Prace dyplomowe z kierunku: Handel

prace dyplomowe z handlu

Republika Federalna Niemiec jako jedna z wiodących gospodarek świata

Wstęp 2

Rozdział I. Przyczyny aktywnego uczestnictwa RFN w tworzeniu integracji europejskiej w latach 50. XX wieku 4
1.1 Pierwsze koncepcje i inicjatywy integracyjne w Europie po II wojnie światowej 4
1.2 Rola RFN w integracji politycznej i gospodarczej w latach 50-tych 18
1.3 Innowacyjność i przewaga konkurencyjna gospodarki niemieckiej 24

Rozdział II. Rola RFN w handlu światowym 33
2.1. Wielkość i dynamika wymiany handlowej Niemiec 33
2.2. Struktura towarowa handlu Niemiec ze światem 44
2.3. Niemcy na rynku usług 49

Rozdział III. Niemcy jako inwestor poza swoim krajem i jako kraj napływu zagranicznego kapitału 53
3.1 Rozwój inwestycji zagranicznych Niemiec (dynamika) 53
3.2 Analiza struktury inwestycji RFN (w jakich kierunkach) 65
3.3 Główne obszary inwestowania Niemiec (od II wojny światowej) 75

Zakończenie 84

Bibliografia 88

Spis tabel 92

Spis wykresów 93

Spis rysunków 94

Jarmarki i targi w powiecie sanockim

Wstęp 2

Rozdział 1. Organizacja targów i jarmarków 3
1.1. Pojęcie i geneza targów i jarmarków 3
1.2. Jarmarki i targi w Polsce wczesnofeudalnej 6
1.3. Miasta i miasteczka oraz drobny handel na Podkarpaciu w XV stuleciu 8
1.4. Jarmarki na ziemi sanockiej w średniowieczu, krótki zarys. 12

Rozdział 2. Sytuacja gospodarcza w powiecie sanockim i jego okolice w okresie Galicji. 14
2.1. Historia gospodarcza Ziemi Sanockiej 14
2.2. Aktywność handlowa mieszkańców 16

Rozdział 3. Jarmarki i targi od strony ekonomicznej i kulturowej w powiecie sanockim w XIX i XX wieku 20

Zakończenie 30
Bibliografia 31

Rola handlu zagranicznego w gospodarce Polski

Wstęp 2

Rozdział I. Tradycyjne i współczesne teorie handlu zagranicznego 4
1.1. Istota, cele i funkcje handlu zagranicznego 4
1.2. Teorie klasyczne handlu zagranicznego 9
1.3. Współczesne teorie i modele handlu zagranicznego 13

Rozdział II. Rola handlu zagranicznego w gospodarce 23
2.1. Wpływ handlu zagranicznego na zmianę struktury dochodu narodowego 23
2.2. Wpływ handlu zagranicznego na zwiększenie efektywności gospodarowania 25
2.3. Wpływ handlu zagranicznego na wielkość dochodu narodowego 38

Rozdział III. Rola handlu zagranicznego w gospodarce Polski w latach 2014-2016 43
3.1. Warunki wzrostu gospodarczego w Polsce w latach 2014-2016 – podstawowe makroproporcje 43
3.2. Popyt na polski eksport, podaż importowa oraz kalkulacyjne ceny eksportu i importu 48
3.3. Szacunek terms of trade Polski w obrotach surowcowych 51

Zakończenie 64

Bibliografia 66

Spis tabel 70

Spis wykresów 71

Nowoczesne systemy sprzedaży

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. ZARZĄDZANIE I SPRZEDAŻ Istota, podstawowe funkcje i formy 5
1.1. Istota i podstawowe funkcje sprzedaży 5
1.2. Metody i techniki sprzedaży 8
1.3. Zarządzanie sprzedażą 9

ROZDZIAŁ II. WYBRANE NOWOCZESNE SYSTEMY I TECHNIKI SPRZEDAŻY 21
2.1. Telemarketing 21
2.2. E-mailing 24
2.3. Internet 26
2.4. Customer Relationship Management (CRM). 29

ROZDZIAŁ III. PERSPEKTYWY ZARZĄDZANIA SPRZEDAŻĄ 36
3.1. Stara i nowa rola sprzedawcy 36
3.2. Korzyści płynące ze stosowania nowych metod sprzedaży 43
3.3. Przyszłość zarządzania sprzedażą 45

ZAKOŃCZENIE 53
BIBLIOGRAFIA 55

Internetowa witryna aukcyjna „Allegro” jako przykład dobrej i bezpiecznej formy pozyskiwania dóbr

Wstęp 2
Rozdział I. Podstawowe rozwiązania i pojęcie e-commerce 3
1.1. Istota e-commerce 3
1.2. Aukcje internetowe 6
1.3. Serwisy ogłoszeniowe/reklamowe 10
1.4. Sklepy internetowe 14
1.5. Pionierzy handlu 16
1.6. Wirtualne rynki elektroniczne B2B 20
1.7. Wirtualne giełdy 21
Rozdział II. Bezpieczeństwo rozwiązań e-commerce 23
2.1. Zabezpieczenia realizowanych transakcji 23
2.1.1. Szyfrowanie i kodowanie danych oraz mechanizm działania podpisu elektronicznego 23
2.1.2. Protokół SSL i certyfikaty 28
2.2. Sposoby płatności i autoryzacji 29
2.2.1. Płatności kartami kredytowymi 29
2.2.2. Instrumenty płatnicze charakterystyczne dla Nowej Ekonomii i Internetu 31
2.2.3. Płatności regulowane z wykorzystaniem telefonów komórkowych (m-commerce) 35
Rozdział III. Internetowa witryna aukcyjna „Allegro” jako przykład dobrej i bezpiecznej formy pozyskiwania dóbr 39
3.1. Charakteryska i ewolucja „Allegro” 39
3.1.1. Rejestracja 40
3.1.2. Forma sprzedaży 40
3.2. Usługi „Allegro” 41
3.2.1. Dla sprzedających 42
3.2.2. Dla kupujących 43
3.3. Bezpieczeństwo „Allegro” 43
3.4. Podsumowanie i wnioski 46
Zakończenie 48
Bibliografia 54

Handel zagraniczny Polski z krajami WNP

WSTĘP 5
ROZDZIAŁ I. 7
TRADYCYJNE I WSPÓŁCZESNE TEORIE HANDLU MIĘDZYNARODOWEGO 7
1. Istota, funkcje i cele handlu międzynarodowego 7
2. Współczesne modele i teorie 13
2.1. Teorie neoczynnikowe 13
2.2. Teorie neotechnologiczne 14
2.3. Teorie popytowo – podażowe 18
3. Inne współczesne teorie 24
ROZDZIAŁ II. 30
WOLUMEN POLSKO – ROSYJSKIEJ WYMIANY HANDLOWEJ 30
1. Polsko – rosyjska wymiana handlowa 30
1.1. Wolumen eksportu i importu 36
1.2. Podstawowe gałęzie wymiany handlowej 40
2. Etapy zmian w handlu zagranicznym Polski z Rosją 41
3. Przemiany w polsko – rosyjskich stosunkach gospodarczych 48
ROZDZIAŁ III. 55
ZNACZENIE POLSKO – UKRAIŃSKIEJ WYMIANY HANDLOWEJ 55
1. Wolumen polsko – ukraińskich obrotów handlowych 55
1.1. Wolumen eksportu i importu 55
1.2. Podstawowe gałęzie wymiany handlowej 60
2. Przemiany w polsko – ukraińskich stosunkach gospodarczych 62
3. Etapy zmian w handlu zagranicznym Polski z Ukrainą 70
ROZDZIAŁ IV. 81
WIELKOŚĆ OBROTÓW POLSKO – BIAŁORUSKIEJ WYMIANY HANDLOWEJ 81
1. Wielkość obrotów polsko – białoruskiego handlu zagranicznego 81
1.1. Wielkość eksportu i importu 81
1.2. Podstawowe gałęzie wymiany handlowej 83
2. Przemiany w obrotach handlu zagranicznego Polski i Białorusi 90
3. Przemiany w polsko – białoruskich stosunkach gospodarczych 91
ROZDZIAŁ V. 97
ZNACZENIE WYMIANY HANDLOWEJ POLSKI Z KRAJAMI WNP 97
1. Znaczenie wymiany handlowej z Rosją 97
2. Znaczenie wymiany handlowej Polski z Ukrainą 104
3. Znaczenie wymiany handlowej Polski z Białorusią 108
ZAKOŃCZENIE 120
BIBLIOGRAFIA 122
SPIS TABEL 127
SPIS RYSUNKÓW 128
SPIS WYKRESÓW 129
Oświadczenie 130

