Prace dyplomowe z kierunku: Finanse

prace dyplomowe z finansów

Analiza progu rentowności produkcji stolarki budowlanej np. Barlinek S.A.

Wstęp 4

Rozdział I.
Charakterystyka kosztów
1.1 Pojęcie i klasyfikacja kosztów 6
1.2. Metody rachunku kosztów 18
1.3. Rachunek kosztów zmiennych 24

Rozdział II.
Próg rentowności
2.1. Pojęcie i istota progu rentowności 32
2.2. Ilościowy próg rentowności 45
2.3. Wartościowy próg rentowności 46

Rozdział III.
Prezentacja przedsiębiorstwa produkcji stolarki budowlanej Barlinek S.A.
3.1. Charakterystyka firmy 50
3.2. Charakterystyka kosztów firmy 56
3.3. Kalkulacja kosztów wyrobów 59
3.4. Koszty stale koszty zmienne 61

Rozdział IV.
Analiza progu rentowności przedsiębiorstwa Barlinek S.A.
4.1. Założenia do przeprowadzanej analizy 65
4.2. Analiza progu rentowności w produkcji jednoasortymentowej 68
4.3. Analiza progu rentowności w produkcji wieloasortymentowej 74

Zakończenie 80
Bibliografia 83
Spis rysunków 87
Spis schematów 88
Spis równań 89
Spis tabel 90

Analiza płynności finansowej i rentowności przedsiębiorstwa

Wstęp 2

Rozdział I Zakres i znaczenie analizy finansowej przedsiębiorstw 4
1.1. Przedmiot i zakres analizy finansowej 4
1.2. Źródła analizy finansowej 8
1.3. Kryteria oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa 15
1.4. Znaczenie analizy finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem 19

Rozdział II Wybrane metody pomiaru płynności finansowej i rentowności przedsiębiorstw 25
2.1. Płynność finansowa i wybrane metody jej pomiaru 25
2.2. Definicja i kierunki pomiaru rentowności przedsiębiorstwa 36
2.3. Znaczenie płynności finansowej i rentowności dla potrzeb zarządczych 41

Rozdział III Analiza płynności i rentowności przedsiębiorstwa produkcyjnego RAFAKO S.A. 44
3.1. Prezentacja przedsiębiorstwa RAFAKO S.A. 44
3.2. Wstępna ocena sprawozdawczości finansowej 50
3.2.1. Analiza struktury i dynamiki bilansu 51
3.2.2. Analiza struktury i dynamiki rachunku zysków i strat 56
3.3. Analiza wskaźnikowa płynności i rentowności 60
3.3.1. Analiza płynności finansowej 60
3.3.2. Analiza rentowności 63

Zakończenie 66
Bibliografia 68
Spis rysunków, tabel i wykresów 71

Analiza wskaźnikowa kondycji finansowej spółek IT

WSTĘP 2

1. CEL ISTNIENIA ANALIZY WSKAŹNIKOWEJ
1.1. Wskaźniki płynności 4
1.2. Wskaźniki sprawności działania 7
1.3. Wskaźniki zdolności do obsługi zadłużenia 10
1.4. Wskaźniki rentowności 12
1.5. Wskaźniki rynku kapitałowego 14
1.6. Modele systemu wczesnego ostrzegania 18

2. ANALIZA WSKAŹNIKOWA FIRM INTERNET GROUP S.A. I COMARCH S.A. DOSTARCZAJĄCYCH USŁUGI INFORMATYCZNE I TELEINFORMATYCZNE
2.1. Analiza wskaźnikowa INTERNET GROUP S.A. 26
2.1.1. Ogólna charakterystyka spółki 26
2.1.2. Sprawozdawczość finansowa spółki 28
2.1.3. Analiza wskaźnikowa spółki 32
2.2. Analiza wskaźnikowa COMARCH S.A.  37
2.2.1. Ogólna charakterystyka spółki 37
2.2.2. Sprawozdawczość finansowa 39
2.2.3. Analiza wskaźnikowa spółki 41

3. PORÓWNANIE FIRM INTERNET GROUP S.A. I COMARCH S.A.
3.1. Funkcjonowanie spółek w branży IT 46
3.2. Analiza porównawcza kondycji finansowej analizowanych spółek z wykorzystaniem wskaźników 48

ZAKOŃCZENIE 56
BIBLIOGRAFIA 58
SPIS TABEL 61
SPIS WYKRESÓW 62
SPIS WZORÓW 63

Analiza finansowa przedsiębiorstwa na podstawie jego sprawozdań finansowych

Wstęp 2

Rozdział 1. Rola analizy finansowej 4
1.1. Znaczenie i cel analizy finansowej 4
1.2. Odbiorcy analizy finansowej 9
1.3. Miejsce analizy finansowej 12
1.4. Metody analizy finansowej 19

