Prace dyplomowe z dziedziny: Handel

prace dyplomowe z handlu

Instrumenty aktywizacji sprzedaży

Wstęp 3

Rozdział 1 Teoretyczne problemy aktywizacji sprzedaży 5
1.1. Pojęcie aktywizacji sprzedaży i jej instrumenty 5
1.2. Wybór segmentów rynku 10
1.3. Kształtowanie produktu 16
1.4. Kształtowanie aktywnych kanałów i form dystrybucji 18
1.5. Kształtowanie cen sprzyjających sprzedaży 21
1.6. Stosowanie promocji produktów i firmy 23

Rozdział 2 Charakterystyka badanej firmy 28
2.1. Powstanie i rozwój firmy 28
2.2. Struktura zatrudnienia 32
2.3. Rozmiary i struktura produkcji 38
2.4. Wyniki finansowe i sprzedaż produktów firmy 40
2.5. Analiza sytuacji rynkowej firmy w świetle analizy SWOT 41

Rozdział 3 Instrumenty aktywizacji sprzedaży stosowane w przedsiębiorstwie 47
3.1. Kształtowanie produktu 47
3.2. Polityka cen 49
3.3. Dystrybucja produktów 52
3.4. Promocja produktów i firmy 54

Zakończenie 58
Bibliografia 60
Spis tabel 62
Spis rysunków 63
Spis fotografii 64

Handel wysyłkowy za pośrednictwem sieci Internet

pierwszy rozdział pracy dyplomowej – 22 strony

1. Podstawy teoretyczne i założenia praktyczne marketingowej działalności w sieci

1.1. Marketing w Internecie

1.1.1. Decyzje marketingowe w handlu wysyłkowym

1.2. Wykorzystanie Internetu w biznesie

1.2.1. Internet a promocja produktu

1.2.2. Strategie reklamowe handlu wysyłkowego w Internecie

1.3. Wpływ Internetu na rozwój firmy

Funkcjonalność sklepów internetowych

Wstęp 4

Rozdział I. Internet – „globalna siatka” 6
1.1. Postęp technologiczny a „nowe społeczeństwo” 6
1.2. Możliwości Internetu 10
1.3. Rynek elektroniczny 14

Rozdział II. Handel internetowy 19
2.1. Istota handlu internetowego 19
2.2. Artykuły i usługi dostępne drogą internetową 24
2.3. Dotychczasowy rozwój i aktualny stan handlu internetowego 26
2.4. Pionierzy handlu internetowego 27
2.5. Korzyści handlu internetowego 36

Rozdział III. Tworzenie sklepów internetowych 39
3.1. Zagadnienia związane z bezpieczeństwem sklepu i transakcji 39
3.2. Sposób funkcjonowania oraz wady i zalety sklepów 44
3.3. Pasaże handlowe 53

Rozdział IV. Zasady wyboru i funkcjonalność sklepów internetowych 58
4.1. Kryteria wyboru sklepów internetowych 58
4.1.2. Koszty 60
4.1.3. Funkcjonalność – kryteria wyboru sklepu 63
4.2. Liderzy 67

Zakończenie 82
Bibliografia 84
Spis tabel 88
Spis rysunków 89
Spis wykresów 90

Rozrachunki z dostawcami w przedsiębiorstwie

WSTĘP 4
ROZDZIAŁ I ORGANIZACJA OBROTU TOWAROWEGO 6
1. Istota obrotu handlowego 6
2. Towar jako przedmiot transakcji handlu 11
3. Umowa i transakcja w handlu 14
4. Cena w transakcji handlu 17
ROZDZIAŁ II OGANIZACJA OBROTU TOWAROWEGO 20
1. Warunki dostawy i płatności 20
2. Cykl transakcji i jego fazy 25
3. Systemy transportowe 26
4. Tranzyt rozliczany i organizowany 29
5. Dokumentacja obrotu towarowego 31
ROZDZIAŁ III ROZRACHUNKI W DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ 35
1. Istota i klasyfikacja rozrachunków 35
2. Klasyfikacja i zasady ewidencji rozrachunków 40
3. Zakup materiałów i jego rozliczenie 41
4. Płatności 49
5. Formy rozliczeń 53
ROZDZIAŁ IV UJĘCIE KSIĘGOWE ROZRACHUNKÓW 57
1. Zasady ewidencji rozrachunków 57
2. Księgowe ujęcie zobowiązań wobec dostawców 61
3. Księgowe ujęcie rozrachunków z tytułu VAT 66
4. Zobowiązania przedawnione i umorzone oraz wycena zobowiązań 74
5. Księgowe ujęcie obrotu w tranzycie 77
ROZDZIAŁ V BADANIE PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE ROZRACHUNKÓW Z DOSTAWCAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE „S” 83
1. Charakterystyka badanego przedsiębiorstwa 83
2. Ewidencja rozrachunków z dostawcami krajowymi 84
3. Ewidencja rozrachunków z dostawcami zagranicznymi 86
4. Próba oceny prawidłowości przyjętych rozwiązań w zakresie ujęcia księgowego rozrachunków z dostawcami 90
ZAKOŃCZENIE 92
BIBLIOGRAFIA 94
SPIS TABEL 98
SPIS SCHEMATÓW 99

Wpływ ekspansji gospodarczej Chin na gospodarkę Unii Europejskiej i Polski

Wstęp 2
I. Gospodarka światowa i teoretyczne podstawy wymiany międzynarodowej 4
1.Teoretyczne aspekty wymiany międzynarodowej 4
2. Gospodarka światowa – mechanizmy i segmenty 13
3. Wpływ kraju dużego na rynek światowy i gospodarkę światową 17
II. Gospodarka chińska i jej rozwój 23
1. Reformy w gospodarce chińskiej 23
2. Wzrost gospodarczy w gospodarce chińskiej na przełomie wieków 31
3. Wpływ wzrostu gospodarczego na światowy popyt i podaż 36
III. Wymiana gospodarcza między UE a Chinami 38
1. Infrastruktura instytucjonalno prawna (czyli jakie instytucje wspierają lub hamują rozwój; traktaty) 38
2. Polityka handlowa UE wobec Chin 42
3.Obroty handlowe między UE a Chinami 46
IV. Wymiana gospodarcza między Polską a Chinami 57
1. Formy wymiany gospodarczej między Polską a Chinami 57
2. Obroty handlowe między Polską a Chinami – wielkość, dynamika, struktura 63
Zakończenie 81
Bibliografia 84

Bilans w handlu zagranicznym po roku 1989

Wstęp 3
Rozdział I
Transformacja Gospodarcza w Polsce w latach 1989-1998 5
1. Sytuacja Polski i jej rozwój gospodarczy do 1989 roku 5
2. Plan Balcerowicza i sytuacja makroekonomiczna Polski w okresie przejściowym w latach 1989-1991 12
3. Sytuacja gospodarcza kraju w latach 1991-1993 18
4. Rządy SLD-PSL i wyniki gospodarki polskiej w latach 1994-1998. 23
5. Wpływ „Strategii” i „Pakietu 2000” na rozwój gospodarczy w latach 1994-1998 25
Rozdział II
Gospodarka Polska w 2004 roku w przededniu członkostwa w Unii Europejskiej 31
1. Geneza starań Polski o członkostwo w Unii Europejskiej 31
2. Negocjacje i perspektywy członkostwa Polski w Unii Europejskiej 38
3. Cele gospodarki polskiej po wejściu do Unii Europejskiej 43
Rozdział III
Wymiana handlowa Polski w latach 1989-2014 46
1. Eksport 51
2. Import 56
3. Bilans handlowy 59
4. Stan gospodarki polskiej w I kwartale 2014 roku 63
Rozdział IV
Analiza prognozy bilansu handlowego w kontekście rozwoju gospodarczego Polski 73
1. Opis prognozy 73
2. Ocena prognozy 77
Zakończenie 83
Wykaz literatury przedmiotu 86
Spis tabel 89
Spis rysunków 90

Pozycja Unii Europejskiej w handlu światowym

Wstęp 2
Rozdział I. Tendencje w handlu światowym po II wojnie światowej 4
1. Analiza wzrostu obrotów handlowych (dynamika obrotów) 8
2. Zmiany strukturalne 15
2.1. Zmiany w strukturze rzeczowej 15
2.2. Zmiany w strukturze geograficznej 17
3. Regionalizacja i globalizacja handlu (po roku 1985) 20
Rozdział II. Stosunki handlowe Unii Europejskiej 34
1. Integracja gospodarcza w UE 50
2. Unia Europejska: potęga handlowa 62
3. Handel wewnątrz Unii Europejskiej 68
4. Stosunki gospodarcze Unia Europejska – Kanada 69
5. Deficyt w obrotach towarowych UE-25 72
5.1. Struktura geograficzna 73
Rozdział III. Zagraniczna polityka Unii Europejskiej 78
1. Cele Unii Europejskiej i środki ich realizacji 78
1.1. Postanowienia dotyczące Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa – Tytuł V (tzw. II filar Traktatu z Maastricht) 80
2. Aspekt instytucjonalny polityki bezpieczeństwa UE 83
2.1. Jedność i spójność 85
2.2. Jedność w prezentacji polityki Unii za zewnątrz 85
2.3. Zagadnienia bezpieczeństwa w ramach Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa 86
3. Zewnętrzne i wewnętrzne aspekty polityki bezpieczeństwa UE 87
3.1. Powiązania między Unię Europejską a Unia Zachodnioeuropejską 87
3.2. Stosunki UZE z UE i NATO po wejściu w życie Traktatu z Maastricht 94
4. Aspekt prawny polityki bezpieczeństwa UE 97
Zakończenie 100
Bibliografia 101
Spis tabel 104
Spis rysunków 106

