Szkolenia i oceny pracownicze. Doświadczenia Firmy X

Wstęp 2

Rozdział I. Człowiek i jego rozwój w strukturze organizacji 4
1.1. Istota organizacji, przedsiębiorstwa 4
1.2. Miejsce i rola zasobów ludzkich w strukturze organizacji 11
1.3. Szkolenia i ich znaczenie w rozwoju zasobów ludzkich w organizacji 14
1.3.1. Pojęcie szkoleń 14
1.3.2. Rodzaje szkoleń 16
1.3.3. Funkcje szkoleń 18
1.3.4. Znaczenie szkoleń w rozwoju zasobów ludzkich 20

Rozdział II. Metodologia badań własnych 23
2.1. Przedmiot i cel badań 23
2.2. Problemy badawcze i hipotezy 26
2.3. Metody, techniki, narzędzia badawcze 29
2.4. Organizacja i przebieg badań 33

Rozdział III. Szkolenia i oceny pracownicze. Doświadczenia Firmy X 35
3.1. Charakterystyka Firmy X 35
3.1.1. Historia 35
3.1.2. Struktura organizacyjna 36
3.1.3. Zarządzanie zasobami ludzkimi 38
3.2. Wyniki badań własnych 40
3.3. Podsumowanie i wnioski 55

Zakończenie 59
Bibliografia 61
Spis tabel 64
Spis rysunków 65
Spis wykresów 66

ANEKS 1 67
ANEKS 2 71

Wstęp

Współcześnie coraz więcej funkcjonujących na rynku firm coraz wyraźniej zaczęło dostrzegać potrzebę i znaczenie szkoleń. Trend ten nadszedł wraz z nadejściem zmian gospodarczych po roku 1989, kiedy to firmy polskie uczyły się funkcjonowania w nowych warunkach ekonomicznych. Wprawdzie rynek szkoleń rozwijał się już wcześniej, jednak nowa sytuacja polityczna i gospodarcza zwłaszcza rozwój firm prywatnych i przekształcenia własnościowe przyczyniła się do dynamicznego wzrostu zapotrzebowania na szkolenia. Dzisiaj to duży i ciągle rozwijający się obszar działania firm, instytucji prowadzących szkolenia i samych trenerów.

Nieustanne zmiany wymagań wobec pracowników przemysłu i handlu znajdują swe naturalne odzwierciedlenie w pracy działów szkoleń oraz w programach szkoleniowych i rozwojowych. Ludzie, którzy planują, projektują, nadzorują programy, są ich autorami lub zajmują się szkoleniem, zdają sobie oczywiście sprawę, że nowe umiejętności, sposoby działania i procedury wymagają zupełnie nowych programów lub zmiany już istniejących. Jednakże bardzo często zdarza się, że szkolenie jest opracowywane zbyt pospiesznie lub w nieodpowiedni sposób i nie przynosi zamierzonych rezultatów.

Praca składa się z trzech rozdziałów. Rozdział pierwszy stanowi wstęp do dalszych rozważań – jest to teoretyczna część niniejszej pracy. Z kolei dwa kolejne rozdziały to empiryczna część niniejszej pracy.

W rozdziale pierwszym przedstawiono charakterystykę człowieka i jego rozwój w strukturze organizacji. Rozważania rozpoczęto od przybliżenia istoty organizacji, przedsiębiorstwa oraz miejsca i roli zasobów ludzkich w strukturze organizacji. Następnie omówiono szkolenia i ich znaczenie w rozwoju zasobów ludzkich w organizacji, wyszczególniając przy tym pojęcie, rodzaje oraz funkcje szkoleń. Kończąc rozdział ukazano znaczenie szkoleń w rozwoju zasobów ludzkich.

W rozdziale drugim zaprezentowano metodologię badań własnych. Omówiono kolejno przedmiot i cel badań, problemy badawcze oraz przedstawiono hipotezy. Następnie dokonano ogólnej charakterystyki metod, technik i narzędzi badawczych. Pod koniec rozdziału przedstawiono organizację i przebieg badań.

W rozdziale trzecim dokonano analizy szkolenia i ocen pracowniczych na przykładzie doświadczeń firmy X. Rozważania rozpoczęto od przedstawienia charakterystyki firmy X przybliżając jej historię, strukturę organizacyjną oraz zarządzanie zasobami ludzkimi. W końcowej części rozdziału trzeciego ukazano wyniki badań własnych oraz podsumowania i wnioski z przeprowadzonej analizy.

Praca została napisana w oparciu o dostępną literaturę fachową. Ponadto w pracy wykorzystano materiały wewnętrzne badanej firmy X oraz informacje uzyskane na podstawie badania ankietowego.