Prace dyplomowe z kierunku: Giełda

prace dyplomowe dotyczące giełdy papierów wartościowych

Giełda w organizacji obrotu papierami wartościowymi

Wstęp 3

Rozdział I. Przyczyny spowolnienia oraz cechy charakterystyczne gospodarki polskiej w latach 1999 – 2004 5
1.1. Przyczyny spowolnienia gospodarczego 5
1.1.1. Polityka ekonomiczna – ujęcie mikroekonomiczne 5
1.2. Charakterystyka Polski w latach 1999 – 2004 17
1.2.1. Budżet państwa i finanse publiczne 17
1.2.2. Rynek pracy 29
1.2.3. Wynagrodzenia 32
1.2.4. Inwestycje 35
1.2.5. Inflacja 39
1.2.6. Handel zagraniczny 43

Rozdział II. Instytucjonalna forma rynku kapitałowego – Warszawska Giełda Papierów Wartościowych 48
2.1. Rola GPW w organizacji obrotu papierami wartościowymi 49
2.1.1. Alokacyjna rola publicznego rynku kapitałowego w Polsce 50
2.1.2. Rola publicznego rynku kapitałowego w procesie prywatyzacji 53
2.1.3. Rola publicznego rynku kapitałowego w reformie systemu emerytalnego w Polsce 56
2.2. Znaczenie giełdowego rynku akcji w zasilaniu finansowym przedsiębiorstw 57
2.3. Spółka publiczna jako uczestnik rynku kapitałowego w Polsce 58
2.4. Uwarunkowania administracyjno-techniczne publicznej emisji akcji 61
2.5. GPW w Polsce na tle innych rynków kapitałowych 64
2.5.1. GPW w Warszawie na tle krajów europejskich 65
2.5.2. Wpływ członkostwa Polski w UE na warszawską GPW 68
2.5.3. Kształtowanie się cen na warszawskiej GPW w latach 1999-2004 69
2.5.4. Charakterystyka podaży krajowej na akcje notowane na GPW w latach 1999 – 2004 71
2.6. Struktura popytu krajowego na akcje notowane na GPW w Warszawie w latach 1999 – 2004 75
2.6.1. Popyt krajowych inwestorów indywidualnych 80
2.6.2. Popyt krajowych inwestorów instytucjonalnych 84
2.6.3. Fundusze inwestycyjne 85
2.6.4. Fundusze emerytalne 86
2.6.5. Towarzystwa ubezpieczeniowe 89
2.6.7. Popyt inwestorów zagranicznych 90

Rozdział III. Miary efektywności notowanych spółek publicznych 93
3.1. Badanie efektywności rynku kapitałowego – charakterystyka wybranych typów analizy zjawiska w oparciu o literaturę przedmiotu 93
3.2. Podstawowe metody rachunku efektywności inwestycji 101
3.2.1. Model CAPM 102
3.2.2. Wskaźnik Jensena 103
3.2.3. Wskaźnik Sharpe’a 104
3.2.4. Wskaźnik Treynora 104

Zakończenie 106
Bibliografia 108
Spis tabel 114
Spis rysunków 115

Fuzje i przejęcia na polskim rynku kapitałowym

Wstęp 3

Rozdział I. Ogólnogospodarcze znaczenie kapitału 5
1.1. Kapitał jako jeden z zasobów 5
1.2. Struktura rynku kontroli i jego ewolucja 7
1.3. Zarządzanie wartością przedsiębiorstw 11
1.4. Nadzór korporacyjny 17

Rozdział II. Działania na rynku kontroli 28
2.1. Inwestowanie w przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji finansowej 28
2.2. Dezinwestycje 38
2.3. Wrogie przejęcia 40

Rozdział III. Znaczenie sektora finansowego w mechanizmach fuzji i przejęć 45
3.1. Inwestorzy finansowi na rynku kontroli przedsiębiorstw 45
3.1.1. Rodzaje inwestorów 46
3.1.2. Aktywność inwestorów finansowych 53
3.2. Fuzje i przejęcia w sektorze finansowym 60

Rozdział IV. Polski rynek fuzji i przejęć 64
4.1. Fuzje i przejęcia w Europie Środkowej i Wschodniej 64
4.2. Trendy i perspektywy na rynku fuzji i przejęć w Europie 69
4.3. Fuzje i przejęcia na rynku krajowym 76

Zakończenie 80
Bibliografia 82
Spis tabel i rysunków 88

Działalność lokacyjna otwartych funduszy emerytalnych

Wstęp 2

Rozdział I. Reforma systemu emerytalnego 5
1.1. Systemy emerytalne do 1998 roku 5
1.2. Założenia nowego systemu emerytalnego 7
1.3. Filary nowego systemu 10
1.3.1. Pierwszy filar 15
1.3.2. Drugi filar 17
1.3.3. Trzeci filar 22
1.4. Powszechne Towarzystwa Emerytalne 28

