Archiwum kategorii: Finanse

prace dyplomowe z finansów

Leasing w świetle regulacji krajowych

Wstęp 2
Rozdział I. Istota leasingu 4
1.1. Historia leasingu 4
1.2. Współczesne pojęcie i rozwój leasingu 10
1.3. Rodzaje leasingu 13
1.3.1. Leasing finansowy i operacyjny 13
1.3.2. Leasing bezpośredni i pośredni 16
1.3.3. Inne klasyfikacje leasingu 17
1.4. Cele leasingu 22
1.5. Wady i zalety leasingu 24
Rozdział II. Leasing w polskim prawie cywilnym 27
2.1. Cywilnoprawne regulacje leasingu w Polsce 27
2.2. Umowa leasingu – aspekty cywilnoprawne 29
2.3. Podmioty transakcji leasingu według przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących umowy leasingu 38
Rozdział III. Leasing w polskim prawie publicznym 43
3.1. Klasyfikacja umów leasingu na gruncie przepisów ustaw o podatkach dochodowych 43
3.2. Leasing w świetle przepisów ustawy o podatku VAT 51
3.3. Leasing w przepisach rachunkowych 54
Zakończenie 63
Bibliografia 65
Spis rysunków i tabel 69
Załącznik 70

Wstęp

Umowy leasingu już od wielu lat funkcjonują w polskiej gospodarce, stając się jednym ze źródeł szybkiego pozyskiwania maszyn, urządzeń technicznych, samochodów, komputerów i innych środków trwałych. Leasing, mający cechy najmu, dzierżawy i kredytowej transakcji zakupu na raty, wszedł w gospodarką jako źródło finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych oraz jako skuteczna metoda wdrażania nowych technik i technologii. Leasing jest to forma finansowania inwestycji, która może być szczególnie atrakcyjna w dobie kłopotów z pozyskaniem środków finansowych, a zwłaszcza kredytów bankowych. W wielu bowiem przypadkach leasing jest łatwiejszy do uzyskania, niż kredyt bankowy, a często realnie tańszy od kredytu.

Do niedawna z leasingiem wiązało się wiele nieporozumień, głównie z uwagi na brak regulacji prawnej leasingu, przez ponad dziesięć lat jego egzystencji na polskim rynku. Konflikty leasingobiorców z urzędami skarbowymi oraz przykre konsekwencje kwestionowania poprawności kontraktów zniechęcały wielu potencjalnych klientów do korzystania z leasingu.
Dynamicznie rozwijający się rynek usług leasingowych oraz wprowadzone w ostatnich latach unormowania prawne w zakresie leasingu rodzą wiele problemów natury teoretycznej i praktycznej. Ich rozwiązywanie nie jest proste, zwłaszcza że w odmienny sposób problematykę leasingu normują przepisy Kodeksu cywilnego, prawa podatkowego i przepisy o rachunkowości.
Chcąc kompleksowo przedstawić problematykę leasingu celem niniejszej pracy było omówienie leasingu w świetle regulacji krajowych. Rozważania ujęto w trzech rozdziałach pracy.

W rozdziale pierwszym ukazano istotę leasingu. Na wstępie przedstawiono historię leasingu oraz współczesne pojęcie i rozwój leasingu. Następnie omówiono poszczególne rodzaje leasingu ze szczególnym uwzględnieniem leasingu finansowego i operacyjnego oraz leasingu bezpośredniego i pośredniego. W dalszej części rozdziału pierwszego zaprezentowano cele leasingu oraz wskazano jego wady i zalety.

W rozdziale drugim ukazano leasing w polskim prawie cywilnym. Rozważania rozpoczęto od wskazania cywilnoprawnych regulacji leasingu w Polsce. Następnie zdefiniowano umowę leasingu, wskazując jej aspekty cywilnoprawne. Pod koniec rozdziału drugiego przedstawiono podmioty transakcji leasingu według przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących umowy leasingu.

W rozdziale trzecim ukazano leasing w polskim prawie publicznym. W rozdziale tym omówiono klasyfikację umów leasingu na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zaprezentowano także leasing w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) oraz leasing w przepisach rachunkowych z uwzględnieniem ustawy o rachunkowości, oraz Krajowych i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.

Wszelkie rozważania, analizy i badania przeprowadzone w niniejszej pracy opierały się o dostępną literaturę przedmiotu, artykuły prasowe oraz raporty zamieszczone w Internecie oraz aktualne akty prawne i normatywne.

Leasing w przedsiębiorstwie na przykładzie przedsiębiorstwa MAT-BUD

Wstęp 3
Rozdział I. Ogólna charakterystyka leasingu 5
1.1. Geneza i rozwój leasingu 5
1.2. Pojęcie, istota i uczestnicy transakcji leasingowych 8
1.3. Rodzaje i formy leasingu 13
1.4. Zalety i wady leasingu 25
Rozdział II. Polskie regulacje prawne dotyczące leasingu 28
2.1. Leasing w Kodeksie cywilnym 28
2.2. Leasing w ustawach o podatku dochodowym 38
2.3. Leasing w ustawie o podatku od towarów i usług 43
2.4. Leasing w ustawie o rachunkowości 46
Rozdział III. Leasing a inne formy finansowania inwestycji przedsiębiorstwa 50
3.1. Leasing a środki własne przedsiębiorstwa 50
3.2. Leasing a kredyt bankowy 56
3.3. Leasing a najem lub dzierżawa 63
3.4. Leasing a sprzedaż 67
Rozdział IV. Leasing w przedsiębiorstwie budowlanym MAT-BUD 71
4.1. Ogólna charakterystyka badanego przedsiębiorstwa budowlanego 71
4.2. Leasing maszyn jako siła napędowa rozwoju przedsiębiorstwa budowlanego 74
4.3. Leasing maszyny budowlanej w przedsiębiorstwie w MAT-BUD 76
4.3.1. Założenia do przeprowadzonej analizy 76
4.3.2. Metodologia badań własnych 78
4.3.3. Analiza porównawcza finansowania inwestycji za pomocą leasingu i kredytu bankowego 80
4.3.4. Wnioski z przeprowadzonej analizy 88
4.4. Perspektywy rozwoju leasingu w przedsiębiorstwach budowlanych 90
Zakończenie 92
Bibliografia 94
Spis rysunków 99
Spis tabel 100

Wstęp

W państwach wysoko rozwiniętych leasing stanowi powszechnie stosowaną formę obrotu gospodarczego od ponad ćwierćwiecza. Od kilku lat zainteresowanie leasingiem wzrasta w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, w tym również w Polsce.

