Prace dyplomowe z kierunku: Hotelarstwo

prace dyplomowe z hotelarstwa

Promocja usług hotelarskich na przykładzie Hotelu Gołębiewski

Wstęp 2

Rozdział 1. Promocja jako element marketingu 4
1.1. Istota i cele promocji 4
1.2. Narzędzia promocji 6
1.3. Uwarunkowania skuteczności i efektywności promocji 19

Rozdział 2. Promocja usług hotelarskich 26
2.1. Charakterystyka hotelarstwa 26
2.2. Rozwój usług hotelarskich w Polsce 32
2.3. Instrumenty i środki promocji usług hotelarskich 42

Rozdział 3. Hotel Gołębiewski – charakterystyka 49
3.1. Historia i struktura organizacyjna 49
3.2. Przedmiot działania, oferta rynkowa 51
3.3. Hotel Gołębiewski na tle konkurencji 54

Rozdział 4. Promocja usług hotelarskich hotelu Gołębiewski 59
4.3. Pozostałe środki promocji wykorzystywane przez hotel 59
4.2. Metody reklamy stosowane przez hotel 62
4.4. Strategie hotelu w stosunku do różnych grup klientów 68

Zakończenie 74
Bibliografia 76
Spis rysunków 78
Spis tabel 79
Spis wykresów 80
Aneks 81

Polityka jakości w tworzeniu marki firmy na podstawie hotelu Qubus

Wstęp 2

Rozdział I. Jakość i polityka jakości 4
1.1. Pojęcie jakości w literaturze przedmiotu 4
1.2. Istota zarządzania jakością i polityka jakości 10
1.3. Systemy zarządzania jakością 15
1.4. Jakość jako przewaga nad konkurencją 22

Rozdział II. Wizja i tworzenie marki 24
2.1. Istota i funkcje marki 24
2.2. Wizja marki 29
2.3. Budowanie marki 32
2.4. Jakość marki 37

Rozdział III. Tworzenie jakości marki w hotelach Qubus 43
3.1. Historia sieci hoteli 43
3.2. Profil działalności i jakość oferowanych usług 43
3.3. Kariera w Qubus 45
3.4. Program lojalnościowy Q-Club 46
3.5. Pozycja konkurencyjna efektem jakości marki 48

Zakończenie 57
Bibliografia 59
Spis tabel i rysunków 62

Kategoryzacja jako metoda kształtowania jakości usług hotelarskich

Wstęp 3
Rozdział I. Podstawowe pojęcia i definicje 5
1. Pojęcie bazy noclegowej turystyki 5
2. Pojęcie klasyfikacji, kategoryzacji, standaryzacji 11
3. Pojęcie jakości usług 14
Rozdział II. Znaczenie jakości usług w funkcjonowaniu hotelu na współczesnym rynku 18
1. Znaczenie jakości usług w hotelarstwie 18
2. Metody oddziaływania na jakość 21
Rozdział III Historia kategoryzacji w Polsce 26
1. Okres międzywojenny 26
2. Lata 1945- 1997 27
3. Czasy teraźniejsze 42
Rozdział IV. Ocena funkcjonowania przepisów kategoryzacyjnych w Polsce 53
1. Aktualne przepisy regulujące kategoryzację 53
2. Struktura kategoryzacji obiektów hotelarskich 57
3. Znaczenie kategoryzacji dla kształtowania poziomu usług 69
Zakończenie 74
Bibliografia 76
Spis tabel i zdjęć 80

