Prace dyplomowe z kierunku: Administracja

prace dyplomowe z administracji – prace magisterskie i licencjackie z zakresu administracji, samorządu terytorialnego

Organizacja systemu ewidencji ludności

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. ŹRÓDŁA INFORMACJI STATYSTYCZNYCH DOTYCZĄCYCH LUDNOŚCI 4
1.1. Powszechne spisy ludności 4
1.2. Ewidencja bieżąca i sprawozdawczość 22
1.3. Inne źródła 25

ROZDZIAŁ II. EWIDENCJA LUDNOŚCI I INSTYTUCJA DOWODU OSOBISTEGO W POLSCE 30
2.1. Polska- kraj wielonarodowy 30
2.2. Ogólne zasady prowadzenia ewidencji ludności 33
2.3. Obowiązek meldunkowy 34
2.4. Dowody osobiste i numery PESEL 38

ROZDZIAŁ III. SYSTEM EWIDENCJI LUDNOŚCI NA PRZYKŁADZIE MIASTA I GMINY GRODZISK MAZOWIECKI 44
3.1. Charakterystyka gminy 44
3.2. Ewidencja i rejestry w administracji publicznej 47
3.2.1. Określenie zbioru rejestrów wybranych w gminie Grodzisk Mazowiecki 47
3.2.2. Model informacyjny rejestrów państwowych w gminie Grodzisk Mazowiecki 52
3.3. Perspektywy zmian i rozwoju systemu rejestrów państwowych w gminie 58

ZAKOŃCZENIE 63
BIBLIOGRAFIA 65
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 67

Kompetencje i zakres działania Urzędu Wojewody

Wstęp 3

Rozdział I. Cele polityki gospodarczej i efektywność makroekonomiczna 5
1.1. System gospodarczy 5
1.2. Pojęcia i zakres polityki gospodarczej. Klasyfikacja ekonomicznych funkcji państwa 6
1.3. Narzędzia polityki gospodarczej stosowane przez zwolenników podejścia popytowego 11
1.3.1. Polityka pieniężna 12
1.3.2. Polityka budżetowa 13
1.3.3. Polityka mikroekonomiczna 16
1.4. Regionalna polityka gospodarcza 17

Rozdział II. Organy wykonawcze polityki gospodarczej państwa i województwa 27
2.1. Status prawny wójta (burmistrza, prezydenta) 27
2.2. Organ wykonawczy gminy 35
2.3. Zarząd województwa 39
2.3.1. Zadania zarządu 39
2.3.2. Marszałek województwa 42
2.3.3. Wojewoda 43

Rozdział III. Kompetencje i zakres działania Urzędu Wojewody 45
3.1. Wojewoda jako zwierzchnik zespolonej administracji rządowej 45
3.2. Pozycja organizacyjno-prawna wojewody 47
3.3. Wojewoda jako reprezentant Skarbu Państwa 47
3.4. Zakres działania wojewody 49

Rozdział IV. Metodologia badań własnych 60
4.1. Cel i przedmiot badań 60
4.2. Problemy i hipotezy badawcze 62
4.3. Organizacja badań 66
4.4. Przebieg badań 67

Rozdział V. Kompetencje i zakres działania Urzędu Wojewody Zachodniopomorskiego w zakresie realizacji polityki gospodarczej państwa i województwa w latach 2003-2005. Wyniki badań 68
5.1. Charakterystyka Województwa Zachodniopomorskiego 68
5.2. Status Urzędu Wojewody Zachodniopomorskiego 69
5.2.1. Kompetencje 69
5.2.2. Pełnomocnicy 70
5.2.3. Organy kolegialne 70
5.3. Kompetencje i zakres działania Urzędu Wojewody Zachodniopomorskiego w zakresie realizacji polityki gospodarczej – wyniki badań 72
5.4. Podsumowanie 79

Zakończenie 81

Bibliografia 83

Spis fotografii 87

Kontrola administracyjna podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

Wstęp 2
Rozdział I. Istota prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce 4
1.1. Definicja przedsiębiorstwa 4
1.2. Formy organizacyjno – prawne przedsiębiorstw 9
1.3. Pojęcie i zasady działalności gospodarczej 19
1.4. Ograniczenia w podejmowaniu działalności gospodarczej 22
Rozdział II. Geneza i rozwój postępowania administracyjnego i sądownictwa administracyjnego 26
2.1. Pojęcie administracji 26
2.2. Rozwój postępowania administracyjnego i sądownictwa w Europie 32
2.3. Rozwój postępowania administracyjnego i sądownictwa w Polsce 36
Rozdział III. Kontrola administracyjna w stosunku do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą 46
3.1. Kontrola wewnętrzna 46
3.2. Kontrola społeczna 48
3.3. Kontrola sprawowana przez Najwyższą Izbę Kontroli 51
3.4. Kontrola sądowa 54
3.5. Kontrola prokuratorska 57
3.6. Kontrola Rzecznika Praw Obywatelskich 58
3.7. Kontrola ZUS 60
3.8. Kontrola skarbowa 64
Zakończenie 67
Bibliografia 69
Spis rysunków 75

