Prace dyplomowe z kierunku Marketing

prace dyplomowe z marketingu

Strategie marketingowe sieci handlowych na przykładzie marketów Tesco

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. Marketing – charakterystyka ogólna 4
1.1. Powstanie i znaczenie marketingu 4
1.2. Zasada i zakres działania marketingu 8
1.3. Marketing mix 12
1.3.1. Produkt 12
1.3.2. Dystrybucja 13
1.3.3. Promocja 14
1.3.4. Personel 16
1.3.5. Cena 18
1.4. Charakterystyka i specyfika marketingu przedsiębiorstw handlowych 20

ROZDZIAŁ II. Strategia marketingowa przedsiębiorstwa jako determinanta jego funkcjonowania 24
2.1. Rodzaje strategii marketingowych 24
2.2. Strategia przedsiębiorstwa a strategie marketingowe 28
2.3. Tworzenie strategii marketingowych w przedsiębiorstwie 32
2.4. Specyfika marketingu w sferze handlu 39

ROZDZIAŁ III. Analiza strategii marketingowej sieci handlowej TESCO 45
3.1. Ogólna charakterystyka TESCO 45
3.2. TESCO w Polsce i na świecie 48
3.3. Zakres działalności oraz struktura organizacyjna TESCO 53
3.4. Asortyment sprzedaży, docelowe rynki i klienci TESCO 56
3.5. Kształtowanie cen i ich składników 60
3.6. Specjalne strategie i programy cenowe 62
3.7. Ocena badanej sfery oraz propozycje usprawnień 64

ZAKOŃCZENIE 66
BIBLIOGRAFIA 68
SPIS RYSUNKÓW, SCHEMATÓW, ZDJĘĆ I TABEL 71

Skuteczność reklamy społecznej w promocji zdrowia

Wstęp 2

Rozdział I. Marketing relacji – podstawy teoretyczne 3
1. Marketing relacji – istota koncepcji 3
1.1 Marketing relacji – wyjaśnienie terminologiczne, geneza, definicja 3
1.2 Analiza wybranych modeli i stanowisk 5
2. Kluczowe elementy marketingu relacji 7
2.1 Jakość i jej marketingowe pojmowanie 7
2.2 Jakość a rentowność relacji 11
2.3 Marketing wewnętrzny 12
2.4 Komunikacja indywidualna 16
2.5 Specjalne programy lojalnościowe 18
2.6 Struktura organizacji a marketing relacji 23
3. Marketing relacji jako element strategii rozwoju firm usługowych 24
3.1 Przyczyny i uwarunkowania zastosowania marketingu relacji w firmach usługowych 24
3.2 Model relacji w firmach usługowych 26

Rozdział II. Charakterystyka Firmy Energocenter Sp.z.o.o w Katowicach w latach 2005-2006 28
1. Analiza funkcjonowania Firmy Energocenter Sp.z.o.o w Katowicach w latach 2005-2006 28
1.1 Plan utworzenia firmy Firmy Energocenter Sp.z.o.o w Katowicach w roku 2004 29
1.2 Struktura organizacyjna 29
1.3 Pozyskanie i utrzymanie personelu 30
1.4 Szkolenia zasobów ludzkich 36
1.5 Funkcje firmy na rynku branży elektroenergetycznej 37
1.6 Analiza finansowa 38
2. Charakterystyka działalności Firmy Energocenter Sp.z.o.o 40
2.1 Charakterystyka usług 40
2.2. Oferta usług Firmy Energocenter Sp.z.o.o 44

Rozdział III. Relacje Firmy Energocenter Sp.z.o.o. w Katowicach ze zleceniodawcami (na podstawie proceduralnych badań własnych) 48
l. Relacja w miejsce negocjacji i licytacji 49
1.1 Zadowolenie zleceniodawcy – podstawą poprawnych relacji 49
1.2 Związek między zadowoleniem a poziomem lojalności 50
1.3 Poziom zadowolenia zleceniodawców z usług firmy specjalistycznej 52
1.4 Lojalność zleceniodawców 52
2. Polityka działalności Firmy Energocenter Sp.z.o.o. 52
3. Polityka cenowa Firmy jako istotny element marketingu relacji Energocenter Sp.z.o.o. 53
3.1 Opinie zleceniodawców o cenie usług 53
3.2 Opinie zleceniodawców o jakości usług 54
4. Kształtowanie relacji Firmy ze zleceniodawcami 54
4.1 Podstawy zarządzania relacjami ze zleceniodawcami 54
4.2 Działania na rzecz lojalności zleceniodawców 54
4.3 Ocena działań w celu utrzymania już zdobytych zleceniodawców 55
5. Procedury pozyskania nowych zleceniodawców w celu powiększenia udziału w rynku i rozwoju firmy 55
5.2 Kontakty telefoniczne 55
5.3 Śledzenie ogłoszeń w biuletynie zamówień publicznych 56
5.4 Nieodpłatne doradztwo użytkownikom urządzeń elektroenergetycznych 56
5.5 Organizacja konferencji szkoleniowych dla zleceniodawców 56
5.6 Systematyczny udział w targach branżowych 57
5.7 Ocena skuteczności poszczególnych działań 57
6. System komunikacji w marketingu relacji 58
6.1 Komunikacja marketingowa firmie 58
6.2 Kształtowanie wizerunku Firmy Energocenter Sp.z.o.o w Katowicach 59
6.3 Kompozycja promocyjna (promotion-mix) firmy 59
6.4 Komunikacja interaktywna 60
6.5 Ocena wizerunku firmy przez zleceniodawców 60
6.6 Ocena działalności innowacyjnej 61
6.7 Ocena wypracowanej komunikacji ze zleceniodawcami 62

Rozdział IV. Marketing wewnętrzny Firmy Energocenter Sp.z.o.o. w Katowicach lata 2005 – 2006 63
1. Pracownicy – najcenniejszy kapitał firmy 63
2. Zarządzanie zasobami ludzkimi 66
3. Zorganizowane formy marketingu wewnętrznego 67
5. Rola pracowników liniowych w kształtowaniu relacji ze zleceniodawcami 70
6. Rola kierownictwa organizacji 71
7. Satysfakcja pracowników liniowych i ich wpływ na utrzymanie zleceniodawców 72

Zakończenie 77
Bibliografia 78

Różnice w kształtowaniu oferty dla klienta na przykładzie firmy usługowej

Wstęp 3

Rozdział 1. Przedsiębiorstwo jako podmiot w gospodarce 5
1.1. Pojęcie i znaczenie marketingu przedsiębiorstwie 6
1.2. Marketing w usługach 9
1.3. Elementy marketingu mix w kształtowaniu oferty usługowej 17
1.3.1. Produkt 18
1.3.2. Cena 19
1.3.3. Dystrybucja 23
1.3.4. Promocja 25

Rozdział 2. Możliwości kształtowania oferty usług z wykorzystaniem marketingu mix 32
2.1. Segmentacja rynku klientów indywidualnych i instytucjonalnych 32
2.2. Kształtowanie oferty handlowej 40
2.3. Czynniki wpływające na różnicowanie ceny 43

Rozdział 3. Kształtowanie oferty dla klienta w przedsiębiorstwie usługowym na przykładzie hotelu Litwor w Zakopanem 51
3.1. Ogólna charakterystyka badanego hotelu 51
3.2. Organizacja działań marketingowych w hotelu 53
3.3. Elementy planowania marketingowego w hotelu 54
3.4. Badanie rynku pod względem kształtowania oferty dla klientów na podstawie ankiety 59

Zakończenie 69
Spis literatury 71
Spis aktów prawnych 74
Inne pozycje bibliografii 75
Spis rysunków 76
Spis zdjęć 77
Spis wykresów 78
Załącznik 79

