Archiwum kategorii: Rolnictwo

prace dyplomowe z rolnictwa

Ciężar podatkowy gospodarstwa rolnego działającego jako sp. z o.o.

Wstęp 2

Rozdział I. Ogólna charakterystyka podatków 4
1.1. Pojęcie podatku 4
1.2. Elementy konstrukcji podatków 8
1.3. Funkcje podatków 12
1.4. Zasady podatkowe 16
1.5. Klasyfikacje podatków 20

Rozdział II. Zasady funkcjonowania podatków obciążających rolnictwo 26
2.1. Podatek rolny 26
2.2. Podatek od nieruchomości 31
2.3. Podatek od towarów i usług (VAT) 36
2.4. Pozostałe podatki w rolnictwie 38
2.4.1. Podatek od działów specjalnych produkcji rolnej 38
2.4.2. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 41
2.4.3. Karta podatkowa 43
2.4.4. Podatek od lasów 45
2.4.5. Podatek od środków transportowych 46

Rozdział III. Obciążenie podatkowe gospodarstw rolnych w regionie Mazowsza i Podlasia 49
3.1. Ogólna charakterystyka gospodarstw rolnych w regionie Mazowsze i Podlasie 49
3.2. Ocena obciążeń gospodarstw indywidualnych podatkiem rolnym 50
3.3. Rozrachunki gospodarstw indywidualnych z tytułu podatku VAT 54
3.4. Skutki zmian obciążeń podatkowych gospodarstw indywidualnych po wprowadzeniu podatku dochodowego 56

Zakończenie 62
Bibliografia 64
Spis rysunków 69
Spis tabel 70

Wstęp

Zmiany, jakie nastąpiły w polskim prawodawstwie podatkowym w ostatnich kilkunastu latach były wynikiem procesów transformacji polskiej gospodarki, która rozpoczęła się na początku lat 90., podczas gdy światowe systemy podatkowe kształtowały się w wyniku wielowiekowej ewolucji. Obowiązujący do końca lat 80. polski system podatkowy realizował określone zadania, właściwe dla doktryny politycznej minionej epoki.

Pierwszy okres przemian systemowych także cechował się w znacznym stopniu podporządkowaniu obiektywnych zasad podatkowych celom politycznym, co przyczyniło się do tego, że społeczeństwo polskie w zasadzie utraciło świadomość i wiedzę podatkową. Należy przy tym podkreślić, że jednym z elementów towarzyszących transformacji systemowej jest podniesienie poziomu informacji o zasadach i konstrukcjach opodatkowania oraz kierunkach zmian w systemach podatkowych Polski i krajów Unii Europejskiej.

Rolnictwo jest jedną z wielu dziedzin, w których Polska nie osiągnęła jeszcze poziomu rozwoju satysfakcjonującego pozostałych członków Unii Europejskiej (UE). Polskie rolnictwo jest traktowane jako ważny konkurent na rynku unijnym. Podpisując Traktat Akcesyjny Polska zobowiązała się do uczestniczenia w procesie ujednolicania unijnych systemów podatkowych. Najniższy stopień harmonizacji w krajach UE dotyczy opodatkowania rolnictwa. W Polsce opodatkowanie tego sektora podlega odrębnym zasadom niż w pozostałych sektorach gospodarki oraz znacząco różni się od modeli opodatkowania rolnictwa obowiązujących w krajach UE. Ponieważ od wielu lat w polskim systemie podatkowym podnoszony jest problem nierównego traktowania podatników, w związku z powyższym celem niniejszej pracy było omówienie zagadnień związanych z opodatkowaniem gospodarstwa rolnego oraz przedstawienie obciążeń podatkowych gospodarstw rolnych w konkretnym rejonie.

Praca składa się z trzech rozdziałów.

W rozdziale pierwszym dokonano ogólnej charakterystyki podatków. Na wstępie zdefiniowano pojęcie podatku oraz przedstawiono jego elementy konstrukcyjne. Następnie ukazano funkcje podatków, zasady podatkowe oraz przedstawiono klasyfikację podatków.

W rozdziale drugim ukazano zasady funkcjonowania podatków obciążających rolnictwo. Omówiono istotę opodatkowania podatkiem rolnym, podatkiem od nieruchomości oraz podatkiem VAT. Omówiono także opodatkowanie rolnictwa innymi podatkami m.in.: podatkiem od działów specjalnych produkcji rolnej, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, kartą podatkową, podatkiem od lasów oraz podatkiem od środków transportu.

