Prace dyplomowe z kierunku: Administracja

prace dyplomowe z administracji – prace magisterskie i licencjackie z zakresu administracji państwowej i samorządowej

Doradztwo zawodowe w urzędach pracy

Wstęp

Rozdział I. Istota poradnictwa zawodowego
1.1. Poradnictwo zawodowe — zakres terminologiczny
1.2. Teorie poradnictwa zawodowego
1.4. Cele i kierunki działań doradcy zawodowego
1.5. Przegląd badań nad funkcjonowaniem doradców zawodowych

Rozdział II. Metodologia badań własnych
3.1. Przedmiot, cel i problemy badawcze
3.2. Metody i techniki badań
3.3. Teren i organizacja badań
3.4. Charakterystyka badanej zbiorowości

Rozdział III. Funkcjonowanie doradców zawodowych w świetle wyników badań własnych
3.1. Urząd pracy jako instytucja pomocy bezrobotnym
3.2. Osoba bezrobotna jako podmiot działań doradczych w strukturze urzędu pracy
3.3. Funkcjonowanie doradców zawodowych — analiza wyników badań własnych
3.3.1. Przygotowanie zawodowe doradców zawodowych
3.1.2. Warunki pracy doradców zawodowych
3.1.3. Problemy w pracy doradców zawodowych
3.1.4. Czynności zawodowe wykonywane w pracy doradczej
3.1.5. Formy pracy doradców zawodowych
3.4. Podsumowanie i wnioski

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków

Administracje celne w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej

Wstęp 2

I. Ogólna charakterystyka administracji celnych państw członkowskich Unii Europejskiej 3
1.1. Podobieństwa i różnice administracji celnych państw członkowskich 3
1.2. Podstawowe pojęcia związane z administracją celną państw członkowskich 12

II. Administracja celna w Polsce 21
2.1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych 23
2.2. Dyrektor Izby Celnej 27
2.3. Naczelnik Urzędu Celnego 28

III. Administracja celna we Francji 30
3.1. Dyrekcja Generalna 31
3.2. Dyrekcje Międzyregionalne 32
3.3. Dyrekcje Regionalne 32
3.4. Dyrekcje Krajowe 33

IV. Administracja celna w Niemczech 49
4.1. Dyrekcja Generalna 49
4.2. Naczelne Dyrekcje Finansowe 50
4.3. Główne Urzędy Celne 52

Wnioski 55
Bibliografia 59

Władza wykonawcza na gruncie konstytucji z 1997 roku

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. ROLA I ZNACZENIE WŁADZY WYKONAWCZEJ 5
1.1. Pojęcie władzy wykonawczej (egzekutywy) 6
1.2. Podstawowe organy egzekutywy 10
1.3. Inne organy egzekutywy 13
1.4. Istota niezależności władzy wykonawczej, ustawodawczej oraz sądowniczej 14

ROZDZIAŁ II. PREZYDENT 16
2.1. Ustrojowa pozycja Prezydenta RP w nowej Konstytucji 16
2.2. Tryb wyboru Prezydenta i warunki wygaśnięcia mandatu 18
2.3. Odpowiedzialność Prezydenta 25
2.4. Kompetencje Prezydenta 27
2.5. Akty prawne Prezydenta 35

ROZDZIAŁ III. RADA MINISTRÓW 37
3.1. Rola ustrojowa i skład Rady Ministrów 37
3.2. Tryb powoływania Rady Ministrów 40
3.3. Zmiany w składzie Rady Ministrów 46
3.4. Odpowiedzialność Rady Ministrów 46
3.5. Kompetencje Rady Ministrów 47
3.6. Prezes Rady Ministrów i Ministrowie 51
3.7. Administracja rządowa 54

ZAKOŃCZENIE 56
SPIS RYSUNKÓW 58
BIBLIOGRAFIA 59

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w systemie organów państwa

Wstęp 2

1. System organów państwowych w konstytucji RP. 4
1.1. Pojęcie organu i ich rodzaje. 4
1.2. Współczesna idea parlamentaryzmu w Polsce i na świecie. 6
1.3. Zasada trójpodziału władzy. Podział a jedność władzy w państwie. 10

2. Organizacja i zasady działania Sejmu RP. 16
2.1. Wpływ przekształceń ustrojowych na wizję władzy ustawodawczej. 16
2.2. Organy sejmu. 17
2.3. Kadencja, tryb działania. 23

3. Pozycja ustrojowa i kompetencje Sejmu. 28
3.1. Funkcje sejmu (ustawodawcza, kontrolna, kreacyjna). 28
3.2. Akty normatywne wydawane przez sejm. 33

4. Współpraca między trzema władzami i współpraca z Senatem. 40
4.1. Relacje władza ustawodawcza a władza wykonawcza. 40
4.2. Relacje władza ustawodawcza a władza sądownicza. 46

Zakończenie 49
Bibliografia 51
Spis schematów i tabel 54

Realizacja zadań publicznych na przykładzie fundacji Anny Dymnej „Mimo wszystko”

