Prace dyplomowe z kierunku: Giełda

prace dyplomowe dotyczące giełdy papierów wartościowych

Międzynarodowe rynki pozagiełdowe

Wstęp 2

Rozdział I. Międzynarodowe przepływy kapitału 4
1.1. Charakterystyka rynku i jego otoczenia 4
1.2. Kapitały długoterminowe i krótkoterminowe w bilansie obrotów kapitałowych 9
1.2.1. Kapitały długoterminowe 10
1.2.2. Kapitały krótkoterminowe w gospodarce światowej 16

Rozdział II. Rynek Papierów Wartościowych 18
2.1. Pojęcie rynku kapitałowego 18
2.2. Pojęcie rynku pozagiełdowego 23
2.3. Centralna Tabela Ofert (CeTO) – nieurzędowy, publiczny rynek papierów wartościowych 27

Rozdział III. Międzynarodowe rynki kapitałowe 35
3.1. Światowe centra finansowe 35
3.2. Giełdy papierów wartościowych 40
3.3. Rynki pozagiełdowe w Polsce i na świecie 50

Zakończenie 53
Bibliografia 55
Spis rysunków 58
Spis tabel 59

Lokata bankowa a fundusz inwestycyjny

Wstęp 2

Rozdział I. Istota gromadzenia i oszczędzania pieniędzy 4
1.1. Struktura rynku pieniężno – kapitałowego 4
1.2. Wartość pieniądza w czasie 10
1.3. Istota oszczędzania i inwestowania 17

Rozdział II. Lokaty bankowe 24
2.1. Gromadzenie oszczędności na rachunkach bankowych 24
2.2. Pojęcie lokaty 31
2.3. Książeczki oszczędnościowe potwierdzające zawarcie umowy na rachunku bankowym 35

Rozdział III. Fundusze inwestycyjne 45
3.1. Pojęcie funduszu inwestycyjnego 45
3.2. Rodzaje funduszy inwestycyjnych 50
3.3. Polityka inwestycyjna funduszu 55

Rozdział IV. Analiza lokat bankowych i funduszy inwestycyjnych w PKO S.A. 62
4.1. Ogólna charakterystyka banku PKO S.A. 62
4.2. Lokaty w Banku PKO S.A. 66
4.3. Fundusze inwestycyjne w Banku PKO S.A. 70

Zakończenie 92
Bibliografia 93
Spis rysunków i tabel 96

Kursy akcji przedsiębiorstw notowanych na GPW świetle teorii analizy fundamentalnej

WSTĘP 4

ROZDZIAŁ I. CHARAKTERYSTYKA INSTRUMENTÓW RYNKU KAPITAŁOWEGO NOTOWANYCH NA GPW W WARSZAWSKIE 6
1.1. Akcje 6
1.2. Obligacje 13
1.3. Instrumenty pochodne, kontrakty, opcje 17
1.4. Inne instrumenty rynku kapitałowego w Polsce 22

ROZDZIAŁ II. ANALIZA FUNDAMENTALNA 29
2.1. Etapy analizy fundamentalnej 29
2.1.1. Analiza makroekonomiczna 29
2.1.2. Analiza sektorowa 30
2.1.3. Analiza wskaźnikowa 31
2.1.4. Wycena akcji 46
2.2. Skuteczność analizy fundamentalnej 54
2.3. Analiza techniczna a analiza fundamentalna 56

ROZDZIAŁ III. BRANŻA FARMACEUTYCZNA W POLSCE I NA ŚWIECIE 65
3.1. Rozwój rynku 65
3.2. Przyszłość sektora farmaceutycznego 69
3.3. Dystrybutorzy farmaceutyków w Polsce 70
3.4. Sytuacja na rynku aptecznym 72

ROZDZIAŁ IV. ANALIZA EKONOMICZNO – FINANSOWA FIRM PGF S.A. I FARMACOL S.A. POD WYCENĘ GIEŁDOWĄ 75
4.1 Analiza fundamentalna 75
4.1.1. Analiza makroekonomiczna gospodarki 75
4.1.2. Analiza sektorowa branży farmaceutycznej 79
4.1.3. Analiza wskaźnikowa PGF S.A. i FARMACOL S.A. 83
4.2 Analiza techniczna 88
4.3 Wnioski 97