Rola i znaczenie marketingu w przedsiębiorstwie X z uwagi na sezonowość produkcji

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. ISTOTA I ZNACZENIE MARKETINGU
1.1. Pojęcie, istota i znaczenie marketingu
1.2. Marketing mix
1.3. Zarządzanie produktem

ROZDZIAŁ II. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA „X”
2.1. Historia i struktura firmy
2.2. Istota przedsiębiorstwa
2.3. Zakres przedsiębiorstwa
2.4. Organizacja przedsiębiorstwa
2.5. Analiza firmy na tle konkurencji

ROZDZIAŁ III. SEZONOWOŚĆ I PRODUKCJA W PRZEDSIĘBIORSTWIE
3.1. Kształtowanie się produkcji pod wpływem sezonowości
3.2. Metody szacowania wskaźników sezonowości
3.3. Efekty sezonowości i ich wpływ na osiągane zyski

ROZDZIAŁ IV. CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA ŁAGODZENIE SKUTKÓW SEZONOWOŚCI
4.1. Zakup, sprzedaż obszary zastosowania marketingu
4.2. Organizacja marketingu w firmie „X”
4.3. Kontrola i ocena działalności marketingowej

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA

Rola i miejsce public relations w instytucjach kultury

Wstęp 2

Rozdział 1. Istota Public Relations 4
1.1. Historia Public Relations 4
1.2. Definicje i cele Public Relations 9
1.3. Funkcje Public Relations 21
1.4. Specyfika PR w instytucjach kultury 29

Rozdział 2. Instrumenty Public Relations 34
2.1. Public Relations skierowane na kształtowanie otoczenia wewnętrznego instytucji 34
2.2. Public Relations skierowane na kształtowanie otoczenia zewnętrznego instytucji 48

Rozdział 3. Muzeum Historyczne Miasta Krakowa jako instytucja kultury 55
3.1. Podstawa działalności Muzeum Historycznego Miasta Krakowa 55
3.2. Struktura organizacyjna Muzeum Historycznego Miasta Krakowa 56
3.3. Przedmiot działania 59
3.4. PR 62
3.5. Informacja i komunikacja w Muzeum 63
3.6. Misja i wizja 66
3.7. Analiza strategiczna SWOT 71

Rozdział 4. Public Relations stosowane w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa 76
4.1. Podstawy wdrożenia PR w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa 76
4.2. Działania w zakresie PR w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa 80
4.3. Motywy wdrożenia PR – odpowiedzi na wywiad 87
4.4. Plan pracy w roku 2008 w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa 89
4.5. Wnioski 93

Zakończenie 96
Spis rysunków 98
Spis tabel 99
Bibliografia 100
ANEKS 1 104
ANEKS 2 111

Public Relations jako narzędzie budowania wizerunku marki alkoholu

Wstęp 2

Rozdział I. Marka– definicja, istota i funkcje 4
1.1. Czym jest marka – istota pojęcia 4
1.2. Zależność między marką a produktem 7
1.3. Funkcje marki i korzyści z jej posiadania 9
1.4. Rodzaje marek 12

Rozdział II. Tożsamość marki 18
2.1. Wizerunek a tożsamość marki 18
2.2. Źródła i elementy tożsamości marki 23
2.3. Tożsamość marki według Upshawa 25

Rozdział III. Istota wizerunku marki 27
3.1. Typy i źródła wizerunku marki 27
3.2. Badanie wizerunku marki. Macierz de Chernatony’ego – Mc Williama 30
3.3. Siła, korzyść i wyjątkowość skojarzeń składających się na wizerunek marki 33

Rozdział IV. Zachowania konsumentów 36
4.1. Dlaczego konsumenci są najważniejsi? 36
4.2. Uwarunkowania postępowania konsumentów na rynku 39
4.3. Potrzeby, motywacje i ryzyko zakupu 45
4.4. Decyzje nabywców– anatomia i rodzaje decyzji zakupu 49

Rozdział V. Public Relations– charakterystyka dziedziny w odniesieniu do marki 54
5.1. Czym jest PR – definicja, istota i funkcje 54
5.2. Zakres i cele działań PR 58
5.3. PR jako kluczowe narzędzie w budowaniu wizerunku marki 64

Rozdział VI. Rynek alkoholowy 70
6.1. Definicja rynku 70
6.2. Rozwój rynku alkoholowego- czynniki ekonomiczno- społeczne 76
6.3. Zróżnicowanie kulturowe rynku alkoholowego 83
Rozdział VII. Rynek alkoholowy w Polsce i na świecie 87
7.1. Światowe trendy w konsumpcji alkoholu 87
7.2. Struktura rynku i trendy picia alkoholu w Polsce 94

Rozdział VIII. Budowanie wizerunku marek alkoholowych 101
8.1 Marki alkoholowe a regulacje prawne – polskie prawo reklamy i działalność
PARPY 101

Zakończenie 106
Bibliografia 108
Spis tabel 111
Spis rysunków 112

Public relations i reklama jako narzędzia pozyskiwania i utrzymania więzi z klientami

Public relations i reklama jako narzędzia pozyskiwania i utrzymania więzi z klientami na przykładzie firm transportowych

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. ISTOTA I ZNACZENIE TRANSPORTU 4
1.1. Zakres pojęciowy transportu 4
1.2. Transport w procesie gospodarowania 8
1.3. Transportochłonność gospodarki narodowej 11
1.4. Rozwój systemu transportowego Polski 18

ROZDZIAŁ II. MARKETING W PRZEDSIĘBIORSTWIE TRANSPORTOWYM 23
2.1. Miejsce marketingu działalności transportowej 23
2.2. Zachowania konsumentów na rynku usług transportowych 25
2.3. Strategie marketingowe w transporcie 32
2.4. Usługa transportowa jako element marketingu 41

ROZDZIAŁ III. WPŁYW REKLAMY I PUBLIC RELATIONS NA POZYSKIWANIE I UTRZYMANIE WIĘZI Z KLIENTAMI PRZEDSIĘBIORSTW TRANSPORTOWYCH 45
3.1. Znaczenie promocji usług transportowych 45
3.2. Reklama jako czynnik warunkujący rozwój przedsiębiorstwa transportowego 52
3.3. Public Relations a rozwój przedsiębiorstwa transportowego 57

ZAKOŃCZENIE 62
BIBLIOGRAFIA 64
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 67

Praca składa się z trzech rozdziałów.

W rozdziale pierwszym ukazano istotę i znaczenie transportu. Ponadto przedstawiono zakres pojęciowy transportu oraz omówiono transport w procesie gospodarowania. Omówiono także transportochłonność gospodarki narodowej oraz rozwój systemu transportowego Polski.

W rozdziale drugim poruszono problematykę marketingu w przedsiębiorstwie transportowym. Na wstępie rozdziału wskazano miejsce marketingu w działalności transportowej. Omówiono także zachowania konsumentów na rynku usług transportowych oraz strategie marketingowe w transporcie. Ponadto scharakteryzowano także usługę transportową stanowiąca element marketingu.

W rozdziale trzecim zbadano wpływ reklamy i public relations na pozyskiwanie i utrzymanie więzi z klientami w przedsiębiorstwie transportowym. Rozważania rozpoczęto od ukazania znaczenia promocji usług transportowych. Następnie omówiono reklamę będąca czynnikiem warunkującym rozwój przedsiębiorstwa transportowego. Omówiono także problematykę public relations a rozwój przedsiębiorstwa transportowego.

Praca została napisana w oparciu o dostępną literaturę fachową, raporty i artykuły zamieszczone w prasie i w internecie oraz w oparciu o aktualne akty normatywne i prawne.