Rozdział 2. Źródła, narzędzia i techniki analizy finansowej 23
2.1. Materiał źródłowy analizy ekonomicznej 23
2.1.1. Bilans 25
2.1.2. Rachunek zysków i strat 26
2.1.3. Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych 27
2.1.4. Zestawienie zmian w kapitale własnym i informacja dodatkowa 28
2.2. Analiza pozioma i pionowa 33
2.3. Analiza wskaźnikowa 38

Rozdział 3. Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa DRAK 51
3.1. Wstępna analiza sprawozdań spółki 51
3.1.1. Analiza struktury i dynamiki bilansu 52
3.1.2. Analiza struktury i dynamiki rachunku zysków i strat 58
3.2. Analiza wskaźnikowa 61
3.3. Sytuacja finansowa firmy i jej perspektywy rozwojowe 67

Zakończenie 69
Bibliografia 71
Spis tabel 74
Spis wykresów 75
Spis rysunków 76

Analiza ekonomiczno-finansowa firmy handlowej

Wstęp 3

1. Istota, cele oraz źródła informacji dla potrzeb analizy finansowej przedsiębiorstwa 5
1.1. Istota oraz miejsce analizy finansowej w systemie analiz 5
1.2. Przedmiot i cele analizy finansowej w przedsiębiorstwie 7
1.3. Sprawozdania finansowe, jako źródła informacji dla potrzeb analizy finansowej 10
1.3.1. Bilans źródłem informacji o sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa 11
1.3.2. Ocena przydatności rachunku zysków i strat w analizie wyników finansowych firmy 13
1.3.3. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym 18
1.3.4. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych (cash flow) i jego znaczenie w analizie finansowej przedsiębiorstwa 20

2. Metody analizy finansowej 24
2.1. Pojęcie analizy finansowej i jej rola w procesie podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie 24
2.2. Metody analizy ekonomiczno-finansowej 27
2.3. Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa – analiza wskaźnikowa 31
2.3.1. Wskaźniki płynności finansowej 32
2.3.2. Wskaźniki rentowności 34
2.3.3. Wskaźniki sprawności działania 36
2.3.4. Wskaźniki zadłużenia 39

3. Zastosowanie metod analizy ekonomiczno-finansowej do oceny sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa Dr Irena Eris 44
3.1. Charakterystyka spółki oraz jej otoczenia 44
3.2. Analiza struktury majątkowej i kapitałowej 51
3.3. Analiza rachunku zysków i strat 58
3.4. Wskaźnikowa ocena kondycji finansowej Dr Irena Eris 61
3.4.1. Ocena płynności finansowej 61
3.4.2. Ocena rentowności przedsiębiorstwa 63
3.4.3. Wskaźniki sprawności działania 64
3.4.4. Wskaźniki zadłużenia 66

Zakończenie 68
Bibliografia 70
Spis tabel 72
Spis wykresów 73
Spis rysunków 74

Źródła finansowania inwestycji w jednostce samorządu terytorialnego

Wstęp 3

Rozdział I Ewolucja i zakres finansów lokalnych w Polsce 5
1.1 Miejsce finansów lokalnych w strukturze finansów publicznych 5
1.2 Rozwój dziedziny finansów samorządowych w Polsce 10
1.3 Zakres podmiotowy i przedmiotowy finansów lokalnych 22

Rozdział II Podstawy prawne finansów lokalnych w Polsce 28
2.1 Obowiązujące akty prawne i charakter prawny budżetu samorządowego 28
2.2 Struktura zewnętrzna i wewnętrzna budżetu samorządowego 47
2.3 Wpływ akcesji Polski do Unii Europejskiej na źródła finansowania jednostek samorządu terytorialnego 51

Rozdział III Źródła finansowania inwestycji komunalnych 58
3.1. Środki własne jednostek samorządu terytorialnego i wpłaty mieszkańców 64
3.2 Zewnętrzne źródła finansowania 69
3.3 Kapitał prywatny 83

Rozdział IV Finansowanie inwestycji przez jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie województwa śląskiego 87
4.1 Zadania i jednostki organizacyjne województwa śląskiego 87
4.2 Budżet województwa 90
4.3 Plan Rozwoju Województwa i źródła finansowania inwestycji 104

Zakończenie 124
Bibliografia 126
Spis tabel i rysunków 134

Znaczenie analizy finansowej dla rozwoju przedsiębiorstwa

Wstęp 2

Rozdział I. Sprawozdawczość finansowa jako źródło analizy finansowej w przedsiębiorstwie 4
1.1. Funkcje współczesnej rachunkowości 4
1.2. Podstawy prawne sprawozdawczości finansowej w Polsce 9
1.3. Ogólna charakterystyka sprawozdań finansowych 14
1.4. Rola i znaczenie analizy finansowej 21

Rozdział II. Podstawy teoretyczno-metodyczne analizy finansowej 27
2.1. Istota i przedmiot analizy finansowej 27
2.2. Podstawowe etapy metodyczne badań analitycznych 35
2.3. Metody analizy finansowej 41

