Prace dyplomowe z kierunku: Ekonomia

prace dyplomowe z ekonomii

Stagnacja gospodarcza jako element cyklu koniunkturalnego

Wstęp
1. Cykl Koniunkturalny w warunkach gospodarki globalnej
1.1 Cykl koniunkturalny w świetle literatury przedmiotu – definicja pojęć
1.2 Charakterystyka cyklu koniunkturalnego
1.2.1 Wskaźniki koniunktury
1.2.2 Interwencjonizm państwowy
1.3 Cykl koniunkturalny na przykładzie gospodarki globalnej
1.3.1 Ameryka
1.3.2 Japonia
1.3.3 Europa
2. Stagnacja gospodarcza jako element cyklu koniunkturalnego
2.1 Stagnacja gospodarcza w odniesieniu do literatury przedmiotu
2.2 Rodzaje stagnacji i jej usytuowanie w cyklu koniunkturalnym
2.3 Czy stagnacja to już kryzys?
2.3 Pierwsze mikro i makroekonomiczne objawy stagnacji w gospodarce na wybranych przykładach międzynarodowych
2. Stagnacja gospodarcza w Polsce
3.1 Charakterystyka gospodarki Polski
3.2 Stagnacja w Polsce a kryzys argentyński – podobieństwa i różnice
3.2.1 Kryzys argentyński
3.2.2 Sytuacja gospodarcza w Polsce w odniesieniu do kryzysu argentyńskiego
3.2.3 Wnioski na podstawie kryzysu argentyńskiego
3.3 Wpływ stagnacji na przedmiot badań
3. Charakterystyka polskiego rynku kapitałowego
3.1 Rola GPW w krajowej gospodarce
3.2 Analiza krajowego popytu
4.2.1 Struktura popytu krajowego w okresie stagnacji gospodarczej
4.2.2 Potencjalny popyt krajowych inwestorów indywidualnych
4.2.3 Podsumowanie analizy popytu krajowych inwestorów indywidualnych
4.2.4 Potencjalny popyt krajowych inwestorów instytucjonalnych
4.2.5 Fundusze inwestycyjne
4.2.6 Fundusze emerytalne
4.2.7 Towarzystwa ubezpieczeniowe
4.3 Elementy krajowego rynku kapitałowego
5. Analiza sektorowa spółek na GPW
5.1 Efektywność spółek publicznych w warunkach dekoniunktury
5.2 Alternatywne instrumenty inwestycyjne o wyższej efektywności
Zakończenie
Bibliografia

Restrukturyzacja z udziałem inwestora stategicznego

Wstęp 2
Rozdział I. Analiza sposobów podnoszenia wartości przedsiębiorstwa; teoria problemu 3
1.1. Charakterystyka źródeł i obszarów wartości przedsiębiorstwa 3
1.2. Wycena wartości firmy 9
1.3. Sposoby podnoszenia wartości firmy 19
Rozdział II. Charakterystyka wpływu inwestora strategicznego na proces restrukturyzacji firmy 25
2.1 Objawy i przyczyny pogarszania się kondycji przedsiębiorstwa 25
2.2. Sposoby restrukturyzacji firmy 28
2.3. Proces restrukturyzacji firmy w warunkach pozyskania inwestora strategicznego 37
Rozdział 3. Alians strategiczny metoda podnoszenia wartości firmy 46
3.1. Pojęcie i klasyfikacja aliansów strategicznych 46
3.2. Poszukiwanie i dobór partnera w procesie tworzenia aliansu strategicznego 55
3.3. Wartość firmy a alians strategiczny 62
Zakończenie 67
Bibliografia 68

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa a kierowanie zatrudnieniem na przykładzie firmy RUCH S.A.

