Prace dyplomowe z dziedziny: Handel

prace dyplomowe z handlu

Operacje handlu zagranicznego

WSTĘP    2
ROZDZIAŁ I. Rola handlu zagranicznego w rozwoju gospodarczym Polski    4
I.1. Organizacja i struktura    8
I.2. Kierunki i saldo handlu zagranicznego w gospodarce zarządzanej centralnie w latach poprzedzających transformację ustrojową    11
I.3. Wprowadzenie zasad gospodarki rynkowej w międzynarodowej wymianie handlowej, jej uwarunkowania oraz pozytywne i negatywne skutki    13
I.4. Miejsce handlu zagranicznego w rozwoju gospodarczym kraju po przystąpieniu Polski do UE. Bilans handlu zagranicznego    19
ROZDZIAŁ II. Wpływ instytucji publicznych na strategię gospodarczą  i politykę proeksportową    23
II. 1. Krajowe instytucje publiczne działające w obszarze międzynarodowej wymiany handlowej    23
II. 2. Współpraca polskich instytucji publicznych z międzynarodowymi organizacjami handlowymi w zakresie polityki proeksportowej    27
II.3. Porozumienie regionalne tworzone przez grupy krajów    34
ROZDZIAŁ III. Instytucje regionalne stymulujące rozwój przedsiębiorczości i politykę proeksportową    45
III. 1. Agencje Rozwoju Regionalnego współpracujące przy wdrażaniu programów adresowanych do MŚP (Małych i Średnich Przedsiębiorstw), ich zakres działania i rezultaty    45
III. 2. Inicjatywy regionalne (na przykładzie Wrocławia) promujące towary i usługi i wspierające działania proeksportowe    48
ZAKOŃCZENIE    51
BIBLIOGRAFIA    54
SPIS TABEL I RYSUNKÓW    57

Strategie marketingowe sieci handlowych

WSTĘP
ROZDZIAŁ I. MARKETING W PRZEDSIĘBIORSIWIE HANDLOWO – USŁUGOWYM
1.1. Pojęcie i istota marketingu
1.2. Funkcje i cele marketingu.
1.3 Instrumenty marketingu.
1.4. Marketing mix z punktu widzenia usługodawcy
ROZDZIAŁ II. ISTOTA ZARZĄDZANIA MARKETINGOWEGO
2.1. Klasyczna koncepcja zarządzania a idea zarządzania marketingowego
2.2. Funkcje i cele zarządzania marketingowego
2.3. Mocne i słabe strony zarządzania marketingowego w Polsce
2.4. Tworzenie strategii przedsiębiorstwa
Rozdział III. Przykłady strategii marketingowych w wybranych sieciach handlowych
3.1. Sklepy dyskontowe grupy Aldi – strategia niskich cen
3.2. Rozwój marki własnej grupy Carrefour – strategia rozwoju marki
3.3. Jakość produktów IKEA – strategia konkurencji przez jakość
ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL

Budowanie działu sprzedaży jako inwestycji firmy

Wstęp
Rozdział I.
Pojęcie inwestycji i jej znaczenie
1.1.  Istota zagadnienia inwestycja
1.2.  Rodzaje inwestycji
1.3.  Sposoby realizowania inwestycji
1.4.  Inwestycje w aspekcie marketingowym
Rozdział II.
Sprzedaż jako kluczowa forma działania firmy
2.1. Sprzedaż jako podstawowe źródło przychodów
2.2. Problem optymalizacji i struktury sprzedaży
2.3. Efektywne strategie sprzedaży vis a vis kontrola kosztów
2.4. Znaczenie sprzedaży i sprzedawców dla przetrwania firmy
Rozdział III.
Budowanie działu sprzedaży jako inwestycji firmany podstawie firmy X
3.1 Główne aspekty i komponenty działu sprzedaży
3.2. Alternatywne podejście do działu sprzedaży
3.3. Ocena efektywności działu sprzedaży w firmie X
3.4. Wnioski końcowe
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel

Metody osiągania sukcesu negocjacyjnego

Wstęp
Rozdział I. Negocjacje w ujęciu modelowym
1. Pojęcie negocjacji
2. Cele i techniki negocjacji
3. Struktura procesu negocjacyjnego
3.1. Diagnoza sytuacji
3.2. Definiowanie kwestii negocjacyjnych
3.3. Przygotowanie argumentów
3.4. Budowa zespołu negocjacyjnego
4. Style negocjacji
5. Błędy w negocjacjach
Rozdział II. Zastosowanie negocjacji
1. Rodzaje negocjowania
1.1. Negocjacje pozycyjne
1.2. Negocjacje integracyjne
1.3. Negocjacje wielostronne
2. Znaczenie wyników negocjacji dla instytucji
Rozdział III. Uwarunkowania skutecznych negocjacji
1. Cechy dobrego negocjatora
2. Dobór warunków
3. Zasady prowadzenia rozmów
4. Dobre zakończenie negocjacji
5. Renegocjacje
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel

Mowa ciała w negocjacjach

Wstęp    2
Rozdział 1. Rola komunikacji niewerbalnej w negocjacjach    4
1. Istota mowy ciała    4
2. Znaczenie umiejętności komunikowania się podczas negocjacji    6
3. Pozawerbalne czynniki kształtujące wizerunek negocjatora    9
Rozdział 2. Wykorzystanie mowy ciała w technikach negocjacyjnych – aspekt praktyczny    15
1. Mowa ciała w negocjacjach handlowych z partnerami zagranicznymi ? przykłady    15
2. Mowa ciała jako niewerbalna siła sprzedaży    21
3. Wykorzystanie mowy ciała w różnych technikach negocjacyjnych    23
Wnioski    28
Bibliografia    30

Lokalizacja działalności handlowej

WSTĘP    2
ROZDZIAŁ I ISTOTA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ I PRZEDSIĘBIORSTWA HANDLOWEGO    4
1.1.    Pojęcie i znaczenie działalności handlowej    4
1.2.    Przedsiębiorstwo handlowe na rynku    6
1.3. Otoczenie przedsiębiorstw handlowych    17
1.4. Strategie kształtowania struktur przestrzennych    19
ROZDZIAŁ II LOKALIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA ? PODSTAWY TEORETYCZNE    26
2.1. Pojęcie i rodzaje lokalizacji    26
2.2. Formy organizacyjne a czynniki lokalizacji przedsiębiorstw    30
2.3. Uwarunkowania administracyjno ? prawne lokalizacji przedsiębiorstw    39
ROZDZIAŁ III LOKALIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW HANDLOWYCH ? UJĘCIE PRAKTYCZNE    48
3.1. Czynniki lokalizacji przedsiębiorstw handlowych    48
3.2. Globalizacja i jej wpływ na lokalizację handlu    52
3.3. Dylematy lokalizacji przedsiębiorstw handlowych w Polsce i UE    54
3.4. Lokalizacja obiektów wielkopowierzchniowych w Polsce    66
3.5. Konsekwencje rozwoju obiektów wielkopowierzchniowych w Polsce    71
ZAKOŃCZENIE    75
BIBLIOGRAFIA    77
SPIS TABEL I RYSUNKÓW    80

Polskie kupiectwo w dobie supermarketów

WSTĘP    3
Rozdział I. Geneza i rozwój handlu detalicznego.    5
1.1. Pojęcie handlu.    5
1.2. Geneza powstawania obiektów handlowych i kupiectwa.    20
1.3. Funkcjonowanie podmiotów handlowych.    24
Rozdział II. Warunki rozwoju kupiectwa w gminie Wrocław.    36
2.1. Polityka fiskalna gminy.    37
2.1.1. Opłata targowa    37
2.1.2. Podatek od nieruchomości    38
2.2. Zagospodarowane przestrzenne.    43
2.3. Gospodarka nieruchomościami.    49
Rozdział III. Działalność Krzyckiej Spółki Kupieckiej sp. z o.o.    58
3.1. Założenia i cele spółki    60
3.2.    Funkcjonowanie spółki    66
3.3. Realizacja i przebieg procesu inwestycyjnego    68
3.4. Plany i strategia spółki na kolejne lata    69
Rozdział IV. Analiza porównawcza hipermarketów Carrefour z punktami detalicznymi Krzyckiej Spółki Kupieckiej    72
4.1. Analiza pod względem zasięgu i wielkości.    74
4.2. Analiza oferowanych produktów    86
4.3. Analiza zatrudnienia    92
4.4. Analiza zadowolenia konsumenta.    96
ZAKOŃCZENIE    103
BIBLIOGRAFIA    106
Aneks    109
Załącznik 1. Uchwała NR XLII/1387/01 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 grudnia 2001 roku.    109
Załącznik 2. BILANS Krzyckiej Spółki Kupieckiej Sp. z o. o .    113
Załącznik 3. RACHUNEK WYNIKÓW Krzyckiej Spółki Kupieckiej Sp. z o. o .    115
SPIS TABEL    116
SPIS RYSUNKÓW    117

Techniki skutecznej komunikacji interpesonalnej w pracy mediatora

WSTĘP    2
I. OGÓLNE INFORMACJE O MEDIACJI    3
1. Postępowanie mediacyjne    3
2. Zasady mediacji    4
3. Przebieg mediacji    5
4. Mediacja odzewem na konflikt    5
5. Korzyści płynące z pokojowego rozwiązania konfliktów    7
6. Prawidłowa aparycja i postępowanie mediatora    9
II. TECHNIKI KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ W PRACY MEDIATORA    11
1. Efekt pierwszego wrażenia    11
2. Cechy i elementy procesu komunikowania    13
3. Aktywne słuchanie – pierwszy etap pokonywania konfliktu    17
4. Komunikacja niewerbalna w pracy mediatora    22
4.1. Postawa i gesty słuchacza    23
4.2. Przestrzeń, dystans, terytorium    23
4.3. Znaczenie poszczególnych gestów    25
III. UMIEJĘTNOŚĆ ROZŁADOWANIA STRESU PRZEZ MEDIATORA    26
ZAKOŃCZENIE    31
BIBLIOGRAFIA    32

Handel gazu w Polsce na przykładzie PGNiG

Wstęp

Rozdział I. Rynek gazu w Polsce
1.1. Historyczne kształtowanie się popytu na gaz
1.2. Rodzaje gazu i możliwość jego wykorzystania.
1.3. Złoża gazu w Polsce.
1.4. Metody poszukiwania gazu.

Rozdział II. Podaż na rynku gazowym.
2.1. Historyczne kształtowanie się podaży na gaz.
2.1.1. Wydobycie gazu.
2.1.2. Eksploatacja złóż gazu.
2.2. Import gazu i system dystrybucji.
2.2.1. Transport gazu ? sieci przesyłowe.
2.3. Magazynowanie gazu.

Rozdział III. PGNiG jako największy przedstawiciel rynku gazu w Polsce.
3.1. Historia przedsiębiorstwa.
3.2. Zakres działalności.
3.3. Potencjał produkcyjny.
3.4. Przesłanki polityki gazowej PGNiG.

Rozdział IV. Kierunki rozwoju gazu w Polsce.
4.1. Wpływ eksploatacji gazu na środowisko.
4.2. Uwarunkowania prawne na rynku gazowym w Polsce po wejściu do UE.
4.3. Gaz jako paliwo XXI wieku

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i wykresów

Ropa naftowa jako bliskowschodni produkt eksportowy

Wstęp

ROZDZIAŁ I: Konsekwencje eksportu surowców
1.1 Surowce jako przedmiot eksportu
1.2 Konsekwencje ekonomiczne
1.3 Konsekwencje społeczno-kulturowe
1.4 Konsekwencje polityczne

ROZDZIAŁ II: Bliskowschodni eksport ropy naftowej
2.1    Dynamika eksportu
2.2    Wpływy z eksportu

ROZDZIAŁ III: Konsekwencje ekonomiczne i polityczne
3.1 Ekonomiczne
3.2 Polityczne

ROZDZIAŁ IV: Konsekwencje społeczno-kulturowe
4.1 Społeczne
4.2 Kulturowe

Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków i tabel
Spis załączników