Archiwum kategorii: Handel

prace dyplomowe z handlu

Znaczenie polskiego handlu zagranicznego Polski ze wschodnimi sąsiadami

Wstęp 3

Rozdział I. Tradycyjne i współczesne teorie handlu zagranicznego 6
1.1. Istota, cele i funkcje teorii handlu zagranicznego 6
1.2. Teorie klasyczne handlu zagranicznego 12
1.3. Współczesne teorie i modele handlu zagranicznego 21

Rozdział II. Polsko – rosyjska wymiana handlowa 26
2.1. Wolumen eksportu i importu 26
2.2. Struktura towarowa wymiany handlowej 30
2.3. Etapy zmian w handlu zagranicznym Polski z Rosją 33
2.4. Perspektywy współpracy handlowej Polski i Rosji 42

Rozdział III. Znaczenie polsko – ukraińskiej wymiany handlowej 52
3.1. Wolumen eksportu i importu 52
3.2. Struktura towarowa wymiany handlowej 54
3.3. Etapy zmian w handlu zagranicznym Polski z Ukrainą 58
3.4. Perspektywy współpracy handlowej Polski i Ukrainy 65

Rozdział IV. Wielkość obrotów polsko – białoruskiej wymiany handlowej 67
4.1. Wolumen eksportu i importu 67
4.2. Struktura towarowa wymiany handlowej 68
4.3. Etapy zmian w handlu zagranicznym Polski i Białorusi 70
4.4. Perspektywy współpracy handlowej Polski i Białorusi 71

Zakończenie 74
Bibliografia 78
Spis tabel 81
Spis rysunków 82
Spis wykresów 83

Systemy franchisingowe w produkcji i obrocie żywnością

Wstęp    2

Rozdział I. Franchising – istota i zakres znaczeniowy pojęcia    3
1.1. Idea franchisingu a znaczenie marki we współczesnym handlu    3
1.2. Definicje franchisingu    10
1.3. Rodzaje i formy franchisingu    14
1.4. Koncepcje budowy i rozwoju systemów franchisingowych    20

Rozdział II. Franchising w praktyce    23
2.1. Franchising w Polsce    23
2.2. Charakterystyka firm działających na polskim rynku na zasadzie franchisingu    33
2.3. Szanse i ograniczenia franchisingu w Polsce    40

Rozdział III. Prawa i obowiązki franchisingodawcy i franchisingobiorcy    47
3.1. Zawarcie umowy franchisingowej i jej treść    47
3.2. Umowy franchisingowe wobec innych umów prawa cywilnego    55
3.3. Umowa franchisingowa a umowy z zakresu prawa własności intelektualnej    59
3.4. Prawa i obowiązki stron    60

Rozdział IV. Przykłady dystrybucyjnego systemu franchisingowego    63
4.1. Charakterystyka McDonald’s Corporation    63
4.2. Charakterystyka Telepizzy    65
4.3. Porównanie opłacalności prowadzenia danej działalności gospodarczej    69

Zakończenie    72
Bibliografia    77
Spis rysunków    81
Spis tabel    82
Załączniki    83

Strategie marketingowe sieci handlowych na przykładzie marketów Tesco

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. Marketing – charakterystyka ogólna 4
1.1. Powstanie i znaczenie marketingu 4
1.2. Zasada i zakres działania marketingu 8
1.3. Marketing mix 12
1.3.1. Produkt 12
1.3.2. Dystrybucja 13
1.3.3. Promocja 14
1.3.4. Personel 16
1.3.5. Cena 18
1.4. Charakterystyka i specyfika marketingu przedsiębiorstw handlowych 20

ROZDZIAŁ II. Strategia marketingowa przedsiębiorstwa jako determinanta jego funkcjonowania 24
2.1. Rodzaje strategii marketingowych 24
2.2. Strategia przedsiębiorstwa a strategie marketingowe 28
2.3. Tworzenie strategii marketingowych w przedsiębiorstwie 32
2.4. Specyfika marketingu w sferze handlu 39

