Prace dyplomowe z kierunku: Bezpieczeństwo

prace z bezpieczeństwa wewnętrznego, narodowego, międzynarodowego

Przedsiębiorczość małych i średnich przedsiębiorstw

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. ZNACZENIE SEKTORA MSP W GOSPODARCE 5
1.1. Istota i cechy specyficzne MSP 5
1.2. Rola MSP na rynku 10
1.3. Innowacyjność MSP 14
1.4. Znaczenie sektora MSP w tworzeniu PKB 20

ROZDZIAŁ II. SEKTOR MSP W POLSKIEJ GOSPODARCE RYNKOWEJ 26
2.1. Ogólna charakterystyka sektora MSP w Polsce 26
2.2. Regulacje prawne działalności sektora MSP w Polsce 31
2.3. Polityka państwa na rzecz wspierania sektora MSP 37
2.4. Źródła finansowania polskiego sektora MSP 43
2.5. Narzędzia wspierania polskiego sektora MSP 46

ROZDZIAŁ III. CHARAKTERYSTYKA SEKTORA MSP W UNII EUROPEJSKIEJ 49
3.1. Przepisy prawne regulujące działalność przedsiębiorstw w poszczególnych krajach Unii Europejskiej 49
3.2. Pomoc unijna dla MSP w nowych krajach członkowskich 53
3.3. Zasady i warunki pomocy publicznej dla przedsiębiorstw 63
3.4. Prognozy dotyczące szans i zagrożeń dla MSP wynikające z członkostwa Polski
w UE 65

ZAKOŃCZENIE 72
BIBLIOGRAFIA 74
SPIS RYSUNKÓW, TABEL I WYKRESÓW 78

Cele i teza pracy:

Cel pracy:

Trwający proces restrukturyzacji i modernizacji gospodarki polskiej, związanej a akcesją Polski do Unii Europejskiej stwarza potrzebę podejmowania i aktualizowania badań związanych z przedsiębiorczością. Waga podjętego problemu badawczego wynika również z faktu, że na skutek coraz większego otwierania się gospodarki polskiej na gospodarkę światową i intensyfikacji uczestnictwa Polski w międzynarodowym podziale pracy wzrasta zakres podmiotowy i przedmiotowy konkurencji na rynku krajowym i na rynkach zagranicznych. Istnieje potrzeba oceny stanu i kierunków zmian konkurencyjności przedsiębiorstw w Polsce oraz rzeczywistych i potencjalnych warunków jej wzrostu.

Stąd zasadniczym celem pracy jest wskazanie nowych aspektów przedsiębiorczości małych i średnich przedsiębiorstw. Celem pobocznym jest upowszechnienie narzędzi ekonomicznych pośród małych i średnich przedsiębiorców, zastosowanie których może ułatwić sprostanie współczesnym wyzwaniom rozwojowym.

Teza pracy brzmi: Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce nie opanowały jeszcze
w pełni tworzenia źródeł przewagi konkurencyjnej, tymczasem ich rozwój poprzez kreowanie źródeł przewagi stanowiących podstawę funkcjonowania w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej , wymaga już innych sposobów reakcji na zmiany ze strony poszczególnych firm
i innej polityki państwa.

Hipotezy:

W pracy przyjęto następujące założenia:

 1. konieczność dostosowania do zmian jest trwałą cechą przedsiębiorczości, która wyznacza potrzebę prowadzenia ciągłych badań na temat sposobów reakcji na zmiany, czy też przyczyn i skutków braku takiej reakcji,
 2. w światowej literaturze ekonomicznej zwraca się uwagę na występowanie luk badawczych odnośnie do przedsiębiorczości, które dotyczą między innymi:
  • wpływu spójnego systemu wartości, uwarunkowanego kulturowo, na przedsiębiorczość,
  • tworzenia cech przedsiębiorczości podmiotów mających swoje źródła w jakości produktów.

Bibliografia

 1. Barcz J. Michoński A. (red.), Negocjacje w sprawie członkostwa polski w Unii Europejskiej, Warszawa 2002,
 2. Burzyńska B., Fundusze strukturalne w Unii Europejskiej, Warszawa 2001,
 3. Duży J., Odpowiedzialność karna członków organów spółek kapitałowych. Działania na szkodę, spółki, Bydgoszcz 2004,
 4. Fijałkowski T., Kodeks spółek handlowych, prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz i akty prawne, Warszawa 2003,
 5. Galster J., Witkowski Z., Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej, Toruń 2002,
 6. Kosikowski C, Podstawy prawa gospodarczego, Warszawa 2001,
 7. Kruczalak K., Prawo handlowe – zarys wykładu, Warszawa 2001,
 8. Latocha L., Nowe swobody i obowiązki dla firm, Warszawa 2004,
 9. Mazur Ł., Sokołowska E., Transakcje wewnątrzwspólnotowe – ustawa o VAT, Warszawa 2004,
 10. Nicoll W., Salmon T., Zrozumieć Unię Europejską, Warszawa 2002,
 11. Praca zbiorowa, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Warszawa 2004,
 12. Ruszkowski J., Górnicz E., Żurek M., Leksykon integracji europejskiej, Warszawa 2002,
 13. Sołtys B., Nazwy handlowe i ich ochrona w prawie polskim, Kraków 2003.
 14. Podatek akcyzowy w prawie polskim i europejskim. Komentarz D. Mączyński, Warszawa 2004,
 15. Trzebiński J., Odpowiedzialność organizacyjna wspólników i członków organów spółek kapitałowych, Warszawa 2004,
 16. Wąsik L.T., Ekonomika przedsiębiorstwa, Radom 2003,
 17. Fedorowicz H., Europejski patent na patent, „Rzeczpospolita” z 20.09.2003 r.
 18. Fedorowicz H., Zabawki ze znakiem CE, czyli tylko opisane i bezpieczne, „Rzeczpospolita” z 27.02.2004.
 19. Królak S., Będzie kara za zyski niegodziwe, „Gazeta Wyborcza” z 30.10.2002.
 20. Łyś G., Niedocenione u nas dobro, „Rzeczpospolita” z 22.04.2003.
 21. Metki, czytniki i widoczne tablice, „Rzeczpospolita” z 1.04.2003.
 22. Pietryga T., Firma na zlecenie, „Gazeta Prawna” z 23-25.07.2004.
 23. Przybylska M., Kto kogo ostrzyże, „Rzeczpospolita” z 14.03.2003.
 24. Pszczółkowska D., Do pracy, rodacy, „Gazeta Wyborcza” z 23.05.2003.
 25. Rams A., Międzynarodowe odniesienia, „Rzeczpospolita” z 29.09.2003.
 26. Stasiak P., Polak nie, firma tak, „Polityka” z 10.04.2004.

Polskie siły zbrojne w systemie światowego bezpieczeństwa

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. ISTOTA I POJĘCIE BEZPIECZEŃSTWA 5
1.1. Zakres pojęciowy bezpieczeństwa 5
1.2. Podstawowe pojęcia związane z bezpieczeństwem 9
1.3. Źródła zagrożeń bezpieczeństwa 14
1.4. Wpływ globalizacji na bezpieczeństwo 22

ROZDZIAŁ II. METODOLOGICZNE PODSTAWY BADAN WŁASNYCH 25
2.1. Przedmiot i cel badań 25
2.2. Problemy i hipotezy badawcze 27
2.3. Metody i techniki badań 32
2.4. Teren i organizacja badań 35
2.5. Charakterystyka próby badawczej 37

ROZDZIAŁ III. ROLA POLSKICH SIŁ ZBROJNYCH W SYSTEMIE ŚWIATOWEGO BEZPIECZEŃSTWA 40
3.1. Analiza i interpretacja wyników badań 40
3.2. Wnioski 50

ZAKOŃCZENIE 52
BIBLIOGRAFIA 56
SPIS RYSUNKÓW 58
ANEKS 59

Zaangażowanie Polaków w misjach pokojowych na Bałkanach

Wstęp 2

Rozdział 1. Udział Wojska Polskiego w operacjach pokojowych na Bałkanach 4
1.1. Obecność PKW w UNPROFOR i innych operacjach ONZ 4
1.2. Zaangażowanie w IFOR i SFOR 10
1.3. Rola PKW w operacji EUFOR 12
1.4. Zaangażowanie PKW w operacje NATO 13

Rozdział 2. Rozwój polskich stosunków dyplomatycznych z państwami byłej Jugosławii 24
2.1. Stanowisko wobec wojen jugosłowiańskich 24
2.2. Słowenia 29
2.3. Chorwacja 32
2.4. Bośnia i Hercegowina 34
2.5. Serbia 35

Rozdział 3. Wymiana gospodarcza Polski z państwami byłej Jugosławii 42
3.1. Polska- Słowenia 42
3.2. Polska- Chorwacja 45
3.3. Polska- Bośnia i Hercegowina 49
3.4. Polska- Serbia 50

Rozdział 4. Możliwości dalszego zdyskontowania obecności wojskowej RP na Bałkanach 53
4.1. Próba oceny dotychczasowych kontaktów i współpracy 53
4.2. Możliwość dalszej dynamizacji współpracy 62

Zakończenie 69
Bibliografia 71
Spis tabel 73

Polityka bezpieczeństwa USA w kontekście wydarzeń 11 września 2001 roku

Wstęp 2

Rozdział I. Istota bezpieczeństwa i jego ewolucja 3
1.1. Definicje i rodzaje bezpieczeństwa 3
1.1.1. Ewolucja pojęcia bezpieczeństwa 3
1.1.3. Źródła zagrożeń bezpieczeństwa 7
1.2. Bezpieczeństwo w teoriach stosunków międzynarodowych 9
1.2.1. Znaczenie broni nuklearnej 9
1.2.2. Koncepcja bezpieczeństwa zbiorowego 12
1.2.3. Bezpieczeństwo po zakończeniu zimnej wojny 15
1.2.4. Wpływ globalizacji na bezpieczeństwo 17

Rozdział II. Polityka bezpieczeństwa USA 29
2.1. Doktryny i metody mające zapewnić USA bezpieczeństwo (doktryna George’a W. Busha / wojna prewencyjna) 29
2.2. Narodowa Strategia Bezpieczeństwa 30
2.2.1. Promocja wolności, sprawiedliwości oraz poszanowanie praw człowieka 31
2.2.2. Istota społeczności demokratycznej 32
2.3. Zagrożenia bezpieczeństwa 33
2.4. Multilateralizm i środki niewojskowe 42

Rozdział III. Wpływ wydarzeń z 11 września na politykę USA w dziedzinie bezpieczeństwa – konsekwencje dla świata 44
3.1. Atak na WTC – 11 września 2001 44
3.2. Polityka bezpieczeństwa USA po ataku na WTC 47
3.3. Relacje na arenie międzynarodowej w dziedzinie bezpieczeństwa USA 47
3.4. Relacje między USA a państwami wchodzącymi w skład NATO i Unii Europejskiej 54
3.5. Wspólna polityka bezpieczeństwa 57

Zakończenie 61
Bibliografia 63
Spis fotografii 66

Kształtowanie się bezpieczeństwa w Unii Europejskiej

Wstęp 3

Rozdział I. Warunki bezpieczeństwa Unii Europejskiej 5
1. Współdziałanie z NATO 5
2. Zagrożenie terrorystyczne 19
3. Przestępczość transnarodowa i migracje ludności 26

Rozdział II. Idea wspólnego bezpieczeństwa 33
1. Początki idei 33
1.1. Wizja wszechstronnego i kooperatywnego bezpieczeństwa niepodzielnej Europy 33
1.2. Czynniki ewolucji bezpieczeństwa państw i systemów międzynarodowych 38
1.3. Koncepcja ESDI 47
1.3.1. Formułowanie założeń ESDI 47
1.3.2. Fiasko koncepcji Europejskiej Tożsamości Bezpieczeństwa i Obrony 52
2. Postanowienia Planu Solany 54

Rozdział III. Realizacja idei bezpieczeństwa unijnego 65
1. Stosunki transatlantyckie 65
2. Wspólne strategie 73
2.1. Federacja Rosyjska 73
2.2. Ukraina 76
2.3. Białoruś 78
3. Wspólne działanie 80
3.1. Przesłanki współpracy subregionalnej 80
3.2. Partnerstwo z NATO 84

