Prace dyplomowe z kierunku: Pedagogika

prace dyplomowe z pedagogiki

Wpływ edukacji ekologicznej na postawy prospołeczne uczniów

Wstęp 3

Rozdział 1. Problematyka ekologii w świetle literatury 5
1.1. Istota i znaczenie edukacji ekologicznej 5
1.2. Cele i zadania edukacji ekologicznej 11
1.3. Edukacja ekologiczna w szkole 16
1.4. Edukacja ekologiczna w szkole podstawowej i gimnazjalnej 22
1.5. Edukacja ekologiczna w szkole wyższej 26
1.6. Wychowanie w rodzinie a postawy proekologiczne młodzieży 29
1.7. Środki masowego przekazu a świadomość ekologiczna 32

Rozdział 2. Metodologia badań własnych 34
2.1. Przedmiot i cel badań 34
2.2. Problemy i hipotezy badawcze 34
2.3. Dobór metod, technik i narzędzi badawczych 38
2.4. Charakterystyka badanej populacji 40
2.5. Teren badań 45

Rozdział III. Problematyka ekologii w świetle badań własnych 47
3.1. Interpretacja wyników badań 47
3.1.1. Poziom świadomości młodzieży na temat problemów ochrony środowiska 47
3.1.2. Znajomość przyczyn zagrożeń środowiska przyrodniczego człowieka 61
3.1.3. Znajomość stanu środowiska przyrodniczego Ostrołęki i jego zagrożenia 67
3.1.4. Działania podejmowane przez uczniów w celu poprawy stanu środowiska przyrodniczego 71
3.2. Wnioski z badań 76

Zakończenie 79
Bibliografia 81
Spis tabel 83
Spis wykresów 84
Aneks 85

Wpływ rodziny na wychowanie dziecka

Wstęp 2
Rozdział 1. Rodzina jako środowisko wychowawcze 3
1. Rodzina – ujęcie definicyjne 3
2. Rodzaje i typy rodzin 8
3. Funkcje rodziny 13
Rozdział II. Znaczenie rodziny w wychowaniu dziecka 25
1. Wychowanie dziecka 25
2. Wychowanie dziecka w rodzinie niepełnej 31
3. Osiągnięcia szkolne dziecka w pierwszym etapie edukacji 37
4. Istota badań socjometrycznych 46
Rozdział 3. Alternatywne formy opieki nad dzieckiem 51
1. Rodzinne domy dziecka – pojęcie i działalność 51
2. Rodzina adopcyjna – pojęcie i funkcjonowanie 57
3. Rodzina zastępcza 63
4. Pozostałe formy opieki nad dzieckiem 69
Zakończenie 78
Bibliografia 80

Nikotynizm wśród młodzieży gimnazjalnej

Wstęp    1
Rozdział 1. Nikotynizm ? problem ogólnospołeczny.    3
1.1.    Podstawowe pojęcia i definicje.    3
1.1.1. Nikotynizm jako choroba.    3
1.1.2. Historia tytoniu.    5
1.1.3. Szkodliwość palenia papierosów.    7
1.2. Konsumpcja papierosów.    9
1.2.1. Palenie w Polsce.    9
1.2.2. Nikotynizm wśród młodzieży.    9
1.2.3. Moda na niepalenie.    12
1.3. Papierosy z inne środki odurzające.    13
1.4. Definicje i stadia uzależnień.    18
1.5. Skutki uzależnień.    23
Rozdział 2. Metodologia badań własnych.    26
2.1. Przedmiot i cel badań    26
2.2. Problemy badawcze.    27
2.3. Metoda badawcza.    28
2.4. Organizacja i przebieg badań.    29
Rozdział 3. Omówienie wyników badań.    31
3.1. Rozmiary nikotynizmu wśród młodzieży na podstawie przeprowadzonej ankiety.    31
3.2. Motywy palenia papierosów.    36
3.3. Społeczne i demograficzne cechy osób palących i niepalących.    40
3.4. Inicjacja nikotynowa i okoliczności palenia.    43
3.5. Opinie na temat palenia papierosów w miejscach publicznych.    53
Podsumowanie i wnioski    58
Bibliografia    59
Spis tabel    61
Aneks. Kwestionariusz ankiety  63

