Prace dyplomowe z kierunku: Samorząd terytorialny

prace dyplomowe z zakresu samorządu terytorialnego

Wpływ integracji europejskiej na funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Polsce np. powiatu grodzkiego Nowy Sącz

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. POLITYKA UNII EUROPEJSKIEJ WOBEC SAMORZĄDÓW TERYTORIALNYCH 5
1.1. Europejskie modele ustroju samorządu terytorialnego 5
1.2. Samorząd lokalny a standardy europejskie 7
1.3. Polityka regionalna w Polsce wobec członkostwa w Unii Europejskiej 9
1.4. Unia Europejska wobec rozwoju lokalnego i regionalnego 11
1.5. Społeczno- gospodarcza spójność i fundusze strukturalne UE 16

ROZDZIAŁ II. SPECYFIKA FUNKCJONOWANIA GMINY NOWY SĄCZ PRZED WSTĄPIENIEM POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ 20
2.1. Charakterystyka gminy Nowy Sącz 20
2.1.1. Położenie 20
2.1.2. Historia 22
2.1.3. Potencjał demograficzny 24
2.1.4. Polityka społeczna 25
2.2. Wyzwania stojące przed samorządem gminy Nowy Sącz w okresie przedakcesyjnym 33
2.3. Funkcjonowanie i skuteczność samorządu gminy Nowy Sącz w okresie przedakcesyjnym 37

ROZDZIAŁ III. FUNKCJONOWANIE GMINY NOWY SĄCZ PO WSTĄPIENIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ 44
3.1. Zadania stojące przed samorządem gminy Nowy Sącz po wstąpieniu Polski do UE 44
3.2. Obszary rozwoju strategicznego 46
3.3. Funkcjonowanie samorządu gminy Nowy Sącz po akcesji 72
3.4. Wpływ integracji na działalność samorządu terytorialnego- bilans strat i zysków 76

ZAKOŃCZENIE 78

BIBLIOGRAFIA 80
SPIS TABEL 83

Wpływ specjalnych stref ekonomicznych w rozwój regionu

Wstęp 3

Rozdział I. Konkurencyjność regionów 5
1.1. Konkurencyjność regionu 5
1.2. Tworzenie przewagi konkurencyjnej 13
1.3. Czynniki konkurencyjności regionów 17

Rozdział II. Rola SSE w budowaniu przewag konkurencyjności 24
2.1. SSE – definicje, cele powstania i działania 24
2.2. SSE – rola w pomocy publicznej 26
2.3. SSE w Polsce – podstawy prawne i historia powstania i działania 32
2.4. SSE w dokumentach normatywnych Unii Europejskiej 38
2.5. Funkcjonowanie SSE na świecie 41

Rozdział III. Konkurencyjność i rozwój regionu łódzkiego – rola ŁSSE 44
3.1. Rozwój społeczno-gospodarczy województwa łódzkiego 44
3.2. Łódź jako miasto i region przemysłowy – historia 52
3.3. Zadania organów zarządzających i władz miasta i regionu w rozwoju strefy 58
3.4. ŁSSE – cele i priorytety 61
3.5. ŁSSE – miejsce w mieście i regionie 62

Rozdział IV. Rezultaty działania ŁSSE 65
4.1. Poziom inwestycji 65
4.2. Zagospodarowanie obszaru 66
4.3. Poziom inwestycji zagranicznych 67
4.4. Efekt działania strefy na tworzenie miejsc pracy na terenie strefy i poza strefą 68
4.5. Wpływ funkcjonowania ŁSSE w mieście i regionie 69
4.6. Próba oceny współpracy strefy z wybranymi przedsiębiorcami i władzami miasta i regionu 71

Zakończenie 74

Bibliografia 77

Spis rysunków 81

Spis wykresów 82

Spis fotografii 83

Ustrój i zadania powiatu jako jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie powiatu Wodzisław Śląski

STRESZCZENIE 2

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. ISTOTA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 5
1.1. Decentralizacja i znaczenie samorządu terytorialnego 5
1.2. Podmiotowość jednostek samorządowych 10
1.3. Znaczenie osobowości prawnej jednostek samorządowych 13
1.4. Źródła prawa samorządu terytorialnego 20