Leasing to zjawisko postrzegane w aspekcie ekonomiczno – prawno – organizacyjnym, funkcjonujące na szeroką skalę w gospodarce rynkowej, jako jeden z instrumentów finansowania inwestycji oraz w węższym zakresie w podmiotach gospodarczych, gdzie służy on przede wszystkim pozyskaniu składników majątku dla celów bieżącej działalności. Leasing można umiejscowić jako usługę na rynku kapitałowym, gdzie finansowane są inwestycje przedsiębiorstw. Leasing daje możliwość pozyskania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych w działalności gospodarczej. Dzięki dostępności leasingu możliwe staje się pokonanie barier kapitałowych ograniczających rozwój przedsiębiorstwa.

Wybór leasingu wiąże się z rachunkiem jego efektywności. Na jego opłacalność wpływa szereg czynników, z których najbardziej istotne to czynniki prawne, organizacyjne i ekonomiczne. Ich szczegółowa analiza pozwala wskazać, w jakich przypadkach leasing jest najlepszym rozwiązaniem dla polskiego przedsiębiorcy.

Celem niniejszej pracy było ukazanie istoty leasingu jako jednej z form finansowania inwestycji przedsiębiorstwa. Praca składa się z czterech rozdziałów, gdzie trzy pierwsze rozdziały stanowią rozważania teoretyczne, natomiast rozdział czwarty to empiryczna część niniejszej pracy.

W rozdziale pierwszym dokonano ogólnej charakterystyki leasingu. Na wstępie rozważań przedstawiono genezę i rozwój leasingu. Następnie zdefiniowano pojęcie transakcji leasingowej oraz przedstawiono jej istotę i uczestników. W rozdziale pierwszym przedstawiono także rodzaje i formy leasingu oraz wskazano zalety i wady leasingu.

W rozdziale drugim ukazano polskie regulacje prawne dotyczące leasingu. Przedstawiono leasing w Kodeksie cywilnym, leasing w ustawach podatkowych, leasing w ustawie o podatku od towarów i usług (VAT) oraz leasing w ustawie o rachunkowości.

W rozdziale trzecim porównano leasing na tle innych form finansowania inwestycji przedsiębiorstwa. Omówiono leasing a środki własne przedsiębiorstwa, leasing a kredyt bankowy, leasing a najem lub dzierżawę oraz leasing a sprzedaż.

W rozdziale czwartym dokonano analizy leasingu maszyn budowlanych w przedsiębiorstwie budowlanym. Rozważania rozpoczęto od ogólnej charakterystyki badanego przedsiębiorstwa budowlanego. Następnie wskazano istotę leasingu maszyn budowlanych jako siły napędowej rozwoju przedsiębiorstwa budowlanego. W dalszej części dokonano analizy leasingu maszyny budowlanej w porównaniu z kredytem bankowym w przedsiębiorstwie budowlanym. Pod koniec rozdziału ukazano perspektywy rozwoju leasingu w przedsiębiorstwach budowlanych.

Praca została napisana w oparciu o dostępną literaturę fachową, raporty i artykuły zamieszczone w prasie i w internecie oraz w oparciu o aktualne akty normatywne i prawne. Ponadto w pracy wykorzystano materiały wewnętrzne przedsiębiorstwa budowlanego MAT-BUD.

Leasing jako forma finansowania przedsiębiorstwa

Wstęp 2

Rozdział 1. Leasing jako forma finansowania działalności gospodarczej 4
1.1. Źródła finansowania działalności gospodarczej 4
1.2. Pojęcie i przedmiot leasingu 16
1.3. Rodzaje leasingu 18

Rozdział 2. Leasing w rachunkowości leasingobiorcy 23
2.1. Warunki umów leasingowych 23
2.2. Księgowe ujęcie umów leasingu operacyjnego 29
2.3. Księgowe ujęcie umów leasingu finansowego 33

Rozdział III. Leasing jako alternatywna forma kredytowania inwestycji 42
3.1. Koszt inwestycji finansowanej w formie leasingu 42
3.2. Porównanie leasingu z kredytem bankowym 51
3.3. Zalety i wady leasingu 54

Zakończenie 60
Bibliografia 63
Spis schematów 66

Wstęp

Leasing to zjawisko postrzegane w aspekcie ekonomiczno-prawno–organizacyjnym, funkcjonujące na szeroką skalę w gospodarce rynkowej, jako jeden z instrumentów finansowania inwestycji oraz w węższym zakresie w podmiotach gospodarczych, gdzie służy on przede wszystkim pozyskaniu składników majątku dla celów bieżącej działalności. Leasing można umiejscowić jako usługę na rynku kapitałowym, gdzie finansowane są inwestycje przedsiębiorstw. W państwach wysoko rozwiniętych stanowi on powszechnie stosowaną formę obrotu gospodarczego od ponad ćwierćwiecza. Od kilku lat wzrasta zainteresowanie leasingiem w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, w tym również w Polsce.

Z leasingiem wiązało się w ostatnich latach wiele nieporozumień, głównie z uwagi na brak regulacji prawnej leasingu, przez ponad dziesięć lat jego egzystencji na polskim rynku. Konflikty leasingobiorców z urzędami skarbowymi oraz przykre konsekwencje kwestionowania poprawności kontraktów zniechęcały wielu potencjalnych klientów do korzystania z leasingu. Ponadto mimo szumu wokół leasingu wiele osób nie do końca rozumie na czym polega ta forma finansowania działalności gospodarczej. Wśród inwestorów krążą czasami różne mity na jego temat, jego opłacalności i zagrożeń z nim związanych, które nie mają odbicia w rzeczywistości. Opinie o leasingu mają często charakter skrajny, tj. przecenia się zalety leasingu, nie dostrzegając wad lub odwrotnie.

Problematyka leasingu doczekała się na świecie bogatej literatury, licznych opracowań naukowych w ostatnim ćwierćwieczu. W Polsce piśmiennictwo na temat leasingu pozostaje wciąż ubogie. Prezentowane w literaturze tematu poglądy na temat natury leasingu skupiają się najczęściej na prawnych aspektach jego wykorzystania, pomijając inne, równie ważne przyczyny sięgania po leasing przez potencjalnych inwestorów. Niniejsza publikacja ma za zadanie zaprezentować wpływ różnych czynników: prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych na efektywność tej formy finansowania. Ich analiza, także w przekroju czasowym, pozwoli na zidentyfikowanie czynników otoczenia, które sprzyjały rozwojowi leasingu, powodowały i powodują, że jest on wybierany oraz takich, które hamują rozwój zjawiska. Oczywiście analizowane czynniki nie są jedynymi, kształtującymi oblicze polskiego leasingu, z pewnością jednak mają one najbardziej znaczący wpływ na jego zarówno dotychczasowy, jak i przy szły rozwój.

W niniejszej pracy podjęto próbę ukazania istoty leasingu jako alternatywnej formy finansowania inwestycji. Taki też był zasadniczy cel opracowania.

Praca składa się z trzech rozdziałów.

Rozdział pierwszy to leasing jako forma finansowania działalności gospodarczej: źródła finansowania działalności gospodarczej, pojęcie i przedmiot leasingu, rodzaje leasingu.

