Prace dyplomowe z kierunku: Marketing

prace dyplomowe z marketingu

Zarządzanie marketingowe w przedsiębiorstwie sprzedającym samochody osobowe na przykładach

WSTĘP 3
I. RYNEK NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W POLSCE 5
1.1. Charakterystyka produktu 5
1.2. Struktura podaży 14
1.3. Popyt na rynku nowych samochodów osobowych 17
II. ISTOTA ZARZĄDZANIA MARKETINGOWEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH DEALERSKICH 30
2.1. Pojęcie i funkcje marketingu 30
2.2. Zarządzanie marketingowe w przedsiębiorstwie 38
2.3. Szanse i ograniczenia wynikające ze struktury podaży 49
III. WYKORZYSTANIE ZARZĄDZANIA MARKETINGOWEGO NA PRZYKŁADACH WYBRANYCH FIRM DEALERSKICH 52
3.1. Organizacja struktur marketingu 52
3.2. Zakres działań marketingowych na przykładzie PTHM Auto Plus Sp. z o.o. 54
3.3. Działania marketingowe INTRMOTO Sp. z o.o. Centrum Napraw Samochodowych 62
IV. PRÓBA OCENY WPŁYWU ZARZĄDZANIA MARKETINGOWEGO NA POZYCJĘ KONKURENCYJNĄ PRZEDSIĘBIORSTW 66
4.1. Wyniki działalności dealerów 66
4.2. Związek zarządzania marketingowego z pozycją konkurencyjną przedsiębiorstwa 68
4.3. Wpływ uwarunkowań zewnętrznych 75
ZAKOŃCZENIE 81
BIBLIOGRAFIA 83
SPIS TABEL 86
SPIS RYSUNKÓW 87
ANEKS 88

Wpływ instrumentów marketingowych na zachowania konsumentów

Wstęp 3

Rozdział 1. Marketingowe uwarunkowania zachowań nabywców 5
1.1. Produkt jako uwarunkowanie procesu decyzyjnego nabywcy 5
1.2. Oczekiwania konsumentów dotyczące opakowań 13
1.3. Rola marki w procesie decyzyjnym nabywcy 16
1.4. Cena jako uwarunkowanie decyzji rynkowych nabywców 20
1.5. Postępowanie konsumenta w procesie wyboru formy dystrybucji 24
1.6. Reakcje konsumentów na działania promocyjne 30

Rozdział 2. Analiza rynku telefonów komórkowych 37
2.1. Charakterystyka rynku telefonów komórkowych na świecie 37
2.2. Rynek telefonów komórkowych w Polsce 44
2.3. Elementy rynku kształtujące popyt 47

Rozdział 3. Wpływ działań marketingowych firmy Siemens Sp. z o.o. na polskich konsumentów 50
3.1. Prezentacja spółki Siemens 50
3.2. Charakterystyka działalności firmy Siemens Sp. z o.o. 55
3.3. Działania marketingowe stosowane w Siemens Sp. z o.o. 59
3.4. Analiza wpływu stosowanych instrumentów marketingowych 68

Zakończenie 72
Bibliografia 74
Spis tabel, rysunków i wykresów 76

Wpływ instrumentów marketingowych na proces tworzenia pozytywnego wizerunku firmy Bosch i Siemens

Wstęp 3

Rozdział 1. Istota i instrumenty kształtujące pozytywny wizerunek przedsiębiorstw 4
1.1.Pojęcie wizerunku przedsiębiorstwa 4
1.2. Instrumenty związane z kształtowaniem wizerunku 8
1.3.Wykorzystanie instrumentów PR w kształtowaniu wizerunku 16

Rozdział 2. Wpływ instrumentów marketingowych, wykorzystywanych przez firmę BSH, na zachowania i decyzje konsumentów 25
2.1. Charakterystyka grup produkt owych i ich nabywców 25
2.1.1. Pozycjonowanie produktów a reguły postępowania konsumentów 31
2.1.2. Wartość marki Bosch i Siemens dla konsumenta 32
2.2. Cena jako jeden z elementów wpływających na decyzje zakupu 35
2.3 Elementy polityki dystrybucji i jej wpływ na postępowanie konsumentów 38
2.3.1. Preferencje i wymagania polskich konsumentów a wybór kanału dystrybucji 43
2.4. Promocja – droga dotarcia do klienta 46
2.4.1. Postawy konsumentów wobec reklamy 51
2.4.2. Postawy i zachowania rynkowe konsumentów a środki promocji sprzedaży 54

Rozdział 3. Zachowania nabywcze konsumentów artykułów gospodarstwa domowego marki Bosch i Siemens na rynku w Polsce 57
3.1.Cechy konsumentów i ich preferencje w zakresie sprzętu gospodarstwa domowego marki Bosch i Siemens 57
3.2.Konsumenckie kryteria jakości sprzętu AGD w decyzjach nabywczych konsumentów 61
3.3.Lojalność klientów a przywiązanie do marki produktów oferowanych na rynku AGD 63
3.4. Indeks satysfakcji klientów firmy BSH w stosunku do konkurentów-wyniki badań 67

