Prace dyplomowe z kierunku: Pedagogika

prace dyplomowe z pedagogiki

Diagnoza stosunków społecznych dzieci nieakceptowanych w grupie sześciolatków

Wstęp

Rozdział I. Charakterystyka dziecka sześcioletniego
1.1. Sześciolatek w przedszkolu – okres przejściowy (charakterystyka)
1.2. Działanie spontaniczne i reaktywne sześciolatka
1.3. Społeczna sytuacja dziecka w wieku przedszkolnym
1.3.1. Autorytety
1.3.2. Przyjaciele
1.4. Sześciolatek nieakceptowany społecznie – przyczyny i przejawy nieakceptowania

Rozdział II. Metodologia badań własnych
2.1. Cel i przedmiot badań
2.2. Problemy i hipotezy badawcze
2.3. Metody, techniki, narzędzia badawcze
2.4. Organizacja badań i dobór próby

Rozdział III. Diagnoza stosunków społecznych dzieci nieakceptowanych w grupie sześciolatków w świetle badań własnych
3.1. Wyniki badań
3.2. Przyczyny nieakceptowania sześciolatków w świetle własnych obserwacji
3.3. Sposoby eliminacji społecznego nieakceptowania dziecka sześcioletniego w grupie rówieśniczej
3.4. Podsumowanie

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
Aneks

* Badania prowadzone w przedszkolu

Deklarowane zachowania społeczno-moralne dzieci 6 i 9 letnich

Wstęp 2

Rozdział I. Wychowanie – istota pojęcia 3
1.1. Czym jest wychowanie? 3
1.2. Cele wychowania 11
1.3. Wartości w wychowaniu 25
1.4. Rola wartości w wychowaniu 30

Rozdział II. Teorie rozwoju moralnego 33
2.1. Teorie wychowania 33
2.1.1. Ambiwalencja – kulturowy kontekst wychowania 38
2.1.2. Decentracja – społeczny kontekst wychowania 40
2.1.3. Tożsamość – rozwojowy kontekst wychowania 42
2.2. Istota teorii Kohlberga 47

Rozdział III. „Moralność” dzieci 6 i 9 letnich 50
3.1. Obszary zmian rozwojowych 50
3.2. Życie społeczne i uczenie się ról społecznych 54
3.3. Rozwój moralny 56
3.4. Dążenie do realizacji ważnych celów 59

Zakończenie 62
Bibliografia 65
Spis tabel 68

Czynniki powodujące stres w opinii licealistów

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. ANALIZA LITERATUROWA PROBLEMU 4
1.1. Istota stresu 4
1.2. Źródła stresu 10
1.2.1. Stresory obiektywne 10
1.2.2. Stresory subiektywne 15
1.2.3. Zdarzenia krytyczne w naszym życiu 16
1.3. Uwarunkowania stresu 17

ROZDZIAŁ II. METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH 26
2.1. Cel, przedmiot, podmiot badan 26
2.2. Kryteria doboru badanej populacji i grupy 28
2.3. Pytania badawcze i hipotezy 29
2.4. Metody badan i ich organizacja 32
2.5. Ogólna charakterystyka terenu badań 42
2.6. Ogólna charakterystyka badanej grupy 71

ROZDZIAŁ III. ANALIZA UZYSKANEGO MATERIAŁU EMPIRYCZNEGO Z BADAŃ WŁASNYCH 72
3.1. Wyniki badań 72
3.2. Podsumowanie i wnioski 75

ZAKOŃCZENIE 91
BIBLIOGRAFIA 93
SPIS WYKRESÓW 96
ZAŁĄCZNIK 97

Ciąża i i macierzyństwo małoletnich matek

Wstęp 3

Rozdział I Macierzyństwo – istota i zakres znaczeniowy pojęcia 5
1.1. Pojęcie macierzyństwa 5
1.1.1. Psychoanalityczna koncepcja macierzyństwa 5
1.1.2. Ideologiczny aspekt macierzyństwa 11
1.1.3. Macierzyństwo w perspektywie społecznej i kulturowej 14
1.1.4. Macierzyństwo w indywidualnej perspektywie życia 16
1.2. Ciąża nastoletnich matek 20

Rozdział II Nastoletnie matki w świetle literatury 24
2.1. Rozmiary wczesnego macierzyństwa w Polsce i za granicą 24
2.2. Przyczyny i konsekwencje wczesnego macierzyństwa 32
2.3. Prezentacja dotychczasowych badań 40

Rozdział III Metodologia badań własnych 45
3.1. Przedmiot i cel badań 45
3.2. Problemy badawcze 46
3.3. Metody, techniki, narzędzia badawcze 47
3.4. Organizacja badań i opis grupy badawczej 49
3.5. Tereń badań 49