Handel elektroniczny jako alternatywa tradycyjnej formy sprzedaży na przykładzie księgarni internetowej merlin.pl

Wstęp 2
Rozdział I. Charakterystyka globalnej sieci Internet 4
1.1. Sieć globalna Internet – aspekt techniczny 4
1.2. Charakterystyka użytkowników Internetu 8
1.3. Prawne uwarunkowania Internetu 16
1.4. Zastosowanie Internetu w biznesie 20
Rozdział II. Metody i techniki wykorzystywane w handlu elektronicznym 27
2.1. Rodzaje handlu elektronicznego 27
2.2. Modele handlu elektronicznego 33
2.3. Sektory handlu elektronicznego 38
2.3.1. Handel elektroniczny w sektorze B2C 38
2.3.2. Handel elektroniczny w sektorze B2B 43
Rozdział III. Uwarunkowania w realizacji handlu elektronicznego 46
3.1. Szanse i zagrożenia funkcjonowania handlu elektronicznego 46
3.2. Elektroniczne domy aukcyjne i sklepy internetowe oparte o strony WWW – zalety i wady 51
3.3. Realizacja płatności za pośrednictwem struktur sieciowych 53
3.4. Bezpieczeństwo transakcji w sieci 59
Rozdział IV. Analiza handlu elektronicznego na przykładzie działalności księgarni internetowej Merlin.pl 65
4.1. Charakterystyka merlin.com.pl Sp. z o.o. 65
4.2. Przedmiot działalności merlin.com.pl Sp. z o.o. 66
4.3. Pozycja merlin.com.pl Sp. z o.o. na rynku elektronicznym 67
4.4. Zasady sprzedaży i funkcjonowanie księgarni internetowej Merlin.pl 72
Zakończenie 79
Bibliografia 82
Spis tabel 85
Spis wykresów, rysunków i zdjęć 86

Ewolucja polskiego handlu z krajami Europy Wschodniej

Wstęp 3

Rozdział I. Wpływ handlu zagranicznego na procesy wzrostu gospodarczego kraju 5
1.1. Przesłanki, istota i znaczenie międzynarodowej wymiany towarowej 5
1.2. Cechy handlu międzynarodowego, jego rodzaje i uczestnicy 10
1.3. Efekty wymiany międzynarodowej 18

Rozdział II. Polska współpraca gospodarcza z krajami Europy Wschodniej 26
2.1. Zakres współpracy gospodarczej 26
2.2. Współpraca handlowa 29
2.3. Współpraca dotyczące infrastruktury 34
2.4. Współpraca w dziedzinie inwestycji 36
2.5. Inne formy polsko-rosyjskiej współpracy gospodarczej 41

Rozdział III. Kształtowanie się bilansu handlowego Polski z krajami Europy Wschodniej 45
3.1. Poziom i struktura bilansu handlowego 45
3.2. Ewolucja wymiany handlowej 61

Rozdział IV. Efektywność handlu Polski z krajami Europy Wschodniej na tle wymiany handlowej z krajami Unii Europejskiej i Europy Środkowowschodniej 69
4.1. Ogólna charakterystyka polskich obrotów zagranicznych z UE i niektórymi krajami Europy Środkowowschodniej 69
4.2. Rynki wschodnie – niewykorzystane szanse polskiej gospodarki 77

Zakończenie 89
Bibliografia 91
Spis tabel 96
Spis wykresów 97
Spis rysunków 98

Negocjacje w handlu zagranicznym na przykładzie obywateli krajów Ameryki Północnej i Europy Zachodniej

Wstęp 4

Rozdział I. Ogólna charakterystyka transakcji w handlu zagranicznym 6
1.1. Umowa i transakcja w handlu zagranicznym 6
1.2. Towar jako przedmiot transakcji handlu zagranicznego 8
1.3. Cena w transakcji handlu zagranicznego 11
1.4. Termin dostawy 15
1.5. Odbiór towaru 16
1.6. Warunki płatności 17
1.7. Cykl transakcji i jego fazy 22
1.8. Rodzaje negocjacji 31

Rozdział II. Zróżnicowanie otoczenia kulturowego w biznesie 36
2.1. Definicja kultury 36
2.2. Elementy kultury 39
2.3. Typy kultury 40
2.4. Wpływ kultury na marketing na wybranych państwach 52

Rozdział III. Negocjacje międzynarodowe 57
3.1. Przyczyny wzrostu znaczenia negocjacji międzynarodowych 57
3.2. Bariery negocjacji międzynarodowych 60
3.3. Kulturowe zróżnicowanie stylów negocjowania 62
3.4. Główne obszary kulturowego zróżnicowania stylów negocjacji 63
3.4.1. Styl negocjacji w zależności od poczucia tożsamości i dystansu władzy 63
3.4.2. Relacje pomiędzy stronami negocjacji 65
3.4.3. Czynnik czasu w negocjacjach 66
3.4.4. Kulturowe zróżnicowanie zachowań negocjacyjnych w zakresie metod komunikacji 71

Rozdział IV. Negocjacje międzykulturowe w biznesie na przykładzie wybranych kultur 80
4.1. Dekalog negocjatora 80
4.2. Uczuciowość negocjacji 81
4.3. Umiejętność słuchania 82
4.4. Amerykańskie paradygmaty komunikacyjne i negocjacyjne 85
4.5. Negocjowanie po latynosku 87
4.6. Europejski styl negocjacyjny 93
4.6.1. Włosi 93
4.6.2. Niemcy 94
4.6.3. Francuzi 95
4.6.4. Brytyjczycy 96
4.6.5. Polacy 97

Zakończenie 99

Bibliografia 101

Spis rysunków i tabel 105

Przewozy tranzytowe przez Polskę w międzynarodowej wymianie towarowej

Wstęp 4
Rozdział I. PRZEWOZY TRANZYTOWE I ICH ZNACZENIE DLA GOSPODARKI NARODOWEJ 6
1. Istota ruchu tranzytowego i główne szlaki tranzytowe w Europie 6
1.1. Transport w międzynarodowej wymianie towarowej 6
1.2. Istota ruchu tranzytowego 8
1.3. Przewozy tranzytowe w Europie 11
2. Znaczenie przewozów tranzytowych dla gospodarki międzynarodowej 13
2.1. Znaczenie gospodarcze tranzytu 13
2.2. Polityka tranzytowa państwa 16
3. Polska jako kraj tranzytowy 18
3.1. Główne szlaki tranzytowe przez Polskę 18
3.2. Efekty ekonomiczne uzyskiwane z przewozów tranzytowych 21
Rozdział II. POLITYKA TRANZYTOWA POLSKI W WARUNKACH TRANSFORMACJI GOSPODARKI 25
1. Międzynarodowe i wewnętrzne regulacje prawne tranzytu 25
1.1. Międzynarodowe regulacje prawne ruchu tranzytowego 25
1.2. Polskie prawo tranzytowe 30
2. Narzędzia polityki tranzytowej 33
3. Analiza przewozów tranzytowych przez Polskę 34
3.1. Znaczenie transportu multimodalnego 34
3.2. Przewozy tranzytowe przez Polskę 42
Rozdział III. PROPOZYCJE ZMIAN W POLITYCE TRANZYTOWEJ PAŃSTWA W ŚWIETLE WYMAGAŃ UNII EUROPEJSKIEJ 47
1. Kierunki zmian w polityce transportowej 47
2. Zmiany w infrastrukturze transportowej 51
3. spodziewane efekty ekonomiczne 54
ZAKOŃCZENIE 58
BIBLIOGRAFIA 60
SPIS TABEL 62
SPIS RYSUNKÓW 62