Kulturotwórcza funkcja menadżera w organizacji gospodarczej Orange Polska S.A.

Wstęp 2

Rozdział I. Kultura organizacji 4
1.1. Pojęcie i istota kultury a kultura w organizacji 4
1.2. Poziomy kultury organizacyjnej 13
1.3. Funkcje i uwarunkowania kultury organizacyjnej 16
1.4. Profile kultury organizacyjnej 19
1.5. Kultura organizacyjna a style kierowania 23

Rozdział II. Człowiek w procesie zarządzania 28
2.1. Istota natury ludzkiej w organizacji 28
2.2. Człowiek w koncepcji behawiorystycznej 31
2.3. Członek organizacji w ujęciu psychodynamicznym 34
2.4. Idealizacja człowieka w psychologii humanistycznej 36
2.5. Model człowieka w koncepcji poznawczej 42

Rozdział III. Potencjał kierowniczy w organizacji 46
3.1. Przywództwo jako próba ukierunkowanego oddziaływania społecznego 46
3.2. Proces oddziaływania i warunki jego pomyślności 51
3.3. Potencjały oddziaływania (społeczne postawy władzy) 52
3.4. Aspekty socjologiczne zasad zarządzania 54
3.5. Metody zarządzania skierowane na poprawę stosunków międzyludzkich 57

Rozdział IV. Kierowanie zespołem 68
4.1. Założenia koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi 68
4.2. Kierowanie zespołem 72
4.3. Role i zadania kierownika 74
4.4. Typy kierowników 77
4.5. Rodzaje aktywności kierowniczej 80
4.6. Koszty partycypacji 82
4.7. Style kierowania 85

Rozdział V. Kulturotwórcza funkcja menadżera w przedsiębiorstwie Orange Polska S.A. 89
5.1. Ogólna charakterystyka Firmy 89
5.2. Filozofia zarządzania przyjęta w Firmie 94
5.3. Koncepcja przywództwa w Firmie 97
5.4. Podsumowanie i wnioski 99

Zakończenie 101
Bibliografia 103
Spis rysunków 106

Wstęp

Obserwowane w ostatnich latach zainteresowanie problematyką zarządzania ludźmi w organizacji powoduje, iż rośnie zapotrzebowanie na specjalistyczną wiedzę w tej dziedzinie zarządzania. Coraz więcej osób odpowiedzialnych za zarządzanie różnymi instytucjami uświadamia sobie fakt, iż ludzie w nich zatrudnieni tworzą zasób wiedzy, umiejętności i zdolności, którego jakość i wykorzystanie są ważnym czynnikiem przetrwania i rozwoju firmy w otoczeniu rynkowym. Zasoby ludzkie organizacji mogą być oczywiście zarówno barierą jak i źródłem jej sukcesu. Nie zmienia to jednak faktu, iż tradycyjne podejście do zarządzania ludźmi w organizacji, które w uproszczeniu można określić jako administrowanie dokumentacją personalną stało się przeżytkiem i zastępowane jest podejściem, w którym funkcja personalna traktowana jest jako pełnowartościowa dziedzina zarządzania, praktykowana nie tylko na poziomie operacyjnym ale również w wymiarze strategicznym. Tak rozumiane zarządzanie ludźmi w organizacji wymaga m.in. profesjonalizacji działań ze strony wszystkich aktorów uczestniczących w tym procesie, do których zaliczyć należy kierownictwo firmy, specjalistów do spraw personalnych, menedżerów liniowych i samych pracowników. Warunkiem profesjonalizacji jest posiadanie odpowiedniej wiedzy fachowej, którą można uzyskać poprzez studia literatury przedmiotu oraz rozwiązywanie konkretnych problemów praktycznych.

W niniejszej pracy podjęto próbę ukazania istoty kulturotwórczej funkcji menadżera w organizacji gospodarczej. Celem zasadniczym pracy było ukazanie etapów kształtowania partnerstwa w organizacji na przykładzie Orange Polska S.A.

Praca składa się z pięciu rozdziałów:

Rozdział pierwszy to kultura organizacji: pojęcie i istota kultury a kultura w organizacji, poziomy kultury organizacyjnej, funkcje i uwarunkowania kultury organizacyjnej, profile kultury organizacyjnej oraz kultura organizacyjna a style kierowania.

Rozdział drugi to: człowiek w procesie zarządzania, istota natury ludzkiej w organizacji, człowiek w koncepcji behawiorystycznej, członek organizacji w ujęciu psychodynamicznym, idealizacja człowieka w psychologii humanistycznej oraz model człowieka w koncepcji poznawczej.

Rozdział trzeci to potencjał kierowniczy w organizacji: przywództwo jako próba ukierunkowanego oddziaływania społecznego, proces oddziaływania i warunki jego pomyślności, potencjały oddziaływania (społeczne postawy władzy), aspekty socjologiczne zasad zarządzania oraz metody zarządzania skierowane na poprawę stosunków międzyludzkich.

Rozdział czwarty to kierowanie zespołem: założenia koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi, kierowanie zespołem, role i zadania kierownika, typy kierowników, rodzaje aktywności kierowniczej, koszty partycypacji, style kierowania.

Rozdział piaty to kulturotwórcza funkcja menadżera w Orange Polska S.A.: ogólna charakterystyka Firmy, filozofia zarządzania przyjęta w Firmie, koncepcja przywództwa w Firmie, podsumowanie i wnioski.

Całość opracowania powstała w oparciu o literaturę fachowa, artykuły prasowe, akty prawne oraz źródła ze stron WWW i materiały wewnętrzne Orange Polska S.A.