Prace dyplomowe z kierunku: Administracja

prace dyplomowe z administracji – prace magisterskie i licencjackie z zakresu administracji państwowej i samorządowej

Księga wieczysta jako rejestr nieruchomości

Wstęp 2

Rozdział I. Istota i pojęcie nieruchomości 4
1.1. Definicja nieruchomości 4
1.2. Rodzaje nieruchomości 7
1.3. Stan prawny nieruchomości 12
1.4. Funkcje nieruchomości 19

Rozdział II. Księga wieczysta – pojęcie i charakterystyka 25
2.1. Rys historyczny i geneza księgi wieczystej 25
2.2. Ogólna charakterystyka ksiąg wieczystych 27
2.3. Prawnomaterialne zasady ksiąg wieczystych 29
2.4. Prowadzenie ksiąg wieczystych 31
2.5. Prowadzenie ksiąg wieczystych w systemie informatycznym 35

Rozdział III. Księga wieczysta jako rejestr nieruchomości 42
3.1. Znaczenie ewidencji wieczystoksięgowej dla ustalania stanów prawnych nieruchomości 42
3.2. Zasada jawności ksiąg wieczystych 45
3.3. Zasada wiarygodności ksiąg wieczystych 46
3.4. Zasada rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych 47

Zakończenie 61
Bibliografia 63

Gospodarowanie nieruchomościami publicznymi w Polsce

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. NIERUCHOMOŚĆ JAKO KATEGORIA EKONOMICZNA 4
1.1. Cechy i rodzaje nieruchomości 4
1.2. Rynek nieruchomości 8
1.3. Dokumentacja praw do nieruchomości 11
1.4. Ekonomiczna charakterystyka nieruchomości 14
1.5. Podstawy prawne zarządzania nieruchomościami 17

ROZDZIAŁ II. GOSPODARKA I ZARZĄDZANIE ZASOBAMI NIERUCHOMOŚCI 23
2.1. Historyczny rys gospodarki nieruchomościami 23
2.2. Istota, cel oraz zakres gospodarki nieruchomościami 26
2.3. Regulacja prawna gospodarki nieruchomościami 30
2.4. Gospodarka nieruchomościami jako proces decyzyjny 34
2.5. Właściwości organów, które zajmują się zarządzaniem nieruchomościami 36

ROZDZIAŁ III. ZBYWANIE I OBCIĄŻANIE NIERUCHOMOŚCI PUBLICZNYCH 44
3.1. Sprzedaż nieruchomości 44
3.2. Użytkowanie wieczyste 48
3.3. Najem i dzierżawa nieruchomości 53
3.4. Trwały zarząd 55

ROZDZIAŁ IV. NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZ PODMIOTY PUBLICZNE 60
4.1. Tryby w jakich podmioty publiczne nabywają nieruchomości 60
4.2. Pierwokup nieruchomości 62
4.3. Wywłaszczenie nieruchomości 62
4.4. Komunalizacja mienia 72

ZAKOŃCZENIE 73
BIBLIOGRAFIA 75
SPIS RYSUNKÓW 78

Funkcjonowanie systemu zamówień publicznych

Wstęp 2

Rozdział I. Istota systemu zamówień publicznych 4
1.1. Pojęcie systemu zamówień publicznych 4
1.2. Przedmiotowy i podmiotowy zakres ustawy Prawo zamówień publicznych 12

Rozdział II. Udzielanie zamówień publicznych 20
2.1. Informacje ogólne dotyczące zasad udzielania zamówień 20
2.2. Ogłoszenia 21
2.3. Zamawiający i wykonawcy 24
2.4. Przygotowanie postępowania 32

Rozdział III. Postępowanie, umowy oraz środki ochrony prawnej w zamówieniach publicznych 40
3.1. Informacje ogólne dotyczące postępowania 40
3.2. Tryby udzielania zamówień 41
3.2.1. Przetarg nieograniczony 41
3.2.2. Przetarg ograniczony 45
3.2.3. Negocjacje z ogłoszeniem 48
3.2.4. Negocjacje bez ogłoszenia 52
3.2.5. Zamówienie z wolnej ręki 54
3.2.6. Zapytanie o cenę 57
3.2.7. Licytacja elektroniczna 57
3.3. Umowy w sprawach zamówień publicznych 60
3.4. Środki ochrony prawnej 62

Zakończenie 64
Bibliografia 65

Finansowanie organizacji pozarządowych

Wstęp 3

Rozdział I. Organizacje pozarządowe w działalności pożytku publicznego 6
1.1. Istota organizacji pozarządowych 6
1.2. Fundacja jako forma organizacji pozarządowej 7
1.3. Organizacje pozarządowe działające w Polsce 9

