Prace dyplomowe z dziedziny: Gastronomia

prace dyplomowe z gastronomii

Przyjęcie okolicznościowe na przykładzie bankietu zasiadanego

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. FORMY PRZYJĘĆ OKOLICZNOŚCIOWYCH 4
1.1. Przyjęcia angielskie 4
1.2. Bankiet 15
1.2.1. Bankiet zasiadany 15
1.2.2. Bankiet amerykański 20
ROZDZIAŁ II. NARZĘDZIA OBSŁUGI GOŚCI 23
2.1. Serwis francuski 23
2.2. Serwis angielski 30
2.3. Serwis rosyjski 31
2.4. Serwis „talerzowy” 33
ROZDZIAŁ III. ORGANIZACJA BANKIETU ZASIADANEGO 44
3.1. Czynności wstępne 44
3.2. Formy ustawienia stołów 45
3.3. Nakrywanie stołów bankietowych 46
3.4. Dekoracja stołów 51
3.5. Obsługa gości 55
3.5.1. Karty dań 55
3.5.2. Sztuka serwowania 57
ZAKOŃCZENIE 61
BIBLIOGRAFIA 63
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 64

Czynniki warunkujące motywację pracowników na przykładzie restauracji X

WSTĘP 4
ROZDZIAŁ 1. PROCES MOTYWACYJNY – ZAGADNIENIA PODSTAWOWE 6
1.1. Pojęcie motywacji i motywu 6
1.2. Istota motywacji 10
1.3. Proces motywacyjny i jego struktura 17
1.4. Wieloznaczeniowy charakter problematyki motywacji 27
1.5. Tradycyjne i współczesne poglądy na motywację 30
ROZDZIAŁ 2. INSTRUMENTY ODDZIAŁYWANIA MOTYWACYJNEGO 36
2.1. Materialne składniki wynagrodzeń pracownika 36
2.1.1. Formy płac i system motywowania płacowego 38
2.1.2. Premia jako instrument motywowania i skuteczne warunki premiowania 41
2.1.3. Kształtowanie się pozostałych składników wynagrodzenia 46
2.2. Pozapłacowe składniki pobudzania motywacji 49
2.2.1. Doskonalenie polityki awansowania 49
2.2.2. Doskonalenie kontroli pracy 52
2.2.3. Poprawa wewnętrznej komunikacji 54
2.2.4. Właściwe sterowanie zmianami 55
2.2.5. Rozwój osobisty jako nagroda niematerialna 56
ROZDZIAŁ 3. METODY MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW RESTAURACJI X W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH 58
3.1. Metodyka badań własnych 58
3.1.1. Problematyka badawcza 58
3.1.2. Cel badań 59
3.1.3. Problemy i hipotezy badawcze 59
3.1.4. Technika badawcza 60
3.1.5. Opis terenu badań 61
3.2. Analiza przeprowadzonych badań 66
3.2.1. Charakterystyka grupy badawczej 66
3.2.2. Dyskusje wyników 68
3.2.3. Instrumenty motywacyjne stosowane w restauracji 79
3.2.4. Wnioski 81
ZAKOŃCZENIE 83
BIBLIOGRAFIA 84
SPIS TABEL, ZDJĘĆ I RYSUNKÓW 87
ANEKS 89

Catering w przewozach pasażerskich (na przykładzie lotniska Chopina w Warszawie)

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. RODZAJE PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH 4
1.1. Transport samochodowy 4
1.2. Transport kolejowy 9
1.3. Transport wodny śródlądowy 12
1.4. Transport morski 15
1.5. Transport lotniczy 20
ROZDZIAŁ II. ISTOTA CATERINGU 24
2.1. Pojęcie cateringu 24
2.2. Catering w przewozach pasażerskich 28
2.3. Rynek usług cateringowych w Polsce 33
ROZDZIAŁ III. POLITYKA TRANSPORTOWA PAŃSTWA 49
3.1. Podstawowe pojęcia 49
3.2. Polityka transportowa Polski 54
3.3. Polityka transportowa Unii Europejskiej 61
ROZDZIAŁ IV. USŁUGI CATERINGOWE NA PRZYKŁADZIE LOTNISKA CHOPINA W WARSZAWIE 69
4.1. Charakterystyka i profil działalności lotniska 69
4.2. Charakterystyka oferowanych usług cateringowych 74
ZAKOŃCZENIE 83
BIBLIOGRAFIA 85
SPIS TABEL 89
SPIS ZDJĘĆ 90
SPIS RYSUNKÓW 91

Zastosowanie żywności ekologicznej w turystyce i agroturystyce

praca licencjacka

Wstęp 2
Rozdział 1. Ogólna charakterystyka żywności ekologicznej 4
1.1. Żywność ekologiczna- ( pojęcia- definicje) 4
1.2. Historia rozwoju żywności ekologicznej 10
1.3. Akty prawne ( uregulowania prawne, instytucje kontrolujące, jednostki certyfikujące) 16
Rozdział 2. Produkcja i zalety żywności produkowanej w gospodarstwach ekologicznych 25
2.1. Produkcja i formy przetwarzania 25
2.2. Żywność ekologiczna i możliwości jej wykorzystania 33
2.3. Wartości odżywcze żywności ekologicznej 38
Rozdział 3. Żywność ekologiczna w turystyce i agroturystyce 47
3.1. Żywność ekologiczna jako element promocji turystycznej Polski 47
3.2. Rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce 52
3.3. Postawy konsumentów wobec żywności ekologicznej 60
Zakończenie 67
Bibligrafia 69
Spis tabel 73

Współczesne tendencje w hotelowych zakładach gastronomicznych

Wstęp 2
Rozdział I. Rola gastronomii we współczesnym hotelarstwie 4
Rozdział II. Charakterystyka hotelowych zakładów gastronomicznych 19
1. Wymagania funkcjonalne 19
2. Wymagania kategoryzacyjne odnoszące się do części gastronomicznej hoteli 26
Rozdział III. Współczesne tendencje w programowaniu i wyposażeniu hotelowych zakładów gastronomicznych 32
Rozdział IV. Wyposażenie podstawowych zespołów funkcjonalnych 48
1. Sala konsumencka 48
2. Części produkcyjnej 54
3. Zaplecza. 60
Rozdział V. Przykładowe rozwiązania funkcjonalne. 66
Rozdział VI. Rynek producentów urządzeń na rzecz gastronomii hotelowej. 74
Zakończenie 83
Bibliografia 85
Spis tabel 88
Spis rysunków 89

Systemy zarządzania jakością w przemyśle spożywczym

Wstęp 2
1. Geneza problemu 3
2. Zapewnienie jakości w przemyśle spożywczym 7
3. Dobra praktyka produkcyjna a wytwarzanie żywności 9
3.1. Istota dobrej praktyki produkcyjnej 9
3.2. Kodeks dobrej praktyki produkcyjnej 9
3.3. Obszary funkcjonowania 10
3.4. Wdrażanie GMP wytyczne 11
3.5. Podstawowa dokumentacja systemu 12
4. System HACCP gwarantem produkcji bezpiecznej żywności 14
4.1 Historia HACCP 14
4.2. Istota systemu 15
4.3. Zasady systemu 15
4.4. Wdrażanie systemu HACCP 18
4.5. Audity systemu 20
5. Normy ISO jako deklaracja jakości 21
5.1. Geneza norm ISO serii 9000 21
5.2. Charakterystyka norm serii ISO 9000 23
5.3. Dokumentacja i zapisy dotyczące jakości 31
6. System zapewnienia jakości; porównanie GMP, HACCP, i norm ISO 9000 33
Zakończenie 36
Bibliografia 37
Spis tabel 39
Spis rysunków 40

Rynek usług gastronomicznych w Polsce

WPROWADZENIE

Rozdział 1.
CHARAKTERYSTYKA RYNKU USŁUG GASTRONOMICZNYCH
1.1 Znaczenie usług gastronomicznych  w gospodarce
1.2 Funkcje rynku usług gastronomicznych
1.3 Podmioty funkcjonujące na rynku usług gastronomicznych

Rozdział 2.
ZASADY FUNKCJONOWANIA RYNKU GASTRONOMICZNEGO
2.1 Struktura i rodzaj lokali gastronomicznych
2.2 Specyfika popytu na usługi gastronomiczne
2.3 Zmienność i uwarunkowanie cen na usługi gastronomiczne

