Prace dyplomowe z dziedziny: Samorząd terytorialny

prace dyplomowe z zakresu samorządu terytorialnego

Akty planowania przestrzennego w gminie

praca z wydziału prawa i administracji

Wstęp 3

II. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (charakter prawny, treść, procedura sporządzania) 6

III. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 28

IV. Gospodarowanie przestrzenią na obszarach pozbawionych miejscowego planu zagospodarowania 39

V. Planowanie przekraczające granice a władztwo planistyczne gminy 49

VI. Zakończenie 66

Bibliografia 75

Spis rysunków 78

Kształtowanie się dochodów budżetowych samorządu terytorialnego w latach 2015 – 2017 na przykładzie gminy Dopiewo

Wstęp 2
Rozdział I. Budżet gminy 4
1.1. Pojęcie budżetu 5
1.2. Formalne wymagania wobec budżetu gminy 8
1.3. Konstrukcja budżetu 9
1.4. Plan dochodów 11
1.5. Plan wydatków 14
1.6. Rozliczenie wyniku budżetu 18
Rozdział II. Dochody jednostek samorządu terytorialnego 22
2.1. Pojęcie samorządu terytorialnego 22
2.2. Samodzielność finansowa gmin 25
2.3. Struktura dochodów gmin 28
2.3.1. Dochody podatkowe 29
2.3.2. Opłaty i dochody z majątku gminy 31
2.3.3. Subwencje i dotacje 35
2.3.4. Dochody zwrotne 38
2.3.5. Inne dochody 40
Rozdział III. Kształtowanie się dochodów budżetowych w gminie Dopiewo w latach 2015 – 2017 42
3.1. Ogólna charakterystyka gminy Dopiewo 42
3.2. Wykonanie dochodów w budżecie gminy Dopiewo w latach 2015-2017 44
3.3. Dochody i ich struktura 46
3.4. Kształtowanie się dochodów własnych w budżecie gminy Dopiewo 49
3.5. Dochody gminy z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 55
3.6. Wpływy z dotacji i subwencji 56
Zakończenie 64
Bibliografia 66
Spis rysunków 69

Źródła inwestycji rozwojowych gminy Otwock

Wstęp 4
Rozdział I. Strategie i inwestycje w rozwoju miasta 7
1.1. Teoria miasta, pojęcia miasta 7
1.1.1. Koncepcje definicyjne 8
1.1.2. Socjologiczne teorie miasta 9
1.1.3. Historyczny rozwój miast 11
1.1.4. Kryteria oceny miasta jako środowiska życia ludzi 15
1.1.5. Przyszłość miasta 16
1.2. Strategia jako narzędzie rozwoju miasta 18
1.3.Czynniki rozwoju miasta 21
1.4. Teorie bazowe dla koncepcji rozwoju miasta 24
1.5. Międzynarodowe organizacje wspierające rozwój miast 28
Rozdział II. Źródła finansowania rozwoju miasta 31
2.1.Środki budżetowe 31
2.2.Śródki własne 41
2.3.Inne środki 44
Rozdział III. Otwock – charakterystyka miasta 50
3.1. Historia miasta 50
3.2. Walory przyrodnicze 53
3.2.1. Geologia i morfologia 54
3.2.2. Zbiorowiska roślinne 55
3.2.3. Klimat 55
3.3. Położenie miasta w układzie komunikacyjnych powiązań zewnętrznych 57
3.4. Problemy społeczne i infrastruktura społeczna 59
3.5. Ogólna charakterystyka głównych kierunków działalności gospodarczych prowadzonych na terenie miasta 62
Rozdział IV. Strategia rozwoju miasta Otwock i jej finansowanie 67
4.1. Założenia i cele strategii rozwojowej 67
4.2. Oczekiwane rezultaty strategii rozwojowej Otwocka 70
4.3. Sposoby wdrażania strategii rozwojowej miasta 72
4.4. Metody kontroli i oceny strategii rozwoju Otwocka 76
4.4.1. Współpraca między sektorem państwowym, publicznym i organizacjami pozarządowymi 77
4.4.2. Miejsce public relations w strategii 77
Zakończenie 79
Bibliografia 81
Spis tabel 85
Spis rysunków 86

Wykorzystanie funduszy przedakcesyjnych w gminie Tuplice

Wstęp 2
Rozdział I Charakterystyka Gminy Tuplice 4
1.1. Rys historyczny 4
1.2. Położenie 8
1.3. Ludność 10
1.4. Charakterystyka funkcjonalno-przestrzenna 13
1.5. Uwarunkowania gospodarcze 14
1.6. Infrastruktura społeczna 16
1.7. Euroregion Sprewa -Nysa- Bóbr 18
Rozdział II Fundusze przedakcesyjne 23
2.1. Fundusze UE – jak z nich korzystać 23
2.2. Rola euroregionów w zarządzaniu środkami pomocowymi UE w okresie przedakcesyjnym 29
2.3. Charakterystyka programu PHARE 38
2.4 Charakterystyka programu SAPARD 44
2.5 Charakterystyka programu ISPA 50
Rozdział III Wykorzystanie funduszy przedakcesyjnych w gminie Tuplice 53
3.1 Projekty PHARE 55
3.2 Projekty SAPARD 63
Zakończenie 69
Bibliografia 72
Spis tabel 74
Spis rysunków 75

Ustrój i organizacja samorządu gminnego

praca magisterska

Streszczenie 3
Słowa kluczowe 3
Wstęp 4
Rozdział I. Założenia ustrojowe samorządu gminnego 6
1. Gmina miejscową wspólnotą samorządową 6
2. Wyborcy podmiotem władzy samorządowej 10
2.1. Zasady prawa wyborczego do rady gminy 10
2.2. Wybory do Rady Gminy 17
2.3. Referendum gminne 23
Rozdział II. Zadania i zakres działania gminy 31
1. Zadania gminy 31
2. Zakres działania gminy 35
Rozdział III. Struktura i organizacja władz gminy 45
1. Rada gminy i organizacja jej działalności 45
2. Zarząd gminy i organizacja jego działalności 53
3. Urząd gminy i jego organizacja 56
Rozdział IV. Gospodarka finansowa gminy 58
1. Budżet gminy 58
2. Dochody gminy 59
3. Wydatki gminy 70
Zakończenie 74
Literatura 78

Wpływ ustawy warszawskiej na rozwój budownictwa mieszkaniowego

Wstęp 3
Rozdział I. Miejsce i rola Miasta Stołecznego Warszawy jako stolicy Polski 5
1.1. Charakterystyka Miasta Stołecznego Warszawy 5
1.2. Geneza i rozwój miasta 11
1.3. Znaczenie Warszawy dla województwa mazowieckiego i całego kraju 18
Rozdział II. Struktura i zakres władzy administracyjnej w Warszawie 25
2.1. Ustrój miasta 25
2.2. Zakres zadań własnych miasta 30
2.3. Planowanie i realizacja programów rozwoju regionalnego 35
Rozdział III. Inwestycje mieszkaniowe w Warszawie 39
3.1. Struktura inwestorów budownictwa mieszkaniowego na tle inwestycji mieszkaniowych w Polsce 39
3.2. Zakres i rozmiar prowadzonych inwestycji  44
3.3. Wykaz dokumentów niezbędnych do wykonania inwestycji 47
3.4. Wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę 48
Rozdział IV. Zmiany w rozwoju budownictwa mieszkaniowego w Warszawie 57
4.1. Opis metody badawczej 57
4.2. Charakterystyka próbki badawczej 60
4.3. Analiza wyników badań 61
4.4. Przyczyny wzrostu cen mieszkań 69
Zakończenie 78
Bibliografia 80
Spis tabel 88
Spis rysunków 90
Załączniki 92

Wpływ infrastruktury technicznej na ceny nieruchomości i gruntów w Otwocku

Wstęp 4

Rozdział I. Charakterystyka Otwocka 6
1.1. Położenie 6
1.2. Warunki demograficzne 12
1.2.1. Analiza demografii Otwocka 12
1.2.2. Bezrobocie 17
1.3 Warunki mieszkaniowe 20
1.4. Infrastruktura 24

