Prace dyplomowe z kierunku: Ekonomia

prace dyplomowe z ekonomii

Specyfika internacjonalizacji przedsiębiorstw technologicznych

Wstęp 4

Rozdział I. Ekspansja międzynarodowa przedsiębiorstw jako efektywny sposób dostosowany do otoczenia globalizującego się 7
1.1. Globalizacja a internacjonalizacja 7
1.2. Motywy i źródła przewagi 15
1.3. Struktura strategii internacjonalizacji biznesu 23

Rozdział II. Sektor wysokich technologii 29
2.1. Istota i pojęcie wysokich technologii 29
2.2. Znaczenie innowacji w sektorze wysokich technologii 32
2.3. Wielkość sektora w Polsce 41
2.4. Przyszłość elektroniki, informatyki i telekomunikacji 44

Rozdział III. Modele internacjonalizacji przedsiębiorstw technologicznych 49
3.1. Internacjonalizacja i globalizacja życia gospodarczego w świetle teorii 49
3.2. Internacjonalizacja na poziomie makro 54
3.3. Internacjonalizacja na poziomie mikro 63
3.4. Internacjonalizacja etapowa, ewolucyjna, tradycyjna (model Uppsala) 73
3.5. International new ventures (born globals) 74

Rozdział IV. Internacjonalizacja w firmie Nokia i Siemens 77
4.1. Charakterystyka firmy Nokia 77
4.2. Analiza SWOT dla firmy Nokia 81
4.3. Motywy internacjonalizacji firmy Nokia 84
4.4. Analiza SWOT form internacjonalizacji firmy Nokia 89
4.5. Międzynarodowy cykl życia produktów firmy Nokia 90
4.6. Globalizacja marki i dystrybucja międzynarodowa 94
4.7. Znaczenie KTN’ów we współczesnym świecie – przykład Siemens 96

Zakończenie 108
Bibliografia 110
Spis tabel 114
Spis rysunków 115

Rynek pracy w Polsce po 1990 roku

Wstęp 2

Rozdział 1. Rynek pracy w świetle Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 4
1.1. Podstawowe pojęcia 4
1.2. Instytucje rynku pracy 7
1.2.1. Publiczne służby zatrudnienia 8
1.2.2. Ochotnicze Hufce Pracy i Agencje Zatrudnienia 13
1.2.3. Instytucje szkoleniowe 14
1.2.4. Instytucje dialogu społecznego oraz instytucje partnerstwa lokalnego 15
1.3. Usługi rynku pracy 16
1.4. Instrumenty rynku pracy 21

Rozdział 2. Zatrudnienie i bezrobocie w świetle prawa pracy 28
2.1. Prawo pracy w polskim ustawodawstwie 28
2.2. Warunki zatrudnienia 33
2.3. Bezrobocie jako zagadnienie prawa pracy 39
2.4. Ochrona miejsc pracy a interes prawników, pracodawców i bezrobotnych 44

Rozdział 3. Krajowy rynek pracy po akcesji Polski do Unii Europejskiej 52
3.1. Wiek i struktura bezrobocia 52
3.2. Programy przeciwdziałania bezrobociu w Polsce 58
3.2.1. System aktywizacji długotrwale bezrobotnych 58
3.2.2. Ograniczanie bezrobocia wśród młodzieży 62
3.3. Programy przeciwdziałania bezrobociu w Unii Europejskiej 65
3.4. Nowa, zintegrowana strategia promowania zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu w Unii Europejskiej 67

Zakończenie 72
Bibliografia 74
Spis tabel i rysunków 77

Rynek e-commerce w Polsce

drugi rozdział pracy MBA

Rozdział II. E-commerce w Polsce 3
2.2. E-commerce w Polsce 3
2.2.1. Co kupujemy przez Internet 3
2.2.2. Sposoby płatności i dostarczenia towarów 12
2.3. Zagrożenia i korzyści dla tradycyjnego handlu detalicznego wynikające z rozwoju e-commerce w Polsce 19
2.3.1. Internet a dystrybucja 19
2.3.2. Bariery rozwoju e-commerce 24

Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw w powiecie siedleckim

Wstęp 3

Rozdział I. Zmiany w otoczeniu biznesu spowodowane akcesją Polski do Unii Europejskiej 6
1. Podstawy prawne funkcjonowania MSP w Unii Europejskiej 6
2. Korzystanie z unijnych instrumentów pomocy 16
3. Innowacyjność i technologia 21
4. Obowiązkowe dostosowania do norm i przepisów unijnych 23

