Prace dyplomowe z dziedziny: Giełda

prace dyplomowe dotyczące giełdy papierów wartościowych

Instrumenty pochodne – zarządzanie ryzykiem

Wstęp 2

Rozdział I. Istota i rodzaje ryzyka inwestycji 4
1.1. Inwestycje i inwestowanie 4
1.2. Identyfikacja ryzyka inwestycyjnego 5
1.3. Klasyfikacja ryzyka inwestycji 7
1.3.1. Ryzyka systemowe 7
1.3.2. Ryzyka niesystemowe 16
1.4. Metody pomiaru i ograniczania ryzyka inwestycji 22
1.4.1. Metoda VaR 22
1.4.2. Zbadanie historycznej zmienności 23
1.4.3. Analiza wrażliwości 24
1.4.4. Inne metody pomiaru ryzyka 24

Rozdział II. Rynek Instrumentów pochodnych 26
2.1. Geneza instrumentów pochodnych 26
2.2. Rynek instrumentów pochodnych 32
2.3. Podstawowe rodzaje instrumentów pochodnych 34
2.3.1. Operacje typu Forward 34
2.3.2. Operacje typu futures 36
2.3.3. Opcje 39
2.3.4. Swap 42
2.4. Instrumenty pochodne na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 44
2.5. Funkcje instrumentów pochodnych 48

Rozdział III. Rola i znaczenie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie 50
3.1. Istota zarządzania ryzykiem 50
2.2. Przykłady organizacji zarządzania ryzykiem 53
2.2.1. PKN Orlen SA. Zarządzanie ryzykiem w PKN Orlen SA 55
2.2.2. PTK Centertel Sp. z o.o.. Zarządzanie ryzykiem w PTK Centertel Sp. z o.o. 58
2.2.3. KGHM Polska Miedź S.A.. Zarządzanie ryzykiem w KGHM POLSKA MIEDŹ 61
2.2.4. Mostostal Warszawa S.A.. zarządzanie ryzykiem w Mostostal Warszawa S.A. 62

Zakończenie 65
Bibliografia 67
Spis tabel 72
Spis rysunków 73

Instrumenty pochodne

Wstęp 2

Rozdział 1. Powstanie rynku instrumentów pochodnych 4
1.1. Definicje instrumentów pochodnych 4
1.2. Historia instrumentów pochodnych 8
1.3. Współczesne regulacje dotyczące rynków 12
1.4. Kontrakty na innych giełdach w Polsce 14
1.5. Instrumenty pochodne w Polsce na rynku pozagiełdowym 20

Rozdział 2. Instrumenty pochodne 24
2.1. Kontrakty terminowe forward i futures 24
2.2. Finansowe kontrakty futures 30
2.3. Ceny kontraktów terminowych 32
2.4. Opcje 34
2.5. Arbitrażowa wycena instrumentów pochodnych 37

Rozdział 3. Opcje jako instrumenty pochodne na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 43
3.1. Klasyfikacja opcji 43
3.2. Rynki opcji 50
3.3. Opcje na akcje 51
3.4. Opcje na WIG20 52
3.5. Strategie opcyjne 53

Zakończenie 62
Bibliografia 63
Spis tabel 65
Spis wykresów 66

Znaczenie Giełdy Papierów Wartościowych

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I. GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 5
1.1. Pojęcie i cechy Giełdy Papierów Wartościowych 5
1.2. Pośrednicy w obrocie papierami wartościowymi 9
1.3. Rodzaje papierów wartościowych realizowanych na giełdzie 15
1.3.1. Akcje 19
1.3.2. Obligacje 24
ROZDZIAŁ II. FUNKCJONOWANIE GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 29
2.1. Podstawy prawne obrotu papierami wartościowymi 29
2.2. Zasady dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu giełdowego 31
2.3. Indeksy giełdowe 36
2.4. System Warset 45
2.4.1. Notowania jednolite 53
2.4.2. Notowania ciągłe 55
2.4.3. Rodzaje zleceń 59
ROZDZIAŁ III. MIEJSCE I ZNACZENIE GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W GOSPODARCE RYNKOWEJ 60
3.1. Charakterystyka gospodarki rynkowej 60
3.2. Rynek kapitałowy jako jeden z najważniejszych segmentów gospodarki rynkowej 64
3.3. Znaczenie Giełdy Papierów Wartościowych w gospodarce rynkowej 66
ZAKOŃCZENIE 70
BIBLIOGRAFIA 71
SPIS TABEL 73
SPIS RYSUNKÓW 74