Promocja na przykładzie Laboratorium Kosmetycznego Dr Irena Eris SA

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. PODSTAWY TEORETYCZNE MARKETINGU 5
1.1. Istota i definicje marketingu 5
1.2. Charakterystyka elementów marketingu 9
1.3. Otoczenie przedsiębiorstwa 12
1.4. Strategie marketingowe 19

ROZDZIAŁ II. PROMOCJA W MARKETINGU 25
2.1. Elementy marketingu – mix 25
2.2. Istota promocji i jej narzędzia 29
2.3. Uwarunkowania skuteczności promocji 38
2.4. Pomiar skuteczności promocji 44

ROZDZIAŁ III. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA „LABORATORIUM KOSMETYCZNE DR IRENA ERIS” 47
3.1. Historia i rozwój badanej firmy 47
3.2. Przedmiot działalności i kompozycja asortymentowa 53
3.3. Władze spółki i struktura organizacyjna 57
3.4. Analiza konkurencji w branży 59

ROZDZIAŁ IV. EFEKTY PROMOCJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE „LABORATORIUM KOSMETYCZNE DR IRENA ERIS” 69
4.1. Reklama jako środek promocji badanego przedsiębiorstwa 69
4.2. Sprzedaż osobista w praktyce marketingowej 70
4.3. Public relations i sponsoring 72
4.4. Promocja sprzedaży jako narzędzie promocji produktów badanej firmy 82
4.5. Pomiar skuteczności promocji prowadzonej przez firmę 85

ZAKOŃCZENIE 90
BIBLIOGRAFIA 92
SPIS TABEL 95
SPIS RYSUNKÓW 96
SPIS ZDJĘĆ 97

Marketing-mix usług turystycznych

Wstęp 2

Rozdział 1 Przedsiębiorstwo turystyczne jako podmiot rynku turystycznego 3
1.1. Wybrane zagadnienia rynku turystycznego 3
1.2. Istota usług turystycznych 9
1.3. Ogólna charakterystyka funkcjonowania przedsiębiorstwa turystycznego 14

Rozdział 2 Elementy marketingu-mix w przedsiębiorstwie turystycznym 20
2.1. Pojęcie i elementy marketingu-mix 20
2.2. Narzędzia marketingu-mix 25
2.2.1. Oferta usługowa jako produkt 25
2.2.2. Polityka cenowa 27
2.2.3. Dystrybucja 32
2.2.4. Promocja 34
2.2.5. Personel 39

Rozdział 3 Realizacja wybranych narzędzi marketingu-mix w Ośrodku Wypoczynkowym „X”  44
3.1. Powstanie i rozwój firmy 44
3.2. Produkt Ośrodka Wypoczynkowego „X” jako przykład narzędzia marketingu-mix 48
3.3. Opinie klientów indywidualnych o usługach badanej firmy 52

Zakończenie 66
Bibliografia 68
Spis rysunków i zdjęć 71
Spis wykresów 72
Spis tablic 73
ANEKS 74
Załącznik 1 75

Marketing w działalności klubu sportowego

Wstęp 2

Rozdział I. Organizacja i marketing sportu 4
1.1. Podstawowe pojęcia związane ze sportem 4
1.2. Sponsoring sportowy jako forma promocji przedsiębiorstwa 15
1.3. Strategie zarządzania produktem klubu sportowego 19

Rozdział II. Charakterystyka klubu sportowego Legia Warszawa 24
2.1. Ogólne informacje o klubie 24
2.2. Historia klubu sportowego Legia 26
2.3. Stadion Legii Warszawa (Stadion Wojska Polskiego) 30

Rozdział III. Zarządzanie produktem klubu sportowego Legia Warszawa 36
3.1. Struktura organizacyjna klubu sportowego 36
3.2. Sponsoring w klubie Legia Warszawa 36
3.3. Pozostałe elementy marketingu klubu 42
3.4. Strategie zarządzania klubem w warunkach rynkowych 49

Zakończenie 58
Bibliografia 60
Spis tabel 62
Spis rysunków 63