WSTĘP 4
Rozdział I.
Charakterystka firmy 6
1.1. Specyfika przedsiębiorstwa 6
1.2. Analiza otoczenia firmy 10
1.2.1. Analiza PEST 10
1.2.2. Model 5 – sił Portera 12
1.2.3. Analiza SWOT dla ”RUCH” S.A. 13
1.3. Struktura Organizacyjna 15
1.3.1. Charakterystyka organizacji Spółki 15
1.3.2.Charakterystyka obecnego stanu organizacji 17
1.4. Polityka kadrowa 17
1.4.1. Zatrudnienie 17
1.4.2. Struktura wiekowa 20
1.4.3. Organizacja zarządzania zasobami ludzkimi 21
1.4.4. Procedury doboru kadr 22
1.4.5. System szkoleń 24
1.4.6. Zasady wynagradzania 26
ROZDZIAŁ II.
Restrukturyzacja przedsiębiorstwa 28
2.1. Pojęcie restrukturyzacji 28
2.2. Skutki restrukturyzacji przedsiębiorstwa dla pracowników 31
2.3. Zakładane efekty zmian organizacyjnych w „RUCH”S.A. 32
ROZDZIAŁ III.
Szczególne zasady rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn pracodawcy 35
3.1. Pojęcie zwolnienia grupowego 35
3.2. Zwolnienia grupowe – omówienie zmian wybranych przepisów polskich na przestrzeni ostatnich lat 35
3.3. Przyczyny zwolnień grupowych (przyczyny ekonomiczne, likwidacja, upadłość przedsiębiorstwa). 37
3.4. Rola związków zawodowych w przypadku prowadzenia zwolnień grupowych 37
3.5. Prawa i obowiązki pracodawcy w przypadku zastosowania ustawy 39
3.6 Zwolnienia grupowe w praktyce „RUCH” S.A. 40
3.6.1. Procedury zwolnień grupowych 40
3.6.2. Tryb kwalifikowania pracowników do zwolnień 41
3.6.3. Skutki zwolnień grupowych w „RUCH” S.A. 43
ROZDZIAŁ IV.
Outpracement jako narzędzie łagodzenia przebiegu oraz skutków restrukturyzacji 44
4.1. Pojęcie outplacementu 44
4.2. Historia outplacementu i jego rozwój na świecie i w Polsce. 44
4.3. Procedura outplacement 47
4.3.1. Kolejność działań w relacji konsultant – pracownik 52
4.3.2. Źródła pomocy 53
4.4. Podział outplecmentu na indywidualny i grupowy 54
4.5. Outplacement – propozycja programu dla „RUCH” S.A. 55
4.5.1. Cele 55
4.5.2. Korzyści 56
4.5.3. Koszty 57
ZAKOŃCZENIE 59
SPIS TABEL, RYSUNKÓW, WYKRESÓW I SCHEMATÓW 61

Wspieranie sektora MSP w Polsce

WSTĘP

Rozdział 1.
CHARAKTERYSTYKA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW
1.1 Definicje małego i średniego przedsiębiorstwa
1.2 Znaczenie sektora MSP w gospodarce
1.3 Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce na przełomie XX i XXI w.
1.4 Konkurencyjność i innowacyjność w sektorze MSP
1.5 Bariery w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Rozdział 2.
POLITYKA UNII EUROPEJSKIEJ WOBEC SEKTORA
2.1 Przesłanki polityki pomocowej wobec małych i średnich przedsiębiorstw
2.2 Sektor MSP w polityce gospodarczej Unii Europejskiej
2.3 Instrumenty polityki wobec sektora MSP w UE
2.4 Wsparcie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Strategii Lizbońskiej
2.5 Stan sektora MSP w Unii Europejskiej

Rozdział 3.
KSZTAŁTOWANIE POLITYKI WSPIERAJĄCEJ ROZWÓJ SEKTORA MSP W POLSCE
3.1 Sektor MSP jako beneficjent pomocy publicznej
3.2 Doradztwo i rozwój instytucji otoczenia biznesu dla MSP
3.3 Krajowe instrumenty finansowe pomocy dla MSP
3.4 Pomoc finansowa z funduszy strukturalnych UE dla małych i średnich przedsiębiorstw
3.5 Strategie małych i średnich firm w aspekcie pomocy publicznej

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA

Leasing jako forma finansowania działalności gospodarczej

Wstęp    3

Rozdział 1.  Leasing jako forma finansowania działalności gospodarczej    5

1.1. Źródła finansowania działalności gospodarczej    5
1.2. Pojęcie i przedmiot leasingu    21
1.3. Rodzaje leasingu    26
1.3.1. Leasing bezpośredni i pośredni    26
1.3.2. Leasing operacyjny i finansowy    29

Rozdział 2.  Leasing w rachunkowości leasingobiorcy    32

2.1. Warunki umów leasingowych    32
2.1.1. Istota umowy leasingowej    32
2.1.2. Charakterystyka przedmiotu umowy leasingowej    36
2.1.3. Prawa i obowiązki stron umowy leasingowej    38

2.2. Księgowe ujęcie umów leasingu operacyjnego    41
2.3. Księgowe ujęcie umów leasingu finansowego    45
2.3.1. Leasing finansowy w sprawozdaniach finansowych leasingobiorcy    45
2.3.2. Leasing finansowy w sprawozdaniach finansowych leasingodawcy    48

Rozdział 3.  Leasing jako alternatywna forma kredytowania inwestycji    54

3.1. Koszt inwestycji finansowanej w formie leasingu    54
3.2. Porównanie leasingu z kredytem bankowym    58
3.3. Zalety i wady leasingu    63

Zakończenie    68
Streszczenie    70
Bibliografia    71
Spis tabel, schematów i wykresów    74

Kształtowanie się lokalnego rynku pracy np. powiatu ostródzkiego

Wstęp
I. Rynek pracy
1.1.    Pojęcie zatrudnienia i jego uwarunkowania
1.2.    Gospodarowanie zasobami siły roboczej
1.3.    Modele alokacji siły roboczej
1.3.1.    Model doskonałego rynku pracy
1.3.2.    Model niedoskonałego rynku pracy
II. Teoria bezrobocia
2.1. Teoretyczne podstawy różnych form bezrobocia
2.2. Społeczne i ekonomiczne skutki bezrobocia
2.3. Metody przeciwdziałania bezrobociu
2.4. Instytucje ograniczające bezrobocie
2.5. Rynek pracy w Polsce
III. Charakterystyka powiatu ostródzkiego
3.1. Uwarunkowania i sytuacja demograficzna
3.2. Wielkość i struktura bezrobocia
3.3. Zmiany w poziomie zatrudnienia
3.3.1.Bezrobotni według cech demograficznych
IV. Aktywne działania ograniczające bezrobocie
4.1. Prace interwencyjne i roboty publiczne
4.2. Staże absolwenckie
4.3. Praca na umowę absolwencką
4.4. Programy specjalne
4.5. Pożyczki z Funduszu Pracy
4.6. Szkolenia zawodowe
Zakończenie
Bibliografia

Handel gazu w Polsce na przykładzie PGNiG

Wstęp

Rozdział I. Rynek gazu w Polsce
1.1. Historyczne kształtowanie się popytu na gaz
1.2. Rodzaje gazu i możliwość jego wykorzystania.
1.3. Złoża gazu w Polsce.
1.4. Metody poszukiwania gazu.

Rozdział II. Podaż na rynku gazowym.
2.1. Historyczne kształtowanie się podaży na gaz.
2.1.1. Wydobycie gazu.
2.1.2. Eksploatacja złóż gazu.
2.2. Import gazu i system dystrybucji.
2.2.1. Transport gazu ? sieci przesyłowe.
2.3. Magazynowanie gazu.

Rozdział III. PGNiG jako największy przedstawiciel rynku gazu w Polsce.
3.1. Historia przedsiębiorstwa.
3.2. Zakres działalności.
3.3. Potencjał produkcyjny.
3.4. Przesłanki polityki gazowej PGNiG.

Rozdział IV. Kierunki rozwoju gazu w Polsce.
4.1. Wpływ eksploatacji gazu na środowisko.
4.2. Uwarunkowania prawne na rynku gazowym w Polsce po wejściu do UE.
4.3. Gaz jako paliwo XXI wieku

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i wykresów

Kompensaty w obrocie gospodarczym

Wstęp    4
Rozdział 1.  Charakterystyka przedsiębiorstwa jako podmiotu działającego na rynku    6
1.1. Pojęcie rynku    6
1.2. Podmiot gospodarczy i jego udział w rynku    9
1.3. Klasyfikacja podmiotów gospodarczych    11
1.3.1. Gospodarstwa domowe    11
1.3.2. Gospodarstwa rolne    13
1.3.3. Przedsiębiorstwa    14
1.3.4. Banki komercyjne    17
1.3.5. Giełda    20
1.3.6. Bank centralny    21
1.3.7. Instytucje państwowe    21
Rozdział 2.  Międzynarodowe stosunki gospodarcze    23
2.1. Polityka handlowa i jej instrumenty    23
2.2. Rola handlu zagranicznego w gospodarce polskiej    30
2.3. Korzyści z handlu międzynarodowego    34
Rozdział 3.  Rozliczenia obrotów bez udziału pieniądza    43
3.1. Definicja kompensaty    43
3.2. Rodzaje kompensat    45
3.3. Rozliczenia transakcji kompensacyjnych    48
3.4. Kompensata zobowiązań i należności    59
3.5. Weksle w obrocie gospodarczym    62
Rozdział 4.  Wymiana barterowa    75
4.1. Definicja barteru    75
4.2. Rodzaje transakcji barterowych    77
4.3. Przygotowanie kontraktu    87
4.4. Zmniejszenie ryzyka transakcji barterowej    95
4.5 VAT a umowy barterowe    103
Zakończenie    111
Spis wykresów i rysunków    113
Bibliografia    114

Ekspansja sieci handlowych

Wstęp 3
Rozdział I.  ROZWÓJ ZAGRANICZNYCH SIECI HANDLOWYCH I NOWE TRENDY NA POLSKIM RYNKU HANDLU DETALICZNEGO 6
1.1. Globalizacja a handel detaliczny na świecie 6
1.2. Supermarket jako nowy podmiot rynku detalicznego 10
Rozdział II  NOWE TRENDY W EKSPANSJI ZAGRANICZNYCH SIECI HANDLOWYCH I JEJ WPŁYW NA ZMIANY W HANDLU DETALICZNYM W POLSCE 16
2.1. Uwarunkowania i kierunki ekspansji 16
2.2. Rozwój domów towarowych i sklepów wielobranżowych 28
2.3. Hipermarkety – strategia zwiększania powierzchni sprzedaży 35
2.4. Przesunięcia w poszczególnych ?formatach? sieci 39
2.5. Nowe wyróżniki konkurencyjności a wyzwania dla sieci rodzimych 46
2.6. Ewolucja struktur branżowych – specjalizacja 54
2.7. Innowacyjność form handlu detalicznego 66
Rozdział III EKSPANSJA SIECI ZAGRANICZNYCH A PRZYSZŁOŚĆ DROBNEGO NA HANDELU DETALICZNEGO W POLSCE 75
3.1. Przesłanki i ogólne trendy rozwoju 75
3.2. Perspektywy koncentracji i integracji handlu 79
3.3. Perspektywy specjalizacji handlu 85
Wnioski 89
Spis tabel 92
Bibliografia 93

Determinanty rozwoju przemysłu odzieżowego

Wstęp 3

Rozdział I.  Rola i znaczenie przemysłu odzieżowego w polskiej gospodarce 5

1.1. Rys historyczny przemysłu odzieżowego 5
1.2. Aktualna sytuacja przemysłu odzieżowego 10
1.3. Znaczenie przemysłu odzieżowego w polskiej gospodarce 22

Rozdział II.  Ocena pozycji polskiego przemysłu odzieżowego  i kierunki jego rozwoju 30

2.1. Ocena konkurencyjności wyrobów przemysłu odzieżowego 30
2.2. Analiza SWOT przemysłu odzieżowego w Polsce 37
2.3. Ocena polskiego eksportu i importu w sektorze odzieżowym 54
2.4. Kierunki rozwoju przemysłu odzieżowego w Polsce 60

Rozdział III.  Polski przemysł odzieżowy po wejściu Polski do UE 67

3.1. Skutki wejścia Polski do UE 67
3.2. Działania w sektorze odzieżowym w kontekście integracji z Unią Europejską 71
3.3. Sytuacja przemysłu odzieżowego po wejściu Polski do UE 76
3.4. Perspektywy rozwoju polskiego przemysłu lekkiego 78

Zakończenie 88
Bibliografia 90
Spis tabel i rysunków 93