Prace dyplomowe z kierunku Handel

prace dyplomowe z handlu

Wykorzystanie marketingu w restrukturyzacji zatrudnienia na przykładzie C.H. AUCHAN

WSTĘP 2

1. ISTOTA MARKETINGU W DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ 4
1.1. Charakterystyka marketingu 4
1.2. Orientacja rynkowa jako podstawa marketingu 9
1.3. Marketing a warunki działania na rynku 12
1.3.1. Zewnętrzne warunki działania. Elementy otoczenia 12
1.3.2. Struktura podmiotowa warunków rynkowych 14
1.3.3. Wewnętrzne warunki rynkowe 16
1.4. Kierowanie działalnością marketingową 18
1.4.1. Planowanie działalności marketingowej 18
1.4.2. Organizowanie działalności marketingowej 22

2. ORGANIZACJA PROCESÓW PERSONALNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE 25
2.1. Modele organizacji zasobów ludzkich 25
2.1.1. Skala decyzji personalnych 25
2.1.2. Organizacja służby personalnej w praktyce 26
2.2. Adaptacja społeczno- zawodowa pracowników 30
2.2.1. Czynnik ludzki wyznacznikiem konkurencyjności 30
2.2.2. Rekrutacja i selekcja na wewnętrznym rynku pracy 31
2.2.3. Wpływ zarządzania personelem na stabilność i elastyczność zatrudnienia 31
2.3. Restrukturyzacja zatrudnienia 32
2.3.1. Istota i uwarunkowania restrukturyzacji zatrudnienia 32
2.3.2. Przesłanki restrukturyzacji zatrudnienia 33
2.3.3. Metody restrukturyzacji zatrudnienia 33
2.4. Restrukturyzacja przedsiębiorstwa i rekonwersja zawodowa pracowników 34
2.4.1. Proces, formy i zakres rekonwersji zawodowej pracowników 34
2.4.2. Poszukiwanie potencjalnego zatrudnienia wewnątrz przedsiębiorstwa i poza nim 36

3. PROJEKT WYKORZYSTANIA MARKETINGU W SCHIEVER POLSKA C.H. AUCHAN W ZIELONEJ GÓRZE 43
3.1. Diagnoza struktury i stanu zatrudnienia w okresie 2001-2005 43
3.2. Organizacja C.H. AUCHAN a sposoby jej ulepszenia 51
3.3. Projekt wykorzystania marketingu partnerskiego 53
3.3.1. Uwarunkowania marketingu w C.H. AUCHAN 53
3.3.2. Projekt wykorzystania narzędzi marketingu partnerskiego w C.H. AUCHAN 57
3.3.3. Szacunek nakładów na wdrożenie marketingu 59
3.3.4. Wpływ planowanych działań marketingowych na wyniki finansowe C.H. AUCHAN 60

ZAKOŃCZENIE 63
BIBLIOGRAFIA 65
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 67

Wykorzystanie instrumentalne merchandisingu w firmie VICHY

Wstęp 2

Rozdział I. Istota merchandisingu 4
1.1. Pojęcie merchandisingu 4
1.2. Narzędzia stosowane w merchandisingu 10
1.3. Techniki merchandisingu aptecznego 15
1.4. Pojęcie marki w strategii merchandisingu 22

Rozdział II. Marka VICHY 28
2.1. Historia marki L’oreal 28
2.2. Filozofia firmy Vichy 33
2.3. Gama produktów 38

Rozdział III. Merchandising w firmie VICHY 41
3.1. Optymalizacja doboru, rozmieszczenia i ekspozycji asortymentu 41
3.2. Merchandising w firmie VICHY 52
3.3. Wpływ merchandisingu na sprzedaż 60

Zakończenie 63
Bibliografia 65
Spis tabel 66
Spis rysunków i fotografii 67

Wykorzystanie e-commerce w przedsiębiorstwie

WSTĘP

1. ISTOTA I ROZWÓJ HANDLU ELEKTRONICZNEGO
1.1. DEFINICJA HANDLU ELEKTRONICZNEGO
1.2. RELACJE W HANDLU ELEKTRONICZNYM
1.2.1. Business-To-Business
1.2.2. Business-To-Consumer
1.2.3. Consumer-To-Consumer
1.3. ROZWÓJ HANDLU ELEKTRONICZNEGO W POLSCE

2. CHARAKTERYSTYKA HANDLU ELEKTRONICZNEGO
2.1. ROZWIĄZANIA W HANDLU ELEKTRONICZNYM
2.1.1. Wirtualne giełdy
2.1.2. Pasaże handlowe
2.1.3. Sklepy Internetowe
2.1.4. Serwisy ogłoszeniowe
2.1.5. Aukcje internetowe
2.2. ZAGROŻENIA W HANDLU ELEKTRONICZNYM
2.2.1. Bezpieczeństwo płatności i transakcji
2.2.2. Podpis elektroniczny
2.2.3. Ryzyko inwestycyjne
2.3. KORZYŚCI Z WDROŻENIA HANDLU ELEKTRONICZNEGO
2.4. OGRANICZENIA HANDLU ELEKTRONICZNEGO

