Prace dyplomowe z dziedziny: Hotelarstwo

prace dyplomowe z hotelarstwa

Rozwój usług hotelarskich

Wstęp 3
Rozdział I Wybrane teoretyczne aspekty dotyczace usług i przdsiębiorstw hotelarskich 7
1.1. Podstawy prawne funkcjonowania hotelu w sektorze usług hotelarskich 7
1.1.1. Definicja hotelu oraz określenie pojęcia usług hotelarskich w prawie polskim. 7
1.1.2. Szczegółowe uwarunkowania prawne funkcjonowania hoteli wynikające z wejścia do Unii Europejskiej. 10
1.2. Charakterystyka usług hotelarskich 14
1.2.1. Istota usługi hotelarskiej 14
1.2.2. Wybrane kierunki usług hotelarskich 16
1.3. Zarządzanie hotelem 19
1.3.1. Struktura organizacyjna hotelu 19
1.3.2. Struktura zarządzania hotelem 22
1.3.3. Zarządzanie zasobami ludzkimi 24
Rozdział II Rola i znaczenie analizy finansowej zarządzania hotelem 29
2.1. Analiza finansowa na tle zakresu przedmiotowego analizy ekonomicznej hotelu 29
2.2. Cele, rodzaje, postacie i odbiór analizy finansowej oraz jej znaczenie w działaniu hotelu 35
2.3. Kondycja finansowa hotelu 45
2.3.1. Źródła przychodów i składniki kosztów operacyjnych 45
2.3.2. Standardowy System Rachunkowości Hotelowej (SSRH) 49
Rozdział III Analiza działalności i kondycji finansowej Hotelu „Orion” w Sosnowcu 51
3.1. Prezentacja hotelu 51
3.2. Struktura organizacyjna 55
3.3. Zatrudnienie 59
3.4. Charakterystyka klientów 61
3.5. Kondycja finansowa pionowa i pozioma strat i zysków 66
Zakończenie 71
Bibliografia 75
Spis tabel 77
Spis rysunków 79

Przyjęcie okolicznościowe na przykładzie bankietu zasiadanego

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. FORMY PRZYJĘĆ OKOLICZNOŚCIOWYCH 4
1.1. Przyjęcia angielskie 4
1.2. Bankiet 15
1.2.1. Bankiet zasiadany 15
1.2.2. Bankiet amerykański 20
ROZDZIAŁ II. NARZĘDZIA OBSŁUGI GOŚCI 23
2.1. Serwis francuski 23
2.2. Serwis angielski 30
2.3. Serwis rosyjski 31
2.4. Serwis „talerzowy” 33
ROZDZIAŁ III. ORGANIZACJA BANKIETU ZASIADANEGO 44
3.1. Czynności wstępne 44
3.2. Formy ustawienia stołów 45
3.3. Nakrywanie stołów bankietowych 46
3.4. Dekoracja stołów 51
3.5. Obsługa gości 55
3.5.1. Karty dań 55
3.5.2. Sztuka serwowania 57
ZAKOŃCZENIE 61
BIBLIOGRAFIA 63
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 64

Ocena efektywności działania usług hotelarskich na przykładzie Hotelu Sheraton w Warszawie

Wstęp 3
Rozdział I. Charakterystyka obiektu hotelarsko – gastronomicznego na przykładzie hotelu Sheraton Warsaw Hotel and Towers 5
1.1.Turystyka a hotelarstwo i gastronomia 5
1.2. Historia rozwoju hotelarstwa i sieci hoteli Sheraton 7
1.3. Struktura organizacyjna działalności hotelarskiej 12
1.4. Organizacja i struktura gastronomii hotelowej 16
1.4.1. Organizacja pracy i obowiązki pracowników 17
1.4.2. Współpraca gastronomii z innymi komórkami 21
Rozdział II. Efektywność działania usług hotelarskich 23
2.1. Czynniki determinujące efektywność funkcjonowania hotelu 23
2.2. Znaczenie jakości usług dla efektywnego działania obiektu hotelarskiego 30
2.2.1. Czynniki determinujące poziom jakości usług hotelarskich 30
2.2.2. Metody oddziaływania na jakość usług hotelarskich 32
2.2.3. Koszty jakości a efektywność działania hotelu 36
2.3. Programy użytkowe i oferty usługowo- handlowe hotelu 38
2.3.1. Programy użytkowe 38
2.3.2. Oferty usługowo- handlowe 41
2.3.3. Znaczenie otoczenia i środowiska naturalnego 45
Rozdział III. Metody uzyskiwania efektywności w Hotelu Sheraton w Warszawie 47
3.1. Wpływ poziomu wyposażenia i jakości obsługi na efektywność działania Hotelu Sheraton 47
3.1.1. Poziom wyposażenia hotelu 47
3.1.2. Jakość obsługi gości 51
3.1.3. Polityka i odpowiedzialność personelu 55
3.2. Rozwiązania zwiększające efektywność działalności hotelarskiej 59
3.2.1. Szkolenia pracowników Hotelu Sheraton 59
3.2.2. System ocen pracowniczych 61
3.2.3. Badania opinii gości 63
3.2.4. Rozszerzenie zakresu działania hotelu 64
Zakończenie 67
Bibliografia 69
Spis tabel i schematów 71

Kierunki rozwoju polskiego hotelarstwa

Streszczenie 3
Wstęp 4
Rozdział I. Wprowadzenie w problematykę hotelarstwa 5
1.1. Pojęcie usługi hotelarskiej 5
1.2. Hotel jako jednostka gospodarcza 7
1.2.1. Warunki prawne 7
1.2.2. Warunki materialne 12
1.3. Wymogi kwalifikacyjne i kategoryzacyjne dla hoteli 18
Rozdział II. Zarys rozwoju hotelarstwa na przestrzeni dziejów 23
2.1. Początki hotelarstwa 23
2.2. Hotelarstwo w Polsce międzywojennej 30
2.3. Hotelarstwo za czasów PRL 36
2.4. Hotelarstwo w latach 90-tych i współczesnych 40
Rozdział III. Hotelarstwo w ujęciu statystycznym. 45
3.1. Struktura rynku hotelarskiego 45
3.2. Baza noclegowa w Polsce 46
3.3. Stopień wykorzystania pokoi hotelowych 54
Rozdział IV. Wzajemne powiązania hotelarstwa i turystyki w Polsce 66
4.1. Podmioty rynku turystycznego 66
4.2. Hotelarstwo i turystyka w polityce państwa w Polsce 72
4.3. Kierunki rozwoju hotelarstwa i turystyki w Polsce 78
Zakończenie 84
Bibliografia 86
Spis tabel 88
Spis rysunków 89

Wpływ kategoryzacji usług hotelowych na kształtowanie standardów i procedur obsługi

Wstęp 4
1. Cel i uzasadnienie wyboru tematu pracy 4
2. Teza 4
3. Zakres i struktura pracy 5
4. Założenia metodologiczne 6
5. Literatura 6
Rozdział I Podstawowe pojęcia i definicje 7
1. Pojecie hotelu i usług hotelarskich 7
2. Pojęcie jakości usług 8
3. Pojęcie klasyfikacji, kategoryzacji i standaryzacji 11
4. Pojęcie procedur obsługi 13
Rozdział II Znaczenie jakości usług dla pozycji hotelu na konkurencyjnym rynku 16
1. Znaczenie jakości dla funkcjonowania hotelu na współczesnym rynku 16
2. Czynniki decydujące o jakości usług 17
3. Metody oddziaływania na jakość 19
4. Kierunki działania podejmowane przez hotelarzy dla zapewnienia jakości 23
Rozdział III Kategoryzacja hoteli w Polsce 28
1. Istota kategoryzacji 28
2. Proces nowelizacji przepisów kategoryzacyjnych 32
3. Aktualne przepisy kategoryzacyjne 35
4. Struktura hoteli w Polsce według kategorii 38
Rozdział IV Przykładowe standardy i procedury obsługi 46
1. Hotel Jan III Sobieski 46
2. Airport Hotel Okęcie 52
3. Sheraton Warsaw Hotel and Towers 59
4. Ocena skuteczności działań hoteli w zakresie standaryzacji i procedur obsługi 67
Zakończenie 73
Bibliografia 75
Spis tabel i rysunków 79

Zarządzanie personelem na recepcji w hotelu Sheraton Warsaw Hotel and Towers

Wstęp 4
Rozdział 1. Charakterystyka zarządzania personelem 6
1.1. Podstawowe nurty teoretyczne w zarządzaniu zasobami ludzkimi 6
1.2. Istota zarządzania personelem 12
1.1.1. Ustalanie zapotrzebowania na personel 16
1.1.2. Rekrutacja, selekcja i wdrażanie pracowników do pracy 18
1.1.3. Ocenianie pracowników 22
1.1.4. Doskonalenie personelu 24
1.1.5. Przemieszczanie pracowników 27
1.3. Pracownicy we współczesnym przedsiębiorstwie 29
Rozdział 2. Specyfika zarządzania personelem w obiekcie hotelarskim 33
2.1. Klasyfikacja i cechy usług hotelarskich 33
2.2. Rola personelu hotelowego we współczesnym hotelu 42
2.3. Organizacja pracy w obiekcie hotelarskim 49
Rozdział 3. Prezentacja hotelu Sheraton 56
3.1. Historia sieci hoteli Starwood 56
3.2. Działalności i funkcjonowanie hotelu Sheraton 62
3.3. Struktura organizacyjna i działalność hotelu Sheraton 67
Rozdział 4. Zarządzanie personelem recepcji w hotelu Sheraton 71
4.1. Przedmiot i cel badań 71
4.2. Charakterystyka badanej populacji 72
4.2. Analiza wyników badań 77
4.3. Wnioski z badań 91
Podsumowanie 93
Bibliografia 95
Spis tabel, rysunków i schematów 98
Załącznik 100

