Prace dyplomowe z dziedziny: Socjologia

prace dyplomowe z socjologii

Charakterystyka młodzieży szkolnej w świetle transformacji ustrojowej

Wstęp 2
Rozdział 1. Pojęcie i definicja młodzieży w Polsce 4
1.1. Zakres pojęciowy i kryteria wyodrębniania młodzieży 4
1.2. Koncepcje teoretyczne 7
1.3. Charakterystyka młodzieńczej egzystencji 15
1.4. Tematyczna różnorodność badań nad młodzieżą 18
1.5. Pokolenie 2000 w świetle badań 23
Rozdział 2. Transformacja ustrojowa zmianą społeczną 25
2.1. Pojęcie transformacji ustrojowej 25
2.2. Charakterystyka transformacji ustrojowej w Polsce 30
Rozdział 3. Charakterystyka ruchów młodzieżowych 36
3.1. Przed transformacją ustrojową 36
3.2. Po transformacji ustrojowej 38
3.3. Stereotypy młodzieży po transformacji ustrojowej 43
Zakończenie 46
Bibliografia 48

Umieralność Polaków

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ 1. OGÓLNE POJĘCIA DOTYCZĄCE UMIERALNOŚCI ORAZ SPOSOBY POMIARU ZJAWISKA 4
1.1. POJĘCIE UMIERALNOŚCI, ZACHOROWALNOŚCI, ŚMIERTELNOŚCI 4
1.2. WSPÓŁCZYNNIKI ZGONÓW I ICH RODZAJE 11
1.3. TABLICE TRWANIA ŻYCIA 26
ROZDZIAŁ 2. CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE SYTUACJĘ W ZAKRESIE UMIERALNOŚCI 35
2.1. DEMOGRAFICZNE 35
2.2. POZADEMOGRAFICZNE 38
ROZDZIAŁ 3. UMIERALNOŚC W POLSCE W LATACH 1990-2003 52
3.1. CZĘSTOŚĆ ZGONÓW W PRZEKROJACH OGÓŁEM, WEDŁUG PŁCI I WIEKU 52
3.2. CZĘSTOŚĆ ZGONÓW W PRZEKROJACH WOJEWÓDZKICH 58
3.3. UMIERALNOŚĆ W POLSCE NA TLE INNYCH KRAJÓW 61
ROZDZIAŁ 4. ANALIZA WYBRANYCH PARAMETRÓW TABLIC TRWANIA ŻYCIA 66
4.1. PRZECIĘTNE DALSZE TRWANIE ŻYCIA KOBIET I MĘŻCZYZN 66
4.2. ZRÓŻNICOWANIE TRWANIA ŻYCIA W PRZEKROJACH REGIONALNYCH 67
4.3. TRWANIE ŻYCIA W POLSCE NA TLE INNYCH KRAJÓW 72
4.4. PERSPEKTYWY ZMIAN UMIERALNOŚCI I TRWANIA ŻYCIA W ŚWIETLE OSTATNICH PROGNOZ DEMOGRAFICZNYCH GUS-U 75
ZAKOŃCZENIE 79
BIBLIOGRAFIA 80
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 83

Psychospołeczne problemy ludzi starych

Wstęp 2
1. Proces starzenia się 4
1.1. Starość i starzenie się jako zjawisko psychologiczne i społeczne 4
1.2. Specyfika biologiczna organizmu starego człowieka (f. emocjonalne, f. poznawcze) 12
1.3. Funkcjonowanie społeczne 25
2. Patologia późnej dorosłości – najczęstsze schorzenia 30
2.1. Miażdżyca i jej następstwa 30
2.2. Choroby narządu ruchu 42
2.3. Pomoc osobom z miażdżycą i chorobami narządu ruchu 48
3. Psychiczne i społeczne problemy pensjonariuszy przebywających w domach opieki społecznej 53
4. Sposoby rozwiązywania problemów ludzi starych 63
5. Metodologia badań własnych 77
5.1. Cel i przedmiot badań 77
5.2. Problem, pytania i hipotezy badawcze 78
5.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 82
5.4. Charakterystyka osób badanych 84
5.5. Procedura i teren badań 87
6. Wnioski i dyskusja 92
Zakończenie 115
Bibliografia 117
Spis tabel i rysunków 121
Aneks 123

Kultura pracy firm państwowych i prywatnych w Polsce

Wstęp 3
Rozdział I. Kultura pracy firmy 5
1.1. Pojęcie kultury i jej składniki 5
1.2. Klimat organizacji 11
1.3. Rodzaje kultur 15
1.4. Funkcje kultury i jej wpływ na zarządzanie organizacją 23
1.5. Kultura narodowa a kultura organizacji 35
1.6. Rola zakładu pracy w kształtowaniu kultury pracy 40
Rozdział II. Proces badawczy przeprowadzony na grupie badawczej pracowników instytucji państwowej i prywatnej 51
2.1. Przedmiot i cel badań 51
2.2. Problemy badawcze 52
2.3. Hipotezy badawcze 55
2.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze 56
2.5. Charakterystyka próby badawczej 59
Rozdział III. Kultura pracy w firmach państwowych i prywatnych 62
3.1. Postrzeganie kultury organizacyjnej w badanych firmach 62
3.2. Stopień zadowolenia z pracy 67
3.3. Motywacje wewnętrzne 71
3.4. Oczekiwania pracowników w stosunku do pracodawcy 75
Podsumowanie 82
Bibliografia 84
Spis tabel i wykresów 88
Aneks 89

