Prace dyplomowe z kierunku: Prawo

prace dyplomowe z prawa, prace magisterskie z prawa

Władza ustawodawcza w Konstytucji RP z 1921 r. a Konstytucji RP z 1997 r.

Wstęp

Rozdział I Podstawowe pojęcia
1. Pojęcie konstytucji
2. Pojęcie władzy ustawodawczej oraz parlamentu

Rozdział II Geneza i kształtowanie się władzy ustawodawczej w Polsce

Rozdział III Sytuacja społeczno-polityczna w trakcie uchwalania Konstytucji RP
z 1921 r ,a Konstytucji RP z 1997 r
1. Sytuacja społeczno-polityczna w trakcie uchwalania Konstytucji RP z 1921 r
2. Sytuacja społeczno-polityczna w trakcie uchwalania Konstytucji RP z 1997 r

Rozdział IV Wybory i kadencja Sejmu w Konstytucji RP z 1921 r , a Konstytucji RP z 1997 r.
1. Wybory i kadencja Sejmu w Konstytucji RP z 1921 r
2. Wybory i kadencja Sejmu w Konstytucji RP z 1997 r
3. Wnioski

Rozdział V Wybory i kadencja Senatu w Konstytucji RP z 1921 r , a Konstytucji RP z 1997 r.
1. Wybory i kadencja Senatu w Konstytucji RP z 1921 r
2. Wybory i kadencja Senatu w Konstytucji RP z 1997 r
3. Wnioski

Rozdział VI Kompetencje Sejmu w Konstytucji RP z 1921 r ,a Konstytucji RP z 1997 r
1. Kompetencje Sejmu w Konstytucji RP z 1921 r oraz faktyczne ich wykorzystanie
2. Kompetencje Sejmu w Konstytucji RP z 1997 r oraz faktyczne ich wykorzystanie
3. Wnioski
Rozdział VII Kompetencje Senatu w Konstytucji RP z 1921 r ,a Konstytucji RP z 1997 r
1. Kompetencje Senatu w Konstytucji RP z 1921 r
2. Kompetencje Senatu w Konstytucji RP z 1997 r
3. Wnioski

Rozdział VIII Władza ustawodawcza , a inne naczelne organy państwowe w Konstytucji RP z 1921 r ,a Konstytucji RP z 1997 r
1. Władza ustawodawcza , a inne naczelne organy państwowe w Konstytucji RP z 1921 r
2. Władza ustawodawcza , a inne naczelne organy państwowe w Konstytucji RP z 1997 r

Rozdział IX Faktyczna pozycja władzy ustawodawczej w Polsce pod rządami Konstytucji RP z 1921 r , a Konstytucji RP z 1997 r
1.Faktyczna pozycja władzy ustawodawczej w Polsce pod rządami Konstytucji RP z 1921 r
2.Faktyczna pozycja władzy ustawodawczej w Polsce pod rządami Konstytucji RP z 1997 r
3.Wnioski

Zakończenie
Źródła
Literatura

Weksel jako zabezpieczenie zobowiązania

Wstęp

Rozdział I. Ogólna charakterystyka weksla
1.1. Historia weksla
1.2. Typy i formy weksla
1.3. Wystawianie i przyjęcie weksla
1.4. Weksel własny
1.5. Poręczenie wekslowe a poręczenie cywilne

Rozdział II. Zasady prawa wekslowego
2.1. Indos
2.2. Zasady płatności wekslem
2.3. Wyręczenie
2.4. Wtóropisy i odpisy weksla
2.5. Weksle zaginione

Rozdział III. Weksel na rynku wierzytelności
3.1. Rola weksli
3.2. Przenoszenie uprawnień
3.3. Przelew wierzytelności
3.4. Weksel jako forma wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Rozdział IV. Weksle in blanco sposobem zabezpieczenia roszczeń
4.1. Deklaracja wekslowa
4.2. Dochodzenie zapłaty weksla
4.3. Sposób przeniesienia weksla
4.4. Sytuacja nabywcy weksla zbytego przez indos

Zakończenie
Bibliografia

Spółka Jawna Handlową spółką osobową

Wykaz skrótów 3
Wprowadzenie 5
Rozdział 1 Pojęcie i status prawny spółki jawnej 8
1.1. Charakterystyka ogólna spółki jawnej 8
1.2. Status prawny spółki 11
1.3. Zastosowanie spółki jawnej 14
Rozdział 2 Powstanie spółki jawnej 17
2.1. Wspólnicy. 17
2.2. Umowa założycielska 19
2.2.1. Forma umowy spółki jawnej 19
2.2.2. Treść umowy spółki jawnej 20
2.2.3 Zmiana umowy spółki jawnej 22
2.3. Zgłoszenie spółki jawnej do sądu rejestrowego 22
2.4. Zmiana składu osobowego spółki jawnej 23
2.5. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną 24
Rozdział 3 Majątek spółki jawnej 28
3.1. Struktura i nienaruszalność majątku spółki jawnej 28
3.2. Wniesienie wkładu do spółki przez wspólnika 29
3.3. Udział kapitałowy wspólników spółki jawnej 31
Rozdział 4 Prawa i obowiązki wspólników 34
4.1. Słowo wstępne 34
4.2. Prawa i obowiązki o charakterze majątkowym. 35
4.2.1 Prawo do uczestnictwa w zysku 35
4.2.2 Prawo do odsetek od udziału kapitałowego 38
4.2.3 Prawo do udziału w majątku spółki w razie jej rozwiązania 39
4.2.4 Prawo do udziału w majątku spółki w razie jej likwidacji 40
4.3. Prawa i obowiązki o charakterze korporacyjnym. 41
4.3.1 Prowadzenie spraw spółki 41
4.3.2 Prawo do reprezentacji spółki 43
4.3.3 Zasięganie informacji o majątku spółki i przeglądanie ksiąg 44
4.3.4 Prawo wypowiedzenia umowy spółki 44
4.3.5 Prawo żądania rozwiązania spółki przez sąd 45
Rozdział 5 Odpowiedzialność za zobowiązania spółki 47
5.1 Odpowiedzialność spółki i wspólników względem osób trzecich 47
5.2 Uprawnienia wierzyciela osobistego wspólnika 49
Rozdział 6 Rozwiązanie spółki jawnej 51
6.1 Przyczyny rozwiązania spółki jawnej 51
6.1.1 Przyczyny przewidziane w umowie spółki. 52
6.1.2 Jednomyślna uchwała wszystkich wspólników 54
6.1.3 Ogłoszenie upadłości spółki 55
6.1.4 Śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości 56
6.1.5 Wypowiedzenie umowy przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika 59
6.1.6 Prawomocne rozwiązanie sądu 60
6.2 Skutki prawne rozwiązania spółki jawnej. 61
6.3 Postępowanie likwidacyjne. 62
Zakończenie 71
Bibliografia 73

