Prace dyplomowe z dziedziny: Handel

prace dyplomowe z handlu

Strategie wejścia i rozwoju zagranicznych firm handlowych

Wstęp 3
Rozdział 1. Handel we współczesnej gospodarce 5
1.1. Istota i pojęcie handlu we współczesnej gospodarce 5
1.2. Funkcje handlu 12
1.3. Powstanie i rozwój marketingu handlowego 18
Rozdział 2. Charakterystyka przedsiębiorstwa handlowego 24
2.1. Istota i cechy przedsiębiorstwa handlowego 24
2.2. Przedsiębiorstwa handlowe w systemie dystrybucji oraz ich typologia 29
Rozdział 3. Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw handlowych 50
3.1. Makrootoczenie – otoczenie zewnętrzne 52
3.2. Zagraniczne otoczenie zewnętrzne 62
3.2.1. Internacjonalizacja działalności przedsiębiorstw handlowych 66
3.3. Mikrootoczenie przedsiębiorstwa 72
Rozdział 4. Strategie marketingowe zagranicznych firm handlowych 82
Zakończenie 114
Bibliografia 116
Spis tabel i rysunków 120

System kontroli w obrocie towarami

Wstęp 2
Rozdział 1. Międzynarodowy system kontroli obrotu towarowego 4
1.1. Międzynarodowe organizacje w handlu światowym – ich przesłanki powstania i rozwoju 4
1.2. Międzynarodowe organizacje i porozumienia nieproliferacyjne 13
1.3. Regulacje kontroli obrotu w UE 22
Rozdział 2. Krajowy system kontroli obrotu towarowego 34
2.1. Polskie podstawy prawne kontroli obrotu z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym 34
2.2. Kontrola handlu wewnątrzunijnego 42
2.3. Zezwolenia i ich przyznawanie 47
Rozdział 3. Wewnętrzny system kontroli obrotu i jego efektywność 54
3.1. Elementy administracyjne i analityczne systemu WSK w Polsce 54
3.2. Monitorowanie i kontrola przedsiębiorców („czarne listy firm”) 61
3.2. Listy kontrolne 67
Zakończenie 71
Bibliografia 72

Stosunki polityczne i gospodarcze krajów UE z Chinami

Wstęp 4
Rozdział 1. Międzynarodowa integracja gospodarcza 6
1.1. Przesłanki i warunki międzynarodowej integracji gospodarczej 6
1.2. Modele i mechanizmy integracji gospodarczej 10
1.3. Unia Europejska jako forma integracji gospodarczej 17
1.4. Bilans wzajemnych korzyści wynikający z międzynarodowej integracji gospodarczej 23
Rozdział 2. Korzyści wynikające z handlu międzynarodowego 25
2.1. Kierunki rozwoju handlu międzynarodowego 25
2.2. Wpływ handlu międzynarodowego na zmianę struktury dochodu narodowego 32
2.3. Wpływ handlu międzynarodowego na zwiększenie efektywności gospodarowania 35
2.4. Korzyści z handlu międzynarodowego w warunkach braku wolnego handlu 41
Rozdział 3. Międzynarodowe stosunki walutowe i finansowe 47
3.1. Instytucjonalne i ekonomiczne warunki rozliczania obrotów za granicą 47
3.2. Rozliczanie obrotów z zagranicą przez podmioty gospodarcze 57
3.3. Międzynarodowe systemy walutowe 61
3.3.1. System waluty złotej 63
3.3.2. System waluty sztabowo złotej (1918-1939) 67
3.3.3. System z Bretton Woods (1944-1971) 72
3.3.4. System wielodewizowy (od 1973 roku) 75
3.4. Funkcjonowanie Europejskiego Systemu Walutowego 79
Rozdział 4. Stosunki polityczne i gospodarcze krajów UE z Chinami 82
4.1. Dialog w sprawie polityki handlowej 82
4.2. Dialog polityczny w sprawie konkurencji 87
4.3. Współpraca w sprawach celnych 92
4.4. Stan polsko – chińskiej współpracy handlowej, gospodarczej i inwestycyjnej 93
Zakończenie 104
Bibliografia 107
Spis tabel 110

Specyficzność sprzedaży bezpośredniej firm akwizycyjnych w Polsce na przykładzie „Amway”

