Archiwum kategorii: Dziennikarstwo

prace dyplomowe z dziennikarstwa

Język komunikacji internetowej

Wstęp 3

Rozdział I. Komunikacja w życiu społecznym 5
1.1. Podstawowe definicje 5
1.2. Komunikacja za pomocą mediów masowych 6

Rozdział II. Język komunikacji internetowej 17
2.1. Charakterystyka komunikacji internetowej 17
2.2. Sposoby komunikowania się w Internecie 22
2.2.1. Grupy dyskusyjne 23
2.2.2. Gry internetowe (MUD – Multiple User Dungeon) 24
2.2.3. Poczta elektroniczna (e-mail) 25
2.2.4. Rozmowy przez Internet (czaty) 26
2.2.5. Praca zdalna 28
2.3. Cechy języka komunikacji internetowej 29
2.4. Pisownia w komunikacji internetowej 33
2.4.1. Wyjątkowość języka komunikacji internetowej w pokoju „Polszczyzna” w portalu Interia.pl 39
2.5. Znaczenie komunikacji internetowej 40

Rozdział III. Założenia metodologiczne badań własnych 41
3.1. Cel i przedmiot badań 41
3.2. Problemy i hipotezy badawcze 43
3.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 46
3.4. Przebieg i teren badań 52

Rozdział IV. Analiza wyników badań własnych. Wnioski ogólne 55
4.1. Wyniki badań 55
4.2. Podsumowanie 61

Zakończenie 66
Bibliografia 71
Spis tabel 74
Spis wykresów 75
Spis fotografii 76
Ankieta 77

Wstęp

Wraz z rozwojem prasy, początkowo elitarnej (XVII-XVIII w.), a następnie masowej (XIX w.), zostały stworzone podwaliny pod nowy system komunikowania, którego zasadniczą cechą jest występowanie pośrednika w procesie porozumiewania się między nadawcą i odbiorcą. Rolę tę odgrywają środki masowego przekazu, nazywane także mass mediami. Obszar masowego komunikowania uzupełnia klasyczne formy komunikowania interpersonalnego: bezpośredniego, interakcyjnego, werbalnego i niewerbalnego.

Rozwój nowych technologii pozwolił na zabudowanie obszaru komunikowania masowego i wzbogacenie go o kolejne środki przekazu. Po prasie przyszło kino, następnie radio, potem telewizja naziemna, kablowa i satelitarna, aż po nowe media. Są one środkami technicznymi, urządzeniami, które pozwalają nadawcom medialnym na dotarcie do coraz szerszej grupy odbiorców: od publiczności lokalnej, regionalnej, po narodową, aż do globalnej – światowej. Media wdarły się tak głęboko w życie współczesnych społeczeństw, że mówi się dzisiaj o saturacji medialnej społeczeństwa, o mediatyzacji społeczeństwa, o mediatyzacji polityki, o uzależnieniu od mediów itd.

Media masowe stanowią jądro systemu komunikowania masowego, na nich opiera się cały proces pośredniego porozumiewania. Dzięki trzem klasycznym środkom przekazu: drukowanym (prasa) i elektronicznym (radio i telewizja), rozwinęły się i nabrały innego wymiaru takie formy masowego komunikowania, jak propaganda społeczna oraz polityczna, pub-lic relations czy reklama, stwarzając pole aktywności dla szerokiej rzeszy specjalistów i praktyków. Stały się one obiektem zainteresowań dużej grupy teoretyków. Od czasów Paula Lazarsfelda, tj. od lat czterdziestych XX w., komunikolodzy, socjologowie komunikowania, psychologowie, politolodzy i inni badacze analizują problemy masowego komunikowania w różnych aspektach. Z czasem z tej obszernej dyscypliny naukowej zaczął się wyodrębniać nowy obszar zwany mediologią, czyli nauką o mediach.

Komunikologia, jedna z najmłodszych nauk społecznych rozwijająca się dynamicznie, szczyci się dużym dorobkiem teoretycznym i bogatą bibliografią na świecie. Spotyka się ona z coraz większym zainteresowaniem także w polskich kręgach akademickich. Komunikowania społecznego, komunikowania masowego, systemów medialnych, public relations, marketingu czy reklamy uczy się dzisiaj praktycznie na wszystkich kierunkach o profilu nauk społecznych. Wszędzie jednak studenci spotykają się z tym samym problemem – brakiem dostępu do aktualnych publikacji. Chociaż wydaje się w Polsce coraz więcej literatury, ciągle jest jej mało – co nie pozwala na wnikliwe studiowanie problematyki.

W niniejszej pracy podjęto próbę ukazania istoty języka komunikacji internetowej na przykładzie jednego z forum pewnego portalu internetowego. Taki też był zasadniczy cel opracowania.

