Prace dyplomowe z dziedziny: ZZL

prace dyplomowe z zzl – prace magisterskie i licencjackie z zarządzania zasobami ludzkimi

Tworzenie zespołów pracowniczych

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I KWESTIE OGÓLNE 6
1.1. Zespoły problemowe 7
1.2. Samokierujące zespoły robocze 10
1.3. Interfunkcjonalne zespoły pracownicze 11
1.4. Zespoły zadaniowe. 12
ROZDZIAŁ II ZASADY FORMOWANIA ZESPOŁÓW PRACOWNICZYCH 14
2.1. Ustalenie celu i założeń zespołów pracowniczych 14
2.2.Planowanie zatrudnienia i rekrutacja pracowników 19
2.3. Selekcja kandydatów 25
2.4. Przystąpienie do budowania zespołu 29
ROZDZIAŁ III KSZTAŁTOWANIE WSPÓŁPRACY W ZESPOLE
PRACOWNICZYM 33
3.1.Zadowolenie z pracy 33
3.2. Motywacja do pracy 36
3.3. Komunikowanie się w zespole pracowniczym. 40
3.4. Adaptacja w zespole 47
3.5. Ocena pracowników. 51
ROZDZIAŁ IV EFEKTYWNOŚĆ PRACY ZESPOŁU PRACOWNICZEGO 54
4.1. Skuteczność zespołu 57
4.2. Metody osiągania dobrych wyników pracy zespołowej. 61
4.3. Sposoby usprawniania pracy zespołowej 65
PODSUMOWANIA I WNIOSKI 70
BIBLIOGRAFIA 75

Style kierowania stosowane przez menadżerów w przedsiębiorstwie

WSTĘP

ROZDZIAŁ 1. POJĘCIE MENEDŻERA I JEGO ROLA W ORGANIZACJI
1.1. DEFINICJA MENEDŻERA
1.2. MENEDŻER W STRUKTURZE KIEROWANIA
1.3. PODSTAWOWY ZAKRES ZADAŃ I RÓL MENEDŻERA
1.4. FUNKCJE MENEDŻERA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

ROZDZIAŁ 2. UMIEJĘTNOŚCI I STYLE KIEROWANIA MENEDŻERA
2.1. KIEROWANIE ZESPOŁEM
2.2. WIZERUNEK SKUTECZNEGO MENEDŻERA
2.3. UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKIE
2.4. STYLE KIEROWANIA

ROZDZIAŁ 3. PRZEDSIĘBIORSTWO … OBIEKTEM BADAŃ
3.1. CHARAKTERYSTYKA FIRMY …
3.2. PRACOWNICY
3.3. KADRA KIEROWNICZA FIRMY

ROZDZIAŁ 4. MIEJSCE MENEDŻERA W PRZEDSIĘBIORSTWIE …
4.1. PRZEDMIOT I CELE BADAŃ
4.2. MIEJSCE BADANEGO KIEROWNIKA W STRUKTURZE FIRMY
4.3. UMIEJĘTNOŚCI KIEROWNIKA
4.4. KOMÓRKA ORGANIZACYJNA (ZESPÓŁ)
4.5. STYL KIEROWANIA

WNIOSKI
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL I RYSUNKÓW
ANEKS – ANKIETA