ROZDZIAŁ II. USTROJOWA POZYCJA POWIATU 23
2.1. Ustrojowe prawo samorządu terytorialnego 23
2.2. Powiat lokalną wspólnotą samorządową 29
2.3. Władze powiatu 32
2.4. Mienie powiatu 36
2.5. Finanse powiatu 41

ROZDZIAŁ III. ZADANIA I KOMPETENCJE POWIATU WODZISŁAW ŚLĄSKI JAKO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 52
3.1. Zadania i kompetencje organów wykonawczych wodzisławskiego samorządu powiatowego 52
3.2. Zadania i kompetencje wodzisławskiego samorządu powiatowego 55
3.2.1. Zadania i kompetencje rady powiatu i starosty w zakresie polityki społecznej 55
3.2.2. Związki powiatów 64
3.3. Nadzór nad działalnością powiatu 66

ZAKOŃCZENIE 70
BIBLIOGRAFIA 72
WYKAZ SKRÓTÓW 75

STRESZCZENIE PRACY

Praca składa się z trzech rozdziałów. W rozdziale pierwszym przedstawiona jest istota samorządu terytorialnego, a więc: decentralizacja i znaczenie samorządu terytorialnego, ustrojowe prawo samorządu terytorialnego, podmiotowość jednostek samorządowych oraz znaczenie osobowości prawnej jednostek samorządowych.

W rozdziale drugim opisana jest ustrojowa pozycja powiatu, a więc: powiat jako lokalna wspólnota samorządowa, władze powiatu, mienie oraz finanse powiatu.

W rozdziale trzecim przedstawione są zadania i kompetencje powiatu Wodzisław Śląski jako jednostki samorządu terytorialnego. Rozdział zawiera zadania i kompetencje organów wykonawczych wodzisławskiego samorządu powiatowego, zadania i kompetencje wodzisławskiego samorządu powiatowego, zadania i kompetencje rady powiatu i starosty w zakresie polityki społecznej, związki powiatów oraz nadzór nad działalnością powiatu

Udział podmiotów prywatnych w wykonywaniu zadań publicznych na przykładzie gminy Miękini

Wstęp 2

Rozdział I. Pojęcie zadania publicznego 4
1.1. Zakres działania i zadania gminy 4
1.1.1. Zadania własne 6
1.1.2. Zadania zlecone 12
2.1. Podmioty prywatne 17
2.1.1. Ocena z punktu widzenia własności 17
2.1.2. Ocena z punktu widzenia władztwa organizacyjnego 20

Rozdział II. Zadania oświatowe w gminie 21
2.1. Zadania oświatowe gminy 21
2.2. Tryb wykonywania zadań z zakresu oświaty 27
2.3. System kontroli 30

Rozdział III. Kultura w gminie 33
3.1. Zadania gminy w zakresie kultury 33
3.2. Tryb wykonywania zadań z zakresu kultury 34

Rozdział IV. Pomoc społeczna w gminie 37
4.1. Zadania gminy w zakresie pomocy społecznej 37
4.2. Tryb wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej 40

Rozdział V. Zakres zadań Gminy Miękinia 45
5.1. Zadania Referatu Gminy Miękinia 45
5.2. Forma realizacji zadań własnych przez Gminę Miękinia 54

Załącznik 58
Zakończenie 59
Bibliografia 61
Spis tabel i rysunków 64

Udział zadań własnych a zadań zleconych w budżecie powiatu

Wstęp

Rozdział I. Funkcje samorządu województwa w sektorze finansów publicznych
1.1. Przedmiot i zakres działania samorządu województwa
1.2. Budżet samorządu województwa jako podstawowe narzędzie polityki intraregionalnej
1.3. Zasady finansowania samorządu województwa
1.4. Zakres samodzielności finansowej samorządu województwa
1.5. Źródła dochodów budżetu samorządu województwa
1.6. Dochody budżetów województw na tle dochodów budżetu państwa oraz budżetów gmin i powiatów

Rozdział II. Możliwości zastosowania budżetu zadaniowego w zarządzaniu powiatem
2.1. Podstawy prawne funkcjonowania powiatów
2.2. Podstawy prawne procedury budżetowej powiatów
2.3. Zmiany w klasyfikacji budżetowej — w kierunku budżetu zadaniowego
2.4. Zmiany w planie budżetowym a zarządzanie działalnością powiatu
2.5. Zakres zadań realizowanych przez powiaty
2.6. Budżet powiatu jako narzędzie zarządzania

