Prace dyplomowe z kierunku Samorząd terytorialny

prace dyplomowe z zakresu samorządu terytorialnego

Wybory bezpośrednie wójtów, burmistrzów i prezydentów a wybory pośrednie starostów

Wstęp

Rozdział I. Zasady prawa wyborczego
1.1. Uwagi wstępne
1.2. Prawo wyborcze i jego funkcje
1.3. Konstytucyjne zasady prawa wyborczego w Polsce
1.3.1. Zasada powszechności
1.3.2. Zasada równości
1.3.3. Zasada bezpośredniości
1.3.4. Zasada tajności głosowania
1.3.5. Zasady dotyczące rozdziału mandatów
1.4. Ważność wyborów
1.5. Wygaśnięcie i obsadzenie mandatu w trakcie kadencji

Rozdział II. Wybory bezpośrednie i pośrednie
2.1. Bezpośredni wybór wójta, burmistrza i prezydenta miasta – (dodatkowo gdzieś kompetencje prezydenta)
2.1.1. Istota wyboru wójta, burmistrza i prezydenta miasta
2.1.2. Procedura dokonania wyboru
2.1.3. Wady i zalety procedury dokonania wyboru
2.2. Pośredni wybór starosty – (dodatkowo gdzieś kompetencje starosty)
2.2.1. Istota wyboru starosty
2.2.2. Procedura dokonania wyboru
2.2.3. Wady i zalety procedury dokonania wyboru

Rozdział III. Ocena i porównanie wyborów bezpośrednich wójtów, burmistrzów i prezydentów a wybory pośrednie starostów w mieście powiatowym Starogard Gdański
3.1. Charakter wyborów bezpośrednich wójtów
3.2. Charakter wyborów burmistrzów i prezydentów
3.3. Wybory pośrednie starostów w mieście powiatowym Starogard Gdański
3.4. Problemy w kwestii wyborów
3.4.1. Niekorzystny wpływ pośredniego wyboru starosty na preferencje wyborców określone bezpośrednich na prezydentów miast
3.4.1. Korzystny wpływ pośredniego wyboru starosty na preferencje wyborców określone bezpośrednich na prezydentów miast
3.4.2. Problem funkcjonowania Starostwa Powiatowego a innych jednostek podległych staroście: PUP, Policja, Szpital, Ognisko Pracy Pozaszkolnej, Poradnia Logopedyczna
3.5. Podsumowanie i wnioski

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel

Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na funkcjonowanie gminy

Wstęp 2

Rozdział I. Charakterystyka bezpośrednich inwestycji zagranicznych w świetle literatury przedmiotu 4
1.1. Koncepcje objaśniające zjawisko bezpośrednich inwestycji zagranicznych 4
1.2. Zasadnicze pojęcia dotyczące zjawiska bezpośrednich inwestycji zagranicznych 9
1.2.1. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a inwestycje portfelowe 9
1.2.2. Organizacje bezpośredniego inwestowania i ich działalność 11
1.3. Minimalizacja ryzyka bezpośrednich inwestycji zagranicznych 14
1.4. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a krajowa gospodarka 17

Rozdział II. Charakterystyka gminy Kobierzyce 24
2.1. Rys historyczny gminy Kobierzyce 24
2.2. Miejsce gminy Kobierzyce w powiecie wrocławskim i województwie Dolnośląskim 26
2.3. Potencjał gospodarczy gminy 27
2.3.1. Infrastruktura techniczna gminy 28
2.3.2. Struktura sektora przedsiębiorstw 32
2.3.3. Struktura zawodowa i wiekowa ludności 38
2.4. Obraz finansowy gminy Kobierzyce 43

Rozdział III. Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla funkcjonowania gminy Kobierzyce 44
3.1. Rozmiary bezpośrednich inwestycji zagranicznych w gminie 44
3.1.1. Struktura według sekcji PKD 44
3.1.2. Rozmieszczenie przestrzenne 49
3.2. Źródła pochodzenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w gminie 52
3.3. Motywy podejmowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w gminie 54
3.4. Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla funkcjonowania i rozwoju gminy 55
Załączniki 57

