Prace dyplomowe z kierunku: Pedagogika

prace dyplomowe z pedagogiki

Zainteresowania muzyczne nauczycieli klas początkowych I-III

Wstęp 2

Rozdział I. Zainteresowania muzyczne nauczycieli. 4
1.1. Istota i wyznaczniki ludzkich zainteresowań 4
1.2. Zainteresowania osobiste nauczycieli 6
1.2.1. Kultura jako składnik i czynnik organizujący środowisko człowieka 6
1.2.2. Rola czynników kulturowych w rozwoju psychicznym jednostki 8
1.2.3. Kultura symboliczna, wartości i rozwój jednostki 10
1.3. Zainteresowania zawodowe i pozazawodowe nauczycieli 18
1.3.1. Umiejętności muzyczne nauczycieli w pracy z dziećmi 18
1.3.2. Doskonalenie umiejętności muzycznych nauczycieli – formy i metody 22
1.3.3. Czynniki utrudniające rozwijanie zainteresowań muzycznych nauczycieli 23

Rozdział II. Metodologia badań własnych. 27
2.1. Cel i przedmiot badań 27
2.2. Problemy i hipotezy badawcze 27
2.3. Metody i techniki badan 31
2.4. Dobór próby 32
2.5. Organizacja i przebieg badań 33

Rozdział III. Zainteresowania muzyczne nauczycieli klas początkowych I-III. Wyniki badań własnych. 35
3.1. Wyniki badań 35
3.1.1. Stopień i obszar muzycznych zainteresowań 35
3.1.2. Osobiste zainteresowania nauczycieli 40
3.2. Podsumowanie i wnioski z wyników badań 46
3.3. Propozycje rozwijania zainteresowań muzycznych nauczycieli 49

Podsumowanie 55
Bibliografia 56
Spis tabel 58
Spis wykresów 59
Załącznik 60

System finansowania oświaty w wybranych państwach Unii Europejskiej

Wstęp 3

Rozdział I. System i kluczowe aspekty oświaty w Unii Europejskiej 4
1.1. Struktura oświaty 4
1.2. Edukacja wczesnoszkolna 4
1.3. Kształcenie podstawowe i średnie 9
1.4. Nauczyciele 15
1.5. Języki obce 17
1.6. Szkolnictwo w Polsce 19

Rozdział II. Finansowanie oświaty w Unii Europejskiej 23
2.1. Europejski wymiar edukacji a zmiany w polskiej oświacie 23
2.2. Środki na edukację 29
2.3. Wydatki publiczne przeznaczone na edukację 30
2.4. Wahania w wysokości nakładów pomiędzy państwami 31
2.5. Problem średniego poziomu kształcenia 31
2.6. Szkoły prywatne a szkoły publiczne 32
2.7. Wynagrodzenia nauczycieli 32
2.8. Decyzje budżetowe władz centralnych i fundusze prywatne 33

Rozdział III. System i finansowania oświaty w wybranych państwach Unii Europejskiej 42
3.1. Finansowanie i zasady szkolnictwa w Anglii 42
3.1.1. Struktura systemu edukacji 42
3.1.2. Etapy edukacji 42
3.1.3. Szkoły państwowe i prywatne 45
3.2. Finansowanie i zasady szkolnictwa w Niemczech 46
3.2.1. Struktura systemu edukacji 46
3.2.2. Etapy edukacji 47
3.2.3. Szkoły państwowe i prywatne 51
3.3. Finansowanie i zasady szkolnictwa w Polsce 53
3.3.1. Struktura systemu edukacji 53
3.2.2. Etapy edukacji 53
3.2.3. Szkoły państwowe i prywatne 58

Zakończenie 60

Bibliografia 62

Spis tabel 66

Spis rysunków 67

Wpływ wychowania w rodzinie niepełnej na rozwój społeczny dziecka

Wstęp 3

Rozdział I. Rodzina, system wartości a wychowanie- istota i zakres znaczeniowy pojęć 5
1.1. Pojęcie rodziny w literaturze naukowej 5
1.2. Wychowanie a socjalizacja w rodzinie 7
1.3. Modele wychowania a wychowanie w rodzinie 9
1.4. Funkcje rodziny 12
1.5. Role społeczne w rodzinie a pozycje jej członków 15
1.6. Relacje interpersonalne w rodzinie 17
1.7. Rodzina współczesna – ważniejsze cechy i kierunki zmian 19

Rozdział II. Czynniki warunkujące stabilność rodziny 27
2.1. Małżeństwo 27
2.2. Wyznaczniki prawidłowego rozwoju dziecka 29
2.3. Znaczenie rodziców w życiu dziecka w młodszym wieku szkolnym 35
2.4. Miłość rodzicielska i jej wpływ na funkcjonowanie psychospołeczne dziecka 38

