Prace dyplomowe z dziedziny: Logistyka i transport

prace dyplomowe z logistyki i transportu

Rozwój małych firm transportowych

Wstęp
Rozdział I. Miejsce i rola małej firmy w gospodarce rynkowej
1. Pojęcie małej firmy
2. Cechy małego biznesu
3. Specyfika kierowania i funkcjonowania firm
4. Przedsiębiorczość w małej firmie
Rozdział II. Problemy decyzyjne i ograniczenia rozwoju małych firm
1. Ograniczenie w rozwoju małych firm – niepewność i ryzyko
2. Zagrożenie zewnętrzne i wewnętrzne wobec małych firm
3. Przyczyny upadku małych firm
Rozdział III. Specyfika gospodarki transportowej
1. Rola, własność oraz wielkość małych firm transportowych
2. Specyfika małych firm transportowych na przykładzie procesu integracji europejskiej
3. Sytuacja, tendencje zmian w małych firmach transportowych
Rozdział IV. Czynniki, które ograniczają i hamują rozwój transportu
1. Przedsiębiorstwo transportowe w okresie transformacji rynkowej
2. Przyczyny zagrożenia środowiska przyrodniczego i sposoby zapobiegania
3. Deregulacja i jej skutki w polskim transporcie
Rozdział V. Charakterystyka badanej firmy
1. Powstanie i rozwój firmy
2. Efektywność pracy w firmie
3. Dokumentacja i koszty w badanej firmie
4. Analiza dynamiki i struktury kosztów własnych w badanej firmie
Zakończenie
Biblioteka
Spis tabel
Spis wykresów

Wpływ warunków funkcjonowania i rozwiązań organizacyjnych na działalność wybranej firmy transportowej

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. TRANSPORT – CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 3
1. Pojęcie i definicje transportu 3
2. Klasyfikacja transportu 4
2.1. Klasyfikacja pionowa 5
2.1.1. Transport samochodowy 6
2.1.2. Transport kolejowy 7
2.1.3. Transport śródlądowy 8
2.1.4. Transport lotniczy 9
2.1.5. Transport morski 11
2.1.6. Transport przesyłowy 12
2.2 Klasyfikacja pozioma 13
ROZDZIAŁ II. REGULACJE PRAWNE REGULUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ FIRMY TRANSPORTOWEJ W UNII EUROPEJSKIEJ 17
1. Sektor transportu w Unii Europejskiej 17
2. Kształtowanie się przedsiębiorstw transportowych w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej 22
3. Regulacje prawne odnoszące się do poszczególnych gałęzi transportu 25
ROZDZIAŁ III. CHARAKTERYSTYKA WYBRANEJ FIRMY TRANSPORTOWEJ 36
1. Pekaes dawniej 36
2. Pekaes obecnie 38
ROZDZIAŁ IV. ORGANIZACJA I PROBLEMU TRANSPORTU DROGOWEGO 45
1. Organizacja transportu drogowego 45
2. Problemy transportu drogowego 54
ZAKOŃCZENIE 61
BIBLIOGRAFIA 62
SPIS RYSUNKÓW 64

Logistyka w procesach zaopatrzenia przedsiębiorstwa

Wstęp
Rozdział 1. Logistyka procesów zaopatrzenia
1.1. Podstawowe funkcje procesów zaopatrzenia
1.2. Wybór źródeł zakupu
1.3. Wskaźniki związane z oceną dostawców
1.4. Podział asortymentów ze względów logistycznych
1.4.1. Dobra inwestycyjne
1.4.2. Materiały
1.4.3. Dobra użytkowe
1.4.4. Zakupy dóbr zaopatrzeniowych
Rozdział 2. Prezentacja firmy KREX z o.o.
2.1. Ogólna charakterystyka firmy
2.2. Struktura organizacyjna
2.3. Otoczenie i pozycja rynkowa
Rozdział 3. Analiza zarządzania logistyką zaopatrzenia na przykładzie firmy KREX z o.o.
3.1. Przepływ produktów w łańcuchu dostaw
3.2. Logistyka magazynowa i składowanie
3.3. Przepływ informacji
3.4. Prognozowanie sprzedaży
Podsumowanie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków

Wpływ globalizacji na funkcjonowanie logistyki

Wstęp
Rozdział I. Globalizacja i jej wpływ na działalność gospodarczą
1.1. Istota i cechy procesu globalizacji
1.2. Wpływ globalizacji na działalność gospodarczą
1.3. Szanse i zagrożenia dla przedsiębiorców
1.4. Negatywne symptomy globalizacji
Rozdział II. Logistyka jako przedmiot działalności firmy
2.1. Definicje logistyki
2.2. Płaszczyzny logistyki
2.2.1. Zaopatrzenie
2.2.2. Zarządzanie transportem
2.3. Usługi wchodzące w zakres logistyki
2.4. Zarządzanie procesami logistycznymi w korporacjach międzynarodowych
Rozdział III. Wpływ globalizacji na funkcjonowanie logistyki
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków

Powstawanie i działalność korporacji DHL na rynku usług kurierskich

Wstęp 5
Rozdział 1. Charakterystyka fuzji 7
1.1. Pojęcie fuzji 7
1.2. Znaczenie fuzji 15
1.3. Główne typy fuzji 16
1.4. Fuzja jako proces integracji działań przedsiębiorstw 20
Rozdział 2. Charakterystyka firmy DHL 27
2.1. Historia przedsiębiorstwa 27
2.2. Struktura organizacyjna 30
2.3. Misja i cele 34
2.4. Oferta firmy 36
2.5. Udział DHL w światowym rynku usług kurierskich 39
Rozdział 3. Łączenie się firm na podstawie przedsiębiorstwa DHL 45
3.1. Fuzja DHL 45
3.2. Fuzje i przejęcia w branży transportowej 49
Zakończenie 65
Bibliografia 69
Spis tabel 71
Spis rysunków 73

Polityka transportowa w Polsce i Unii Europejskiej

Wstęp 2
Rozdział I. Założenia wspólnej polityki transportu drogowego 4
1.1. Geneza, przesłanki powstania i zakres wspólnej polityki transportowej 4
1.2. Założenia polityki wspólnotowej w płaszczyźnie transportu drogowego 9
1.3. Rozwój polityki transportowej w strukturach wspólnoty europejskiej 14
1.4. Unia i kraje pozaunijne – problematyka wzajemnych stosunków transportu drogowego 26
Rozdział II. Dostosowanie polityki transportowej w Polsce do wymogów Unii Europejskiej 31
2.1. Dostosowanie prawa i standardów w dziedzinie transportu i modernizacji infrastruktury 31
2.2. Warunki realizacji założeń międzynarodowego transportu drogowego rzeczy i osób po przystąpieniu Polski do UE 36
2.3.Transport drogowy jako element modernizacji polskiej infrastruktury transportowej 40
2.4. Przygotowanie polskiego transportu w zakresie ochrony środowiska 44
Rozdział III. Uwarunkowania rozwoju transportu drogowego w Polsce w aspekcie funkcjonowania na wspólnym rynku europejskim 51
3.1. Uwarunkowania strategii rozwoju transportu drogowego w Polsce 51
3.2. Natężenie konkurencji i jej wpływ na zmiany w sektorze transportu 56
3.3. Wyznaczniki konkurencyjności prywatnych i państwowych przewoźników samochodowych w Polsce 60
3.4. Szanse i zagrożenia dla polskich przewoźników na wspólnym rynku 66
Zakończenie 69
Bibliografia 71
Spis tabel i rysunków 74

Nowoczesne koncepcje logistyki

Wstęp 3
Rozdział 1. Istota nowoczesnej koncepcji logistyki 4
1.1. Przegląd teoretycznych koncepcji logistyki 4
1.2. Istota nowoczesnej koncepcji logistyki 8
1.3. Zasadnicze aspekty nowoczesnej koncepcji logistyki 12
1.3.1. Logistyka a dystrybucja towarów 12
1.3.2. Logistyka a system 14
1.3.3. Logistyka a zarządzanie i marketing 16
1.3.4. Logistyka a efektywność działania 18
1.3.4. Logistyka a struktura organizacyjna przedsiębiorstwa 20
1.4. Determinanty i kierunki rozwoju logistyki 21
Rozdział II. Charakterystyka firmy produkcyjnej CIECH S.A. 24
2.1. Charakterystyka strukturalno – funkcjonalna firmy 24
2.2. Miejsce logistyki w strukturze firmy 29
2.3.1. Charakterystyka produkcji 32
2.3.2. Charakterystyka zaopatrzenia 37
2.3.3. Charakterystyka dystrybucji 38
Rozdział III. Nowoczesne koncepcje logistyki produkcji w przedsiębiorstwie CIECH 43
3.1. Ocena efektywności procesów logistycznych 43
3.2. Proponowane usprawnienia procesów logistycznych i zabezpieczenia produkcji 45
3.2.1. Benchmarking 46
3.2.2. System Kanban jako narzędzie służące ograniczaniu powierzchni magazynowych 49
3.2.3. Zastosowanie koncepcji JIT i VMI zarządzania zapasami 54
3.3. Efektywność nowoczesnych koncepcji logistyki produkcji 56
Zakończenie 61
Bibliografia 62
Spis tabel i rysunków 64

