Prace dyplomowe z kierunku: Marketing

prace dyplomowe z marketingu

Czynniki i możliwości kształtowania portfela usług w małym przedsiębiorstwie

część teoretyczna pracy dyplomowej

Rozdział I. Cechy i funkcjonowanie rynku usług 2
1.1. Istota i cechy usług 2
1.2. Rodzaje usług i specyfika procesu usługowego 13
1.3. Odrębności marketingu usług 18

Rozdział II. Specyfika usług profesjonalnych 24
2.1. Cechy usług profesjonalnych 24
2.2. Znaczenie usług profesjonalnych w gospodarce 30
2.3. Działalność marketingowa na rynku usług profesjonalnych 34

W miarę jak świat biznesu zaczyna coraz bardziej obsesyjnie reagować na kwestię zarządzania relacjami z klientem, to właśnie lojalność klienta staje się centralnym punktem działań wszystkich osób zajmujących się sprzedażą, marketingiem, obsługą, usługą.[1]

Skuteczność działania na rynku wymaga od przedsiębiorstwa umiejętnego dostosowywania się do oczekiwań i zachowań nabywców, antycypowania tych zachowań i życzeń, a nawet ich kreowania. Dotyczy to przede wszystkim usług.[2]

[1] J. Frazen – Robinson, Jak wykorzystać lojalność klienta? [w:] Biznes, J. Witecka (red.), Tom I, PWN, Biblioteka Gazety Wyborczej, Warszawa 2007, s. 104

[2] K. Mazurek – Łopacińska, Zachowania nabywców I ich konsekwencje marketingowe, PWE, Warszawa 2003, s. 11

Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem jako czynnik promujący miasto i region

STRESZCZENIE 2
WSTĘP 4

ROZDZIAŁ I GOSPODARKA TURYSTYCZNA I JEJ PROMOCJA 6
1.1. Trendy w popycie turystycznym 6
1.2. Znaczenie produktu turystycznego 13
1.3. Strategia marki turystycznej miejsca docelowego 16

ROZDZIAŁ II RUDNIK NAD SANEM- CHARAKTERYSTYKA MIASTA I REGIONU 23
2.1. Położenie i środowisko naturalne 23
2.2. Historia Rudnika 26
2.3. Społeczeństwo 32
2.4. Gospodarka 35
2.5. Rozwój turystyki w regionie 36

ROZDZIAŁ III CENTRUM WIKLINIARSTWA W RUDNIKU NAD SANEM JAKO CZYNNIK PROMUJĄCY REGION 38
3.1. Rudnik nad Sanem jako polska stolica wikliny 38
3.2. Rys historyczny Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem 42
3.3. Cele i zadania Centrum Wikliniarstwa 42
3.4. Charakterystyka produktów Centrum Wikliniarstwa 44
3.5. Działalność Centrum Wikliniarstwa a promocja regionu 47
3.6. Perspektywy rozwoju Centrum Wikliniarstwa i promocji na terenie Rudnika nad Sanem 51

ZAKOŃCZENIE 53
BIBLIOGRAFIA 54
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 56
SPIS ZDJĘĆ 57

Budowanie silnej marki np. przedsiębiorstw giełdowych

Wstęp 2

Rozdział 1. Podstawy teoretyczne wiedzy o marce 3
1.1. Pojęcie i definicja marki 3
1.2. Proces kreowania marki 7
1.3. Funkcje marki 11
1.4. Nazwa marki 15
1.5. Proces kształtowania marki 20
1.6. Budowa kapitału marki 21
1.7. Osobowość, tożsamość, wizerunek 24
1.8. Cechy kultury marki 31
1.9. Klasyfikacja nazw i znaków marki 33

Rozdział II. Prezentacja spółek miejskich jako podmiotów budujących markę 35
2.1. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Spółka z o.o. 35
2.2. Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej RADPEC S.A. 38
2.3. Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Administrator” Spółka z o.o. 41
2.4. Wodociągi Miejskie 43
2.5. Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo- Handlowe RADKOM spółka z o.o. 46
2.6. Miejska Spółka Wodna „Radom” 48

Rozdział III. Budowanie marki przedsiębiorstw komunalnych 50
3.1. Cel i przedmiot badań 50
3.2. Organizacja, przebieg i teren badań 53
3.3. Analiza próby badawczej 54
3.4. Wyniki badania 59

Ankieta 73
Zakończenie 75
Bibliografia 77
Spis tabel 80
Spis rysunków 81

Akcja zakrasnoludniania Wrocławia jako promocja miasta

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. PROMOCJA W TURYSTYCE 3
1.1. Cechy promocji 3
1.2. Zadania promocji 7
1.3. Podstawowe instrumenty promocji 14

