Prace dyplomowe z kierunku: Ekonomia

prace dyplomowe z ekonomii

Możliwości młodzieży na rynku pracy-zostać czy wyjechać

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. PRACA-ROLA I ZAKRES ZNACZENIOWY 5
1. Istota i znaczenie pracy 5
1.1. Praca jako wartość i podstawowa potrzeba człowieka 5
1.2. Praca w ujęciu socjologicznym 9
1.3. Znaczenie pracy w wymiarze indywidualnym i zbiorowym 10
2. Zawód- zakres pojęciowy i rola 12
2.1. Pojęcie zawodu 12
2.2. Aspekt społeczny zawodu 13
3. Aspiracje i wartości polskiej młodzieży 19
4. Działania podejmowane na rzecz realizacji aspiracji zawodowych młodzieży w Polsce 22
4.1. Młodzież na polskim rynku pracy 22
4.2. Doradztwo zawodowe 23
4.3. Biura karier 25
4.4. Aktywizacja zawodowa młodzieży oraz absolwentów 25

ROZDZIAŁ II. PODSTAWY METODOLOGICZNE BADAŃ WŁASNYCH 30
1. Przedmiot i cel badań 30
2. Problemy i hipotezy badawcze 30
3. Metody i techniki badań 36
4. Charakterystyka próby badawczej 40

ROZDZIAŁ III. ASPIRACJE I MOŻLIWOŚCI MŁODZIEŻY NA POLSKIM RYNKU PRACY W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH 43
1. Analiza wyników badań 43
2. Wnioski 53

ZAKOŃCZENIE 56
BIBLIOGRAFIA 58
SPIS RYSUNKÓW 60
ANEKS 61

Migracja siły roboczej w UE

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ 1. ISTOTA I POJĘCIE RYNKU PRACY 4
1.1. Pojęcie i podział rynku pracy 4
1.2. Przyczyny i etapy zmian na rynku pracy 12
1.3. Segmentacja rynku pracy 17
1.4. Zjawisko bezrobocia na rynku pracy 19
1.5. Regulacje prawne polityki rynku pracy 24

ROZDZIAŁ 2. KSZTAŁTOWANIE SIĘ RYNKU WE WSPÓŁCZESNEJ EUROPIE 32
2.1. Rynek pracy w UE 32
2.2. Struktura zatrudnienia w UE 39
2.3. Swobodny przepływ osób w UE 41
2.4. Wpływ zasad swobodnego przepływu pracowników na rynek pracy w UE 50

ROZDZIAŁ 3. POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ 60
3.1. Dążenie Polski do członkostwa w UE 60
3.2. Przepływ pracowników 62
3.3. Harmonizacja prawa polskiego z unijnym 66
3.4. Dostęp do europejskiego rynku pracy obywateli polskich za granicą 71
3.5. Opłacalność migracji siły roboczej za granicę 73

ZAKOŃCZENIE 76
BIBLIOGRAFIA 78
SPIS TABEL 84

Grupa Banku Światowego

Wstęp 3

Rozdział I. Bank Światowy jako instytucja globalna 5
1.1. Geneza Banku Światowego (Międzynarodowego Banku Odnowy i Rozwoju) 5
1.2. Cele statutowe Banku Światowego i jego funkcje 6
1.3. Członkostwo w Banku Światowym 9
1.3. Struktura banku 12
1.4. Kapitał banku 16
1.5. Udzielanie pożyczek przez bank 18

Rozdział II. Grupa Banku Światowego 27
2.1. Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju (IDA) 29
2.2. Międzynarodowa Korporacja Finansowa (IFC) 32
2.3. Wielostronna Agencja Gwarancji Inwestycyjnych (MIGA) 36
2.4. Międzynarodowe Centrum Rozwiązywania Sporów Inwestycyjnych (ICSID) 38

