Prace dyplomowe z kierunku Ekonomia

prace dyplomowe z ekonomii

Analiza i ocena działalności sektora MSP w opolskim

Wstęp 2

Rozdział I. Małe i średnie przedsiębiorstwa wobec procesów integracji gospodarki światowej 5
1.1. Wyodrębnienie małej i średniej przedsiębiorczości z klasyfikacji podmiotów gospodarczych 5
1.2. Klasyfikacja kompetencji małych i średnich przedsiębiorców 9
1.3. Statystyka małych i średnich przedsiębiorstw 14
1.4. Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 18

Rozdział II. Małe i średnie przedsiębiorstwa jako podmiot sprawczy regionalnej przedsiębiorczości 23
2.1. Zarządzanie przez przedsiębiorczość małymi i średnimi przedsiębiorstwami 23
2.2. Przedsiębiorczość w strategii rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw 29
2.3. Potrzeby szkoleniowe małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie wyzwalania przedsiębiorczości w regionie 32
2.4. Formy wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw 37

Rozdział III. Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorców w województwie opolskim 47
3.1. Historia i położenie województwa 47
3.2. Gospodarka i finanse województwa 51
3.2.1. Budżet i majątek 52
3.2.2. Strategia rozwoju 55
3.3. Analiza potencjału małych i średnich przedsiębiorstw 59
3.4. Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości a rozwój województwa 64
3.5. Bariery rozwoju sektora MSP w województwie opolskim 68

Zakończenie 74
Bibliografia 78
Spis tabel 82
Spis rysunków 83

Wykorzystanie analizy wskaźnikowej np. przedsiębiorstwa Barlinek

Wstęp 2

Rozdział I. Istota analiz w przedsiębiorstwie 4
1.1. Istota analiz ekonomiczno-finansowych 4
1.2. Sprawozdawczość finansowa źródłem informacji o przedsiębiorstwie 9
1.3. Kierunki i sposoby analizy wyników finansowych przedsiębiorstwa 14
1.3.1. Przyczynowa ocena wyniku finansowego 14
1.3.2. Model Du’Ponta jako odzwierciedlenie rentowności kapitału własnego 18
1.3.3. Analiza piramidalna rentowności przedsiębiorstwa 21
1.4. Znaczenie analizy ekonomiczno – finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem 23

Rozdział II. Metody analizy wskaźnikowej przedsiębiorstwa 27
2.1. Charakterystyka wybranych metod analizy finansowej 27
2.2. Wstępna analiza sprawozdawczości finansowej 32
2.3. Narzędzia analizy wskaźnikowej 35
2.3.1. Analiza płynności finansowej 35
2.3.2. Analiza zadłużenia 38
2.3.3. Analiza rentowności 41
2.3.4. Analiza sprawności działania przedsiębiorstwa 43
2.4. Prezentacja wyników analizy finansowej 46

Rozdział III. Analiza wskaźnikowa kondycji ekonomiczno – finansowej przedsiębiorstwa Barlinek S.A. 50
3.1. Analiza płynności finansowej 50
3.2. Analiza zadłużenia 52
3.3. Analiza rentowności 55
3.4. Analiza sprawności działania 57

Zakończenie 61
Bibliografia 63
Spis tabel 66
Spis rysunków 67
Spis wykresów 68
Załączniki 69

Źródła finansowania małych przedsiębiorstw w Polsce

Wstęp 3

Rozdział I. Małe przedsiębiorstwa w gospodarce narodowej 5
1. Definicje małej firmy, kryteria zaliczania przedsiębiorstwa do klasy małych i średnich przedsiębiorstw 5
2. Klasyfikacja przedsiębiorstw według kryteriów ilościowych i jakościowych 9
3. Systematyzacja małych firm 11
4. Znaczenie małych firm w rozwoju gospodarki narodowej 14
5. Problemy rozwojowe małych firm 20

Rozdział II. Formy wspierania rozwoju, finansowanie małych firm 25
1. Istota procesu finansowania przedsiębiorstwa 25
2. Rodzaje finansowania 29
2.1. Kapitały własne 31
2.2. Kapitały obce 32
3. Wybrane formy finansowania 34
3.1. Kredyt bankowy 34
3.2. Kredyty dostawcy 38
3.3. Kredyt odbiorcy 39
3.4. Weksle 41
3.5. Faktoring 42
3.6. Leasing 43

Rozdział III. Instytucje wspierające rozwój małych przedsiębiorstw 46
1. Fundusze strukturalne 46
2. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 51
3. Polska Fundacja Promocji Małych i Średnich Przedsiębiorstw 53
4. Inkubator przedsiębiorczości (business incubator) 55
5. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) 60
6. Fundusz Mikro Sp. z o.o. 63
7. Rejonowy Urząd Pracy 65

Rozdział IV. Cześć praktyczna 67
1. Ogólny opis przedsiębiorstwa 68
1.1. Uzasadnienie decyzji o rozpoczęciu działalności przedsiębiorstwa 68
1.2. Finansowanie przedsięwzięcia 68
1.3. Forma rejestracji działalności gospodarczej 71
1.4. Profil przedsiębiorstwa 71
1.5. Organizowania i prowadzenie przedsiębiorstwa 71
1.6. Zamierzenia na przyszłość 71
2. Analiza pozycji strategicznej przedsiębiorstwa 72
3. Plan techniczny 74
4. Plan marketingowy 75
5. Plan finansowy 77

Załączniki 79
Zakończenie 81
Bibliografia 82
Spis tabel i rysunków 86

Znaczenie specjalnych stref ekonomicznych dla rozwoju regionu

Wstęp 2

Rozdział I. Pojęcie i cele rozwoju regionalnego 4
1.1. Region i rozwój regionalny 4
1.2. Programowanie rozwoju regionalnego 6
1.3. Czynniki rozwoju regionalnego 9
1.4. Budowa i finansowanie strategii rozwoju regionalnego 13

Rozdział II. Czynniki rozwoju regionalnego 18
2.1. Regionalne aspekty koniunktury gospodarczej 18
2.2. Zróżnicowanie rozwoju regionalnego 22
2.3. Polityka regionalna jako instrument podwyższania konkurencyjności polskich regionów 27
2.3.1. Informacja jako czynnik rozwoju regionalnego 27
2.3.2. Czynniki wzrostu konkurencyjności obszarów wiejskich 30

Rozdział III. Charakterystyka Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 33
3.1. Ogólna charakterystyka Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 33
3.2. Struktura organizacyjna LSSE 40
3.3. Strategia rozwoju LSSE 43

Rozdział IV. Analiza wpływu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na rozwój regionalny 47
4.1. Statystyki funkcjonowania Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 47
4.2. Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna na tle pozostałych stref 49
4.3. Szanse polskich regionów 56

Zakończenie 61
Bibliografia 64
Spis tabel i rysunków 67

Wpływ wzrostu gospodarczego Chin

Wstęp 2

Rozdział I. Podstawowe informacje o Chińskiej Republice Ludowej 4
1.1. Ogólna charakterystyka 4
1.2. Udział Chin w tworzeniu światowego PKB 8

Rozdział II. Handel zagraniczny Chin 14
2.1. Rozwój handlu zagranicznego Chin 14
2.2. Wymiana zagraniczna z Polską 16

Rozdział III. Wpływ wzrostu gospodarczego na gospodarkę światową 18
3.1. Wzrost gospodarczy Chin a gospodarka światowa 18
3.2. Rola Unii Europejskiej w rozwoju Chin 21

Zakończenie 24
Bibliografia 26
Spis rysunków, tablic i wykresów 27

Wstęp

Globalizacja i jej wpływ na handel międzynarodowy nie jest zjawiskiem negatywnym. Co prawda przyczynia się do marginalizacji pewnych regionów, jednak pozwala na rozwój innym. Przykładem tego może być rosnąca w ostatnich latach rola Chin. Otwarcie tej wielkiej gospodarki na rynki światowe spowodowało, że w krótkim czasie znalazły się one wśród największych światowych eksporterów. Zarówno reformy jak i wysoka dynamika wzrostu gospodarczego wpłynęły na zmianę pozycji Chin w gospodarce światowej. Przełomowym wydarzeniem było wprowadzenie w roku 1978 przez Deng Xiaopinga programu ambitnych reform gospodarczych. Kolejne reformy gospodarcze i postępujące otwarcie gospodarki Chin włączyły ten kraj w system gospodarki i handlu światowego. Przystąpienie do Światowej Organizacji Handlu i podporządkowanie się regulacjom MFW przyspieszyły proces integracji z gospodarką światową.