Wstęp 3

Rozdział 1. SYSTEM PODMIOTÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 6
1.1. Pojecie administracji 6
1.2. Organy administracji publicznej 9
1.2.1. Klasyfikacja organów 11
1.2.2. Działania organów 12
1.3. Inne podmioty administracji publicznej 17
1.4. Podmioty niepubliczne 19
1.5. Zasady współpracy i prawne formy współdziałania organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi 25
1.6. Czym jest wolontariat? 28

Rozdział 2. FUNDACJA JAKO ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO 31
2.1. Pojęcie działalności pożytku publicznego 31
2.2. Organizacja pożytku publicznego 37
2.3. Cele i zakres działalności fundacji 47

Rozdział 3. REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH NA PRZYKŁADZIE FUNDACJI ANNY DYMNEJ „MIMO WSZYSTKO” 52
3.1 Cele statutowe fundacji 52
3.2 Wolontariusze i pracownicy fundacji 54
3.3 Warsztaty terapii artystycznej 56
3.4 Festiwal zaczarowanej piosenki 57
3.5 Albertiana – ogólnopolski festiwal twórczości teatralno-muzycznej osób niepełnosprawnych 58
3.6 Źródło finansowania fundacji 59

Zakończenie 62
Bibliografia 66
Spis fotografii 69
Spis rysunków 70
Spis tabel 71
Załącznik 72

Charakterystyka infrastruktury podpisu elektronicznego

Wstęp 4

Rozdział I. Podpis elektroniczny z technicznego punktu widzenia 6
1.1. Zagadnienia wstępne 6
1.1.1. Zarys historyczny kryptografii 6
1.1.2. Kryptografia symetryczna 8
1.1.3. Kryptografia asymetryczna 11
1.2. PKI – Infrastruktura Klucza Publicznego 14
1.2.1. Certyfikat i rola centrów certyfikacji 14
1.2.1.1. Funkcje certyfikatu 19
1.2.2. Architektura PKI 19
1.2.3. Funkcje PKI 21
1.2.4. Standardy PKI 24

Rozdział II. Geneza powstania podpisu elektronicznego 26
2.1. Historia powstania podpisu elektronicznego 26
2.1.2. Pojęcie podpisu elektronicznego 26
2.1.2.1. Podpis elektroniczny w USA 26
2.1.2.2. Podpis elektroniczny w Unii Europejskiej 27
2.1.2.3. Podpis elektroniczny w Polsce 28
2.1.3. Rodzaje podpisu elektronicznego 30
2.1.4 Funkcje podpisu elektronicznego 30
2.1.5 Zasady działania podpisu elektronicznego 31

Rozdział III. Zastosowanie podpisu elektronicznego 34
3.1. Pobieranie certyfikatu 34
3.1.1. Pobieranie certyfikatu głównego 34
3.2. Pobieranie certyfikatu własnego 36
3.3. Korespondencja elektroniczna 38
3.3.1. Szyfrowanie poczty elektronicznej 38
3.4. Wykorzystanie podpisu elektronicznego w bankach 44

Rozdział IV. Problematyka zagrożeń podpisu elektronicznego 48
4.1. Kryptoanaliza 48
4.1.1. Atak siłowy 49
4.1.2. Kryptoanaliza różnicowa 49
4.1.3. Kryptoanaliza liniowa 50
4.1.4. Inne formy ataków 51

Rozdział V. Podpis elektroniczny w przepisach prawa 54
5.1. Podpis elektroniczny w polskiej ustawie 54
5.2. Podmioty świadczące usługi certyfikacyjne 56
5.3. Oświadczenie woli 61
5.4. Nadzór państwa 63

Zakończenie 67

Bibliografia 70

Spis tabel 74

Spis rysunków 75

Państwowa Inspekcja Pracy jako organ kontroli państwowej

Wstęp 2

Rozdział I. Kontrola państwowa, pojęcie, rodzaje, środki, procedury 4
1. Pojęcie kontroli państwowej 4
2. Rodzaje kontroli państwowej 6
3. Środki kontroli państwowej 7
4. Procedury kontroli państwowej 10

Rozdział II. Państwowa Inspekcja Pracy- usytuowanie historyczno- prawne 14
1. Rodowód historyczno- prawny PIP 14
2. Status prawny PIP Pojęcie Państwowej Inspekcji Pracy 16
3. Struktura organizacyjna PIP 16
4. Pracownicy PIP 18

Rozdział III. Zadania Państwowej Inspekcji Pracy 22
1. Zadania Państwowej Inspekcji Pracy na tle członkostwa Polski w UE 22
2. Zakres działania organów PIP 25
3. Wytyczne w sprawie działania inspekcji pracy 33

Rozdział IV.Współdziałanie PIP z innymi organami nadzoru i kontroli pracy 35
1. Współdziałanie PIP ze Społeczną Inspekcją Pracy 35
2. Współdziałanie z innymi organami nadzoru i kontroli pracy 37

Rozdział V. Prawne środki działania PIP 40
1. Wystąpienie 40
2. Sprzeciw 40
3. Nakaz 42
4. Postępowanie mandatowe 46
5. Postępowanie w sprawach o wykroczenia 47

