Prace dyplomowe z kierunku Finanse

prace dyplomowe z finansów

Tradycyjne formy oszczędzania a inwestowanie

Wstęp 4

Rozdział I. Podstawowe pojęcia związane z oszczędzaniem 6
1.1. Istota oszczędzania 6
1.2. Gromadzenie oszczędności na rachunku bankowym 7
1.3. Oszczędzanie w wyniku inwestowania 13

Rozdział II. Tradycyjne formy oszczędzania 22
2.1. Istota oszczędzania na rachunkach oszczędnościowych 22
2.2. Istota oszczędzania na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych 28
2.3. Książeczki oszczędnościowe potwierdzające zawarcie umowy na rachunku 30

Rozdział III . Opis funduszy inwestycyjnych 36
3.1. Pojęcie funduszu 36
3.1.1. Przedmiot działalności 36
3.1.2. Organy i siedziba funduszu 38
3.1.3. Uczestnictwo w funduszu 40
3.2. Charakterystyka poszczególnych rodzajów funduszy 41

Rozdział IV. Produkty oszczędnościowe i inwestycyjne Banku PKO BP SA 48
4.1. Lokaty 48
4.1.1. Max Lokata 48
4.1.2. Lokata terminowa w walucie polskiej 49
4.1.3. Lokata w walucie wymienialnej 50
4.1.4. Lokata terminowa PROGRESJA 51
4.1.5. Lokata terminowa FORTUNA 53
4.2. Książeczki 54
4.2.1. Książeczka obiegowa 55
4.2.2. Książeczka terminowa 57
4.2.3. Książeczka mieszkaniowa – bez premii gwarancyjnej 58
4.2.4. Książeczka mieszkaniowa – z premią gwarancyjną 59
4.2.5. Książeczka mieszkaniowa z funduszem PKO Credit Suisse 60
4.3. Usługi maklerskie 61
4.4. Fundusze inwestycyjne 62
4.4.1. Fundusz Rynku Pieniężnego 62
4.4.2. Fundusz Skarbowy 63
4.4.3. Fundusz Akcji 63
4.4.4. Fundusz Akcji Nowa Europa 64
4.4.5. Fundusz Obligacji 65
4.4.6. Fundusz Obligacji Długoterminowych 65
4.4.7. Fundusz Zrównoważony 66
4.4.8. Plan Systematycznego Oszczędzania 67

Zakończenie 68
Spis literatury 69
Spis rysunków 71
Załączniki 72

Ryzyko w działalności gospodarczej np. Barlinek i Internet Group

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. ISTOTA RYZYKA I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM 5
1.1. Pojęcie ryzyka 5
1.2. Istota ryzyka korporacyjnego 15
1.3. Ogólna charakterystyka zarządzania ryzykiem 25
1.3.1. Identyfikacja ryzyka 25
1.3.2. Analiza ryzyka 26
1.3.3. Pomiar relacji zysk – ryzyko 29
1.3.4. Inicjatywy w zakresie poprawy zarządzania ryzykiem w organizacji 29

ROZDZIAŁ II. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM 31
2.1. Modele zarządzania ryzykiem 31
2.1.1. Zintegrowane Zarządzanie Ryzykiem – COSO II 31
2.1.2. Enterprise Risk Management (ERM) 42
2.2. Ocena skuteczności modelu zarządzania ryzykiem 45

ROZDZIAŁ III. RYZYKO W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA PRZYKŁADZIE BARLINEK S.A. ORAZ INTERNET GROUP S.A. 47
3.1. Źródła ryzyka w działalności gospodarczej badanych przedsiębiorstw 47
3.2. Identyfikacja rodzajów ryzyka w działalności gospodarczej 58

ROZDZIAŁ IV. OGRANICZANIE RYZYKA W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA PRZYKŁADZIE BADANYCH FIRM HANDLOWYCH 65
4.1. Metody ograniczania ryzyka w działalności gospodarczej 65
4.2. Formy reagowania na ryzyko w działalności gospodarczej 67
4.3. Zapobieganie ryzyku 71
4.4. Praktyka zarządzania ryzykiem 77