Rozdział IV. Prezentacja nastoletnich matek 51
4.1. Pochodzenie 51
4.2. Kontakt emocjonalny z rodzicami 52
4.3. Doświadczenia szkolne 54

Rozdział V. Informacja o ciąży 55
5.1. Ciąża jako czynnik dezorganizujący życie nastolatek 55
5.2. Partnerzy małoletnich matek 55
5.3. Przygotowanie do życia seksualnego 56
5.3.1. Inicjacja seksualna 56
5.3.2. Antykoncepcja 56
5.4. Reakcja na wiadomość o ciąży 57
5.4.1. Reakcja nieletnich matek 57
5.4.2. Reakcja rodziców respondentek 58
5.4.3. Reakcja ojca dziecka 59
5.4.4. Reakcja nauczycieli 59
5.5. Akceptacja dziecka 59
5.6. Przebieg ciąży i porodu 60

Rozdział VI. Przystosowanie respondentek do nowej sytuacji życiowej 63
6.1. Relacje z ojcem dziecka 63
6.2. Warunki materialne i mieszkaniowe 63
6.3. Funkcjonowanie w roli matki 64
6.3.1. Stosunek do dziecka 64
6.3.2. Kompetencje w pielęgnacji i opieka nad dzieckiem 64
6.4. Wpływ macierzyństwa na życie respondentek 64

Rozdział VII. Podsumowanie badań 66
7.1. Nieletnie matki 66
7.2. Rodzice nieletnich matek 66
7.3. Ojciec dziecka 68

Zakończenie i wnioski 69
Bibliografia 70
Aneks 73

Blaski i cienie szkoły wiejskiej

Wstęp 2

Rozdział I. Szkoła wiejska w literaturze przedmiotu 4
1.1. Charakterystyka szkoły wiejskiej jako środowiska wychowawczego– dotychczasowe wyniki badań 4
1.2. Gimnazjum w krajobrazie szkolnictwa wiejskiego 11
1.3. Nauczyciel w środowisku wiejskim 19

Rozdział II. Metodologia badań własnych 23
2.1. Cel i przedmiot badań 23
2.2. Problemy badawcze 35
2.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 36

Rozdział III. Opinie o szkole badanych rodziców 41
3.1. Zalety szkoły wiejskiej 41
3.2. Wady szkoły wiejskiej 47

Zakończenie i wnioski 57

Bibliografia 60

Autorytet nauczyciela w oczach licealistów

Wstęp 3

Rozdział I. Autorytet – zasięg i płaszczyzny pojęcia 5
1. Istota autorytetu 5
2. Kreowanie autorytetu 11
3. Respektowanie autorytetu 12
4. Miarodajność autorytetu 14
5. Autorytet i przywództwo 16

Rozdział II. Nauczyciel i autorytet nauczyciela w świetle teorii 25
1. Charakter i definicja pracy nauczyciela 25
2. Relacje między nauczycielami a uczniami 30
3. Różnice indywidualne w nauczaniu i wychowaniu 36
4. Sylwetka psychologiczna współczesnego nauczyciela 44
5. Autorytet nauczyciela 47

Rozdział III. Metodologia badań własnych 50
3.1. Przedmiot i cel badań 50
3.2. Problemy i hipotezy badawcze 57
3.3. Metody, techniki, narzędzia badań 60
3.4. Organizacja, przebieg badań i dobór próby 61

Rozdział IV. Autorytet nauczyciela w oczach gimnazjalistów na przykładzie uczniów liceum w Skoczowie w świetle badań własnych 63
4.1. Wyniki badań 63
4.2. Diagnoza badań 70
4.3. Podsumowanie i wnioski 72

Zakończenie 74

Bibliografia 78

Spis rysunków 81

Spis wykresów 82

Załącznik 84

Zjawisko alkoholizmu wśród młodzieży szkolnej

Wstęp 2

Rozdział 1. Podstawowe wiadomości o alkoholizmie 4
1.1. Pojęcie alkoholizmu 4
1.2. Motywy picia alkoholu 11
1.3. Powstawanie choroby alkoholowej 14
1.3.1. Fizyczne objawy choroby alkoholowej 15
1.3.2. Psychiczne objawy choroby alkoholowej 17

Rozdział 2. Rodzina a rozwój uzależnienia od alkoholu 24
2.1. Fakty na temat alkoholizmu wśród młodzieży 24
2.2. Wpływ rodziny na powstawanie choroby alkoholowej u młodzieży 26
2.3. Skutki społeczne alkoholizmu dla rodziny 31
2.4. Zapobieganie piciu u dzieci i młodzieży 36

Rozdział 3. Podstawy metodologii badań 40
3.1. Procedura cel i problemy badawcze 40
3.2. Metody i techniki badań 49

