Prace dyplomowe z dziedziny: Handel

prace dyplomowe z handlu

Wpływ ekspansji gospodarczej Chin na gospodarkę Unii Europejskiej i Polski

Wstęp 2
I. Gospodarka światowa i teoretyczne podstawy wymiany międzynarodowej 4
1.Teoretyczne aspekty wymiany międzynarodowej 4
2. Gospodarka światowa – mechanizmy i segmenty 13
3. Wpływ kraju dużego na rynek światowy i gospodarkę światową 17
II. Gospodarka chińska i jej rozwój 23
1. Reformy w gospodarce chińskiej 23
2. Wzrost gospodarczy w gospodarce chińskiej na przełomie wieków 31
3. Wpływ wzrostu gospodarczego na światowy popyt i podaż 36
III. Wymiana gospodarcza między UE a Chinami 38
1. Infrastruktura instytucjonalno prawna (czyli jakie instytucje wspierają lub hamują rozwój; traktaty) 38
2. Polityka handlowa UE wobec Chin 42
3.Obroty handlowe między UE a Chinami 46
IV. Wymiana gospodarcza między Polską a Chinami 57
1. Formy wymiany gospodarczej między Polską a Chinami 57
2. Obroty handlowe między Polską a Chinami – wielkość, dynamika, struktura 63
Zakończenie 81
Bibliografia 84

Bilans w handlu zagranicznym po roku 1989

Wstęp 3
Rozdział I
Transformacja Gospodarcza w Polsce w latach 1989-1998 5
1. Sytuacja Polski i jej rozwój gospodarczy do 1989 roku 5
2. Plan Balcerowicza i sytuacja makroekonomiczna Polski w okresie przejściowym w latach 1989-1991 12
3. Sytuacja gospodarcza kraju w latach 1991-1993 18
4. Rządy SLD-PSL i wyniki gospodarki polskiej w latach 1994-1998. 23
5. Wpływ „Strategii” i „Pakietu 2000” na rozwój gospodarczy w latach 1994-1998 25
Rozdział II
Gospodarka Polska w 2004 roku w przededniu członkostwa w Unii Europejskiej 31
1. Geneza starań Polski o członkostwo w Unii Europejskiej 31
2. Negocjacje i perspektywy członkostwa Polski w Unii Europejskiej 38
3. Cele gospodarki polskiej po wejściu do Unii Europejskiej 43
Rozdział III
Wymiana handlowa Polski w latach 1989-2014 46
1. Eksport 51
2. Import 56
3. Bilans handlowy 59
4. Stan gospodarki polskiej w I kwartale 2014 roku 63
Rozdział IV
Analiza prognozy bilansu handlowego w kontekście rozwoju gospodarczego Polski 73
1. Opis prognozy 73
2. Ocena prognozy 77
Zakończenie 83
Wykaz literatury przedmiotu 86
Spis tabel 89
Spis rysunków 90

Pozycja Unii Europejskiej w handlu światowym

Wstęp 2
Rozdział I. Tendencje w handlu światowym po II wojnie światowej 4
1. Analiza wzrostu obrotów handlowych (dynamika obrotów) 8
2. Zmiany strukturalne 15
2.1. Zmiany w strukturze rzeczowej 15
2.2. Zmiany w strukturze geograficznej 17
3. Regionalizacja i globalizacja handlu (po roku 1985) 20
Rozdział II. Stosunki handlowe Unii Europejskiej 34
1. Integracja gospodarcza w UE 50
2. Unia Europejska: potęga handlowa 62
3. Handel wewnątrz Unii Europejskiej 68
4. Stosunki gospodarcze Unia Europejska – Kanada 69
5. Deficyt w obrotach towarowych UE-25 72
5.1. Struktura geograficzna 73
Rozdział III. Zagraniczna polityka Unii Europejskiej 78
1. Cele Unii Europejskiej i środki ich realizacji 78
1.1. Postanowienia dotyczące Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa – Tytuł V (tzw. II filar Traktatu z Maastricht) 80
2. Aspekt instytucjonalny polityki bezpieczeństwa UE 83
2.1. Jedność i spójność 85
2.2. Jedność w prezentacji polityki Unii za zewnątrz 85
2.3. Zagadnienia bezpieczeństwa w ramach Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa 86
3. Zewnętrzne i wewnętrzne aspekty polityki bezpieczeństwa UE 87
3.1. Powiązania między Unię Europejską a Unia Zachodnioeuropejską 87
3.2. Stosunki UZE z UE i NATO po wejściu w życie Traktatu z Maastricht 94
4. Aspekt prawny polityki bezpieczeństwa UE 97
Zakończenie 100
Bibliografia 101
Spis tabel 104
Spis rysunków 106

