Prace dyplomowe z kierunku: Samorząd terytorialny

prace dyplomowe z zakresu samorządu terytorialnego

Rozwój społeczno-ekonomiczny samorządu terytorialnego

WSTĘP    2

Rozdział I. SAMORZĄD TERYTORIALNY – CHARAKTERYSTYKA FUNKCJONALNA    4
1.1. ISTOTA I GENEZA SAMORZĄDU    4
1.2. ZAKRES UPRAWNIEŃ I OBOWIĄZKÓW    14

Rozdział II. INWESTYCJE PUBLICZNE REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄDY    23
2.1 POJĘCIE INWESTYCJI CELE I ZADANIA.    23
2.2. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA    29

Rozdział III. ANALIZA PROCESÓW INWESTYCYJNYCH W BADANEJ GMINIE    41
3.1. CHARAKTERYSTYKA BADANEJ GMINY    41
3.2. POTRZEBY INWESTYCYJNE –STUDIUM REALIZACJI    55

Rozdział IV. OCENA DOTYCHCZASOWEGO PRZEBIEGU ZJAWISKA I PROPOZYCJE USPRAWNIEŃ    63

ZAKOŃCZENIE    71
BIBLIOGRAFIA    73
SPIS TABEL    76

Aktywność społeczno-gospodarcza i kulturowa gminy Tarczyn

WSTĘP    2
ROZDZIAŁ I.  CHARAKTERYSTYKA GMINY TARCZYN    4
1. Historia gminy Tarczyn    4
2. Położenie, lokalizacja i środowisko geograficzne    7
3. Sytuacja demograficzna i uwarunkowania gospodarcze    10
4. Ocena stanu komunikacji w gminie    15
ROZDZIAŁ II.  HISTORIA I UWARUNKOWANIA KULTUROWE    21
1. Położenie i powierzchnia    21
2. Obiekty zabytkowe Tarczyna    23
ROZDZIAŁ III.  OCENA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNO – GOSPODARCZEJ – I KULTUROWEJ GMINY    33
1. Baza turystyczna    33
2. Problemy związane z infrastrukturą techniczną    38
3. Analiza SWOT    39
4. Zagrożenia rozwoju    41
5. Lista zadań    43
ZAKOŃCZENIE    44
BIBLIOGRAFIA    45
SPIS TABEL I RYSUNKÓW    46

Organy administracji samorządowej na przykładzie dzielnicy Warszawa-Targówek

WSTĘP
Rozdział I. ORGANIZACJA I ZADANIA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W POLSCE
1.1. Samorząd gminy
1.2. Samorząd powiatowy
1.3. Samorząd wojewódzki
Rozdział II. ISTOTA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
2.1. Pojęcie administracji publicznej
2.2. Urzędy obsługujące
2.3. Zasady i kryteria podziału zadań i kompetencji
Rozdział III. SZCZEBLE ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ
3.1. Szczebel lokalny i regionalny administracji samorządowej
3.2. Kolegialne i jednostkowe organy wykonawcze
Rozdział IV. ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA W DZIELNICY TARGÓWEK
4.1. Dzielnica Targówek – geneza i opis
4.2. Samorząd – działalność i funkcjonowanie w analizowanej gminie
ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL

Samorząd powiatowy

Wstęp    2
Rozdział I. Idea i powstanie współczesnego samorządu    3
1. Historia powiatu – europejski rodowód powstania powiatu    4
2. Powiat w polskiej administracji okresu rozbiorowego    7
3. Powiat w polskiej administracji okresu po rozbiorowego    12
Rozdział II.  Powiat i jego rozwój w Polsce Odrodzonej i w okresie PRL- u    17
1. Powiat w Polsce odrodzonej.    17
2. Powiat w PRL.    26
Rozdział III.  Reforma samorządu terytorialnego    33
1.Koncepcja powiatu po 89r – spór  „o Polskę powiatową”    33
2 Ocena struktur powiatowych – ocena efektywności powiatu    41
Zakończenie    49
Bibliografia    50

Zmiany społeczno-gospodarcze i przestrzenne w gminie X

1.    Wstęp
1.1. Cel i zakres pracy
1.2. Przegląd literatury
1.3. Źródła pracy
1.4. Metody pracy
2.    Położenie miasta i gminy
2.1. Położenie administracyjne
2.2. Położenie komunikacyjne
2.3. Położenie geograficzne
3.    Zarys historyczny miasta i gminy
4.    Przyrodnicze warunki zagospodarowania gminy
4.1. Ukształtowanie terenu
4.2. Budowa geologiczna
4.3. Występowanie surowców
4.4. Typy gleb i ich przydatność rolnicza
4.5. Sieć hydrograficzna
4.6. Warunki klimatyczne
4.7. Szata roślinna
5.    Zmiany społeczne miasta i gminy
5.1. Liczba ludności
5.2. Ruch naturalny ludności
5.3. Ruch migracyjny ludności
5.4. Rozmieszczenie ludności
5.5. Struktura płci i wieku
5.6. Lokalny rynek pracy
5.6.1. Struktura zatrudnienia
5.6.2. Struktura bezrobocia
6.  Zmiany gospodarcze miasta i gminy
6.1. Rolnictwo i leśnictwo
6.2. Przemysł i budownictwo
6.3. Usługi
7.  Zmiany przestrzenne miasta i gminy
7.1. Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym
7.2. Analiza układu przestrzennego
8.  Infrastruktura komunalna i techniczna
9.  Ogólne wnioski końcowe

Jawność działania organów samorządu terytorialnego

Wstęp 3
Rozdział 1. Wyjaśnienie pojęcia jawności 5
1.1.Geneza prawa do informacji 5
1.2. Jawność jako warunek urzeczywistnienia prawa do informacji 8
1.3.Prawne aspekty tajności i jawności informacji 9
1.4.Źródła prawa do informacji w polskim prawie 10
1.5.Zasady państwa prawnego 14
1.6.Prawo Konstytucyjne do jawności informacji i odpowiedzialność. 21
Rozdział 2. Zasady jawności działania organów samorządu terytorialnego 34
2.1. Uregulowania prawne dotyczące jawności (ustawa o dostępie do informacji publicznej) 34
2.2. Dostęp do informacji publicznej ? Biuletyn Informacji Publicznej 39
2.3. Konieczność jawności w finansach publicznych 42
2.4. Jawność i przejrzystość finansów jednostek samorządu terytorialnego 48
2.5. Jawność finansów publicznych na przykładzie miasta Szczecin 51
2.6. Jawność działania władz a problem korupcji 60
Rozdział 3. Zakończenie 64
Bibliografia 67

Budżet, dochody i wydatki gminy Opalenica

Wstęp 2

I. Ogólna charakterystyka funkcji i kompetencji organów lokalnych 4
1. Podstawowe funkcje organów lokalnych 4
2. Jednostki samorządu terytorialnego 9
3. Zadania gminy 18
4. Budżet gminy 22

II. Podstawy lokalnej gospodarki budżetowej 27
1. Samodzielność finansowa gminy 27
2. Ograniczenia samodzielności gminy 32

III. Dochody budżetów lokalnych 35
1. Klasyfikacja dochodów gminy 35
2. Dochody własne 37
3. Subwencje i dotacje 40

IV. Charakterystyka dochodów gminy 46
1. Podatki 46
2. Przychody z działalności przedsiębiorstw komunalnych 66
3. Opłaty skarbowe 67
4. Dotacje i subwencje 69
5. Dynamika, struktura i analiza dochodów gminy Opalenica 74
Wnioski 82

V. Charakterystyka wydatków gminy 85
1. Wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu gminy 85
2. Wydatki związane z obowiązkami nakładanymi na jednostki samorządu terytorialnego odpowiednimi ustawami 86
3. Pomoc społeczna i inne wydatki wynikające z publicznego charakteru urzędu gminy, a także nakładane na gminę wydatki o charakterze społecznym 87
4. Finansowanie edukacji, Kultury i sportu 88
5. Wydatki wynikające z realizacji inwestycji o charakterze komunalnym 90
6. Dynamika, struktura i analiza wydatków gminy 91

Podsumowanie 102
Literatura 106

Audyt i kontrola wykonania budżetu samorządowej jednostki budżetowej

WSTĘP 3

Rozdział 1
METODYKA PLANOWANI BUDŻETOWEGO 5
1.1. Charakterystyka gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego 5
1.2. Zasady budżetowe 11
1.3. Sporządzanie planu finansowego jednostki budżetowej 16
1.4. Uchwalenie budżetu jednostki 19

Rozdział 2 24
AUDYT I KONTROLA WEWNĘTRZNA 24
2.1. Istota kontroli budżetowej 24
2.2. Kontrola budżetowa w kontekście problematyki zarządzania 28
2.3. Kontrola wewnętrzna w jednostce budżetowej 31
2.4. Audyt wewnętrzny 34

