Prace dyplomowe z kierunku: Finanse

prace dyplomowe z finansów

Charakterystyka polskiego rynku walutowego

WSTĘP 3
Rozdział 1
PODSTAWOWE POJĘCIA RYNKU WALUTOWEGO 6
1.1. Kwotowanie kursów walut 6
1.2. Uczestnicy rynku walutowego oraz motywy ich działania 10
1.3. Rodzaje instrumentów rynku walutowego 14
1.4. Organizacje Departamentu Gospodarki Pieniężnej w banku komercyjnym 19
Rozdział 2
PRODUKTY BANKOWE I GIEŁDOWE ORAZ STRATEGIE ZARZĄDZANIA POZYCJĄ WALUTOWĄ 22
2.1. Transakcje na rynku natychmiastowym 22
2.2. Transakcje rynku terminowego 24
2.3. Giełdowe kontrakty futures na waluty obce 31
2.4. Opcje walutowe 36
Rozdział 3
ZAWARCIE I ROZLICZENIE TRANSAKCJI 44
3.1. Schematy zawierania transakcji z bankiem 44
3.2. Sposoby rozliczania marży przez bank 49
3.3. Niepisane zasady zawierania transakcji i slang dealerski 52
3.4. Instrukcje płatnicze 56
Rozdział 4
WPŁYW WPROWADZENIA EURO NA ZAWARCIE I ROZLICZENIA TRANSAKCJI WALUTOWYCH 60
4.1. Wprowadzenie euro 60
4.2. Kryteria wejścia do Unii Walutowej i Gospodarczej 65
4.3. Rodzaje przeliczeń transakcji walutowych 69
4.4. Wpływ wprowadzenia euro na rynek pieniężny i walutowy 74
ZAKOŃCZENIE 83
Spis rysunków i tablic 85
Literatura 86

Modelowanie i prognozowanie rynków walutowych

Wstęp

Rozdział I.
Rynek walutowy – pojęcia i definicje
1. Geneza i rys historyczny rynku walutowego
2. Istota i rodzaje rynków i kursów walutowych
3. Tradycyjny rynek walutowy i jego uczestnicy
4. Nowy rynek walutowy
5. Opcje walutowe

Rozdział II.
Prognozowanie rynku
1. Analiza fundamentalna
1.1. Wskaźniki ekonomiczne
1.2. Wskaźniki aktywności konsumentów
2. Analiza techniczna
2.1. Założenia analizy technicznej
2.2. Schematy zachowania rynku – trendy wzrostowe, spadkowe i horyzontalne
2.3. Narzędzia analizy technicznej
3. Analiza fundamentalna a techniczna – różnice i podobieństwa

Rozdział III.
Zasady zarządzania ryzykiem
1. Ryzyko ekonomiczne
2. Ryzyko utraty wartości inwestycji (translation risk)
3. Ryzyko kursowe
4. Wybranie strategii zabezpieczającej z użyciem produktów bankowych i giełdy

Zakończenie
Spis tabel i wykresów
Bibliografia

Bezgotówkowe rozliczenia w przedsiębiorstwie

Wstęp 3
Rozdział I. Organizacja dystrybucji w przedsiębiorstwie 5
1. Istota i etapy dystrybucji 5
2. Kanały dystrybucji 10
3. Logistyka w dystrybucji 14
3.1. Wykorzystanie logistyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem 17
3.2. Wykorzystanie logistyki w polityce dystrybucji 21
Rozdział II. Uczestnicy procesu dystrybucji 27
1. Detaliści wysuwający żądania i właściciele wyników 27
2. Organizacje centralne jako przedstawiciele racjonalizacji 35
3. Konsumenci – końcowy etap procesu dystrybucji 40
Rozdział III. Organizacja rozliczeń bezgotówkowych w przedsiębiorstwie 48
3.1. Organizacja rozliczeń bezgotówkowych 48
3.2. Formy rozliczeń bezgotówkowych 52
3.3. Zatory płatnicze 63
Rozdział IV. Rozliczenia bezgotówkowe w dystrybucji produktu Ciech S.A. 69
4.1. Charakterystyka działalności i oferta przedsiębiorstwa 69
4.2. Prezentacja etapów i kanałów dystrybucji towarów 73
4.3. Organizacja rozliczeń i gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie 76
Zakończenie 86
Bibliografia 87
Spis tabel i rysunków 89

Analiza finansowa Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego JELFA S. A.

