Prace dyplomowe z kierunku: Pedagogika

prace dyplomowe z pedagogiki

Rodzina zastępcza jako forma opieki nad dzieckiem osieroconym

Wstęp 3

Rozdział I. Rodzina zastępcza – istota i zakres znaczeniowy pojęcia 5
1.1. Wyjaśnienie terminów używanych w pracy 5
1.2. Definicja rodziny zastępczej 8
1.3. Rodzina zastępcza w świetle prawa 12
1.4. Podział rodziny zastępczej 27
1.4.1. Kryterium spokrewnienia opiekunów i dzieci 27
1.4.2. Kryterium liczby przyjętych dzieci 28
1.5. Adopcja a rodzina zastępcza 29
1.6. Rodzina zaprzyjaźniona 30
1.7. Publikowane wyniki badań na temat rodziny zastępczej jako formy opieki nad dzieckiem osieroconym 31

Rozdział II. Metodologia badań własnych 39
2.1. Cel i przedmiot badań 39
2.2. Problemy badawcze i hipotezy robocze 41
2.3. Metody, techniki i narzędzia badań 48
2.4. Dobór grupy badawczej i jej charakter 54
2.5. Organizacja i przebieg badań 55

Rozdział III. Rodzina zastępcza jako forma opieki nad dzieckiem osieroconym. Analiza i ocena wyników badań własnych 58
3.1. Wyniki badań 58
3.2. Ocena i podsumowanie wyników badań 64
3.3. Proponowane kierunki zmian w systemie organizacyjnym rodzin zastępczych 69

Zakończenie 71

Bibliografia 73

Spis tabel 76

Spis rysunków 77

Aneks 78

Przemoc i agresja w klubach nocnych

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. ISTOTA PRZEMOCY I AGRESJI 4
1.1. Pojęcie agresji 4
1.2. Pojęcie przemocy 7
1.3. Różnice między agresją a przemocą 9
1.4. Typy i objawy przemocy 11

ROZDZIAŁ II. PRZYCZYNY I KONSEKWENCJE PRZEMOCY 21
2.1. Teorie kulturowo-społeczne powstawania przemocy 21
2.2. Przyczyny przemocy 30
2.3. Konsekwencje przemocy 32

ROZDZIAŁ III. PODSTAWY METODOLOGICZNE BADAŃ WŁASNYCH 36
3.1. Przedmiot i cel badań 36
3.2. Problemy i hipotezy badawcze 37
3.3. Metody i techniki badań 43
3.4. Charakterystyka próby badawczej 46

ROZDZIAŁ IV. PRZYCZYNY I FORMY PRZEMOCY W KLUBACH NOCNYCH W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH 48
4.1. Analiza wyników badań 48
4.2. Wnioski 58

ZAKOŃCZENIE 62
BIBLIOGRAFIA 64
SPIS RYSUNKÓW 67
ANEKS 69

Problematyka oddziaływania telewizji na rodzinę

Wstęp 2

Rozdział I. Istota i struktura rodziny 5
1.1. Pojęcie rodziny 5
1.2. Funkcje rodziny 7
1.3. Rodzaje rodzin 10
1.4. Zaburzenia w funkcjonowaniu rodziny 15
1.5. Rodzina współcześnie 21
1.6. Medialny obraz współczesnej rodziny 23
1.7. Czynniki wpływające na obraz współczesnej rodziny 26
1.7.1. Czynniki ekonomiczne 26
1.7.2. Czynniki społeczne 29

Rozdział II. Telewizja- zakres pojęciowy 32
2.1. Pojęcie i język telewizji 32
2.2. Aspekt pedagogiczny problematyki telewizji 40
2.3. Wpływ mass mediów na kształtowanie postaw 44

Rozdział III. Metodologia badań własnych 52
3.1. Charakterystyka badań pedagogicznych 52
3.2. Przedmiot i cel badań 54
3.3. Problemy i hipotezy badawcze 55
3.4. Zmienne i ich wskaźniki 60
3.5. Metody, techniki i narzędzia badawcze 62
3.6. Charakterystyka badanej zbiorowości 65
Rozdział IV. Wyniki badań i ich omówienie 68

Wnioski 78
Bibliografia 82
Spis rysunków 87
Aneks 88

Postawy młodzieży licealnej wobec przestrzeganie prawa

Wstęp 2

Rozdział I: Postawy w świetle literatury 5
1.1. Definicje postawy 5
1.2. Źródła i elementy postaw 10
1.2.1. Postawy oparte na poznaniu 10
1.2.2. Postawy oparte na emocjach (czynnik afektywny) 11
1.2.3. Postawy oparte na komponencie behawioralnym 13
1.3. Cechy postaw 14
1.4. Zmiana postawy i jej związek z zachowaniem 16
1.5. Przestrzeganie norm. Konformizm jako psychologiczny mechanizm zachowania 19

Rozdział II: Nieprzestrzeganie prawa przez młodzież – charakterystyka zjawiska 22
2.1. Teorie wyjaśniające przyczyny łamania prawa 22
2.1.1. Teorie biologiczne 22
2.1.2. Teorie psychologiczne 23
2.1.3. Teorie socjologiczne 25
2.1.3.1. Kierunek kulturowy 27
2.1.3.2. Teorie reakcji społecznej (naznaczenia – stygmatyzacji) 36
2.2. Czyn karalny, czyn przestępny 39
2.3. Wpływ zmian ustrojowych na postawy młodzieży 40
2.4. Nieakceptowane postawy nieletnich względem przestrzegania prawa. Przestępczość z udziałem nieletnich 48
2.4.1. Agresja wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym 48
2.4.2. Rozmiary i rodzaje patologii wśród młodzieży polskiej na przełomie XX i XXI wieku. Formy przestępczości z udziałem nieletnich 55

Rozdział III: Podstawy metodologiczne badań własnych 67
3.1. Przedmiot i cel badań 67
3.2. Problemy i hipotezy badawcze 68
3.3. Metody i techniki badań 72
3.4. Charakterystyka próby badawczej 75

Rozdział IV: Wyniki badań 78
4.1. Przedstawienie wyników badań 78
4.2. Wnioski 83

Zakończenie 88
Spis tabel 90
Spis rysunków 91
Bibliografia 92
Aneks 96

Preferowany styl wychowania w rodzinie

Wstęp 3

Rozdział I. Rodzina w literaturze jako środowisko wychowawcze 5
1.1. Pojęcie rodziny 5
1.2. Funkcje rodziny 12
1.3. Struktura psychologiczno – społeczna i typologia rodziny 16
1.4. Znaczenie wychowania w rodzinie 19
1.5. Style wychowania w domu rodzinnym dziecka – demokratyczny i autokratyczny 26

Rozdział II. Normy grupowe w ujęciu literatury socjologicznej i psychologicznej 30
2.1. Geneza norm grupowych 30
2.2. Pojęcie, cechy, funkcje norm grupowych 33
2.3. Przyswajanie norm grupowych 41
2.4. Konformizm jako skutek oddziaływania norm grupowych na członków rodziny 44
2.5. Internalizacja norm 51

Rozdział III. Podstawy metodologiczne badań 54
3.1. Uzasadnienie wyboru tematu i celu badań 54
3.2. Problem główny i problemy szczegółowe 56
3.3. Hipoteza główna i szczegółowa 61
3.4. Zmienne i wskaźniki 64
3.5. Metody, techniki, narzędzia badawcze 66
3.6. Organizacja badań 71

Rozdział IV. Preferowany styl wychowania i internalizowane normy w świetle badań własnych 72
4.1. Preferowany demokratyczny i autokratyczny styl wychowania 72
4.2. Poziom internalizacji normy lojalności u młodzieży 74
4.3. Poziom internalizacji normy pomocy u młodzieży 82

Rozdział V. Preferowany styl wychowania i jego związek z internalizowanymi normami w świetle badań własnych 89
5.1. Związek między preferowanym demokratycznym i autokratycznym stylem wychowania a normą lojalności 89
5.2. Związek między preferowanym demokratycznym i autokratycznym stylem wychowania a internalizacją normy pomocy u młodzieży 94

Zakończenie 99
Bibliografia 102
Spis tabel 106
Spis wykresów 107
Aneks 108

Zjawisko patologii i dewiacji w życiu rodzinnym

Wstęp 2

Rozdział I. Rodzina jako środowisko oddziałujące na wychowanie i rozwój psychiczny dzieci 4
1.1. Pojęcie rodziny 4
1.2. Typy rodzin 8
1.3. Postawy rodziców i ich wpływ na dzieci 12
1.4. Podstawowe funkcje rodziny 22
1.5. Rola rodziny w wychowaniu dziecka 23

Rozdział II. Funkcjonalność i dysfunkcjonalność współczesnej rodziny 27
2.1. Porównanie rodziny funkcjonalnej i dysfunkcjonalnej w aspekcie wychowania dziecka 27
2.2. Rodzina stymulująca zaburzenia w zachowaniu dzieci 31
2.3. Patologie we współczesnym świecie 36
2.4. Dewiacje oraz ich miejsce w strukturach społecznych 42

Rozdział III. Problemy społeczne jako wynik rozwoju cywilizacyjnego wpływający na prawidłowe funkcjonowanie rodziny 45
3.1. Choroby psychiczne jako efekt rozwoju cywilizacji 45
3.2. Alkoholizm i narkomania 48
3.3. Przemoc w rodzinie 51

Zakończenie 62

Bibliografia 65

Spis tabel 69

Spis rysunków 70

Opinie uczniów szkół ponadpodstawowych na temat przemocy fizycznej i psychicznej w szkole

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. PRZEMOC FIZYCZNA I PSYCHICZNA WŚRÓD MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W LITERATURZE PROBLEMU 4
1. Ustalenia terminologiczne 4
2. Charakterystyka przemocy fizycznej i psychicznej 19
3. Przegląd wyników prac na temat przemocy fizycznej i psychicznej w szkole 28

ROZDZIAŁ II. METODOLOGIA WŁASNYCH BADAŃ 35
1. Cel i przedmiot badań 35
2. Problemy badawcze 35
3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 38
4. Organizacja i przebieg badań 41
5. Charakterystyka badanej zbiorowości 43

ROZDZIAŁ III. PRZEMOC FIZYCZNA I PSYCHICZNA WŚRÓD MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W BADANIACH WŁASNYCH 47
1. Podsumowanie i prognoza problemu 55
ZAKOŃCZENIE 63
BIBLIOGRAFIA 66
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 69
ANEKS 70

Nauczyciel w opiniach uczniów klas ósmych

część praktyczna pracy dyplomowej

Rozdział II. Założenia metodologiczne i organizacyjne badań własnych 1
2. 1. Przedmiot i cel badań 1
2. 2. Problemy i hipotezy badawcze 4
2. 3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 7
2. 4. Teren badanego środowiska 9
2. 5. Organizacja i przebieg badań własnych 12

Rozdział III. Analiza i interpretacja wyników badań własnych 17
3.1. Oczekiwania uczniów wobec nauczycieli 17
3.2. Znaczenie przygotowania merytorycznego pedagogów i ich stosunek do swoich obowiązków 25
3.3. Wpływ osiągnięć uczniów na postrzeganie swoich nauczycieli 32
3.4. Wpływ relacji między badanymi uczniami a nauczycielami na opinie uczniów o nauczycielach 34
3.5. Weryfikacja hipotez i wnioski 40

Załącznik – kwestionariusz ankiety

Motywy podjęcia studiów z pedagogiki

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. ISTOTA I POJĘCIE MOTYWU 5
1.1. Zakres pojęciowy motywu i motywacji 5
1.2. Uwarunkowania i formy motywacji 10
1.3. Motyw w najważniejszych systemach teoretycznych 14
1.4. Afektywne i poznawcze mechanizmy leżące u podstaw motywacji 18
1.5. Specyficzne ludzkie mechanizmy motywacyjne 21
1.6. Główne motywy podejmowania studiów wyższych 23

ROZDZIAŁ II. PODSTAWY METODOLOGICZNE BADAŃ WŁASNYCH 26
2.1. Przedmiot i cel badań 26
2.2. Problemy i hipotezy badawcze 28
2.3. Metody i techniki badań 34
2.4. Charakterystyka próby badawczej 39

ROZDZIAŁ III. MOTYWY PODJĘCIA STUDIÓW Z PEDAGOGIKI W NIEPAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE PEDAGOGICZNEJ W BIAŁYMSTOKU W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH 41
3.1. Analiza wyników badań 41
3.2. Wnioski 46

ZAKOŃCZENIE 55
BIBLIOGRAFIA 58
SPIS TABEL 60
SPIS RYSUNKÓW 61
SPIS WYKRESÓW 62
Aneks 63

Konflikty dzieci w wieku przedszkolnym, a sposoby ich rozwiązywania

Wstęp

Rozdział I. Problematyka konfliktów dziecięcych w świetle literatury
1.1. Konflikty jako naturalne zjawisko rozwojowe w wieku dziecięcym
1.2. Pojęcie i rodzaje konfliktów dziecięcych
1.3. Podłoże konfliktów dziecięcych
1.4. Sposoby rozwiązywania konfliktów
1.4.1. Metoda bez porażek Thomasa Gordona
1.4.2. Metoda Edwarda de Bono
1.4.3. Burza mózgów
1.4.4. Drama

Rozdział II. Metodologia badań własnych
2.1. Przedmiot i cel badań
2.2. Problemy badawcze
2.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze

Rozdział III. Konflikty w grupie- opis badań
3.1. Rozwiązywanie konfliktów przez dzieci
3.2. Rozwiązywanie konfliktów przy pomocy nauczyciela

Podsumowanie
Bibliografia
Aneks


Pełny temat pracy: Konflikty dzieci w wieku przedszkolnym, a sposoby ich rozwiązywania. Na przykładzie dzieci pięcioletnich

Celem badań było określenie najbardziej typowych konfliktów wśród dzieci pięcioletnich i sytuacji, w których najczęściej do nich dochodzi.

Problem badawczy ogólny: W jaki sposób rozwiązywane są konflikty między dziećmi w przedszkolu?

Problemy szczegółowe:

  1. W jaki sposób dzieci samodzielnie rozwiązują konflikty?
  2. W jaki sposób dzieci rozwiązują konflikty przy pomocy nauczyciela?

Przy problemie nr 2 chodzi o rozwiązywanie konfliktów metodą bez porażek Gordona.