Rozdział drugi to leasing w rachunkowości leasingobiorcy: warunki umów leasingowych, księgowe ujęcie umów leasingu operacyjnego, księgowe ujęcie umów leasingu finansowego.

Rozdział trzeci to leasing jako alternatywna forma kredytowania inwestycji: koszt inwestycji finansowanej w formie leasingu, porównanie leasingu z kredytem bankowym oraz zalety i wady leasingu.

Całość opracowania powstała w oparciu o literaturę fachową, artykuły prasowe, akty prawne oraz źródła ze stron WWW.

Kredyt jako źródło finansowania małych i średnich przedsiębiorstw

Wstęp 2

Rozdział 1. Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw 4
1.1. Definicja i rodzaje małych i średnich przedsiębiorstw 4
1.2. Istota procesu finansowania przedsiębiorstwa 14
1.3. Rodzaje finansowania 20

Rozdział 2. Wybór źródeł finansowania MŚP 25
2.1. Podstawowe kryteria wyboru źródeł finansowania 25
2.2. Czynniki warunkujące wybór źródeł finansowania 30
2.3. Szanse i zagrożenia występujące przy wyborze źródeł finansowania 36

Rozdział 3. Kredyt bankowy jako źródło finansowania małych i średnich przedsiębiorstw 46
3.1. Pojęcie i rodzaje kredytów 46
3.2. Kredyty obrotowe 53
3.3. Kredyty inwestycyjne 57
3.4. Umowa kredytowa i jej realizacja 59

Rozdział 4. Kredytowania działalności gospodarczej na przykładzie ofert Banku Pekao S.A. oraz PKO PB 65
4.1. Finansowanie działalności bieżącej – Produkt Banku Pekao S.A 65
4.1.1. Limit debetowy 65
4.1.2. Kredyt w rachunku bieżącym 66
4.1.3. Kredyt Zaliczka 67
4.1.4. Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym 67
4.1.5. Karta kredytowa MasterCard Business 68
4.2. Finansowanie inwestycji 69
4.2.1. Kredyt inwestycyjny 69
4.2.2. Prosty kredyt inwestycyjny SIL 69
4.2.3. Prosty kredyt inwestycyjny na zakup środków transportu Auto SIL 70
4.2.4. Kredyt „Hipoteka dla Firm” 70
4.2.5. Kredyt „Unia” – nowa perspektywa finansowa 71
4.2.6. Kredyty preferencyjne (ARiMR) 71
4.3. Kredyty i pożyczki – Produkt Banku PKO BP 72
4.3.1. Oferta dla młodych 72
4.3.2. Oferta dla klientów indywidualnych 73
4.3.3. Oferta dla firm 75

Zakończenie 77
Bibliografia 82
Spis tabel i rysunków 86
Załączniki 87

Wstęp

Małe i średnie przedsiębiorstwa jako kategoria ekonomiczna stały się przedmiotem zainteresowania nauk ekonomicznych w Polsce w latach dziewięćdziesiątych. Było to naturalną konsekwencją procesu transformacji gospodarczej, w wyniku którego obok dużych przedsiębiorstw państwowych zaczęły powstawać przedsiębiorstwa małe i średnic, tworząc podstawy prywatnego sektora w gospodarce.
Powstanie sektora MSP wywołało wiele skutków ekonomicznych i społecznych. Po pierwsze, zainicjowano dyskusję nad definicją i klasyfikacją małych i średnich przedsiębiorstw. Istniejąca marginalna sprawozdawczość GUS nie przystawała do klasyfikacji krajów Unii Europejskiej, a to ograniczało możliwości i jakość badań oraz utrudniało dokonywanie porównań międzynarodowych i obserwowanie tendencji w ich rozwoju. Po drugie, zdefiniowanie oraz pomiar małych i średnich przedsiębiorstw stanowiły punkt wyjścia do badań nad problematyką ich funkcjonowania.

Zaczęto systematyzować uwarunkowania i bariery rozwoju MSP oraz zwracać uwagę na ograniczone źródła finansowania, coraz bardziej skomplikowane regulacje prawne, politykę podatkową i wysokie koszty pracy. Po trzecie, w wyniku napływającej do Polski pomocy zagranicznej w postaci funduszy, fundacji, pożyczek czy specjalistycznych kursów i szkoleń powstała, z jednej strony, potrzeba formułowania polityki ekonomicznej przez państwo i władze lokalne oraz, z drugiej strony, konieczność przygotowania przedsiębiorców do funkcjonowania w realiach gospodarki rynkowej. Pojawiła się zatem potrzeba badań nad problemem zakresu i skuteczności ingerencji państwa w sektorze MSP oraz profesjonalizacji spontanicznej przedsiębiorczości przez organizację obsługi i monitorowania przedsiębiorstw tej wielkości. Po czwarte, zaczęto stopniowo poszerzać ten obszar badawczy o problemy kapitału ludzkiego, kultury przedsiębiorstwa, innowacji, budowania przewagi konkurencyjnej MSP, formułowania strategii marketingowych czy stosowania nowoczesnych metod zarządzania.

Innowacje, a zwłaszcza tzw. nieustająca innowacyjność, są podstawą budowania strategii przetrwania przedsiębiorstwa, zwłaszcza w warunkach gospodarki opartej na wiedzy.

Postawy innowacyjne właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw przejawiają się również w ich otwartości na nowoczesne techniki zarządzania. Warto zastanowić się nad możliwościami zastosowania Internetu jako narzędzia promocji w małych firmach. Ze względu na ograniczony, w porównaniu z dużymi przedsiębiorstwami, dostęp do kapitału MSP powinny w swoich strategiach marketingowych świadomie i zdecydowanie wykorzystywać dostęp do przestrzeni internetowej. Efektywność promocji MSP poprzez Internet w znacznej mierze opiera się na umiejętności konstruowania profesjonalnej witryny WWW.
Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw, zwłaszcza innowacyjnych, związane jest immanentnie z jakością zasobów pracy, znajdującą wyraz w kompetencjach pracowników. Problemy harmonizacji wysokich standardów procesów wytwórczych i kompetencji zatrudnionych są przedmiotem wielu prac naukowych.

Brak środków finansowych utrudnia lub wręcz uniemożliwia przedsiębiorstwom prowadzenie bieżącej działalności gospodarczej. Bez własnych pieniędzy (własnego kapitału) bądź dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania firmy nie mogą też podejmować żadnych przedsięwzięć inwestycyjnych, które są konieczne dla ich długofalowego rozwoju. Całokształt działań powodujących dopływ do przedsiębiorstwa środków pieniężnych niezbędnych do jego bieżącego funkcjonowania i rozwoju w dłuższej perspektywie czasowej nazywamy finansowaniem działalności gospodarczej. Temu zagadnieniu poświęcona jest niniejsza praca.

