Prace dyplomowe z dziedziny: Marketing

prace dyplomowe z marketingu

Turystyka pielgrzymkowa

Wstęp 3

1. Turystyka pielgrzymkowa – w świetle literatury przedmiotu 5
1.1. Turystyka pielgrzymkowa, zakres pojęcia 5
1.2. Geneza i znaczenie pielgrzymek 7

2. Turystyka pielgrzymkowa w Polsce 12
2.1. Geneza i wielkości zjawiska 12
2.2. Sanktuaria i szlaki pielgrzymkowe 14

3. Koncepcja szlaku pielgrzymkowego Św. Kingi 23
3.1. Historia kultu św. Kingi w Polsce 23
3.2. Projekt szlaku 27
3.2. Atrakcyjność Turystyczna miejsc związanych z kultem Św. Kingi w Małopolsce 34
3.2.1. Wieliczka – Kopalnia Soli 34
3.2.2. Bochnia – Kopalnia Soli 39
3.2.3. Stary Sącz 44

4. Propozycja działań marketingowych 47

Zakończenie 56
Bibliografia 58
Spis fotografii 60
Spis rysunków 61

Strategia marketingowa firmy X na rynku opakowan gietkich

Wstęp 3
Rozdział I. Marketing we współczesnej gospodarce rynkowej 5
1.1. Pojęcie i zakres marketingu w ujęciu teoretycznym 5
1.1.1. Produkty i usługi 5
1.1.2. Wartość i jakość 7
1.1.3. Wymiana, transakcje i relacje 8
1.1.4. Rynki 9
1.2. Zarządzanie marketingowe 11
1.2.1. Tworzenie korzystnych relacji z klientem 12
1.3. Strategiczne planowanie marketingowe 12
1.3.1. Działania marketingowe 13
1.3.2. Plan marketingowy 14
1.3.3. Organizacja marketingu 14
1.4. Marketing opakowań 16
Rozdział II. Istota współczesnych opakowań 19
2.1. Podstawowe terminy dotyczące opakowań 19
2.2. Funkcje opakowań 20
2.3. Przepisy prawne w zakresie opakowań 21
2.4. Charakterystyka rynku opakowań na świecie 24
2.5. Charakterystyka rynku opakowań w Polsce 25
Rozdział III. Rynek tworzyw sztucznych – ogólna charakterystyka 28
3.1. Rozwój tworzyw sztucznych 28
3.2. Rynek opakowań (folii) – historia i perspektywy 33
3.3. Otoczenie ekonomiczne, prawne i demograficzne 38
3.3.1. Przegląd sytuacji gospodarczej Polski 38
3.3.2. Sytuacja prawna 41
3.3.3. Dane demograficzne i zachowania konsumentów 45
3.4. Główni uczestnicy sektora detalicznego 48
Rozdział IV. Charakterystyka firmy X Sp. z o. o. 57
4.1. Zakres działalności i historia firmy 57
4.2. Struktura organizacyjna 61
4.3. Oferta produktowa 63
4.4. Pozycja na rynku 68
4.5. Ekspansywność firmy a relacje z klientami 69
Rozdział V. Plan marketingowy dla firmy X Sp. z o. o. 72
5.1. Strategia marketingowa 72
5.2. Plan marketingowy 74
5.2.1. Audyt marketingowy 74
5.2.2. Analiza SWOT 75
5.2.3. Organizacja marketingu 78
5.2.4. Kontrola marketingowa 79
Podsumowanie 81
Bibliografia 84
Spis tabel 88
Spis schematów 89
Spis fotografii 90
Spis rysunków 91

Techniki sprzedaży jako środek realizacji celów marketingowych

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I ISTOTA MARKETINGU- MIX 4
1.1. Pojęcie i znaczenie marketingu-mix 4
1.2. Formuła klasyczna marketingu-mix oraz jej modyfikacje 9
1.3. Marketing- Mix w działalności usługowej 19
1.3.1. Produkt 19
1.3.2. Cena 22
1.3.3. Dystrybucja 24
1.3.4. Promocja 25
1.3.5. Personel 28