ROZDZIAŁ II. PROMOCJA TURYSTYCZNA WROCŁAWIA 18
2.1. Charakterystyka Wrocławia 18
2.2. Atrakcyjność i walory turystyczne Wrocławia 19
2.3. Zagospodarowanie turystyczne Wrocławia 27
2.4. Promocja miasta 31

ROZDZIAŁ III. PERSPEKTYWY ROZWOJU WROCŁAWIA 34
3.1. Najczęściej odwiedzane atrakcje turystyczne 34
3.2. Wpływ turystyki na gospodarczy rozwój Wrocławia 36
3.3. Krasnale wrocławskie symbolem miasta 37
3.4. Problemy promocji miasta 39

ZAKOŃCZENIE 41
BIBLIOGRAFIA 43
SPIS TABEL 45
SPIS RYSUNKÓW 46
SPIS FOTOGRAFII 47

Uwarunkowania i instrumenty promocji funduszy strukturalnych w Polsce

praca magisterska z marketingu terytorialnego

Wstęp 2

Rozdział I. Rola promocji w procesie komunikacji 4
1.1. Znaczenie i instrumenty promocji 4
1.2. Podział, funkcje i rodzaje promocji 11
1.3. Promocja jako forma komunikacji 17

Rozdział II. Funkcjonowanie funduszy strukturalnych w Polsce 26
2.1. Istota i charakterystyka pojęć związanych z funduszami strukturalnymi 26
2.2. Cele funduszy strukturalnych 32
2.3. Cechy instytucji promujących fundusze strukturalne 41

Rozdział III. Działania promocyjne stosowane przez fundusze strukturalne 48
3.1. Mechanizmy promocji stosowane przez fundusze strukturalne 48
3.2. Segmentacja grup docelowych działań promocyjnych 57
3.3. Zakres stosowanych instrumentów do beneficjantów 61

Rozdział IV. Ocena promocji funduszy strukturalnych 68
4.1. Zakres wskaźników oceny skuteczności 68
4.2. Kontrola parametrów działań promocyjnych 71
4.3. Skuteczność działań promocyjnych 77

Zakończenie 80
Bibliografia 82
Spis rysunków i tabel 86

Strategie marketingowe w działalności przedsiębiorstw usługowych

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. ISTOTA I POJĘCIE MARKETINGU

1.1. Pojęcie marketingu

1.2. Koncepcja modelu funkcjonowania marketingu

1.3. Systemowy charakter marketingu

1.4. Zarządzanie marketingowe

1.5. Rola i znaczenie strategii marketingowej

ROZDZIAŁ II. PODSTAWY METODOLOGICZNE BADAŃ WŁASNYCH

2.1. Cel badań

2.2. Problemy i hipotezy badawcze

2.3. Metody i techniki badań

2.4. Teren badań

ROZDZIAŁ III. STRATEGIE MARKETINGOWE W PRZEDSIĘBIORSTWIE USŁUGOWYM W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH

3.1. Kierowanie rozwojem usług

3.2. Przewaga konkurencyjna

3.3. Strategia promocji

3.4. Wnioski

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

SPIS TABEL I RYSUNKÓW

Wykorzystanie marketingu w restrukturyzacji zatrudnienia na przykładzie C.H. AUCHAN

WSTĘP 2

1. ISTOTA MARKETINGU W DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ 4
1.1. Charakterystyka marketingu 4
1.2. Orientacja rynkowa jako podstawa marketingu 9
1.3. Marketing a warunki działania na rynku 12
1.3.1. Zewnętrzne warunki działania. Elementy otoczenia 12
1.3.2. Struktura podmiotowa warunków rynkowych 14
1.3.3. Wewnętrzne warunki rynkowe 16
1.4. Kierowanie działalnością marketingową 18
1.4.1. Planowanie działalności marketingowej 18
1.4.2. Organizowanie działalności marketingowej 22

2. ORGANIZACJA PROCESÓW PERSONALNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE 25
2.1. Modele organizacji zasobów ludzkich 25
2.1.1. Skala decyzji personalnych 25
2.1.2. Organizacja służby personalnej w praktyce 26
2.2. Adaptacja społeczno- zawodowa pracowników 30
2.2.1. Czynnik ludzki wyznacznikiem konkurencyjności 30
2.2.2. Rekrutacja i selekcja na wewnętrznym rynku pracy 31
2.2.3. Wpływ zarządzania personelem na stabilność i elastyczność zatrudnienia 31
2.3. Restrukturyzacja zatrudnienia 32
2.3.1. Istota i uwarunkowania restrukturyzacji zatrudnienia 32
2.3.2. Przesłanki restrukturyzacji zatrudnienia 33
2.3.3. Metody restrukturyzacji zatrudnienia 33
2.4. Restrukturyzacja przedsiębiorstwa i rekonwersja zawodowa pracowników 34
2.4.1. Proces, formy i zakres rekonwersji zawodowej pracowników 34
2.4.2. Poszukiwanie potencjalnego zatrudnienia wewnątrz przedsiębiorstwa i poza nim 36