Rola sukcesu zawodowego w procesie motywowania

Wstęp 2
Rozdział I. System potrzeb i motywacji człowieka w procesie pracy 4
1.1. Rodzaje i cele motywacji 4
1.2. Hierarchia potrzeb Maslowa 9
1.3. Dwuczynnikowa teoria Herzberga 12
1.4. Teoria potrzeby uzyskiwania osiągnięć McClellanda 14
1.5. Teoria oczekiwań 17
1.6. Teorie motywacji skoncentrowane na zadaniu 21
Rozdział II. Narzędzia i środki motywacji 30
2.1. Czynniki pobudzania motywacji 30
2.2. Instrumenty oddziaływania motywacyjnego 38
2.2.1. Materialne systemy motywowania 39
2.2.2. Niematerialne systemy wynagradzania 44
Rozdział III. Motywacja do pracy a sukces zawodowy pracownika 50
3.1. Pojęcie i znaczenie sukcesu 50
3.2. Rola sukcesu zawodowego 52
3.3. Awans i inteligencja emocjonalna a sukces zawodowy 58
3.4. Poczucie sukcesu w procesie motywowania 63
3.5. Czynniki wpływające na sukces zawodowy 67
Zakończenie 73
Bibliografia 76
Spis tabel 80
Spis rysunków 81
Streszczenie 82

Rola i zadania menedżera w firmie

WSTĘP 3
1. PRACOWNICY JAKO ZASÓB ORGANIZACJI 5
1.1. Ranga zasobów ludzkich w organizacji 5
1.2. Proces zarządzania zasobami ludzkim w przedsiębiorstwie 14
1.3. Rola i zadania menedżera w organizacji 19
1.4. Wnioski 29
2. PRZEDSIĘBIORSTWO X SP. Z O.O. JAKO PRZYKŁAD EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI 31
2.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa X Sp. z o.o. 31
2.2. Czynniki wpływające na wizerunek i funkcjonowanie X Sp. z o.o. 38
2.3. Zarządzanie zasobami ludzkimi w X Sp. z o.o. 43
2.4. Wnioski 49
3. MENEDŻER W X SP. Z O.O. 51
3.1. Rola i zadania menedżera w X Sp. z o.o. 51
3.2. Kultura organizacji jako element strategii zarządzania firmą X Sp. z o.o. 61
3.3. Trudne sytuacje w pracy menedżera w X Sp. z o.o. 68
3.4. Doskonalenie umiejętności menedżerskich kadry zarządzającej 77
3.5. Wnioski 80
PODSUMOWANIE – WNIOSKI KOŃCOWE 84
BIBLIOGRAFIA 88
SPIS TABEL, RYSUNKÓW I WYKRESÓW 90
ZAŁĄCZNIKI 92

Rekrutacja i selekcja w Policji

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I TEORETYCZNE PODSTAWY REKRUTACJI I SELEKCJI PRACOWNIKÓW 4
1. Rekrutacja i selekcja pracowników jako najważniejsze czynności w procesie zarządzania zasobami ludzkimi. 4
2. Rodzaje naboru. 7
2.1 Rekrutacja zewnętrzna 8
2.2 Rekrutacja wewnętrzna. 11
3. Metody poszukiwania pracowników. 12
3.1 Ogłoszenia prasowe. 12
3.2 Uczelnie 13
3.3 Dnie otwarte w firmach. 14
3.4 Internet 14
4. Procedury i narzędzia selekcji 15
5. Techniki selekcji 18
ROZDZIAŁ II POLICJA W POLSCE 24
1. Powstanie i rozwój policji w Polsce 24
2. Reformy policji i szkolnictwa policyjnego 31
3. Działalność policji 39
ROZDZIAŁ III REKRUTACJA I SELEKCJA 46
3.1 Charakterystyka formacji zwanej „Policja” 46
3.2 Planowanie i rekrutacja 48
3.2.1. Przebieg procesu rekrutacji 52
3.3. Postępowanie sprawdzające i oceniające 55
ZAKOŃCZENIE 68
BIBLIOGRAFIA 70
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 73