Wzrost powiązań z gospodarką światową znalazł odzwierciedlenie w rosnącej pozycji Chin na arenie międzynarodowej. Z pozycji mało znaczącego, zamkniętego i zacofanego gospodarczo kraju przeszły do roli lidera gospodarki azjatyckiej, a obecnie stają się liderem na skalę światową. Aktywizacja gospodarcza Chin przyczyniła się do wzrostu ich atrakcyjności inwestycyjnej. Wzrost zaufania inwestycyjnego związany jest również z umiejętną polityką promującą i wspierającą inwestorów. Chiny są jednym z głównych partnerów handlowych Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej i Japonii.

Opinie wielu przedstawicieli elit zachodnich dotyczące krajów azjatyckich często grzeszą europocentryzmem. Przenoszenie euro – amerykańskich schematów w inne zupełnie warunki, przy innych kulturach, doświadczeniach i tradycjach, prowadzić musi do nieporozumień. Szczególnie jaskrawym tego przykładem są Chiny. Lynn T. White odwołuje się do metafory patrzenia na Chiny nie poprzez okno, lecz zwierciadło. Jego zdaniem zachodni intelektualiści od kilku stuleci mówią o Chinach szukając tam pozytywnych przykładów do wychwalania, lub zjawisk budzących grozę w ich własnym świecie – do potępiania. Ich wyobrażenia – jak pisze – często mają o wiele więcej wspólnego z ich własną sytuacją, niż z czymkolwiek w Chinach… Uproszczenia zawarte w półprawdach nie są już nawet tak istotne. Poważniejszym problemem jest bowiem to, iż takie wyobrażenia dotyczą przede wszystkim samych ludzi Zachodu, nie zaś Chin.

Obecnie można powiedzieć, że cywilizacja chińska jest jedną z najstarszych cywilizacji na naszej planecie.

Celem niniejszej pracy było ukazanie wpływu wzrostu gospodarczego Chin na gospodarkę światową.

Praca składa się z trzech rozdziałów.

W rozdziale pierwszym przedstawiono podstawowe informacje o Chińskiej Republice Ludowej. W rozdziale tym dokonano ogólnej charakterystyki Chin oraz omówiono udział Chin w tworzeniu światowego PKB.

W rozdziale drugim omówiono handel zagraniczny Chin. W tej części pracy przeanalizowano rozwój handlu zagranicznego Chin oraz omówiono wymianę zagraniczną z Polską.

W rozdziale trzecim omówiono wpływ wzrostu gospodarczego Chin na gospodarkę światową. W rozdziale tym omówiono wzrost gospodarczy Chin oraz rolę Unii Europejskiej jej rozwoju.

Praca została napisana w oparciu o dostępną literaturę fachową, raporty i artykuły zamieszczone w prasie i w internecie oraz w oparciu o aktualne akty normatywne i prawne.

Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na funkcjonowanie gminy

Wstęp 2

Rozdział I. Charakterystyka bezpośrednich inwestycji zagranicznych w świetle literatury przedmiotu 4
1.1. Koncepcje objaśniające zjawisko bezpośrednich inwestycji zagranicznych 4
1.2. Zasadnicze pojęcia dotyczące zjawiska bezpośrednich inwestycji zagranicznych 9
1.2.1. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a inwestycje portfelowe 9
1.2.2. Organizacje bezpośredniego inwestowania i ich działalność 11
1.3. Minimalizacja ryzyka bezpośrednich inwestycji zagranicznych 14
1.4. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a krajowa gospodarka 17

Rozdział II. Charakterystyka gminy Kobierzyce 24
2.1. Rys historyczny gminy Kobierzyce 24
2.2. Miejsce gminy Kobierzyce w powiecie wrocławskim i województwie Dolnośląskim 26
2.3. Potencjał gospodarczy gminy 27
2.3.1. Infrastruktura techniczna gminy 28
2.3.2. Struktura sektora przedsiębiorstw 32
2.3.3. Struktura zawodowa i wiekowa ludności 38
2.4. Obraz finansowy gminy Kobierzyce 43