ROZDZIAŁ III. Analiza strategii marketingowej sieci handlowej TESCO 45
3.1. Ogólna charakterystyka TESCO 45
3.2. TESCO w Polsce i na świecie 48
3.3. Zakres działalności oraz struktura organizacyjna TESCO 53
3.4. Asortyment sprzedaży, docelowe rynki i klienci TESCO 56
3.5. Kształtowanie cen i ich składników 60
3.6. Specjalne strategie i programy cenowe 62
3.7. Ocena badanej sfery oraz propozycje usprawnień 64

ZAKOŃCZENIE 66
BIBLIOGRAFIA 68
SPIS RYSUNKÓW, SCHEMATÓW, ZDJĘĆ I TABEL 71

Postrzeganie sieci handlowej w mieście X na przykładzie sieci sklepów „Żabka”

Wstęp 2

Rozdział I. Charakterystyka handlu 4
1.1. Definicja handlu, rodzaje handlu 4
1.2. Miejsce handlu detalicznego w procesie dystrybucji towarów 14
1.3. Rozwój form handlu detalicznego 19

Rozdział II. Miasto X – ogólna charakterystyka 24
2.1. Ogólny profil miasta 24
2.2. Charakterystyka gospodarczo – ekonomiczna miasta 28
2.3. Profil społeczny miasta 29
2.4. Warunki rozwoju miasta – szanse i zagrożenia 32

Rozdział III. Elementy sieci handlowej w mieście na przykładzie sieci sklepów sąsiedzkich „Żabka” 41
3.1. Ogólna charakterystyka sieci sklepów sąsiedzkich „Żabka” 41
3.2. System zarządzania w sieci sklepów Żabka 44
3.3. Działalność handlowa sklepów Żabka 46
3.4. System selekcji ajentów 51
3.5. Koncepcja marketingowa sieci „Żabka” 54
3.6. Rozwój sieci sklepów „Żabka” 56

Zakończenie 59
Bibliografia 61
Spis rysunków 62
Spis tabel 63
Spis zdjęć 64

Organizacja i zarządzanie sprzedażą na przykładzie przedsiębiorstwa Orbis S.A.

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. ISTOTA ZARZĄDZANIA SPRZEDAŻĄ 4
1.1. Metody dynamicznej sprzedaży 4
1.2. Cechy i umiejętności profesjonalnego sprzedawcy 13
1.3. Proces i funkcje zarządzania sprzedażą w przedsiębiorstwie 18
1.4. Planowanie sprzedaży i planowanie marketingowe 23

ROZDZIAŁ II. CHARAKTERYSTYKA I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A. 27
2.1. Misja firmy 27
2.2. Cele strategiczne i styl zarządzania 27
2.3. Struktura firmy 28
2.4. Analiza otoczenia dalszego przedsiębiorstwa 31
2.5. Analiza otoczenia bliższego przedsiębiorstwa 37

ROZDZIAŁ III. ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE ORBIS S.A. 42
3.1. Kształtowanie cen 42
3.2. Marketing w przedsiębiorstwie 45
3.3. Promocja usług hotelarskich 49
3.4. Sprzedaż usług hotelarskich 54

ZAKOŃCZENIE 59
BIBLIOGRAFIA 61
SPIS TABEL 63

Negocjacje handlowe na przekładzie małych przedsiębiorstw

Wstęp 2

Rozdział I. Negocjacje – ujęcie teoretyczne 3
1.1. Pojęcie negocjacji i charakterystyka procesu 3
1.2. Pojęcie konfliktu w literaturze przedmiotu 8
1.3. Elementy i etapy negocjacji 17

Rozdział II. Style negocjowania 24
2.1. Negocjacje pozycyjne 24
2.2. Negocjacje integracyjne 29
2.3. Negocjacje wielostronne 34
2.4. Negocjacje międzynarodowe 40

Rozdział III. Charakterystyka przedsiębiorstw 46
3.1. Istota i cechy przedsiębiorstw 46
3.2. Klasyfikacja przedsiębiorstw 50
3.3. Cele i funkcje przedsiębiorstwa 54

Rozdział IV. Negocjacje w praktyce – doświadczenia Firmy „X” 62
4.1. Charakterystyka Firmy 62
4.2. Analiza sytuacji negocjacyjnej 64
4.3. Podsumowanie 66