Zarządzanie ryzykiem walutowym

Wstęp 3
Rozdział I. Istota i pojęcia związane z rynkiem walutowym i pieniężnym 5
1. Historia i zasady funkcjonowania rynku walutowego 5
2. Kontrakty na rynku walutowym i pieniężnym 12
3. Polityka walutowa w kontekście transformacji gospodarczej 18
Rozdział II. Instrumenty zabezpieczające rynku walutowego 22
1. Przegląd instrumentów i rynków finansowych 22
2. Kontrakty walutowe 31
3. Opcje walutowe 37
4. Kontrakty pochodne oparte na opcjach 42
5. Walutowe kontrakty futures 49
6. Kontrakty walutowe typu swap 54
Rozdział III. Strategie zabezpieczające i procedury przeprowadzania transakcji 58
1. Opracowanie strategii dla różnego typu pionów finansowych i ekspozycji 58
2. Procedury przeprowadzania transakcji i konwencje rynkowe 66
3. Procedury kontrolne 73
Rozdział IV. Pomiar i zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie 79
1. Motywy poszukiwań nowych metod pomiaru ryzyka walutowego 79
2. Przewidywanie kursów walutowych 84
3. Monitorowanie zgodności z procedurami kontrolnymi 88
Zakończenie 93
Bibliografia 96
Spis tabel 99
Spis rysunków 100

Rynek kapitałowy w Polsce i w Unii Europejskiej

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. GENEZA i UWARUNKOWANIA ROZWOJU RYNKU KAPITAŁOWEGO W POLSCE 3
1.1. ISTOTA RYNKU KAPITAŁOWEGO. 3
1.1.1. Opis działania rynku kapitałowego 3
1.1.2. Rodzaje ryzyka występujące na rynku kapitałowym 6
1.1.3. Instrumenty rynku kapitałowego 8
1.2. UCZESTNICY RYNKU KAPITAŁOWEGO 16
1.3. FUNKCJE RYNKU KAPITAŁOWEGO 20
1.4. TRENDY ŚWIATOWE NA RYNKACH KAPITAŁOWYCH 23
ROZDZIAŁ II. SEGMENTACJA RYNKU I JEJ KONSEKWENCJE 28
2.1. RYNEK PIERWOTNY I WTÓRNY 28
2.2. RYNEK PUBLICZNY i NIEPUBLICZNY 31
2.3. RYNEK GIEŁDOWY i POZAGIEŁDOWY 33
ROZDZIAŁ III. RYNEK KAPITAŁOWY UNII EUROPEJSKIEJ 38
3.1. INTEGRACJA TRANSGRANICZNA RYNKU KAPITAŁOWEGO W UNII EUROPEJSKIEJ 38
3.2. INTEGRACJA RYNKÓW KAPITAŁOWYCH W UNII EUROPEJSKIEJ 39
3.3. PROCES LIBERALIZACJI RYNKU KAPITAŁOWO-FINANSOWEGO W UNII EUROPEJSKIEJ.
3.4. KORZYŚCI I KOSZTY INTEGRACJI RYNKÓW KAPITAŁOWYCH W UNII EUROPEJSKIEJ 44
ZAKOŃCZENIE 46
BIBLIOGRAFIA 47
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 51

Rola banku na rynku kapitałowym na przykładzie banku X

jeden rozdział pracy magisterskiej

Rozdział II. Uczestnicy i instytucje polskiego rynku kapitałowego 3
2.1. Giełda Papierów wartościowych w Warszawie S.A. 3
2.2. Centralna Tabela Ofert 7
2.3. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 9
2.4. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych 12
2.5. Domy maklerskie 15
2.6. Fundusze inwestycyjne, emerytalne, towarzystwa ubezpieczeniowe 19
2.7. Banki 21

Indeksowe kontrakty terminowe futures na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych

WSTĘP 2
CZĘŚĆ I. ISTOTA, GENEZA I ROZWÓJ FINANSOWYCH INSTRUMENTÓW POCHODNYCH 3
1.1. IDENTYFIKACJA I PODZIAŁ INSTRUMENTÓW POCHODNYCH 3
1.1.1. KONTRAKTY FORWARD 4
1.1.2. KONTRAKTY TERMINOWE FUTURES 9
1.1.3. RÓŻNICE POMIĘDZY KONTRAKTAMI FORWARD A KONTRAKTAMI TERMINOWYMI FUTURES 12
1.1.4. SWAPY 15
1.1.5. OPCJE 18
1.2. GENEZA I ROZWÓJ INSTRUMENTÓW POCHODNYCH NA ROZWINIĘTYCH RYNKACH KAPITAŁOWYCH 21
CZĘŚĆ II. INDEKSOWE KONTRAKTY TERMINOWE FUTURES NOTOWANE NA WGPW I ICH REGULACJA PRAWNA 28
2.1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA INDEKSOWYCH KONTRAKTÓW TERMINOWYCH FUTURES 28
2.2. STANDARD KONTRAKTU TERMINOWEGO NA INDEKS WIG20 33
2.3. INSTRUMENT BAZOWY- INDEKS WIG20 36
2.4. CECHY POZOSTAŁYCH KONTRAKTÓW INDEKSOWYCH 40
2.5. PODSTAWOWE ZASADY ZAWIERANIA TRANSAKCJI W NOTOWANIACH CIĄGŁYCH 47
2.6. ROZLICZENIA 51
PODSUMOWANIE 52
BIBLIOGRAFIA 54
SPIS TABEL I WYKRESÓW 57