Zagospodarowanie terenów i obiektów produkcyjnych w Rawie Mazowieckiej

Wstęp

Rozdział I.
Uwarunkowania rozwoju gospodarczego w Rawie Mazowieckiej
1.1 Położenie miasta w przestrzeni gospodarczej
1.2 Warunki przyrodnicze
1.3 Rozwój działalności gospodarczej w mieście

Rozdział II
Lokalizacja terenów produkcyjnych w Rawie Mazowieckiej
2.1 Zasady lokalizacji zakładów produkcyjnych
2.2 Lokalizacja terenów produkcyjnych
2.3 Prezentacja czynników warunkujących wybór lokalizacja wybranych zakładów produkcyjnych

Rozdział III.
Charakterystyka zagospodarowania terenów produkcyjnych w Rawie Mazowieckiej
3.1 Charakterystyka wybranych zakładów produkcyjnych
3.2 Omówienie zabudowy zewnętrznej wybranych zakładów produkcyjnych
3.3 Omówienie infrastruktury wybranych zakładów produkcyjnych.
3.4 Elementy charakteryzujące wybór zagospodarowania powierzchni przez wybrane zakłady produkcyjne.

Rozdział IV.
Oddziaływanie wybranych zakładów produkcyjnych na otoczenie
4.1 Wpływ lokalizacji wybranych zakładów produkcyjnych na zagospodarowanie przestrzenne Rawy Mazowieckiej
4.2 Wpływ działalności produkcyjnej wybranych zakładów na stan środowiska naturalnego w Rawie Mazowieckiej

Zakończenie
Bibliografia

Fuzje logistyczne na rynku kurierskim

WSTĘP 3

I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA RYNKU USŁUG KURIERSKICH 5
II. CHARAKTERYSTYKA FIRM DHL, SERVISCO, DANZAS 9
III.FUZJE LOGISTYCZNE 19
3.1. Pojęcie fuzji 20
3.2. Znaczenie fuzji 23
3.3. Fuzja DHL, Servisco, Danzas 25
3.4. Fuzje i przejęcia w branży transportowej 29

ZAKOŃCZENIE 31
BIBLIOGRAFIA 33

Analiza procesów logistycznych w zarządzaniu szpitalem

Wstęp 2
Rozdział I. SPECYFIKA LOGISTYKI W ZARZĄDZANIU 4
1.1. Pojęcie logistyki 4
1.2. Miejsce logistyki w organizacji industrialnej i cywilizacji wiedzy 10
1.3. Współczesne wyzwania zarządzania łańcuchem dostaw 15
Rozdział 2. ŁAŃCUCH WARTOŚCI SZPITALA 29
2.1. RODZAJ INTERESARIUSZY I ICH OCZEKIWANIA 29
2.2. MAPA PROCESÓW SZPITALA 33
2.3. KRYTERIA OCENY SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ŁAŃCUCHA DOSTAW 38
Rozdział 3. OBSZAR LOGISTYCZNEGO KIEROWANIA SZPITALEM 41
3.1. IDENTYFIKACJA PROCESÓW LOGISTYCZNYCH 41
3.1.1. Zaopatrzenie i proces zakupu 41
3.1.2. Magazynowanie i wyposażenie 42
3.2 WPŁYW LOGISTYKI NA SKUTECZNOŚĆ DZIAŁALNOŚCI SZPITALA 44
Zakończenie 53
Bibliografia 55
Spis tabel 58
Spis rysunków 58