Prace dyplomowe z kierunku Ekonomia

prace dyplomowe z ekonomii

Systemy czasu pracy

Wstęp 2

Rozdział I. Istota czasu pracy i wymiar czasu pracy 3
1.1. Pojęcie czasu pracy 3
1.1.1. Definicja systemu czasu pracy 3
1.1.2. Czas pracy a praca zmianowa 8
1.1.3. Doba i tydzień pracowniczy 9
1.1.4. Ustalanie systemów czasu pracy 10
1.2. Wymiar czasu pracy 11
1.2.1. Dobowy czas pracy 11
1.2.2. Tygodniowy czas pracy 14
1.2.3. Czas pracy w okresie rozliczeniowym 18

Rozdział II. Opis systemów czasu pracy 21
2.1. Podstawowy 21
2.2. Zrównoważonego czasu pracy 22
2.3. Zadaniowy 24
2.4. Skróconego tygodnia pracy 25
2.5. „Pracy weekendowej” 25
2.6. Praca tymczasowa jako nietypowa forma zatrudnienia 33

Rozdział III. Systemy szczególne czasu pracy 43
3.1. W ruchu ciągłym 43
3.1.1. Charakterystyka systemu 43
3.1.2. Zalety wprowadzenia tego systemu 44
3.1.3. Wady systemu 45
3.2. Akcesoryjny rodzaj czasu pracy – przerywany czas pracy 45
3.2.1. Charakterystyka systemu 45
3.2.2. Ograniczenia systemu 46

Zakończenie 52
Bibliografia 58

System poradnictwa zawodowego w Polsce. Metody pracy doradcy zawodowego

Wstęp 2

Rozdział I. System poradnictwa zawodowego w Polsce 4
1.1. Podstawowe akty prawne regulujące działalność instytucji tworzących system poradnictwa zawodowego 4
1.2. Poradnictwo zawodowe w resorcie edukacji 12
1.3. Poradnictwo zawodowe w resorcie pracy 17
1.4. Metody pracy doradcy zawodowego 18
1.4.1. Zawód: doradca zawodowy 18
1.4.2. Zadania doradcy zawodowego 19
1.4.3. Rozmowa jako podstawowa metoda pracy doradcy zawodowego 20

Rozdział II. Metodologia badań własnych 23
2.1. Przedmiot, cel, problemy, hipotezy badawcze 23
2.2. Metody, techniki i narzędzia badawcze 33
2.3. Teren badań oraz dobór próby badawczej 35

Rozdział III. Metody pracy doradcy zawodowego na przykładzie Firmy „PROGRESS” w świetle badań własnych 43
3.1. Charakterystyka próby badawczej 43
3.2. Metody pracy doradcy zawodowego 43
3.2.1. Prawidłowe rozpoznanie potrzeb i oczekiwań klienta jako fundamenty doradztwa 44
3.2.2. Umiejętność obserwacji, empatii jako cechy zasadnicze doradcy zawodowego 48
3.2.3. Klient doradcy jako indywiduum 50
3.3. Wnioski z badań 55

Zakończenie 59
Bibliografia 65
Spis tabel, rysunków, wykresów 67
Załącznik 68

System opieki zdrowotnej Polski i USA – analiza porównawcza

Wstęp 2

Rozdział I. System opieki zdrowotnej w Polsce 6
1.1. Charakterystyka systemu opieki zdrowotnej w Polsce 6
1.2. Narodowy Fundusz Zdrowia 8
1.3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych 18

Rozdział II. System opieki zdrowotnej w Polsce po wstąpieniu do Unii Europejskiej 21
2.1. Koordynacja w ramach Unii Europejskiej 21
2.2. Ujednolicanie przepisów prawnych państw członkowskich 25
2.3. Problemy polskiego systemu opieki zdrowotnej 29

Rozdział III. System opieki zdrowotnej w USA 32
3.1. Struktura systemu opieki zdrowotnej 32
3.2. Reforma systemu opieki zdrowotnej 33
3.2.1. Rola rządu 33
3.2.2. „Idealny system opieki zdrowotnej” 38
3.3. Wdrożenie reformy 45

Zakończenie 47
Bibliografia 51

Wstęp

Zdrowie stanowi wielostronną wartość jednostkową i społeczną. Stan zdrowia społeczeństwa wpływa na jego potencjał wytwórczy i pomyśl­ność życiową obywateli. W rezultacie, ochrona zdrowia stała się z czasem jednym z najważniejszych segmentów polityki społecznej współczesnych państw.