Rozdział 4. Alkoholizm młodzieży w ujęciu empirycznym 52
4.1. Analiza wyników badań 52
4.2. Wnioski 62

Zakończenie 64
Bibliografia 66
Spis tabel 69
Spis rysunków 70
ZAŁĄCZNIK. ANKIETA 72

Alkoholizm jako problem jednostki i społeczeństwa

Wstęp 2

Rozdział I. Istota uzależnień – zakres znaczeniowy 4
1.1. Czynniki sprzyjające uzależnieniom 4
1.2. Funkcjonalne znaczenie temperamentu 13
1.3. Mechanizm poszukiwania stymulacji 14
1.4. Uzależnienia a płeć 20

Rozdział II. Alkoholizm jako najczęstsza forma uzależnień 29
2.1. Istota alkoholizmu 29
2.2. Objawy alkoholizmu 31
2.3. Przyczyny alkoholizmu i jego uwarunkowania 34
2.4. Leczenie alkoholizmu 44

Rozdział III. Alkoholizm jako problem jednostki i społeczeństwa 48
3.1. Alkoholizm jako choroba rodziny i społeczeństwa 48
3.1.1. Rodziny z transmisją i bez transmisji międzypokoleniowej alkoholizmu 48
3.1.2. Zasoby osobiste a występowanie nawrotów uzależnionych od alkoholu 53
3.1.3. Dzieci alkoholików – podwójne uzależnienie 56
3.1.4. Czynniki ryzyka w procesie rozwoju dzieci alkoholików 58
3.2. Podsumowanie i wnioski 66

Zakończenie 69
Bibliografia 71
Spis tabel i rysunków 75

Zjawisko dysonansu poznawczego wśród młodzieży licealnej

Wstęp 2

Rozdział I. Główne założenie teorii 4
1.1. Przykłady pojawienia się dysonansu 4
1.2. Sposoby redukowania dysonansu 14

Rozdział II. Teoria dysonansu poznawczego a wyjaśnienie zachowania człowieka 28
2.1. Niezgodność między zachowaniem a przekonaniami 28
2.1.1. Czym jest „niewystarczające uzasadnienie zewnętrzne”? 34
2.2. Dysonans poznawczy a myślenie racjonalne 35
2.2.1. Potwierdzanie oczekiwań jako redukcja dysonansu 37
2.3. Dysonans poznawczy a uzasadnienie wysiłku 40
2.4. Dysonans poznawczy a zachowania moralne 42
2.4.1. Dysonans poznawczy a czyny moralne 43

Rozdział III. Metodologia badań 45
3.1. Cele i hipotezy badania 45
3.2. Metody i narzędzia badawcze 60

Rozdział V. Analiza wyników badań przeprowadzonych wśród pedagogów młodzieży licealnej 62
5.1. Źródła zachowania młodzieży i mechanizm adaptacyjny 62
5.2. Stosunek do otaczającej rzeczywistości i siebie a dysonans poznawczy 66
5.3. Zamęt tożsamościowy 67

Zakończenie 71
Bibliografia 72

Zainteresowania muzyczne nauczycieli klas początkowych I-III

Wstęp 2

Rozdział I. Zainteresowania muzyczne nauczycieli. 4
1.1. Istota i wyznaczniki ludzkich zainteresowań 4
1.2. Zainteresowania osobiste nauczycieli 6
1.2.1. Kultura jako składnik i czynnik organizujący środowisko człowieka 6
1.2.2. Rola czynników kulturowych w rozwoju psychicznym jednostki 8
1.2.3. Kultura symboliczna, wartości i rozwój jednostki 10
1.3. Zainteresowania zawodowe i pozazawodowe nauczycieli 18
1.3.1. Umiejętności muzyczne nauczycieli w pracy z dziećmi 18
1.3.2. Doskonalenie umiejętności muzycznych nauczycieli – formy i metody 22
1.3.3. Czynniki utrudniające rozwijanie zainteresowań muzycznych nauczycieli 23

Rozdział II. Metodologia badań własnych. 27
2.1. Cel i przedmiot badań 27
2.2. Problemy i hipotezy badawcze 27
2.3. Metody i techniki badan 31
2.4. Dobór próby 32
2.5. Organizacja i przebieg badań 33

Rozdział III. Zainteresowania muzyczne nauczycieli klas początkowych I-III. Wyniki badań własnych. 35
3.1. Wyniki badań 35
3.1.1. Stopień i obszar muzycznych zainteresowań 35
3.1.2. Osobiste zainteresowania nauczycieli 40
3.2. Podsumowanie i wnioski z wyników badań 46
3.3. Propozycje rozwijania zainteresowań muzycznych nauczycieli 49

Podsumowanie 55
Bibliografia 56
Spis tabel 58
Spis wykresów 59
Załącznik 60