Rozdział II. Kierunki zagospodarowania przestrzennego Otwocka 31
2.1. Uwarunkowania przyrodniczo – krajobrazowe zagospodarowania przestrzennego 32
2.2. Uwarunkowania naturalne zagospodarowania przestrzennego 36
2.3. Uwarunkowania prawne zagospodarowania przestrzennego 37
2.3.1. Przepisy prawa miejscowego 41
2.3.2. Uwarunkowania zewnętrzne 42
2.4. Podstawowe elementy planu zagospodarowania przestrzennego 47

Rozdział III. Wartość nieruchomości 50
3.1. Typy wartości 50
3.2. Wartość rynkowa nieruchomości 51
3.2.1. Standardy międzynarodowe 52
3.2.2. Wartość rynkowa nieruchomości wg przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami 54
3.2.3. Standardy zawodowe rzeczoznawców majątkowych 55
3.3. Wartość katastralna nieruchomości 58
3.4. Wartość bankowo – hipoteczna nieruchomości 60
3.5. Wartość odtworzeniowa nieruchomości 64

Rozdział IV. Ceny nieruchomości i gruntów a infrastruktura Otwocka 68
4.1. Struktura w własnościowa Otwocka i jej uwarunkowania 68
4.2. Charakterystyka obiektów infrastruktury technicznej w Otwocku 74
4.3. Infrastruktura techniczna a cena nieruchomości 79
4.4. Infrastruktura techniczna a cena gruntów 82
4.5. Wnioski 84

Zakończenie 87
Załącznik I 89
Bibliografia 92
Spis tabel 96
Spis rysunków 97
Spis fotografii 98

Ustrój i organizacja samorządu gminnego

Wstęp 2
Rozdział I. Założenia ustrojowe samorządu gminnego 4
1. Gmina miejscową wspólnotą samorządową 4
2. Wyborcy podmiotem władzy samorządowej 5
2.1. Zasady prawa wyborczego samorządu gminy 5
2.2. Wybory do Rady Gminy 10
2.3. Referendum gminne 12
Rozdział II. Struktura i organizacja władz gminy 15
1. Rada gminy i organizacja jej działalności 15
2. Wójt gminy i organizacja jego działalności 20
3. Urząd gminy i jego organizacja 22
Rozdział III. Zadania i zakres działania gminy i władz gminy 25
1. Zadania gminy 25
2. Zakres działania gminy 28
3. Właściwości Rady Gminy 30
4. Zadania Wójta gminy 36
Rozdział IV. Gospodarka finansowa gminy 38
1. Budżet gminy 38
2. Dochody gminy 42
3. Wydatki gminy 45
Zakończenie 48
Literatura 50

Pozyskiwanie środków unijnych na szczeblu gminnym

WSTĘP

ROZDZIAŁ 1. FUNKCJONOWANIE FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ

2.1 Geneza i pojęcie funduszy Unii Europejskiej
2.2 Fundusze przedakcesyjne jako instrumenty finansowe Unii Europejskiej
w latach 2001-2003
2.2.1. Wprowadzenie
2.2.2. Program PHARE
2.2.3. Fundusz ISPA
2.2.4. Program SAPARD
2.4 Pozyskiwanie środków z funduszy Unii Europejskiej

ROZDZIAŁ 2. GOSPODARKA FINANSOWA GMINY

1.1 Geneza i pojęcie gminy
1.2 Zakres działalności gminy
1.3 Budżet gminy
1.4 Proces tworzenia i realizacji budżetu gminy
1.5 Źródła dochodów gminy
1.6 Główne kierunki wydatkowania środków

ROZDZIAŁ3. POZYSKIWANIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ NA FINANSOWANIE ZADAŃ GMINY SOCHACZEW

3.1 Charakterystyka gminy Sochaczew
3.1.1 Gmina Sochaczew
3.1.2 Położenie geograficzne
3.1.3 Plany rozwojowe
3.2 Budżet gminy Sochaczew w latach 2001-2003
3.3 Projekty realizowane przez gminę Sochaczew z funduszy unijnych

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA