Prace dyplomowe z kierunku Historia

prace dyplomowe z historii

Droga Polski do Unii Europejskiej

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. POLSKA NA DRODZE DO UNII EUROPEJSKIEJ
1.1.Powstanie Unii Europejskiej i jej rola
1.2. Znaczenie Integracji Europejskiej
1.3. Układ Europejski
1.4. Idea procesów integracyjnych w latach osiemdziesiątych

ROZDZIAŁ II. PRZEBIEG PROCESU NEGOCJACJI O CZŁONKOSTWO W UE
2.1. Uwarunkowania procesu integracji europejskiej
2.2. Wniosek o członkostwo w UE i powołanie negocjatorów
2.3. Przygotowania do negocjacji
2.4. Przebieg procesu negocjacji

ROZDZIAŁ III. ZAKOŃCZENIE NEGOCJACJI AKCESYJNYCH – WYNIKI I ICH OCENA
3.1. „Szczyt” w Kopenhadze
3.2. Wyniki negocjacyjne w poszczególnych obszarach negocjacyjnych
3.3. Próba oceny rezultatów negocjacji akcesyjnych

ROZDZIAŁ IV PERSPEKTYWY PROCESÓW INTEGRACYJNYCH
4.1. Reforma Unii Europejskiej
4.2. Reforma systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej
4.3. Traktat Konstytucyjny

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA

Powstanie i struktura Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej

Wstęp 3

Rozdział I. Traktaty Rzymskie 5
1.1. Pojęcie i istota integracji 5
1.2. Procesy integracyjne w powojennej Europie 7
1.3. Utworzenie Unii Europejskiej – Traktaty Rzymskie 10
1.4. Wizje i perspektywy Unii Europejskiej 17

Rozdział II. Sytuacja polityczna w Europie 25
2.1. Europa jako kontynent odwiecznych idei zjednoczeniowych 25
2.2. Wspólnota gospodarcza 33
2.3. Polska i Węgry w 1956 r. – sytuacja polityczna 35

Rozdział III. Sytuacja polityczna w Europie Zachodniej 40
3.1. Europejska Wspólnota Węgla i Stali 40
3.2. Komisja Foucheta 41
3.3. Projekt A. Cattaniego 46
3.4. Kryzys instytucjonalny EWG 49
3.5. Konferencja Haska 53

Rozdział IV. Droga do EWG 58
4.1. Groźba zapaści gospodarczej Europy Zachodniej 58
4.2. Geneza i cele integracji ekonomicznej 62
4.3. Próby utworzenia EWP 68
4.4. Geneza i cele EWG 73

Zakończenie 79
Bibliografia 81

Wybory prezydenckie w Polsce w roku 1995

Wstęp 3
Rozdział 1. Kandydaci i ich programy 4
Rozdział 2. Kampania wyborcza 10
2.1. Organizacja kampanii wyborczej, działalność sztabów 10
2.2. Formy kampanii prezydenckiej 14
2.3. Osobisty udział kandydatów w kampanii 17
Rozdział 3. Wyniki wyborów i ich interpretacja 22
3.1. Wpływ prasy i debat telewizyjnych na wyniki wyborów prezydenckich 22
3.2. Atuty wyborcze Kwaśniewskiego i Wałęsy i ich prezentowanie 28
3.3. Zwycięstwo Aleksandra Kwaśniewskiego 34
Zakończenie 36
Bibliografia 37
Spis tabel, zdjęć i wykresów 39

Wychowanie w starożytnej Sparcie

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. SPARTA- MIASTO SŁAWNYCH MĘŻÓW 7
1. DZIEJE MIASTA 7
2. POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE, KULTURA SPARTY 10
3. RYS HISTORYCZNY 11
4. LIKURG-MITYCZNY PRAWODAWCA SPARTY 14
5. INNI SPARTAŃSCY MĘŻOWIE 16
6. STAROŻYTNA FILOZOFIA I JEJ PRZEDSTAWICIELE W SPARCIE (I GRECJI) 19

ROZDZIAŁ II. RÓŻNE KONCEPCJE WYCHOWANIA 27
1. POJĘCIE WYCHOWANIA 27
2. WYCHOWANIE NA PRZESTRZENI DZIEJÓW 29
3. IDEAŁ WYCHOWANIA SWOBODNEGO 35
4. WYCHOWANIE W DYSCYPLINIE SPARTAŃSKIEJ 39
5. WYCHOWANIE MORALNE A PROBLEM KARNOŚCI I WOLNOŚCI 42