3. PROJEKT WYKORZYSTANIA MARKETINGU W SCHIEVER POLSKA C.H. AUCHAN W ZIELONEJ GÓRZE 43
3.1. Diagnoza struktury i stanu zatrudnienia w okresie 2001-2005 43
3.2. Organizacja C.H. AUCHAN a sposoby jej ulepszenia 51
3.3. Projekt wykorzystania marketingu partnerskiego 53
3.3.1. Uwarunkowania marketingu w C.H. AUCHAN 53
3.3.2. Projekt wykorzystania narzędzi marketingu partnerskiego w C.H. AUCHAN 57
3.3.3. Szacunek nakładów na wdrożenie marketingu 59
3.3.4. Wpływ planowanych działań marketingowych na wyniki finansowe C.H. AUCHAN 60

ZAKOŃCZENIE 63
BIBLIOGRAFIA 65
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 67

Strategia marketingowa w branży gazowniczej a przykładzie Zakładu Gazownictwa w Krakowie

Wstęp 2

Rozdział 1. Pojęcie i rola marki 4
1.1 Marka 4
1.2 Promocja 10
1.3 Strategia marketingowa 17

Rozdział 2. Strategia marketingowa w branży gazowniczej na przykładzie Zakładu Gazownictwa w Krakowie 24
2.1 Prezentacja firmy (struktura) 24
2.2 Strategia marketingowa firmy 31
2.3 Sprzedaż 37

Rozdział 3. Analiza strategii sprzedaży 43
3.1 Badanie na przykładzie ankiety – analiza warunków sukcesu produktu 43
3.2 Techniki sprzedaży 46
3.3 Analiza wyników ankiety 55

Zakończenie 59

Bibliografia 61

Spis tabel 63

Spis rysunków 64

Spis wykresów 65

Strategia rozwojowo-marketingowa przedsiębiorstwa Decora S.A.

Wstęp 2

Rozdział 1. Strategia rozwojowa i marketingowa – istota metody, kształtowanie i rodzaje 4
1.1. Istota rozwoju, marketing i ich strategie 4
1.2. Klasyfikacja i rodzaje strategii rozwojowo – marketingowych 12
1.3. Metody kształtowania strategii rozwojowo – marketingowej w przedsiębiorstwie 18

Rozdział 2. Ogólna charakterystyka organizacyjno- ekonomiczna Decora SA 25
2.1. Geneza, rozwój, struktura organizacyjna 25
2.2. Działalność gospodarcza 33
2.3. Efektywność zarządzania zasobami finansowymi 37

Rozdział 3. Pozycja rynkowa Decora S.A. jako podstawa doboru strategicznego 42
3.1 Analiza makrootoczenia 42
3.2 Analiza mikrootoczenia wg Porter’a 46
3.3 Analiza potencjału wewnętrznego 48
3.4 Synteza cząstkowych wyników analiz pozycji rynkowej 56

Rozdział 4. Identyfikacja elementów strategii rozwojowo marketingowej i ich zmiany w świetle pozycji rynkowej Decora S.A. 59
4.1 Strategia rozwoju 62
4.2 Strategia marketingowa 65
4.2.1 Strategia produktu 65
4.2.2 Strategia cenowa 66
4.2.3 Strategia dystrybucji 67
4.2.4 Strategia promocji 70

Zakończenie 72
Bibliografia 74
Spis tabel 76
Spis rysunków 77

Reklama jako element marketingu

Wstęp 2

ROZDZIAŁ I. PODSTAWY TEORETYCZNE MARKETINGU 4
1.1. Istota i definicje marketingu 4
1.2. Charakterystyka elementów marketingu 10
1.3. Otoczenie przedsiębiorstwa 20

ROZDZIAŁ II CHARAKTERYSTYKA REKLAMY 25
2.1. Funkcje reklamy 25
2.2. Formy reklamy 30
2.3. Uwarunkowania prawne reklamy 33

ROZDZIAŁ III. REKLAMA W DZIAŁALNOŚCI FIRMY NIKE 45
3.1. Reklama w Internecie 45
3.2. Reklama zewnętrzna 48
3.3. Reklama medialna 53

Zakończenie 60
Bibliografia 62
Spis rysunków 65