Prace dyplomowe z kierunku: Hotelarstwo

prace dyplomowe z hotelarstwa

Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii w hotelarstwie

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. ENERGIA ODNAWIALNA – ISTOTA I FUNKCJE 4
1.1. Istota energii odnawialnej 4
1.2. Funkcje energii odnawialnej 13
1.3. Zastosowanie energii odnawialnej 22

ROZDZIAŁ II. ŹRÓDŁA ENERGII ODNAWIALNEJ 27
2.1. Energia słoneczna 27
2.2. Energia wiatru 31
2.3. Energia geotermalna 32
2.4. Energia wody 34

ROZDZIAŁ III. MOŻLIWOŚĆ STOSOWANIA ALTERNATYWNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W OBIEKTACH HOTELARSKICH 43
3.1. Zastosowanie energii odnawialnej w turystyce 43
3.2. Wyposażenie techniczne hotelu 47
3.2.1. Funkcje użytkowe budynku hotelowego 47
3.2.2. Wyposażenie obiektów w instalacje i urządzenia techniczne 48
3.2.3. Instalacje i urządzenia zapewniające bezpieczeństwo 49
3.3. Wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach hotelarskich 53

ZAKOŃCZENIE 61

BIBLIOGRAFIA 63

SPIS RYSUNKÓW 66

SPIS FOTOGRAFII 67

Świadczenie pracy w hotelarstwie

Wstęp 3

Rozdział I. Istota hotelarstwa 4
1.1. Zarys historii hotelarstwa 4
1.2. Trendy rozwojowe współczesnego hotelarstwa 9
1.3. Polskie i międzynarodowe organizacje hotelarskie 15
1.4. Szkolnictwo hotelarskie 19

Rozdział II. Piony stanowisk pracy w hotelarstwie 25
2.1. Recepcja 25
2.2. Służba piętrowa 29
2.3. Dział gastronomiczny 29
2.4. Hotelowy pion techniczny 35
2.5. Administracja hotelowa 37
2.6. Pozostała baza hotelowa 43

Rozdział III. Świadczenie pracy w hotelarstwie 46
3.1. Definicja świadczenia pracy 46
3.2. Przepisy prawa pracy w hotelarstwie 47
3.2.1. Obciążenie pracą fizyczną 49
3.2.2. Obciążenie psychiczne pracą 50
3.3. Typowe świadczenie pracy 51
3.4. Nietypowe świadczenie pracy 55
3.4.1. Work-sharing 55
3.4.2. Praca przerywana 56
3.4.3. Praca na wezwanie 57
3.4.4. Subkontrakt 57
3.4.5. Wypożyczenie pracowników 58
3.4.6. Job-sharing 59

Zakończenie 60

Bibliografia 62

Spis tabel 66

Spis rysunków 67

Rozwój usług hotelarskich na przykładzie hoteli Orion i Royal Inn

Wstęp 2

Rozdział I. Rozwój usług hotelarskich w Polsce 4
1.1. Podstawy prawne funkcjonowania hoteli 5
1.2. Charakterystyka usług w sektorze hotelarskim, specyfika branży 8
1.3. Zarządzanie hotelami 24

Rozdział II. Rola i znaczenie analizy finansowej zarządzania hotelami. 35
2.1. Istota analizy finansowej 35
2.2. Cele, rodzaje i odbiór finansowej oraz jej znaczenie w hotelarstwie 42
2.3. Kondycja finansowa hoteli 52

Rozdział III. Działalność hotelarska jako rozwój usług hotelarskich na przykładzie hotelu Orion 58
3.1. Prezentacja hoteli ORION i ROYAL INN 58
3.2. Struktura organizacyjna hotelu Orion 64
3.3. Zatrudnienie 68
3.4. Charakterystyka klientów 72
3.5. Kondycja finansowa pionowa i pozioma strat i zysków 76

Zakończenie 82
Bibliografia 84
Spis wykresów 87
Spis rysunków 88
Spis tabel 89

Promocja usług hotelarskich na przykładzie Hotelu Gołębiewski

Wstęp 2

Rozdział 1. Promocja jako element marketingu 4
1.1. Istota i cele promocji 4
1.2. Narzędzia promocji 6
1.3. Uwarunkowania skuteczności i efektywności promocji 19

Rozdział 2. Promocja usług hotelarskich 26
2.1. Charakterystyka hotelarstwa 26
2.2. Rozwój usług hotelarskich w Polsce 32
2.3. Instrumenty i środki promocji usług hotelarskich 42

Rozdział 3. Hotel Gołębiewski – charakterystyka 49
3.1. Historia i struktura organizacyjna 49
3.2. Przedmiot działania, oferta rynkowa 51
3.3. Hotel Gołębiewski na tle konkurencji 54

Rozdział 4. Promocja usług hotelarskich hotelu Gołębiewski 59
4.3. Pozostałe środki promocji wykorzystywane przez hotel 59
4.2. Metody reklamy stosowane przez hotel 62
4.4. Strategie hotelu w stosunku do różnych grup klientów 68

Zakończenie 74
Bibliografia 76
Spis rysunków 78
Spis tabel 79
Spis wykresów 80
Aneks 81

Polityka jakości w tworzeniu marki firmy na podstawie hotelu Qubus

Wstęp 2

Rozdział I. Jakość i polityka jakości 4
1.1. Pojęcie jakości w literaturze przedmiotu 4
1.2. Istota zarządzania jakością i polityka jakości 10
1.3. Systemy zarządzania jakością 15
1.4. Jakość jako przewaga nad konkurencją 22

Rozdział II. Wizja i tworzenie marki 24
2.1. Istota i funkcje marki 24
2.2. Wizja marki 29
2.3. Budowanie marki 32
2.4. Jakość marki 37

Rozdział III. Tworzenie jakości marki w hotelach Qubus 43
3.1. Historia sieci hoteli 43
3.2. Profil działalności i jakość oferowanych usług 43
3.3. Kariera w Qubus 45
3.4. Program lojalnościowy Q-Club 46
3.5. Pozycja konkurencyjna efektem jakości marki 48

Zakończenie 57
Bibliografia 59
Spis tabel i rysunków 62

Kategoryzacja jako metoda kształtowania jakości usług hotelarskich

Wstęp 3
Rozdział I. Podstawowe pojęcia i definicje 5
1. Pojęcie bazy noclegowej turystyki 5
2. Pojęcie klasyfikacji, kategoryzacji, standaryzacji 11
3. Pojęcie jakości usług 14
Rozdział II. Znaczenie jakości usług w funkcjonowaniu hotelu na współczesnym rynku 18
1. Znaczenie jakości usług w hotelarstwie 18
2. Metody oddziaływania na jakość 21
Rozdział III Historia kategoryzacji w Polsce 26
1. Okres międzywojenny 26
2. Lata 1945- 1997 27
3. Czasy teraźniejsze 42
Rozdział IV. Ocena funkcjonowania przepisów kategoryzacyjnych w Polsce 53
1. Aktualne przepisy regulujące kategoryzację 53
2. Struktura kategoryzacji obiektów hotelarskich 57
3. Znaczenie kategoryzacji dla kształtowania poziomu usług 69
Zakończenie 74
Bibliografia 76
Spis tabel i zdjęć 80

Idealny hotel. Usługi hotelowe w oczach klienta

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. ISTOTA I ZNACZENIE HOTELARSTWA 4
1.1. Istota hotelarstwa 4
1.2. Klasyfikacja obiektów noclegowych 10
1.3. Miejsce hotelarstwa w gospodarce turystycznej 13
1.4. Czynniki determinujące efektywność funkcjonowania hotelu 17
1.5. Współczesne tendencje w budowie, wyposażaniu i eksploatacji obiektów hotelarskich 22
ROZDZIAŁ II. USŁUGI HOTELARSKIE 29
2.1. Istota usługi hotelarskiej 29
2.2. Rodzaje usług hotelarskich 31
2.3. Metody zarządzania jakością usług w hotelarstwie 38
2.4. Ceny w hotelarstwie 43
2.5. Promocja usług hotelarskich 45
2.6. Sprzedaż usług hotelarskich 51
ROZDZIAŁ III. PODSTAWY METODOLOGICZNE BADAŃ WŁASNYCH 56
3.1. Przedmiot i cel badań 56
3.2. Problemy i hipotezy badawcze 58
3.3. Metody i techniki badań 64
3.4. Charakterystyka próby badawczej 69
ROZDZIAŁ IV. IDEALNY HOTEL W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH 71
4.1. Analiza wyników badań 71
4.2. Wnioski 77
ZAKOŃCZENIE 84
BIBLIOGRAFIA 87
SPIS TABEL 90
SPIS WYKRESÓW 91
Aneks 92

