Archiwum kategorii: Logistyka i transport

prace dyplomowe z logistyki i transportu

Logistyka zaopatrzenia w wybranej firmie np. Carrefour

WSTĘP 4

ROZDZIAŁ I. TEORETYCZNE ASPEKTY LOGISTYKI W ORGANIZACJI
1.1. Historia logistyki 6
1.2. Pojęcie logistyki 9
1.3. Funkcje logistyki 15
1.4. Logistyka w sferze zaopatrzenia 19
1.5. Podsumowanie 29

ROZDZIAŁ II. PREZENTACJA OBSZARU BADAWCZEGO SIECI HANDLOWEJ CARREFOUR
2.1. Historia firmy 31
2.2. Zakres działania firmy 33
2.3. Struktura organizacji 37
2.4. Miejsce logistyki w firmie – logistyka w sferze zaopatrzenia 40
2.5. Podsumowanie 41

ROZDZIAŁ III. IDENTYFIKACJA, ANALIZA I OCENA LOGISTYKI ZAOPATRZENIA
3.1. Ocena logistycznego centrum zaopatrzenia sieci handlowej Carrefour 43
3.2. Analiza SWOT 48
3.3. Podsumowanie 50

ROZDZIAŁ IV. LOGISTYKA W SFERZE ZAOPATRZENIA W ŚWIETLE BADAŃ ANKIETOWYCH
4.1. Cel badań 52
4.2. Metodologia badań 54
4.3. Struktura badanej grupy (na podstawie metryczki) 63
4.4. Wyniki badań empirycznych (na podstawie ankiety) 66
4.5. Podsumowanie 75

ROZDZIAŁ V. KONCEPCJA WYKORZYSTYWANIA PROCESÓW LOGISTYCZNYCH W FIRMIE CARREFOUR W SFERZE ZAOPATRZENIA
4.1. Założenia koncepcji wykorzystywania procesów logistycznych 76
4.2. Praktyka projektowania procesów logistycznych 77
4.3. Podsumowanie 83

ZAKOŃCZENIE 85
BIBLIOGRAFIA 87
SPIS RYSUNKÓW 90
SPIS TABEL 91
SPIS WYKRESÓW 92
ZAŁĄCZNIK 93

WSTĘP
Logistyka integruje na coraz większą skalę procesy uzgadniania celów, kształtowanie systemów logistycznych oraz procesy planowania i sterowania. Logistyka stanowi także coraz częściej podstawowe kryterium zarządzania przedsiębiorstwem.

Celem zarządzania logistycznego jest nie tylko racjonalizacja poszczególnych procesów i podsystemów logistycznych, lecz znalezienie ekonomicznie i rynkowo uzasadnionego optimum wszystkich zadań i czynności logistycznych realizowanych w systemie logistycznym przedsiębiorstwa.

Procesy podejmowania decyzji dla celów zarządzania logistycznego są niezwykle złożone, podobnie jak same procesy logistyczne. Zarządzanie logistyczne wymaga nie tylko interdyscyplinarnej wiedzy, ale także opanowania rozległego warsztatu metodologicznego, na który składają się różnorodne techniki, począwszy od analizy ilościowej, poprzez różnorodne metody statystyczno-ekonometryczne, a skończywszy na rozbudowanych komputerowych programach symulacyjnych.

W związku z powyższym celem niniejszej pracy było ukazanie teoretycznych aspektów logistyki oraz problematyki z obszaru logistyki w sferze zaopatrzenia przedsiębiorstwa.

Praca składa się z pięciu rozdziałów. Rozdział pierwszy stanowi rozważania teoretyczne, natomiast cztery kolejne rozdziały to empiryczna część niniejszej pracy.

W rozdziale pierwszym ogólną istotę logistyki w organizacji. Na wstępie rozdziału przedstawiono historię logistyki oraz pojęcie i funkcje logistyki. następnie omówiono logistykę w sferze zaopatrzenia.

W rozdziale drugim dokonano prezentacji obszaru badawczego sieci handlowej Carrefour. Ogólną charakterystykę badanego przedsiębiorstwa rozpoczęto od przedstawienia historii firmy oraz zakresu jej działania a także omówiono strukturę organizacji. Pod konie rozdziału skazano miejsce logistyki w firmie – logistykę w sferze zaopatrzenia.

W rozdziale trzecim dokonano identyfikacji, analizy i oceny logistyki zaopatrzenia. Oceniono logistyczne centrum zaopatrzenia sieci handlowej Carrefour oraz przeprowadzono analizę SWOT.

W rozdziale czwartym dokonano analizy logistyki w sferze zaopatrzenia w świetle badań ankietowych. Na wstępie rozdziału omówiono cel badań oraz przedstawiono metodologie badań. Następnie dokonano analizy struktury badanej grupy respondentów na podstawie metryczni dołączonej do kwestionariusza ankiety. W kolejnej części rozdziału dokonano analizy wyników badań empirycznych na podstawie pytań zawartych w kwestionariuszu ankiety.

W rozdziale piątym omówiono koncepcję wykorzystywania procesów logistycznych w firmie Carrefour w sferze zaopatrzenia. Na wstępie przedstawiono założenia koncepcji wykorzystywania procesów logistycznych a następnie omówiono praktykę projektowania procesów logistycznych.

Praca została napisana w oparciu o dostępną literaturę fachową, raporty i artykuły zamieszczone w prasie i w internecie oraz w oparciu o aktualne akty normatywne i prawne. Ponadto w pracy wykorzystano materiały wewnętrzne sieci handlowej Carrefour.

