Prace dyplomowe z kierunku: Marketing

prace dyplomowe z marketingu

Marketing-mix usług turystycznych

Wstęp 2

Rozdział 1 Przedsiębiorstwo turystyczne jako podmiot rynku turystycznego 3
1.1. Wybrane zagadnienia rynku turystycznego 3
1.2. Istota usług turystycznych 9
1.3. Ogólna charakterystyka funkcjonowania przedsiębiorstwa turystycznego 14

Rozdział 2 Elementy marketingu-mix w przedsiębiorstwie turystycznym 20
2.1. Pojęcie i elementy marketingu-mix 20
2.2. Narzędzia marketingu-mix 25
2.2.1. Oferta usługowa jako produkt 25
2.2.2. Polityka cenowa 27
2.2.3. Dystrybucja 32
2.2.4. Promocja 34
2.2.5. Personel 39

Rozdział 3 Realizacja wybranych narzędzi marketingu-mix w Ośrodku Wypoczynkowym „X”  44
3.1. Powstanie i rozwój firmy 44
3.2. Produkt Ośrodka Wypoczynkowego „X” jako przykład narzędzia marketingu-mix 48
3.3. Opinie klientów indywidualnych o usługach badanej firmy 52

Zakończenie 66
Bibliografia 68
Spis rysunków i zdjęć 71
Spis wykresów 72
Spis tablic 73
ANEKS 74
Załącznik 1 75

Marketing w działalności klubu sportowego

Wstęp 2

Rozdział I. Organizacja i marketing sportu 4
1.1. Podstawowe pojęcia związane ze sportem 4
1.2. Sponsoring sportowy jako forma promocji przedsiębiorstwa 15
1.3. Strategie zarządzania produktem klubu sportowego 19

Rozdział II. Charakterystyka klubu sportowego Legia Warszawa 24
2.1. Ogólne informacje o klubie 24
2.2. Historia klubu sportowego Legia 26
2.3. Stadion Legii Warszawa (Stadion Wojska Polskiego) 30

Rozdział III. Zarządzanie produktem klubu sportowego Legia Warszawa 36
3.1. Struktura organizacyjna klubu sportowego 36
3.2. Sponsoring w klubie Legia Warszawa 36
3.3. Pozostałe elementy marketingu klubu 42
3.4. Strategie zarządzania klubem w warunkach rynkowych 49

Zakończenie 58
Bibliografia 60
Spis tabel 62
Spis rysunków 63

Kształtowanie wizerunku firmy poprzez działania public relations na przykładzie firmy usługowej

Wstęp 3

Rozdział 1. Public relations – zarządzanie reputacją firmy 5
1.1. Public Relations – instrument promotion-mix 5
1.2. Powstanie i definicje public relations 8
1.3. Psychologiczne aspekty wywierania wpływu na otoczenie 12
1.4. Komunikowanie się przedsiębiorstwa z grupami jego otoczenia 16
1.5. Zakres działań public relations 21
1.6. Uwarunkowania prawne public relations 24

Rozdział 2. Skuteczność narzędzi public relations 28
2.1. Techniki tworzenia tożsamości firmy 28
2.2. Współpraca ze środkami masowego przekazu 36
2.3. Targi i imprezy promujące produkty firmy 39
2.4. Sponsoring i akcje charytatywne jako jedno z narzędzi public relations 42

Rozdział 3. Charakterystyka badanej firmy usługowej – zakładu optycznego VISSION EXPRESS 45
3.1. Powstanie i rozwój firmy 45
3.2. Produkty i klienci 48
3.3. Obecna sytuacja firmy 57

Rozdział 4. Public relations w tworzeniu tożsamości badanej firmy 60
4.1. Analiza narzędzi komunikacyjnych firmy na podstawie przeprowadzonego wywiadu 60
4.2. Analiza wyników ankiet przeprowadzonych wśród klientów 63
4.3. Analiza problemów komunikacyjnych firmy 71
4.4. Próba oceny realizowanych działań 73

Zakończenie 75
Bibliografia 77
Spis rysunków 80
Spis tabel 81
Spis zdjęć 82
Spis wykresów 83
Załączniki 84

Kreowanie relacji z klientem wewnętrznym

Wstęp 3

Rozdział I. Marketing relacji – istota pojęcia 4
1.1. Geneza i charakterystyka marketingu relacji 4
1.2. Modele marketingu relacji 12
1.2.1. Koncepcja Ph. Kotlera 12
1.2.2. Model sześciu rynków 14
1.2.3. Model wymiany powiązań 17
1.2.4. Model firmy i jej partnerstwa 17
1.2.5. Model Gummessona 18