ZAKOŃCZENIE 98
BIBLIOGRAFIA 100
SPIS RYSUNKÓW, TABEL I WYKRESÓW 104

Giełda w organizacji obrotu papierami wartościowymi

Wstęp 3

Rozdział I. Przyczyny spowolnienia oraz cechy charakterystyczne gospodarki polskiej w latach 1999 – 2004 5
1.1. Przyczyny spowolnienia gospodarczego 5
1.1.1. Polityka ekonomiczna – ujęcie mikroekonomiczne 5
1.2. Charakterystyka Polski w latach 1999 – 2004 17
1.2.1. Budżet państwa i finanse publiczne 17
1.2.2. Rynek pracy 29
1.2.3. Wynagrodzenia 32
1.2.4. Inwestycje 35
1.2.5. Inflacja 39
1.2.6. Handel zagraniczny 43

Rozdział II. Instytucjonalna forma rynku kapitałowego – Warszawska Giełda Papierów Wartościowych 48
2.1. Rola GPW w organizacji obrotu papierami wartościowymi 49
2.1.1. Alokacyjna rola publicznego rynku kapitałowego w Polsce 50
2.1.2. Rola publicznego rynku kapitałowego w procesie prywatyzacji 53
2.1.3. Rola publicznego rynku kapitałowego w reformie systemu emerytalnego w Polsce 56
2.2. Znaczenie giełdowego rynku akcji w zasilaniu finansowym przedsiębiorstw 57
2.3. Spółka publiczna jako uczestnik rynku kapitałowego w Polsce 58
2.4. Uwarunkowania administracyjno-techniczne publicznej emisji akcji 61
2.5. GPW w Polsce na tle innych rynków kapitałowych 64
2.5.1. GPW w Warszawie na tle krajów europejskich 65
2.5.2. Wpływ członkostwa Polski w UE na warszawską GPW 68
2.5.3. Kształtowanie się cen na warszawskiej GPW w latach 1999-2004 69
2.5.4. Charakterystyka podaży krajowej na akcje notowane na GPW w latach 1999 – 2004 71
2.6. Struktura popytu krajowego na akcje notowane na GPW w Warszawie w latach 1999 – 2004 75
2.6.1. Popyt krajowych inwestorów indywidualnych 80
2.6.2. Popyt krajowych inwestorów instytucjonalnych 84
2.6.3. Fundusze inwestycyjne 85
2.6.4. Fundusze emerytalne 86
2.6.5. Towarzystwa ubezpieczeniowe 89
2.6.7. Popyt inwestorów zagranicznych 90

Rozdział III. Miary efektywności notowanych spółek publicznych 93
3.1. Badanie efektywności rynku kapitałowego – charakterystyka wybranych typów analizy zjawiska w oparciu o literaturę przedmiotu 93
3.2. Podstawowe metody rachunku efektywności inwestycji 101
3.2.1. Model CAPM 102
3.2.2. Wskaźnik Jensena 103
3.2.3. Wskaźnik Sharpe’a 104
3.2.4. Wskaźnik Treynora 104

Zakończenie 106
Bibliografia 108
Spis tabel 114
Spis rysunków 115

Fuzje i przejęcia na polskim rynku kapitałowym

Wstęp 3

Rozdział I. Ogólnogospodarcze znaczenie kapitału 5
1.1. Kapitał jako jeden z zasobów 5
1.2. Struktura rynku kontroli i jego ewolucja 7
1.3. Zarządzanie wartością przedsiębiorstw 11
1.4. Nadzór korporacyjny 17

Rozdział II. Działania na rynku kontroli 28
2.1. Inwestowanie w przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji finansowej 28
2.2. Dezinwestycje 38
2.3. Wrogie przejęcia 40

Rozdział III. Znaczenie sektora finansowego w mechanizmach fuzji i przejęć 45
3.1. Inwestorzy finansowi na rynku kontroli przedsiębiorstw 45
3.1.1. Rodzaje inwestorów 46
3.1.2. Aktywność inwestorów finansowych 53
3.2. Fuzje i przejęcia w sektorze finansowym 60

Rozdział IV. Polski rynek fuzji i przejęć 64
4.1. Fuzje i przejęcia w Europie Środkowej i Wschodniej 64
4.2. Trendy i perspektywy na rynku fuzji i przejęć w Europie 69
4.3. Fuzje i przejęcia na rynku krajowym 76