Rozdział II. Polityka państwa wobec osób niepełnosprawnych 13
2.1. Rola NGO’s wobec osób niepełnosprawnych 13
2.2. Polityka państwa wobec niepełnosprawnych 19
2.3. Zasięg problemu niepełnosprawności w Polsce 29

Rozdział III. Finanse organizacji NGO’s realizujących zadania na rzecz niepełnosprawnych 35
3.1. Generalne zasady finansowania organizacji pozarządowych 35
3.2. Darowizny i odpis 1 % od podatku dochodowego 36

Rozdział IV. Case study: Fundacji Anny Dymnej „Mimo wszystko” 39
4.1. Charakterystyka Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” 39
4.2. Działalność Fundacji Anny Dymnej „Mimo wszystko” 41
4.3. Finansowanie działalności Fundacji Anny Dymnej „Mimo wszystko” 43

Rozdział V. Sprawozdawczość finansowa fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” 47
5.1. Istota i rodzaje sprawozdań finansowych fundacji 47
5.2. Analiza wskaźnikowa fundacji 50
Zakończenie 57

Bibliografia 59
Spis tabel i wykresów 63
Załącznik 64

E-urząd

Wstęp 4

Rozdział I. Zarządzanie 6
1.1. Pojęcie zarządzania 6
1.2. Istota zarządzania 12
1.3. Funkcje zarządzania 15
1.4. Zarządzanie w administracji 24

Rozdział 2. Technologie a zmiany cywilizacyjne 26
2.1. Technologia w życiu człowieka 26
2.2. Przemiany technologiczne 29
2.3. Rewolucja cyfrowa 34
2.4. Technologia lat dziewięćdziesiątych 37
2.5. Technologie informatyczne a gospodarka 40

Rozdział 3. Wybrane działania w zakresie informatyzacji administracji publicznej w Polsce 45
3.1. Ustawa o informatyzacji i obecny kierunek rozporządzeń 45
3.2. Systemy typu e-government 51
3.2.1. Wrota Polski 51
3.2.2. Wrota Polski do Europy 54
3.3. Rejestry państwowe w kraju 54
3.4. Systemy EDI i systemy typu work-flow 56
3.5. Sieć Teleinformatyczna Administracji Publicznej (STAP) 65
3.6. Wspólne normy teleinformatyczne 66

Rozdział 4. Serwisy internetowe administracji publicznej 68
4.1. Analiza i opis procesów e-urzędu 68
4.2. Serwisy administracji publicznej za granicą 73
4.3. Serwisy administracji publicznej w Polsce 77
4.3.1. Serwisy ministerstw 77
4.3.2. Serwisy urzędów wojewódzkich i marszałkowskich 78

Rozdział 5. Prezentacja infrastruktury programu „Wrota Polski” 88
5.1. Prezentacja strony internetowej 88
5.2. Unifikacja prezentacji internetowych stron administracji 91
5.3. Doskonalenie obecnie dostępnych usług świadczonych elektronicznie 95
5.4. Edukacyjne oraz promocyjne działania 98

Rozdział 6. Przykłady zarządzania obsługą petentów 101
6.1. e-usługi dla indywidualnych obywateli i przedsiębiorstw 101
6.2. Realizacja priorytetowych e-usług 103
6.3. Infomaty w dzielnicach Warszawy 107
6.4. Ocena jakości świadczenia polskich e-usług 108

Zakończenie 113

Bibliografia 116

Spis tabel 121

Spis rysunków 122

Doradztwo zawodowe w urzędach pracy

Wstęp

Rozdział I. Istota poradnictwa zawodowego
1.1. Poradnictwo zawodowe — zakres terminologiczny
1.2. Teorie poradnictwa zawodowego
1.4. Cele i kierunki działań doradcy zawodowego
1.5. Przegląd badań nad funkcjonowaniem doradców zawodowych

Rozdział II. Metodologia badań własnych
3.1. Przedmiot, cel i problemy badawcze
3.2. Metody i techniki badań
3.3. Teren i organizacja badań
3.4. Charakterystyka badanej zbiorowości

Rozdział III. Funkcjonowanie doradców zawodowych w świetle wyników badań własnych
3.1. Urząd pracy jako instytucja pomocy bezrobotnym
3.2. Osoba bezrobotna jako podmiot działań doradczych w strukturze urzędu pracy
3.3. Funkcjonowanie doradców zawodowych — analiza wyników badań własnych
3.3.1. Przygotowanie zawodowe doradców zawodowych
3.1.2. Warunki pracy doradców zawodowych
3.1.3. Problemy w pracy doradców zawodowych
3.1.4. Czynności zawodowe wykonywane w pracy doradczej
3.1.5. Formy pracy doradców zawodowych
3.4. Podsumowanie i wnioski

