Archiwum kategorii: Giełda

prace dyplomowe dotyczące giełdy papierów wartościowych

Giełda Papierów Wartościowych jako źródło pozyskania kapitału do rozwoju przedsiębiorstwa

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. OGÓLNE ZAGADNIENIA FINANSOWANIA INWESTYCJI PRZEDSIĘBIORSTW 4
1.1. Istota finansowania przedsiębiorstw 4
1.2. Pojęcie kapitału 7
1.3. Pojęcie i rodzaje inwestycji przedsiębiorstw 9
1.4. Rodzaje finansowania przedsiębiorstw 13
1.5. Emisja akcji jako sposób zewnętrznego finansowania przedsiębiorstwa 18

ROZDZIAŁ II. GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH JAKO ATRAKCYJNE ŹRÓDŁO KAPITAŁU DLA SPÓŁEK GIEŁDOWYCH 24
2.1. Charakterystyka rynków kapitałowych 24
2.2. Historia GPW 26
2.3. Pojęcie i funkcje GPW 32
2.4. Uczestnicy obrotu giełdowego 35
2.5. Rodzaje papierów wartościowych i sposoby ich emisji 40

ROZDZIAŁ III. PUBLICZNA EMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH JAKO ŹRÓDŁO KAPITAŁU PRZEDSIĘBIORSTWA 43
3.1. Warunki dopuszczeń instrumentów finansowych do obrotu giełdowego 43
3.2. Proces przygotowania się spółki do oferty publicznej 45
3.3. Klucz do sukcesu na GPW 53
3.4. Korzyści i obawy związane z wprowadzeniem spółki na giełdę 59

ZAKOŃCZENIE 65
BIBLIOGRAFIA 67
SPIS RYSUNKÓW 71
SPIS TABEL 72

WSTĘP

Niedobór środków finansowych utrudnia lub wręcz uniemożliwia przedsiębiorstwom prowadzenie bieżącej działalności gospodarczej. Bez własnego kapitału bądź dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania firmy nie mogą też podejmować żadnych przedsięwzięć inwestycyjnych, które są konieczne dla ich długofalowego rozwoju. Całokształt działań powodujących dopływ do przedsiębiorstwa środków pieniężnych niezbędnych do jego bieżącego funkcjonowania i rozwoju w dłuższej perspektywie czasowej nazywamy finansowaniem działalności gospodarczej.

Przedsiębiorstwo z reguły ma do wyboru szeroką gamę źródeł kapitału dostępnych na rynkach finansowych, a ponadto może finansować się ze źródła wewnętrznego, jakim jest samo przedsiębiorstwo. Spółki akcyjne mogą zwiększyć swój kapitał własny i tym samym poszerzyć możliwość finansowania inwestycji drogą emisji nowych akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych. Giełda rozwijała się systematycznie przez ostatnie kilkanaście lat. Dziś jest jedną z najważniejszych i najnowocześniejszych instytucji rynku kapitałowego w Polsce.

Teza niniejszej pracy brzmiała: Giełda jest miejscem, które oferuje przedsiębiorstwom możliwość pozyskania kapitału na rozwój, oraz miejscem umożliwiającym zwiększenie wiarygodności spółki, podnoszącym rozpoznawalność firmy i jej produktów.

Celem niniejszej pracy było omówienie Giełdy Papierów Wartościowych jako źródła pozyskiwania kapitału na rozwój przedsiębiorstwa. Rozważania zawarto w trzech rozdziałach.

W rozdziale pierwszym zaprezentowano ogólne zagadnienia finansowania inwestycji przedsiębiorstw. Na wstępie ukazano istotę finansowania przedsiębiorstw. Zdefiniowano pojęcie kapitału oraz inwestycji. Przedstawiono także rodzaje finansowania przedsiębiorstw oraz omówiono istotę emisji akcji jako sposobu zewnętrznego finansowania przedsiębiorstwa.

