Prace dyplomowe z kierunku Bezpieczeństwo

prace z bezpieczeństwa wewnętrznego, narodowego, międzynarodowego

Zmiana strategii walki z terroryzmem

Wstęp 2

Rozdział 1. Typologie 4
1.1. Definicja pojęcia „strategia” 4
1.2. Definicja pojęcia „terroryzm” 7

Rozdział II. Reakcja 15
2.1. Stosunek do terroryzmu przed tragedią z World Trade Center 15
2.2. Reakcje po ataku terrorystycznym na tak wielką skalę 21
2.3. Stosunek społeczeństwa do tej tragedii 25
2.4. Reakcja organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne 27

Rozdział III. Praktyka 35
3.1. Dążenie do działań prewencyjno – zapobiegawczych 35
3.2. Służby wywiadowcze i kontrwywiadowcze 37
3.3. Próba przeniknięcia do środowiska potencjalnych grup terrorystycznych 39
3.4. Metoda uderzeń wyprzedzających 40
3.5. Analiza mentalności i pobudek kierujących EKSTREMISTAMI 41

Rozdział IV. Teraźniejszość 43
4.1. Współpraca na płaszczyźnie militarnej 43
4.2. ECHELON 47

Zakończenie 50
Bibliografia 51
Spis tabel i rysunków 54

Wstęp

Celem terroryzmu jest wzbudzenie strachu i zdobycie za jego pomocą dominacji oraz kontroli nad obserwatorami aktu terrorystycznego.

Uświadomienie sobie tego, jak istotnym aspektem terroryzmu jest strach, pozwala zrozumieć istotę tego zjawiska. Terroryzm jest przede wszystkim metodą osiągania celów politycznych. Droga, którą podążają ugrupowania terrorystyczne, to droga użycia lub groźby użycia przemocy.

Niezależnie zaś od tego, czy w grę w chodzi użycie, czy groźba użycia przemocy, mają one wywołać ten sam efekt – zastraszenie społeczeństwa lub grupy rządzącej na tyle, aby zdecydowała się na spełnienie stawianych jej żądań. O zagrożeniu terroryzmem należy mówić przede wszystkim w aspekcie popularyzowania tej metody osiągania celów –
w dalszej perspektywie nie tylko politycznych. Stosowanie przemocy lub groźby użycia przemocy jako środka szantażu wobec demokratycznych społeczeństw i ich władz jest właściwym niebezpieczeństwem, które grozi nam ze strony terroryzmu.

Terroryzm, którego dziś najbardziej obawiają się ludzie to terroryzm o korzeniach fundamentalistycznych. Nie jest ideologią żadnego z państw, – nawet spośród tych, które terroryzm wspierają. Nie posiada narzędzi w postaci armii, możności wywierania nacisku politycznego, ani też toczenia gry politycznej na zasadach partnerskich z żadnym z członków społeczności międzynarodowej. Posługuje się zatem takimi instrumentami, które są mu dostępne – przemocą, groźbą użycia przemocy oraz strachem.

Rosnące podziały społeczne we współczesnym świecie sprawiają, że dwoma podstawowymi zasadami, na których opiera się organizacja życia społecznego to stosunki posiadania i strach. Im jednostka więcej posiada, im więcej można jej odebrać, tym większym strachem naznaczone jest jej życie. Powstają nawet pojęcia takie, jak kultura strachu, czyli stosunek człowieka do otaczającej go rzeczywistości w kategoriach strachu, który kieruje jego wyborami i postępowaniem. Strach związany z zagrożeniem terrorystycznym kształtuje nie tylko indywidualne postępowanie jednostek, ale także polityki państw. Następuje powolne zastępowanie społeczeństw dobrobytu (opieki państwa), przez społeczeństwa ryzyka zorganizowane wokół kontroli i dystrybucji niebezpieczeństwa i politycznej zasady strachu.
Strach przez terroryzmem ma wymiar nie tylko indywidualny. Boją się nie tylko pojedynczy ludzie, ale także całe społeczeństwa, państwa i rządy. To właśnie na strachu opiera się skuteczność ataków terrorystycznych.

