Prace dyplomowe z kierunku: Bezpieczeństwo

prace z bezpieczeństwa wewnętrznego, narodowego, międzynarodowego

Kryzysy finansowe we współczesnym świecie

Wstęp 3

1. Kryzysy finansowe w teorii i praktyce 4
1.1 Teorie i ujęcia definicyjne kryzysów. 4
1.2 Przyczyny kryzysów finansowych. 9
1.3. Przykłady kryzysów na runku światowym 12
1.4. Skutki kryzysów. 15

2. Megatrendy we współczesnym świecie i ich wpływ na kryzys 17

3. Euro czy dolar pieniądzem przyszłości 23

Zakończenie 31
Bibliografia 32

Kryzys jest słowem pochodzenia greckiego (crisis – przesilenie) i należy go interpretować oznacza moment przełomowy, rozstrzygający, punkt zwrotny. Pojęcie kryzysu występuje we wszystkich aspektach życia człowieka i społeczeństwa.

Nauki społeczne traktują kryzys w kategoriach polityki oraz w kategorii rządowej – następnie globalnie jako kryzysu państwa. Kryzys może dotyczyć wartości etycznych[1]. Kryzys generalnie oznacza podejmowanie decyzji kontrowersyjnych niejednokrotnie w których niezbędne jest podejmowanie działań pod presją czasu[2].

Kryzys postrzegany być może jako nasilenie niekorzystnych zjawisk, przełom pomiędzy fazami rozwoju, a także problem natury decyzyjnej. Specjaliści zajmujący się zarządzaniem przyjęli, że za kryzys uważa się każdą sytuację, która stanowi duże zagrożenie dla podmiotu jako całości. To stan, w którym wskutek gwałtownego spiętrzenia się różnorodnych trudności, zagrożona zostaje realizacja podstawowych funkcji firmy czy państwa przy jednoczesnym ograniczeniu zdolności organizacyjnych do zlikwidowania zaistniałej sytuacji.[3]


[1] R. Smolski, E.H. Stadtmuller, „Słownik encyklopedyczny. Edukacja obywatelska.” Wydawnictwo Europa, Wrocław 1999, s. 73.

[2]  J. Konieczny, „Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, wypadkach i katastrofach.” Garmond, Poznań- Warszawa 2001, s. 9.

[3] B. Barczak, K. Bartusik, Kryzys w przedsiębiorstwie w kontekście aktualnych uwarunkowań gospodarczych [w:] A. Stabryła (red.), Zarządzanie w kryzysie, Mfiles, Kraków 2010, s. 13-14

 

Struktura organizacyjna NATO oraz rola polski w strukturach NATO

Wstęp 2

Rozdział I. Geneza Sojuszu Północnoatlantyckiego 4
1.1. Podstawy istnienia Sojuszu Północnoatlantyckiego 4
1.2. Ogólne założenia funkcjonowania NATO 13
1.3. Działalność NATO w latach 1949-1991 15
1.4. NATO jako centralny ośrodek bezpieczeństwa po roku 1989 21

Rozdział II. Struktura organizacyjna NATO 27
2.1. Organizacja cywilna 27
2.1.1. Rada Północnoatlantycka 31
2.1.2. Komitet Planowania Obrony 35
2.1.3. Grupa Planowania Nuklearnego 36
2.2. Organizacja wojskowa 36
2.2.1. Komitet Wojskowy 39
2.2.2. Głównodowodzący NATO i Międzynarodowy Sztab Wojskowy 41

Rozdział III. Zasady działania NATO 47
3.1. Główne zasady działania NATO 47
3.2. Operacje pokojowe NATO 49
3.3. Cele i zadania NATO 53
3.3.1. Transformacja wewnętrzna NATO 53
3.3.2. Stabilizowanie sytuacji w całej Europie 59

Rozdział IV. Polska w NATO 69
4.1. Polska droga do NATO i współpraca w ramach Sojuszu 69
4.2. Uwarunkowania wojskowe członkostwa w NATO 78
4.3. Obronność RP po wstąpieniu do NATO 83
4.4. Polscy żołnierze w misjach pokojowych NATO 90

Zakończenie 94
Bibliografia 96
Spis rysunków 100

Zarządzanie organizacja w sytuacjach kryzysowych

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ 1. ISTOTA I FUNKCJE ORGANIZACJI W ŚWIETLE LITERATURY PRZEDMIOTU 5
1.1. Prakseologiczna interpretacja pojęcia organizacji 5
1.2. Systemowe ujęcie organizacji 11
1.3. Istota organizacji w ujęciu socjologicznym 15
1.4. Funkcje organizacji 18
1.5. Organizacje portów lotniczych 25

ROZDZIAŁ 2. ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W ŚWIETLE LITERATURY PRZEDMIOTU 38
2.1. Prakseologiczna interpretacja pojęcia zarządzanie 39
2.2. Geneza zarządzania kryzysem 44
2.1. Klasyfikacja kryzysów 46
2.2. Cechy sytuacji kryzysowych 48
2.3. Źródła i skutki kryzysów 49
2.3. Specyfika zarządzania kryzysowego w porcie lotniczym 54

ROZDZIAŁ 3. SPECYFIKA ZARZĄDZANIA SYTUACJĄ KRYZYSOWĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE PAŃSTWOWE „PORTY LOTNICZE” 61
3.1. Specyfika zarządzania Przedsiębiorstwem Państwowe Porty Lotnicze 61
3.1.1. Zakres działalności 63
3.1.2. Efektywność działania i kierunki rozwoju 64
3.1.3. Cele i strategie działania 67
3.2. Sytuacje kryzysowe w Przedsiębiorstwie Państwowe Porty Lotnicze 72
3.2.1. Źródła i skutki kryzysów 72
3.3. Zarządzanie bezpieczeństwem lotów w Przedsiębiorstwie Państwowe Porty Lotnicze 80
3.3.1. Koło zarządzania bezpieczeństwem 80
3.3.2. Czynniki wpływające na prawidłowe zarządzanie zagrożeniami 81
3.4. Strategia zarządzania kryzysem w Przedsiębiorstwie Państwowe Porty Lotnicze 82
3.4.1. Algorytm postępowania w sytuacji kryzysowej 82
3.4.2. Zarządzanie sytuacją kryzysową (awaria techniczna) podstawowego systemu nawigacji lotniczej ILS/DIVOR 84

PODSUMOWANIE 87
BIBLIOGRAFIA 88
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 91

Wybrane elementy strategii rozwoju turystyki w gminie Piątnica

Wstęp 2

Rozdział I. Ogólne zagadnienia dotyczące planowania 4
1. Pojęcia związane z planowaniem 4
2. Strategia rozwoju – elementy i cele 10
3. Proces planowania strategicznego 12
4. Istota zarządzania i planowania w samorządzie terytorialnym 25

Rozdział II. Charakterystyka gminy Piątnica 31
1. Położenie geograficzne 31
2. Budowa geologiczna i ukształtowanie powierzchni 34
3. Infrastruktura 37
4. Sytuacja społeczno-gospodarcza 44

Rozdział III. Uwarunkowania rozwoju turystyki w gminie Piątnica 62
1. Walory przyrodnicze, krajoznawcze i kulturowe 62
2. Infrastruktura turystyczna 66
2.1. Baza noclegowa 66
2.2. Baza gastronomiczna 71
2.3. Informacja turystyczna 74
2.4. Szlaki turystyczne 78

Rozdział IV. Mocne i słabe strony rozwoju turystyki w gminie Piątnica 81
1. Mocne strony 82
2. Słabe strony 83
Zakończenie 89

Bibliografia 91
Spis tabel, rysunków i zdjęć 94

Współczesny terroryzm międzynarodowy a rozwój światowej turystyki

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. TURYSTYKA W UNII EUROPEJSKIEJ 4
1.1. Istota i pojęcie turystyki 4
1.2. Problematyka rozwoju międzynarodowego ruchu turystycznego w działalności Organizacji Narodów Zjednoczonych i Światowej Organizacji Turystyki 10
1.3. Polityka turystyczna państw Unii Europejskiej 15
1.4. Główne kierunki rozwoju międzynarodowego ruchu turystycznego 24

ROZDZIAŁ II. ISTOTA I PRZYCZYNY TERRORYZMU 27
2.1. Pojęcie terroryzmu 27
2.2. Przyczyny terroryzmu 31
2.3. Stereotyp terroryzmu 33
2.4. Państwo wobec terroryzmu 36

ROZDZIAŁ III. TERRORYZM JAKO CZYNNIK WARUNKUJĄCY ROZWÓJ TURYSTYKI ŚWIATOWEJ 42
3.1. Zagrożenia terroryzmem jako bariera w rozwoju turystyki międzynarodowej 42
3.2. Wpływ terroryzmu na podróże i decyzje rządowe 48
3.3. Zmieniające się cechy międzynarodowego terroryzmu 53

ZAKOŃCZENIE 55
BIBLIOGRAFIA 57

Unia Europejska a bezpieczeństwo lokalne i globalne

WSTĘP 4

ROZDZIAŁ I. POJĘCIE BEZPIECZEŃSTWA I JEGO EWOLUCJA 7
1.1. DEFINICJA I RODZAJE BEZPIECZEŃSTWA 7
1.2. PODSTAWOWE POJĘCIA ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM 11
1.3. ŹRÓDŁA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA 22

ROZDZIAŁ II. UNIA EUROPEJSKA W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA EUROPEJSKIEGO 30
2.1. STRUKTURA I ZASADY FUNKCJONOWANIA UE 30
2.2. GŁÓWNE CECHY POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA UE 33
2.3. EUROPEJSKA WSPÓLNOTA OBRONNA 49
2.4. WSPÓLNA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I OBRONY 51
2.5. STRATEGIE REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 55

ROZDZIAŁ III. POLSKA WOBEC POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA UNII EUROPEJSKIEJ 61
3.1. ZAŁOŻENIA KONCEPCJI BEZPIECZEŃSTWA POLSKI 61
3.2. STANOWISKA W KWESTIACH SZCZEGÓŁOWYCH 66
3.3. SPECYFIKA STANOWISKA POLSKI W KWESTII POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA UE 72
ROZDZIAŁ IV. UNIA EUROPEJSKA A BEZPIECZEŃSTWO GLOBALNE 74
4.1. EUROPA-STANY ZJEDNOCZONE 74
4.2. NATO JAKO CENTRALNY OŚRODEK BEZPIECZEŃSTWA 79
4.3. STOSUNKI UE – NATO A ROZWÓJ EUROPEJSKIEJ TOŻSAMOŚCI BEZPIECZEŃSTWA I OBRONY (ESDI) 84

ZAKOŃCZENIE 97
BIBLIOGRAFIA 99
SPIS RYSUNKÓW 105

Terroryzm w turystyce międzynarodowej

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. TERRORYZM- ISTOTA ZJAWISKA 3
1.1. Pojęcie terroryzmu 3
1.2. Terroryzm międzynarodowy i wewnętrzny 8
1.3. Terroryzm państwowy i terroryzm sponsorowany 15
1.4. Terroryzm a guerrilla 16

ROZDZIAŁ II. WPŁYW TERRORYZMU NA TURYSTYKĘ
MIĘDZYNARODOWĄ 22
2.1. Istota turystyki międzynarodowej 22
2.2. Zagrożenia terroryzmem jako bariera rozwoju turystyki międzynarodowej 28

ROZDZIAŁ III. NAJWIĘKSZE ZAMACHY TERRORYSTYCZNE I ICH WPŁYW NA TURYSTYKĘ MIĘDZYNARODOWĄ 37
3.1. Trendy w terroryzmie międzynarodowym 37
3.2. Największe zamachy terrorystyczne 41
3.3. Bezpieczeństwo w turystyce 48
3.4. Państwo wobec terroryzmu 54

