Prace dyplomowe z kierunku Prawo

prace dyplomowe z prawa cywilnego, prawa karnego, prawa rodzinnego, prawa finansowego, prawa konstytucyjnego, prawa pracy, jak i również prace dyplomowe z kryminalistyki

Status uchodźcy – cudzoziemca w Polsce i Unii Europejskiej

Wstęp 2

Rozdział I. Miejsce cudzoziemca i uchodźcy w ustawodawstwie europejskim 4
1.1. Konwencja Genewska jako uniwersalny, międzynarodowy zbiór praw i obowiązków 4
1.1.1. Klauzule wykluczające 10
1.2. Dyrektywa Rady 2004/83/WE z dnia 29 kwietnia 2004 roku oraz 2005/85/WE z dnia 01 grudnia 2005 roku 14
1.3. Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności 19
1.4. Wybrane orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu 21
1.4.1. Europejskie Porozumienie w Sprawie Zniesienia Wiz dla Uchodźców, Strasburg 1959 21
1.4.2. Europejskie porozumienie o Przekazywaniu odpowiedzialności za Uchodźców, Strasburg 1980 23

Rozdział II. Problematyka praw cudzoziemców w prawie polskim 25
2.1. Definicja cudzoziemca 25
2.2. Statusy prawne cudzoziemców oraz wynikające z nich prawa i obowiązki 26
2.2.1. Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony 26
2.2.2. Zezwolenie na osiedlenie 31
2.2.3. Pobyt tolerowany 32
2.3. Ograniczenia praw 35

Rozdział III. Polityka azylowa w Polsce 44
3.1. Katalog praw i wolności uchodźcy 44
3.1.1. Definicja uchodźcy 44
3.1.2. Nadanie statusu uchodźcy 47
3.1.3. Zasada non refoulement 51
3.2. Instytucje do spraw uchodźców w Polsce 55

Rozdział IV. Prawa cudzoziemca i uchodźcy, a prawa obywatela 66
4.1. Wybrane prawa cudzoziemca i uchodźcy 66
4.2. Wybrane prawa obywatela UE 71
4.3. Wnioski 82

Zakończenie 84

Bibliografia 87

Samorząd terytorialny RP i jego funkcje prawotwórcze

Wstęp 2

Rozdział I. Istota samorządu lokalnego 3
1.1. Definicja władz publicznych 3
1.2. Samorząd terytorialny w systemie politycznym państwa 7
1.3. Zasady centralizacji i decentralizacji 14
1.4. Istota samorządu terytorialnego 19

Rozdział II. Organizacja samorządu lokalnego w Polsce 26
2.1. Zarys struktury terytorialnej samorządu 26
2.2. Organizacja gminy 33
2.3. Organizacja powiatu 38
2.4. Organizacja województwa 42

Rozdział III. Zadania samorządu terytorialnego. Zadania własne a zadania zlecone 47
3.1. Kompetencje gminy 47
3.2. Kompetencje powiatu 50
3.3. Kompetencje samorządu województwa 61
3.4. Praktyczne formy realizacji zadań 68

Rozdział IV. Akty prawne stanowione przez organy samorządu terytorialnego 72
4.1. Kompetencje terenowych organów publicznych do stanowienia prawa miejscowego 72
4.2. Rodzaje i zakres obowiązywania prawa miejscowego 76
4.3. Procedura stanowienia 80
4.4. Rola prawa miejscowego 83

Zakończenie 87

Bibliografia 92

Równouprawnienie kobiet i mężczyzn w stosunku pracy

praca dyplomowa z prawa pracy

Wstęp

Rozdział I. Równouprawnienie kobiet i mężczyzn w stosunku pracy
1.1. Zatrudnienie kobiet w polskim prawie pracy
1.2. Zatrudnienie kobiet w międzynarodowym prawie pracy
1.3. Równouprawnienie kobiet a prawa człowieka

Rozdział II. Dyskryminacja kobiet na rynku pracy
2.1. Zjawiska dowodzące dyskryminacji na rynku pracy
2.2. Odmowa nawiązania lub rozwiązanie stosunku pracy
2.2.1. Aktywność zawodowa i zatrudnienie według płci
2.2.2. Segregacja zawodowa według płci
2.2.3. Rozmiar i struktura rejestrowanego bezrobocia według płci
2.3. Zróżnicowanie wynagrodzeń za prace według płci
2.3.1.Średnie wynagrodzenie kobiet i mężczyzn
3.3.1. Wynagrodzenie kobiet i mężczyzn ze względu na wykształcenie
3.3.2. Wynagrodzenie kobiet i mężczyzn ze względu na poziom grupy zawodowej
2.4. Pominiecie przy awansowaniu lub przyznawanie innych świadczeń związanych z pracą
2.5. Pominięcia przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe

Rozdział III. Sankcje w dziedzinie równouprawnienia kobiet i mężczyzn. Zarobki kobiet i mężczyzn – sytuacja w Unii Europejskiej
3.1. Standardy w zakresie równouprawnienia kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej
3.2. Zalecenia dla Państw Członkowskich w polityce równouprawnienia
3.3. Sytuacja w Polsce w aspekcie równouprawnienia kobiet i mężczyzn
3.4. Podsumowanie

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
Aneks

Przemoc w rodzinie w świetle przyjętych rozwiązań prawnych

Wstęp 2

Rozdział I. Przemoc a agresja 4
1. Definicje przemocy jej formy i typy 4
2. Definicja agresji i rodzaje zachowań agresywnych 8
3. Różnice pomiędzy zachowaniami agresywnymi a przemocą 13
4. Uwarunkowania wewnątrzrodzinne związane ze stosowaniem przemocy: ofiara przemocy – sprawca przemocy 14

Rozdział II. Przemoc w rodzinie – prawne uregulowania 19
1. Prawo międzynarodowe 19
2. Prawo krajowe 22
3. Możliwości, sposoby i środki prawne wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie 29
4. Projekty ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 35

Rozdział III . Przyjęta metodologia badania 41
1. Cel badania 41
2. Hipoteza badawcza 44
3. Wyniki badań własnych na podstawie literatury przedmiotu 47
4. Wnioski wynikające z badań własnych 54

Rozdział IV. Zjawisko przemocy w rodzinie w okresie lat 2016-2020 59
1. Dane statystyczne 59
2. Przeprowadzane badania 61
3. Raporty 74
4. Wyniki ankiet 75
5. Inne źródła 78

Rozdział V. Analiza i próba oceny skuteczności przyjętych rozwiązań prawnych i systemowych 83

Zakończenie 100
Bibliografia 102
Spis tabel 105

Prezydent RP jako instytucja w systemie polityczno-administracyjnym państwa

Wstęp 3

Rozdział I. Zarys historyczny instytucji Prezydenta 5
1.1. Urząd Prezydenta w okresie II Rzeczypospolitej 5
1.2. Prezydent Rzeczypospolitej w okresie Polski Ludowej 14
1.3. Kształt i geneza instytucji Prezydenta w procesie przemian po 1989 roku 20

Rozdział II. Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na tle Konstytucji z 6 kwietnia 1997 roku 26
2.1. Pozycja ustrojowa Prezydenta RP w świetle nowej Konstytucji 26
2.2. Kompetencje prezydenckie oraz omówienie instytucji kontrasygnaty aktów urzędowych Prezydenta 34
2.3. Zakres uprawnień prezydenta w stosunku do polityki zagranicznej państwa 46
2.4. Uprawnienia Prezydenta RP w stosunku do parlamentu, rządu i organów władzy sądowniczej 46
2.5. Porównanie uprawnień prezydenckich zawartych w Konstytucji z 6 kwietnia 1997 roku na tle Małej Konstytucji z 17 października 1992 roku 54

Rozdział III. Kompetencje Prezydenta RP w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa 57
3.1. Uprawnienia Prezydenta w stosunku do Sił Zbrojnych RP 64
3.2. Kompetencje Prezydenta RP w zakresie wprowadzenia stanu wojennego 67
3.3. Uprawnienia Prezydenta RP w czasie stanu wyjątkowego 70

Rozdział IV. Zasady wyboru Prezydenta RP jako głowy państwa 72
4.1. Ograniczenia w wyborze na urząd Prezydenta 72
4.2. Zasada incompatibilitas, zasada równości, zasada powszechności 74
4.3. Ogólne zasady wyboru na urząd Prezydenta 77
Zakończenie 87