W rozdziale drugim dokonano prezentacji Giełdy Papierów Wartościowych jako atrakcyjnego źródła kapitału dla spółek giełdowych. Rozważania rozpoczęto od ogólnej charakterystyki rynków kapitałowych. Następnie przedstawiono historię GPW oraz pojęcie i funkcje Giełdy. W rozdziale tym przedstawiono także uczestników obrotu giełdowego. Pod koniec rozdziału przedstawiono rodzaje papierów wartościowych i sposoby ich emisji.

W rozdziale trzecim dokonano analizy publicznej emisji papierów wartościowych jako źródła kapitału przedsiębiorstwa. Na wstępie przedstawiono warunki dopuszczeń instrumentów finansowych do obrotu giełdowego. Następnie omówiono proces przygotowania spółki do oferty publicznej. Dokonano także analizy kluczowych czynników sukcesu na GPW. Pod koniec badan wskazano korzyści oraz obawy związane z wprowadzeniem spółki na Giełdę.

Praca została napisana w oparciu o dostępną literaturę fachową, raporty i artykuły zamieszczone w prasie i w internecie oraz w oparciu o aktualne akty normatywne i prawne. Ponadto w pracy wykorzystano materiały wewnętrzne, raporty i analizy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Instrumenty pochodne na polskim rynku walutowym

Wstęp 2

Rozdział I. Powstanie rynku instrumentów pochodnych 4
1.1. Definicje instrumentów pochodnych 4
1.2. Historia instrumentów pochodnych 8
1.3. Współczesne regulacje dotyczące rynków 12
1.4. Kontrakty na innych giełdach w Polsce 14
1.5. Instrumenty pochodne w Polsce na rynku pozagiełdowym 20

Rozdział II. Instrumenty zabezpieczające rynku walutowego 24
2.1. Przegląd instrumentów i rynków finansowych 24
2.2. Kontrakty walutowe 30
2.3. Opcje walutowe 33
2.4. Kontrakty pochodne oparte na opcjach 36
2.5. Walutowe kontrakty futures 39
2.6. Kontrakty walutowe typu swap 41

Rozdział III. Strategie zabezpieczające i procedury przeprowadzania transakcji 44
3.1. Ogólna charakterystyka ryzyka na rynku walutowym 44
3.2. Opracowanie strategii dla różnego typu pionów finansowych i ekspozycji 47
3.3. Procedury przeprowadzania transakcji 52
3.4. Procedury kontrolne 56

Zakończenie 63
Bibliografia 65
Spis rysunków i tabel 68

Wstęp

Instrumenty pochodne od setek lat towarzyszą człowiekowi w jego działalności finansowej, jednakże okres ostatnich czterdziestu pięciu lat uznać należy za najistotniejszy w wielowiekowej historii tych instrumentów finansowych, nazywanych także derywatami, czy też transakcjami terminowymi. Są one obecne na wszystkich najważniejszych rynkach finansowych, od Nowego Jorku począwszy, a na Tokio skończywszy.

Dzieje rozwoju derywatów były niezwykle burzliwe. Towarzyszyły im niejednokrotnie upadki instytucji finansowych. Zdarzenia te stały się przyczyną wielu dyskusji na temat celowości wykorzystywania tego rodzaju instrumentów finansowych, a także możliwości ujęcia ich w ramy prawne. Wiele dyskusji poświęcono także roli instrumentów finansowych na polskim rynku walutowym. Ich znaczenie przejawia się głównie w możliwości zabezpieczenia transakcji przed ryzykiem walutowym.

Mając na uwadze powyższe uwagi, celem niniejszej pracy było omówienie instrumentów pochodnych na rynku kapitałowym jako instrumentów zabezpieczających rynku walutowego. Praca składa się z trzech rozdziałów.