Inwestycje długoterminowe w fundusze inwestycyjne

Wstęp 3
Rozdział 1. Ogólna charakterystyka funduszy inwestycyjnych 5
1.1. Geneza funduszy 5
1.2. Rodzaje i funkcje funduszy inwestycyjnych 10
1.3. Efektywność funduszy inwestycyjnych a decyzje indywidualnych inwestorów 16
Rozdział 2. Działalność funduszy inwestycyjnych w Polsce 25
2.1. Historia działalności i klasyfikacja funduszy w Polsce 25
2.2. Zamiana funduszy powierniczych na inwestycyjne 32
2.3. Obsługa funduszy 36
2.4. Źródła informacji o funduszach 42
Rozdział 3. Analiza efektywności inwestowania długoterminowego na przykładzie funduszu ING tfi 49
3.1. Charakterystyka grupy ING 49
3.2. Oferowane rodzaje funduszy inwestycyjnych ING i ich strategie inwestycyjne 51
3.3. Analiza efektywności inwestowania FI ING na tle innych funduszy 57
3.4. Czynniki wpływające na efektywność funduszy inwestycyjnych 61
Podsumowanie 64
Zakończenie 66
Bibliografia 68
Spis tabel i rysunków 70

Giełdy towarowe

Wstęp 3
Rozdział I. Historia giełd na świecie 5
1. Geneza giełdy światowej 5
2. Najważniejsze giełdy na świecie 14
3. Początki polskich giełd 20
Rozdział II. Giełdy towarowe w Polsce 30
1. Pojęcie, cel i funkcje giełdy towarowej. 30
2. Historia i rozwój giełdy towarowej w Polsce 37
3. Organizacja i funkcjonowanie giełdy 46
Rozdział III. Działalność maklerska na giełdzie towarowej 55
1.Podstawy prawne i ustawodawstwo związane z giełdami w Rzeczpospolitej 55
2. Zasady działalności maklerskiej 61
3. Towarowe domy maklerskie 65
Rozdział IV. Przepisy i normy Unii Europejskiej dotyczące giełdy towarowej 74
1. Podstawy prawne funkcjonowania giełd w UE 74
2. Powstanie i organizacja giełdy towarowej w UE 82
3. Wpływ norm europejskich na ustawę o giełdach towarowych w Polsce 87
Zakończenie 91
Źródła i literatura 93

Funkcjonowanie i perspektywy rozwoju Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Wstęp 3
Rozdział I. Obrót giełdowy jako forma publicznego obrotu wtórnego papierami wartościowymi 5
1. Powstanie i rozwój giełdy 5
1.1. Historia giełdy 5
1.2. Historia giełdy w Polsce 7
1.3. Giełda w III Rzeczypospolitej 8
2. Pojęcie publicznego obrotu papierami wartościowymi 11
3. Pojęcie, charakterystyka i funkcje giełdy 15
4. Uczestnicy giełdy 18
4.1. Inwestorzy 19
4.2. Pośrednicy 21
Rozdział II. Istota i zasady funkcjonowania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 25
1. Podstawy prawne i struktura organizacyjna GPW 25
2. Dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu giełdowego 28
3. Tryb zawierania i rodzaje transakcji giełdowych 31
3.1. Rodzaje składanych zleceń 31
3.2. System notowań i zasady ustalania kursów 37
3.3. Podstawowe operacje giełdowe 42
Rozdział III. Instrumenty publicznego rynku papierów wartościowych 47
1. Akcje 47
1.1. Rodzaje akcji 48
1.2. Cena akcji 48
1.3. Ewidencja akcji 49
2. Obligacje 52
2.1. Rodzaje obligacji 53
2.2. Cena obligacji i ich sprzedaż 55
2.3. Ewidencja obligacji 56
3. Certyfikaty inwestycyjne 58
4. Opcje giełdowe 59
5. Warranty 62
6. Kontrakty terminowe FUTURE 65
Rozdział IV. Indeksy i wskaźniki giełdowe 69
1. Pojęcie, funkcje i klasyfikacja indeksów giełdowych 69
2. Charakterystyka głównych indeksów GPW w Warszawie 76
3. Podstawowe wskaźniki giełdowe 83
4. Ryzyko związane z inwestowaniem w papiery wartościowe 88
Rozdział V. Analiza sytuacji na GPW w Warszawie w latach 2010 – 2014. Perspektywy rozwoju giełdy 93
1. Statystyka GPW w W-wie w latach 2010 – 2014 93
2. Strategia, przekształcenie i rozwój giełdy GPW 106
Zakończenie 113
Bibliografia 117
Spis tabel i schematów 119