Prace dyplomowe z dziedziny: Pedagogika

prace dyplomowe z pedagogiki

Stan wiedzy i postaw wśród społeczeństwa na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w miejscu zdarzenia

WSTĘP 4
ROZDZIAŁ I. PROBLEMATYKA KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ W ŚWIETLE LITERATURY 6
1.1. Pojęcie pierwsza pomoc przedmedyczna 6
1.2. Najczęstsze zagrożenia dla zdrowia ludności 11
1.3. Organizacja działań ratujących życie w Polsce 12
1.4. Poziom obowiązującej wiedzy 15
1.5. Odpowiedzialność karna za nieudzielenie pomocy 16
ROZDZIAŁ II. ZAPOBIEGANIE STANOM ZAGROŻENIA ŻYCIA-PROFILAKTYKA 18
2.1. Wczesna edukacja społeczna 18
2.2. Wprowadzenie i szerzenie udzielania pierwszej pomocy w społeczeństwie 21
2.3. Zwiększenie, pogłębienie świadomości ochrony zdrowia przez społeczeństwo 23
2.4. Promocja zdrowia 26
ROZDZIAŁ III. ZAŁOŻENIA I CEL PRACY 28
ROZDZIAŁ IV. METODOLOGIA BADAŃ 29
4.1. Metody badań własnych 29
4.2. Organizacja i teren badań 30
4.3. Charakterystyka badanej grupy 31
ROZDZIAŁ V. WYNIKI BADAŃ 33
ROZDZIAŁ VI. OMÓWIENIE WYNIKÓW BADAŃ 51
ROZDZIAŁ VII. WNIOSKI 54
ROZDZIAŁ VIII. ZAKOŃCZENIE 60
ROZDZIAŁ IX. STRESZCZENIE PRACY 62
ROZDZIAŁ X. BIBLIOGRAFIA 65
ROZDZIAŁ XI. ANEKS 67
11.1. Wzór ankiety 67
11.2. Spis tabel 75
11.3. Spis wykresów 75

Wypalenie zawodowe nauczycieli

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. CZŁOWIEK W STRUKTURZE PRACY
1.1. Istota pracy
1.1.1. Teorie na temat pracy
1.1.2. Czynniki mające wpływ na pracę
1.1.3. Zmiany w modelu pracy
1.1.4. Oczekiwania w zakresie kariery
1.1.5. Postawy wobec pracy
1.2. Stosunek pracy
1.2.1. Istota stosunku pracy
1.2.2. Znacznie stosunku pracy
1.3. Kontrakt psychologiczny
1.3.1. Istota kontraktu psychologicznego
1.3.2. tworzenie kontraktu psychologicznego

ROZDZIAŁ II. SPECYFIKA PRACY NAUCZYCIELA
2.1. Obciążenia w zawodzie nauczyciela i ich skutki
2.1.1. Czas pracy
2.1.2. Ryzyko chorób i wczesna emerytura
2.1.3. Rodzaje odczuwanych obciążeń
2.1.4. Zachowanie autorytetu a nadmiar obowiązków
2.1.5. Wiek a zawód nauczyciela
2.2. Stres i możliwości jego redukcji
2.2.1. Klasyczna teoria stresu
2.2.2. Transakcyjna teoria stresu
2.2.3. Wzorce reagowania na stres
2.3. Wyczerpanie dniem szkolnym
2.3.1. Przerwy w pracy nauczyciela
2.3.2. Niechęć do pracy

ROZDZIAŁ III. WYPALENIE ZAWODOWE W PRACY NAUCZYCIELA
3.1. Przyczyny wypalenia zawodowego
3.2. Wypalenie w perspektywie wielowymiarowej
3.3. Wypalenie w perspektywie egzystencjalnej
3.2.1. Wypalenie a stres
3.2.2. Wypalenie a alienacja
3.2.3. Wypalenie a depresja
3.2.4. Wypalenie a nerwice
3.4. Sposoby zapobiegania wypaleniu zawodowemu

ROZDZIAŁ IV. METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH.
4.1. Cel badań
4.2. Problemy badawcze
4.3. Metody i techniki badawcze
4.4. Hipotezy badawcze
4.4. Charakterystyka terenu badawczego; dobór próby, zakres i organizacja badań

ROZDZIAŁ V. ANALIZA BADAŃ WŁASNYCH
5.1. Wyniki badań
5.2. Diagnoza badań
5.2.1. Zakres występowania zjawiska wypalenia zawodowego
5.2.2. Czynniki osobowościowe nauczycieli a wypalenie zawodowe
5.2.3. Metody walki z wypaleniem zawodowym i ich skuteczność
5.2.4. Perspektywy zapobiegania wypaleniu zawodowemu

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL
SPIS RYSUNKÓW
ZAŁĄCZNIKI

Wpływ reklamy telewizyjnej na dziecko

Wstęp 2
Rozdział 1. Reklama jako środek przekazu 5
1.1. Cele i funkcje komunikatu reklamowego 5
1.2. Kanały i kody reklamowe 9
1.3. Rodzaje filmów reklamowych 14
1.4. Zalety telewizji jako nośnika reklamy 15
Rozdział 2. Telewizja w życiu dziecka – wpływ na rozwój emocjonalny dziecka 23
2.1. Pojęcie dziecka 23
3.2. Psychika dziecka 26
3.3. Oddziaływanie reklamy telewizyjnej na dzieci 34
3.3.1. Reklama telewizyjna jako źródło doświadczeń współczesnego dziecka 38
3.3.2. Upodobania telewizyjne dzieci 45
3.3.3. Telewizja jako czynnik wspomagający proces wychowania dziecka w rodzinie 49
3.3.4. Rodzinny odbiór reklam 53
3.3.5. Reklama telewizyjna zagrażająca i utrudniająca proces wychowania dziecka w rodzinie 57
Rozdział 3. Metodologia i strategia badań własnych 60
3.1. Przedmiot i cel badań 60
3.2. Problemy i hipotezy badawcze (zmienne zależne i niezależne) 60
3.3. Metody, techniki, i narzędzia badawcze 63
3.4. Organizacja terenu badań oraz dobór i charakterystyka badanej grupy 67
Rozdział 4. Wyniki badań 69
Rozdział 5. Weryfikacja problemu 74
Zakończenie 78
Bibliografia 80
Spis wykresów 85
Załącznik 86

Współpraca rodziny ze szkołą i internatem w procesie wychowania nastolatek

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I WPŁYW ŚRODOWISKA WYCHOWAWCZEGO ORAZ ISTOTA I FUNKCJE INTERNATU 6
1. Środowisko rodzinne mieszkanek internatu 6
1.1. Rodzina jako grupa społeczna 6
1.2. Uspołecznienie w rodzinie. 8
1.3. Postawy rodzicielskie. 10
1.4. Patologie w rodzinie. 13
2. Środowisko szkolne 15
2.1. Style kierowania wychowawczego. 15
2.2. Szkoła jako system społeczny. 18
2.3. Rola i pomoc szkoły w zapobieganiu i przezwyciężaniu trudności wychowawczych. 20
2.4. Kontakt rodziny ze szkołą . 24
2.5. Rola pedagoga szkolnego, poradni wychowawczo- zawodowej, sądu rodzinnego i nieletnich. 26
3. Internat. 30
3.1. Funkcja internatu 30
3.2. Rola wychowawcy w adaptacji nowych wychowanek w środowisku internackim. 33
3.3. Regulamin internatu 37
ROZDZIAŁ II METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH 41
1. Przedmiot i cel badań 49
2. Problemy i hipotezy badawcze 50
3. Metody i techniki badawcze 54
4. Teren i organizacja badań 57
ROZDZIAŁ III ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ 59
1. Ogólna charakterystyka badanej grupy 59
1.1. Wyniki badań 60
2. Oczekiwania mieszkanek internatu i formy ich zaspokajania 66
3. Kontakty rodziców z wychowawcami w szkole 74
4. Kontakty rodziców z wychowawcami w internacie 78
PODSUMOWANIE 80
SPIS TABEL 83
SPIS WYKRESÓW 84
SPIS RYSUNKÓW 85
BIBLIOGRAFIA 86
ANEKS 90

Wpływ reklam antynarkotykowych na młodzież i rodziców

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. REKLAMA SPOŁECZNA – PODSTAWOWE POJĘCIA ZWIĄZANE Z REKLAMĄ 5
1.1. Istota reklamy 5
1.1.1. Kształtowanie programu reklamowego 5
1.1.2. Ustalenie budżetu akcji reklamowej 12
1.1.3. Wybór mediów (środków przekazu) 17
1.1.4. Pomiar rezultatów 20
1.2. Pojęcie i planowanie reklamy społecznej 24
1.2.1. Planowanie reklamy społecznej 25
1.2.2. Trudności reklamy społecznej 25

ROZDZIAŁ II. WYBRANE KAMPANIE SPOŁECZNE 28
2.1. „AIDS – góry lodowe i nagrobki” – uświadamianie społeczeństwa 33
2.2. Największe polskie kampanie społeczne w TVP 43

