Struktura akapitu w pracy dyplomowej

Powszechnie wiadomo, że każdy tekst, w tym również praca dyplomowa, powinien składać się z trzech zasadniczych członów – wstępu, rozwinięcia oraz zakończenia. Należy jednak pamiętać, iż podstawową jednostką budowy wszystkich tych elementów jest akapit.

Odpowiednio skonstruowane i podzielone akapity mogą nam pomóc w zrobieniu dobrego wrażenia na naszym promotorze oraz recenzencie. Ich właściwa i przemyślana konstrukcja świadczy bowiem o umiejętności logicznego myślenia. Z kolei niedbały podział na akapity może zdecydowanie utrudnić lekturę stworzonego przez tekstu, wskazując jednocześnie, że główny temat naszej pracy nie został przez przeanalizowany w wystarczający sposób.

Jak wobec tego poprawnie wydzielać i budować akapity?

Przede wszystkim nie wolno zapominać, o tym, że każdy akapit powinien przedstawiać nową myśl. Z reguły rozpoczęcie nowego akapitu jest traktowane jako sygnał zmiany tematu. Ponadto, dzięki graficznemu wyodrębnieniu poszczególnych fragmentów tekstu omawiających różne kwestie cała wypowiedź staje się bardziej przejrzysta. Można powiedzieć, że odpowiednio skonstruowany akapit stanowi niezależną całość, swego rodzaju miniaturowy tekst. Jednocześnie jest on też nieodłącznym elementem większej całości. Każdy akapit powinien składać się z części początkowej (wprowadzającej nowy temat lub nawiązującej do treści poprzedniego akapitu), rozwinięcia (prezentującego daną myśl lub argumenty w sposób jasny i konkrety) oraz części końcowej (zawierającej podsumowanie lub nawiązanie do kolejnego akapitu). Charakter i proporcje tych elementów mogą się różnić w zależności od rodzaju akapitu. A trzeba w tym miejscu znaczyć, że wyróżnia się kilka podstawowych typów akapitów:

 Akapit syntetyczny (charakterystyczny dla tekstów naukowych), w którym główny temat powinien być przedstawiony na jego końcu, jako konkluzja wynikająca z rozważań zawartych w rozwinięciu. Akapit tego rodzaju składa się więc z wprowadzenia, rozwinięcia oraz wypowiedzenia tematowego;

Akapit łącznikowy, który pełni funkcję pomocniczą. Zazwyczaj jest on krótszy od pozostałych akapitów. Jego treść pozwala na swobodne przejście od jednej do drugiej myśli, podsumowanie dotychczasowych rozważań lub zapowiedź zagadnień poruszanych w dalszej części wypowiedzi;

Akapit synonimiczny, którego zadaniem jest wytłumaczenie lub interpretacja treści poprzedniego akapitu;

Akapit opisowy, którego treść szerzej charakteryzuje dany proces lub zjawisko.

Wszystkie wymienione wyżej rodzaje akapitów mogą okazać się użyteczne podczas pisania pracy dyplomowej. Warto przy tym pamiętać, że akapit nie powinien być zbyt krótki i zdawkowy. Z drugiej strony nie powinien też być zanadto rozbudowany. Dzięki zastosowaniu się do tych zasad czytelnikowi będzie łatwiej śledzić wywód autora, a interpretacja tekstu stanie się łatwiejsza.