Prace dyplomowe z dziedziny: Handel

prace dyplomowe z handlu

Rola pośrednika działającego na rachunek własny w obrocie międzynarodowej

Wstęp 1
Rozdział I. Formy prowadzenia pośrednictwa 2
1.1. Rodzaje pośredników 2
1.1.1. Firmy handlowe działające we własnym imieniu i na własny rachunek 3
1.1.2. Działanie we własnym imieniu na cudzy rachunek 10
1.1.3. Działanie w cudzym imieniu na cudzy rachunek 13
1.2. Inne formy pośredniej działalności w handlu zagranicznym 18
Rozdział II. Zakres działalności firmy „Daniken” jako pośrednika działającego na rachunek własny 22
1.1. Powstanie i rozwój firmy „Daniken” 22
1.1.1. Forma prawna 25
1.1.2. Struktura organizacyjna 31
1.2. Przedmiotowy zakres działalności firmy „Daniken” 35
1.2.1. Oferta firmy 35
1.2.2. Kierunki geograficzne wymiany 40
Rozdział III. Rola pośrednika w obrocie towarami w handlu zagranicznym z uwzględnieniem zmian po wejściu Polski do Unii Europejskiej. 42
1.1. Import towarów z krajów Unii Europejskiej: 42
1.1.1. Przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej 44
1.1.2. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej 46
1.2. Eksport towarów do krajów Unii Europejskiej: 50
1.2.1. Przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej 53
1.2.2. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej 53
Zakończenie 59
Bibliografia 60
Załącznik nr 1 61
Załącznik nr 2 63

Postawy polskich klientów wobec europejskiej sieci supermarketów

Wstęp 3
Rozdział I.
Postawy konsumencie i ich zakres pojęciowy 4
1.1. Uwarunkowania wewnętrzne zachowania klientów 4
1.1.1. Potrzeby 4
1.1.2. Motywy 6
1.1.3. Postrzeganie 8
1.1.4. Postawy 9
1.2. Nastawienie do reklamy i do marki 14
1.3. Podejście wieloaspektowe postaw konsumenckich 15
1.4. Marketingowe strategie zmiany postaw klientów 16
1.5. Postawy związane z ryzykiem zakupów w supermarketach 18
Rozdział II.
Pozycja rynkowa supermarketów Real w Polsce 20
2.1. Historia sieci 20
2.2. Struktura organizacyjna 23
2.3. Oferta produktowa 23
2.4. Pozycja sieci na tle konkurencji 24
2.5. Wpływ postaw klientów w Polsce na rozwój sieci Real 29
Rozdział III.
Badania własne postaw polskich klientów wobec sieci supermarketów Real 34
3.1. Zakres badań własnych 34
3.2. Analiza badań własnych 36
3.2.1. Analiza prezentowanych postaw i możliwości ich modyfikacji 36
3.2.2. Próba oceny postaw klientów sieci Real wobec reklamy i cen 41
3.3 Zestaw działań możliwych do wdrożenia przez sieć Real mające na celu modyfikowanie postaw klientów. 43
Wnioski końcowe 46
Bibliografia 48
Spis tabel i rysunków 50

Polityka handlowa Unii Europejskiej

Wstęp
ROZDZIAŁ I. Geneza wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej.
1. Teoria integracji europejskiej.
2. Rozszerzanie Wspólnot Europejskich.
3. Wspólnota celna.
ROZDZIAŁ II. Instrumenty wspólnej polityki handlowej.
1. Środki parotaryfowe.
2. Środki pozataryfowe.
3. Protekcja uwarunkowana.
ROZDZIAŁ III. Stosunki handlowe Unii Europejskiej z państwami trzecimi.
1. Stosunki handlowe z krajami EFTA.
2. Stosunki handlowe z państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku.
3. Stosunki handlowe z USA.
4. Stosunki handlowe z państwami basenu morza śródziemnego.
ROZDZIAŁ IV. Działalność Unii Europejskiej na arenie GATT/WTO.
Zakończenie
Bibliografia
S[pis tabel i rysunków

Perspektywy rozwoju działalności handlowej KGHM Metraco na rynkach Unii Europejskiej

Wstęp 3

Rozdział I. Handel we współczesnej gospodarce 5
1.1. Istota i pojęcie handlu we współczesnej gospodarce 5
1.2. Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw handlowych 10
1.2.1. Makrootoczenie – otoczenie zewnętrzne 10
1.2.2. Mikrootoczenie przedsiębiorstwa 11
1.3. Zasady jednolitego rynku i ich realizacja w polityce gospodarczej Unii Europejskiej 12
1.3.1. Swobodny przepływ towarów 12
1.3.2. Swoboda świadczenia usług 17
1.3.3. Swobodny przepływ osób 23
1.3.4. Swoboda przepływu kapitału 26

