Prace dyplomowe z dziedziny: Bezpieczeństwo

prace z bezpieczeństwa wewnętrznego, narodowego, międzynarodowego

Wypadki przy pracy jako dysfunkcja organizacyjna

Wstęp 2
Rozdział I. Pracownicy jako zasób organizacji 4
1.1. Znaczenie kapitału ludzkiego w organizacji 4
1.2. Znaczenie Zarządzania Zasobami Ludzkimi 6
1.3. Dysfunkcje w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi 10
1.3.1. Stres 10
1.3.2. Mobbing 14
1.3.3. Fobie i przemoc w miejscu pracy 16
1.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy w procesie Zarządzania Zasobami Ludzkimi 20
Rozdział II Istota BHP w firmie 34
2.1. Organy kontroli 34
2.2. Służby BHP 44
Rozdział III Postępowanie powypadkowe i świadczenia z tytułu wypadków przy pracy 50
3.1. Pojęcie wypadku przy pracy 50
3.2. Wypadki przy pracy ze względu na szkodę na osobie 54
3.3. Wypadki zrównane z wypadkami przy pracy 56
3.4. Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy 59
3.3.1. Obowiązki pracodawcy przy zaistnieniu wypadku 60
3.3.2. Obowiązki pracownika przy zaistnieniu wypadku 61
3.5. Postępowanie powypadkowe 62
3.5.1. Etapy postępowania 63
3.5.2. Sporządzenie protokołu 65
3.6. Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy 68
Zakończenie 85
Bibliografia 87

Wspólna Polityka Bezpieczeństwa Unii Europejskiej po Wrześniu 2001 roku

Wstęp 2
Rozdział 1. Pojęcie bezpieczeństwa i jego ewolucja 3
1.1. Definicje bezpieczeństwa 3
1.2. Ewolucja pojęcia bezpieczeństwa 8
1.3. Koncepcje dotyczące bezpieczeństwa 12
1.4. Źródła zagrożeń i wyzwań bezpieczeństwa 16
1.4.1. Konflikty etniczne i nacjonalizmy 16
1.4.2. Zagrożenia militarne 20
1.4.3. Przestępczość zorganizowana 22
1.4.4. Zagrożenia ekologiczne 23
Rozdział 2. Założenia Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa 27
2.1. Geneza europejskiej polityki bezpieczeństwa 27
2.2. Poszukiwanie zdolności operacyjnej 35
2.3. Nowe koncepcje bezpieczeństwa europejskiego 39
2.3.1. Koncepcja OBWE 41
2.3.2. Koncepcja NATO 43
Rozdział 3. Strategia bezpieczeństwo Polski po Wrześniu 2001 roku 45
3.1. Koncepcja ESDI 45
3.2. Tworzenie strategii obronnej Rzeczpospolitej 45
3.3. Miejsce Polski w polityce UE na rzecz bezpieczeństwa 48
3.4. Współpraca w zakresie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa 55
Zakończenie 61
Bibliografia 63
Streszczenie 68

Reakcje wychowanków domu dziecka na trudne sytuacje w szkole

Wstęp 2
Rozdział 1. Socjalizacja, osobowość społeczna 4
1.1. Przystosowanie społeczne a socjalizacja i wychowanie 4
1.2. Socjalizacja jako kształtowanie osobowości społecznej 7
1.3. Ważniejsze formy i mechanizmy życia społecznego 10
1.3.1. Grupa i uspołecznienie jednostki 10
1.3.2. Grupa społeczna. Rodzaje grup 13
1.3.3. Grupa społeczna a kształtowanie społecznej osobowości jednostki 15
1.4. Instytucje wychowawcze i socjalizujące 18
Rozdział 2. Dom dziecka jako instytucja wychowawcza 24
2.1. Pojęcie domu dziecka i różne jego definicje 24
2.2. Rodzaje domów dziecka 28
2.3. Zadania domu dziecka i jego funkcje wychowawcze 31
2.4. Dom dziecka- wady i zalety instytucji 34
2.4.1. Wpływ domu dziecka na postawy wychowanków (wychowanie zakładowe) 34
2.4.2. Dom dziecka a poczucie bezpieczeństwa 35
2.4.3. Zagrożenia prawidłowego funkcjonowania domu dziecka 36
2.5. Wychowankowie domów dziecka i ich percepcja rzeczywistości 38
Rozdział 3. Sytuacje trudne i ich zakres znaczeniowy 43
3.1. Pojęcie trudnych sytuacji i ich rodzaje 43
3.2. Specyfika trudnych sytuacji w szkole 47
3.2.1. Szkoła i jej specyfika, zakres pojęciowy instytucji 47
3.2.2. Rodzaje trudnych sytuacji w szkole 50
3.2.3. Możliwości unikania trudnych sytuacji 51
3.3. Dom dziecka a trudne sytuacje 57
Rozdział 4. Założenia metodologiczne badań własnych 66
4.1. Cel, ogólny problem badawczy i problemy szczegółowe. 66
4.2. Metody i techniki oraz narzędzia badawcze 70
4.4. Charakterystyka terenu badań 73
4.5. Charakterystyka badanej grupy 73
Rozdział 5. Analiza wyników badań własnych 75
5.1. Charakterystyka „sylwetki” wychowanka domu dziecka 86
5.2. Charakterystyka trudnych sytuacji w domu dziecka 88
5.3. Reakcje wychowanków domu dziecka na trudne sytuacje w szkole 90
5.3.1. Specyfika zachowań wychowanków domu dziecka 90
5.3.2. Sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach 92
5.5. Wnioski z badań 94
Bibliografia 97
Spis tabel 100
Spis wykresów 102
Załącznik 104