Rozdział III. Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla funkcjonowania gminy Kobierzyce 44
3.1. Rozmiary bezpośrednich inwestycji zagranicznych w gminie 44
3.1.1. Struktura według sekcji PKD 44
3.1.2. Rozmieszczenie przestrzenne 49
3.2. Źródła pochodzenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w gminie 52
3.3. Motywy podejmowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w gminie 54
3.4. Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla funkcjonowania i rozwoju gminy 55
Załączniki 57

Zakończenie 59
Bibliografia 61
Spis tabel 63
Spis rysunków 64

Warunki prowadzenia działalności gospodarczej przez MSP w Polsce i UE

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. ZNACZENIE SEKTORA MSP W GOSPODARCE 4
1.1. Istota i cechy specyficzne MSP 4
1.2. Rola MSP na rynku pracy 9
1.3. Innowacyjność MSP 13
1.4. Znaczenie sektora MSP w tworzeniu PKB 16

ROZDZIAŁ II. WYMOGI I OGRANICZENIA STAWIANE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWOM W RAMACH WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ 21
2.1. Procesy dostosowawcze gospodarki polskiej do warunków Unii Europejskiej 21
2.2. Procesy dostosowawcze przedsiębiorstw do wymogów Unii Europejskiej 25
2.3. Koszty i korzyści z integracji europejskiej dla małych i średnich firm 34
2.4. Problemy formułowania i wdrażania strategii w małych i średnich przedsiębiorstwach na tle wymogów unijnych 41

ROZDZIAŁ III. STYMULANTY I BARIERY ROZWOJU MSP 48
3.1. Polityka wspierania rozwoju MSP 48
3.1.1. Pomoc publiczna w świetle zmian legislacyjnych po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej 49
3.1.2. Instytucje wspierające MSP 53
3.1.3. Programy wspierania dla MSP 58
3.2. Bariery ograniczające prowadzenie działalności gospodarczej przez MSP 65
3.2.1. Bariery związane z pozapłacowymi kosztami pracy 66
3.2.2. Bariery podatkowe 67
3.2.3. Bariery zatrudnienia 68
3.2.4. Bariery administracyjne 70
3.2.5. Bariery finansowe 71
3.2.6. Inne bariery 72

ZAKOŃCZENIE 74
BIBLIOGRAFIA 76
SPIS RYSUNKÓW 82
SPIS TABEL 83

Systemy czasu pracy

Wstęp 2

Rozdział I. Istota czasu pracy i wymiar czasu pracy 3
1.1. Pojęcie czasu pracy 3
1.1.1. Definicja systemu czasu pracy 3
1.1.2. Czas pracy a praca zmianowa 8
1.1.3. Doba i tydzień pracowniczy 9
1.1.4. Ustalanie systemów czasu pracy 10
1.2. Wymiar czasu pracy 11
1.2.1. Dobowy czas pracy 11
1.2.2. Tygodniowy czas pracy 14
1.2.3. Czas pracy w okresie rozliczeniowym 18

Rozdział II. Opis systemów czasu pracy 21
2.1. Podstawowy 21
2.2. Zrównoważonego czasu pracy 22
2.3. Zadaniowy 24
2.4. Skróconego tygodnia pracy 25
2.5. „Pracy weekendowej” 25
2.6. Praca tymczasowa jako nietypowa forma zatrudnienia 33

Rozdział III. Systemy szczególne czasu pracy 43
3.1. W ruchu ciągłym 43
3.1.1. Charakterystyka systemu 43
3.1.2. Zalety wprowadzenia tego systemu 44
3.1.3. Wady systemu 45
3.2. Akcesoryjny rodzaj czasu pracy – przerywany czas pracy 45
3.2.1. Charakterystyka systemu 45
3.2.2. Ograniczenia systemu 46

Zakończenie 52
Bibliografia 58

System poradnictwa zawodowego w Polsce. Metody pracy doradcy zawodowego

Wstęp 2

Rozdział I. System poradnictwa zawodowego w Polsce 4
1.1. Podstawowe akty prawne regulujące działalność instytucji tworzących system poradnictwa zawodowego 4
1.2. Poradnictwo zawodowe w resorcie edukacji 12
1.3. Poradnictwo zawodowe w resorcie pracy 17
1.4. Metody pracy doradcy zawodowego 18
1.4.1. Zawód: doradca zawodowy 18
1.4.2. Zadania doradcy zawodowego 19
1.4.3. Rozmowa jako podstawowa metoda pracy doradcy zawodowego 20

