Prace dyplomowe z dziedziny: Pedagogika

prace dyplomowe z pedagogiki

Aspiracje życiowe młodzieży pracującej w Anglii

Wstęp 2
Rozdział I. Aspiracje – istota i zakres znaczeniowy pojęcia 3
1.1. Pojęcie aspiracji 3
1.2. Klasyfikacje aspiracji 6
1.3. Aspiracje a motywacja 11
1.3.1. Motywacja i jej elementy 11
1.3.2. Osiągnięcia 15
1.4. Potrzeba realizacji aspiracji a wartości 21
Rozdział II. Metodologia badan własnych 28
2.1. Charakterystyka badań pedagogicznych 28
2.2. Przedmiot i cel badań 38
2.3. Problemy i hipotezy badawcze 39
2.4. Zmienne i ich wskaźniki 42
2.5. Metody, techniki i narzędzia badawcze 45
2.6. Charakterystyka badanej zbiorowości 46
Rozdział III. Aspiracje życiowe młodzieży pracującej w Preston w Anglii na podstawie badań własnych 48
3.1. Wyniki badań własnych 48
3.2. Charakterystyka aspiracji badanych 61
3.4. Szanse i zagrożenia na drodze realizacji aspiracji 63
Zakończenie 65
Bibliografia 68
Spis rysunków 70
Spis wykresów 71
Ankieta 72

Rola książki w społeczeństwie w myśl poglądów Heleny Radlińskiej

Wprowadzenie

Rozdział I Życie i działalność Heleny Radlińskiej
1.1 Działalność społeczno – oświatowa do roku 1906
1.2 Działalność społeczno – oświatowa do roku 1920.
1.3 Radlińska jako przedstawicielka liberalno – demokratycznej inteligencji.

Rozdział II Wybrane poglądy Heleny Radlińskiej
2.1 Funkcje i rola bibliotek w ujęciu Heleny Radlińskiej.
2.1.1 Biblioteka – placówka oświatowo – wychowawcza
2.1.2 Biblioteka jako zbiór narodowych dóbr kulturalnych
2.2 Rola książki w społeczeństwie w myśl poglądów Heleny Radlińskiej
2.2.1 Integracyjna i społeczna rola książki.
2.2.2 Wychowawcza rola książki w kształtowaniu osobowości człowieka
2.3. Bibliotekarz i jego zadania w poglądach Heleny Radlińskiej.

Rozdział III Tradycje poglądów i działalności Heleny Radlińskiej dziś
3.1 Realizacja programu Radlińskiej we współczesnym bibliotekarstwie
3.2 Instytucje noszące imię Heleny Radlińskiej.

Zakończenie
Bibliografia

Kryzys wartości wśród młodzieży

STRESZCZENIE 2
SPIS TREŚCI 3
WSTĘP 4
ROZDZIAŁ I. PROBLEMATYKA WARTOŚCI WŚRÓD PRZEDSTAWICIELI MŁODEGO POKOLENIA 6
1.1.Geneza pojęcia „wartość” oraz czynniki, które warunkują kształtowanie się wartości u młodych ludzi 6
1.2. Poszukiwanie i tworzenie wartości przez przedstawicieli młodej
generacji 16
1.3. Istota autorytetu 18
1.4. Autorytety młodzieży 21
1.5. Cele życiowe współczesnej młodzieży 24
ROZDZIAŁ II. METODOLOGICZNE PODSTAWY PRACY 27
2.1. Cel i przedmiot badań 27
2.2. Założenia, problemy i hipotezy badawcze 28
2.3. Metody i techniki badawcze 29
2.4. Organizacja i przebieg badań 33
2.5. Charakterystyka próby badawczej 33
ROZDZIAŁ III. KRYZYS WARTOŚCI WŚRÓD MŁODZIEŻY W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH 35
3.1. Analiza wyników badań własnych 35
3.2. Wnioski 46
ZAKOŃCZENIE 50
BIBLIOGRAFIA 52
SPIS RYSUNKÓW 55
ANEKS 57