ZAKOŃCZENIE 83
BIBLIOGRAFIA 85
SPIS RYSUNKÓW 88
SPIS TABEL 89
Załącznik 90

Ryzyko cenowe i metody jego ograniczania

Wstęp 3

Rozdział I. Podstawowe zagadnienia związane z ryzykiem 5
1.1. Pojęcie ryzyka 5
1.2. Ryzyko a niepewność 9
1.3. Ryzyko handlowe i jego rodzaje 13
1.4. Definicja ryzyka cenowego jako elementu ryzyka handlowego 19
1.5. Rodzaje ryzyka cenowego 23

Rozdział II. Ograniczanie ryzyka cenowego za pomocą instrumentów pochodnych 26
2.1. Pojęcie pochodnego instrumentu finansowego 26
2.2. Podstawowe rodzaje pochodnych instrumentów finansowych 30
2.3. Prawna charakterystyka instrumentów pochodnych 34
2.4. Ograniczanie ryzyka jako motyw operacji terminowych 38

Rozdział III. Hedging jako metoda ograniczania ryzyka zmian cen 44
3.1. Pojęcie i rodzaje hedgingu 44
3.2. Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym 46
3.3. Strategie zabezpieczenia ryzyka stopy procentowej za pomocą transakcji financial futures 58
3.4. Zabezpieczenie przed ryzykiem cen podstawowych surowców i towarów konsumpcyjnych 59
3.5. Hedging w zabezpieczeniu wartości portfela akcji i wykorzystaniu kontraktu na obligacje 61

Rozdział IV. Instrumenty pochodne jako produkty zabezpieczenia ryzyka cenowego 65
4.1. Forward 65
4.2. Swap 69
4.3. Futures 74
4.4. Opcje 77

Zakończenie 79

Bibliografia 81

Spis rysunków 86

Roczne sprawozdanie finansowe jako źródło informacji o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

Wstęp 2

Rozdział I. Istota sprawozdawczości finansowej (zagadnienia teoretyczne) 4
1.1. Pojęcie, cel, cechy i funkcje sprawozdawczości finansowej 4
1.2. Pojęcie, zakres oraz zasady rachunkowości stosowane przy sporządzaniu sprawozdania finansowego 6
1.3. Ogólna charakterystyka elementów sprawozdania finansowego 15
1.4. Odbiorcy informacji pochodzących z rocznego sprawozdania finansowego i ich potrzeby informacyjne 23

Rozdział II. Istota analizy finansowej przedsiębiorstwa (zagadnienia teoretyczne) 25
2.1. Pojęcie, cel, kierunki i metody analizy finansowej 25
2.2. Pionowa i pozioma analiza bilansu oraz rachunku zysków i strat 29
2.3. Analiza bilansu oraz rachunku zysków i strat z wykorzystaniem wskaźników 39
2.4. Analiza rachunku przepływów pieniężnych 42

Rozdział III. Kryteria oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa 46
3.1. Ogólne wiadomości o analizie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa 46
3.2. Systemy wskaźników na potrzeby sytuacji finansowej przedsiębiorstwa 49
3.3. Metody oceny sytuacji finansowej 61

Rozdział IV. Identyfikacja i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa badanego 66
4.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa badanego 66
4.2. Prezentacja materiału liczbowego i jego interpretacja 71
4.3. Wnioski i propozycje 77

Zakończenie 86
Bibliografia 88
Spis tabel i rysunków 90

Sprawozdawczość jako podstawowe źródło informacji finansowej o przedsiębiorstwie

Wstęp 2

Rozdział I. Sprawozdawczość finansowa 4
1.1. Istota, funkcje cele sprawozdań finansowych 4
1.2. Ewidencja jako źródło danych do sprawozdawczości 11
1.3. Uregulowania prawne sprawozdawczości (ustawa o rachunkowości, MSR) 17

Rozdział II. Elementy sprawozdania finansowego 24
2.1.Pojęcie, istota, funkcje, rodzaje bilansów 24
2.2.Rachunek zysków i strat 30
2.3 Informacja dodatkowa jako element sprawozdania finansowego 37
2.4 Analiza rocznych sprawozdań finansowych 40

Rozdział III. Charakterystyka Muzeum Narodowego we Wrocławiu 45
3.1. Misja, cele i zadania Muzeum Narodowego we Wrocławiu 45
3.2. Ewidencja i sprawozdawczość finansowa w Muzeum 49
3.3. Analiza bilansu jednostki 55

Załączniki 62
Zakończenie 66
Bibliografia 68
Spis tabel i rysunków 70

Płynność finansowa jako wyznacznik kondycji finansowej przedsiębiorstwa

Wstęp 2

Rozdział I. Źródła analizy finansowej 4
1.1 Bilans jako podstawowe źródło sprawozdawczości finansowej 9
1.2 Ocena przydatności rachunków zysków i strat w analizie wyników finansowych firm 13
1.3 Sprawozdawczość z przepływów środków pieniężnych a ich znaczenie w analizie finansowej przedsiębiorstwa 20
1.4 Pojęcie płynności finansowej i jej determinanty 25

Rozdział II. Metody oceny płynności finansowej 31
2.1 Statyczne metody oceny płynności finansowej 31
2.1.1 Istota analizy wskaźnikowej i wskaźników płynności 31
2.1.2 Wskaźniki płynności w badaniu długookresowej płynności finansowej przedsiębiorstwa 35
2.1.3 Metody analizy płynności krótkookresowej 37
2.2 Dynamiczne metody oceny płynności finansowej 41
2.2.1 Wykorzystanie informacji o przepływach pieniężnych do oceny płynności finansowej firmy za pomocą wskaźników dynamicznych 45
2.3 Dodatkowe metody pomiaru płynności finansowej 52

Rozdział III. Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa przez pryzmat płynności finansowej na przykładzie WILBO S.A. 57
3.1 Charakterystyka badanej firmy 57
3.2 Ocena płynności finansowej z wykorzystaniem metod statycznych 60
3.3 Ocena płynności finansowej z wykorzystaniem metod dynamicznych 66

Zakończenie 76
Bibliografia 78
Spis rysunków, tabel i wykresów 81
Załączniki 82

Organizacja sieci dystrybucji funduszy inwestycyjnych

Wstęp 3

Rozdział I. Istota inwestowania 5
1.1. Pojęcie inwestycji 5
1.2. Klasyfikacja inwestycji 13
1.2. Czynniki wpływające na decyzje inwestycyjne 19

Rozdział II. Charakterystyka funduszu inwestycyjnego 28
2.1. Pojęcie funduszu inwestycyjnego 28
2.2. Rodzaje funduszy inwestycyjnych 32
2.3. Rozwój funduszy inwestycyjnych 41

Rozdział III. Organizacja sieci dystrybucji funduszy inwestycyjnych 52
3.1. Dystrybucja funduszy inwestycyjnych prowadzona przez banki 52
3.2. Dystrybucja funduszy prowadzona przez biura maklerskie 57
3.3. Dystrybucja funduszy prowadzona przez innych pośredników finansowych 60

Rozdział IV. Wynagradzanie sprzedawcy funduszy inwestycyjnych 65
4.1. Pojęcie i funkcje wynagrodzeń 65
4.2. Formy wynagrodzeń za pracę 69
4.3. Składniki wynagrodzeń sprzedawcy funduszy inwestycyjnych 76

Zakończenie 82
Bibliografia 84
Spis rysunków 90
Spis tabel 91

Organizacja i metody doradztwa finansowego

Wstęp

ROZDZIAŁ I.
Ogólna charakterystyka rynku finansowo-kapitałowego
1.1.Istota rynku finansowo-kapitałowego
1.2. Funkcje rynku kapitałowego
1.3. Podstawowe instrumenty rynku kapitałowego
1.4. Giełda Papierów Wartościowych

ROZDZIAŁ II.
Usługi doradztwa finansowego
2.1.Istota usług doradztwa finansowego
2.2.Zakres usług doradztwa finansowego
2.3.Rodzaje usług doradztwa finansowego