Terroryści najczęściej stosują broń konwencjonalną, w szczególności automatyczną broń ręczną i ładunki wybuchowe. Zestaw używanej przez nich broni stale jest modyfikowany: stosowane są plastyczne materiały wybuchowe, wykorzystywane są coraz precyzyjniejsze zapalniki czasowe czy też zdalnie odpalane elektroniczne detonatory. Wykorzystywanie przez terrorystów nowych rozwiązań technicznych umożliwia im dokładniejsze zaplanowanie i synchronizację akcji, a ponadto wymusza systematyczne doskonalenie środków i działań służb antyterrorystycznych.

Najbardziej rozpowszechnionym sposobem ataku jest używanie „bomb samochodowych”. Są one łatwe do wytworzenia i umieszczenia w zaplanowanym miejscu, maja dużą siłę rażenia i skutkują licznymi ofiarami. Natomiast ataki samobójcze stanowią nikły procent ogółu aktów terrorystycznych, jednak przynoszą największą liczbę ofiar. W ostatniej dekadzie XX wieku mniejsze znaczenie miały ataki na samoloty.

Wynikało to z jednej strony z rosnącej skuteczności działań służb antyterrorystycznych, z drugiej zaś ze zmiany taktyki terrorystów. Obecnie atak jest wyłącznie formą demonstracji siły, rzadziej natomiast służy zdobyciu zakładników stanowiących „kartą przetargową” w negocjacjach.
Po udanym ataku terrorystów na World Trade Center i Pentagon trend ten może się zmienić. Porwane samoloty posłużyły zabroń skuteczną broń i łatwą w transporcie.

Wybrane aspekty polityki zagranicznej USA

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. ISTOTA POLITYKI ZAGRANICZNEJ 4
1.1. Pojęcie polityki zagranicznej 4
1.2. Wyznaczniki i cele polityki zagranicznej 6
1.3. Mechanizm decyzyjny w polityce zagranicznej 18
1.4. Funkcje, środki i metody polityki zagranicznej 24

ROZDZIAŁ II. STOSUNKI USA Z ROSJĄ 28
2.1. Zarys sytuacji politycznej w Rosji 28
2.1.1. Specyfika rosyjskiego federalizmu 28
2.1.2. Przesłanki i następstwa rozpadu ZSRR 34
2.2. Strategia militarna- układ sił pomiędzy USA a ZSRR 38
2.3. Stosunki Rosji z Zachodem 45

ROZDZIAŁ III. ROZSZERZENIE PAKTU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO 50
3.1. Zarys powstania i działalności NATO 50
3.2. Przesłanki poszerzenia NATO 56
3.3. Partnerstwo dla Pokoju 59
3.4. NATO- Rosja 62
3.5. NATO- Ukraina 68

ROZDZIAŁ IV. INTERWENCJA USA W KONFLIKT BAŁKAŃSKI 72
4.1. Sytuacja na Bałkanach po 1989 roku 72
4.2. Polityka Clintona wobec Bośni 82
4.3. Wojna o Kosowo a USA 90
4.4. Dysproporcje w potencjale obronnym Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej 94

ZAKOŃCZENIE 97
BIBLIOGRAFIA 99

Rola szkoleń BHP w zakładzie pracy

Wstęp 2

Rozdział I. Szkolenia pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach 7
1.1. Istota szkoleń 7
1.2. Cele szkoleń 9
1.3. Metody szkoleń 14
1.3.1. Szkolenie indywidualne 14
1.3.2. Dyskusja 15
1.3.3. Gry i symulacje 15
1.3.4. Wykład 16
1.3.5. Analiza przypadku 16
1.3.6. Odgrywanie ról 17
1.4. Korzyści płynące ze szkoleń pracowników 17

Rozdział II. Szkolenia BHP 24
2.1. Istota szkoleń bezpieczeństwa i higieny pracy 24
2.2. Podstawa prawna regulująca prowadzenie szkoleń bhp 28
2.3. Rodzaje i cele szkoleń z bezpieczeństwa i higieny pracy 30
2.4. Uprawnienia związane z prowadzeniem szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 34