Badania potrzeb i preferencji klientów hotelowych

Wstęp 3
Rozdział I. Badania marketingowe usług hotelarskich 5
1. Działalność marketingowa a miejsce orientacji na klienta 5
2. Rola badań marketingowych w podejmowaniu decyzji 9
3. Badania jako element działalności marketingowej 10
4. Metody badań marketingowych 16
5. Badania potrzeb i preferencji klientów 23
Rozdział II. Usługi hotelarskie a potrzeby i preferencje klientów 27
1. Potrzeby klientów hotelowych 27
2. Preferencje klientów hotelowych 31
3. Wpływ potrzeb i preferencji na usługi hotelowe 34
Rozdział III. Rozwój usług hotelarskich w Polsce 52
1. Dostosowanie usług dla klientów 52
Rozdział IV. Sieci hotelarskie w Polsce 74
1. Standard usług w sieciach hotelowych 74
2. Narzędzia badawcze w sieciach hotelowych 79
3. Oferta produktowa i promocyjna hoteli 82
Zakończenie 89
Bibliografia 91
Spis tabel 93
Spis rysunków 95

Sposoby spędzania czasu wolnego gości hotelowych

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. ISTOTA HOTELARSTWA 3
1.1. Pojęcie zakładu hotelarskiego 3
1.2. Kategoryzacja zakładów hotelarskich w Polsce 6
1.3. Cechy usług hotelarskich 12
ROZDZIAŁ II. CZYNNIKI DETERMINUJĄCE POZIOM ZADOWOLENIA Z ZAGOSPODAROWANIA CZASU WOLNEGO W HOTELU 18
2.1. Uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne funkcjonowania hotelu 18
2.2. Potrzeby człowieka a usługi hotelarskie 20
2.3. Standardy wyposażenia i obsługi 24
2.4. Atmosfera pobytu w hotelu 29
ROZDZIAŁ III. SPOSOBY SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO W HOTELU NA PRZYKŁADZIE „SLIEVE RUSSELL HOTEL” 32
3.1. Ogólna charakterystyka hotelu „Slieve Russell Hotel” 32
3.2. Możliwości wykorzystania czasu wolnego przez gości hotelowych w „Slieve Russell Hotel” 37
3.2.1. Bary i restauracje 37
3.2.2. Pola golfowe 39
3.2.3. Salony spa, siłownie i baseny 40
3.2.4. Pozostałe oferty 41
ZAKOŃCZENIE 42
BIBLIOGRAFIA 43
SPIS TABEL, RYSUNKÓW I ZDJĘĆ 45

Wpływ zarządzania zasobami ludzkimi na organizacje konferencji

Wstęp 5
Rozdział I Istota zarządzania zasobami ludzkimi 9
1.1. Rys historyczny 9
1.2. Podstawowe nurt teoretyczne w zarządzaniu zasobami ludzkimi 13
1.3. Cechy i cele zarządzania zasobami ludzkimi 20
1.4. Problemy wdrażania ZZL 25
Rozdział II Wpływ zmian w otoczeniu na procesy kadrowe 32
2.1. Zarządzanie personelem a partnerstwo strategiczne 32
2.2. Funkcje kierownictwa do spraw personelu 38
2.3. Udział menedżerów w procesach zarządzania zasobami ludzkimi 43
2.4. Dział personalny wobec zmian w organizacji 49
Rozdział III Czynnik osobowy w hotelarstwie na przykładzie sieci Hoteli Orbis 56
3.1. Podstawowe informacje dotyczące rozwoju sieci hoteli Orbis 56
3.1.1. Historia Orbisu 56
3.1.2. Struktura organizacyjna 59
3.1.3. Strategia i oferta konferencyjna Grupy Hotelowej Orbis 63
3.2. Zarządzanie zasobami ludzkimi w hotelarstwie 69
3.3. Umiejętności i wiadomości niezbędne w zawodzie 73
3.4. Kultura obsługi oraz kultura osobista pracowników hotelu 81
Rozdział IV Zarządzanie zasobami ludzkimi wobec organizacji konferencji 89
4.1. Wykorzystanie i podaż zasobów ludzkich 89
4.2. Rola menedżera w organizowaniu konferencji 93
4.2.1. Menedżer jako lider 96
4.2.2. Menedżer jako stymulator komunikacji 98
4.2.3. Menedżer jako negocjator 99
4.3. Doskonalenie umiejętności komunikowania się w organizacji konferencji 101
4.3.1. Znaczenie umiejętności komunikowania się 101
4.3.2. Sposoby komunikowania się 103
4.3.3. Przeszkody w skutecznym komunikowaniu się 107
4.3.4. Umiejętność przemawiania 109
4.4. Wpływ stosunków pracowniczych na organizację konferencji 110
4.4.1. Partycypacja pracowników w zarządzaniu 110
4.4.2. Konflikt 112
4.4.3. Podstawowe rodzaje transakcji międzyludzkich 113
Zakończenie 116
Bibliografia 118
Spis rysunków 121