Prace dyplomowe z kierunku: Pedagogika

prace dyplomowe z pedagogiki

Wpływ pracy zawodowej kobiet na realizację funkcji opiekuńczo-wychowawczej wobec dzieci

Wstęp 3

Rozdział 1. Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze 5
1.1. Funkcja opiekuńczo – wychowawcza rodziny 5
1.2. Świadomość wychowawcza rodziców 18
1.2.1. Postawy rodzicielskie 18
1.2.2. Kary i nagrody w wychowaniu 21
1.3. Problemy wychowawcze współczesnej rodziny 24

Rozdział 2. Praca zawodowa kobiet jako nowa postać tradycyjnej roli kobiety w rodzinie 31
2.1. Motywy aktywności zawodowej kobiet 31
2.1.1. Zabezpieczenie bytu rodzinie 31
2.1.2. Dążenie do wyższego standardu życia 34
2.1.3. Pozarodzinne motywy pracy 35
2.2. Integracja roli zawodowej z rolą żony i matki 41

Rozdział 3. Metodologia badań własnych 47
3.1. Przedmiot i cele badań 47
3.2. Problemy i hipotezy badawcze 48
3.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 53
3.4. Charakterystyka grupy badanej 56
3.5. Organizacja i przebieg badań 60

Rozdział 4. Analiza wyników badań własnych 62
4.1. Analiza wyników badań 62
4.2. Weryfikacja problemów badawczych 76

Zakończenie 81
Bibliografia 83
Spis rysunków 88
Spis tabel 89
ANEKS 90

Kształcenie kursowe kierowców i kandydatów na kierowców

Wstęp

Rozdział I. Istota kształcenia i kształcenia kursowego
1.1. Pojęcie kształcenia
1.2. Rodzaje kształcenia
1.3. Kształcenie kursowe
1.4. Popularność kształcenia kursowego

Rozdział II. Kształcenie kursowe kierowców i kandydatów na kierowców
2.1. Formy kształcenia pozaszkolnego
2.2. Kursy dokształcające
2.3. Kursy specjalistyczne (ADR, TAXI)
2.4. Kursy nauki jazdy

Rozdział III. Metodologia bada własnych
3.1. Przedmiot i cel badań
3.2. Problemy i hipotezy badawcze
3.3. Metody, techniki, narzędzia badawcze
3.4. Charakterystyka terenu badań i dobór próby

Rozdział IV. Kształcenie kursowe kierowców i kandydatów na kierowców.
Doświadczenia Ośrodka X
4.1. Charakterystyka Ośrodka X
4.2. Wyniki badań
4.3. Wskazania i komentarz do wyników badań
4.4. Podsumowanie i wnioski

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
Aneks

Problemy badawcze:

  1. Jakimi motywami kierują się ludzie wybierając dany Ośrodek Szkolenia?
  2. Jakimi motywami kierują się ludzie wybierając dany kurs szkoleniowy?
  3. Czy kursanci są zadowoleni z przebiegu procesu szkolenia w danym ośrodku?
  4. Jak kursanci oceniają swoje postępy w nauce i jakie ulepszenia by wprowadzili do form i metod szkolenia?

Wpływ błędów wychowawczych na klasę

Wstęp 2

Rozdział I. Nauczyciel, wychowawca – pojęcie, zadania, funkcje 3
1.1. Nauczyciel – kontekst definicyjny 3
1.2. Specyfika pracy nauczyciela, wychowawcy 7
1.3. Zadania wychowawcy 15
1.4. Autorytet wychowawcy 18

Rozdział II. Wpływ błędów wychowawczych na klasę – zachowanie autorytetu a nadmiar obowiązków nauczyciela 23
2.1. Obciążenia w zawodzie nauczycielskim i ich skutki 23
2.2. Relacje nauczyciela z uczniami 32
2.3. Podstawowe błędy wychowawcze a struktura i zachowanie klasy 34
2.4. Propozycje redukcji błędów wychowawczych nauczycieli w literaturze przedmiotu 39

Rozdział III. Wpływ błędów wychowawczych na klasę w świetle badań własnych 45
3.1. Przedmiot i cel badań 45
3.2. Problemy i hipotezy badawcze 55
3.3. Metody i techniki badań 58
3.4. Organizacja badań 59
3.5. Analiza i interpretacja wyników badań 59

