Prace dyplomowe z kierunku: ZZL

prace dyplomowe z zzl – prace magisterskie i licencjackie z zarządzania zasobami ludzkimi

Motywacja i ocena pracowników w przedsiębiorstwie

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. POTENCJAŁ SPOŁECZNY W ORGANIZACJI
1.1. Polityka personalna w organizacji
1.2. Proces personalny w organizacji
1.3. Rekrutacja i adaptacja pracowników
1.4. Szkolenie i doskonalenie zawodowe
1.5. System ocen pracowniczych

ROZDZIAŁ II. PROCESY MOTYWOWANIA DO PRACY
2.1. Motywacja- zakres pojęciowy
2.2. Poglądy na motywację
2.2.1. Poglądy tradycyjne
2.2.2. Poglądy współczesne
2.3. Metody pobudzania motywacji
2.4. Instrumenty oddziaływania na motywację pracowników
2.5. Motywująca rola dobrej organizacji pracy

ROZDZIAŁ III. ISTOTA I ZNACZENIE OCEN PRACOWNIKÓW
3.1. Miejsce systemu ocen w polityce przedsiębiorstwa
3.2. Uwarunkowania systemu ocen
3.3. Metody oceny pracowników
3.4. Kryteria oceny

ROZDZIAŁ IV. SYSTEM MOTYWOWANIA I OCENIANIA PRACOWNIKÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE X
4.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa
4.2. Polityka personalna firmy
4.3. System motywacyjny firmy
4.4. System ocen okresowych
4.5. Wnioski

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL I RYSUNKÓW

Dobór pracowników na stanowisko doradcy finansowego

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. Dobór jako element zarządzania zasobami ludzkimi 4
1.1. Istota zarządzania zasobami ludzkimi 4
1.2. Definicje zarządzania zasobami ludzkimi 6
1.3. Ewolucja zarządzania zasobami ludzkimi 9
1.4. Cele i zasady zarządzania zasobami ludzkimi 12

ROZDZIAŁ II. Dobór pracowników 22
2.1. Pojęcie doboru 22
2.1.1. Rekrutacja 22
2.1.2. Selekcja 28

ROZDZIAŁ III. Założenia badawcze 37
3.1. Przedmiot i cel badań 37
3.2. Problem badawczy i hipoteza badawcza 39
3.3. Metody, techniki, narzędzia badawcze 41
3.4. Teren badań, populacja, dobór grupy 52

ROZDZIAŁ IV. Selekcja kandydatów na pracowników w firmie „Yon Trade & Finanse” 57
4.1. Wstępna selekcja ofert 57
4.2. Rozmowa wstępna 59
4.3. Sprawdzanie informacji o kandydacie 63
4.4. Testy i inne badania 66
4.5. Rozmowa kwalifikacyjna 69
4.6. Ostateczny wybór kandydata 72

ZAKOŃCZENIE 76
BIBLIOGRAFIA 78
SPIS WYKRESÓW 81
SPIS TABEL 82
ANEKS 83

Certyfikat zarządzania jakością jako narzędzie skutecznego zarządzania zasobami ludzkimi

WSTĘP. 2

ROZDZIAŁ I. JAKOŚĆ I ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ – ZAKRES ZNACZENIOWY POJĘĆ 4
1.1. Geneza norm ISO serii 9000 4
1.2. Struktura i charakterystyka rodziny norm ISO 9000:2000 6
1.3. Kluczowe cele jakościowe 7
1.4. Podejście procesowe 7
1.5. Podstawowe zasady zarządzania jakością 9
1.6. Wymagana przez normy dokumentacja systemu zarządzania jakością 16
1.7. Kierunki rozwoju zarządzania jakością 18

ROZDZIAŁ II. STAROSTWO POWIATOWE JAKO ORGANIZACJA 26
2.1. Jednostka administracji publicznej – zadania. 26
2.2. Schemat organizacyjny Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 31
2.3. Pracownicy samorządu powiatowego. 35

ROZDZIAŁ III. FUNKCJONOWANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ NA SZCZEBLU POWIATU 43
3.1. Przebieg procesu wdrażania systemu zapewnienia jakości w Starostwie Powiatowym w Raciborzu. 43
3.2. Kryteria i formy oceny systemu jakości. 50