Zakończenie 72
Bibliografia 73
Spis tabel 75
Spis rysunków 76

Telemarketing usług ubezpieczeniowych

Wstęp 4

Rozdział I. Marketing i jego rola w firmie ubezpieczeniowej 6
1. Pojęcie i specyfika marketingu usług ubezpieczeniowych 6
2. Warunki powodzenia firmy ubezpieczeniowej na rynku 9
3. Marketing i jego rola w towarzystwie ubezpieczeniowym 10
4. Planowanie marketingowe 12
4.1. Koncepcja marketingu mix produktu 20
4.1.1. Produkt 20

Rozdział II. Charakterystyka CitiInsurance Polska Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. 33
1. Historia firmy 33
2. Działalność handlowa i współpraca z zagranicą 36
3. Produkty ubezpieczeniowe 39
4. Finanse firmy w latach 2001-2003 42
4.1. Struktura przychodów 42
4.2. Koszty spółki 45
4.3. Koszty operacyjne 47
4.4. Koszty rodzajowe 48

Rozdział III. Oferta ubezpieczeniowa CitiInsurance Polska Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. 50
1. Dystrybucja wyłączna w kanale pośrednim 50
1.1. Motywacja personelu sprzedaży 51
2. Charakter rynku docelowego 53
2.1. Zebranie danych o klientach 53
2.1.1.Cechy konsumentów 54
3. „Ochrona NW” jako produkt firmy ubezpieczeniowej 56
3.1. Opis produktu 56
3.1.1. Wysokość sumy ubezpieczeniowej i składki 56
3.1.2. Częstotliwość opłacania składki 57
3.1.3. Rodzaje i wielkość wypłat 57
3.1.4. Cechy produktu 60
3.2. Materiały reklamowe 64

Rozdział IV. Telemarketing strategią dystrybucji 68
1. Zalety sprzedaży osobistej 68
2. Ocena strategii sprzedaży osobistej 69
2.1. Prezentacja produktu 69
2.2. Wzbudzenie zainteresowania 72
2.3. Pokonywanie obiekcji 76
2.4. Finalizacja umowy 80
3. Ocena sprzedaży w wybranym czasie 80
3.1. Liczba ubezpieczeń 80
3.2. Przyczyny odmowy 82
3.3. Przyczyny rezygnacji 82

Zakończenie 86
Bibliografia 87
Spis tabel i rysunków 89

Zachowania nabywcze konsumentów na rynku słodyczy

Wstęp
Rozdział I. Definicje i determinanty zachowań nabywczych konsumentów
1.1. Podstawowe definicje
1.2. Motywy działań konsumentów
1.3. Systemy gromadzenia danych o klientach
Rozdział II. Stan i tendencje rozwojowe sektora słodyczy
2.1. Produkcja i jej wielkość
2.2. Popyt na rynku
2.3. Strategia rozwoju sektora
Rozdział III. Podział rynku słodyczy
3.1. Rynek czekolad
3.2. Rynek cukierków
3.3. Rynek ciastek
3.4. Rynek batonów i wafli
Podsumowanie i wnioski
Przegląd piśmiennictwa
Spis tabel i wykresów

Strategia marketingowa przedsiębiorstwa na przykładzie firmy Darchem

Wstęp    2
Rozdział 1. Pojęcia związane ze strategią marketingową    4
1.1. Pojęcie strategii marketingowej    4
1.2. Proces formułowania strategii marketingowej    6
1.3. Rodzaje strategii marketingowej.    9
Rozdział 2. Działalność i funkcjonowanie w otoczeniu konkurencyjnym firmy Darchem    25
2.1. Charakterystyka i analiza działalności na rynku    25
2.2. Opis konkurencji    28
2.3. Główni odbiorcy i dostawcy firmy    29
2.3.1. Charakterystyka dostawców    29
2.3.2. Charakterystyka odbiorców    30
Rozdział 3. Strategia marketingowa firmy Darchem    34
3.1. Analiza otoczenia    34
3.2. Misja i wybór elementów docelowych firmy    37
3.3. Charakterystyka elementów marketingowych    40
3.3.1. Dystrybucja    41
3.3.2. Cena    43
3.3.3. Promocja    44
3.3.4. Produkt    45
Zakończenie    49
Bibliografia    51
Spis tabel i rysunków    53

Uwarunkowania działalności marketingowej w sporcie

Wstęp 2

Rozdział I. Istota marketingu w sporcie i rekreacji 4
1.1. Pojęcie marketingu 4
1.2. Ocena uwarunkowań rynkowych 10
1.3. Elementy strategii marketingowej 18