Rozdział III. Udział zadań własnych a zadań zleconych w budżecie Starostwa Powiatowego w X
3.1. Charakterystyka powiatu X
3.1.1. Położenie
3.1.2. Rada Powiatu
3.1.3. Zarząd Powiatu
3.1.4. Komisje
3.1.5. Gminy
3.2. Budżet Starostwa Powiatowego w X
3.2.1. Zadania własne w budżecie Starostwa Powiatowego w X
3.2.2. Zadania zlecone w budżecie Starostwa Powiatowego w X
3.2.3. Ocena udziału zadań własnych i zleconych w budżecie Starostwa Powiatowego w X

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków

Strategia rozwoju miasta na przykładzie Kołobrzegu

Wstęp 2

Rozdział I. Polityka rozwoju regionalnego w Polsce w aspekcie globalizacji 4
1.1. Modele polityki regionalnej w Polsce 4
1.2. Możliwości kształtowania polityki wewnątrzregionalnej 9
1.3. Polska polityka regionalna w aspekcie globalizacji 15
1.4. Kreacja i instrumentacja strategii rozwoju regionalnego 21

Rozdział II. Finansowanie polityki regionalnej i lokalnej 25
2.1. Finansowanie samorządów w Polsce 25
2.2. Kontrola gospodarki finansowej samorządu terytorialnego 33
2.3. Finansowanie polityk wspierania rozwoju regionalnego 38
2.3.1. Kontrakt wojewódzki 38
2.3.2. Fundusze strukturalne 41
2.4. Współpraca transgraniczna 42

Rozdział III. Strategia rozwoju miasta Kołobrzegu 45
4.1. Położenie i historia 45
4.2. Wizja i Misja Miasta 48
4.3. Analiza SWOT 50
4.4. Strategia Miasta 54
4.4.1. Cele Strategiczne 54
4.4.2. Priorytety 56
4.4.3. Polityki Branżowe 58
4.4.4. Zarządzanie 58

Zakończenie 62
Bibliografia 64
Spis tabel i fotografii 68

Spółdzielczość mieszkaniowa a struktura Samorządu Lokalnego na przykładzie miasta Skierniewice

Wstęp 4

Rozdział I. Geneza i istota samorządu lokalnego 5
1.1. Definicja, cechy, funkcje 5
1.2. Zasady funkcjonowania samorządności 8
1.3. Samorząd lokalny w Polsce 11
1.4. Organizacja samorządu lokalnego 14
1.4.1. Struktura samorządu lokalnego 14
1.4.2. Gmina: zadania, władze 15
1.4.3. Powiat: zadania, władze 17
1.4.4. Województwo: zadania, władze 19
1.4.5. Referendum lokalne 20
1.4.6. Mienie komunalne 22

Rozdział II. Spółdzielczość mieszkaniowa – istota i zakres funkcjonowania 25
2.1. Pojęcie spółdzielni 25
2.2. Przedmiot działalności spółdzielni mieszkaniowej 26
2.3. Powstanie i ustanie członkostwa 29
2.4. Organy spółdzielni 34
2.4.1. Walne zgromadzenie 34
2.4.2. Rada nadzorcza 37
2.4.3. Zarząd 38
2.4.4. Zebrania grup członkowskich 40

Rozdział III. Spółdzielczość mieszkaniowa a struktura Samorządu Lokalnego na przykładzie miasta Skierniewice 41
3.1. Charakterystyka miasta Skierniewice 41
3.2. Struktura Samorządu Lokalnego miasta Skierniewice 43
3.3. Spółdzielczość mieszkaniowa a struktura Samorządu Lokalnego miasta Skierniewice 43
3.3.1. Lokalne układy społeczne 43
3.3.2. Społeczność lokalna jako element struktury społecznej 45
3.3.3. Terytorium podstawą lokalnych więzi społecznych 45
3.3.4. Istota władzy lokalnej 48
3.3.5. Przejawy konfliktów i dezorganizacji w lokalnych układach społeczności oraz możliwości ich rozwiązywania 49
3.4. Ocena i podsumowanie funkcjonowania spółdzielczości mieszkaniowej w kontekście struktury Samorządu Lokalnego miasta Skierniewice 52