Rozdział II. Wyznaczniki rozwoju działalności handlowej KGHM Metraco Sp. z o.o. na rynkach Unii Europejskiej 28
2.1. Ogólna charakterystyka KGHM Metraco Sp. z o.o. 28
2.1.1. Sytuacja finansowa 28
2.1.2. Struktura zarządzania ISO 30
2.1.3. Metraco w KGHM 32
2.1.4. Oferta handlowa 33
2.2. Strategia KGHM Metraco Sp. z o.o. 36
2.2.1. Strategia marketingowa KGHM Metraco Sp. z o.o. 36
2.2.2. Strategia rynkowa KGHM Metraco Sp. z o.o. 38
2.3. Negocjacje i plany rozwoju działalności handlowej KGHM Metraco Sp. z o.o. na rynkach Unii Europejskiej 40

Rozdział III. Perspektywy, szanse i zagrożenia rozwoju działalności handlowej KGHM Metraco Sp. z o.o. na rynkach Unii Europejskiej 45
3.1. Analiza SWOT KGHM Metraco Sp. z o.o. 45
3.2. Przepisy prawne regulujące działalność KGHM Metraco Sp. z o.o. na rynkach Unii Europejskiej 47
3.3. Szanse rozwoju działalności handlowej KGHM Metraco Sp. z o.o. na rynkach Unii Europejskiej 50
3.4. Bariery działalności handlowej KGHM Metraco Sp. z o.o. na rynkach Unii Europejskiej 52

Zakończenie 56

Bibliografia 58

Spis tabel 61

Spis fotografii 62

Instrumenty aktywizacji sprzedaży

Wstęp 3

Rozdział 1 Teoretyczne problemy aktywizacji sprzedaży 5
1.1. Pojęcie aktywizacji sprzedaży i jej instrumenty 5
1.2. Wybór segmentów rynku 10
1.3. Kształtowanie produktu 16
1.4. Kształtowanie aktywnych kanałów i form dystrybucji 18
1.5. Kształtowanie cen sprzyjających sprzedaży 21
1.6. Stosowanie promocji produktów i firmy 23

Rozdział 2 Charakterystyka badanej firmy 28
2.1. Powstanie i rozwój firmy 28
2.2. Struktura zatrudnienia 32
2.3. Rozmiary i struktura produkcji 38
2.4. Wyniki finansowe i sprzedaż produktów firmy 40
2.5. Analiza sytuacji rynkowej firmy w świetle analizy SWOT 41

Rozdział 3 Instrumenty aktywizacji sprzedaży stosowane w przedsiębiorstwie 47
3.1. Kształtowanie produktu 47
3.2. Polityka cen 49
3.3. Dystrybucja produktów 52
3.4. Promocja produktów i firmy 54

Zakończenie 58
Bibliografia 60
Spis tabel 62
Spis rysunków 63
Spis fotografii 64

Handel wysyłkowy za pośrednictwem sieci Internet

pierwszy rozdział pracy dyplomowej – 22 strony

1. Podstawy teoretyczne i założenia praktyczne marketingowej działalności w sieci

1.1. Marketing w Internecie

1.1.1. Decyzje marketingowe w handlu wysyłkowym

1.2. Wykorzystanie Internetu w biznesie

1.2.1. Internet a promocja produktu

1.2.2. Strategie reklamowe handlu wysyłkowego w Internecie

1.3. Wpływ Internetu na rozwój firmy

Funkcjonalność sklepów internetowych

Wstęp 4

Rozdział I. Internet – „globalna siatka” 6
1.1. Postęp technologiczny a „nowe społeczeństwo” 6
1.2. Możliwości Internetu 10
1.3. Rynek elektroniczny 14

Rozdział II. Handel internetowy 19
2.1. Istota handlu internetowego 19
2.2. Artykuły i usługi dostępne drogą internetową 24
2.3. Dotychczasowy rozwój i aktualny stan handlu internetowego 26
2.4. Pionierzy handlu internetowego 27
2.5. Korzyści handlu internetowego 36

Rozdział III. Tworzenie sklepów internetowych 39
3.1. Zagadnienia związane z bezpieczeństwem sklepu i transakcji 39
3.2. Sposób funkcjonowania oraz wady i zalety sklepów 44
3.3. Pasaże handlowe 53

Rozdział IV. Zasady wyboru i funkcjonalność sklepów internetowych 58
4.1. Kryteria wyboru sklepów internetowych 58
4.1.2. Koszty 60
4.1.3. Funkcjonalność – kryteria wyboru sklepu 63
4.2. Liderzy 67