ZAKOŃCZENIE 56

BIBLIOGRAFIA 57

SPIS ZDJĘĆ 59

Społeczne aspekty zarządzania i reagowania kryzysowego

koncepcja pracy magisterskiej oraz jej część teoretyczna

Rozdział 1. Zarządzanie kryzysowe w literaturze przedmiotu 1
1. Pojęcia z zakresu zarządzania kryzysowego 1
1.1. Kryzys 1
1.2. Zagrożenia 2
1.3. Sytuacja kryzysowa 4
1.4. Zarządzanie kryzysowe 4
2. Rodzaje zagrożeń 5
2.1. Zagrożenia naturalne 5
2.2. Zagrożenia techniczne 6
2.3. Inne zagrożenia 7
3. Geneza zarządzania kryzysowego 9
4. Podstawowe założenia i zasady kierowania w sytuacjach kryzysowych 12
4.1. Fazy zarządzania kryzysowego 12
4.2. Zadania zarządzania kryzysowego 15
4.3. Plany reagowania kryzysowego i ich rodzaje 16
5. Zarządzanie kryzysowe w Polsce 18
5.1. Struktura służb związanych z zarządzaniem kryzysowym na poszczególnych szczeblach 18
5.2. Rola administracji i samorządów terytorialnych w warunkach kryzysu 22
6. Relacje między bezpieczeństwem i obronnością 25
6.1. Sposoby interpretowania zagadnienia bezpieczeństwa 25
6.2. Modele bezpieczeństwa 28

Koncepcja pracy

  1. Uzasadnienie potrzeby podjęcia badań oraz przyjęte założenia teoretyczne
  2. Przedmiot badań
  3. Cel badań
  4. Ogólny problem badawczy i problemy szczegółowe
  5. Metoda, techniki, narzędzia badawcze
  6. Teren i organizacja badań
  7. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia badawczego
  8. Projekt planu pracy
  9. Literatura

Skutki emigracji zarobkowych lekarzy dla bezpieczeństwa państwa

dwa pierwsze rozdziały pracy dyplomowej

Rozdział 1. Migracje międzynarodowe specjalistów wysokiej klasy- mechanizmy i uwarunkowania 3
1.1. Istota i pojęcie migracji 3
1.2. Międzynarodowa mobilność kapitału ludzkiego 6
1.3. Przesłanki migracji polskich specjalistów 8

Rozdział 2. Migracje zagraniczne polskiego personelu 12
2.1. Migracje zagraniczne Polaków 12
2.2. Migracje zagraniczne pracowników służby zdrowia 15

Przemiany w krajach Maghrebu i ich wpływ na bezpieczeństwo i stabilizację regionu Morza Śródziemnego

Wstęp 3

Rozdział I. Maghreb – istota pojęcia 5
1.1. Historia i kraje Maghrebu 5
1.1.1. Maroko 11
1.1.2. Algieria 14
1.1.3. Sahara Hiszpańska 16
1.1.4. Sahara Algierska 18
1.1.5. Tunezja 21
1.1.6. Libia 24
1.2. Wspólnota języka, religii, kultury 26

Rozdział II. Nacjonalistyczna idea Wielkiego Maghrebu 30
2.1. Koncepcja Wielkiego Maghrebu 30
2.2. Idea Wielkiego Maghrebu 33

Rozdział III. Przemiany w krajach Maghrebu i ich wpływ na bezpieczeństwo i stabilizację regionu Morza Śródziemnego 38
3.1. Sytuacja w Maghrebie 38
3.1.1. Sytuacja polityczna 39
3.1.2. Sytuacja gospodarczo-społeczna 41
3.2. Przemiany w Maghrebie 42
3.2.1. Przemiany polityczne 43
3.2.2. Przemiany gospodarczo-społeczne 44
3.2.3. Przemiany a procesy adaptacyjne 45
3.3. Bezpieczeństwo i stabilizacja 47
3.3.1. Zachód jako promotor przemian 48
3.3.2. Wpływ przemian 51
3.4. Podsumowanie 52

Zakończenie 54

Bibliografia 56

Spis rysunków 58