Zakończenie 59
Bibliografia 61
Spis tabel 63
Spis rysunków 64

Uprawnienia organów wykonawczych budżetu jednostek samorządu terytorialnego

Wstęp 4

Rozdział I. Budżet jednostek samorządu terytorialnego 6
1.1. Pojęcie budżetu jednostki samorządu terytorialnego 6
1.2. Specyfika gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego 8
1.3. Samodzielność finansowa gmin 14
1.4. Budżet i zasady budżetowe 17
1.5. Konstrukcja budżetu jednostki samorządu terytorialnego 19
1.5.1. Części składowe planu finansowego 19
1.5.2. Dochody budżetowe 21
1.5.3. Wydatki budżetowe 22
1.6. Zasady systemu finansów publicznych 23

Rozdział II. Metodyka opracowywania i sporządzania budżetu przez jednostki
samorządowe 27
2.1. Zasady ogólne 27
2.2. Podstawy prawne sporządzania sprawozdawczości budżetowej 31
1.1. Sprawozdawczość budżetowa jednostek samorządu terytorialnego 32
1.2. Sprawozdania finansowe 35
3. Metodyka analizy finansowej sprawozdawczości budżetowej 41
3.1. Wstępna analiza bilansu z wykonania budżetu 41
3.2. Wskaźnikowa ocena bilansu z wykonania budżetu 42
4. Wykorzystanie wyników analizy finansowej w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego 45

Rozdział III. Wykonywanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego 50
3.1. Zasady gospodarki finansowej w toku wykonywania budżetu 50
3.2. Zmiany w budżecie 54
3.3. Bankowa obsługa budżetu 56
3.4. Zasady reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego 56

Rozdział IV Kontrola finansowa i nadzór nad jednostkami samorządu terytorialnego 58
4.1. Pojęcie kontroli i nadzoru 58
4.2. Wewnętrzny nadzór i wewnętrzna kontrola finansowa 61
4.3. Nadzór i kontrola zewnętrzna 65
4.4. Audyt wewnętrzny 76

Zakończenie 81
Wykaz literatury 83
Wykaz aktów prawnych 86
Spis rysunków i tabel 89
Załączniki 90

Strategia rozwoju gminy miejskiej Świeradów-Zdrój

Wstęp 2

Rozdział I. Istota i czynniki rozwoju lokalnego 4
1.1. Pojęcie rozwoju lokalnego a polityka rozwoju gminy 4
1.2. Czynniki rozwoju lokalnego 11
1.3. Sposoby monitorowania polityki rozwoju lokalnego 21

Rozdział II. Strategia rozwoju gmin jako narzędzie polityki rozwoju gminy 25
2.1. Istota i tworzenie dokumentu strategicznego 25
2.2. Budowa strategii rozwoju 33
2.3. Znaczenie strategii dla rozwoju lokalnego 39

Rozdział III. Strategia rozwoju gminy miejskiej Świeradów-Zdrój 43
3.1. Struktura społeczna i gospodarcza gminy miejskiej Świeradów-Zdrój 43
3.2. Strategia gminy 53
3.3. Ocena realizacji zadań strategicznych 61

Zakończenie 62
Bibliografia 64
Spis tabel 67
Spis rysunków 68

Wstęp

Każda jednostka samorządu terytorialnego powinna podejmować swoje stra­tegiczne i znaczące dla jej funkcjonowania decyzje na podstawie stworzonej i zaakceptowanej strategii rozwoju. Dotyczy to również decyzji odnoszących się do sfery inwestycyjnej. Takie długookresowe podejście do realizacji i wykonywania różnych zadań umożliwi przejrzystość, łatwość oraz możliwość kontynuowania podjętych bądź zaplanowanych wcześniej zadań, jak również ułatwi efektywne wykorzystanie publicznych środków pieniężnych. Wysoce nieprawidłowe jest rozpoczynanie i prowadzenie działań inwestycyjnych wskutek potrzeby chwili czy presji określonej grupy społecznej, może bowiem doprowadzić do błędnych rozwiązań, marnotrawstwa środków pieniężnych czy w najgorszym scenariuszu do problemów z obsługą zaciągniętego zadłużenia (w przypadku finansowania działań inwestycyjnych z zewnętrznych środków pieniężnych). Wymienione przesłanki powodują, iż jednostki samorządu terytorialnego konstruują założenia dotyczące prowadzonej przez siebie polityki inwestycyjnej i z różnym skutkiem i natężeniem próbują ją realizować w praktyce.

Wydatki inwestycyjne determinują w znacznej mierze poziom wzrostu gospodarczego danego terenu czyjego rozwój. Niestety nie zawsze polityka inwestycyjna może być prowadzona zgodnie ze strategią rozwój u czy oczekiwaniami społecznymi. Wpływ na to mogą mieć: sytuacja finansowa danej jednostki samorządu terytorialnego oraz pilność i konieczność dokonywania niektórych wydatków przed innymi.

Istotnym czynnikiem są również ludzie, których umiejętności oraz aktywność w znacznym stopniu warunkują założenia dotyczące polityki inwestycyjnej danej jednostki samorządu terytorialnego. Zasadą jest, iż pośpiech w inwestowaniu (gdy nie są spełnione wszystkie przesłanki, od których uzależniona jest realizacja inwestycji) niekorzystnie wpływa na możliwość realizacji strategii rozwojowej JST.

Zarówno w teorii, jak i w działalności praktycznej nie ma jednoznacznie zdefiniowanego pojęcia rozwoju lokalnego. Sam termin rozwój lokalny nie ma jednoznacznej wykładni i jest pojęciem nieprecyzyjnym, wieloznacznym oraz ma zabarwienie ideologiczne, chociaż w praktyce funkcjonuje jako termin obiegowy. Z tego powodu w wielu definicjach i określeniach precyzujących zagadnienie rozwoju lokalnego zwraca się uwagę, że jest to proces społeczny i autonomiczny, co oznacza, że przebiega pod wpływem sił społecznych i mechanizmów rynkowych, które tylko częściowo mogą być modyfikowane przez władze samorządowe i inne podmioty funkcjonujące w otoczeniu lokalnym. Jednocześnie podkreśla się, że rozwój lokalny jest procesem społecznym. Polega bowiem na aktywności społeczności lokalnej i uaktywnianiu postaw prorozwojowych oraz tworzeniu instytucji społecznych zaangażowanych w ten cel. Podstawowym dążeniem w realizacji rozwoju lokalnego jest tworzenie nowych miejsc pracy dla lokalnego systemu terytorialnego oraz jego kompleksowe kształtowanie umożliwiające osiągnięcie jak najlepszych warunków życia i dochodów w lokalnych środowiskach przez wykorzystanie lokalnych zasobów rozwoju .

Celem niniejszej pracy jest ukazanie znaczenia strategii rozwoju gminy miejskiej Świeradów Zdrój.

Praca składa się z trzech rozdziałów:

W rozdziale pierwszym przedstawiona została istota rozwoju lokalnego.

Rozdział drugi ukazuje strategię rozwoju gmin jako narzędzie polityki rozwoju gminy.

W rozdziale trzecim zaprezentowana została strategia rozwoju gminy miejskiej Świeradów Zdrój.

Praca została napisana w oparciu o literaturę fachowa, artykuły prasowe, akty prawne, informacje zawarte na stronach internetowych oraz w oparciu o materiały udostępnione przez Urząd Miasta Świeradów- Zdrój.

Samorząd terytorialny RP i jego funkcje prawotwórcze

Wstęp 2

Rozdział I. Istota samorządu lokalnego 3
1.1. Definicja władz publicznych 3
1.2. Samorząd terytorialny w systemie politycznym państwa 7
1.3. Zasady centralizacji i decentralizacji 14
1.4. Istota samorządu terytorialnego 19

Rozdział II. Organizacja samorządu lokalnego w Polsce 26
2.1. Zarys struktury terytorialnej samorządu 26
2.2. Organizacja gminy 33
2.3. Organizacja powiatu 38
2.4. Organizacja województwa 42

Rozdział III. Zadania samorządu terytorialnego. Zadania własne a zadania zlecone 47
3.1. Kompetencje gminy 47
3.2. Kompetencje powiatu 50
3.3. Kompetencje samorządu województwa 61
3.4. Praktyczne formy realizacji zadań 68

Rozdział IV. Akty prawne stanowione przez organy samorządu terytorialnego 72
4.1. Kompetencje terenowych organów publicznych do stanowienia prawa miejscowego 72
4.2. Rodzaje i zakres obowiązywania prawa miejscowego 76
4.3. Procedura stanowienia 80
4.4. Rola prawa miejscowego 83

Zakończenie 87

Bibliografia 92

Wojewoda jako nadzór nad samorządem

praca licencjacka, 63 strony

Wstęp

Rozdział I. Pozycja ustrojowa i zadania wojewody
1.1. Ustrojowa pozycja wojewody
1.2. Zadania wojewody
1.2.1. Wojewoda jako organ nadzoru nad samorządem terytorialnym
1.2.2. Wpływ wojewody na administracje nie zespoloną
1.2.3. Wojewoda jako przedstawiciel Skarbu Państwa
1.2.4. Wojewoda jako reprezentant Rady Ministrów
1.2.5. Zwierzchnictwo wojewody nad zespoloną administracją rządową
1.3. Akty prawa miejscowego tworzone przez wojewodę
1.4. Inne formy działania wojewody

Rozdział II. Uprawnienia nadzorcze wojewody
2.1. Kryteria, zakres i środki nadzoru
2.2. Stwierdzanie nieważności uchwał i zarządzeń organów samorządu terytorialnego
2.3. Nadzór nad zadaniami powierzonymi jednostkom samorządu terytorialnego

Rozdział III. Ochrona przed ingerencjami nadzorczymi wojewody

Zakończenie

Bibliografia

Wśród różnych rodzajów samorządu szcze­gólna rola przypada samorządowi terytorialnemu, który uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej. Rola samorządu terytorialnego wynika też z przyjęcia zasady decentralizacji władzy publicznej, na której to zasadzie opiera się ustrój terytorialny państwa[1].

Traktując samorząd w aspekcie ustrojowym podkreślić należy jego istotę jako zdecentralizowanej formy administracji publicznej. Dzięki temu administracja ta jest wykonywana nie tylko przez orga­ny państwa, ale także przez organy samorządu terytorialnego na za­sadach względnej od państwa niezależności[2].

Dawniej w Polsce woje­woda to wysoki urzędnik książęcy sprawujący w je­go zastępstwie dowództwo nad wojskiem oraz funkcje sądownicze; później najwyższy urzędnik ziemski[3].

Obecnie woje­woda to urzędnik państwowy stojący na czele województwa[4].

[1] W. Skrzydło, Ustrój polityczny RP w świetle Konstytucji z 1997 roku, Zakamycze, Kraków 2002, s. 209

[2] Tamże, s. 209

[3] M. Bańko, (red.), Słownik języka polskiego, tom 6, PWN, Warszawa 2007, s. 69

[4] Tamże, s. 69

Turystyka ważnym czynnikiem rozwoju powiatu ostródzkiego

Wstęp 2

Rozdział I. Problem rozwoju turystyki w powiecie ostródzkim 4
1.1 Definicja oraz znaczenie turystyki 4
1.2 Turystyka na świecie i w Polsce 8
1.3 Możliwość rozwoju turystyki w powiecie ostródzkim 15
1.4 Dzieje historyczne powiatu 19

Rozdział II. Walory turystyczne w powiecie ostródzkim 29
2.1 Parki oraz rezerwaty na terenie powiatu 29
2.2 Naturalne warunki przyrodnicze i geograficzne 33
2.3 Obszar i położenie geograficzne 36
2.4 Szlaki turystyczne 39
2.5 Agroturystyka ważnym elementem aktywizacji wsi 42

Rozdział III. Wpływ samorządów na rozwój turystyki w powiecie ostródzkim 49
3.1 Program rozwoju turystyki w regionie powiatu ostródzkiego 49
3.2 Strategia rozwoju turystyki w powiecie 57

Zakończenie 63
Bibliografia 65
Spis tabel 69
Spis rysunków 70

Praca składa się z trzech rozdziałów.

W pierwszym rozdziale zaprezentowany jest problem rozwoju turystyki w powiecie ostródzkim, a więc: definicja oraz znaczenie turystyki, turystyka na świecie i w Polsce, możliwość rozwoju turystyki w powiecie ostródzkim oraz dzieje historyczne powiatu.

W rozdziale drugim opisane są walory turystyczne w powiecie ostródzkim, a więc: parki oraz rezerwaty na terenie powiatu, naturalne warunki przyrodnicze i geograficzne, obszar i położenie geograficzne, szlaki turystyczne oraz agroturystyka ważnym elementem aktywizacji wsi.

W rozdziale trzecim przedstawiony jest wpływ samorządów na rozwój turystyki w powiecie ostródzkim, a więc: program rozwoju turystyki w regionie powiatu ostródzkiego oraz strategia rozwoju turystyki w powiecie.

Samorządowe uwarunkowania rozwoju lokalnego np. powiatu i gminy we Lwówku Śląskim

Wstęp 2

I. Konstytucyjne i ustawowe podstawy współczesnej samorządności 4
1. Geneza samorządu 4
2. Samorząd w Polsce do wybuchu II wojny światowej 11
3. PRL 16
4. Samorząd lokalny od 1990 roku 19

II. Samorząd terytorialny w Polsce po zmianach ustrojowych w 1990 roku 24
1. Wprowadzenie 24
2. Gmina 27
3. Powiat 34
4. Województwo 39
5. Podsumowanie 45

III. Kształtowanie się najważniejszych narodowych modeli administracji publicznej na przykładzie wybranych państw europejskich 47
1. Zagadnienia ogólne 47
2. Anglia 54
3. Francja 56
4. Niemcy 58
5. Belgia 61
6. Hiszpania 62

IV. Kształtowanie się ładu społeczno – gospodarczego krajowego, regionalnego, lokalnego 64
1. Wprowadzenie 64
2. Podstawowe osiągnięcia procesu przemian ustrojowych 70
3. Zróżnicowanie regionalne Polski 74
4. Rozwój Społeczny 82
5. Podsumowanie 83

V. Efekty procesu transformacji społeczno – gospodarczej na przykładzie województwa dolnośląskiego 84
1. Przemiany Społeczno – gospodarcze w powiecie lwóweckim 84
2. Wpływ przemian społeczno- gospodarczych na rozwój miasta i gminy Lwówek Śląski 99

Zakończenie 106
Bibliografia 108
Spis tabel i rysunków 113

Zadania samorządu terytorialnego w zakresie polityki turystycznej

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. POWIAT W STRUKTURACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 4
1.1. Geneza i istota samorządu terytorialnego 4
1.2. Uwarunkowania, istota społeczna i funkcje samorządu terytorialnego 8
1.3. Struktura samorządu powiatowego 11
1.4. Zadania i kompetencje organów wykonawczych samorządu powiatowego 13
1.5. Zadania i kompetencje samorządu powiatowego 16

ROZDZIAŁ II. PRAWNE ASPEKTY TWORZENIA I FUNKCJONOWANIA PODMIOTÓW STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ TURYSTYKI 24
2.1. Turystyka w działaniach administracji rządowej 24
2.2. Turystyka w działaniach organów samorządu terytorialnego 30
2.3. Funkcjonowanie samorządu gospodarczego w turystyce 38
2.4. Elementy struktury organizacyjnej turystyki w Polsce 41

ROZDZIAŁ III. CHARAKTERYSTYKA POWIATU KAMIENNOGÓRSKIEGO 48
3.1. Położenie i dane ogólne 48
3.2. Środowisko przyrodnicze 52
3.3. Obiekty zabytkowe 55
3.4. Turystyka i baza turystyczna 59
3.5. Gospodarka 62
3.6. Transport i komunikacja 65
3.7. Analiza SWOT powiatu 65

ROZDZIAŁ IV. ZADANIA POWIATU KAMIENNOGÓRSKIEGO W ZAKRESIE POLITYKI TURYSTYCZNEJ 69
4.1. Polityka turystyczna powiatu 69
4.2. Zrównoważony rozwój powiatu 74
4.3. Zadania powiatu w zakresie turystyki 77
4.4. Działania podejmowane na rzecz realizacji zadań z zakresu turystyki 79

ZAKOŃCZENIE 85
BIBLIOGRAFIA 86
SPIS TABEL 89
SPIS RYSUNKÓW 90

Pozyskiwanie środków unijnych przez gminy. Doświadczenia Lwówka Śląskiego

Wstęp 4

Rozdział I Regulacje prawne funduszy unijnych 1
1.1. Fundusze przedakcesyjne 1
1.2. Cele i zadania polityki strukturalnej Unii Europejskiej 2
1.3. Instrumenty polityki regionalnej oraz źródła finansowania 4
1.3.1. Fundusze Strukturalne 4
1.3.2. Inicjatywy Wspólnoty, działania innowacyjne oraz pomoc techniczna 8
1.4. Narodowy Plan Rozwoju jako podstawa wykorzystania unijnych środków pomocowych 11
1.5. Dokumenty programowe jako podstawa wykorzystania środków unijnych 13
1.5.1. Główne założenia Narodowego Planu Rozwoju 13
1.5.2. Podstawowe kierunki wsparcia wspólnotowego 13
1.5.3. Charakterystyka programów operacyjnych 14

Rozdział II Procedury przyznawania pomocy z funduszy unijnych 21
2.1. Beneficjenci funduszy unijnych 21
2.2. Uwarunkowania zdecentralizowanego wdrażania funduszy strukturalnych 23
2.2.1. Uwarunkowania programowe systemu wdrażania funduszy strukturalnych 23
2.2.2. Uwarunkowania programowe NSRR 24
2.2.3. Uwarunkowania programowe NPR 27
2.3. Uwarunkowania organizacyjne systemu wdrażania funduszy strukturalnych 29
2.4. Uwarunkowania finansowe systemu wdrażania funduszy strukturalnych 33

Rozdział III Charakterystyka Lwówka Śląskiego 37
3.1. Historia Lwówka Śląskiego 37
3.2. Położenie gminy 39
3.3. Gospodarka i inwestycje w gminie 41
3.4. Turystyka w gminie 45
3.5. Podstawowe problemy gminy 49

Rozdział IV Pozyskiwanie środków unijnych przez Lwówek Śląski 52
4.1. Korzystanie ze środków funduszy Unii Europejskiej w gminie Lwówek Śląski 52
4.2. Źródła finansowania inwestycji we Lwówku Śląskim 54
4.3. Planowane inwestycje w gminie Lwówek Śląski 55

Rozdział V Analiza finansowania planowanych inwestycji w gminie Lwówek Śląski ze środków Unii Europejskiej 58
5.1. Strategia rozwoju gminy i miasta Lwówek Śląski 2016-2023 58
5.2. Wieloletni plan inwestycyjny 60
5.3. Strategia rozwoju 62

Zakończenie 66
Wykaz cytowanej literatury 68
Wykaz źródeł prawa 70
Wykaz innych materiałów 71
Spis tabel 72
Spis rysunków 72
Załącznik I 73