Prace dyplomowe z dziedziny: Marketing

prace dyplomowe z marketingu

Koncepcja marketingu na rynku międzynarodowym

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. CHARAKTERYSTYKA I ELEMENTY SKŁADOWE MARKETINGU MIĘDZYNARODOWEGO 5
1.1. POJĘCIE MARKETINGU MIĘDZYNARODOWEGO 5
1.2. ELEMENTY MARKETINGU MIĘDZYNARODOWEGO 9
1.2.1. Produkt jako element marketingu międzynarodowego 9
1.2.2. Promocja jako element marketingu międzynarodowego 14
1.2.3. Logistyka jako element marketingu międzynarodowego 18
1.2.4. Cena jako element marketingu międzynarodowego 19
1.2.5. Ludzie jako element marketingu międzynarodowego 22
1.3. POJĘCIE I ELEMENTY METAMARKETINGU 25
1.3.1. Innowacyjność jako element metamarketingu 26
1.3.2. Inicjatywa jako element metamarketingu 28
1.3.3. Informacja jako element metamarketingu 29

ROZDZIAŁ II. STRATEGIE MARKETINGOWE NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH 30
2.1. OTOCZENIE RYNKOWE PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁAJĄCYCH NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH 30
2.2. ORIENTACJA MIĘDZYNARODOWA PRZEDSIĘBIORSTW 34
2.3. SPOSOBY DZIAŁANIA NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH 36
2.4. STRATEGIE MARKETINGOWE NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH 43
2.5. BADANIA MARKETINGOWE NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH 45
2.6. ROLA MARKI NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH 48

ROZDZIAŁ III. PRZYKŁADOWE STRATEGIE MARKETINGOWE NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH 51
3.1. KOMPUTERY APPLE 51
3.2. WÓDKA ABSOLUT 61
3.3. BMW 73

ZAKOŃCZENIE 86

BIBLIOGRAFIA 88

SPIS RYSUNKÓW 90

Komunikacji w procesie tworzenia wizerunku firmy

Rozdział 1. Kultura organizacyjna i wizerunek firmy 9
1.1. Wizerunek firmy 9
1.1.1. Wizerunek firmy w jej otoczeniu podmiotowym 12
1.1.2. Kultura organizacyjna i jej wpływ na sposób komunikowania się firmy z otoczeniem 14
1.1.3. Instrumenty komunikacji 17
1.2. Wartość wizerunku firmy 20
1.3. Public Relations – narzędzia tworzące wizerunek firmy 21
1.3.1. Elementy promocji a kształtowanie wizerunku firmy 26
Rozdział 2. Relacja przedsiębiorstwa z otoczeniem 36
2.1. Komunikowanie się firmy z otoczeniem 36
2.1.1 Teoria komunikowania – pojęcie, proces, i środki 36
2.1.2. Formy komunikowania i ich właściwości 42
2.1.3 Modele skutecznego komunikowania 46
2.1.4. Podstawowe błędy w komunikowaniu 50
Rozdział 3. Proces komunikowania z otoczeniem na przykładzie X 54
3.1. Analiza narzędzi komunikacyjnych firmy X na podstawie przeprowadzonego
wywiadu 55
3.2. Analiza wyników ankiet przeprowadzonych wśród klientów 61
3.3. Analiza problemów komunikacyjnych firmy 65
3.4. Wnioski z badań i rekomendacje dla pracodawcy 69
Zakończenie 71
Spis tabel i rysunków 75
Bibliografia 73

Jakość obsługi klienta w kształtowaniu satysfakcji klienta na przykładzie NZOZ X

Wstęp 2
Rozdział I. Marketing usług 4
1.1. Pojęcie i definicja usług 4
1.2. Charakterystyka usług 7
1.3. Klasyfikacja i typizacja usług 13
1.3.1. Systemy klasyfikacji usług 15
1.3.2. Typizacja usług 21
Rozdział II. Kształtowanie satysfakcji klienta 25
1. Istota i podstawy pomiaru satysfakcji klienta 25
1.1. Zasady i mechanizmy kształtowania satysfakcji 25
1.2. Programy wynagradzania lojalności klientów 29
2. Bazy danych o klientach 31
3. Formy komunikacji online i usługi prokonsumenckie 37
4. Metodyka badania i pomiaru satysfakcji klientów 40
Rozdział III. Badanie satysfakcji klientów przedsiębiorstwa NZOZ X45
1. Prezentacja przedsiębiorstwa NZOZ Medina 45
2. Badanie ankietowe satysfakcji klientów przedsiębiorstwa NZOZ X47
2.1. Teren i organizacja badania 47
2.2. Problemy i hipotezy badawcze 47
2.3. Cele badawcze 48
2.4. Charakterystyka próby badawczej 48
3. Analiza wyników badania 49
4. Satysfakcja klientów jako kluczowa zmienna w zarządzaniu przedsiębiorstwem 52
Zakończenie 56
Bibliografia 58
Spis rysunków, tabel i wykresów 60
Aneks 61

Internet jako instrument komunikacji marketingowej

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. KOMUNIKACJA W ŚRODOWISKU MARKETINGOWYM 4
I.1. Początki i rozwój Internetu 4
I.2. Miejsce Internetu w marketingu 8
I.3. Internet jako narzędzie działań promocyjnych 13
I.4. Czynniki warunkujące korzystanie z Internetu 17
ROZDZIAŁ II. INTERNET NA POLSKIM RYNKU 27
II.1. Zastosowanie Internetu w działaniach marketingowych polskich firm 27
II.2. Technologie internetowe wykorzystywane w marketingu 35
ROZDZIAŁ III. POSTRZEGANIE PROMOCJI PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW INTERNETU 48
III. 1. Charakterystyka użytkowników Internetu 48
III. 2. Próba oceny skuteczności promocji w Internecie 52
ZAKOŃCZENIE 61
BIBLIOGRAFIA 63
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 68
ANEKS 69

Działalność marketingowa w logistyce

Wstęp 2
Rozdział I. Zadania i miejsce logistyki w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa 4
1.1. Istota i przedmiot logistyki 4
1.1.1. Geneza i rozwój logistyki 4
1.1.2. Cele i zadania logistyki 6
1.1.3. Procesy logistyczne 8
1.2. Ewolucja systemów logistycznych w przedsiębiorstwie 9
1.3. Logistyka a podstawowe koncepcje zarządzania 13
1.4. Logistyka jako element przewagi konkurencyjnej 21
Rozdział II. Marketing i logistyka w strategiach konkurencji 25
2.1. Marketing w zmieniającym się otoczeniu konkurencyjnym przedsiębiorstwa 25
2.2. Logistyka jako składnik strategii konkurencji 29
2.3. Relacje pomiędzy marketingiem a logistyką 33
2.3.1. Marketing logistyczny 33
2.3.2. Logistyka marketingowa 35
2.3.3. Alianse strategiczne 37
2.4. Obszary współpracy marketingu i logistyki 38
Rozdział III. Efektywność decyzji marketingowo – logistycznych na przykładzie restauracji McDonald’s i podmiotu współpracującego Logpol Sp. z o.o. 44
3.1. Prezentacja podstawowej działalności restauracji McDonald’s 44
3.2. Logistyka a zarządzanie przedsiębiorstwem 48
3.2.1. Zarządzanie jakością 49
3.2.2. Zarządzanie informacjami 51
3.2.3. Marketing 53
3.3. Badania efektywności podjętych decyzji logistycznych 57
3.4. Wnioski 59
Zakończenie 61
Bibliografia 63
Spis rysunków i tabel 66

Działalność marketingowa przedsiębiorstwa

Streszczenie 2
Wprowadzenie 3
Rozdział I. Charakterystyka badanego podmiotu – przedsiębiorstwa Apis 7
1.1. Opis firmy 7
1.2. Bieżąca sytuacja 10
1.3. Opis rynku, (definiowanie rynku, segmentacja) i produkty 10
1.4. Konkurenci 18
1.5. Otoczenie 19
Rozdział II. Analiza SWOT badanego podmiotu 24
2.1. Analiza zależności pomiędzy poszczególnymi obszarami, identyfikacja problemów 26
2.2. Analiza wybranych problemów 32
2.3. Proponowane rozwiązania 42
2.3. Mocne i słabe strony proponowanych rozwiązań dla zidentyfikowanych problemów 49
2.4. Wybór optymalnego rozwiązania (z uzasadnieniem) 49
2.5. Prognozy na przyszłość 51
Zakończenie 53
Bibliografia 55
Spis tabel 58
Spis fotografii 59
Spis rysunków 60

Zbudowanie strategii marketingowej na rynku szkoleń na przykładzie firmy ICL

Wstęp 3
Rozdział I. Dlaczego marketing? 4
1.1 Marketingowa orientacja przedsiębiorstwa – geneza. 5
1.1.1 Orientacja produkcyjna. 6
1.1.2 Orientacja sprzedażowa. 6
1.1.3 Orientacja marketingowa. 7
1.1.4 Marketing strategiczny. 8
1.2. Marketing – podstawowe pojęcia. 10
1.3. System marketingu. 13
1.4. Rodzaje marketingu. 16
Rozdział II. Charakterystyka zasobów i możliwości firmy ICL Poland Sp. z o.o 18
2.1 Misja firmy. 19
2.2 Struktura organizacyjna. 20
2.3 Strategiczne jednostki biznesu w ICL Poland sp. z o.o. 22
2.3.1 Metoda Boston Consulting Group. 24
2.3.2 Metoda General Electric. 25
2.4 Manufacturing Resource Centre – charakterystyka. 26
Rozdział III. Otoczenie konkurencyjne. 27
3.1 Makrootoczenie. 27
3.1.1 Otoczenie demograficzne 28
3.1.2 Otoczenie ekonomiczne. 29
3.1.3 Otoczenie naturalne. 30
3.1.4 Otoczenie technologiczne. 31
3.1.5 Otoczenie polityczne. 32
3.1.6 Otoczenie kulturowe. 33
3.2 Otoczenie bliższe firmy. 33
Rozdział IV. Segmentacja rynku. 35
4.1 Istota segmentacji rynkowej. 36
4.2 Typy segmentacji. 38
4.4 Warunki poprawnej segmentacji. 39
4.5 Etapy przeprowadzania segmentacji rynku. 41
4.6 Ocena i typowanie rynku docelowego. 44
Rozdział V. Strategia marketingowa ICL Poland. 48
5.1 Pojęcie i rozdaje informacji marketingowej. 49
5.2 Proces badawczy. 50
5.2.1 Zdefiniowanie problemu. 50
5.2.2 Badania i ich terminarz. 51
5.2.3 Analiza zebranych informacji, prezentacja wyników. 53
Zakończenie 61
Bibliografia 62
Spis tabel 63
Bibliografia 64
Aneks 65

Determinanty kształtujące portfel usług w firmie logistycznej

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. SPECYFIKA FUNKCJONOWANIA RYNKU I MARKETINGU USŁUG 5
1. Rola usług w gospodarce narodowej 5
2. Charakterystyka i klasyfikacja usług 8
3. Odmienności marketingu usług 12
4. Specyfika marketingu mix w zarządzaniu usługami 19

ROZDZIAŁ II. ISTOTA I SPOSOBY KSZTAŁTOWANIA PORTFELA PRODUKTÓW W PRZEDSIĘBIORWIE OFERUJĄCYM USŁUGI LOGISTYCZNE 28
1. Usługowa opcja rozwoju gospodarczego 29
2. Organizacja produkcji i sprzedaży usług 35
3. Specyfika a zakres świadczenia usług logistycznych 38
4. Znaczenie jakości w przedsiębiorstwie usługowym 42

ROZDZIAŁ III. POZYCJA I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI RABEN POLSKA W SEKTORZE USŁUG 45
1. Historia powstania 45
2. Oferta usług 48
3. Pozycja firmy na rynku 54
3.1. Krajowy rynek usług logistycznych 54
3.2. Międzynarodowy rynek usług 58
4. Korzyści płynące ze współpracy z firmą 63

ROZDZIAŁ IV. SPOSOBY KSZTAŁTOWANIA PORTFELA USŁUG I JEGO ZNACZENIE W FIRMIE RABEN POLSKA 65
1. Jakość i sprawność operacji logistycznych 65
2. Szybka informacja i „know how” 67
3. Kompleksowa oferta usług 70
4. Bezpieczeństwo i efektywność codziennej obsługi 71

ZAKOŃCZENIE 83

BIBLIOGRAFIA 86

SPIS RYSUNKÓW 90

Sekretariat – pierwsze narzędzie Public Relations w firmie

WSTĘP 3
1. ROLA I ZNACZENIE SEKRETARIATU W STRUKTURZE ORGANIZACYJNEJ FIRMY. 3
1.1. Rola i cele sekretariatu. 3
1.2. Zadania, obowiązki i uprawnienia sekretarki. 7
1.3. Kwalifikacje sekretarki. 12
1.4. Wyposażenie sekretariatu. 19
1.5. Teoretyczne podstawy analizy pracy biurowej. 24
2. CHARAKTERYSTYKA FIRMY „HERA” SP. Z O.O. 32
2.1. Opis działalności firmy. 32
2.2. Charakterystyka bazy technicznej. 33
2.3. Charakterystyka organizacji i sytuacji kadrowej firmy. 35
2.4. Sytuacja ekonomiczno – finansowa i rynkowa. 35
3. OPIS I ANALIZA PRACY AKTUALNIE FUNKCJONUJĄCEGO SEKRETARIATU W FIRMIE ,,HERA’’. 36
3.1. Umiejscowienie sekretariatu w strukturze organizacyjnej firmy. 36
3.2. Opis pracy sekretarki: zadania, obowiązki, odpowiedzialność, wymagane kwalifikacje. 39
3.3. Badanie organizacji pracy sekretarki. 44
3.4. Wyposażenie i wykorzystanie powierzchni sekretariatu. 50
3.5. Propozycje lepszego wykorzystania i organizacji powierzchni sekretariatu. 53
ZAKOŃCZENIE 55
BIBLIOGRAFIA 56