Prace dyplomowe z dziedziny: Pedagogika

prace dyplomowe z pedagogiki

Praca socjalna w środowisku zagrożeń bezrobociem

Wstęp 3
Rozdział I. Teorie i uwarunkowania pedagogiki 5
1. Podstawowe pojęcia w pedagogice 5
2. Wychowanie jako podstawowa metoda pedagogiki 8
3. Ideał swobodnego wychowania 16
Rozdział II. Aspekty pojęciowe zjawiska bezrobocia 21
1. Pojęcie bezrobotnego i pomiar bezrobocia 21
2. Identyfikacja poszczególnych rodzajów bezrobocia 27
3. Skutki bezrobocia 29
4. Polityka państwa wobec bezrobocia 35
Rozdział III. Metodologia badań 42
1. Uwagi i refleksje wstępne 42
2. Cel i konkretne zadania badawcze 42
3. Przedmiot i teren badań 47
4. Metody badawcze zastosowane w pracy 48
5. Procedura badań 51
6. Charakterystyka badanych osób 52
Rozdział. IV. Wnioski z przeprowadzonych badań 55
1. Prezentacja wyników badań 55
2. Wnioski 64
Zakończenie 73
Bibliografia 75
Spis tabel 77
Spis wykresów 78
Aneks 79

Agresja u dzieci w wieku przedszkolnym

praca magisterska z pedagogiki

STRESZCZENIE 3
ROZDZIAŁ I. ANALIZA TEMATYKI PRACY 4
1.1. Wstęp 4
1.2. Cel i zakres pracy 6
1.3. Podstawowe pojęcia dotyczące tematu 7
ROZDZIAŁ II. PROBLEMATYKA BADAŃ WŁASNYCH 14
2.1. Istota agresji u dzieci w wieku przedszkolnym 14
2.1.1. Wychowawcze oddziaływanie rodziny 20
2.1.2. Reakcje agresywne dzieci 30
2.1.3. Przyczyny agresji i sposoby radzenia sobie z nią 34
2.2. Metodologia badań własnych 39
2.2.1. Cel badań 39
2.2.2. Problemy badawcze 40
2.2.3. Hipotezy badawcze 43
2.2.4. Metody i techniki badań 46
2.3. Teren i organizacja badań 52
ROZDZIAŁ III. AGRESJA U DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM W ŚWIETLE PRZEPROWADZONYCH BADAŃ WŁASNYCH 56
3.1. Analiza wyników badań 56
3.2. Wnioski 72
PODSUMOWANIE 93
BIBLIOGRAFIA 95
SPIS TABEL I WYKRESÓW 98
Załączniki 100

Socjalizacja dziecka a orientacje mentalne rodziców – indywidualizm i kolektywizm

część praktyczna pracy dyplomowej

Rozdział 1.Podstawy metodologiczne badań własnych.
1.1. Założenia i cele badań.
1.2. Metody i techniki badań.
1.3. Charakterystyka wybranej grupy.

Rozdział 2. Analiza przeprowadzonych badań.
2.1. Wyniki badań.
2.2. Wnioski z przeprowadzonych badań.

Realizacja funkcji rodzinnych w rodzinach zastępczych spokrewnionych

Wstęp
Rozdział I. Skala dysfunkcjonalności rodziny w Polsce w literaturze
1.1. Pojęcie rodziny dysfunkcjonalnej
1.2. Dysfunkcjonalność rodziny jako przyczyna patologii społecznych
1.3. Przemiany w rodzinie
Rozdział II. Definicja rodzin zastępczych
2.1. Formy i skala
2.2. Ustawodawstwo
2.3. Statystyka
2.4. Skala rodzin zastępczych spokrewnionych
2.5. Polityka państwa wobec kwestii pieczy zastępczej. Rola organizacji pozarządowych
Rozdział III. Podstawy funkcjonowania rodzin zastępczych
3.1. Stan prawny i praktyka sądowa w zakresie ustanawiania rodzin zastępczych
3.2. Zabezpieczenie i sposoby finansowania rodzin zastępczych
3.3. Problemy opiekuńczo-wychowawcze rodzin zastępczych
Rozdział IV. Rola rodziny zastępczej w przygotowaniu dziecka do życia w społeczeństwie
4.1. Poziom zaspokajania elementarnych potrzeb dziecka przez rodzinę zastępczą
4.2. Zaspokajanie potrzeb socjalno – materialnych dziecka
4.3. Poziom przygotowania dziecka do życia w społeczeństwie
Zakończenie
Bibliografia