Rozdział III. Kryzys małżeński a funkcjonowanie dzieci w rodzinie niepełnej 40
3.1. Najczęstsze przyczyny powstawania rodziny niepełnej 40
3.2. Dzieci w rodzinie niepełnej-zachowanie, funkcjonowanie psychospołeczne 45
3.3. Konflikty rodziny niepełnej a sytuacja emocjonalna dziecka 49
3.4. Sfera emocjonalna dzieci z rodzin niepełnych 51
3.5. Wpływ rodziny niepełnej na system wartości dzieci 54
3.6. Status społeczny dzieci z rodzin niepełnych w grupie rówieśniczej 58

Rozdział IV. Metodologia badań własnych 64
4.1. Wprowadzenie do metodologii badań własnych 64
4.2. Cel i przedmiot badań 66
4.3. Problemy badawcze i hipotezy robocze 68
4.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze zastosowane w procesie badawczym 74
4.4. Organizacja, przebieg i teren badań 78

Rozdział V. Wpływ wychowania w rodzinie niepełnej na rozwój społeczny dziecka. Analiza i wyniki badań własnych 1
5.1. Charakterystyka osób badanych 81
5.2. Wyniki badań 86
5.3. Zaburzenia w rozwoju społecznym dzieci 95
5.4. Trudności wychowawcze u dzieci wynikające z rozpadu małżeństwa 96
5.5. Wnioski 97

Załącznik 104

Zakończenie 106

Bibliografia 109

Spis tabel 116

Spis fotografii 118

Wpływ współczesnej emigracji zarobkowej na trwałość więzów rodzinnych

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. EMIGRACJA WOBEC WSPÓŁCZESNEJ RODZINY- UJĘCIE TEORETYCZNE 5
1.1. Pojęcie emigracji 5
1.2. Rodzaje i funkcje emigracji 9
1.3. Rodzina i jej funkcje 11
1.4. Rodzina polska w nowej rzeczywistości społeczno- wychowawczej 17

ROZDZIAŁ II. ISTOTA RUCHU WĘDRÓWKOWEGO LUDNOŚCI 24
2.1. Metody mierzenia ruchów migracyjnych 24
2.2. Wędrówki zewnętrzne 25
2.3. Wędrówki wewnętrzne 28

ROZDZIAŁ III. ZJAWISKO EMIGRACJI ZAROBKOWYCH 34
3.1. Przyczyny i skutki emigracji 34
3.2. Implikacje przyjęcia Polski do Unii Europejskiej- perspektywy migracji
zarobkowych 39
3.3. Zjawisko emigracji zarobkowych w Polsce 42

ROZDZIAŁ IV. METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH 48
4.1. Przedmiot i cel badań 48
4.2. Problemy badawcze 49
4.3. Metody i techniki badań 52
4.4. Teren i organizacja badań 55
4.5. Charakterystyka próby badawczej 57

ROZDZIAŁ V. EMIGRACJA ZAROBKOWA I JEJ WPŁYW NA WIĘZI RODZINNE W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH 59
5.1. Powody i emocje towarzyszące emigracjom zarobkowym 59
5.2. Emigracja zarobkowa wobec współczesnej rodziny 62
5.3. Wnioski 67

ZAKOŃCZENIE 69

BIBLIOGRAFIA 71

SPIS TABEL I RYSUNKÓW 75

ANEKS 76

Warunki sukcesu zawodowego absolwentów wyższych uczelni technicznych

Wstęp 2

Rozdział I. Rynek pracy a sytuacja absolwentów 5
1.1. Charakterystyka i tendencje zmian na rynku pracy 5
1.2. „Ruch” pracowników (migrantów) a liczba absolwentów 10
1.3. Branżowa struktura zatrudnienia 12
1.4. Poziom i dynamika bezrobocia 13
1.5. Przedsiębiorcy a rynek pracy 15
1.6. Wymagania pracodawców 18

Rozdział II. Sylwetka absolwenta uczelni technicznej widziana oczami przyszłego pracodawcy 26
2.1. Cechy osobowościowe 26
2.2. Umiejętności 29
2.3. Postawy 31
2.4. Wiedza 34
2.5. Praktyka 37
2.6. Profil studenta dziennego i zaocznego – preferencje 39

Rozdział III. Koncepcja badawcza i metodologia badań własnych 47
3.1. Cel i przedmiot badań 47
3.2. Problemy i hipotezy badawcze 49
3.3. Metody i techniki badań 56
3.4. Dobór badanych i przebieg badań 61