Przywileje i immunitety dyplomatyczne

Wstęp    4
Rozdział 1. Dyplomacja – pojęcie i cechy charakterystyczne    7
1.1. Nazwa i rys historyczny dyplomacji    7
1.2. Dyplomacja polska    13
1.3. Pojęcie i źródła prawa dyplomatycznego    15
Rozdział 2. Przywileje i immunitety dyplomatyczne    20
2.1. Pojęcie i istota przywilejów i immunitetów    20
2.2. Teoretyczne aspekty instytucji przywilejów i immunitetów    21
2.2.1. Immunitet jurysdykcyjny państwa a immunitet dyplomatyczny    21
2.2.2. Koncepcja funkcji reprezentacyjnej    24
2.2.3. Teoria eksterytorialności    25
2.2.4. Teoria swobody funkcji    25
2.3. Obowiązek respektowania ustawodawstwa i zwyczajów państwa przyjmującego i niemieszania się do jego spraw wewnętrznych    27
2.4. Zasada niedyskryminacji, wzajemności i największego uprzywilejowania    31
2.5. Odpowiedzialność za naruszenie przywilejów i immunitetów    34
2.6. Zakres osobowy, terytorialny i czasowy korzystania z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych    43
2.7. Nietykalność osobista    49
2.8. Status pomieszczeń misji dyplomatycznej, rezydencji, mienia oraz tzw. prawo do kaplicy    52
2.9. Przywileje i immunitety przedstawicieli dyplomacji watykańskiej    57
Rozdział 3. Charakterystyka immunitetu jurysdykcyjnego    62
3.1. Zasady ogólne    62
3.2. Immunitet od jurysdykcji karnej    64
3.3. Immunitet od jurysdykcji cywilnej    66
3.4. Immunitet od jurysdykcji administracyjnej    69
3.5. Związek broni palnej z immunitetem administracyjnym    70
3.6. Zeznawanie w charakterze świadka, doręczanie pism procesowych i występowanie w charakterze biegłego    71
3.7. Zrzeczenie się immunitetu jurysdykcyjnego lub odmowa zrzeczenia się    72
3.8. Immunitet egzekucyjny i zrzeczenie się takiego immunitetu    74
3.9. Sposoby dochodzenia roszczeń wobec misji dyplomatycznej i jej członków    78
Rozdział 4. Prawa i obowiązki osób objętych przywilejami i immunitetami    81
4.1. Komunikowanie się z władzami państwa przyjmującego, swoboda poruszania się, porozumiewania się, korespondencja urzędowa, poczta dyplomatyczna, kurierzy dyplomatyczni i nadajnik radiowy    81
4.2. Zwolnienia podatkowe i celne członków misji dyplomatycznej    87
4.3. Zwolnienia od świadczeń osobistych, obciążeń wojskowych, obowiązków rejestracyjnych, zwolnień w zakresie ubezpieczeń społecznych, zwolnienia na pracę    91
4.4. Prawo do wywieszania flagi, godła i ich ochrony    93
4.5. Dokumenty dyplomatyczne    94
4.5.1. Paszporty dyplomatyczne i służbowe MSZ    94
4.5.2. Wizy    96
4.5.3. Legitymacje    98
4.5.4. Laissez-passer    99
4.5.5. Listy polecające    99
4.5.6. Glejty bezpieczeństwa („żelazne listy”)    100
4.6. Działanie przywilejów i immunitetów dyplomatycznych w okolicznościach wyjątkowych    101
Podsumowanie    106
Bibliografia    110

Wywłaszczenie nieruchomości

Wstęp    2
Rozdział 1. Zagadnienia wstępne    3
§ 1. Geneza instytucji wywłaszczenia nieruchomości    3
§ 2. Ewolucja regulacji prawnej w zakresie wywłaszczeń nieruchomości    5
§ 3. Regulacja prawna w zakresie wywłaszczeń nieruchomości w świetle obowiązującego prawa    7
Rozdział 2. Przedmiot wywłaszczenia w świetle ustawy o gospodarce nieruchomościami    15
§ 1. Prawo rzeczowe na nieruchomości jako przedmiot wywłaszczenia    15
1. Pojęcie prawa rzeczowego    15
2. Rodzaje praw rzeczowych na nieruchomości, które mogą stanowić przedmiot wywłaszczenia    16
§ 2. Wyłączenie spod wywłaszczenia nieruchomości    23
Rozdział 3. Tryb wywłaszczenia nieruchomości    25
§ 1. Rokowania    25
§ 2. Postępowanie administracyjne w sprawie wywłaszczenia nieruchomości    29
1.    Organ właściwy    29
2.    Wszczęcie postępowania    29
3.    Postępowanie wyjaśniające, jego zakres    31
Zakończenie    33
Bibliografia    36

