Prace dyplomowe z kierunku Bezpieczeństwo

prace z bezpieczeństwa wewnętrznego, narodowego, międzynarodowego

Korupcja jako patologia instytucji. Doświadczenia organizacji pozarządowych

Wstęp 2

Rozdział I. Łapownictwo a negatywne zjawiska społeczne – korupcja 4
1.1. Zakres pojęcia 4
1.2. Charakterystyka łapownictwa 9
1.3. Przesłanki odpowiedzialności za łapownictwo 12

Rozdział II. Ogólna charakterystyka korupcji 19
2.1. Prawne regulacje i rozmiar zjawiska 19
2.2. Uwarunkowania korupcji 22
2.3. Skutki korupcji 24
2.4. Przeciwdziałanie i walka z korupcją 29

Rozdział III. Korupcja jako patologia instytucji – przykład zjawiska w organizacjach pozarządowych 31
3.1. Korupcja w organizacji – definicja zjawiska 31
3.2. Proces korumpowania organizacji 34
3.3. System wzajemnych zależności 35
3.4. Wykorzystywanie organizacji do korupcji 36

Zakończenie 49
Bibliografia 51

Wstęp

Organizacje pozarządowe, jako instytucje społeczeństwa obywatelskiego, ale także – jeśli posiadają osobowość prawną – jako podmioty zdolne do występowania w obrocie prawnym, np. w charakterze strony, mogą być jednym ze skutecznych elementów przeciwdziałania korupcji. Ich rola może polegać na: bezpośrednim zwalczaniu korupcji (watch dogi, organizacje typu śledczego, udzielające wsparcia i profesjonalnej obsługi prawnej w tym zakresie), wpływaniu na podniesienie ogólnej kultury prawnej, głównie poprzez oddziaływanie na przestrzeganie prawa w głównych obszarach funkcjonowania administracji publicznej oraz na jego poprawę (organizacje monitorujące funkcjonowanie administracji, opracowujące mechanizmy kontroli, podejmujące inicjatywy legislacyjne), podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości społecznej (poprzez działania o charakterze edukacyjnym). Oczywiście niektóre podmioty mogą te role łączyć.

Niewątpliwie jednak organizacje pozarządowe możemy także spotkać po drugiej stronie. Jak się bowiem okazuje, szyld „organizacja pozarządowa” czy „non-profit” nie tylko nie chroni przed działaniami nieetycznymi czy bezprawnymi, ale – z uwagi na szczególne prawa i ulgi podatkowe – może je wręcz prowokować. Wystarczy wspomnieć np. pranie brudnych pieniędzy z handlu narkotykami czy zwykłe oszustwa celne.

Bezdyskusyjnie do tego typu zachowań zaliczyć należy również fałszywe koncerty charytatywne, w których beneficjentem był organizator, czy zbiórki publiczne (w tym także sprzedaż na szczytny cel krzyżówek i innych publikacji), w których nic trafia do tych, którzy mieli pomoc otrzymać. Podobny problem dotyczy również systemu wymuszania na inwestorach rozmaitych przedsięwzięć budowlanych łapówek, tzw. eko-haraczy. Problemy patologii w organizacjach pozarządowych były przyczyną zarówno powstania Karty zasad działania organizacji pozarządowych, jak i działań rządu.
W niniejszej pracy podjęto próbę ukazania istoty korupcji jako patologii instytucji na przykładzie organizacji pozarządowych. Taki też był cel zasadniczy opracowania.

Praca składa się z trzech rozdziałów:

Rozdział pierwszy to łapownictwo a negatywne zjawiska społeczne – korupcja: zakres pojęcia, charakterystyka łapownictwa, przesłanki odpowiedzialności za łapownictwo.

Rozdział drugi to ogólna charakterystyka korupcji: prawne regulacje i rozmiar zjawiska, uwarunkowania korupcji, skutki korupcji oraz przeciwdziałanie i walka z korupcją.

Rozdział trzeci korupcja jako patologia instytucji – przykład zjawiska w organizacjach pozarządowych: korupcja w organizacji – definicja zjawiska, proces korumpowania organizacji, system wzajemnych zależności oraz wykorzystywanie organizacji do korupcji.

Całość opracowania powstała w oparciu o literaturę fachową, artykuły prasowe, akty prawne oraz źródła ze stron WWW.

Konflikty społeczne w instytucji bezpieczeństwa publicznego

Wstęp 3

Rozdział I. Socjologiczna definicja instytucji społecznej 5

Rozdział II. Państwowa Straż Pożarna jako Instytucja Bezpieczeństwa Publicznego 11
2.1. Statut 11
2.2. Cele 14
2.3. Funkcje 18
2.4. Środki działania 19

Rozdział III. Teorie konfliktu społecznego 21
3.1. Teoria konfliktu wg Ralph’a Dahrendorf’a 21
3.1.1. Definicja konfliktu 21
3.1.2. Funkcje konfliktu 26
3.2. Teoria konfliktu wg Lewis’a Coser’a 28
3.2.1. Definicja konfliktu 28
3.2.2. Funkcje konfliktu 29

Rozdział IV. Koncepcja badawcza 40

Rozdział V. Wyniki empiryczne badań własnych 48

Zakończenie 55

Bibliografia 61

Aneks 63

Wstęp

Dużą część naszego życia spędzamy w miejscu pracy – od siedmiu do ośmiu godzin przez pięć lub nawet więcej dni w tygodniu, przez okres od czterdziestu do czterdziestu pięciu lat. To około 100 tysięcy godzin naszej egzystencji! Znaczną część czasu przebywamy z innymi ludźmi. Niektóre osoby, z którymi pracujemy, dzielimy zainteresowania i aktywność zawodową, są także naszymi przyjaciółmi. Jak wynika z badań, mniej niż jedna czwarta naszych współpracowników jest przez nas uważana za przyjaciół, natomiast aż ponad połowa ludzi czynnych zawodowo nie znalazła przyjaźni w miejscu zatrudnienia. Koledzy z pracy to osoby, z którymi mamy kontakt z uwagi na charakter naszego zajęcia, a nie zawsze wybralibyśmy ich spontanicznie na naszych przyjaciół. Niemniej dobre relacje z nimi mogą stać się dla nas źródłem dużej satysfakcji i wsparcia, ich brak zaś często idzie w parze z przeżywaniem lęku, depresji i dolegliwości fizycznych. Kontakty bowiem, jeśli przybierają charakter konfliktów, mogą być przyczyną wielkiego stresu i niezadowolenia.

Konflikty w pracy nie są z pewnością niczym niezwykłym. Niewielkie nieporozumienia i gorące dyskusje są nieuniknionym elementem tego środowiska. W rzeczy samej owe antagonizmy mogą być bardzo produktywne i twórcze. Dość często rzeczywiście towarzyszy im duża satysfakcja zawodowa. Jeśli jednak nieporozumienia i różnice poglądów, prawdziwe czy wyimaginowane, wywołują złe uczucia, to mogą u osób ich doświadczających zaowocować niezadowoleniem i stresem. Zamiast podejmować próby ich rozwiązania, strony konfliktu go podtrzymują i doprowadzają do jego eskalacji. Często obserwuje się sytuacje, w których jedna strona stwarza trudności i jest jednocześnie zupełnie nieświadoma ich istnienia. Przykładem takiej osoby może być szef, bezpodstawnie krytykujący nasze wysiłki lub stawiający wygórowane wymagania, kolega nadużywający swojego autorytetu i odmawiający nam dostępu do informacji czy też klient żądający usług niemożliwych do zrealizowania.

Z kolei inne interakcje mogą być komplikowane niepożądanymi aluzjami seksualnymi lub wręcz otwartymi zalotami czy też dyskryminującymi uwagami i zachowaniem. Pierwszą reakcją na tego typu zachowania bywa obwinianie siebie i poczuwanie się do odpowiedzialności za ich pojawienie się. Niektóre formy krytyki czy napastowania bywają tak zaskakujące, że w danym momencie nie radzimy sobie z nimi i czujemy się jeszcze bardziej nieswojo. W efekcie wzbiera w nas gniew, zarówno na osobę, która sprowokowała tego typu sytuację, jak i na siebie, gdyż nie doprowadziliśmy do konfrontacji.
Niniejsza praca przedstawia źródła konfliktów między pracownikami, podaje przyczyny ich powstawania oraz proponuje możliwe sposoby radzenia sobie z nimi. Ważną rzeczą jest jednak uświadomienie sobie, że nie wszystkie konflikty można rozwiązać. Łatwo jest zgodzić się z istnieniem konfliktu w mało znaczących kwestiach. W sprawach ważnych i zasadniczych każda próba rozwiązania sporu wymaga wysiłku obu stron, jeśli ma doprowadzić do sukcesu.

W opracowaniu niniejszym podjęto próbę ukazania istoty konfliktów społecznych w Państwowej Straży Pożarnej. Taki też był cel zasadniczy opracowania.

Praca składa się z czterech rozdziałów:

Rozdział pierwszy to socjologiczna definicja instytucji społecznej.

Rozdział drugi to Państwowa Straż Pożarna jako Instytucja Bezpieczeństwa Publicznego: statut, cele, funkcje, środki działania.

Rozdział trzeci to teorie konfliktu społecznego: Teoria konfliktu wg Ralph’a Dahrendorf’a, Teoria konfliktu wg Lewis’a Coser’a.

Rozdział czwarty to koncepcja badawcza.

Rozdział piąty to wyniki empiryczne badań własnych.

Całość opracowania powstała w oparciu o literaturę fachową, artykuły prasowe, akty prawne źródła ze stron WWW oraz badania własne.

Islam a terroryzm

Wstęp 2

Rozdział I. Terroryzm – zagadnienia teoretyczne 3
1.1. Pojęcie terroryzmu 3
1.2. Polityczny aspekt terroryzm 12
1.3. Typologie terroryzmu 16
1.3.1. Terroryzm wewnętrzny 16
1.3.2. Terroryzm międzynarodowy 18
1.4. Trendy w terroryzmie międzynarodowym 19

Rozdział II. Terroryzm a globalizacja 27
2.1. System bipolarny a rozumienie terroryzmu 27
2.2. System podwubiegunowy a przyszłość terroryzmu 35
2.3. Niektóre psychologiczne mechanizmy terroryzmu 36
2.4. Terroryzm jako propagandowe pole bitwy 43

Rozdział III. Religia a terroryzm 48
3.1. Główne cechy terroryzmu religijnego 48
3.2. Grupy islamskie 55
3.3. Terroryzm żydowski 57
3.4. Biali chrześcijańscy suprematyści w Ameryce 62
3.5. Terroryzm a kulty 63

Rozdział IV. Islam a terroryzm 69
4.1. Podstawowe pojęcia średniowiecznej muzułmańskiej teorii politycznej 69
4.2. Muzułmanie a chrześcijanie 74
4.3. Terroryzm w Europie i na Dalekim Wschodzie 75
4.3.1. Polityczny islam w Bośni oraz jego związki z Bliskim Wschodem i muzułmańskim terroryzmem 75
4.3.2. Terroryzm i ekstremizm muzułmański w Hiszpanii 79
4.3.3. Terroryzm – w świetle walki Dwóch Światów 82

Zakończenie 88
Bibliografia 91
Spis wykresów 95

Wstęp

Terroryzm jest pojęciem ściśle określonym i jednocześnie bardzo pojemnym. Oznacza przemoc i bandytyzm. To samo znaczenie jest zawarte w wyrazie pochodnym terrorysta, oznaczającym wykonawcę czynności. W znaczeniu politycznym i wojskowym terroryzm jest świadomym użyciem przemocy lub groźby przemocy do osiągnięcia celów politycznego, ideologicznego lub religijnego.

Tak jak wiele innych terminów deprecjacyjnych, jest to termin nacechowany emocjonalnie. Określając daną czynność jako terrorystyczną oraz nazywając osobę wykonującą tę czynność terrorystą, wyrażamy jednocześnie nasz negatywny, dezaprobujący stosunek do samej czynności, do sposobów wykonywania i niekiedy motywów, jakimi kierują się jej wykonawcy.

W niniejszej pracy podjęto próbę ukazania istoty islamu w kontekście terroryzmu. Taki też był zasadniczy cel opracowania.

Praca składa się z czterech rozdziałów:

Rozdział pierwszy to terroryzm – zagadnienia teoretyczne: pojęcie terroryzmu, polityczny aspekt terroryzm, typologie terroryzmu, trendy w terroryzmie międzynarodowym.

Rozdział drugi to terroryzm a globalizacja: system bipolarny a rozumienie terroryzmu, system podwubiegunowy a przyszłość terroryzmu, niektóre psychologiczne mechanizmy terroryzmu, terroryzm jako propagandowe pole bitwy.

Rozdział trzeci to religia a terroryzm: główne cechy terroryzmu religijnego, grupy islamskie, terroryzm żydowski, biali chrześcijańscy suprematyści w Ameryce oraz terroryzm a kulty.
Rozdział czwarty to islam a terroryzm: podstawowe pojęcia średniowiecznej muzułmańskiej teorii politycznej, muzułmanie a chrześcijanie, terroryzm w Europie i na Dalekim Wschodzie.

Całość opracowania powstała w oparciu o literaturę fachową, artykuły prasowe, akty prawne i rozporządzenia a także żródła ze stron WWW.

Zmiana strategii walki z terroryzmem

Wstęp 2

Rozdział 1. Typologie 4
1.1. Definicja pojęcia „strategia” 4
1.2. Definicja pojęcia „terroryzm” 7

Rozdział II. Reakcja 15
2.1. Stosunek do terroryzmu przed tragedią z World Trade Center 15
2.2. Reakcje po ataku terrorystycznym na tak wielką skalę 21
2.3. Stosunek społeczeństwa do tej tragedii 25
2.4. Reakcja organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne 27

Rozdział III. Praktyka 35
3.1. Dążenie do działań prewencyjno – zapobiegawczych 35
3.2. Służby wywiadowcze i kontrwywiadowcze 37
3.3. Próba przeniknięcia do środowiska potencjalnych grup terrorystycznych 39
3.4. Metoda uderzeń wyprzedzających 40
3.5. Analiza mentalności i pobudek kierujących EKSTREMISTAMI 41

Rozdział IV. Teraźniejszość 43
4.1. Współpraca na płaszczyźnie militarnej 43
4.2. ECHELON 47

Zakończenie 50
Bibliografia 51
Spis tabel i rysunków 54

Wstęp

Celem terroryzmu jest wzbudzenie strachu i zdobycie za jego pomocą dominacji oraz kontroli nad obserwatorami aktu terrorystycznego.

Uświadomienie sobie tego, jak istotnym aspektem terroryzmu jest strach, pozwala zrozumieć istotę tego zjawiska. Terroryzm jest przede wszystkim metodą osiągania celów politycznych. Droga, którą podążają ugrupowania terrorystyczne, to droga użycia lub groźby użycia przemocy.

Niezależnie zaś od tego, czy w grę w chodzi użycie, czy groźba użycia przemocy, mają one wywołać ten sam efekt – zastraszenie społeczeństwa lub grupy rządzącej na tyle, aby zdecydowała się na spełnienie stawianych jej żądań. O zagrożeniu terroryzmem należy mówić przede wszystkim w aspekcie popularyzowania tej metody osiągania celów –
w dalszej perspektywie nie tylko politycznych. Stosowanie przemocy lub groźby użycia przemocy jako środka szantażu wobec demokratycznych społeczeństw i ich władz jest właściwym niebezpieczeństwem, które grozi nam ze strony terroryzmu.

Terroryzm, którego dziś najbardziej obawiają się ludzie to terroryzm o korzeniach fundamentalistycznych. Nie jest ideologią żadnego z państw, – nawet spośród tych, które terroryzm wspierają. Nie posiada narzędzi w postaci armii, możności wywierania nacisku politycznego, ani też toczenia gry politycznej na zasadach partnerskich z żadnym z członków społeczności międzynarodowej. Posługuje się zatem takimi instrumentami, które są mu dostępne – przemocą, groźbą użycia przemocy oraz strachem.

Rosnące podziały społeczne we współczesnym świecie sprawiają, że dwoma podstawowymi zasadami, na których opiera się organizacja życia społecznego to stosunki posiadania i strach. Im jednostka więcej posiada, im więcej można jej odebrać, tym większym strachem naznaczone jest jej życie. Powstają nawet pojęcia takie, jak kultura strachu, czyli stosunek człowieka do otaczającej go rzeczywistości w kategoriach strachu, który kieruje jego wyborami i postępowaniem. Strach związany z zagrożeniem terrorystycznym kształtuje nie tylko indywidualne postępowanie jednostek, ale także polityki państw. Następuje powolne zastępowanie społeczeństw dobrobytu (opieki państwa), przez społeczeństwa ryzyka zorganizowane wokół kontroli i dystrybucji niebezpieczeństwa i politycznej zasady strachu.
Strach przez terroryzmem ma wymiar nie tylko indywidualny. Boją się nie tylko pojedynczy ludzie, ale także całe społeczeństwa, państwa i rządy. To właśnie na strachu opiera się skuteczność ataków terrorystycznych.

Terroryści najczęściej stosują broń konwencjonalną, w szczególności automatyczną broń ręczną i ładunki wybuchowe. Zestaw używanej przez nich broni stale jest modyfikowany: stosowane są plastyczne materiały wybuchowe, wykorzystywane są coraz precyzyjniejsze zapalniki czasowe czy też zdalnie odpalane elektroniczne detonatory. Wykorzystywanie przez terrorystów nowych rozwiązań technicznych umożliwia im dokładniejsze zaplanowanie i synchronizację akcji, a ponadto wymusza systematyczne doskonalenie środków i działań służb antyterrorystycznych.

Najbardziej rozpowszechnionym sposobem ataku jest używanie „bomb samochodowych”. Są one łatwe do wytworzenia i umieszczenia w zaplanowanym miejscu, maja dużą siłę rażenia i skutkują licznymi ofiarami. Natomiast ataki samobójcze stanowią nikły procent ogółu aktów terrorystycznych, jednak przynoszą największą liczbę ofiar. W ostatniej dekadzie XX wieku mniejsze znaczenie miały ataki na samoloty.

Wynikało to z jednej strony z rosnącej skuteczności działań służb antyterrorystycznych, z drugiej zaś ze zmiany taktyki terrorystów. Obecnie atak jest wyłącznie formą demonstracji siły, rzadziej natomiast służy zdobyciu zakładników stanowiących „kartą przetargową” w negocjacjach.
Po udanym ataku terrorystów na World Trade Center i Pentagon trend ten może się zmienić. Porwane samoloty posłużyły zabroń skuteczną broń i łatwą w transporcie.

Wybrane aspekty polityki zagranicznej USA

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. ISTOTA POLITYKI ZAGRANICZNEJ 4
1.1. Pojęcie polityki zagranicznej 4
1.2. Wyznaczniki i cele polityki zagranicznej 6
1.3. Mechanizm decyzyjny w polityce zagranicznej 18
1.4. Funkcje, środki i metody polityki zagranicznej 24

ROZDZIAŁ II. STOSUNKI USA Z ROSJĄ 28
2.1. Zarys sytuacji politycznej w Rosji 28
2.1.1. Specyfika rosyjskiego federalizmu 28
2.1.2. Przesłanki i następstwa rozpadu ZSRR 34
2.2. Strategia militarna- układ sił pomiędzy USA a ZSRR 38
2.3. Stosunki Rosji z Zachodem 45

ROZDZIAŁ III. ROZSZERZENIE PAKTU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO 50
3.1. Zarys powstania i działalności NATO 50
3.2. Przesłanki poszerzenia NATO 56
3.3. Partnerstwo dla Pokoju 59
3.4. NATO- Rosja 62
3.5. NATO- Ukraina 68