W rozdziale trzecim przeprowadzono analizę obciążeń podatkowych gospodarstw rolnych w regionie Mazowsza i Podlasia. Na wstępie badań ukazano ogólną charakterystykę gospodarstw rolnych w regionie Mazowsza i Podlasia. Następnie dokonano analizy obciążeń gospodarstw indywidualnych podatkiem rolnym. Przedstawiono także rozrachunki gospodarstw indywidualnych z tytułu podatku VAT oraz skutki zmian obciążeń podatkowych gospodarstw indywidualnych po wprowadzeniu podatku dochodowego.

Praca została napisana w oparciu o dostępną literaturę fachową, raporty i artykuły zamieszczone w prasie i w internecie oraz w oparciu o aktualne akty normatywne i prawne. Ponadto w pracy wykorzystano materiały, raporty i analizy Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy (IERiGŻ-PIB) w ramach Systemu Zbierania i Wykorzystywania Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych (Farm Accountancy Data Network – FADM).

Transformacja polskiego rolnictwa w aspekcie integracji z Unią Europejską

Wstęp 3

Rozdział I. Wspólna Polityka Rolna 5
1.1. Projektowanie i wprowadzanie WPR 5
1.2. Cele i zakres WPR 10
1.3. Tworzenie wspólnego rynku i polityki rolnej 16
1.4. Instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej 19
1.5. Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 21

Rozdział II. Integracja z UE – szanse i wyzwania dla polskiego rolnictwa 23
2.1. Skutki integracji dla polskiego rolnictwa 23
2.1.1. Koszty dostosowań sektora rolnego do wymogów UE 23
2.1.2. Korzyści wynikające ze wzrostu cen i płatności bezpośrednich 31
2.2. Programy pomocy UE dla Polski 38
2.2.1. Program SAPARD 38
2.2.2. Program PHARE 41
2.2.3. Program ISPA 43
2.3. Poprawa dochodowości rolnictwa jako zasadnicza zmiana w polityce rolnej 44

Rozdział III. Rolnictwo polskie na wspólnym rynku UE 50
3.1. U progu akcesji – ocena poziomu dostosowania 50
3.2. Wpływ akcesji na sytuację sektora rolnego w Polsce 57
3.3. Rolnictwo polskie po przystąpieniu do Unii Europejskiej 62
3.3.1. Rekompensaty i dopłaty 63
3.3.2. Program dla wsi 63

Rozdział IV. Interwencyjna polityka państwa 67
4.1. Agencja Rynku Rolnego 69
4.2. Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa 72
4.3. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 76
4.4. Instrumenty wspierania rynku rolnego przez państwo 78
4.4.1. Wsparcie finansowe rynku rolnego 79
4.4.2. Instrumenty ochronne polskiego rynku rolnego 81

Zakończenie 84
Bibliografia 86
Spis tabel 91

Przekształcenia we wspólnej polityce rolnej Unii Europejskiej

Wstęp 2

Rozdział I. Charakterystyka Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej 4
1.1. Źródła wspólnego prawa rolnego 4
1.2. Geneza wspólnej polityki rolnej 12
1.3. Cele wspólnej polityki rolnej 16
1.4. Instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej 19

Rozdział II. Zasady finansowania Wspólnej Polityki Rolnej 23
2.1. Źródła finansowania Wspólnej Polityki Rolnej 23
2.2. Jednostki przeliczeniowe jako element agromonetarnego systemu WE 36
2.3. Dochody i wydatki Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej 38
2.4. Zasady administrowania środkami Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej 41
2.5. Kierunki rozdysponowania dochodów i nadużycia finansowe 44

Rozdział III. Przekształcenia we wspólnej polityce rolnej Unii Europejskiej 46
3.1. Podstawowe kierunki zmian we wspólnej polityce rolnej 46
3.2. Wprowadzenie zasady decouplingu 50
3.3. Wprowadzenie systemu doradztwa dla rolników, objętych nowym systemem
płatności 53
3.4. Ocena przekształceń we wspólnej polityce rolnej zagadnienia cross-complance 54

Zakończenie 56
Bibliografia 59
Spis tabel 63

Fundusze unijne jako narzędzie wsparcia dla polskich obszarów wiejskich

Spis treści

Wstęp 2

Rozdział 1. Fundusze Unijne dla obszarów wiejskich przed 1 maja 2004 roku 3
1. Istota funduszy unijnych 3
2. Historyczne programy pomocowe dla rolników 5