Bibliografia 91

Spis rysunków 95

Prawo zamówień publicznych

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. Prawo zamówień publicznych w Polsce 4
1.1. Przedstawienie ustawy 4
1.2. Wybór oferty 8
1.3. Zawarcie umowy 15
1.4. Rozstrzyganie sporów 29

ROZDZIAŁ II. Prawo zamówień publicznych w Unii Europejskiej 31
2.1. Przedstawienie dyrektyw 31
2.2. Wybór oferty 34
2.3. Zawarcie umowy 38
2.4. Rozstrzyganie sporów 46

ROZDZIAŁ III. Prawo zamówień publicznych w Unii Europejskiej. Elementy wspólne i różnice 49
3.1. Systemy zamówień publicznych w wybranych krajach Unii Europejskiej 49
3.2. System zamówień publicznych w Polsce w kontekście systemu wybranych krajów Unii Europejskiej 59

ZAKOŃCZENIE 63
BIBLIOGRAFIA 67
SPIS TABEL 70

Prawo do pracy w świetle Konstytucji z 1997 roku

praca dyplomowa z prawa pracy

Wstęp 2

Rozdział I. Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela 4
1.1. Zasady określające stosunki państwo a jednostka 4
1.2. Ogólna charakterystyka wolności i praw jednostki w świetle Konstytucji z 1997 r. 5
1.3. Systematyka wolności i praw jednostki na gruncie Konstytucji 8
1.3.1. Zasady ogólne 8
1.3.2. Wolności i prawa osobiste 9
1.3.3. Wolności i prawa polityczne 10
1.3.4. Wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne 11
1.3.5. Środki ochrony wolności i praw jednostki 12
1.3.6. Podstawowe obowiązki jednostki 13

Rozdział II. Prawo do pracy 23
2.1. Treść pojęcia „prawo do pracy” 23
2.2. Sposób realizacji prawa do pracy 31
2.3. Personalistyczne rozumienie prawa do pracy 36
2.4. Środowisko pracy a prawo do pracy 41

Rozdział III. Prawo do pracy w świetle Konstytucji z 1997 roku 44
3.1. Konstytucja jako źródło prawa pracy 44
3.2. Ustawy i przepisy wykonawcze do ustaw 50
3.3. Charakter norm ustawowego prawa pracy 53
3.4. Normy – zasady prawa pracy 55
3.5. Rozstrzyganie kolizji między niezgodnymi normami 57

Zakończenie 62

Bibliografia 65

Powszechna ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę

praca dyplomowa z prawa pracy

Wstęp 2

Rozdział I. Zasadność wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony 4

Rozdział II. Zasadność wypowiedzenia umowy o pracę 10

Rozdział III. Konsultacja związkowa zamiaru wypowiedzenia umowy o pracę 17

Rozdział IV. Sądowa kontrola prawidłowości wypowiedzenia umowy o pracę 28

Zakończenie 36
Bibliografia 38

Wstęp

Zarówno potrzeba restrukturyzacji gospodarki jak również występujące co pewien czas załamania koniunktury w istotny sposób podkreślają aktualność problematyki ustania stosunku pracy, w szczególności tych przypadków, które są konsekwencją przyczyn występujących po stronie pracodawcy.

Wolny rynek, przyczynia się do wzrostu gospodarczego oraz wywołuje wiele zjawisk negatywnych skutkujących trudnościami ekonomicznymi, a co za tym idzie zwolnieniami pracowników.

Pracownicy są chronieni przed wypowiedzeniem umowy o prace stosownymi przepisami Kodeksu pracy.

Ochrona pracy to system środków zapewniających pracownikom bezpieczne dla ich życia i zdrowia warunki wykonywania pracy. Jest jedną z najważniejszych instytucji prawa pracy.

Od rozwoju społeczno-gospodarczego kraju oraz rozwoju nauki i techniki zależy zakres ochrony pracy. Do ochrony pracy w Polsce należą przepisy o bezpieczeństwie i higienie pracy, o ochronie pracy kobiet i młodocianych oraz dotyczące nadzoru nad warunkami pracy.

Obowiązek zapewnienia bezpiecznych oraz higienicznych warunków pracy spoczywa przede wszystkim na zakładach pracy, a także na organach nadzoru państwowego, jak Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Urząd Dozoru Technicznego.