Rozdział II. Działania wspierające małych i średnich przedsiębiorców z wykorzystaniem środków UE 27
1. Znaczenie małej i średniej przedsiębiorczości dla społeczeństwa i gospodarki 27
2. Fundusze strukturalne Unii Europejskiej z punktu widzenia wspierania małych i średnich przedsiębiorstw 31
2.1. Sektorowy Program Operacyjny – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw 32
2.2.Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 34
3. Krajowe programy wspierania małej i średniej przedsiębiorczości 35
4. Regionalne Programy wspierania małej i średniej przedsiębiorczości 39

Rozdział III. Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w powiecie siedleckim 46
1. Położenie i charakterystyka miasta – powiatu 46
2. Mała i średnia przedsiębiorczość w latach 2000 – 2006 52
3. Działania wspierające małą i średnią przedsiębiorczość 58

Zakończenie 64
Bibliografia 66

Republika Federalna Niemiec jako jedna z wiodących gospodarek świata

Wstęp 2

Rozdział I. Przyczyny aktywnego uczestnictwa RFN w tworzeniu integracji europejskiej w latach 50. XX wieku 4
1.1 Pierwsze koncepcje i inicjatywy integracyjne w Europie po II wojnie światowej 4
1.2 Rola RFN w integracji politycznej i gospodarczej w latach 50-tych 18
1.3 Innowacyjność i przewaga konkurencyjna gospodarki niemieckiej 24

Rozdział II. Rola RFN w handlu światowym 33
2.1. Wielkość i dynamika wymiany handlowej Niemiec 33
2.2. Struktura towarowa handlu Niemiec ze światem 44
2.3. Niemcy na rynku usług 49

Rozdział III. Niemcy jako inwestor poza swoim krajem i jako kraj napływu zagranicznego kapitału 53
3.1 Rozwój inwestycji zagranicznych Niemiec (dynamika) 53
3.2 Analiza struktury inwestycji RFN (w jakich kierunkach) 65
3.3 Główne obszary inwestowania Niemiec (od II wojny światowej) 75

Zakończenie 84

Bibliografia 88

Spis tabel 92

Spis wykresów 93

Spis rysunków 94

Problem bezrobocia w gminie na przykładzie miasta Olsztyn

Wstęp 3

Rozdział I. Bezrobocie – istota i zakres pojęciowy 5
1.1. Bezrobocie – ujęcie teoretyczne 5
1.2. Rodzaje bezrobocia 7
1.3. Ekonomiczne teorie bezrobocia 11
1.4. Pomiar bezrobocia 19
1.4.1. Przepływy na rynku pracy 19
1.4.2. Stopa bezrobocia 20
1.5. Skutki bezrobocia 24
1.5.1. Skutki ekonomiczne 24
1.5.2. Skutki społeczne – wpływ bezrobocia na styl i jakość życia 25
1.6. Regulacje prawne 25

Rozdział II. Metody zwalczania bezrobocia 32
2.1. Podmioty polityki państwa na rynku pracy 32
2.2. Finansowanie polityki państwa na rynku pracy 35
2.3. System urzędów pracy 42
2.4. Skuteczność programów polityki państwa na rynku pracy w opinii zarządów gmin 47

Rozdział III. Bezrobocie w gminie Olsztyn 53
3.1. Ogólna charakterystyka gminy 53
3.1.1. Położenie i podział administracyjny 53
3.1.2. Ludność – demografia, struktura 54
3.1.3. Struktura gospodarki 56
3.1.4. Ogólna charakterystyka sytuacji społeczno-gospodarczej 56
3.2. Rynek pracy w gminie 58
3.2.1. Wielkość zatrudnienia 58
3.2.2. Skala bezrobocia 60
3.2.3. Dynamika rynku pracy 62
3.2.4. Zmiany w liczbie podmiotów gospodarczych 66
3.2.5. Ogólna ocena sytuacji – czynniki wpływające na zmianę poziomu bezrobocia 68

Zakończenie 71
Spis tabel i rysunków 73
Bibliografia 74

Pranie brudnych pieniędzy

Wstęp 2

Rozdział I. Pojęcie i istota prania brudnych pieniędzy 4
1. Definicje 4
2. Regulacje prawne (jak ustosunkowane jest prawo do tego procederu) 8
2.1. Regulacje krajowe 8
2.2. Regulacje międzynarodowe 11
3. Etapy prania brudnych pieniędzy – fazy 16
4. Wykorzystywane techniki 18

Rozdział II. Sposoby prania brudnych pieniędzy 27
1. Wpływ prania brudnych pieniędzy na gospodarkę 27
2. Pranie pieniędzy w oazach podatkowych 32
3. Pranie brudnych pieniędzy w Polsce i na świecie 36

