Prace dyplomowe z kierunku: Prawo

prace dyplomowe z prawa cywilnego, prawa karnego, prawa rodzinnego, prawa finansowego, prawa konstytucyjnego, prawa pracy, jak i również prace dyplomowe z kryminalistyki

Pranie brudnych pieniędzy

Wstęp 2

Rozdział I. Pojęcie i istota prania brudnych pieniędzy 4
1. Definicje 4
2. Regulacje prawne (jak ustosunkowane jest prawo do tego procederu) 8
2.1. Regulacje krajowe 8
2.2. Regulacje międzynarodowe 11
3. Etapy prania brudnych pieniędzy – fazy 16
4. Wykorzystywane techniki 18

Rozdział II. Sposoby prania brudnych pieniędzy 27
1. Wpływ prania brudnych pieniędzy na gospodarkę 27
2. Pranie pieniędzy w oazach podatkowych 32
3. Pranie brudnych pieniędzy w Polsce i na świecie 36

Rozdział III. Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy podejmowane przez instytucje finansowe lub zwalczanie prania brudnych pieniędzy 44
1. Instytucje krajowe, instytucje międzynarodowe, instytucje i organizacje międzynarodowe 44
2. Identyfikacja podejrzanych transakcji 52
3. Polityka „poznaj swojego klienta” i przeciwdziałanie procederowi w bankach 56
4. Pranie brudnych pieniędzy a tajemnica bankowa 61
5. Rola Banku Centralnego w przeciwdziałaniu prania brudnych pieniędzy 63

Zakończenie 66
Bibliografia 68
Spis rysunków 71

Prawo wyborcze w jednostkach samorządu terytorialnego w III RP

Wstęp 3

Rozdział I. Samorząd terytorialny 4
1. Historia samorządu terytorialnego 4
2. Struktura samorządu terytorialnego 12
3. Zadania samorządu terytorialnego 17

Rozdział II. Prawo wyborcze w samorządach terytorialnych 24
1. Przeobrażenia administracji terytorialnej w latach 1950 – 1989 24
2. Sprawowanie władzy samorządowej 33
3. Wybory 34
3.1.1. Wybory organów stanowiących 36
3.1.2. Wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 39
4. Referendum 40
5. Partie, kampanie, sposoby przeliczania głosów, manipulacje przy ustalaniu granic terenowych jako elementy marketingu politycznego 42

Rozdział III. Wybory do samorządu terytorialnego w 2006 roku 51
1. Przebieg i wyniki wyborów do samorządu terytorialnego w 2006 roku 51
2. Wybory samorządowe w woj. pomorskim 56

Zakończenie 59

Bibliografia 60

Spis tabel i fotografii 63

Pracodawca i organizacje związkowe w tworzeniu prawa pracy na przykładzie Związku Pracodawców Niepublicznej Opieki Zdrowotnej

Streszczenie 3

Wstęp 5
Rozdział I. Pojęcie i zakres przedmiotowy prawa pracy 7
1.1. Istota prawa pracy 7
1.2. Przedmiot prawa pracy 10
1.3. Źródła prawa pracy oraz inne źródła praw i obowiązków w stosunkach pracy 12
1.3.1. Ustawowe prawo pracy 12
1.3.2. Autonomiczne prawo pracy 19

Rozdział II. Związki zawodowe, załoga i organizacje pracodawców 27
2.1. Pojęcie związku zawodowego 27
2.2. Wolności związkowe 29
2.3. Typy organizacji związkowych 35
2.4. Zakładowa organizacja związkowa 37
2.5. Załoga jako przedmiot zbiorowych stosunków pracy 40

Rozdział III. Pracodawca i organizacje związkowe w tworzeniu prawa pracy na przykładzie Związku Pracodawców Niepublicznej Opieki Zdrowotnej 48
3.1. Cele i zadania ZPNOZ 48
3.2. Statut ZPNOZ 49
3.3. Struktura zarządu ZPNOZ 53
3.4. Oddziały ZPNOZ 54
3.5. Związek Pracodawców Niepublicznej Opieki Zdrowotnej a tworzenie prawa pracy 56

Zakończenie 61

Bibliografia 63

Spis tabel 68

Załącznik 69

Rzecznik Praw Obywatelskich

pierwszy rozdział pracy dyplomowej

ROZDZIAŁ I. Geneza Rzecznika Praw Obywatelskich 1

1. Historia rozwoju instytucji RPO na świecie 1

2. Geneza rozwoju RPO w Polsce 2

3. Europejski Rzecznik Praw Człowieka 17

Zagadnienia demokracji są od wielu już lat – w Polsce, w Europie, w wielu innych państwach świata — przedmiotem żywego zainteresowania przedstawicieli nauki oraz reprezentantów różnych sił politycznych.[1]

W pracach naukowych poddaje się najczęściej analizie rozwiązania normatywne dotyczące instytucji demokracji przedstawicielskiej i bezpośredniej, rzadziej zaś praktykę ich stosowania w poszczególnych państwach. Sporo uwagi poświęca się również teoretycznym problemom demokracji jako formie ustroju politycznego państwa.[2]

Dużą rolę przypisuje się także Rzecznikowi Praw Obywatelskich.


[1] J. Kuciński, Demokracja przedstawicielska i bezpośrednia w Trzeciej Rzeczypospolitej, AlmaMer Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2007, s. 9

[2] Ibidem, s. 9

Państwowa Inspekcja Pracy jako organ kontroli państwowej

Wstęp 2

Rozdział I. Kontrola państwowa, pojęcie, rodzaje, środki, procedury 4
1. Pojęcie kontroli państwowej 4
2. Rodzaje kontroli państwowej 6
3. Środki kontroli państwowej 7
4. Procedury kontroli państwowej 10

Rozdział II. Państwowa Inspekcja Pracy- usytuowanie historyczno- prawne 14
1. Rodowód historyczno- prawny PIP 14
2. Status prawny PIP Pojęcie Państwowej Inspekcji Pracy 16
3. Struktura organizacyjna PIP 16
4. Pracownicy PIP 18

Rozdział III. Zadania Państwowej Inspekcji Pracy 22
1. Zadania Państwowej Inspekcji Pracy na tle członkostwa Polski w UE 22
2. Zakres działania organów PIP 25
3. Wytyczne w sprawie działania inspekcji pracy 33

Rozdział IV.Współdziałanie PIP z innymi organami nadzoru i kontroli pracy 35
1. Współdziałanie PIP ze Społeczną Inspekcją Pracy 35
2. Współdziałanie z innymi organami nadzoru i kontroli pracy 37

Rozdział V. Prawne środki działania PIP 40
1. Wystąpienie 40
2. Sprzeciw 40
3. Nakaz 42
4. Postępowanie mandatowe 46
5. Postępowanie w sprawach o wykroczenia 47

Rozdział VI. Uregulowania prawno-międzynarodowe w sprawach PIP 50
1. Konwencja MOP nr 81 50
2. Konwencja MOP nr 129 51

Zakończenie 54
Bibliografia 56
Spis rysunków 57
Wykaz skrótów 58

Prawna ochrona wynagrodzenia za pracę

praca dyplomowa z prawa pracy

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. POJĘCIE I CHARAKTERYSTYKA WYNAGRODZENIA 4
1.2.Warunki wynagrodzenia 4
1.2.1. Miejsce, czas, i częstotliwość wypłaty 4
1.2.2. Forma i sposób wypłaty wynagrodzenia 11

ROZDZIAŁ II. PRAWO DO WYNAGRODZENIA ZA CZAS NIEWYKONYWANIA PRACY 14
2.1. Za czas przestoju 14
2.2. Za urlop wypoczynkowy 18
2.3. Za czas przeznaczony do ponoszenia kwalifikacji 21
2.4. Za czas pełnienia niektórych funkcji społecznych 22
2.5. Za czas tymczasowego aresztowania 22
2.6. Za czas usprawiedliwionej nieobecności 24
2.7. Z tytułu niezdolności do pracy 25

ROZDZIAŁ III. SWOBODA DYSPONOWANIA PRZEZ PRACOWNIKA PRAWEM DO WYNAGRODZENIA 28
3.1. Źródła swobody dysponowania przez pracowników prawem do wynagrodzenia 30
3.2. Zmiana uprawnień płacowych 37
3.3. Zakaz zrzekania się i przenoszenia prawa do wynagrodzenia 40
3.4. Instytucjonalne zabezpieczenie swobody dysponowania pracowników prawem do wynagrodzenia 42

ROZDZIAŁ IV. DOPUSZCZALNOŚĆ I GRANICE POTRĄCEŃ 47
4.1. Potrącenia z mocy prawa 47
4.2. Potrącenia za zgodą pracownika 54
4.3. Sankcje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku zapłaty wynagrodzenia 56

ZAKOŃCZENIE 65
BIBLIOGRAFIA 67

Mniejszości narodowe w Polsce oraz ich prawa w Unii Europejskiej

Wstęp 2

Rozdział 1. Prawa mniejszości w Polsce i w Unii Europejskiej 4
1.1. Prawa mniejszości w Unii Europejskiej 4
1.1.1. Konwencja ramowa Rady Europy o ochronie mniejszości narodowych 4
1.1.2. Sytuacja narodowościowa w państwach Unii 9
1.1.3. Wspieranie kultury mniejszości narodowych 13
1.2. Prawa mniejszości narodowych w Polsce 19
1.2.1. Ramy konstytucyjne 25
1.2.2. Zasada równości w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego 26
1.2.3. Prawa polityczne mniejszości 27
1.2.4. Ochrona praw mniejszości religijnych 29

