Prace dyplomowe z kierunku: Ekonomia

prace dyplomowe z ekonomii

Znaczenie małych i średnich firm i efektywność ich działania

Wstęp 2

Rozdział I. Rola małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej 4
1.1. Pojęcie przedsiębiorstw i kryteria ich klasyfikacji 4
1.2. Definicja i istota małych i średnich przedsiębiorstw 11
1.3. Rozwój sektora MSP po 1989r. 16
1.4. Formy prawno – organizacyjne prowadzenia działalności gosp. w Polsce 19

Rozdział II. Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej i ich wpływ na sektor MSP w Polsce 26
2.1. Małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej 26
2.2. Małe i średnie przedsiębiorstwa w polskiej gospodarce i ich nadzieje związane z przystąpieniem do Unii Europejskiej 31
2.3. Wpływ integracji na sektor małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 35
2.4. Program wsparcia sektora małych i średnich przedsiębiorstw realizowany ze środków unijnych 38

Rozdział III. Analiza efektywności działania MSP na przykładzie SUPOL – ART drewno świata 50
3.1. Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim 50
3.2. Początek działalności firmy i jej formy prawne 56
3.3. Rozwój działalności firmy i możliwości rozwoju i rozszerzenia zakresu świadczonych usług 58
3.4. Wynik finansowy przedsiębiorstwa 64

Załączniki 78
Zakończenie 85
Bibliografia 87
Spis rysunków i tabel 91

Kryzysy finansowe we współczesnym świecie

Wstęp 3

1. Kryzysy finansowe w teorii i praktyce 4
1.1 Teorie i ujęcia definicyjne kryzysów. 4
1.2 Przyczyny kryzysów finansowych. 9
1.3. Przykłady kryzysów na runku światowym 12
1.4. Skutki kryzysów. 15

2. Megatrendy we współczesnym świecie i ich wpływ na kryzys 17

3. Euro czy dolar pieniądzem przyszłości 23

Zakończenie 31
Bibliografia 32

Kryzys jest słowem pochodzenia greckiego (crisis – przesilenie) i należy go interpretować oznacza moment przełomowy, rozstrzygający, punkt zwrotny. Pojęcie kryzysu występuje we wszystkich aspektach życia człowieka i społeczeństwa.

Nauki społeczne traktują kryzys w kategoriach polityki oraz w kategorii rządowej – następnie globalnie jako kryzysu państwa. Kryzys może dotyczyć wartości etycznych[1]. Kryzys generalnie oznacza podejmowanie decyzji kontrowersyjnych niejednokrotnie w których niezbędne jest podejmowanie działań pod presją czasu[2].

Kryzys postrzegany być może jako nasilenie niekorzystnych zjawisk, przełom pomiędzy fazami rozwoju, a także problem natury decyzyjnej. Specjaliści zajmujący się zarządzaniem przyjęli, że za kryzys uważa się każdą sytuację, która stanowi duże zagrożenie dla podmiotu jako całości. To stan, w którym wskutek gwałtownego spiętrzenia się różnorodnych trudności, zagrożona zostaje realizacja podstawowych funkcji firmy czy państwa przy jednoczesnym ograniczeniu zdolności organizacyjnych do zlikwidowania zaistniałej sytuacji.[3]


[1] R. Smolski, E.H. Stadtmuller, „Słownik encyklopedyczny. Edukacja obywatelska.” Wydawnictwo Europa, Wrocław 1999, s. 73.

[2]  J. Konieczny, „Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, wypadkach i katastrofach.” Garmond, Poznań- Warszawa 2001, s. 9.

[3] B. Barczak, K. Bartusik, Kryzys w przedsiębiorstwie w kontekście aktualnych uwarunkowań gospodarczych [w:] A. Stabryła (red.), Zarządzanie w kryzysie, Mfiles, Kraków 2010, s. 13-14

 

Wpływ korporacji transnarodowych na procesy globalizacji

Wstęp

Rozdział I. Istota procesów globalizacyjnych
1.1 Specyfika problemów globalnych
1.1.1 Wyczerpywalność surowców naturalnych
1.1.2 Degradacja środowiska naturalnego
1.1.3 Problemy demograficzne współczesnego świata
1.1.3.1 Eksplozja demograficzna i jej konsekwencje
1.1.3.2 Kwestia migracji
1.1.4 Problemy ekonomiczno – polityczne
1.1.4.1 Problem zadłużenia
1.1.4.2 Dysproporcje rozwojowe jako kluczowy problem globalny.
1.2 Globalny proces gospodarowania, jego źródła, przyczyny, istota
1.2.1 Liberalizacja w handlu światowym – tło historyczne kształt obecny
1.2.1.1 Polityka WTO
1.2.2 Wpływ rozwoju technologii i postępu technicznego na globalizację gospodarki światowej
1.3 Sceptycy i zwolennicy globalizacji
1.3.1 Ruch przeciwko globalizacji – antyglobaliści
1.4 Korzyści i zagrożenia wynikające z procesów globalizacyjnych

Rozdział II. Miejsce korporacji transnarodowych w gospodarce światowej
2.1. Istota działalności korporacji transnarodowych jej problemowy charakter
2.1.1. Charakterystyka korporacji
2.1.2. Metody działania korporacji transnarodowych
2.1.3. Lokalizacja korporacji transnarodowych
2.2. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne korporacji transnarodowych
2.2.1. Typy inwestycji i wzrost znaczenia ich przepływów
2.2.2. Kierunki inwestycyjne korporacji transnarodowych
2.2. Działalność korporacji transnarodowych jako wyraz procesów globalizacyjnych
2.3.1. Stosowanie IKT w przedsiębiorstwach
2.3.2. Korporacje transnarodowe i ich znaczenie w globalnej „nowej gospodarce”
2.3. Konsekwencje działalności korporacji transnarodowych
2.3.1. Wpływ działalności korporacji na kraj lokaty kapitału
2.3.2. Wpływ działalności korporacji na kraj macierzysty
2.4. Porozumienia strategiczne korporacji
2.4.1. Partnerskie sieci korporacji
2.4.2. Zależności między korporacjami
2.5. Ewolucje zasadniczych strategii Korporacji transnarodowych
2.5.1. Zmiany w strategiach korporacji
2.5.2. Zmiany w łańcuchach tworzenia wartości dodanej KTN
2.5.3. Łańcuch podaży a strategia przedsiębiorstwa

Rozdział III. Przewidywane zmiany w gospodarce światowej na skutek globalizacji
3.1. Globalny charakter usług i produktów korporacji
3.1.1. Korzyści płynące z oferowania globalnych produktów i usług
3.2. Korporacje transnarodowe jako „mocarstwa światowe”
3.3. Przykłady globalnych korporacji przyszłości
3.3.1. NOKIA
3.3.2. Toyota
3.3.3. HP
3.3.4. Siemens
3.4. Wpływ korporacji na procesy globalizacji
3.5. Cechy nowej globalnej gospodarki
3.5.1. Korporacje jako główne podmioty globalizacji
3.5.2. Tendencje triadyzacyjne
3.5.3. Miejsce Europy Środkowej w procesach globalizacyjnych – implikacje dla Polski

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel

Warunki sukcesu zawodowego absolwentów wyższych uczelni technicznych

Wstęp 2

Rozdział I. Rynek pracy a sytuacja absolwentów 5
1.1. Charakterystyka i tendencje zmian na rynku pracy 5
1.2. „Ruch” pracowników (migrantów) a liczba absolwentów 10
1.3. Branżowa struktura zatrudnienia 12
1.4. Poziom i dynamika bezrobocia 13
1.5. Przedsiębiorcy a rynek pracy 15
1.6. Wymagania pracodawców 18

Rozdział II. Sylwetka absolwenta uczelni technicznej widziana oczami przyszłego pracodawcy 26
2.1. Cechy osobowościowe 26
2.2. Umiejętności 29
2.3. Postawy 31
2.4. Wiedza 34
2.5. Praktyka 37
2.6. Profil studenta dziennego i zaocznego – preferencje 39

Rozdział III. Koncepcja badawcza i metodologia badań własnych 47
3.1. Cel i przedmiot badań 47
3.2. Problemy i hipotezy badawcze 49
3.3. Metody i techniki badań 56
3.4. Dobór badanych i przebieg badań 61

Rozdział IV. Warunki sukcesu zawodowego absolwentów wyższych uczelni technicznych na przykładzie Politechniki Częstochowskiej 64
4.1. Charakterystyka Politechniki Częstochowskiej 64
4.1.1. Cele uczelni 64
4.1.2. Program 66
4.1.3. Praktyki 68
4.2. Wyniki badań własnych – warunki sukcesu zawodowego absolwentów 69
4.2.1. Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska 69
4.2.2. Wydział Zarządzania 72
4.2.3. Wydział Elektryczny 74
4.3. Podsumowanie wyników badań oraz determinanty sukcesu zawodowego 76

Zakończenie 83
Bibliografia 85
Spis tabel i rysunków 90
Aneks 91

Tendencje i zagrożenia na polskim rynku pracy

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I ZAGADNIENIA OGÓLNE RYNKU PRACY 5
1.1. Rynek pracy- pojęcie i mechanizm funkcjonowania 5
1.2. Popyt na pracę 7
1.3. Podaż pracy 12
1.4. Segmentacja rynku pracy 14
1.5. Nierównowaga na rynku pracy 17
1.6. Bezrobocie 20

ROZDZIAŁ II RYNEK PRACY W UNII EUROPEJSKIEJ 25
2.1. Uregulowania prawne 25
2.1.1. Swobodny przepływ pracowników 26
2.1.2. Standardy pracy 27
2.1.3. Równość mężczyzn i kobiet 29
2.1.4. Ochrona socjalna 30
2.2. Struktura zatrudnienia w UE 33
2.2.1. Struktura bezrobocia według płci 35
2.2.2. Struktura bezrobocia według wieku 36
2.2.3. Zróżnicowanie regionalne i pochodzenie 38
2.3. Charakterystyka bezrobocia w UE 38
2.4. Wspólne programy działań w sektorze zatrudnienia 45
2.4.1. Program promowania zatrudnienia i zmniejszenia bezrobocia 45
2.4.2. Aktywizacja długotrwale bezrobotnych 48
2.4.3. Program ograniczenia bezrobocia młodzieży 50

ROZDZIAŁ III. POLSKI RYNEK PRACY W OKRESIE PRZEDAKCESYJNYM 52
3.1. Zmiany struktury własności i struktury przedmiotowej 52
3.2. Procesy konkurencyjne na rynku pracy 55
3.3. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne, a rynek pracy 56
3.4. Harmonizacja polskiego prawa z unijnym 61
3.5. Emigracja zarobkowa 66

ROZDZIAŁ IV. OKRES PO WSTĄPIENIU DO UNII EUROPEJSKIEJ NA POLSKIM RYNKU PRACY 71
4.1. Europejska strategia zatrudnienia w Polsce 71
4.1.1. Tendencje w zatrudnieniu 71
4.1.2. Przeciwdziałanie bezrobociu 76
4.2. Skala emigracji do krajów wspólnoty 83
4.3. Preferencje pracodawców i zawody przyszłości 85
4.4. Szanse i zagrożenia dla młodego pokolenia 88

ZAKOŃCZENIE 90

BIBLIOGRAFIA 93

SPIS TABEL 97

SPIS WYKRESÓW 98

Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce i ich znaczenie dla rozwoju regionalnego

dwa pierwsze rozdziały pracy dyplomowej

Rozdział I. Obszary ekonomicznie uprzywilejowane w gospodarce światowej 2
1.1. Geneza specjalnych stref ekonomicznych na świecie 2
1.2. Zmiany w funkcjonowaniu oraz możliwości rozwoju specjalnych stref ekonomicznych 7
1.3. Przykłady specjalnych stref ekonomicznych w wybranych krajach 12

Rozdział II. Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce 20
2.1. Ustanowienie stref ekonomicznie uprzywilejowanych 20
2.2. Warunki prowadzenia działalności gospodarczej oraz ulgi dla inwestorów 23
2.3. Rozmieszczenie SSE na terenie kraju 32
2.4. Rola specjalnych stref ekonomicznych w napływie bezpośrednich inwestycji zagranicznych 35
2.5. Nowelizacja w prawie dotyczącym SSE jako bodziec dla dalszego rozwoju stref 37

Rozwój polskiego sektora samochodowego

Wstęp 2

Rozdział I. Rola transportu samochodowego w polskiej gospodarce 4
1.1. Struktura podmiotowa sektora samochodowego w Polsce 4
1.2. Zasady wykorzystywania przewoźnika drogowego 8
1.3. Miejsce transportu samochodowego w polskiej gospodarce 15
1.4. Wykorzystanie pomocy UE w transporcie drogowym Polski 19

Rozdział II. Rynek przewozów samochodowych w Polsce 24
2.1. Przewozy pasażerskie transportu zbiorowego 24
2.2. Motoryzacja indywidualna 31
2.3. Przewóz ładunków 32

Rozdział III. Rozwój polskiej infrastruktury drogowej 39
3.1. Polska infrastruktura transportowa 39
3.2. Specyfikacja infrastruktury transportu drogowego 42
3.3. Transport drogowy jako przykład modernizacji krajowej infrastruktury transportowej 46
3.4. Konkurencyjność krajowej infrastruktury 49

Rozdział IV. Perspektywy i plany rozwoju transportu 57
4.1. Geneza systemu transportowego Polski 57
4.2. Perspektywy rozwoju polskiego transportu samochodowego 62
4.3. Europejski system transportowy 71

Zakończenie 73
Bibliografia 74
Spis tabel i rysunków 77

Specyfika internacjonalizacji przedsiębiorstw technologicznych

Wstęp 4

Rozdział I. Ekspansja międzynarodowa przedsiębiorstw jako efektywny sposób dostosowany do otoczenia globalizującego się 7
1.1. Globalizacja a internacjonalizacja 7
1.2. Motywy i źródła przewagi 15
1.3. Struktura strategii internacjonalizacji biznesu 23

Rozdział II. Sektor wysokich technologii 29
2.1. Istota i pojęcie wysokich technologii 29
2.2. Znaczenie innowacji w sektorze wysokich technologii 32
2.3. Wielkość sektora w Polsce 41
2.4. Przyszłość elektroniki, informatyki i telekomunikacji 44

Rozdział III. Modele internacjonalizacji przedsiębiorstw technologicznych 49
3.1. Internacjonalizacja i globalizacja życia gospodarczego w świetle teorii 49
3.2. Internacjonalizacja na poziomie makro 54
3.3. Internacjonalizacja na poziomie mikro 63
3.4. Internacjonalizacja etapowa, ewolucyjna, tradycyjna (model Uppsala) 73
3.5. International new ventures (born globals) 74

Rozdział IV. Internacjonalizacja w firmie Nokia i Siemens 77
4.1. Charakterystyka firmy Nokia 77
4.2. Analiza SWOT dla firmy Nokia 81
4.3. Motywy internacjonalizacji firmy Nokia 84
4.4. Analiza SWOT form internacjonalizacji firmy Nokia 89
4.5. Międzynarodowy cykl życia produktów firmy Nokia 90
4.6. Globalizacja marki i dystrybucja międzynarodowa 94
4.7. Znaczenie KTN’ów we współczesnym świecie – przykład Siemens 96

Zakończenie 108
Bibliografia 110
Spis tabel 114
Spis rysunków 115

Rynek pracy w Polsce po 1990 roku

Wstęp 2

Rozdział 1. Rynek pracy w świetle Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 4
1.1. Podstawowe pojęcia 4
1.2. Instytucje rynku pracy 7
1.2.1. Publiczne służby zatrudnienia 8
1.2.2. Ochotnicze Hufce Pracy i Agencje Zatrudnienia 13
1.2.3. Instytucje szkoleniowe 14
1.2.4. Instytucje dialogu społecznego oraz instytucje partnerstwa lokalnego 15
1.3. Usługi rynku pracy 16
1.4. Instrumenty rynku pracy 21

Rozdział 2. Zatrudnienie i bezrobocie w świetle prawa pracy 28
2.1. Prawo pracy w polskim ustawodawstwie 28
2.2. Warunki zatrudnienia 33
2.3. Bezrobocie jako zagadnienie prawa pracy 39
2.4. Ochrona miejsc pracy a interes prawników, pracodawców i bezrobotnych 44

Rozdział 3. Krajowy rynek pracy po akcesji Polski do Unii Europejskiej 52
3.1. Wiek i struktura bezrobocia 52
3.2. Programy przeciwdziałania bezrobociu w Polsce 58
3.2.1. System aktywizacji długotrwale bezrobotnych 58
3.2.2. Ograniczanie bezrobocia wśród młodzieży 62
3.3. Programy przeciwdziałania bezrobociu w Unii Europejskiej 65
3.4. Nowa, zintegrowana strategia promowania zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu w Unii Europejskiej 67

Zakończenie 72
Bibliografia 74
Spis tabel i rysunków 77

Rynek e-commerce w Polsce

drugi rozdział pracy MBA

Rozdział II. E-commerce w Polsce 3
2.2. E-commerce w Polsce 3
2.2.1. Co kupujemy przez Internet 3
2.2.2. Sposoby płatności i dostarczenia towarów 12
2.3. Zagrożenia i korzyści dla tradycyjnego handlu detalicznego wynikające z rozwoju e-commerce w Polsce 19
2.3.1. Internet a dystrybucja 19
2.3.2. Bariery rozwoju e-commerce 24