Działalność organów administracji publicznej

STRESZCZENIE 2
WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I. ISTOTA I ORGANIZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 5
1.1. Pojęcie i rodzaje administracji 5
1.2. Cechy administracji państwowej 10
1.3. Przesłanki sprawnej administracji publicznej 12
1.4. Zasady organizacji i działania administracji publicznej 16
ROZDZIAŁ II. ORGANY I PODMIOTY REALIZUJĄCE ZADANIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 26
2.1. Pojęcie organu administracji 26
2.2. Organy administracji rządowej 28
2.3. Samorządy 34
2.4. Zakłady prawa administracyjnego 37
2.5. Fundacje prawa publicznego 41
2.6. Inne podmioty wykonujące zadania administracji publicznej 44
ROZDZIAŁ III. CENTRALNE ORGANY ADMINISTRACJI 48
3.1. Prezydent 48
3.2. Rada Ministrów oraz Prezes Rady Ministrów 52
3.3. Ministrowie jako kierownicy resortu 59
3.4. Centralne urzędy 62
3.5. Nietypowe organy administracji 64
ZAKOŃCZENIE 67
BIBLIOGRAFIA 68
SPIS RYSUNKÓW 75

Prawno – administracyjne podstawy funkcjonowania gmin w Polsce

Wstęp 3
Rozdział I. Prawne pojęcie samorządu terytorialnego 5
1.1. Pojęcie samorządu 5
1.2. Podział samorządu 10
Rozdział II. Tradycje samorządu terytorialnego w Polsce 20
2.1. Samorząd w dawnej Rzeczypospolitej 20
2.2. Samorząd terytorialny w okresie porozbiorowym 22
2.3. Samorząd terytorialny w II Rzeczypospolitej 24
2.4. Samorząd terytorialny w latach 1944/45-1950 30
2.5. Rady narodowe (1951-1990) 32
2.6. Przywracanie samorządu terytorialnego po 1989 roku 33
Rozdział III. Podstawy prawne funkcjonowania samorządu terytorialnego 43
3.1. Decentralizacja 43
3.2. Konstytucja Rzeczypospolitej z 2 kwietnia 1997 r. 47
3.4. Ustawy o samorządzie terytorialnym 53
3.4.1. Samorząd gminny 54
3.4.2. Samorząd powiatowy 55
3.4.3. Samorząd wojewódzki 55
3.5. Statuty jednostek samorządu terytorialnego 57
3.6. Pozostałe akty prawne 59
3.3. Europejska Karta Samorządu Lokalnego oraz inne międzynarodowe umowy 61
Rozdział IV. Organy stanowiące i wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego 65
4.1. Organy stanowiące 65
4.1.1. Status prawny radnego 65
4.1.2. Rada gminy 67
4.1.3. Rada powiatu 70
4.1.4. Sejmik województwa 72
4.2. Organy wykonawcze 73
4.2.1. Status prawny wójta, burmistrza i prezydenta 73
4.2.2. Organ wykonawczy gminy 75
4.2.3. Zarząd powiatu 77
4.2.4. Zarząd województwa 79
4.3. Jednostki pomocnicze 80
Zakończenie 82
Bibliografia 84

Decyzja o warunkach zabudowy jako czynność organu administracji publicznej

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. Pojęcie organu administracji publicznej. 4
1.1. Pojęcie ogólne administracji 4
1.2. Zasady organizacji i działania organu administracji publicznej 10
ROZDZIAŁ II. Pojęcie decyzji administracyjnej. 20
2.1. Istota decyzji administracyjnej 20
2.2. Specyfika decyzji inwestycyjnych na rynkach nieruchomości 29
ROZDZIAŁ III. Rola i kompetencje organu administracji publicznej w sprawach dotyczących ustalenia warunków zabudowy. 35
3.1. Odrębności w postępowaniu administracyjnym 35
3.2. Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku planu zagospodarowania 45
3.3. Zadania rządowe i samorządowe w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 46
ROZDZIAL IV. Procesy ustalania warunków zabudowy 48
4.1. Decyzja o warunkach zabudowy 48
4.2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 62
ROZDZIAŁ V. Przesłanki do wydania odmowy ustalenia warunków zabudowy 72
5.1. Nieważność decyzji o pozwoleniu na budowę 72
5.2. Ograniczenia mocy obowiązującej decyzji o warunkach zabudowy 76
5.3. Sankcja nieważności decyzji o warunkach zabudowy 77
ZAKOŃCZENIE 78
BIBLIOGRAFIA 81
SPIS RYSUNKÓW 84