Bezrobocie wśród absolwentów szkół wyższych. Organizacja grupy wsparcia dla bezrobotnych absolwentów szkół wyższych

Wstęp
Rozdział I. Bezrobocie jako problem społeczny
1.1. Pojęcie i rodzaje bezrobocia
1.2. Przyczyny bezrobocia
1.3. Społeczne i ekonomiczne skutki bezrobocia
1.4. Bezrobocie wśród młodzieży
Rozdział II. Fazy i sposoby przeciwdziałania bezrobocia
2.1. Uwzględnienie ustawy o bezrobociu
2.2. Sfery oddziaływania polityki społecznej
2.3. Zasady i formy przeciwdziałania bezrobociu oraz łagodzenia jego skutków według ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu
2.4. Sposoby walki z bezrobociem
Rozdział III. Projekt socjalny – bezrobocie wśród absolwentów szkół wyższych, założenia teoretyczne
3.1. Uzasadnienie projektu
3.2. Cel i zakres projektu
3.3. Metoda pracy z grupą
Zakończenie
Bibliografia

Przemoc wśród uczniów szkół ponadpodstawowych

Wstęp 3
Rozdział 1. Przemoc w literaturze pedagogicznej i psychologicznej 5
1.1. Pojęcie przemocy i agresji 5
1.2. Rodzaje przemocy szkolnej 9
1.3. Uwarunkowania agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży 12
1.4. Źródła przemocy w szkole 14
1.5. Przemoc jako problem współczesnej szkoły 19
Rozdział 2. Środowisko szkolne – możliwość występowania przemocy 22
2.1. Charakterystyka współczesnej szkoły 22
2.2. Klasa szkolna jako grupa społeczna 23
2.3. Charakterystyka młodzieży w aspekcie psychologicznym 24
2.4. Występowanie przemocy na terenie klasy szkolnej i szkoły 25
2.5. Możliwość zapobiegania przemocy na terenie klasy szkolnej i szkoły 26
2.6. Badania pedagogiczne nad przemocą w szkole i klasie szkolnej 28
Rozdział 3. Metody badań własnych 31
3.1. Przedmiot i cel badań 31
3.2. Problemy i hipotezy badawcze 31
3.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 35
3.4. Teren i organizacja badań 37
3.5. Charakterystyka próby badawczej 39
Rozdział 4. Analiza wyników badań własnych 42
4.1. Objawy przemocy 42
4.2. Miejsca przejawów przemocy 59
4.3. Główni agresorzy szkolni 61
4.4. „Osoby zaufane” 63
4.5. Wnioski z badań 64
Zakończenie 67
Bibliografia 70
Spis tabel 73
Aneks 75

Partnerzy szkoły w środowisku

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I.
TEORETYCZNE PODSTAWY PROBLEMU 5
1. Analiza pojęć 5
2. Funkcje szkoły 8
3. Przemiany we współczesnej szkole 11
4. Funkcje rodziny 16
ROZDZIAŁ II.
BUDOWANIE DOBRYCH RELACJI 20
1. Przemiany we współczesnej rodzinie 20
2. Potrzeba współpracy szkoły z rodziną 25
3. Formy i modele współpracy 30
4. Wspólne cele i wzajemne zobowiązania 36
ROZDZIAŁ III.
WSPÓŁPRACA SZKOŁY Z RODZICAMI 41
1. Polskie realia 41
2. Propozycja kierunku zmian 49
ZAKOŃCZENIE 53
BIBLIOGRAFIA 54