Zakończenie 82
Bibliografia 84
Spis tabel 88
Spis rysunków 89
Spis wykresów 90

Rozrachunki z dostawcami w przedsiębiorstwie

WSTĘP 4
ROZDZIAŁ I ORGANIZACJA OBROTU TOWAROWEGO 6
1. Istota obrotu handlowego 6
2. Towar jako przedmiot transakcji handlu 11
3. Umowa i transakcja w handlu 14
4. Cena w transakcji handlu 17
ROZDZIAŁ II OGANIZACJA OBROTU TOWAROWEGO 20
1. Warunki dostawy i płatności 20
2. Cykl transakcji i jego fazy 25
3. Systemy transportowe 26
4. Tranzyt rozliczany i organizowany 29
5. Dokumentacja obrotu towarowego 31
ROZDZIAŁ III ROZRACHUNKI W DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ 35
1. Istota i klasyfikacja rozrachunków 35
2. Klasyfikacja i zasady ewidencji rozrachunków 40
3. Zakup materiałów i jego rozliczenie 41
4. Płatności 49
5. Formy rozliczeń 53
ROZDZIAŁ IV UJĘCIE KSIĘGOWE ROZRACHUNKÓW 57
1. Zasady ewidencji rozrachunków 57
2. Księgowe ujęcie zobowiązań wobec dostawców 61
3. Księgowe ujęcie rozrachunków z tytułu VAT 66
4. Zobowiązania przedawnione i umorzone oraz wycena zobowiązań 74
5. Księgowe ujęcie obrotu w tranzycie 77
ROZDZIAŁ V BADANIE PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE ROZRACHUNKÓW Z DOSTAWCAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE „S” 83
1. Charakterystyka badanego przedsiębiorstwa 83
2. Ewidencja rozrachunków z dostawcami krajowymi 84
3. Ewidencja rozrachunków z dostawcami zagranicznymi 86
4. Próba oceny prawidłowości przyjętych rozwiązań w zakresie ujęcia księgowego rozrachunków z dostawcami 90
ZAKOŃCZENIE 92
BIBLIOGRAFIA 94
SPIS TABEL 98
SPIS SCHEMATÓW 99

Wpływ ekspansji gospodarczej Chin na gospodarkę Unii Europejskiej i Polski

Wstęp 2
I. Gospodarka światowa i teoretyczne podstawy wymiany międzynarodowej 4
1.Teoretyczne aspekty wymiany międzynarodowej 4
2. Gospodarka światowa – mechanizmy i segmenty 13
3. Wpływ kraju dużego na rynek światowy i gospodarkę światową 17
II. Gospodarka chińska i jej rozwój 23
1. Reformy w gospodarce chińskiej 23
2. Wzrost gospodarczy w gospodarce chińskiej na przełomie wieków 31
3. Wpływ wzrostu gospodarczego na światowy popyt i podaż 36
III. Wymiana gospodarcza między UE a Chinami 38
1. Infrastruktura instytucjonalno prawna (czyli jakie instytucje wspierają lub hamują rozwój; traktaty) 38
2. Polityka handlowa UE wobec Chin 42
3.Obroty handlowe między UE a Chinami 46
IV. Wymiana gospodarcza między Polską a Chinami 57
1. Formy wymiany gospodarczej między Polską a Chinami 57
2. Obroty handlowe między Polską a Chinami – wielkość, dynamika, struktura 63
Zakończenie 81
Bibliografia 84

Bilans w handlu zagranicznym po roku 1989

Wstęp 3
Rozdział I
Transformacja Gospodarcza w Polsce w latach 1989-1998 5
1. Sytuacja Polski i jej rozwój gospodarczy do 1989 roku 5
2. Plan Balcerowicza i sytuacja makroekonomiczna Polski w okresie przejściowym w latach 1989-1991 12
3. Sytuacja gospodarcza kraju w latach 1991-1993 18
4. Rządy SLD-PSL i wyniki gospodarki polskiej w latach 1994-1998. 23
5. Wpływ „Strategii” i „Pakietu 2000” na rozwój gospodarczy w latach 1994-1998 25
Rozdział II
Gospodarka Polska w 2004 roku w przededniu członkostwa w Unii Europejskiej 31
1. Geneza starań Polski o członkostwo w Unii Europejskiej 31
2. Negocjacje i perspektywy członkostwa Polski w Unii Europejskiej 38
3. Cele gospodarki polskiej po wejściu do Unii Europejskiej 43
Rozdział III
Wymiana handlowa Polski w latach 1989-2014 46
1. Eksport 51
2. Import 56
3. Bilans handlowy 59
4. Stan gospodarki polskiej w I kwartale 2014 roku 63
Rozdział IV
Analiza prognozy bilansu handlowego w kontekście rozwoju gospodarczego Polski 73
1. Opis prognozy 73
2. Ocena prognozy 77
Zakończenie 83
Wykaz literatury przedmiotu 86
Spis tabel 89
Spis rysunków 90