Prace dyplomowe z kierunku Samorząd terytorialny

prace dyplomowe z zakresu samorządu terytorialnego

Strategia rozwoju gminy miejskiej Świeradów-Zdrój

Wstęp 2

Rozdział I. Istota i czynniki rozwoju lokalnego 4
1.1. Pojęcie rozwoju lokalnego a polityka rozwoju gminy 4
1.2. Czynniki rozwoju lokalnego 11
1.3. Sposoby monitorowania polityki rozwoju lokalnego 21

Rozdział II. Strategia rozwoju gmin jako narzędzie polityki rozwoju gminy 25
2.1. Istota i tworzenie dokumentu strategicznego 25
2.2. Budowa strategii rozwoju 33
2.3. Znaczenie strategii dla rozwoju lokalnego 39

Rozdział III. Strategia rozwoju gminy miejskiej Świeradów-Zdrój 43
3.1. Struktura społeczna i gospodarcza gminy miejskiej Świeradów-Zdrój 43
3.2. Strategia gminy 53
3.3. Ocena realizacji zadań strategicznych 61

Zakończenie 62
Bibliografia 64
Spis tabel 67
Spis rysunków 68

Wstęp

Każda jednostka samorządu terytorialnego powinna podejmować swoje stra­tegiczne i znaczące dla jej funkcjonowania decyzje na podstawie stworzonej i zaakceptowanej strategii rozwoju. Dotyczy to również decyzji odnoszących się do sfery inwestycyjnej. Takie długookresowe podejście do realizacji i wykonywania różnych zadań umożliwi przejrzystość, łatwość oraz możliwość kontynuowania podjętych bądź zaplanowanych wcześniej zadań, jak również ułatwi efektywne wykorzystanie publicznych środków pieniężnych. Wysoce nieprawidłowe jest rozpoczynanie i prowadzenie działań inwestycyjnych wskutek potrzeby chwili czy presji określonej grupy społecznej, może bowiem doprowadzić do błędnych rozwiązań, marnotrawstwa środków pieniężnych czy w najgorszym scenariuszu do problemów z obsługą zaciągniętego zadłużenia (w przypadku finansowania działań inwestycyjnych z zewnętrznych środków pieniężnych). Wymienione przesłanki powodują, iż jednostki samorządu terytorialnego konstruują założenia dotyczące prowadzonej przez siebie polityki inwestycyjnej i z różnym skutkiem i natężeniem próbują ją realizować w praktyce.

Wydatki inwestycyjne determinują w znacznej mierze poziom wzrostu gospodarczego danego terenu czyjego rozwój. Niestety nie zawsze polityka inwestycyjna może być prowadzona zgodnie ze strategią rozwój u czy oczekiwaniami społecznymi. Wpływ na to mogą mieć: sytuacja finansowa danej jednostki samorządu terytorialnego oraz pilność i konieczność dokonywania niektórych wydatków przed innymi.

Istotnym czynnikiem są również ludzie, których umiejętności oraz aktywność w znacznym stopniu warunkują założenia dotyczące polityki inwestycyjnej danej jednostki samorządu terytorialnego. Zasadą jest, iż pośpiech w inwestowaniu (gdy nie są spełnione wszystkie przesłanki, od których uzależniona jest realizacja inwestycji) niekorzystnie wpływa na możliwość realizacji strategii rozwojowej JST.