Rozdział 2. Charakterystyka mniejszości narodowych w Polsce 30
2.1. Mniejszość niemiecka 30
2.2. Mniejszość białoruska i ukraińska 40
2.3. Pozostałe mniejszości narodowe 47

Rozdział 3. Organizacja życia mniejszości w Polsce 49
3.1. Stowarzyszenia mniejszości 49
3.2. Uczestnictwo mniejszości w życiu publicznym 54
3.3. Działania mniejszości na rzecz podtrzymania i rozwoju kultury 55
3.4. Realizacja prac mniejszości narodowych w Polsce 56
3.5. Dostęp mniejszości do środków masowego przekazu 57
3.6. Szkolnictwo i religia 57

Zakończenie 68
Bibliografia 70
Spis rysunków 74
Spis tabel 75

Hipoteka przymusowa

praca dyplomowa z prawa

Wstęp 4

Rozdział I Zabezpieczanie zobowiązań podatkowych w ogólności 6
1. Obowiązek podatkowy a zobowiązanie podatkowe 6
2. Uczestnicy stosunku podatkowego 11
3. Obowiązek podatkowy 17
3.1. Powstawanie zobowiązań podatkowych 17
3.2. Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe 21
4. Zabezpieczenie na majątku podatnika 26
5. Hipoteka przymusowa 34

Rozdział II Przedmiot hipoteki przymusowej 39
1. Nieruchomość 39
2. Użytkowanie wieczyste 40
3. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego 43
4. Spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego 45
5. Prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej 48
6. Wierzytelność zabezpieczona hipoteką 55

Rozdział III Ustanowienie hipoteki przymusowej 60
1. Doręczenie decyzji 63
2. Powstanie hipoteki 64
3. Wpis do księgi wieczystej 67

Rozdział IV Wygasanie zobowiązań podatkowych 72
1. Realizacja zobowiązań 72
2. Zobowiązania dobrowolne 81
3. Ulga podatkowa 82
4. Zobowiązania rozłożenie na raty 83
5. Wygaśnięcie zobowiązania podatkowego 85

Rozdział V Realizacja hipoteki przymusowej 87
1. Ponaglenia do zapłaty 92
2. Zajęcie nieruchomości 93
3. Opis i oszacowanie 95
4. Licytacja zajętej nieruchomości 96

Zakończenie 98

Bibliografia 99

Istota i rola czeku w obrocie gospodarczym

praca magisterska z prawa handlowego

Wstęp 3

Rozdział I. Zagadnienia ogólne 5
1.1. Źródła regulacji 5
1.2. Czek jako papier wartościowy 9
1.3. Pojęcie czeku i jego funkcje 13
1.4. Przesłanki ważności czeku 19

Rozdział II. Elementy ustawowe i fakultatywne czeku 25
2.1. Bezwarunkowe polecenie zapłaty 25
2.2. Suma czekowa 28
2.3. Oznaczenie trasata 29
2.4. Podpis wystawcy 30
2.5. Wystawienie czeku 34
2.6. Remitent 36
2.7. Miejsce płatności i data 39
2.8. Zabezpieczenie czeku 40

Rozdział III. Klasyfikacja czeków 44
3.1. Czek gotówkowy 44
3.2. Czek zakreślony 45
3.2.1. Czek z zakreśleniem ogólnym 46
3.2.2. Czek z zakreśleniem szczególnym 46
3.3. Czek rozrachunkowy 47
3.4. Czek „In blanco” 55
3.5. Czek bankierski 57
3.6. Euroczeki 58
3.7. Czeki podróżnicze 59

Rozdział IV. Czynności czekowe związane z obrotem gospodarczym 62
4.1. Przeniesienie praw z czeku 62
4.2. Poręczenie czekowe 70
4.3. Przedstawienie czeku do zapłaty oraz jego odwołanie 73
4.4. Regres (zwrotne poszukiwanie z powodu niezapłacenia) 75
4.5. Protest 78
4.6. Umorzenie czeku 80

Rozdział V. Czek w praktyce obrotu gospodarczego 83
5.1. Czek w obrocie krajowym 83
5.2. Czek w obrocie zagranicznym 88

Podsumowanie 95

Literatura 98

Spis rysunków 102

Aneks 103