Współczesne tendencje w hotelowych zakładach gastronomicznych

Wstęp 2
Rozdział I. Rola gastronomii we współczesnym hotelarstwie 4
Rozdział II. Charakterystyka hotelowych zakładów gastronomicznych 19
1. Wymagania funkcjonalne 19
2. Wymagania kategoryzacyjne odnoszące się do części gastronomicznej hoteli 26
Rozdział III. Współczesne tendencje w programowaniu i wyposażeniu hotelowych zakładów gastronomicznych 32
Rozdział IV. Wyposażenie podstawowych zespołów funkcjonalnych 48
1. Sala konsumencka 48
2. Części produkcyjnej 54
3. Zaplecza. 60
Rozdział V. Przykładowe rozwiązania funkcjonalne. 66
Rozdział VI. Rynek producentów urządzeń na rzecz gastronomii hotelowej. 74
Zakończenie 83
Bibliografia 85
Spis tabel 88
Spis rysunków 89

Promocja usług turystycznych w branży hotelarskiej

Wstęp 3

I. Istota i zakres promocji w marketingu 5
1.1. Istota organizacji marketingowej przedsiębiorstwa 5
1.2. Pojęcie promocji 10
1.3. Charakterystyka instrumentów promocji 12
1.4. Promocja w Internecie 16

II Charakterystyka usług turystycznych 24
2.1. Definicja i klasyfikacja usług 24
2.2. Rodzaje usług turystycznych 28
2.3. Specyficzne problemy zarządzania popytem 31
2.4. Współczesne tendencje w turystyce 35

III Analiza rynku hotelarskiego 42
3.1. Pojecie usługi hotelarskiej 42
3.2. Kategoryzacja hoteli 46
3.3. Charakterystyka klientów 47
3.4. Marketingowa aktywizacja sprzedaży 50

Zakończenie 55
Bibliografia 57
Spis tabel 61
Spis rysunków 62

Promocja usług hotelarskich

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. PROMOCJA USŁUG HOTELARSKICH 4
1.1. Usługa jako obiekt marketingu 4
1.2. Marketing-mix w dziedzinie usług hotelarskich 6
1.3. Specyfika usług hotelarskich 11
1.4. Miejsce promocji w marketingu 14
1.5. Cele promocji usług 17
1.6. Instrumenty promocji 18
1.6.1 Reklama 19
1.6.2. Public relations 20
1.6.3. Sponsoring 21
1.6.4. Promocja uzupełniająca 22
1.6.5. Marketing bezpośredni 23
ROZDZIAŁ 2. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT HOTELU JAN III SOBIESKI 25
2.1. Rynek hoteli w Polsce 25
2.2. Rys historyczny hotelu 28
2.3. Zakres świadczonych usług 33
2.4. Konkurencja na rynku 39
2.5. Struktura organizacyjna hotelu 42
ROZDZIAŁ III. DZIAŁANIA PROMOCYJNE HOTELU JAN III SOBIESKI 46
3.1. Badania marketingowe 46
3.2. Wybór segmentu rynku 48
3.3. Typy promocji hotelu „Jan III Sobieski” 50
3.4. Ocena skuteczności działań promocyjnych 58
ZAKOŃCZENIE 61
BIBLIOGRAFIA 63
SPIS TABEL 65
SPIS RYSUNKÓW 66

Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych

Wstęp 2

Rozdział I. Dorobek Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych 4
1.1. Zarys tradycji szkolnego ruchu krajoznawczo – turystycznego 4
1.1.1. Rola i funkcje turystyki we współczesnym świecie 7
1.2. Geneza Ruchu Schronisk Młodzieżowych na Świecie 8
1.3. Historia powstania PTTM 10
1.3.1. „Odkrywanie Zakopanego” 13
1.4. Funkcjonowanie schronisk młodzieżowych 16
1.5. Oddziały PTSM i status legitymacji członkowskiej 24

Rozdział II. Zasady funkcjonowania schronisk młodzieżowych 28
2.1. Pojęcie usługi hotelarskiej i innych 28
2.2. Kryteria świadczenia usług 32

Rozdział III. Potencjał usługowy szkolnych schronisk młodzieżowych 37
3.1. Rozmieszczenie schronisk młodzieżowych w Polsce 37
Lokalizacje 38
3.2. Rozmieszczenie schronisk młodzieżowych w Europie 44
3.3. Goście – ceny usług 50

Zakończenie 55

Bibliografia 58

Spis tabel 62

Spis rysunków 63

Spis schematów 64