Wstęp 3
Rozdział 1. Sprzedaż: istota, podstawowe funkcje i formy. 5
1.1. Istota i funkcje sprzedaży 5
1.2. Metody i techniki sprzedaży 7
1.3. Zarządzanie sprzedażą 9
Rozdział 2. Sprzedaż bezpośrednia – nowe sposoby docierania do klienta 20
2.1. Historia powstania i definicje marketingu bezpośredniego 20
2.2. Istota sprzedaży bezpośredniej: „klient lojalny”, cele, baza danych 23
2.3. Narzędzia sprzedaży bezpośredniej 26
2.3.1. Sprzedaż osobista. 26
2.3.2. Telemarketing – sprzedaż przez telefon. 35
2.3.3. Direct-mail – wysyłka pocztowa. 37
2.3.4. Internet. 39
Rozdział 3. Sprzedaż bezpośrednia jako forma działalności gospodarczej na przykładzie firmy Amway 43
3.1. Historia firmy 43
3.2. Metody docierania do klienta i sposoby pozyskiwania 49
3.3. Katalog oraz produkty Amway’a 54
3.4. Klienci i dystrybutorzy – charakterystyka 57
Zakończenie 64
Bibliografia 66
Spis tabel 68
Spis rysunków 69

Ewolucja polsko-rosyjskiego handlu

Wstęp 2
Rozdział I. Wpływ handlu zagranicznego na procesy wzrostu gospodarczego kraju 4
1.1. Przesłanki, istota i znaczenie międzynarodowej wymiany towarowej 4
1.2. Cechy handlu międzynarodowego, jego rodzaje i uczestnicy 9
1.3. Efekty wymiany międzynarodowej 14
Rozdział II. Polsko – rosyjska współpraca gospodarcza w latach 1998-2004 22
2.1. Zakres polsko-rosyjskiej współpracy gospodarczej 22
2.2. Współpraca handlowa 27
2.3. Współpraca w zakresie infrastruktury 34
2.4. Współpraca w dziedzinie inwestycji 35
2.5. Inne formy polsko-rosyjskiej współpracy gospodarczej 38
Rozdział III. Kształtowanie się bilansu handlowego Polski z Rosją w latach 1998-2004 44
3.1. Poziom i struktura polsko-rosyjskiego bilansu handlowego 44
3.2. Ewolucja polsko – rosyjskiej wymiany handlowej 52
Rozdział IV. Efektywność handlu Polski z Rosją na tle wymiany handlowej z krajami Unii Europejskiej i Europy Środkowowschodniej 60
4.1. Ogólna charakterystyka polskich obrotów zagranicznych z UE i krajami Europy Środkowowschodniej 60
4.2. Rynki wschodnie – niewykorzystane szansę polskiej gospodarki 67
Zakończenie 78
Bibliografia 80
Spis tabel i rysunków 82

Handel elektroniczny w Polsce

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ 1. GENEZA I ROZWÓJ INTERNETU 5
1.1. Początki Internetu 5
1.2. Internet w Polsce 10
1.3. Usługi informacyjne w Internecie 12
1.3.1. Poczta elektroniczna 12
1.3.2. Strony WWW (World Wide Web) 13
1.3.3. Grupy dyskusyjne (USENET) i listy dyskusyjne 15
1.3.4. FTP (File Transfer Protocol) 16
1.3.5. IRC (Internet Relay Chat) 17
1.3.6. Usługi przekazywania strumieni audio i video 17
1.3.7. Inne usługi 18
1.4. Przyszłość usług informacyjnych 18
1.5. Dostępność Internetu w Polsce 19
ROZDZIAŁ 2. ZASTOSOWANIE INTERNETU W HANDLU W POLSCE 21
2.1. Polskie prawo a Internet 21
2.2. Przyszłość usług informatycznych 24
ROZDZIAŁ 3. DOSTĘPNOŚĆ INTERNETU W POLSCE I STRUKTURA UŻYTKOWNIKÓW 34
3.1. Wykorzystanie Internetu w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach 34
3.2. Kierunki rozwoju handlu elektronicznego w Polsce 47
3.3. Szanse i zagrożenia rozwoju handlu elektronicznego w Polsce 51
3.4. Dostosowanie polskiego handlu elektronicznego do wymogów Unii Europejskiej. 52
ZAKOŃCZENIE 55
ABSTRAKT W JĘZYKU OBCYM 55
SPIS RYSUNKÓW 56
SPIS TABEL 57
SPIS SCHEMATÓW 58
LITERATURA 59
SŁOWNICZEK 60

Efektywność polityki handlowej przedsiębiorstw w obrocie międzynarodowym

Wstęp
Rozdział I. Rynek i jego rodzaje
1.1. Pojęcie rynku międzynarodowego
1.2. Światowy rynek opon samochodowych
1.3. Specyfika polskiego rynku opon samochodowych
Rozdział II. Narzędzia polityki handlowej
2.1. Współczesne gospodarowanie i produkcja
2.2. Efektywność procesu produkcyjnego
2.3. Decyzje i narzędzia marketingowe w handlu hurtowym
Rozdział III. Efektywność polityki handlowej przedsiębiorstw w obrocie międzynarodowym – analiza elementów polityki handlu zagranicznego na przykładzie Firmy Oponiarskiej Dębica S. A.
3.1. Prezentacja firmy (działalność w ramach koncernu międzynarodowego)
3.2. Sprzedaż i dystrybucja produktów firmy na rynku krajowym
3.3. Sprzedaż i dystrybucja produktów firmy na rynku międzynarodowym
3.4. Prezentacja wyników finansowych na tle wyników branży w Polsce, na świecie i jako część wyników całego koncernu.
3.5. Wnioski
Zakończenie
Bibliografia