Rozdział II. Klient wewnętrzny jako ogniwo marketingu relacji 24
2.1. Pojęcie klienta wewnętrznego 24
2.2. Wewnętrzni klienci: dostawcy i odbiorcy 27
2.3. Klient wewnętrzny jako wspólny element zintegrowanej triady jakości 35
2.4. Komunikacja z klientem wewnętrznym 37

Rozdział III. Kreowanie relacji z klientem wewnętrznym 44
3.1. Pracownicy – najcenniejszy kapitał organizacji 44
3.2. Marketing relacji a zarządzanie zasobami ludzkimi 49
3.3. Marketing relacji a problemy jego formalizacji 50
3.4. Zorganizowane formy marketingu wewnętrznego 51
3.5. Czynniki wpływające na powodzenie marketingu wewnętrznego 52
3.6. Pracownicy liniowi 53
3.7. Satysfakcja pracowników a zatrzymanie klienta 55

Zakończenie 59

Bibliografia 62

Spis rysunków 65

Koncepcja strategii marketingowej podmiotu sektora medycznego

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. Strategie marketingowe i ich specyfika na rynku usług 4
1.1. Istota strategii marketingowych 4
1.2. Strategie rozwoju w przedsiębiorstwach 7
1.3. Rodzaje strategii marketingowych 13
1.3.1. Strategia produktowo-rynkowa 13
1.3.2. Strategia w układzie cena-jakość 18
1.3.3. Wybrane strategie funkcjonalne 20
1.4. Cechy usług i tworzenie strategii marketingowych w tym sektorze 24

ROZDZIAŁ II. Charakterystyka rynku usług zdrowotnych i specyfika działań marketingowych 29
2.1. Zasady funkcjonowania sektora medycznego w Polsce i jego zmiany 29
2.2. Podmioty państwowe i prywatne na rynku medycznym w Polsce 37
2.3. Ramowa oferta usługowa na rynku medycznym w Polsce 41
2.4. Specyfika marketingu w sferze usług medycznych 44
2.5. Możliwości i ograniczenia implantacji strategii marketingowych w instytucjach ochrony zdrowia 52

ROZDZIAŁ III. Charakterystyka Szpitala Klinicznego S.P.S.K nr 7 i działań
marketingowych 56
3.1. Geneza i struktura wybranej placówki służby zdrowia 56
3.2. Misja i cele Szpitala Klinicznego 62
3.3. Znaczenie marketingu w strukturze działań badanego podmiotu 65
3.4. Diagnostyka działań marketingowych Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 7 w Katowicach 69

ROZDZIAŁ IV. Koncepcja strategii marketingowej Szpitala Klinicznego na podstawie analizy otoczenia 72
4.1. Analiza czynników otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego 72
4.2. Ocena otoczenia konkurencyjnego na podstawie analizy „5 sił” M.E. Portera 76
4.3. Analiza potencjału strategicznego – SWOT/TOWS 77
4.4. Wybór strategii marketingowej oraz możliwości i ograniczenia w jej stosowaniu – próba optymalizacji 82

ZAKOŃCZENIE 86
BIBLIOGRAFIA 87
SPIS TABEL 90
SPIS RYSUNKOW 91

Polityka budowania wizerunku firmy

Wstęp 2

Rozdział I. Istota kształtowania wizerunku przedsiębiorstwa 6
1.1. Pojęcie wizerunku przedsiębiorstwa 6
1.2. Znaczenie wizerunku w różnych typach przedsiębiorstw 10
1.3. Wpływ elementów marketingu-mix na kształtowanie wizerunku 15

Rozdział II. Instrumenty kształtujące wizerunek przedsiębiorstwa 22
2.1. Rola public relations 22
2.2. Rola reklamy 24
2.3. Rola sponsoringu 27

Rozdział III. Proces kształtowania wizerunku 32
3.1. Komunikowanie się firmy z otoczeniem 32
3.2. Kształtowanie wizerunku 38
3.3. Budowanie symboliki firmy 45

Zakończenie 52
Bibliografia 55
Spis rysunków 58

Czynniki i możliwości kształtowania portfela usług w małym przedsiębiorstwie

część teoretyczna pracy dyplomowej

Rozdział I. Cechy i funkcjonowanie rynku usług 2
1.1. Istota i cechy usług 2
1.2. Rodzaje usług i specyfika procesu usługowego 13
1.3. Odrębności marketingu usług 18

Rozdział II. Specyfika usług profesjonalnych 24
2.1. Cechy usług profesjonalnych 24
2.2. Znaczenie usług profesjonalnych w gospodarce 30
2.3. Działalność marketingowa na rynku usług profesjonalnych 34

W miarę jak świat biznesu zaczyna coraz bardziej obsesyjnie reagować na kwestię zarządzania relacjami z klientem, to właśnie lojalność klienta staje się centralnym punktem działań wszystkich osób zajmujących się sprzedażą, marketingiem, obsługą, usługą.[1]

Skuteczność działania na rynku wymaga od przedsiębiorstwa umiejętnego dostosowywania się do oczekiwań i zachowań nabywców, antycypowania tych zachowań i życzeń, a nawet ich kreowania. Dotyczy to przede wszystkim usług.[2]

[1] J. Frazen – Robinson, Jak wykorzystać lojalność klienta? [w:] Biznes, J. Witecka (red.), Tom I, PWN, Biblioteka Gazety Wyborczej, Warszawa 2007, s. 104

[2] K. Mazurek – Łopacińska, Zachowania nabywców I ich konsekwencje marketingowe, PWE, Warszawa 2003, s. 11

Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem jako czynnik promujący miasto i region

STRESZCZENIE 2
WSTĘP 4

ROZDZIAŁ I GOSPODARKA TURYSTYCZNA I JEJ PROMOCJA 6
1.1. Trendy w popycie turystycznym 6
1.2. Znaczenie produktu turystycznego 13
1.3. Strategia marki turystycznej miejsca docelowego 16

ROZDZIAŁ II RUDNIK NAD SANEM- CHARAKTERYSTYKA MIASTA I REGIONU 23
2.1. Położenie i środowisko naturalne 23
2.2. Historia Rudnika 26
2.3. Społeczeństwo 32
2.4. Gospodarka 35
2.5. Rozwój turystyki w regionie 36

ROZDZIAŁ III CENTRUM WIKLINIARSTWA W RUDNIKU NAD SANEM JAKO CZYNNIK PROMUJĄCY REGION 38
3.1. Rudnik nad Sanem jako polska stolica wikliny 38
3.2. Rys historyczny Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem 42
3.3. Cele i zadania Centrum Wikliniarstwa 42
3.4. Charakterystyka produktów Centrum Wikliniarstwa 44
3.5. Działalność Centrum Wikliniarstwa a promocja regionu 47
3.6. Perspektywy rozwoju Centrum Wikliniarstwa i promocji na terenie Rudnika nad Sanem 51

ZAKOŃCZENIE 53
BIBLIOGRAFIA 54
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 56
SPIS ZDJĘĆ 57

Budowanie silnej marki np. przedsiębiorstw giełdowych

Wstęp 2

Rozdział 1. Podstawy teoretyczne wiedzy o marce 3
1.1. Pojęcie i definicja marki 3
1.2. Proces kreowania marki 7
1.3. Funkcje marki 11
1.4. Nazwa marki 15
1.5. Proces kształtowania marki 20
1.6. Budowa kapitału marki 21
1.7. Osobowość, tożsamość, wizerunek 24
1.8. Cechy kultury marki 31
1.9. Klasyfikacja nazw i znaków marki 33

Rozdział II. Prezentacja spółek miejskich jako podmiotów budujących markę 35
2.1. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Spółka z o.o. 35
2.2. Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej RADPEC S.A. 38
2.3. Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Administrator” Spółka z o.o. 41
2.4. Wodociągi Miejskie 43
2.5. Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo- Handlowe RADKOM spółka z o.o. 46
2.6. Miejska Spółka Wodna „Radom” 48

Rozdział III. Budowanie marki przedsiębiorstw komunalnych 50
3.1. Cel i przedmiot badań 50
3.2. Organizacja, przebieg i teren badań 53
3.3. Analiza próby badawczej 54
3.4. Wyniki badania 59

Ankieta 73
Zakończenie 75
Bibliografia 77
Spis tabel 80
Spis rysunków 81

Akcja zakrasnoludniania Wrocławia jako promocja miasta

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. PROMOCJA W TURYSTYCE 3
1.1. Cechy promocji 3
1.2. Zadania promocji 7
1.3. Podstawowe instrumenty promocji 14

ROZDZIAŁ II. PROMOCJA TURYSTYCZNA WROCŁAWIA 18
2.1. Charakterystyka Wrocławia 18
2.2. Atrakcyjność i walory turystyczne Wrocławia 19
2.3. Zagospodarowanie turystyczne Wrocławia 27
2.4. Promocja miasta 31

ROZDZIAŁ III. PERSPEKTYWY ROZWOJU WROCŁAWIA 34
3.1. Najczęściej odwiedzane atrakcje turystyczne 34
3.2. Wpływ turystyki na gospodarczy rozwój Wrocławia 36
3.3. Krasnale wrocławskie symbolem miasta 37
3.4. Problemy promocji miasta 39

ZAKOŃCZENIE 41
BIBLIOGRAFIA 43
SPIS TABEL 45
SPIS RYSUNKÓW 46
SPIS FOTOGRAFII 47