Zarówno w teorii, jak i w działalności praktycznej nie ma jednoznacznie zdefiniowanego pojęcia rozwoju lokalnego. Sam termin rozwój lokalny nie ma jednoznacznej wykładni i jest pojęciem nieprecyzyjnym, wieloznacznym oraz ma zabarwienie ideologiczne, chociaż w praktyce funkcjonuje jako termin obiegowy. Z tego powodu w wielu definicjach i określeniach precyzujących zagadnienie rozwoju lokalnego zwraca się uwagę, że jest to proces społeczny i autonomiczny, co oznacza, że przebiega pod wpływem sił społecznych i mechanizmów rynkowych, które tylko częściowo mogą być modyfikowane przez władze samorządowe i inne podmioty funkcjonujące w otoczeniu lokalnym. Jednocześnie podkreśla się, że rozwój lokalny jest procesem społecznym. Polega bowiem na aktywności społeczności lokalnej i uaktywnianiu postaw prorozwojowych oraz tworzeniu instytucji społecznych zaangażowanych w ten cel. Podstawowym dążeniem w realizacji rozwoju lokalnego jest tworzenie nowych miejsc pracy dla lokalnego systemu terytorialnego oraz jego kompleksowe kształtowanie umożliwiające osiągnięcie jak najlepszych warunków życia i dochodów w lokalnych środowiskach przez wykorzystanie lokalnych zasobów rozwoju .

Celem niniejszej pracy jest ukazanie znaczenia strategii rozwoju gminy miejskiej Świeradów Zdrój.

Praca składa się z trzech rozdziałów:

W rozdziale pierwszym przedstawiona została istota rozwoju lokalnego.

Rozdział drugi ukazuje strategię rozwoju gmin jako narzędzie polityki rozwoju gminy.

W rozdziale trzecim zaprezentowana została strategia rozwoju gminy miejskiej Świeradów Zdrój.

Praca została napisana w oparciu o literaturę fachowa, artykuły prasowe, akty prawne, informacje zawarte na stronach internetowych oraz w oparciu o materiały udostępnione przez Urząd Miasta Świeradów- Zdrój.

Samorząd terytorialny RP i jego funkcje prawotwórcze

Wstęp 2

Rozdział I. Istota samorządu lokalnego 3
1.1. Definicja władz publicznych 3
1.2. Samorząd terytorialny w systemie politycznym państwa 7
1.3. Zasady centralizacji i decentralizacji 14
1.4. Istota samorządu terytorialnego 19

Rozdział II. Organizacja samorządu lokalnego w Polsce 26
2.1. Zarys struktury terytorialnej samorządu 26
2.2. Organizacja gminy 33
2.3. Organizacja powiatu 38
2.4. Organizacja województwa 42

Rozdział III. Zadania samorządu terytorialnego. Zadania własne a zadania zlecone 47
3.1. Kompetencje gminy 47
3.2. Kompetencje powiatu 50
3.3. Kompetencje samorządu województwa 61
3.4. Praktyczne formy realizacji zadań 68

Rozdział IV. Akty prawne stanowione przez organy samorządu terytorialnego 72
4.1. Kompetencje terenowych organów publicznych do stanowienia prawa miejscowego 72
4.2. Rodzaje i zakres obowiązywania prawa miejscowego 76
4.3. Procedura stanowienia 80
4.4. Rola prawa miejscowego 83

Zakończenie 87

Bibliografia 92

Wojewoda jako nadzór nad samorządem

praca licencjacka, 63 strony

Wstęp

Rozdział I. Pozycja ustrojowa i zadania wojewody
1.1. Ustrojowa pozycja wojewody
1.2. Zadania wojewody
1.2.1. Wojewoda jako organ nadzoru nad samorządem terytorialnym
1.2.2. Wpływ wojewody na administracje nie zespoloną
1.2.3. Wojewoda jako przedstawiciel Skarbu Państwa
1.2.4. Wojewoda jako reprezentant Rady Ministrów
1.2.5. Zwierzchnictwo wojewody nad zespoloną administracją rządową
1.3. Akty prawa miejscowego tworzone przez wojewodę
1.4. Inne formy działania wojewody

Rozdział II. Uprawnienia nadzorcze wojewody
2.1. Kryteria, zakres i środki nadzoru
2.2. Stwierdzanie nieważności uchwał i zarządzeń organów samorządu terytorialnego
2.3. Nadzór nad zadaniami powierzonymi jednostkom samorządu terytorialnego

Rozdział III. Ochrona przed ingerencjami nadzorczymi wojewody

Zakończenie

Bibliografia

Wśród różnych rodzajów samorządu szcze­gólna rola przypada samorządowi terytorialnemu, który uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej. Rola samorządu terytorialnego wynika też z przyjęcia zasady decentralizacji władzy publicznej, na której to zasadzie opiera się ustrój terytorialny państwa[1].

Traktując samorząd w aspekcie ustrojowym podkreślić należy jego istotę jako zdecentralizowanej formy administracji publicznej. Dzięki temu administracja ta jest wykonywana nie tylko przez orga­ny państwa, ale także przez organy samorządu terytorialnego na za­sadach względnej od państwa niezależności[2].

Dawniej w Polsce woje­woda to wysoki urzędnik książęcy sprawujący w je­go zastępstwie dowództwo nad wojskiem oraz funkcje sądownicze; później najwyższy urzędnik ziemski[3].

Obecnie woje­woda to urzędnik państwowy stojący na czele województwa[4].

[1] W. Skrzydło, Ustrój polityczny RP w świetle Konstytucji z 1997 roku, Zakamycze, Kraków 2002, s. 209

[2] Tamże, s. 209

[3] M. Bańko, (red.), Słownik języka polskiego, tom 6, PWN, Warszawa 2007, s. 69

[4] Tamże, s. 69

Turystyka ważnym czynnikiem rozwoju powiatu ostródzkiego

Wstęp 2

Rozdział I. Problem rozwoju turystyki w powiecie ostródzkim 4
1.1 Definicja oraz znaczenie turystyki 4
1.2 Turystyka na świecie i w Polsce 8
1.3 Możliwość rozwoju turystyki w powiecie ostródzkim 15
1.4 Dzieje historyczne powiatu 19

Rozdział II. Walory turystyczne w powiecie ostródzkim 29
2.1 Parki oraz rezerwaty na terenie powiatu 29
2.2 Naturalne warunki przyrodnicze i geograficzne 33
2.3 Obszar i położenie geograficzne 36
2.4 Szlaki turystyczne 39
2.5 Agroturystyka ważnym elementem aktywizacji wsi 42

Rozdział III. Wpływ samorządów na rozwój turystyki w powiecie ostródzkim 49
3.1 Program rozwoju turystyki w regionie powiatu ostródzkiego 49
3.2 Strategia rozwoju turystyki w powiecie 57

Zakończenie 63
Bibliografia 65
Spis tabel 69
Spis rysunków 70

Praca składa się z trzech rozdziałów.

W pierwszym rozdziale zaprezentowany jest problem rozwoju turystyki w powiecie ostródzkim, a więc: definicja oraz znaczenie turystyki, turystyka na świecie i w Polsce, możliwość rozwoju turystyki w powiecie ostródzkim oraz dzieje historyczne powiatu.

W rozdziale drugim opisane są walory turystyczne w powiecie ostródzkim, a więc: parki oraz rezerwaty na terenie powiatu, naturalne warunki przyrodnicze i geograficzne, obszar i położenie geograficzne, szlaki turystyczne oraz agroturystyka ważnym elementem aktywizacji wsi.

W rozdziale trzecim przedstawiony jest wpływ samorządów na rozwój turystyki w powiecie ostródzkim, a więc: program rozwoju turystyki w regionie powiatu ostródzkiego oraz strategia rozwoju turystyki w powiecie.