Rozdział III. Prowadzenie szkoleń okresowych na stanowiskach administracyjno- biurowych w Komendzie Portu Wojennego Gdynia 39
3.1. Charakterystyka organizacji, jaką jest Komenda Portu Wojennego Gdynia 39
3.2. Cel szkolenia BHP na stanowiskach administracyjno biurowych 41
3.3. Ramowy program szkolenia 42
3.4. Szczegółowy program szkolenia 42
3.5. Zakres tematyczny testu 47
3.6. Protokół z egzaminu 48

Zakończenie 49
Bibliografia 51

Sposoby przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy

Wstęp 2

Rozdział I. Pojęcie i istota procederu „Prania Brudnych Pieniędzy” 4
1.1. Informacje ogólne 4
1.2. Gospodarcze aspekty procederu „Prania Brudnych Pieniędzy” 8
1.3. Pranie Brudnych Pieniędzy w Polsce i na świecie 17
1.4. Regulacje prawne w zakresie Prania Brudnych Pieniędzy 18

Rozdział II. Techniki i sposoby Prania Brudnych Pieniędzy 26
2.1. Etapy Prania Brudnych Pieniędzy 26
2.2. Techniki wykorzystywane w fazie lokowania 27
2.3. Techniki wykorzystywane w fazie nawarstwiania 30
2.4. Techniki charakterystyczne w fazie integracji 32

Rozdział III. Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy 47
3.1. Rozpoznawanie transakcji podejrzanych, gromadzenie informacji i przetwarzanie danych 47
3.2. Monitorowanie transakcji podejrzanych 52
3.3. Pranie Brudnych Pieniędzy a tajemnica bankowa 53
3.4. Rola Banku Centralnego w Przeciwdziałaniu Prania Brudnych Pieniędzy 54

Zakończenie 60

Bibliografia 63

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa na przykładzie firmy X

Wstęp 2

Rozdział I. Procesy restrukturyzacji przedsiębiorstw 4
1. Restrukturyzacja jako imperatyw współczesnej gospodarki rynkowej 4
1.1. Istota i zakres restrukturyzacji przedsiębiorstw 5
1.2. Obszary i rodzaje restrukturyzacji 10
2. Typologia restrukturyzacji przedsiębiorstw 13
3. Procesy restrukturyzacji naprawczej 15
4. Efektywność zarządzania w warunkach restrukturyzacji naprawczej 17

Rozdział II. Cele restrukturyzacji naprawczej przedsiębiorstwa 23
1. Proces transformacji przedsiębiorstw w warunkach zmian systemowych w Polsce 23
2. Restrukturyzacja naprawcza w ramach aktualnego potencjału przedsiębiorstwa 25
2.1. Usprawnienie procesu zarządzania 25
2.2. Doskonalenie organizacji pracy i produkcji 27
2.3. Wzrost jakości wyrobów 31
2.4. Doskonalenie kadr i systemu motywacyjnego 32
3. Restrukturyzacja naprawcza poprzez odchudzenie przedsiębiorstwa 35
3.1. Likwidacja ogniw nieefektywnych 36
3.2. Zagospodarowanie majątku z udziałem osób trzecich 36
3.3. Ograniczenie asortymentu i redukcja zatrudnienia 39
4. Bariery systemowe restrukturyzacji naprawczej w przedsiębiorstwie 40

Rozdział III. Restrukturyzacja naprawcza w przedsiębiorstwie X 43
1. Działalność przedsiębiorstwa 43
1.1. Geneza powstania i historia 43
1.2. Przedmiot działalności 46
1.3. Struktura organizacyjna 48
2. Kierunki restrukturyzacji przedsiębiorstwa 51
3. Etapy restrukturyzacji przedsiębiorstwa 56
4. Efekty restrukturyzacji przedsiębiorstwa 60

Zakończenie 62
Bibliografia 63
Spis tabel i rysunków 65

Terroryzm narodowo-religijny. Przykład Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej

Wstęp 2

Rozdział I. Terroryzm narodowo-religijny: konceptualizacja 4
1.1. Definicja terroryzmu 4
1.2. Typologia ugrupowań terrorystycznych 11
1.3. Specyfika terroryzmu narodowo-religijnego 22
1.4. Konkluzje 29

Rozdział II. Oddziaływanie terroryzmu narodowo-religijnego w konflikcie bliskowschodnim 32
2.1. Przesłanki terroryzmu narodowo-religijnego w konflikcie bliskowschodnim 32
2.1.1. Uwarunkowania terroryzmu narodowo-religijnego w konflikcie bliskowschodnim 32
2.1.2. Cele terroryzmu narodowo-religijnego w konflikcie bliskowschodnim 46
2.2. Przejawy terroryzmu narodowo-religijnego w konflikcie bliskowschodnim 48
2.3. Wpływ działalności terroryzmu narodowo-religijnego na bezpieczeństwo w regionie 61
2.4. Konkluzje 62

Rozdział III. Oddziaływanie terroryzmu narodowo-religijnego w Afryce Północnej 64
3.1. Przesłanki terroryzmu narodowo-religijnego w Afryce Północnej 64
3.1.1. Uwarunkowania terroryzmu narodowo-religijnego w Afryce Północnej 64
3.1.2. Cele terroryzmu narodowo-religijnego w Afryce Północnej 80
3.2. Przejawy działalności ugrupowań terroryzmu narodowo-religijnego w Afryce Północnej 80
3.3. Wpływ działalności ugrupowań terroryzmu narodowo-religijnego na bezpieczeństwo w regionie 82
3.4. Konkluzje 85

Zakończenie 87
Bibliografia 95

Rozwój Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony

Wstęp 2

Rozdział I. Geneza funkcjonowania Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony 4
1.1. Unia Zachodnioeuropejska 4
1.2. Europejska Tożsamość Bezpieczeństwa i Obrony 10
1.3. Środowisko bezpieczeństwa Unii Europejskiej w XXI wieku – zagrożenia i wyzwania 17

Rozdział II. Stanowisko państw członkowskich wobec EPBiO 22
2.1. Stanowisko Francji 22
2.2. Stanowisko RFN 25
2.3. Stanowisko Wielkiej Brytanii 27
2.4. Stanowiska innych państw Unii Europejskiej 31

Rozdział III. Czynniki warunkujące rozwój EPBiO 43
3.1. Prawne podstawy funkcjonowania EPBiO 43
3.2. Relacje transatlantyckie 50
3.3. Rozwijanie zdolności i zasobów militarnych i cywilnych 60
Zakończenie 65
Bibliografia 68

CEL: Określić wpływ EPBiO na kształtowanie europejskiej wspólnoty bezpieczeństwa.

GŁÓWNY PROBLEM BADAWCZY:

W jakim stopniu rozwój EPBiO wpłynął na zwiększenie bezpieczeństwa i zdolności obronne Unii Europejskiej.

Przedsiębiorczość małych i średnich przedsiębiorstw

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. ZNACZENIE SEKTORA MSP W GOSPODARCE 5
1.1. Istota i cechy specyficzne MSP 5
1.2. Rola MSP na rynku 10
1.3. Innowacyjność MSP 14
1.4. Znaczenie sektora MSP w tworzeniu PKB 20

ROZDZIAŁ II. SEKTOR MSP W POLSKIEJ GOSPODARCE RYNKOWEJ 26
2.1. Ogólna charakterystyka sektora MSP w Polsce 26
2.2. Regulacje prawne działalności sektora MSP w Polsce 31
2.3. Polityka państwa na rzecz wspierania sektora MSP 37
2.4. Źródła finansowania polskiego sektora MSP 43
2.5. Narzędzia wspierania polskiego sektora MSP 46