Rozdział 3 42
KONTROLA WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDOWEJ NA PRZYKŁADZIE JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W GMINIE STARE BABICE 42
3.1. Zadania i organizacja jednostek 42
3.2. Dokumentacja dochodów i wydatków 44
3.3. Kontrola wykonania budżetu w 2004 roku 53
3.4. Ocena własna 57

ZAKOŃCZENIE 60

BIBLIOGRAFIA 61

SPIS TABEL 63

Zadania wojewody w sytuacjach nadzwyczajnych i kryzysowych

WSTĘP 5
Rozdział 1. Pojęcie stanów nadzwyczajnych w ustawodawstwie. 8
1.1 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. 8
1.2. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. 15
1.3. Ustawa z dnia 25 lipca 2001 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym. 16
1.4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej. 17
1.5. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o administracji rządowej w województwie. 18
1.6. Dekret z dnia 23 kwietnia 1953r. o świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych. 19
Rozdział 2. Zadania i kompetencje wojewody w stanach nadzwyczajnych. 23
2.1. Obowiązki wojewody jako przedstawiciela Rady Ministrów na terenie województwa. 23
2.2. Kompetencje Szefa Obrony Cywilnej Województwa. 25
2.3. Zadania Wojewody wynikające z ustawy o ochronie przeciwpożarowej. 28
2.4. Rola Wojewody wynikająca z ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. 29
Rozdział 3. Struktury organizacyjne współdziałające z Wojewodą Małopolskim przy zwalczaniu stanów nadzwyczajnych. 31
3.1. Organizacja Urzędu Wojewódzkiego – Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych. 31
3.2. Wojewódzka administracja zespolona. 34
3.3. Wojewoda a administracja niezespolona. 36
3.4. Działania Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa. 38
Rozdział 4. Ocena przepisów prawnych regulujących problematykę stanów nadzwyczajnych. 46
4.1. Analiza rozwiązań organizacyjno-prawnych. 46
4.2. Zasada praw i wolności obywatelskich. 47
ZAKOŃCZENIE 50
BIBLIOGRAFIA 52
WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH 54

Uwarunkowania realizacji zadań gminy wiejskiej

Wstęp
ROZDZIAŁ I Rys historyczny gminy polskiej.  Sytuacja polskiej wsi na tle krajów europejskich
1.1. Pojęcie gminy
1.2. Charakterystyka gminy wiejskiej.
1.3. Sytuacja polskiej wsi na tle krajów europejskich.
ROZDZIAŁ II Zadania gminy
2.1. Podział zadań a marketing.
2.2. Zadania i kompetencje o charakterze lokalnym
2.3. Zadania zlecone gminie
2.4. Zadania własne gminy
ROZDZIAŁ III. Środki  finansowe na realizację zadań
3.1. Pojęcie i rodzaje dochodów własnych gminy.
3.2. Systematyka dochodów budżetów gmin.
3.3. Struktura dochodów własnych gmin
3.3.1 Podatek od nieruchomości
3.3.2. Podatek od środków transportowych
3.3.3. Podatek od posiadania psów
3.3.4. Podatek rolny
3.3.5. Podatek leśny
3.3.6. Podatek od spadków i darowizn
3.3.7. Samoopodatkowanie
3.3.8. Opłaty lokalne
3.3.9. Dochody z majątku gminy
3.3.10. Wpływy z opłaty skarbowej
3.3.11. Wpływy z emitowania przez gminę papierów wartościowych
3.3.12. Subwencje i dotacje
3.3.13. Udział gmin w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych
3.4. Wydatki gminne
ROZDZIAŁ IV.
Programy rozwoju obszarów gmin wiejskich
4.1. Pozyskiwanie środków na realizację zadań inwestycyjnych gminy
4.2. Przygotowanie do przyjęcia europejskiej pomocy przedakcesyjnej
4.3. Instrumenty wsparcia dla rolnictwa i obszarów wiejskich
4.3.1. SAPARD
4.3.2. Phare ? Spójność Gospodarczo-Społeczna
4.3.3. Program ISPA
4.4. Fundusze strukturalne
4.4.1. Fundusz Spójności
4.5. Pomoc z Banku Światowego
PODSUMOWANIE
BIBLIOGRAFIA