Rozdział VI. Uregulowania prawno-międzynarodowe w sprawach PIP 50
1. Konwencja MOP nr 81 50
2. Konwencja MOP nr 129 51

Zakończenie 54
Bibliografia 56
Spis rysunków 57
Wykaz skrótów 58

Organizacja systemu ewidencji ludności

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. ŹRÓDŁA INFORMACJI STATYSTYCZNYCH DOTYCZĄCYCH LUDNOŚCI 4
1.1. Powszechne spisy ludności 4
1.2. Ewidencja bieżąca i sprawozdawczość 22
1.3. Inne źródła 25

ROZDZIAŁ II. EWIDENCJA LUDNOŚCI I INSTYTUCJA DOWODU OSOBISTEGO W POLSCE 30
2.1. Polska- kraj wielonarodowy 30
2.2. Ogólne zasady prowadzenia ewidencji ludności 33
2.3. Obowiązek meldunkowy 34
2.4. Dowody osobiste i numery PESEL 38

ROZDZIAŁ III. SYSTEM EWIDENCJI LUDNOŚCI NA PRZYKŁADZIE MIASTA I GMINY GRODZISK MAZOWIECKI 44
3.1. Charakterystyka gminy 44
3.2. Ewidencja i rejestry w administracji publicznej 47
3.2.1. Określenie zbioru rejestrów wybranych w gminie Grodzisk Mazowiecki 47
3.2.2. Model informacyjny rejestrów państwowych w gminie Grodzisk Mazowiecki 52
3.3. Perspektywy zmian i rozwoju systemu rejestrów państwowych w gminie 58

ZAKOŃCZENIE 63
BIBLIOGRAFIA 65
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 67

Kompetencje i zakres działania Urzędu Wojewody

Wstęp 3

Rozdział I. Cele polityki gospodarczej i efektywność makroekonomiczna 5
1.1. System gospodarczy 5
1.2. Pojęcia i zakres polityki gospodarczej. Klasyfikacja ekonomicznych funkcji państwa 6
1.3. Narzędzia polityki gospodarczej stosowane przez zwolenników podejścia popytowego 11
1.3.1. Polityka pieniężna 12
1.3.2. Polityka budżetowa 13
1.3.3. Polityka mikroekonomiczna 16
1.4. Regionalna polityka gospodarcza 17

Rozdział II. Organy wykonawcze polityki gospodarczej państwa i województwa 27
2.1. Status prawny wójta (burmistrza, prezydenta) 27
2.2. Organ wykonawczy gminy 35
2.3. Zarząd województwa 39
2.3.1. Zadania zarządu 39
2.3.2. Marszałek województwa 42
2.3.3. Wojewoda 43

Rozdział III. Kompetencje i zakres działania Urzędu Wojewody 45
3.1. Wojewoda jako zwierzchnik zespolonej administracji rządowej 45
3.2. Pozycja organizacyjno-prawna wojewody 47
3.3. Wojewoda jako reprezentant Skarbu Państwa 47
3.4. Zakres działania wojewody 49

Rozdział IV. Metodologia badań własnych 60
4.1. Cel i przedmiot badań 60
4.2. Problemy i hipotezy badawcze 62
4.3. Organizacja badań 66
4.4. Przebieg badań 67

Rozdział V. Kompetencje i zakres działania Urzędu Wojewody Zachodniopomorskiego w zakresie realizacji polityki gospodarczej państwa i województwa w latach 2003-2005. Wyniki badań 68
5.1. Charakterystyka Województwa Zachodniopomorskiego 68
5.2. Status Urzędu Wojewody Zachodniopomorskiego 69
5.2.1. Kompetencje 69
5.2.2. Pełnomocnicy 70
5.2.3. Organy kolegialne 70
5.3. Kompetencje i zakres działania Urzędu Wojewody Zachodniopomorskiego w zakresie realizacji polityki gospodarczej – wyniki badań 72
5.4. Podsumowanie 79

Zakończenie 81

Bibliografia 83

Spis fotografii 87

Kontrola administracyjna podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

Wstęp 2
Rozdział I. Istota prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce 4
1.1. Definicja przedsiębiorstwa 4
1.2. Formy organizacyjno – prawne przedsiębiorstw 9
1.3. Pojęcie i zasady działalności gospodarczej 19
1.4. Ograniczenia w podejmowaniu działalności gospodarczej 22
Rozdział II. Geneza i rozwój postępowania administracyjnego i sądownictwa administracyjnego 26
2.1. Pojęcie administracji 26
2.2. Rozwój postępowania administracyjnego i sądownictwa w Europie 32
2.3. Rozwój postępowania administracyjnego i sądownictwa w Polsce 36
Rozdział III. Kontrola administracyjna w stosunku do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą 46
3.1. Kontrola wewnętrzna 46
3.2. Kontrola społeczna 48
3.3. Kontrola sprawowana przez Najwyższą Izbę Kontroli 51
3.4. Kontrola sądowa 54
3.5. Kontrola prokuratorska 57
3.6. Kontrola Rzecznika Praw Obywatelskich 58
3.7. Kontrola ZUS 60
3.8. Kontrola skarbowa 64
Zakończenie 67
Bibliografia 69
Spis rysunków 75