Outsourcing usług logistycznych

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. OUTSOURCING I STRUKTURY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH 4
1.1. Istota outsourcingu 4
1.2. Rodzaje struktur działalności gospodarczej 9
1.2.1. Organizacyjna działalność gospodarcza 9
1.2.2. Kapitałowa działalność gospodarcza 14
1.2.3. Kontraktowa działalność gospodarcza 18
1.3. Historia outsourcingu 19
1.4. Rozwój outsourcingu 21

ROZDZIAŁ II. CHARAKTERYSTYKA OUTSOURCINGU 25
2.1. Cele outsourcingu 25
2.2. Warunki i zasady ogólne outsourcingu 32
2.3. Rodzaje outsourcingu oraz rynek usług outsourcingowych 35
2.4. Prawne ograniczenia outsourcingu 39
2.5. Patologie outsourcingu 42

ROZDZIAŁ III. RACHUNEK KOSZTÓW LOGISTYKI W PRZEDSIĘBIORSTWIE 45
3.1. Pojęcie i zakres kosztów logistycznych 45
3.2. Przekroje strukturalne kosztów logistycznych 51
3.3. Istota rachunku kosztów logistyki 58
3.4. Projektowanie rachunku kosztów logistyki 63

ROZDZIAŁ IV. RYNEK OUTSOURCING USŁUG LOGISTYCZNYCH W POLSCE 67
4.1. Rodzaje usług realizowanych w ramach outsourcingu 67
4.2. Struktura rynku 73
4.3. Konkurencja 75
4.4. Perspektywy rozwoju 81

ZAKOŃCZENIE. 84
BIBLIOGRAFIA. 86
SPIS RYSUNKÓW. 90
SPIS TABEL. 91

WSTĘP

Outsourcing upowszechnia się dzisiaj w prawie każdym obszarze, jaki tylko można wymienić. Organizacje zlecają na zewnątrz prace nad nowym oprogramowaniem, badania i rozwój innowacyjnych rozwiązań, a nawet usługi, takie jak logistyka, marketing, zarządzanie kadrami, finanse czy księgowość. Jeszcze kilka lat temu nikt nie słyszał o firmach zlecających na zewnątrz swoje badania rozwojowe, a dziś ta praktyka jest dość powszechna, nawet jeśli dane przedsiębiorstwo uznaje je za część swoich kompetencji kluczowych, odróżniających je od konkurentów. Organizacje wolą szukać dostawców, którzy mają skuteczne i wydajne procesy, nawet jeśli zlecane działania należą do kluczowych kompetencji, o ile tylko korzystanie z dojrzałych procesów daje większą wartość dodaną niż budowanie ich od podstaw.

W dzisiejszych warunkach zarządzania przedsiębiorstwem logistyka nabiera coraz większej wagi, jest obecna w wielu obszarach i trudno przeceniać jej znaczenie dla przedsiębiorstwa, niezależnie od branży, w której ono działa. Jest niezwykle istotną dziedziną poprawiającą zdecydowanie procesy przepływu dóbr i informacji a usługi logistyczne dostarczają coraz więcej bezpośrednio dopasowanych rozwiązań służących optymalizacji procesów w każdej firmie.

Rynek usług logistycznych zawdzięcza swój rozwój coraz częstszym decyzjom o outsourcingu, podejmowanym w poszukiwaniu optymalizacji systemów zaopatrzenia i dystrybucji. Zagadnienia zawiązane z outsourcingiem stały się pewnego rodzaju kanonem w zarządzaniu logistycznym. Wynika to z samej istoty logistyki. Jednak w świetle zmian zachodzących na rynku, zagadnienie to nabiera nowego znaczenia.

Praca zajmująca się tematyką outsourcingu usług logistycznych składa się z czterech rozdziałów:

Rozdział pierwszy przedstawiony zostanie outsourcing oraz struktury działalności gospodarczych. Przybliżone zostaną w nim takie pojęcia jak: istota outsourcingu, rodzaje struktur działalności gospodarczej, organizacyjna, kapitałowa i kontraktowa działalność gospodarcza oraz historia i rozwój outsourcingu.

Rozdział drugi to charakterystyka outsourcingu, w której opisane zostaną takie zagadnienia jak: cele outsourcingu, warunki i zasady ogólne outsourcingu, rodzaje outsourcingu, rynek usług outsourcingowych, prawne ograniczenia outsourcingu oraz patologie outsourcingu.

Rozdział trzeci przedstawia rachunek kosztów logistyki w przedsiębiorstwie, który będzie opisywał w swej treści pojecie i zakres kosztów logistycznych, przekroje strukturalne kosztów logistycznych, istotę rachunku kosztów logistyki oraz projektowanie rachunku kosztów logistyki.

Rozdział czwarty prezentować będzie rynek usług logistycznych w Polsce, w którym wyróżniono takie zagadnienia jak: rodzaje usług realizowanych w ramach outsourcingu, strukturę rynku, konkurencję oraz perspektywy rozwoju.

Całość opracowania powstała w oparciu o literaturę fachową, artykuły prasowe, akty prawne oraz źródła ze stron internetowych.

Rola centrum dystrybucji w logistycznym łańcuchu przepływu towarów

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. POJĘCIE CENTRUM DYSTRYBUCJI 5
1.1. Uwarunkowania logistyki dystrybucji 5
1.2. Istota i przedmiot logistyki dystrybucji 11
1.3. Definicja centrum logistycznego 14
1.4. Pojęcie logistycznego centrum dystrybucji 20

ROZDZIAŁ II. CZYNNIKI DETERMINUJĄCE ROZWÓJ CENTRUM DYSTRYBUCJI W POLSCE 24
2.1. Planowanie budowy centrum dystrybucji 24
2.2. Wybór lokalizacji centrum dystrybucji 28
2.3. Intermodalność transportu jako czynnik sprzyjający budowie centrów dystrybucji 31
2.4. Korytarze transportowe jako czynnik lokalizacji centrów dystrybucji 37

ROZDZIAŁ III. ROZWÓJ CENTRUM DYSTRYBUCJI W POLSCE 44
3.1. Rola i zadania centrum dystrybucji 44
3.2. Funkcje centrum dystrybucji 48
3.3. Wspieranie realizacji centrów dystrybucji 52
3.4. Problemy rozwoju centrów dystrybucji 57
3.5. Finansowanie inwestycji 64