Opracowanie składa się z czterech rozdziałów:

W pierwszym rozdziale przedstawiono źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw: definicja i rodzaje małych i średnich przedsiębiorstw, istota procesu finansowania przedsiębiorstwa, rodzaje finansowania.

Rozdział drugi to wybór źródeł finansowania MŚP: podstawowe kryteria wyboru źródeł finansowania, czynniki warunkujące wybór źródeł finansowania, szanse i zagrożenia występujące przy wyborze źródeł finansowania.

Rozdział trzeci to kredyt bankowy jako źródło finansowania małych i średnich przedsiębiorstw: pojęcie i rodzaje kredytów, kredyty obrotowe, kredyty inwestycyjne oraz umowa kredytowa i jej realizacja.

Rozdział czwarty to kredytowanie działalności gospodarczej na przykładzie ofert Banku Pekao S.A oraz PKO PB: finansowanie działalności bieżącej – Produkt Banku Pekao S.A., finansowanie inwestycji oraz kredyty i pożyczki – Produkt Banku PKO BP.

Praca powstała w oparciu o literaturę fachową, artykuły prasowe, akty prawne oraz źródła ze stron WWW i materiały wewnętrzne opisywanych banków.

Leasing jako alternatywna forma finansowania inwestycji

Wstęp 3

Rozdział I. Leasing w świetle polskiego prawa 5
1.1. Geneza i rozwój leasingu w Polsce i na świecie 5
1.2. Rozbieżności w definicji leasingu w polskim prawie 11
1.3. Rodzaje leasingu 18
1.3.1. Leasing pośredni 18
1.3.2. Leasing bezpośredni 19
1.3.3. Leasing operacyjny 19
1.3.4. Leasing finansowy 20
1.3.5. Leasing zwrotny 20
1.4. Podmioty leasingu 21
1.4.1. Leasingodawca 21
1.4.2. Leasingobiorca 22
1.4.3. Poręczyciel 22
1.4.4. Towarzystwo ubezpieczeniowe 22
1.4.5. Podmiot przerabiający samochód 24
1.5. Przedmioty leasingu 28
1.6. Podsumowanie rozdziału 29

Rozdział II. Leasing wobec konkurencyjnych form finansowania inwestycji 31
2.1. Porównanie leasingu z kredytem bankowym 31
2.2. Porównanie leasingu z umową najmu/dzierżawy 34
2.3. Leasing a pożyczka 36
2.4. Leasing a kwestia sprzedaży 38
2.5. Leasing samochodowy 40
2.6. Podsumowanie rozdziału 44

Rozdział III. Leasing w praktyce, czyli jego przewaga nad kredytem 46
3.1. Założenia do badań własnych 46
3.2. Metodologia badań własnych 48
3.4. Porównanie leasingu z kredytem 50
3.5. Wnioski z przeprowadzonych badań 51
3.6. Zalety i wady leasingu 53
3.7. Podsumowanie rozdziału 55

Zakończenie 57
Bibliografia 59
Spis tabel 62

Wstęp

Leasing to zjawisko postrzegane w aspekcie ekonomiczno – prawno – organizacyjnym, funkcjonujące na szeroką skalę w gospodarce rynkowej, jako jeden z instrumentów finansowania inwestycji oraz w węższym zakresie w podmiotach gospodarczych, gdzie służy on przede wszystkim pozyskaniu składników majątku dla celów bieżącej działalności. Leasing można umiejscowić jako usługę na rynku kapitałowym, gdzie finansowane są inwestycje przedsiębiorstw. W państwach wysoko rozwiniętych stanowi on powszechnie stosowaną formę obrotu gospodarczego od ponad ćwierćwiecza. Od kilku lat wzrasta zainteresowanie leasingiem w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, w tym również w Polsce.

Z leasingiem wiązało się w ostatnich latach wiele nieporozumień, głównie z uwagi na brak regulacji prawnej leasingu przez ponad dziesięć lat jego egzystencji na polskim rynku. Konflikty leasingobiorców z urzędami skarbowymi oraz przykre konsekwencje kwestionowania poprawności kontraktów zniechęcały wielu potencjalnych klientów do korzystania z leasingu. Ponadto mimo szumu wokół leasingu wiele osób nie do końca rozumie na czym polega ta forma finansowania działalności gospodarczej. Wśród inwestorów krążą czasami różne mity na jego temat, jego opłacalności i zagrożeń z nim związanych, które nie mają odbicia w rzeczywistości. Opinie o leasingu mają często charakter skrajny, tj. przecenia się zalety leasingu, nie dostrzegając wad lub odwrotnie.

Problematyka leasingu doczekała się na świecie bogatej literatury, licznych opracowań naukowych w ostatnim ćwierćwieczu. W Polsce piśmiennictwo na temat leasingu pozostaje wciąż ubogie. Prezentowane w literaturze tematu poglądy na temat natury leasingu skupiają się najczęściej na prawnych aspektach jego wykorzystania, pomijając inne, równie ważne przyczyny sięgania po leasing przez potencjalnych inwestorów.

W niniejszej pracy przedstawiono istotę leasingu jako alternatywnej formy finansowania inwestycji. W pracy postawiono tezę, że dla przedsiębiorstwa finansowanie inwestycji w formie leasingu jest bardziej opłacalne, a niżeli w formie kredytu.

Praca składa się z trzech rozdziałów. Dwa pierwsze rozdziały ukazują rozważania teoretyczne, natomiast rozdział trzeci to empiryczna część niniejszej pracy.

W rozdziale pierwszym ukazano leasing w świetle polskiego prawa. Na wstępie przedstawiono genezę i rozwój leasingu w Polsce i na świecie oraz omówiono rozbieżność definicji leasingu w polskim prawie. Następnie omówiono poszczególne rodzaje leasingu, w tym zdefiniowano leasing pośredni, bezpośredni, operacyjny, finansowy oraz zwrotny. W rozdziale pierwszym przedstawiono także podmioty leasingu z uwzględnieniem leasingodawcy, leasingobiorcy, poręczyciela, towarzystwa ubezpieczeniowego oraz podmiotu przerabiającego samochód. W ostatniej części rozdziału pierwszego przedstawiono przedmioty leasingu.

W rozdziale drugim poruszono problematykę leasingu wobec konkurencyjnych form finansowania inwestycji. W rozdziale tym porównano leasing z kredytem bankowym, leasing z najmem i dzierżawą oraz leasing z pożyczką. Ponadto w rozdziale tym omówiono leasing a kwestie sprzedaży oraz leasing samochodowy.

W rozdziale trzecim przedstawiono leasing w praktyce, czyli jego przewagę nad kredytem. Rozważania rozpoczęto od przedstawienia założeń do badań własnych. Następnie przedstawiono metodologię badań własnych. W dalszej części rozdziału dokonano porównania leasingu z kredytem oraz przedstawiono wnioski z przeprowadzonych badań. Pod koniec rozdziału trzeciego wskazano podstawowe zalety i wady wynikające z finansowania inwestycji za pomocą leasingu oraz korzyści stosowania leasingu dla pozyskania środków trwałych jako alternatywy ich zakupu na kredyt.

Wszelkie rozważania, analizy i badania przeprowadzone w niniejszej pracy opierały się na o dostępną literaturę przedmiotu, artykuły prasowe oraz raporty zamieszczone w Internecie oraz aktualne akty prawne i normatywne.

Instrumenty finansowe w ujęciu księgowym na przykładzie NFOŚiGW

STRESZCZENIE 3
WSTĘP 4

ROZDZIAŁ I.
POJĘCIE I KLASYFIKACJA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
1.1. Definicja instrumentów finansowych 5
1.1.1. Pojęcie instrumentów finansowych według ustawy o instrumentach finansowych 8
1.1.2. Pojęcie instrumentów finansowych według ustawy o rachunkowości 8
1.1.3. Instrumenty finansowe w świetle MSR 39, MSR32 i MSSF 7 10
1.2. Rola instrumentów finansowych 14
1.3. Klasyfikacja instrumentów finansowych 15
1.3.1. Klasyfikacja w zależności od rodzaju instrumentów finansowych 16
1.3.1.1. Instrumenty właścicielskie 16
1.3.1.2. Instrumenty dłużne (wierzycielskie) 18
1.3.1.3. Instrumenty pochodne 20
1.3.2. Klasyfikacja instrumentów finansowych ze względu na ujęcie w sprawozdaniu finansowym 22
1.3.2.1. Instrumenty długoterminowe 22
1.3.2.2. Instrumenty krótkoterminowe 23
1.3.2.3. Instrumenty wyceniane metodą praw własności 24

ROZDZIAŁ II.
ZASADY WYCENY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
2.1. Podstawowe zagadnienia związane z wyceną instrumentów finansowych 26
2.2. Początkowe ujęcie w księgach 32
2.3. Wycena na dzień wyłączenia z ksiąg 35
2.4. Wycena na dzień bilansowy 37
2.5. Wycena instrumentów finansowych wyrażonych w walutach obcych 39
2.6. Wycena zobowiązań finansowych 40
2.7. Utrata wartości aktywów finansowych 41
2.8. Przeszacowanie instrumentów finansowych 44

ROZDZIAŁ III.
CHARAKTERYSTYKA NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
3.1. Status prawny badanej jednostki 49
3.2. Statut i struktura organizacyjna badanej jednostki 51
3.3. Zasady działalności funduszu 54
3.4. Majątek badanej jednostki 61

ROZDZIAŁ IV.
ANALIZA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W NARODOWYM FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
4.1. Organizacja systemu rachunkowości 65
4.2. Zasady wyceny aktywów i pasywów 67
4.3. Księgowe ujęcie sprawozdań finansowych 70
4.4. Analiza instrumentów finansowych 76

ZAKOŃCZENIE 88
BIBLIOGRAFIA 90
SPIS RYSUNKÓW 96
SPIS TABEL 97
SPIS WYKRESÓW 98

STRESZCZENIE

Instrumenty finansowe można zdefiniować w różny sposób, w związku z tym istotę instrumentów finansowych ukazano w rozdziale pierwszym niniejszej pracy. Przedstawiono definicje instrumentów finansowych według ustawy o instrumentach finansowych, według znowelizowanej ustawy o rachunkowości, w świetle Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Ponieważ istnieje wiele kryteriów podziału instrumentów finansowych, w rozdziale pierwszym przedstawiono także klasyfikację instrumentów finansowych oraz omówiono ich rolę.

W pracy omówione zostały także podstawowe elementy wyceny instrumentów finansowych. Problematykę zasad wyceny instrumentów finansowych przedstawiono w rozdziale drugim. Ponieważ znowelizowana ustawa o rachunkowości nakłada obowiązek ewidencji, wyceny i wykazywania inwestycji i zobowiązań finansowych w sposób bardzo ogólny, omówiono także bardziej szczegółowe regulacje, które są zawarte w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych.

Po przedstawieniu rozważań teoretycznych, przystąpiono do empirycznej części niniejszej pracy na przykładzie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Rozważania rozpoczęto od ogólnej charakterystyki badanej jednostki, której dokonano w rozdziale trzecim. Przedstawiono status prawny badanej jednostki, jej statut i strukturę, zasady działalności funduszu a także ukazano majątek badanego Narodowego Funduszu.

W rozdziale czwartym dokonano analizy instrumentów finansowych na podstawie sprawozdań finansowych. Na wstępie rozdziału omówiono organizację systemu rachunkowości w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przedstawiono także zasady wyceny aktywów i pasywów. W dalszej części przedstawiono księgowe ujęcie podstawowych sprawozdań finansowych jakimi są bilans i rachunek zysków i strat. Następnie dokonano analizy instrumentów finansowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

WSTĘP

Intensywny rozwój rynku kapitałowego włącznie ze zróżnicowanym zastosowaniem instrumentów finansowych powoduje powstawanie licznych problemów w rachunkowości zarówno finansowej, jak i zarządczej. Efektywne zarządzanie inwestycjami kapitałowymi w związku z posiadanymi nadwyżkami środków pieniężnych, wymusiło wprowadzenie do ustawy o rachunkowości nowej kategorii finansowej.

W ogólnym znaczeniu instrument finansowy jest to umowa, określająca zależność finansową między dwiema zainteresowanymi stronami, zawarta w celu uzyskania przez nie korzyści ekonomicznych.

W Unii Europejskiej ujęcie instrumentów finansowych w rachunkowości reguluje IV Dyrektywa, a prawomocnym aktem wykonawczym w tym zakresie w Polsce jest znowelizowana ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości tudzież rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie zasad szczegółowych uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania oraz sposobu prezentacji instrumentów finansowych. W aktach prawnych zawarto definicje inwestycji, aktywów i zobowiązań finansowych oraz instrumentów finansowych oraz podstawowe zasady ich wyceny, ustalania wyniku finansowego na zawartych transakcjach i prezentacji w sprawozdaniach finansowych.

Ponieważ problematyka instrumentów finansowych przysparza wiele trudności, celem niniejszej pracy było omówienie podstawowych zagadnień związanych z definiowaniem, klasyfikacją i wyceną instrumentów finansowych, a także przedstawienie analizy instrumentów finansowych.

Wszelkie rozważania, analizy i badania przeprowadzone w niniejszej pracy opierały się na o dostępną literaturę przedmiotu, artykuły prasowe oraz raporty zamieszczone w Internecie oraz aktualne akty prawne i normatywne. Ponadto w pracy wykorzystano materiały wewnętrzne Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Instrumenty finansowe w ujęciu księgowym na NFOŚiGW

STRESZCZENIE 3
WSTĘP 4

ROZDZIAŁ I.
POJĘCIE I KLASYFIKACJA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
1.1. Definicja instrumentów finansowych 5
1.1.1. Pojęcie instrumentów finansowych według ustawy o instrumentach finansowych 8
1.1.2. Pojęcie instrumentów finansowych według ustawy o rachunkowości 8
1.1.3. Instrumenty finansowe w świetle MSR 39, MSR32 i MSSF 7 10
1.2. Rola instrumentów finansowych 14
1.3. Klasyfikacja instrumentów finansowych 15
1.3.1. Klasyfikacja w zależności od rodzaju instrumentów finansowych 16
1.3.1.1. Instrumenty właścicielskie 16
1.3.1.2. Instrumenty dłużne (wierzycielskie) 18
1.3.1.3. Instrumenty pochodne 20
1.3.2. Klasyfikacja instrumentów finansowych ze względu na ujęcie w sprawozdaniu finansowym 22
1.3.2.1. Instrumenty długoterminowe 22
1.3.2.2. Instrumenty krótkoterminowe 23
1.3.2.3. Instrumenty wyceniane metodą praw własności 24

ROZDZIAŁ II.
ZASADY WYCENY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
2.1. Podstawowe zagadnienia związane z wyceną instrumentów finansowych 26
2.2. Początkowe ujęcie w księgach 32
2.3. Wycena na dzień wyłączenia z ksiąg 35
2.4. Wycena na dzień bilansowy 37
2.5. Wycena instrumentów finansowych wyrażonych w walutach obcych 39
2.6. Wycena zobowiązań finansowych 40
2.7. Utrata wartości aktywów finansowych 41
2.8. Przeszacowanie instrumentów finansowych 44

ROZDZIAŁ III.
CHARAKTERYSTYKA NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
3.1. Status prawny badanej jednostki 49
3.2. Statut i struktura organizacyjna badanej jednostki 51
3.3. Zasady działalności funduszu 54
3.4. Majątek badanej jednostki 61

ROZDZIAŁ IV.
ANALIZA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W NARODOWYM FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
4.1. Organizacja systemu rachunkowości 65
4.2. Zasady wyceny aktywów i pasywów 67
4.3. Księgowe ujęcie sprawozdań finansowych z lat 2005-2007 70
4.4. Analiza instrumentów finansowych w latach 2005-2007 76

ZAKOŃCZENIE 88
BIBLIOGRAFIA 90
SPIS RYSUNKÓW 96
SPIS TABEL 97
SPIS WYKRESÓW 98

STRESZCZENIE

Instrumenty finansowe można zdefiniować w różny sposób, w związku z tym istotę instrumentów finansowych ukazano w rozdziale pierwszym niniejszej pracy. Przedstawiono definicje instrumentów finansowych według ustawy o instrumentach finansowych, według znowelizowanej ustawy o rachunkowości, w świetle Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Ponieważ istnieje wiele kryteriów podziału instrumentów finansowych, w rozdziale pierwszym przedstawiono także klasyfikację instrumentów finansowych oraz omówiono ich rolę.

W pracy omówione zostały także podstawowe elementy wyceny instrumentów finansowych. Problematykę zasad wyceny instrumentów finansowych przedstawiono w rozdziale drugim. Ponieważ znowelizowana ustawa o rachunkowości nakłada obowiązek ewidencji, wyceny i wykazywania inwestycji i zobowiązań finansowych w sposób bardzo ogólny, omówiono także bardziej szczegółowe regulacje, które są zawarte w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych.

Po przedstawieniu rozważań teoretycznych, przystąpiono do empirycznej części niniejszej pracy na przykładzie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Rozważania rozpoczęto od ogólnej charakterystyki badanej jednostki, której dokonano w rozdziale trzecim. Przedstawiono status prawny badanej jednostki, jej statut i strukturę, zasady działalności funduszu a także ukazano majątek badanego Narodowego Funduszu.

W rozdziale czwartym dokonano analizy instrumentów finansowych na podstawie sprawozdań finansowych. Na wstępie rozdziału omówiono organizację systemu rachunkowości w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przedstawiono także zasady wyceny aktywów i pasywów. W dalszej części przedstawiono księgowe ujęcie podstawowych sprawozdań finansowych jakimi są bilans i rachunek zysków i strat. Następnie dokonano analizy instrumentów finansowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Giełda Papierów Wartościowych jako źródło pozyskania kapitału do rozwoju przedsiębiorstwa

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. OGÓLNE ZAGADNIENIA FINANSOWANIA INWESTYCJI PRZEDSIĘBIORSTW 4
1.1. Istota finansowania przedsiębiorstw 4
1.2. Pojęcie kapitału 7
1.3. Pojęcie i rodzaje inwestycji przedsiębiorstw 9
1.4. Rodzaje finansowania przedsiębiorstw 13
1.5. Emisja akcji jako sposób zewnętrznego finansowania przedsiębiorstwa 18

ROZDZIAŁ II. GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH JAKO ATRAKCYJNE ŹRÓDŁO KAPITAŁU DLA SPÓŁEK GIEŁDOWYCH 24
2.1. Charakterystyka rynków kapitałowych 24
2.2. Historia GPW 26
2.3. Pojęcie i funkcje GPW 32
2.4. Uczestnicy obrotu giełdowego 35
2.5. Rodzaje papierów wartościowych i sposoby ich emisji 40

ROZDZIAŁ III. PUBLICZNA EMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH JAKO ŹRÓDŁO KAPITAŁU PRZEDSIĘBIORSTWA 43
3.1. Warunki dopuszczeń instrumentów finansowych do obrotu giełdowego 43
3.2. Proces przygotowania się spółki do oferty publicznej 45
3.3. Klucz do sukcesu na GPW 53
3.4. Korzyści i obawy związane z wprowadzeniem spółki na giełdę 59

ZAKOŃCZENIE 65
BIBLIOGRAFIA 67
SPIS RYSUNKÓW 71
SPIS TABEL 72

WSTĘP

Niedobór środków finansowych utrudnia lub wręcz uniemożliwia przedsiębiorstwom prowadzenie bieżącej działalności gospodarczej. Bez własnego kapitału bądź dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania firmy nie mogą też podejmować żadnych przedsięwzięć inwestycyjnych, które są konieczne dla ich długofalowego rozwoju. Całokształt działań powodujących dopływ do przedsiębiorstwa środków pieniężnych niezbędnych do jego bieżącego funkcjonowania i rozwoju w dłuższej perspektywie czasowej nazywamy finansowaniem działalności gospodarczej.

Przedsiębiorstwo z reguły ma do wyboru szeroką gamę źródeł kapitału dostępnych na rynkach finansowych, a ponadto może finansować się ze źródła wewnętrznego, jakim jest samo przedsiębiorstwo. Spółki akcyjne mogą zwiększyć swój kapitał własny i tym samym poszerzyć możliwość finansowania inwestycji drogą emisji nowych akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych. Giełda rozwijała się systematycznie przez ostatnie kilkanaście lat. Dziś jest jedną z najważniejszych i najnowocześniejszych instytucji rynku kapitałowego w Polsce.

Teza niniejszej pracy brzmiała: Giełda jest miejscem, które oferuje przedsiębiorstwom możliwość pozyskania kapitału na rozwój, oraz miejscem umożliwiającym zwiększenie wiarygodności spółki, podnoszącym rozpoznawalność firmy i jej produktów.

Celem niniejszej pracy było omówienie Giełdy Papierów Wartościowych jako źródła pozyskiwania kapitału na rozwój przedsiębiorstwa. Rozważania zawarto w trzech rozdziałach.

W rozdziale pierwszym zaprezentowano ogólne zagadnienia finansowania inwestycji przedsiębiorstw. Na wstępie ukazano istotę finansowania przedsiębiorstw. Zdefiniowano pojęcie kapitału oraz inwestycji. Przedstawiono także rodzaje finansowania przedsiębiorstw oraz omówiono istotę emisji akcji jako sposobu zewnętrznego finansowania przedsiębiorstwa.

W rozdziale drugim dokonano prezentacji Giełdy Papierów Wartościowych jako atrakcyjnego źródła kapitału dla spółek giełdowych. Rozważania rozpoczęto od ogólnej charakterystyki rynków kapitałowych. Następnie przedstawiono historię GPW oraz pojęcie i funkcje Giełdy. W rozdziale tym przedstawiono także uczestników obrotu giełdowego. Pod koniec rozdziału przedstawiono rodzaje papierów wartościowych i sposoby ich emisji.

W rozdziale trzecim dokonano analizy publicznej emisji papierów wartościowych jako źródła kapitału przedsiębiorstwa. Na wstępie przedstawiono warunki dopuszczeń instrumentów finansowych do obrotu giełdowego. Następnie omówiono proces przygotowania spółki do oferty publicznej. Dokonano także analizy kluczowych czynników sukcesu na GPW. Pod koniec badan wskazano korzyści oraz obawy związane z wprowadzeniem spółki na Giełdę.

Praca została napisana w oparciu o dostępną literaturę fachową, raporty i artykuły zamieszczone w prasie i w internecie oraz w oparciu o aktualne akty normatywne i prawne. Ponadto w pracy wykorzystano materiały wewnętrzne, raporty i analizy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Fundraising w organizacjach niekomercyjnych

Wstęp 5

Rozdział pierwszy
Istota, cechy i rodzaje fundraisingu 7
1.1. Istota fundraisingu 7
1.2. Cechy fundraisingu 11
1.3. Rodzaje fundraisingu 20
1.3.1. Fun-raising 20
1.3.2. Friends-raising 21
1.4. Fundraising na świecie 25

Rozdział drugi
Fundraising w Polsce 27
2.1. Przejawy fundraisingu w Polsce 27
2.2. Najpopularniejsze metody fundraisingowe 30
2.3. Kampanie fundraisingowe w Polsce 37
2.4. Inne stowarzyszenia fundraisingowe w Polsce – sektor pozarządowy jako odpowiedź na potrzeby społeczne 38

Rozdział trzeci
Fundraising w organizacjach niekomercyjnych 46
3.1. Fundraising w szkołach / trzeci sektor w opiece nad dzieckiem 46
3.2. Fundraising na wyższych uczelniach i w fundacjach 62
3.3. Ocena i podsumowanie fundraisingu w Polsce i na świecie 62

Zakończenie 67
Bibliografia 70
Aneksy 73

Wstęp

Kres istnienia państwa opiekuńczego w bardzo ostry sposób ujawnił skrywaną całą głębię problemów społecznych. Dotąd, wypracowany w państwie system opieki, okazał się bowiem niezdolny do rozwiązywania trudnych sytuacji życiowych poszczególnych jednostek i grup społecznych.

W odpowiedzi na ujawniony i rozszerzający się kryzys opiekuńczy państwa zaczęła odradzać się względnie niezależna aktywność obywatelska. Impulsem do działania stała się wewnętrzna potrzeba zwrotu ku naturalnym powinnościom człowieka wobec drugiego człowieka, rozwijającym się na podłożu czy to motywacji altruistycznych, czy też prospołecznych. Natomiast uzewnętrznieniem owej potrzeby, jak wskazuje Jerzy Materne, jest „…przyjęty i utrwalony kulturowo obyczaj – etos opiekuńczy”.

Jak wyjaśnia cytowany tu Autor, „etos opiekuńczy jednostek jako trwały obyczaj postępowania wyrażającego troskę o innych ludzi ma swoje źródła zarówno w biologicznym instynkcie ludzi, jak i w ich właściwościach duchowych. Jednak celem owego postępowania jest dobro ludzi zawsze skonkretyzowane ich określoną sytuacją życiową. (…) Etos opiekuńczy ma więc wymiar głęboko moralny i duchowy. Wynikające z tego normy życiowe stają się zasadą porządkującą oraz scalającą osobiste działania opiekuńcze. Tradycja, głębia oraz wielostronność owego obyczaju – etosu opiekuńczego decydują, między innymi, o bogactwie i poziomie kulturowym ludzi.

Współcześnie, obserwując prężny rozwój sektora pozarządowego ukierunkowanego na rozwiązywanie problemów z obszaru działania pomocy społecznej, którego główną siłą są właśnie ludzie aktywizujący się w służbie drugiemu człowiekowi na zasadzie wolontariatu, można stawiać sobie pytanie, na ile społeczeństwo nasze już cechuje owy etos opiekuńczy.

Celem rozważań prowadzonych w pracy jest próba analizy istoty fundraising w organizacjach niekomercyjnych. Zdaniem autora społeczeństwo obywatelskie, społeczeństwo aktywne, otwarte, demokratyczne, solidarne, wolne i odpowiedzialne zarazem, nie jest łatwą do ukształtowania strukturą, w gruncie rzeczy waha się gdzieś na pograniczu utopii, lecz też jest jedynym rozsądnym tudzież dającym nadzieje wyjściem z problemów funkcjonowania społeczeństw współczesnych. Jedynie taki partner jest w siłach kontrolować ogromne struktury politycznej i ekonomicznej władzy a także łagodzić skutki różnorakich wewnętrznych konfliktów w społeczeństwie. Postawa taka jest wielce przydatna szczególnie jeśli chodzi o fundraising.

