Prace dyplomowe z kierunku: Logistyka i transport

prace dyplomowe z logistyki i transportu

Analiza systemu dystrybucji na rynku farb i lakierów w Polsce

STRESZCZENIE 2

WSTĘP 7

ROZDZIAŁ I. SYSTEM DYSTRYBUCJI W UJĘCIU TEORETYCZNYM 8
1.1. Istota i funkcje systemu dystrybucji 8
1.2. Pojęcie i składowe systemu dystrybucji 11
1.3. Kanały dystrybucji i ich rodzaje 15
1.4. Podstawowe decyzje związane z systemem dystrybucji 21
1.5. Dystrybucja jako element marketingu– mix 27

ROZDZIAŁ II. FARBY I LAKIERY JAKO PRODUKTY RYNKOWE 32
2.1. Marketingowa specyfika produktów 32
2.2. Klasyfikacja produktów 37
2.3. Rynek farb i lakierów- charakterystyka 43
2.4. Podział rynku farb i lakierów 44

ROZDZIAŁ III. ORGANIZACJA DYSTRYBUCJI W FABRYCE FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A. 48
3.1. Charakterystyka działalności przedsiębiorstwa Śnieżka na tle branży 48
3.2. Firma Śnieżka na polskim rynku farb i lakierów 51
3.3. Dystrybucja na rynku farb i lakierów 56
3.4. Kanały dystrybucyjne wykorzystywane w firmie Śnieżka 58
3.5. Ocena dystrybucji przedsiębiorstwa Śnieżka 59
3.6. Własna koncepcja rozwoju systemu dystrybucji prezentowanego przedsiębiorstwa 61

PODSUMOWANIE 63
BIBLIOGRAFIA 65
SPIS RYSUNKÓW 67
SPIS ZDJĘĆ 68
SPIS TABEL 69

Znaczenie gospodarki magazynowej w systemie obsługi logistycznej przedsiębiorstwa

Wstęp 2

Rozdział I. Istota systemu obsługi logistycznej przedsiębiorstwa produkcyjnego 4
1.1. Podejście systemowe jako podstawa interpretacji procesów logistycznych 4
1.2. Podstawowe kryteria klasyfikacji systemów logistycznych 9
1.3. Powiązania między systemami logistycznymi 17
1.4. Kształtowanie i wdrażanie systemów logistycznych 21

Rozdział II. Magazynowanie w logistycznym systemie przypływu dóbr 26
2.1. Magazyny w systemach logistycznych 26
2.2. Wyposażenie magazynów 28
2.3. Procesy magazynowe 30
2.4. Zarządzanie procesami magazynowymi 32

Rozdział III. Organizacja gospodarki magazynowej w Firmie URSA Polska Sp. z o.o. 35
1.1. Charakterystyka firmy URSA Polska Sp. z o.o. 35
1.2. Struktura organizacyjna grupy kapitałowej 36
1.3. Logistyka w URSA Polska 39
1.4. Magazynowanie i transport (Projekt MULTIPACK) 41

Rozdział IV. Zastosowanie globalnego rachunku ekonomicznego w ocenie wariantowych rozwiązań w zakresie organizacji gospodarki magazynowej 48
4.1. Pojęcie i zakres kosztów logistycznych 48
4.2. Przekroje strukturalne kosztów logistycznych 54
4.3. Istota rachunku kosztów logistyki 59
4.4. Projektowanie rachunku kosztów logistyki 64

Rozdział V. Wyniki końcowe i podsumowanie 70

Zakończenie 77
Bibliografia 79
Spis tabel i rysunków 81

Analiza kosztów logistyki w przedsiębiorstwie

Wstęp 2

Rozdział 1. Logistyka w procesie zarządzania przedsiębiorstwem 4
1. Pojęcie i cele logistyki 4
2. Funkcje zarządzania logistycznego 9
3. Funkcje organizacji przedsiębiorstwa w zakresie logistyki 14
4. Planowanie strategii firmy w zakresie logistyki 18

Rozdział 2. Rachunek kosztów logistyki w przedsiębiorstwie 24
1. Pojęcie i zakres kosztów logistycznych 24
2. Przekroje strukturalne kosztów logistycznych 27
3. Istota rachunku kosztów logistyki 32
4. Projektowanie rachunku kosztów logistyki 37

Rozdział 3. Badanie kosztów logistyki w przedsiębiorstwie motoryzacyjnym Dom Samochodowy GERMAZ Sp. z o.o. 44
1. Prezentacja przedsiębiorstwa 44
1.1 Geneza 44
1.2. Przedmiot działalności 47
2. Analiza systemu logistycznego 48
3. Rachunek kosztów logistyki 53
4. Trendy i strategie zarządzania kosztami logistyki 59

Zakończenie 62
Bibliografia 64
Spis tabel i rysunków 66

Zarządzanie procesami dystrybucyjnymi w firmie usługowej

Wstęp 2

Rozdział 1. LOGISTYKA I JEJ FUNKCJE 3
1.1. Pojęcie logistyka 3
1.2. Strategia zarządzania logistycznego 7
1.3. Funkcje logistyki 12

Rozdział 2. DYSTRYBUCJA 16
2.1. Uwarunkowania logistyki dystrybucji 16
2.2. Istota i przedmiot logistyki dystrybucji 21
2.3. Logistyczne centra dystrybucji 23
2.4. System dystrybucyjny 27

Rozdział 3. PRZYKŁADY METOD ZAPOBIEGANIA BŁĘDOM LOGISTYCZNYM 29
3.1. Utrzymanie i kontrola zapasów 29
3.2. Zarządzanie zapasami w warunkach niepewności 34
3.3. Prognozowanie popytu 41

Rozdział 4. LOGISTYKA DYSTRYBUCJI W ZJEDNOCZONYM CENTRUM DYSTRYBUCJI 44
4.1 Charakterystyka firmy 44
4.1.1. Lokalizacja 44
4.1.2. Działalność 45
4.2. Operacje magazynowe i planowanie 46
4.2.1. Operacje magazynowe 46
4.2.2. Planowanie 50
4.3. Operacje przyjęcia, pobierania i dostawy 52
4.3.1. Produkty rolne 52
4.3.2. Dobra niewrażliwe, piwa i wina 53
4.3.4. Charakterystyka ewidencji komputerowej procesu magazynowania 54

Zakończenie 56
Bibliografia 57
Spis tabel i rysunków 59
Załączniki 60

System transportu w przedsiębiorstwie logistycznym i możliwości jego doskonalenia

Koncepcja pracy oraz pierwszy rozdział

  1. przeprowadzić analizę literaturowa dotycząca systemu transportu samochodowego.
  2. opracować strukturę, zadania i charakterystyki techniczne pojazdów mechanicznych w przedsiębiorstwie logistycznym.
  3. opracować strukturę zarządzania systemem transportowym w przedsiębiorstwie logistycznym.
  4. opracować projekt koncepcyjny doskonalenia systemu stacjonarnego i dynamicznego zarządzania transportem w przedsiębiorstwie logistycznym.
  5. opracować uwarunkowania wdrożeniowe zmodyfikowanego systemu transportu w przedsiębiorstwie logistycznym.
  6. opracować wnioski końcowe.

Rozdział I. Transport samochodowy 2
1.1. Regulacje prawne w transporcie samochodowym 2
1.1.1. Uregulowania krajowe 4
1.1.2. Regulacje międzynarodowe 15
1.2. Infrastruktura transportu samochodowego 16

Zarządzanie procesami logistycznymi na przykładzie Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Comfort

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ 1 PODSTAWY TEORETYCZNE DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA PROCESAMI LOGISTYCZNYMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE 4
1.1. Rola procesów w przedsiębiorstwie 4
1.1.1. Definicja, rodzaje i znaczenie procesów w przedsiębiorstwie 4
1.1.2. Logistyka jako koordynacja procesów 9
1.1.3. Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie – definicja i charakterystyka 16
1.2. Zarządzanie procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie 24
1.2.1. Zarządzanie infrastrukturą procesów 24
1.2.2. Wybrane elementy organizacji procesów logistycznych 37
1.3. Doskonalenie procesów w przedsiębiorstwie 44
1.3.1. Podejścia stosowane w doskonaleniu procesów 44
1.3.2. Ograniczenia w doskonaleniu procesów 46
1.3.3. Wybrane narzędzia doskonalenia procesów 47

ROZDZIAŁ 2. CHARAKTERYSTYKA FIRMY „COMFORT” SP. Z O. O. ZAKŁAD PREFABRYKACJI BETONU W RAKOWICACH MAŁYCH 53
2.1. Rys historyczny firmy 53
2.2. Struktura organizacyjna 55
2.3. Przedmiot działalności 56
2.4. Sytuacja finansowa firmy 61
2.5. Perspektywy rozwoju 65

ROZDZIAŁ 3. PROCESY LOGISTYCZNE W PRZEDSIĘBIORSTWIE WIELOBRANŻOWYM COMFORT SP. Z O.O. 68
3.1. Strumienie przepływów rzeczowych i informacyjnych 70
3.2. Usprawnienia i stan docelowy 80
3.3. Propozycje dodatkowych usprawnień 84

ZAKOŃCZENIE 89
BIBLIOGRAFIA 91
SPIS TABEL 94
SPIS RYSUNKÓW 95
ZAŁĄCZNIKI 96

Usprawnienie gospodarki materiałowej w firmie

Wstęp 2

Rozdział I. Organizacja gospodarki materiałowej w przedsiębiorstwie 4
1. Logistyka i zarządzanie logistyczne 4
2. Systemy magazynowania 7
3. Podsumowanie zasad organizacji gospodarki materiałowej 12

Rozdział II. Identyfikacja firmy 18
2.1. Charakterystyka firmy 18
2.2. Analiza SWOT 25

Rozdział III. Analiza systemu gospodarki materiałowej 28
3.1. Opis systemu magazynów 33
3.2. Opis procesów związanych z magazynowaniem 34
3.3. Lista problemów 36
3.4. Wykres Ischikawy wraz z analizą 37

Rozdział IV. Koncepcja usprawnienia gospodarki materiałowej 40
4.1. Wariant A 40
4.3. Wariant B 42
4.3. Wybór i uzasadnienie wyboru wariantu 48

Rozdział V. Projekt usprawnienia gospodarki materiałowej 58
5.1. Składowanie i przygotowanie towaru 59
5.2. Podstawowe operacje wewnętrzne 62
5.3. Sterowanie głosem w magazynie 62
5.4. System Zarządzania Magazynem WMS 65

Rozdział VI. Harmonogram wdrożenia projektu 68

Rozdział VII. Analiza efektywności 70

Podsumowanie pracy i wnioski końcowe 73
Bibliografia 78
Spis tabel 80
Spis rysunków 81

Strategie rozwoju firm w branży gospodarki magazynowej

Wstęp 2

Rozdział 1. Zasady planowania i realizacji strategii rozwoju firmy 4

1.1. Proces budowy strategii przedsiębiorstwa 4
1.2. Strategia przedsiębiorstwa a analiza finansowa 9
1.3. Strategie rozwoju firmy  12

Rozdział 2. Pozycja rynkowa i uwarunkowania rozwoju firmy ORSO Sp z o.o 18

2.1. Historia i przedmiot działalności firmy ORSO Sp z o.o.  18
2.2. Struktura konkurencyjna polskiego rynku logistyki magazynowej 23
2.3. Analiza finansowa firmy jako punkt wyjścia realizacji strategii rozwoju 26

Rozdział 3. Analiza i Ocena strategii rozwoju ORSO Sp. Z O.O 33

3.1. Realizowana strategia rozwoju firmy i jej ocena 33
3.2. Propozycje zmian w strategii firmy ORSO Sp z o.o 37
3.3. Prognozowanie średniookresowych tendencji zmian na polskim rynku logistyki magazynowej 39

Zakończenie 41
Bibliografia  42
Źródła internetowe 43
Spis tabel i rysunków 44

Tendencje zmian na polski rynku logistyki magazynowej

pierwszy rozdział pracy dyplomowej

Rozdział I. Magazynowanie w logistycznym systemie przypływu dóbr
1. Magazyny w systemach logistycznych
2. Wyposażenie magazynów
3. Procesy magazynowe
4. Zarządzanie procesami magazynowymi

W sumie rozdział liczy 20 stron.

Magazyny stanowią węzły w logistycznej sieci zależności, w których towary są tymczasowo przechowywane lub przekazywane na inną drogę, która prowadzi prze sieć zależności. Budynki magazynów mogą być zarówno punktami dostaw i odbioru, jak i punktami rozdziału lub koncentracji w systemie logistycznym. W magazynie zachodzą procesy magazynowania i przemieszczania. Dominacja określonych procesów zależy od funkcji magazynu. Funkcję określa w znacznym stopniu lokalizacja i technika stosowana w magazynie[1].

Istnieje wiele przyczyn, dla których magazynuje się produkty i z powodu których jest ono konieczne w różnych fazach procesu dystrybucji[2]:

  1. Dzięki magazynowaniu można uniknąć negatywnych skutków wahań w produkcji i konsumpcji.
  2. Towary produkowane są zazwyczaj w dłuższych seriach, wskutek czego ich podaż bywa większa niż popyt; czasami jednak zapotrzebowanie na nie gwałtownie rośnie, a wówczas zapasy są niezbędne.
  3. Dzięki magazynowaniu można zmniejszyć skutki zakłóceń w produkcji i dostawach, jak również reagować na nieoczekiwane zmiany w sprzedaży.
  4. Musi istnieć mniej lub bardziej obszerny asortyment, aby pobudzać zakup.

[1] H. Ch. Pfohl, Systemy logistyczne, Biblioteka Logistyka, Poznań 2001, s. 118.

[2] H. G. Tonndorf, Logistyka w handlu i przemyśle, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Biblioteka Menedżera, Kraków 2000, s. 19.

Rozwój centrów logistycznych

Wstęp 2

1. Podział obiektów logistycznych 3
1.1. Tradycyjne obiekty logistyczne 6
1.2. Nowoczesne obiekty logistyczne 9

2. Centra logistyczne w krajowym systemie logistycznym 16
2.1. Pojęcie centrum logistycznego 16
2.2. Cechy centrum logistycznego 16
2.3. Typy obsługi ładunków w krajowym systemie logistycznym 18
2.4. Regionalne centra logistyczne 21

Zakończenie 23
Bibliografia 25
Spis tabel i rysunków 27