Rozdział III. Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy podejmowane przez instytucje finansowe lub zwalczanie prania brudnych pieniędzy 44
1. Instytucje krajowe, instytucje międzynarodowe, instytucje i organizacje międzynarodowe 44
2. Identyfikacja podejrzanych transakcji 52
3. Polityka „poznaj swojego klienta” i przeciwdziałanie procederowi w bankach 56
4. Pranie brudnych pieniędzy a tajemnica bankowa 61
5. Rola Banku Centralnego w przeciwdziałaniu prania brudnych pieniędzy 63

Zakończenie 66
Bibliografia 68
Spis rysunków 71

Problemy bezrobocia w Polsce wynikające z procesów transformacji polskiej gospodarki

Wstęp 2
Rozdział I. Transformacja systemowa w Polsce 4
1.1. Główne cele transformacji 4
1.2. Pojęcie transformacji 9
1.3. Makroekonomiczne uwarunkowania zjawiska bezrobocia 14
1.4. Skutki społeczno-gospodarcze reform 18
Rozdział II. Ogólna charakterystyka zjawiska bezrobocia 23
2.1. Bezrobocie – zagadnienia wstępne 23
2.2. Przyczyny powstawania 25
2.3. Rodzaje bezrobocia 29
2.4. Pozytywne i negatywne skutki bezrobocia 32
2.5. Aktywne i pasywne sposoby walki z bezrobociem 35
Rozdział III. Regionalne zróżnicowanie zjawiska bezrobocia w Polsce 45
3.1. Wielkość i dynamika zmian bezrobocia w Polsce w latach 1990 – 2005 46
3.2. Struktura wiekowa i zawodowa osób bezrobotnych w Polsce 51
3.3. Bezrobocie w Polsce na tle UE 56
3.4. Perspektywy zmian na rynku pracy w Polsce po wstąpieniu do UE 60
Zakończenie 64
Bibliografia 66
Spis rysunków 71

Rola handlu zagranicznego w gospodarce Polski

Wstęp 2

Rozdział I. Tradycyjne i współczesne teorie handlu zagranicznego 4
1.1. Istota, cele i funkcje handlu zagranicznego 4
1.2. Teorie klasyczne handlu zagranicznego 9
1.3. Współczesne teorie i modele handlu zagranicznego 13

Rozdział II. Rola handlu zagranicznego w gospodarce 23
2.1. Wpływ handlu zagranicznego na zmianę struktury dochodu narodowego 23
2.2. Wpływ handlu zagranicznego na zwiększenie efektywności gospodarowania 25
2.3. Wpływ handlu zagranicznego na wielkość dochodu narodowego 38

Rozdział III. Rola handlu zagranicznego w gospodarce Polski w latach 2014-2016 43
3.1. Warunki wzrostu gospodarczego w Polsce w latach 2014-2016 – podstawowe makroproporcje 43
3.2. Popyt na polski eksport, podaż importowa oraz kalkulacyjne ceny eksportu i importu 48
3.3. Szacunek terms of trade Polski w obrotach surowcowych 51

Zakończenie 64

Bibliografia 66

Spis tabel 70

Spis wykresów 71

Polityka gospodarcza Korei Południowej

Wstęp

Rozdział I. Rola państwa w procesie uprzemysłowienia Korei Południowej

1.1. Strategia rozwoju w I generacji krajów nowo uprzemysłowionych
1.2. Fazy uprzemysłowienia i główne branże
1.2.1. Pośredni wpływ państwa na rozwój branż przemysłowych
1.2.2. Ograniczona rola państwa w finansowaniu wzrostu gospodarczego – kryzys gospodarczy
1.2.3. Dominująca produkcja
1.3. Rola chaeboli w realizacji polityki gospodarczej państwa

Rozdział 2. Polityka rządu koreańskiego w sferze wymiany handlowej z zagranicą.

2.1. Instrumenty taryfowe i pozataryfowe regulujący handel międzynarodowy
2.2. Środki proeksportowe i bariery celne stosowane przez rząd koreański

Rozdział 3. Struktura towarowa obrotów w handlu zagranicznym według sekcji SITC

Rozdział 4. Obroty i kierunki w wymianie handlowej w latach 2017-2019

4.1. Obroty i bilans w latach 2017-2019
4.2. Handel zagraniczny Korei w układzie grup krajów i regionów w latach 2017-2019

Rozdział 5. Główni partnerzy w wymianie handlowej Korei w latach 2017-2019

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel