Prace dyplomowe z kierunku: Pedagogika

prace dyplomowe z pedagogiki

Uczeń w grupie rówieśniczej

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. POJĘCIE JEDNOSTKI LUDZKIEJ 5
1.1. Definicje jednostki ludzkiej 5
1.2. Ujęcie biologiczne 10
1.3. Ujęcie socjologiczne 11
1.4. Ujęcie psychologiczne 15
1.5. Pozycja i akceptacja społeczna dziecka 23
1.5.1. Pozycja społeczna 23
1.5.2. Akceptacja społeczna 26
1.5.3. Uspołecznienie jednostki 28

ROZDZIAŁ II. ISTOTA GRUPY SPOŁECZNEJ 30
2.1. Pojęcie grupy społecznej 30
2.2. Kryteria wyróżniające grupę społeczną 35
2.3. Podstawowe struktury wewnątrzgrupowe 37
2.4. Spójność grupowa 39
2.5. Role społeczne w grupach 42
2.6. Grupa społeczna wobec działań zbiorowych 46
2.7. Grupy społeczne a sieci społeczne 47
2.8. Grupa społeczna wobec kształtowania społecznej osobowości jednostki 48
ROZDZIAŁ III. METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH 51
3.1. Przedmiot i cel badań 51
3.2. Problemy i hipotezy badawcze 52
3.3. Metody i techniki badań 58
3.4. Charakterystyka próby badawczej 64

ROZDZIAŁ IV. AKCEPTACJA I POZYCJA SPOŁECZNA W KLASIE W ŚWIETLE PRZEPROWADZONYCH BADAŃ 65
4.1. Analiza wyników badań 65
4.1.1. Rozpoznanie gwiazd socjometrycznych w klasie 65
4.1.2. Rozpoznanie osób izolowanych w klasie 69
4.1.3. Rozpoznanie podgrup w klasie 69
4.1.4. Czynniki warunkujące pozycję ucznia w klasie 70
4.2. Wnioski 73

ZAKOŃCZENIE 80
BIBLIOGRAFIA 82
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 84
ANEKS 85

Świetlica jako organizator wolnego czasu

Wstęp 3

Rozdział I. Pojęcie i istota świetlicy 5
1.1. Definicja świetlicy 5
1.2. Rodzaje świetlicy 10
1.3. Funkcje świetlicy 13
1.3.1. Funkcja opiekuńcza 14
1.3.2. Funkcja wychowawcza 15
1.3.3. Funkcja społeczna 19
1.3.4. Funkcja dydaktyczna 20

Rozdział II. Zadania i kierowanie świetlicą 26
2.1. Problem kierowania i zarządzania świetlicą 26
2.2. Zadania kierownika świetlicy 30
2.3. Formy i organizacja czasu w świetlicy 35
2.3.1. Czynności dydaktyczne 35
2.3.2. Gry i zabawy 39
2.3.3. Rozwiązywanie trudności wychowawczych 43

Rozdział III. Świetlica jako organizator wolnego czasu. Doświadczenia świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 39 w Gdańsku Wrzeszczu 48
3.1. Charakterystyka świetlicy 48
3.2. Cele świetlicy 50
3.3. Zadania świetlicy 51
3.4. Program świetlicy 54
3.4.1. Cele edukacyjne programu 54
3.4.2. Cele terapeutyczne programu 55
3.4.3. Cele rozwojowe programu 55
3.5. Zabawy, gry psychologiczne, ruchowe w świetlicy 57

Zakończenie 58
Bibliografia 60

Spis tabel 65

Spis fotografii 66

Wpływ telewizji na psychikę i rozwój dziecka w wieku wczesnoszkolnym

Wstęp

Rozdział I. Dziecko w wieku wczesnoszkolnym – zakres pojęcia
1.1. Wiek wczesnoszkolny – charakterystyka
1.1.1. Rozwój fizyczny
1.1.2. Rozwój społeczny
1.1.3. Rozwój emocjonalny
1.2. Problemy wieku wczesnoszkolnego
1.3. Formy organizowania czasu wolnego dziecka