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ 1 PRZEDMIOT ANALIZY FINANSOWEJ 4
1.1. Istota i przedmiot analizy finansowej 4
1.2. Ogólna charakterystyka metod analizy finansowej 10
1.3. Sprawozdania finansowe – źródło danych analizy finansowej 16
1.3.1. Bilans 17
1.3.2. Rachunek zysków i strat 20
1.3.3. Rachunek przepływów pieniężnych 22
ROZDZIAŁ 2 METODY ANALIZY FINANSOWEJ 24
2.1. Analiza struktury i dynamiki bilansu 24
2.1.1. Analiza struktury aktywów 26
2.1.2. Analiza struktury pasywów 30
2.2. Analiza struktury rachunku zysków i strat 33
2.3. Analiza przepływów pieniężnych 37
ROZDZIAŁ 3 CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA FARMACEUTYCZNEGO JELFA S. A. 42
3.1. Informacje podstawowe o Przedsiębiorstwie Farmaceutycznym JELFA S. A. 42
3.2. Struktura organizacyjna Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego JELFA S. A. 47
3.3. Działalność Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego JELFA S. A. 52
3.4. Strategia i perspektywy rozwoju Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego JELFA S. A. 55
ROZDZIAŁ 4 PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE NARZĘDZI ANALIZY FINANSOWEJ 59
4.1. Analiza bilansu firmy Jelfa S.A. 59
4.2. Analiza rachunku zysków i strat 63
4.3. Analiza rachunku przepływów środków pieniężnych 64
4.4. Analiza wskaźnikowa 66
4.5. Ocena kondycji finansowej firmy Jelfa S.A. 72
ZAKOŃCZENIE 73
BIBLIOGRAFIA 74
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 76

Analiza finansowa przedsiębiorstwa X

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. METODYKA ANALIZ SPORZĄDZANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE 3
1.1. Pojęcie analizy ekonomicznej 3
1.2. Miejsce analizy finansowej w systemie analiz 4
1.3. Źródła danych potrzebne do analizy finansowej 7
1.4. Metody rachunkowe wykorzystane w analizach 8
ROZDZIAŁ II. CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA CIECH S.A. 11
2.1. Historia przedsiębiorstwa 11
2.2. Przedmiot działalności 13
2.3. Struktura organizacyjna 15
ROZDZIAŁ III. ANALIZA WYNIKU FINANSOWEGO W LATACH 2002-2004 W PRZEDSIĘBIORSTWIE X S.A. 19
3.1. Analiza bilansu 19
3.2. Analiza rachunku zysków i strat 20
3.3. Analiza podstawowych wskaźników ekonomicznych 23
3.4. Wyniki finansowe na lata 2014-2016 24
ZAKOŃCZENIE 26
BIBLIOGRAFIA 27
SPIS TABEL, WYKRESÓW I SCHEMATÓW 28

Ocena zarządzania kapitałem w przedsiębiorstwie Żywiec S.A

Wstęp
Rozdział I. Sprawozdanie finansowe w ocenie zarządzania kapitałem w przedsiębiorstwie
1.1 Analiza pionowa i pozioma bilansu
1.2 Analiza rachunku zysków i strat
1.3 Analiza przepływów finansowych (Cash-flow)
Rozdział II. Analiza wskaźnikowa w ocenie zarządzania kapitałem w przedsiębiorstwie Żywiec S.A.
2.1 Analiza płynności finansowej
2.2 Analiza obrotowości (produktywności)
2.3 Analiza wspomagania finansowego (długu)
2.4 Analiza rentowności
Rozdział III. Syntetyczna ocena zarządzania kapitałem w przedsiębiorstwie
3.1 Układy nierówności wielkości ekonomicznej
3.2 Model DuPont
3.3 Model MK (majątkowo-kosztowy)
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i wykresów

Zarządzanie wierzytelnościami w przedsiębiorstwie

WSTĘP 4
ROZDZIAŁ 1 ISTOTA WIERZYTELNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA 6
1.1. Definicje i klasyfikacje wierzytelności 6
1.2. Podstawowe problemy zarządzania wierzytelnościami 16
1.2.1. Cele zarządzania wierzytelnościami 16
1.2.2. Polityka w zakresie wierzytelności 20
ROZDZIAŁ 2 OGÓLNE ZAŁOŻENIA WINDYKACJI 30
2.1. Pojęcie i etapy windykacji należności 30
2.1.1. Windykacja przedsądowa 37
2.1.2. Windykacja sądowa 38
2.2. Przeszkody w ściąganiu należności i należności nieściągalne 44
2.3. Zatory płatnicze 50
ROZDZIAŁ 3 ZNACZENIE WIERZYTELNOŚCI W UJĘCIU EKONOMICZNYM 55
3.1. Rynek wierzytelności 55
3.2. Kryteria wyboru firmy windykacyjnej 60
3.3. Wskaźniki oceniające wierzytelności 65
3.4. Sposoby restrukturyzacji zobowiązań 69
ROZDZIAŁ 4 ZARZĄDZANIE WIERZYTELNOŚCIAMI NA PRZYKŁADZIE XXX 83
4.1. Charakterystyka XXX 83
4.2. Stosowane formy zabezpieczenia spłaty należności 96
4.3. Sposoby windykacji realizowane przez XXX 109
4.4. Sposoby windykacji realizowane przez zewnętrzne podmioty 114
ZAKOŃCZENIE 119
BIBLIOGRAFIA 121
SPIS TABEL 124
SPIS WYKRESÓW 125
SPIS RYSUNKÓW 126

Zarządzanie należnościami

Wstęp 3
Rozdział I. Należności jako część składowa kapitału obrotowego 5
1.1. POJĘCIE KAPITAŁU OBROTOWEGO 5
1.2. CYKL KAPITAŁU OBROTOWEGO 10
1.3. POJĘCIE I KLASYFIKACJA NALEŻNOŚCI 19
Rozdział II. Determinanty poziomu należności od kontrahentów 24
2.1. KREDYT KUPIECKI 24
2.2. OCENA WIARYGODNOŚCI KONTRAHENTÓW 29
2.3. UPUSTY CENOWE 40
2.4. WINDYKACJA NALEŻNOŚCI 42
Rozdział III. Ujęcie należności od kontrahentów w księgach rachunkowych 48
3.1. WYCENA I EWIDENCJA NALEŻNOŚCI W MOMENCIE ICH POWSTANIA 48
3.2. WYCENA NALEŻNOŚCI NA MOMENT BILANSOWY 53
3.3 INWENTARYZACJA NALEŻNOŚCI 55
Zakończenie 59
Bibliografia 61

Wpływ zapasów na wynik finansowy firmy

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. WYNIK FINANSOWY JAKO PODSTAWOWA KATEGORIA EKONOMICZNA ZYSKÓW PRZEDSIĘBIORSTWA 4
1.1. Przychody i koszty przedsiębiorstwa 4
1.2. Wynik finansowy 10
1.3. Miejsce wyniku finansowego w bilansie przedsiębiorstwa 13
1.4. Wynik finansowy w rachunku zysków i strat 17
1.5. Rola i znaczenie wyniku finansowego 21
ROZDZIAŁ II ZNACZENIE ZAPASÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE 23
2.1. Istota i potrzeba utrzymania zapasów 23
2.2. Klasyfikacja zapasów 27
2.3. Mierniki zapasów 31
ROZDZIAŁ III STEROWANIE ZAPASAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE 40
3.1. Koszty zapasów 40
3.1.1. Koszty tworzenia zapasów 41
3.1.2. Koszty utrzymania zapasów 43
3.1.3. Koszty wyczerpania zapasów 45
3.2. Mechanizm sterowania zapasami w przedsiębiorstwie 48
3.3. Modele zapasów 53
ROZDZIAŁ IV. GOSPODAROWANIE ZAPASAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE HANDLOWYM XXX 60
4.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa 60
4.2. Źródła zaopatrzenia 63
4.3. Warunki sprzedaży 66
4.4. Sytuacja finansowa przedsiębiorstwa 68
4.5. Poziom i rotacja zapasów 72
4.6. Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie 75
4.7. Wpływ gospodarowania zapasami na wynik finansowy firmy 79
ZAKOŃCZENIE 85
BIBLIOGRAFIA 87
SPIS TABEL 89
SPIS RYSUNKÓW 90

Kredyty pomostowe dla sektora MSP z dofinansowaniem z funduszy strukturalnych

KREDYTY POMOSTOWE DLA SEKTORA MSP Z DOFINANSOWANIEM Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH JAKO ELEMENT REALIZACJI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH NA PRZYKŁADZIE SPO WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIE 2.3 W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

Wstęp

Rozdział I.
Kredyty pomostowe i bariery w ich pozyskiwaniu, jako składniki procesów inwestycyjnych sektora MSP
1.1. Sektor MSP w Polsce
1.2. Bariery w rozwoju sektora MSP w Polsce
1.3. Wsparcie inwestycyjne sektora MSP w krajach Unii Europejskiej
1.4. Kredyt pomostowy jako element montażu finansowego

Rozdział II.
Sektor MSP w Strategicznych Ramach Odniesienia
2.1. System pomocy strukturalnej
2.2. Analiza Sektorowych Programów Operacyjnych Wzrostu Konkurencyjności Przedsiębiorstw
2.3. MSP w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia w Polsce
2.3.1. Regionalne Programy Operacyjne
2.3.2. Programy operacyjne
2.3.2.1. Innowacyjna Gospodarka
2.3.2.2. Kapitał Ludzki
2.3.2.3. Infrastruktura i Środowisko
2.3.2.4. Rozwój Polski Wschodniej
2.4. Zasady kwalifikowalności projektów i wydatków

Rozdział III.
Analiza Sektorowego Programu Operacyjnego wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw działanie 2.3. w województwie łódzkim
3.1. Województwo łódzkie – informacje wprowadzające
3.1.1. Sytuacja demograficzna
3.1.2. Poziom rozwoju gospodarczego województwa łódzkiego
3.1.3. Gospodarka i przemysł w województwie łódzkim
3.2. Zarządzanie Programem Wzrostu Konkurencyjności Przedsiębiorstw
3.2.1. Informowanie o Działaniu 2.3 SPO-WKP
3.2.2. Usługi związane z Działaniem 2.3 SPO-WKP
3.3. Ocena realizacji projektów

Podsumowanie i wnioski
Bibliografia
Spis tabel i wykresów
Spis załączników