W rozdziale pierwszym omówiono powstanie rynku instrumentów pochodnych. Na wstępie zdefiniowano instrumenty finansowe oraz przedstawiono ich historię. Następnie ukazano współczesne regulacje dotyczące rynków, omówiono kontrakty na innych giełdach w Polsce oraz instrumenty pochodne w Polsce na rynku pozagiełdowym.

W rozdziale drugim ukazano instrumenty zabezpieczające rynku walutowego. Rozważania rozpoczęto od przeglądu instrumentów i rynków finansowych. Następnie kolejno omówiono instrumenty zabezpieczające na rynku walutowym takie jak: kontrakty walutowe, opcje walutowe, kontrakty pochodne oparte na opcjach, walutowe kontrakty futures oraz kontrakty walutowe typu swap.

W rozdziale trzecim przeanalizowano strategie zabezpieczające i procedury przeprowadzania transakcji. Na wstępie dokonano ogólnej charakterystyki ryzyka na rynku walutowym. Następnie omówiono istotę opracowywania strategii dla różnego typu pionów finansowych i ekspozycji. W dalszej części przeanalizowano procedury przeprowadzania transakcji oraz procedury kontrolne.

Wszelkie rozważania, analizy i badania przeprowadzone w niniejszej pracy opierały się na o dostępną literaturę przedmiotu, artykuły prasowe oraz raporty zamieszczone w Internecie oraz aktualne akty prawne i normatywne.

Badanie portfela produktów inwestycyjnych

Wstęp 3

Rozdział I. Wybrane metody analiz 5
1.1. Macierz BCG 8
1.2. Analiza portfelowa GE 17
1.3. Analiza portfelowa ADL 21
1.4. Pozostałe metody analizy portfelowej 24

Rozdział II. Podstawowe informacje dotyczące produktu bankowego 27
2.1. Pojęcie produktu bankowego 27
2.2. Kryteria produktu bankowego 35
2.3. Rentowność produktu bankowego 39

Rozdział III. Produkty inwestycyjne PKO TFI S.A. na tle rynku produktów inwestycyjnych w Polsce 43
3.1. Wartość aktywów funduszy inwestycyjnych i zobowiązań banków wobec gospodarstw domowych 43
3.2. Fundusze inwestycyjne w Polsce na tle europejskiego rynku funduszy inwestycyjnych 46
3.2. Produkty inwestycyjne PKO TFI S.A. i ich udział w rynku 51
3.4. Badanie portfela produktów inwestycyjnych PKO TFI S.A. na tle konkurencji za pomocą metody BCG 57

Zakończenie 61
Bibliografia 63
Spis rysunków 65
Spis tabel 66

Wstęp

Zdobywanie przewagi konkurencyjnej, a przynajmniej nie pogarszanie swojej pozycji w stosunku do konkurentów działających na rynku jest głównym zadaniem banku. W celu tworzenia tej przewagi, kierownictwo banku dysponuje czterema instrumentami oddziaływania na rynek takimi jak: produkt, cena, dystrybucja oraz promocja.

Warto przy tym podkreślić, że aby oddziaływanie tych instrumentów było skuteczne, muszą być one stosowane wspólnie, w spójny i zintegrowany sposób. Ich spójny, zharmonizowany zestaw nosi nazwę zestawu środków oddziaływania na rynek lub w skrócie – zestawu marketingowego (marketing-mix). Za najważniejszy wśród elementów zestawu marketingowego uznawany jest produkt bankowy.

Można powiedzieć, że produkt bankowy to każdy rodzaj usługi oferowanej klientowi przez bank. Aby produkt ten spełniał oczekiwania klientów, musi on być na bieżąco analizowany. W związku z tym celem niniejszej pracy było omówienie problematyki badania portfela produktów inwestycyjnych.

Praca składa się z trzech rozdziałów. Dwa pierwsze rozdziały to rozważania teoretyczne, natomiast rozdział trzeci to empiryczna część niniejszej pracy.