ROZDZIAŁ IV. ROLA CENTRUM DYSTRYBUCJI W LOGISTYCZNYM ŁAŃCUCHU PRZEPŁYWU TOWARÓW W POLSCE. DOŚWIADCZENIA Jeronimo Martins Dystrybucja (Biedronka) 68
4.1. Krótka charakterystyka Jeronimo Martins Dystrybucja (Biedronka) 68
4.2. Działalność logistyczna Jeronimo Martins Dystrybucja (Biedronka) 71
4.3. Ocena i podsumowanie działalności logistycznej Jeronimo Martins Dystrybucja (Biedronka) 73

ZAKOŃCZENIE 75

BIBLIOGRAFIA 79

SPIS TABEL 82

SPIS RYSUNKÓW 83

WSTĘP

Koncepcje logistyczne zostały przeniesione na nasz grunt przez Firmy z kapitałem zagranicznym. Obecnie coraz więcej polskich firm sięga po nie w celu sprostania konkurencji. Rynek handlu detalicznego i hurtowego ulega systematycznej koncentracji. Powstaje coraz więcej centrów i magazynów dystrybucyjnych. Systematycznie maleje wykorzystanie transportu dla potrzeb własnych. Coraz powszechniejsze jest wykorzystywanie wyspecjalizowanych operatorów logistycznych. Rośnie zrozumienie korzyści wynikających z outsourcingu. Rynek ten szybko dostosowuje się do standardów europejskich. Warto zastanowić się, jakie zmiany na tym rynku wywołane zostaną poszerzeniem Unii Europejskiej.

Wbrew obiegowym opiniom wejście Polski do Unii Europejskiej nie spowodowało gwałtownych konsekwencji dla sektora określanego mianem Transport -Spedycja – Logistyka (TSL). Wynika to z dwóch powodów. Po pierwsze, proces integracji zapoczątkowany został w 1991 roku podpisaniem układu stowarzyszeniowego i trwa nieustannie, po drugie, sektor TSL z natury rzeczy, ma charakter międzynarodowy. Dlatego też nie ulegną, w sposób zasadniczy, zmianie ramy prawne wykonywania tego rodzaju usług, dokumentacja przewozowa oraz sposoby wykonywania przewozów. Warunki konkurencji zmieniać się będą stopniowo z uwagi na kilka okresów przejściowych dotyczących transportu zawartych w traktacie akcesyjnym. Nie ulega wątpliwości, że rozszerzenie Unii Europejskiej będzie sprzyjać rozwojowi rynku usług logistycznych. Rynek ten ewoluowałby jednak także, gdyby poszerzenie Unii odbyło się później. Akcesja jedynie przyspieszyła ten proces.

W niniejszej pracy podjęto próbę ukazania istoty i roli centrum dystrybucji w logistycznym łańcuchu przepływu towarów w Polsce. Taki też był zasadniczy cel opracowania.

Praca składa się z czterech rozdziałów:

Rozdział pierwszy to pojęcie centrum dystrybucji: uwarunkowania logistyki dystrybucji, istota i przedmiot logistyki dystrybucji, definicja centrum logistycznego oraz pojęcie logistycznego centrum dystrybucji.

Rozdział drugi to czynniki determinujące rozwój centrum dystrybucji w Polsce: planowanie budowy centrum dystrybucji, wybór lokalizacji centrum dystrybucji, intermodalność transportu jako czynnik sprzyjający budowie centrów dystrybucji i Korytarze transportowe jako czynnik lokalizacji centrów dystrybucji.

Rozdział trzeci to rozwój centrum dystrybucji w Polsce: rola i zadania centrum dystrybucji, funkcje centrum dystrybucji, wspieranie realizacji centrów dystrybucji, problemy rozwoju centrów dystrybucji, finansowanie inwestycji.

Rozdział czwarty to rola centrum dystrybucji w logistycznym łańcuchu przepływu towarów w Polsce – doświadczenia Jeronimo Martins Dystrybucja (Biedronka). Tutaj przedstawiono krótką charakterystykę Jeronimo Martins Dystrybucja (Biedronka), działalność logistyczną Jeronimo Martins Dystrybucja (Biedronka) oraz ocena i podsumowanie działalności logistycznej Jeronimo Martins Dystrybucja (Biedronka).

Całość opracowania powstała w oparciu o literaturę fachowa, artykuły prasowe, akty prawne oraz żródła ze stron WWW i materiały wewnętrzne Jeronimo Martins Dystrybucja (Biedronka).

Efekty zastosowania zarządzania logistycznego np. zaopatrzenia i magazynowania

Wstęp 3

Rozdział I. Pojęcie logistyki 5
1.1. Istota logistyki i zarządzania logistycznego 5
1.2. Systemy logistyczne 9
1.2.1. Podejście systemowe procesów logistycznych 9
1.2.2. Kryteria klasyfikacji systemów logistycznych 12
1.3. Podsystemy logistyki 15
1.3.1. Logistyka zaopatrzenia 15
1.3.2. Logistyka produkcji 17
1.3.3. Logistyka dystrybucji 19
1.3.4. Logistyka magazynowa 20
1.4. Efektywność i sprawność działania procesów logistycznych 23

Rozdział II. Gospodarka magazynowa 28
2.1. Podstawowe funkcje magazynowania 28
2.2. Narzędzia sterowania gospodarką magazynową 32
2.3. Strategia w gospodarce magazynowej 35
2.4. Ekologistyka a gospodarka magazynowa 37

Rozdział III. Logistyka zaopatrzenia 40
3.1. Uwarunkowania logistyki zaopatrzenia 40
3.2. Charakterystyka systemu zaopatrywania 43
3.3. Zadania systemu logistyki zaopatrywania 46

Rozdział IV. Efekty zastosowania zarządzania logistycznego na przykładzie zaopatrzenia i magazynowania w przedsiębiorstwie X 51
4.1. Ogólna charakterystyka badanego przedsiębiorstwa 51
4.2. System Zarządzania Jakością w przedsiębiorstwie X 53
4.3. Gospodarka magazynowa i logistyka zaopatrzenia w przedsiębiorstwie X 59
4.4. Efekty zastosowania zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwie X 64

Zakończenie 66
Bibliografia 68
Spis rysunków i tabel 71
Załącznik 72

Wstęp

Logistyka integruje na coraz większą skalę procesy uzgadniania celów, kształtowanie systemów logistycznych oraz procesy planowania i sterowania. Logistyka stanowi także coraz częściej podstawowe kryterium zarządzania przedsiębiorstwem.