ROZDZIAŁ II MERCHANDISING JAKO FILOZOFIA HANDLU 30
2.1. Pojecie Merchandisingu oraz jego znaczenie dla handlu 30
2.2. Rodzaje Merchandisingu 35
2.2.1. Merchandising producenta 35
2.2.2. Merchandising Handlu 36
2.3. Instrumenty Merchandisingu 38
2.3.1. Rola współczesnego przedstawiciela handlowego 38
2.3.2. Szkolenia personelu 39
2.3.3. Reklamacje 40
2.4. Zarządzanie przez cele 42
2.5. Pojęcie sprzedaży bezpośredniej 44
2.6. Wybrane narzędzia sprzedaży bezpośredniej 46
2.6.1. Bazy danych 46
2.6.2.Katalogi 47
2.6.3. Telesprzedaż 48
2.6.4. Sprzedaż internetowa 50

ROZDZIAŁ III TECHNIKI SPRZEDAŻY JAKO NARZĘDZIE MARKETINGOWE W PRZEDSIĘBIORSTWIE HANDLOWYM 51
3.1. Logistyka w handlu 51
3.1.1. Kanały dystrybucji 51
3.1.2. Środki łączności 53
3.2. Techniki sprzedaży i obsługi klienta przez telefon 55
3.3. Rola personelu w realizacji celów marketingowych 56
3.3.1. Sposoby motywacji 56
3.3.2. Udział w konferencjach i szkoleniach 59
3.4. Zasady obsługi klienta w firmie 61
3.5. Proces budowy lojalności klientów 65
3.5.1. Klienci detaliczni 65
3.5.2. Klienci hurtowi 67

ZAKOŃCZENIE 70
BIBLIOGRAFIA 72
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 75

Tworzenie planu marketingowego jako podstawowego narzędzia zarządzania firmą

Wstęp 3
Rozdział I. Teoretyczne podstawy marketingu i planowania marketingowego 6
1.1. Znaczenie marketingu w warunkach gospodarki rynkowej 6
1.2. Plan marketingowy jako narzędzie planowania marketingowego 12
1.3. Zasady, funkcje i zadania planowania 14
1.4. Zakres i czynniki planu marketingowego 15
1.5. Adresaci planu marketingowego. i dystrybucja wewnętrzna i zewnętrzna planu marketingowego 17
1.6. Treść planu marketingowego 19
Rozdział II. Diagnoza sytuacji rynkowej przedsiębiorstwa Aksaniusz jako podstawa informacyjna planowania marketingowego 25
2.1. Analiza wewnętrznych warunków działania przedsiębiorstwa pod względem ich konkurencyjności i atrakcyjności 25
2.2. Analiza rynku techniki grzewczej w Polsce jako szansa rozwoju działalności marketingowej 26
2.3. Analiza makro otoczenia 33
2.4. Macierz strategiczna SWOT 37
Rozdział III. Plan marketingowy dla firmy Aksaniusz 42
3.1. Wyniki analizy SWOT jako podstawa formułowania celów 42
3.2. Misja i strategie marketingowa przedsiębiorstwa 46
3.3. Program marketingu-mix 47
3.4. Budżet marketingowy firmy 49
3.5. Monitorowanie, ocena i kontrola 52
Podsumowanie 55
Bibliografia 57
Spis schematów 59
Spis tabel 60

Problemy jakości w marketingowej strategii rozwoju Hewlett Packard w Polsce

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. TEORETYCZNE ASPEKTY JAKOŚCI W ZARZĄDZANIU MARKETINGOWYM 4
1.1. Istota i procedura zarządzania marketingowego 4
1.2. Jakość jako element strategii marketingowych 10
1.2.1. Pojęcie jakości 10
1.2.2. Jakość produktu i usługi elementem marketingu 12
1.2.3. Pomiary jakości 14
1.2.4. Koszty jakości w strategii marketingowej 15
1.3. Proces i struktura świadczenia usług 16
1.4. Specyfika marketingu i kwestia jakości 22
1.4.1. Orientacja na klienta kluczowego w firmie 28
ROZDZIAŁ II. ROLA JAKOŚCI W MARKETINGOWEJ STRATEGII ROZWOJU FIRMY HEWLETT PACKARD POLSKA 34
2.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa 34
2.2. Misja firmy 41
2.3. Jakość personelu, usług 45
2.4. Zarządzanie firmą w jej otoczeniu konkurencyjnym 52
2.5. Rozwój firmy na podstawie strategii 57
ROZDZIAŁ III. POPRAWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OSIĄGANIU PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE HEWLETT PACKARD POLSKA 62
3.1. Udoskonalenie procesów 62
3.2. Rozwój personelu 75
PODSUMOWANIE I WNIOSKI 84
BIBLIOGRAFIA 86
SPIS RYSUNKÓW 88

Postawy polskich klientów wobec europejskiej sieci supermarketów

Wstęp 3
Rozdział I.
Postawy konsumencie i ich zakres pojęciowy 4
1.1. Uwarunkowania wewnętrzne zachowania klientów 4
1.1.1. Potrzeby 4
1.1.2. Motywy 6
1.1.3. Postrzeganie 8
1.1.4. Postawy 9
1.2. Nastawienie do reklamy i do marki 14
1.3. Podejście wieloaspektowe postaw konsumenckich 15
1.4. Marketingowe strategie zmiany postaw klientów 16
1.5. Postawy związane z ryzykiem zakupów w supermarketach 18
Rozdział II.
Pozycja rynkowa supermarketów Real w Polsce 20
2.1. Historia sieci 20
2.2. Struktura organizacyjna 23
2.3. Oferta produktowa 23
2.4. Pozycja sieci na tle konkurencji 24
2.5. Wpływ postaw klientów w Polsce na rozwój sieci Real 29
Rozdział III.
Badania własne postaw polskich klientów wobec sieci supermarketów Real 34
3.1. Zakres badań własnych 34
3.2. Analiza badań własnych 36
3.2.1. Analiza prezentowanych postaw i możliwości ich modyfikacji 36
3.2.2. Próba oceny postaw klientów sieci Real wobec reklamy i cen 41
3.3 Zestaw działań możliwych do wdrożenia przez sieć Real mające na celu modyfikowanie postaw klientów. 43
Wnioski końcowe 46
Bibliografia 48
Spis tabel i rysunków 50

Miejsce i rola promocji w działalności Polskiej Organizacji Turystycznej

Wstęp 2
Rozdział I. Rola i znaczenie promocji turystycznej kraju 4
1.1. Cechy i zadania promocji turystycznej 4
1.2. Trendy w podaży i popycie turystycznym 12
Rozdział II. Historyczne formy promocji turystyki i geneza powstania POT 19
2.1. Historia promocji turystyki 19
2.2. Geneza powstania POT-u 23
Rozdział III. Struktura, zadania i funkcje organizacji 33
3.1. Struktura organizacyjna Polskiej Organizacji Turystycznej 33
3.2. Zadania i kompetencje POT 36
Rozdział IV. Środki i sposoby działania 50
4.1. Wydawnictwa 50
4.2. Targi turystyczne i warsztaty robocze 55
4.3. Study Tours 60
Rozdział V. Próba oceny działalności 62
Zakończenie 66
Bibliografia 68
Spis tabel 70
Spis rysunków 71
Spis zdjęć 72

Opakowanie jako narzędzie skutecznego marketingu na przykładzie firmy „Danone”

