Prace dyplomowe z kierunku: Socjologia

prace dyplomowe z socjologii

Stereotyp Niemca obecny w świadomości mieszkańców Kołobrzegu

Wstęp 3

Rozdział I. Procesy stereotypizacji w stosunkach narodowych. 4
1.1. Istota stereotypów 4
1.2. Funkcje stereotypów w formułowaniu tożsamości narodowej 5
1.3. Treści stereotypów Polaków i sąsiednich narodów 9
1.4. Emocjonalne treści stereotypów sąsiednich narodów 13
1.4.1. Poczucie krzywd historycznych wyrządzanych Polakom przez sąsiednie narody 13
1.4.2. Sympatie i antypatie Polaków do sąsiednich narodów 15
1.4.3. Dystans społeczny Polaków wobec sąsiednich narodów 17

Rozdział II. Stereotyp Niemca. Stosunki polsko-niemieckie. 24
2.1. Wzajemne wizerunki w oczach obu narodów 24
2.2. Niemiec do XIX wieku 28
2.3. Wizerunek Niemca w latach 1914-1945 29
2.4. Stereotyp Polaka do XIX wieku 29
2.5. Wzajemne wizerunki Niemców i Polaków po drugiej wojnie światowej 37
2.6. Wizerunek Niemca i Polaka w kontekście rozszerzania Unii Europejskiej 38

Rozdział III. Stereotyp Niemca obecny w świadomości mieszkańców Kołobrzegu – metodologia i wyniki badań własnych. 43
3.1. Metodologia badań własnych 43
3.1.1. Cel i przedmiot badań 43
3.1.2. Metody, techniki i narzędzia badawcze 43
3.1.3. Hipotezy badawcze 45
3.1.4. Dobór próby badawczej – charakterystyka badanych 45
3.2. Wyniki badań własnych 47
3.2.1. Niemiec w oczach mieszkańców Kołobrzegu 47
3.2.2. Przyczyny stereotypizacji 53
3.2.3. Formy i zakres stereotypizacji 54
3.2.4. Próby unikania stereotypizacji 56
3.3. Szanse na zażegnanie procesów stereotypizacji 56

Zakończenie 59

Bibliografia 61

Spis tabel 66

Spis wykresów 67

Aneks 68

Rola kobiet w islamie

Wstęp 3

Rozdział I. Istota stereotypów i uprzedzeń społecznych 5
1.1. Stereotyp – zakres znaczeniowy i wieloznaczność pojęcia 5
1.2. Stereotyp i pojęcia pokrewne 9
1.3. Procesy stereotypizacji i ich źródła 11
1.4. Stereotyp a dyskryminacja 13

Rozdział II. Wiedza potoczna o Islamie 27
2.1. Percepcja wybranych narodów świata muzułmańskiego 27
2.2. Stereotypy życia rodzinnego 30
2.3. Granice a tolerancja 32
2.4. Islam a Europa 37
2.5. Chrześcijaństwo a prawa kobiet 45
2.6. Prawa kobiet w Unii Europejskiej 49

Rozdział III. Koncepcja badawcza i metodologia badań własnych 52
3.1. Cel i przedmiot badań 52
3.2. Problemy i hipotezy badawcze 57
3.3. Metody i techniki badań 61
3.4. Dobór badanych i przebieg badań 66
3.5. Konstrukcja badania własnego 68

Rozdział IV. Analiza wyników badań własnych 70
4.1. Wyniki badań 70
4.1.1. Stereotyp o kobietach islamu w oczach Polaków 79
4.1.2. Porównanie poglądów kobiet na „sprawę kobiet islamskich” 84
4.2. Podsumowanie i wnioski 85

Zakończenie 88

Bibliografia 90

Spis tabel 96

Spis fotografii 97

Spis wykresów 98

Załącznik 1 99

Rodzina polska jako przedmiot zainteresowania państwa i Unii Europejskiej

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ 1. RODZINA JAKO GRUPA SPOŁECZNA 5
1. Próby zdefiniowania pojęcia rodziny 5
2. Geneza rodziny jako podstawowej komórki społecznej 10
3. Typy rodzin 13

