Prace dyplomowe z dziedziny: Logistyka i transport

prace dyplomowe z logistyki i transportu

Działalność marketingowa w logistyce

Wstęp 2
Rozdział I. Zadania i miejsce logistyki w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa 4
1.1. Istota i przedmiot logistyki 4
1.1.1. Geneza i rozwój logistyki 4
1.1.2. Cele i zadania logistyki 6
1.1.3. Procesy logistyczne 8
1.2. Ewolucja systemów logistycznych w przedsiębiorstwie 9
1.3. Logistyka a podstawowe koncepcje zarządzania 13
1.4. Logistyka jako element przewagi konkurencyjnej 21
Rozdział II. Marketing i logistyka w strategiach konkurencji 25
2.1. Marketing w zmieniającym się otoczeniu konkurencyjnym przedsiębiorstwa 25
2.2. Logistyka jako składnik strategii konkurencji 29
2.3. Relacje pomiędzy marketingiem a logistyką 33
2.3.1. Marketing logistyczny 33
2.3.2. Logistyka marketingowa 35
2.3.3. Alianse strategiczne 37
2.4. Obszary współpracy marketingu i logistyki 38
Rozdział III. Efektywność decyzji marketingowo – logistycznych na przykładzie restauracji McDonald’s i podmiotu współpracującego Logpol Sp. z o.o. 44
3.1. Prezentacja podstawowej działalności restauracji McDonald’s 44
3.2. Logistyka a zarządzanie przedsiębiorstwem 48
3.2.1. Zarządzanie jakością 49
3.2.2. Zarządzanie informacjami 51
3.2.3. Marketing 53
3.3. Badania efektywności podjętych decyzji logistycznych 57
3.4. Wnioski 59
Zakończenie 61
Bibliografia 63
Spis rysunków i tabel 66

Determinanty kształtujące portfel usług w firmie logistycznej

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. SPECYFIKA FUNKCJONOWANIA RYNKU I MARKETINGU USŁUG 5
1. Rola usług w gospodarce narodowej 5
2. Charakterystyka i klasyfikacja usług 8
3. Odmienności marketingu usług 12
4. Specyfika marketingu mix w zarządzaniu usługami 19

ROZDZIAŁ II. ISTOTA I SPOSOBY KSZTAŁTOWANIA PORTFELA PRODUKTÓW W PRZEDSIĘBIORWIE OFERUJĄCYM USŁUGI LOGISTYCZNE 28
1. Usługowa opcja rozwoju gospodarczego 29
2. Organizacja produkcji i sprzedaży usług 35
3. Specyfika a zakres świadczenia usług logistycznych 38
4. Znaczenie jakości w przedsiębiorstwie usługowym 42

ROZDZIAŁ III. POZYCJA I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI RABEN POLSKA W SEKTORZE USŁUG 45
1. Historia powstania 45
2. Oferta usług 48
3. Pozycja firmy na rynku 54
3.1. Krajowy rynek usług logistycznych 54
3.2. Międzynarodowy rynek usług 58
4. Korzyści płynące ze współpracy z firmą 63

ROZDZIAŁ IV. SPOSOBY KSZTAŁTOWANIA PORTFELA USŁUG I JEGO ZNACZENIE W FIRMIE RABEN POLSKA 65
1. Jakość i sprawność operacji logistycznych 65
2. Szybka informacja i „know how” 67
3. Kompleksowa oferta usług 70
4. Bezpieczeństwo i efektywność codziennej obsługi 71

ZAKOŃCZENIE 83

BIBLIOGRAFIA 86

SPIS RYSUNKÓW 90

Rola CRM w działalności sprzedażowej przedsiębiorstwa

Wstęp 4

Rozdział I. Zarządzanie kontaktami z klientami 6
1.1. Pojęcie oraz architektura CRM 6
1.2. Zasadnicze właściwości systemu CRM 10
1.3. Geneza rozwoju CRM 16
1.4. Czynniki wewnętrzne i zewnętrzne rozwoju CRM 18
1.5. CRM jako filozofia zarządzania 23

Rozdział II. Ogólna charakterystyka firmy Michelin Polska Sp. z o.o. 29
2.1. Grupa Michelin i „narodziny” ludzika Michelin 29
2.2. Struktura organizacyjna i produkty Michelin Polska Sp. z o.o. 31
2.3. Misja i wartości Michelin Polska Sp. z o.o. 37
2.4. Strategia oraz podstawy funkcjonowania Michelin Polska Sp. z o.o. 39
2.5. Kształtowanie relacji z klientem Michelin Polska Sp. z o.o. 45

Rozdział III. Innowacyjne rozwiązania w firmie Michelin Polska Sp. z o.o. 49
3.1. Wykorzystanie Call Center jako narzędzia w poprawie efektywności sprzedaży 49
3.2. Wykorzystanie Extranetu 51
3.3. Baza danych klientów jako element CRM 53

Podsumowanie 61

Bibliografia 65

Spis rysunków 68

Spis fotografii 69

Załącznik 70

Logistyka współczesnych przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego

dwa pierwsze rozdziały pracy dyplomowej

Rozdział 1. Znaczenie logistyki dla współczesnych przedsiębiorstw 2
1.1. Etapy ewolucji logistyki 3
1.2. Obszary logistyki 9
1.3. Kierunki ewolucji logistyki 14

Rozdział II. Logistyka przedsiębiorstw produkcyjnych 21
2.1. Zasady zarządzania produkcją 21
2.2. Metody organizacji produkcji 28
2.3. Logistyka produkcji 35

Analiza konkurencyjności przedsiębiorstwa DHL

Wstęp 3

Rozdział I. Prezentacja przedsiębiorstwa z branży usług kurierskich – DHL Polska 4
1.1. Historia powstania 4
1.2. Oferta usług 6
1.3. Innowacyjność oferty usługowej 10
1.4. Pozycja rynkowa 13
1.5. Charakterystyka nowoczesnych rozwiązań technologicznych 18

Rozdział II. Problematyka badania konkurencyjności przedsiębiorstw 21
2.1. Zmiany zewnętrzne i wewnętrzne warunków działania 21
2.2. Konkurencyjność i jej mierniki 23
2.3. Determinanty konkurencyjności 26
2.3.1. „Diament Portera” 26
2.3.2. Koncepcja kluczowych kompetencji 27
2.3.3. Koncepcja globalnej efektywności 29
2.4. Sposoby pomiaru konkurencji 30
2.4.1. Przedsiębiorczość 30
2.4.2. Środowisko lokalne i polityka makroekonomiczna 32
2.4.3. Polityka konkurencji 34
2.5. Źródła przewagi konkurencyjnej 38

Rozdział III. Nowe paradygmaty strategii konkurencyjności w DHL Polska 42
3.1. Prezentacja strategii działania 42
3.2. Określenie czynników przewagi konkurencyjnej 45
3.3. Analiza łańcucha wartości 53
3.4. Prezentacja strategii konkurencyjności 56
3.5. Wpływ jakości oferty sprzedażowej na konkurencyjność przedsiębiorstwa 58

Rozdział IV. Analiza sił konkurencyjnych DHL Polska w aspekcie wykorzystania nowych technologii 62
4.1. Ocena siły konkurencyjnej przedsiębiorstwa 62
4.1.1. Określenie zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań działania jako potencjalnych źródeł przewagi konkurencyjnej 62
4.1.2. Polityka konkurencyjności 63
4.2. Ocena wpływu nowoczesnych technologii na konkurencyjność przedsiębiorstwa 68

Zakończenie 72

Bibliografia 73

Spis rysunków 76

Spis schematów 77

Spis tabel 78

Organizacja i koszty transportu w przedsiębiorstwie

Rozdział I. Wstęp do problematyki pracy 3
1.1. Uzasadnienia dokonywania ocen kosztów realizacji usług transportowych 3
1.2. Cel i zakres pracy 6
Rozdział II. Koszty transportu lądowego towarów 8
2.1. Wprowadzenie 8
2.2. Wybrane pojęcia i definicje 15
2.3. Klasyfikacja kosztów 19
2.3.1. Koszty w układzie rodzajowym 19
2.3.2. Koszty w układzie miejsc powstawania 20
2.4. Składowe kosztów jednostek gospodarczych świadczących usługi w zakresie transportu 21
2.4.1. Koszty stałe i zmienne 22
2.4.2. Koszty zmienne 22
2.4.3. Koszty bezpośrednie 23
2.4.4. Koszty pośrednie 24
2.4.5. Koszty eksploatacji 24
2.5. Podsumowanie 25
Rozdział III. Organizacja transportu i kosztów transportowych 28
3.1. Wprowadzenie 28
3.2. Wybór formy zaspokajania potrzeb przewozowych przedsiębiorstwa 31
3.2.1. Wybór gałęzi transportu i przewoźnika 31
3.2.2. Wybór planu dowozu 35
3.3. Wymogi stawiane polskim przedsiębiorstwom transportu samochodowego 39
3.3.1. Wymogi ilościowe 39
3.3.2. Wymogi jakościowe 45
3.4. Podsumowanie 46
Rozdział IV. Analiza kosztów w Zakładach Ceramicznych X 49
4.1. Wprowadzenie 49
4.2. Prezentacja firmy 52
4.2.1. Wybór i uzasadnienie wyboru firmy do badań kosztów 52
4.2.2. Opis badanego przedsiębiorstwa 53
4.2.3. Charakterystyka zadań realizowanych przez Z.C. X 56
4.3. Koszty realizacji zadań logistycznych 58
4.3.1. Koszty produkcji 58
4.3.2. Koszty transportu technologicznego 58
43.3. Koszty magazynowania 59
4.3.4. Doświadczenia załogi 59
4.3.5. Możliwość i opłacalność outsoursingu 59
4.4. Wnioski 60
Zakończenie 61
Literatura 64
Spis tabel i rysunków 67

Europejskie centra logistyczne

Wstęp 2
Rozdział I. Cel i znaczenie centrów logistycznych 4
1.1. Inspiracje dla budowy centrów logistycznych 4
1.2. Pojęcie i charakterystyka centrum logistycznego 7
1.3. Cel i znaczenie centrów logistycznych 14
1.4. Uwarunkowania budowy centrów logistycznych 21
Rozdział II. Centra logistyczne w krajowym systemie logistycznym 27
2.1. Typy ładunków w krajowym systemie logistycznym 27
2.2. Regionalne centra logistyczne 31
2.3. Polskie Centrum Kompetencji w Logistyce 36
2.4. Analiza polskich centrów logistycznych 42
Rozdział III. Europejskie centra logistyczne – ważny element łańcucha logistycznego 47
3.1. Europejskie Centra Dystrybucji (EDC) i ich struktura 47
3.2. Centra frachtowe dla transportu powietrznego 53
3.3. Transport kolejowy i centra logistyczne 56
3.4. Znaczenie EDC dla transportu multimodalnego 59
Zakończenie 62
Bibliografia 63
Spis tabel i rysunków 66

Wykorzystanie informatyki w logistyce

Wstęp 2

Rozdział I System logistyczny w przedsiębiorstwie produkcyjnym 4
1.1. Warunki funkcjonowania przedsiębiorstwa produkcyjnego 4
1.2. Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie 10
1.3. Współczesne systemy logistyczne 17

Rozdział II System informatyczny wspomagający zarządzanie logistyką 24
2.1. Cele i zadania systemu logistycznego przedsiębiorstwa produkcyjnego 24
2.2. Model funkcjonowania systemu logistycznego przedsiębiorstwa produkcyjnego 28
2.3. Warunki realizacji rozwiązań modelowych 36

Rozdział III Zarządzanie logistyką w praktyce Zakładów Przemysłu Tytoniowego w Krakowie SA (Philip Morris Polska) 45
3.1. Charakterystyka funkcjonowania przedsiębiorstwa 45
3.2. Analiza i ocena systemu logistycznego 48
3.3. Kierunki rozwoju systemu logistycznego 52

Zakończenie 55
Literatura 57
Inne źródła 59
Spis tabel 60
Spis rysunków 61
Załączniki 62

Przewozy tranzytowe przez Polskę w międzynarodowej wymianie towarowej

Wstęp 4
Rozdział I. PRZEWOZY TRANZYTOWE I ICH ZNACZENIE DLA GOSPODARKI NARODOWEJ 6
1. Istota ruchu tranzytowego i główne szlaki tranzytowe w Europie 6
1.1. Transport w międzynarodowej wymianie towarowej 6
1.2. Istota ruchu tranzytowego 8
1.3. Przewozy tranzytowe w Europie 11
2. Znaczenie przewozów tranzytowych dla gospodarki międzynarodowej 13
2.1. Znaczenie gospodarcze tranzytu 13
2.2. Polityka tranzytowa państwa 16
3. Polska jako kraj tranzytowy 18
3.1. Główne szlaki tranzytowe przez Polskę 18
3.2. Efekty ekonomiczne uzyskiwane z przewozów tranzytowych 21
Rozdział II. POLITYKA TRANZYTOWA POLSKI W WARUNKACH TRANSFORMACJI GOSPODARKI 25
1. Międzynarodowe i wewnętrzne regulacje prawne tranzytu 25
1.1. Międzynarodowe regulacje prawne ruchu tranzytowego 25
1.2. Polskie prawo tranzytowe 30
2. Narzędzia polityki tranzytowej 33
3. Analiza przewozów tranzytowych przez Polskę 34
3.1. Znaczenie transportu multimodalnego 34
3.2. Przewozy tranzytowe przez Polskę 42
Rozdział III. PROPOZYCJE ZMIAN W POLITYCE TRANZYTOWEJ PAŃSTWA W ŚWIETLE WYMAGAŃ UNII EUROPEJSKIEJ 47
1. Kierunki zmian w polityce transportowej 47
2. Zmiany w infrastrukturze transportowej 51
3. spodziewane efekty ekonomiczne 54
ZAKOŃCZENIE 58
BIBLIOGRAFIA 60
SPIS TABEL 62
SPIS RYSUNKÓW 62

Uwarunkowania funkcjonowania MSP w transporcie

Wstęp 2
Rozdział I POJĘCIE SYSTEMU TRANSPORTOWEGO I JEGO ELEMENTY 4
Rozdział 2. STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTOWEGO W POLSCE 12
2.1. Stan i perspektywy rozwoju transportu morskiego 16
2.2. Stan i perspektywy rozwoju transportu lotniczego 20
2.3. Stan i perspektywy rozwoju transportu kolejowego 25
2.4. Stan i perspektywy rozwoju transportu samochodowego 29
Rozdział 3. RYNEK TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO W POLSCE 34
3.1. Podaż usług przedsiębiorstw transportowych 36
3.2. Popyt na usługi transportowe 48
3.3. Determinanty kształtowania cen usług transportowych 52
Rozdział 4. FUNKCJONOWANIE NA RYNKU PRZEDSIĘBIORSTWA TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO X 57
4.1. Przedsiębiorstwo X 57
4.2. Sytuacja rynkowa przedsiębiorstwa X 60
Wnioski 64
Prasa: 68