Prace dyplomowe z dziedziny: Finanse

prace dyplomowe z finansów

Ocena finansowo-ekonomiczna przedsiębiorstwa

Wstęp 3
Rozdział I. Metodyka finansowo – ekonomicznej oceny przedsiębiorstw 4
1.1. Analiza ekonomiczna i finansowa 4
1.2. Sprawozdawczość finansowa jako podstawowe narzędzie oceny przedsiębiorstw 6
1.2.1. Bilans jako podstawowe sprawozdanie finansowe 7
1.2.2. Rachunek wyników 8
1.2.3. Rachunek przepływów pieniężnych 9
1.3. Wstępna ocena sprawozdawczości finansowej 11
1.4. Analiza wskaźnikowa 12
Rozdział II. Prezentacja Iławskich Zakładów Drobiarskich Ekodrob S.A. 15
2.1. Historia działalności 15
2.2. Oferta produktowa 17
2.3. Wyniki finansowe 19
2.4. Prezentacja sprawozdawczości finansowej 20
Rozdział III. Ocena finansowo – ekonomiczna Iławskich Zakładów Drobiarskich Ekodrob S.A. 25
3.1. Wstępna ocena sprawozdawczości finansowej 25
3.1.1. Bilans 25
3.1.2. Rachunek wyników 27
3.1.3. Rachunek przepływów pieniężnych 29
3.2. Wskaźnikowa ocena sprawozdawczości finansowej 31
3.2.1. Analiza płynności finansowej 31
3.2.3. Analiza rentowności 33
3.2.4. Analiza sprawności działania przedsiębiorstwa 34
3.3. Wnioski 35
Streszczenie 36
Zakończenie 37
Bibliografia 38

Leasing jako sposób pozyskania środków produkcji

Wstęp 3
Rozdział I. Środki produkcji w przedsiębiorstwie produkcyjnym 6
1.1. Produkcja i przebieg procesów produkcyjnych 6
1.1.1. Proces produkcyjny i jego struktura 8
1.1.2. Techniczne i organizacyjne przygotowanie procesu produkcyjnego 12
1.2. Organizacja produkcji w przedsiębiorstwie 16
1.3. Wdrażanie nowych technologii produkcyjnych 25
1.4. Sposoby finansowania inwestycji w środki produkcji 29
Rozdział II. Definicja leasingu i jego rodzaje 39
2.1. Istota pojęcia leasingu 39
2.2. Rodzaje leasingu 40
2.2.1. Leasing operacyjny a finansowy 40
2.2.2. Leasing bezpośredni a pośredni 41
2.2.3. Inne klasyfikacje leasingu 42
2.3. Aspekty prawno – podatkowe leasingu 53
Rozdział III. Specyfika leasingu 56
3.1. Rozwój transakcji leasingowych 56
3.2. Schemat transakcji leasingu 59
3.3. Leasing w Polsce 60
3.4. Prognoza rozwoju rynku leasingowego 61
Zakończenie 69
Bibliografia 70
Spis tabel i rysunków 74