Najbardziej istotne sprawy związane z ochroną pracy reguluje kodeks pracy. Szczególnej ochronie podlegają niektóre kategorie pracowników; kobiety ciężarne i wychowujące dzieci, młodociani, zatrudnieni przy pracach szczególnie uciążliwych i wykonywanych w warunkach szkodliwych dla zdrowia.

Celem niniejszego opracowania jest omówienie powszechnej ochrony przed wypowiedzeniem umowy o pracę.

Praca składa się z czterech rozdziałów, wstępu i zakończenia.

Rozdział pierwszy to pojecie i zakres powszechnej ochrony przed wypowiedzeniem. Druga część pracy mówi o zasadności wypowiedzenia umowy o pracę. Rozdział trzeci to konsultacja związkowa zamiaru wypowiedzenia umowy o pracę. Czwarta część pracy to sądowa kontrola prawidłowości wypowiedzenia umowy o pracę

Praca została napisana w oparciu o dostępną literaturę fachową, raporty i artykuły zamieszczone w Internecie oraz w oparciu o aktualne akty normatywne i prawne.

Ochrona materialna wynagrodzenia za pracę

praca dyplomowa z prawa pracy

Wstęp 3

Rozdział I. Wynagrodzenie za pracę – zakres pojęcia 5
1.1. Kategoria wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą 5
1.2. Źródła prawa wynagrodzenia za pracę 6
1.3. Krajowe źródła prawa wynagrodzenia za pracę 8
1.4. Struktura wynagrodzenia za pracę 13
1.5. Określanie wynagrodzenia za pracę 18
1.6. Zmiana uprawnień płacowych 19
1.7. Narastanie płacowych uprawnień. Metody (formy) wynagrodzenia za pracę 20
1.8. Wynagrodzenie gwarancyjne i socjalne 22

Rozdział II. Prawna ochrona wynagrodzenia za pracę 25
2.1. Ochrona wynagrodzenia za pracę 25
2.2. Zakaz zrzeczenia się i przeniesienia prawa do wynagrodzenia na inną osobę 27
2.3. Termin i miejsce wypłacania wynagrodzenia za pracę 29
2.4. Prawo do wynagrodzenia 29
2.5. Potrącenia z wynagrodzenia za pracę bez zgody pracownika 30
2.6. Należności pobrane z wynagrodzenia za pracę 31

Rozdział III. Potrącenia z wynagrodzenia za pracę 43
3.1. Potrącenia z wynagrodzenia za pracę 43
3.1.1. Potrącenia ustawowe 43
3.1.2. Potrącenia umowne 44
3.1.3. Tryb dokonywania potrąceń 45
3.1.4. Granica potrąceń 46
3.1.5. Kwota wolna od potrąceń 48
3.1.6. Zbieg potrąceń. 51
3.2. Podsumowanie i wnioski 52

Zakończenie 59

Bibliografia 61

Ochrona danych osobowych w administracji

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. ISTOTA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 4
1.1. Definicje danych osobowych 4
1.2. Rozwój ochrony danych osobowych 6
1.3. Ochrona danych osobowych w aktach prawnych 7
1.3.1. Krajowe akty prawne 7
1.3.2. Europejskie akty prawne 9
1.3.3. Międzynarodowe akty prawne 12
1.4. Organ ochrony danych osobowych 13
1.5. Prawa człowieka w kwestii danych osobowych 18
1.6. Rejestracja, zabezpieczenie i przekazywanie i danych osobowych 20

ROZDZIAŁ II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W ADMINISTRACJI 25
2.1. Dostęp do informacji publicznej 25
2.2. Odpowiedzialność w sprawie ochrony danych osobowych 27
2.3. Udostępnianie danych 32
2.4. Ochrona informacji niejawnych 34
2.5. Prawo prasowe 37
2.6. Rola Administratora Bezpieczeństwa Informacji 38

ROZDZIAŁ III. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH NA PRZYKŁADZIE URZĘDU MIASTA LUBLIN 41
3.1. Aspekty prawne i obowiązki 41
3.2. Procedury 42
3.3. Dokumentacja przetwarzania danych osobowych 57
3.4. Oprogramowanie 60

ZAKOŃCZENIE 63

BIBLIOGRAFIA 65

SPIS TABEL 67