Zakończenie 55

Bibliografia 56

Rola jednostki budżetowej w działaniach samorządu

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I – SYSTEM BUDŻETOWY W POLSCE 4
1. POJĘCIE BUDŻETU 4
2. HISTORIA POWSTANIA BUDŻETU W POLSCE 9
3. FUNKCJE I ZASADY BUDŻETOWE 14
4. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU 16
5. DEFICYT BUDŻETOWY 20
6. BUDŻET GMINY 24

ROZDZIAŁ II – ROLA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W POLSCE 28
1. POJĘCIE I ISTOTA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 28
2. STRUKTURA ORGANIZACYJNA GMINY 31
3. ZADANIA WŁASNE I ZLECONE GMINY 36
4. DOCHODY I WYDATKI GMINY 40

ROZDZIAŁ III – BUDŻET GMINY SKIERNIEWICE 49
1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY 49
2. DOCHODY W GMINIE 53
Tytuł dochodu 59
3. WYDATKI GMINY 60

ZAKOŃCZENIE 64
BIBLIOGRAFIA 66
SPIS TABEL I ZDJĘĆ 69

Problem bezrobocia w gminie na przykładzie miasta Olsztyn

Wstęp 3

Rozdział I. Bezrobocie – istota i zakres pojęciowy 5
1.1. Bezrobocie – ujęcie teoretyczne 5
1.2. Rodzaje bezrobocia 7
1.3. Ekonomiczne teorie bezrobocia 11
1.4. Pomiar bezrobocia 19
1.4.1. Przepływy na rynku pracy 19
1.4.2. Stopa bezrobocia 20
1.5. Skutki bezrobocia 24
1.5.1. Skutki ekonomiczne 24
1.5.2. Skutki społeczne – wpływ bezrobocia na styl i jakość życia 25
1.6. Regulacje prawne 25

Rozdział II. Metody zwalczania bezrobocia 32
2.1. Podmioty polityki państwa na rynku pracy 32
2.2. Finansowanie polityki państwa na rynku pracy 35
2.3. System urzędów pracy 42
2.4. Skuteczność programów polityki państwa na rynku pracy w opinii zarządów gmin 47

Rozdział III. Bezrobocie w gminie Olsztyn 53
3.1. Ogólna charakterystyka gminy 53
3.1.1. Położenie i podział administracyjny 53
3.1.2. Ludność – demografia, struktura 54
3.1.3. Struktura gospodarki 56
3.1.4. Ogólna charakterystyka sytuacji społeczno-gospodarczej 56
3.2. Rynek pracy w gminie 58
3.2.1. Wielkość zatrudnienia 58
3.2.2. Skala bezrobocia 60
3.2.3. Dynamika rynku pracy 62
3.2.4. Zmiany w liczbie podmiotów gospodarczych 66
3.2.5. Ogólna ocena sytuacji – czynniki wpływające na zmianę poziomu bezrobocia 68

Zakończenie 71
Spis tabel i rysunków 73
Bibliografia 74

Prawo wyborcze w jednostkach samorządu terytorialnego w III RP

Wstęp 3

Rozdział I. Samorząd terytorialny 4
1. Historia samorządu terytorialnego 4
2. Struktura samorządu terytorialnego 12
3. Zadania samorządu terytorialnego 17

Rozdział II. Prawo wyborcze w samorządach terytorialnych 24
1. Przeobrażenia administracji terytorialnej w latach 1950 – 1989 24
2. Sprawowanie władzy samorządowej 33
3. Wybory 34
3.1.1. Wybory organów stanowiących 36
3.1.2. Wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 39
4. Referendum 40
5. Partie, kampanie, sposoby przeliczania głosów, manipulacje przy ustalaniu granic terenowych jako elementy marketingu politycznego 42

Rozdział III. Wybory do samorządu terytorialnego w 2006 roku 51
1. Przebieg i wyniki wyborów do samorządu terytorialnego w 2006 roku 51
2. Wybory samorządowe w woj. pomorskim 56

Zakończenie 59

Bibliografia 60

Spis tabel i fotografii 63