Prace dyplomowe z kierunku: Rolnictwo

prace dyplomowe z rolnictwa

Kapitał zagraniczny w polskim rolnictwie

Wstęp 3

Rozdział I. Struktura i główne problemy rolnictwa w Polsce 5
1.1. Osobliwości współczesnej kwestii agrarnej 5
1.2. Struktura polskiego rolnictwa 9
1.2.1. Ceny ziemi 9
1.2.2. Zatrudnienie w rolnictwie i renty z ziemi 12
1.3. Handel z krajami UE 16
1.3.1. Eksport i import produktów rolno-spożywczych do krajów UE 17
1.3.2. Towary eksportowane przez Polskę do UE, objęte przywilejami 19

Rozdział II. Sytuacja dochodowa polskich i europejskich gospodarstw rolnych 25
2.1. Kształtowanie się dochodów rolniczych 25
2.1.1. Dochody rolnicze przez pryzmat wielkości ekonomicznej gospodarstw rolnych 25
2.1.2. Dochody rolnicze według kryterium typu gospodarstw 29
2.1.3. Dochody rolnicze w świetle klasyfikacji regionalnej 31
2.2. Dochody rolnicze w świetle zmian w instrumentarium rynków rolnych w Polsce 34
2.2.1. Dochody rolnicze przez pryzmat wielkości gospodarstw rolnych 34
2.2.2. Dochody rolnicze według kryterium typu rolniczego gospodarstw 40
2.2.3. Dochody rolnicze w świetle klasyfikacji regionalnej 41

Rozdział III. Kapitał zagraniczny w rolnictwie polskim 45
3.1. Programy pomocy dla polskiego rolnictwa 45
3.1.1. Program PHARE 45
3.1.2. Program SAPARD 46
3.1.3. Program ISPA 48
3.2. Wspólna Polityka Rolna 49
3.3. Kapitał zagraniczny w rolnictwie polskim 51
3.3.1. Dotacje 51
3.3.2. Wykorzystanie środków pomocowych 53
3.3.3. Zróżnicowanie kondycji gospodarstw w 2006 roku 54
3.3.4. Gospodarstwa polskie a gospodarstwa unijne 55
3.4. Spodziewane przemiany w polskim rolnictwie w latach 2007-2013 56

Zakończenie 59

Bibliografia 62

Spis tabel 66

Spis rysunków 67

Polskie rolnictwo po wejściu do UE

Wstęp 3

Rozdział I. Przemiany polskiego rolnictwa w okresie transformacji 5
1.1.Funkcje i znaczenie rolnictwa w gospodarce narodowej 5
1.2.Polityka rolna w okresie transformacji 9
1.2.1.Polityka państwa w gospodarce rynkowej 11
1.2.2.Sytuacja dochodowa rolników 16
1.3.Stanowisko negocjacyjne Polski w obszarze rolnictwa 22

Rozdział II. Polityka rolna Unii Europejskiej 31
2.1.Cele i zasady Wspólnej Polityki Rolnej 31
2.2.Instrumenty WPR 34
2.3.Podmioty WPR 40
2.4.Ewolucja i reforma WPR 44

Rozdział III. Uwarunkowania rozwoju rolnictwa w Polsce 50
3.1.Warunki przyrodnicze 50
3.2.Struktura własnościowa i agrarna 53
3.3.Ludność rolnicza 59
3.4.Czynniki intensyfikacji w rolnictwie 65
3.5.Infrastruktura wiejska 69
3.6.Zróżnicowanie regionalne rolnictwa w Polsce 76

Rozdział IV. Polskie rolnictwo wobec wyzwań integracji 83
4.1.Polskie rolnictwo na tle rolnictwa krajów UE 83
4.2.Przewagi konkurencyjne polskiego rolnictwa wobec UE 85
4.3.Dostosowania instytucjonalne polskiego rolnictwa do wymagań UE 86
4.4.Korzyści i koszty wynikające z integracji 100

Zakończenie 104
Bibliografia 106
Spis tabel 112
Spis rysunków 113
Spis schematów 114
Spis fotografii 115