Idealny hotel. Usługi hotelowe w oczach klienta

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. ISTOTA I ZNACZENIE HOTELARSTWA 4
1.1. Istota hotelarstwa 4
1.2. Klasyfikacja obiektów noclegowych 10
1.3. Miejsce hotelarstwa w gospodarce turystycznej 13
1.4. Czynniki determinujące efektywność funkcjonowania hotelu 17
1.5. Współczesne tendencje w budowie, wyposażaniu i eksploatacji obiektów hotelarskich 22
ROZDZIAŁ II. USŁUGI HOTELARSKIE 29
2.1. Istota usługi hotelarskiej 29
2.2. Rodzaje usług hotelarskich 31
2.3. Metody zarządzania jakością usług w hotelarstwie 38
2.4. Ceny w hotelarstwie 43
2.5. Promocja usług hotelarskich 45
2.6. Sprzedaż usług hotelarskich 51
ROZDZIAŁ III. PODSTAWY METODOLOGICZNE BADAŃ WŁASNYCH 56
3.1. Przedmiot i cel badań 56
3.2. Problemy i hipotezy badawcze 58
3.3. Metody i techniki badań 64
3.4. Charakterystyka próby badawczej 69
ROZDZIAŁ IV. IDEALNY HOTEL W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH 71
4.1. Analiza wyników badań 71
4.2. Wnioski 77
ZAKOŃCZENIE 84
BIBLIOGRAFIA 87
SPIS TABEL 90
SPIS WYKRESÓW 91
Aneks 92

Badania potrzeb i preferencji klientów hotelowych

Wstęp 3
Rozdział I. Badania marketingowe usług hotelarskich 5
1. Działalność marketingowa a miejsce orientacji na klienta 5
2. Rola badań marketingowych w podejmowaniu decyzji 9
3. Badania jako element działalności marketingowej 10
4. Metody badań marketingowych 16
5. Badania potrzeb i preferencji klientów 23
Rozdział II. Usługi hotelarskie a potrzeby i preferencje klientów 27
1. Potrzeby klientów hotelowych 27
2. Preferencje klientów hotelowych 31
3. Wpływ potrzeb i preferencji na usługi hotelowe 34
Rozdział III. Rozwój usług hotelarskich w Polsce 52
1. Dostosowanie usług dla klientów 52
Rozdział IV. Sieci hotelarskie w Polsce 74
1. Standard usług w sieciach hotelowych 74
2. Narzędzia badawcze w sieciach hotelowych 79
3. Oferta produktowa i promocyjna hoteli 82
Zakończenie 89
Bibliografia 91
Spis tabel 93
Spis rysunków 95

Sposoby spędzania czasu wolnego gości hotelowych

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. ISTOTA HOTELARSTWA 3
1.1. Pojęcie zakładu hotelarskiego 3
1.2. Kategoryzacja zakładów hotelarskich w Polsce 6
1.3. Cechy usług hotelarskich 12
ROZDZIAŁ II. CZYNNIKI DETERMINUJĄCE POZIOM ZADOWOLENIA Z ZAGOSPODAROWANIA CZASU WOLNEGO W HOTELU 18
2.1. Uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne funkcjonowania hotelu 18
2.2. Potrzeby człowieka a usługi hotelarskie 20
2.3. Standardy wyposażenia i obsługi 24
2.4. Atmosfera pobytu w hotelu 29
ROZDZIAŁ III. SPOSOBY SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO W HOTELU NA PRZYKŁADZIE „SLIEVE RUSSELL HOTEL” 32
3.1. Ogólna charakterystyka hotelu „Slieve Russell Hotel” 32
3.2. Możliwości wykorzystania czasu wolnego przez gości hotelowych w „Slieve Russell Hotel” 37
3.2.1. Bary i restauracje 37
3.2.2. Pola golfowe 39
3.2.3. Salony spa, siłownie i baseny 40
3.2.4. Pozostałe oferty 41
ZAKOŃCZENIE 42
BIBLIOGRAFIA 43
SPIS TABEL, RYSUNKÓW I ZDJĘĆ 45