ROZDZIAŁ 2. FUNKCJE I ROLA RODZINY WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE 20
1. Funkcja socjalizacyjna 20
2. Funkcja prokreacyjna 25
3. Psychospołeczna funkcja rodziny 30

ROZDZIAŁ 3. PAŃSTWO POLSKIE WOBEC RODZINY 33
1. Polityka socjalna państwa wobec rodziny 33
2. Rodzina a instytucje wychowawcze 40

ROZDZIAŁ 4. PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ RODZINY 48
1. Przemoc w rodzinie 48
2. Mobbing w rodzinie 49
3. Narkomania w rodzinie 51
4. Alkoholizm w rodzinie 53
5. Rozwody i separacje w rodzinie 54
6. Bezrobocie jako główny problem rodziny współczesnej 57
6.1. Przyczyny i konsekwencje społeczne bezrobocia dla polskich rodzin 57
6.2. Działania rządu w walce z bezrobociem 58
7. Próby przeciwdziałania państwa polskiego wobec patologii w rodzinie 59

ROZDZIAŁ V. UNIA EUROPEJSKA WOBEC RODZINY 62
1. Unia Europejska a rodzina 62
2. Wspólnotowa polityka społeczna 68
3. Wpływ procesów industrializacji i indywidualizacji na rodzinę w kulturze euroamerykańskiej 69
4. Rodzina współczesna w Unii Europejskiej 73

ZAKOŃCZENIE 76
BIBLIOGRAFIA 78
SPIS RYSUNKÓW 84
SPIS TREŚCI 85

Przemoc i agresja w klubach nocnych

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. ISTOTA PRZEMOCY I AGRESJI 4
1.1. Pojęcie agresji 4
1.2. Pojęcie przemocy 7
1.3. Różnice między agresją a przemocą 9
1.4. Typy i objawy przemocy 11

ROZDZIAŁ II. PRZYCZYNY I KONSEKWENCJE PRZEMOCY 21
2.1. Teorie kulturowo-społeczne powstawania przemocy 21
2.2. Przyczyny przemocy 30
2.3. Konsekwencje przemocy 32

ROZDZIAŁ III. PODSTAWY METODOLOGICZNE BADAŃ WŁASNYCH 36
3.1. Przedmiot i cel badań 36
3.2. Problemy i hipotezy badawcze 37
3.3. Metody i techniki badań 43
3.4. Charakterystyka próby badawczej 46

ROZDZIAŁ IV. PRZYCZYNY I FORMY PRZEMOCY W KLUBACH NOCNYCH W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH 48
4.1. Analiza wyników badań 48
4.2. Wnioski 58

ZAKOŃCZENIE 62
BIBLIOGRAFIA 64
SPIS RYSUNKÓW 67
ANEKS 69

Przyczyny migracji na terenie Warmii i Mazur

Wstęp 2

Rozdział I. Istota migracji 4
1.1. Pojęcie i rodzaje migracji 4
1.2. Przyczyny migracji ludności 13
1.3. Skutki migracji ludności 16

Rozdział II. Podstawy metodologiczne badań własnych 22
2.1. Cel badań 22
2.2. Problem badawczy 23
2.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 29
2.3.1. Metody badawcze 29
2.3.2. Techniki badawcze 30
2.3.3. Narzędzia badawcze 32
2.4. Obszar badawczy i badana populacja 33

Rozdział III. Rozmiary migracji na terenie Warmii i Mazur 36
3.1. Zakres migracji ludności polskiej 36
3.2. Zakres migracji na terenie Warmii i Mazur 41

Rozdział IV. Przyczyny migracji na terenie warmińsko– mazurskim w świetle wyników badań własnych 50
4.1. Analiza wyników badań 50
4.2. Wnioski 58