ROZDZIAŁ III. CHARAKTERYSTYKA SEKTORA MSP W UNII EUROPEJSKIEJ 49
3.1. Przepisy prawne regulujące działalność przedsiębiorstw w poszczególnych krajach Unii Europejskiej 49
3.2. Pomoc unijna dla MSP w nowych krajach członkowskich 53
3.3. Zasady i warunki pomocy publicznej dla przedsiębiorstw 63
3.4. Prognozy dotyczące szans i zagrożeń dla MSP wynikające z członkostwa Polski
w UE 65

ZAKOŃCZENIE 72
BIBLIOGRAFIA 74
SPIS RYSUNKÓW, TABEL I WYKRESÓW 78

Cele i teza pracy:

Cel pracy:

Trwający proces restrukturyzacji i modernizacji gospodarki polskiej, związanej a akcesją Polski do Unii Europejskiej stwarza potrzebę podejmowania i aktualizowania badań związanych z przedsiębiorczością. Waga podjętego problemu badawczego wynika również z faktu, że na skutek coraz większego otwierania się gospodarki polskiej na gospodarkę światową i intensyfikacji uczestnictwa Polski w międzynarodowym podziale pracy wzrasta zakres podmiotowy i przedmiotowy konkurencji na rynku krajowym i na rynkach zagranicznych. Istnieje potrzeba oceny stanu i kierunków zmian konkurencyjności przedsiębiorstw w Polsce oraz rzeczywistych i potencjalnych warunków jej wzrostu.

Stąd zasadniczym celem pracy jest wskazanie nowych aspektów przedsiębiorczości małych i średnich przedsiębiorstw. Celem pobocznym jest upowszechnienie narzędzi ekonomicznych pośród małych i średnich przedsiębiorców, zastosowanie których może ułatwić sprostanie współczesnym wyzwaniom rozwojowym.

Teza pracy brzmi: Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce nie opanowały jeszcze
w pełni tworzenia źródeł przewagi konkurencyjnej, tymczasem ich rozwój poprzez kreowanie źródeł przewagi stanowiących podstawę funkcjonowania w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej , wymaga już innych sposobów reakcji na zmiany ze strony poszczególnych firm
i innej polityki państwa.

Hipotezy:

W pracy przyjęto następujące założenia:

 1. konieczność dostosowania do zmian jest trwałą cechą przedsiębiorczości, która wyznacza potrzebę prowadzenia ciągłych badań na temat sposobów reakcji na zmiany, czy też przyczyn i skutków braku takiej reakcji,
 2. w światowej literaturze ekonomicznej zwraca się uwagę na występowanie luk badawczych odnośnie do przedsiębiorczości, które dotyczą między innymi:
  • wpływu spójnego systemu wartości, uwarunkowanego kulturowo, na przedsiębiorczość,
  • tworzenia cech przedsiębiorczości podmiotów mających swoje źródła w jakości produktów.