Rola rodziny w przygotowaniu chłopców do pełnienie ról społecznych

WSTĘP

CZEŚĆ I. WYCHOWANIE CHŁOPCÓW W RODZINIE
1.1. Pojecie wychowania.
1.2. Rodzina jako ośrodek wychowania
1.3. Rola ojca w wychowywaniu chłopców
1.4. Błędy wychowawcze rodziców względem chłopców
1.5. Problemowe zachowania chłopców
1.6. Podsumowanie

CZĘŚĆ II. FUNKCJONOWANIE MĘŻCZYZN W ROLI SPOŁECZNEJ OJCA
2.1. Wprowadzenie
2.2. Autorytet ojca w rodzinie
2.3. Styl wychowania i postawy wobec dzieci
2.4. Organizacja i spędzanie czasu wolnego
2.5. Kary i nagrody
2.6. Podsumowanie

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL i RYSUNKÓW

Wpływ rozwodu na dziecko

Wstęp
Rozdział I. Pojęcie rodziny, jej struktura, środowisko wychowawcze i funkcje rodziny
1.1. Pojęcie rodziny
1.2. Typy rodzin
1.3. Funkcje rodziny
Rozdział II. Funkcjonowanie rozbitej rodziny
2.1. Pojęcie i przyczyny rozbitej rodziny
2.2. Rodzina jako grupa społeczna
2.3. Problemy matek samotnie wychowujących dzieci
2.4. Problemy ojców samotnie wychowujących dzieci
Rozdział III. Wpływ rozwodu na psychikę dziecka
3.1. Oddziaływanie rodziny niepełnej na osobowość dziecka
3.2. Proces rozwoju dziecka w rozbitej rodzinie
3.3. Sytuacja szkolna dziecka w rozbitej rodzinie
Rozdział IV. Rozwój społeczny dziecka w rozbitej rodzinie
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel

Telewizja w życiu dziecka

Wstęp    2
1 Telewizja, jako medium 21 wieku    3
1.1. Funkcje wychowawcze telewizji    5
1.2. Funkcja rozrywkowa, odpoczynkowa telewizji w życiu dziecka    8
1.3. Telewizja zagrażająca i utrudniająca wychowanie proces wychowania dziecka w rodzinie    13
2. Telewizja w życiu współczesnego dziecka    16
2.1 Dziecko w telewizji    19
2.2 Reklama telewizyjna, jako źródło doświadczeń współczesnego dziecka    21
2.3 Co dzieci oglądają w telewizji, jakie programy, jakie bajki czy są edukacyjne przedstawiają dobro czy zło    25
3. Metody badań    28
3.1 Przedmiot i cele badań    31
3.2 Problemy badawcze    33
3.3 Charakterystyka badanej grupy    34
4. Wyniki i analiza badań własnych    38
Zakończenie    50
Bibliografia    51
Aneks – kwestionariusz ankiety    53

Przemoc wobec dziecka

Wstęp    2
Rozdział I. Przemoc wobec dzieci – definicje pojęcia przemocy i agresji.    4
1. Agresja i przemoc – ujęcie terminologiczne    4
2. Przemoc w szkole: jej rodzaje i objawy stosowania.    6
3. Sposoby zapobiegania przemocy.    11
4. Rola nauczycieli w przeciwdziałaniu przemocy wobec dzieci krzywdzonych w szkole.    14
Rozdział II. Metodologia badań własnych    19
1. Problematyka, cel i przedmiot badania    19
2. Problemy i hipotezy badań naukowych   20
3. Metody, techniki i narzędzia badawcze    22
Rozdział III Omówienie wyników badań    27
1. Charakterystyka badanej populacji    27
2. Analiza wyników ankiety    30
3. Wnioski    45
Zakończenie    46
Bibliografia    47

Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze dziecka przedszkolnego

Wstęp 2

Rozdział 1. Rodzina jako środowisko wychowania, rola i znaczenie    3
1.1. Rodzina – ujęcie definicyjne    3
1.2. Rodzaje i typy rodzin    9
1.3. Funkcje rodziny    14

Rozdział 2. Charakterystyka rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym    25
2.1. Rozwój motoryczny    26
2.2. Rozwój poznawczy/umysłowy    30
2.3. Rozwój emocjonalny    33
2.4. Rozwój społeczny    37

Zakończenie 40
Bibliografia    42

Życie dziecka w rodzinie z problemem alkoholowym

Wstęp
Rozdział I.
Funkcja wychowawcza rodziny
1. Definicja rodziny
2. Świadomość wychowawcza rodziców
3. Rola rodziny w wychowaniu dziecka
Rozdział II.
Dysfunkcyjność rodzin
1.  Pojęcia rodziny dysfunkcyjnej
2.  Typy postaw rodzicielskich
3.  Typy rodzin dysfunkcyjnych
Rozdział III.
Rodzina alkoholowa
1. Alkoholizm i jego wpływ na rodzinę
2. Pojęcie, przyczyny i objawy współuzależnienia
3. Wpływ współuzależnienia na dorosłe życie
4. Dorosłe dzieci alkoholików
Rozdział IV.
Metodologiczna charakterystyka badań własnych. Analiza badań
1. Cele badan i problemy badawcze
2. Metody, techniki i narzędzia badawcze
3. Organizacja i przebieg badań
4. Ogólna charakterystyka próby badawczej
5. Wnioski
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków

Aspiracja edukacyjno – zawodowe młodzieży gimnazjalnej

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ 1.
POSTAWY – UJĘCIE PSYCHOLOGICZNE I PEDAGOGICZNE 5
1.1. GENEZA POJĘCIA POSTAWY 5
1.2. PODSTAWOWE WYMIARY POSTAW 10
1.3.KLASYFIKACJA POSTAW 13
1.4. KSZTAŁTOWANIE SIĘ POSTAW 15
1.5. POSTAWY SPOŁECZNE DORASTAJĄCYCH A ICH ROZWÓJ PSYCHICZNY 17
ROZDZIAŁ 2.
ROZWÓJ OSOBOWOŚCI SPOŁECZNEJ DORASTAJĄCYCH 19
2.1. ROZWÓJ POSTAW OSÓB W OKRESIE DORASTANIA A PROCES ICH WRASTANIA  W SPOŁECZEŃSTWO 19
2.2. ROZWÓJ WARTOŚCI, ŚWIATOPOGLĄD, TOŻSAMOŚĆ ORAZ MOTYWACJE W OKRESIE DORASTANIA 20
2.3. ROZWÓJ MORALNY 21
2.4. ROZWÓJ ŚWIATOPOGLĄDU 31
2.5. PODSTAWOWE TENDENCJE ROZWOJU OSOBOWOŚCI 33
2.6. WPŁYW ASPIRACJI NA POSTAWY DORASTAJĄCYCH WOBEC PRZYSZŁOŚCI 34
ROZDZIAŁ 3.
PROBLEM I METODA BADAŃ 43
3.1.PRZEDMIOT I CEL BADAŃ 43
3.2.  PROBLEMATYKA I HIPOTEZY BADAWCZE 44
3.3.METODY I NARZĘDZIA BADAWCZE 46
3.3.1.CHARAKTERYSTYKA ZASTOSOWANYCH ANKIET 48
3.4.ORGANIZACJA I PRZEBIEG BADANIA 49
ROZDZIAŁ 4.
PROBLEM I METODA BADAŃ NA PODSTAWIE BADAŃ WŁASNYCH 51
ZAKOŃCZENIE 67
BIBLIOGRAFIA 70
ANEKS 1 73
ANEKS 2 74
ANEKS 3 75