Feminizm

Wstęp 2
Rozdział 1. Geneza i rozwój feminizmu. 4
1.1. Historia feminizmu 4
1.2. Pojęcie i istota feminizmu. 13
1.3. Feminizm na świecie 16
Rozdział 2. Ideologie i nurty feminizmu 25
2.1.Główne nurty feminizmu 25
2.2. Feminizm w nauce 32
2.3. Feminizm w Polsce 37
Rozdział 3. Joanna d`Arc kobieta wojowniczka 44
3.1. Dzieciństwo Joanny 44
3.2. Walka o wolność 47
3.3. Męczeństwo Joanny 51
Zakończenie 58
Bibliografia 60

Bezrobocie w opinii młodzieży szkół średnich w Warszawie

Wstęp 3
Rozdział I
TEORETYCZNE PODSTAWY WIEDZY O BEZROBOCIU 5
1. Pojęcie, istota i pomiar bezrobocia 5
2. Rodzaje bezrobocia 12
3. Ekonomiczno – społeczne skutki bezrobocia 19
Rozdział II
METODOLOGICZNE PODSTAWY PRACY 27
1. Cel i przedmiot badań 27
2. Problemy i hipotezy badawcze 27
3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 31
Rozdział III
BEZROBOCIE W OPINII MŁODZIEŻY SZKÓŁ ŚREDNICH W WARSZAWIE 34
1. Charakterystyka terenu badań i próby badawczej 34
2. Analiza wyników badań 40
Wnioski z przeprowadzonych badań 58
Bibliografia 61
Spis tabel, rysunków i wykresów 63
Aneks 65

Kara śmierci w opinii społecznej

Wstęp
Rozdział I. Prawo a kara śmierci
1.1. Geneza współczesnej kary śmierci
1.2. Rola kary śmierci w utrzymywaniu porządku publicznego
1.3. Argumenty przemawiające za i przeciw karze śmierci
1.4. Społeczeństwo a kara śmierci
Rozdział II. Metodologia badań własnych
2.1. Cel, problem oraz hipotezy badawcze
2.2. Metody, techniki i narzędzia badawcze
2.3. Organizacja i przebieg badań
Rozdział III. Kara śmierci w opinii badanych
3.1. Charakterystyka terenu badań i badanej populacji
3.2. Prezentacja wyników badań
3.3. Wnioski z badań
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis wykresów
ANEKS

Bezrobocie jako przyczyna wykluczenia społecznego

Wstęp 3
Rozdział I. Bezrobocie jako zjawisko społeczno- ekonomiczne 5
1.1. Bezrobocie, definicja i rodzaje 5
1.2. Bezrobocie jako problem społeczny 15
1.3. Ekonomiczne, społeczne, psychologiczne skutki bezrobocia 18
Rozdział II. Formy przeciwdziałania bezrobociu 27
2.1. Pomoc społeczna dla bezrobotnego 27
2.2. Polityka wobec problemu bezrobocia 37
Rozdział III. Metodyczne założenia badań własnych 49
3.1. Przedmiot i cel badań 49
3.2. Problemy i hipotezy badawcze 49
3.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 53
3.4. Teren i organizacja badań 55
Rozdział IV. Analiza wyników badań własnych 61
4.1. Charakterystyka badanej grupy 61
4.2. Sytuacja ekonomiczno-socjalna bezrobotnych 66
4.3. Wpływ bezrobocia na postawę bezrobotnego 70
4.4. Wpływ bezrobocia na uczestnictwo w kulturze oraz sposób spędzania czasu wolnego bezrobotnego 73
Zakończenie 77
Bibliografia 79
Spis tabel 81
Spis wykresów 82
Aneks 83

Singiel – samotność z wyboru?

Wstęp

Rozdział I. Rodzina jako podstawowe forma życia społecznego
1. Rodzina – ujęcie definicyjne
2. Rodzaje i typy rodzin
3. Współczesne przeobrażenia w funkcjonowaniu rodziny
4. Funkcje rodziny
5. Związek kohabitacyjny i małżeństwa bez dzieci

Rozdział II. Wartości młodego pokolenia
1. Pojęcie, typy, rodzaje, i czynniki uwarunkowania wartości preferowanych przez młodzież
2. System wartości młodego pokolenia  i jego przemiany
3. Wartości preferowane przez młodzież

Rozdział III. Singiel – diagnoza zjawiska
1. Singiel – pojęcie i próba definicji
2. Problematyka samotności towarzysząca singlom
3. Kultura i tożsamość singla

Rozdział IV. Funkcjonowanie  singla  w czasach współczesnych
1. Problematyka, cel i przedmiot badania
2. Problemy i hipotezy badań  naukowych
3. Zmienne i wskaźniki
4. Metody, techniki i narzędzia badawcze
5. Organizacja i teren badań

Rozdział V. Omówienie  wyników  badań własnych

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków

Wpływ reklamy na model życia rodzinnego

Wstęp 1
Rozdział 1. Rodzina w społeczeństwie. 2
1.1. Postawy i zachowania prokreacyjne. 4
1.2. Funkcje rodziny. 13
1.3. Formy życia rodzinnego. 14
1.4. Rodzina w Polsce. 24
Rozdział 2. Wpływ mediów na model życia rodzinnego. 28
2.1. Środki masowego przekazu a sposoby oddziaływania reklamy. 28
2.2. Elementy zachowań społecznych wykorzystywane w reklamie. 32
2.3. Oddziaływanie reklamy na rodzinę. 34
Rozdział 3. Model współczesnej rodziny – na podstawie przekazów reklamowych. 36
3.1. Rola kobiety. 36
3.2. Obraz małżeństwa i rodziny. 48
3.3. Postawy społeczeństwa wobec reklamy. 53
Rozdział 4. Rodzina w reklamie ? obraz czy kształtowanie postaw. 63
Zakończenie. 69
Bibliografia. 71