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków

Administracje celne w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej

Wstęp 2

I. Ogólna charakterystyka administracji celnych państw członkowskich Unii Europejskiej 3
1.1. Podobieństwa i różnice administracji celnych państw członkowskich 3
1.2. Podstawowe pojęcia związane z administracją celną państw członkowskich 12

II. Administracja celna w Polsce 21
2.1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych 23
2.2. Dyrektor Izby Celnej 27
2.3. Naczelnik Urzędu Celnego 28

III. Administracja celna we Francji 30
3.1. Dyrekcja Generalna 31
3.2. Dyrekcje Międzyregionalne 32
3.3. Dyrekcje Regionalne 32
3.4. Dyrekcje Krajowe 33

IV. Administracja celna w Niemczech 49
4.1. Dyrekcja Generalna 49
4.2. Naczelne Dyrekcje Finansowe 50
4.3. Główne Urzędy Celne 52

Wnioski 55
Bibliografia 59

Władza wykonawcza na gruncie konstytucji z 1997 roku

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. ROLA I ZNACZENIE WŁADZY WYKONAWCZEJ 5
1.1. Pojęcie władzy wykonawczej (egzekutywy) 6
1.2. Podstawowe organy egzekutywy 10
1.3. Inne organy egzekutywy 13
1.4. Istota niezależności władzy wykonawczej, ustawodawczej oraz sądowniczej 14

ROZDZIAŁ II. PREZYDENT 16
2.1. Ustrojowa pozycja Prezydenta RP w nowej Konstytucji 16
2.2. Tryb wyboru Prezydenta i warunki wygaśnięcia mandatu 18
2.3. Odpowiedzialność Prezydenta 25
2.4. Kompetencje Prezydenta 27
2.5. Akty prawne Prezydenta 35

ROZDZIAŁ III. RADA MINISTRÓW 37
3.1. Rola ustrojowa i skład Rady Ministrów 37
3.2. Tryb powoływania Rady Ministrów 40
3.3. Zmiany w składzie Rady Ministrów 46
3.4. Odpowiedzialność Rady Ministrów 46
3.5. Kompetencje Rady Ministrów 47
3.6. Prezes Rady Ministrów i Ministrowie 51
3.7. Administracja rządowa 54

ZAKOŃCZENIE 56
SPIS RYSUNKÓW 58
BIBLIOGRAFIA 59

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w systemie organów państwa

Wstęp 2

1. System organów państwowych w konstytucji RP. 4
1.1. Pojęcie organu i ich rodzaje. 4
1.2. Współczesna idea parlamentaryzmu w Polsce i na świecie. 6
1.3. Zasada trójpodziału władzy. Podział a jedność władzy w państwie. 10

2. Organizacja i zasady działania Sejmu RP. 16
2.1. Wpływ przekształceń ustrojowych na wizję władzy ustawodawczej. 16
2.2. Organy sejmu. 17
2.3. Kadencja, tryb działania. 23

3. Pozycja ustrojowa i kompetencje Sejmu. 28
3.1. Funkcje sejmu (ustawodawcza, kontrolna, kreacyjna). 28
3.2. Akty normatywne wydawane przez sejm. 33

4. Współpraca między trzema władzami i współpraca z Senatem. 40
4.1. Relacje władza ustawodawcza a władza wykonawcza. 40
4.2. Relacje władza ustawodawcza a władza sądownicza. 46

Zakończenie 49
Bibliografia 51
Spis schematów i tabel 54

Realizacja zadań publicznych na przykładzie fundacji Anny Dymnej „Mimo wszystko”

Wstęp 3

Rozdział 1. SYSTEM PODMIOTÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 6
1.1. Pojecie administracji 6
1.2. Organy administracji publicznej 9
1.2.1. Klasyfikacja organów 11
1.2.2. Działania organów 12
1.3. Inne podmioty administracji publicznej 17
1.4. Podmioty niepubliczne 19
1.5. Zasady współpracy i prawne formy współdziałania organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi 25
1.6. Czym jest wolontariat? 28

Rozdział 2. FUNDACJA JAKO ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO 31
2.1. Pojęcie działalności pożytku publicznego 31
2.2. Organizacja pożytku publicznego 37
2.3. Cele i zakres działalności fundacji 47

Rozdział 3. REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH NA PRZYKŁADZIE FUNDACJI ANNY DYMNEJ „MIMO WSZYSTKO” 52
3.1 Cele statutowe fundacji 52
3.2 Wolontariusze i pracownicy fundacji 54
3.3 Warsztaty terapii artystycznej 56
3.4 Festiwal zaczarowanej piosenki 57
3.5 Albertiana – ogólnopolski festiwal twórczości teatralno-muzycznej osób niepełnosprawnych 58
3.6 Źródło finansowania fundacji 59

Zakończenie 62
Bibliografia 66
Spis fotografii 69
Spis rysunków 70
Spis tabel 71
Załącznik 72