Prace dyplomowe z kierunku: Finanse

prace dyplomowe z finansów

System finansowania oświaty w wybranych państwach Unii Europejskiej

Wstęp 3

Rozdział I. System i kluczowe aspekty oświaty w Unii Europejskiej 4
1.1. Struktura oświaty 4
1.2. Edukacja wczesnoszkolna 4
1.3. Kształcenie podstawowe i średnie 9
1.4. Nauczyciele 15
1.5. Języki obce 17
1.6. Szkolnictwo w Polsce 19

Rozdział II. Finansowanie oświaty w Unii Europejskiej 23
2.1. Europejski wymiar edukacji a zmiany w polskiej oświacie 23
2.2. Środki na edukację 29
2.3. Wydatki publiczne przeznaczone na edukację 30
2.4. Wahania w wysokości nakładów pomiędzy państwami 31
2.5. Problem średniego poziomu kształcenia 31
2.6. Szkoły prywatne a szkoły publiczne 32
2.7. Wynagrodzenia nauczycieli 32
2.8. Decyzje budżetowe władz centralnych i fundusze prywatne 33

Rozdział III. System i finansowania oświaty w wybranych państwach Unii Europejskiej 42
3.1. Finansowanie i zasady szkolnictwa w Anglii 42
3.1.1. Struktura systemu edukacji 42
3.1.2. Etapy edukacji 42
3.1.3. Szkoły państwowe i prywatne 45
3.2. Finansowanie i zasady szkolnictwa w Niemczech 46
3.2.1. Struktura systemu edukacji 46
3.2.2. Etapy edukacji 47
3.2.3. Szkoły państwowe i prywatne 51
3.3. Finansowanie i zasady szkolnictwa w Polsce 53
3.3.1. Struktura systemu edukacji 53
3.2.2. Etapy edukacji 53
3.2.3. Szkoły państwowe i prywatne 58

Zakończenie 60

Bibliografia 62

Spis tabel 66

Spis rysunków 67

GPW a venture capital jako korzystniejsza z form pozyskiwania kapitału przez małe i średnie przedsiębiorstwa

Wstęp 3

Rozdział I. Istota finansowania przedsiębiorstw 6
1.1. Istota finansowania działalności przedsiębiorstwa 6
1.2. Pojęcie kapitału 9
1.3. Rodzaje finansowania przedsiębiorstw 11
1.4. Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie 14
1.5. Formy pozyskiwania kapitału 15
1.6. Wnioski 21

Rozdział II. MSP a formy pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorstwa: venture capital i GPW 28
2.1. Istota MSP 28
2.2. Pozyskiwanie kapitału własnego ze źródeł wewnętrznych MSP 31
2.3. Pozyskiwanie kapitału własnego ze źródeł zewnętrznych MSP 33
2.3.1. Emisja akcji jako sposób zewnętrznego finansowania własnego przedsiębiorstwa 33
2.3.2. Długoterminowe finansowanie przedsiębiorstw przez fundusze venture capital 43
2.4. New Connect 47
2.5. Wnioski 48

Rozdział III. Venture capital jako korzystniejsza z form pozyskiwania zewnętrznego kapitału przez małe i średnie przedsiębiorstwa 51
3.1. Zalety finansowania venture capital 51
3.2. Zalety wejścia na Giełdę 54
3.3. Wady finansowania venture capital 60
3.4. Obawy przed wejściem na Giełdę 61
3.5. Wnioski 64

Zakończenie 69

Bibliografia 72

Spis tabel 75

Spis rysunków 76

Zarządzanie kapitałem obrotowym a płynność finansowa przedsiębiorstwa

Wstęp 3

Rozdział I. Kapitał obrotowy o jego pomiar 5
1.1. Istota kapitału obrotowego 5
1.2. Cykl kapitału obrotowego 8
1.3. Poziom i pomiar kapitału obrotowego 11
1.4. Źródła pochodzenia kapitału obrotowego 17

Rozdział II. Płynność finansowa i czynniki ją kształtujące 24
2.1. Istota i czynniki wpływające na płynność 24
2.2. Statystyczne metody badania płynności 28
2.3. Dynamiczne metody badania płynności 36
2.4. Inne metody pomiaru płynności 39

Rozdział III. Metody badania wpływu kapitału obrotowego netto na płynność finansową 43
3.1. Kapitał a płynność 43
3.2. Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy 50
3.3. Strategie zarządzania kapitałem obrotowym 53
3.4. Strategie finansowania aktywów obrotowych 57

Rozdział IV. Badanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy na przykładzie jednostki. 63
4.1. Charakterystyka badanej jednostki 63
4.2. Analiza sytuacji majątkowo-kapitałowej badanej jednostki 67
4.3. Pomiar płynności finansowej 72
4.4. Kształtowanie się kapitału obrotowego badanej jednostki 77
4.5. Zależność pomiędzy kapitałem obrotowym a płynnością 80

Zakończenie 84
Bibliografia 88
Spis tabel i rysunków 90

Sposoby pozyskiwania środków finansowych

Wstęp 2
Cel i zakres pracy 4

Rozdział I. Charakterystyka sektora małych przedsiębiorstw w Polsce i Unii Europejskiej 5
1.1. Podstawowe pojęcia i definicje 5
1.2. Sytuacja finansowa małych firm w Polsce 8
1.3. Formy organizacyjno-prawne 16
1.4. Rola małych przedsiębiorstw w krajach Unii Europejskiej 18
1.5. Wsparcie dla małych przedsiębiorstw w Unii Europejskiej 21

Rozdział II. Zasady funkcjonowania małych przedsiębiorstw 25
2.1. Cele przedsiębiorstwa 25
2.2. Rola kapitału przedsiębiorstwa 32
2.3. Charakterystyka zewnętrznych źródeł finansowania działalności przedsiębiorstwa 41

Rozdział III. Formy finansowania rozwoju małych i średnich firm 46
3.1. Fundusze venture capital 46
3.2. Fundusz Poręczeń Kredytowych BGK i Unii Europejskiej 49
3.3. Fundusze pomocowe dla małych przedsiębiorstw w Polsce 50
3.4. Private placement 53
3.5. Finansowanie poprzez fundusze inwestycyjne 54
3.6. Publiczny rynek kapitałowy 57

Zakończenie 63
Bibliografia 65
Spis tabel 70
Spis rysunków 71

Ryzyko walutowe i jego wpływ na wyniki finansowe przedsiębiorstwa

Wstęp 3

Rozdział I. Istota ryzyka walutowego 5
1.1. Ryzyko a niepewność 5
1.2. Pojęcie waluty i kursu walut 10
1.3. Definicja ryzyka walutowego 13
1.4. Ekspozycja ryzyka walutowego 15
1.5. Przewidywania oraz kwantyfikacja ryzyka walutowego 20

Rozdział II. Instrumenty zabezpieczające rynek walutowy 26
2.1. Strategie zabezpieczające przed ryzykiem 26
2.2. Kontrakty walutowe 31
2.3. Opcje walutowe 35
2.4. Kontrakty pochodne oparte na opcjach 38
2.5. Walutowe kontrakty futures 42

Rozdział III. Ryzyko walutowe i jego wpływ na wyniki finansowe spółki AMICA S.A. 45
3.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa AMICA S.A. 45
3.2. Charakterystyka podstawowej działalności spółki 48
3.3. Prezentacja sprawozdawczości finansowej na podstawie bilansu i rachunku zysków i strat 49
3.4. Ryzyko walutowe i sposoby jego zabezpieczenia w spółce 51
3.5. Instrumenty zabezpieczające przed ryzykiem 52
3.6. Kształtowanie się wyniku finansowego oraz wnioski z przeprowadzonej analizy 55

Zakończenie 61
Bibliografia 63
Spis rysunków i tabel 66

Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie

STRESZCZENIE 2

WSTĘP 5

ROZDZIAŁ I. ORGANIZACJA FINANSÓW PRZEDSIĘBIORSTWA 7
1.1. Gospodarka finansowa przedsiębiorstwa 7
1.2. Istota zarządzania finansami firmy 13
1.3. Kapitał i wartości rzeczowe 19

ROZDZIAŁ II. PODSTAWY DECYZJI FINANSOWYCH FIRMY 27
2.1. Wartość i czas 27
2.2. Teoria portfolio 35
2.3. Stopa procentowa 37
2.4. Znaczenie analizy finansowej 42

ROZDZIAŁ III. ISTOTA I ROLA PLANOWANIA FINANSOWEGO W PRAKTYCE 47
3.1. Planowanie zysku 47
3.2. Technika Budżetowa 50
3.3. Planowanie ośrodków odpowiedzialności 53
3.4. Planowanie strategiczne 56
3.5. Plan kasowy i plan zapotrzebowania na kapitał 58

ZAKOŃCZENIE 69

BIBLIOGRAFIA 71

SPIS TABEL 73

SPIS RYSUNKÓW 74

Pozyskiwanie środków unijnych przez gminy. Doświadczenia Lwówka Śląskiego

Wstęp 4

Rozdział I Regulacje prawne funduszy unijnych 1
1.1. Fundusze przedakcesyjne 1
1.2. Cele i zadania polityki strukturalnej Unii Europejskiej 2
1.3. Instrumenty polityki regionalnej oraz źródła finansowania 4
1.3.1. Fundusze Strukturalne 4
1.3.2. Inicjatywy Wspólnoty, działania innowacyjne oraz pomoc techniczna 8
1.4. Narodowy Plan Rozwoju jako podstawa wykorzystania unijnych środków pomocowych 11
1.5. Dokumenty programowe jako podstawa wykorzystania środków unijnych 13
1.5.1. Główne założenia Narodowego Planu Rozwoju 13
1.5.2. Podstawowe kierunki wsparcia wspólnotowego 13
1.5.3. Charakterystyka programów operacyjnych 14

Rozdział II Procedury przyznawania pomocy z funduszy unijnych 21
2.1. Beneficjenci funduszy unijnych 21
2.2. Uwarunkowania zdecentralizowanego wdrażania funduszy strukturalnych 23
2.2.1. Uwarunkowania programowe systemu wdrażania funduszy strukturalnych 23
2.2.2. Uwarunkowania programowe NSRR 24
2.2.3. Uwarunkowania programowe NPR 27
2.3. Uwarunkowania organizacyjne systemu wdrażania funduszy strukturalnych 29
2.4. Uwarunkowania finansowe systemu wdrażania funduszy strukturalnych 33

Rozdział III Charakterystyka Lwówka Śląskiego 37
3.1. Historia Lwówka Śląskiego 37
3.2. Położenie gminy 39
3.3. Gospodarka i inwestycje w gminie 41
3.4. Turystyka w gminie 45
3.5. Podstawowe problemy gminy 49

Rozdział IV Pozyskiwanie środków unijnych przez Lwówek Śląski 52
4.1. Korzystanie ze środków funduszy Unii Europejskiej w gminie Lwówek Śląski 52
4.2. Źródła finansowania inwestycji we Lwówku Śląskim 54
4.3. Planowane inwestycje w gminie Lwówek Śląski 55

Rozdział V Analiza finansowania planowanych inwestycji w gminie Lwówek Śląski ze środków Unii Europejskiej – założenia na lata 2014 – 2020 58
5.1. Plan rozwoju lokalnego gminy Lwówek Śląski 2014-2020 58
5.2. Wieloletni plan inwestycyjny 60
5.3. Strategia rozwoju 62

Zakończenie 66
Wykaz cytowanej literatury 68
Wykaz źródeł prawa 70
Wykaz innych materiałów 71
Spis tabel 72
Spis rysunków 72
Załącznik I 73

Pozyskanie środków unijnych na finansowanie zadań gmin

Wstęp

Rozdział I. Zarządzanie finansami jednostek samorządu terytorialnego
1. System finansów samorządu terytorialnego z punktu widzenia zarządzania
2. Dochody jednostek samorządu terytorialnego po roku 2003
3. Zmiany źródeł dochodów
4. Warunki finansowania zadań i zarządzania finansami
5. Zarządzanie finansowe środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej

Rozdział II. Dysproporcje rozwoju społeczno-gospodarczego regionów w Polsce
1. Regionalne aspekty koniunktury gospodarczej
2. Różnicowanie mierników rozwoju oraz poziomu życia w Polsce
3. Polska polityka regionalna w aspekcie globalizacji
4. Polityka regionalna jako instrument podwyższania konkurencyjności polskich regionów

Rozdział III Pozyskiwanie środków unijnych
1. Unia Europejska- cele i środki realizacji
2. Fundusze przedakcesyjne instrumentami finansowymi UE
2.1. Program Phare
2.2. Program ISPA
2.3. Program SAPARD
3. Pozyskiwanie środków z funduszy Unii Europejskiej
4. Kryteria przyznawania pomocy jednostkom samorządu terytorialnego

Rozdział IV. Pozyskiwanie środków z funduszy unii europejskiej na finansowanie zadań gminy Stalowa Wola
1 Charakterystyka gminy Stalowa Wola
1.1 Gmina Stalowa Wola
1.2 Położenie geograficzne
3 Plany rozwojowe
2 Budżet gminy Stalowa Wola
3 Projekty realizowane przez gminę Stalowa Wola z funduszy unijnych

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków

Pośrednictwo finansowe na rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce

Wstęp

Rozdział 1.
Rozwój kredytu mieszkaniowego w Polsce
1.1 Pojęcie kredyt mieszkaniowy i jego zastosowanie
1.2 Ewolucja kredytu mieszkaniowego na przełomie ostatniego ćwierć wieku
1.3 Wkroczenie pośredników kredytowych oraz ich rozwój
1.4 Pokazanie różnych możliwości w zakresie doradztwa kredytowego

Rozdział 2.
Proces udzielania kredytu mieszkaniowego w bankach BGŻ S.A.,
PKO S.A. oraz za pośrednictwem Expandera. Porównanie tych możliwości
2.1 Kredyt mieszkaniowy w banku BGŻ S.A.
2.2 Kredyt mieszkaniowy w banku PKO S.A.
2.3 Kredyt mieszkaniowy u pośrednika Expandera

Rozdział 3.
Korzyści, wady oraz zalety zaciągania kredytu mieszkaniowego:
3.1 W banku BGŻ S.A
3.2 W banku PKO S.A
3.3 Za pośrednictwem Expandera

Podsumowanie i wnioski

Bibliografia

Płynność finansowa jako kryterium oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

rozdział teoretyczny pracy dyplomowej

Rozdział I. Płynność finansowa jako kryterium oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa 2
1.1. Pojęcie i znaczenie płynności w zarządzaniu przedsiębiorstwem 2
1.2. Statyczny i dynamiczny pomiar płynności finansowej 5
1.3. Wpływ kapitału obrotowego na płynność finansową 13
1.4. Wykorzystanie informacji z zakresu płynności finansowej 19