Leasing jako forma finansowania przedsiębiorstwa

Wstęp 2

Rozdział 1. Leasing jako forma finansowania działalności gospodarczej 4
1.1. Źródła finansowania działalności gospodarczej 4
1.2. Pojęcie i przedmiot leasingu 16
1.3. Rodzaje leasingu 18

Rozdział 2. Leasing w rachunkowości leasingobiorcy 23
2.1. Warunki umów leasingowych 23
2.2. Księgowe ujęcie umów leasingu operacyjnego 29
2.3. Księgowe ujęcie umów leasingu finansowego 33

Rozdział III. Leasing jako alternatywna forma kredytowania inwestycji 42
3.1. Koszt inwestycji finansowanej w formie leasingu 42
3.2. Porównanie leasingu z kredytem bankowym 51
3.3. Zalety i wady leasingu 54

Zakończenie 60
Bibliografia 63
Spis schematów 66

Wstęp

Leasing to zjawisko postrzegane w aspekcie ekonomiczno-prawno–organizacyjnym, funkcjonujące na szeroką skalę w gospodarce rynkowej, jako jeden z instrumentów finansowania inwestycji oraz w węższym zakresie w podmiotach gospodarczych, gdzie służy on przede wszystkim pozyskaniu składników majątku dla celów bieżącej działalności. Leasing można umiejscowić jako usługę na rynku kapitałowym, gdzie finansowane są inwestycje przedsiębiorstw. W państwach wysoko rozwiniętych stanowi on powszechnie stosowaną formę obrotu gospodarczego od ponad ćwierćwiecza. Od kilku lat wzrasta zainteresowanie leasingiem w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, w tym również w Polsce.

Z leasingiem wiązało się w ostatnich latach wiele nieporozumień, głównie z uwagi na brak regulacji prawnej leasingu, przez ponad dziesięć lat jego egzystencji na polskim rynku. Konflikty leasingobiorców z urzędami skarbowymi oraz przykre konsekwencje kwestionowania poprawności kontraktów zniechęcały wielu potencjalnych klientów do korzystania z leasingu. Ponadto mimo szumu wokół leasingu wiele osób nie do końca rozumie na czym polega ta forma finansowania działalności gospodarczej. Wśród inwestorów krążą czasami różne mity na jego temat, jego opłacalności i zagrożeń z nim związanych, które nie mają odbicia w rzeczywistości. Opinie o leasingu mają często charakter skrajny, tj. przecenia się zalety leasingu, nie dostrzegając wad lub odwrotnie.

Problematyka leasingu doczekała się na świecie bogatej literatury, licznych opracowań naukowych w ostatnim ćwierćwieczu. W Polsce piśmiennictwo na temat leasingu pozostaje wciąż ubogie. Prezentowane w literaturze tematu poglądy na temat natury leasingu skupiają się najczęściej na prawnych aspektach jego wykorzystania, pomijając inne, równie ważne przyczyny sięgania po leasing przez potencjalnych inwestorów. Niniejsza publikacja ma za zadanie zaprezentować wpływ różnych czynników: prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych na efektywność tej formy finansowania. Ich analiza, także w przekroju czasowym, pozwoli na zidentyfikowanie czynników otoczenia, które sprzyjały rozwojowi leasingu, powodowały i powodują, że jest on wybierany oraz takich, które hamują rozwój zjawiska. Oczywiście analizowane czynniki nie są jedynymi, kształtującymi oblicze polskiego leasingu, z pewnością jednak mają one najbardziej znaczący wpływ na jego zarówno dotychczasowy, jak i przy szły rozwój.

W niniejszej pracy podjęto próbę ukazania istoty leasingu jako alternatywnej formy finansowania inwestycji. Taki też był zasadniczy cel opracowania.

Praca składa się z trzech rozdziałów.

Rozdział pierwszy to leasing jako forma finansowania działalności gospodarczej: źródła finansowania działalności gospodarczej, pojęcie i przedmiot leasingu, rodzaje leasingu.

Rozdział drugi to leasing w rachunkowości leasingobiorcy: warunki umów leasingowych, księgowe ujęcie umów leasingu operacyjnego, księgowe ujęcie umów leasingu finansowego.

Rozdział trzeci to leasing jako alternatywna forma kredytowania inwestycji: koszt inwestycji finansowanej w formie leasingu, porównanie leasingu z kredytem bankowym oraz zalety i wady leasingu.

Całość opracowania powstała w oparciu o literaturę fachową, artykuły prasowe, akty prawne oraz źródła ze stron WWW.