Prace dyplomowe z dziedziny: Stosunki międzynarodowe

Wpływ ekspansji gospodarczej Chin na gospodarkę Unii Europejskiej i Polski

Wstęp 2
I. Gospodarka światowa i teoretyczne podstawy wymiany międzynarodowej 4
1.Teoretyczne aspekty wymiany międzynarodowej 4
2. Gospodarka światowa – mechanizmy i segmenty 13
3. Wpływ kraju dużego na rynek światowy i gospodarkę światową 17
II. Gospodarka chińska i jej rozwój 23
1. Reformy w gospodarce chińskiej 23
2. Wzrost gospodarczy w gospodarce chińskiej na przełomie wieków 31
3. Wpływ wzrostu gospodarczego na światowy popyt i podaż 36
III. Wymiana gospodarcza między UE a Chinami 38
1. Infrastruktura instytucjonalno prawna (czyli jakie instytucje wspierają lub hamują rozwój; traktaty) 38
2. Polityka handlowa UE wobec Chin 42
3.Obroty handlowe między UE a Chinami 46
IV. Wymiana gospodarcza między Polską a Chinami 57
1. Formy wymiany gospodarczej między Polską a Chinami 57
2. Obroty handlowe między Polską a Chinami – wielkość, dynamika, struktura 63
Zakończenie 81
Bibliografia 84

Współpraca międzynarodowa na rzecz rozwiązania problemu uchodźstwa

Wstęp 3

Rozdział I. Uchodźstwo i jego przyczyny w prawie międzynarodowym 11
1.1. Pojęcie uchodźstwa 11
1.2. Podstawowe regulacje prawne dotyczące uchodźstwa 15
1.3. Przyczyny uchodźstwa we współczesnym świecie 16
1.3.1. Przyczyny polityczne 16
1.3.2. Przyczyny ekonomiczne 19
1.3.3. Przyczyny społeczne 20
1.3.4. Inne przyczyny 23
1.4. Ewolucja instytucji międzynarodowych zajmujących się ochroną uchodźców 25

Rozdział II. Początki międzynarodowej współpracy na rzecz rozwiązania kwestii uchodźstwa 29
2.1. Okres międzywojenny 29
2.1.1. Wysoki Komisarz d.s. Uchodźców Rosyjskich i Ormian 29
2.1.2. Międzynarodowe Biuro do Spraw Uchodźców im. Fridtjöfa Nasenna 33
2.1.3. Wysoki Komisarz d.s. Uchodźców pochodzących z Niemiec 36
2.1.4. Próby rozwiązania kwestii uchodźstwa pod koniec lat trzydziestych 39
2.2. Okres powojenny 43
2.1. Aktywność Administracji Narodów Zjednoczonych d.s. Pomocy i Odbudowy 43
2.2. Międzynarodowa Organizacja do Spraw Uchodźców 45

Rozdział III. Akty prawne regulujące współpracę międzynarodową na rzecz rozwiązania kwestii uchodźstwa 49
3.1. Regulacje prawne Unii Europejskiej 49
3.1.1. Konwencja Dublińska 49
3.1.2. Porozumienie z Schengen 51
3.1.3. Pozostałe akty prawne 52
3.2. Dokumenty Rady Europy 57
3.2.1. Porozumienie w Sprawie Zniesienia Wiz dla Uchodźców 57
3.2.2. Porozumienie o Przekazywaniu Odpowiedzialności za Uchodźców 58
3.2.3. Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności 59
3.3. Regulacje Organizacji Jedności Afrykańskiej 61
3.4. Regulacje państw AMERYKAŃSKICH 63
3.5. Azjatyckie regulacje prawne 65

Rozdział IV. Przykładowe rozwiązania problemu uchodźstwa na poziomie regionalnym 67
4.1. Próby rozwiązania problemu w Unii Europejskiej 67
4.2. Współpraca na forum Rady Europy 71
4.3. Próby regulacji uchodźstwa na kontynencie afrykańskim 74
4.4. Działania w kwestii uchodźstwa na półkuli zachodniej 79
4.5. Próby współpracy Azji i Bliskiego Wschodu 84

Zakończenie 89
Bibliografia 91

Stosunki polityczne i gospodarcze krajów UE z Chinami

Wstęp 4
Rozdział 1. Międzynarodowa integracja gospodarcza 6
1.1. Przesłanki i warunki międzynarodowej integracji gospodarczej 6
1.2. Modele i mechanizmy integracji gospodarczej 10
1.3. Unia Europejska jako forma integracji gospodarczej 17
1.4. Bilans wzajemnych korzyści wynikający z międzynarodowej integracji gospodarczej 23
Rozdział 2. Korzyści wynikające z handlu międzynarodowego 25
2.1. Kierunki rozwoju handlu międzynarodowego 25
2.2. Wpływ handlu międzynarodowego na zmianę struktury dochodu narodowego 32
2.3. Wpływ handlu międzynarodowego na zwiększenie efektywności gospodarowania 35
2.4. Korzyści z handlu międzynarodowego w warunkach braku wolnego handlu 41
Rozdział 3. Międzynarodowe stosunki walutowe i finansowe 47
3.1. Instytucjonalne i ekonomiczne warunki rozliczania obrotów za granicą 47
3.2. Rozliczanie obrotów z zagranicą przez podmioty gospodarcze 57
3.3. Międzynarodowe systemy walutowe 61
3.3.1. System waluty złotej 63
3.3.2. System waluty sztabowo złotej (1918-1939) 67
3.3.3. System z Bretton Woods (1944-1971) 72
3.3.4. System wielodewizowy (od 1973 roku) 75
3.4. Funkcjonowanie Europejskiego Systemu Walutowego 79
Rozdział 4. Stosunki polityczne i gospodarcze krajów UE z Chinami 82
4.1. Dialog w sprawie polityki handlowej 82
4.2. Dialog polityczny w sprawie konkurencji 87
4.3. Współpraca w sprawach celnych 92
4.4. Stan polsko – chińskiej współpracy handlowej, gospodarczej i inwestycyjnej 93
Zakończenie 104
Bibliografia 107
Spis tabel 110

Interwencje militarne USA w Ameryce Łacińskiej

Wstęp 2
Rozdział I Czynniki wpływające na kształtowanie się polityki administracji Reagana wobec Ameryki Łacińskiej ze szczególnym uwzględnieniem Ameryki Środkowej 6
1. Umiarkowane podejście 25
2. Rozbieżności lat 1985 – 87 29
3. Polityka ZSRR w Ameryce łacińskiej 32
Rozdział II Analiza stosunków między Ameryką Północną a Południowymi sąsiadami w latach osiemdziesiątych. 34
1. Wewnętrzne przemiany lat osiemdziesiątych w Ameryce Łacińskiej 37
2. Kryzys środkowoamerykański 40
3. Środkowoamerykańskie inicjatywy pokojowe 44
4. Proces demokratyzacji w Ameryce Łacińskiej 45
5. Stany Zjednoczone wobec Ameryki Łacińskiej w latach osiemdziesiątych 47
Rozdział III Interwencje militarne Stanów Zjednoczonych w Ameryce Łacińskiej w okresie prezydentury Ronalda Reagana 54
1. Zbrojna interwencja USA na Grenadzie 57
2. Twarda polityka administracji Reagana wobec Nikaragui 62
2.1. Afera „Iran – contras” 69
3. Stany Zjednoczone wobec wojny domowej w Salwadorze 70
Rozdział IV George Bush kontynuatorem polityki swojego poprzednika 77
1. Polityczny kompromis w Nikaragui 86
2. Pokojowe porozumienie w Salwadorze 89
3. Rozwiązanie narastającego problemu w Panamie 90
Zakończenie 95
Bibliografia 98

Polityka Unii Europejskiej wobec uchodźców

Wstęp 2
Rozdział I. Aspekty teoretyczno – prawne uchodźstwa 5
1.1. Pojęcie uchodźcy w prawie międzynarodowym 5
1.2. Uchodźca w praktyce UNHCR 17
1.3. Instytucja azylu w prawie międzynarodowym 20
Rozdział II. Uwarunkowania polityki Unii Europejskiej wobec uchodźców 25
2.1. Napływ uchodźców do Unii Europejskiej 25
2.2. Polityka Unii Europejskiej wobec uchodźców 31
2.3. Fundamenty prawne polityki Unii Europejskiej wobec uchodźców 34
2.4. Podmioty polityki Unii Europejskiej względem uchodźców 39
Rozdział III. Skutki i perspektywy rozwoju polityki Unii Europejskiej wobec uchodźców 44
3.1. Następstwa polityki Unii Europejskiej wobec uchodźców 44
3.2. Perspektywy rozwoju polityki Unii Europejskiej względem uchodźców 50
3.2.1. „Forteca Europy” 50
3.2.2. „Polityka otwartych drzwi” 52
3.2.3. Założenia „Śluzy” 54
Zakończenie 58
Bibliografia 60

Stosunki polsko-niemieckie

Wstęp 2
Rozdział 1. Problem niemiecki w końcowej fazie wojny 4
1.1. Konferencja w Moskwie 5
1.2. Konferencja w Jałcie 11
1.3. Konferencja w Poczdamie 28
1.4. Polska wobec niemieckiego sąsiada 1944 ? 1949 35
Rozdział 2. Stanowisko Polski wobec powstania dwóch państw niemieckich 46
2.1. Polska wobec powstania Niemieckiej Republiki Demokratycznej i Republiki Federalnej Niemiec 46
2.2. Stosunki między Polską i Niemiecką Republiką Demokratyczną w latach 1955-1961 57
2.3. Początek dialogu między Polską i Republiką Federalną Niemiec 61
Rozdział 3. Ku normalizacji 68
3.1. Stosunki Polska – Niemiecka Republika Demokratyczna po 13 sierpnia 1961 roku 68
3.2. Stosunki Polska – Republika Federalna Niemiec w latach 1962- 1969 71
3.3. Podpisanie układu Polska – Republika Federalna Niemiec 82
Zakończenie 88
Bibliografia 90

Polityka zagraniczna USA w okresie postzimnowojenym

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ 1: Zmiana paradygmatu bezpieczeństwa 5
1.1. Sytuacja po rozpadzie Związku Radzieckiego 5
1.2. Identyfikacja polityczna na arenie międzynarodowej 8
ROZDZIAŁ 2: Kształtowanie nowej polityki wobec Rosji 23
2.1. Stosunki Stanów Zjednoczonych z Rosją 23
2.2. Doktryna ?strategicznego partnerstwa? 27
2.3. Układ START II 34
ROZDZIAŁ 3: Widzenie Europy i NATO 38
3.1. Zmiana roli polityki Niemiec 52
3.2. Polityka Francji 58
3.3. Polityka Wielkiej Brytanii 63
ROZDZIAŁ 4: Idee i cele polityki i jej zagrożenia 68
4.1. Idea demokratyzacji 68
4.2. Podejście do bezpieczeństwa, praw człowieka i terroryzmu 74
4.3. Założenia strategii NATO, w tym USA 79
ZAKOŃCZENIE 84
BIBLIOGRAFIA 86