Przestępczość ubezpieczeniowa na przykładzie ubezpieczeń majątkowych

Wstęp
Rozdział 1. Ochrona rynku ubezpieczeniowego
1.1. Ekonomiczna ochrona rynku ubezpieczeniowego
1.2. Administracyjna ochrona rynku ubezpieczeniowego
1.3. Prawnokarna ochrona rynku ubezpieczeniowego
Rozdział 2. Charakterystyka przestępstw ubezpieczeniowych w Polsce
2.1. Pojęcie przestępstwa ubezpieczeniowego
2.2. Typy przestępstw ubezpieczeniowych
2.3. Sprawcy przestępstw ubezpieczeniowych
2.4. Przykłady przestępstw ubezpieczeniowych
Rozdział 3. Mechanizmy przestępczej działalności ubezpieczeniowej oraz sposoby przeciwdziałania im
3.1. Wyłudzenia odszkodowań z ubezpieczeń komunikacyjnych
3.2. Wyłudzenia związane z ubezpieczeniami mienia od ognia
3.3. Wyłudzenia odszkodowań za upozorowane kradzieże
3.4. Pracownicze zagarnięcia na szkodę zakładów ubezpieczeń
3.5. Wyłudzenia związane z ubezpieczeniami umów ratalnych i leasingowych
Rozdział 4. Przestępczość ubezpieczeniową w Polsce i na świecie
4.1. Skala zjawiska na świecie i w Polsce
4.2. Ekonomiczne skutki przestępstw ubezpieczeniowych
4.3. Środki zapobiegania przestępczości ubezpieczeniowej
4.3.1. Środki ekonomiczne
4.3.2. Środki prawne
4.4. Zwalczanie przestępczości ubezpieczeniowej
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków

Instytucja dowodu osobistego i ewidencjonowania ludności w różnych krajach

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. PAŃSTWO A OBYWATEL 3
1.1. Państwo i obywatel- zakres pojęciowy 3
1.2. Historia kontroli ewidencji ludności 7
1.3. Kontrola państwa wobec obywateli 11
1.3.1. W systemach demokratycznych 11
1.3.2. W systemach niedemokratycznych 19
ROZDZIAŁ II. EWIDENCJONOWANIE LUDNOŚCI ORAZ INSTYTUCJA DOWODU OSOBISTEGO W POLSCE 22
2.1. Rys historyczny 22
2.2. Istota obowiązku meldunkowego 23
2.2.1. Nadawanie nr ewidencyjnego PESEL 26
2.3. Obowiązek posiadania dowodu osobistego 28
2.3.1. Odpłatność za dowód osobisty 30
2.3.2. Sankcje karne z tytułu uchylania się od obowiązku posiadania dowodu osobistego 31
2.4. Źródła informacji dotyczących ludności 31
2.4.1. Powszechne spisy ludności 31
2.4.2. Ewidencja bieżąca i sprawozdawczość 37
ROZDZIAŁ III. EWIDENCJA LUDNOŚCI W WYBRANYCH KRAJACH 41
3.1. Ewidencja ludności w USA 41
3.1.1. Sprawowanie kontroli nad obywatelami 41
3.1.2. Dokumenty zastępujące dowody osobiste 42
3.1.3. Źródła danych statystycznych dotyczących ludności 44
3.2. Ewidencja ludności w Szwecji 44
3.2.1. Sprawowanie kontroli nad obywatelami 44
3.2.3. Dokumenty zastępujące dowody osobiste 47
3.2.4. Źródła danych statystycznych dotyczących ludności 47
ZAKOŃCZENIE 51
BIBLIOGRAFIA 52

Ewolucja polityki bezpieczeństwa państw grupy wyszechradzkiej

Wstęp
Rozdział I.
Transformacja polityczna i gospodarcza Polski, Czech, Słowacji i Węgier po 1989 roku.
1. Polska
2. Czechy i Słowacja
3. Węgry
Rozdział II.
Reorientacja polityki zagranicznej Grupy Wyszehradzkiej (1989-1991)
1. Jesień Ludów
2. Stosunki dwustronne oraz współpraca regionalna
3. Rozpad RWPG i Układu Warszawskiego.
4. Kierunek „zachodni” w polskiej polityce zagranicznej – USA
5. Kierunek „wschodni” w polskiej polityce zagranicznej – ZSRR
Rozdział III.
Integracja z NATO
Rozdział IV.
Państwa Europy Środkowej wobec polityki obronnej Unii Europejskiej.
1. Współpraca z UZE
2. Stanowisko w sprawie ESDP
Rozdział V.
Państwa Grupy Wyszehradzkiej wobec nowych wyzwań
1. Stanowisko w sprawie interwencji NATO w Jugosławii (1999 rok).
2. Udział w misjach pokojowych NATO i UE (IFOR, SFOR, misje petersberskie UZE i UE).
3. Stanowisko w sporach między USA a UE.
4. Udział w koalicji antyterrorystycznej
Zakończenie
Bibliografia

Rola terroryzmu w ewolucji konfliktu izraelsko-palestyńskiego

Wstęp 4
Rozdział I Istota terroryzmu 7
1.1. Definiowanie terroryzmu 7
1.2. Początki terroryzmu 15
1.3. Stereotyp terroryzmu 18
1.4. Internacjonalizacja terroryzmu 21
Rozdział II Państwo wobec terroryzmu 31
2.1. Represyjna działalność aparatu państwowego 31
2.2. Ruchy społeczne 37
2.3. Nowa wojna z terroryzmem 40
2.4. Terroryzm w świetle opinii publicznej 46
Rozdział III Konflikt palestyńsko- izraelski jako jeden z problemów politycznych dzisiejszego świata 54
3.1. Palestyna w konflikcie 54
3.1.1. Historia Palestyny 54
3.1.2. Wybrane palestyńskie organizacje terrorystyczne 62
3.2. Izrael w konflikcie 66
3.2.1. Historia Izraela 66
3.2.2. Działania wojenne Izraela 71
3.3. Dżihad w konflikcie palestyńsko- izraelskim 76
Rozdział IV Religia i terroryzm w konflikcie palestyńsko- izraelskim 79
4.1. Religia a terroryzm 79
4.2. Fundamentalizm religijny jako ideologia konfliktu 86
4.3. Żydowscy i muzułmańscy fundamentaliści przeciwko pokojowi 88
4.4. Fundamentalizm religijny jako upolitycznienie religii 90
Zakończenie 99
Bibliografia 102
Spis rysunków 107
Spis schematów 108
Spis fotografii 109

Bezpieczne rozpowszechnianie danych

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I.
BEZPIECZEŃSTWO DANYCH I SYSTEMÓW 4
1.1. Podstawowe pojęcia i definicje 4
1.2. Metody i środki ochrony danych 11
1.3. Modele bezpieczeństwa 18
1.4. Podpisy cyfrowe 20
ROZDZIAŁ II.
WYKORZYSTANIE I RODZAJE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W POLSKIEJ BANKOWOŚCI 25
2.1. Etapy rozwoju systemów informatycznych w bankowości 25
2.2. Wpływ systemów informatycznych na rozwój działalności bankowej 32
2.3. Specyfika informatycznych systemów bankowych 37
2.4. Charakterystyka typowego systemu bankowego 41
ROZDZIAŁ III.
KWESTIA BEZPIECZEŃSTWA W BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ 46
3.1. Struktura rynku bankowości elektronicznej w Polsce 46
3.2. Bezpieczeństwo w obrocie elektronicznym 51
3.3. Bezpieczeństwo transakcji w systemie w home bankingu 54
3.4. Podpis elektroniczny 59
ZAKOŃCZENIE 67
BIBLIOGRAFIA 68
SPIS TABEL 71