ROZDZIAŁ IV. CERTYFIKAT ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ JAKO NARZĘDZIE SKUTECZNEGO ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI NA PRZYKŁADZIE STAROSTWA POWIATOWEGO W RACIBORZU W ŚWIETLE BADAŃ WŁASNYCH 57
4.1. Organizacja Starostwa Powiatowego w Raciborzu – krótka charakterystyka 57
3.1.1. Dotychczasowy proces wdrażania systemu zarządzania jakością 59
3.1.2. Formy oceny systemu zarządzania jakością 70
3.2. Metodologia badań własnych 74
3.2.1. Przedmiot, cel badań, hipotezy badawcze 74
3.2.2. Metody, techniki, narzędzia badawcze 77
3.2.3. Organizacja i przebieg badań 78
3.3. Wyniki badań własnych 80
3.4. Podsumowanie 82

Zakończenie. 84
Bibliografia. 86
Spis rysunków. 90
Spis tabel. 91

Rekrutacja i selekcja pracowników w przedsiębiorstwie

SŁOWA KLUCZOWE 2
STRESZCZENIE 3
WSTĘP 4

ROZDZIAŁ I. ZAGADNIENIA TEORETYCZNE 6
1.1. Geneza, rola i znaczenie, cele zarządzania zasobami ludzkimi 6
1.2. Rekrutacja kandydatów na pracowników w firmie 15
1.2.1. Znaczenie procesu rekrutacji 15
1.2.2. Źródła i formy rekrutacji (rekrutacja zewnętrzna, wewnętrzna) 20
1.3. Selekcja kandydatów na pracowników w firmie 27
1.4. Metody i techniki selekcyjne 28

ROZDZIAŁ II. SELEKCJA – ISTOTA I ZAKRES ZNACZENIOWY POJĘCIA 32
2.1. Dokumenty aplikacyjne 32
2.2. Wywiad 38
2.3. Referencje 40
2.4. Testy 42
2.4.1. Testy zdolności 42
2.4.2. Symulacje pracy 43
2.4.3. Testy psychologiczne 44
2.4.4. Szczególne wymagania stawiane testom psychologicznym 46
2.4.5. Przykłady polskich testów psychologicznych 48
2.4.6. Testy medyczne 50

ROZDZIAŁ III. EFEKTYWNOŚĆ I OCENA SELEKCJI JAKO METODY REKRUTACYJNE 52
3.1. Kwestia „złudzenia” w doborze i ocenie personelu 52
3.2. Trafność metod selekcji oraz koszt ich zastosowania 56
3.3. Przykłady procedur selekcyjnych stosowanych w polskich firmach 61

ZAKOŃCZENIE 69
BIBLIOGRAFIA 71
SPIS TABEL 74
SPIS RYSUNKÓW 75

Streszczenie

W niniejszej pracy poruszone są zagadnienia związane z rekrutacją i selekcją pracowników w przedsiębiorstwie.

Praca składa się z trzech rozdziałów.

W pierwszym rozdziale opisane są zagadnienia wprowadzające, a więc: geneza, rola i znaczenie, cele zarządzania zasobami ludzkimi, rekrutacja kandydatów na pracowników w firmie, znaczenie procesu rekrutacji, źródła i formy rekrutacji (rekrutacja zewnętrzna, wewnętrzna) oraz selekcja kandydatów na pracowników w firmie.

W drugim rozdziale zaprezentowana jest istota i zakres znaczeniowy pojęcia selekcja, a więc: dokumenty aplikacyjne, wywiad, referencje, testy zdolności, symulacje pracy, testy psychologiczne, szczególne wymagania stawiane testom psychologicznym, przykłady polskich testów psychologicznych oraz testy medyczne.

W trzecim rozdziale przedstawiona jest efektywność i ocena selekcji jako metody rekrutacyjne, a więc: kwestia „złudzenia” w doborze i ocenie personelu, trafność metod selekcji oraz koszt ich zastosowania oraz przykłady procedur selekcyjnych stosowanych w polskich firmach.

Metody i techniki motywowania pracowników na wybranych przykładach

Wstęp 2

Rozdział I. Istota i pojęcie motywacji 4
1.1. Definicja motywacji i motywowania 4
1.2. Organizacyjne instrumenty pobudzania motywacji 9
1.3. Pozytywne i negatywne strony motywowania pracowników 12

Rozdział II. Teorie motywacji – przegląd 16

Rozdział III. Techniki i metody motywowania 25
3.1. Sposoby motywowania pracownika 25
3.1.1. Motywowanie pozapłacowe 25
3.1.2. Nagradzanie i karanie jako sposób wywierania wpływu 30
3.1.3. Minimalizacja kosztów motywowania 37
3.2. Zasady skutecznego motywowania 40

Rozdział IV. Motywowanie pracowników – krótki przegląd rozwiązań praktycznych 53
4.1. Motywacja pracowników w Classen – Pol SA 53
4.2. Skuteczność motywacji pracowników w Firmie „Odra” SA 60
4.3. Metody i techniki motywacji w Ergo Hestia SA 65
4.4. Podsumowanie i wnioski 72

Zakończenie 74
Bibliografia 76
Spis rysunków 79
Spis schematów 80
Spis tabel 81

Analiza tricków i forteli negocjacji pracowniczych np. Kompanii Węglowej

Wstęp 4

I. ISTOTA I SPOSOBY NEGOCJACJI 6
1. Istota, cele i zasady negocjacji 6
2. Style negocjowania 8
3. Strategie i taktyki negocjacji 12
4. Przygotowanie i fazy procesu negocjacyjnego 16
5. Cechy skutecznego negocjatora 25

II. SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW 28
1. Rodzaje i skutki konfliktów 28
2. Sposoby zarządzania konfliktem 34
3. Metody rozwiązywania konfliktów drogą negocjacji 39

III. NEGOCJACJE ZBIOROWE JAKO METODA ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW POMIĘDZY PRACOWNIKAMI A KADRĄ ZARZĄDZAJĄCĄ 46
1. Przyczyny konfliktów 46
2. Pojęcie i cechy negocjacji zbiorowych 51
3. Przygotowanie i przebieg negocjacji zbiorowych 57
4. Mediator i inni uczestnicy w rozwiązywaniu konfliktów 59

IV. TECHNIKI I TRICKI STOSOWANE W NEGOCJACJACH PRACOWNICZYCH 65
1. Cel, przedmiot i zakres pracy empirycznej 65
2. Techniki i tricki stosowane w negocjacjach związków zawodowych z Zarządem Kompanii Węglowej S.A. 67
3. Analiza skuteczności stosowanych technik i tricków przez negocjatorów związkowych 75
4. Ogólna ocena negocjacji pracowniczych i możliwości ich zmiany 76

Zakończenie 80
Bibliografia 83
Załącznik 88

Analiza systemu motywacyjnego w wybranym przedsiębiorstwie Bergerat Monnoyeur

WSTĘP 5

ROZDZIAŁ I. WYBRANE ASPEKTY TEORII ZARZĄDZANIA 8
1.1. Pojęcie i funkcje zarządzania 8
1.2. Ewolucja teorii zarządzania 15
1.3. Aktualne podejście do zarządzania 23

ROZDZIAŁ II. MOTYWACJA PRACOWNIKA W PROCESIE ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI 27
2.1. Istota motywacji 27
2.2. Wybrane koncepcje i modele motywacji 31
2.3. Rola płacy w motywowaniu pracowników 35
2.4. Pozapłacowe środki motywacyjne 41

ROZDZIAŁ III. SKŁADNIKI SYSTEMU MOTYWACYJNEGO W PRZEDSIĘBIORSTWIE BERGERAT MONNOYEUR 46
3.1. Działalność przedsiębiorstwa Bergerat Monnoyeur 46
3.2. System motywacyjny pracowników w przedsiębiorstwie Bergerat Monnoyeur 56
3.3. Motywacyjne formy organizacji pracy, zasady awansu pracowników i korzyści wynikające z motywowania pracowników 61

ROZDZIAŁ IV. EFEKTYWNOŚĆ FUNKCJONOWANIA SYSTEMU MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW – WYNIKI BADAŃ 65
4.1. Metoda i zakres badań 65
4.2. Analiza czynników wpływających na postawy kadry menedżerskiej 69
4.3. Planowane korzyści wynikające z zmiany systemu motywacyjnego 74
4.4. Analiza możliwości usprawnienia systemu 82