W rozdziale pierwszym ukazano wybrane metody analiz. W rozdziale tym omówiono kolejno metody portfelowe takie jak macierz BCG (Boston Consulting Group), macierz GE (General Electric), macierz ADL (Arthura D. Little’a), oraz pozostałe metody analizy portfelowej w tym macierz Ansoffa, macierz McKinsey oraz macierz Hofera.

W rozdziale drugim ukazano podstawowe informacje dotyczące produktu bankowego. Na wstępie zdefiniowano pojęcie produktu bankowego. Następnie przedstawiono kryteria produktu bankowego oraz omówiono rentowność produktu bankowego.

W rozdziale trzecim dokonano analizy produktów inwestycyjnych PKO TFI S.A. na tle rynków produktów inwestycyjnych w Polsce. Badania rozpoczęto od ukazania wartości aktywów funduszy inwestycyjnych i zobowiązań banków wobec gospodarstw domowych. Następnie zbadano fundusze inwestycyjne w Polsce na tle europejskiego rynku funduszy inwestycyjnych. W dalszej części rozdziału dokonano analizy produktów inwestycyjnych PKO TFI S.A. oraz ich udziału w rynku. W ostatniej części rozdziału praktycznego przeprowadzono badanie portfela produktów inwestycyjnych PKO TFI S.A. na tle konkurencji za pomocą metody portfelowej – macierzy BCG.

Praca została napisana w oparciu o dostępną literaturę fachową, raporty i artykuły zamieszczone w prasie i w internecie oraz w oparciu o aktualne akty normatywne i prawne. Ponadto w pracy wykorzystano raporty, analizy rynku, dane z funduszy zarządzanych przez TFI, które zdecydowały się na ich publikację oraz informacji zawartych na stronach internetowych, w tym materiały wewnętrzne PKO TFI S.A.

Wpływ giełdy nowojorskiej na warszawską giełdę papierów wartościowych

Wstęp 2

Rozdział I. Rynek kapitałowy 4
1.1 Podział rynku finansowego i jego funkcja 4
1.2 Pojęcie i rola Giełdy 8

Rozdział II. Wpływ gospodarki światowej na funkcjonowanie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 18
2.1 Ruch kapitału – teoria 18
2.2 Ruch kapitału – praktyka 23
2.3 Tendencje cyklu koniunkturalnego i ich wpływ na GPW 34

Rozdział III. Dzień dzisiejszy 40
3.1 Obecna sytuacja 40
3.2 Rokowania na przyszłość 49

Zakończenie 57
Bibliografia 59
Spis tabel 62
Spis rysunków 63
Spis wykresów 64

Wstęp

Współcześnie rynek finansowy stał się w Polsce miejscem pracy tysięcy specjalistów, pracujących w bankach, funduszach emerytalnych i ubezpieczeniowych, inwestycyjnych, firmach doradczych, instytucjach nadzoru itd. Wiedza o jego elementach staje się ważnym atrybutem dla poszukujących pracy w tym, wielce przecież interesującym, obszarze gospodarki.

Przemiany systemowe, znaczące przyspieszenie rozwoju gospodarki, a zwłaszcza wejście Polski w struktury Unii Europejskiej sprawiły, że praktycznie wszystkie podmioty funkcjonujące w otoczeniu rynkowym znalazły się w nowej sytuacji, w której egzystencja i rozwój uzależnione są od umiejętności przystosowania się do zachodzących zmian i pojawiających się wyzwań. W gospodarce coraz częściej dostrzegana jest konieczność posiadania wiedzy nie tylko z zakresu zarządzania biznesem, umiejętności promowania czy zarządzania jakością. Konieczne staje się wykorzystanie dorobku nauki finansów, głównie pod względem stosowania nowych rozwiązań, instrumentów oraz produktów oferowanych przez instytucje finansowe.