Wzorce i strategie w negocjacjach międzynarodowych

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ 1. MODELE NEGOCJACJI 5
1. Istota negocjacji 5
2. Proces negocjacji i jego fazy 9
2.1. Faza przygotowawcza – opracowanie planów działania 11
2.2. Faza zasadnicza – rozmowy o meritum i interesach 13
2.3. Końcowa faza – ustalanie kontraktu 15
3. Etyka procesu negocjacji 17
3.1. Dylematy etyczne w negocjacjach 18
3.2. Kłamstwo w negocjacjach 22
3.3. Konsekwencje nieetycznych zachowań a wynik negocjacji 24
ROZDZIAŁ 2. RODZAJE I TECHNIKI KSZTAŁTOWANIA NEGOCJACJI 27
1. Właściwości negocjacji pozycyjnych 27
2. Zasady negocjacji integracyjnych 34
3. Proces negocjacji wielostronnych 42
ROZDZIAŁ 3. NEGOCJACJE MIĘDZYKULTUROWE 51
1. Różnice międzykulturowe 51
2. Krąg kultury zachodniej 59
2.1. Negocjacje z Amerykanami i Kanadyjczykami 59
2.2. Zachodnioeuropejski styl negocjacji 62
3. Kultura latynoamerykańska 64
4. Kultura islamu 65
5. Negocjacje z przedstawicielami kultur dalekowschodnich 66
ROZDZIAŁ 4. PRAKTYCZNE ASPEKTY NEGOCJACJI MIĘDZYNARODOWYCH 72
3.1. Specyfika państw WNP 73
3.2. Region kaukaski 79
WNIOSKI 87
BIBLIOGRAFIA 88
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 92

Wymiana handlowa między Polska a Unią Europejską

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I. TEORETYCZNE PODSTAWY WYMIANY HANDLOWEJ W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ 5
1.1. Istota i pojęcie polityki handlowej 5
1.1.1 Ewolucja pojęcia polityki handlowej 5
1.1.2 Kryteria klasyfikacji i czynniki kształtujące politykę handlową 6
1.2 Wybrane teorie polityki handlowej-synteza 14
1.2.1 Merkantylizm 14
1.2.2 Ewolucja klasycznej teorii handlu międzynarodowego 18
1.2.3 Wpływ teorii neoklasycznych na kształtowanie korzyści z wymiany międzynarodowej 20
1.2.4 Teorie neotechnologiczne 22
1.3 Handel zagraniczny a wzrost gospodarczy 25
ROZDZIAŁ II. EWOLUCJA I ROZWÓJ POLITYKI HANDLOWEJ UNII EUROPEJSKIEJ 29
2.1. Polityka handlowa Unii Europejskiej 29
2.1.1. Kształtowanie polityki handlowej UE 30
2.1.2. Podstawy traktatowe polityki handlowej UE 31
2.2. Narzędzia polityki handlowej UE 33
2.2.1. Znaczenie ceł we współczesnym handlu 33
2.2.2. Środki ochronne stosowane w polityce handlowej UE 34
2.3. Dostosowania Polski do wspólnej Polityki Handlowej 36
2.3.1. Układ Stowarzyszeniowy jako podstawa wymiany handlowej partnerów 38
2.4. MUkład akcesyjny Polski z UE – implikacje dla wymiany handlowej 44
ROZDZIAŁ III. ROZWÓJ WYMIANY HANDLOWEJ MIĘDZY POLSKĄ A UE 49
3.1. Ewolucja polskiego handlu zagranicznego 49
3.2. Charakterystyka wymiany towarowej 65
3.2.1. Relacje handlowe Polska – UE 65
3.2.2. Struktura geograficzna wymiany towarowej 68
3.2.3. Struktura towarowa wzajemnego handlu 74
3.2.4. Dynamika handlu Polski i UE 78
3.3. Główni partnerzy handlowi Polski na rynku UE 82
3.4. Obraz bilansu handlowego partnerów-Polski i UE 84
3.5. Szanse i zagrożenia Polski na rynku UE – aspekt handlowy 88
ZAKOŃCZENIE 91
BIBLIOGRAFIA 92
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 95

Skuteczna sprzedaż

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I PODSTAWY TEORETYCZNE 6
1.1. Sprzedaż jako zjawisko historyczne 6
1.2. Techniki sprzedaży – opis i analiza 14
1.3. Wizerunek i techniki stosowane przez współczesnego sprzedawcę 31
ROZDZIAŁ II OPIS BADANEJ FIRMY ASSA ABLOY 41
2.1. Prezentacja firmy 41
2.2. Przegląd działalności 42
2.3. Struktura organizacyjna 45
ROZDZIAŁ III TECHNIKI SKUTECZNEJ SPRZEDAŻY NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA ASSA ABLOY 47
3.1. Wizerunek przedsiębiorstwa 47
3.2. Techniki sprzedaży stosowane przez menedżerów działu sprzedaży 48
3.3. Techniki sprzedaży stosowane przez pracowników najniższych szczebli 51
ZAKOŃCZENIE 57
BIBLIOGRAFIA 59
SPIS RYSUNKÓW 61