ROZDZIAŁ III. WYCHOWANIE W STAROŻYTNOŚCI 49
1. WYCHOWANIE SPARTAŃSKIE 49
2. ISTOTA WYCHOWANIA DLA PAŃSTWA 55
3. WYCHOWANIE ATEŃSKIE A SPARTAŃSKIE-PORÓWNANIE 56
4. WYCHOWANIE WG PLATONA 61

ROZDZIAŁ IV. WYCHOWANIE W SPARCIE A WZORCE WSPÓŁCZESNEJ PEDAGOGIKI 71
1. OLIGARCHIA, TYRANIA, DEMOKRACJA- WYJAŚNIENIE POJĘĆ 71
2. RZYM, STAROŻYTNE WYCHOWANIE ZBIOROWE W RODZINIE I SZKOLE 75
3. STAROŻYTNE WYCHOWANIE INDYWIDUALNE, ROZPAD WYCHOWANIA ANTYCZNEGO 79
4. OCENA METOD SPARTAŃSKIEGO WYCHOWANIA W KONTEKŚCIE NAUKI NOWOŻYTNEJ 81

ZAKOŃCZENIE 87

BIBLIOGRAFIA 89

SPIS RYSUNKÓW 93

Historia samorządu terytorialnego

krótka praca dyplomowa – 35 stron

Wstęp 2
1. Samorząd lokalny w Polsce w okresie dwudziestolecia międzywojennego 3
2. Samorząd terytorialny w latach 1944-1950 9
3. Istota samorządu terytorialnego na przestrzeni lat 1950-1989 14
4. Struktura samorządu terytorialnego po 1989 roku 18
Bibliografia 34

Historia rachunkowości

Wstęp 3
ROZDZIAŁ I. Powstanie i rozwój rachunkowości 5
1.1. Historia myśli rachunkowości 5
1.2. Funkcje rachunkowości 12
1.3. Rachunkowość jako źródło informacji 23
ROZDZIAŁ II. Rachunkowość finansowa 27
2.1. Rachunkowość finansowa i jej podział 27
2.2. Sporządzanie sprawozdań finansowych 34
2.3. Rachunkowość finansowa jako źródło informacji o jednostce gospodarczej 43
ROZDZIAŁ III. Rachunkowość zarządcza 48
3.1. Podział rachunkowości zarządczej 48
3.2. Cele i zadania rachunkowości zarządczej 56
3.3. Wpływ rachunkowości zarządczej na jednostkę gospodarczą 62
Zakończenie 69
Bibliografia 70
Spis tabel 73
Spis rysunków 74

Historia i rozwój mediów masowych w XX wieku

Wstęp

Rozdział I. Media, terminologia i zakres znaczeniowy 5
1.1. Pojęcie i podział mediów 5
1.1.1. Prasa 6
1.1.2. Radio 8
1.1.3. Telewizja 9
1.1.4. Internet 12
1.1.5. Inne media 16
1.2. Funkcje mediów 20
1.3. Rola mediów 24
1.4. Możliwości mediów 28

Rozdział II. Masowość mediów i komunikowanie społeczne 30
2.1. Refleksja nad społecznymi aspektami komunikowania 30
2.1.1. Powstanie prasoznawstwa 32
2.1.2. Narodziny socjologii prasy 33
2.2. Początki mass mediów 34
2.2.1. Warunki powstania 35
2.2.2. Rozkwit i stabilizacja 38
2.3. Media a struktura społeczna: wzajemne relacje 39
2.3.1. Cechy procesu komunikowania masowego 40
2.3.2. Komunikowanie jako proces mediowania stosunków społecznych 46
2.4. Główne problemy relacji: media a społeczeństwo 48

Rozdział III. Synteza funkcjonowania mediów masowych 51
3.1. Funkcjonowanie i organizacja mediów 51
3.2. Kierowanie mediami w gospodarce rynkowej 53
3.3. Kontrola państwowa a wolność mediów 56
3.4. Przekazy masowe a wartości społeczne 59
3.5. Tendencje w zakresie rozwoju mediów 64

Zakończenie 71
Bibliografia 73
Spis fotografii 78
Spis rysunków 79

Historia samorządu terytorialnego

praca licencjacka z historii

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. SAMORZĄD W DAWNEJ RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ 4

