Prace dyplomowe z dziedziny: Finanse

prace dyplomowe z finansów

Analiza wyniku finansowego w przedsiębiorstwie Karcher

część teoretyczna pracy dyplomowej

ROZDZIAŁ I. Główne sprawozdania finansowe 2
1.1. Bilans 7
1.2. Rachunek zysków i strat 10
1.2.1. Wynik operacyjny 12
1.2.2. Wynik finansowy 13
1.2.4. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 13
1.2.5. Wynik brutto 13
1.3. Sprawozdanie pieniężne 14
1.4. Podatek dochodowy od osób prawnych jako element podziału obligatoryjnego wyniku finansowego 17
ROZDZIAŁ II. Elementy składające się na wynik finansowy 21
2.1. Koszty 22
2.2. Przychody 34
2.3. Podział wyniku finansowego 41

Anlaiza sprawozdawczości finasnowej przedsiębiorstwa

Wstęp 3
Rozdział I. Celowość i metodyka analizy sprawozdawczości finansowej 4
1.1. Istota, cel i zakres sporządzania sprawozdawczości finansowej 4
1.2. Zakres przedmiotowy sprawozdań finansowych 9
1.2.1. Bilans 11
1.2.2. Rachunek zysków i strat 12
1.2.3. Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych 13
1.3. Metody analizy sprawozdawczości finansowej 14
1.3.1. Analiza bilansu 17
1.3.2. Analiza rachunku zysków i strat 20
1.3.3. Badanie przepływów pieniężnych 22
1.3.4. Wskaźnikowa analiza sprawozdań finansowych 23
Rozdział II. Sprawozdanie finansowe jako podstawa analizy firmy 26
2.1. Jawność sprawozdań 26
2.2. Nowelizacja ustawy o rachunkowości 28
2.3. Elementy sprawozdania finansowego 31
2.4. Odbiorcy sprawozdawczości finansowej 32
2.5. Porównywalność danych 34
2.6. Polityka bilansowa 35
Rozdział III. Standing finansowy przedsiębiorstwa 40
3.1. Analiza rentowności 40
3.2. Analiza płynności 43
3.3. Analiza zadłużenia 46
3.4. Analiza efektywności 50
3.5. Analiza rynku kapitałowego 53
3.6. Analiza Du Ponta 56
Rozdział IV. Sprawozdawczość jako podstawa oceny działalności i projektowania polityki finansowej PKM DUDA S.A. 58
4.1. Prezentacja przedsiębiorstwa 58
4.2. Charakterystyka polityki rachunkowości 59
4.3. Wstępna analiza sprawozdawczości finansowej 60
4.3.1. Bilans 60
4.3.2. Rachunek zysków i strat 64
4.3.3. Rachunek przepływów pieniężnych 67
4.4. Analiza standingu finansowego 68
4.4.1. Analiza rentowności 68
4.4.2. Analiza płynności 71
4.4.3. Analiza zadłużenia 73
4.4.4. Analiza efektywności 75
4.5. Wnioski 78
Zakończenie 79
Załączniki 80
Bibliografia 82
Spis tabel 84
Spis rysunków 86

Analiza sprawności przedsiębiorstwa w zakresie ściągalności należności

Wstęp 3
Rozdział I. Prawne i praktyczne podstawy obrotu należnościami 5
1.1. Należności w świetle ustawy o rachunkowości i Kodeksu Cywilnego 5
1.2. Faktoring 11
1.2.1. Koszt faktoringu 13
1.2.2. Pojecie, rodzaje i funkcje faktoringu 14
1.2.3. Klasyfikacja umów faktoringowych 16
1.3. Forfaiting 18
1.4. Kompensata zobowiązaniami 22
Rozdział II. Metody monitorowania i prognozowania należności przedsiębiorstw 26
2.1. Metodyka oceny należności i ustalania okresu inkasa należności 26
2.2. Prognozowanie należności 30
2.3. Polityka opustów cenowych w przedsiębiorstwie 33
2.3.1. Opust „za płatność” i „za ilość” 33
3.2. Dyskonto sezonowe i opust funkcjonalny 35
2.4. Sposoby zabezpieczania należności przedsiębiorstw 36
2.5. Windykacja należności przez przedsiębiorstwo 43
Rozdział III. Efektywność procedury windykacji należności w Orange Polska S.A. 47
3.1. Ocena obrotowości (rotacji)należności na tle wyników finansowych 47
3.2. Prezentacja stosowanych procedurach windykacyjnych 51
3.3. Skuteczność procedur windykacyjnych 54
Zakończenie 58
Spis załączników 60
Bibliografia 67
Spis tabel i rysunków 69

Analiza płynności finansowej przedsiębiorstwa Wawel

Wstęp 2
Rozdział I. Teoretyczne aspekty analizy płynności finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem 4
1.1. Znaczenie analizy finansowej w przedsiębiorstwie 7
1.2. Istota analizy płynności finansowej przedsiębiorstwa 9
1.3. Sprawozdania finansowe jako podstawa oceny płynności finansowej przedsiębiorstwa 12
1.4. Metody analizy płynności finansowej przedsiębiorstwa 16
1.3.1. Statyczne metody analizy płynności finansowej przedsiębiorstwa 16
1.3.2. Dynamiczne metody analizy płynności finansowej przedsiębiorstwa 19
Rozdział II. Charakterystyka Wawel S. A. 25
2.1. Działalność eksploatacyjna i rozwojowa Wawel S.A. 25
2.2. Analiza wielkości i struktury produkcji 34
2.3. Majątkowe uwarunkowanie działalności przedsiębiorstwa 35
2.4. Czynniki ludzki w przedsiębiorstwie – wielkość i struktura 43
Rozdział III. Analiza płynności finansowej w firmie Wawel S. A. 46
3.1. Kształtowanie się wskaźników płynności finansowej w przedsiębiorstwie 46
3.2. Zyskowność a płynność finansowa w przedsiębiorstwie 54
Zakończenie 63
Bibliografia 65
Spis wykresów 67
Spis tabel 68
Spis rysunków 69

Analiza firmy ubezpieczeniowej ING Nationale-Nederlanden i ocena jej efektywności w zarządzaniu kapitałem

Wstęp 3
Rozdział I. Zarządzanie finansami zakładu ubezpieczeń 5
1. Istota zarządzania finansami zakładu ubezpieczeń 5
2. Zarządzanie aktywami zakładu ubezpieczeń 10
2.1. Aktywa zakładu ubezpieczeń 10
2.2. Strategie lokacyjne zakładów ubezpieczeń 12
3. Zarządzanie pasywami zakładu ubezpieczeń 14
3.1. Pasywa zakładu ubezpieczeń 14
3.2. Rezerwy techniczno – ubezpieczeniowe a działalność lokacyjna 16
4. Zarządzanie przychodami i kosztami zakładu ubezpieczeń 19
Rozdział II. Analiza zakładu ubezpieczeń 27
1. Podmioty wykorzystujące wyniki finansowe analiz zakładów ubezpieczeń 27
2. Źródła informacji na potrzeby analizy finansowej zakładu ubezpieczeń 33
3. Metodyka analizy sprawozdań finansowych 37
3.1. Analiza pozioma 38
3.2. Analiza pionowa 39
3.3. Analiza zależności 39
3.4. Analiza powiązań z rynkiem 40
4. Opinia i raport biegłych rewidentów 41
Rozdział III. Prezentacja ING Nationale – Nederlanden 47
1. Grupa ING 47
2. Oferta 48
2.1. Ubezpieczenia indywidualne 48
2.2. Ubezpieczenia grupowe 55
3. Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe 56
4. Wyniki finansowe i notowania 63
Rozdział IV. Analiza ING Nationale – Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego 69
1. Prezentacja sprawozdawczości finansowej 69
2. Wstępna analiza sprawozdawczości finansowej 77
3. Wskaźnikowa analiza sprawozdań finansowych 80
3.1. Analiza pozioma 80
3.2. Analiza pionowa 83
3.3. Analiza zależności 85
3.4. Analiza powiązań z rynkiem 88
4. Wnioski 90
Zakończenie 92
Bibliografia 94
Spis tabel 98
Spis rysunków 99

Analiza finansowa przedsiębiorstwa Żywiec S. A.