Bezpieczeństwo transakcji dokonywanych kartami

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I Rozliczenia transakcji dokonywanych przy użyciu elektronicznych instrumentów płatniczych 4
1.1. Istota rozliczeń pieniężnych 4
1.2. Organizacja systemu rozliczeń dokonywanych przy użyciu elektronicznych instrumentów płatniczych 7
1.3. Rozliczenia transakcji dokonywanych w Internecie 14
ROZDZIAŁ II Karty płatnicze 22
2.1. Istota plastikowego pieniądza 22
2.1.1. Historia narodzin i rozwoju karty płatniczej na świecie 23
2.1.2. Historia kart płatniczych w Polsce 25
2.2. Klasyfikacja kart płatniczych. 29
2.3. Dodatkowe usługi świadczone użytkownikom kart 33
ROZDZIAŁ III Zasady funkcjonowania systemów płatności kartą 35
3.1. Główne systemy kart płatniczych i ich istota 35
3.2. Transakcje z użyciem kart – strony, przebieg rozliczeń transakcji 40
3.3. Korzyści z kart płatniczych 48
3.4. Prawne aspekty zapłaty kartą płatniczą 49
3.4.1. Umowa o emisję kart płatniczych 51
3.4.2. Umowa o wydanie karty płatniczej 52
3.4.3. Umowa między wydawcą a akceptantem zapłaty kartą płatniczą 54
3.4.4. Umowa między posiadaczem karty płatniczej a akceptantem 55
3.5. Odpowiedzialność cywilnoprawna podmiotów uczestniczących w systemie płatności kartą płatniczą 56
3.5.1. Odpowiedzialność posiadacza karty płatniczej 56
3.5.2. Odpowiedzialność akceptanta zapłaty elektronicznym instrumentem
płatniczym 59
3.5.3. Odpowiedzialność wydawcy elektronicznych instrumentów płatniczych 60
ROZDZIAŁ IV Bezpieczeństwo transakcji wykonywanych kartami płatniczymi 64
4.1. Budowa i zabezpieczenia kart płatniczych 64
4.2. Niebezpieczeństwa ukryte w kartach płatniczych 67
4.2.1. Przestępstwa związane z zapłatą przy pomocy karty płatniczej 71
4.2.2. Zapobieganie przestępstwom związanych z zapłatą przy pomocy karty płatniczej 75
4.3. Bezpieczeństwo transakcji przy użyciu kart płatniczych 79
4.3.1. Bezpieczeństwo w komunikacji internetowej 79
4.3.2. Bezpieczeństwo w trakcie transakcji przy użyciu bankomatu 91
ZAKOŃCZENIE 99
BIBLIOGRAFIA 100
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 104

Przestępczość zorganizowana a rynek pracy

praca dyplomowa z kierunku bezpieczeństwo narodowe

Wstęp 3
Rozdział I. Przestępczość zorganizowana 7
1. Istota przestępczości zorganizowanej 7
1.1. Definicja zorganizowanej przestępczości 7
1.2. Powstanie i rozwój przestępczości zorganizowanej. 10
1.3. Struktura i składy osobowe organizacji przestępczych. 11
2. Współpraca zorganizowanych grup przestępczych. 15
2.1. Cele i przyczyny współpracy zorganizowanych grup przestępczych 15
2.2. Zakres i metody współpracy zorganizowanych grup przestępczych. 17
2.3. Przykłady współpracy zorganizowanych grup przestępczych. 23
3. Rywalizacja zorganizowanych grup przestępczych 25
3.1. Cele i przyczyny rywalizacji zorganizowanych grup przestępczych. 25
3.2. Zakres i metody rywalizacji zorganizowanych grup przestępczych. 27
3.3. Wybrane przykłady rywalizacji zorganizowanych grup przestępczych. 29
4. Policja w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej 31
4.1. Rola i zadania Policji w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej. 31
4.2. Skuteczność zwalczania przestępczości zorganizowanej 32
5. Podsumowanie rozdziału I 34
Rozdział II. Polski rynek pracy 37
1. Rynek pracy a polityka państwa 37
1.1. Rynek pracy – podmioty państwowej polityki 37
1.2. Polityka państwa i jej finansowanie na rynku pracy 42
2. Instytucje rynku pracy 45
3. Deregulacja i elastyczność rynku pracy 51
3.1. Elastyczność rynku pracy 51
3.2. Obszary deregulacji rynku pracy 52
3.3. Bezrobocie w Polsce 54
4. Podsumowanie rozdziału II 58
Rozdział III. Metodologia badań własnych 60
1. Cel badań 60
2. Problemy badawcze 61
3. Hipotezy badawcze 65
4. Metody badawcze 68
5. Organizacja badań własnych 74
6. Podsumowanie rozdziału III 75
Rozdział IV. Przestępczość zorganizowana i polski rynek pracy w świetle przeprowadzonych badań 76
1. Analiza wyników badań 76
2. Wnioski 95
3. Podsumowanie rozdziału IV 97
Zakończenie 99
Bibliografia 100
Spis tabel i rysunków 104
Załączniki 106