Rozdział II. Charakterystyka Otwartych Funduszy Emerytalnych 32
2.1. Powstanie OFE 32
2.2. Konstrukcja prawna OFE 38
2.3. Zasady i istota działania OFE 42

Rozdział III. Polityka lokacyjna otwartych funduszy emerytalnych 55
3.1. Forma lokowania kapitału przez OFE 55
3.1. Strategie inwestycyjne OFE 62
3.2. Opis ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityka lokacyjną OFE 65
3.3. Planowane kierunki rozwoju działalności lokacyjnej 67

Zakończenie 70
Bibliografia 72
Spis rysunków, tabel i schematów 76

Analiza fundamentalna i techniczna internetowej spółki giełdowej

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ 1.
GENEZA I PERSPEKTYWY DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK INTERNETOWYCH 5
1.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa internetowego 5
1.2. Rozwój sektora spółek internetowych w Polsce i na świecie 8
1.3. Zróżnicowanie spółek sektora „nowej gospodarki” 12
1.4. Perspektywy i prognozy rozwoju spółek internetowych 19

ROZDZIAŁ 2.
ANALIZA FUNDAMENTALNA SPÓŁEK INTERNETOWYCH 24
2.1. Założenia analizy fundamentalnej 24
2.2. Klasyfikacja instrumentów analizy fundamentalnej 26
2.3. Macierze BCG 29
2.4. Analiza wskaźników finansowych 35
2.4.1. Wskaźniki płynności 36
2.4.2. Wskaźniki aktywności (efektywności) 38
2.4.3. Wskaźniki zadłużenia 40
2.4.4. Wskaźniki rentowności 43
2.4.5. Wskaźniki wartości rynkowej 46

ROZDZIAŁ 3.
ANALIZA TECHNICZNA SPÓŁEK INTERNETOWYCH 49
3.1. Istota i zasady analizy technicznej 49
3.2. Klasyfikacja instrumentów analizy technicznej 53
3.3. Akcjogramy 58
3.4. Wskaźniki analizy technicznej 61
3.5. Formacje analizy technicznej 66

ROZDZIAŁ 4.
ANALIZA FUNDAMENTALNA I TECHNICZNA GADU-GADU S.A. 75
4.1. Charakterystyka Gadu-Gadu S.A. 75
4.2. Analiza fundamentalna spółki Gadu-Gadu 77
4.2.1. Analiza makrootoczenia 77
4.2.2. Analiza sektorowa branży 81
4.2.3. Analiza sytuacyjna spółki 83
4.2.4. Analiza wskaźnikowa 86
4.3. Analiza techniczna spółki Gadu-Gadu 92
4.4. Prognozy kursów akcji oraz wyników finansowych spółki 96

ZAKOŃCZENIE 100
SPIS LITERATURY 102
STRONY INTERNETOWE 106
SPIS RYSUNKÓW 107
SPIS SCHEMATÓW 108
SPIS TABEL 109
SPIS WYKRESÓW 110

GPW a venture capital jako korzystniejsza z form pozyskiwania kapitału przez małe i średnie przedsiębiorstwa

Wstęp 3

Rozdział I. Istota finansowania przedsiębiorstw 6
1.1. Istota finansowania działalności przedsiębiorstwa 6
1.2. Pojęcie kapitału 9
1.3. Rodzaje finansowania przedsiębiorstw 11
1.4. Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie 14
1.5. Formy pozyskiwania kapitału 15
1.6. Wnioski 21

Rozdział II. MSP a formy pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorstwa: venture capital i GPW 28
2.1. Istota MSP 28
2.2. Pozyskiwanie kapitału własnego ze źródeł wewnętrznych MSP 31
2.3. Pozyskiwanie kapitału własnego ze źródeł zewnętrznych MSP 33
2.3.1. Emisja akcji jako sposób zewnętrznego finansowania własnego przedsiębiorstwa 33
2.3.2. Długoterminowe finansowanie przedsiębiorstw przez fundusze venture capital 43
2.4. New Connect 47
2.5. Wnioski 48

Rozdział III. Venture capital jako korzystniejsza z form pozyskiwania zewnętrznego kapitału przez małe i średnie przedsiębiorstwa 51
3.1. Zalety finansowania venture capital 51
3.2. Zalety wejścia na Giełdę 54
3.3. Wady finansowania venture capital 60
3.4. Obawy przed wejściem na Giełdę 61
3.5. Wnioski 64