Zakończenie 63
Bibliografia 65
Spis tabel 68

Kary i nagrody stosowane w szkole ponadpodstawowej

Wstęp

Rozdział I.
Zagadnienie kar i nagród w świetle literatury i dokumentów
1.1. Kara i nagroda w aspekcie psychologicznym i pedagogicznym
1.2. Typologia karania i nagradzania
1.3. Mechanizm karania i nagradzania

Rozdział II.
Metodologiczne podstawy badań
2.1. Problemy, hipotezy, zmienne zależne, zmienne niezależne i wskaźniki
badawcze
2.2. Metody, techniki, narzędzia badań
2.3. Organizacja i przebieg badań

Rozdział III.
System kar i nagród w liceum w świetle założeń do badań ankietowych
3.1. Nagrody słowne stosowane w szkole ponadpodstawowej
3.2. Kary słowne stosowane w szkole ponadpodstawowej
3.3. Podsumowanie

Rozdział IV.
System kar i nagród w liceum w świetle badań ankietowych
4.1. Analiza wyników badań ankietowych
4.2. Wnioski
4.3. Wytyczne i wskazówki do stosowanych kar i nagród w kontekście wyników badań własnych

Zakończenie
Bibliografia

Aneks

Wstęp

Uzasadnieniem podjęcia takiego a nie innego tematu pracy jest fakt, iż większość naukowego piśmiennictwa poświęconego motywacji nie jest dla nauczycieli przydatna, gdyż dotyczy bardziej zwierząt niż ludzi. Zwłaszcza w przypadku karania i nagradzania.

W dodatku znaczna część literatury poświęconej motywacji ludzkiej ma luźne tylko związki z potrzebami nauczycieli, gdyż jej przedmiotem są indywidualne różnice we wzorcach motywacji rozumiane jako prognostyk różnic w zachowaniu (np. uczniowie, którym zależy na sukcesie, a którzy nie obawiają się porażki, chętniej podejmują się ambitnych zadań niż uczniowie o innych wzorcach motywacji).

Pojęcia takie, jak dążenie do sukcesu albo unikanie porażki mogą pomóc nauczycielowi zrozumieć, w jakim kierunku pcha uczniów ich wzorzec motywacji i jaki ma ona wpływ na ich postępowanie. Ale nauczycielom przede wszystkim potrzebne jest poznanie strategii, dzięki którym uda się przekształcić gorsze wzór ce motywacyjne uczniów na lepsze (w naszym przykładzie – strategie pomagające uczniom zmniejszyć lęk przed porażką i wytrwałej dążyć do sukcesu). A zatem, chociaż książka objaśnia pojęcia potrzebne do zrozumienia wzorca motywacyjnego uczniów, to skupia się na nauczycielskich strategiach optymalizowania wzorców.

Co więcej, czyni to, mając na względzie realia klasy szkolnej. Po pierwsze, przyjmuje, że szkoła nie jest ani przechowalnią dzieci, ani ośrodkiem rekreacyjnym; kieruje się planem pracy dydaktycznej, który nauczyciele i uczniowie obowiązani są zrealizować. Tym samym nauczycielskie strategie motywowania mają na celu zachęcenie uczniów do nauki, czyli osiągnięcia założonych celów programowych, nie zaś po prostu do czerpania radości z faktu przebywania w szkole. Uczenie ma wydać się uczniom sensowne i warte starań, musi być zatem trwale ukierunkowane na cele, bo tylko na tej drodze uczniowie zdobyć mogą uporządkowaną wiedzę.

Po drugie, zadania dotyczące motywowania uczniów, przed jakimi staje nauczyciel, komplikowane są dodatkowo przez właściwości klasy jako środowiska dydaktycznego. Nauczanie da się indywidualizować do pewnego tylko stopnia, pewni uczniowie zatem będą się nudzić, inni się pogubią, a jeszcze inni zniechęcą. W dodatku zajęciu się nauką szkodzić może obawa przed otrzymaniem złych ocen lub kompromitacją przed klasą.

Bez wątpienia kary i nagrody służą motywacji uczniów i właśnie im poświęcona jest niniejsza praca. Celem pracy jest ukazanie istoty kar i nagród stosowanych w ponadpodstawowej.

