Prace dyplomowe z kierunku: Giełda

prace dyplomowe dotyczące giełdy papierów wartościowych

Analiza fundamentalna i techniczna internetowej spółki giełdowej

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ 1.
GENEZA I PERSPEKTYWY DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK INTERNETOWYCH 5
1.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa internetowego 5
1.2. Rozwój sektora spółek internetowych w Polsce i na świecie 8
1.3. Zróżnicowanie spółek sektora „nowej gospodarki” 12
1.4. Perspektywy i prognozy rozwoju spółek internetowych 19

ROZDZIAŁ 2.
ANALIZA FUNDAMENTALNA SPÓŁEK INTERNETOWYCH 24
2.1. Założenia analizy fundamentalnej 24
2.2. Klasyfikacja instrumentów analizy fundamentalnej 26
2.3. Macierze BCG 29
2.4. Analiza wskaźników finansowych 35
2.4.1. Wskaźniki płynności 36
2.4.2. Wskaźniki aktywności (efektywności) 38
2.4.3. Wskaźniki zadłużenia 40
2.4.4. Wskaźniki rentowności 43
2.4.5. Wskaźniki wartości rynkowej 46

ROZDZIAŁ 3.
ANALIZA TECHNICZNA SPÓŁEK INTERNETOWYCH 49
3.1. Istota i zasady analizy technicznej 49
3.2. Klasyfikacja instrumentów analizy technicznej 53
3.3. Akcjogramy 58
3.4. Wskaźniki analizy technicznej 61
3.5. Formacje analizy technicznej 66

ROZDZIAŁ 4.
ANALIZA FUNDAMENTALNA I TECHNICZNA GADU-GADU S.A. 75
4.1. Charakterystyka Gadu-Gadu S.A. 75
4.2. Analiza fundamentalna spółki Gadu-Gadu 77
4.2.1. Analiza makrootoczenia 77
4.2.2. Analiza sektorowa branży 81
4.2.3. Analiza sytuacyjna spółki 83
4.2.4. Analiza wskaźnikowa 86
4.3. Analiza techniczna spółki Gadu-Gadu 92
4.4. Prognozy kursów akcji oraz wyników finansowych spółki 96

ZAKOŃCZENIE 100
SPIS LITERATURY 102
STRONY INTERNETOWE 106
SPIS RYSUNKÓW 107
SPIS SCHEMATÓW 108
SPIS TABEL 109
SPIS WYKRESÓW 110

GPW a venture capital jako korzystniejsza z form pozyskiwania kapitału przez małe i średnie przedsiębiorstwa

Wstęp 3

Rozdział I. Istota finansowania przedsiębiorstw 6
1.1. Istota finansowania działalności przedsiębiorstwa 6
1.2. Pojęcie kapitału 9
1.3. Rodzaje finansowania przedsiębiorstw 11
1.4. Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie 14
1.5. Formy pozyskiwania kapitału 15
1.6. Wnioski 21

Rozdział II. MSP a formy pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorstwa: venture capital i GPW 28
2.1. Istota MSP 28
2.2. Pozyskiwanie kapitału własnego ze źródeł wewnętrznych MSP 31
2.3. Pozyskiwanie kapitału własnego ze źródeł zewnętrznych MSP 33
2.3.1. Emisja akcji jako sposób zewnętrznego finansowania własnego przedsiębiorstwa 33
2.3.2. Długoterminowe finansowanie przedsiębiorstw przez fundusze venture capital 43
2.4. New Connect 47
2.5. Wnioski 48

Rozdział III. Venture capital jako korzystniejsza z form pozyskiwania zewnętrznego kapitału przez małe i średnie przedsiębiorstwa 51
3.1. Zalety finansowania venture capital 51
3.2. Zalety wejścia na Giełdę 54
3.3. Wady finansowania venture capital 60
3.4. Obawy przed wejściem na Giełdę 61
3.5. Wnioski 64

Zakończenie 69

Bibliografia 72

Spis tabel 75

Spis rysunków 76

Rynek kapitałowy w Polsce po wejściu do UE

Wstęp 3

Rozdział I. Funkcjonowanie rynku kapitałowego 5
1. Rynek kapitałowy 5
1.1. Podział rynku kapitałowego 5
1.2. Obrót publiczny i niepubliczny 7
1.3. Cechy rynku giełdowego 8
1.3.1. Kontrola ze strony Giełdy i Komisji PWiG 9
1.3.2. Ustalanie cen jako wynik gry sił popytu i sprzedaży 11
1.3.3. Dostępność uczestnictwa 11
2. Uczestnicy rynku kapitałowego 12
2.1. Inwestorzy indywidualni 12
2.2. Inwestorzy instytucjonalni 13
2.3. Fundusze inwestycyjne 16
2.3.1. Koncepcja funduszu inwestycyjnego 16
2.3.2. Rodzaje funduszy inwestycyjnych 18
2.3.3. Rozwój funduszy inwestycyjnych 20
2.4. Fundusze emerytalne 23
2.4.1. Istota funduszy emerytalnych 23
2.4.2. Rynek otwartych funduszy emerytalnych 24
2.4.3. Finanse funduszy emerytalnych 24
3. Rola informacji na rynku kapitałowym 25

Rozdział II. Rola rynku kapitałowego w gospodarce polskiej 28
1. Funkcje rynku kapitałowego w gospodarce 28
2. Polski rynek kapitałowy- struktura obrotów 29
4. Rynek kapitałowy a gospodarka 36
5. Miejsce przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym 38
6. Prywatyzacja polskich przedsiębiorstw 40

Rozdział III. Znaczenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 47
1. Rola Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 47
2. Obligacje korporacyjne jako źródło finansowania przedsiębiorstw w Polsce 55
3. Rynek private equity/venture capital i jego rola w finansowaniu inwestycji przedsiębiorstw 62

Rozdział IV. Integracja wobec rynku kapitałowego w Polsce 64
1. Wpływ integracji na rozwój rynku kapitałowego i wzrost gospodarczy w Polsce 64
1.1. Inwestorzy zagraniczni na GPW 71
1.2. Krajowe spółki notowane na giełdach zagranicznych 75
1.3. Obniżenie kosztu pozyskiwanego kapitału 76
2. Korzyści z harmonizacji europejskiego rynku kapitałowego 77

Zakończenie 79

Bibliografia 82

Spis rysunków 86

Spis tabel 87

Branżowa analiza porównawcza – firmy budowlane na GPW

Wstęp 3
Rozdział 1. Istota analizy otoczenia branżowego 5
1.1. Struktura branży 5
1.2. Atrakcyjność branży 11
1.3. Ewolucja branży 18
1.4. Podejście Portera 22
Rozdział 2. Charakterystyka branży budowlanej 31
2.1. Segmentacja 31
2.2. Trendy w branży 36
2.3. Reprezentacja branży na GPW 38
2.4. Budownictwo na tle innych branż 44
2.5. Kluczowe czynniki sukcesu 47
Rozdział 3. Analiza porównawcza wybranych spółek 52
3.1. Możliwości i zasoby firm 52
3.1.1. Prochem S.A. 52
3.1.2. Elektrobudowa S.A. 54
3.1.3. Budimex S.A. 56
3.2. Sytuacja finansowa 59
3.2.1. Prochem S.A. 59
3.2.2. Elektrobudowa S.A. 64
3.2.3. Budimex S.A. 68
3.3. Przyjęte strategie 73
3.3.1. Prochem S.A. 73
3.3.2. Elektrobudowa S.A. 74
3.3.3. Budimex S.A. 76
3.4. Silne i słabe strony 78
3.4.1. Prochem S.A. 78
3.4.2. Elektrobudowa S.A. 78
3.4.3. Budimex S.A. 85
3.5. Ocena spółek przez rynek kapitałowy 87
3.5.1. Prochem S.A. 88
3.5.2. Elektrobudowa S.A. 88
3.5.3. Budimex S.A. 89
Podsumowanie 91
Literatura 93
Spis tabel 95
Spis rysunków 96

Akcja jako instrument pozyskiwania kapitału

Wstęp 2
Rozdział I. Rynek kapitałowy jako miejsce pozyskiwania kapitału 4
1.1. Cel i funkcje rynku kapitałowego 4
1.2. Instrumenty rynku kapitałowego 9
1.3. Metody i źródła pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorstwa 20
1.4. Podstawy wyboru źródeł pozyskiwania kapitału 24
Rozdział II. Zasady i warunki emisji akcji 29
2.1. Pojęcie i rodzaje akcji 29
2.2. Prawa przysługujące z akcji 33
2.3. Zasady ustalania ceny emisyjnej akcji 36
2.4. Formy subskrypcji akcji 39
2.5. Emisja akcji w obrocie publicznym 44
Rozdział III. Wykorzystanie emisji akcji do pozyskiwania kapitału w praktyce na przykładzie Spółki ALCHEMIA S. A. 46
3.1. Ogólna charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej Alchemia 46
3.2. Podstawy prawne emisji akcji Spółki Alchemia 49
3.3. Charakterystyka akcji Spółki Alchemia i ich emisja 51
3.4. Ograniczenia oraz obowiązki związane z nabywaniem akcji Emitenta 58
Załącznik 61
Zakończenie 62
Bibliografia 65
Spis rysunków i tabel 69

Zarządzanie ryzykiem na przykładzie inwestycji giełdowych

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I. RYZYKO INWESTYCYJNE I JEGO RODZAJE 4
1.1. Czym jest ryzyko inwestycyjne 4
1.2. Rodzaje ryzyka inwestycyjnego 12
1.2.1. Ryzyko niewypłacalności 12
1.2.2. Ryzyko braku płynności 13
1.2.3. Ryzyko zmienności otoczenia 14
1.2.4. Ryzyko rynku 16
1.2.5. Ryzyko stopy procentowej 17
1.2.6. Ryzyko walutowe 20
ROZDZIAŁ II. METODY OCENY RYZYKA INWESTYCYJNEGO 24
2.1. Metody korygowania efektywności projektu inwestycyjnego 24
2.2. Analiza wrażliwości 32
2.3. Metody probabilistyczno-statystyczne 35
2.4. Metody operacyjne 36
ROZDZIAŁ III. CHARAKTERYSTYKA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH NOTOWANYCH NA GPW W WARSZAWIE 44
3.1. Rodzaje papierów wartościowych 44
3.2. Instrumenty rynku kapitałowego 46
3.2.1. Akcje 46
3.2.2. Obligacje 55
3.2.4. Instrumenty pochodne, kontrakty, opcje 63
3.2.5. Inne instrumenty rynku kapitałowego w Polsce 64
ROZDZIAŁ IV. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM INWESTYCYJNYM NA PRZYKŁADZIE INWESTYCJI W KONTRAKTY TERMINOWE 68
4.1. Przykłady wykorzystania transakcji zabezpieczających w zarządzaniu ryzykiem 68
4.2. Zastosowanie swapów 69
4.3. Swap walutowo – procentowy 78
4.4. Ograniczenie ryzyka 84
4.5. Niepowodzenia finansowe spowodowane niewłaściwym zarządzaniem ryzykiem 85
ZAKOŃCZENIE 90
BIBLIOGRAFIA 91
SPIS RYSUNKÓW 97
SPIS WYKRESÓW 98

Instrumenty pochodne – zarządzanie ryzykiem

Wstęp 2

Rozdział I. Istota i rodzaje ryzyka inwestycji 4
1.1. Inwestycje i inwestowanie 4
1.2. Identyfikacja ryzyka inwestycyjnego 5
1.3. Klasyfikacja ryzyka inwestycji 7
1.3.1. Ryzyka systemowe 7
1.3.2. Ryzyka niesystemowe 16
1.4. Metody pomiaru i ograniczania ryzyka inwestycji 22
1.4.1. Metoda VaR 22
1.4.2. Zbadanie historycznej zmienności 23
1.4.3. Analiza wrażliwości 24
1.4.4. Inne metody pomiaru ryzyka 24

Rozdział II. Rynek Instrumentów pochodnych 26
2.1. Geneza instrumentów pochodnych 26
2.2. Rynek instrumentów pochodnych 32
2.3. Podstawowe rodzaje instrumentów pochodnych 34
2.3.1. Operacje typu Forward 34
2.3.2. Operacje typu futures 36
2.3.3. Opcje 39
2.3.4. Swap 42
2.4. Instrumenty pochodne na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 44
2.5. Funkcje instrumentów pochodnych 48