Równoczesne postępy w dziedzinie medycyny i nauk wspoma­gających jej rozwój, nieustannie poszerzają możliwości w zakresie pro­filaktyki i leczenia chorób oraz przedłużania życia. Rozbudowie ulega sieć instytucji i placówek profilaktyczno-leczniczych, rehabilitacyjnych i opiekuńczych. Do wzrostu potrzeb w tym zakresie przyczynił się także postępujący proces starzenia się społeczeństwa. Zrozumiałe, że musi to rzutować na poziom wydatków w dziedzinie ochrony zdrowia. Ich udział w dochodzie narodowym ulega dynamicznemu powiększaniu.

Ekono­miczne aspekty ochrony zdrowia stały się centralnym zagadnieniem dla wszystkich zainteresowanych jej aktualnym funkcjonowaniem i dalszym rozwojem. Rodzi to szereg pytań dotyczących polityki zdrowotnej, wy­boru preferowanych kierunków rozwoju, zakresu odpowiedzialności pań­stwa za zdrowie jednostki, organizacji i finansowania publicznych zakła­dów opieki zdrowotnej, itp.

Celem pracy jest zaprezentowanie systemu opieki zdrowotnej Polski i USA.

Praca składa się z trzech rozdziałów.

W pierwszym rozdziale zaprezentowany jest system opieki zdrowotnej w Polsce, a więc: charakterystyka systemu opieki zdrowotnej w Polsce, Narodowy Fundusz Zdrowia oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych.

W drugim rozdziale opisany jest system opieki zdrowotnej w Polsce po wstąpieniu do Unii Europejskiej, a więc: koordynacja w ramach Unii Europejskiej, ujednolicanie przepisów prawnych państw członkowskich oraz problemy polskiego systemu opieki zdrowotnej.

W trzecim rozdziale przedstawiony jest system opieki zdrowotnej w USA, a więc: struktura systemu opieki zdrowotnej, reforma sytemu opieki zdrowotnej oraz wdrożenie reformy.

[…]

Społeczne przyczyny bezrobocia w Polsce

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. BEZROBOCIE JAKO PROBLEM SPOŁECZNY 4
1.1. Pojęcie i rodzaje bezrobocia 4
1.2. Bezrobotni na rynku pracy 12
1.3. Skutki bezrobocia 15
1.3.1. Materialne 15
1.3.2. Psychospołeczne 17

ROZDZIAŁ II. BEZROBOCIE W POLSCE 23
2.1. Rozmiary i dynamika zjawiska bezrobocia w Polsce 23
2.2. Etapy zmian na rynku pracy w Polsce 29
2.3. Sytuacja osób bezrobotnych na polskim rynku pracy 35

ROZDZIAŁ III. PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU W POLSCE 40
3.1. Polityka społeczna Rządu wobec bezrobocia 40
3.2. Ramy instytucjonalno- prawne działań polityki społecznej w walce z bezrobociem 43
3.3. Rola i funkcje PUP w przeciwdziałaniu bezrobociu 49
3.4. Rola samorządowych i pozarządowych organizacji w przeciwdziałaniu bezrobociu 57
3.5. Aktywizacja zawodowa bezrobotnych 60

ZAKOŃCZENIE 64
BIBLIOGRAFIA 67
SPIS RYSUNKÓW 71

Rynek samochodowy w Polsce

Wstęp 2

Rozdział I. Transport w gospodarce narodowej 4
1.1. Pojęcie transportu 4
1.1.1. Definicja transportu i usługi transportowej 4
1.1.2. Podział transportu 9
1.2. Potrzeby transportowe 11
1.2.1. Istota i źródła potrzeb transportowych 11
1.2.2. Cechy potrzeb transportowych i metody ich badania 13
1.3. Rynek usług transportowych 18

Rozdział II. Gospodarowanie w transporcie samochodowym 23
2.1. Regulacje prawne w transporcie samochodowym 23
2.1.1. Krajowe regulacje prawne 23
2.1.2. Międzynarodowe regulacje prawne 27
2.2. Infrastruktura transportu samochodowego 29
2.2.1. Klasyfikacja infrastruktury transportu drogowego 29
2.2.2. Finansowanie infrastruktury transportu drogowego 34
2.3. Środki transportu samochodowego i technologie przewozów 36

Rozdział III. Rynek samochodowy w Polsce 43
3.1. Rynek motoryzacyjny w Polsce 43
3.1.1. Pojazdy mechaniczne, ich wiek i przebieg 43
3.1.2. Wjazdy samochodów zagranicznych do Polski 52
3.2. Rynek przewozów samochodowych w Polsce 55
3.2.1. Motoryzacja indywidualna i transport zbiorowy 55
3.2.2. Przewóz ładunków transportem samochodowym 62
3.3. Perspektywy rozwoju rynku samochodowego 67

Zakończenie 69
Bibliografia 71
Spis rysunków i tabel 74

Rynek pracy w powiecie lubelskim

Wstęp

1. Pojęcie i ogólna charakterystyka bezrobocia
1.1 Istota bezrobocia
1.2 Przyczyny i konsekwencje bezrobocia
1.3 Aktualna sytuacja na rynku pracy w Polsce
1.4 Polacy na rynkach pracy UE

2. Rynek pracy w powiecie lubelskim w latach 2015-2017
2.1 Charakterystyka powiatu lubelskiego(podział administracyjny, mapa powiatu itp.)
2.2 Liczebność i zasoby siły roboczej w powiecie lubelskim
2.3 Struktura bezrobocia w powiecie lubelskim
2.3.1 Struktura bezrobocia w powiecie lubelskim wg płci
2.3.2 Struktura bezrobocia w powiecie lubelskim wg wieku
2.3.3 Struktura bezrobocia w powiecie lubelskim wg wykształcenia

3. Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie przeciwko bezrobociu w latach 2015-2017
3.1 Poradnictwo zawodowe
3.2 Pośrednictwo pracy
3.3 Szkolenia
3.4 Klub Pracy
3.5 Prace interwencyjne

Zakończenie

Bibliografia

Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Wielkopolsce

Wstęp 2

Rozdział I. Gospodarka i przedsiębiorczość w świetle teorii 4
1.1. System gospodarczy i jego znaczenie 4
1.2. Istota i rodzaje przedsiębiorczości 7
1.3. Przedsiębiorczość elementem gospodarki rynkowej 10
1.4. Organizacja małych i średnich przedsiębiorstw 13

Rozdział II. Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce Polski 19
2.1. Pojecie i istota małych i średnich przedsiębiorstw 19
2.2. Warunki rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw 23
2.2.1. Warunki ekonomiczne 25
2.2.2. Warunki społeczne 27
2.2.3. Warunki organizacyjno-prawne 29
2.3. Znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce 31

Rozdział III. Charakterystyka województwa wielkopolskiego 36
3.1. Powstanie i rozwój województwa 36
3.2. Gospodarka – produkcja i usługi 41
3.3. Struktura ludności 44

Rozdział IV. Małe i średnie przedsiębiorstwa w Wielkopolsce 49
4.1. Struktura MSP według branż gospodarki 49
4.2. Struktura MSP według podregionów 53
4.3. Czynniki sukcesu małych i średnich przedsiębiorstw w Wielkopolsce 57
4.4. Analiza SWOT małych i średnich przedsiębiorstw w Wielkopolsce 62
4.4.1. Mocne i słabe strony MSP w Wielkopolsce 63
4.4.2. Szanse i zagrożenia MSP w Wielkopolsce 66

Zakończenie 68
Literatura 70
Spis tabel 75
Spis rysunków 76

Przyczyny emigracji wśród pracowników wykwalifikowanych

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. ISTOTA I PRZYCZYNY MIGRACJI 4
1.1. Pojęcie migracji 4
1.2. Historia emigracyjnych wędrówek zewnętrznych i wewnętrznych 11
1.3. Etapy zmian na rynku pracy jako czynniki warunkujące emigracje 18
1.4. Przyczyny i charakter emigracji polskich specjalistów 23
1.5. Przesłanki migracji specjalistów w dobie globalizacji 26
1.6. Rola i znaczenie pośrednictwa w pracy za granicą 30
1.7. Działalność biur pośrednictwa pracy 36