Rozdział 2. Fundusze Unijne dla obszarów wiejskich 14
1. Zarządzanie funduszami w Polsce 14
2. Polityka rozwoju obszarów wiejskich 17
3. Osie i działania programu 22

Rozdział 3. Regionalne Programy Operacyjne 25
1. Funkcjonowanie RPO w Polsce 25
2. Mapa pomocy dla Polski 29

Podsumowanie 33
Bibliografia 34
Spis tabel i rysunków 36

Wstęp

Istotą pomocy publicznej jest wspieranie ze środków publicznych określonych przedsiębiorstw, sektorów gospodarki lub regionów. Pomoc publiczna stanowi w Unii Europejskiej istotny element całej polityki konkurencji. Zasada wolnej konkurencji jest nadrzędnym wyznacznikiem polityki pomocowej realizowanej przez Unię Europejską. Ta zasada dominuje zarówno w przypadku pomocy wewnątrz kraju, jak i programów o znaczeniu ogólnoeuropejskim. Pomoc publiczna udzielana przez państwa członkowskie musi pozostawać w zgodzie z czterema zasadami: przejrzystości (łatwość skontrolowania i oszacowania wysokości pomocy), subsydiarności (rozwiązywanie problemów przez organy wspólnotowe dopiero w razie bezskuteczności działania organów państw członkowskich), spójności (dążenie do wyrównywania poziomu życia pomiędzy krajami Unii Europejskiej i regionami Europy), proporcjonalności (dostosowanie wielkości i zakresu pomocy do rangi problemu).

W kraju za koordynację i nadzór nad realizacją działań komunikacyjnych dotyczących wsparcia dla obszarów wiejskich odpowiada Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Programem. Odpowiednie departamenty, zgodnie z kompetencjami, odpowiadają za ogólną koordynację realizacji planu.

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie funduszy unijnych jako narzędzi wsparcia dla polskich obszarów wiejskich.

Praca składa się z trzech rozdziałów:

W rozdziale pierwszym ukazano istotę funduszy unijnych oraz rys historyczny programów pomocowych dla rolników.

Rozdział drugi zawiera charakterystykę funduszy unijnych dla obszarów wiejskich.

W rozdziale trzecim dokonano prezentacji Regionalnych Programów Operacyjnych w Polsce.

Praca została napisana w oparciu o literaturę fachową, akty prawne oraz informacje zawarte na stronach internetowych.

Zarządzanie nieruchomością rolną

Wstęp 2

Rozdział I. Pojęcie i istota nieruchomości 4
1.1. Znaczenie nieruchomości w gospodarce 4
1.2. Cechy i rodzaje nieruchomości 7
1.3. Funkcje nieruchomości 12
1.4. Pojęcie rynku nieruchomości 14
1.5. Uczestnicy rynku nieruchomości 18

Rozdział II. Zarządzanie nieruchomością 23
2.1. Podstawy zarządzania działalnością gospodarczą 23
2.2. Nieruchomość jako przedmiot zarządzania 25
2.3. Baza danych dla potrzeb zarządcy nieruchomości 27
2.4. Biznesplan zarządcy nieruchomości 28

Rozdział III. Zarządzanie nieruchomością rolną 41
3.1. Pojęcie nieruchomości rolnej 41
3.2. Metodyka zarządzania nieruchomością 45
3.2.1. Fazy i etapy przygotowania planu zarządzania 45
3.2.2. Struktura planu zarządzania 46
3.2.3. Zakres informacji w planie 48
3.3. Podsumowanie 52

Zakończenie 59

Bibliografia 61

Kapitał zagraniczny w polskim rolnictwie

Wstęp 3

Rozdział I. Struktura i główne problemy rolnictwa w Polsce 5
1.1. Osobliwości współczesnej kwestii agrarnej 5
1.2. Struktura polskiego rolnictwa 9
1.2.1. Ceny ziemi 9
1.2.2. Zatrudnienie w rolnictwie i renty z ziemi 12
1.3. Handel z krajami UE 16
1.3.1. Eksport i import produktów rolno-spożywczych do krajów UE 17
1.3.2. Towary eksportowane przez Polskę do UE, objęte przywilejami 19