Rozdział IV. Nowy system bezpieczeństwa europejskiego 90
1. Nowa instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego jako proces o zmiennej intensywności i dynamice 90
2. Mechanizm euroatlantycki 96
2.1. NATO wobec zamachów terrorystycznych w USA 96
2.2. Szczyt praski i jego decyzje 98
2.3. Kryzys NATO 101
3. Mechanizm zachodnioeuropejski 105
3.1. Budowanie organów zarządzających i sił szybkiego reagowania 105
3.2. Spory i porozumienia z NATO w sprawie ESDP 109

Zakończenie 113

Bibliografia 115

Problem bezpieczeństwa Polski w stosunkach z USA

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. ISTOTA BEZPIECZEŃSTWA 4
1.1. Bezpieczeństwo – zakres pojęciowy 4
1.2. Wpływ globalizacji na bezpieczeństwo 13
1.3. Zagrożenia dla bezpieczeństwa światowego 15

ROZDZIAŁ II. UWARUNKOWANIA POLSKIEJ POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA 25
2.1. Polska Strategia Obronności 25
2.2. Siły Zbrojne 29
2.3. Ekonomiczne aspekty Polskiej Polityki Bezpieczeństwa 35
2.4. Przemysł obronny 43

ROZDZIAŁ III. BEZPIECZEŃSTWO W STOSUNKACH POLSKO- AMERYKAŃSKICH 46
3.1. Odbudowa stosunków polsko- amerykańskich 46
3.2. Polska w NATO 57
3.3. NATO wobec zamachów terrorystycznych w USA 62
3.4. Współczesne stosunki Polski i USA 64
3.5. Wpływ budowy tarczy antyrakietowej na bezpieczeństwo Polski 66
3.6. Perspektywa dalszej współpracy 69

ZAKOŃCZENIE 72

BIBLIOGRAFIA 74

Bezpieczeństwo Unii Europejskiej

Wstęp

I. Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa

  1. Pojęcie bezpieczeństwa
  2. Rodzaje bezpieczeństwa
  3. Bezpieczeństwo w teoriach stosunków międzynarodowych

II. Wybrane mechanizmy współpracy europejskiej w dziedzinie bezpieczeństwa

  1. KBWE/OBWE
  2. NATO
  3. Koncepcja Europejskiej Tożsamości Bezpieczeństwa i Obrony

III. Ewolucja postrzegania problemu bezpieczeństwa w Unii Europejskiej

  1. Bezpieczeństwo militarne (od globalnej wojny do konfliktów lokalnych i terroryzmu)
  2. Bezpieczeństwo niemilitarne (nowe zagrożenia np. bezpieczeństwo ekologiczne, energetyczne, polityczne, społeczne, ekonomiczne itp.)
  3. Tendencje zmian w europejskiej polityce bezpieczeństwa

Zakończenie

Bibliografia

Bezpieczeństwo polityczno-obronne Europy w koncepcji Unii Zachodnioeuropejskiej

Cel pracy dyplomowej: Czy Unia zachodnioeuropejska zapewnia bezpieczeństwo Europie Zachodniej?

Wstęp

Rozdział I Geneza i struktura Unii Zachodnioeuropejskiej
1.1 Pojęcie i istota bezpieczeństwa międzynarodowego
1.2. Rodzaje bezpieczeństwa międzynarodowego
1.3. Historia powstania oraz utworzenie Unii Zachodnioeuropejskiej
1.4. Struktura zarządzania Unii Zachodnioeuropejskiej
1.5. Działalność Unii Zachodnioeuropejskiej

Rozdział II Bezpieczeństwo zbiorowe Europy zachodniej
2.1. System bezpieczeństwa europejskiego
2.1.1. Historia europejskiej polityki bezpieczeństwa
2.2. NATO – wyzwanie czy zagrożenie dla Unii Zachodnioeuropejskiej
2.3. W poszukiwaniu nowej formuły bezpieczeństwa europejskiego
2.3.1. Koncepcja rosyjska (opcja OBWE)
2.3.2. Koncepcja zachodnia

Rozdział III. Koncepcje sił zbrojnych Unii Zachodnioeuropejskiej
3.1. UZE wobec Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa (CFSP) Unii Europejskiej
3.2. Rola Unii Zachodnioeuropejskiej w planach utworzenia Euroarmii
3.3. Jaka przyszłość czeka Unie Zachodnioeuropejską?

