Prace dyplomowe z dziedziny: Pedagogika

prace dyplomowe z pedagogiki

Przygotowanie do szkoły dziecka sześcioletniego

Wstęp 3
Rozdział I. Dojrzałość szkolna w świetle literatury 5
1.1. Pojecie i elementy dojrzałości szkolnej 6
1.2. Poglądy i stanowiska wobec problematyki dojrzałości szkolnej 10
1.3. Znaczenie dojrzałości szkolnej dla rozwoju dziecka 13
1.4. Rozwój dojrzałości szkolnej i jego wyznaczniki 17

Rozdział II. Rozwój dziecka 6-letniego 27
2.1. Rozwój fizyczny 29
2.2. Rozwój poznawczy i umysłowy 31
2.3. Rozwój sprawności działaniowej i woli 38
2.4. Rozwój społeczny 39
2.5. Rozwój emocjonalny 41

Rozdział III. Metodologia badań własnych 46
3.1. Cele badań 47
3.2. Problemy badawcze 50
3.3. Zmienne i wskaźniki 52
3.4. Metody i narzędzia badawcze 54
3.5. Organizacja i przebieg badań 58
3.6. Teren badan i charakterystyka próby 60

Rozdział IV. Analiza wyników badań własnych 64
4.1. Nastawienie dziecka do szkoły i nauki 66
4.1.1. Uczucia dziecka w stosunku do szkoły 66
4.1.2. Motywacja dziecka pójścia do szkoły 68
4.2. Przygotowanie dziecka w zakresie umiejętności szkolnych 69
4.2.1. Opanowanie umiejętności czytania 69
4.2.2. Opanowanie umiejętności pisania 71
4.2.3. Opanowanie umiejętności matematycznych 72
4.3. Przygotowanie dziecka w zakresie samodzielności 72
4.3.1. Opanowanie umiejętności związanych z higieną osobistą 73
4.3.2. Opanowanie umiejętności związanych z ubieraniem się i zdejmowaniem odzieży wierzchniej 74
4.3.3. Opanowanie umiejętności związanych z poruszaniem się po przedszkolu i po ulicy 75
4.3.4. Samodzielność dziecka w wykonywaniu zadań i ich rozumieniu 76
4.4. Przygotowanie dziecka do kontaktów społecznych 76
4.4.1. Przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania się 76
4.4.2. Reagowanie na polecenia osób dorosłych i korzystanie z ich pomocy 77
4.4.3. Przestrzeganie reguł zabaw i współpracowanie z innymi 77
4.5. Przygotowanie dziecka do pracy pod kierunkiem i wykonywania zadań 78
4.5.1. Wypełnianie poleceń i wykonywanie zadań 78
4.5.2. Koncentracja uwagi na zadaniu 79
4.5.3. Dążenie do ukończenia zadania 79

Podsumowanie 81
Bibliografia 83
Streszczenie 86

Przemoc w rodzinie w percepcji kobiet

Wstęp 4
Rozdział 1. Przemoc w literaturze pedagogicznej i psychologicznej 6
1.1. Pojęcie przemocy i agresji 6
1.2. Rodzaje przemocy 10
1.3. Uwarunkowania agresji i przemocy 12
1.4. Źródła przemocy w rodzinie 14
1.5. Przemoc jako problem współczesnej świata 16
Rozdział 2. Rodzina jako środowisko oddziałujące na wychowanie i rozwój psychiczny dzieci 20
2.1. Pojęcie rodziny 20
2.2. Typy rodzin 23
2.3. Postawy rodziców i ich wpływ na dzieci 27
2.4. Podstawowe funkcje rodziny 37
2.5. Rola rodziny w wychowaniu dziecka 45
Rozdział 3. Funkcjonalność i dysfunkcjonalność rodziny 56
3.1. Porównanie rodziny funkcjonalnej i dysfunkcjonalnej w aspekcie wychowania dziecka 56
3.2. Rodzina stymulująca zaburzenia w zachowaniu dzieci 59
3.2.1. Konflikty rodzinne 62
3.2.2. Konflikty pochodzenia podmiotowego 64
3.2.3. Niewłaściwe metody wychowawcze 66
3.3. Obiektywne źródła konfliktów rodzinnych 70
3.3.1. Praca zawodowa matek 70
3.3.2. Konflikt pokoleń 73
3.3.3. Trudności mieszkaniowe 77
Rozdział 4. Metody badań własnych 80
4.1. Przedmiot i cel badań 80
4.2. Problemy i hipotezy badawcze 81
4.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 85
4.4.Teren i organizacja badań 86
4.5.Charakterystyka badanej grupy 87
Rozdział 5. Analiza wyników badań własnych 88
5.1. Objawy przemocy 88
5.2. Miejsca przejawów przemocy 90
5 3. Główni agresorzy 92
5.4. „Osoby zaufane” 93
5.5.Wyniki badań 95
Wnioski z badań 107
Bibliografia 111
Spis rysunków 115
Spis tabel 116
Aneks: Ankieta dla rodziców; 117