ROZDZIAŁ II. SAMORZĄD TERYTORIALNY W OKRESIE POROZBIOROWYM 11

ROZDZIAŁ III. SAMORZĄD TERYTORIALNY W II RZECZYPOSPOLITEJ 22

ROZDZIAŁ IV. SAMORZĄD TERYTORIALNY W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM 32

ROZDZIAŁ V. SAMORZĄD TERYTORIALNY W LATACH 1944/45-1950 39

ROZDZIAŁ VI. PRZYWRACANIE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PO 1989 ROKU 48

ZAKOŃCZENIE 53

BIBLIOGRAFIA 56

Historyczne uwarunkowania układu komunikacyjno-osadniczego powiatu Wyszków

I. WSTĘP 3
II. CHARAKTERYSTYKA OBSZARU BADAŃ 6
1. Położenie administracyjne 6
2. Środowisko geograficzno-przyrodnicze 10
3. Warunki społeczno-gospodarcze 25
3.1. Gospodarka 25
3.2. Kultura i Oświata 33
3.3. Służba zdrowia i pomoc społeczna 38
3.4. Turystyka i rekreacja 39
III. HISTORYCZNE UWARUNKOWANIA UKŁADU KOMUNIKACYJNO – OSADNICZEGO 43
1. Dzieje powiatu wyszkowskiego 43
2. Historyczny układ szlaków drogowych 48
3. Kształtowanie się sieci osadniczej 50
IV. WSPÓŁCZESNY UKŁAD KOMUNIKACYJNY 55
1. Sieć drogowa 55
2. Powiązania komunikacyjne kolejowe 57
2.1. Ruch pasażerski 58
2.2. Ruch towarowy 59
V. WPŁYW SIECI KOMUNIKACYJNEJ NA STAN OSADNICTWA 61
1. Sytuacja demograficzno-społeczna 61
2. Uwarunkowania ekonomiczne 70
3. Sieć osadnicza i system osadniczy 72
VI. ZAKOŃCZENIE 75
WYKAZ TABEL 79
WYKAZ RYCIN 80
ŹRÓDŁA I LITERATURA PRZEDMIOTU 82

Podmiotowe i przedmiotowe przesłanki odroczeń od powszechnego obowiązku obrony w Polsce po 1918 roku

Rozdział 1. Geneza odroczeń od powszechnego obowiązku obrony w Polsce. 1
1.1. Definicja odroczenia i jego podstawowe formy. 1
1.2. Ewolucja uregulowań prawnych w zakresie odroczeń od zasadniczej służby wojskowej od II RP do roku 2001. 10
1.2.1. Lata Drugiej Rzeczypospolitej. 10
1.2.2. Okres PRL do wydania ustawy z 1967 roku. 11
1.2.3. Ustawa o powszechnym obowiązku obrony PRL z 1967 roku. 12
1.2.4 Rozporządzenia (akty wykonawcze) odnoszące się do ustawy z 1967 roku. 14
Rozdział 2. Uzyskiwanie odroczeń od zasadniczej służby wojskowej. 21
2.1. Podmioty uprawnione do wydawania odroczeń. 21
2.2. Udzielanie poborowemu odroczenia ze względu na konieczność sprawowania przez poborowego bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny. 24
2.3. Udzielanie poborowemu odroczenia ze względu na osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego 27
2.4. Udzielanie poborowemu odroczenia ze względu na pobieranie nauki. 29
2.5. Udzielanie poborowemu odroczenia zasadniczej służby wojskowej z innych względów. 30
2.6. Problematyka uznawania poborowego za jedynego żywiciela rodziny (obecnie: posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny). 31
Rozdział 3. Określenie zdolności poborowych do odbywania służby wojskowej. 34
3.1. Zdolność do czynnej służby wojskowej 34
3.1.1. Kategorie zdolności do odbywania czynnej służby wojskowej 35
3.1.2. Wykaz chorób i ułomności fizycznych oraz psychicznych, które uniemożliwiają wcielenie poborowego do czynnej służby wojskowej 36
3.2. Rola komisji lekarskich przy ustalaniu właściwej kategorii zdolności do odbywania służby wojskowej 47
Rozdział 4. Zaburzenia psychiczne psychiczne przyczyną odroczeń. 52
Bibliografia 72