Praca składa się z czterech rozdziałów:

Rozdział pierwszy opisuje komunikację w życiu społecznym.

W rozdziale drugim autor omówił to język komunikacji internetowej: charakterystyka komunikacji internetowej, sposoby komunikowania się w Internecie, cechy języka komunikacji internetowej, pisownia w komunikacji internetowej, znaczenie komunikacji internetowej.

Rozdział trzeci to założenia metodologiczne badań własnych: cel i przedmiot badań, problemy i hipotezy badawcze, metody, techniki i narzędzia badawcze oraz przebieg i teren badań.

Rozdział czwarty to analiza wyników badań własnych. Wnioski ogólne: wyniki badań oraz podsumowanie.

Całość opracowania powstała w oparciu o literaturę fachową, artykuły prasowe, akty prawne oraz źródła ze stron WWW.

Młode kobiety wobec wzorów piękna i doskonałości ciała

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. PRZEMIANY KATEGORII „PIĘKNA”
1.1. Przemiany w definiowaniu pojęcia „piękna”
1.2. Kobiecość i piękno w polskiej rzeczywistości
1.3. Ciało wobec samorealizacji

ROZDZIAŁ II. CZYNNIKI BUDUJĄCE WZORY PIĘKNA I DOSKONAŁOŚCI CIAŁA
2.1. Kultura masowa
2.2. Nowoczesność
2.3. Style życia
2.4. Współczesny kobiecy wzór piękności

ROZDZIAŁ III. METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH
3.1. Przedmiot i cel badań
3.2. Problemy i hipotezy badawcze
3.3. Metody i techniki badań
3.4. Charakterystyka próby badawczej

ROZDZIAŁ IV. WSPÓŁCZESNA WIZJA PIĘKNA I DOSKONAŁOŚCI CIAŁA W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH
4.1. Analiza wyników badań
4.2. Wnioski

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

SPIS TABEL I RYSUNKÓW

Obraz życia współczesnej młodzieży

praca dyplomowa z dziennikarstwa

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I WPROWADZENIE W TEMATYKĘ PRACY 5
ROZDZIAŁ II ISTOTA KULTURY 8
2.1. Pojęcie kultury 8
2.2. Teoria kultury 17
2.3. Jednostka i wzór kultury 20
2.4. Różnorodność kultury 23
2.5. Ramy społeczne kultury masowej 28
ROZDZIAŁ III CZYNNIKI WARUNKUJĄCE KULTURĘ WSPÓŁCZESNEJ MŁODZIEŻY POLSKIEJ 33
3.1. Partycypacja kulturowa 33
3.2. Środowisko wychowawcze 36
3.2.1. Rodzina 36
3.2.2. Grupa rówieśnicza 38
3.2.3. Szkoła 41
3.3. Kultura masowa 43
3.4. Świat nowoczesny 45
3.5. Paradoksalne skutki działań społecznych 46
ROZDZIAŁ IV WIZERUNEK ŻYCIA I WARTOŚCI MŁODZIEŻY Z POLSKICH BLOKOWISK UKAZANY W MEDIACH 49
4.1. Modele rodziny kreowane w mediach 49
4.2. Życie w blokowiskach ukazane przez media 54
4.3. Wartości preferowane przez młodzież z polskich blokowisk według mass mediów 59
WNIOSKI 63
ZAKOŃCZENIE 65
BIBLIOGRAFIA 67

Historia i rozwój mediów masowych w XX wieku

Wstęp

Rozdział I. Media, terminologia i zakres znaczeniowy 5
1.1. Pojęcie i podział mediów 5
1.1.1. Prasa 6
1.1.2. Radio 8
1.1.3. Telewizja 9
1.1.4. Internet 12
1.1.5. Inne media 16
1.2. Funkcje mediów 20
1.3. Rola mediów 24
1.4. Możliwości mediów 28

Rozdział II. Masowość mediów i komunikowanie społeczne 30
2.1. Refleksja nad społecznymi aspektami komunikowania 30
2.1.1. Powstanie prasoznawstwa 32
2.1.2. Narodziny socjologii prasy 33
2.2. Początki mass mediów 34
2.2.1. Warunki powstania 35
2.2.2. Rozkwit i stabilizacja 38
2.3. Media a struktura społeczna: wzajemne relacje 39
2.3.1. Cechy procesu komunikowania masowego 40
2.3.2. Komunikowanie jako proces mediowania stosunków społecznych 46
2.4. Główne problemy relacji: media a społeczeństwo 48

Rozdział III. Synteza funkcjonowania mediów masowych 51
3.1. Funkcjonowanie i organizacja mediów 51
3.2. Kierowanie mediami w gospodarce rynkowej 53
3.3. Kontrola państwowa a wolność mediów 56
3.4. Przekazy masowe a wartości społeczne 59
3.5. Tendencje w zakresie rozwoju mediów 64

Zakończenie 71
Bibliografia 73
Spis fotografii 78
Spis rysunków 79

Rola prasy lokalnej w kształtowaniu opinii publicznej

Wstęp

Rozdział I
Rozwój prasy w Polsce
1. Geneza powstania prasy w Polsce
2. Prasa polska w latach od 1918 r. do 1945 r.
3. Prasa w latach PRL – u kontrola i przejawy manipulacji
4. Etapy rozwoju prasy w Polsce do lat 80-tych

Rozdział II.
Pojęcie, klasyfikacja i zadania prasy lokalnej w Polsce
1. Klasyfikacja prasy lokalnej ze względu na status instytucjonalny i prawny.
2. Cele, zadania prasy lokalnej
3. Znaczenie lokalnej prasy we współczesnym społeczeństwie polskim
3.1. Aspekt ilościowy i jakościowy prasy
3.2. Współczesny system prasy lokalnej
3.3. Lokalna komunikacja społeczna a rola prasy lokalnej
4. Możliwości rozwoju prasy lokalnej w Polsce

Rozdział III.
Metodologia badań własnych
1. Cel badań – analiza  informacyjnej i publicystycznej roli prasy
2. Hipotezy i problemy badawcze
3. Metody i techniki zastosowane w badaniach własnych
4. Charakterystyka terenu badań  – analiza prasy lokalnej na terenie powiatu otwockiego

Rozdział IV.
Analiza wyników badań dotyczących roli prasy lokalnej w kształtowaniu opinii publicznej na terenie powiatu otwockiego
1. Wyniki badań i interpretacja wyników
2. Wnioski własne

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i wykresów

Płeć jako determinanta skuteczności komunikowania w organizacji

Wstęp
Rozdział I.
Komunikowanie w aspekcie teoretycznym
1. Istota komunikowania w organizacji
2. Rodzaje komunikowania w organizacji
3. Funkcje komunikowania w organizacji
4. Sieci komunikowania
5. Bariery komunikowania
Rozdział II.
Kobiety i mężczyźni w organizacjach
1. Równość szans kobiet i mężczyzn – definicja
2. Płeć a kultura organizacyjna
3. Zjawisko segregacji zawodowej kobiet na rynku pracy ? stereotypy
3.1. Praca jako wartość w życiu kobiet
3.2. Pojęcie i struktura stereotypów związanych z płcią
3.3. Negatywne stereotypy o pracy zawodowej kobiet
Rozdział III.
Kobiety i mężczyźni a komunikowanie
1. Różnice międzypłciowe w psychologii i ich wpływ na zdolności werbalne
2. Specyfika wypowiedzi mężczyzn i kobiet
3. Wpływ płci na komunikację
Rozdział IV.
Płeć a komunikowanie w świetle badań własnych
1. Cel  badań
2. Charakterystyka obiektu badań
3. Charakterystyka narzędzia badawczego
4. Charakterystyka próby badawczej
5. Prezentacja wyników badań empirycznych
6. Wnioski z badań
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i wykresów

Portale społecznościowe i społeczeństwo generacji Web II

Wstęp    2

Rozdział I. Internet jako masowe medium – geneza i rozwój    3
1.1. Geneza sieci Internet na świecie i w Polsce    3
1.2. Usługi dostępne w Internecie    5
1.3. Charakterystyka polskiego Internauty    9

Rozdział II. Internet jako nowa forma nawiązywania relacji międzyludzkich    15
1.1. Internet jako nowa forma komunikacji społecznej XX i XXI wieku    15
1.2. Mechanizmy i formy komunikacji realizowane za pośrednictwem Internetu    18
1.3. Społeczne aspekty Internetu. Internet w procesach integracji i dezintegracji społecznej    21

Rozdział III. Budowanie społeczności w portalach WWW    35
3.1. Istota społeczności internetowej – analiza pojęcia    35
3.2. Wirtualna komunikacja społeczna, jej formy i rodzaje    44
3.3. Portale społecznościowe jako miejsce spotkań i wymiany informacji oraz usług    54

Zakończenie    60
Bibliografia 61
Spis tabel i rysunków    63

Wpływ telewizji na kształtowanie się postaw społeczeństwa wobec osób starszych (niepełnosprawnych)

Wstęp

Rozdział I.
Telewizja jako medium XXI wieku
1.1. Telewizja geneza i podstawowe założenia funkcjonowania
1.2. Funkcje wychowawcze telewizji
1.3. Funkcja rozrywkowa, odpoczynkowa  telewizji w życiu człowieka

Rozdział II.
Problematyka starości i niepełnosprawności  – ujęcie terminologiczne i definicyjne
2.1.  Starość  – pojęcie i istota
2.2.  Starość w czasach współczesnych
2.3.  Niepełnosprawność, typy i rodzaje w czasach współczesnych
2.4.  Postawy społeczne wobec osób niepełnosprawnych i starszych

Rozdział III.
Metodologiczna charakterystyka badań własnych
3.1. Cele badan i problemy badawcze
3.2. Metody, techniki i narzędzia badawcze
3.3. Organizacja i przebieg badań  – charakterystyka próby badawczej
3.4. Wnioski

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i wykresów

Brytyjski rynek prasowy

Wstęp 4
Rozdział I. Brytyjski rynek prasowy 10
1. Media na rynku 10
2. Tworzenie prasy, działalność i finanse 17
3. Pozaprawne zagrożenia wolności prasy 26
Rozdział II. Zabezpieczenie wolności wypowiedzi jako podstawa wolności mediów 31
1. Pojęcie wolności wypowiedzi 31
2. Gwarancje prawne wolności prasy w Wielkiej Brytanii 35
Rozdział III. Prawnoprasowe gwarancje powszechnego dostępu do informacji 48
1. Sprawozdawczość sądowa 48
2. Parlament i wybory 70
3. Relacjonowanie poczynań egzekutywy i tajemnica państwowa 81
4. Dostęp do informacji dotyczących działalności władz lokalnych 99
5. Ochrona źródeł materiałów prasowych 103
Rozdział IV. Prawnoprasowe gwarancie ochrony obywateli 121
1. Zaufanie i prywatność 121
2. Zniesławienie 134
3. Instytucja skargi publicznej 157
4. Cenzura obyczajowa 170
Rozdział V. Prawo autorskie 195
1. Pojęcie prawa autorskiego 195
2. Przedmiot prawa autorskiego 196
3. Podmiot prawa autorskiego 204
4. Naruszenie prawa autorskiego 210
5. Działania dozwolone w odniesieniu do przedmiotów prawa autorskiego 214
6. Konsekwencje naruszeń 218
7. Prawo autorskie a wolność prasy 221
Zakończenie 224
Bibliografia 229

Reklama prasowa jako jedna z form reklamy

WSTĘP 3
1. ROZWÓJ TELEWIZJI KABLOWYCH W WARSZAWIE 4
2. UWARUNKOWANIA, KTÓRE DOPROWADZIŁY DO POWSTANIA SIECI KABLOWYCH. 12
2.1 DLACZEGO TELEWIZJE KABLOWE ZACZĘŁY CIESZYĆ DUŻYM POWODZENIEM? 13
2.2 KTO JEST POTENCJALNYM ABONENTEM SIECI KABLOWYCH? 15
2.3 POTRZEBY ZASPOKAJANE DZIĘKI POSIADANIU KOŃCÓWKI TELEWIZJI KABLOWEJ. 16
2.4 PRZYSZŁOŚĆ TELEWIZJI KABLOWYCH 20
3. FORMY REKLAMY WYKORZYSTYWANE PRZEZ OPERATORÓW KABLOWYCH 22
3.1 TROCHĘ HISTORII 22
3.2 RADIO 22
3.3 REKLAMA TELEWIZYJNA 26
3.4 REKLAMA BEZPOŚREDNIA 33
3.5 REKLAMA PRASOWA 37
4. REKLAMA PRASOWA W SŁUŻBIE TELEWIZJI KABLOWEJ. 45
4.1 ZALETY REKLAMY W DZIENNIKACH 45
4.2 WADY REKLAMY W DZIENNIKACH 46
4.3 ZALETY REKLAMY PRASOWEJ W TYGODNIKACH I MIESIĘCZNIKACH 48
4.4 WADY REKLAMY PRASOWEJ W TYGODNIKACH I MIESIĘCZNIKACH. 49
4.5 ARTYKUŁY SPONSOROWANE – ICH MIEJSCE W STRATEGII INFORMACYJNEJ TELEWIZJI KABLOWEJ. 50
4.6 INSERTY 54
4.7 PRASA – W CZASIE PROMOCJI 54
5. JAK POWINNA WYGLĄDAĆ REKLAMA PRASOWA OPERATORA KABLOWEGO. 56
5.1 POPULARYZACJA MARKI. 56
5.2 REKLAMA NAKŁANIAJĄCA 59
5.3 REKLAMA PRZYPOMINAJĄCA, UTWIERDZAJĄCA W PRZEKONANIU 61
ZAKOŃCZENIE 64
BIBLIOGRAFIA 67