Funkcjonowanie sportu w Polsce. Prawo sportowe

Wstęp    2
Rozdział I. Podstawy prawne działalności sportowej    4
1. Prawo wspólnotowe    4
1.1. Prawo wspólnotowe na terytorium RP    7
2. „Regulacje” wydawane przez organizacje sportowe    10
3. Prawo krajowe    12
3.1. Kategorie zawodników    16
Rozdział II. Status organizacyjno – prawny klubu sportowego    24
1. Status prawny klubu sportowego    24
1.1.W prawie WE    24
1.2 Status klubu sportowego w prawie krajowym    28
2. Organizacja klubów sportowych    34
Rozdział III. Status prawny sportowca jako pracownika    42
1.Regulacje prawne zatrudniania z klubach sportowych.    42
1.1.Sprawa Bosmana    43
1.2. Późniejsze sprawy    45
1.3. Sprawa Simutenkova    46
Zakończenie    61
Bibliografia    63

Umowa poręczenia

Wstęp

Rozdział I.
Istota i pojęcie umowy w prawie polskim
1.1. Definicyjne ujęcie umowy i jej regulacje prawne oraz funkcje umów
1.2. Klasyfikacja i swoboda umów
1.3. Forma i strony umowy
1.4. Europejskie prawo umów

Rozdział II.
Poręczenie ? interpretacja prawna pojęcia
2.1.Poręczenie jako czynność prawna
2.2. Rodzaje poręczeń w systemie prawnym
2.2.1. Poręczenia udzielane przez osoby fizyczne
2.2.2. Poręczenia udzielane przez osoby prawne
2.3. Wygaśnięcie poręczenia

Rozdział III.
Umowa poręczenia
3.1. Zakres zobowiązania
3.2. Terminy i wymagalność poręczonego świadczenia
3.3. Zaspokojenie roszczenia

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków

Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu

WSTĘP    3

ROZDZIAŁ I.    6
1.1. Przepisy Kodeksu spółek handlowych    6
1.2. Prawo bankowe    15
1.3. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi    21
1.4. Ordynacja podatkowa    27
1.5. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji    30

ROZDZIAŁ II.  PRZECIWDZIAŁANIE PRZESTĘPCZOŚCI GOSPODARCZEJ    35
2.1. Przestępczość gospodarcza w perspektywie historycznej    35
2.2. Przestępczość gospodarcza na tle przemian ustrojowych w Polsce    39
2.3. Przestępczość gospodarcza z perspektywy Polski i Unii Europejskiej    47
2.4. Przestępstwa gospodarcze związane z działalnością banków    53
2.5.Techniki przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej    57
2.6. Przestępstwo prania brudnych pieniędzy    66
2.6.1. Proces prania brudnych pieniędzy    66
2.6.2. Metoda zwalczania procederu prania brudnych pieniędzy    68

ROZDZIAŁ III.  PRZESTĘPSTWA GOSPODARCZE I ICH RODZAJE
W ŚWIETLE PRZEPISÓW USTAWOWYCH    73
3.1.Pojęcie przestępstwa gospodarczego    73
3.2.Rodzaje przestępstw gospodarczych    76
3.3.Pranie  pieniędzy w prawie karnym    83

ZAKOŃCZENIE    100
BIBLIOGRAFIA    104

Podstawy prawne produkcji zdrowej żywności

Wstęp    2
Rozdział I. Podstawy prawne produkcji zdrowej żywności    4
1.Społeczno gospodarcze przesłanki produkcji zdrowej żywności    4
Rozdział II. Zakres i regulacje prawne z zakresu prawa żywnościowego    13
1. Regulacje unijne (podstawy produkcji zdrowej żywności w zakresie prawa unijnego)    13
2. Regulacje krajowe (podstawy produkcji zdrowej żywności w zakresie prawa krajowego)    22
III. Kierunki dalszego rozwoju prawodawstwa pod kierunkiem produkcji zdrowej żywności    28
Zakończenie    32
Bibliografia    34

Rzecznik praw obywatelskich

Wstęp    2
Rozdział I. Ochrona praw i wolności człowieka w demokratycznym państwie prawa    3
Rozdział  II  Rzecznik Praw Obywatelskich w świetle prawa Polskiego.    23
Rozdział  III  Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich w wybranych przykładach.    39
Rozdział IV  Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich a Rzecznik Praw Obywatelskich w Rzeczpospolitej Polskiej    60
Zakończenie    68
Bibliografia    70