Bibliografia

 1. Barcz J. Michoński A. (red.), Negocjacje w sprawie członkostwa polski w Unii Europejskiej, Warszawa 2002,
 2. Burzyńska B., Fundusze strukturalne w Unii Europejskiej, Warszawa 2001,
 3. Duży J., Odpowiedzialność karna członków organów spółek kapitałowych. Działania na szkodę, spółki, Bydgoszcz 2004,
 4. Fijałkowski T., Kodeks spółek handlowych, prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz i akty prawne, Warszawa 2003,
 5. Galster J., Witkowski Z., Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej, Toruń 2002,
 6. Kosikowski C, Podstawy prawa gospodarczego, Warszawa 2001,
 7. Kruczalak K., Prawo handlowe – zarys wykładu, Warszawa 2001,
 8. Latocha L., Nowe swobody i obowiązki dla firm, Warszawa 2004,
 9. Mazur Ł., Sokołowska E., Transakcje wewnątrzwspólnotowe – ustawa o VAT, Warszawa 2004,
 10. Nicoll W., Salmon T., Zrozumieć Unię Europejską, Warszawa 2002,
 11. Praca zbiorowa, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Warszawa 2004,
 12. Ruszkowski J., Górnicz E., Żurek M., Leksykon integracji europejskiej, Warszawa 2002,
 13. Sołtys B., Nazwy handlowe i ich ochrona w prawie polskim, Kraków 2003.
 14. Podatek akcyzowy w prawie polskim i europejskim. Komentarz D. Mączyński, Warszawa 2004,
 15. Trzebiński J., Odpowiedzialność organizacyjna wspólników i członków organów spółek kapitałowych, Warszawa 2004,
 16. Wąsik L.T., Ekonomika przedsiębiorstwa, Radom 2003,
 17. Fedorowicz H., Europejski patent na patent, „Rzeczpospolita” z 20.09.2003 r.
 18. Fedorowicz H., Zabawki ze znakiem CE, czyli tylko opisane i bezpieczne, „Rzeczpospolita” z 27.02.2004.
 19. Królak S., Będzie kara za zyski niegodziwe, „Gazeta Wyborcza” z 30.10.2002.
 20. Łyś G., Niedocenione u nas dobro, „Rzeczpospolita” z 22.04.2003.
 21. Metki, czytniki i widoczne tablice, „Rzeczpospolita” z 1.04.2003.
 22. Pietryga T., Firma na zlecenie, „Gazeta Prawna” z 23-25.07.2004.
 23. Przybylska M., Kto kogo ostrzyże, „Rzeczpospolita” z 14.03.2003.
 24. Pszczółkowska D., Do pracy, rodacy, „Gazeta Wyborcza” z 23.05.2003.
 25. Rams A., Międzynarodowe odniesienia, „Rzeczpospolita” z 29.09.2003.
 26. Stasiak P., Polak nie, firma tak, „Polityka” z 10.04.2004.

Polskie siły zbrojne w systemie światowego bezpieczeństwa

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. ISTOTA I POJĘCIE BEZPIECZEŃSTWA 5
1.1. Zakres pojęciowy bezpieczeństwa 5
1.2. Podstawowe pojęcia związane z bezpieczeństwem 9
1.3. Źródła zagrożeń bezpieczeństwa 14
1.4. Wpływ globalizacji na bezpieczeństwo 22

ROZDZIAŁ II. METODOLOGICZNE PODSTAWY BADAN WŁASNYCH 25
2.1. Przedmiot i cel badań 25
2.2. Problemy i hipotezy badawcze 27
2.3. Metody i techniki badań 32
2.4. Teren i organizacja badań 35
2.5. Charakterystyka próby badawczej 37

ROZDZIAŁ III. ROLA POLSKICH SIŁ ZBROJNYCH W SYSTEMIE ŚWIATOWEGO BEZPIECZEŃSTWA 40
3.1. Analiza i interpretacja wyników badań 40
3.2. Wnioski 50

ZAKOŃCZENIE 52
BIBLIOGRAFIA 56
SPIS RYSUNKÓW 58
ANEKS 59

Zaangażowanie Polaków w misjach pokojowych na Bałkanach

Wstęp 2

Rozdział 1. Udział Wojska Polskiego w operacjach pokojowych na Bałkanach 4
1.1. Obecność PKW w UNPROFOR i innych operacjach ONZ 4
1.2. Zaangażowanie w IFOR i SFOR 10
1.3. Rola PKW w operacji EUFOR 12
1.4. Zaangażowanie PKW w operacje NATO 13

Rozdział 2. Rozwój polskich stosunków dyplomatycznych z państwami byłej Jugosławii 24
2.1. Stanowisko wobec wojen jugosłowiańskich 24
2.2. Słowenia 29
2.3. Chorwacja 32
2.4. Bośnia i Hercegowina 34
2.5. Serbia 35

Rozdział 3. Wymiana gospodarcza Polski z państwami byłej Jugosławii 42
3.1. Polska- Słowenia 42
3.2. Polska- Chorwacja 45
3.3. Polska- Bośnia i Hercegowina 49
3.4. Polska- Serbia 50

Rozdział 4. Możliwości dalszego zdyskontowania obecności wojskowej RP na Bałkanach 53
4.1. Próba oceny dotychczasowych kontaktów i współpracy 53
4.2. Możliwość dalszej dynamizacji współpracy 62

Zakończenie 69
Bibliografia 71
Spis tabel 73