Podatek rolny i leśny

Wstęp 2
Rozdział 1. Pojęcie i zakres prawa podatkowego 4
1.1. Geneza prawa podatkowego 4
1.2. Właściwość organów podatkowych 6
1.3. Powstawanie zobowiązań podatkowych 8
1.4. Źródła prawa podatkowego 14
Rozdział II. Podatek rolny 19
2.1. Podatek rolny w polskim systemie podatkowym 19
2.2. Przedmiot i podmiot opodatkowania 22
2.3. Podstawa opodatkowania i stawki podatkowe 25
2.4. Obowiązek i zobowiązanie podatkowe 27
2.5. Zwolnienia i ulgi podatkowe 29
Rozdział III.Specyfika podatku rolnego i leśnego jako podatków lokalnych 36
3.1. Podatek rolny 36
3.1.1. Charakter podatku 37
3.1.2. Konstrukcja prawna 37
3.1.3. Przedmiot i podmiot opodatkowania 38
3.1.4. Zwolnienia i ulgi 42
3.2. Podatek leśny 45
3.3. Specyfika podatku rolnego i leśnego 49
Zakończenie 52
Bibliografia 54
Spis tabel i rysunków 57

Perspektywy rozwoju polskiego mleczarstwa

Wstęp 3

Rozdział I. Rynek produktów mleczarskich w UE 5
1.1. Klasyfikacja i charakterystyka pośrednich i bezpośrednich instrumentów rynkowych regulacji 5
1.2. Wspólna organizacja rynków rolnych 14
1.3. Założenia funkcjonowania rynków rolnych Unii Europejskiej 16
1.4. Prawna organizacja rynku mleka i jego przetworów 23

Rozdział II. Diagnoza mleczarstwa polskiego w latach 1999-2004 29
2.1. Wytwórczość mleka 29
2.2.1. Użycie europejskich kwot produkcyjnych 33
2.2.2. Ceny mleka 36
2.2.3. Koszty produkcji 38
2.2.4. Techniczne zaplecze przemysłu mleczarskiego 39
2.2.5. Czynniki wpływające na długoterminową zwyżkę podaży 42
2.2. Sektor przetwórstwa artykułów mlecznych 44
2.2.1. Ilość i sytuacja przetwórni mleka 44
2.2.2. Rola spółdzielni mleczarskich 44
2.2.3. Liderzy rynku 45

Rozdział III. Rokowania polskiego mleczarstwa w Unii Europejskiej – możliwości i zagrożenia 49
3.1. Konkurencyjność polskiego przemysłu mleczarskiego a polityka państwa 49
3.2.1. Polityka wsparcia dla Polski w uzyskaniu statusu członka Unii Europejskiej 50
3.2.2. Dopłaty bezpośrednie 51
3.2.3. Rozwój Obszarów Wiejskich (ROW) 51
3.2.4. SPO – Sektorowy Program Operacyjny 52
3.2. Restrykcje dotyczące nabycia obcych terenów rolnych 53
3.3. Dodatki do dochodu oraz subsydia cenowe dostępne dla krajowego przemysłu mleczarskiego w Unijnym Programie Wspólnej Polityki Rolnej 54
3.4. Polityka celna Unii Europejskiej w kontekście naszego kraju oraz innych nowo przyjętych krajów 55
3.4.1. Ostateczny koniec dotacji eksportowych 56
3.4.2. Wzrost dostępu do rynków zbytu 57
3.4.3. Ograniczenia w szkodliwym dla handlu wsparciu krajowym 57
3.5. Przyszłość sektora mleczarskiego w Polsce 57
3.5.1. Czynniki wpływające na poziom polskiego handlu zagranicznego oraz bezpośrednich inwestycji zagranicznych 58
3.5.2. Wymagający okres przejściowy 62
3.6. Przyszłość bezpośrednich inwestycji zagranicznych w przemysł mleczarski 64

Zakończenie 65

Bibliografia 67

Spis tabel 71

Spis rysunków 72

Duże zwierzęta gospodarskie w architekturze krajobrazu

praca z architektury krajobrazu

1. Spis treści 1
2. Wstęp 2
3. Cel pracy 2
4. Metodyka 2
5. Przegląd literatury 3
5.1.Estetyczna funkcja zwierząt 3
5.2. Architektura krajobrazu 3
5.3. Zwierzęta w krajobrazie 7
5.4. Krajobraz rolniczy. 8
5.5. Krajobraz kulturowy. 10
5.6. Zwierzyńce 10
5.7. Symboliczne znaczenie zwierząt. 15
5.8. Znaczenie udomowienia zwierząt. 32
5.8.1. Czas i miejsce udomowienia 42
5.8.2. Bydło. 42
5.8.3. Owca 67
5.8.3.1. Udomowienie owcy 70
5.8.3.2. Wykorzystanie owcy 72
5.8.4. Koza 76
5.8.4.1. Koza dzika 76
5.8.4.2. Udomowienie kozy 78
5.8.4.3. Wykorzystanie kóz 80
5.8.4.4. Rola kozy i innych przeżuwaczy w degradacji środowiska 82
5.8.5. Świnia 85
5.8.5.1. Udomowienie świni 88
5.8.5.2. Dzieje świni w pradziejach i w czasach historycznych 90
5.8.5.3. Wykorzystanie świni 94
5.8.6. Konie 96
5.8.6.1. Udomowienie konia 97
5.8.6.2. Dzieje i użytkowanie konia 98
5.9. Zrównoważony wypas 114
6. Zakończenie 119
7. Bibliografia 120

Rolnictwo polskie w aspekcie integracji z Unia Europejską

Wstęp 2
Rozdział 1 Charakterystyka polskiego sektora rolniczego 3
1.1. Miejsce i rola sektora rolnego w gospodarce narodowej 3
1.2. Rolnictwo a środowisko 9
1.3. Infrastruktura społeczna rolnictwa polskiego 14
1.4. Infrastruktura techniczna polskiego rolnictwa 18
Rozdział 2 Problemy i możliwości rozwoju polskiego rolnictwa 22
2.1. Problemy rozwoju polskiego rolnictwa 22
2.2. Możliwości rozwoju polskiego rolnictwa 28
2.3. Bezpieczeństwo i jakość produktów rolnych 33
2.4. Pomoc państwa dla sektora rolnictwa 36
Rozdział 3 Polskie rolnictwo w aspekcie integracji z Unią Europejska 40
3.1. Działania w zakresie restrukturyzacji rolnictwa w okresie przedakcesyjnym 40
3.2. Inne elementy wsparcia dla rolnictwa w okresie przedakcesyjnym 48
3.3. Pomoc Unii Europejskiej w ramach programów przedakcesyjnych 49
3.4. Instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej 55
Zakończenie 60
Bibliografia 61
Spis tabel i wykresów 63

Potencjał agroturystyczny Podlasia

Wstęp 2
Rozdział 1. Historia agroturystyki w Europie 3
1.1. Geneza agroturystyki 3
1.2. Historia polskiej agroturystyki 8
Rozdział 2. Agroturystyka, czyli, co i gdzie zobaczyć na Podlasiu 15
2.1. Naturalny krajobraz 15
Rozdział 3. Kultura i sztuka na terenach wiejskich Podlasia 20
3.1. Kowalstwo, garncarstwo i tkactwo – poznać zanikające rzemiosła 22
3.2. Rzeźba i łyżkarstwo – poznać niecodzienną sztukę 25
Rozdział 4. Obiekty budownictwa ludowego na Podlasiu 29
4.1. Zabudowania sakralne w Kruszynianach, Bohonikach i Supraślu. 29
Rozdział 5. Potencjał rozwojowy agroturystyki w regionie 33
5.1. Czynniki sprzyjające rozwojowi 33
5.2. Czynniki ograniczające rozwój 36
5.3. Kształcenia i szkolenia dla właścicieli gospodarstw 37
5.4. Korzyści dla społeczności lokalnej 40
5.5. Współpraca z Stowarzyszeniem Agroturystycznym 42
5.5.1. Statut Stowarzyszenia 42
Rozdział 6. Wdrażanie programów usług agroturystycznych na Podlasiu 44
6.1. Możliwość zaistnienia nowych usług 44
6.2. Szanse na uruchomienie nowych usług 48
6.3. Promocja i sprzedaż usług 51
6.4. Wnioski dotyczące skuteczności wprowadzania usług agroturystycznych na Podlasiu 55
Rozdział 7. Agroturystyka w zjednoczonej Europie – nowe możliwości dla polskiej wsi 62
7.1. Unia Europejska – europejskie wzory dla polskiej agroturystyki 62
Zakończenie 74
Bibliografia 75

Plan rozwoju obszarów wiejskich po wejściu do UE

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ 1. CHARAKTERYSTYKA STANU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH I SEKTORA ROLNO – ŻYWNOŚCIOWEGO W POLSCE 5
1. Miejsce i rola sektora rolnego w gospodarce Polski i charakterystyka gospodarstw rolnych 5
1.1. Rola sektora rolnego w gospodarce 5
1.2. Struktura użytków rolnych 7
1.3. Poziom wykształcenia i struktura wieku rolników 13
1.4. Lasy 13
1.5. Zarządzanie zasobami wodnymi 15
1.6. Dochody w rolnictwie 16
2. Rolnictwo a środowisko 17
2.1. Zalesienie terenów wiejskich 17
2.2. Zasoby wodne 18
2.3. Ochrona powietrza i zmiany klimatu 22
2.4. Wpływ rolnictwa na środowisko 24
2.5. Różnorodność biologiczna w rolnictwie na obszarach wiejskich 26
3. Aktywność zawodowa ludności wiejskiej w Polsce 27
3.1. Zatrudnienie w rolnictwie 27
3.2. Bezrobocie na obszarach wiejskich 31
3.3. Turystyka na obszarach wiejskich 33
3.4. Pozarolnicza działalność gospodarstw rolnych 34
4. Infrastruktura w rolnictwie i na obszarach wiejskich 35
4.1. Infrastruktura techniczna 35
4.2. Infrastruktura społeczna 40
ROZDZIAŁ 2. PODSTAWOWE PROBLEMY I MOŻLIWOŚCI ROZWOJU SEKTORA ROLNO-ŻYWNOŚCIOWEGO I OBSZARÓW WIEJSKICH 42
1. Problemy rozwoju rolnictwa 42
1.1. Siła robocza 44
1.2. Struktura gospodarstw rolnych 49
1.3. Integracja pozioma i pionowa w sektorze rolno – żywnościowym 52
1.4. Niedobór kapitału 52
2. Możliwości rozwoju 53
2.1. Zasoby wytwórcze i stan środowiska naturalnego 55
2.2. Pozaprodukcyjne funkcje rolnictwa 56
2.3. Problemy rozwoju obszarów wiejskich 57
2.4. Kierunki rozwoju obszarów wiejskich 59
2.4.1. Tworzenie dodatkowego źródła dochodu w gospodarstwach rolnych oraz tworzenie miejsc pracy poza rolnictwem 59
2.4.2. Zachowanie tradycyjnych form zagospodarowania przestrzennego oraz walorów środowiskowych 60
2.4.3. Rozwój agroturystyki 60
ROZDZIAŁ 3. STRATEGIA, CELE I PRIORYTETY PROGRAMU RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROZWÓJU OBSZARÓW WIEJSKICH 67
1. Strategia rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w ramach Narodowego Planu Rozwoju 67
2. Pomoc państwa dla sektora rolnictwa 71
2.1. Dotacje przedmiotowe 72
2.2. Dopłaty do oprocentowania kredytów na cele rolnicze 75
3. Cele Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” 76
3.1. Poprawa konkurencyjności oraz trwałego i zrównoważonego rozwoju sektora rolnego 77
3.2. Wsparcie dla przemysłu przetwórczego w celu poprawy jego pozycji konkurencyjnej 79
3.3. Wsparcie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich 79
4. Priorytety i działania Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” 80
4.1. Wspieranie zmian i dostosowań w sektorze rolno – żywnościowym 81
4.2. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich 84
4.3. Pomoc techniczna dla Programu 87
5. Relacje między Sektorowym Programem Operacyjnym „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” a instrumentami I i II filaru Wspólnej Polityki Rolnej. 88
5.1. Wspólna Organizacja Rynków 89
Instrumenty towarzyszące 91
ROZDZIAŁ 4. OPIS DZIAŁAŃ SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO RESTRUKTURYZACJA I MODERNIZACJA SEKTORA ŻYWNOŚCIOWEGO ORAZ ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH 94
1. Wspieranie zmian i dostosowań w sektorze rolno – żywnościowym 94
1.1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych 94
1.2. Ułatwianie startu młodym rolnikom 102
1.3. Szkolenia 107
1.4. Wsparcie doradztwa rolniczego 109
1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych 113
2. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich 118
2.1. Przywracanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego naturalną katastrofą lub pożarem oraz wprowadzenie odpowiednich instrumentów zapobiegawczych 120
2.2. Scalanie i zalesianie gruntów 122
2.3. Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego 125
2.4. Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów 129
2.5. Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi 132
2.6. Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem 135
3. Pomoc techniczna 138
3.1. Wsparcie systemu zarządzania i wdrażania Programu 140
3.2. Rozwój instytucjonalny 141
3.3. Informowanie i promocja Programu 142
ZAKOŃCZENIE 143
BIBLIOGRAFIA 145
SPIS TABEL 149

Dostosowanie polskiego rolnictwa do wymogów Unii Europejskiej

Wstęp 3
Rozdział I. Wsparcie rozwoju wsi jako wynik negocjacji akcesyjnych Polski do Unii Europejskiej 6
1.1. Skutki finansowe 6
1.2. System uproszczony dopłat bezpośrednich 9
1.3. Poprawa warunków konkurencji 15
1.4. Limity produkcyjne, wielkości referencyjne 16
1.5. Wsparcie rozwoju wsi i restrukturyzacji rolnictwa 19
1.5.1. Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich 19
1.5.2. Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” 22
1.5.3. Pomoc państwa 26
Rozdział II. Funkcjonowanie rynków produktów rolnych w Polsce po akcesji do UE 28
2.1. System uproszczony dopłat bezpośrednich 28
2.2. Zmiany w zakresie ceł i substydiów eksportowych w obrocie produktami rolnymi po akcesji 31
2.2.1. Produkty roślinne 40
2.2.2. Produkty zwierzęce 41
Rozdział III. Wsparcie rozwoju wsi i restrukturyzacji rolnictwa 45
3.1. SAPARD 45
3.2. ISPA 47
3.3. Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich 49
3.3.1. Instrumenty towarzyszące Wspólnej Polityki Rolnej 53
3.3.2. Instrumenty zapisane w Traktacie Akcesyjnym 57
Rozdział IV. Dostosowanie polskiego rolnictwa do standardów Unii Europejskiej 67
4.1. Dostosowania na poziomie gospodarstw rolnych 67
4.1.1. Dostosowania do wymogów UE w gospodarstwach produkcyjnych żywca rzeźnego 67
4.1.2. Warunki dostosowujące produkcję mleka w gospodarstwie do wymagań przepisów UE 69
4.1.3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska 72
4.2. Dostosowania instytucjonalne i systemowe Agencja płatnicze w Polsce 75
4.2.1. System IACS w Polsce 75
4.2.2. Zintegrowany System Informacji Rolniczej 78
4.2.3. Sieć danych Rachunkowości Gospodarstw Rolnych 78
Rozdział V. Ocena skutków działań przed i poakcesyjnych dla przykładowego gospodarstwa rolnego 81
5.1. Założenia przyjęte przez SAEPR / FAPA przy wyliczaniu powierzchniowych stawek dopłat podstawowej i dodatkowych 81
5.2. Ocena wynegocjowanych warunków akcesji Polski do Unii Europejskiej 84
5.3. Ocena działań dostosowawczych do standardów Unii Europejskiej 90
5.4. Ocena skutków członkostwa polskiego rolnictwa w Unii Europejskiej 93
Zakończenie 102
Bibliografia 107
Spis tabel, rysunków i schematów 110

Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich jako szansa na aktywizację wsi

WSTĘP 4

1. ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH I ROLNICTWA 5
1.2.1.1. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna 16
1.2.1.2. Gospodarka odpadami stałymi. 16
1.2.1.3. Telefonizacja. 17
1.2.1.4. Źródła energii. 17
1.2.1.5. Drogi lokalne. 17
1.2.2.1. Działania na rzecz poprawy stanu oświaty na wsi. 18
1.2.2.2. Aktywizacja lokalnych środowisk będzie przejawiać się poprzez: 19
1.2.2.3. Działania na rzecz poprawy ochrony zdrowia ludności na obszarach wiejskich. 19
1.2.2.4. Reforma ubezpieczenia społecznego rolników. 19
1.3.1. Poprawa struktury obszarowej gospodarstw. 21
1.3.2. Wspieranie modernizacji gospodarstw rolnych – instrumenty. 21
1.3.3. Wzmocnienie roli rolników na rynku produktów rolnych 23
1.3.3.1. Wspieranie grup producentów rolnych oraz usług doradczych, finansowych i zarządczych na rzecz rolników. 23
1.3.3.2. Odbudowa i rozwój spółdzielczości rolniczej. 23
1.3.3.3. Wspieranie infrastruktury rynku rolnego. 24
1.3.3.4. Wspieranie systemów zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji rynkowej. 24
1.3.3.5. Wspieranie organizacji zajmujących się promocją produktów rolno-spożywczych. 25
1.3.4. Wdrażanie postępu biologicznego. 25
1.4.1. Wspieranie inwestycji służących ochronie środowiska 27
Działania na rzecz poprawy jakości wód. 27
Działania na rzecz ochrony zasobów glebowych. 28
Działania na rzecz małej retencji wodnej. 28
Działania na rzecz zachowania walorów krajobrazowych i dziedzictwa kulturowego wsi. 28
1.4.2. Dotacje celowe dla rolników stosujących metody produkcji rolniczej służące ochronie środowiska. 28
1.4.3. Dotacje dla rolników zalesiających grunty rolne. 29
1.4.4. Dofinansowanie działalności szkoleniowej i pokazowej. 30
1.4.5. Ochrona i promocja twórczości ludowej – sztuki i rękodzieła ludowego oraz folkloru i obrzędów kultywowanych w danym regionie kraju. 30

2. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA TERENACH WIEJSKICH 35
2.1. Wieloźródłowość dochodów ludności wsi 36
2.2. Wykształcenie ludności wiejskiej 40
2.3. Rynek pracy 43
2.4. Nieformalna aktywność ekonomiczna 48
2.5. Świadczenie usług przez wiejskie gospodarstwo domowe 53
2.6. Konieczność zróżnicowania dochodów na wsi 58

3. NAJWAŻNIEJSZE CZYNNIKI ROZWOJU LOKALNEGO 44
3.1. Aktywność społeczna  44
3.2. Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich  45
3.3. Wzrost eksportu żywności szansą rozwoju rolnictwa  50
3.4. Źródło finansowania działalności pozarolniczej   52
3.5. Motywacje i przykłady przedsięwzięć pozarolniczych  55

4. WSPARCIE ROZWOJU WSI I RESTRUKTURYZACJA ROLNICTWA 62
4.1. Środki przedakcesyjne – Program SAPARD 63
4.2. Plan rozwoju obszarów wiejskich 71
4.2.1. Instrumenty towarzyszące Wspólnej Polityki Rolnej 72
4.2.2. Instrumenty zapisane w Traktacie Akcesyjnym 78
4.3. Sektorowy Program Operacyjny – „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” 71

PODSUMOWANIE I WNIOSKI 78
LITERATURA 92
SPIS RYSUNKÓW I TABLIC 95