Rozdział 3.
PRZEMIANY ZACHODZĄCE NA RYNKU USŁUG GASTRONOMICZNYCH W POLSCE
3.1 Czynniki kształtujące przemiany na rynku usług gastronomicznych
3.2 Zmiany w popycie dotyczące różnych typów usług gastronomicznych
3.3 Czynniki kształtujące wydatki na usługi gastronomiczne i przyczyny ich zmian

ZAKOŃCZENIE
LITERATURA
SPIS RYSUNKÓW
SPIS WYKRESÓW
SPIS TABEL

Napoje mleczne

WSTĘP    2
ROZDZIAŁ I. OGÓLNIE O NAPOJACH FERMENTOWANYCH HETERO I HOMOFERMENTY    4
1.1. Podział napojów fermentowanych.    4
1.2. Znaczenie produktów fermentowanych.    11
ROZDZIAŁ II. PRODUKCJA MAŚLANKI, KEFIRÓW I JOGURTÓW.    16
2.1. Proces produkcji maślanki.    16
2.2 Produkcja kefirów.    17
2.3. Produkcja i rodzaje jogurtów:    19
ROZDZIAŁ III. WPŁYWY NA ORGANIZM CZŁOWIEKA    22
3.1. Znaczenie napoi na procesy rakotwórcze u człowieka.    22
3.2. Znaczenie napojów ze względu na wiek człowieka.    25
ZAKOŃCZENIE    28
BIBLIOGRAFIA    29

Bar hotelowy jako część oferty usługowej hotelu

Wstęp 3

Rozdział I. CHARAKTERYSTYKA LOKALI GASTRONOMICZNYCH 5
1. Pojęcie gastronomii 5
2. Cechy i funkcje gastronomii 7
3. Rodzaje lokali gastronomicznych 9
4. Higiena i jakość w gastronomii 14
5. Normy prawne systemu HACCP 16

Rozdział II.  PREZENTACJA HOTELU LE ROYAL MERIDIEN BRISTOL 24
1. Charakterystyka hotelu 24
1.1. Pokoje 25
1.2. Usługi dodatkowe 28
2. Historia hotelu 30
3. Gastronomia hotelowa 35

Rozdział III. ORGANIZACJA BARU HOTELOWEGO LE ROYAL MERIDIEN BRISTOL 37
1. Oferta Column Bar 37
2. Personel i obsługa baru 45
3. Wyposażenie baru hotelowego 48

Zakończenie 50
Bibliografia 52
Spis fotografii 54
Spis tabel 55

Zarządzanie zasobami ludzkimi na przykładzie działu gastronomii w hotelu „Marriott”

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W FIRMIE 6
1.1. PODSTAWOWE KONCEPCJE KIEROWANIA LUDŹMI W FIRMIE 6
1.2. MODELE STRATEGICZNEGO ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI 8
1.3. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W MODELU MICHIGAN 11
1.4. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W MODELU HARWARDZKIM 14
1.4.1. Zarządzanie zasobami ludzkimi z perspektywy interesów stakeholders. 16
1.4.2. Strategia ogólna i warunki działania firmy  w modelu harwardzkim 17
ROZDZIAŁ II OCENIANIE PRACOWNIKÓW W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI LUDZKIMI 19
2.1. DZIAŁ KADR 19
2.2. REKRUTACJA PRACOWNIKÓW 24
2.3. PROCES SELEKCJI PRACOWNIKÓW. 31
2.4. MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW 35
2.5. POJĘCIE I CELE OCENIANIA 41
2.6. ZASADY I KRYTERIA OCENIANIA 47
2.7. ZARZĄDZANIE PROCESEM OCENIANIA PRACOWNIKÓW 50
ROZDZIAŁ III KIEROWANIE PRACĄ DZIAŁU GASTRONOMII W HOTELU ?MARRIOTT?   W WARSZAWIE 53
3.1. RYS HISTORYCZNY 53
3.2. PROFIL USŁUG 55
3.3. STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ZARZĄDZANIE 55
3.5. DZIAŁ KADR 63
3.6. DZIAŁ MARKETINGU I SPRZEDAŻY 65
3.7. DZIAŁ GASTRONOMICZNY 67
ZAKOŃCZENIE 71
BIBLIOGRAFIA 73
SPIS TABEL 75
SPIS RYSUNKÓW 76