Fundusze inwestycyjne oraz ich wyniki finansowe ING

Wstęp 4
Rozdział I. Rynek pieniężno-kapitałowy. Charakterystyka funduszu inwestycyjnego. 6
1.1. Konstytucyjne podstawy zasady wolności gospodarczej 6
1.1.2. Podstawy reglamentacji funkcjonowania rynku kapitałowego 8
1.1.3. Sposoby oddziaływania państwa na funkcjonowanie rynku kapitałowego 12
1.2. Pojęcie funduszu 12
1.3. Przedmiot działalności funduszu 14
1.4. Organy funduszu 17
1.5. Siedziba funduszu 20
1.6. Uczestnictwo w funduszu 21
Rozdział II. Charakterystyka poszczególnych rodzajów funduszy. 26
2.1. Założenia wyodrębnienia poszczególnych rodzajów funduszy 26
2.2. Konstrukcja funduszu otwartego 29
2.2.1. Fundusz otwarty 30
2.2.2. Fundusz specjalistyczny otwarty 30
2.3. Konstrukcja funduszu zamkniętego 33
2.3.1. Fundusz zamknięty 34
2.3.2. Fundusz specjalistyczny zamknięty 35
2.3.3. Fundusz mieszany 36
2.3.4. Fundusze venture capital 37
Rozdział III. Charakterystyka i wyniki finansowe ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. 46
3.1. Oferta i wybrane wyniki finansowe ING TFI 46
3.1.1. ING Fundusz Inwestycyjny Akcji 46
3.1.2. ING Fundusz Inwestycyjny Gotówkowy 49
3.1.3. ING Fundusz Inwestycyjny Obligacji 51
3.1.4. ING Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 53
3.1.5. ING Fundusz Inwestycyjny Zagranicznych Funduszy Dolarowych 56
3.2. Podsumowanie 56
Zakończenie 60
Bibliografia 62
Spis tabel 67
Spis rysunków 68
Spis wykresów 69
Spis schematów 70

Analiza pozycji finansowej hurtowni

STRESZCZENIE 1
SPIS TREŚCI 2
Wprowadzenie 3
Rozdział I. Metodyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie 5
1. Przedmiot i zakres analizy finansowej 5
2. Podmioty dokonujące oceny sytuacji finansowej i ich cele 9
3. Kryteria oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa 11
4. Klasyfikacja metod wykorzystywanych w analizie finansowej 15
5. Charakterystyka wybranych metod analizy finansowej 19
6. Istota analizy finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem 23
Rozdział II. Opis wybranej hurtowni artykułów chemicznych 25
1. Historia i oferta produktowa 25
2. Prezentacja sprawozdawczości finansowej 29
Rozdział III. Badanie kondycji finansowej Hurtowni Artykułów Chemicznych 37
1. Analiza otoczenia konkurencyjnego 37
2. Wstępna ocena sprawozdawczości finansowej 39
2.1. Ocena bilansu 39
2.2. Ocena rachunku zysków i strat 41
2.3. Ocena rachunku przepływów pieniężnych 43
3. Wskaźnikowa analiza sprawozdawczości finansowej wybranego przedsiębiorstwa 44
3.1. Analiza rentowności 44
3.2. Analiza zadłużenia 46
3.3. Analiza płynności finansowej 48
3.4. Analiza obrotowości 49
4. Ocena pozycji finansowej wybranego przedsiębiorstwa 51
5. Wykorzystanie wniosków analizy dla potrzeb zarządzania przedsiębiorstwem 51
Podsumowanie i wnioski 54
Literatura 55
Spis tabel 56
Spis rysunków 57

Analiza finansowa przedsiębiorstwa Sfinks Polska S.A.

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I. METODYKA ANALIZY FINANSOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE 5
1.1. Przedmiot i zakres analizy finansowej 5
1.2. Podmioty dokonujące oceny sytuacji finansowej i ich cele 9
1.3. Kryteria oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa 12
1.4. Klasyfikacja metod wykorzystywanych w analizie finansowej 15
1.5. Charakterystyka wybranych metod analizy finansowej 20
1.6. Istota analizy finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem 24
ROZDZIAŁ II. CHARAKTERYSTYKA SFINKS POLSKA S.A. 27
2.1. Informacje podstawowe o przedsiębiorstwie 27
2.2. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa 33
2.3. Działalność przedsiębiorstwa 37
2.4. Strategia i perspektywy rozwoju przedsiębiorstwa 41
ROZDZIAŁ III. PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE NARZĘDZI ANALIZY FINANSOWEJ 46
3.1. Analiza bilansu 51
3.2. Analiza rachunku zysków i strat 53
3.3. Analiza rachunku przepływów środków pieniężnych 55
3.4. Analiza wskaźnikowa 56
3.5. Ocena kondycji finansowej firmy 60
ZAKOŃCZENIE 63
BIBLIOGRAFIA 64
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 66