Wzorce i strategie w negocjacjach międzynarodowych

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ 1. MODELE NEGOCJACJI 5
1. Istota negocjacji 5
2. Proces negocjacji i jego fazy 9
2.1. Faza przygotowawcza – opracowanie planów działania 11
2.2. Faza zasadnicza – rozmowy o meritum i interesach 13
2.3. Końcowa faza – ustalanie kontraktu 15
3. Etyka procesu negocjacji 17
3.1. Dylematy etyczne w negocjacjach 18
3.2. Kłamstwo w negocjacjach 22
3.3. Konsekwencje nieetycznych zachowań a wynik negocjacji 24
ROZDZIAŁ 2. RODZAJE I TECHNIKI KSZTAŁTOWANIA NEGOCJACJI 27
1. Właściwości negocjacji pozycyjnych 27
2. Zasady negocjacji integracyjnych 34
3. Proces negocjacji wielostronnych 42
ROZDZIAŁ 3. NEGOCJACJE MIĘDZYKULTUROWE 51
1. Różnice międzykulturowe 51
2. Krąg kultury zachodniej 59
2.1. Negocjacje z Amerykanami i Kanadyjczykami 59
2.2. Zachodnioeuropejski styl negocjacji 62
3. Kultura latynoamerykańska 64
4. Kultura islamu 65
5. Negocjacje z przedstawicielami kultur dalekowschodnich 66
ROZDZIAŁ 4. PRAKTYCZNE ASPEKTY NEGOCJACJI MIĘDZYNARODOWYCH 72
3.1. Specyfika państw WNP 73
3.2. Region kaukaski 79
WNIOSKI 87
BIBLIOGRAFIA 88
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 92

Wymiana handlowa między Polska a Unią Europejską

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I. TEORETYCZNE PODSTAWY WYMIANY HANDLOWEJ W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ 5
1.1. Istota i pojęcie polityki handlowej 5
1.1.1 Ewolucja pojęcia polityki handlowej 5
1.1.2 Kryteria klasyfikacji i czynniki kształtujące politykę handlową 6
1.2 Wybrane teorie polityki handlowej-synteza 14
1.2.1 Merkantylizm 14
1.2.2 Ewolucja klasycznej teorii handlu międzynarodowego 18
1.2.3 Wpływ teorii neoklasycznych na kształtowanie korzyści z wymiany międzynarodowej 20
1.2.4 Teorie neotechnologiczne 22
1.3 Handel zagraniczny a wzrost gospodarczy 25
ROZDZIAŁ II. EWOLUCJA I ROZWÓJ POLITYKI HANDLOWEJ UNII EUROPEJSKIEJ 29
2.1. Polityka handlowa Unii Europejskiej 29
2.1.1. Kształtowanie polityki handlowej UE 30
2.1.2. Podstawy traktatowe polityki handlowej UE 31
2.2. Narzędzia polityki handlowej UE 33
2.2.1. Znaczenie ceł we współczesnym handlu 33
2.2.2. Środki ochronne stosowane w polityce handlowej UE 34
2.3. Dostosowania Polski do wspólnej Polityki Handlowej 36
2.3.1. Układ Stowarzyszeniowy jako podstawa wymiany handlowej partnerów 38
2.4. MUkład akcesyjny Polski z UE – implikacje dla wymiany handlowej 44
ROZDZIAŁ III. ROZWÓJ WYMIANY HANDLOWEJ MIĘDZY POLSKĄ A UE 49
3.1. Ewolucja polskiego handlu zagranicznego 49
3.2. Charakterystyka wymiany towarowej 65
3.2.1. Relacje handlowe Polska – UE 65
3.2.2. Struktura geograficzna wymiany towarowej 68
3.2.3. Struktura towarowa wzajemnego handlu 74
3.2.4. Dynamika handlu Polski i UE 78
3.3. Główni partnerzy handlowi Polski na rynku UE 82
3.4. Obraz bilansu handlowego partnerów-Polski i UE 84
3.5. Szanse i zagrożenia Polski na rynku UE – aspekt handlowy 88
ZAKOŃCZENIE 91
BIBLIOGRAFIA 92
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 95

Skuteczna sprzedaż

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I PODSTAWY TEORETYCZNE 6
1.1. Sprzedaż jako zjawisko historyczne 6
1.2. Techniki sprzedaży – opis i analiza 14
1.3. Wizerunek i techniki stosowane przez współczesnego sprzedawcę 31
ROZDZIAŁ II OPIS BADANEJ FIRMY ASSA ABLOY 41
2.1. Prezentacja firmy 41
2.2. Przegląd działalności 42
2.3. Struktura organizacyjna 45
ROZDZIAŁ III TECHNIKI SKUTECZNEJ SPRZEDAŻY NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA ASSA ABLOY 47
3.1. Wizerunek przedsiębiorstwa 47
3.2. Techniki sprzedaży stosowane przez menedżerów działu sprzedaży 48
3.3. Techniki sprzedaży stosowane przez pracowników najniższych szczebli 51
ZAKOŃCZENIE 57
BIBLIOGRAFIA 59
SPIS RYSUNKÓW 61