Strategie wejścia i rozwoju zagranicznych firm handlowych

Wstęp 3
Rozdział 1. Handel we współczesnej gospodarce 5
1.1. Istota i pojęcie handlu we współczesnej gospodarce 5
1.2. Funkcje handlu 12
1.3. Powstanie i rozwój marketingu handlowego 18
Rozdział 2. Charakterystyka przedsiębiorstwa handlowego 24
2.1. Istota i cechy przedsiębiorstwa handlowego 24
2.2. Przedsiębiorstwa handlowe w systemie dystrybucji oraz ich typologia 29
Rozdział 3. Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw handlowych 50
3.1. Makrootoczenie – otoczenie zewnętrzne 52
3.2. Zagraniczne otoczenie zewnętrzne 62
3.2.1. Internacjonalizacja działalności przedsiębiorstw handlowych 66
3.3. Mikrootoczenie przedsiębiorstwa 72
Rozdział 4. Strategie marketingowe zagranicznych firm handlowych 82
Zakończenie 114
Bibliografia 116
Spis tabel i rysunków 120

System kontroli w obrocie towarami

Wstęp 2
Rozdział 1. Międzynarodowy system kontroli obrotu towarowego 4
1.1. Międzynarodowe organizacje w handlu światowym – ich przesłanki powstania i rozwoju 4
1.2. Międzynarodowe organizacje i porozumienia nieproliferacyjne 13
1.3. Regulacje kontroli obrotu w UE 22
Rozdział 2. Krajowy system kontroli obrotu towarowego 34
2.1. Polskie podstawy prawne kontroli obrotu z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym 34
2.2. Kontrola handlu wewnątrzunijnego 42
2.3. Zezwolenia i ich przyznawanie 47
Rozdział 3. Wewnętrzny system kontroli obrotu i jego efektywność 54
3.1. Elementy administracyjne i analityczne systemu WSK w Polsce 54
3.2. Monitorowanie i kontrola przedsiębiorców („czarne listy firm”) 61
3.2. Listy kontrolne 67
Zakończenie 71
Bibliografia 72

Stosunki polityczne i gospodarcze krajów UE z Chinami

Wstęp 4
Rozdział 1. Międzynarodowa integracja gospodarcza 6
1.1. Przesłanki i warunki międzynarodowej integracji gospodarczej 6
1.2. Modele i mechanizmy integracji gospodarczej 10
1.3. Unia Europejska jako forma integracji gospodarczej 17
1.4. Bilans wzajemnych korzyści wynikający z międzynarodowej integracji gospodarczej 23
Rozdział 2. Korzyści wynikające z handlu międzynarodowego 25
2.1. Kierunki rozwoju handlu międzynarodowego 25
2.2. Wpływ handlu międzynarodowego na zmianę struktury dochodu narodowego 32
2.3. Wpływ handlu międzynarodowego na zwiększenie efektywności gospodarowania 35
2.4. Korzyści z handlu międzynarodowego w warunkach braku wolnego handlu 41
Rozdział 3. Międzynarodowe stosunki walutowe i finansowe 47
3.1. Instytucjonalne i ekonomiczne warunki rozliczania obrotów za granicą 47
3.2. Rozliczanie obrotów z zagranicą przez podmioty gospodarcze 57
3.3. Międzynarodowe systemy walutowe 61
3.3.1. System waluty złotej 63
3.3.2. System waluty sztabowo złotej (1918-1939) 67
3.3.3. System z Bretton Woods (1944-1971) 72
3.3.4. System wielodewizowy (od 1973 roku) 75
3.4. Funkcjonowanie Europejskiego Systemu Walutowego 79
Rozdział 4. Stosunki polityczne i gospodarcze krajów UE z Chinami 82
4.1. Dialog w sprawie polityki handlowej 82
4.2. Dialog polityczny w sprawie konkurencji 87
4.3. Współpraca w sprawach celnych 92
4.4. Stan polsko – chińskiej współpracy handlowej, gospodarczej i inwestycyjnej 93
Zakończenie 104
Bibliografia 107
Spis tabel 110

Specyficzność sprzedaży bezpośredniej firm akwizycyjnych w Polsce na przykładzie „Amway”

Wstęp 3
Rozdział 1. Sprzedaż: istota, podstawowe funkcje i formy. 5
1.1. Istota i funkcje sprzedaży 5
1.2. Metody i techniki sprzedaży 7
1.3. Zarządzanie sprzedażą 9
Rozdział 2. Sprzedaż bezpośrednia – nowe sposoby docierania do klienta 20
2.1. Historia powstania i definicje marketingu bezpośredniego 20
2.2. Istota sprzedaży bezpośredniej: „klient lojalny”, cele, baza danych 23
2.3. Narzędzia sprzedaży bezpośredniej 26
2.3.1. Sprzedaż osobista. 26
2.3.2. Telemarketing – sprzedaż przez telefon. 35
2.3.3. Direct-mail – wysyłka pocztowa. 37
2.3.4. Internet. 39
Rozdział 3. Sprzedaż bezpośrednia jako forma działalności gospodarczej na przykładzie firmy Amway 43
3.1. Historia firmy 43
3.2. Metody docierania do klienta i sposoby pozyskiwania 49
3.3. Katalog oraz produkty Amway’a 54
3.4. Klienci i dystrybutorzy – charakterystyka 57
Zakończenie 64
Bibliografia 66
Spis tabel 68
Spis rysunków 69