Prace dyplomowe z kierunku: Finanse

prace dyplomowe z finansów

Ryzyko walutowe i jego wpływ na wyniki finansowe przedsiębiorstwa

Wstęp 3

Rozdział I. Istota ryzyka walutowego 5
1.1. Ryzyko a niepewność 5
1.2. Pojęcie waluty i kursu walut 10
1.3. Definicja ryzyka walutowego 13
1.4. Ekspozycja ryzyka walutowego 15
1.5. Przewidywania oraz kwantyfikacja ryzyka walutowego 20

Rozdział II. Instrumenty zabezpieczające rynek walutowy 26
2.1. Strategie zabezpieczające przed ryzykiem 26
2.2. Kontrakty walutowe 31
2.3. Opcje walutowe 35
2.4. Kontrakty pochodne oparte na opcjach 38
2.5. Walutowe kontrakty futures 42

Rozdział III. Ryzyko walutowe i jego wpływ na wyniki finansowe spółki AMICA S.A. 45
3.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa AMICA S.A. 45
3.2. Charakterystyka podstawowej działalności spółki 48
3.3. Prezentacja sprawozdawczości finansowej na podstawie bilansu i rachunku zysków i strat 49
3.4. Ryzyko walutowe i sposoby jego zabezpieczenia w spółce 51
3.5. Instrumenty zabezpieczające przed ryzykiem 52
3.6. Kształtowanie się wyniku finansowego oraz wnioski z przeprowadzonej analizy 55

Zakończenie 61
Bibliografia 63
Spis rysunków i tabel 66

Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie

STRESZCZENIE 2

WSTĘP 5

ROZDZIAŁ I. ORGANIZACJA FINANSÓW PRZEDSIĘBIORSTWA 7
1.1. Gospodarka finansowa przedsiębiorstwa 7
1.2. Istota zarządzania finansami firmy 13
1.3. Kapitał i wartości rzeczowe 19

ROZDZIAŁ II. PODSTAWY DECYZJI FINANSOWYCH FIRMY 27
2.1. Wartość i czas 27
2.2. Teoria portfolio 35
2.3. Stopa procentowa 37
2.4. Znaczenie analizy finansowej 42

ROZDZIAŁ III. ISTOTA I ROLA PLANOWANIA FINANSOWEGO W PRAKTYCE 47
3.1. Planowanie zysku 47
3.2. Technika Budżetowa 50
3.3. Planowanie ośrodków odpowiedzialności 53
3.4. Planowanie strategiczne 56
3.5. Plan kasowy i plan zapotrzebowania na kapitał 58

ZAKOŃCZENIE 69

BIBLIOGRAFIA 71

SPIS TABEL 73

SPIS RYSUNKÓW 74

Pozyskiwanie środków unijnych przez gminy. Doświadczenia Lwówka Śląskiego

Wstęp 4

Rozdział I Regulacje prawne funduszy unijnych 1
1.1. Fundusze przedakcesyjne 1
1.2. Cele i zadania polityki strukturalnej Unii Europejskiej 2
1.3. Instrumenty polityki regionalnej oraz źródła finansowania 4
1.3.1. Fundusze Strukturalne 4
1.3.2. Inicjatywy Wspólnoty, działania innowacyjne oraz pomoc techniczna 8
1.4. Narodowy Plan Rozwoju jako podstawa wykorzystania unijnych środków pomocowych 11
1.5. Dokumenty programowe jako podstawa wykorzystania środków unijnych 13
1.5.1. Główne założenia Narodowego Planu Rozwoju 13
1.5.2. Podstawowe kierunki wsparcia wspólnotowego 13
1.5.3. Charakterystyka programów operacyjnych 14

Rozdział II Procedury przyznawania pomocy z funduszy unijnych 21
2.1. Beneficjenci funduszy unijnych 21
2.2. Uwarunkowania zdecentralizowanego wdrażania funduszy strukturalnych 23
2.2.1. Uwarunkowania programowe systemu wdrażania funduszy strukturalnych 23
2.2.2. Uwarunkowania programowe NSRR 24
2.2.3. Uwarunkowania programowe NPR 27
2.3. Uwarunkowania organizacyjne systemu wdrażania funduszy strukturalnych 29
2.4. Uwarunkowania finansowe systemu wdrażania funduszy strukturalnych 33

Rozdział III Charakterystyka Lwówka Śląskiego 37
3.1. Historia Lwówka Śląskiego 37
3.2. Położenie gminy 39
3.3. Gospodarka i inwestycje w gminie 41
3.4. Turystyka w gminie 45
3.5. Podstawowe problemy gminy 49

Rozdział IV Pozyskiwanie środków unijnych przez Lwówek Śląski 52
4.1. Korzystanie ze środków funduszy Unii Europejskiej w gminie Lwówek Śląski 52
4.2. Źródła finansowania inwestycji we Lwówku Śląskim 54
4.3. Planowane inwestycje w gminie Lwówek Śląski 55

Rozdział V Analiza finansowania planowanych inwestycji w gminie Lwówek Śląski ze środków Unii Europejskiej – założenia na lata 2014 – 2020 58
5.1. Plan rozwoju lokalnego gminy Lwówek Śląski 2014-2020 58
5.2. Wieloletni plan inwestycyjny 60
5.3. Strategia rozwoju 62

Zakończenie 66
Wykaz cytowanej literatury 68
Wykaz źródeł prawa 70
Wykaz innych materiałów 71
Spis tabel 72
Spis rysunków 72
Załącznik I 73

Pozyskanie środków unijnych na finansowanie zadań gmin

Wstęp

Rozdział I. Zarządzanie finansami jednostek samorządu terytorialnego
1. System finansów samorządu terytorialnego z punktu widzenia zarządzania
2. Dochody jednostek samorządu terytorialnego po roku 2003
3. Zmiany źródeł dochodów
4. Warunki finansowania zadań i zarządzania finansami
5. Zarządzanie finansowe środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej

Rozdział II. Dysproporcje rozwoju społeczno-gospodarczego regionów w Polsce
1. Regionalne aspekty koniunktury gospodarczej
2. Różnicowanie mierników rozwoju oraz poziomu życia w Polsce
3. Polska polityka regionalna w aspekcie globalizacji
4. Polityka regionalna jako instrument podwyższania konkurencyjności polskich regionów

Rozdział III Pozyskiwanie środków unijnych
1. Unia Europejska- cele i środki realizacji
2. Fundusze przedakcesyjne instrumentami finansowymi UE
2.1. Program Phare
2.2. Program ISPA
2.3. Program SAPARD
3. Pozyskiwanie środków z funduszy Unii Europejskiej
4. Kryteria przyznawania pomocy jednostkom samorządu terytorialnego

Rozdział IV. Pozyskiwanie środków z funduszy unii europejskiej na finansowanie zadań gminy Stalowa Wola
1 Charakterystyka gminy Stalowa Wola
1.1 Gmina Stalowa Wola
1.2 Położenie geograficzne
3 Plany rozwojowe
2 Budżet gminy Stalowa Wola
3 Projekty realizowane przez gminę Stalowa Wola z funduszy unijnych

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków

Pośrednictwo finansowe na rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce

Wstęp

Rozdział 1.
Rozwój kredytu mieszkaniowego w Polsce
1.1 Pojęcie kredyt mieszkaniowy i jego zastosowanie
1.2 Ewolucja kredytu mieszkaniowego na przełomie ostatniego ćwierć wieku
1.3 Wkroczenie pośredników kredytowych oraz ich rozwój
1.4 Pokazanie różnych możliwości w zakresie doradztwa kredytowego

Rozdział 2.
Proces udzielania kredytu mieszkaniowego w bankach BGŻ S.A.,
PKO S.A. oraz za pośrednictwem Expandera. Porównanie tych możliwości
2.1 Kredyt mieszkaniowy w banku BGŻ S.A.
2.2 Kredyt mieszkaniowy w banku PKO S.A.
2.3 Kredyt mieszkaniowy u pośrednika Expandera

Rozdział 3.
Korzyści, wady oraz zalety zaciągania kredytu mieszkaniowego:
3.1 W banku BGŻ S.A
3.2 W banku PKO S.A
3.3 Za pośrednictwem Expandera

Podsumowanie i wnioski

Bibliografia

Płynność finansowa jako kryterium oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

rozdział teoretyczny pracy dyplomowej

Rozdział I. Płynność finansowa jako kryterium oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa 2
1.1. Pojęcie i znaczenie płynności w zarządzaniu przedsiębiorstwem 2
1.2. Statyczny i dynamiczny pomiar płynności finansowej 5
1.3. Wpływ kapitału obrotowego na płynność finansową 13
1.4. Wykorzystanie informacji z zakresu płynności finansowej 19

Perspektywy rozwoju prywatnych funduszy inwestycyjnych na przykładzie Investors TFI SA.

Wstęp 3

Rozdział I. Teoria analizy strategicznej przedsiębiorstwa 5
1. Analiza makrootoczenia 5
2. Analiza otoczenia konkurencyjnego 9
2.1. Zasady wyodrębniania sektora 9
2.2. Analiza pięciu sił konkurencji 11
2.3. Pozostałe metody 15
3. Analiza potencjału strategicznego firmy 16
3.1. Bilans strategiczny przedsiębiorstw 16
3.2. Analiza kluczowych czynników sukcesu 17
3.3. Analiza łańcucha wartości 21
3.4. Benchmarking 22
4. Analiza SWOT i inne metody prezentacji pozycji strategicznej przedsiębiorstwa 23
4.1. Analiza SWOT 23
4.2. Analiza PEST 25
4.3. Pozostałe metody 26
5. Podsumowanie 28

Rozdział II. Analiza Investors TFI SA. 30
1. Geneza powstania 30
2. Oferta produktowa 34

Rozdział III. Analiza strategiczna Investors TFI SA 40
1. Analiza PEST 40
2. Analiza pięciu sił konkurencji 53
3. Analiza łańcucha wartości 53
4. Analiza SWOT 58
5. Propozycje kierunków i możliwości rozwoju 61

Zakończenie 64

Bibliografia 67

Spis tabel 69

Spis rysunków 70

Perspektywy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

Wstęp 2

Rozdział I. Charakterystyka sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. 3
1.1. Pojęcie i istota małych i średnich przedsiębiorstw. 3
1.2. Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce narodowej. 9
1.3. Przedsiębiorstwo rodzinne jako specyficzny przykład małych i średnich przedsiębiorstw 18

Rozdział II. Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. 23
2.1. Rynkowe i społeczne bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. 23
2.2. Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw. 27
2.3. Światowe rozwiązania z zakresu wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. 41

Rozdział III. Zmiany funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw związane z przystąpieniem Polski do UE. Doświadczenia firmy „Pluszownia” Sp. z o.o. 44
3.1. Charakterystyka badanej firmy. 44
3.2. Zaobserwowane zmiany w funkcjonowaniu badanej firmy po 1.V.2004. 51
3.3. Wnioski płynące z badań. 56

Zakończenie 61

Bibliografia 63

Spis tabel 68

Płynność i rentowności branży metalowej

drugi i trzeci rozdział pracy dyplomowej

Rozdział II. Podstawowe narzędzia, metody i analiza efektywności zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie 2
2.1. Przedmiot i znaczenie płynności finansowej 2
2.2. Pojęcie i wpływ kapitału obrotowego na płynność finansową 12
2.3. Istota analizy wskaźnikowej i wskaźników płynności 20
2.4. Analiza cyklu zapasów, należności i zobowiązań 26
2.5. Wykorzystanie analizy przepływu środków pieniężnych do oceny sytuacji finansowej 33

Rozdział III. Analiza rentowności jako podstawa do oceny sytuacji finansowej 40
3.1. Istota i znaczenie analizy rentowności 50
3.2. Analiza rentowności sprzedaży, majątku i kapitału własnego 53
3.3. Ocena wskaźników rynku kapitałowego 58

W sumie 63 strony

Leasing w prawie bilansowym i podatkowym

Wstęp 3
Rozdział I. Charakterystyka i zakres leasingu 5
1.1. Pojęcie leasingu 5
1.2. Klasyfikacje leasingu 9
1.2.1. Leasing operacyjny i finansowy 9
1.2.2. Leasing bezpośredni a leasing pośredni 12
1.2.3. Klasyfikacja pod kątem waluty oraz oprocentowania umowy leasingu 14
1.2.4. Leasing krajowy a międzynarodowy 15
1.2.5. Inne rodzaje leasingu 16
1.3. Charakter umowy leasingu 17
Rozdział II. Leasing w prawie bilansowym 25
2.1. Zakres uregulowań prawnych 25
2.2. Pojęcie leasingu 27
2.3. Leasing operacyjny 30
2.3.1. Charakterystyka leasingu operacyjnego 30
2.3.2. Ewidencja leasingu operacyjnego 32
2.4. Leasing finansowy 35
2.4.1. Charakterystyka leasingu finansowego 35
2.4.2. Ewidencja leasingu finansowego 37
Rozdział III. Leasing w prawie podatkowym 43
3.1. Klasyfikacja umów leasingu dla potrzeb podatkowych 43
3.2. Leasing a podatek dochodowy 54
3.3. Leasing a podatek VAT 64
Zakończenie 77
Bibliografia 79
Spis tabel 85
Załącznik 86