Wychowanie dziecka do pracowitości

Wstęp 3
Rozdział I. Wychowanie dziecka do pracowitości w świetle literatury przedmiotu 5
1.1. Wychowanie do pracowitości w literaturze fachowej 5
1.2. Wychowanie do pracowitości w świetle prawa 10
1.3. Analizy podstawowych terminów /pojęć/ z zakresu wychowania do pracowitości 13
1.4. Analiza i ocena dorobku naukowego w dziedzinie wychowania do pracowitości 20
1.5. Wstępna charakterystyka wyników badań własnych oraz analiza wykorzystanej literatury 25
Rozdział II. Środowisko wychowawcze a wychowanie do pracowitości 28
2.1. Człowiek wytworem społeczeństwa 28
2.2. Zmienność celów i treści wychowania 31
2.3. Społeczeństwo wychowujące 33
2.4. System wychowawczy 36
2.4.1. Poznanie środowiska wychowawczego 39
2.4.2. Indywidualne warunki środowiska dziecka 42
2.4.3. Poznawcze postępowanie badawcze 43
2.5. Wychowanie do pracowitości 46
Rozdział III. Metodologia badań własnych 50
3.1. Przedmiot i cel badań 50
3.2. Problemy i hipotezy badawcze 53
3.3. Metody, techniki, i narzędzia badawcze 59
3.4. Organizacja terenu badań 61
3.5. Dobór i charakterystyka badanej grupy 62
3.6. Organizacja i przebieg badań 64
Rozdział IV. Analiza badań własnych 67
4.1. Wyniki badań 67
4.2. Zrealizowane cele badawcze 79
4.3. Stopień weryfikacji przyjętych hipotez 81
4.4. Wnioski i podsumowanie badań 81
4.5. Postulaty 83
Zakończenie 85
Bibliografia 87
Spis rysunków 90
Aneks 91

Rola doradztwa zawodowego w przygotowaniu do wyboru zawodu

Wstęp 3
Rozdział I. Istota i zakres doradztwa zawodowego 5
1.1. Pojęcie doradztwa zawodowego 5
1.2. Historia doradztwa zawodowego w Polsce 11
1.3. Cele i zadania doradcy zawodowego w szkole 16
Rozdział II. Metodyka i organizacja badan własnych 20
2.1. Przedmiot i cel badan 20
2.2. Problemy i hipotezy badawcze 21
2.3. Metody techniki i narzędzia badan 22
2.4. Teren, zakres i organizacja badan 24
Rozdział III. Analiza badań własnych 26
Zakończenie 44
Bibliografia 46
Spis wykresów 48
Aneks 50

Nowe tendencje w zachowaniach turystycznych młodzieży

STRESZCZENIE, SŁOWA KLUCZOWE 3
WSTĘP 4
ROZDZIAŁ 1.
SPOŁECZNO- KULTUROWE FUNKCJE WSPÓŁCZESNEJ TURYSTYKI 5
1.1. Istota turystyki 5
1.2. Czynniki rozwoju turystyki 7
1.3. Wychowanie do turystyki 11
1.4. Funkcje turystyki 16
1.5. Psychologia rynku turystycznego 23
ROZDZIAŁ 2.
SPOŁECZNE I PSYCHOLOGICZNE DETERMINANTY ZACHOWAŃ TURYSTYCZNYCH MŁODZIEŻY 26
2.1. Turystyka młodzieży 26
2.2. Profil społeczny turysty 31
2.3. Czynniki określające profil psychologiczny turysty 36
2.4. Motywacje podróży 42
ROZDZIAŁ 3.
METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH 46
3.1. Przedmiot i cel badań 46
3.2. Problemy i hipotezy badawcze 47
3.3. Metody i techniki badań 50
3.4. Charakterystyka próby badawczej 52
ROZDZIAŁ 4.
WSPÓŁCZESNE ZACHOWANIA TURYSTYCZNE MŁODZIEŻY W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH 54
4.1. Analiza wyników badań 54
4.2. Wnioski 67
4.2.1. Poglądy na istotę człowieka ukształtowane pod wpływem człowieka 67
4.2.2. Najczęściej ujawniające się podczas wycieczek cechy i zachowania młodzieży 69
4.2.3. Przyczyny ujawniania się cech natury ludzkiej w czasie wycieczek 70
4.2.4. Sytuacje turystyczne, w których zamanifestowały się zachowania młodzieży 71
4.2.5. Potrzeby i postawy młodzieży najpełniej występujące w czasie wycieczek 73
ZAKOŃCZENIE 76
BIBLIOGRAFIA 78
SPIS RYSUNKÓW 81
SPIS TABEL 82
SPIS WYKRESÓW 84

Niedostosowanie społeczne wśród młodzieży szkolnej

Wstęp 2
Rozdział I. Problematyka niedostosowania społecznego młodzieży w świetle literatury przedmiotu 4
1.1. Pojęcie niedostosowania społecznego 4
1.2. Rodzaje niedostosowania społecznego 12
1.3. Przyczyny niedostosowania 17
Rozdział II. Metodologiczne podstawy pracy 23
2.1. Cel i przedmiot badań 23
2.2. Problematyka i hipotezy badawcze 28
2.3. Zastosowanie metody, techniki i narzędzia badawcze 31
Rozdział III. Analiza wyników badań własnych 41
3.1. Prezentacja wyników 41
3.2. Wnioski 59
Zakończenie 63
Bibliografia 66
Spis rysunków i wykresów 68
Spis tabel 70
Załącznik nr 1 72

Nauczanie na odległość jako uzupełnienie warsztatu dydaktycznego nauczyciela

Wstęp

Rozdział I. E-learning – model nauczania nowej ery
1.1. Geneza nauczania na odległość
1.2. Szkolenia Online
1.3. Strategie kształcenia
1.4. Tworzenie modułów kursów
1.5. Ocena kształcenia na odległość jako uzupełnienia warsztatu dydaktycznego nauczyciela

Rozdział II. Internet w dydaktyce fizyki
2.1. Internet na zajęciach w szkole
2.2. Przykłady wykorzystania Internetu w dydaktyce fizyki
2.3. „Explorer Science”
4.3.1. „Przygoda z cząstkami”
4.3.2. Opis przedstawionego materiału

Rozdział III. Scenariusz lekcji fizyki dla klasy III Liceum Ogólnokształcącego
3.1. Dyspozycje ogólne
3.1.1. Temat lekcji
3.1.2. Zagadnienia fizyczne
3.1.3. Cele lekcji
3.1.4. Metody nauczania
3.1.5. Forma pracy
3.1.6. Środki dydaktyczne
3.2. Przebieg lekcji
3.3. Ocena przebiegu lekcji
3.4. Nauczanie na odległość jako uzupełnienie warsztatu dydaktycznego nauczyciela fizyki
3.4.1. Pozytywne strony nauczania na odległość
3.4.2. Negatywne strony nauczani na odległość
3.4.3. Wnioski końcowe

Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków

Wychowanie w starożytnej Sparcie

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. SPARTA- MIASTO SŁAWNYCH MĘŻÓW 7
1. DZIEJE MIASTA 7
2. POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE, KULTURA SPARTY 10
3. RYS HISTORYCZNY 11
4. LIKURG-MITYCZNY PRAWODAWCA SPARTY 14
5. INNI SPARTAŃSCY MĘŻOWIE 16
6. STAROŻYTNA FILOZOFIA I JEJ PRZEDSTAWICIELE W SPARCIE (I GRECJI) 19

ROZDZIAŁ II. RÓŻNE KONCEPCJE WYCHOWANIA 27
1. POJĘCIE WYCHOWANIA 27
2. WYCHOWANIE NA PRZESTRZENI DZIEJÓW 29
3. IDEAŁ WYCHOWANIA SWOBODNEGO 35
4. WYCHOWANIE W DYSCYPLINIE SPARTAŃSKIEJ 39
5. WYCHOWANIE MORALNE A PROBLEM KARNOŚCI I WOLNOŚCI 42

ROZDZIAŁ III. WYCHOWANIE W STAROŻYTNOŚCI 49
1. WYCHOWANIE SPARTAŃSKIE 49
2. ISTOTA WYCHOWANIA DLA PAŃSTWA 55
3. WYCHOWANIE ATEŃSKIE A SPARTAŃSKIE-PORÓWNANIE 56
4. WYCHOWANIE WG PLATONA 61

ROZDZIAŁ IV. WYCHOWANIE W SPARCIE A WZORCE WSPÓŁCZESNEJ PEDAGOGIKI 71
1. OLIGARCHIA, TYRANIA, DEMOKRACJA- WYJAŚNIENIE POJĘĆ 71
2. RZYM, STAROŻYTNE WYCHOWANIE ZBIOROWE W RODZINIE I SZKOLE 75
3. STAROŻYTNE WYCHOWANIE INDYWIDUALNE, ROZPAD WYCHOWANIA ANTYCZNEGO 79
4. OCENA METOD SPARTAŃSKIEGO WYCHOWANIA W KONTEKŚCIE NAUKI NOWOŻYTNEJ 81

ZAKOŃCZENIE 87

BIBLIOGRAFIA 89

SPIS RYSUNKÓW 93

Mity na temat małżeństwa w ocenie studentów pedagogiki

dwa pierwsze rozdziały pracy dyplomowej

Rozdział I. Współczesne małżeństwo w świetle literatury społecznej 3
1.1. Terminy stosowane w pracy 3
1.2. Przemiany we współczesnej rodzinie 13
1.3. Kategorie rodzin i ich funkcje 16
1.4. Stereotypowe myślenie jako czynnik niszczący związki między ludźmi 19
Rozdział II. Koncepcja badań własnych 24
2.1. Przedmiot diagnozowany 24
2.2. Cele i problemy badawcze 25
2.3. Metoda, technika i narzędzia badawcze 34
2.4. Teren badań, dobór grób i przypadków do badań 39
2.5. Organizacja badań 41

Kształtowanie postawy moralnej dziecka przedszkolnego

Wstęp 3

Rozdział I Postawa moralna dziecka przedszkolnego 5
1.1 Definicje postaw 5
1.2 Etapy kształtowania postaw 12
1.3 Czynniki wpływające na postawę moralna dziecka 18

Rozdział II Rola przedszkola w rozwoju i wychowaniu dziecka 25
2.1 Program wychowawczy przedszkola 25
2.2 Rola nauczyciela w kształtowaniu postawy moralnej dziecka 31
2.3 Współpraca przedszkola z domem rodzinnym 34

Rozdział III Projekt zajęć związanych z kształtowaniem postawy moralnej 40
3.1. Organizacja i planowanie działalności dydaktycznej 40
3.1.1. Istota organizacji i planowania 40
3.1.2. Warunki skutecznego planowania 42
3.1.3. Skuteczność procesu dydaktycznego 44
3.1.4. Konspekt zajęć 46
3.2. Wybrane metody edukacji przedszkolnej 55
3.2.1. Metody oparte na słowie 55
3.2.2. Metody problemowe 57
3.2.3. Metody praktyczne 61
3.4. Projekt zajęć przedszkolnych 63

Zakończenie 76

Bibliografia 78

Spis tabel 81