Celem zarządzania logistycznego jest nie tylko racjonalizacja poszczególnych procesów i podsystemów logistycznych, lecz znalezienie ekonomicznie i rynkowo uzasadnionego optimum wszystkich zadań i czynności logistycznych realizowanych w systemie logistycznym przedsiębiorstwa.

Procesy podejmowania decyzji dla celów zarządzania logistycznego są niezwykle złożone, podobnie jak same procesy logistyczne. Zarządzanie logistyczne wymaga nie tylko interdyscyplinarnej wiedzy, ale także opanowania rozległego warsztatu metodologicznego, na który składają się różnorodne techniki, począwszy od analizy ilościowej, poprzez różnorodne metody statystyczno-ekonometryczne, a skończywszy na rozbudowanych komputerowych programach symulacyjnych.

W związku z powyższym celem niniejszej pracy było ukazanie problematyki z obszaru logistyki i zarządzana logistycznego przedsiębiorstwa. Za tezę badawczą postawiono sobie stwierdzenie, że: Odpowiednie zastosowanie zarządzania logistycznego np. zaopatrzenia oraz magazynowania w przedsiębiorstwie przyczynia się do wzrostu efektywności jednostki gospodarczej.

W celu udowodnienia postawionej sobie tezy, powstała praca składająca się z czterech rozdziałów. Trzy pierwsze rozdziału stanowiły rozważania teoretyczne, natomiast rozdział czwarty to empiryczna część niniejszej pracy, w którym przedstawiono analizę efektywności zastosowania zarządzania logistycznego na przykładzie zaopatrzenia o magazynowania w przedsiębiorstwie X.

W rozdziale pierwszym ukazano pojęcie logistyki. Na wstępie tego rozdziału omówiono istotę logistyki i zarządzania logistycznego a następnie przedstawiono systemy logistyczne z uwzględnieniem podejścia systemowego procesów logistycznych oraz uwzględniając kryteria klasyfikacji systemów logistycznych. Następnie omówiono podsystemy logistyki z uwzględnieniem logistyki zaopatrzenia, logistyki produkcji, logistyki dystrybucji oraz logistyki magazynowania. Pod koniec rozdziału pierwszego omówiono także efektywność i sprawność działania procesów logistycznych.

W rozdziale drugim ukazano gospodarkę magazynową. Rozważania rozpoczęto od przedstawienia podstawowych funkcji magazynowania oraz narzędzi sterowania gospodarką magazynową. Następnie omówiono strategie w gospodarce magazynowej oraz ekologistykę a gospodarkę magazynową.

W rozdziale trzecim ukazano logistykę zaopatrzenia. W rozdziale tym omówiono uwarunkowania logistyki oraz scharakteryzowano system zaopatrywania. Pod koniec rozdziału trzeciego przedstawiono zadania systemu logistyki zaopatrywania.

W rozdziale czwartym przeprowadzono badania efektywności zastosowania zarządzania logistycznego na przykładzie zaopatrzenia o magazynowania w przedsiębiorstwie X. Badania rozpoczęto od ogólnej charakterystyki badanego przedsiębiorstwa. Przedstawiono także System Zarządzania Jakością w analizowanym przedsiębiorstwie. Następnie zbadano gospodarkę magazynową i logistykę zaopatrzenia w przedsiębiorstwie X. Pod koniec rozdziału czwartego przedstawiono efekty zastosowania zarządzania logistycznego w badanym przedsiębiorstwie.

Praca została napisana w oparciu o dostępną literaturę fachową, raporty i artykuły zamieszczone w prasie i w internecie oraz w oparciu o aktualne akty normatywne i prawne. Ponadto w pracy wykorzystano materiały wewnętrzne badanego przedsiębiorstwa.

Organizacja i funkcjonowanie centrów logistycznych

Wstęp 2

Rozdział I. Rola centrów logistycznych w przepływach towarów 4
1.1. Pojęcie i charakterystyka centrum logistycznego 4
1.2. Rola centrów logistycznych 9
1.3. Zapewnienie jakości w logistycznej obsłudze klienta 13
1.4. Znaczenie informatyki w przepływach towarów 15
1.5. Optymalizacja przepływów towarów u spedytora 20
1.6. Inspiracje dla budowy centrów logistycznych 21
1.7. Cel i znaczenie centrów logistycznych 23
1.8. Uwarunkowania budowy centrów logistycznych 25

Rozdział II. Centra logistyczne w krajowym systemie logistycznym 29
2.1. Typy ładunków w krajowym systemie logistycznym 29
2.2. Regionalne centra logistyczne 39
2.3. Polskie Centrum Kompetencji w Logistyce 44
2.4. Analiza polskich centrów logistycznych 45

Rozdział III. Europejskie Centra logistyczne – ważny element łańcucha logistycznego 50
3.1. Europejskie Centra Dystrybucji (EDC) i ich struktura 50
3.2. Centra frachtowe dla transportu powietrznego 53
3.3. Transport kolejowy i centra logistyczne 57
3.4. Znaczenie EDC dla transportu multimodalnego 63

Rozdział IV. Analiza czynników warunkujących rozwój polskich Centrów logistycznych 69
4.1. Przesłanki rozwoju centrów logistycznych 69
4.2. Wybór modelu centrum logistycznego 74
4.3. Finansowanie inwestycji centrum logistycznego 79
4.4. Dylematy rozwoju centrów logistycznych 82

Zakończenie 87
Bibliografia 89
Spis rysunków 93

Wstęp

Transport jak i cała branża usług logistycznych zawsze odgrywały wielką rolę w życiu gospodarczym. Dziedzina ta bowiem otworzyła nowe możliwości i szanse dla produkcji i handlu. Niemniej pewne procesy na rynku usług logistycznych i w branży logistycznej następują w ślad za zmianami w produkcji i obrocie. Dotyczy to między innymi globalizacji i procesu tworzenia sieci gospodarczych.
Potrzeba specjalizacji i profesjonalnej obsługi klienta w zakresie logistyki przyczyniła się do powstania centrów logistycznych, w których usługi handlingowo-magazynowe i inne są oferowane masowo i na dużą skalę. Zmienia się paradygmat rynku transportu, spedycji i logistyki, a ekonomika transportu ewoluuje powoli w kierunku ekonomiki usług logistycznych.

W niniejszej pracy została przedstawiona problematyka organizacji i funkcjonowania centrów logistycznych. Trudności realizacyjne, jakie towarzyszą budowie centrów logistycznych w Polsce czynią ją bardzo interesującą, co zachęca do jej zgłębienia. Obecnie przy względnie uformowanej gospodarce powstają powoli coraz większe centra logistyczne. Jednak nie wszystko, co składa się na klimat przyjazny centrom logistycznym, jest już w Polsce dostępne. Infrastruktura transportowa nadal jest w marnej kondycji, narodowy przewoźnik kolejowy i państwo jako jego właściciel borykają się z trudnościami, a porty morskie walczą z konkurencją nie tylko portów bałtyckich, ale także portów atlantyckich, z których wychodzą inicjatywy dostaw kontenerów transportem kombinowanym do Polski
Niemniej jednak dotychczasowy stan powoli się odmienia i powstają centra logistyczne, które upodobnią nasze sieci logistyczne do sieci logistycznych innych państw europejskich.

Praca składa się z czterech rozdziałów:

Rozdział pierwszy ukazuje pojęcie i charakterystykę centrum logistycznego, zapewnienie jakości w logistycznej obsłudze klienta, znaczenie informatyki w przepływach towarów, optymalizację przepływów towarów u spedytora, inspiracje dla budowy centrów logistycznych, cel i znaczenie centrów logistycznych oraz uwarunkowania dla ich budowy.

Rozdział drugi przedstawia typy ładunków w krajowym systemie logistycznym, regionalne centra logistyczne, Polskie Centrum Kompetencji w Logistyce oraz analizuje polskie centra logistyczne.

Rozdział trzeci opisuje Europejskie Centra Dystrybucji (EDC)i ich strukturę, centra frachtowe dla transportu powietrznego, transport kolejowy i centra logistyczne oraz znaczenie EDC dla transportu multimodalnego.

Rozdział czwarty nakreśla przesłanki rozwoju centrów logistycznych, wybór modelu centrum logistycznego, finansowanie inwestycji centrum logistycznego oraz dylematy rozwoju centrów logistycznych.

Prezentowana praca powstała w oparciu o literaturę fachową, artykuły prasowe, oraz źródła ze stron WWW.

Outsourcing logistyczny przedsiębiorstwa

Wstęp 3

Rozdział 1
ISTOTA OUTSOURCINGU 4
1.1. Geneza outsourcingu 4
1.2. Pojęcie i cele outsourcingu 5
1.3. Rodzaje i funkcje outsourcingu 8

Rozdział 2
OUTSOURCING – KONCEPCJA WZMOCNIENIA KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW
2.1. Rynek usług transportowych 15
2.2. Charakterystyka Małych i Średnich Przedsiębiorstw 22
2.3. Usługodawcy logistyczni 22
2.4. Konkurencyjność przedsiębiorstw 15

Rozdział 3
WPŁYW OUTSOURCINGU NA OPTYMALIZACJĘ KOSZTÓW PRZEDSIĘBIORSTWA
3.1. Rozwój outsourcingu 40
3.2. Optymalizacja kosztów przedsiębiorstw 40
3.3. Wady i zalety stosowania outsourcingu w przedsiębiorstwie 45

Zakończenie 54
Bibliografia 55
Spis tablic i rysunków 58

Wstęp (fragment)

Outsourcing logistyczny jest coraz bardziej popularnym trendem w dzisiejszym świecie biznesu. Wiele przedsiębiorstw decyduje się na outsourcing swoich procesów logistycznych w celu zwiększenia swojej efektywności i zoptymalizowania kosztów. Ta praktyka polega na przeniesieniu części lub całości procesów logistycznych na zewnętrznego dostawcę, który zajmuje się ich realizacją.

Celem niniejszej pracy dyplomowej jest zbadanie korzyści i wyzwań związanych z outsourcingiem logistycznym oraz udzielenie odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu outsourcing logistyczny może wpłynąć na rozwój i sukces przedsiębiorstwa. Praca ta będzie opierać się na analizie literatury i przypadków studyjnych, które pozwolą na uzyskanie pełnego obrazu tego zagadnienia.

Outsourcing logistyczny jest ważnym tematem, ponieważ wpływa na wiele aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa, takich jak jego konkurencyjność, efektywność i rentowność. Dlatego też, niniejsza praca dyplomowa jest ważnym krokiem w kierunku zrozumienia tego zagadnienia i wykorzystania jego potencjału przez przedsiębiorstwa.

Logistyczna obsługa klienta na przykładzie przedsiębiorstwa X

Wstęp 2

Rozdział I. Podstawowe pojęcia logistycznej obsługi klienta 4
1.1. Definicja logistycznej obsługi klienta 4
1.2. Istota i znaczenie obsługi klienta w logistyce 6
1.3. Określenie kluczowych składników logistycznej obsługi klienta 9
1.4. Rola obsługi klienta 10
1.5. Strategie logistycznej obsługi klienta 12
1.6. ECR – efektywna obsługa klienta 15
1.7. Standardy logistycznej obsługi klienta 17

Rozdział II. Poziom obsługi klienta w logistyce 26
2.1. Poziom logistycznej obsługi klienta 26
2.2. Progi i koszty obsługi klienta 33
2.3. Poprawa poziomu logistycznej obsługi klienta 36
2.4. Budowa lojalności klienta 43
2.5. Zarządzanie kontaktami z klientami 47

Rozdział III. Logistyczna obsługa klienta na przykładzie firmy X 51
3.1. Ogólny zarys funkcjonowania firmy X 51
3.2. Paleta usług firmy X 57
3.3. Rozwiązania firmy X w zakresie logistycznej obsługi klienta 63

Zakończenie 67
Bibliografia 69
Spis tabel 71
Spis rysunków 72

Wstęp

Logistyka to jedna z najszybciej rozwijających się sfer działalności gospodarczej w naszym kraju. Na podstawie obserwacji rynku pracy można odnieść wrażenie, że większość nowo powstających miejsc pracy związana jest właśnie z tą sferą. Powstają nowe sieci handlowe, przedsiębiorstwa przemysłowe, dystrybucyjne i transportowo-spedycyjne. Są to nie tylko podmioty krajowe, ale w dużej części inwestycje kapitału zagranicznego. Z każdym takim przedsięwzięciem, jakim jest rozpoczęcie czy rozwój działalności nowego przedsiębiorstwa, związane jest powstanie nowego łańcucha przemieszczania dóbr systemu logistycznego.

Działalność logistyczna jest realizowana w każdym przedsiębiorstwie. Jej rozwój w ostatnich latach jest bardzo dynamiczny. Cała branża usług logistycznych oraz związana z nimi obsługa logistyczna, otwiera nowe możliwości i szanse dla produkcji i handlu. Znajduje to potwierdzenie w starym haśle „handel idzie za banderą”. Niemniej pewne procesy na rynku usług logistycznych i w branży logistycznej następują w ślad za zmianami w produkcji i obrocie. Dotyczy to między innymi globalizacji i procesu tworzenia sieci gospodarczych. Swoista „wtórność” tych procesów nie oznacza, że muszą one przebiegać tak samo jak w branżach obsługiwanych.

Operatorzy logistyczni, tworzący kompleksową usługę logistyczną i obsługujący sieci dostaw, przesądzili o konieczności zmiany paradygmatu sektora transportowo-spedycyjno-logistycznego. Usługi logistyczne to obszar zintegrowany, łączący w sobie zarówno usługi przewozu, składowania i uzupełniania zapasów, przeładunku, jak też wiele innych usług wcześniej będących w sferze działań firm produkcyjno-handlowych. Także liberalizacja transportu kolejowego, lotniczego i poczty spowodowała pojawienie się nowych przedsiębiorstw na rynku usług logistycznych.

Treści pracy są ujęte w trzech rozdziałach, z których każdy obejmuje określony temat.

W rozdziale pierwszym przedstawiono podstawowe pojęcia logistycznej obsługi klienta. Na wstępie przybliżono definicję logistycznej obsługi klienta, istotę i znaczenie obsługi klienta w logistyce. Następnie określono kluczowe składniki logistycznej obsługi klienta oraz ich rolę w obsłudze klienta. W dalszej części rozdziału zaprezentowano strategie logistycznej obsługi klienta, koncepcje ECR czyli efektywną obsługa klienta oraz standardy logistycznej obsługi klienta.

W rozdziale drugim scharakteryzowano poziom obsługi klienta w logistyce. Na początku omówiono zagadnienie progu i kosztu obsługi klienta. Następnie ukazano kwestię poprawy poziomu logistycznej obsługi klienta. Pod koniec rozdziału przedstawiono budowę lojalności klienta oraz zarządzanie kontaktami z klientami.

W rozdziale trzecim została zaprezentowana logistyczna obsługa klienta na przykładzie firmy X.

Praca została napisana w oparciu o dostępną literaturę fachową, raporty i artykuły zamieszczone w prasie i w Internecie oraz w oparciu o aktualne akty normatywne i prawne.

Gospodarka nieruchomościami magazynowymi

Wstęp 2

Rozdział I. Charakterystyka nieruchomości 3
1.1. Pojęcia i definicje 3
1.2. Nieruchomości i ich podział 5
1.3. Cele gospodarowania zasobami nieruchomości 10

Rozdział II. Zasoby nieruchomości w Polsce 24
2.1. Rynek nieruchomości magazynowych w Polsce 24
2.2. Struktura nieruchomości magazynowych i ich główni użytkownicy – podział na regiony 26
2.3. Zestawienie wielkości powierzchni magazynowych 33

Rozdział III. Magazyn wysokiego składowania 38
3.1. Konstrukcja 38
3.2. Codzienna eksploatacja 41
3.3. Konserwacja i kontrola 49
3.4. Zasady bezpiecznego użytkowania 52

Rozdział IV. Koszty gospodarki magazynowej 56
4.1. Koszty obsługi magazynów 56
4.2. Koszty utrzymania budynku magazynu oraz jego infrastruktury i wyposażenia 57
4.3. Automatyczne magazyny wysokiego składowania jako sposób zmniejszenia kosztów gospodarki magazynowej 57

Zakończenie 65
Bibliografia 67
Spis rysunków i tabel 70

Wstęp

Nieruchomość staje się coraz częstszym obiektem aktywnego zainteresowania ze strony osób fizycznych i prawnych. Wiąże się to przede wszystkim z wykorzystywaniem nieruchomości w działalności gospodarczej, sferze użyteczności publicznej oraz w obszarze zaspokajania potrzeb indywidualnych.

Nieruchomości mogą mieć charakter mieszkalny i niemieszkalny. Wśród nieruchomości niemieszkalnych coraz większe znaczenie zyskują nieruchomości magazynowe.

Mając na uwadze, że racjonalna gospodarka nieruchomościami własnymi lub powierzonymi wymaga fachowej wiedzy, której podstawę stanowią m.in. definicje i przepisy prawne oraz określone przez naukę ekonomii funkcje spełniane przez nieruchomości w gospodarce rynkowej, celem niniejszej pracy było omówienie problematyki gospodarki nieruchomościami magazynowymi.

Praca składa się z czterech rozdziałów.

W rozdziale pierwszym dokonano charakterystyki nieruchomości. Rozważania rozpoczęto od przedstawienia podatkowych pojęć i definicji. Następnie ukazano podział nieruchomości oraz zaprezentowano cele gospodarowania zasobami nieruchomości.

W rozdziale drugim przedstawiono zasoby nieruchomości w Polsce. Rozważania rozpoczęto od ukazania rynku nieruchomości magazynowych w Polsce. Następnie przedstawiono strukturę nieruchomości magazynowych i ich głównych użytkowników. Pod koniec rozdziału drugiego dokonano zestawienia wielkości powierzchni magazynowych.

W rozdziale trzecim przedstawiono analizę magazynu wysokiego składowania. W rozdziale tym kolejno omówiono jego konstrukcję, codzienną eksploatację, kontrolę i konserwację oraz zasady bezpiecznego użytkowania.

W rozdziale czwartym omówiono koszty gospodarki magazynowej. W rozdziale tym przedstawiono koszty obsługi magazynów, koszty utrzymania budynku magazynu i jego infrastruktury oraz koszty utrzymania, wyposażenia oraz sprzętu. Pod koniec rozdziału czwartego dokonano analizy automatycznego magazynu wysokiego składowania jako sposobu zmniejszenia kosztów gospodarki magazynowej.

Praca została napisana w oparciu o dostępną literaturę fachową, raporty i artykuły zamieszczone w prasie i w internecie oraz w oparciu o aktualne akty normatywne i prawne.

Analiza organizacji zadań transportowych w aspekcie logistyki

Wstęp 2

Rozdział I. Analiza zagadnień na podstawie literatury 4
1.1. Transport – definicja w literaturze 4
1.2. Podział transportu z wyszczególnieniem transportu samochodowego 6
1.2.1. Rodzaje środków transportu 6
1.2.2. Infrastruktura transportu 9
1.3. Organizacja transportu w logistyce 11
1.3.1. System zarządzania transportem 11
1.3.2. Rodzaje kosztów transportu 14
1.3.3. Popyt i podaż na rynku transportowym 16
1.4. Planowanie przewozów 18
1.5. Dokumenty przewozowe w transporcie 20
1.6. Wnioski z analizy literatury 20

Rozdział II. Problematyka metodologiczna pracy 22
2.1. Przedmiot i cel pracy 22
2.2. Metody, techniki, narzędzia badawcze 25
2.3. Organizacja badań i teren badań 30

Rozdział III. Charakterystyka GLOBAL PRESS 31
3.1. Charakterystyka GLOBAL PRESS 31
3.2. Rodzaje transportu w GLOBAL PRESS 34
3.3. Funkcjonowanie systemu transportu w GLOBAL PRESS 37

Rozdział IV. Propozycje zmian w zakresie funkcjonowania systemu zarządzania logistycznego w GLOBAL PRESS 40
4.1. Propozycje zmian w zakresie technik logistycznych 40
4.2. Propozycje zmian w zakresie funkcjonowania organizacji jako całości 46
4.3. Propozycje zmian w zakresie stosunków międzyludzkich 47
4.4. Podsumowanie i wnioski 55

Zakończenie 56
Bibliografia 59
Spis tabel 61
Załącznik 62

Wstęp

Branża usług logistycznych zmienia się i rozwija pod wpływem wielu czynników. Kluczowe znaczenie mają zmiany w podejściu przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych do zarządzania zaopatrzeniem, produkcją i dystrybucją, polegające na tworzeniu sieci dostaw. Nadto odkąd gospodarki przeszły na orientację marketingową od „rynku sprzedawcy” do „rynku nabywcy”, liczy się nie tylko sam produkt, jego jakość i cena. ale również sposób dostawy i obsługa logistyczna. Dotyczy to zarówno dóbr przemysłowych, jak i konsumpcyjnych.

Potrzeba specjalizacji i profesjonalnej obsługi klienta w zakresie logistyki przyczyniła się do rozwoju operatorów logistycznych – przedsiębiorstw o najwyższym stopniu rozwoju w zakresie usług transportowo-magazynowych, oferujących pakiety usług. Na rynku usług logistycznych tworzą się grupy partnerskich przedsiębiorstw logistycznych, gdyż często niezbędne w prowadzeniu biznesu operacje logistyczne, ze względu na technologię przewozu i przeładunku oraz przechowywania towaru, angażują zasoby i potencjał więcej niż jednego przedsiębiorstwa. Duże znaczenie w łańcuchach dostaw mają centra logistyczne, w których usługi handlingowo-magazynowe i inne są oferowane masowo i na dużą skalę. Zmienia się paradygmat rynku transportu, spedycji i logistyki, a ekonomika transportu ewoluuje powoli w kierunku ekonomiki usług logistycznych.

Branża usług logistycznych skupia grupę przedsiębiorstw zróżnicowanych pod względem oferty usług, zasięgu działania, wielkości itp. Marny tu do czynienia z działalnością małych i dużych firm, oferujących usługi logistyczne od operacji na poziomie wykonawczym, po usługi w zakresie zarządzania logistycznego, od „prostych” usług transportu, magazynowania, konfekcjonowania, pakowania, aż. po usługi spedycyjne, kompleksową obsługę całych łańcuchów dostaw w skali krajowej i międzynarodowej. Rynek rozrasta się, zwiększa obroty z roku na rok i ma coraz większy udział w tworzeniu przychodu gospodarki narodowej, jak też cieszy się coraz większym zainteresowaniem prasy i mediów.

W niniejszej pracy podjęto próbę ukazania istoty organizacji zadań transportowych w aspekcie logistyki na przykładzie GLOBAL PRESS. Taki też był zasadniczy cel opracowania.

Rozdział pierwszy to analiza zagadnień na podstawie literatury: transport – definicja w literaturze, podział transportu z wyszczególnieniem transportu samochodowego, organizacja transportu w logistyce, planowanie przewozów, dokumenty przewozowe w transporcie, wnioski z analizy literatury.

Rozdział drugi to problematyka metodologiczna pracy: przedmiot i cel pracy, metody, techniki, narzędzia badawcze, organizacja badań i teren badań.

Rozdział trzeci to charakterystyka GLOBAL PRESS: charakterystyka GLOBAL PRESS, rodzaje transportu w GLOBAL PRESS, funkcjonowanie systemu transportu w GLOBAL PRESS, propozycje zmian i ulepszeń funkcjonowania systemu transportu w GLOBAL PRESS.

Rozdział czwarty to propozycje zmian w zakresie funkcjonowania systemu zarządzania logistycznego w GLOBAL PRESS: propozycje zmian w zakresie technik logistycznych, propozycje zmian w zakresie funkcjonowania organizacji jako całości, propozycje zmian w zakresie stosunków międzyludzkich, podsumowanie i wnioski.

Analiza działalności wybranego przedsiębiorstwa Transportowo Spedycyjnego

1. Wstęp 3

2. Cel i teza pracy 4

3. Metody badawcze 5

4. Specyfika działalności transportowo-spedycyjnej 6
4.1. Charakterystyka transportu 6
4.2. Charakterystyka spedycji 15
4.3. Podstawowe zagadnienia działalności transportowo-spedycyjnej 22

5. Ocena działalności przedsiębiorstw transportowo-spedycyjnych 26
5.1. Istota analizy wskaźnikowej 26
5.2. Wskaźniki ekonomiczne 27
5.3. Wskaźniki logistyczne 42
5.4. Wskaźniki techniczne 43

6. Charakterystyka rynku transportowego w Polsce 51

7. Charakterystyka działalności wybranego przedsiębiorstwa transportowo-spedycyjnego AUTO-TRANS 66
7.1. Charakterystyka podmiotu badawczego 66
7.2. Misja i cele przedsiębiorstwa 70
7.3. Oferta transportowo-spedycyjna 71
7.4. Przebieg procesu transportowego 74
7.5. Analiza strategiczna firmy AUTO-TRANS 83
7.6. Analiza pięciu sił konkurencji Portera firmy AUTO-TRANS 91
7.7. Sytuacja przedsiębiorstwa na rynku 92

8. Ocena działalności wybranego przedsiębiorstwa transportowo spedycyjnego
AUTO-TRANS 94
8.1 Ocena z wykorzystaniem wskaźników ekonomicznych 94
8.2 Ocena z wykorzystaniem wskaźników technicznych i logistycznych 98

9. Podsumowanie i wnioski 107

10. Bibliografia 110

11. Spisy rysunków 113

12. Spis tabel 114

13. Spis wykresów 115

14. Załączniki 116

Wstęp

Współczesne życie gospodarcze i społeczne opiera się na wielu rozwiązaniach technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych, nieznanych poprzednim cywilizacjom, rozwiązaniach stworzonych w ciągu minionych dziesięcioleci. Największe znaczenie mają rozwiązania dostępne ogółowi społeczeństwa, stanowiące przedmiot trwałego zapotrzebowania, tanie w użytkowaniu i pozwalające się adaptować do specyficznych uwarunkowań.

W zakresie potrzeby pokonywania przestrzeni transport samochodowy okazał się rozwiązaniem najbardziej udanym, gdyż może być równie efektywnie wykorzystywany na krótkich i długich dystansach, do wykonywania małych i dużych ilości przewozów, w skali lokalnej, krajowej i międzynarodowej, zarobkowo i na użytek własny. Trudno jest wyobrazić sobie operacje logistyczne przedsiębiorstw i normalne funkcjonowanie gospodarstw domowych bez transportu samochodowego, przy jego poważnym ograniczeniu (np. po drastycznym wzroście cen paliw silnikowych), a jeszcze trudniej jest stworzyć alternatywną do samochodu formę transportu, zwłaszcza w zakresie pokonywania przestrzeni w skali lokalnej.

W niniejszej pracy zostanie przedstawiona analiza działalności transportowo-spedycyjnej przedsiębiorstwa AUTO-TRANS, które świadczy usługi wykorzystując transport samochodowy. Na wstępie pracy zostanie przedstawiona specyfika działalności transportowo-spedycyjnej. Następnie omówione zostaną narzędzia pomocne przy dokonywaniu oceny działalności przedsiębiorstw transportowo-spedycyjnych. W dalszej części pracy zostanie scharakteryzowany rynek transportowy w Polsce oraz działalność wybranego przedsiębiorstwa transportowo-spedycyjnego AUTO-TRANS. Istotną część badań będzie stanowić ocena działalności badanego przedsiębiorstwa. Zwieńczeniem przeprowadzonych badań będzie dokonanie podsumowania i wskazanie wniosków z przeprowadzonej analizy.

Praca została napisana w oparciu o dostępną literaturę fachową, raporty i artykuły zamieszczone w prasie i w internecie oraz w oparciu o aktualne akty normatywne i prawne. Ponadto w badaniach zostaną wykorzystane materiały wewnętrzne badanego przedsiębiorstwa transportowo-spedycyjnego AUTO-TRANS.