Rozdział II. Sytuacja dochodowa polskich i europejskich gospodarstw rolnych 25
2.1. Kształtowanie się dochodów rolniczych 25
2.1.1. Dochody rolnicze przez pryzmat wielkości ekonomicznej gospodarstw rolnych 25
2.1.2. Dochody rolnicze według kryterium typu gospodarstw 29
2.1.3. Dochody rolnicze w świetle klasyfikacji regionalnej 31
2.2. Dochody rolnicze w świetle zmian w instrumentarium rynków rolnych w Polsce 34
2.2.1. Dochody rolnicze przez pryzmat wielkości gospodarstw rolnych 34
2.2.2. Dochody rolnicze według kryterium typu rolniczego gospodarstw 40
2.2.3. Dochody rolnicze w świetle klasyfikacji regionalnej 41

Rozdział III. Kapitał zagraniczny w rolnictwie polskim 45
3.1. Programy pomocy dla polskiego rolnictwa 45
3.1.1. Program PHARE 45
3.1.2. Program SAPARD 46
3.1.3. Program ISPA 48
3.2. Wspólna Polityka Rolna 49
3.3. Kapitał zagraniczny w rolnictwie polskim 51
3.3.1. Dotacje 51
3.3.2. Wykorzystanie środków pomocowych 53
3.3.3. Zróżnicowanie kondycji gospodarstw w 2006 roku 54
3.3.4. Gospodarstwa polskie a gospodarstwa unijne 55
3.4. Spodziewane przemiany w polskim rolnictwie w latach 2007-2013 56

Zakończenie 59

Bibliografia 62

Spis tabel 66

Spis rysunków 67

Polskie rolnictwo po wejściu do UE

Wstęp 3

Rozdział I. Przemiany polskiego rolnictwa w okresie transformacji 5
1.1.Funkcje i znaczenie rolnictwa w gospodarce narodowej 5
1.2.Polityka rolna w okresie transformacji 9
1.2.1.Polityka państwa w gospodarce rynkowej 11
1.2.2.Sytuacja dochodowa rolników 16
1.3.Stanowisko negocjacyjne Polski w obszarze rolnictwa 22

Rozdział II. Polityka rolna Unii Europejskiej 31
2.1.Cele i zasady Wspólnej Polityki Rolnej 31
2.2.Instrumenty WPR 34
2.3.Podmioty WPR 40
2.4.Ewolucja i reforma WPR 44

Rozdział III. Uwarunkowania rozwoju rolnictwa w Polsce 50
3.1.Warunki przyrodnicze 50
3.2.Struktura własnościowa i agrarna 53
3.3.Ludność rolnicza 59
3.4.Czynniki intensyfikacji w rolnictwie 65
3.5.Infrastruktura wiejska 69
3.6.Zróżnicowanie regionalne rolnictwa w Polsce 76

Rozdział IV. Polskie rolnictwo wobec wyzwań integracji 83
4.1.Polskie rolnictwo na tle rolnictwa krajów UE 83
4.2.Przewagi konkurencyjne polskiego rolnictwa wobec UE 85
4.3.Dostosowania instytucjonalne polskiego rolnictwa do wymagań UE 86
4.4.Korzyści i koszty wynikające z integracji 100

Zakończenie 104
Bibliografia 106
Spis tabel 112
Spis rysunków 113
Spis schematów 114
Spis fotografii 115

Podatek rolny i leśny

Wstęp 2
Rozdział 1. Pojęcie i zakres prawa podatkowego 4
1.1. Geneza prawa podatkowego 4
1.2. Właściwość organów podatkowych 6
1.3. Powstawanie zobowiązań podatkowych 8
1.4. Źródła prawa podatkowego 14
Rozdział II. Podatek rolny 19
2.1. Podatek rolny w polskim systemie podatkowym 19
2.2. Przedmiot i podmiot opodatkowania 22
2.3. Podstawa opodatkowania i stawki podatkowe 25
2.4. Obowiązek i zobowiązanie podatkowe 27
2.5. Zwolnienia i ulgi podatkowe 29
Rozdział III.Specyfika podatku rolnego i leśnego jako podatków lokalnych 36
3.1. Podatek rolny 36
3.1.1. Charakter podatku 37
3.1.2. Konstrukcja prawna 37
3.1.3. Przedmiot i podmiot opodatkowania 38
3.1.4. Zwolnienia i ulgi 42
3.2. Podatek leśny 45
3.3. Specyfika podatku rolnego i leśnego 49
Zakończenie 52
Bibliografia 54
Spis tabel i rysunków 57