Wstęp 3
Rozdział 1. Marketing i proces marketingowy 5
1.1. Istota marketingu 5
1.2. Strategie zarządzania marketingowego 12
1.2.1. Orientacja produkcyjna 12
1.2.2. Orientacja produktowa 13
1.2.3. Orientacja sprzedażowa 14
1.2.4. Orientacja marketingowa i społeczna w marketingu 15
1.3. Strategiczny plan marketingowy 17
1.3.1. Produkt 20
1.3.2. Promocja 21
1.3.3. Cena 22
Rozdział 2. Zakres zarządzania produktem 24
2.1. Cechy produktu 24
2.2. Marka produktu 26
2.2.1 Opakowanie produktu 31
2.2.2. Etykietowanie produktu 34
2.2.3. Usługi wspierające produkt 34
2.2.4. Linia produktu 36
2.2.5. Asortyment produktu 39
2.3. Produkty na rynkach międzynarodowych 39
Rozdział 3. Produkt a opakowanie 41
3.1. Istota opakowania 41
3.2. Funkcje opakowań 44
3.3. Klasyfikacja opakowań 48
3.4. Produkt a opakowanie 50
3.5. Programy rozwoju opakowań 51
3.5.1. Współczesne tendencje w zakresie opakowań 52
3.5.2. Metody badań opakowań 54
3.5.3. Współczesne problemy dotyczące opakowań 56
Rozdział 4. Aktualne znaczenie funkcji marketingowej opakowań produktów spożywczych w firmie „Danone” 62
4.1. Charakterystyka firmy 62
4.2. Oferta produktowa 68
4.2.1. Charakterystyka produktów firmy 70
4.3. Marketing produktów 77
4.3.1. Rodzaje opakowań stosowanych w firmie „Danone” 79
4.3.2. Wpływ opakowania na sprzedaż produktów 80
4.4. Ocena znaczenia funkcji marketingowej opakowań produktów w firmie „Danone” 81
Zakończenie 85
Bibliografia 87
Spis tabel 90
Spis zdjęć 91
Spis rysunków 92

Marki producentów a marki pośredników

Wstęp 3
Rozdział I Pojęcie marki handlowej, funkcje i klasyfikacja marek 4
1.1. Definicja marki (znaku towarowego) 4
1.2. Funkcje marek 8
1.3. Rodzaje marek 9
1.4. Marka jako instrument konkurowania 13
Rozdział I Sposoby pozyskania marki 17
2.1. Samodzielne kształtowanie nowej marki 17
2.2. Poszerzanie marki 18
2.3. Licencjonowanie marki 28
2.4. Franchising 29
2.5. Stosowanie marki pośrednika handlowego 31
Rozdział III Zastosowanie marek pośredników na rynkach towarów konsumpcyjnych 35
3.1. Wzrost pozycji negocjacyjnej firm handlowych wobec producentów 35
3.2. Marki pośredników. Doświadczenia międzynarodowe 38
3.3. Przykłady marek pośredników na polskim rynku 49
Zakończenie 54
Bibliografia 56
Spis schematów 60
Spis tablic 61
Spis fotografii 62

Wykorzystanie marketingu społecznego w działaniu Miejskiego Ośrodka Kultury Józefów na rzecz upowszechniania kultury w społeczności lokalnej

Wstęp 3
Rozdział I Rola kultury w rozwoju osobowym i społecznym 4
1.1. Definicje kultury 4
1.1.1. Rdzenie motywacji kulturowych 6
1.1.2. Uczestnictwo w kulturze – bierne, czynne 8
1.2. Kształtowanie postaw uczestnictwa w kulturze 10
1.2.2. Proces kształtowania postawy, definicje postaw 12
1.2.3. Komunikowanie się jako narzędzie budowania postaw 13
Rozdział II Prezentacja marketingowego modelu zarządzania 19
2.1. Czym jest marketing? 19
2.2. Czym jest marketing społeczny? 20
2.3. Kultura jako produkt 21
2.4. Pragnienia a popyt 24
2.5. Rynek docelowy 25
2.6. Potrzeby klienta 26
2.6.1. Wartość 27
2.6.2. Zadowolenie 29
Rozdział III Stan uczestnictwa w kulturze różnych grup społecznych 32
3.1. Wartość działań marketingowych w procesie tworzenia społeczeństwa obywatelskiego 32
3.2. Oferta kulturowa w Józefowie 33
3.3. Prezentacja „Polityki kulturalnej gminy Józefów na lata 2004 – 2013” 39
3.4. Realizowane oddziaływania promocyjne 42
3.5. Efektywność dotychczasowych działań 46
3.5.1. Statystyki, ankiety, opinie mieszkańców Józefowa, opinie przedstawicieli organów kulturotwórczych, opinie przedstawicieli mediów, opinie z gazet lokalnych 46
Zakończenie 52
Bibliografia 54
Spis tabel i rysunków 58
Załącznik 59