Jednocześnie mamy do czynienia z doskonaleniem usług finansowych, rozbudzaniem popytu na nie, ale również z konstruowaniem rozwiązań zapobiegających kryzysom i bankructwom. Stąd też ranga i aktualność podjętego przeze mnie tematu.

Celem niniejszej pracy jest ukazanie wpływu nowojorskiej giełdy papierów wartościowych.

Treści pracy obejmują trzy zasadnicze rozdziały.

W rozdziale pierwszym dokonano ogólnej charakterystyki rynku finansowego. Rozważania rozpoczęto od przedstawienia podziału rynku finansowego oraz jego funkcji. W dalszej części rozdziału przybliżono pojęcie oraz rolę giełdy.

W rozdziale drugim ukazano wpływ gospodarki światowej na funkcjonowanie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Treści rozdziału skupione zostały wokół omówienia ruchu kapitału w ujęciu teoretycznym i praktycznym. Pod koniec zaprezentowane zostały tendencje cyklu koniunkturalnego i ich wpływ na Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

W rozdziale trzecim zaprezentowana została Nowojorska Giełda Papierów Wartościowych na dzień dzisiejszy. Na wstępie została przedstawiona obecna sytuacja. Natomiast w dalszej części rozdziału zostały omówione rokowania na przyszłość.

Praca została napisana w oparciu o dostępną literaturę fachową, raporty i artykuły zamieszczone w prasie i w internecie oraz w oparciu o aktualne akty normatywne i prawne.

Ryzyko cenowe i metody jego ograniczania

Wstęp 3

Rozdział I. Podstawowe zagadnienia związane z ryzykiem 5
1.1. Pojęcie ryzyka 5
1.2. Ryzyko a niepewność 9
1.3. Ryzyko handlowe i jego rodzaje 13
1.4. Definicja ryzyka cenowego jako elementu ryzyka handlowego 19
1.5. Rodzaje ryzyka cenowego 23

Rozdział II. Ograniczanie ryzyka cenowego za pomocą instrumentów pochodnych 26
2.1. Pojęcie pochodnego instrumentu finansowego 26
2.2. Podstawowe rodzaje pochodnych instrumentów finansowych 30
2.3. Prawna charakterystyka instrumentów pochodnych 34
2.4. Ograniczanie ryzyka jako motyw operacji terminowych 38

Rozdział III. Hedging jako metoda ograniczania ryzyka zmian cen 44
3.1. Pojęcie i rodzaje hedgingu 44
3.2. Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym 46
3.3. Strategie zabezpieczenia ryzyka stopy procentowej za pomocą transakcji financial futures 58
3.4. Zabezpieczenie przed ryzykiem cen podstawowych surowców i towarów konsumpcyjnych 59
3.5. Hedging w zabezpieczeniu wartości portfela akcji i wykorzystaniu kontraktu na obligacje 61

Rozdział IV. Instrumenty pochodne jako produkty zabezpieczenia ryzyka cenowego 65
4.1. Forward 65
4.2. Swap 69
4.3. Futures 74
4.4. Opcje 77

Zakończenie 79

Bibliografia 81

Spis rysunków 86

Międzynarodowe rynki pozagiełdowe

Wstęp 2

Rozdział I. Międzynarodowe przepływy kapitału 4
1.1. Charakterystyka rynku i jego otoczenia 4
1.2. Kapitały długoterminowe i krótkoterminowe w bilansie obrotów kapitałowych 9
1.2.1. Kapitały długoterminowe 10
1.2.2. Kapitały krótkoterminowe w gospodarce światowej 16

Rozdział II. Rynek Papierów Wartościowych 18
2.1. Pojęcie rynku kapitałowego 18
2.2. Pojęcie rynku pozagiełdowego 23
2.3. Centralna Tabela Ofert (CeTO) – nieurzędowy, publiczny rynek papierów wartościowych 27

Rozdział III. Międzynarodowe rynki kapitałowe 35
3.1. Światowe centra finansowe 35
3.2. Giełdy papierów wartościowych 40
3.3. Rynki pozagiełdowe w Polsce i na świecie 50