Podstawowa terminologia opracowania oscyluje wokół pojęć „kary”, „nagrody”, „wychowania”. Tym i innym pojęciom poświęcona jest cześć teoretyczna pracy.

Opracowanie składa się z trzech rozdziałów:

Rozdział pierwszy to zagadnienie kar i nagród w świetle literatury i dokumentów: kara i nagroda w aspekcie psychologicznym i pedagogicznym, typologia karania i nagradzania oraz mechanizm karania i nagradzania.

Rozdział drugi to metodologiczne podstawy badań: problemy, hipotezy, zmienne zależne, zmienne niezależne i wskaźniki badawcze, metody, techniki, narzędzia badań oraz organizacja i przebieg badań.

Rozdział trzeci to system kar i nagród w ponadpodstawowej w świetle założeń do badań ankietowych.

Rozdział czwarty to system kar i nagród w badanym  liceum – analiza wyników badań własnych.

Całość opracowania powstała w oparciu o literaturę fachową, artykuły prasowe, akty prawne oraz badania własne i źródła ze stron WWW.

Ideał wychowania i cele kształcenia w nauczaniu przedszkolnym i podstawowym w krajach UE – na przykładzie Szwecji i Polski

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. WARTOŚCI I CELE KSZTAŁCENIA
1.1. Wartości i ich rola w życiu i wychowaniu
1.2. Cele edukacji szkolnej
1.3. Przemiany oświaty a cele kształcenia
1.4. Ogólne cele kształcenia
1.5. Taksonomia celów kształcenia

ROZDZIAŁ II. INTEGRACYJNE DZIAŁANIA EDUKACYJNE UNII EUROPEJSKIEJ
2.1. Strategia edukacyjna Unii Europejskiej
2.2. Wspólnotowa instytucjonalizacja działań edukacyjnych
2.3. Kreowanie Europejskiego Obszaru edukacyjnego w kontekście strategii lizbońskiej

ROZDZIAŁ III. IDEAŁ WYCHOWANIA I CELE KSZTAŁCENIA W NAUCZANIU PRZEDSZKOLNYM I PODSTAWOWYM W POLSCE I SZWECJI
3.1. Polska
3.1.1. System oświaty w Polsce
3.1.2. Charakterystyka systemu nauczania przedszkolnego i podstawowego
3.1.3. Organizacja polskiego systemu edukacyjnego
3.1.4. Ocena skuteczności
3.2. Szwecja
3.2.1. System oświaty w Szwecji
3.2.2. Charakterystyka systemu nauczania przedszkolnego i podstawowego
3.2.3. Organizacja szwedzkiego systemu edukacyjnego
3.2.4. Ocena skuteczności

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL I RYSUNKÓW

Przemoc w szkole, a bezpieczeństwo uczniów

Wstęp 2

Rozdział I . SZKOŁA JAKO INSTYTUCJA ŻYCIA SPOŁECZNEGO 4
1. Socjalizacyjne zadania szkoły 4
2. Charakterystyka relacji interpersonalnych uczniów 11

Rozdział II. PRZYCZYNY ZACHOWAŃ AGRESYWNYCH W ŚRODOWISKU SZKOLNYM 20
1. Charakterystyka zachowań agresywnych wśród uczniów 20
2. Przyczyny szkolnej agresji 23
3. Najczęściej spotykane fazy zachowań agresywnych wśród uczniów 35

Rozdział III. OPIEKUŃCZE I WYCHOWAWCZE FUNKCJE SZKOŁY 37
1. Kryzys i wychowanie w polskiej szkole 37
2. Obowiązki w szkole w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniów 43

Rozdział IV. METODOLOGICZNE ZAŁOŻENIA BADAWCZE 51
1.Przedmiot i cel badań 51
2. Problem badawczy 52
3. Hipoteza tematu 53
4. Zmienne i wskaźniki 54
5. Techniki i narzędzia badawcze 56

Rozdział V. ANALIZA BADAŃ WŁASNYCH 65

Zakończenie 83
Bibliografia 85
Spis tabel 89
Spis wykresów 90
ANEKS 1 92
ANEKS 2 96
ANEKS 3 99

Świetna praca dyplomowa, trzy badania, w aneksie kwestionariusze trzech badań:

  1. Kwestionariusz ankiety – do nauczycieli.
  2. Kwestionariusz ankiety – do uczniów.
  3. Kwestionariusz ankiety – do rodziców.

Funkcja dydaktyczna przedszkola

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. PRZEDSZKOLE – POJĘCIE, FUNKCJE I ZADANIA 4
1.1. Przedszkole – zakres pojęcia 4
1.2. Funkcje przedszkola 7
1.3. Rola nauczyciela w przedszkolu 9
1.4. Program przedszkola 15

ROZDZIAŁ II. FUNKCJA DYDAKTYCZNA PRZEDSZKOLA 20
2.1. Pojęcie funkcji dydaktycznej 20
2.2. Metody funkcji dydaktycznej 21
2.3. Klasyfikacja środków dydaktycznych 24
2.4. Proces realizacji funkcji dydaktycznej przedszkola 26

ROZDZIAŁ III. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSZKOLA NR XXX W WARSZAWIE 30
3.1. Podstawy metodologiczne badań własnych 30
3.2. Statut przedszkola nr XXX 31
3.3. Struktura organizacyjna i kadra 33

ROZDZIAŁ IV. FUNKCJA DYDAKTYCZNA PRZEDSZKOLA NR XXX 38
4.1. Zadania dydaktyczne przedszkola 38
4.2. Realizacja funkcji dydaktycznej przedszkola 40
4.2.1. Efektywność stosowanych metod nauczania 46
4.3. Podsumowanie 51

ZAKOŃCZENIE 52
BIBLIOGRAFIA 54
SPIS RYSUNKÓW 56

Funkcjonowanie rodzin z problemem alkoholowym

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. ISTOTA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 4
1.1. Kształtowanie się i rozwój socjologii problemów społecznych 4
1.2. Stanowiska teoretyczne w socjologii problemów społecznych 8
1.3. Osobowość społeczna jako czynnik warunkujący problemy społeczne 12
1.3.1. Pojęcie osobowości 12
1.3.2. Czynniki kształtujące osobowość społeczną 14
1.4. Grupa społeczna wobec działań zbiorowych 18

ROZDZIAŁ II. CHARAKTERYSTYKA METODOLOGICZNA PRACY 25
2.1. Cel badań. 26
2.2. Problemy badawcze. 27
2.3. Hipotezy badawcze 28
2.4. Metody i techniki badawcze. 29
2.5. Organizacja i przebieg badań 30
2.6. Charakterystyka badanej zbiorowości 32
ROZDZIAŁ III. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ 36
3.1. Analiza wyników badań 36
3.2. Wnioski 50

ZAKOŃCZENIE 53
BIBLIOGRAFIA 55
SPIS RYSUNKÓW 56
SPIS WYKRESÓW 57
Aneks 58

Celem niniejszej pracy jest próba ukazania funkcjonowania rodzin z problemami alkoholowymi.

Podejmując to zagadnienie, starano się podejść do niego w sposób kompleksowy, zwracając uwagę z jednej strony na problemy społeczne, jakie występują w społeczeństwie, z drugiej – skupiono się na ukazaniu problematyki alkoholu w funkcjonowaniu rodziny.

Praca składa się z trzech rozdziałów. Rozdział pierwszy stanowi wstęp do dalszych rozważań – jest to teoretyczna część niniejszej pracy. Z kolei dwa kolejne rozdziały to empiryczna część niniejszej pracy.

W rozdziale pierwszym skoncentrowano się na przybliżeniu istoty problemów społecznych. Rozważania rozpoczęto od omówienia kształtowania się i rozwoju socjologii problemów społecznych. Następnie zaprezentowano stanowiska teoretyczne w socjologii problemów społecznych. W dalszej części rozdziału ukazano osobowość społeczną jako czynnik warunkujący problemy społeczne, wyróżniając przy tym pojęcie osobowości oraz czynniki kształtujące osobowość społeczną. Pod koniec rozdziału przedstawiono grupy społeczne wobec działań zbiorowych.