3. PROJEKT SKLEPU INTERNETOWEGO
3.1. ZASADY DZIAŁANIA SKLEPU INTERNETOWEGO
3.2. SYMULACJA ZAŁOŻENIA NOWEGO SKLEPU INTERNETOWEGO
3.2.1. Oprogramowanie
3.2.2. Hosting
3.2.3. Reklama

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL

Uwarunkowanie działalności handlowej przedsiębiorstw branży budowlanej na przykładzie Castoramy

Wstęp 2

ROZDZIAŁ I. CHARAKTERYSTYKA SEKTORA BUDOWLANEGO W POLSCE 4
1.1. Pojęcie i zasady wyodrębniania sektora 4
1.2. Sektor budowlany w Polsce 8
1.3. Charakterystyka usług budowlanych 13

ROZDZIAŁ II. ISTOTA MARKETINGOWYCH UWARUNKOWAŃ KSZTAŁTUJĄCYCH ATRAKCYJNOŚĆ OFERTY W SEKTORZE BUDOWLANYM 22
2.1. Analiza sektorowa 22
2.2. Marketing MIX 26
2.3. Pozostałe elementy marketingu a specyfika sektora budowlanego 35

ROZDZIAŁ III. ANALIZA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA CASTORAMA SP. Z O.O. 45
3.1. Misja, cele i polityka firmy 47
3.2. Usługi i asortyment 49
3.3. Marketing w firmie Castorama 51
3.4. Miejsce Castoramy na polskim rynku budowlanym 53
3.5. Ocena marketingowa działalności przedsiębiorstwa Castoramy 56

Zakończenie 58
Bibliografia 59
Spis tabel i rysunków 61

Rola ceł w polskim handlu zagranicznym

Wstęp 3

Rozdział I. Cło – charakterystyka ogólna 5
1.1. Geneza i rozwój ceł 5
1.2. Pojęcie i rozwój ceł 11
1.3. Klasyfikacja ceł 19

Rozdział II. Regulacje ceł w prawie polskim na tle europejskich procesów integracyjnych 24
2.1. Powstanie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej 24
2.2. Unia celna 25
2.3. Wspólna polityka handlowa i finansowa 31
2.4. Prawo celne obowiązujące w Polsce 34
2.5. Polskie regulacje prawne zmierzające do integracji z przepisami Unii Europejskiej 38

Rozdział III. Procedury celne 42
3.1. Pojęcie i rodzaje przeznaczeń celnych 42
3.2. Skład celny 45
3.3. Procesy uszlachetniania czynnego i biernego 51
3.4. Odprawa czasowa 54
3.5. Wywóz 55
3.6. Tranzyt 57

Rozdział IV. Wprowadzenie towarów na polski obszar celny 60
4.1. Zwolnienie celne 60
4.2. Dług celny 65
4.3. Właściwości organów celnych 69
4.4. Postępowanie w sprawach celnych 73

Rozdział V. Znaczenie cła w Polsce w okresie integracji ze strukturami europejskimi 79
5.1. Rola cła w budżecie państwa 79
5.2. Ochrona rynku wewnętrznego i rodzimych producentów 83

Zakończenie 89
Bibliografia 91
Spis rysunków 96

Republika Federalna Niemiec jako jedna z wiodących gospodarek świata

Wstęp 2

Rozdział I. Przyczyny aktywnego uczestnictwa RFN w tworzeniu integracji europejskiej w latach 50. XX wieku 4
1.1 Pierwsze koncepcje i inicjatywy integracyjne w Europie po II wojnie światowej 4
1.2 Rola RFN w integracji politycznej i gospodarczej w latach 50-tych 18
1.3 Innowacyjność i przewaga konkurencyjna gospodarki niemieckiej 24

Rozdział II. Rola RFN w handlu światowym 33
2.1. Wielkość i dynamika wymiany handlowej Niemiec 33
2.2. Struktura towarowa handlu Niemiec ze światem 44
2.3. Niemcy na rynku usług 49

Rozdział III. Niemcy jako inwestor poza swoim krajem i jako kraj napływu zagranicznego kapitału 53
3.1 Rozwój inwestycji zagranicznych Niemiec (dynamika) 53
3.2 Analiza struktury inwestycji RFN (w jakich kierunkach) 65
3.3 Główne obszary inwestowania Niemiec (od II wojny światowej) 75