Wstęp 2
ROZDZIAŁ I. Analiza finansowa i jej znaczenie dla przedsiębiorstwa 4
1.1. Istota i zakres analizy finansowej 4
1.2. Znaczenie analizy w przedsiębiorstwie 11
ROZDZIAŁ II. Narzędzia i metody analizy finansowej 19
2.1. Źródła i wstępna analiza sprawozdań finansowych 19
2.1.1. Bilans 21
2.1.2. Rachunek zysków i strat 25
2.1.3. Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych 28
2.1.4. Zestawienie zmian w kapitale własnym 30
2.1.5. Informacja dodatkowa 31
2.2. Analiza wskaźnikowa jako jedna z metod analizy finansowej 32
2.2.1. Wskaźniki płynności finansowej 34
2.2.2. Wskaźniki rentowności 37
2.2.3. Wskaźniki obrotowości 40
2.2.4. Wskaźniki zadłużenia 43
Rozdział III. Analiza Grupy kapitałowej Żywiec S. A. 48
3.1 Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa Żywiec S. A. 48
3.2 Analiza przedsiębiorstwa Żywiec S. A. 51
3.3 Ogólna ocena Grupy kapitałowej Żywiec S. A. 69
Zakończenie 79
Bibliografia 81
Spis rysunków i tabel 84

Analiza finansowa przedsiębiorstwa

teoria do pracy dyplomowej

Rozdział I. Pojęcie analizy finansowej przedsiębiorstwa 2
1.1. Istota analizy w przedsiębiorstwie 2
1.2. Przedmiot i zakres analizy finansowej 6
1.3. Rodzaje analizy finansowej 10
1.4. Metody analizy finansowej 16
1.5. Sprawozdanie finansowe jako podstawowe źródło analizy finansowej 18
Rozdział II. Analiza finansowa przedsiębiorstwa w ujęciu teoretycznym 22
2.1. Wstępna analiza sprawozdań finansowych 22
2.1.1. Budowa analitycznego bilansu oraz rachunku zysków i strat 23
2.1.2. Analiza dynamiki i struktury danych bilansu 30
2.1.3. Analiza dynamiki i struktury danych rachunku zysków i strat 35
2.2. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych 37
2.2.1. Wskaźniki płynności 38
2.2.2. Wskaźniki rentowności 40
2.2.3. Wskaźniki zadłużenia 42
2.2.4. Wskaźniki sprawności działania 46

Podatek dochodowy od osób prawnych

Wstęp 2
Rozdział I. Analiza wyniku finansowego jako jedna z metod oceny działalności przedsiębiorstw 4
1. Pojęcie i cechy przedsiębiorstw 4
2. Klasyfikacja przedsiębiorstw 6
3. Metody oceny przedsiębiorstwa 8
4. Wynik finansowy jako miara oceny działalności przedsiębiorstwa 10
4.1. Pojęcie wyniku finansowego 10
4.2. Rachunek zysków i strat jako miernik oceny wyniku finansowego 10
4.3. Wskaźnikowa ocena wyniku finansowego 18
5. Czynniki wpływające na wynik finansowy 19
Rozdział II. Obciążenia podatkowe przedsiębiorstwa 25
1. Pojęcie i rodzaje podatków 25
2. Podatki obciążające przedsiębiorstwa 28
3. Wpływ podatków na wynik finansowy 40
Rozdział III. Specyfika podatku dochodowego od osób prawnych i jego wpływ na wynik finansowy przedsiębiorstwa 45
1. Podatek dochodowy od osób prawnych w 2007 roku 45
2. Ewidencja i rozliczanie podatku dochodowego od osób prawnych 52
3. Wpływ podatku dochodowego od osób prawnych na wynik finansowy przedsiębiorstwa 57
Rozdział IV. Wpływ podatku dochodowego na wyniki finansowe przedsiębiorstwa Panda sp z o.o. 65
1. Charakterystyka przedsiębiorstwa 65
2. Majątek przedsiębiorstwa i źródła jego finansowania 66
2.1. Charakterystyka majątku przedsiębiorstwa 66
2.2. Źródła finansowania majątku przedsiębiorstwa 68
3. Rachunek zysków i strat jako metoda oceny wyniku finansowego 70
3.1. Przychody ze sprzedaży 71
3.2. Koszty 74
4. Miejsce podatku dochodowego od osób prawnych w wyniku finansowym przedsiębiorstwa 77
Zakończenie 81
Bibliografia 86
Spis tabel i rysunków 88

Analiza finansowa przedsiębiorstwa

teoria z pracy dyplomowej

Rozdział I. Miejsce przedsiębiorstwa w gospodarce narodowej 2
1.1 Pojęcie gospodarki narodowej i jej podział. 2
1.2 Istota przedsiębiorstwa i jego zadania. 10
1.3 Znaczenie postępu techniczno – organizacyjnego na działalność przedsiębiorstwa 15
1.4 Pojęcie i rola zysku w rozwoju przedsiębiorstwa. 18
Rozdział II. Miejsce analizy finansowej w działalności przedsiębiorstwa. 22
2.1 Istota, przedmiot i rodzaje analiz. 22
2.2 Źródła analizy. 26
2.3 Techniki i etapy prac analitycznych. 31
2.4 Znaczenie analizy w działalności jednostek gospodarczych. 35

Analiza finansowa jako instrument oceny kondycji Żywiec S.A.

Wstęp 3
Rozdział I. Pojęcie i struktura sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa 5
1.1. Znaczenie analizy ekonomiczno – finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem 5
1.2. Istota, cel i zakres sporządzania sprawozdawczości finansowej 10
1.3. Podstawowe składniki sprawozdań finansowych 13
1.3.1. Bilans jednostki gospodarczej 13
1.3.2. Rachunek zysków i strat 15
1.3.3. Informacja dodatkowa 18
1.4. Pozostałe składniki sprawozdań finansowych 19
1.4.1. Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych 20
1.4.2. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym 21
1.4.3. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 22
Rozdział II. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych 24
2.1. Charakterystyka wybranych metod analizy finansowej 24
2.2. Narzędzia analizy wskaźnikowej 28
2.2.1. Analiza płynności finansowej 29
2.2.2. Analiza zadłużenia 32
2.2.3. Analiza rentowności 36
2.2.4. Analiza sprawności działania przedsiębiorstwa 38
2.3. Prezentacja wyników analizy finansowej 41
2.4. Wykorzystanie informacji płynącej z analizy do zarządzania przedsiębiorstwem 42
Rozdział III. Charakterystyka firmy Żywiec S.A. 45
3.1. Historia Spółki 45
3.2. Prezentacja podstawowej działalności przedsiębiorstwa 49
3.3. Zasoby firmy i jej organizacja 53
3.4. Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstwa 56
Rozdział IV. Ocena sytuacji ekonomiczno – finansowej na przykładzie przedsiębiorstwa Żywiec S.A. w latach 2014-2016 62
4.1. Wstępna analiza sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa 62
4.1.1. Analiza bilansu 62
4.1.2. Analiza rachunku wyników 66
4.2. Analiza standingu finansowego przedsiębiorstwa 68
4.1.1. Analiza płynności finansowej 68
4.1.2. Analiza zadłużenia 70
4.1.3. Analiza rentowności 71
4.1.4. Analiza sprawności działania przedsiębiorstwa 73
4.2. Wnioski z analizy 75
Załączniki 76
Zakończenie 81
Bibliografia 82
Spis tabel i rysunków 84