głowa” w firmie. 39
2.4.1. Zakres działania menedżera. 39
2.4.2. Postawy menedżera w różnych stadiach rozwoju organizacji. 41
Rozdział 3. Style kierowania. 45
3.1 Styl kierowania – definicje. 45
3.2 Podział stylów kierowania. 48
3.3 Czynniki wpływające na wybór stylu kierowania w organizacji. 52
3.4 Kwalifikacje posiadane przez menedżera a styl kierowania. 54
3.5 Zależność stylu kierowania od cech osobowościowych i kwalifikacji pracowników. 57
Zakończenie 60
Bibliografia 62

Motywacja i satysfakcja w pracy

Wstęp 2
Rozdział 1 Istota i znaczenie motywowania w zachowaniu człowieka 4
1. Pojecie i znaczenie motywacji 4
2. Teorie motywacji – przegląd 10
2.1. Teoria motywacji w ujęciu tradycyjnym 10
2.2. Teorie motywacji w ujęciu przedmiotowym 23
Rozdział 2 Praktyczne instrumenty pobudzania osiągnięć w przedsiębiorstwach 33
1. Płacowe środki pobudzania motywacji 33
2. Pozapłacowe środki pobudzania motywacji 42
Rozdział 3. Motywowanie pracowników na przykładzie przedsiębiorstwa Cemat Silicon S.A. 54
1. Opis przedsiębiorstwa Cemat Silicon S.A. 54
2. Systemy motywacyjne stosowane w przedsiębiorstwie Cemat Silicon S.A. 60
3. Ocena wpływu istniejącego systemu motywacyjnego na motywację do pracy i satysfakcje z niej na podstawie przeprowadzonej ankiety 64
Zakończenie 71
Bibliografia 71
Spis tabel i rysunków 71
Aneks 71

Model kompetencyjny menedżera służby zdrowia

WSTĘP 3
I. WIZERUNEK MENEDŻERA W LITERATURZE PRZEDMIOTU 5
1. Historyczny kontekst roli kierownika 5
2. Koncepcje stylów kierowania 9
3. Funkcje i role kierownika w czasach współczesnych 16
4. Kompetencje kierownika a sprawność zarządzania 20
5. Modele kompetencyjne w zarządzaniu 26
II. RYNEK USŁUG MEDYCZNYCH W POLSCE I JEGO SPECYFIKA 33
1. Uregulowania prawne polskiego rynku usług medycznych 33
2. Charakterystyka rynku usług medycznych w Polsce 40
III. PROBLEMATYKA PRACY A CZYNNIKI REGULUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ MENEDŻERA SŁUŻBY ZDROWIA W POLSCE 53
IV. KOMPETENCJE MENEDŻERA SŁUŻBY ZDROWIA 61
ZAKOŃCZENIE 71
BIBLIOGRAFIA 73
SPIS TABEL 77
SPIS RYSUNKÓW 79