Zakończenie 69
Bibliografia 72
Spis tabel 76
Spis rysunków 77

Formy rozliczeń transakcji międzynarodowych prowadzonych przez podmioty gospodarcze

Wstęp 2

Rozdział I. Międzynarodowe transakcje ekonomiczne 4
1.1. Handel międzynarodowy 5
1.2. Usługi międzynarodowe 8
1.3. Transfery międzynarodowe – inwestycje 14

Rozdział II. Ryzyko występujące w handlowych transakcjach międzynarodowych 19
2.1. Źródła i uwarunkowania powstawania ryzyka w transakcjach międzynarodowych 19
2.2. Ryzyko w rozliczeniach zagranicznych 23
2.3. Charakterystyka ryzyka walutowego występującego w handlowych transakcjach międzynarodowych 29
2.3.1. Metody ograniczające ryzyko walutowe 41

Rozdział III. Rozliczenia transakcji międzynarodowych 48
3.1. Istota i formy rozliczeń w transakcjach międzynarodowych 48
3.2. Rozliczenia pieniężne w obrocie zagranicznym 52
3.2.1. Instrumenty rozliczeń płatności nieuwarunkowanych 52
3.2.2. Instrumenty rozliczeń płatności uwarunkowanych 59
3.3. Rozliczenia niepieniężne w obrocie zagranicznym 67

Zakończenie 71
Bibliografia 73
Spis rysunków 78

Eksport Polski do krajów Unii Europejskiej

Wstęp 2

Rozdział I. Specjalizacja w eksporcie Polski do krajów Unii Europejskiej. 3
1.1. Teoria przewagi absolutnej dla polskiego eksportu do krajów Unii Europejskiej. 7
1.2. Teoria kosztów komparatywnych dla polskiego eksportu do krajów Unii Europejskiej. 8
1.3. Efekt kreacji handlu dla polskiego eksportu do krajów Unii Europejskiej. 18
1.4. Efekt przesunięcia handlu dla polskiego eksportu do krajów Unii Europejskiej. 21

Rozdział II. Główne gałęzie eksportu Polski do krajów Unii Europejskiej – statystyki obrotów towarowych Polski z krajami Unii Europejskiej (system INTRASTAT). 26
2.1. Analiza danych statystycznych eksportu z uwzględnieniem podziału na branże i działy 26
2.2. Terytorium statystyczne objęte systemem INTRASTAT 36
2.3. Podmioty zobowiązane do dokonywania zgłoszeń INTRASTAT – system progów statystycznych. 38
2.4. Dokonywanie zgłoszeń INTRASTAT 40
2.5. Dokonywanie zgłoszeń przez przedstawiciela osoby zobowiązanej 42

Rozdział III. Czynniki wpływające na ukierunkowanie eksportu Polski do krajów Unii Europejskiej 45
3.1. Struktura towarowa obrotów handlowych Polski z Unią Europejską. 45
3.2. Struktura geograficzna wymiany handlowej Polski z krajami Unii Europejskiej. 55

Rozdział IV. Ewolucja specjalizacji eksportu Polski do krajów Unii Europejskiej 64
4.1. Specjalizacja międzygałęziowa i wewnątrzgałęziowa w eksporcie Polski do krajów Unii Europejskiej. 64

Rozdział V. Skutki specjalizacji polskiego eksportu do krajów Unii Europejskiej dla gospodarki Polski. 74
5.1. Wpływ specjalizacji polskiego eksportu na wzrost gospodarczy Polski 74
5.2. Wpływ specjalizacji polskiego eksportu na PKB Polski. 80

Zakończenie 89
Bibliografia 90
Spis tabel i wykresów 91

Biznesowe negocjacje międzykulturowe we współczesnym świecie

Celem pracy będzie przedstawienie sposobu przebiegu negocjacji w biznesie na przykładzie obywateli Ameryki Północnej i Europy Zachodniej.

