Prace dyplomowe z kierunku: Prawo

prace dyplomowe z prawa cywilnego, prawa karnego, prawa rodzinnego, prawa finansowego, prawa konstytucyjnego, prawa pracy, jak i również prace dyplomowe z kryminalistyki

Komitet Praw Człowieka

Wstęp

Rozdział I. Komitet Praw Człowieka
1.1. Geneza Komitetu
1.2. Istota i podstawy prawne działalności
1.3. Skład Komitetu
1.4. Zadania Komitetu

Rozdział II. Działalność Komitetu Praw Człowieka
2.1. Zobowiązania międzynarodowe
2.2. Sprawozdania: treść, formy i procedura
2.3. Udział organizacji wyspecjalizowanych
2.4. Kompetencje Komitetu Praw Człowieka

Rozdział III. Ocena działalności Komitetu Praw Człowieka w kontekście interpretacji najważniejszych problemów paktu
3.1. Prawo narodów do samostanowienia
3.2. Równość praw, jednakowa ochrona prawna i zakaz dyskryminacji
3.3. Prawo do życia i wolność osobista
3.4. Wolność słowa
3.5. Prawo rodziny i dziecka do ochrony
3.6. Podsumowanie

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków

Akty prawa miejscowego jako źródło prawa powszechnie obowiązującego

Wstęp 2

Rozdział 1. Źródła prawa i ich rodzaje 3
1.1. Pojęcie źródeł prawa 3
1.2. Źródła prawa powszechnie obowiązującego 5
1.3. Źródła prawa o charakterze wewnętrznym 14
1.4. Inne źródła prawa 19
1.4.1. Uchwały Sejmu i Senatu 19
1.4.2. Uchwały Krajowej Rady Radiofonii I Telewizji 20
1.5. Problem prawa naturalnego i prawa zwyczajowego jako źródeł prawa RP 21

Rozdział 2. Podstawy prawne funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce 23
2.1. Cechy samorządu terytorialnego 23
2.2. Prawo centralne 31
2.3. Prawo lokalne 36

Rozdział 3. Akty prawa miejscowego 41
3.1. Kompetencje terenowych organów publicznych do stanowienia prawa miejscowego 41
3.2. Rodzaje i zakres obowiązywania prawa miejscowego 42
3.3. Procedura stanowienia 48
3.4. Rola prawa miejscowego 49

Rozdział 4. Kontrola zgodności aktów prawa miejscowego z aktami wyższego rzędu 60

Zakończenie 73

Bibliografia 77

Władza wykonawcza na gruncie konstytucji z 1997 roku

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. ROLA I ZNACZENIE WŁADZY WYKONAWCZEJ 5
1.1. Pojęcie władzy wykonawczej (egzekutywy) 6
1.2. Podstawowe organy egzekutywy 10
1.3. Inne organy egzekutywy 13
1.4. Istota niezależności władzy wykonawczej, ustawodawczej oraz sądowniczej 14

ROZDZIAŁ II. PREZYDENT 16
2.1. Ustrojowa pozycja Prezydenta RP w nowej Konstytucji 16
2.2. Tryb wyboru Prezydenta i warunki wygaśnięcia mandatu 18
2.3. Odpowiedzialność Prezydenta 25
2.4. Kompetencje Prezydenta 27
2.5. Akty prawne Prezydenta 35

ROZDZIAŁ III. RADA MINISTRÓW 37
3.1. Rola ustrojowa i skład Rady Ministrów 37
3.2. Tryb powoływania Rady Ministrów 40
3.3. Zmiany w składzie Rady Ministrów 46
3.4. Odpowiedzialność Rady Ministrów 46
3.5. Kompetencje Rady Ministrów 47
3.6. Prezes Rady Ministrów i Ministrowie 51
3.7. Administracja rządowa 54

ZAKOŃCZENIE 56
SPIS RYSUNKÓW 58
BIBLIOGRAFIA 59

Umowa dealerska prawie gospodarczym na przykładzie franchisingu

Wstęp 3

Rozdział I. Wprowadzenie do problematyki 5
1.1. Pojęcie i rodzaje dealerów 5
1.2. Funkcja gospodarcza umowy dealerskiej 9
1.3. Ramowy charakter umowy dealerskiej 11

Rozdział II. Charakterystyka umowy dealerskiej 17
2.1. Przedmiot i treść umowy dealerskiej 17
2.2. Strony umowy dealerskiej 22
2.3. Prawa i obowiązki stron umowy dealerskiej 23

Rozdział III. Umowa dealerska w prawie gospodarczym 30
3.1. Źródła prawa regulujące zawieranie umów w obrocie gospodarczym 30
3.2. Rodzaje umów dealerskich 31
3.2.1. Pojęcie dystrybucji bezpośredniej i pośredniej 31
3.2.2. Umowa o dystrybucję selektywną 32
3.2.3. Umowa o dystrybucję (koncesję) wyłączną 33
3.3. Umowa dealerska w prawie międzynarodowym 37

Rozdział IV. Przykłady franchisingu jako umów dealerskich 43
4.1. Ogólna charakterystyka franchisingu w Polsce 43
4.2. Cukiernie „Blikle” 48
4.3. Sieć sklepów „Pożegnanie z Afryką” 50
4.4. Sieć SUBWAY 51
4.5. Księgarnia „Modry Słoń” 52

Zakończenie 54
Bibliografia 56

Spis tabel 59

Spis rysunków 60

Spółka z o.o jako przedsiębiorca

Wstęp

Rozdział I. Przedsiębiorca w prawie polskim i prawie wspólnotowym

1.1.Pojęcie działalności gospodarczej w świetle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
1.2.Pojęcie przedsiębiorcy.
1.3.Pojęcie przedsiębiorcy w świetle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
1.4.Pojęcie przedsiębiorcy w ustawach odrębnych.
1.5.Przedsiębiorca w rozumieniu prawa wspólnotowego.
1.6.Klasyfikacja przedsiębiorców.

Rozdział II. Czynności wymagane do utworzenia spółki z o.o

2.1.Status prawny spółki z o.o
2.2.Przyczyny utworzenia spółki z o.o
2.3.Umowa spółki z o.o podstawą jej utworzenia.
2.4.Wniesienie kapitału zakładowego.
2.5. Ustanowienie organów spółki z o.o
2.6.spółka z o.o w organizacji-wpis spółki z o.o do KRS – rejestru przedsiębiorców.

Rozdział III. Organy w spółce z o.o i zakres ich kompetencji.

3.1.Zgromadzenie wspólników.
3.2.Zarząd.
3.3.Organy nadzoru.

Rozdział IV. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki z o.o.

Rozdział V. Zakończenie działalności gospodarczej przez spółkę z o.o
5.1.Przyczyny rozwiązywania spółki.
5.2.Postępowanie likwidacyjne.
5.3.Upadłość spółki z o.o

Zakończenie
Bibliografia

Pranie brudnych pieniędzy

Wstęp 2

Rozdział I. Pojęcie i istota prania brudnych pieniędzy 4
1. Definicje 4
2. Regulacje prawne (jak ustosunkowane jest prawo do tego procederu) 8
2.1. Regulacje krajowe 8
2.2. Regulacje międzynarodowe 11
3. Etapy prania brudnych pieniędzy – fazy 16
4. Wykorzystywane techniki 18

Rozdział II. Sposoby prania brudnych pieniędzy 27
1. Wpływ prania brudnych pieniędzy na gospodarkę 27
2. Pranie pieniędzy w oazach podatkowych 32
3. Pranie brudnych pieniędzy w Polsce i na świecie 36

Rozdział III. Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy podejmowane przez instytucje finansowe lub zwalczanie prania brudnych pieniędzy 44
1. Instytucje krajowe, instytucje międzynarodowe, instytucje i organizacje międzynarodowe 44
2. Identyfikacja podejrzanych transakcji 52
3. Polityka „poznaj swojego klienta” i przeciwdziałanie procederowi w bankach 56
4. Pranie brudnych pieniędzy a tajemnica bankowa 61
5. Rola Banku Centralnego w przeciwdziałaniu prania brudnych pieniędzy 63

Zakończenie 66
Bibliografia 68
Spis rysunków 71

Prawo wyborcze w jednostkach samorządu terytorialnego w III RP

Wstęp 3

Rozdział I. Samorząd terytorialny 4
1. Historia samorządu terytorialnego 4
2. Struktura samorządu terytorialnego 12
3. Zadania samorządu terytorialnego 17

Rozdział II. Prawo wyborcze w samorządach terytorialnych 24
1. Przeobrażenia administracji terytorialnej w latach 1950 – 1989 24
2. Sprawowanie władzy samorządowej 33
3. Wybory 34
3.1.1. Wybory organów stanowiących 36
3.1.2. Wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 39
4. Referendum 40
5. Partie, kampanie, sposoby przeliczania głosów, manipulacje przy ustalaniu granic terenowych jako elementy marketingu politycznego 42

Rozdział III. Wybory do samorządu terytorialnego w 2006 roku 51
1. Przebieg i wyniki wyborów do samorządu terytorialnego w 2006 roku 51
2. Wybory samorządowe w woj. pomorskim 56

Zakończenie 59

Bibliografia 60

Spis tabel i fotografii 63

Pracodawca i organizacje związkowe w tworzeniu prawa pracy na przykładzie Związku Pracodawców Niepublicznej Opieki Zdrowotnej

Streszczenie 3

Wstęp 5
Rozdział I. Pojęcie i zakres przedmiotowy prawa pracy 7
1.1. Istota prawa pracy 7
1.2. Przedmiot prawa pracy 10
1.3. Źródła prawa pracy oraz inne źródła praw i obowiązków w stosunkach pracy 12
1.3.1. Ustawowe prawo pracy 12
1.3.2. Autonomiczne prawo pracy 19

Rozdział II. Związki zawodowe, załoga i organizacje pracodawców 27
2.1. Pojęcie związku zawodowego 27
2.2. Wolności związkowe 29
2.3. Typy organizacji związkowych 35
2.4. Zakładowa organizacja związkowa 37
2.5. Załoga jako przedmiot zbiorowych stosunków pracy 40

Rozdział III. Pracodawca i organizacje związkowe w tworzeniu prawa pracy na przykładzie Związku Pracodawców Niepublicznej Opieki Zdrowotnej 48
3.1. Cele i zadania ZPNOZ 48
3.2. Statut ZPNOZ 49
3.3. Struktura zarządu ZPNOZ 53
3.4. Oddziały ZPNOZ 54
3.5. Związek Pracodawców Niepublicznej Opieki Zdrowotnej a tworzenie prawa pracy 56

Zakończenie 61

Bibliografia 63

Spis tabel 68

Załącznik 69

Rzecznik Praw Obywatelskich

pierwszy rozdział pracy dyplomowej

ROZDZIAŁ I. Geneza Rzecznika Praw Obywatelskich 1

1. Historia rozwoju instytucji RPO na świecie 1

2. Geneza rozwoju RPO w Polsce 2

3. Europejski Rzecznik Praw Człowieka 17

Zagadnienia demokracji są od wielu już lat – w Polsce, w Europie, w wielu innych państwach świata — przedmiotem żywego zainteresowania przedstawicieli nauki oraz reprezentantów różnych sił politycznych.[1]

W pracach naukowych poddaje się najczęściej analizie rozwiązania normatywne dotyczące instytucji demokracji przedstawicielskiej i bezpośredniej, rzadziej zaś praktykę ich stosowania w poszczególnych państwach. Sporo uwagi poświęca się również teoretycznym problemom demokracji jako formie ustroju politycznego państwa.[2]

Dużą rolę przypisuje się także Rzecznikowi Praw Obywatelskich.


[1] J. Kuciński, Demokracja przedstawicielska i bezpośrednia w Trzeciej Rzeczypospolitej, AlmaMer Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2007, s. 9

[2] Ibidem, s. 9

Państwowa Inspekcja Pracy jako organ kontroli państwowej

Wstęp 2

Rozdział I. Kontrola państwowa, pojęcie, rodzaje, środki, procedury 4
1. Pojęcie kontroli państwowej 4
2. Rodzaje kontroli państwowej 6
3. Środki kontroli państwowej 7
4. Procedury kontroli państwowej 10

Rozdział II. Państwowa Inspekcja Pracy- usytuowanie historyczno- prawne 14
1. Rodowód historyczno- prawny PIP 14
2. Status prawny PIP Pojęcie Państwowej Inspekcji Pracy 16
3. Struktura organizacyjna PIP 16
4. Pracownicy PIP 18

Rozdział III. Zadania Państwowej Inspekcji Pracy 22
1. Zadania Państwowej Inspekcji Pracy na tle członkostwa Polski w UE 22
2. Zakres działania organów PIP 25
3. Wytyczne w sprawie działania inspekcji pracy 33

Rozdział IV.Współdziałanie PIP z innymi organami nadzoru i kontroli pracy 35
1. Współdziałanie PIP ze Społeczną Inspekcją Pracy 35
2. Współdziałanie z innymi organami nadzoru i kontroli pracy 37

Rozdział V. Prawne środki działania PIP 40
1. Wystąpienie 40
2. Sprzeciw 40
3. Nakaz 42
4. Postępowanie mandatowe 46
5. Postępowanie w sprawach o wykroczenia 47

Rozdział VI. Uregulowania prawno-międzynarodowe w sprawach PIP 50
1. Konwencja MOP nr 81 50
2. Konwencja MOP nr 129 51

Zakończenie 54
Bibliografia 56
Spis rysunków 57
Wykaz skrótów 58