Zakończenie
Bibliografia

BIBLIOGRAFIA:
1. Bezpieczeństwo europejskie – wspólna koncepcja 27 państw UZE, Biuro Prasy i Informacji Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1996
2. L. Lewandowski, Przez korpus do armii? Europejski filar NATO, „Polska Zbrojna”, nr 245/1995
3. Strategiczne zjednoczenie kontynentu, „Wojsko i Wychowanie”, nr 4/1998
4. J. Karczmarek, Pomysły na bezpieczną Europę, „Wiedza Obronna”, nr 3/2000
5. M. Prescott, Euroarmia inauguruje germański hymn, „The Sunday Times” z 29.05.2001

i inne…

Zasady postępowania w obrocie nieruchomościami

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. ISTOTA I ZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI 3
1.1. Cechy i rodzaje nieruchomości 3
1.2. Znaczenie i funkcje nieruchomości 10
1.3. Uczestnicy rynku nieruchomości 14

ROZDZIAŁ II. OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI PUBLICZNYMI 23
2.1. Sprzedaż i oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste 23
2.2. Przetargi na zdobycie nieruchomości 28
2.3. Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd 37
2.4. Przekazywanie nieruchomości na cele szczególne 40

ROZDZIAŁ III. OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI PRYWATNYMI 44
3.1. Zasady ustanawiania odrębnej własności lokali 44
3.2. Procedura ustanawiania odrębnej własności lokali na rzecz dotychczasowych najemców 51
3.3. Prawa i obowiązki właścicieli lokali 53
3.4. Sprzedaż nieruchomości na rzecz cudzoziemców 54
3.4.1. Zakres regulacji ustawy 54
3.4.2. Postępowanie administracyjne w zakresie wydawania zezwoleń 57
3.4.3. Nabywanie nieruchomości w krajach członkowskich Unii Europejskiej 59

ZAKOŃCZENIE 61

BIBLIOGRAFIA 62

SPIS RYSUNKÓW 66

SPIS FOTOGRAFII 67

Kryzysy finansowe we współczesnym świecie

Wstęp 3

1. Kryzysy finansowe w teorii i praktyce 4
1.1 Teorie i ujęcia definicyjne kryzysów. 4
1.2 Przyczyny kryzysów finansowych. 9
1.3. Przykłady kryzysów na runku światowym 12
1.4. Skutki kryzysów. 15

2. Megatrendy we współczesnym świecie i ich wpływ na kryzys 17

3. Euro czy dolar pieniądzem przyszłości 23

Zakończenie 31
Bibliografia 32

Kryzys jest słowem pochodzenia greckiego (crisis – przesilenie) i należy go interpretować oznacza moment przełomowy, rozstrzygający, punkt zwrotny. Pojęcie kryzysu występuje we wszystkich aspektach życia człowieka i społeczeństwa.

Nauki społeczne traktują kryzys w kategoriach polityki oraz w kategorii rządowej – następnie globalnie jako kryzysu państwa. Kryzys może dotyczyć wartości etycznych[1]. Kryzys generalnie oznacza podejmowanie decyzji kontrowersyjnych niejednokrotnie w których niezbędne jest podejmowanie działań pod presją czasu[2].

Kryzys postrzegany być może jako nasilenie niekorzystnych zjawisk, przełom pomiędzy fazami rozwoju, a także problem natury decyzyjnej. Specjaliści zajmujący się zarządzaniem przyjęli, że za kryzys uważa się każdą sytuację, która stanowi duże zagrożenie dla podmiotu jako całości. To stan, w którym wskutek gwałtownego spiętrzenia się różnorodnych trudności, zagrożona zostaje realizacja podstawowych funkcji firmy czy państwa przy jednoczesnym ograniczeniu zdolności organizacyjnych do zlikwidowania zaistniałej sytuacji.[3]


[1] R. Smolski, E.H. Stadtmuller, „Słownik encyklopedyczny. Edukacja obywatelska.” Wydawnictwo Europa, Wrocław 1999, s. 73.

[2]  J. Konieczny, „Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, wypadkach i katastrofach.” Garmond, Poznań- Warszawa 2001, s. 9.

[3] B. Barczak, K. Bartusik, Kryzys w przedsiębiorstwie w kontekście aktualnych uwarunkowań gospodarczych [w:] A. Stabryła (red.), Zarządzanie w kryzysie, Mfiles, Kraków 2010, s. 13-14