W rozdziale drugim dokonano charakterystyki metodologicznej niniejszej pracy, który zawiera w prezentowanej treści cel badań, problem badawcze, hipotezy badawcze, metody i techniki badawcze, organizację i przebieg badań oraz charakterystykę badanej zbiorowości.

W rozdziale trzecim została przedstawiona analiza wyników badań. Na wstępie ukazano wyniki badań. Natomiast w dalszej części rozdziału wyciągnięto wnioski na podstawie przeprowadzonych badań.

Funkcja opiekunki jako element zastępujący wychowanie pierwotne rodziców

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ 1. RODZINA W UJĘCIU TEORETYCZNYM 4
1.1. PODSTAWOWE POJĘCIA I DEFINICJE 4
1.2. PODSTAWOWE POTRZEBY DZIECI 14
1.3. „RODZINA DAWNIEJ A RODZINA DZIŚ” 17
1.4. WSPÓŁCZESNA SYTUACJA RODZINY 20

ROZDZIAŁ 2. WYCHOWANIE I OPIEKA WE WSPÓŁCZESNEJ RODZINIE 30
2.1. PRACA ZAWODOWA A RODZINA 30
2.2. ZASTĘPCZE FORMY WYCHOWANIA 37

ROZDZIAŁ 3. FORMY OPIEKI NAD DZIECKIEM POZA RODZINĄ 40
3.1. ŻŁOBKI 40
3.2. PRZEDSZKOLA 40
3.3. SZKOŁY I ŚWIETLICE 48
3.4. OPIEKUNKI, NIANIE 50

ROZDZIAŁ 4. METODOLOGIA BADAN WŁASNYCH 55
4.1. METODOLOGIA BADAŃ 55

ROZDZIAŁ V. OPIEKUNKA WYBÓR KONIECZNY, CZY WYGODA W ŚWIETLE BADAŃ WŁASNYCH 62

ZAKOŃCZENIE 76
BIBLIOGRAFIA 78
SPIS WYKRESÓW 81
SPIS TABEL 82
ANEKS 83

Edukacja ekologiczna uczniów w szkole podstawowej

WSTĘP 3

CZĘŚĆ I. TEORETYCZNA 5

ROZDZIAŁ I. WSPÓŁCZESNA EKOLOGIA W ŚWIETLE LITERATURY PRZEDMIOTU ORAZ PRZEPISÓW PRAWA 6
1. Istota ekologii 6
2. Zjawiska ekologiczne w makroskali 9
3. Główne zagrożenia 11
4. Regulacje prawne 16
5. Przeciwdziałanie 19

ROZDZIAŁ II. EDUKACJA EKOLOGICZNA W SZKOŁACH 21
1. Programy, treści i metody kształcenia 21
2. Świadomość ekologiczna 26
3. Geneza i główne założenia edukacji ekologicznej 31
4. Wymiarowość edukacji ekologicznej 37
5. Podstawowe cechy edukacji ekologicznej 39

CZĘŚĆ II. METODOLOGIA 46

ROZDZIAŁ III. METODOLOGICZNE PODSTAWY BADAŃ WŁASNYCH 47
1. Uzasadnienie wyboru tematu 47
2. Przedmiot i cel pracy 47
3. Problemy i hipotezy badawcze 49
4. Metody i techniki badań 56
5. Struktura pracy 61
ROZDZIAŁ IV. ORGANIZACJA I PRZEBIEG BADAŃ 62
1. Charakterystyka terenu badań 62
2. Charakterystyka badanych uczniów 64
3. Opis i analiza narzędzia badawczego 68

CZĘŚĆ III. EMPIRYCZNA 69

ROZDZIAŁ V. EDUKACJA EKOLOGICZNA UCZNIÓW W BADANEJ SZKOLE 70
1. Program nauczania 70
2. Projekty szkolne 72
3. Zajęcia pozalekcyjne 73

ROZDZIAŁ VI. ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNA BADANYCH UCZNIÓW 74
1. Wiedza teoretyczna z zakresu ekologii 74
2. Świadomość uczniów dotycząca zagrożeń 77
3. Ochrona środowiska w świadomości uczniów 78
4. Wnioski 82

ZAKOŃCZENIE 85
BIBLIOGRAFIA 87
SPIS RYSUNKÓW 91
SPIS WYKRESÓW 92
ANEKS 93