Prace dyplomowe z kierunku: Logistyka i transport

prace dyplomowe z logistyki i transportu

Nowoczesne materiały i konstrukcje opakowań

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I.
PODSTAWY DOTYCZĄCE OPAKOWAŃ 5
1.1. Opakowanie – pojęcia podstawowe 5
1.2. Funkcje opakowań 11
1.3. Klasyfikacja opakowań ze względu na rodzaj użytego materiału 16
1.3.1. Naturalne materiały opakowań 16
1.3.2. Tworzywa sztuczne 20

ROZDZIAŁ II.
METODY PRZERÓBKI TWORZYW OPAKOWANIOWYCH 24
2.1. Możliwości recyklingu tworzyw opakowaniowych 24
2.1.1. Recykling energetyczny 28
2.1.2. Recykling materiałowy 29
2.1.3. Recykling surowcowy 30
2.2. Recykling laminatów 33
2.3. Recykling butelek z PET 34

ROZDZIAŁ III.
RYNEK TWORZYW I KONSTRUKCJI OPAKOWAŃ 37
3.1. Przegląd nowoczesnych materiałów opakowaniowych 37
3.2. Rozwiązania w zakresie konstrukcji opakowań 46

ZAKOŃCZENIE 56
BIBLIOGRAFIA 58
SPISY 60

Logistyczna obsługa klienta

Wstęp 2

Rozdział I. Istota i przedmiot logistyki 4
1.1. Geneza i rozwój logistyki 4
1.2. Definicja, istota i cele logistyki 6
1.3. Procesy logistyczne 9
1.4. Istota i klasyfikacja systemów logistycznych 16

Rozdział II. Logistyka dystrybucji i obsługa klienta 24
2.1. Pojęcie klienta i definicja obsługi klienta 24
W poszukiwaniu 24
2.2. Elementy programu obsługi klienta 29
2.3. Standardy logistyczne obsługi klienta 34
2.4. Pomiar jakości obsługi klienta 40

Rozdział III. Logistyczna obsługa klienta na przykładzie firmy Jelfa S.A. 44
3.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa 44
3.2. Analiza działalności przedsiębiorstwa 47
3.3. Projekt logistycznej obsługi klienta 52

Zakończenie 59
Bibliografia 61
Spis rysunków i tabel 64

Krajowe i europejskie centra logistyczne

Wstęp 2

Rozdział I. Rola centrów logistycznych 4
1.1. Przesłanki budowy centrów logistycznych 4
1.2. Cel i znaczenie centrów logistycznych 11
1.3. Uwarunkowania budowy centrów logistycznych 16

Rozdział II. Centra logistyczne w krajowym systemie logistycznym 23
2.1. Regionalne Centra Logistyczne 23
2.2. Polskie Centrum Kompetencji w Logistyce 25
2.3. Analiza polskich centrów logistycznych 33

Rozdział III. Europejskie Centra Logistyczne – ważny element łańcucha logistycznego 43
3.1. Doświadczenia europejskie w budowie centrów logistycznych 43
3.2. Planowanie i dobór lokalizacji Europejskich Centrów Logistycznych 47
3.3. Realizacja modelu ewolucyjnego budowy centrów logistycznych na przykładzie Włoch 52

Zakończenie 60
Bibliografia 64
Spis tabel 67
Spis rysunków 68

Konteneryzacja w polskim systemie transportowym

Spis treści 2
Wstęp 5

Rozdział I. System transportowy 7
1.1. Pojęcie transportu i usługi transportowej 7
1.2. Koordynacje w systemie transportowym 14
1.3. System transportowy Polski 18
1.4. System transportowy Europy 22

Rozdział II. KST (Kontenerowy System Transportowy) 27
2.1. Środki transportu 27
2.2. Kontenery 37
2.3. Maszyny i urządzenia do przeładunku 42

Rozdział III. Rozwój konteneryzacji w polskim systemie transportowym 46
3.1. Rozwój transportu w Polsce 46
3.2. Transport multimodalny 53
3.3. Przewozy kontenerowe jako jeden z rodzajów transportu multimodalnego 62

Rozdział IV. Kierunki rozwoju konteneryzacji w systemie transportowym 66
4.1. Organizacja transportu w bazach kontenerowych 66
4.2. Obecny stan konteneryzacji w systemie konteneryzacji 69
4.3. Przyszłe perspektywy i kierunki rozwoju KST 73