Zakończenie 69

Bibliografia 72

Spis tabel 75

Spis rysunków 76

Rynek kapitałowy w Polsce po wejściu do UE

Wstęp 3

Rozdział I. Funkcjonowanie rynku kapitałowego 5
1. Rynek kapitałowy 5
1.1. Podział rynku kapitałowego 5
1.2. Obrót publiczny i niepubliczny 7
1.3. Cechy rynku giełdowego 8
1.3.1. Kontrola ze strony Giełdy i Komisji PWiG 9
1.3.2. Ustalanie cen jako wynik gry sił popytu i sprzedaży 11
1.3.3. Dostępność uczestnictwa 11
2. Uczestnicy rynku kapitałowego 12
2.1. Inwestorzy indywidualni 12
2.2. Inwestorzy instytucjonalni 13
2.3. Fundusze inwestycyjne 16
2.3.1. Koncepcja funduszu inwestycyjnego 16
2.3.2. Rodzaje funduszy inwestycyjnych 18
2.3.3. Rozwój funduszy inwestycyjnych 20
2.4. Fundusze emerytalne 23
2.4.1. Istota funduszy emerytalnych 23
2.4.2. Rynek otwartych funduszy emerytalnych 24
2.4.3. Finanse funduszy emerytalnych 24
3. Rola informacji na rynku kapitałowym 25

Rozdział II. Rola rynku kapitałowego w gospodarce polskiej 28
1. Funkcje rynku kapitałowego w gospodarce 28
2. Polski rynek kapitałowy- struktura obrotów 29
4. Rynek kapitałowy a gospodarka 36
5. Miejsce przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym 38
6. Prywatyzacja polskich przedsiębiorstw 40

Rozdział III. Znaczenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 47
1. Rola Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 47
2. Obligacje korporacyjne jako źródło finansowania przedsiębiorstw w Polsce 55
3. Rynek private equity/venture capital i jego rola w finansowaniu inwestycji przedsiębiorstw 62

Rozdział IV. Integracja wobec rynku kapitałowego w Polsce 64
1. Wpływ integracji na rozwój rynku kapitałowego i wzrost gospodarczy w Polsce 64
1.1. Inwestorzy zagraniczni na GPW 71
1.2. Krajowe spółki notowane na giełdach zagranicznych 75
1.3. Obniżenie kosztu pozyskiwanego kapitału 76
2. Korzyści z harmonizacji europejskiego rynku kapitałowego 77

Zakończenie 79

Bibliografia 82

Spis rysunków 86

Spis tabel 87

Branżowa analiza porównawcza – firmy budowlane na GPW

Wstęp 3
Rozdział 1. Istota analizy otoczenia branżowego 5
1.1. Struktura branży 5
1.2. Atrakcyjność branży 11
1.3. Ewolucja branży 18
1.4. Podejście Portera 22
Rozdział 2. Charakterystyka branży budowlanej 31
2.1. Segmentacja 31
2.2. Trendy w branży 36
2.3. Reprezentacja branży na GPW 38
2.4. Budownictwo na tle innych branż 44
2.5. Kluczowe czynniki sukcesu 47
Rozdział 3. Analiza porównawcza wybranych spółek 52
3.1. Możliwości i zasoby firm 52
3.1.1. Prochem S.A. 52
3.1.2. Elektrobudowa S.A. 54
3.1.3. Budimex S.A. 56
3.2. Sytuacja finansowa 59
3.2.1. Prochem S.A. 59
3.2.2. Elektrobudowa S.A. 64
3.2.3. Budimex S.A. 68
3.3. Przyjęte strategie 73
3.3.1. Prochem S.A. 73
3.3.2. Elektrobudowa S.A. 74
3.3.3. Budimex S.A. 76
3.4. Silne i słabe strony 78
3.4.1. Prochem S.A. 78
3.4.2. Elektrobudowa S.A. 78
3.4.3. Budimex S.A. 85
3.5. Ocena spółek przez rynek kapitałowy 87
3.5.1. Prochem S.A. 88
3.5.2. Elektrobudowa S.A. 88
3.5.3. Budimex S.A. 89
Podsumowanie 91
Literatura 93
Spis tabel 95
Spis rysunków 96

