Prace dyplomowe z kierunku: Pedagogika

prace dyplomowe z pedagogiki

Problemy emocjonalne wychowanków domów dziecka

Wstęp 2

Rozdział 1. Dom dziecka jako instytucja wychowawcza 4
1.1. Pojęcie domu dziecka i różne jego definicje 4
1.2. Zadania domu dziecka i jego funkcje wychowawcze 11
1.3. Dom dziecka- wady i zalety instytucji 13
1.3.1. Wpływ domu dziecka na postawy wychowanków 13
1.3.2. Dom dziecka a poczucie bezpieczeństwa 17
1.3.3. Zagrożenia prawidłowego funkcjonowania domu dziecka 18
1.4. Wychowankowie domów dziecka i ich percepcja rzeczywistości 19
1.5. Specyfika problemów emocjonalnych dzieci 20

Rozdział 2. Założenia metodologiczne badań własnych 23
2.1. Cel, ogólny problem badawczy i problemy szczegółowe 23
2.2. Metody i techniki oraz narzędzia badawcze 30
2.3. Charakterystyka terenu badań 34
2.4. Charakterystyka badanej grupy 36

Rozdział 3. Analiza wyników badań własnych 38
3.1. Charakterystyka „sylwetki” wychowanka domu dziecka 38
3.2. Charakterystyka problemów emocjonalnych w domu dziecka 41
3.3. Reakcje wychowanków domu dziecka na trudne sytuacje 43
3.3.1. Specyfika zachowań wychowanków domu dziecka 43
3.3.2. Sposoby radzenia sobie z problemami 44
3.3.3. Dom dziecka- wady i zalety instytucji 45
3.3.4. Nieprawidłowości w funkcjonowaniu domów dziecka i ich skutki 47
3.4. Specyfika rozwoju i funkcjonowania dzieci wychowywanych w domu dziecka 48
3.4.1. Poczucie bezpieczeństwa 48
3.4.2. Percepcja rzeczywistości 51
3.5. Problemy emocjonalne wychowanków domu dziecka 53
3.5.1. Zadania rozwojowe dotyczące emocji w okresie dzieciństwa i dorastania 53
3.5.2. zagrożenia dla rozwoju emocjonalnego dzieci wychowywanych instytucjonalnie 56
3.5.3. Problemy i zakłócenia w rozwoju emocjonalnym dzieci z domów dziecka 57

Zakończenie 59
Bibliografia 61
Spis tabel 63
Spis rysunków 64
Aneks 65

Problem alkoholizmu wśród młodzieży

Wstęp 2

Rozdział I. Zjawisko alkoholizmu wśród młodzieży w świetle literatury 4
1.1. Alkoholizm- pojęcia, rodzaje, fazy 4
1.2. Nadużywanie alkoholu przez młodzież jako problem 12
1.3. Alkoholizm i jego niekorzystne działanie na organizm nastolatka 13
1.4. Przyczyny sięgania przez młodych ludzi po alkohol 16
1.5. Skutki nadużywania alkoholu 20
1.6. Sposoby zapobiegania nadużywaniu alkoholu 21

Rozdział II. Metodologia badań własnych 25
2.1. Cel i przedmiot badań 25
2.2. Problemy badawcze 26
2.3. Metody i techniki badawcze 31
2.4. Organizacja i przebieg badań 35
2.5. Charakterystyka badanych osób 37

Rozdział III. Analiza wyników badań 40
3.1. Problem nadużywania alkoholu przez młodzież 40
3.2. Wiedza i przekonania młodzieży na temat alkoholu 45
3.3. Osobiste doświadczenia uczniów z alkoholem 49
3.4. Profilaktyka i zwalczanie zjawiska alkoholizmu wśród młodzieży 52

Zakończenie 57
Bibliografia 59
Spis rysunków 61
Spis tabel 62
ANEKS 63

Ośrodki szkolno – wychowawcze jako forma edukacji młodzieży na przykładzie ośrodka „X”

Wstęp 3

Rozdział I. Ośrodek szkolno – wychowawczy – istota i charakterystyka pojęcia 5
1.1. Pojęcie ośrodka szkolno – wychowawczego 5
1.2. Forma organizacyjna ośrodka 12
1.3. Zadania i funkcje ośrodka 14
1.4. Integralne części ośrodka 20

Rozdział II. Metodologia badań własnych 28
2.1. Przedmiot i cel badań 28
2.2. Problemy i hipotezy badawcze 31
2.3. Metody, techniki, narzędzia badawcze 33
2.4. Organizacja i przebieg badań 35

Rozdział III. Ośrodki szkolno – wychowawcze jako forma edukacji młodzieży na przykładzie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w X 40
3.1. Charakterystyka ośrodka 40
3.1.1. Historia ośrodka 40
3.1.2. Kadra pedagogiczna 45
3.1.3. Baza ośrodka 47
3.1.4. Misja ośrodka 47
3.1.5. Zadania ośrodka 48
3.2. Ośrodek „X” jako instytucja wypełniająca zadania edukacyjne młodzieży 50
3.2.1. Wyniki badań własnych 50
3.2.2. Zadania edukacyjne ośrodka 57
3.2.3. Ocena wywiązywania się z zadań edukacyjnych pełnionych przez ośrodek 58
3.3. Podsumowanie 62

Zakończenie 65

Bibliografia 70

Załącznik I 73

Spis wykresów 77

Narkomania w środowisku szkolnym

Wstęp

Rozdział I. Wprowadzenie w problematykę narkomanii

1. Historia narkomani w Polsce i podział narkotyków
2. Charakterystyka środków psychoaktywnych
3. Negatywne skutki zażywania narkotyków
4. Przyczyny i uwarunkowania

Rozdział II. Metodologia badań własnych

1. Cele i przedmiot badań
2. Problemy i hipotezy badań
3. Metody, techniki badań
4. Organizacja i przebieg badań

Rozdział III. Zjawisko narkomanii w opinii badanej młodzieży

1. Rozmiary zjawiska narkomanii wśród badanych licealistów
2. Przyczyny zażywania narkotyków
3. Skutki zażywania narkotyków
4. Źródła wiedzy na temat narkotyków
5. Stosunek młodzieży badanej do narkotyków

Podsumowanie

Streszczenie

Bibliografia

Spis tabel

Spis wykresów i rysunków

Problem przestępczości narkotykowej wśród młodzieży

Wstęp 2

Rozdział I. Problem narkomani – charakterystyka pojęcia 4
1.1. Rodzaje środków odurzających i uzależnień 5
1.1.1. Fazy używania narkotyków 12
1.2. Zagrożenia związane z uzależnieniem wśród młodzieży 14
1.3. Obraz własnej osoby a używanie środków odurzających 22

Rozdział II. Przestępczość nieletnich w świetle literatury naukowej 28
2.1. Wybrane teorie przestępczości 28
2.2. Uwarunkowania przestępczości nieletnich 30
2.2.1. Uwarunkowania środowiskowe i osobowościowe 31
2.2.2. Uwarunkowania rodzinne 36
2.3. Niedostosowanie społeczne młodzieży 38
2.4. Zagrożenia wychowawcze we współczesnym świecie (szkoły, gangi, narkotyki) 44
2.5. Zapobieganie przestępczości młodzieży 50

Rozdział III. Metodologia badań własnych 58
3.1. Przedmiot, cel i problematyka badań 58
3.2. Hipotezy, zmienne i wskaźniki 63
3.3. Metody i techniki badań 65
3.4. Teren badań i charakterystyka osób badanych 69
3.5. Przebieg badań 70

Rozdział IV. Analiza i interpretacja wyników badań 72
4.1. Przyczyny i okres zażywania narkotyków 72
4.2. Zażywanie narkotyków a konflikt z prawem 79
4.3. Zażywanie narkotyków a samoocena 83
4.4. Wpływ środowiska wychowawczego na zażywanie narkotyków 87

Podsumowanie i wnioski 90
Bibliografia 92
Spis tabel 96
Spis rysunków 97
Ankieta 98

Motywacyjna rola wynagrodzenia za pracę nauczycieli

Wstęp 2

Rozdział I. Znaczenie i rola motywacji 3
1.1. Pojęcie i istota motywacji 3
1.2. Teoria wzmocnienia B.F. Skinnera 5
1.3. Teoria sprawiedliwości S. Adamsa 8
1.4. Hierarchia potrzeb A. Maslowa 10

Rozdział II. Płace jako instrument oddziaływania motywacyjnego 13
2.1. Płaca i jej funkcje 13
2.2. Kształtowanie płacy zasadniczej 14
2.3. Formy płac 14
2.4. Premia jako instrument motywowania 16
2.5. Motywacyjne znaczenie nagród i kar 16
2.6. Dodatek motywacyjny i funkcyjny nauczycieli 17
2.7. Ocena pracy a wynagrodzenie 19

Rozdział III. Motywacja poprzez płace w badanej jednostce 19
3.1. Charakterystyka badanej jednostki 20
3.2. System motywowania pracowników 20
3.3. Ocena systemu motywacji pracowników 21
3.4. Propozycje zmian 22

Zakończenie 24

Bibliografia 25

Załącznik 1 27

Załącznik 2 28

Miejsce dziecka zdolnego w środowisku szkolnym

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. CHARAKTERYSTYKA DZIECKA ZDOLNEGO 4
1.1. Dziecko zdolne- zakres pojęciowy 4
1.2. Cechy charakterystyczne dzieci zdolnych 17
1.3. Trudności dzieci zdolnych 21

ROZDZIAŁ II. FUNKCJONOWANIE DZIECKA ZDOLNEGO W ŚRODOWISKU RODZINNYM I SZKOLNYM 29
2.1. Możliwości rozwoju uzdolnień dzieci w środowisku rodzinnym i szkolnym 29
2.2. Traktowanie dzieci zdolnych w środowisku szkolnym 32
2.3. Szanse i zagrożenia rozwoju dzieci zdolnych 42

ROZDZIAŁ III. PODSTAWY METODOLOGICZNE BADAŃ WŁASNYCH 47
3.1. Przedmiot i cel badań 47
3.2. Problemy i hipotezy badawcze 47
3.3. Metody i techniki badań 52
3.4. Teren i organizacja badań 55
3.5. Charakterystyka próby badawczej 56

ROZDZIAŁ IV. DZIECKO ZDOLNE W ŚRODOWISKU SZKOLNYM W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH 58
4.1. Analiza wyników badań 58
4.2. Wnioski 69

ZAKOŃCZENIE 75
BIBLIOGRAFIA 81
SPIS WYKRESÓW 84
ZAŁĄCZNIK 85

Wpływ pracy zawodowej kobiet na realizację funkcji opiekuńczo-wychowawczej wobec dzieci

Wstęp 3

Rozdział 1. Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze 5
1.1. Funkcja opiekuńczo – wychowawcza rodziny 5
1.2. Świadomość wychowawcza rodziców 18
1.2.1. Postawy rodzicielskie 18
1.2.2. Kary i nagrody w wychowaniu 21
1.3. Problemy wychowawcze współczesnej rodziny 24

Rozdział 2. Praca zawodowa kobiet jako nowa postać tradycyjnej roli kobiety w rodzinie 31
2.1. Motywy aktywności zawodowej kobiet 31
2.1.1. Zabezpieczenie bytu rodzinie 31
2.1.2. Dążenie do wyższego standardu życia 34
2.1.3. Pozarodzinne motywy pracy 35
2.2. Integracja roli zawodowej z rolą żony i matki 41

Rozdział 3. Metodologia badań własnych 47
3.1. Przedmiot i cele badań 47
3.2. Problemy i hipotezy badawcze 48
3.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 53
3.4. Charakterystyka grupy badanej 56
3.5. Organizacja i przebieg badań 60

Rozdział 4. Analiza wyników badań własnych 62
4.1. Analiza wyników badań 62
4.2. Weryfikacja problemów badawczych 76

Zakończenie 81
Bibliografia 83
Spis rysunków 88
Spis tabel 89
ANEKS 90

Kształcenie kursowe kierowców i kandydatów na kierowców

Wstęp

Rozdział I. Istota kształcenia i kształcenia kursowego
1.1. Pojęcie kształcenia
1.2. Rodzaje kształcenia
1.3. Kształcenie kursowe
1.4. Popularność kształcenia kursowego

Rozdział II. Kształcenie kursowe kierowców i kandydatów na kierowców
2.1. Formy kształcenia pozaszkolnego
2.2. Kursy dokształcające
2.3. Kursy specjalistyczne (ADR, TAXI)
2.4. Kursy nauki jazdy

Rozdział III. Metodologia bada własnych
3.1. Przedmiot i cel badań
3.2. Problemy i hipotezy badawcze
3.3. Metody, techniki, narzędzia badawcze
3.4. Charakterystyka terenu badań i dobór próby

Rozdział IV. Kształcenie kursowe kierowców i kandydatów na kierowców.
Doświadczenia Ośrodka X
4.1. Charakterystyka Ośrodka X
4.2. Wyniki badań
4.3. Wskazania i komentarz do wyników badań
4.4. Podsumowanie i wnioski

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
Aneks

Problemy badawcze:

  1. Jakimi motywami kierują się ludzie wybierając dany Ośrodek Szkolenia?
  2. Jakimi motywami kierują się ludzie wybierając dany kurs szkoleniowy?
  3. Czy kursanci są zadowoleni z przebiegu procesu szkolenia w danym ośrodku?
  4. Jak kursanci oceniają swoje postępy w nauce i jakie ulepszenia by wprowadzili do form i metod szkolenia?

Wpływ błędów wychowawczych na klasę

Wstęp 2

Rozdział I. Nauczyciel, wychowawca – pojęcie, zadania, funkcje 3
1.1. Nauczyciel – kontekst definicyjny 3
1.2. Specyfika pracy nauczyciela, wychowawcy 7
1.3. Zadania wychowawcy 15
1.4. Autorytet wychowawcy 18

Rozdział II. Wpływ błędów wychowawczych na klasę – zachowanie autorytetu a nadmiar obowiązków nauczyciela 23
2.1. Obciążenia w zawodzie nauczycielskim i ich skutki 23
2.2. Relacje nauczyciela z uczniami 32
2.3. Podstawowe błędy wychowawcze a struktura i zachowanie klasy 34
2.4. Propozycje redukcji błędów wychowawczych nauczycieli w literaturze przedmiotu 39

Rozdział III. Wpływ błędów wychowawczych na klasę w świetle badań własnych 45
3.1. Przedmiot i cel badań 45
3.2. Problemy i hipotezy badawcze 55
3.3. Metody i techniki badań 58
3.4. Organizacja badań 59
3.5. Analiza i interpretacja wyników badań 59

Zakończenie 63
Bibliografia 65
Spis tabel 68