Rozdział II. Sektor działalności sportowej specyfikacja komunikacji marketingowej 24
2.1. Marketing sportowy w Polsce – istota działania 24
2.2. Rynek mediów i ich rola w marketingu sportowym 33
2.3. Widowisko sportowe 36

Rozdział III. Analiza marketingowych aspektów w funkcjonowaniu jednostki MOSiR 46
3.1. Charakterystyka działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 46
3.1.1. Geneza powstania MOSiR w Częstochowie 46
3.1.2. Podstawy prawne działalności 47
3.1.3. Cele i zadania do realizacji. 48
3.1.4. Mienie ośrodka. 48
3.2. Uwarunkowania działalności marketingowej ośrodka. 50
3.2.1. Uwarunkowania wewnętrzne. 50
3.2.2. Uwarunkowania zewnętrzne. 62
3.3. Działalność ośrodka w ujęciu marketingowym 63
3.3.1. Opis działalności bieżącej 63
3.3.2. Zastosowanie elementów marketingu mix 65
3.4. Wnioski z analizy sprzedaży usług oferowanych przez MOSiR 71

Zakończenie 74
Bibliografia 76
Spis tabel i rysunków 78

Programy lojalnościowe

Wstęp    3
Rozdział 1. Lojalność jako element zachowania konsumenta na rynku    5
1.1. Pojęcie lojalności    5
1.2. Lojalność a satysfakcja klienta    6
1.3. Lojalność a przywiązanie do marki    15
1.4. Proces kształtowania lojalności klientów indywidualnych    19
Rozdział 2. Programy lojalnościowe jako działania systemowe służące do budowania i kształtowania lojalności    34
2.1. Program lojalnościowy skutecznym narzędziem marketingowym    34
2.2. Szanse i zagrożenia wynikające z zastosowania programów lojalnościowych    46
2.3. Czynniki kształtujące lojalność klienta    50
2.4. Korzyści wynikające z programów lojalnościowych dla klientów    52
Rozdział 3. Wprowadzanie programów lojalnościowych na rynku polskim    57
3.1. Renault Kiljańczyk    57
3.2. Philip Morris    61
3.3. Shell Polska    62
3.4. Plus 63
3.5. Morliny    65
3.6. Orange    68
3.7. Orlen    70
Rozdział 4. Ocena realizowanych programów lojalnościowych    75
Zakończenie    82
Bibliografia    85
Spis rysunków    87

Program Public Relations WOŚP

Wstęp    3
1.    Podstawowe informacje o Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy    6
2.    Problem WOŚP do rozwiązania przez PR    9
4.    Budowa programu PR mającego na celu rozwiązanie istniejącego problemu WOŚP    13
4.1. Cel strategiczny    13
4.1. Cele operacyjne    13
4.3. Grupy celowe    14
4.4. Cele operacyjne wobec grup celowych rozpisane na zadania    15
4.5. Techniki wykorzystane do zrealizowania poszczególnych zadań    16
4.6. Kolejność oddziaływania na poszczególne grupy celowe    17
4.7. Potencjalni wspierający, sprzymierzeńcy przy realizacji celu strategicznego i celów operacyjnych    18
4.8. Zalecenia taktyczne do komunikowania z grupami    19
5.    Całość elementów programu    20
Podsumowanie    23
Spis tabel    26
Bibliografia    27

Kształtowanie wizerunku firmy na przykładzie Polkomtel

Wstęp

I.  Istota i instrumenty kształtujące wizerunek przedsiębiorstw
1.    Pojęcie wizerunku przedsiębiorstwa
2.    Instrumenty związane z kształtowaniem wizerunku
3.    Znaczenie wizerunku w różnych typach przedsiębiorstw

II.  Znaczenie i możliwości kształtowania wizerunku firm na rynku usług telefonii komórkowej
1.    Znaczenie wizerunku operatorów sieci komórkowych
2.    Możliwości kształtowania wizerunku firm telefonii komórkowej
3.    Uwarunkowania formalno-prawne rozwoju firm telefonii komórkowej

III.  Pozycja Polkomtel S.A. na rynku usług telefonii komórkowej
1.    Pojęcie i charakterystyka usług telefonii komórkowej
2.    Charakterystyka rynku usług telefonii komórkowej
3.    Polkomtel S.A. jako operator sieci komórkowej (Powinno być: Pozycja Polkomtel S.A. na tle  konkurencji)

IV. Instrumenty i możliwości kształtowania wizerunku Polkomtel S.A.
1.    Wizerunek Polkomtel S.A.
2.    Identyfikacja instrumentów kształtujących wizerunek Polkomtel S.A.
3.    Proponowane kierunki w zakresie poprawy wizerunku Polkomtel S.A.

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków