Prace dyplomowe z kierunku: Finanse

prace dyplomowe z finansów

Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa Opoczno S.A.

Wstęp 2

Rozdział I. Identyfikacja sytuacji finansowej przedsiębiorstwa 4
1.1. Istota, przedmiot i zakres analizy finansowej 4
1.2. Metody analizy finansowej 10
1.3. Sprawozdawczość finansowa jako źródło analizy finansowej 14
1.4. Sposób sporządzania analiz 17
1.4.1. Analiza bilansu 18
1.4.2. Analiza rachunku zysków i strat 23

Rozdział II. Analiza przedsiębiorstwa Opoczno S.A. na podstawie bilansu 27
2.1. Ogólna charakterystyka badanego przedsiębiorstwa 27
2.2. Istota bilansu 29
2.3. Analiza pionowa bilansu 35
2.3.1. Analiza wielkości i struktury aktywów 35
2.3.2. Analiza wielkości i struktury pasywów 38
2.4. Analiza pozioma bilansu 41

Rozdział III. Analiza przedsiębiorstwa Opoczno S.A. na podstawie rachunku zysków i strat 44
3.1. Istota rachunku zysków i strat 44
3.2. Analiza uzyskanych przychodów 49
3.3. Analiza poniesionych kosztów 51
3.4. Analiza wyniku finansowego 53

Zakończenie 56
Bibliografia 58
Spis tabel 60
Spis rysunków 61

Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa

Wstęp 3

ROZDZIAŁ I. ROLA I ZNACZENIE ANALIZY FINANSOWEJ W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM 5
1.1. Rola i zadania analizy finansowej dla przedsiębiorstwa 5
1.2. Przedmiot i użytkownicy analizy finansowej w przedsiębiorstwie 10
1.3. Charakterystyka sprawozdania finansowego 12
1.4. Metody analizy finansowej 23
1.5. Model upadłości i bankructwa przedsiębiorstwa – Model Altmana 26

ROZDZIAŁ II. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA X SP. Z O.O 29
2.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa 29
2.2. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa 30
2.3. Informacje o podstawowych produktach i usługach przedsiębiorstwa 34
2.4. Jakość oferowanych produktów i usług 37
2.5. Działalność przedsiębiorstwa w aspekcie wymogów ochrony środowiska 39

ROZDZIAŁ III. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH X SP. Z O.O. 41
3.1. Bilans jako podstawowe źródło o sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa 42
3.2. Rachunek zysków i strat w systemie oceny finansowej przedsiębiorstwa 46
3.3. Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych 49
3.4. Informacja dodatkowa 53
3.5. Analiza wskaźnikowa 54
3.5.1. Wskaźnik płynności finansowej 54
3.5.2. Wskaźnik rentowności przedsiębiorstwa 55
3.5.3. Wskaźnik oceny stopnia zadłużenia 57
3.5.4. Wskaźnik obrotowości 58
3.6. Weryfikacja kondycji finansowej modelami predykcji upadłości 59

Zakończenie 62
Bibliografia 64
Spis rysunków 67
Spis tabel 68
Spis wykresów 69

Obligacje w rachunkowości

Wstęp 2

Rozdział I. Podstawowe instrumenty finansowe 4
1.1. Ogólna charakterystyka rynków finansowych 4
1.1.1. Rynek pieniężny 9
1.1.2. Rynek instrumentów pochodnych 13
1.1.3. Rynek kapitałowy 16
1.2. Towary rynku kapitałowego 17
1.3. Instrumenty dłużne (różne odmiany) 21

Rozdział II. Charakterystyka obligacji 25
2.1. Normy prawne obligacji 25
2.2. Rodzaje obligacji 27
2.2.1. Ze względu na rodzaj emitenta 27
2.2.2. Ze względu na miejsce emisji 30
2.2.3. Ze względu na termin (okres) wykupu 31
2.2.4. Ze względu na tryb wypłaty odsetek 33
2.2.5. Inne rodzaje obligacji 35
2.3. Podstawowe cechy i funkcje obligacji 38

Rozdział III. Zasady wyceny i ewidencja obligacji 41
3.1. Rynek pierwotny 41
3.2. Rynek wtórny 45
3.3. Wycena na dzień bilansowy 51
3.3.1. Skorygowana cena nabycia 51
3.3.2. Wartość godziwa 60

Zakończenie 64
Bibliografia 67
Spis rysunków, schematów i tabel 71

Międzynarodowe rynki pozagiełdowe

Wstęp 2

Rozdział I. Międzynarodowe przepływy kapitału 4
1.1. Charakterystyka rynku i jego otoczenia 4
1.2. Kapitały długoterminowe i krótkoterminowe w bilansie obrotów kapitałowych 9
1.2.1. Kapitały długoterminowe 10
1.2.2. Kapitały krótkoterminowe w gospodarce światowej 16

Rozdział II. Rynek Papierów Wartościowych 18
2.1. Pojęcie rynku kapitałowego 18
2.2. Pojęcie rynku pozagiełdowego 23
2.3. Centralna Tabela Ofert (CeTO) – nieurzędowy, publiczny rynek papierów wartościowych 27

Rozdział III. Międzynarodowe rynki kapitałowe 35
3.1. Światowe centra finansowe 35
3.2. Giełdy papierów wartościowych 40
3.3. Rynki pozagiełdowe w Polsce i na świecie 50

Zakończenie 53
Bibliografia 55
Spis rysunków 58
Spis tabel 59

Leasing w prawie bilansowym i podatkowym np. przedsiębiorstwa przemysłowego

Wstęp 2

ROZDZIAŁ I. Ogólne zagadnienia dotyczące leasingu 4
1.1. Geneza leasingu w Polsce 4
1.2. Pojęcie i klasyfikacja leasingu 11
1.3. Warunki i elementy zawieranych umów 22

ROZDZIAŁ II. Regulacje prawne dotyczące leasingu 29
2.1. Definicja leasingu w Kodeksie cywilnym 29
2.2. Leasing w świetle ustawy o rachunkowości 32
2.3. Leasing w ustawie o podatku dochodowym 40
2.4. Opodatkowanie leasingu podatkiem VAT 43

ROZDZIAŁ III. Ujęcie leasingu w prawie bilansowym i podatkowym na przykładzie przedsiębiorstwa przemysłowego 46
3.1. Umowy leasingowe 46
3.2. Zasady ewidencji operacji gospodarczych związanych z leasingiem 48
3.3. Wpływ różnic między bilansową a podatkową wyceną transakcji na wynik finansowy 50

Zakończenie 55

Bibliografia 57

Spis tabel, rysunków i schematów 61

Załączniki 62

Lokata bankowa a fundusz inwestycyjny

Wstęp 2

Rozdział I. Istota gromadzenia i oszczędzania pieniędzy 4
1.1. Struktura rynku pieniężno – kapitałowego 4
1.2. Wartość pieniądza w czasie 10
1.3. Istota oszczędzania i inwestowania 17

Rozdział II. Lokaty bankowe 24
2.1. Gromadzenie oszczędności na rachunkach bankowych 24
2.2. Pojęcie lokaty 31
2.3. Książeczki oszczędnościowe potwierdzające zawarcie umowy na rachunku bankowym 35

Rozdział III. Fundusze inwestycyjne 45
3.1. Pojęcie funduszu inwestycyjnego 45
3.2. Rodzaje funduszy inwestycyjnych 50
3.3. Polityka inwestycyjna funduszu 55

Rozdział IV. Analiza lokat bankowych i funduszy inwestycyjnych w PKO S.A. 62
4.1. Ogólna charakterystyka banku PKO S.A. 62
4.2. Lokaty w Banku PKO S.A. 66
4.3. Fundusze inwestycyjne w Banku PKO S.A. 70

Zakończenie 92
Bibliografia 93
Spis rysunków i tabel 96

Leasing nieruchomości

Wstęp 2

Rozdział I. Istota leasingu 4
1.1. Pojęcie leasingu 4
1.2. Klasyfikacja leasingu 7
1.3. Umowa leasingu 19
1.4. Uczestnicy transakcji leasingowej 24

Rozdział II. Leasing nieruchomości w Polsce 29
2.1. Kwalifikacja i warunki umów leasingu na gruncie podatku dochodowego 29
2.1.1. Leasing operacyjny 30
2.1.2. Leasing finansowy 32
2.1.3. Leasing zwrotny 33
2.1.4. Leasing gruntów 33
2.1.5. Leasing budynków wzniesionych na cudzym gruncie 35
2.2. Kwalifikacja umów leasingu na gruncie podatku VAT 37
2.3. Leasing zabudowanej nieruchomości 41

Rozdział III. Analiza porównawcza leasingu nieruchomości Raiffeisen Leasing Polska S.A. na tle konkurencji 44
3.1. Ogólna charakterystyka Raiffeisen Leasing Polska S.A. 44
3.2. Misja Raiffeisen Leasing Polska S.A. 47
3.3. Usługi Raiffeisen Leasing Polska S.A. 48
3.4. Analiza porównawcza leasingu nieruchomości Raiffeisen Leasing Polska S.A. na tle konkurencji 53

Zakończenie 61
Bibliografia 63
Spis rysunków 66
Spis wykresów 67
Spis tabel 68

Leasing jako nowoczesna forma finansowania inwestycji

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. ISTOTA I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI 4
1.1. Istota inwestycji i systematyka inwestycji 4
1.2. Źródła zewnętrzne i wewnętrzne 9
1.3. Finansowanie wewnętrzne 10
1.4. Finansowanie zewnętrzne 15
1.4.1. Pożyczka 18
1.4.2. Kredyty bankowe 19
1.4.3. Papiery dłużne 20
1.4.4. Venture capital 23

ROZDZIAŁ II. GENEZA I ROZWÓJ LEASINGU 26
2.1. Pierwsze transakcje leasingowe na świecie 26
2.2. Rozwój leasingu w Anglii 27
2.3. Rozwój leasingu w Stanach Zjednoczonych 31
2.4. Pierwsze transakcje leasingowe w Polsce 39

ROZDZIAŁ III. LEASING JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 44
3.1. Istota leasingu 44
3.2. Rodzaje leasingu 45
3.3. Podstawa prawna funkcjonowania leasingu 51
3.4. Umowa leasingu 53
3.5. Uczestnicy transakcji leasingowej 58
ZAKOŃCZENIE 64

BIBLIOGRAFIA 66
SPIS RYSUNKÓW 70
ZAŁĄCZNIKI 71

Leasing jako forma kredytowania przedsiębiorstwa

Wstęp 2

Rozdział 1. Leasing jako forma finansowania działalności gospodarczej 4
1.1. Źródła finansowania działalności gospodarczej 4
1.2. Pojęcie i przedmiot leasingu 14
1.3. Rodzaje leasingu 21
1.3.1. Leasing bezpośredni i pośredni 21
1.3.2. Leasing operacyjny i finansowy 22

Rozdział 2. Leasing w rachunkowości leasingobiorcy 24
2.1. Warunki umów leasingowych 24
2.1.1. Istota umowy leasingowej 24
2.1.2. Charakterystyka przedmiotu umowy leasingowej 27
2.1.3. Prawa i obowiązki stron umowy leasingowej 31
2.2. Księgowe ujęcie umów leasingu operacyjnego 34
2.2.1. Leasing operacyjny w sprawozdaniach finansowych leasingobiorcy 35
2.2.2. Leasing operacyjny w sprawozdaniach finansowych leasingodawców 36
2.3. Księgowe ujęcie umów leasingu finansowego 38
2.3.1. Leasing finansowy w sprawozdaniach finansowych leasingobiorcy 38
2.3.2. Leasing finansowy w sprawozdaniach finansowych leasingodawcy 40

Rozdział 3. Leasing jako alternatywna forma kredytowania inwestycji 43
3.1. Koszt inwestycji finansowanej w formie leasingu 43
3.2. Porównanie leasingu z kredytem bankowym 56
3.3. Zalety i wady leasingu 63

Zakończenie 66
Bibliografia 68
Spis rysunków i tabel 71
Załącznik 72

Leasing jako forma finansowania działalności gospodarczej

Wstęp 3

Rozdział I. Ogólna charakterystyka leasingu 5
1.1. Pojęcie leasingu 5
1.2. Klasyfikacja leasingu 9
1.3. Powstanie i rozwój leasingu 15
1.4. Prawne uwarunkowania działalności leasingowej 18

Rozdział II. Leasing jako dodatkowe źródło finansowania działalności inwestycyjnej 20
2.1. Rynek usług leasingowych w Polsce 20
2.1.1. Specyfika leasingu w Polsce 20
2.1.2. Przedmiot transakcji leasingu 25
2.1.3. Podmioty transakcji leasingu 26
2.1.4. Umowa leasingu 29
2.2. Leasing jako źródło finansowania działalności i inwestycji 34
2.1.1. Leasing a środki własne przedsiębiorstwa 35
2.1.2. Leasing a kredyt bankowy lub pożyczka 40
2.1.3. Leasing a najem lub dzierżawa 44
3.1. Ryzyko i zabezpieczenia transakcji leasingowych 45

Rozdział III. Finansowanie działalności przedsiębiorstwa z wykorzystaniem leasingu. Doświadczenia Firmy X 52
3.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa Jawa 52
3.2. Własne formy finansowania zakupu środków transportu 53
3.3. Wykorzystanie leasingu w zakupie środków transportu 59

Rozdział IV. Ocena leasingu jako formy finansowania inwestycji i perspektywy jej rozwoju 63
4.1. Wnioski z przeprowadzonej analizy 63
4.2. Wady i zalety leasingu 66
4.3. Perspektywy rozwoju transakcji leasingu 67

Zakończenie 71
Bibliografia 73
Spis tabeli rysunków 76
Załącznik 77