Rozdział III. Działalność Banku Światowego w Polsce 40
3.1. Cele działalności Banku Światowego w Polsce 40
3.2. Kierunki współpracy 42
3.3. Strategia Partnerstwa dla Polski 48
3.4. Bariery absorpcji pożyczek Banku Światowego w Polsce 52

Zakończenie 56
Bibliografia 58
Spis rysunków 60
Spis tabel 61
Załączniki 62

Funkcjonowanie Zespołu Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach

Wstęp 2

Rozdział I. Małe firmy w gospodarce kraju 4
1.1. Definicja małej firmy 4
1.2. Rozwój małej przedsiębiorczości w kraju 11
1.3. Bariery rozwoju Sektora MSP w Polsce 16
1.4. Aktualna sytuacja małych i średnich przedsiębiorstw w kraju 20

Rozdział II. Charakterystyka Zespołu Składnic Lasów Państwowych 24
2.1. Powstanie i rozwój Zakładu 24
2.2. Struktura organizacyjna firmy 28
2.3. Działalność usługowa ZSLP 30
2.4. Mocne i słabe strony firmy 32

Rozdział III. Funkcjonowanie zakładu Zespołu Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach 37
3.1. Zasady działania ZSLP w Siedlcach w gospodarce narodowej 37
3.2. Motywacje pracowników i ich ocena 39
3.3. Współpraca z otoczeniem 44
3.3.1. Współpraca z Lasami Państwowymi 44
3.3.2. Współpraca w branży 47
3.4. Analiza finansowa firmy 49

Zakończenie 54
Bibliografia 56
Spis tabel 60
Spis rysunków 61
Spis zdjęć 62

Eksport Polski do krajów Unii Europejskiej

Wstęp 2

Rozdział I. Specjalizacja w eksporcie Polski do krajów Unii Europejskiej. 3
1.1. Teoria przewagi absolutnej dla polskiego eksportu do krajów Unii Europejskiej. 7
1.2. Teoria kosztów komparatywnych dla polskiego eksportu do krajów Unii Europejskiej. 8
1.3. Efekt kreacji handlu dla polskiego eksportu do krajów Unii Europejskiej. 18
1.4. Efekt przesunięcia handlu dla polskiego eksportu do krajów Unii Europejskiej. 21

Rozdział II. Główne gałęzie eksportu Polski do krajów Unii Europejskiej – statystyki obrotów towarowych Polski z krajami Unii Europejskiej (system INTRASTAT). 26
2.1. Analiza danych statystycznych eksportu z uwzględnieniem podziału na branże i działy 26
2.2. Terytorium statystyczne objęte systemem INTRASTAT 36
2.3. Podmioty zobowiązane do dokonywania zgłoszeń INTRASTAT – system progów statystycznych. 38
2.4. Dokonywanie zgłoszeń INTRASTAT 40
2.5. Dokonywanie zgłoszeń przez przedstawiciela osoby zobowiązanej 42

Rozdział III. Czynniki wpływające na ukierunkowanie eksportu Polski do krajów Unii Europejskiej 45
3.1. Struktura towarowa obrotów handlowych Polski z Unią Europejską. 45
3.2. Struktura geograficzna wymiany handlowej Polski z krajami Unii Europejskiej. 55

Rozdział IV. Ewolucja specjalizacji eksportu Polski do krajów Unii Europejskiej 64
4.1. Specjalizacja międzygałęziowa i wewnątrzgałęziowa w eksporcie Polski do krajów Unii Europejskiej. 64

Rozdział V. Skutki specjalizacji polskiego eksportu do krajów Unii Europejskiej dla gospodarki Polski. 74
5.1. Wpływ specjalizacji polskiego eksportu na wzrost gospodarczy Polski 74
5.2. Wpływ specjalizacji polskiego eksportu na PKB Polski. 80

Zakończenie 89
Bibliografia 90
Spis tabel i wykresów 91

Dolny Śląsk jako miejsce lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych

Wstęp 3

Rozdział I. Istota i znaczenie inwestycji zagranicznych w gospodarce 6
1.1. Pojęcie i formy inwestycji zagranicznych 6
1.2. Teorie dotyczące BIZ 14
1.3. Uwarunkowania przepływu kapitału w formie BIZ 34
1.4. Korzyści i zagrożenia dla kraju przyjmującego i wysyłającego kapitał 37

Rozdział II. BIZ w Polsce na tle gospodarki światowej 48
2.1. Rozmiary BIZ w gospodarce światowej 48
2.2. Uregulowania prawne w zakresie BIZ w Polsce 54
2.3. Determinanty napływu BIZ do Polski 63
2.4. Rozmiary i struktura BIZ w Polsce w latach 2001- 2006 66
2.5. Szanse i zagrożenia napływu BIZ do Polski 74

Rozdział III. Analiza BIZ na Dolnym Śląsku 80
3.1. Charakterystyka społeczno – gospodarcza Dolnego Śląska 80
3.2. BIZ na Dolnym Śląsku w latach 2001 – 2006 88
3.3. Uwarunkowania i znaczenie napływu BIZ na Dolny Śląsk 99
3.5. Perspektywy rozwoju BIZ województwa dolnośląskiego 103

Zakończenie 109
Bibliografia 112
Spis rysunków 117
Spis tabel 118

Deficyt wyspecjalizowanych pracowników w Polsce a otwarte rynki pracy w Europie

Wstęp 3

Rozdział I. Rynek pracy – istota i zakres pojęcia 4
1.1. Definicja rynku pracy 4
1.2. Cechy rynku pracy 5
1.3. Współczesne tendencje na rynku pracy 17
1.4. Rynek pracy a bezrobocie 18

Rozdział II. Zmiany na rynku pracy w Polsce i ich strukturalny wpływ na sytuację rynku pracy 24
2.1. Transformacyjne zmiany zatrudnienia jako przyczyna zmian bezrobocia 24
2.1.1. Restrukturyzacja a popyt na pracę 29
2.1.2. Bezrobocie a podaż pracy 32
2.1.3. Przepływy na rynku pracy a zmiany poziomu bezrobocia 35
2.1.4. Czas trwania bezrobocia 39
2.1.5. Zróżnicowanie niedopasowań na rynku pracy 40
2.2. Obecna sytuacja na rynku pracy 42

Rozdział III. Strukturalne niedopasowania na wybranych rynkach pracy 48
3.1. Zróżnicowanie rynku pracy ze względu na wykształcenie 48
3.2. Zróżnicowanie rynku pracy ze względu na wiek 57
3.3. Terytorialne zróżnicowanie rynku pracy 60
3.4. Płeć jako determinanta bezrobocia 63

Rozdział IV. Deficyt wyspecjalizowanych pracowników w Polsce 66
4.1. Obszary największych problemów rekrutacyjnych 66
4.2. Spadek zapotrzebowania na specjalistów niektórych branż 73
4.2. Budowanie wizerunku firmy odpowiedzią na problemy rekrutacyjne 80
4.3. Konkurencja międzynarodowa 80

Rozdział V. Deficyt wyspecjalizowanych pracowników w Polsce a otwarte rynki pracy w Europie w kontekście rynku międzynarodowego 88
5.1. Globalny rynek pracy i jego granice 88
5.2. Zmiany demograficzne 89
5.3. Migracje zarobkowe 92
5.4. Outsourcing i offshoring 94

Zakończenie 101
Bibliografia 104
Spis rysunków 108
Spis wykresów 109
Spis tabel 110

Bezrobocie wśród absolwentów szkół wyższych

Wstęp 2

Rozdział I. Bezrobocie – charakterystyka problemu 4
1.1. Rys historyczny 4
1.2. Podstawowe źródła bezrobocia 6
1.3. Znaczenie bezrobocia. 9
1.4. Rodzaje bezrobocia. 14

Rozdział II. Skutki bezrobocia 19
2.1. Bezrobocie jako kwestia społeczna 19
2.2. Społeczne, ekonomiczne i psychologiczne skutki bezrobocia. 19
2.3. Psychospołeczne i materialne skutki bezrobocia. 22
2.4. Materialne skutki bezrobocia 24

Rozdział III. Przeciwdziałanie bezrobociu 37
3.1. Fazy i sposoby przeciwdziałania bezrobociu 37
3.2. Zasady i formy przeciwdziałania bezrobociu oraz łagodzenia jego skutków według ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu 41
3.3. Sposoby walki z bezrobociem 44

Rozdział IV. Projekt socjalny – bezrobocie wśród absolwentów szkół wyższych, założenia teoretyczne 51
4.1. Uzasadnienie projektu 51
4.2. Cel i zakres projektu 53
4.3. Metoda pracy z grupą 54

Zakończenie 57
Bibliografia 59

Bezrobocie a pomoc społeczna na przykładzie wybranych gmin

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. ISTOTA I POJĘCIE BEZROBOCIA 4
1.1. Zakres pojęciowy bezrobocia, podstawowe przyczyny bezrobocia w Polsce 4
1.2. Bezrobotni w świetle ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 7
1.3. Oblicze współczesnego bezrobocia 11
1.4. Przyczyny i etapy zmian na rynku pracy 13
1.5. Negatywne i pozytywne skutki bezrobocia 18
1.6. Przeobrażenia zadań polityki społecznej w sferze pracy 23

ROZDZIAŁ II. POMOC SPOŁECZNA DLA BEZROBOTNYCH W GMINACH 27
2.1. Obowiązki gmin wobec bezrobotnych w świetle obowiązujących aktów prawnych 27
2.2. Instytucja pomocy społecznej 29
2.3. Cele pomocy społecznej 33
2.4. Funkcje pomocy społecznej 40
2.5. Organizacja pomocy społecznej 41
2.6. Formy pomocy społecznej 42

ROZDZIAŁ III. METODOLOGICZNE PODSTAWY BADAŃ WŁASNYCH 47
3.1. Przedmiot i cel badań 47
3.2. Problemy i hipotezy 48
3.3. Metody, techniki i narzędzia badań 53
3.4. Organizacja i przebieg 59
3.5. Teren badań i osoby badane 62

ROZDZIAŁ IV. WYNIKI BADAŃ I ICH INTERPRETACJA 64
4.1. Charakterystyka osób badanych i ich rodzin 64
4.2. Przyczyny bezrobocia na terenie badanych gmin 68
4.3. Skutki bezrobocia 72
4.4. Formy pomocy bezrobotnym 74
4.5. Efektywność pomocy bezrobotnym 83
4.6. Wnioski i weryfikacja hipotez 85

ZAŁĄCZNIKI 88
ZAKOŃCZENIE 94
BIBLIOGRAFIA 97
SPIS WYKRESÓW I TABEL 102

Bezrobocie w Polsce w latach 2010-2016 i sposoby przeciwdziałania

Wstęp

Rozdział 1. Rynek pracy w Polsce

1.1. Istota i pojęcie bezrobocia
1.2. Przyczyny i etapy zmian na rynku pracy
1.3. Przeobrażenia na rynku pracy w latach 2011-2015

Rozdział 2. Bezrobocie w Polsce w latach 2011-2016

2.1. Poziom i struktura bezrobocia wg wybranych kryteriów
2.2. Regionalne zróżnicowanie bezrobocia w Polsce
2.3. Poziom bezrobocia w Polsce na tle Unii Europejskiej

Rozdział 3. Formy walki z bezrobociem

3.1. Pasywne formy walki z bezrobociem
3.2. Aktywne formy walki z bezrobociem
3.3. Polityka rynku pracy w Polsce

Zakończenie

Bibliografia