ROZDZIAŁ III.
Zasady specyfikacji usług doradztwa finansowego
3.1. Jakość usług
3.2. Poufność
3.3. Klasyfikacja klientów

ROZDZIAŁ IV.
Zakres działania doradcy finansowego
4.1. Makro- i mikroekonomiczna analiza rynku
4.2. Usługi i procedury bankowe
4.3. Rynek pieniężny i kapitałowy
4.4. Rynek instrumentów pochodnych
4.5. Rynek pośredników finansowych
4.6. Ochrona podmiotów na rynku finansowym
4.7. Inne

ROZDZIAŁ V.
PRZYPADEK DOMU MAKLERSKIEGO PEKAO SA
5.1. Ogólna charakterystyka
5.2. Oferowane usługi
5.3. Organizacja doradztwa finansowego

Wnioski
Zakończenie
Bibliografia

Ocena opłacalności inwestycji rzeczowej

Wstęp 3

1. Inwestycje i metody liczenia ich opłacalności 7
1.1. Pojęcie inwestycji 7
1.2. Decyzje inwestycyjne i ich uwarunkowania 13
1.3. Metody oceny opłacalności 18
1.3.1. Wstępna ocena finansowa projektów inwestycyjnych 19
1.3.2. Prosta metoda oceny finansowej projektów inwestycyjnych 22
1.3.3. Metody oceny projektów inwestycyjnych z wykorzystaniem dyskonta 26
1.3. Ryzyko inwestycji 34
1.3.1. Pojęcie ryzyka 34
1.3.2. Istota ryzyka inwestycji 40
1.3.3. Instrumenty finansowe minimalizujące ryzyko 44

2. Finansowanie inwestycji przedsiębiorstw 46
2.1. Źródła finansowania inwestycji rzeczowej 46
2.1.1. Istota procesu finansowania przedsiębiorstw 46
2.1.2. Cechy kapitału własnego i obcego 51
2.1.3. Rodzaje źródeł finansowania wykorzystywanych w przedsiębiorstwach 53
2.2. Ocena systemów finansowania przedsiębiorstw 61
2.2.1. Płynność finansowa 61
2.2.1. Rentowność przedsiębiorstwa 64

3. Analiza przedsięwzięć inwestycji w przedsiębiorstwie X 66
3.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa i przedsięwzięć inwestycyjnych 66
3.2. Źródła finansowania projektów inwestycyjnych 68
3.3. Ocena projektów inwestycyjnych z wykorzystaniem dyskontowych metod rachunku ekonomicznego 70

Zakończenie 76
Bibliografia 80
Spis rysunków 83
Spis tabel 84
Załączniki 85

Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa Opoczno S.A.

Wstęp 2

Rozdział I. Identyfikacja sytuacji finansowej przedsiębiorstwa 4
1.1. Istota, przedmiot i zakres analizy finansowej 4
1.2. Metody analizy finansowej 10
1.3. Sprawozdawczość finansowa jako źródło analizy finansowej 14
1.4. Sposób sporządzania analiz 17
1.4.1. Analiza bilansu 18
1.4.2. Analiza rachunku zysków i strat 23

Rozdział II. Analiza przedsiębiorstwa Opoczno S.A. na podstawie bilansu 27
2.1. Ogólna charakterystyka badanego przedsiębiorstwa 27
2.2. Istota bilansu 29
2.3. Analiza pionowa bilansu 35
2.3.1. Analiza wielkości i struktury aktywów 35
2.3.2. Analiza wielkości i struktury pasywów 38
2.4. Analiza pozioma bilansu 41

Rozdział III. Analiza przedsiębiorstwa Opoczno S.A. na podstawie rachunku zysków i strat 44
3.1. Istota rachunku zysków i strat 44
3.2. Analiza uzyskanych przychodów 49
3.3. Analiza poniesionych kosztów 51
3.4. Analiza wyniku finansowego 53

Zakończenie 56
Bibliografia 58
Spis tabel 60
Spis rysunków 61