Rozdział II. Telewizja i jej rola w kształtowaniu osobowości dziecka w wieku wczesnoszkolnym
2.1. Pojęcie telewizji
2.2. Telewizja jako środowisko wychowawcze
2.2.1. Rodzaje i specyfika wpływu oraz czynniki warunkujące jego skuteczność i zasięg
2.2.2. Odbiór treści prospołecznych i aspołecznych przez dzieci – reklama
2.2.3. Dziecko przed telewizorem – aspekt pedagogiczny problematyki
2.2.4. Rola wzorów osobowych i sytuacji w kształtowaniu postaw
2.3. Wpływ telewizji na rozwój dziecka: zdrowotny, emocjonalny, intelektualny
2.4. Postawy rodziców wobec telewizji

Rozdział III. Wpływ telewizji na psychikę i rozwój dziecka w wieku wczesnoszkolnym.
Metodologia i wyniki badań własnych
3.1. Metodologia badań
3.1.1. Przedmiot i cel badań
3.1.2. Problemy i hipotezy badawcze
3.1.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze
3.1.4. Teren badań i grupa badawcza
3.2. Wyniki badań własnych
3.2.1. Wpływ telewizji na rozwój fizyczny dziecka
3.2.2. Wpływ telewizji na rozwój psychiczny dziecka
3.3. Podsumowanie i wnioski

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
Załącznik

Teoretyczny wymiar wielokulturowości

rozdział teoretyczny pracy dyplomowej na temat Szkoła dwujęzyczna jako środowisko wielokulturowe

Rozdział 1. Teoretyczny wymiar wielokulturowości
1.1. Pojęcie wielokulturowości
1.2. Wielokulturowość jako nowy kierunek wychowania
1.3. Edukacja wielokulturowa w Polsce
1.4. Wpływ rodziny na wychowanie wielokulturowe

Wielokulturowość w tradycyjnym ujęciu antropologicznym wskazywała na istniejące w świecie bogactwo, odmienność kultur będących odrębną, sa­mowystarczalną całością. Obecne ujęcie wielokulturowości odnoszone jest najczęściej do problematyki różnic kulturowych w obrębie społeczeństw po­szczególnych państw, których część stanowią mniejszości kulturowe, etnicz­ne, religijne i inne, i które to domagają się należnego im miejsca[1].

Wielokultu­rowość jest więc często opisywana i analizowana jako różne modele koegzy­stencji na jednym obszarze ludzi wywodzących się z różnych grup etnicz­nych, narodowych, odmiennych tradycji, kultur. Treści odrębności kultur, połączone z interakcjami ich przedstawicieli, nieodłącznymi procesami akulturacji występującymi na określonej przestrzeni i w określonym czasie, całą gamą przeobrażeń historycznych (podboje, kolonializm, powstawanie fede­racji, związków między państwami, migracje zarobkowe, uchodźcy politycz­ni, wojenni itp.), a w ostatnim okresie procesy modernizacji, integracji, globalizacji i regionalizacji, przyczyniają się do promowania wielości form i wzorców rozwiązań w tym zakresie[2].

[1] F. Adamski (red.), Pedagogika kultury, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2005, s. 90

[2] Tamże, s. 91

Relacje między zachowaniem a sukcesem w nauce edukacji plastycznej uczniów klasy III

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. NAUCZYCIEL I JEGO ROLA W PROCESIE EDUKACJI 4
1.1. Edukacja – zakres pojęciowy 4
1.2. Cele kształcenia 10
1.3. Istota edukacji plastycznej 21
1.4. Rola nauczyciela 23

ROZDZIAŁ II. METODOLOGICZNE PODSTAWY BADAŃ WŁASNYCH 28
2.1. Przedmiot i cel badań 28
2.2. Problemy i hipotezy badawcze 29
2.3. Metody i techniki badań 33
2.4. Organizacja badań 34
2.5. Charakterystyka próby badawczej 35

ROZDZIAŁ III. RELACJE MIĘDZY ZACHOWANIEM A SUKCESEM ZACHODZĄCE W NAUCE EDUKACJI PLASTYCZNEJ UCZNIÓW KLASY III W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH 37
4.1. Analiza wyników badań 37
4.2. Wnioski 43
ZAŁĄCZNIK NR 1 45