Struktura i funkcjonowanie administracji zespolonej

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. Ogólna istota administracji zespolonej 4
1.1. Pojęcie administracji zespolonej 4
1.2. Geneza administracji zespolonej 12
1.3. Funkcje administracji zespolonej 13
1.4. Pojęcia pokrewne administracji zespolonej 15
ROZDZIAŁ II. Jednostki administracji zespolonej 25
2.1. Ogólny podział jednostek administracji zespolonej 25
2.2. Organy rządowej administracji zespolonej 28
2.2.1. Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej 28
2.2.2. Komendant Wojewódzki Policji 34
2.2.3. Kurator Oświaty 38
2.2.4. Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny 40
2.2.5. Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa 42
2.2.6. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego 43
2.2.7. Wojewódzki Inspektor Geodezji i Kartografii 45
2.2.8. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 46
2.2.9. Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej 47
2.2.10. Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 48
2.2.11. Wojewódzki Lekarz Weterynarii 49
ROZDZIAŁ III. Zadania administracji zespolonej 51
3.1. Ogólne zadania administracji zespolonej 51
3.2. Zadania administracji zespolonej na przykładzie województwa 56
3.2.1. Wykonawcy administracji zespolonej 56
3.2.2. Wojewoda jako zwierzchnik zespolonej administracji rządowej 63
ZAKOŃCZENIE 67
BIBLIOGRAFIA 69
SPIS RYSUNKÓW 72

Referendum lokalne jako istota demokracji bezpośredniej

Wstęp 2
Rozdział I. Istota i rola referendum we współczesnym państwie demokratycznym 4
1. Pojęcie ogólne demokracji i referendum 4
2. Rodzaje demokracji 9
3. Przedmiot i zakres referendum 13
4. Rys historyczny referendum w III RP 19
4.1. Referendum z 18 lutego 1996 roku o powszechnym uwłaszczeniu obywateli i o niektórych kierunkach wykorzystania majątku państwowego 19
4.2. Referendum z 25.05.1997 roku na temat przyjęcia konstytucji 19
4.3. Referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej 20
Rozdział II. Referendum lokalne w Polsce 22
1. Pojęcie i przedmiot referendum lokalnego 22
2. Inicjator referendum lokalnego 29
2.1. Z inicjatywy organu stanowiącego 29
2.2. Na wniosek mieszkańców 32
2.3. W sprawach innych niż odwołanie organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego 36
2.4. W sprawie odwołania organu jednostki samorządu terytorialnego 37
3. Finansowanie referendum 39
Rozdział III. Procedura przeprowadzania referendum lokalnego 44
1. Kampania referendalna 44
2. Przebieg i ustalenie wyników referendum 48
3. Ważność referendum i jego weryfikacja 54
4. Referendum lokalne w praktyce 58
5. Rola referendum lokalnego 60
Zakończenie 64
Bibliografia 66
Spis tabel 69
Spis rysunków 70

Akty planowania przestrzennego w gminie

praca z wydziału prawa i administracji

Wstęp 3

II. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (charakter prawny, treść, procedura sporządzania) 6

III. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 28

IV. Gospodarowanie przestrzenią na obszarach pozbawionych miejscowego planu zagospodarowania 39

V. Planowanie przekraczające granice a władztwo planistyczne gminy 49

VI. Zakończenie 66

Bibliografia 75

Spis rysunków 78

Zmiany w zakresie procedur celnych po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. GENEZA I EWOLUCJA POLSKIEGO I WSPÓLNOTOWEGO PRAWA CELNEGO
1.1. Rozwój polskiego prawa celnego
1.1.1. Historia polskiego prawa celnego
1.1.2. Regulacje z zakresu polskiego prawa celnego
1.1.3. Prawo celne a Układ Europejski
1.2. Prawo celne Unii Europejskiej
1.2.1. Rozwój integracji europejskiej
1.2.2. Prawo Unii Europejskiej
1.2.3. Strefa wolnego handlu a unia celna
1.2.4. Regulacje prawa wspólnotowego w zakresie prawa celnego

ROZDZIAŁ II. PROCEDURY CELNE W POLSCE PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UE
2.1. Procedura dopuszczenia do obrotu
2.2. Procedura wywozy
2.3. Procedura tranzytu
2.4. Procedura składu celnego
2.5. Procedura odprawy czasowej
2.6. Procedura uszlachetniania czynnego i biernego

ROZDZIAŁ III. PROCEDURY CELNE W POLSCE PO PRZYSTĄPIENIU DO UE
3.1. Procedura wprowadzania i wyprowadzania towarów
3.2. Procedura uszlachetniania czynnego
3.3. Procedura uszlachetniania biernego
3.4. Procedura odprawy czasowej
3.5. Procedura wywozu

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL I RYSUNKÓW