Rozdział III. Sprawozdanie finansowe jako źródło oceny sytuacji finansowej
przedsiębiorstwa 48
3.1. Pionowa i pozioma analiza aktywów i pasywów bilansu 50
3.2. Pionowa i pozioma analiza rachunku zysków i strat oraz analiza rentowności firmy na podstawie wyniku finansowego 54
3.3. Rachunek cash flow w ocenie zmian płynności finansowej firmy 62
1.4. Istota standingu finansowego przedsiębiorstwa 64

Rozdział IV. Ocena pozycji finansowej firmy Amica Wronki S.A. na podstawie sprawozdań finansowych za lata 2004-2006 68
4.1. Charakterystyka działalności gospodarczej firmy Amica Wronki S.A. 68
4.2. Pionowa i pozioma analiza bilansu spółki Amica Wronki S.A. przy wykorzystaniu wskaźników ekonomicznych 71
4.3. Pionowa i pozioma analiza rachunku zysków i strat oraz analiza rentowności spółki Amica Wronki S.A. na podstawie wyniku finansowego 79

Zakończenie 86
Bibliografia 88
Spis rysunków, wykresów i tabel 91

Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Badana metodą wskaźnikowa

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. ROLA ANALIZY W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM 4
1. Pojęcie przedsiębiorstwa i jego formy organizacyjno – prawne 4
2. Charakterystyka celów przedsiębiorstwa 13
3. System planowania w przedsiębiorstwie 17

ROZDZIAŁ II. CHARAKTERYSTYKA ZASAD ANALIZY FINANSOWEJ 22
1. Pojęcie analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa 22
2. Przedmiot, zakres i cel analizy finansowej 26
3. Miejsce analizy finansowej w procesach decyzyjnych 31
4. Metody analizy finansowej 34
5. Charakterystyka analizy wskaźnikowej przedsiębiorstwa 38
6. Źródła analizy finansowej 53

ROZDZIAŁ III. OCENA SYTUACJI EKONOMICZNO – FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA BPH BOMI S.A. 61
1. Charakterystyka przedsiębiorstwa BPH BOMI S.A. 61
2. Wstępna analiza bilansu 64
3. Wstępna analiza rachunku zysków i strat 68
4. Badanie przepływów pieniężnych 71
5. Analiza wskaźnikowa 73
5.1. Rentowności 74
5.2. Płynności finansowej 75
5.3. Zadłużenia (obsługi długu) 77
5.4. Aktywności 78
6. Podsumowanie analizy przedsiębiorstwa BPH BOMI S.A. 80

ZAKOŃCZENIE 82
BIBLIOGRAFIA 84
Wykaz tabel 87
Wykaz rysunków 88
Wykaz wykresów 89

ZPORR jako instrument finansowania infrastruktury drogowej w powiecie

Wstęp 2

Rozdział I. Finansowanie infrastruktury drogowej 3
1. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 3
2. Sektorowy Program Operacyjny Transport 11
3. Fundusz Spójności 13

Rozdział II. Charakterystyka powiatu bielskiego 14
1. Informacje ogólne 14
2. Infrastruktura drogowa 15
3. Potrzeby powiatu w zakresie infrastruktury drogowej 18

Rozdział III. Wniosek aplikacyjny na zadanie inwestycyjne – przebudowa drogi powiatowej Nr 1691B Olszewo- Boćki 22
1. Analiza składanych wniosków o dofinansowanie z Funduszy Unijnych 22
2. Ogólna informacja o zadaniu przebudowa drogi Nr 1691B 22
3. Cel projektu i wskaźniki osiągania celów 23
4. Harmonogram realizacji zadania 25
5. Koszt projektu i źródło jego sfinansowania 25

Załącznik 28
Zakończenie 29
Bibliografia 30
Spis tabel i rysunków 32

Analiza finansowa zakładu gospodarki komunalnej

Wstęp 2

Rozdział I. Pojęcie i rola analizy finansowej w ocenie działalności przedsiębiorstwa 4
1.1. Istota, przedmiot i zakres analizy finansowej 4
1.2. Rodzaje analiz finansowych 10
1.3. Metody analizy finansowej 16
1.4. Źródła informacji wykorzystywanych w analizie finansowej 20

Rozdział II. Charakterystyka Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubomierzu 28
2.1 Podstawowe zasady funkcjonowania zakładu 28
2.2 Przedmiot działalności 33
2.3 Zarządzanie i organizacja 36

Rozdział III. Wstępna analiza sprawozdań finansowych 39
3.1. Analiza bilansu 40
3.2. Analiza rachunku zysków i strat 52
3.3. Analiza zmian w funduszu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubomierzu 62

Rozdział IV. Analiza wskaźnikowa 65
4.1. Płynność finansowa 66
4.2. Zadłużenie 70
4.3. Sprawność działania 76
4.4. Zyskowność 80

Zakończenie 86
Bibliografia 90
Spis tabel 94
Spis rysunków 96