Zakończenie 53
Bibliografia 55
Spis rysunków 58
Spis tabel 59

Lokata bankowa a fundusz inwestycyjny

Wstęp 2

Rozdział I. Istota gromadzenia i oszczędzania pieniędzy 4
1.1. Struktura rynku pieniężno – kapitałowego 4
1.2. Wartość pieniądza w czasie 10
1.3. Istota oszczędzania i inwestowania 17

Rozdział II. Lokaty bankowe 24
2.1. Gromadzenie oszczędności na rachunkach bankowych 24
2.2. Pojęcie lokaty 31
2.3. Książeczki oszczędnościowe potwierdzające zawarcie umowy na rachunku bankowym 35

Rozdział III. Fundusze inwestycyjne 45
3.1. Pojęcie funduszu inwestycyjnego 45
3.2. Rodzaje funduszy inwestycyjnych 50
3.3. Polityka inwestycyjna funduszu 55

Rozdział IV. Analiza lokat bankowych i funduszy inwestycyjnych w PKO S.A. 62
4.1. Ogólna charakterystyka banku PKO S.A. 62
4.2. Lokaty w Banku PKO S.A. 66
4.3. Fundusze inwestycyjne w Banku PKO S.A. 70

Zakończenie 92
Bibliografia 93
Spis rysunków i tabel 96

Kursy akcji przedsiębiorstw notowanych na GPW świetle teorii analizy fundamentalnej

WSTĘP 4

ROZDZIAŁ I. CHARAKTERYSTYKA INSTRUMENTÓW RYNKU KAPITAŁOWEGO NOTOWANYCH NA GPW W WARSZAWSKIE 6
1.1. Akcje 6
1.2. Obligacje 13
1.3. Instrumenty pochodne, kontrakty, opcje 17
1.4. Inne instrumenty rynku kapitałowego w Polsce 22

ROZDZIAŁ II. ANALIZA FUNDAMENTALNA 29
2.1. Etapy analizy fundamentalnej 29
2.1.1. Analiza makroekonomiczna 29
2.1.2. Analiza sektorowa 30
2.1.3. Analiza wskaźnikowa 31
2.1.4. Wycena akcji 46
2.2. Skuteczność analizy fundamentalnej 54
2.3. Analiza techniczna a analiza fundamentalna 56

ROZDZIAŁ III. BRANŻA FARMACEUTYCZNA W POLSCE I NA ŚWIECIE 65
3.1. Rozwój rynku 65
3.2. Przyszłość sektora farmaceutycznego 69
3.3. Dystrybutorzy farmaceutyków w Polsce 70
3.4. Sytuacja na rynku aptecznym 72

ROZDZIAŁ IV. ANALIZA EKONOMICZNO – FINANSOWA FIRM PGF S.A. I FARMACOL S.A. POD WYCENĘ GIEŁDOWĄ 75
4.1 Analiza fundamentalna 75
4.1.1. Analiza makroekonomiczna gospodarki 75
4.1.2. Analiza sektorowa branży farmaceutycznej 79
4.1.3. Analiza wskaźnikowa PGF S.A. i FARMACOL S.A. 83
4.2 Analiza techniczna 88
4.3 Wnioski 97

ZAKOŃCZENIE 98
BIBLIOGRAFIA 100
SPIS RYSUNKÓW, TABEL I WYKRESÓW 104

Giełda w organizacji obrotu papierami wartościowymi

Wstęp 3

Rozdział I. Przyczyny spowolnienia oraz cechy charakterystyczne gospodarki polskiej w latach 1999 – 2004 5
1.1. Przyczyny spowolnienia gospodarczego 5
1.1.1. Polityka ekonomiczna – ujęcie mikroekonomiczne 5
1.2. Charakterystyka Polski w latach 1999 – 2004 17
1.2.1. Budżet państwa i finanse publiczne 17
1.2.2. Rynek pracy 29
1.2.3. Wynagrodzenia 32
1.2.4. Inwestycje 35
1.2.5. Inflacja 39
1.2.6. Handel zagraniczny 43