Perspektywy rozwoju polskiego mleczarstwa

Wstęp 3

Rozdział I. Rynek produktów mleczarskich w UE 5
1.1. Klasyfikacja i charakterystyka pośrednich i bezpośrednich instrumentów rynkowych regulacji 5
1.2. Wspólna organizacja rynków rolnych 14
1.3. Założenia funkcjonowania rynków rolnych Unii Europejskiej 16
1.4. Prawna organizacja rynku mleka i jego przetworów 23

Rozdział II. Diagnoza mleczarstwa polskiego w latach 1999-2004 29
2.1. Wytwórczość mleka 29
2.2.1. Użycie europejskich kwot produkcyjnych 33
2.2.2. Ceny mleka 36
2.2.3. Koszty produkcji 38
2.2.4. Techniczne zaplecze przemysłu mleczarskiego 39
2.2.5. Czynniki wpływające na długoterminową zwyżkę podaży 42
2.2. Sektor przetwórstwa artykułów mlecznych 44
2.2.1. Ilość i sytuacja przetwórni mleka 44
2.2.2. Rola spółdzielni mleczarskich 44
2.2.3. Liderzy rynku 45

Rozdział III. Rokowania polskiego mleczarstwa w Unii Europejskiej – możliwości i zagrożenia 49
3.1. Konkurencyjność polskiego przemysłu mleczarskiego a polityka państwa 49
3.2.1. Polityka wsparcia dla Polski w uzyskaniu statusu członka Unii Europejskiej 50
3.2.2. Dopłaty bezpośrednie 51
3.2.3. Rozwój Obszarów Wiejskich (ROW) 51
3.2.4. SPO – Sektorowy Program Operacyjny 52
3.2. Restrykcje dotyczące nabycia obcych terenów rolnych 53
3.3. Dodatki do dochodu oraz subsydia cenowe dostępne dla krajowego przemysłu mleczarskiego w Unijnym Programie Wspólnej Polityki Rolnej 54
3.4. Polityka celna Unii Europejskiej w kontekście naszego kraju oraz innych nowo przyjętych krajów 55
3.4.1. Ostateczny koniec dotacji eksportowych 56
3.4.2. Wzrost dostępu do rynków zbytu 57
3.4.3. Ograniczenia w szkodliwym dla handlu wsparciu krajowym 57
3.5. Przyszłość sektora mleczarskiego w Polsce 57
3.5.1. Czynniki wpływające na poziom polskiego handlu zagranicznego oraz bezpośrednich inwestycji zagranicznych 58
3.5.2. Wymagający okres przejściowy 62
3.6. Przyszłość bezpośrednich inwestycji zagranicznych w przemysł mleczarski 64

Zakończenie 65

Bibliografia 67

Spis tabel 71

Spis rysunków 72

Duże zwierzęta gospodarskie w architekturze krajobrazu

praca z architektury krajobrazu

1. Spis treści 1
2. Wstęp 2
3. Cel pracy 2
4. Metodyka 2
5. Przegląd literatury 3
5.1.Estetyczna funkcja zwierząt 3
5.2. Architektura krajobrazu 3
5.3. Zwierzęta w krajobrazie 7
5.4. Krajobraz rolniczy. 8
5.5. Krajobraz kulturowy. 10
5.6. Zwierzyńce 10
5.7. Symboliczne znaczenie zwierząt. 15
5.8. Znaczenie udomowienia zwierząt. 32
5.8.1. Czas i miejsce udomowienia 42
5.8.2. Bydło. 42
5.8.3. Owca 67
5.8.3.1. Udomowienie owcy 70
5.8.3.2. Wykorzystanie owcy 72
5.8.4. Koza 76
5.8.4.1. Koza dzika 76
5.8.4.2. Udomowienie kozy 78
5.8.4.3. Wykorzystanie kóz 80
5.8.4.4. Rola kozy i innych przeżuwaczy w degradacji środowiska 82
5.8.5. Świnia 85
5.8.5.1. Udomowienie świni 88
5.8.5.2. Dzieje świni w pradziejach i w czasach historycznych 90
5.8.5.3. Wykorzystanie świni 94
5.8.6. Konie 96
5.8.6.1. Udomowienie konia 97
5.8.6.2. Dzieje i użytkowanie konia 98
5.9. Zrównoważony wypas 114
6. Zakończenie 119
7. Bibliografia 120