Prace dyplomowe z dziedziny: Prawo

prace dyplomowe z prawa cywilnego, prawa karnego, prawa rodzinnego, prawa finansowego, prawa konstytucyjnego, prawa pracy, jak i również prace dyplomowe z kryminalistyki

Status i rola radnego

Wstęp 2
Rozdział 1. Radny jako członek samorządu terytorialnego 4
1.1. Charakterystyka samorządu terytorialnego 4
1.2. Radny w polskiej tradycji 9
1.3. Wybory samorządowe i charakter mandatu przedstawicielskiego 12
Rozdział 2. Prawa i obowiązki radnego 17
2.1. Ochrona prawna radnego 17
2.2. Dostęp radnego do informacji o działaniach organów gminy 18
2.3. Ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej 23
2.4. Ograniczenia w zajmowaniu niektórych stanowisk 27
Rozdział 3. Rola radnego w społeczności lokalnej 29
3.1. Współpraca z mieszkańcami 29
3.2. Odpowiedzialność prawna radnego 32
3.3. Odpowiedzialność przed obywatelami 37
Zakończenie 40
Bibliografia 43

Spółka jawna – ułomna osoba prawna

praca dyplomowa z prawa

Wstęp

Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółki jawnej.
1. Spółka jawna w kodeksie spółek handlowych
2. Spółka jawna w kodeksie handlowym
3. Ujęcie spółki jawnej w ustawie o rachunkowości i ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych

Rozdział II. Struktura i zasady funkcjonowania spółki jawnej
1. Powstanie spółki jawnej
2. Prowadzenie spraw spółki jawnej i jej reprezentacja
3. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki jawnej
4. Porównanie spółki jawnej do innych form prowadzenia działalności
5. Zalety i wady spółki jawnej

Rozdział III. Prowadzenie ksiąg rachunkowych i wybór formy opodatkowania
1. Księga przychodów i rozchodów
2. Ryczałt
3. Prowadzenie pełnej księgowości

Rozdział IV. Likwidacja spółki jawnej
1. Likwidatorzy spółki
2. Obowiązki likwidatorów
3. Zamknięcie ksiąg w wyniku likwidacji

Zakończenie
Bibliografia

Referendum w Polsce

Wstęp 3
Rozdział I Referendum i inne instytucje demokracji bezpośredniej – podstawowe pojęcia 5
1. Tradycje demokratyczne, istota demokracji bezpośredniej. 5
2. Przedmiot referendum. 11
3. Zasięg referendum. 16
4. Rodzaje referendów 19
5. Określanie wyników referendum – ważność referendum i jego weryfikacja. 22
6. Inicjatywa ludowa, weto ludowe, konsultacje 23
Rozdział II Referendum w polskich konstytucjach – rys historyczny i aktualne regulacje prawne. 26
1. Referendum zatwierdzające w sprawie zmiany konstytucji. 36
2. Referendum ratyfikacyjne w sprawie ratyfikacji umowy międzynarodowej. 38
3. Referendum w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa. 41
Rozdział III Referendum w Polsce – (1946-2003). 47
1. Głosowanie ludowe z 30 czerwca 1946 roku i jego wyniki. 48
2. Referendum z 29 listopada 1987 roku 50
3. Referendum z 18 lutego 1996 roku o powszechnym uwłaszczeniu obywateli i o niektórych kierunkach wykorzystania majątku państwowego 52
4. Referendum konstytucyjne z 1997 roku 58
5. Referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej 64
Rozdział IV Referendum a partie polityczne 68
Zakończenie 79
Bibliografia 82
Załączniki 88

Kara ograniczenia wolności za przestępstwa skarbowe

Wstęp

Rozdział I.
Ogólna charakterystyka kary ograniczenia wolności w w prawie karnym skarbowym
1. Kształtowanie się kary ograniczenia wolności w ujęciu historycznym
2. Istota i cele kary ograniczenia wolności

Rozdział II.
Przestępstwo skarbowe – ujęcie definicyjne
1. Przestępstwa i wykroczenia skarbowe – definicja i pojęcie
2. Kary grożące za przestępstwa i wykroczenia skarbowe

Rozdział III.
Przestępstwa skarbowe a kara ograniczenia wolności
1. Postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe
2. Środki karne
3. Wykonywanie kary ograniczenia wolności i kary pozbawienia wolności