Zakończenie 80
Bibliografia 82
Spis tabel i rysunków 88

Działalność lokacyjna otwartych funduszy emerytalnych

Wstęp 2

Rozdział I. Reforma systemu emerytalnego 5
1.1. Systemy emerytalne do 1998 roku 5
1.2. Założenia nowego systemu emerytalnego 7
1.3. Filary nowego systemu 10
1.3.1. Pierwszy filar 15
1.3.2. Drugi filar 17
1.3.3. Trzeci filar 22
1.4. Powszechne Towarzystwa Emerytalne 28

Rozdział II. Charakterystyka Otwartych Funduszy Emerytalnych 32
2.1. Powstanie OFE 32
2.2. Konstrukcja prawna OFE 38
2.3. Zasady i istota działania OFE 42

Rozdział III. Polityka lokacyjna otwartych funduszy emerytalnych 55
3.1. Forma lokowania kapitału przez OFE 55
3.1. Strategie inwestycyjne OFE 62
3.2. Opis ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityka lokacyjną OFE 65
3.3. Planowane kierunki rozwoju działalności lokacyjnej 67

Zakończenie 70
Bibliografia 72
Spis rysunków, tabel i schematów 76

Analiza fundamentalna i techniczna internetowej spółki giełdowej

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ 1.
GENEZA I PERSPEKTYWY DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK INTERNETOWYCH 5
1.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa internetowego 5
1.2. Rozwój sektora spółek internetowych w Polsce i na świecie 8
1.3. Zróżnicowanie spółek sektora „nowej gospodarki” 12
1.4. Perspektywy i prognozy rozwoju spółek internetowych 19

ROZDZIAŁ 2.
ANALIZA FUNDAMENTALNA SPÓŁEK INTERNETOWYCH 24
2.1. Założenia analizy fundamentalnej 24
2.2. Klasyfikacja instrumentów analizy fundamentalnej 26
2.3. Macierze BCG 29
2.4. Analiza wskaźników finansowych 35
2.4.1. Wskaźniki płynności 36
2.4.2. Wskaźniki aktywności (efektywności) 38
2.4.3. Wskaźniki zadłużenia 40
2.4.4. Wskaźniki rentowności 43
2.4.5. Wskaźniki wartości rynkowej 46

ROZDZIAŁ 3.
ANALIZA TECHNICZNA SPÓŁEK INTERNETOWYCH 49
3.1. Istota i zasady analizy technicznej 49
3.2. Klasyfikacja instrumentów analizy technicznej 53
3.3. Akcjogramy 58
3.4. Wskaźniki analizy technicznej 61
3.5. Formacje analizy technicznej 66

ROZDZIAŁ 4.
ANALIZA FUNDAMENTALNA I TECHNICZNA GADU-GADU S.A. 75
4.1. Charakterystyka Gadu-Gadu S.A. 75
4.2. Analiza fundamentalna spółki Gadu-Gadu 77
4.2.1. Analiza makrootoczenia 77
4.2.2. Analiza sektorowa branży 81
4.2.3. Analiza sytuacyjna spółki 83
4.2.4. Analiza wskaźnikowa 86
4.3. Analiza techniczna spółki Gadu-Gadu 92
4.4. Prognozy kursów akcji oraz wyników finansowych spółki 96

ZAKOŃCZENIE 100
SPIS LITERATURY 102
STRONY INTERNETOWE 106
SPIS RYSUNKÓW 107
SPIS SCHEMATÓW 108
SPIS TABEL 109
SPIS WYKRESÓW 110

GPW a venture capital jako korzystniejsza z form pozyskiwania kapitału przez małe i średnie przedsiębiorstwa

Wstęp 3

Rozdział I. Istota finansowania przedsiębiorstw 6
1.1. Istota finansowania działalności przedsiębiorstwa 6
1.2. Pojęcie kapitału 9
1.3. Rodzaje finansowania przedsiębiorstw 11
1.4. Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie 14
1.5. Formy pozyskiwania kapitału 15
1.6. Wnioski 21

Rozdział II. MSP a formy pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorstwa: venture capital i GPW 28
2.1. Istota MSP 28
2.2. Pozyskiwanie kapitału własnego ze źródeł wewnętrznych MSP 31
2.3. Pozyskiwanie kapitału własnego ze źródeł zewnętrznych MSP 33
2.3.1. Emisja akcji jako sposób zewnętrznego finansowania własnego przedsiębiorstwa 33
2.3.2. Długoterminowe finansowanie przedsiębiorstw przez fundusze venture capital 43
2.4. New Connect 47
2.5. Wnioski 48

Rozdział III. Venture capital jako korzystniejsza z form pozyskiwania zewnętrznego kapitału przez małe i średnie przedsiębiorstwa 51
3.1. Zalety finansowania venture capital 51
3.2. Zalety wejścia na Giełdę 54
3.3. Wady finansowania venture capital 60
3.4. Obawy przed wejściem na Giełdę 61
3.5. Wnioski 64

Zakończenie 69

Bibliografia 72

Spis tabel 75

Spis rysunków 76

Rynek kapitałowy w Polsce po wejściu do UE

Wstęp 3

Rozdział I. Funkcjonowanie rynku kapitałowego 5
1. Rynek kapitałowy 5
1.1. Podział rynku kapitałowego 5
1.2. Obrót publiczny i niepubliczny 7
1.3. Cechy rynku giełdowego 8
1.3.1. Kontrola ze strony Giełdy i Komisji PWiG 9
1.3.2. Ustalanie cen jako wynik gry sił popytu i sprzedaży 11
1.3.3. Dostępność uczestnictwa 11
2. Uczestnicy rynku kapitałowego 12
2.1. Inwestorzy indywidualni 12
2.2. Inwestorzy instytucjonalni 13
2.3. Fundusze inwestycyjne 16
2.3.1. Koncepcja funduszu inwestycyjnego 16
2.3.2. Rodzaje funduszy inwestycyjnych 18
2.3.3. Rozwój funduszy inwestycyjnych 20
2.4. Fundusze emerytalne 23
2.4.1. Istota funduszy emerytalnych 23
2.4.2. Rynek otwartych funduszy emerytalnych 24
2.4.3. Finanse funduszy emerytalnych 24
3. Rola informacji na rynku kapitałowym 25

Rozdział II. Rola rynku kapitałowego w gospodarce polskiej 28
1. Funkcje rynku kapitałowego w gospodarce 28
2. Polski rynek kapitałowy- struktura obrotów 29
4. Rynek kapitałowy a gospodarka 36
5. Miejsce przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym 38
6. Prywatyzacja polskich przedsiębiorstw 40

Rozdział III. Znaczenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 47
1. Rola Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 47
2. Obligacje korporacyjne jako źródło finansowania przedsiębiorstw w Polsce 55
3. Rynek private equity/venture capital i jego rola w finansowaniu inwestycji przedsiębiorstw 62

Rozdział IV. Integracja wobec rynku kapitałowego w Polsce 64
1. Wpływ integracji na rozwój rynku kapitałowego i wzrost gospodarczy w Polsce 64
1.1. Inwestorzy zagraniczni na GPW 71
1.2. Krajowe spółki notowane na giełdach zagranicznych 75
1.3. Obniżenie kosztu pozyskiwanego kapitału 76
2. Korzyści z harmonizacji europejskiego rynku kapitałowego 77

Zakończenie 79

Bibliografia 82

Spis rysunków 86

Spis tabel 87

Branżowa analiza porównawcza – firmy budowlane na GPW

Wstęp 3
Rozdział 1. Istota analizy otoczenia branżowego 5
1.1. Struktura branży 5
1.2. Atrakcyjność branży 11
1.3. Ewolucja branży 18
1.4. Podejście Portera 22
Rozdział 2. Charakterystyka branży budowlanej 31
2.1. Segmentacja 31
2.2. Trendy w branży 36
2.3. Reprezentacja branży na GPW 38
2.4. Budownictwo na tle innych branż 44
2.5. Kluczowe czynniki sukcesu 47
Rozdział 3. Analiza porównawcza wybranych spółek 52
3.1. Możliwości i zasoby firm 52
3.1.1. Prochem S.A. 52
3.1.2. Elektrobudowa S.A. 54
3.1.3. Budimex S.A. 56
3.2. Sytuacja finansowa 59
3.2.1. Prochem S.A. 59
3.2.2. Elektrobudowa S.A. 64
3.2.3. Budimex S.A. 68
3.3. Przyjęte strategie 73
3.3.1. Prochem S.A. 73
3.3.2. Elektrobudowa S.A. 74
3.3.3. Budimex S.A. 76
3.4. Silne i słabe strony 78
3.4.1. Prochem S.A. 78
3.4.2. Elektrobudowa S.A. 78
3.4.3. Budimex S.A. 85
3.5. Ocena spółek przez rynek kapitałowy 87
3.5.1. Prochem S.A. 88
3.5.2. Elektrobudowa S.A. 88
3.5.3. Budimex S.A. 89
Podsumowanie 91
Literatura 93
Spis tabel 95
Spis rysunków 96