W Polsce – zasadniczą blokadą obywatelskiej samoorganizacji jest niechętna pozarządowemu sektorowi postawa większości elit – zresztą nie tylko elit politycznych, lecz również medialnych, kulturalnych, biznesowych, a wręcz intelektualnych. Stosunek tychże kręgów do kategorii oddolnej społecznej samoorganizacji zawiera się w stanowiskach politowania tudzież pogardliwej wyższości. Wystarczy nadmienić, iż w ciągu siedemnastu lat polskiej transformacji w żadnym poważnym polskim medium nie miała miejsca rzetelna debata poświecona kondycji polskiego społeczeństwa obywatelskiego, a publicyści i intelektualiści nadający ton polskiemu dyskursowi publicznemu dopiero od niedawna zaczynają dostrzegać problematykę samoorganizacji społecznej.

Ważkimi cechami konstytutywnymi organizacji non-profit są takie przesłanki działania jak: bezinteresowność, dobroczynność, dobrowolność, spontaniczność, intuicja i ekspresja osobowości działającego, a także następujące priorytety: indywidualizacja, decentralizacja, deinstytucjonalizacja, mobilizacja do samopomocy i pomocy wzajemnej oraz motywacja do samodzielnych działań podmiotów. Inne znaczące cechy to: podstawa i legitymizacja działań, a więc statut i regulaminy ustalane wewnętrznie w poszczególnych agendach oraz adresat działania czyli nasz człowiek. W tym pojęciu uwidacznia się bliskość emocjonalna między dawcami i biorcami, wielowymiarowe i różnorodne interakcje międzyludzkie oraz identyfikacja z podmiotem działania. Równie znamienną cechą organizacji non-profit jest odpowiedzialność działającego podmiotu wobec odbiorców danego działania.

Praca składa się z trzech rozdziałów. W rozdziale pierwszym scharakteryzowano fundraising na świecie, jego istotę, cechy, rodzaje. Przejawy fundraisingu w Polsce, najpopularniejsze metody fundraisingowe, kampanie fundraisingowe w Polsce, stowarzyszenia fundraisingowe w Polsce omówiono w rozdziale drugim. W trzecim poddano analizie fundraising organizacji niekomercyjnych: fundraising w szkołach, fundraising na wyższych uczelniach, fundraising w fundacjach oraz ocena i podsumowanie fundraisingu w Polsce i na świecie.

W rozważaniach wykorzystano dostępna literaturę przedmiotu w postaci zwartej, artykułów, aktów normatywnych oraz materiałów niepublikowanych.

Leasing jako źródło finansowania przedsiębiorstwa

Wstęp 2

Rozdział I. Istota leasingu 4
1.1. Pojęcie leasingu 4
1.2. Rodzaje leasingu 8
1.3. Podmiot leasingu 18
1.4. Zalety ,wady leasingu 21

Rozdział II. Umowa leasingu 25
2.1. Uczestnicy transakcji 25
2.2. Elementy umowy 32
2.3. Przedmiot leasingu 34
2.4. Prawa i obowiązki stron umowy leasingu 36

Rozdział III. Aspekty ekonomiczne leasingu i rozwój rynku leasingowego w Polsce 41
3.1. Aspekty prawno-ekonomiczne leasingu w Polsce 41
3.2. Rozwój rynku leasingowego w Polsce 47
3.3. Wykorzystanie leasingu przez przedsiębiorstwa (na wybranym przykładzie) 55

Zakończenie 61
Bibliografia 63
Spis rysunków 65
Załącznik 1 66
Załącznik 2 68

Wstęp

Leasing to zjawisko postrzegane w aspekcie ekonomiczno-prawno–organizacyjnym, funkcjonujące na szeroką skalę w gospodarce rynkowej, jako jeden z instrumentów finansowania inwestycji oraz w węższym zakresie w podmiotach gospodarczych, gdzie służy on przede wszystkim pozyskaniu składników majątku dla celów bieżącej działalności. Leasing można umiejscowić jako usługę na rynku kapitałowym, gdzie finansowane są inwestycje przedsiębiorstw. W państwach wysoko rozwiniętych stanowi on powszechnie stosowaną formę obrotu gospodarczego od ponad ćwierćwiecza. Od kilku lat wzrasta zainteresowanie leasingiem w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, w tym również w Polsce.

Z leasingiem wiązało się w ostatnich latach wiele nieporozumień, głównie z uwagi na brak regulacji prawnej leasingu, przez ponad dziesięć lat jego egzystencji na polskim rynku. Konflikty leasingobiorców z urzędami skarbowymi oraz przykre konsekwencje kwestionowania poprawności kontraktów zniechęcały wielu potencjalnych klientów do korzystania z leasingu. Ponadto mimo szumu wokół leasingu wiele osób nic do końca rozumie na czym polega ta forma finansowania działalności gospodarczej. Wśród inwestorów krążą czasami różne mity na jego temat, jego opłacalności i zagrożeń z nim związanych, które nie mają odbicia w rzeczywistości. Opinie o leasingu mają często charakter skrajny, tj. przecenia się zalety leasingu, nie dostrzegając wad lub odwrotnie.

Problematyka leasingu doczekała się na świecie bogatej literatury, licznych opracowań naukowych w ostatnim ćwierćwieczu. W Polsce piśmiennictwo na temat leasingu pozostaje wciąż ubogie. Prezentowane w literaturze tematu poglądy na temat natury leasingu skupiają się najczęściej na prawnych aspektach jego wykorzystania, pomijając inne, równie ważne przyczyny sięgania po leasing przez potencjalnych inwestorów. Niniejsza publikacja ma za zadanie zaprezentować wpływ różnych czynników: prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych na efektywność tej formy finansowania. Ich analiza, także w przekroju czasowym, pozwoli na zidentyfikowanie czynników otoczenia, które sprzyjały rozwojowi leasingu, powodowały i powodują, że jest on wybierany oraz takich, które hamują rozwój zjawiska. Oczywiście analizowane czynniki nie są jedynymi, kształtującymi oblicze polskiego leasingu, z pewnością jednak mają one najbardziej znaczący wpływ na jego zarówno dotychczasowy, jak i przyszły rozwój.

W niniejszej pracy podjęto próbę ukazania istoty leasingu jako formy finansowania przedsiębiorstwa. Taki też był zasadniczy cel opracowania.

Praca składa się z trzech rozdziałów:

Rozdział pierwszy to istota leasingu: pojęcie leasingu, rodzaje leasingu, podmiot leasingu, zalety i wady leasingu.

Rozdział drugi to umowa leasingu: uczestnicy transakcji, elementy umowy, przedmiot leasingu, prawa i obowiązki stron umowy leasingu.

Rozdział trzeci to aspekty ekonomiczne leasingu i rozwój rynku leasingowego w Polsce: aspekty prawno-ekonomiczne leasingu w Polsce, rozwój rynku leasingowego w Polsce, wykorzystanie leasingu przez przedsiębiorstwa (na wybranym przykładzie, przykładach).

Całość opracowania powstała w oparciu o literaturę fachową, artykuły prasowe, akty prawne oraz źródła ze stron WWW i materiały wewnętrzne przedsiębiorstw.