Prace dyplomowe z kierunku: Handel

prace dyplomowe z handlu

Internetowa witryna aukcyjna „Allegro” jako przykład dobrej i bezpiecznej formy pozyskiwania dóbr

Wstęp 2
Rozdział I. Podstawowe rozwiązania i pojęcie e-commerce 3
1.1. Istota e-commerce 3
1.2. Aukcje internetowe 6
1.3. Serwisy ogłoszeniowe/reklamowe 10
1.4. Sklepy internetowe 14
1.5. Pionierzy handlu 16
1.6. Wirtualne rynki elektroniczne B2B 20
1.7. Wirtualne giełdy 21
Rozdział II. Bezpieczeństwo rozwiązań e-commerce 23
2.1. Zabezpieczenia realizowanych transakcji 23
2.1.1. Szyfrowanie i kodowanie danych oraz mechanizm działania podpisu elektronicznego 23
2.1.2. Protokół SSL i certyfikaty 28
2.2. Sposoby płatności i autoryzacji 29
2.2.1. Płatności kartami kredytowymi 29
2.2.2. Instrumenty płatnicze charakterystyczne dla Nowej Ekonomii i Internetu 31
2.2.3. Płatności regulowane z wykorzystaniem telefonów komórkowych (m-commerce) 35
Rozdział III. Internetowa witryna aukcyjna „Allegro” jako przykład dobrej i bezpiecznej formy pozyskiwania dóbr 39
3.1. Charakteryska i ewolucja „Allegro” 39
3.1.1. Rejestracja 40
3.1.2. Forma sprzedaży 40
3.2. Usługi „Allegro” 41
3.2.1. Dla sprzedających 42
3.2.2. Dla kupujących 43
3.3. Bezpieczeństwo „Allegro” 43
3.4. Podsumowanie i wnioski 46
Zakończenie 48
Bibliografia 54

Handel zagraniczny Polski z krajami WNP

WSTĘP 5
ROZDZIAŁ I. 7
TRADYCYJNE I WSPÓŁCZESNE TEORIE HANDLU MIĘDZYNARODOWEGO 7
1. Istota, funkcje i cele handlu międzynarodowego 7
2. Współczesne modele i teorie 13
2.1. Teorie neoczynnikowe 13
2.2. Teorie neotechnologiczne 14
2.3. Teorie popytowo – podażowe 18
3. Inne współczesne teorie 24
ROZDZIAŁ II. 30
WOLUMEN POLSKO – ROSYJSKIEJ WYMIANY HANDLOWEJ 30
1. Polsko – rosyjska wymiana handlowa 30
1.1. Wolumen eksportu i importu 36
1.2. Podstawowe gałęzie wymiany handlowej 40
2. Etapy zmian w handlu zagranicznym Polski z Rosją 41
3. Przemiany w polsko – rosyjskich stosunkach gospodarczych 48
ROZDZIAŁ III. 55
ZNACZENIE POLSKO – UKRAIŃSKIEJ WYMIANY HANDLOWEJ 55
1. Wolumen polsko – ukraińskich obrotów handlowych 55
1.1. Wolumen eksportu i importu 55
1.2. Podstawowe gałęzie wymiany handlowej 60
2. Przemiany w polsko – ukraińskich stosunkach gospodarczych 62
3. Etapy zmian w handlu zagranicznym Polski z Ukrainą 70
ROZDZIAŁ IV. 81
WIELKOŚĆ OBROTÓW POLSKO – BIAŁORUSKIEJ WYMIANY HANDLOWEJ 81
1. Wielkość obrotów polsko – białoruskiego handlu zagranicznego 81
1.1. Wielkość eksportu i importu 81
1.2. Podstawowe gałęzie wymiany handlowej 83
2. Przemiany w obrotach handlu zagranicznego Polski i Białorusi 90
3. Przemiany w polsko – białoruskich stosunkach gospodarczych 91
ROZDZIAŁ V. 97
ZNACZENIE WYMIANY HANDLOWEJ POLSKI Z KRAJAMI WNP 97
1. Znaczenie wymiany handlowej z Rosją 97
2. Znaczenie wymiany handlowej Polski z Ukrainą 104
3. Znaczenie wymiany handlowej Polski z Białorusią 108
ZAKOŃCZENIE 120
BIBLIOGRAFIA 122
SPIS TABEL 127
SPIS RYSUNKÓW 128
SPIS WYKRESÓW 129
Oświadczenie 130

Handel elektroniczny jako alternatywa tradycyjnej formy sprzedaży na przykładzie księgarni internetowej merlin.pl

Wstęp 2
Rozdział I. Charakterystyka globalnej sieci Internet 4
1.1. Sieć globalna Internet – aspekt techniczny 4
1.2. Charakterystyka użytkowników Internetu 8
1.3. Prawne uwarunkowania Internetu 16
1.4. Zastosowanie Internetu w biznesie 20
Rozdział II. Metody i techniki wykorzystywane w handlu elektronicznym 27
2.1. Rodzaje handlu elektronicznego 27
2.2. Modele handlu elektronicznego 33
2.3. Sektory handlu elektronicznego 38
2.3.1. Handel elektroniczny w sektorze B2C 38
2.3.2. Handel elektroniczny w sektorze B2B 43
Rozdział III. Uwarunkowania w realizacji handlu elektronicznego 46
3.1. Szanse i zagrożenia funkcjonowania handlu elektronicznego 46
3.2. Elektroniczne domy aukcyjne i sklepy internetowe oparte o strony WWW – zalety i wady 51
3.3. Realizacja płatności za pośrednictwem struktur sieciowych 53
3.4. Bezpieczeństwo transakcji w sieci 59
Rozdział IV. Analiza handlu elektronicznego na przykładzie działalności księgarni internetowej Merlin.pl 65
4.1. Charakterystyka merlin.com.pl Sp. z o.o. 65
4.2. Przedmiot działalności merlin.com.pl Sp. z o.o. 66
4.3. Pozycja merlin.com.pl Sp. z o.o. na rynku elektronicznym 67
4.4. Zasady sprzedaży i funkcjonowanie księgarni internetowej Merlin.pl 72
Zakończenie 79
Bibliografia 82
Spis tabel 85
Spis wykresów, rysunków i zdjęć 86

Ewolucja polskiego handlu z krajami Europy Wschodniej

Wstęp 3

Rozdział I. Wpływ handlu zagranicznego na procesy wzrostu gospodarczego kraju 5
1.1. Przesłanki, istota i znaczenie międzynarodowej wymiany towarowej 5
1.2. Cechy handlu międzynarodowego, jego rodzaje i uczestnicy 10
1.3. Efekty wymiany międzynarodowej 18

Rozdział II. Polska współpraca gospodarcza z krajami Europy Wschodniej 26
2.1. Zakres współpracy gospodarczej 26
2.2. Współpraca handlowa 29
2.3. Współpraca dotyczące infrastruktury 34
2.4. Współpraca w dziedzinie inwestycji 36
2.5. Inne formy polsko-rosyjskiej współpracy gospodarczej 41

Rozdział III. Kształtowanie się bilansu handlowego Polski z krajami Europy Wschodniej 45
3.1. Poziom i struktura bilansu handlowego 45
3.2. Ewolucja wymiany handlowej 61

Rozdział IV. Efektywność handlu Polski z krajami Europy Wschodniej na tle wymiany handlowej z krajami Unii Europejskiej i Europy Środkowowschodniej 69
4.1. Ogólna charakterystyka polskich obrotów zagranicznych z UE i niektórymi krajami Europy Środkowowschodniej 69
4.2. Rynki wschodnie – niewykorzystane szanse polskiej gospodarki 77

Zakończenie 89
Bibliografia 91
Spis tabel 96
Spis wykresów 97
Spis rysunków 98

Negocjacje w handlu zagranicznym na przykładzie obywateli krajów Ameryki Północnej i Europy Zachodniej

Wstęp 4

Rozdział I. Ogólna charakterystyka transakcji w handlu zagranicznym 6
1.1. Umowa i transakcja w handlu zagranicznym 6
1.2. Towar jako przedmiot transakcji handlu zagranicznego 8
1.3. Cena w transakcji handlu zagranicznego 11
1.4. Termin dostawy 15
1.5. Odbiór towaru 16
1.6. Warunki płatności 17
1.7. Cykl transakcji i jego fazy 22
1.8. Rodzaje negocjacji 31

Rozdział II. Zróżnicowanie otoczenia kulturowego w biznesie 36
2.1. Definicja kultury 36
2.2. Elementy kultury 39
2.3. Typy kultury 40
2.4. Wpływ kultury na marketing na wybranych państwach 52

Rozdział III. Negocjacje międzynarodowe 57
3.1. Przyczyny wzrostu znaczenia negocjacji międzynarodowych 57
3.2. Bariery negocjacji międzynarodowych 60
3.3. Kulturowe zróżnicowanie stylów negocjowania 62
3.4. Główne obszary kulturowego zróżnicowania stylów negocjacji 63
3.4.1. Styl negocjacji w zależności od poczucia tożsamości i dystansu władzy 63
3.4.2. Relacje pomiędzy stronami negocjacji 65
3.4.3. Czynnik czasu w negocjacjach 66
3.4.4. Kulturowe zróżnicowanie zachowań negocjacyjnych w zakresie metod komunikacji 71

Rozdział IV. Negocjacje międzykulturowe w biznesie na przykładzie wybranych kultur 80
4.1. Dekalog negocjatora 80
4.2. Uczuciowość negocjacji 81
4.3. Umiejętność słuchania 82
4.4. Amerykańskie paradygmaty komunikacyjne i negocjacyjne 85
4.5. Negocjowanie po latynosku 87
4.6. Europejski styl negocjacyjny 93
4.6.1. Włosi 93
4.6.2. Niemcy 94
4.6.3. Francuzi 95
4.6.4. Brytyjczycy 96
4.6.5. Polacy 97

Zakończenie 99

Bibliografia 101

Spis rysunków i tabel 105

Przewozy tranzytowe przez Polskę w międzynarodowej wymianie towarowej

Wstęp 4
Rozdział I. PRZEWOZY TRANZYTOWE I ICH ZNACZENIE DLA GOSPODARKI NARODOWEJ 6
1. Istota ruchu tranzytowego i główne szlaki tranzytowe w Europie 6
1.1. Transport w międzynarodowej wymianie towarowej 6
1.2. Istota ruchu tranzytowego 8
1.3. Przewozy tranzytowe w Europie 11
2. Znaczenie przewozów tranzytowych dla gospodarki międzynarodowej 13
2.1. Znaczenie gospodarcze tranzytu 13
2.2. Polityka tranzytowa państwa 16
3. Polska jako kraj tranzytowy 18
3.1. Główne szlaki tranzytowe przez Polskę 18
3.2. Efekty ekonomiczne uzyskiwane z przewozów tranzytowych 21
Rozdział II. POLITYKA TRANZYTOWA POLSKI W WARUNKACH TRANSFORMACJI GOSPODARKI 25
1. Międzynarodowe i wewnętrzne regulacje prawne tranzytu 25
1.1. Międzynarodowe regulacje prawne ruchu tranzytowego 25
1.2. Polskie prawo tranzytowe 30
2. Narzędzia polityki tranzytowej 33
3. Analiza przewozów tranzytowych przez Polskę 34
3.1. Znaczenie transportu multimodalnego 34
3.2. Przewozy tranzytowe przez Polskę 42
Rozdział III. PROPOZYCJE ZMIAN W POLITYCE TRANZYTOWEJ PAŃSTWA W ŚWIETLE WYMAGAŃ UNII EUROPEJSKIEJ 47
1. Kierunki zmian w polityce transportowej 47
2. Zmiany w infrastrukturze transportowej 51
3. spodziewane efekty ekonomiczne 54
ZAKOŃCZENIE 58
BIBLIOGRAFIA 60
SPIS TABEL 62
SPIS RYSUNKÓW 62

Istota małych przedsiębiorstw handlu detalicznego

jeden rozdział pracy dyplomowej

Rozdział I. Istota małych przedsiębiorstw handlu detalicznego 3
1. Pojęcie i rodzaj przedsiębiorstw handlowych 3
2. Specyfika małych przedsiębiorstw handlu detalicznego 9
3. Znaczenie małych przedsiębiorstw w handlu detalicznym 16

Transakcje importowe polskich przedsiębiorstw w handlu zagranicznym

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. TRANSAKCJE W HANDLU ZAGRANICZNYM 4
1.1. ISTOTA TRANSAKCJI W HANDLU ZAGRANICZNYM 4
1.1.1. RODZAJE TRANSAKCJI 8
1.1.2. UCZESTNICY TRANSAKCJI 12
1.2. KONTRAKT 12
1.2.1. RODZAJE KONTRAKTÓW 16
1.2.2. ELEMENTY KONTRAKTU 20
1.2.3. NEGOCJOWANIE WARUNKÓW KONTRAKTU 24
1.3. WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA WYMIANA TOWARÓW I USŁUG 28
ROZDZIAŁ II. DZIAŁALNOŚĆ FIRMY „X” W ZAKRESIE WYMIANY Z ZAGRANICĄ 33
2.1. POWSTANIE I HISTORIA FIRMY „X” 33
2.2. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA 35
2.3. SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA FIRMY „X” 41
2.4. WARUNKI DALSZEGO ROZWOJU FIRMY „X” 43
ROZDZIAŁ III. TRANSAKCJE IMPORTOWE W PRZEDSIĘBIORSTWIE „X” 45
3.1. PRZYGOTOWANIE DO TRANSAKCJI IMPORTOWEJ 45
3.2. REALIZACJA TRANSAKCJI 53
3.3. PORÓWNANIE I OCENA KONTRAKTÓW 68
ZAKOŃCZENIE 74
BIBLIOGRAFIA 75
SPIS TABEL, RYSUNKÓW I WYKRESÓW 77

Techniki sprzedaży jako środek realizacji celów marketingowych

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I ISTOTA MARKETINGU- MIX 4
1.1. Pojęcie i znaczenie marketingu-mix 4
1.2. Formuła klasyczna marketingu-mix oraz jej modyfikacje 9
1.3. Marketing- Mix w działalności usługowej 19
1.3.1. Produkt 19
1.3.2. Cena 22
1.3.3. Dystrybucja 24
1.3.4. Promocja 25
1.3.5. Personel 28

ROZDZIAŁ II MERCHANDISING JAKO FILOZOFIA HANDLU 30
2.1. Pojecie Merchandisingu oraz jego znaczenie dla handlu 30
2.2. Rodzaje Merchandisingu 35
2.2.1. Merchandising producenta 35
2.2.2. Merchandising Handlu 36
2.3. Instrumenty Merchandisingu 38
2.3.1. Rola współczesnego przedstawiciela handlowego 38
2.3.2. Szkolenia personelu 39
2.3.3. Reklamacje 40
2.4. Zarządzanie przez cele 42
2.5. Pojęcie sprzedaży bezpośredniej 44
2.6. Wybrane narzędzia sprzedaży bezpośredniej 46
2.6.1. Bazy danych 46
2.6.2.Katalogi 47
2.6.3. Telesprzedaż 48
2.6.4. Sprzedaż internetowa 50

ROZDZIAŁ III TECHNIKI SPRZEDAŻY JAKO NARZĘDZIE MARKETINGOWE W PRZEDSIĘBIORSTWIE HANDLOWYM 51
3.1. Logistyka w handlu 51
3.1.1. Kanały dystrybucji 51
3.1.2. Środki łączności 53
3.2. Techniki sprzedaży i obsługi klienta przez telefon 55
3.3. Rola personelu w realizacji celów marketingowych 56
3.3.1. Sposoby motywacji 56
3.3.2. Udział w konferencjach i szkoleniach 59
3.4. Zasady obsługi klienta w firmie 61
3.5. Proces budowy lojalności klientów 65
3.5.1. Klienci detaliczni 65
3.5.2. Klienci hurtowi 67

ZAKOŃCZENIE 70
BIBLIOGRAFIA 72
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 75

Sztuka sprzedaży hurtowej i detalicznej

Wstęp 2
1. Sprzedaż detaliczna 4
1.1 Istota i znaczenie handlu detalicznego 4
1.1.1 Historia handlu detalicznego 4
1.1.2 Formy handlu detalicznego 7
1.1.3 Handel detaliczny jako bezpośrednie ogniwo obsługi nabywców i sprzedaży produktów 10
1.3 Decyzje marketingowe w handlu detalicznym 19
1.3.1 Rola marketingu w handlu detalicznym 19
1.3.2 Istota podejmowania decyzji 24
1.4 Kierunki rozwoju handlu detalicznego 29
2. Sprzedaż hurtowa 33
2.1 Istota i znaczenie handlu hurtowego 33
2.1.1 Główne zagadnienia dotyczące handlu hurtowego 33
2.1.2. Podstawy rozwoju i funkcjonowania handlu hurtowego 37
2.2 Rodzaje hurtowników 42
2.3 Decyzje marketingowe w handlu hurtowym 47
3. Charakterystyka firmy JMD Sp. z o.o. 57
3.1 Rys historyczny 57
3.4 Analiza sprzedaży 68
3.5 Otoczenie rynkowe oraz główne rynki zbytu 71
4. Badania ankietowe świadomości marki Biedronka 77
4.2 Charakterystyka próby badawczej 77
4.3 Problemy i hipotezy badawcze 78
4.4 Metody, techniki i narzędzia badawcze 80
4.5 Analiza wyników badań wg problemów badawczych 84
Posumowanie 92
Bibliografia 94
Załączniki 97