Prace dyplomowe z dziedziny: Samorząd terytorialny

prace dyplomowe z zakresu samorządu terytorialnego

Referendum lokalne

Wstęp 2
Rozdział I. Istota i rola referendum we współczesnym państwie demokratycznym 5
1. Pojęcie ogólne demokracji i referendum 5
2. Rodzaje demokracji 10
3. Referendum w Polsce w świetle konstytucji i ustaw 13
4. Rola referendum we współczesnym państwie 22
Rozdział II. Przedmiot i zakres referendum 28
1. Przedmiot referendum 28
2. Zasięg referendum 36
3. Rodzaje referendów 39
4. Inicjatywa ludowa, weto ludowe, konsultacje 45
Rozdział III. Procedura inicjowania i przeprowadzania referendum lokalnego 48
1. Z inicjatywy organu stanowiącego 52
2. Na wniosek mieszkańców 57
3. Określanie wyników referendum 59
4. Ważność referendum i jego weryfikacja 61
Zakończenie 64
Wykaz źródeł i literatury przedmiotu 66
Spis rysunków 70

Proces wprowadzania systemu zarządzania jakością w oparciu o normę ISO

Wstęp 2
Rozdział 1. Przegląd literatury dotyczący systemów zarządzania jakością 4
1.1. Rys historyczny dotyczący zarządzania jakością 4
1.2. Systemy zarządzania jakością wg norm ISO 10
1.3. Zintegrowane systemy zarządzania jakością 16
1.4. Procesy wdrażania systemów zarządzania jakością 21
Rozdział 2. Charakterystyka Urzędu Miejskiego w Giżycku 28
2.1. Opis ogólny 28
2.2. Zasoby ludzkie w tym struktura 33
2.3. Zasoby materialne 46
2.4. Zasoby finansowe 51
2.5. Otoczenie organizacji-Urzędu Miejskiego 54
Rozdział 3. Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miejskim w Giżycku 57
3.1. Identyfikacja stanu wyjściowego 57
3.2. Polityka jakości i jej cele 61
3.3. Realizacja Polityki Jakości w Urzędzie Miejskim w Giżycku 68
3.4. Procedury systemowe 75
3.5. Wybrane procedury wydziałowe Urzędu Miejskiego w Giżycku po wprowadzeniu systemu zarządzania jakością 83
3.6. Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Giżycku po wprowadzeniu systemu zarządzania jakością 91
Zakończenie 97
Bibliografia 101
Spis tabel, rysunków i zdjęć 104

Pozyskiwanie środków unijnych na finansowanie zadań samorządu

Wstęp 3
Rozdział I Istota i zadania samorządu terytorialnego 5
1.1. Istota samorządu terytorialnego 5
1.2. Znaczenie samorządu terytorialnego 14
1.2.1. Samorząd a instytucje społeczeństwa obywatelskiego 14
1.2.2. Samorząd terytorialny w systemie instytucji samorządu 20
1.3. Zadania i kompetencje organów samorządu terytorialnego 24
Rozdział II Dochody jednostek samorządu terytorialnego 36
2.1. Budżet jednostek samorządu terytorialnego 36
2.2. Tworzenie i realizacja budżetu jednostek samorządu terytorialnego 43
2.3. Finansowanie zadań 50
2.4. Główne kierunki wydatkowania środków 59
Rozdział III Pozyskiwanie środków unijnych 68
3.1. Geneza Unii Europejskiej 68
3.2. Unia Europejska- cele i środki realizacji 75
3.3. Fundusze przedakcesyjne instrumentami finansowymi UE 78
3.3.1. Program Phare 78
3.3.2. Program ISPA 83
3.3.3. Program SAPARD 85
3.4. Pozyskiwanie środków z funduszy Unii Europejskiej 89
3.5. Kryteria przyznawania pomocy jednostkom samorządu terytorialnego 90
3.6. Procedura składania wniosków o pomoc finansową (dochody jednostek samorządu terytorialnego) 92
Zakończenie 94
Bibliografia 96

Inwestycje w gminie

Wstęp 2
Rozdział 1. Finanse jednostek samorządu terytorialnego 3
1.1. Zakres działania jednostki samorządu terytorialnego 3
1.2. Pojęcie gospodarki finansowej samorządu terytorialnego 8
1.3. Źródło dochodów samorządu terytorialnego 12
1.3.1. Dochody własne 12
1.3.2. Subwencje ogólne 14
1.3.3. Dotacje celowe 16
1.4. Wydatki samorządu terytorialnego 18
Rozdział 2. Inwestycje gminne 23
2.1. Założenia systemu finansowania inwestycji 23
2.2. Wsparcie dla samorządu ze strony państwa – dotacje i subwencje 30
2.3. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego z udziałem banków 37
Rozdział 3. Finansowanie inwestycji z pomocą instytucji pozarządowych i środków z Unii Europejskiej 43
3.1. Dostępność środków unijnych 43
3.2. Sposoby pozyskiwania środków unijnych 50
Wnioski 61
Bibliografia 62
Spis tabel 66

Historia samorządu terytorialnego

krótka praca dyplomowa – 35 stron

Wstęp 2
1. Samorząd lokalny w Polsce w okresie dwudziestolecia międzywojennego 3
2. Samorząd terytorialny w latach 1944-1950 9
3. Istota samorządu terytorialnego na przestrzeni lat 1950-1989 14
4. Struktura samorządu terytorialnego po 1989 roku 18
Bibliografia 34

Rachunkowość jednostki budżetowej na przykładzie Urzędu Gminy Syców

Wstęp
Rozdział I. Zasady funkcjonowania jednostek sektora finansów
1.1. Budżet i jego rodzaje
1.2. Klasyfikacja budżetowa
1.3. Rachunkowość jednostek sektora finansów
1.3.1. Zasady jawności i przejrzystości
1.3.2. Zasady gospodarki finansowej
1.4. Pojęcie i zakres kontroli wewnętrznej w jednostce budżetowej
Rozdział II. Specyfikacja rachunkowości jednostek budżetowych na przykładzie Urzędu Gminy Syców
2.1. Zadania gminy i organizacja jej działania
2.2. Elementy rachunkowości budżetowej i ich umocowanie w prawie bilansowym
Rozdział 3 Sprawozdawczość Urzędu Gminy Syców
3.1. Wycena aktywów i pasywów
3.2. Wykaz kont syntetycznych
3.2.1. Ewidencja dochodów i wydatków
3.2.2 Ewidencja kosztów i przychodów
3.3. Zasady ustalania wyniku finansowego
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków

Finanse samorządu terytorialnego w oparciu a analizę budżetu gminy Mykanów

Wstęp 3
Rozdział I. Istota i znaczenie samorządu terytorialnego 4
1.1. Tradycje samorządu terytorialnego w Polsce 4
1.2. Istota samorządu terytorialnego 7
1.3. Ustrojowe prawo samorządu terytorialnego 11
1.3.1. Regulacje centralne 12
1.3.2. Regulacje statutowe 13
1.4. Znaczenie samorządu terytorialnego 19
Rozdział II. Budżet jednostki samorządu terytorialnego 21
1. Charakterystyka gospodarki finansowej 21
1.1. Funkcje samorządu terytorialnego 21
1.2. Specyfika gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego 25
2. Budżet i zasady budżetowe 29
3. Konstrukcja budżetu jednostki samorządu terytorialnego 34
3.1. Części składowe planu finansowego 34
3.2. Dochody budżetowe 35
3.3. Wydatki budżetowe 36
4. Metodyka opracowywania i sporządzania budżetu przez jednostki samorządowe 37
Rozdział III. Prezentacja gospodarki finansowej gminy Mykanów w latach 2013 – 2015 41
1. Położenie i historia gminy 41
2. Konstrukcja budżetu gminy 47
3. Prezentacja sprawozdawczości finansowej gminy 51
4. Strategie rozwoju gminy na tle innych jednostek samorządu terytorialnego w województwie śląskim 54
Rozdział IV. Analiza wykonania budżetu w gminie Mykanów w latach 2013 – 2015 61
1. Podstawy prawne sporządzania sprawozdawczości finansowej 61
2. Analiza dochodów i wydatków budżetowych 62
2.1. Badanie dochodów 62
2.2. Analiza wydatków 66
3. Wskaźnikowa ocena sprawozdawczości budżetowej 70
3.1. Struktura zadłużenia 70
3.2. Badanie wyniku finansowego 71
3.3. Analiza równowagi finansowej 72
4. Wnioski 75
Zakończenie 79
Bibliografia 80
Spis tabel i rysunków 83

Euroregion Nysa jako przykład współpracy transgranicznej

Wstęp 3

Rozdział I. Współpraca transgraniczna w Unii Europejskiej 5
1.1. Podstawowe pojęcia i definicje: region, euroregion, region i współpraca transgraniczna 5
1.2. Ewolucja współpracy transgranicznej w Unii Europejskiej 10
1.3. Prawne uwarunkowania współpracy transgranicznej 13
1.4. Współpraca transgraniczna jako element integracji europejskiej 17

Rozdział II. Współpraca transgraniczna 27
2.1. Zakres przedmiotowy współpracy transgranicznej i międzyregionalnej 27
2.2. Formy organizacyjne współpracy transgranicznej 34
2.3. Euroregion jako model regionalnej współpracy transgranicznej 36
2.4. Związki miast i gmin 39

Rozdział III. Współpraca transgraniczna Euroregionu Nysa 45
3.1. Prezentacja Euroregionu Nysa 45
3.2. Współpraca w zakresie gospodarczym 46
3.3. Współpraca w zakresie infrastruktury technicznej 52
3.4. Współpraca w sferze społecznej 55
3.5. Współpraca w zakresie ochrony środowiska 59

Rozdział IV. Bariery i ograniczenia współpracy transgranicznej 62
4.1. Bariery i ograniczenia 62
4.2. Szanse współpracy w obszarach transgranicznych 66
4.3. Perspektywy współpracy transgranicznej 74
Zakończenie 82
Bibliografia 84
Spis tabel 90
Spis rysunków 91
Spis fotografii 92

Analiza infrastruktury transportu drogowego jako czynnika rozwoju subregionu łukowskiego

WSTĘP 4
1. REGIONALNA I LOKALNA POLITYKA TRANSPORTOWA 6
1.1. Polityka transportowa państwa 6
1.1.1. Funkcje i cechy 6
1.1.2. Znaczenie 8
1.2. Regionalna polityka transportowa 10
1.3. Lokalna polityka transportowa 12
1.3.1. Podmioty i przedmiot lokalnej polityki transportowej 12
1.3.2. Cele lokalnej polityki transportowej 14
1.3.3. Narzędzia lokalnej polityki transportowej 17
1.4. Zarządzanie regionalną infrastrukturą transportową 21
1.5. Koordynacja regionalnej i lokalnej polityki transportowej 23
2. KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTOWEGO W ŚWIETLE POLITKI TRANSPORTOWEJ POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ 26
2.1. Realizacja założeń Narodowego Planu Rozwoju 27
2.2. Osie rozwoju w świetle Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 wraz ze źródłami finansowania ze środków UE 28
2.3. Program operacyjny – Transport – Gospodarka morska 30
2.3.1. Zrównoważony gałęziowo rozwój transportu 31
2.3.2. Bezpieczniejsza infrastruktura drogowa 32
2.3.3. Pomoc techniczna 33
2.4. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 34
2.5. Fundusz Spójności 35
2.6. Inicjatywy Wspólnoty – współpraca międzyregionalna – INTERREG 36
2.7. Wstępny projekt Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 38
2.8. Program Budowy Autostrad i Dróg Ekspresowych w latach 2006-2013 40
3. CHARAKTERYSTYKA SUBREGIONU ŁUKOWSKIEGO 42
3.1. Położenie 42
3.2. Przedsiębiorczość 46
3.3. Infrastruktura techniczna 47
3.4. Zarządzanie infrastrukturą transportową 50
3.5. Projekty współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 53
4. INFRASTRUKTURA TRANSPORTU DROGOWEGO W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM CZYNNIKIEM ROZWOJU SUBREGIONU ŁUKOWSKIEGO 59
4.1. Korytarze panadeuropejskie 59
4.2. Krajowe sieci transportu drogowego 61
4.3. Wyposażenie obszaru w infrastrukturę transportu drogowego 64
4.4. Transport drogowy jako czynnik rozwoju subregionu 68
ZAKOŃCZENIE 71
BIBLIOGRAFIA 72
SPIS TABEL 75
SPIS RYSUNKÓW 76

Historia samorządu terytorialnego

praca licencjacka z historii

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. SAMORZĄD W DAWNEJ RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ 4

ROZDZIAŁ II. SAMORZĄD TERYTORIALNY W OKRESIE POROZBIOROWYM 11

ROZDZIAŁ III. SAMORZĄD TERYTORIALNY W II RZECZYPOSPOLITEJ 22

ROZDZIAŁ IV. SAMORZĄD TERYTORIALNY W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM 32

ROZDZIAŁ V. SAMORZĄD TERYTORIALNY W LATACH 1944/45-1950 39

ROZDZIAŁ VI. PRZYWRACANIE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PO 1989 ROKU 48

ZAKOŃCZENIE 53

BIBLIOGRAFIA 56