Rozdział II. Instytucjonalna forma rynku kapitałowego – Warszawska Giełda Papierów Wartościowych 48
2.1. Rola GPW w organizacji obrotu papierami wartościowymi 49
2.1.1. Alokacyjna rola publicznego rynku kapitałowego w Polsce 50
2.1.2. Rola publicznego rynku kapitałowego w procesie prywatyzacji 53
2.1.3. Rola publicznego rynku kapitałowego w reformie systemu emerytalnego w Polsce 56
2.2. Znaczenie giełdowego rynku akcji w zasilaniu finansowym przedsiębiorstw 57
2.3. Spółka publiczna jako uczestnik rynku kapitałowego w Polsce 58
2.4. Uwarunkowania administracyjno-techniczne publicznej emisji akcji 61
2.5. GPW w Polsce na tle innych rynków kapitałowych 64
2.5.1. GPW w Warszawie na tle krajów europejskich 65
2.5.2. Wpływ członkostwa Polski w UE na warszawską GPW 68
2.5.3. Kształtowanie się cen na warszawskiej GPW w latach 1999-2004 69
2.5.4. Charakterystyka podaży krajowej na akcje notowane na GPW w latach 1999 – 2004 71
2.6. Struktura popytu krajowego na akcje notowane na GPW w Warszawie w latach 1999 – 2004 75
2.6.1. Popyt krajowych inwestorów indywidualnych 80
2.6.2. Popyt krajowych inwestorów instytucjonalnych 84
2.6.3. Fundusze inwestycyjne 85
2.6.4. Fundusze emerytalne 86
2.6.5. Towarzystwa ubezpieczeniowe 89
2.6.7. Popyt inwestorów zagranicznych 90

Rozdział III. Miary efektywności notowanych spółek publicznych 93
3.1. Badanie efektywności rynku kapitałowego – charakterystyka wybranych typów analizy zjawiska w oparciu o literaturę przedmiotu 93
3.2. Podstawowe metody rachunku efektywności inwestycji 101
3.2.1. Model CAPM 102
3.2.2. Wskaźnik Jensena 103
3.2.3. Wskaźnik Sharpe’a 104
3.2.4. Wskaźnik Treynora 104

Zakończenie 106
Bibliografia 108
Spis tabel 114
Spis rysunków 115

Fuzje i przejęcia na polskim rynku kapitałowym

Wstęp 3

Rozdział I. Ogólnogospodarcze znaczenie kapitału 5
1.1. Kapitał jako jeden z zasobów 5
1.2. Struktura rynku kontroli i jego ewolucja 7
1.3. Zarządzanie wartością przedsiębiorstw 11
1.4. Nadzór korporacyjny 17

Rozdział II. Działania na rynku kontroli 28
2.1. Inwestowanie w przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji finansowej 28
2.2. Dezinwestycje 38
2.3. Wrogie przejęcia 40

Rozdział III. Znaczenie sektora finansowego w mechanizmach fuzji i przejęć 45
3.1. Inwestorzy finansowi na rynku kontroli przedsiębiorstw 45
3.1.1. Rodzaje inwestorów 46
3.1.2. Aktywność inwestorów finansowych 53
3.2. Fuzje i przejęcia w sektorze finansowym 60

Rozdział IV. Polski rynek fuzji i przejęć 64
4.1. Fuzje i przejęcia w Europie Środkowej i Wschodniej 64
4.2. Trendy i perspektywy na rynku fuzji i przejęć w Europie 69
4.3. Fuzje i przejęcia na rynku krajowym 76

Zakończenie 80
Bibliografia 82
Spis tabel i rysunków 88