ROZDZIAŁ II. PODSTAWY METODOLOGICZNE BADAŃ WŁASNYCH 39
2.1. Przedmiot i cel badań 39
2.2. Problemy i hipotezy badawcze 40
2.3. Metody i techniki badań 46
2.4. Teren badań i charakterystyka badanej populacji 50
2.5. Organizacja i przebieg badań 55

ROZDZIAŁ III. PRZYCZYNY EMIGRACJI WŚRÓD PRACOWNIKÓW WYKWALIFIKOWANYCH NA PRZYKŁADZIE POWIATU KĘDZIERZYŃSKO- KOZIELSKIEGO 57
3.1. Analiza i interpretacja wyników badań 57
3.2. Weryfikacja hipotez 73

ZAKOŃCZENIE 74
BIBLIOGRAFIA 75
SPIS TABEL 79
SPIS RYSUNKÓW 80
ANEKS 81

Postawy pracowników kopalń węgla kamiennego wobec zmian restrukturyzacyjnych

Wstęp 2

Rozdział I. Restrukturyzacja w procesie funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw 4
1. Restrukturyzacja jako imperatyw współczesnej gospodarki rynkowej 4
1.1. Istota, cele i zakres restrukturyzacji przedsiębiorstw 5
1.2. Obszary i rodzaje restrukturyzacji 8
2. Typologia restrukturyzacji przedsiębiorstw 12
3. Zawartość znaczeniowa pojęcia „postawa” 15
4. Skutki psychologiczne i socjologiczne restrukturyzacji przedsiębiorstw 19

Rozdział II. Metodyczno– praktyczne problemy restrukturyzacji przedsiębiorstw 24
1. Wiedza jako narzędzie zarządzania restrukturyzacją 24
2. Procesy restrukturyzacji a ludzie 27
2.1. Zarządzanie personelem w warunkach restrukturyzacji 27
2.2. Procesy restrukturyzacji w aspekcie kreatywności 29
3. Efektywność zarządzania personelem w warunkach restrukturyzacji 34
4. Przedsięwzięcia inwestycyjne a restrukturyzacja 38

Rozdział III. Część Badawcza 40
1. Działalność Kompanii Węglowej S.A. 40
1.1. Geneza powstania i historia 40
1.2. Przedmiot działalności 40
1.3. Struktura organizacyjna 42
2. Metodologia badań na podstawie literatury 43
3. Kierunki procesów restrukturyzacyjnych 47
4. Charakterystyka badanej KWK 48
5. Analiza wyników badań własnych 49
6. Postawy pracowników 67
7. Efekty restrukturyzacji 67

Zakończenie 69

Bibliografia 71

Spis tabel 74

Spis rysunków 75

Aneks 77

Możliwości młodzieży na rynku pracy-zostać czy wyjechać

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. PRACA-ROLA I ZAKRES ZNACZENIOWY 5
1. Istota i znaczenie pracy 5
1.1. Praca jako wartość i podstawowa potrzeba człowieka 5
1.2. Praca w ujęciu socjologicznym 9
1.3. Znaczenie pracy w wymiarze indywidualnym i zbiorowym 10
2. Zawód- zakres pojęciowy i rola 12
2.1. Pojęcie zawodu 12
2.2. Aspekt społeczny zawodu 13
3. Aspiracje i wartości polskiej młodzieży 19
4. Działania podejmowane na rzecz realizacji aspiracji zawodowych młodzieży w Polsce 22
4.1. Młodzież na polskim rynku pracy 22
4.2. Doradztwo zawodowe 23
4.3. Biura karier 25
4.4. Aktywizacja zawodowa młodzieży oraz absolwentów 25

ROZDZIAŁ II. PODSTAWY METODOLOGICZNE BADAŃ WŁASNYCH 30
1. Przedmiot i cel badań 30
2. Problemy i hipotezy badawcze 30
3. Metody i techniki badań 36
4. Charakterystyka próby badawczej 40

ROZDZIAŁ III. ASPIRACJE I MOŻLIWOŚCI MŁODZIEŻY NA POLSKIM RYNKU PRACY W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH 43
1. Analiza wyników badań 43
2. Wnioski 53

ZAKOŃCZENIE 56
BIBLIOGRAFIA 58
SPIS RYSUNKÓW 60
ANEKS 61