Zakończenie 84

Bibliografia 88

Spis tabel 92

Spis wykresów 93

Spis rysunków 94

Jarmarki i targi w powiecie sanockim

Wstęp 2

Rozdział 1. Organizacja targów i jarmarków 3
1.1. Pojęcie i geneza targów i jarmarków 3
1.2. Jarmarki i targi w Polsce wczesnofeudalnej 6
1.3. Miasta i miasteczka oraz drobny handel na Podkarpaciu w XV stuleciu 8
1.4. Jarmarki na ziemi sanockiej w średniowieczu, krótki zarys. 12

Rozdział 2. Sytuacja gospodarcza w powiecie sanockim i jego okolice w okresie Galicji. 14
2.1. Historia gospodarcza Ziemi Sanockiej 14
2.2. Aktywność handlowa mieszkańców 16

Rozdział 3. Jarmarki i targi od strony ekonomicznej i kulturowej w powiecie sanockim w XIX i XX wieku 20

Zakończenie 30
Bibliografia 31

Rola handlu zagranicznego w gospodarce Polski

Wstęp 2

Rozdział I. Tradycyjne i współczesne teorie handlu zagranicznego 4
1.1. Istota, cele i funkcje handlu zagranicznego 4
1.2. Teorie klasyczne handlu zagranicznego 9
1.3. Współczesne teorie i modele handlu zagranicznego 13

Rozdział II. Rola handlu zagranicznego w gospodarce 23
2.1. Wpływ handlu zagranicznego na zmianę struktury dochodu narodowego 23
2.2. Wpływ handlu zagranicznego na zwiększenie efektywności gospodarowania 25
2.3. Wpływ handlu zagranicznego na wielkość dochodu narodowego 38

Rozdział III. Rola handlu zagranicznego w gospodarce Polski w latach 2014-2016 43
3.1. Warunki wzrostu gospodarczego w Polsce w latach 2014-2016 – podstawowe makroproporcje 43
3.2. Popyt na polski eksport, podaż importowa oraz kalkulacyjne ceny eksportu i importu 48
3.3. Szacunek terms of trade Polski w obrotach surowcowych 51

Zakończenie 64

Bibliografia 66

Spis tabel 70

Spis wykresów 71

Nowoczesne systemy sprzedaży

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. ZARZĄDZANIE I SPRZEDAŻ Istota, podstawowe funkcje i formy 5
1.1. Istota i podstawowe funkcje sprzedaży 5
1.2. Metody i techniki sprzedaży 8
1.3. Zarządzanie sprzedażą 9

ROZDZIAŁ II. WYBRANE NOWOCZESNE SYSTEMY I TECHNIKI SPRZEDAŻY 21
2.1. Telemarketing 21
2.2. E-mailing 24
2.3. Internet 26
2.4. Customer Relationship Management (CRM). 29

ROZDZIAŁ III. PERSPEKTYWY ZARZĄDZANIA SPRZEDAŻĄ 36
3.1. Stara i nowa rola sprzedawcy 36
3.2. Korzyści płynące ze stosowania nowych metod sprzedaży 43
3.3. Przyszłość zarządzania sprzedażą 45

ZAKOŃCZENIE 53
BIBLIOGRAFIA 55

Internetowa witryna aukcyjna „Allegro” jako przykład dobrej i bezpiecznej formy pozyskiwania dóbr

Wstęp 2
Rozdział I. Podstawowe rozwiązania i pojęcie e-commerce 3
1.1. Istota e-commerce 3
1.2. Aukcje internetowe 6
1.3. Serwisy ogłoszeniowe/reklamowe 10
1.4. Sklepy internetowe 14
1.5. Pionierzy handlu 16
1.6. Wirtualne rynki elektroniczne B2B 20
1.7. Wirtualne giełdy 21
Rozdział II. Bezpieczeństwo rozwiązań e-commerce 23
2.1. Zabezpieczenia realizowanych transakcji 23
2.1.1. Szyfrowanie i kodowanie danych oraz mechanizm działania podpisu elektronicznego 23
2.1.2. Protokół SSL i certyfikaty 28
2.2. Sposoby płatności i autoryzacji 29
2.2.1. Płatności kartami kredytowymi 29
2.2.2. Instrumenty płatnicze charakterystyczne dla Nowej Ekonomii i Internetu 31
2.2.3. Płatności regulowane z wykorzystaniem telefonów komórkowych (m-commerce) 35
Rozdział III. Internetowa witryna aukcyjna „Allegro” jako przykład dobrej i bezpiecznej formy pozyskiwania dóbr 39
3.1. Charakteryska i ewolucja „Allegro” 39
3.1.1. Rejestracja 40
3.1.2. Forma sprzedaży 40
3.2. Usługi „Allegro” 41
3.2.1. Dla sprzedających 42
3.2.2. Dla kupujących 43
3.3. Bezpieczeństwo „Allegro” 43
3.4. Podsumowanie i wnioski 46
Zakończenie 48
Bibliografia 54