ROZDZIAŁ III. CEL I INSPIRACJE ANTYNARKOTYKOWEJ KAMPANII REKLAMOWEJ NA PRZYKŁADZIE KAMPANII POD HASŁEM „BLIŻEJ SIEBIE – DALEJ OD NARKOTYKÓW” 46
3.1. Grupa docelowa 54
3.2. Ocena rezultatów kampanii 56

ROZDZIAŁ IV. ZAGROŻENIE PŁYNĄCE Z ZAŻYWANIA NARKOTYKÓW 64
4.1. Zakażenia HIV i zachorowania na AIDS 64
4.2. Zgony związane z narkotykami 66

ROZDZIAŁ V. WPŁYW REKLAM ANTYNARKOTYKOWYCH NA MŁODZIEŻ I RODZICÓW 76
5.1. Metodologia badań własnych i kryteria doboru badanych 76
5.2. Wiedza rodziców na temat narkotyków 79
5.3. Komunikacja młodzieży z rodzicami 81
5.4. Oddziaływanie reklam antynarkotykowych na młodzież 84
5.4.1. Zażywających narkotyki 93
5.4.2. Nie zażywających narkotyków 93
5. Oddziaływanie reklam antynarkotykowych na rodziców 94

ROZDZIAŁ VI. WNIOSKI Z PRZEPROWADZONYCH BADAŃ 100
6.1. Odbieranie reklam przez młodzież nie zażywającą i zażywającą narkotyki 100
6.2. Odbieranie reklam przez rodziców 103

ZAKOŃCZENIE 106

BIBLIOGRAFIA 108

SPIS RYSUNKÓW 112

SPIS FOTOGRAFII 113

SPIS WYKRESÓW 114

ZAŁĄCZNIK NR 1 116

ZAŁĄCZNIK NR 2 118

ZAŁĄCZNIK NR 3 121

Wpływ literatury i telewizji na rozwój dziecka w okresie wczesnoszkolnym

nieukończona praca magisterska

ROZDZIAŁ I. ROLA LITERATURY I TELEWIZJI W ROZWOJU DZIECKA W OKRESIE WCZESNOSZKOLNYM 3
1.1. Pozycja książki i telewizji na przełomie wieków 3
1.2. Przegląd i analiza dotychczasowych badań nad wpływem literatury i telewizji na rozwój dziecka 14
1.3. Wyjaśnienie kluczowych terminów związanych z tematem pracy 25
ROZDZIAŁ II. METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH 28
2.1. Cel badań 28
2.2. Problemy i hipotezy badawcze 30
2.3. Charakterystyka metod, technik i narzędzi badawczych 36
2.4. Przebieg i organizacja badań 41
ROZDZIAŁ III. OBECNOŚĆ LITERATURY W ŻYCIU DZIECKA 7-10 LETNIEGO 53
3.1. Pozycja książki w domu rodzinnym 53
3.2. Rola szkoły i rodziców w budzeniu zainteresowań czytelniczych dziecka w młodszym wieku szkolnym 55
3.3. Stosunek dziecka do literatury a jej miejsce wśród innych form spędzania wolnego czasu 58
3.4. Gatunki literackie i tematyka preferowane przez dziecko 7-10 letnie 59
ROZDZIAŁ IV. LITERATURA A ROZWÓJ DZIECKA W OKRESIE WCZESNOSZKOLNYM 61
4.1. Drogi inicjacji czytelniczych dziecka oraz ich wpływ na osiągnięcia szkolne 61
4.2. Literatura jako narzędzie kształtujące wyobraźnię dziecka 63
4.3. Rola książki w kształtowaniu wrażliwości moralnej 64
4.4. Literatura dziecięca a rozwój osobowości dziecka w młodszym wieku szkolnym 65
4.5. Książka, jako istotny element w rozwoju społecznym i kulturowym dziecka 7-10 letniego 66
ANEKS 70
Kwestionariusz wywiadu z dzieckiem z klasy I-III 70
Kwestionariusz wywiadu z rodzicami dzieci z klas I-III 72

Wpływ gier komputerowych na dzieci

praca dyplomowa z roku 2016

Wstęp 3
Rozdział I. Gry komputerowe w życiu dzieci 6
1. Historia gier komputerowych 6
2. Uwarunkowania technologiczne 13
3. Rodzaje gier 15
4. Atrakcyjność gier dla dzieci 19
Rozdział II. Charakterystyka dziecka w wieku gimnazjalnym 21
1. Rozwój dziecka w wieku gimnazjalnym 21
2. Formy działalności dziecka w wieku gimnazjalnym 26
3. Model dziecka dojrzałego do podjęcia nauki w gimnazjum 30
4. Rodzaje zabaw dziecka w wieku gimnazjalnym 32
5. Rola programów komputerowych w życiu dziecka 34
Rozdział III. Metodologia badań własnych 41
1. Przedmiot i cel badań 41
2. Problemy i hipotezy badawcze 42
3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 44
4. Charakterystyka badanej grupy i terenu badań 46
Rozdział IV. Analiza wyników badań własnych 48
1. Charakterystyka gier komputerowych używanych przez dzieci 48
2. Rola rodziców w organizowaniu spędzaniu wolnego czasu przez dziecko 50
3. Wpływ gier komputerowych na rodzaj zabaw podejmowanych przez dziecko 53
Podsumowanie 57
Bibliografia 59
Spis wykresów 62
Załącznik 63

Uzależnienie dzieci i młodzieży od narkotyków

Wstęp 2
Rozdział I. Uzależnienie – istota i zakres pojęciowy 4
1.1. Definicje uzależnienia, terminologia 4
1.2. Medyczne i psychologiczne kryteria diagnozy 7
1.3. Zmiany w osobowości i zachowaniu 11
1.4. Uzależnienie od alkoholu i narkotyków 12
1.4.1. Uwarunkowania społeczne 12
1.4.2. Uwarunkowania mikrostrukturalne 15
1.4.3. Rola rodziny 18
Rozdział II. Metodologia badań własnych 24
2.1. Przedmiot i cel badań 24
2.2. Problem badawczy i hipotezy 26
2.3. Teren i organizacja badań 32
2.4. Charakterystyka badanej grupy 38
Rozdział III. Analiza wyników badań własnych 42
3.1. Wyniki badań 42
3.2. Narkotykowe „mity” 53
3.2.1. Sygnały ostrzegawcze 54
3.2.2. Proces uzależnienia 55
3.3. Profilaktyka uzależnienia 60
3.4. Podsumowanie wyników badań 65
Zakończenie 66
Bibliografia 68
Spis tabel i rysunków 71
Załącznik 72

Uczeń w społeczeństwie informacyjnym

Wstęp 2
Rozdział I Źródła informacji w świetle literatury 4
1. Różne zasady klasyfikacji źródeł informacji 4
1.1 Klasyfikacja Therry’ego. 4
1.2. Klasyfikacja Chmielewskiej i Sosińskiej. 6
2. Społeczeństwo informacyjne a uczeń 7
2.1. Społeczeństwo informacyjne w literaturze 7
2.2. Rola i zadanie szkoły w przygotowaniu do życia w społeczeństwie informacyjnym 13
2.3. Rola nauczyciela w społeczeństwie informacyjnym 17
2.4. Uczeń w społeczeństwie informacyjnym 21
Rozdział II Model metodologiczny 24
1. Pojęcie modelu w badaniach społecznych 24
2. Cel badań 26
3. Problemy badawcze 28
4. Hipotezy badawcze 30
5. Metoda badań 33
6. Organizacja badań 36
Rozdział III Rola ucznia w społeczeństwie informacyjnym w świetle przeprowadzonych badań 39
1. Analiza wyników badań 39
2. Wnioski 48
Zakończenie 60
Bibliografia 62
Spis rysunków 65
Aneks 66

Trudności wychowawcze w rodzinach niepełnych

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ 1 ISTOTA RODZINY 4
1.1. Geneza i ewolucja rodziny 4
1.2. Typy i funkcje rodziny 6
1.3. Socjologia rodziny- historia i problematyka badawcza 10
1.4. Znaczenie rodziny dla rozwoju osobowego człowieka 11
1.5. Rodzina niepełna i jej problemy 17

ROZDZIAŁ 2 GŁÓWNE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE WYCHOWANIA 20
2.1. Proces wychowania 20
2.2. Role społeczne w rodzinie 23
2.3. Znaczenie środowiska wychowawczego 28
2.3.1. Wpływ środowiska wychowawczego na kształtowanie osobowości 32
2.3.2. Rodzina jako naturalne środowisko wychowawcze 34

ROZDZIAŁ 3 WYCHOWYWANIE DZIECKA W RODZINIE NIEPEŁNEJ 38
3.1. Analiza zjawiska trudności wychowawczych w świetle literatury przedmiotu 38
3.2. Źródła trudności wychowawczych oraz funkcjonowanie dzieci w rodzinach niepełnych 42
3.2.1. Oddziaływania rodziny niepełnej na osobowość dziecka 45
3.2.2. Przyczyny zachowań aspołecznych dzieci z rodzin niepełnych 46
3.3. Trudności wychowawcze samotnych matek i ojców 51
3.3.1. Problemy matek samotnie wychowujących dzieci 57
3.3.2. Problemy ojców samotnie wychowujących dzieci 59

ZAKOŃCZENIE 61

BIBLIOGRAFIA 64

SPIS TABEL 68