Samorządowe uwarunkowania rozwoju lokalnego np. powiatu i gminy we Lwówku Śląskim

Wstęp 2

I. Konstytucyjne i ustawowe podstawy współczesnej samorządności 4
1. Geneza samorządu 4
2. Samorząd w Polsce do wybuchu II wojny światowej 11
3. PRL 16
4. Samorząd lokalny od 1990 roku 19

II. Samorząd terytorialny w Polsce po zmianach ustrojowych w 1990 roku 24
1. Wprowadzenie 24
2. Gmina 27
3. Powiat 34
4. Województwo 39
5. Podsumowanie 45

III. Kształtowanie się najważniejszych narodowych modeli administracji publicznej na przykładzie wybranych państw europejskich 47
1. Zagadnienia ogólne 47
2. Anglia 54
3. Francja 56
4. Niemcy 58
5. Belgia 61
6. Hiszpania 62

IV. Kształtowanie się ładu społeczno – gospodarczego krajowego, regionalnego, lokalnego 64
1. Wprowadzenie 64
2. Podstawowe osiągnięcia procesu przemian ustrojowych 70
3. Zróżnicowanie regionalne Polski 74
4. Rozwój Społeczny 82
5. Podsumowanie 83

V. Efekty procesu transformacji społeczno – gospodarczej na przykładzie województwa dolnośląskiego 84
1. Przemiany Społeczno – gospodarcze w powiecie lwóweckim 84
2. Wpływ przemian społeczno- gospodarczych na rozwój miasta i gminy Lwówek Śląski 99

Zakończenie 106
Bibliografia 108
Spis tabel i rysunków 113

Zadania samorządu terytorialnego w zakresie polityki turystycznej

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. POWIAT W STRUKTURACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 4
1.1. Geneza i istota samorządu terytorialnego 4
1.2. Uwarunkowania, istota społeczna i funkcje samorządu terytorialnego 8
1.3. Struktura samorządu powiatowego 11
1.4. Zadania i kompetencje organów wykonawczych samorządu powiatowego 13
1.5. Zadania i kompetencje samorządu powiatowego 16

ROZDZIAŁ II. PRAWNE ASPEKTY TWORZENIA I FUNKCJONOWANIA PODMIOTÓW STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ TURYSTYKI 24
2.1. Turystyka w działaniach administracji rządowej 24
2.2. Turystyka w działaniach organów samorządu terytorialnego 30
2.3. Funkcjonowanie samorządu gospodarczego w turystyce 38
2.4. Elementy struktury organizacyjnej turystyki w Polsce 41

ROZDZIAŁ III. CHARAKTERYSTYKA POWIATU KAMIENNOGÓRSKIEGO 48
3.1. Położenie i dane ogólne 48
3.2. Środowisko przyrodnicze 52
3.3. Obiekty zabytkowe 55
3.4. Turystyka i baza turystyczna 59
3.5. Gospodarka 62
3.6. Transport i komunikacja 65
3.7. Analiza SWOT powiatu 65

ROZDZIAŁ IV. ZADANIA POWIATU KAMIENNOGÓRSKIEGO W ZAKRESIE POLITYKI TURYSTYCZNEJ 69
4.1. Polityka turystyczna powiatu 69
4.2. Zrównoważony rozwój powiatu 74
4.3. Zadania powiatu w zakresie turystyki 77
4.4. Działania podejmowane na rzecz realizacji zadań z zakresu turystyki 79

ZAKOŃCZENIE 85
BIBLIOGRAFIA 86
SPIS TABEL 89
SPIS RYSUNKÓW 90

Pozyskiwanie środków unijnych przez gminy. Doświadczenia Lwówka Śląskiego

Wstęp 4

Rozdział I Regulacje prawne funduszy unijnych 1
1.1. Fundusze przedakcesyjne 1
1.2. Cele i zadania polityki strukturalnej Unii Europejskiej 2
1.3. Instrumenty polityki regionalnej oraz źródła finansowania 4
1.3.1. Fundusze Strukturalne 4
1.3.2. Inicjatywy Wspólnoty, działania innowacyjne oraz pomoc techniczna 8
1.4. Narodowy Plan Rozwoju jako podstawa wykorzystania unijnych środków pomocowych 11
1.5. Dokumenty programowe jako podstawa wykorzystania środków unijnych 13
1.5.1. Główne założenia Narodowego Planu Rozwoju 13
1.5.2. Podstawowe kierunki wsparcia wspólnotowego 13
1.5.3. Charakterystyka programów operacyjnych 14