ROZDZIAŁ IV. INTERWENCJA USA W KONFLIKT BAŁKAŃSKI 72
4.1. Sytuacja na Bałkanach po 1989 roku 72
4.2. Polityka Clintona wobec Bośni 82
4.3. Wojna o Kosowo a USA 90
4.4. Dysproporcje w potencjale obronnym Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej 94

ZAKOŃCZENIE 97
BIBLIOGRAFIA 99

Rola szkoleń BHP w zakładzie pracy

Wstęp 2

Rozdział I. Szkolenia pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach 7
1.1. Istota szkoleń 7
1.2. Cele szkoleń 9
1.3. Metody szkoleń 14
1.3.1. Szkolenie indywidualne 14
1.3.2. Dyskusja 15
1.3.3. Gry i symulacje 15
1.3.4. Wykład 16
1.3.5. Analiza przypadku 16
1.3.6. Odgrywanie ról 17
1.4. Korzyści płynące ze szkoleń pracowników 17

Rozdział II. Szkolenia BHP 24
2.1. Istota szkoleń bezpieczeństwa i higieny pracy 24
2.2. Podstawa prawna regulująca prowadzenie szkoleń bhp 28
2.3. Rodzaje i cele szkoleń z bezpieczeństwa i higieny pracy 30
2.4. Uprawnienia związane z prowadzeniem szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 34

Rozdział III. Prowadzenie szkoleń okresowych na stanowiskach administracyjno- biurowych w Komendzie Portu Wojennego Gdynia 39
3.1. Charakterystyka organizacji, jaką jest Komenda Portu Wojennego Gdynia 39
3.2. Cel szkolenia BHP na stanowiskach administracyjno biurowych 41
3.3. Ramowy program szkolenia 42
3.4. Szczegółowy program szkolenia 42
3.5. Zakres tematyczny testu 47
3.6. Protokół z egzaminu 48

Zakończenie 49
Bibliografia 51

Sposoby przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy

Wstęp 2

Rozdział I. Pojęcie i istota procederu „Prania Brudnych Pieniędzy” 4
1.1. Informacje ogólne 4
1.2. Gospodarcze aspekty procederu „Prania Brudnych Pieniędzy” 8
1.3. Pranie Brudnych Pieniędzy w Polsce i na świecie 17
1.4. Regulacje prawne w zakresie Prania Brudnych Pieniędzy 18

Rozdział II. Techniki i sposoby Prania Brudnych Pieniędzy 26
2.1. Etapy Prania Brudnych Pieniędzy 26
2.2. Techniki wykorzystywane w fazie lokowania 27
2.3. Techniki wykorzystywane w fazie nawarstwiania 30
2.4. Techniki charakterystyczne w fazie integracji 32

Rozdział III. Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy 47
3.1. Rozpoznawanie transakcji podejrzanych, gromadzenie informacji i przetwarzanie danych 47
3.2. Monitorowanie transakcji podejrzanych 52
3.3. Pranie Brudnych Pieniędzy a tajemnica bankowa 53
3.4. Rola Banku Centralnego w Przeciwdziałaniu Prania Brudnych Pieniędzy 54

Zakończenie 60

Bibliografia 63

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa na przykładzie firmy X

Wstęp 2

Rozdział I. Procesy restrukturyzacji przedsiębiorstw 4
1. Restrukturyzacja jako imperatyw współczesnej gospodarki rynkowej 4
1.1. Istota i zakres restrukturyzacji przedsiębiorstw 5
1.2. Obszary i rodzaje restrukturyzacji 10
2. Typologia restrukturyzacji przedsiębiorstw 13
3. Procesy restrukturyzacji naprawczej 15
4. Efektywność zarządzania w warunkach restrukturyzacji naprawczej 17

Rozdział II. Cele restrukturyzacji naprawczej przedsiębiorstwa 23
1. Proces transformacji przedsiębiorstw w warunkach zmian systemowych w Polsce 23
2. Restrukturyzacja naprawcza w ramach aktualnego potencjału przedsiębiorstwa 25
2.1. Usprawnienie procesu zarządzania 25
2.2. Doskonalenie organizacji pracy i produkcji 27
2.3. Wzrost jakości wyrobów 31
2.4. Doskonalenie kadr i systemu motywacyjnego 32
3. Restrukturyzacja naprawcza poprzez odchudzenie przedsiębiorstwa 35
3.1. Likwidacja ogniw nieefektywnych 36
3.2. Zagospodarowanie majątku z udziałem osób trzecich 36
3.3. Ograniczenie asortymentu i redukcja zatrudnienia 39
4. Bariery systemowe restrukturyzacji naprawczej w przedsiębiorstwie 40

Rozdział III. Restrukturyzacja naprawcza w przedsiębiorstwie X 43
1. Działalność przedsiębiorstwa 43
1.1. Geneza powstania i historia 43
1.2. Przedmiot działalności 46
1.3. Struktura organizacyjna 48
2. Kierunki restrukturyzacji przedsiębiorstwa 51
3. Etapy restrukturyzacji przedsiębiorstwa 56
4. Efekty restrukturyzacji przedsiębiorstwa 60

Zakończenie 62
Bibliografia 63
Spis tabel i rysunków 65

Terroryzm narodowo-religijny. Przykład Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej

Wstęp 2

Rozdział I. Terroryzm narodowo-religijny: konceptualizacja 4
1.1. Definicja terroryzmu 4
1.2. Typologia ugrupowań terrorystycznych 11
1.3. Specyfika terroryzmu narodowo-religijnego 22
1.4. Konkluzje 29

Rozdział II. Oddziaływanie terroryzmu narodowo-religijnego w konflikcie bliskowschodnim 32
2.1. Przesłanki terroryzmu narodowo-religijnego w konflikcie bliskowschodnim 32
2.1.1. Uwarunkowania terroryzmu narodowo-religijnego w konflikcie bliskowschodnim 32
2.1.2. Cele terroryzmu narodowo-religijnego w konflikcie bliskowschodnim 46
2.2. Przejawy terroryzmu narodowo-religijnego w konflikcie bliskowschodnim 48
2.3. Wpływ działalności terroryzmu narodowo-religijnego na bezpieczeństwo w regionie 61
2.4. Konkluzje 62

Rozdział III. Oddziaływanie terroryzmu narodowo-religijnego w Afryce Północnej 64
3.1. Przesłanki terroryzmu narodowo-religijnego w Afryce Północnej 64
3.1.1. Uwarunkowania terroryzmu narodowo-religijnego w Afryce Północnej 64
3.1.2. Cele terroryzmu narodowo-religijnego w Afryce Północnej 80
3.2. Przejawy działalności ugrupowań terroryzmu narodowo-religijnego w Afryce Północnej 80
3.3. Wpływ działalności ugrupowań terroryzmu narodowo-religijnego na bezpieczeństwo w regionie 82
3.4. Konkluzje 85

Zakończenie 87
Bibliografia 95

Rozwój Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony

Wstęp 2

Rozdział I. Geneza funkcjonowania Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony 4
1.1. Unia Zachodnioeuropejska 4
1.2. Europejska Tożsamość Bezpieczeństwa i Obrony 10
1.3. Środowisko bezpieczeństwa Unii Europejskiej w XXI wieku – zagrożenia i wyzwania 17

Rozdział II. Stanowisko państw członkowskich wobec EPBiO 22
2.1. Stanowisko Francji 22
2.2. Stanowisko RFN 25
2.3. Stanowisko Wielkiej Brytanii 27
2.4. Stanowiska innych państw Unii Europejskiej 31

Rozdział III. Czynniki warunkujące rozwój EPBiO 43
3.1. Prawne podstawy funkcjonowania EPBiO 43
3.2. Relacje transatlantyckie 50
3.3. Rozwijanie zdolności i zasobów militarnych i cywilnych 60
Zakończenie 65
Bibliografia 68

CEL: Określić wpływ EPBiO na kształtowanie europejskiej wspólnoty bezpieczeństwa.

GŁÓWNY PROBLEM BADAWCZY:

W jakim stopniu rozwój EPBiO wpłynął na zwiększenie bezpieczeństwa i zdolności obronne Unii Europejskiej.