Archiwum kategorii: Stosunki międzynarodowe

prace z zakresu stosunków międzynarodowych

Konflikty na Bałkanach w latach 90-tych w świetle polityki państw Europy

WSTĘP 2

Rozdział 1.
KONFLIKTY MIĘDZYNARODOWE – ISTOTA I ZAKRES POJĘCIA 3
1.1. Ujęcie definicyjne konfliktów międzynarodowych 3
1.2. Cechy konfliktów i ich specyfika 12
1.3. Zasięg konfliktów międzynarodowych 15
1.4. Polityczne znaczenie konfliktów międzynarodowych 19

Rozdział 2.5
KONFLIKTY NA BAŁKANACH W LATACH 90 – TYCH 25
2.1. Kraje Półwyspu Bałkańskiego – charakterystyka 25
2.2. Ogniska konfliktów na Bałkanach 26
2.3. Najważniejsze konflikty na Bałkanach 30
2.3.1. Wojna w Bośni 30
2.3.2. Konflikt w Kosowie i Metochii 36

Rozdział 3.
POLITYKA EUROPEJSKA A KONFLIKTY NA BAŁKANACH 44
3.1. Procesy dezintegracyjne w Europie 44
3.2. Secesjoniści kontra polityka państw europejskich 49
3.3. Pakt stabilności dla Bałkanów 51
3.4. Podsumowanie i wnioski 55

ZAKOŃCZENIE 57
BIBLIOGRAFIA 61
SPIS RYSUNKÓW 64

WSTĘP

Czy konflikty, wojny od zarania dziejów kształtowała wizerunek świata? Jeśli wierzyć danym statystycznym konflikt jest nieodłącznym atrybutem relacji międzyludzkich i międzypaństwowych. W latach 3600 p.n.e.-2005 n.e. doszło aż do czternastu i pół tysiąca konfliktów zbrojnych, które pochłonęły trzy i pół miliarda istnień ludzkich. W ciągu niemal pięciu tysięcy sześciuset lat historii ludzkość zaznała zaledwie dwustu dziewięćdziesięciu dwóch lat pokoju. Globalne spojrzenie na konflikt prowadziłoby jednak do wypaczonego wizerunku historii świata, który ukazując swe darwinistyczne oblicze, dawałby szansę przetrwania jedynie najsilniejszym. Zjawisko konfliktu wpisane jest w zbyt szeroki kontekst skomplikowanych procesów społeczno-polityczno-kulturowych, by móc rozpatrywać je tylko w oparciu o zwykły argument przemocy prowadzącej do osiągnięcia konkretnych celów.

W niniejszej pracy podjęto próbę ukazania istoty konfliktów na Bałkanach w latach 90-tych w świetle polityki państw Europy. Taki też był zasadniczy cel opracowania.
Praca składa się z trzech rozdziałów:

Rozdział pierwszy to konflikty międzynarodowe – istota i zakres pojęcia: ujęcie definicyjne konfliktów międzynarodowych, cechy konfliktów i ich specyfika, zasięg konfliktów międzynarodowych, polityczne znaczenie konfliktów międzynarodowych.

Rozdział drugi to konflikty na Bałkanach w latach 90-tych: kraje Półwyspu Bałkańskiego – charakterystyka, ogniska konfliktów na Bałkanach oraz najważniejsze konflikty na Bałkanach.

Rozdział trzeci to polityka europejska a konflikty na Bałkanach: procesy dezintegracyjne w Europie, secesjoniści kontra polityka państw europejskich, pakt stabilności dla Bałkanów oraz podsumowanie i wnioski.

Całość opracowania powstała w oparciu o literaturę fachową, artykuły prasowe, akty prawne oraz źródła ze stron WWW.

Wybrane aspekty polityki zagranicznej USA

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. ISTOTA POLITYKI ZAGRANICZNEJ 4
1.1. Pojęcie polityki zagranicznej 4
1.2. Wyznaczniki i cele polityki zagranicznej 6
1.3. Mechanizm decyzyjny w polityce zagranicznej 18
1.4. Funkcje, środki i metody polityki zagranicznej 24

ROZDZIAŁ II. STOSUNKI USA Z ROSJĄ 28
2.1. Zarys sytuacji politycznej w Rosji 28
2.1.1. Specyfika rosyjskiego federalizmu 28
2.1.2. Przesłanki i następstwa rozpadu ZSRR 34
2.2. Strategia militarna- układ sił pomiędzy USA a ZSRR 38
2.3. Stosunki Rosji z Zachodem 45

ROZDZIAŁ III. ROZSZERZENIE PAKTU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO 50
3.1. Zarys powstania i działalności NATO 50
3.2. Przesłanki poszerzenia NATO 56
3.3. Partnerstwo dla Pokoju 59
3.4. NATO- Rosja 62
3.5. NATO- Ukraina 68

ROZDZIAŁ IV. INTERWENCJA USA W KONFLIKT BAŁKAŃSKI 72
4.1. Sytuacja na Bałkanach po 1989 roku 72
4.2. Polityka Clintona wobec Bośni 82
4.3. Wojna o Kosowo a USA 90
4.4. Dysproporcje w potencjale obronnym Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej 94

ZAKOŃCZENIE 97
BIBLIOGRAFIA 99

Protokół dyplomatyczny w Polsce

Wstęp 2

Rozdział I. Protokół jako „liturgia” dyplomacji 3
1.1. Nazwa i rys historyczny dyplomacji 3
1.2. Pojęcie i źródła prawa dyplomatycznego 10
1.3. Geneza ustanowienia protokołu dyplomatycznego 14

Rozdział II. Zasady protokołu dyplomatycznego w kontekście działań politycznych 28
2.1. Politycy i zasady politycznej podmiotowości 28
2.2. Public relations w polityce 39
2.2.1. Motywy i cele działań public relations w kontekście protokołu dyplomatycznego 42
2.2.2. Public relations i protokół jako proces 44
2.3. Zasada precedencji w protokole dyplomatycznym 48

Rozdział III. Funkcje protokołu dyplomatycznego w dyplomacji a dobre obyczaje w kontaktach towarzyskich 50
3.1. Dyplomacja jako narzędzie polityki zagranicznej państwa 50
3.2. Wymagania względem dyplomatów 52
3.3. Obyczajowość kontaktów towarzyskich 70

Zakończenie 80
Bibliografia 84

Polityka zagraniczna UE w północnej Afryce i na Bliskim Wschodzie

Wstęp 2

Rozdział I. Koncepcja polityki zagranicznej Unii Europejskiej w Północnej Afryce i na Wschodzie 4
1.1. Pojęcie i cele polityki zagranicznej 4
1.2. Koncepcja zagraniczna Unii Europejskiej wobec Afryki Północnej 14
1.3. Koncepcja polityki Unii Europejskiej z Bliskim Wschodem 17

Rozdział II. Partnerstwo Eurośródziemnomorskie 21
2.1. Geneza Partnerstwa Eurośródziemnomorskiego 21
2.2. Założenia Partnerstwa Eurośródziemnomorskiego 26
2.3. Funkcjonowanie stosunków w obszarze Morza Śródziemnego 27
2.4. Stosunki Unii Europejskiej z państwami Maghrebu 34

Rozdział III. Rola Unii Europejskiej w rozwiązywaniu konfliktu arabsko-izraelskich 41
3.1. Polityczna rola Unii Europejskiej 41
3.2. Rola ekonomiczna Unii Europejskiej 44
3.3. Współpraca UE z innymi państwami w rozwiązywaniu konfliktu arabsko-izraelskiego 46

Zakończenie 55

Bibliografia 57

Polityka zagraniczna Unii Europejskiej

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. ISTOTA WSPÓLNEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ
I BEZPIECZEŃSTWA 3
1.1. Geneza Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa 3
1.2. Zakres Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa 13
1.3. Cele i Instrumenty Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa 18
1.4. Finansowanie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa 24

ROZDZIAŁ II. ROLA INSTYTUCJI W PROCESIE DECYZYJNYM WSPÓLNEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ I BEZPIECZEŃSTWA 27
2.1. Komisja Europejska 27
2.2. Parlament Europejski 30
2.3. Europejski Trybunał Sprawiedliwości 37

ROZDZIAŁ III. WYBRANE ASPEKTY POLITYKI ZAGRANICZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ 42
3.1. Polityka wobec Europy Środkowej i Wschodniej 42
3.2. Polityka wobec Bałkanów Zachodnich 46
3.3. Polityka w regionie śródziemnomorskim 50
3.4. Partnerstwo Transatlantyckie 63

ZAKOŃCZENIE 65
BIBLIOGRAFIA 70

WSTĘP

Celem niniejszej pracy jest ukazanie mechanizmu funkcjonowania polityki zagranicznej Unii Europejskiej oraz prowadzonych przez UE działań w ramach tejże polityki wobec wybranych regionów świata.

Metodą obraną dla potrzeb pracy jest analiza dokumentów, literatury oraz dostępnych źródeł dotyczących polityki zagranicznej Unii Europejskiej.

Przedmiotem badań zatem jest owa polityka zagraniczna wobec wybranych regionów świata.

Praca składa się z trzech rozdziałów:

W rozdziale pierwszym ukazano istotę Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE.

Rozdział drugi zawiera charakterystykę instytucji mających wpływ na proces podejmowania decyzji WPZiB.

Wybrane aspekty polityki zagranicznej Unii Europejskiej zaprezentowane zostały w trzecim rozdziale pracy.

Praca została napisana w oparciu o literaturę fachową, artykuły prasowe, akty prawne oraz informacje zawarte na stronach internetowych.

Zaangażowanie Polaków w misjach pokojowych na Bałkanach

Wstęp 2

Rozdział 1. Udział Wojska Polskiego w operacjach pokojowych na Bałkanach 4
1.1. Obecność PKW w UNPROFOR i innych operacjach ONZ 4
1.2. Zaangażowanie w IFOR i SFOR 10
1.3. Rola PKW w operacji EUFOR 12
1.4. Zaangażowanie PKW w operacje NATO 13

Rozdział 2. Rozwój polskich stosunków dyplomatycznych z państwami byłej Jugosławii 24
2.1. Stanowisko wobec wojen jugosłowiańskich 24
2.2. Słowenia 29
2.3. Chorwacja 32
2.4. Bośnia i Hercegowina 34
2.5. Serbia 35

Rozdział 3. Wymiana gospodarcza Polski z państwami byłej Jugosławii 42
3.1. Polska- Słowenia 42
3.2. Polska- Chorwacja 45
3.3. Polska- Bośnia i Hercegowina 49
3.4. Polska- Serbia 50

Rozdział 4. Możliwości dalszego zdyskontowania obecności wojskowej RP na Bałkanach 53
4.1. Próba oceny dotychczasowych kontaktów i współpracy 53
4.2. Możliwość dalszej dynamizacji współpracy 62

Zakończenie 69
Bibliografia 71
Spis tabel 73

Polityka bezpieczeństwa USA w kontekście wydarzeń 11 września 2001 roku

Wstęp 2

Rozdział I. Istota bezpieczeństwa i jego ewolucja 3
1.1. Definicje i rodzaje bezpieczeństwa 3
1.1.1. Ewolucja pojęcia bezpieczeństwa 3
1.1.3. Źródła zagrożeń bezpieczeństwa 7
1.2. Bezpieczeństwo w teoriach stosunków międzynarodowych 9
1.2.1. Znaczenie broni nuklearnej 9
1.2.2. Koncepcja bezpieczeństwa zbiorowego 12
1.2.3. Bezpieczeństwo po zakończeniu zimnej wojny 15
1.2.4. Wpływ globalizacji na bezpieczeństwo 17

Rozdział II. Polityka bezpieczeństwa USA 29
2.1. Doktryny i metody mające zapewnić USA bezpieczeństwo (doktryna George’a W. Busha / wojna prewencyjna) 29
2.2. Narodowa Strategia Bezpieczeństwa 30
2.2.1. Promocja wolności, sprawiedliwości oraz poszanowanie praw człowieka 31
2.2.2. Istota społeczności demokratycznej 32
2.3. Zagrożenia bezpieczeństwa 33
2.4. Multilateralizm i środki niewojskowe 42

Rozdział III. Wpływ wydarzeń z 11 września na politykę USA w dziedzinie bezpieczeństwa – konsekwencje dla świata 44
3.1. Atak na WTC – 11 września 2001 44
3.2. Polityka bezpieczeństwa USA po ataku na WTC 47
3.3. Relacje na arenie międzynarodowej w dziedzinie bezpieczeństwa USA 47
3.4. Relacje między USA a państwami wchodzącymi w skład NATO i Unii Europejskiej 54
3.5. Wspólna polityka bezpieczeństwa 57

Zakończenie 61
Bibliografia 63
Spis fotografii 66

Sytuacja społeczno-gospodarcza krajów Trzeciego Świata na przykładzie Etiopii, Senegalu i Mozambiku

Wstęp 3

Rozdział 1. Problemy gospodarcze i społeczne w KRAJACH ROZWIJAJĄCYCH SIĘ 5
1.1. Kraje Trzeciego Świata – istota i zakres pojęcia 5
1.1.1. Ujęcie definicyjne 5
1.1.2. Kraje najsłabiej rozwinięte gospodarczo 6
1.1.3. Kraje naftowe I i II 9
1.1.4. Pozostałe kraje słabo rozwinięte gospodarczo 12
1.1.5. Koncepcja zagranicznej polityki ekonomicznej pozostałych krajów słabo rozwiniętych 13
1.2. Globalizacja a marginalizacja – na przykładzie Afryki 21

Rozdział 2. Sytuacja społeczno- gospodarcza w wybranych krajach Afryki 29
2.1. Rola i miejsce Afryki w gospodarce światowej 29
2.1. Analiza sytuacji społeczno- gospodarczej w Etiopii 33
2.1.1. Ogólna charakterystyka Etiopii 33
2.1.2. Sytuacja polityczna w Etiopii 36
2.1.3. Sytuacja społeczna w Etiopii 39
2.1.4. Sytuacja gospodarcza w Etiopii 42
2.2. Analiza sytuacji społeczno gospodarczej w Senegalu 45
2.2.1. Ogólna charakterystyka Senegalu 45
2.2.2. Sytuacja polityczna 49
2.2.3. Sytuacja społeczna 49
2.3.4. Sytuacja gospodarcza 49
2.3. Analiza sytuacji społeczno – gospodarczej w Mozambiku 50
2.3.1. Sytuacja polityczna 50
2.3.3. Sytuacja społeczna 51
2.3.4. Sytuacja gospodarcza 52
2.4. Cechy wspólne i różnice 53

Rozdział 3. Kierunki wyjścia z zacofania 55
3.1. Inicjatywy podejmowane przez rządy i organizacje 55
3.2. Efekty działań 71

Zakończenie 89
Bibliografia 91
Spis tabel 94
Spis rysunków 95

Wpływ korporacji transnarodowych na procesy globalizacji

Wstęp

Rozdział I. Istota procesów globalizacyjnych
1.1 Specyfika problemów globalnych
1.1.1 Wyczerpywalność surowców naturalnych
1.1.2 Degradacja środowiska naturalnego
1.1.3 Problemy demograficzne współczesnego świata
1.1.3.1 Eksplozja demograficzna i jej konsekwencje
1.1.3.2 Kwestia migracji
1.1.4 Problemy ekonomiczno – polityczne
1.1.4.1 Problem zadłużenia
1.1.4.2 Dysproporcje rozwojowe jako kluczowy problem globalny.
1.2 Globalny proces gospodarowania, jego źródła, przyczyny, istota
1.2.1 Liberalizacja w handlu światowym – tło historyczne kształt obecny
1.2.1.1 Polityka WTO
1.2.2 Wpływ rozwoju technologii i postępu technicznego na globalizację gospodarki światowej
1.3 Sceptycy i zwolennicy globalizacji
1.3.1 Ruch przeciwko globalizacji – antyglobaliści
1.4 Korzyści i zagrożenia wynikające z procesów globalizacyjnych

Rozdział II. Miejsce korporacji transnarodowych w gospodarce światowej
2.1. Istota działalności korporacji transnarodowych jej problemowy charakter
2.1.1. Charakterystyka korporacji
2.1.2. Metody działania korporacji transnarodowych
2.1.3. Lokalizacja korporacji transnarodowych
2.2. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne korporacji transnarodowych
2.2.1. Typy inwestycji i wzrost znaczenia ich przepływów
2.2.2. Kierunki inwestycyjne korporacji transnarodowych
2.2. Działalność korporacji transnarodowych jako wyraz procesów globalizacyjnych
2.3.1. Stosowanie IKT w przedsiębiorstwach
2.3.2. Korporacje transnarodowe i ich znaczenie w globalnej „nowej gospodarce”
2.3. Konsekwencje działalności korporacji transnarodowych
2.3.1. Wpływ działalności korporacji na kraj lokaty kapitału
2.3.2. Wpływ działalności korporacji na kraj macierzysty
2.4. Porozumienia strategiczne korporacji
2.4.1. Partnerskie sieci korporacji
2.4.2. Zależności między korporacjami
2.5. Ewolucje zasadniczych strategii Korporacji transnarodowych
2.5.1. Zmiany w strategiach korporacji
2.5.2. Zmiany w łańcuchach tworzenia wartości dodanej KTN
2.5.3. Łańcuch podaży a strategia przedsiębiorstwa

Rozdział III. Przewidywane zmiany w gospodarce światowej na skutek globalizacji
3.1. Globalny charakter usług i produktów korporacji
3.1.1. Korzyści płynące z oferowania globalnych produktów i usług
3.2. Korporacje transnarodowe jako „mocarstwa światowe”
3.3. Przykłady globalnych korporacji przyszłości
3.3.1. NOKIA
3.3.2. Toyota
3.3.3. HP
3.3.4. Siemens
3.4. Wpływ korporacji na procesy globalizacji
3.5. Cechy nowej globalnej gospodarki
3.5.1. Korporacje jako główne podmioty globalizacji
3.5.2. Tendencje triadyzacyjne
3.5.3. Miejsce Europy Środkowej w procesach globalizacyjnych – implikacje dla Polski

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel

Przemiany w krajach Maghrebu i ich wpływ na bezpieczeństwo i stabilizację regionu Morza Śródziemnego

Wstęp 3

Rozdział I. Maghreb – istota pojęcia 5
1.1. Historia i kraje Maghrebu 5
1.1.1. Maroko 11
1.1.2. Algieria 14
1.1.3. Sahara Hiszpańska 16
1.1.4. Sahara Algierska 18
1.1.5. Tunezja 21
1.1.6. Libia 24
1.2. Wspólnota języka, religii, kultury 26

Rozdział II. Nacjonalistyczna idea Wielkiego Maghrebu 30
2.1. Koncepcja Wielkiego Maghrebu 30
2.2. Idea Wielkiego Maghrebu 33

Rozdział III. Przemiany w krajach Maghrebu i ich wpływ na bezpieczeństwo i stabilizację regionu Morza Śródziemnego 38
3.1. Sytuacja w Maghrebie 38
3.1.1. Sytuacja polityczna 39
3.1.2. Sytuacja gospodarczo-społeczna 41
3.2. Przemiany w Maghrebie 42
3.2.1. Przemiany polityczne 43
3.2.2. Przemiany gospodarczo-społeczne 44
3.2.3. Przemiany a procesy adaptacyjne 45
3.3. Bezpieczeństwo i stabilizacja 47
3.3.1. Zachód jako promotor przemian 48
3.3.2. Wpływ przemian 51
3.4. Podsumowanie 52

Zakończenie 54

Bibliografia 56

Spis rysunków 58