Aspiracje studentów Wyższej Szkoły Pedagogicznej

Wstęp 3

Rozdział I. Aspiracje – istota i zakres znaczeniowy pojęcia 5
1.1. Pojęcie aspiracji 5
1.2. Klasyfikacje aspiracji 8
1.3. Aspiracje a motywacja 18
1.3.1. Motywacja i jej elementy 18
1.3.2. Osiągnięcia 24
1.4. Potrzeba realizacji aspiracji a wartości 28

Rozdział II. Charakterystyka Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Szczecinie 37
2.1. Historia 37
2.2. Statut 39
2.3. Władze uczelni i kadra naukowa 43
2.4. Misja i kierunki rozwoju Uczelni 47
2.5. Polityka wobec studentów 49
2.5.1. Zasady rekrutacji 49
2.5.2. Stypendia 50
2.5.3. Profile i koła zainteresowań 55

Rozdział III. Aspiracje studentów Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Szczecinie 57
3.1. Wstęp do metodologii badań własnych 57
3.1.1. Cel i przedmiot badań 57
3.1.2. Problemy, hipotezy robocze i zmienne 59
3.1.3. Organizacja badań i metody badawcze 63
3.2. Wyniki badań własnych 66
3.3. Charakterystyka aspiracji studentów 78
3.4. Szanse i zagrożenia na drodze realizacji aspiracji studentów 84

Zakończenie 90

Bibliografia 96

Spis fotografii 99

Spis wykresów 100

Spis rysunków 102

Załącznik 103

Akcje społeczne na rzecz dzieci w Internecie

kierunek praca socjalna

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. INTERNET JAKO NARZĘDZIE POMOCY SPOŁECZNEJ 4
1.1. Rozpowszechnienie Internetu w społeczeństwie 4
1.2. Media elektroniczne w akcjach społecznych 13
1.2.1. Media a społeczeństwo 13
1.2.2. Mediowanie stosunków społecznych 16
1.2.3. Media w akcjach społecznych 17
1.3. Specyfika akcji społecznych na rzecz dzieci. 21
ROZDZIAŁ II. OCENA SKUTECZNOŚCI AKCJI SPOŁECZNYCH NA RZECZ DZIECI PROPAGOWANYCH ZA POMOCĄ INTERNETU 24
2.1. Wybrane akcje społeczne na rzecz dzieci prowadzone w Internecie 24
2.2. Ocena skuteczności w propagowaniu postaw społecznych wobec wybranych problemów 32
2.3. Ocena realizacji niefinansowych celów akcji społecznych 39
ROZDZIAŁ III. PERSPEKTYWY ROZWOJU INTERNETOWYCH AKCJI SPOŁECZNYCH 41
3.1. Najbliższa przyszłość 41
3.2. Zagrożenia 45
3.3. Szanse rozwoju 48
ZAKOŃCZENIE 60
BIBLIOGRAFIA 62
SPIS TABEL I ZDJĘĆ 65

Agresja wśród uczniów szkół średnich

Wstęp 2
Rozdział I. Zjawisko agresji w świetle literatury 4
1. Wybrane teorie agresji 4
1.1. Oryginalna i przeformułowana teoria frustracji-agresji 5
1.2. Teoria przesunięcia pobudzenia emocjonalnego 6
1.3. Teoria poznawczo-neoasocjacyjna 6
1.4. Teoria społecznego uczenia się 8
2. Rodzaje i formy agresji 8
3. Przyczyny agresji w szkole 14
3.1. Agresja w szkole – przyczyny 14
3.2. Postacie zachowań agresywnych 15
4. Sposoby zapobiegania agresji 18
5. Przejawy występowania agresji młodzieży w okresie dorastania 19
Bibliografia do rozdziału I 25
Rozdział II. Metodologia badań własnych 27
1. Sformułowanie problemu głównego i problemów szczegółowych 27
2. Zmienne i wskaźniki 30
3. Metoda i narzędzie badawcze 32
4. Miejsce i czas badań 37
5. Charakterystyka grup badanych 37
6. Organizacja i przebieg badań 38
7. Charakterystyka zebranych badań 41
Bibliografia do rozdziału II 46
Rozdział III. Analiza wyników badań 47
1. Formy agresji wśród uczniów w szkole 47
2. Częstość występowania agresji wśród uczniów 49
3. Reakcje uczniów na agresję ich rówieśników 49
4. Reakcje nauczycieli na agresję, sposoby eliminowania agresji 50
5. Ofiary agresji oraz sprawcy – charakterystyka 52
6. Przyczyny agresji w szkole 56
Zakończenie 58
Bibliografia 61
Spis rysunków 63
Spis tabel 64
Aneks 65