Akcja jako instrument pozyskiwania kapitału

Wstęp 2
Rozdział I. Rynek kapitałowy jako miejsce pozyskiwania kapitału 4
1.1. Cel i funkcje rynku kapitałowego 4
1.2. Instrumenty rynku kapitałowego 9
1.3. Metody i źródła pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorstwa 20
1.4. Podstawy wyboru źródeł pozyskiwania kapitału 24
Rozdział II. Zasady i warunki emisji akcji 29
2.1. Pojęcie i rodzaje akcji 29
2.2. Prawa przysługujące z akcji 33
2.3. Zasady ustalania ceny emisyjnej akcji 36
2.4. Formy subskrypcji akcji 39
2.5. Emisja akcji w obrocie publicznym 44
Rozdział III. Wykorzystanie emisji akcji do pozyskiwania kapitału w praktyce na przykładzie Spółki ALCHEMIA S. A. 46
3.1. Ogólna charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej Alchemia 46
3.2. Podstawy prawne emisji akcji Spółki Alchemia 49
3.3. Charakterystyka akcji Spółki Alchemia i ich emisja 51
3.4. Ograniczenia oraz obowiązki związane z nabywaniem akcji Emitenta 58
Załącznik 61
Zakończenie 62
Bibliografia 65
Spis rysunków i tabel 69

Zarządzanie ryzykiem na przykładzie inwestycji giełdowych

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I. RYZYKO INWESTYCYJNE I JEGO RODZAJE 4
1.1. Czym jest ryzyko inwestycyjne 4
1.2. Rodzaje ryzyka inwestycyjnego 12
1.2.1. Ryzyko niewypłacalności 12
1.2.2. Ryzyko braku płynności 13
1.2.3. Ryzyko zmienności otoczenia 14
1.2.4. Ryzyko rynku 16
1.2.5. Ryzyko stopy procentowej 17
1.2.6. Ryzyko walutowe 20
ROZDZIAŁ II. METODY OCENY RYZYKA INWESTYCYJNEGO 24
2.1. Metody korygowania efektywności projektu inwestycyjnego 24
2.2. Analiza wrażliwości 32
2.3. Metody probabilistyczno-statystyczne 35
2.4. Metody operacyjne 36
ROZDZIAŁ III. CHARAKTERYSTYKA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH NOTOWANYCH NA GPW W WARSZAWIE 44
3.1. Rodzaje papierów wartościowych 44
3.2. Instrumenty rynku kapitałowego 46
3.2.1. Akcje 46
3.2.2. Obligacje 55
3.2.4. Instrumenty pochodne, kontrakty, opcje 63
3.2.5. Inne instrumenty rynku kapitałowego w Polsce 64
ROZDZIAŁ IV. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM INWESTYCYJNYM NA PRZYKŁADZIE INWESTYCJI W KONTRAKTY TERMINOWE 68
4.1. Przykłady wykorzystania transakcji zabezpieczających w zarządzaniu ryzykiem 68
4.2. Zastosowanie swapów 69
4.3. Swap walutowo – procentowy 78
4.4. Ograniczenie ryzyka 84
4.5. Niepowodzenia finansowe spowodowane niewłaściwym zarządzaniem ryzykiem 85
ZAKOŃCZENIE 90
BIBLIOGRAFIA 91
SPIS RYSUNKÓW 97
SPIS WYKRESÓW 98

Instrumenty pochodne – zarządzanie ryzykiem

Wstęp 2

Rozdział I. Istota i rodzaje ryzyka inwestycji 4
1.1. Inwestycje i inwestowanie 4
1.2. Identyfikacja ryzyka inwestycyjnego 5
1.3. Klasyfikacja ryzyka inwestycji 7
1.3.1. Ryzyka systemowe 7
1.3.2. Ryzyka niesystemowe 16
1.4. Metody pomiaru i ograniczania ryzyka inwestycji 22
1.4.1. Metoda VaR 22
1.4.2. Zbadanie historycznej zmienności 23
1.4.3. Analiza wrażliwości 24
1.4.4. Inne metody pomiaru ryzyka 24

Rozdział II. Rynek Instrumentów pochodnych 26
2.1. Geneza instrumentów pochodnych 26
2.2. Rynek instrumentów pochodnych 32
2.3. Podstawowe rodzaje instrumentów pochodnych 34
2.3.1. Operacje typu Forward 34
2.3.2. Operacje typu futures 36
2.3.3. Opcje 39
2.3.4. Swap 42
2.4. Instrumenty pochodne na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 44
2.5. Funkcje instrumentów pochodnych 48

Rozdział III. Rola i znaczenie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie 50
3.1. Istota zarządzania ryzykiem 50
2.2. Przykłady organizacji zarządzania ryzykiem 53
2.2.1. PKN Orlen SA. Zarządzanie ryzykiem w PKN Orlen SA 55
2.2.2. PTK Centertel Sp. z o.o.. Zarządzanie ryzykiem w PTK Centertel Sp. z o.o. 58
2.2.3. KGHM Polska Miedź S.A.. Zarządzanie ryzykiem w KGHM POLSKA MIEDŹ 61
2.2.4. Mostostal Warszawa S.A.. zarządzanie ryzykiem w Mostostal Warszawa S.A. 62

Zakończenie 65
Bibliografia 67
Spis tabel 72
Spis rysunków 73