Zakończenie 76
Bibliografia 79

Globalna strategia logistyczna na przykładzie DB Schenker

Wstęp 3

Rozdział I. Istota, zakres i charakterystyka pojęcia logistyki 5
1.1. Teoretyczne koncepcje logistyki 5
1.2. Zasadnicze fazy i kierunki rozwoju logistyki 9
1.3. Determinanty rozwoju 12
1.4. Wzrost znaczenia logistyki 23

Rozdział II. Międzynarodowe i ogólnogospodarcze aspekty systemów logistycznych 29
2.1. Wymagania stawiane makrologistycznemu systemowi dystrybucji towarów 29
2.2. Infrastruktura makrologistyczna 34
2.3. Międzynarodowe systemy logistyczne 38
2.3.1. Cechy szczególne logistyki międzynarodowej 38
2.3.2. Ukształtowanie międzynarodowych systemów logistycznych 39
2.3.3. Finansowo-ekonomiczne aspekty logistyki międzynarodowej 43

Rozdział III. Zintegrowana Grupa Logistyczna – DB Schenker 48
3.1. Rynek operatorów logistycznych w Polsce 48
3.2. Charakterystyka firmy Schenker 54
3.3. Kultura organizacyjna Schenker 58
3.4. Produkty/usługi Schenker 60
3.5. Misja, wizja, cele Schenker 61

Rozdział IV. Strategia firmy Schenker w kontekście strategii globalnej i otoczenia konkurencyjnego 64
4.1. Zakres świadczonych usług 64
4.2. Logistyka 64
4.3. Spedycja lądowa 69
4.4. Spedycja morska 71
4.5. Spedycja lotnicza 72
4.6. Segmenty działalności 74
4.7. Strategia firmy 76
4.8. Otoczenie konkurencyjne 80

Zakończenie 83
Bibliografia 85
Spis tabel 88
Spis schematów 89
Spis rysunków 90
Spis zdjęć 91

Analiza systemu dystrybucji na rynku farb i lakierów w Polsce

STRESZCZENIE 2

WSTĘP 7

ROZDZIAŁ I. SYSTEM DYSTRYBUCJI W UJĘCIU TEORETYCZNYM 8
1.1. Istota i funkcje systemu dystrybucji 8
1.2. Pojęcie i składowe systemu dystrybucji 11
1.3. Kanały dystrybucji i ich rodzaje 15
1.4. Podstawowe decyzje związane z systemem dystrybucji 21
1.5. Dystrybucja jako element marketingu– mix 27

ROZDZIAŁ II. FARBY I LAKIERY JAKO PRODUKTY RYNKOWE 32
2.1. Marketingowa specyfika produktów 32
2.2. Klasyfikacja produktów 37
2.3. Rynek farb i lakierów- charakterystyka 43
2.4. Podział rynku farb i lakierów 44

ROZDZIAŁ III. ORGANIZACJA DYSTRYBUCJI W FABRYCE FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A. 48
3.1. Charakterystyka działalności przedsiębiorstwa Śnieżka na tle branży 48
3.2. Firma Śnieżka na polskim rynku farb i lakierów 51
3.3. Dystrybucja na rynku farb i lakierów 56
3.4. Kanały dystrybucyjne wykorzystywane w firmie Śnieżka 58
3.5. Ocena dystrybucji przedsiębiorstwa Śnieżka 59
3.6. Własna koncepcja rozwoju systemu dystrybucji prezentowanego przedsiębiorstwa 61

PODSUMOWANIE 63
BIBLIOGRAFIA 65
SPIS RYSUNKÓW 67
SPIS ZDJĘĆ 68
SPIS TABEL 69

Znaczenie gospodarki magazynowej w systemie obsługi logistycznej przedsiębiorstwa

Wstęp 2

Rozdział I. Istota systemu obsługi logistycznej przedsiębiorstwa produkcyjnego 4
1.1. Podejście systemowe jako podstawa interpretacji procesów logistycznych 4
1.2. Podstawowe kryteria klasyfikacji systemów logistycznych 9
1.3. Powiązania między systemami logistycznymi 17
1.4. Kształtowanie i wdrażanie systemów logistycznych 21

Rozdział II. Magazynowanie w logistycznym systemie przypływu dóbr 26
2.1. Magazyny w systemach logistycznych 26
2.2. Wyposażenie magazynów 28
2.3. Procesy magazynowe 30
2.4. Zarządzanie procesami magazynowymi 32

Rozdział III. Organizacja gospodarki magazynowej w Firmie URSA Polska Sp. z o.o. 35
1.1. Charakterystyka firmy URSA Polska Sp. z o.o. 35
1.2. Struktura organizacyjna grupy kapitałowej 36
1.3. Logistyka w URSA Polska 39
1.4. Magazynowanie i transport (Projekt MULTIPACK) 41