Zakończenie 62
Bibliografia 64
Spis tabel 66
Spis rysunków 67
Aneks 69

Praca jako obszar samorozwoju człowieka

Wstęp 3

Rozdział I. Rozwój człowieka – istota i zakres znaczeniowy pojęcia 5
1.1. Wczesne uspołecznianie 5
1.2. Rozwój poznawczy 8
1.3. Rozwój społeczno-moralny 11
1.4. Rezultaty uspołecznienia 15
1.5. Adolescencja i dorosłość 18

Rozdział II. Istota pracy 25
2.1. Praca w ujęciu socjologicznym 25
2.2. Znaczenie pracy w wymiarze indywidualnym i zbiorowym 27
2.3. Opis rodzajów i czynności pracy 32
2.4. Technika i technologia pracy 33
2.5. Socjalizacja do pracy 35

Rozdział III. Praca jako obszar samorozwoju człowieka 45
3.1. Praca jako dobro rynkowe 45
3.2. Praca jako przedmiot przetargu zbiorowego 47
3.3. Funkcjonowanie ludzi w miejscach pracy 50
3.3.1. Tworzenie warunków pracy – zakres podejmowanych działań i ich przesłanki 50
3.3.2. Kultura w miejscach pracy 58
3.3.3. „Produktywność dzięki ludziom” – praktyka polskich stosunków pracy 61
3.4. Satysfakcja z pracy 66

Zakończenie 68

Bibliografia 72

Spis tabel 76

Spis rysunków 77

Postawy młodzieży licealnej wobec przestrzeganie prawa

Wstęp 2

Rozdział I: Postawy w świetle literatury 5
1.1. Definicje postawy 5
1.2. Źródła i elementy postaw 10
1.2.1. Postawy oparte na poznaniu 10
1.2.2. Postawy oparte na emocjach (czynnik afektywny) 11
1.2.3. Postawy oparte na komponencie behawioralnym 13
1.3. Cechy postaw 14
1.4. Zmiana postawy i jej związek z zachowaniem 16
1.5. Przestrzeganie norm. Konformizm jako psychologiczny mechanizm zachowania 19

Rozdział II: Nieprzestrzeganie prawa przez młodzież – charakterystyka zjawiska 22
2.1. Teorie wyjaśniające przyczyny łamania prawa 22
2.1.1. Teorie biologiczne 22
2.1.2. Teorie psychologiczne 23
2.1.3. Teorie socjologiczne 25
2.1.3.1. Kierunek kulturowy 27
2.1.3.2. Teorie reakcji społecznej (naznaczenia – stygmatyzacji) 36
2.2. Czyn karalny, czyn przestępny 39
2.3. Wpływ zmian ustrojowych na postawy młodzieży 40
2.4. Nieakceptowane postawy nieletnich względem przestrzegania prawa. Przestępczość z udziałem nieletnich 48
2.4.1. Agresja wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym 48
2.4.2. Rozmiary i rodzaje patologii wśród młodzieży polskiej na przełomie XX i XXI wieku. Formy przestępczości z udziałem nieletnich 55

Rozdział III: Podstawy metodologiczne badań własnych 67
3.1. Przedmiot i cel badań 67
3.2. Problemy i hipotezy badawcze 68
3.3. Metody i techniki badań 72
3.4. Charakterystyka próby badawczej 75

Rozdział IV: Wyniki badań 78
4.1. Przedstawienie wyników badań 78
4.2. Wnioski 83

Zakończenie 88
Spis tabel 90
Spis rysunków 91
Bibliografia 92
Aneks 96

Obraz świata w oczach współczesnej młodzieży

praca magisterska z antropologii kulturowej

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. ISTOTA NOWOCZESNOŚCI I PONOWOCZESNOŚCI

1.1. Przemiany cywilizacji współczesnej

1.1.1. Istota cywilizacji

1.1.2. Cywilizacja konsumpcji

1.1.3. Transformacja w Europie Środkowo-Wschodniej

1.1.4. Patologie cywilizacji współczesnej

1.2. Istota nowoczesności

1.2.1. Pojęcie nowoczesności

1.2.2. Anomia i porządek społeczny

1.2.3. Transformacja życia codziennego

1.3. Istota ponowoczesności

1.3.1. Ideologia ponowoczesności

1.3.2. Kultura świata ponowoczesnego

1.3.3. Społeczeństwo w świecie ponowoczesnym

ROZDZIAŁ II. TOŻSAMOŚĆ W ŚWIECIE PONOWOCZESNYM

2.1. Bezpieczeństwo a niepokój egzystencjalny

2.1.1. Niepokoje i organizacja życia społecznego

2.1.2. Działania i ramy egzystencjalne

2.1.3. Świadomość i ciało

2.2. Tożsamość jednostki wobec nowoczesności

2.2.1. Tożsamość jednostki

2.2.2. Relacje w świcie nowoczesnym

2.2.3. Ciało wobec samorealizacji

2.3. Style życia i plany życiowe

2.3.1. Istota stylu życia

2.3.2. Oblicza czasu człowieka wobec stylów życia

ROZDZIAŁ III. MŁODZIEŻ W ŚWIETLE DOTYCHCZASOWYCH BADAŃ

3.1. Charakterystyka współczesnej młodzieży

3.2. Świat w oczach młodzieży

3.3. Antropologia kultury młodzieżowej

ROZDZIAŁ IV. PODSTAWY METODOLOGICZNE BADAŃ WŁASNYCH

3.1. Przedmiot i cel badań

3.2. Problemy i hipotezy badawcze

3.3. Metody i techniki badań

3.4. Teren i organizacja badań

3.5. Charakterystyka próby badawczej

ROZDZIAŁ V. OBRAZ ŚWIATA W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH

4.1. Analiza wyników badań

4.2. Wnioski

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

SPIS TABEL I RYSUNKÓW

Nowe zachowania stylu życia studentów

praca z przedmiotu aktorstwo społeczne

Wstęp 2
Rozdział 1. Styl życia jako pojęcie, definicja stylu życia. 3
Rozdział 2. Status społeczny studenta i życie akademickie 18
Rozdział 3. Zmiany stylu życia studentów, decyzje zakupowe oraz motywy dokonywania zakupów – wyniki przeprowadzonego wywiadu 31
Zakończenie 39
Bibliografia 43
Spis tabel 45
Załącznik. Kwestionariusz wywiadu 46

Mcdonaldyzacja a globalizacja

Wstęp 2
Rozdział I. Globalizacja – zakres znaczeniowy pojęcia 4
1.1. Problemy definicyjne „globalizacji” 4
1.2. Historia globalizacji 10
1.3. Przyczyny globalizacji 12
1.4. Przejawy i cechy globalizacji 15
1.5. Elementy pozytywne i negatywne globalizacji 23
Rozdział II. Mcdonaldyzacja a globalizacja 27
2.1. Istota Mcdonaldyzacji i Mcdonaldyzacja według George Ritzer’a 27
2.2. Przyczyny Mcdonaldyzacji 29
2.3. Zalety i wady systemu 39
2.4. Biurokracja a Mcdonaldyzacja 41
2.5. Mcdonaldyzacja wobec współczesnych zmian cywilizacyjnych 43
Rozdział III. Wymiary mcdonaldyzacji 47
3.1. Mcdonaldyzacja życia społecznego 47
3.2. Główne wymiary mcdonaldyzacji 53
3.3. Mcdonaldyzacja wymiaru sprawiedliwości 57
3.4. Mcdonaldyzacja a wybór idealnego dziecka 58
3.5. Mcdonaldyzacja śmierci 62
Zakończenie 65
Bibliografia 67
Spis fotografii 70