ZAKOŃCZENIE 48

BIBLIOGRAFIA 50

SPIS TABEL 53

Rola współczesnej rodziny w zaspokajaniu potrzeb dziecka

Wstęp 2

Rozdział I. Pojęcie i istota rodziny 4
1.1. Rodzina – zakres pojęcia 4
1.2. Funkcje rodziny 6
1.3. Dziecko a rodzina: interakcje, stosunki, rozwój 11
1.3.1. Rodzinne uwarunkowania rozwoju osobowości jednostki 11
1.3.2. Założenia wyjściowe badań nad rodziną 12
1.3.3. Paradygmat teoretyczny badań nad związkiem między rodziną, jej funkcjonowaniem i rozwojem a jednostką i jej rozwojem indywidualnym 15
1.3.4. Rozwój psychiczny jednostki w rodzinie 17
1.3.5. Doświadczenie i jego rola w procesach rozwoju psychicznego jednostki 18
1.3.6. Stosunki międzyosobowe, społeczne role rodzinne i pozycje zajmowane w rodzinie a rozwój jednostki 22

Rozdział II. Znaczenie i zaspokajanie potrzeb dziecka 25
2.1. Istota dziecięcych potrzeb 25
2.2. Dorosły sposób myślenia o dzieciach 28
2.3. Rozwój przywiązania w rodzinie 29
2.3.1. Istota i funkcje przywiązania 29
2.3.2. Droga rozwoju 36
2.3.3. Przywiązanie bezpieczne i pozabezpieczne 38
2.4. Zaspokajanie potrzeb dziecka w rodzinie 45

Rozdział III. Metodologia badań własnych 47
3.1. Charakterystyka badań pedagogicznych 47
3.2. Przedmiot i cel badan 50
3.3. Problemy i hipotezy badawcze 51
3.4. Zmienne i ich wskaźniki 57
3.5. Metody, techniki i narzędzia badawcze 58
3.6. Charakterystyka badanej zbiorowości 61

Rozdział IV. Wyniki badań i ich omówienie 65

Rozdział V. Podsumowanie i wnioski końcowe 77
5.1. Analiza wyników badań 77
5.2. Wnioski 83

Zakończenie 85
Bibliografia 87
Spis tabel 91
Spis rysunków 92
Spis schematów 94
Aneks 95

Rola rodziny w socjalizacji dziecka w wieku przedszkolnym

Wstęp 4

Rozdział I. Socjalizacja a rodzina– istota i zakres znaczeniowy pojęć 6
1.1. Socjalizacja – zagadnienia terminologiczne 6
1.2. Rodzina – koncepcje definicyjne 14
1.2.1. Rodzina i jej podstawowe funkcje 14
1.2.2. Rodzina współczesna; ważniejsze cechy i kierunki zmian 23
1.2.3. Zagadnienia socjalizacji w rodzinie 27

Rozdział II. Wiek przedszkolny jako ważny etap socjalizacji dziecka w rodzinie 36
2.1. Charakterystyka wieku przedszkolnego 36
2.2. Społeczna sytuacja rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym 44
2.3. Poznawanie siebie i otoczenia 47
2.4. Sytuacja wychowawcza dziecka 51
2.4.1. Środowisko domowe 51
2.4.2. Styl wychowania 52
2.4.3. Struktura rodziny 53
2.4.4. Rodzeństwo 55

Rozdział III. Metodologia badań własnych 57
3.1. Przedmiot i cel badań 57
3.2. Problemy i hipotezy badawcze 58
3.3. Metody i techniki badań 60
3.4. Dobór grupy badanej 61
3.5. Organizacja i przebieg badań 63

Rozdział IV. Rola rodziny w socjalizacji dziecka w wieku przedszkolnym – wyniki badań własnych 65
4.1. Wyniki badań 65
4.2. Miejsce i rola rodziny w życiu przedszkolaka 73
4.2.1. Obszary zmian rozwojowych 73
4.2.2. Zmiany w sferze poznawczej 74
4.2.3. Zmiany w sferze emocjonalnej a początki refleksji i utrata dziecięcej spontaniczności 75
4.2.4. Uczenie się ról 76
4.3. Podsumowanie i ocena wyników badań własnych 78
4.4. Wnioski i postulaty dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym 80

Zakończenie 85
Bibliografia 87
Spis rysunków 91
Spis tabel 92
Spis wykresów 93
Załącznik 94

Rola TV i komputera na lekcjach geografii

Wstęp 2

Rozdział 1. Medialne wspomaganie lekcji geografii w szkole podstawowej 4
1. Rozwój komputerów w zarysie historycznym 4
2. Program nauczania geografii w szkole podstawowej 8
3. Film dydaktyczny na lekcji geografii 11
4. Miejsce komputera w procesie uczenia się i nauczania geografii 13
5. Charakterystyka wybranych programów do nauczania geografii 20