Rozdział III. Rola i znaczenie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie 50
3.1. Istota zarządzania ryzykiem 50
2.2. Przykłady organizacji zarządzania ryzykiem 53
2.2.1. PKN Orlen SA. Zarządzanie ryzykiem w PKN Orlen SA 55
2.2.2. PTK Centertel Sp. z o.o.. Zarządzanie ryzykiem w PTK Centertel Sp. z o.o. 58
2.2.3. KGHM Polska Miedź S.A.. Zarządzanie ryzykiem w KGHM POLSKA MIEDŹ 61
2.2.4. Mostostal Warszawa S.A.. zarządzanie ryzykiem w Mostostal Warszawa S.A. 62

Zakończenie 65
Bibliografia 67
Spis tabel 72
Spis rysunków 73

Instrumenty pochodne

Wstęp 2

Rozdział 1. Powstanie rynku instrumentów pochodnych 4
1.1. Definicje instrumentów pochodnych 4
1.2. Historia instrumentów pochodnych 8
1.3. Współczesne regulacje dotyczące rynków 12
1.4. Kontrakty na innych giełdach w Polsce 14
1.5. Instrumenty pochodne w Polsce na rynku pozagiełdowym 20

Rozdział 2. Instrumenty pochodne 24
2.1. Kontrakty terminowe forward i futures 24
2.2. Finansowe kontrakty futures 30
2.3. Ceny kontraktów terminowych 32
2.4. Opcje 34
2.5. Arbitrażowa wycena instrumentów pochodnych 37

Rozdział 3. Opcje jako instrumenty pochodne na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 43
3.1. Klasyfikacja opcji 43
3.2. Rynki opcji 50
3.3. Opcje na akcje 51
3.4. Opcje na WIG20 52
3.5. Strategie opcyjne 53

Zakończenie 62
Bibliografia 63
Spis tabel 65
Spis wykresów 66

Znaczenie Giełdy Papierów Wartościowych

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I. GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 5
1.1. Pojęcie i cechy Giełdy Papierów Wartościowych 5
1.2. Pośrednicy w obrocie papierami wartościowymi 9
1.3. Rodzaje papierów wartościowych realizowanych na giełdzie 15
1.3.1. Akcje 19
1.3.2. Obligacje 24
ROZDZIAŁ II. FUNKCJONOWANIE GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 29
2.1. Podstawy prawne obrotu papierami wartościowymi 29
2.2. Zasady dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu giełdowego 31
2.3. Indeksy giełdowe 36
2.4. System Warset 45
2.4.1. Notowania jednolite 53
2.4.2. Notowania ciągłe 55
2.4.3. Rodzaje zleceń 59
ROZDZIAŁ III. MIEJSCE I ZNACZENIE GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W GOSPODARCE RYNKOWEJ 60
3.1. Charakterystyka gospodarki rynkowej 60
3.2. Rynek kapitałowy jako jeden z najważniejszych segmentów gospodarki rynkowej 64
3.3. Znaczenie Giełdy Papierów Wartościowych w gospodarce rynkowej 66
ZAKOŃCZENIE 70
BIBLIOGRAFIA 71
SPIS TABEL 73
SPIS RYSUNKÓW 74

Zarządzanie ryzykiem walutowym

Wstęp 3
Rozdział I. Istota i pojęcia związane z rynkiem walutowym i pieniężnym 5
1. Historia i zasady funkcjonowania rynku walutowego 5
2. Kontrakty na rynku walutowym i pieniężnym 12
3. Polityka walutowa w kontekście transformacji gospodarczej 18
Rozdział II. Instrumenty zabezpieczające rynku walutowego 22
1. Przegląd instrumentów i rynków finansowych 22
2. Kontrakty walutowe 31
3. Opcje walutowe 37
4. Kontrakty pochodne oparte na opcjach 42
5. Walutowe kontrakty futures 49
6. Kontrakty walutowe typu swap 54
Rozdział III. Strategie zabezpieczające i procedury przeprowadzania transakcji 58
1. Opracowanie strategii dla różnego typu pionów finansowych i ekspozycji 58
2. Procedury przeprowadzania transakcji i konwencje rynkowe 66
3. Procedury kontrolne 73
Rozdział IV. Pomiar i zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie 79
1. Motywy poszukiwań nowych metod pomiaru ryzyka walutowego 79
2. Przewidywanie kursów walutowych 84
3. Monitorowanie zgodności z procedurami kontrolnymi 88
Zakończenie 93
Bibliografia 96
Spis tabel 99
Spis rysunków 100