Rozdział IV. Warunki sukcesu zawodowego absolwentów wyższych uczelni technicznych na przykładzie Politechniki Częstochowskiej 64
4.1. Charakterystyka Politechniki Częstochowskiej 64
4.1.1. Cele uczelni 64
4.1.2. Program 66
4.1.3. Praktyki 68
4.2. Wyniki badań własnych – warunki sukcesu zawodowego absolwentów 69
4.2.1. Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska 69
4.2.2. Wydział Zarządzania 72
4.2.3. Wydział Elektryczny 74
4.3. Podsumowanie wyników badań oraz determinanty sukcesu zawodowego 76

Zakończenie 83
Bibliografia 85
Spis tabel i rysunków 90
Aneks 91

Warunki rodzinne dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej a ich społeczne funkcjonowanie

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I RODZINA JAKO ŚRODOWISKO ROZWOJU I WYCHOWANIA 5
1. Pojęcie rodziny i warunków wychowawczych w rodzinie 5
2. Rozwój psychofizyczny i emocjonalny dziecka w młodszym wieku szkolnym 11
3. Środowisko rodzinne a przystosowanie społeczne dziecka w młodszym wieku szkolnym 27
4. Rola rodziców w kształtowaniu postaw społecznych dziecka 32
5. Potrzeby opiekuńczo– wychowawcze w środowisku rodzinnym 39
6. Wpływ świetlicy szkolnej na kształtowanie postaw społecznych dzieci w młodszym wieku szkolnym 43

ROZDZIAŁ II METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH 47
1. Przedmiot i cel badań 47
2. Problemy i hipotezy badawcze 49
3. Zmienne i wskaźniki. Model badań 56
4. Metody, techniki i narzędzia badawcze 59
5. Organizacja i przebieg badań 65

ROZDZIAŁ III ANALIZA I INTERPRETACJA BADAŃ NAD ZWIĄZKIEM RODZINNYCH UWARUNKOWAŃ ZE SPOŁECZNYM FUNKCJONOWANIEM DZIECKA 7– 10 LETNIEGO W ŚWIETLICY SZKOLNEJ 67
1. Charakterystyka środowiska lokalnego 67
2. Charakterystyka badanych uczniów i ich rodzin 67
3. Charakterystyka świetlicy jako środowiska wychowawczego 70
4. Status materialno – bytowy rodziny, a funkcjonowanie społeczne wychowanka świetlicy 73
5. Kształtowanie się sfery demograficzno– strukturalnej rodziny a funkcjonowanie społeczne wychowanka świetlicy szkolnej 78
6. Poziom kulturalny w rodzinie a funkcjonowanie społeczne wychowanka świetlicy szkolnej 82
7. Sytuacja społeczno- zawodowa rodziny a funkcjonowanie społeczne wychowanka świetlicy szkolnej 85
8. Warunki psychopedagogiczne rodziny a funkcjonowanie społeczne wychowanka świetlicy szkolnej 88
9. Synteza badań własnych 92

ZAKOŃCZENIE 93
BIBLIOGRAFIA 95
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 98
ANEKS 99

Wartości rodziny w świadomości studentów

praca licencjacka

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. POJĘCIE I FUNKCJE RODZINY
1.1. Geneza rodziny
1.2. Istota i typy rodziny
1.3. Funkcje rodziny
1.4. Socjologia rodziny

ROZDZIAŁ II. II Istota wartości
2.1. Definicyjne ujście terminu wartość w literaturze socjologicznej
2.2. Wartości funkcjonujące w świadomości młodzieży w świetle literatury

ROZDZIAŁ III. RODZINA I JEJ WARTOŚCI W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH
3.1. Metodologia badań własnych
3.1.1. Przedmiot i cel badań
3.1.2. Problemy i hipotezy badawcze
3.1.3. Metody i techniki badań
3.1.4. Charakterystyka próby badawczej
3.2. Analiza wyników badań własnych
3.3. Wnioski

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL I RYSUNKÓW
ANEKS

Uczeń w grupie rówieśniczej

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. POJĘCIE JEDNOSTKI LUDZKIEJ 5
1.1. Definicje jednostki ludzkiej 5
1.2. Ujęcie biologiczne 10
1.3. Ujęcie socjologiczne 11
1.4. Ujęcie psychologiczne 15
1.5. Pozycja i akceptacja społeczna dziecka 23
1.5.1. Pozycja społeczna 23
1.5.2. Akceptacja społeczna 26
1.5.3. Uspołecznienie jednostki 28