Rozdział II. Metodologia badań własnych 23
2.1. Przedmiot, cel, problemy, hipotezy badawcze 23
2.2. Metody, techniki i narzędzia badawcze 33
2.3. Teren badań oraz dobór próby badawczej 35

Rozdział III. Metody pracy doradcy zawodowego na przykładzie Firmy „PROGRESS” w świetle badań własnych 43
3.1. Charakterystyka próby badawczej 43
3.2. Metody pracy doradcy zawodowego 43
3.2.1. Prawidłowe rozpoznanie potrzeb i oczekiwań klienta jako fundamenty doradztwa 44
3.2.2. Umiejętność obserwacji, empatii jako cechy zasadnicze doradcy zawodowego 48
3.2.3. Klient doradcy jako indywiduum 50
3.3. Wnioski z badań 55

Zakończenie 59
Bibliografia 65
Spis tabel, rysunków, wykresów 67
Załącznik 68

System opieki zdrowotnej Polski i USA – analiza porównawcza

Wstęp 2

Rozdział I. System opieki zdrowotnej w Polsce 6
1.1. Charakterystyka systemu opieki zdrowotnej w Polsce 6
1.2. Narodowy Fundusz Zdrowia 8
1.3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych 18

Rozdział II. System opieki zdrowotnej w Polsce po wstąpieniu do Unii Europejskiej 21
2.1. Koordynacja w ramach Unii Europejskiej 21
2.2. Ujednolicanie przepisów prawnych państw członkowskich 25
2.3. Problemy polskiego systemu opieki zdrowotnej 29

Rozdział III. System opieki zdrowotnej w USA 32
3.1. Struktura systemu opieki zdrowotnej 32
3.2. Reforma systemu opieki zdrowotnej 33
3.2.1. Rola rządu 33
3.2.2. „Idealny system opieki zdrowotnej” 38
3.3. Wdrożenie reformy 45

Zakończenie 47
Bibliografia 51

Wstęp

Zdrowie stanowi wielostronną wartość jednostkową i społeczną. Stan zdrowia społeczeństwa wpływa na jego potencjał wytwórczy i pomyśl­ność życiową obywateli. W rezultacie, ochrona zdrowia stała się z czasem jednym z najważniejszych segmentów polityki społecznej współczesnych państw.

Równoczesne postępy w dziedzinie medycyny i nauk wspoma­gających jej rozwój, nieustannie poszerzają możliwości w zakresie pro­filaktyki i leczenia chorób oraz przedłużania życia. Rozbudowie ulega sieć instytucji i placówek profilaktyczno-leczniczych, rehabilitacyjnych i opiekuńczych. Do wzrostu potrzeb w tym zakresie przyczynił się także postępujący proces starzenia się społeczeństwa. Zrozumiałe, że musi to rzutować na poziom wydatków w dziedzinie ochrony zdrowia. Ich udział w dochodzie narodowym ulega dynamicznemu powiększaniu.

Ekono­miczne aspekty ochrony zdrowia stały się centralnym zagadnieniem dla wszystkich zainteresowanych jej aktualnym funkcjonowaniem i dalszym rozwojem. Rodzi to szereg pytań dotyczących polityki zdrowotnej, wy­boru preferowanych kierunków rozwoju, zakresu odpowiedzialności pań­stwa za zdrowie jednostki, organizacji i finansowania publicznych zakła­dów opieki zdrowotnej, itp.

Celem pracy jest zaprezentowanie systemu opieki zdrowotnej Polski i USA.

Praca składa się z trzech rozdziałów.

W pierwszym rozdziale zaprezentowany jest system opieki zdrowotnej w Polsce, a więc: charakterystyka systemu opieki zdrowotnej w Polsce, Narodowy Fundusz Zdrowia oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych.

W drugim rozdziale opisany jest system opieki zdrowotnej w Polsce po wstąpieniu do Unii Europejskiej, a więc: koordynacja w ramach Unii Europejskiej, ujednolicanie przepisów prawnych państw członkowskich oraz problemy polskiego systemu opieki zdrowotnej.

W trzecim rozdziale przedstawiony jest system opieki zdrowotnej w USA, a więc: struktura systemu opieki zdrowotnej, reforma sytemu opieki zdrowotnej oraz wdrożenie reformy.

[…]