Wpływ zarządzania zasobami ludzkimi na organizacje konferencji

Wstęp 5
Rozdział I Istota zarządzania zasobami ludzkimi 9
1.1. Rys historyczny 9
1.2. Podstawowe nurt teoretyczne w zarządzaniu zasobami ludzkimi 13
1.3. Cechy i cele zarządzania zasobami ludzkimi 20
1.4. Problemy wdrażania ZZL 25
Rozdział II Wpływ zmian w otoczeniu na procesy kadrowe 32
2.1. Zarządzanie personelem a partnerstwo strategiczne 32
2.2. Funkcje kierownictwa do spraw personelu 38
2.3. Udział menedżerów w procesach zarządzania zasobami ludzkimi 43
2.4. Dział personalny wobec zmian w organizacji 49
Rozdział III Czynnik osobowy w hotelarstwie na przykładzie sieci Hoteli Orbis 56
3.1. Podstawowe informacje dotyczące rozwoju sieci hoteli Orbis 56
3.1.1. Historia Orbisu 56
3.1.2. Struktura organizacyjna 59
3.1.3. Strategia i oferta konferencyjna Grupy Hotelowej Orbis 63
3.2. Zarządzanie zasobami ludzkimi w hotelarstwie 69
3.3. Umiejętności i wiadomości niezbędne w zawodzie 73
3.4. Kultura obsługi oraz kultura osobista pracowników hotelu 81
Rozdział IV Zarządzanie zasobami ludzkimi wobec organizacji konferencji 89
4.1. Wykorzystanie i podaż zasobów ludzkich 89
4.2. Rola menedżera w organizowaniu konferencji 93
4.2.1. Menedżer jako lider 96
4.2.2. Menedżer jako stymulator komunikacji 98
4.2.3. Menedżer jako negocjator 99
4.3. Doskonalenie umiejętności komunikowania się w organizacji konferencji 101
4.3.1. Znaczenie umiejętności komunikowania się 101
4.3.2. Sposoby komunikowania się 103
4.3.3. Przeszkody w skutecznym komunikowaniu się 107
4.3.4. Umiejętność przemawiania 109
4.4. Wpływ stosunków pracowniczych na organizację konferencji 110
4.4.1. Partycypacja pracowników w zarządzaniu 110
4.4.2. Konflikt 112
4.4.3. Podstawowe rodzaje transakcji międzyludzkich 113
Zakończenie 116
Bibliografia 118
Spis rysunków 121

Standaryzacja usług hotelowych w sieci hoteli Gromada

WSTĘP+ 3
ROZDIAŁ I. KLASYFIKACJA I KATEGORYZACJA OBIEKTÓW HOTELARSKICH W POLSCE 5
1.1. Pojęcia i cele klasyfikacji oraz kategoryzacji 5
1.2. Struktura hoteli w Polsce 9
1.3. Wybrane metody oddziaływania na jakość usług gastronomicznych w obiektach hotelarskich 15
1.3.1. Kategoryzacja a kształtowanie jakości 15
1.3.2. Standardy wyposażenia i obsługi 18
1.3.3. Kształtowanie jakości w oparciu o normę ISO 9001 21
ROZDZIAŁ II. PREZENTACJA USŁUG GASTRONOMICZNYCH W SIECI OBIEKTÓW HOTELARSKICH OST GROMADA 25
2.1. Historia OST Gromada 25
2.2. Rodzaje usług gastronomicznych występujących w obiektach OST Gromada 28
2.2.1. Hotele **** 29
2.2.2. Hotele *** 30
2.2.3. Motele 31
2.2.4. Kempingi 31
2.2.5. Pensjonaty 32
ROZDZIAŁ III. USŁUGI GASTRONOMICZNE W HOTELU OST GROMADA WARSZAWA (CENTRUM) W OPARCIU O ANALIZĘ WYBRANYCH METOD ODDZIAŁYWANIA NA JAKOŚĆ 33
3.1. Gastronomia w hotelu OST Gromada na tle wymogów kategoryzacyjnych 33
3.2. Stosunek standardu wyposażenia do współczesnej oferty rynku w zakresie usprawnień produkcji i obsługi. 35
3.3. Poziom obsługi w wymiarze, intelektualnym, estetycznym i technicznym 37
3.4. Gastronomia w hotelu OST Gromada Warszawa (Centrum), a normy ISO 9001 39
ROZDZIAŁ IV. PROJEKT STANDARYZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH DLA HOTELI TRZY GWIAZDKOWYCH W SIECI OST GROMADA 43
4.1. Podstawowa struktura zatrudnienia i wymogi w zakresie kwalifikacji personelu 43
4.2. System kalkulacji i rozliczeń 45
4.3. Organizacja dostaw towarów 45
4.4. Karty menu 45
4.4.1. Karta dań 46
4.4.2. Karta win i wódek 47
4.4.3. Karta kawiarniana 50
4.4.4. Karta barowa 51
4.4.5. Karty specjalne 52
4.4.6. Specjalności kulinarne w sieci hoteli OST Gromada 54
4.5. Metody i techniki obsługi konsumentów 55
4.5.1. Śniadania hotelowe 55
4.5.2. Restauracja a’la carte 57
4.5.3. Kawiarnia 58
4.5.4. Cocktail Bar / Night Club 59
4.5.5. Room Service 59
4.5.6. Bankiety 60
4.5.7. Obsługa grup zorganizowanych 61
4.6. Wyposażenie części handlowej zakładów gastronomicznych 61
4.6.1 Restauracja 61
4.6.2. Kawiarnia 62
4.6.3 Cocktail Bar / Night Club 63
4.6.4. Room Service 63
4.7. Wyposażenie pomieszczeń towarzyszących 64
WNIOSKI 66
BIBLIOGRAFIA 68
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 69