Rozdział II Procedury przyznawania pomocy z funduszy unijnych 21
2.1. Beneficjenci funduszy unijnych 21
2.2. Uwarunkowania zdecentralizowanego wdrażania funduszy strukturalnych 23
2.2.1. Uwarunkowania programowe systemu wdrażania funduszy strukturalnych 23
2.2.2. Uwarunkowania programowe NSRR 24
2.2.3. Uwarunkowania programowe NPR 27
2.3. Uwarunkowania organizacyjne systemu wdrażania funduszy strukturalnych 29
2.4. Uwarunkowania finansowe systemu wdrażania funduszy strukturalnych 33

Rozdział III Charakterystyka Lwówka Śląskiego 37
3.1. Historia Lwówka Śląskiego 37
3.2. Położenie gminy 39
3.3. Gospodarka i inwestycje w gminie 41
3.4. Turystyka w gminie 45
3.5. Podstawowe problemy gminy 49

Rozdział IV Pozyskiwanie środków unijnych przez Lwówek Śląski 52
4.1. Korzystanie ze środków funduszy Unii Europejskiej w gminie Lwówek Śląski 52
4.2. Źródła finansowania inwestycji we Lwówku Śląskim 54
4.3. Planowane inwestycje w gminie Lwówek Śląski 55

Rozdział V Analiza finansowania planowanych inwestycji w gminie Lwówek Śląski ze środków Unii Europejskiej 58
5.1. Strategia rozwoju gminy i miasta Lwówek Śląski 2016-2023 58
5.2. Wieloletni plan inwestycyjny 60
5.3. Strategia rozwoju 62

Zakończenie 66
Wykaz cytowanej literatury 68
Wykaz źródeł prawa 70
Wykaz innych materiałów 71
Spis tabel 72
Spis rysunków 72
Załącznik I 73

Wojewoda jako organ nadzoru nad samorządem terytorialnym

Wstęp 3

Rozdział I. Samorząd terytorialny i instytucje nadzoru nad samorządem terytorialnym 5
1.1. Definicja samorządu terytorialnego 5
1.1.1. Pojęcie samorządu 5
1.1.2. Klasyfikacja samorządu 7
1.2. Krótka historia samorządu terytorialnego w Polsce 9
1.3. Nadzór nad działalnością samorządu terytorialnego w ujęciu historycznym 14
1.3.1. Nadzór a zasady decentralizacji i samodzielności jednostek samorządu terytorialnego 14
1.3.2. Organy nadzorcze i ich uprawnienia 19
1.3.3. Postępowanie w sprawach nadzorczych 23

Rozdział II. Zadania jednostek samorządu terytorialnego 27
2.1. Pojęcie i charakter zadań jednostek samorządu terytorialnego 27
2.1.1. Zadania gminy 27
2.1.2. Zadania powiatu 33
2.1.3. Zadania województwa 38
2.2. Rodzaje zadań jednostek samorządu terytorialnego 41
2.3. Zadania powierzone przez wojewodę jednostkom samorządu terytorialnego 48

Rozdział III. Środki nadzorcze wojewody nad zadaniami samorządu terytorialnego 51
3.1. Pojęcie i funkcje wojewody 51
3.2. Przedmiot, pojęcie i kryteria nadzoru 58
3.2.1. Zakres podmiotowy nadzoru 58
3.2.2. Organy nadzorujące 59
3.2.3. Organy nadzorowane 60
3.3. Środki nadzoru 61
3.3.1. Środki kontroli 61
3.3.2. Środki korygujące 62
3.3.3. Środki personalne 64
3.4. Nadzór nad zadaniami powierzonymi 65
3.4.1. Środki nadzorcze wojewody nad zadaniami gmin, powiatów i samorządowych województw 65
3.4.2. Postępowanie nadzorcze w stwierdzaniu nieważności uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego 66
3.5. Skarga na działanie samorządu terytorialnego 68