Gry i zabawy dydaktyczne rozwijające pojęcia miarowe u dzieci

WSTĘP 2
1. METODOLOGICZNE PODSTAWY WŁASNYCH PRÓB BADAWCZYCH 5
1.1. Uzasadnienie wyboru tematu 5
1.2. Przedmiot i cele pracy 6
1.3. Hipotezy badawcze, zmienne i ich wskaźniki 7
1.4. Etapy badań i stosowane metody 8
2. PSYCHOLOGICZNE PRAWIDŁOWOŚCI ROZWOJU MYŚLENIA DZIECKA W ŚWIETLE TEORII J. PIAGETA 10
2.1. Elementy teorii J. Piageta 10
2.2. Rozwój matematyczny u dzieci w wieku przedszkolnym 18
2.3. Początki rozwoju pojęcia długości 31
3. PRZEBIEG I WYNIKI WŁASNYCH PRÓB BADAWCZYCH 34
3.1. Charakterystyka terenu badań 34
3.2. Opis gier i zabaw dydaktycznych wykorzystanych podczas badania 37
3.3. Analiza wyników 46
3.4. Uwagi i wnioski 52
4. ZAKOŃCZENIE 54
BIBLIOGRAFIA 56
SPIS TABEL 59
ANEKS 60
ARKUSZ OBSERWACJI 61

Wpływ edukacyjnych programów telewizyjnych na zachowanie dziecka w wieku przedszkolnym

Wstęp 3
Rozdział I. Charakterystyka dziecka w wieku przedszkolnym 5
1. Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym 5
2. Formy działalności dziecka w wieku przedszkolnym 16
3. Model dziecka dojrzałego do podjęcia nauki w szkole 21
4. Rodzaje zabaw dziecka w wieku przedszkolnym 26
5. Rola telewizyjnych programów edukacyjnych w życiu dziecka 30
Rozdział II. Metodologia badań własnych 37
1. Przedmiot i cel badań 37
2. Problemy i hipotezy badawcze 37
3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 39
4. Charakterystyka badanej grupy i terenu badań 41
Rozdział III. Analiza wyników badań własnych 45
1. Charakterystyka edukacyjnych programów telewizyjnych oglądanych przez dzieci 45
2. Rola rodziców w organizowaniu spędzaniu wolnego czasu przez dziecko 54
3. Wpływ oglądanych programów edukacyjnych na rodzaj zabaw podejmowanych przez dziecko 60
Zakończenie 64
Bibliografia 67
Spis tabel 70
Spis rysunków 71
Aneks 72

Edukacja międzykulturowa

Wstęp 3
Rozdział 1. Edukacja międzykulturowa – zadania i idea 5
1.1. Cele edukacji międzykulturowej 5
1.2. Procesy kreowania tożsamości kulturowej 11
1.3. Globalizacja a edukacja 20
Rozdział 2. Charakterystyka polityki edukacyjnej w UE 2
2.1. Prawodawstwo Unii Europejskiej w sprawie edukacji 2
2.2. Integracja europejska a polityka edukacyjna 10
2.3. Polityka edukacyjna w krajach Europy na tle działań Rady Europy, OECD, UNESCO. 18
Rozdział 3. System edukacji w Unii Europejskiej 2
3.1. Charakterystyka systemów edukacji w wybranych krajach 2
3.2. Zasady finansowania szkolnictwa w krajach UE 14
3.3. Wspólne zamierzenia 18
Rozdział 4. Edukacja międzykulturowa w praktyce zjednoczonej Europy 2
4.1. Edukacja w procesie kształtowania się świadomości narodowej 2
4.2. Polityka państw wobec mniejszości narodowych i w regionach przygranicznych 10
4.3. Tożsamość kulturowa w kontekście integracji europejskiej 17
Zakończenie 23
Bibliografia 26
Spis tabel 31