Rozdział 2. Metodologia badań 25
1. Przedmiot i cel badań 25
2. Problemy badawcze 26
3. Hipotezy badawcze 30
4. Metoda, technika i narzędzie badań 32
5. Teren i organizacja badań 38
6. Charakterystyka próby badawczej 40

Rozdział 3. Rola TV i komputera na lekcjach geografii- wyniki badań 43
3.1. Zakres wykorzystywania TV i komputerów na lekcjach 43
3.2. Wpływ płci, wieku i stażu pracy nauczycieli na rodzaj programów komputerowych i usług internetowych wykorzystywanych przez nich w procesach kształcenia 50
3.3. Wpływ płci uczniów na częstotliwość i zakres korzystania przez nich z komputera i Internetu w procesach kształcenia zakres w dziedzinie geografii 55
3.4. Weryfikacja hipotez 59

Zakończenie 60
Bibliografia 62
Spis tabel 65
Spis rysunków 67
Załączniki 69

Rola ojca w rodzinie

Wstęp 3

Rozdział I. Istota i pojęcie rodziny 5
1.1. Rodzina i jej podstawowe funkcje 5
1.2. Rodzina współczesna; ważniejsze cechy i kierunki zmian w jej funkcjach 9
1.3. Role społeczne w rodzinie. Pozycje jej członków. Autorytet rodziców 12
1.4. Zagadnienia socjalizacji w rodzinie 18
1.5. Rodzina a inne instytucje wychowania w okresie pierwszych lat dzieciństwa 23

Rozdział II. Ojcostwo – zakres znaczeniowy 27
2.1. Ojcostwo – znaczenie pojęcia 27
2.2. Rola obecności ojca na kształtowanie osobowości dziecka 28
2.3. Relacje ojciec-syn, ojciec córka 39
2.4. Zmiany zachodzące w roli ojca 44
2.5. Ojciec współcześnie 50

Rozdział III. Rola ojca w rodzinie 52
3.1. Ojciec w świetle prawa i nauki 52
3.2. Medialny obraz ojca w relacjach małżeńskich i rodzinnych 57
3.2.1. Ojciec tradycjonalista 57
3.2.2. Ojciec partner 62
3.2.3. Ojciec niewierny 64
3.2.4. Ojciec macho 65
3.2.5. Ojciec sadysta 65
3.2.6. Ojciec tradycyjny 67
3.2.7. Nowy model ojcostwa 69
3.2.8. Ojciec po rozwodzie 72
3.3. Współczesna rola ojca 74
3.4. Współczesny autorytet ojca 77

Zakończenie 79

Bibliografia 82

Rodzina zastępcza jako forma opieki nad dzieckiem osieroconym

Wstęp 3

Rozdział I. Rodzina zastępcza – istota i zakres znaczeniowy pojęcia 5
1.1. Wyjaśnienie terminów używanych w pracy 5
1.2. Definicja rodziny zastępczej 8
1.3. Rodzina zastępcza w świetle prawa 12
1.4. Podział rodziny zastępczej 27
1.4.1. Kryterium spokrewnienia opiekunów i dzieci 27
1.4.2. Kryterium liczby przyjętych dzieci 28
1.5. Adopcja a rodzina zastępcza 29
1.6. Rodzina zaprzyjaźniona 30
1.7. Publikowane wyniki badań na temat rodziny zastępczej jako formy opieki nad dzieckiem osieroconym 31

Rozdział II. Metodologia badań własnych 39
2.1. Cel i przedmiot badań 39
2.2. Problemy badawcze i hipotezy robocze 41
2.3. Metody, techniki i narzędzia badań 48
2.4. Dobór grupy badawczej i jej charakter 54
2.5. Organizacja i przebieg badań 55

Rozdział III. Rodzina zastępcza jako forma opieki nad dzieckiem osieroconym. Analiza i ocena wyników badań własnych 58
3.1. Wyniki badań 58
3.2. Ocena i podsumowanie wyników badań 64
3.3. Proponowane kierunki zmian w systemie organizacyjnym rodzin zastępczych 69

Zakończenie 71

Bibliografia 73

Spis tabel 76

Spis rysunków 77

Aneks 78