Rozdział IV. Ochrona samodzielności samorządu terytorialnego 72
4.1. Sądowa ochrona samodzielności gminy 72
4.2. Przedmiotowy zakres ochrony samodzielności gminy 77
4.3. Ochrona sprawowana przez Trybunał Konstytucyjny 81
4.4. Zadania wojewody a ochrona samodzielności samorządu terytorialnego 81

Zakończenie 83
Bibliografia 89

Kształtowanie się struktury wydatków urzędu gminy

Wstęp 2

Rozdział 1. Pojęcia i zadania gmin 4
1.1. Gmina w strukturze samorządu terytorialnego 4
1.2. Zadania gmin 11
1.3. Podstawy lokalnej gospodarki budżetowej 16

Rozdział 2. Charakterystyka gminy Boguszów-Gorce 22
2.1. Położenie i warunki przyrodnicze gminy Boguszów-Gorce 22
2.2. Sytuacja demograficzna w gminie Boguszów-Gorce 26
2.3. Rozwój infrastruktury technicznej w gminie Boguszów-Gorce 27
2.4. Poziom rozwoju gospodarczego gminy Boguszów-Gorce 36

Rozdział 3. Ogólna charakterystyka wydatków 40
3.1. Pojecie wydatków budżetowych 40
3.2. Funkcje wydatków (zadania) 42
3.3. Klasyfikacje wydatków 43

Rozdział 4. Analiza wydatków z budżetu gminy Boguszów-Gorce 49
4.1. Ogólna charakterystyka wydatków budżetowych 49
4.2. Analiza struktury wydatków budżetowych 53
4.2.1. Struktura wydatków na zadania własne 53
4.2.2. Struktura wydatków na zadania zlecone 55
4.3. Analiza dynamiki wydatków budżetowych 56
4.3.1. Dynamika wydatków na zadania własne 56
4.3.2. Dynamika wydatków na zadania zlecone 59

Zakończenie 62
Bibliografia 65
Spis rysunków 69
Spis tabel 70

Gospodarka finansowa jednostki budżetowej na przykładzie gminy Sierakowice

Wstęp 2

Rozdział I. Zasady funkcjonowania jednostek sektora finansów 3
1.1. Budżet i jego rodzaje 3
1.2. Klasyfikacja budżetowa 7
1.3. Rachunkowość jednostek sektora finansów 10
1.3.1. Zasady jawności i przejrzystości 12
1.3.2. Zasady gospodarki finansowej 13
1.4. Pojęcie i zakres kontroli wewnętrznej w jednostce budżetowej 16

Rozdział II. Organizacja rachunkowości budżetowej 20
2.1. Mienie publiczne 21
2.2. Wycena aktywów i pasywów 28
2.3. Obieg i kontrola dokumentów 32
2.4. Zakładowy plan kont 37
2.5. Instrukcja inwentaryzacyjna 39

Rozdział III. Szczególne zasady rachunkowości jednostki budżetowej 45
3.1. Podstawy prawne rachunkowości budżetowej 46
3.2. Wycena aktywów i pasywów 51
3.3. Wykaz kont syntetycznych 52
3.4. Zasady ustalania wyniku finansowego 55
3.5. Środki specjalne jednostek budżetowych 57
3.6. Sprawozdawczość budżetowa 60

Rozdział IV. Specyfika rachunkowości jednostek budżetowych na przykładzie Gminy Sierakowice 62
4.1. Organizacja działania 63
4.2. Zadania Gminy 65
4.3. Opis stosowanych zasad rachunkowości 69
4.4. Organizacja jednostki rachunkowości 72
4.5. Sprawozdanie z wykonania budżetu 73
4.6. Specyfika rachunkowości jednostki budżetowej 76

Zakończenie 78
Bibliografia 79
Spis rysunków i tabel 84