Analiza finansowa salonu samochodowego

Wstęp 3
Rozdział. I. Zakres oraz metodyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie 4
1.1. Analiza finansowa integralna częścią rachunkowości 4
1.2. Przedmiot oraz zakres finansowej analizy przedsiębiorstwa 8
1.3. Istota standingu finansowego przedsiębiorstwa 9
1.3.1. Wskaźniki płynności finansowej 9
1.3.2. Wskaźniki rentowności 12
1.3.3. Wskaźniki obrotowości 14
1.3.4. Wskaźniki zadłużenia 17
1.4. Pozostałe metody analizy finansowej 19

Rozdział. II. Znaczenie analizy finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem 23
2.1. Finansowa analiza w ocenie oraz rozliczeniu jednostki gospodarczej 23
2.2. Płaszczyzny analizy finansowej 25
2.3. Potencjał informacyjny sprawozdawczości finansowej 28
2.3.1. Bilans 30
2.3.2. Rachunek zysków i strat 32
2.3.3. Rachunek przepływów pieniężnych 34
2.3.4. Informacja dodatkowa 35
2.3.5. Zestawienie zmian w kapitale własnym 36
2.4. Cele rynkowego gospodarowania przesłanką analizy finansowej 38

Rozdział III. Ocena przedsiębiorstwa przy użyciu wybranych metod analizy finansowej na przykładzie salonu samochodowego „FOLWARK” Mirosław Niewiadomy Autoryzowany Dealer Forda 41
3.1. Powstanie i działalność salonu samochodowego 41
3.2. Wstępna ocena sprawozdawczości finansowej 45
3.3. Wskaźnikowa ocena działalności przedsiębiorstwa 50
3.3.1. Wskaźniki finansowej płynności 50
3.3.2. Wskaźniki rentowności 51
3.3.3. Wskaźniki obrotowości 52
3.3.4. Wskaźniki zadłużenia 53
3.4. Wnioski 54

Zakończenie 55
Załączniki 56
Bibliografia 63
Spis tabel 64
Spis rysunków 65

Analiza finansowa narzędziem oceny przedsiębiorstwa

Wstęp 3
Rozdział I. IDENTYFIKACJA ANALIZY FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA 5
1. Istota, przedmiot i zakres analizy finansowej 5
2. Metody analizy finansowej 8
3. Sprawozdawczość finansowa jako źródło informacji 13
4. Sposób sporządzania analiz 19
3.1. Analiza bilansu 19
3.2. Analiza rachunku zysków i strat 23
3.3. Badanie przepływów pieniężnych 24
3.4. Wskaźnikowa analiza sprawozdań finansowych 25
Rozdział II ANALIZA WSTĘPNA PRZEDSIĘBIORSTWA NA PODSTAWIE BILANSU W LATACH 2002-2005 28
1. Ogólna charakterystyka badanego przedsiębiorstwa 28
2. Istota bilansu 29
3. Analiza pionowa bilansu 35
3.1. Analiza wielkości struktury aktywów 35
3.2. Analiza wielkości struktury pasywów 37
4. Analiza pozioma bilansu 39
Rozdział III. ANALIZA WSTĘPNA PRZEDSIĘBIORSTWA NA PODSTAWIE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT W LATACH 2002-2005 51
1. Istota rachunku zysków i strat 51
2. Analiza uzyskanych przychodów 54
3. Analiza poniesionych kosztów 58
4. Analiza wyniku finansowego 63
Rozdział IV. ANALIZA WSKAŹNIKOWA PRZEDSIĘBIORSTWA „ALFA” SP.J. W LATACH 2002-2005 67
1. Analiza płynności finansowej 75
2. Analiza zadłużenia 79
3. Analiza rentowności 82
4. Analiza sprawności działania przedsiębiorstwa 86
Zakończenie 94
Wykaz wykorzystanej literatury 96
Spis tabel 98
Spis rysunków 100

Analiza finansowa jako narzędzie oceny

Wstęp

1. Działalność gospodarcza, istota i cele
1.1. Rodzaje przedsiębiorstw i ich specyfika
1.2. Czynniki wpływające na rozwój przedsiębiorstwa
1.3. Źródła finansowania działalności gospodarczej

2. Sprawozdawczość finansowa jako źródło danych do oceny prowadzonej działalności
2.1. Istota sprawozdawczości
2.2. Bilans
2.3. Rachunek zysków i strat
2.4. Rachunek przepływów pieniężnych

3. Analiza finansowa narzędziem oceny działalności podmiotów gospodarczych
3.1. Analiza finansowa, rodzaje i metody jej przeprowadzania
3.2. Pozioma i pionowa analiza bilansu
3.3. Analiza wskaźnikowa – założenia metodyczne
3.4. Analiza płynności
3.5. Analiza rentowności

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel i wykresów

Analiza finansowa firmy

1. Podstawy oceny przedsiębiorstw
1.1. Analiza ekonomiczna i finansowa
1.2. Sprawozdawczość finansowa
1.3. Bilans jako podstawowe sprawozdanie finansowe
1.4. Rachunek wyników
1.5. Analiza wskaźnikowa
1.6. Rachunek przepływów pieniężnych

2. Podstawowe informacje dotyczące xyz S.A.
2.1 Historia Spółki Akcyjnej xyz
2.2 Struktura organizacyjna xyz S.A.
2.3 Działalność spółki xyz S.A
2.3.1 Przedmiot działalności spółki
2.3.2 Geograficzna struktura sprzedaży
2.3.3 Asortymentowa struktura sprzedaży
2.4 Najważniejsze wydarzenia w spółce na przekroju trzech ostatnich lat
2.5 Analiza SWOT
2.6 Strategia i perspektywy rozwoju Spółki Akcyjnej xyz

3. Wstępna analiza bilansu i rachunku wyników
3.1. Analiza bilansu
3.2. Struktura kapitałowo-majątkowa
3.3. Analiza rachunku wyników

4. Analiza wskaźnikowa
4.1. Analiza rentowności
4.2. Analiza płynności finansowej
4.3. Analiza sprawności działania
4.4. Analiza zadłużenia (obsługi długu)

5. Przepływy środków pieniężnych w Spółce Akcyjnej xyz

Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

Wstęp 2
Rozdział I. Istota analizy finansowej i jej związki z rachunkowością 4
1. Rachunkowość jako nauka społeczna stosowana 4
2. Podstawowe zasady i funkcje rachunkowości finansowej 8
3. Podstawowe zasady i funkcje analizy finansowej 12
4. Cele i metody analizy finansowej 20
Rozdział II. Źródła analizy finansowej 24
1. Bilans 25
1.1. Ogólna budowa bilansu 25
1.2. Aktywa i Pasywa 27
1.3. Analiza pionowa i pozioma bilansu 30
2. Rachunek zysków i strat 31
2.1. Budowa rachunku zysków i strat 31
2.2. Podstawowe założenia analizy rachunku zysków i strat 33
3. Rachunek przepływów pieniężnych 35
3.1. Konstrukcja rachunku przepływów pieniężnych 35
3.2. Badanie cash flow 38
4. Informacja dodatkowa 39
5. Analiza wskaźnikowa 41
Rozdział III. Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa X S.A. 43
1. Ogólna charakterystyka Spółki 43
2. Analiza bilansu Spółki 46
3. Analiza rachunku zysków i strat Spółki 51
4. Rachunek przepływów pieniężnych 55
5. Analiza wskaźnikowa 59
5.1. Wskaźniki rentowności 59
5.2. Wskaźniki płynności finansowej 60
5.3. Wskaźniki rotacji 61
5.4. Wskaźniki finansowania 61
6. Ocena sytuacji finansowej Spółki 63
Podsumowanie 65
Bibliografia 66
Spis tabel i rysunków 69