Przekształcenia w strukturze organizacyjne

Wstęp 3
1. Struktura organizacyjna firmy. 5
1.1. Pojęcie organizacji i jej struktury. 5
1.2. Czynniki strukturotwórcze w przedsiębiorstwie. 13
1.3. Definiowanie celów. 16
1.4. Otoczenie organizacji. 19
2. Rodzaje i projektowanie struktur organizacyjnych. 24
2.1. Rodzaje struktur organizacyjnych. 24
2.2. Nowoczesne struktury organizacyjne. 31
2.3. Projektowanie skutecznej struktury organizacyjnej. 37
3. Restrukturyzacji organizacji. 44
3.1. Czynniki restrukturyzacji. 44
3.2. Plan restrukturyzacji jako narzędzie dynamizujące proces zarządzania zmianami. 48
3.3. Racjonalizacja struktury zatrudnienia w przedsiębiorstwie. 50
3.4. Opracowanie projektu polityki komunikacyjnej w restrukturyzowanym przedsiębiorstwie. 54
4. Charakterystyka struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa WARS. 60
4.1. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa WARS. 60
4.2. Zakres kompetencji poszczególnych jednostek organizacyjnych Oddziału przedsiębiorstwa Wars. 65
4.3. Współpraca stanowisk sztabowych z innymi działami przedsiębiorstwa. 74
4.4. Ocena obecnej struktury organizacyjnej WARS. 80
5. Zmiany w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa WARS. 82
5.1. Czynniki determinujące zmiany w strukturze organizacyjnej. 82
5.2. Kierunki, metody i sposoby dokonania zmian w strukturze organizacyjnej i zadaniowej przedsiębiorstwa Wars. 84
5.3. Założenia doskonalenia struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa Wars SA. 85
Zakończenie 88
Bibliografia 90
Spis tabel 92
Spis rysunków 93
Spis schematów 94

System ocen pracowniczych

Wstęp 3
Rozdział 1. Problemy teoretyczne zarządzania współczesną organizacją 5
1.1. Funkcje i struktura zarządzania 5
1.2. Składniki zarządzania 8
1.3. Zarządzanie personelem i jego struktura 9
Rozdział 2. System ocen okresowych w polityce personalnej przedsiębiorstwa 17
2.1. Cele i formy oceny pracowników 17
2.2. Wymagania stawiane systemom ocen 20
2.3. Oczekiwania pracowników wobec systemu ocen okresowych 22
2.4. Tworzenie systemu ocen 24
2.5. Relacja pomiędzy systemem ocen pracowników a pozostałymi aspektami polityki personalnej firmy 29
Rozdział 3. Metody oceny pracowników 45
3.1. Metody relatywne 45
3.1.1. Ranking 45
3.1.2. System porównywania parami 47
3.1.3. Metoda rozkładu normalnego 48
3.2. Metody absolutne 51
3.2.1. Punktowa skala ocen 51
3.2.2. Skale ważone 53
3.2.3. Ocena opisowa 54
3.2.4. Testowa metoda oceny 56
3.2.5. Metoda zdarzeń krytycznych 57
3.2.6. Skale behawioralne 59
3.2.7. Zarządzanie przez cele 62
3.2.8. Assessment Center 69
Rozdział 4. Metodologia badań własnych 75
4.1. Przedmiot i cel badań 75
4.2. Problemy i hipotezy badawcze 75
4.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 78
4.4. Teren i organizacja badań 80
Rozdział 5. System ocen pracowniczych w przedsiębiorstwie PolCard 83
5.1. Charakterystyka badanej grupy 83
5.2. Analiza wyników badań własnych 86
5.3. Wnioski z przeprowadzonych badań 99
6. Zakończenie 103
7. Literatura 105
8. Załączniki 107
8.1. Wzór ankiety 107
8.2. Tabela wyników badań 111
8.3. Spis rysunków, tabel i wykresów 113