Zakończenie
Bibliografia

Usługi turystyczne w sieci Internet – wybrane zagadnienia prawne

WSTĘP 4
ROZDZIAŁ I. ZAGADNIENIA WSTĘPNE 5
1.1. POJĘCIE INTERNETU 5
1.2. PODSTAWOWE USŁUGI 6
1.2.1. Poczta elektroniczna. 7
1.2.2. Strony Internetowe. 7
1.2.3. Zdalne sterowanie komputerem, transfer plików. 8
1.2.4. Grupy dyskusyjne. 9
1.2.5. IRC i pozostałe usługi komunikacji 9
ROZDZIAŁ II. PRAWO INTERNETOWE 11
2.1. PODSTAWA PRAWNA 11
2.1.1. Wybrane terminy i definicje normatywne. 13

Ta praca dyplomowa, niestety, nie została skończona. Autor napisał tylko 22 strony.

Podpis elektroniczny

Wstęp 2
Rozdział 1. Charakterystyka podpisu elektronicznego 5
1.1. Pojęcie podpisu elektronicznego 5
1.2. Systemy tworzenia podpisu elektronicznego 12
1.3. Zasady działania podpisu elektronicznego w Polsce 20
Rozdział 2. Certyfikaty i centra certyfikacji 27
2.1. Definicja certyfikatów i centrów ceryfikacyjnych 27
2.2. Rola centrów certyfikacji 35
2.3. Uzyskanie certyfikatu i nadzór państwa nad podmiotami świadczącymi usługi certyfikacyjne 41
Rozdział 3. Podpis elektroniczny elementem nowoczesnego państwa 57
3.1. Podpis elektroniczny w regulacjach Unii Europejskiej 57
3.2. Obszary stosowania podpisu elektronicznego 64
3.3. Korzyści wynikające z wprowadzenia podpisu elektronicznego 70
Zakończenie 73
Bibliografia 76
Spis rysunków 80

Niezawisłość sędziowska w Polsce

Wstęp

Rozdział I. Niezawisłość sędziowska w Polsce – rys historyczny
1. Konstytucja Księstwa Warszawskiego
2. Konstytucja Królestwa Polskiego z 1815r.
3. Konstytucja z 17 marca 1921r.
4. Mała konstytucja z 1947r.
5. Konstytucja z 22 lipca 1952r.

Rozdział II. Pojęcie i zakres niezawisłości sędziowskiej w procesie karnym
1. Pojęcie
1.1. Niezawisłość według A. Murzynowskiego i A. Zielińskiego
1.2. Niezawisłość według H. Kępskiego
1.3. Niezawisłość według E.L. Wędrychowskiej i M. P. Wędrychowskiego
2. Niezawisłość sędziowska jako zasada procesu karnego
3. Podmiotowy i przedmiotowy zakres niezawisłości

Rozdział III. Gwarancje niezawisłości sędziego
1. Gwarancje ustrojowe.
1.1. Wysokie kwalifikacje zawodowe i moralne sędziego.
1.2. Stałość zawodu sędziowskiego
1.3. Niepołączalność zawodu sędziowskiego z innymi zawodami
1.4. Zasada apolityczności sędziów
1.5. Immunitet sędziowski
1.6. Dyscyplinarna odpowiedzialność sędziego.
1.7. Samorząd sędziowski.
1.8. Krajowa Rada Sądownictwa
1.9. Niezależność materialna sędziego.
2. Gwarancje procesowe.
2.1. Kolegialność orzekania.
2.2. Udział przedstawicieli społeczeństwa (ławnicy) w orzecznictwie sądów.
2.3. Zasada swobodnej oceny dowodów.
2.4. Instytucja – wyłączenia sędziego.
2.5. Jawność postępowania sądowego.
2.6. Tajność narady i głosowania.
2.7. Votum separatum
2.8. Niezmienność składu orzekającego.
2.9. Przestrzeganie kompetencji.
2.10. Zasada jurysdykcyjnej samodzielności sądu karnego.
2.11. Nadrzędność sądu wobec stron procesowych.
2.12. Inne procesowe aspekty niezawisłości sędziowskiej.

Wykaz skrótów
Źródła prawa
BIBLIOGRAFIA

Łamanie praw kobiet

Wstęp 2
Rozdział I. Prawa kobiet w aspekcie powszechnych praw człowieka w Polsce 4
1. Historia równouprawnienia kobiet 4
2. Prawa kobiet w aspekcie powszechnych praw człowieka 7
3. Polityka państwa w zakresie wyrównywania statusu kobiet i mężczyzn 13
4. Ustawa o równym statusie kobiet i mężczyzn 21
5. Kościół a prawa kobiet 23
Rozdział II. Międzynarodowe prawa człowieka a prawa kobiet 28
1. Rekomendacje Komitetu Praw Człowieka ONZ 28
2. Konferencje w sprawie praw kobiet 32
2.1. Meksyk (1975), 32
2.2. Kopenhaga (1980), 32
2.3. Nairobi (1985) 33
2.4. Pekin (1995) 34
3. Norwegia: Środki i metody w ramach działań na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn 39
4. Portugalskie prawo karne dotyczące aborcji 41
Rozdział III Przemoc wobec kobiet a prawa człowieka 43
1. Przemoc jako forma dyskryminacji 43
2. Standardy praw człowieka 47
3. Obowiązki państw 50
4. Należyta staranność i równość wobec prawa 53
5. Wolność od tortur 54
6. Prawo międzynarodowe a konflikty zbrojne 57
Zakończenie 64
Bibliografia 66

Odpowiedzialność członków zarządu spółki akcyjnej

praca dyplomowa z prawa gospodarczego

Wprowadzenie 2

Rozdział I. Zagadnienia wstępne 4
1.1. Funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej członków zarządu 4
1.2. Zarząd w spółce 9
1.3. Kwestia winy 14
1.4. Miernik staranności, wynikającej z zawodowego charakteru działalności członków zarządu 16

Rozdział II. Podmioty odpowiedzialne 21
2.1. Krąg osób odpowiedzialnych 21
2.2. Wspólna lub indywidualna odpowiedzialność członków zarządu 28

Rozdział III. Zakres odpowiedzialności członków zarządu 33
3.1. Przesłanki odpowiedzialności 33
3.2. Obowiązki członków zarządu 41
3.3. Zakres roszczeń odszkodowawczych 46

Rozdział IV. Znaczenie absolutorium 51

Rozdział V. Inne formy zwolnienia członków zarządu z odpowiedzialności wobec spółki 60
5.1. Uprzednie wyłączenie odpowiedzialności 60
5.2. Zwolnienie od odpowiedzialności ex post. 62
5.3. Ubezpieczenie członków zarządu od odpowiedzialności 63

Zakończenie 67
Bibliografia 69
Wykaz skrótów 72

Podatek od nieruchomości w systemie prawa podatkowego

praca dyplomowa z prawa podatkowego

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. SYSTEM PRAWA PODATKOWEGO 6
1. Podatek jako kategoria ekonomiczna 6
2. Teoretyczno-prawne cechy podatków 9
3. System podatkowy w Polsce 11
4. Organy podatkowe i ich właściwości 19
5. Zobowiązania podatkowe 26

ROZDZIAŁ II. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI W SYSTEMIE PRAWA PODATKOWEGO 34
2.1. Prawna konstrukcja podatku od nieruchomości 34
2.2. Podmiot i przedmiot opodatkowania 36
2.3. Podstawa opodatkowania 41
2.4. Stawki podatkowe 43

ROZDZIAŁ III. ANALIZA ZMIAN W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH PODATKU DOCHODOWEGO OD SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI 48
3.1. Omówienie przepisów dotyczących podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości – przepisy dotyczące nieruchomości nabytej do dnia 31.12.2006r 48
3.2. Omówienie przepisów dotyczących podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości – przepisy dotyczące nieruchomości nabytej po dniu 01.01.2007r 51
3.3. Zapłata podatku od sprzedaży nieruchomości 56

ROZDZIAŁ IV. STUDIUM PRZYPADKU 64
4.1. Sprzedaż nieruchomości według przepisów prawnych obowiązujących do dnia 31.12.2006 64
4.1.1 Studium przypadku I 64
4.1.2 Studium przypadku II 64
4.1.3 Studium przypadku III 65
4.2. Sprzedaż nieruchomości wg przepisów prawnych obowiązujących po 1.01.2007 66
4.2.1.Studium przypadku I 66
4.2.2.Studium przypadku II 69

ZAKOŃCZENIE 71
BIBLIOGRAFIA 73
SPIS TABEL 77
WYKAZ SKRÓTÓW 78