Prace dyplomowe z kierunku: Finanse

prace dyplomowe z finansów

Kredyty pomostowe dla sektora MSP z dofinansowaniem z funduszy strukturalnych

KREDYTY POMOSTOWE DLA SEKTORA MSP Z DOFINANSOWANIEM Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH JAKO ELEMENT REALIZACJI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH NA PRZYKŁADZIE SPO WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIE 2.3 W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

Wstęp

Rozdział I.
Kredyty pomostowe i bariery w ich pozyskiwaniu, jako składniki procesów inwestycyjnych sektora MSP
1.1. Sektor MSP w Polsce
1.2. Bariery w rozwoju sektora MSP w Polsce
1.3. Wsparcie inwestycyjne sektora MSP w krajach Unii Europejskiej
1.4. Kredyt pomostowy jako element montażu finansowego

Rozdział II.
Sektor MSP w Strategicznych Ramach Odniesienia
2.1. System pomocy strukturalnej
2.2. Analiza Sektorowych Programów Operacyjnych Wzrostu Konkurencyjności Przedsiębiorstw
2.3. MSP w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia w Polsce
2.3.1. Regionalne Programy Operacyjne
2.3.2. Programy operacyjne
2.3.2.1. Innowacyjna Gospodarka
2.3.2.2. Kapitał Ludzki
2.3.2.3. Infrastruktura i Środowisko
2.3.2.4. Rozwój Polski Wschodniej
2.4. Zasady kwalifikowalności projektów i wydatków

Rozdział III.
Analiza Sektorowego Programu Operacyjnego wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw działanie 2.3. w województwie łódzkim
3.1. Województwo łódzkie – informacje wprowadzające
3.1.1. Sytuacja demograficzna
3.1.2. Poziom rozwoju gospodarczego województwa łódzkiego
3.1.3. Gospodarka i przemysł w województwie łódzkim
3.2. Zarządzanie Programem Wzrostu Konkurencyjności Przedsiębiorstw
3.2.1. Informowanie o Działaniu 2.3 SPO-WKP
3.2.2. Usługi związane z Działaniem 2.3 SPO-WKP
3.3. Ocena realizacji projektów

Podsumowanie i wnioski
Bibliografia
Spis tabel i wykresów
Spis załączników

 

Rynek usług leasingowych w Polsce

Wstęp 2
Rozdział I. Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 3
1.1. Źródła finansowania działalności inwestycyjnej przedsiębiorstwa. 3
1.2. Kapitał własny 6
1.3.Kapitał obcy 8
1.3.1.Kredyt bankowy 10
1.3.2. Kredyt pozabankowy 15
1.3.3. Leasing 16
1.3.4. Obligacje 17
1.3.5. Faktoring 19
1.3.6. Franchising 21
Rozdział II. Charakterystyka leasingu 24
2.1. Pojęci i istota leasingu. 24
2.2. Historia leasingu. 27
2.2.1 Historia leasingu na świecie. 27
2.2.2. Historia leasingu w Polsce. 29
2.3. Rodzaje leasingu 30
2.4. Wady i zalety leasingu 35
Rozdział III. Umowa leasingu 38
3.1. Strony umowy leasingu 38
3.2. Warunki zawarcia umowy leasingu 39
3.3. Prawa i obowiązki finansującego 45
3.4. Prawa i obowiązki korzystającego 48
3.5. Sposoby zabezpieczenia przedmiotu leasingu 49
3.6. Wypowiedzenie umowy leasingu 52
3.7. Podatkowe skutki umowy leasingu 54
Rozdział IV. Rynek usług leasingowych w Polsce 59
4.1. Rodzaje firm leasingowych 59
4.2. Klientela firm leasingowych 64
4.3. Struktura leasingowych środków trwałych i ich amortyzacja 68
Zakończenie 78
Bibliografia 79
Spis tabel i rysunków 81

Analiza finansowa źródłem informacji o przedsiębiorstwie

WSTĘP 3
Rozdział I Podstawowe elementy sprawozdawczości finansowej i ich wstępna analiza 5
1.1. Bilans jednostki gospodarczej 5
1.1.1. Aktywa bilansu 8
1.1.2. Pasywa bilansu 11
1.3. Rachunek zysków i strat 15
1.4. Informacja dodatkowa 17
1.5. Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych 18
1.6. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym 20
1.7. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 20
Rozdział II Istota i przedmiot analizy finansowej w jednostce gospodarczej 22
2.1. Istota analizy finansowej 22
2.2. Przedmiot analizy finansowej 23
2.3. Rodzaje i klasyfikacja analiz finansowych 26
2.4. Techniki, metody oraz etapy prac analitycznych 32
2.5. Formy prezentacji wyników analiz finansowych 37
2.6. Wycena i jej wpływ na analizę finansową 38
Rozdział III Znaczenie analizy finansowej w przedsiębiorstwie 42
3.1. Informacyjna rola analizy finansowej 42
3.2. Wykorzystanie analizy finansowej w utrzymaniu stanu równowagi ekonomicznej jednostki 46
3.3. Rola analizy finansowej w procesie zarządzania 49
3.4. Kierunki wykorzystania analizy finansowej 56
ZAKOŃCZENIE 59
BIBLIOGRAFIA 60
SPIS SCHEMATÓW 62

Wykorzystanie sprawozdań finansowych w ocenie finansowej firmy

Wstęp

ROZDZIAŁ I. Sprawozdawczość finansowa jako źródło oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
1.1. Rachunkowość w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa
1.2. Ogólna charakterystyka sprawozdań finansowych
1.3. Badanie sprawozdań finansowych

Rozdział II. Podstawy teoretyczno-metodyczne analizy finansowej
2.1. Istota i przedmiot analizy finansowej
2.2. Rola i znaczenie analizy finansowej
2.2. Podstawowe etapy badań analitycznych
2.3. Metody analizy finansowej

Rozdział III. Ocena sytuacji finansowej  firmy Plast-box na podstawie sprawozdań finansowych
3.1. Charakterystyka działalności gospodarczej firmy
3.2. Pionowa i pozioma analiza bilansu
3.3. Pionowa i pozioma analiza rachunku zysków i strat
3.4. Ocena rentowności firmy
3.5. Ocena sprawności działania

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i wykresów

Rynek usług leasingowych w Polsce

Wstęp    2
Rozdział I.  Charakterystyka leasingu    5
1.1. Pojęcie i istota leasingu    5
1.2. Geneza powstania leasingu    9
2.2.1. Leasing w USA    13
2.2.2. Leasing Wielkiej Brytanii    14
2.2.3. Leasing w Niemczech    15
2.2.4. Leasing w Polsce    16
1.3. Ekonomiczne przesłanki zastosowania leasingu    17
Rozdział II.  Rodzaje leasingu i ich charakterystyka    21
2.1. Leasing bezpośredni i pośredni    22
2.2. Leasing finansowy i operacyjny    24
2.3. Inne rodzaje leasingu    27
Rozdział III.  Leasing w praktyce obrotu gospodarczego    39
3.1. Strony transakcji    39
3.1.1. Leasingodawca    41
3.1.2. Leasingobiorca    44
3.2. Zawarcie umowy    45
3.3. Treść umowy leasingu, jej wykonywanie i zakończenie    47
Rozdział IV.  Rynek usług leasingowych w Polsce    53
4.1. Umowy leasingu po akcesji do UE    53
4.2. Leasing nieruchomości w Polsce    55
4.3. Leasing w Polsce w ujęciu statystycznym na tle Europy    61
4.4. Nowoczesne formy finansowania inwestycji    63
4.4.1. Factoring    63
4.4.2. Forfaiting    71
Zakończenie    79
Bibliografia    83
Spis tabel    87
Spis rysunków    89

Leasing w działalności biura turystycznego

WSTĘP    2
ROZDZIAŁ I. FORMY FINANSOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW    4
1.1. Źródła finansowania przedsiębiorstw    4
1.2. Kredyt jako kapitał obcy w przedsiębiorstwie    11
ROZDZIAŁ II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA LEASINGU    18
1. Podstawy prawne leasingu    18
2. Formy leasingu (operacyjny, finansowy, itd.)    24
3. Ekonomiczne przesłanki zastosowania leasingu    30
ROZDZIAŁ III. STUDIUM PRZYPADKU – ANALIZA DZIAŁALNOŚCI BIURA TURYSTYCZNEGO Z UWZGLĘDNIENIEM FINANSOWANIA ZA POMOCĄ LEASINGU    33
1. Charakterystyka działalności Spółki    33
2. Leasing    34
3. Kredyt    36
4. Analiza kredytu i leasingu – porównanie    37
ZAKOŃCZENIE    42
BIBLIOGRAFIA    44
SPIS TABEL    48

Ocena efektywności finansowej przedsiębiorstwa

Wstęp    5
Rozdział pierwszy    7
Znaczenie oceny efektywności finansowej spółki prawa handlowego    7
1.1. Ogólna charakterystyka znaczenia sprawozdawczości finansowej    7
1.2. Rola analizy finansowej Spółki prawa handlowego    11
1.3. Znaczenie analizy finansowej dla partnerów spółki    15
Rozdział drugi    19
Sprawozdania finansowe jako podstawa oceny efektywności finansowej Spółki prawa handlowego    19
2.1. Bilans w spółce prawa handlowego    19
2.1.1. Aktywa bilansu    22
2.1.2. Pasywa bilansu    25
2.2. Rachunek zysków i strat    30
2.3. Informacja dodatkowa    33
2.4. Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych    33
Rozdział trzeci    35
Metody oceny efektywności finansowej    35
3.1. Zarys metod oceny efektywności finansowej.    35
3.2. Analiza pozioma    35
3.3. Analiza pionowa    36
3.4. Analiza wskaźnikowa    37
3.5. Analiza piramidalna    52
Rozdział czwarty    59
Ocena efektywności na przykładzie „MAX MEDIA” Sp. z o.o.    59
4.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa    59
4.2. Analiza danych bilansu Spółki    59
4.2.1. Analiza pionowa bilansu    60
4.2.2. Analiza pozioma bilansu    64
4.3. Analiza wskaźnikowa    72
Zakończenie    74
Bibliografia    76
Spis tabel    78
Spis schematów    79
Aneks    80

Audyt wewnętrzny w Komendzie Stołecznej Policji

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. Podstawy prawne oraz standardy audytu wewnętrznego w jednostkach sektora Finansów publicznych

ROZDZIAŁ II. Audyt wewnętrzny – ujęcie teoretyczne

2.1 Określenie definicji audytu wewnętrznego
2.2 Podstawowe rodzaje audytów
2.3 Podmiotowy oraz przedmiotowy zakres audytu
2.4 Podstawowe obowiązki i zadania audytora wewnętrznego
2.5 Zarządzanie ryzykiem i analiza ryzyka w audycie wewnętrznym

ROZDZIAŁ III. Zasady funkcjonowania audytu wewnętrznego w Komendzie Stołecznej Policji

3.1 Zadania i cele audytu wewnętrznego oraz jego niezależność
3.2 Uprawnienia i obowiązki audytora wewnętrznego w Komendzie Stołecznej Policji
3.3 Planowanie audytu wewnętrznego
3.4 Ogólne zasady przeprowadzania audytu wewnętrznego oraz dokumentowanie wyników audytu
3.4 Akta audytu

ROZDZIAŁ IV. Przeprowadzenie zadania audytowego na przykładzie Wydziału Doskonalenia Zawodowego Komendy Stołecznej Policji oraz Wydziału Finansów i Budżetu Komendy Stołecznej Policji.

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

Finansowanie rozwoju małych przedsiębiorstw w gminie

Wstęp 3
Rozdział I MAŁE FIRMY W GOSPODARCE NARODOWEJ 6
1. Definicja przedsiębiorcy, przedsiębiorczości, przedsiębiorstwa 6
1.2. Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej 14
1.2.1. Rodzaje spółek 16
2. Systematyzacja małych firm 25
3. Sens istnienia oraz rola małych firm 31
Rozdział II FORMY WSPIERANIA ROZWOJU, FINANSOWANIE MAŁYCH FIRM 36
1. Umiejętność zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach 36
2. Finansowanie rozwoju 43
2.1. Formy finansowania 43
3. Niefinansowe formy wspierania małych przedsiębiorstw 54
Rozdział III INSTYTUCJE WSPOMAGAJĄCE FINANSOWANIE MAŁEJ FIRMY 58
1. Banki 58
1.1. Bank Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych S.A. (BISE) 58
1.2. Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) 59
2. Instytucje wysokiego ryzyka 60
2.1. Towarzystwo Inwestycji Społeczno – Ekonomicznych Sp. z o.o. 60
2.2. CARESBAC – Polska S.A. 62
2.3. Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa 63
3. Pozostałe instytucje finansujące rozwój małych przedsiębiorstw 65
3.1. Polsko – Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości 65
3.2. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 69
3.3. Fundacja Rolnicza 72
3.4. Polska Agencja Rozwoju Regionalnego (PARR) 73
3.5. Fundusz Mikro Sp. z o.o. 74
3.6. Rejonowy Urząd Pracy 76
Rozdział IV PODMIOTY GOSPODARCZE DZIAŁAJĄCE NA TERENIE MIASTA I GMINY NOWA DĘBA 78
1. Gmina Nowa Dęba – rys historyczny 78
2. Nowa Dęba ? podmioty gospodarcze 80
PODSUMOWANIE I WNIOSKI 82
BIBLIOGRAFIA 84

Diagnoza kondycji finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie Stalprodukt

Wstęp 4

Rozdział 1.  Analiza finansowa jako podstawa diagnozy kondycji finansowej firmy Stalprodukt S.A. 6

1.1. Istota i cele diagnozy ekonomicznej 6
1.2. Rola analizy finansowej w procesie diagnozowania firmy 9
1.3. Źródła informacji potrzebne do analizy finansowej 11
1.4. Metody analizy finansowej 18
1.5. Wykorzystanie analizy finansowej w strategicznym zarządzaniu 22

Rozdział 2.  Charakterystyka firmy Stalprodukt S.A. 24

2.1. Historia Spółki 24
2.2. Przedmiot działalności firmy 26
2.3. Struktura organizacyjna 33
2.4. Zasoby firmy i jej organizacja 36

Rozdział 3.  Analiza sytuacji finansowej Spółki 41

3.1. Ocena aktywności gospodarczej 41
3.2. Ocena płynności gospodarczej 46
3.3. Ocena rentowności sprzedaży i kapitałów 49

Rozdział 4. Analiza ryzyka gospodarczego 59

4.1. Struktura majątkowo-kapitałowa 59
4.2. Analiza progu rentowności 72
4.3. Analiza struktury wyniku finansowego 75
4.4. Wnioski 80
Podsumowanie 83
Bibliografia 85
Spis tabel 87
Spis schematów i wykresów 88
Spis wykresów 89