Proces doboru pracowników

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I POLITYKA PERSONALNA 5
1. Pojęcie polityki personalnej 5
2. Źródła i zadania polityki personalnej 8
3. Zasady i uwarunkowania polityki personalnej 13
4. Planowanie zatrudnienia 20
ROZDZIAŁ II DOBÓR PRACOWNIKÓW 27
1. Formy rekrutacji 27
2. Rekrutacja zewnętrzna 33
3. Rekrutacja wewnętrzna 38
ROZDZIAŁ III REKRUTACJA PRACOWNIKÓW DO DZIAŁU SPRZEDAŻY NA PRZYKŁADZIE SPÓŁKI ENIRO POLSKA 44
1. Krótka charakterystyka firmy 44
2. Profil i kluczowe kompetencje kandydata na stanowisko konsultanta ds. reklamy 45
3. Proces selekcji i rekrutacji 49
3.1. Analiza CV 50
3.2. Rozmowa telefoniczna – zaproszenie na spotkanie 52
3.3. Spotkanie 53
3.4. Rozmowa kwalifikacyjna 58
3.4.1. Życiorys 60
3.4.2. Umiejętności sprzedażowe kandydata 61
3.4.3. Umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach zawodowych 64
3.4.4. Motywacja 65
3.4.5. Zatrudnienie 68
PODSUMOWANIE 69
BIBLIOGRAFIA 71
SPIS TABEL I SCHEMATÓW 73
ANEKS 74

Pozapłacowe motywowanie pracowników

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ 1. TEORETYCZNE ASPEKTY MOTYWACJI PRACOWNIKÓW 6
1.1. Pojecie, istota i znaczenie motywacji 6
1.2. Wybrane modele motywowania 13
1.3. Teorie motywacji 17
1.3.1. Teoria potrzeb A. Maslowa 17
1.3.2. Dwuczynnikowa teoria motywacji F. Herzberga 18
1.3.3. Teoria osiągnięć D. McClellanda 19
1.3.4. Teorie treści 21
1.3.5. Teorie procesu 22
1.3.6. Teorie wzmocnienia B.F. Skinnera 23
1.4. Rodzaje środków motywacyjnych 24
ROZDZIAŁ 2. MOTYWACJA POZAPŁACOWA 29
2.1. Świadczenia socjalne 29
2.2. Gratyfikacje 35
2.3. Dokształcanie i doskonalenie kwalifikacji zatrudnionych 39
2.4. Pozostałe możliwości pozametrialnego motywowania pracowników 43
ROZDZIAŁ 3. WSPÓŁCZESNE PODEJŚCIE DO POZAPŁACOWEGO MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW 57
3.1. Na świecie 57
3.2. W Polsce 65
3.3. System motywacyjny w firmie Miejskie Zakłady Autobusowe w Warszawie 70
3.3.1. Charakterystyka firmy Komunikacja Miejska jako podmiotu gospodarczego 70
3.3.2. Zasób ludzki firmy 73
3.3.3. Firma Miejskie Zakłady Autobusowe w Warszawie jako miejsce badań nad pozapłacowymi formami motywowania pracowników 75
ROZDZIAŁ 4. PROPOZYCJE ZMIAN W POZAPŁACOWYM SYSTEMIE MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW 83
4.1 Wnioski wynikające z badań. 83
4.2. Projekt systemu pozapłacowego motywowania pracowników Komunikacji Miejskiej. 92
4.3. Sposoby motywowania. 98
ZAKOŃCZENIE 105
BIBLIOGRAFIA 107
SPIS RYSUNKÓW 111
SPIS TABEL 112
ANEKS 113

Polityka personalna firmy

Wstęp

Rozdział 1. Polityka personalna- wpisać aspekt tematu.
1.1 Pojęcie i zakres polityki personalnej
1.2 Modele polityki personalnej
1.3 elementy polityki personalnej

Rozdział 2. Charakterystyka przedsiębiorstwa X
2.1 Historia
2.2 Profil działalności produktu, rynek , klienci
2.3 Struktura organizacji i zatrudnienia
2.4 Charakterystyka ekonomiczno- finansowa

3. Działanie polityki personalnej na przykładzie firmy X
3.1 Rekrutacja i selekcja pracowników.
3.2 Wynagrodzenie pracowników.
3.3 Rozwój i szkolenie.
3.4 Ocena.

Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel
Aneksy