ROZDZIAŁ II. ISTOTA GRUPY SPOŁECZNEJ 30
2.1. Pojęcie grupy społecznej 30
2.2. Kryteria wyróżniające grupę społeczną 35
2.3. Podstawowe struktury wewnątrzgrupowe 37
2.4. Spójność grupowa 39
2.5. Role społeczne w grupach 42
2.6. Grupa społeczna wobec działań zbiorowych 46
2.7. Grupy społeczne a sieci społeczne 47
2.8. Grupa społeczna wobec kształtowania społecznej osobowości jednostki 48
ROZDZIAŁ III. METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH 51
3.1. Przedmiot i cel badań 51
3.2. Problemy i hipotezy badawcze 52
3.3. Metody i techniki badań 58
3.4. Charakterystyka próby badawczej 64

ROZDZIAŁ IV. AKCEPTACJA I POZYCJA SPOŁECZNA W KLASIE W ŚWIETLE PRZEPROWADZONYCH BADAŃ 65
4.1. Analiza wyników badań 65
4.1.1. Rozpoznanie gwiazd socjometrycznych w klasie 65
4.1.2. Rozpoznanie osób izolowanych w klasie 69
4.1.3. Rozpoznanie podgrup w klasie 69
4.1.4. Czynniki warunkujące pozycję ucznia w klasie 70
4.2. Wnioski 73

ZAKOŃCZENIE 80
BIBLIOGRAFIA 82
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 84
ANEKS 85

Świetlica jako organizator wolnego czasu

Wstęp 3

Rozdział I. Pojęcie i istota świetlicy 5
1.1. Definicja świetlicy 5
1.2. Rodzaje świetlicy 10
1.3. Funkcje świetlicy 13
1.3.1. Funkcja opiekuńcza 14
1.3.2. Funkcja wychowawcza 15
1.3.3. Funkcja społeczna 19
1.3.4. Funkcja dydaktyczna 20

Rozdział II. Zadania i kierowanie świetlicą 26
2.1. Problem kierowania i zarządzania świetlicą 26
2.2. Zadania kierownika świetlicy 30
2.3. Formy i organizacja czasu w świetlicy 35
2.3.1. Czynności dydaktyczne 35
2.3.2. Gry i zabawy 39
2.3.3. Rozwiązywanie trudności wychowawczych 43

Rozdział III. Świetlica jako organizator wolnego czasu. Doświadczenia świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 39 w Gdańsku Wrzeszczu 48
3.1. Charakterystyka świetlicy 48
3.2. Cele świetlicy 50
3.3. Zadania świetlicy 51
3.4. Program świetlicy 54
3.4.1. Cele edukacyjne programu 54
3.4.2. Cele terapeutyczne programu 55
3.4.3. Cele rozwojowe programu 55
3.5. Zabawy, gry psychologiczne, ruchowe w świetlicy 57

Zakończenie 58
Bibliografia 60

Spis tabel 65

Spis fotografii 66

Wpływ telewizji na psychikę i rozwój dziecka w wieku wczesnoszkolnym

Wstęp

Rozdział I. Dziecko w wieku wczesnoszkolnym – zakres pojęcia
1.1. Wiek wczesnoszkolny – charakterystyka
1.1.1. Rozwój fizyczny
1.1.2. Rozwój społeczny
1.1.3. Rozwój emocjonalny
1.2. Problemy wieku wczesnoszkolnego
1.3. Formy organizowania czasu wolnego dziecka

Rozdział II. Telewizja i jej rola w kształtowaniu osobowości dziecka w wieku wczesnoszkolnym
2.1. Pojęcie telewizji
2.2. Telewizja jako środowisko wychowawcze
2.2.1. Rodzaje i specyfika wpływu oraz czynniki warunkujące jego skuteczność i zasięg
2.2.2. Odbiór treści prospołecznych i aspołecznych przez dzieci – reklama
2.2.3. Dziecko przed telewizorem – aspekt pedagogiczny problematyki
2.2.4. Rola wzorów osobowych i sytuacji w kształtowaniu postaw
2.3. Wpływ telewizji na rozwój dziecka: zdrowotny, emocjonalny, intelektualny
2.4. Postawy rodziców wobec telewizji

Rozdział III. Wpływ telewizji na psychikę i rozwój dziecka w wieku wczesnoszkolnym.
Metodologia i wyniki badań własnych
3.1. Metodologia badań
3.1.1. Przedmiot i cel badań
3.1.2. Problemy i hipotezy badawcze
3.1.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze
3.1.4. Teren badań i grupa badawcza
3.2. Wyniki badań własnych
3.2.1. Wpływ telewizji na rozwój fizyczny dziecka
3.2.2. Wpływ telewizji na rozwój psychiczny dziecka
3.3. Podsumowanie i wnioski

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
Załącznik