Rozdział IV. Zastosowanie globalnego rachunku ekonomicznego w ocenie wariantowych rozwiązań w zakresie organizacji gospodarki magazynowej 48
4.1. Pojęcie i zakres kosztów logistycznych 48
4.2. Przekroje strukturalne kosztów logistycznych 54
4.3. Istota rachunku kosztów logistyki 59
4.4. Projektowanie rachunku kosztów logistyki 64

Rozdział V. Wyniki końcowe i podsumowanie 70

Zakończenie 77
Bibliografia 79
Spis tabel i rysunków 81

Analiza kosztów logistyki w przedsiębiorstwie

Wstęp 2

Rozdział 1. Logistyka w procesie zarządzania przedsiębiorstwem 4
1. Pojęcie i cele logistyki 4
2. Funkcje zarządzania logistycznego 9
3. Funkcje organizacji przedsiębiorstwa w zakresie logistyki 14
4. Planowanie strategii firmy w zakresie logistyki 18

Rozdział 2. Rachunek kosztów logistyki w przedsiębiorstwie 24
1. Pojęcie i zakres kosztów logistycznych 24
2. Przekroje strukturalne kosztów logistycznych 27
3. Istota rachunku kosztów logistyki 32
4. Projektowanie rachunku kosztów logistyki 37

Rozdział 3. Badanie kosztów logistyki w przedsiębiorstwie motoryzacyjnym Dom Samochodowy GERMAZ Sp. z o.o. 44
1. Prezentacja przedsiębiorstwa 44
1.1 Geneza 44
1.2. Przedmiot działalności 47
2. Analiza systemu logistycznego 48
3. Rachunek kosztów logistyki 53
4. Trendy i strategie zarządzania kosztami logistyki 59

Zakończenie 62
Bibliografia 64
Spis tabel i rysunków 66

Zarządzanie procesami dystrybucyjnymi w firmie usługowej

Wstęp 2

Rozdział 1. LOGISTYKA I JEJ FUNKCJE 3
1.1. Pojęcie logistyka 3
1.2. Strategia zarządzania logistycznego 7
1.3. Funkcje logistyki 12

Rozdział 2. DYSTRYBUCJA 16
2.1. Uwarunkowania logistyki dystrybucji 16
2.2. Istota i przedmiot logistyki dystrybucji 21
2.3. Logistyczne centra dystrybucji 23
2.4. System dystrybucyjny 27

Rozdział 3. PRZYKŁADY METOD ZAPOBIEGANIA BŁĘDOM LOGISTYCZNYM 29
3.1. Utrzymanie i kontrola zapasów 29
3.2. Zarządzanie zapasami w warunkach niepewności 34
3.3. Prognozowanie popytu 41

Rozdział 4. LOGISTYKA DYSTRYBUCJI W ZJEDNOCZONYM CENTRUM DYSTRYBUCJI 44
4.1 Charakterystyka firmy 44
4.1.1. Lokalizacja 44
4.1.2. Działalność 45
4.2. Operacje magazynowe i planowanie 46
4.2.1. Operacje magazynowe 46
4.2.2. Planowanie 50
4.3. Operacje przyjęcia, pobierania i dostawy 52
4.3.1. Produkty rolne 52
4.3.2. Dobra niewrażliwe, piwa i wina 53
4.3.4. Charakterystyka ewidencji komputerowej procesu magazynowania 54

Zakończenie 56
Bibliografia 57
Spis tabel i rysunków 59
Załączniki 60

System transportu w przedsiębiorstwie logistycznym i możliwości jego doskonalenia

Koncepcja pracy oraz pierwszy rozdział

  1. przeprowadzić analizę literaturowa dotycząca systemu transportu samochodowego.
  2. opracować strukturę, zadania i charakterystyki techniczne pojazdów mechanicznych w przedsiębiorstwie logistycznym.
  3. opracować strukturę zarządzania systemem transportowym w przedsiębiorstwie logistycznym.
  4. opracować projekt koncepcyjny doskonalenia systemu stacjonarnego i dynamicznego zarządzania transportem w przedsiębiorstwie logistycznym.
  5. opracować uwarunkowania wdrożeniowe zmodyfikowanego systemu transportu w przedsiębiorstwie logistycznym.
  6. opracować wnioski końcowe.

Rozdział I. Transport samochodowy 2
1.1. Regulacje prawne w transporcie samochodowym 2
1.1.1. Uregulowania krajowe 4
1.1.2. Regulacje międzynarodowe 15
1.2. Infrastruktura transportu samochodowego 16