Polityka dystrybucyjna firmy na rynku odzieżowym

Wstęp 3
Rozdział I. Pojęcie i istota dystrybucji towarów 5
1.1. Pojęcie dystrybucji 5
1.1.1. Miejsce dystrybucji w marketingu 5
1.1.2. Funkcje dystrybucji 7
1.2. Kanały dystrybucji 8
1.2.1. Istota kanałów dystrybucji 8
1.2.2. Wybór kanału dystrybucji 11
1.2.3. Zarządzanie kanałem dystrybucji 16
1.2.4. Współdziałanie i konflikt w kanale dystrybucji towarów 17
1.3. Fizyczna dystrybucja towarów 19
1.3.1. Fazy fizycznego przepływu towarów 19
1.3.2. Logistyka marketingowa 20
1.4. Handel hurtowy 21
1.4.1. Znaczenie handlu hurtowego 21
1.4.2. Rodzaje hurtowników 22
1.5. Handel detaliczny 23
1.5.1. Znaczenie handlu detalicznego 23
1.5.2. Rodzaje detalistów 24
Rozdział II. Pozycja firmy X na polskim rynku odzieżowym 26
2.1. Rys historyczny przemysłu odzieżowego 26
2.2. Aktualna sytuacja przemysłu odzieżowego 31
2.2.1. Ocena konkurencyjności wyrobów przemysłu odzieżowego 31
2.2.2. Ocena polskiego eksportu i importu w sektorze odzieżowym 37
2.3. Znaczenie przemysłu odzieżowego w polskiej gospodarce 42
2.4. Kierunki rozwoju przemysłu odzieżowego w Polsce 48
2.4.1. Działania w sektorze odzieżowym w kontekście integracji z Unią Europejską 48
2.4.2. Przemysł odzieżowy po wejściu Polski do UE 52
2.5. Ocena konkurencyjności wyrobów firmy X na polskim rynku odzieżowym 54
2.5.1. Analiza SWOT 54
2.5.2. Analiza PEST 59
Rozdział III. Ocena efektywności polityki dystrybucyjnej firmy X 63
3.1. Charakterystyka firmy X 63
3.1.1. Rys historyczny 63
3.1.2. Oferta produktowa 66
3.2. Analiza systemu dystrybucji firmy X 68
3.2.1. Zaopatrzenie i logistyka 68
3.2.2. Magazynowanie i zapasy 70
3.2.3. Organizacja sprzedaży 72
3.3. Ocena systemu dystrybucji firmy X 75
Zakończenie 76
Bibliografia 78
Spis tabel i rysunków 81

Dynamika obrotów zagranicznych Polski

WSTĘP 2
Rozdział 1. Porównanie importu i eksportu w latach 1993-2003 4
1.1. Rynki i ich charakterystyka 4
1.2. Uregulowania prawne i specyfika handlu zagranicznego 12
1.3. Analiza polskiego importu i eksportu 20
Rozdział 2. Źródła finansowania importu 28
2.1. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie i ich wpływ na polską gospodarkę 28
2.2. Rządowy rynek papierów wartościowych 35
2.3. Struktura bezpośrednich inwestycji zagranicznych w wybranych latach 41
Rozdział 3. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w gospodarce światowej 49
3.1. Światowe przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych 49
3.2. Główne nurty współczesnej gospodarki światowej 60
ZAKOŃCZENIE 67
BIBLIOGRAFIA 69
SPIS TABEL I SCHEMATÓW 71

Amerykańska kultura prowadzenia negocjacji

Wstęp 2
Rozdział I. Modele negocjacji 4
1. Pojęcie i istota negocjacji 4
2. Charakterystyka procesu negocjacji 7
2.1. Faza przygotowawcza – opracowanie celów działania 8
2.2. Faza zasadnicza – rozmowa właściwa 12
2.3. Faza końcowa – podpisanie kontraktu 15
3. Etyka negocjacji 17
Rozdział II. Rodzaje i techniki kształtowania negocjacji 27
1. Właściwości negocjacji pozycyjnych 27
2. Zasady negocjacji integracyjnych 33
3. Proces negocjacji wielostronnych 41
Rozdział III. Praktyczne aspekty negocjacji handlowych na przykładzie Stanów Zjednoczonych 47
1. Wieloetniczność społeczeństwa Stanów Zjednoczonych 47
2. Negocjacje międzykulturowe w Stanach Zjednoczonych 53
3. Sposób prowadzenia negocjacji handlowych w Stanach Zjednoczonych 61
Zakończenie 66
Bibliografia 68
Spis tabel i rysunków 71