Stan wiedzy i postaw wśród społeczeństwa na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w miejscu zdarzenia

WSTĘP 4
ROZDZIAŁ I. PROBLEMATYKA KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ W ŚWIETLE LITERATURY 6
1.1. Pojęcie pierwsza pomoc przedmedyczna 6
1.2. Najczęstsze zagrożenia dla zdrowia ludności 11
1.3. Organizacja działań ratujących życie w Polsce 12
1.4. Poziom obowiązującej wiedzy 15
1.5. Odpowiedzialność karna za nieudzielenie pomocy 16
ROZDZIAŁ II. ZAPOBIEGANIE STANOM ZAGROŻENIA ŻYCIA-PROFILAKTYKA 18
2.1. Wczesna edukacja społeczna 18
2.2. Wprowadzenie i szerzenie udzielania pierwszej pomocy w społeczeństwie 21
2.3. Zwiększenie, pogłębienie świadomości ochrony zdrowia przez społeczeństwo 23
2.4. Promocja zdrowia 26
ROZDZIAŁ III. ZAŁOŻENIA I CEL PRACY 28
ROZDZIAŁ IV. METODOLOGIA BADAŃ 29
4.1. Metody badań własnych 29
4.2. Organizacja i teren badań 30
4.3. Charakterystyka badanej grupy 31
ROZDZIAŁ V. WYNIKI BADAŃ 33
ROZDZIAŁ VI. OMÓWIENIE WYNIKÓW BADAŃ 51
ROZDZIAŁ VII. WNIOSKI 54
ROZDZIAŁ VIII. ZAKOŃCZENIE 60
ROZDZIAŁ IX. STRESZCZENIE PRACY 62
ROZDZIAŁ X. BIBLIOGRAFIA 65
ROZDZIAŁ XI. ANEKS 67
11.1. Wzór ankiety 67
11.2. Spis tabel 75
11.3. Spis wykresów 75

Wypalenie zawodowe nauczycieli

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. CZŁOWIEK W STRUKTURZE PRACY
1.1. Istota pracy
1.1.1. Teorie na temat pracy
1.1.2. Czynniki mające wpływ na pracę
1.1.3. Zmiany w modelu pracy
1.1.4. Oczekiwania w zakresie kariery
1.1.5. Postawy wobec pracy
1.2. Stosunek pracy
1.2.1. Istota stosunku pracy
1.2.2. Znacznie stosunku pracy
1.3. Kontrakt psychologiczny
1.3.1. Istota kontraktu psychologicznego
1.3.2. tworzenie kontraktu psychologicznego

ROZDZIAŁ II. SPECYFIKA PRACY NAUCZYCIELA
2.1. Obciążenia w zawodzie nauczyciela i ich skutki
2.1.1. Czas pracy
2.1.2. Ryzyko chorób i wczesna emerytura
2.1.3. Rodzaje odczuwanych obciążeń
2.1.4. Zachowanie autorytetu a nadmiar obowiązków
2.1.5. Wiek a zawód nauczyciela
2.2. Stres i możliwości jego redukcji
2.2.1. Klasyczna teoria stresu
2.2.2. Transakcyjna teoria stresu
2.2.3. Wzorce reagowania na stres
2.3. Wyczerpanie dniem szkolnym
2.3.1. Przerwy w pracy nauczyciela
2.3.2. Niechęć do pracy

ROZDZIAŁ III. WYPALENIE ZAWODOWE W PRACY NAUCZYCIELA
3.1. Przyczyny wypalenia zawodowego
3.2. Wypalenie w perspektywie wielowymiarowej
3.3. Wypalenie w perspektywie egzystencjalnej
3.2.1. Wypalenie a stres
3.2.2. Wypalenie a alienacja
3.2.3. Wypalenie a depresja
3.2.4. Wypalenie a nerwice
3.4. Sposoby zapobiegania wypaleniu zawodowemu

ROZDZIAŁ IV. METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH.
4.1. Cel badań
4.2. Problemy badawcze
4.3. Metody i techniki badawcze
4.4. Hipotezy badawcze
4.4. Charakterystyka terenu badawczego; dobór próby, zakres i organizacja badań

ROZDZIAŁ V. ANALIZA BADAŃ WŁASNYCH
5.1. Wyniki badań
5.2. Diagnoza badań
5.2.1. Zakres występowania zjawiska wypalenia zawodowego
5.2.2. Czynniki osobowościowe nauczycieli a wypalenie zawodowe
5.2.3. Metody walki z wypaleniem zawodowym i ich skuteczność
5.2.4. Perspektywy zapobiegania wypaleniu zawodowemu

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL
SPIS RYSUNKÓW
ZAŁĄCZNIKI

Wpływ reklamy telewizyjnej na dziecko

Wstęp 2
Rozdział 1. Reklama jako środek przekazu 5
1.1. Cele i funkcje komunikatu reklamowego 5
1.2. Kanały i kody reklamowe 9
1.3. Rodzaje filmów reklamowych 14
1.4. Zalety telewizji jako nośnika reklamy 15
Rozdział 2. Telewizja w życiu dziecka – wpływ na rozwój emocjonalny dziecka 23
2.1. Pojęcie dziecka 23
3.2. Psychika dziecka 26
3.3. Oddziaływanie reklamy telewizyjnej na dzieci 34
3.3.1. Reklama telewizyjna jako źródło doświadczeń współczesnego dziecka 38
3.3.2. Upodobania telewizyjne dzieci 45
3.3.3. Telewizja jako czynnik wspomagający proces wychowania dziecka w rodzinie 49
3.3.4. Rodzinny odbiór reklam 53
3.3.5. Reklama telewizyjna zagrażająca i utrudniająca proces wychowania dziecka w rodzinie 57
Rozdział 3. Metodologia i strategia badań własnych 60
3.1. Przedmiot i cel badań 60
3.2. Problemy i hipotezy badawcze (zmienne zależne i niezależne) 60
3.3. Metody, techniki, i narzędzia badawcze 63
3.4. Organizacja terenu badań oraz dobór i charakterystyka badanej grupy 67
Rozdział 4. Wyniki badań 69
Rozdział 5. Weryfikacja problemu 74
Zakończenie 78
Bibliografia 80
Spis wykresów 85
Załącznik 86

Współpraca rodziny ze szkołą i internatem w procesie wychowania nastolatek

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I WPŁYW ŚRODOWISKA WYCHOWAWCZEGO ORAZ ISTOTA I FUNKCJE INTERNATU 6
1. Środowisko rodzinne mieszkanek internatu 6
1.1. Rodzina jako grupa społeczna 6
1.2. Uspołecznienie w rodzinie. 8
1.3. Postawy rodzicielskie. 10
1.4. Patologie w rodzinie. 13
2. Środowisko szkolne 15
2.1. Style kierowania wychowawczego. 15
2.2. Szkoła jako system społeczny. 18
2.3. Rola i pomoc szkoły w zapobieganiu i przezwyciężaniu trudności wychowawczych. 20
2.4. Kontakt rodziny ze szkołą . 24
2.5. Rola pedagoga szkolnego, poradni wychowawczo- zawodowej, sądu rodzinnego i nieletnich. 26
3. Internat. 30
3.1. Funkcja internatu 30
3.2. Rola wychowawcy w adaptacji nowych wychowanek w środowisku internackim. 33
3.3. Regulamin internatu 37
ROZDZIAŁ II METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH 41
1. Przedmiot i cel badań 49
2. Problemy i hipotezy badawcze 50
3. Metody i techniki badawcze 54
4. Teren i organizacja badań 57
ROZDZIAŁ III ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ 59
1. Ogólna charakterystyka badanej grupy 59
1.1. Wyniki badań 60
2. Oczekiwania mieszkanek internatu i formy ich zaspokajania 66
3. Kontakty rodziców z wychowawcami w szkole 74
4. Kontakty rodziców z wychowawcami w internacie 78
PODSUMOWANIE 80
SPIS TABEL 83
SPIS WYKRESÓW 84
SPIS RYSUNKÓW 85
BIBLIOGRAFIA 86
ANEKS 90