Rozwój usług hotelarskich

Wstęp 3
Rozdział I Wybrane teoretyczne aspekty dotyczace usług i przdsiębiorstw hotelarskich 7
1.1. Podstawy prawne funkcjonowania hotelu w sektorze usług hotelarskich 7
1.1.1. Definicja hotelu oraz określenie pojęcia usług hotelarskich w prawie polskim. 7
1.1.2. Szczegółowe uwarunkowania prawne funkcjonowania hoteli wynikające z wejścia do Unii Europejskiej. 10
1.2. Charakterystyka usług hotelarskich 14
1.2.1. Istota usługi hotelarskiej 14
1.2.2. Wybrane kierunki usług hotelarskich 16
1.3. Zarządzanie hotelem 19
1.3.1. Struktura organizacyjna hotelu 19
1.3.2. Struktura zarządzania hotelem 22
1.3.3. Zarządzanie zasobami ludzkimi 24
Rozdział II Rola i znaczenie analizy finansowej zarządzania hotelem 29
2.1. Analiza finansowa na tle zakresu przedmiotowego analizy ekonomicznej hotelu 29
2.2. Cele, rodzaje, postacie i odbiór analizy finansowej oraz jej znaczenie w działaniu hotelu 35
2.3. Kondycja finansowa hotelu 45
2.3.1. Źródła przychodów i składniki kosztów operacyjnych 45
2.3.2. Standardowy System Rachunkowości Hotelowej (SSRH) 49
Rozdział III Analiza działalności i kondycji finansowej Hotelu „Orion” w Sosnowcu 51
3.1. Prezentacja hotelu 51
3.2. Struktura organizacyjna 55
3.3. Zatrudnienie 59
3.4. Charakterystyka klientów 61
3.5. Kondycja finansowa pionowa i pozioma strat i zysków 66
Zakończenie 71
Bibliografia 75
Spis tabel 77
Spis rysunków 79

Przyjęcie okolicznościowe na przykładzie bankietu zasiadanego

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. FORMY PRZYJĘĆ OKOLICZNOŚCIOWYCH 4
1.1. Przyjęcia angielskie 4
1.2. Bankiet 15
1.2.1. Bankiet zasiadany 15
1.2.2. Bankiet amerykański 20
ROZDZIAŁ II. NARZĘDZIA OBSŁUGI GOŚCI 23
2.1. Serwis francuski 23
2.2. Serwis angielski 30
2.3. Serwis rosyjski 31
2.4. Serwis „talerzowy” 33
ROZDZIAŁ III. ORGANIZACJA BANKIETU ZASIADANEGO 44
3.1. Czynności wstępne 44
3.2. Formy ustawienia stołów 45
3.3. Nakrywanie stołów bankietowych 46
3.4. Dekoracja stołów 51
3.5. Obsługa gości 55
3.5.1. Karty dań 55
3.5.2. Sztuka serwowania 57
ZAKOŃCZENIE 61
BIBLIOGRAFIA 63
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 64