Prace dyplomowe z dziedziny: Pedagogika

prace dyplomowe z pedagogiki

Konflikty dzieci w wieku przedszkolnym, a sposoby ich rozwiązywania

Wstęp

Rozdział I. Problematyka konfliktów dziecięcych w świetle literatury
1.1. Konflikty jako naturalne zjawisko rozwojowe w wieku dziecięcym
1.2. Pojęcie i rodzaje konfliktów dziecięcych
1.3. Podłoże konfliktów dziecięcych
1.4. Sposoby rozwiązywania konfliktów
1.4.1. Metoda bez porażek Thomasa Gordona
1.4.2. Metoda Edwarda de Bono
1.4.3. Burza mózgów
1.4.4. Drama

Rozdział II. Metodologia badań własnych
2.1. Przedmiot i cel badań
2.2. Problemy badawcze
2.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze

Rozdział III. Konflikty w grupie- opis badań
3.1. Rozwiązywanie konfliktów przez dzieci
3.2. Rozwiązywanie konfliktów przy pomocy nauczyciela

Podsumowanie
Bibliografia
Aneks


Pełny temat pracy: Konflikty dzieci w wieku przedszkolnym, a sposoby ich rozwiązywania. Na przykładzie dzieci pięcioletnich

Celem badań było określenie najbardziej typowych konfliktów wśród dzieci pięcioletnich i sytuacji, w których najczęściej do nich dochodzi.

Problem badawczy ogólny: W jaki sposób rozwiązywane są konflikty między dziećmi w przedszkolu?

Problemy szczegółowe:

  1. W jaki sposób dzieci samodzielnie rozwiązują konflikty?
  2. W jaki sposób dzieci rozwiązują konflikty przy pomocy nauczyciela?

Przy problemie nr 2 chodzi o rozwiązywanie konfliktów metodą bez porażek Gordona.

Obraz rodziny w oczach sześcioletniego dziecka

Wstęp 3
Rozdział I. Obraz współczesnej rodziny 5
1.1. Rodzina- zakres pojęciowy 5
1.2. Typy i funkcje rodziny 8
1.3. Opieka rodzinna wobec rzeczywistości współczesnej 12
1.4. Istota rodziny współczesnej 19
1.5. Rodzina współczesna a rodzina tradycyjna 25
Rozdział II. Rodzina w oczach dziecka 29
2.1. Obraz rodziny w oczach dziecka maltretowanego 29
2.2. Obraz rodziny w oczach mieszkańców Domów Dziecka 34
2.3. Postrzeganie rodziny przez dziecko w wieku przedszkolnym 35
2.4. Dziecko i jego postrzeganie miłości rodzicielskiej 41
Rozdział III. Rozwój dziecka sześcioletniego 50
3.1. Obszary zmian rozwojowych sześciolatka 50
3.1.1. Zmiany fizyczne 50
3.1.2. Zmiany w sferze poznawczej 51
3.1.3. Zmiany w sferze emocjonalnej 55
3.2. Rozwój moralny i samoocena 56
3.3. Postrzeganie siebie i innych ludzi 61
3.4. Stosunki między rodzicami a dziećmi 64
3.5. Relacje z rówieśnikami 67
Rozdział IV. Rodzina w opinii dzieci na podstawie wyników badań własnych 70
4.1. Podstawy metodologiczne badań własnych 70
4.1.1. Przedmiot i cel badań 70
4.1.2. Problemy i hipotezy badawcze 71
4.1.3. Metody i techniki badań 76
4.1.4. Charakterystyka próby badawczej 78
4.2. Analiza wyników badań 79
4.2.1. Analiza rysunków dzieci 79
4.2.2. Analiza wyników wywiadu 88
Zakończenie 93
Bibliografia 95
Spis tabel i rysunków 99
Aneks 100

Funkcjonowanie doradztwa zawodowego

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I ISTOTA DORADZTWA ZAWODOWEGO 5
1.1. Pojęcie doradztwa zawodowego 5
1.2. Rys historyczny funkcjonowania doradztwa zawodowego 13
1.3. Poradnictwo zawodowe w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej 18
1.4. Rola doradcy zawodowego w poradnictwie zawodowym 25
ROZDZIAŁ II ROLA SZKOLNEGO DORADCY ZAWODOWEGO 30
2.1. Decyzje edukacyjno – zawodowe młodzieży 30
2.2. Przesłanki utworzenia stanowiska szkolnego doradcy zawodowego 34
2.3. Zasady moralne i normy etyczne szkolnego doradcy zawodowego 38
2.4. Rola i zadania szkolnego doradcy zawodowego 44
ROZDZIAŁ III METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH 50
3.1. Przedmiot i cel badań 50
3.2. Problemy i hipotezy badawcze 51
3.3. Metody i techniki badań 54
3.4. Teren i organizacja badań 57
ROZDZIAŁ IV FUNKCJONOWANIE STANOWISKA SZKOLNEGO DORADCY ZAWODOWEGO W XXVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. T. CZACKIEGO W WARSZAWIE W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH 59
4.1. Analiza wyników badań 59
4.2. Wnioski 73
ZAKOŃCZENIE 76
BIBLIOGRAFIA 78
SPIS TABEL 82
SPIS WYKRESÓW 83
ANEKS 84

Edukacja medialna w szkole

Wstęp 2
Rozdział I. Edukacja medialna 3
1.1. Technologia kształcenia 3
1.2. Multimedialny model kształcenia 13
1.3. Edukacja medialna w dobie technologii informatycznych 17
Rozdział II. Metodologia badań własnych 27
2.1. Przedmiot i cel badań 27
2.2. Problemy i hipotezy badawcze 28
2.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 34
2.4. Teren i organizacja badań 39
2.5. Charakterystyka próby badawczej 39
Rozdział III. Analiza wyników badań własnych 42
Zakończenie 51
Bibliografia 56
Spis tabel 58
Spis rysunków 59
Spis wykresów 60
Aneks 61

Dojrzałość szkolna

Wstęp 3

Rozdział I. Przedszkole 5
1.1. Cele i zadania wychowawcze wychowawcy 5
1.2. Funkcje przedszkola 10
1.3. Zakres wychowania przedszkolnego 12
1.4. Metody i formy pracy w przedszkolu 26

Rozdział II. Dojrzałość szkolna 28
2.1. Pojęcie dojrzałości szkolnej 28
2.2. Obszary dojrzałości szkolnej 32
2.2.1. Dojrzałość umysłowa (wskaźniki) 34
2.2.2. Dojrzałość edukacji społecznej 37
2.2.3. Dojrzałość fizyczna 40

Rozdział III. Metodologia badań 45
3.1. Cel i problemy badawcze 46
3.2. Techniki i metody badawcze 49
3.3. Teren i charakterystyka osób objętych badaniem 51

Rozdział IV. Poziom dojrzałości szkolnej – wyniki badań własnych 53
4.1. Środowisko przedszkolne a dojrzałość szkolna 53
4.2. Badanie dojrzałości emocjonalno-społecznej i intelektualnej 56

Wnioski 65

Bibliografia 70

Spis tabel 74

Spis rysunków 75

Spis wykresów 76

Załącznik 77

Czas wolny dzieci w klasach 1-3 na terenach wiejskich

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. ISTOTA CZASU WOLNEGO 5
1.1. Definicje czasu wolnego 5
1.2. Miejsce czasu wolnego w naukach pedagogicznych 11
1.3. Funkcje czasu wolnego 13
1.4. Czynniki wolnego czasu 18
1.5. Badania nad sposobem spędzania czasu wolnego 21
1.6. Czas wolny a ideał społeczeństwa 24

ROZDZIAŁ II. WPŁYW FORM SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO NA ROZWÓJ DZIECI 27
2.1. Istota czasu wolnego dzieci i młodzieży 27
2.2. Formy spędzania czasu wolnego 31
2.3. Korzyści z wolnego czasu 32
2.4. Rola form spędzania czasu w rozwoju dzieci 33
2.4.1. Czas wolny jako problem społeczno wychowawczy 33
2.4.2. Formy spędzania czasu wolnego zagrażające rozwojowi 39
2.4.3. Formy spędzania czasu wolnego wspomagające rozwój 42

ROZDZIAŁ III. PODSTAWY METODOLOGICZNE BADAŃ WŁASNYCH 46
3.1. Uzasadnienie wyboru tematu 46
3.2. Problemy i hipotezy badawcze 46
3.3. Zmienne i wskaźniki 48
3.4. Metody i techniki badań 49
3.5. Czas i miejsce badań 54
3.6. Metody analizy materiału empirycznego 56
3.7. Charakterystyka próby badawczej i organizacja badań 58

ROZDZIAŁ IV. SPOSOBY SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO DZIECI Z KLAS 1-3 NA TERENACH WIEJSKICH W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH 61
4.1. Analiza wyników badań 61
4.2. Wnioski 74

ZAKOŃCZENIE 80

BIBLIOGRAFIA 82

SPIS TABEL 87

SPIS RYSUNKÓW 88

SPIS FOTOGRAFII 89

ANEKS 90

Aspiracje życiowe młodzieży pracującej w Anglii

Wstęp 2
Rozdział I. Aspiracje – istota i zakres znaczeniowy pojęcia 3
1.1. Pojęcie aspiracji 3
1.2. Klasyfikacje aspiracji 6
1.3. Aspiracje a motywacja 11
1.3.1. Motywacja i jej elementy 11
1.3.2. Osiągnięcia 15
1.4. Potrzeba realizacji aspiracji a wartości 21
Rozdział II. Metodologia badan własnych 28
2.1. Charakterystyka badań pedagogicznych 28
2.2. Przedmiot i cel badań 38
2.3. Problemy i hipotezy badawcze 39
2.4. Zmienne i ich wskaźniki 42
2.5. Metody, techniki i narzędzia badawcze 45
2.6. Charakterystyka badanej zbiorowości 46
Rozdział III. Aspiracje życiowe młodzieży pracującej w Preston w Anglii na podstawie badań własnych 48
3.1. Wyniki badań własnych 48
3.2. Charakterystyka aspiracji badanych 61
3.4. Szanse i zagrożenia na drodze realizacji aspiracji 63
Zakończenie 65
Bibliografia 68
Spis rysunków 70
Spis wykresów 71
Ankieta 72

Rola książki w społeczeństwie w myśl poglądów Heleny Radlińskiej

Wprowadzenie

Rozdział I Życie i działalność Heleny Radlińskiej
1.1 Działalność społeczno – oświatowa do roku 1906
1.2 Działalność społeczno – oświatowa do roku 1920.
1.3 Radlińska jako przedstawicielka liberalno – demokratycznej inteligencji.

Rozdział II Wybrane poglądy Heleny Radlińskiej
2.1 Funkcje i rola bibliotek w ujęciu Heleny Radlińskiej.
2.1.1 Biblioteka – placówka oświatowo – wychowawcza
2.1.2 Biblioteka jako zbiór narodowych dóbr kulturalnych
2.2 Rola książki w społeczeństwie w myśl poglądów Heleny Radlińskiej
2.2.1 Integracyjna i społeczna rola książki.
2.2.2 Wychowawcza rola książki w kształtowaniu osobowości człowieka
2.3. Bibliotekarz i jego zadania w poglądach Heleny Radlińskiej.

Rozdział III Tradycje poglądów i działalności Heleny Radlińskiej dziś
3.1 Realizacja programu Radlińskiej we współczesnym bibliotekarstwie
3.2 Instytucje noszące imię Heleny Radlińskiej.

Zakończenie
Bibliografia

Kryzys wartości wśród młodzieży

STRESZCZENIE 2
SPIS TREŚCI 3
WSTĘP 4
ROZDZIAŁ I. PROBLEMATYKA WARTOŚCI WŚRÓD PRZEDSTAWICIELI MŁODEGO POKOLENIA 6
1.1.Geneza pojęcia „wartość” oraz czynniki, które warunkują kształtowanie się wartości u młodych ludzi 6
1.2. Poszukiwanie i tworzenie wartości przez przedstawicieli młodej
generacji 16
1.3. Istota autorytetu 18
1.4. Autorytety młodzieży 21
1.5. Cele życiowe współczesnej młodzieży 24
ROZDZIAŁ II. METODOLOGICZNE PODSTAWY PRACY 27
2.1. Cel i przedmiot badań 27
2.2. Założenia, problemy i hipotezy badawcze 28
2.3. Metody i techniki badawcze 29
2.4. Organizacja i przebieg badań 33
2.5. Charakterystyka próby badawczej 33
ROZDZIAŁ III. KRYZYS WARTOŚCI WŚRÓD MŁODZIEŻY W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH 35
3.1. Analiza wyników badań własnych 35
3.2. Wnioski 46
ZAKOŃCZENIE 50
BIBLIOGRAFIA 52
SPIS RYSUNKÓW 55
ANEKS 57

Aspiracje studentów Wyższej Szkoły Pedagogicznej

Wstęp 3

Rozdział I. Aspiracje – istota i zakres znaczeniowy pojęcia 5
1.1. Pojęcie aspiracji 5
1.2. Klasyfikacje aspiracji 8
1.3. Aspiracje a motywacja 18
1.3.1. Motywacja i jej elementy 18
1.3.2. Osiągnięcia 24
1.4. Potrzeba realizacji aspiracji a wartości 28

Rozdział II. Charakterystyka Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Szczecinie 37
2.1. Historia 37
2.2. Statut 39
2.3. Władze uczelni i kadra naukowa 43
2.4. Misja i kierunki rozwoju Uczelni 47
2.5. Polityka wobec studentów 49
2.5.1. Zasady rekrutacji 49
2.5.2. Stypendia 50
2.5.3. Profile i koła zainteresowań 55

Rozdział III. Aspiracje studentów Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Szczecinie 57
3.1. Wstęp do metodologii badań własnych 57
3.1.1. Cel i przedmiot badań 57
3.1.2. Problemy, hipotezy robocze i zmienne 59
3.1.3. Organizacja badań i metody badawcze 63
3.2. Wyniki badań własnych 66
3.3. Charakterystyka aspiracji studentów 78
3.4. Szanse i zagrożenia na drodze realizacji aspiracji studentów 84

Zakończenie 90

Bibliografia 96

Spis fotografii 99

Spis wykresów 100

Spis rysunków 102

Załącznik 103