ZAKOŃCZENIE 86
SPIS LITERATURY 88
SPIS RYSUNKÓW 91
SPIS WYKRESÓW 92
ZAŁĄCZNIK 93

Analiza szkolenia i rozwoju pracowników na przykładzie X

Wstęp 4

Rozdział I. TEORETYCZNE ASPEKTY FUNKCJI PERSONALNEJ 6
1.1. Zasoby ludzkie w organizacji 6
1.2. Czynnik ludzki jako zasób strategiczny 10
1.3. Istota i pojęcie szkoleń 13
1.4. Określenie potrzeb szkolenia 14
1.5. Proces szkolenia 19
1.6. Rodzaje i znaczenie szkoleń 23
1.7. Rozwój pracowników 28

Rozdział II. CHARAKTERYSTYKA FIRMY „X” 32
2.1. Historia przedsiębiorstwa 32
2.2. Zatrudnienie w przedsiębiorstwie 35
2.3. Przedmiot działalności 38
2.4. Forma organizacyjno – prawna i schemat organizacyjny Firmy 40

Rozdział III. ANALIZA SZKOLENIA I ROZWOJU W FIRMIE „X” 43
3.1. Determinanty szczegółowe strategii szkolenia i rozwoju pracowników 43
3.2. Procesy szkolenia i rozwoju ludzi 52
3.3. Analiza procesu szkolenia i rozwoju w firmie „X” 55
3.4. Ocena efektywności szkolenia i rozwoju oraz zasady oceny programów szkoleniowo – rozwojowych 59

Zakończenie 69
BIBLIOGRAFIA 72
SPIS RYSUNKÓW 74
SPIS WYKRESÓW 75
SPIS ZDJĘĆ 76

Analiza efektywności szkolenia pracowników na przykładzie przedsiębiorstwa X

Wstęp 2

Rozdział 1. Szkolenie jako forma wspierania rozwoju pracowników 5
1.1. Rola pracowników we współczesnych organizacjach 5
1.2. Pojęcie i instrumenty rozwoju pracowników 8
1.3. Rodzaje i znaczenie szkoleń pracowniczych 17

Rozdział 2. Czynniki efektywności szkolenia 24
2.1. Pojęcie oceny efektywności szkolenia 24
2.2. Pomiar efektywności szkolenia 27
2.3. Klasyfikacja determinant efektywności szkolenia 32
2.3.1. Związane z osobą szkoloną 32
2.3.2. Związane z organizacją szkolenia 34
2.3.3. Związane z realizacją szkolenia 39

Rozdział 3. Charakterystyka firmy X 45
3.1. Charakterystyka firmy 45
3.2. Analiza zatrudnienia 46
3.3. Proces zarządzania zasobami ludzkimi 47
3.4. System motywacyjny 49
3.5. Budowanie wartości kadry 56

Rozdział 4. Szkolenie pracowników firmy X i analiza jego efektywności 63
4.1. Metodologia badań 63
4.2. Charakterystyka respondentów 70
4.3. Stopień zadowolenia uczestników w programach szkoleniowych 71

Zakończenie 82
Bibliografia 83
Spis tabel 85
Spis rysunków 86
Aneks 87

Zarządzanie zasobami ludzkimi w zakładzie opieki zdrowotnej

Wprowadzenie 2

Rozdział I. Podstawowe pojęcia i definicje 4
1.1. Pojęcie zasobów ludzkich 4
1.2. Pojęcie zarządzania 9
1.3. Sieć organizacji opieki zdrowotnej 16
1.4. Klasyfikacja organizacji opieki zdrowotnej 20

Rozdział II. Mechanizm zarządzania zasobami ludzkimi 26
2.1. Planowanie 30
2.2. Wykonywanie 35
2.3. Kontrola 39

Rozdział III. Badanie zarządzania zasobami ludzkimi w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szamotułach 44
3.1. Charakterystyka Zakładu 44
3.2. Badanie planowania 48
3.3. Badanie wykonywania 51
3.4. Badanie kontrolowania 59

Zakończenie 63
Bibliografia 67
Spis rysunków 70
Spis tabel 71