Wstęp

Rozdział I. Zróżnicowanie otoczenia kulturowego w biznesie

1.1. Definicja kultury

1.2. Elementy kultury

1.3. Typy kultury

1.4. Wpływ kultury na marketing na wybranych państwach

Rozdział II. Negocjacje międzynarodowe

2.1. Przyczyny wzrostu znaczenia negocjacji międzynarodowych

2.2. Bariery negocjacji międzynarodowych

2.3. Kulturowe zróżnicowanie stylów negocjowania

2.4. Główne obszary kulturowego zróżnicowania stylów negocjacji

Rozdział III. Negocjacje międzykulturowe w biznesie na przykładzie wybranych kultur

3.1. Dekalog negocjatora

3.2. Uczuciowość negocjacji

3.3. Umiejętność słuchania

3.4. Amerykańskie paradygmaty komunikacyjne i negocjacyjne

3.5. Negocjowanie po latynosku

3.6. Europejski styl negocjacyjny

3.6.1. Włosi

3.6.2. Niemcy

3.6.3. Francuzi

3.6.4. Brytyjczycy

3.6.5. Polacy

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel

Spis rysunków

Bibliografia

 1. Benedict R., Wzory kultury, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa 2005.
 2. Blythe J., Komunikacja marketingowa, PWE, Warszawa 2002.
 3. Bokszański Z., Tożsamości zbiorowe, PWN, Warszawa 2005.
 4. Bożyk P., Zagraniczna i międzynarodowa polityka ekonomiczna, PWE, Warszawa 2004.
 5. Brdulak H., Brdulak J., Negocjacje handlowe, PWE, Warszawa 2000.
 6. Chrisidu-Budnik A., Korczak J., i in., Nauka organizacji i zarządzania, Kolonia Limited, Wrocław 2005.
 7. Cohen H., Wszystko możesz wynegocjować, Oficyna Wydawnicza Logos, Warszawa 1997.
 8. Doliński D., Specyfika kulturowa, “Aida-Media”, marzec 1998.
 9. Etyka w biznesie, praca zbiorowa pod red. P. M. Minus, PWN, Warszawa 1995.
 10. Flejterski S., Ekonomia globalna, Difin, Warszawa 2003.
 11. Gesteland R.D., Różnice kulturowe a zachowania w biznesie, PWN, Warszawa 2000.
 12. Głodowski W., Komunikowanie interpersonalne, Wydawnictwo Hansa Communication, Warszawa 2001.
 13. Goban- Klas T., Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia i telewizji, PWN, Warszawa-Kraków 2002.
 14. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2004.
 15. Halin S., Jak mówić żeby nas słuchali, Wydawnictwo Petit, Warszawa 2001.
 16. Hopfinger M., Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku. Antologia, Oficyna Naukowa, Warszawa 2002.
 17. Iszkowski W., Praktyka zarządzania międzynarodowego w Polsce, Difin, Warszawa 2000.
 18. Kamiński J., Kulturowe uwarunkowania stylów negocjacji handlowych jako przedmiot badań, „Zagadnienia Naukoznawstwa” 1999, nr 1(39).
 19. Kotler P., Armstrong G., i in., Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002.
 20. Koźmiński A.K., Zarządzanie międzynarodowe, PWE, Warszawa 1999.
 21. Micuła-Szwej M., Transakcje w handlu zagranicznym, „Nowy Przemysł”, 06/2001.
 22. Misala J., Wymiana międzynarodowa i gospodarka światowa, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2005.
 23. Misala J., Wymiana międzynarodowa i gospodarka światowa. Teoria i mechanizmy funkcjonowania, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2005.
 24. Mroziewski M., Narodowe style zarządzania, „Przegląd Organizacji” 2002, nr 9.
 25. Murdoch A., Współpraca z cudzoziemcami w firmie, Poltext, Warszawa 1999.
 26. Nasiłowski M., System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Wydawnictwo Key-Text, Warszawa 2002.
 27. Penc J., Zarządzanie w warunkach globalizacji, Difin, Warszawa 2003.
 28. Rządca R. A., Wujec P., Negocjacje, PWE, Warszawa 2001.
 29. Salacuse J.W., Negocjacje na rynkach międzynarodowych, PWE, Warszawa 1994.
 30. Spillan J.E., Konflikty kulturowe w joint-ventures jako bariera innowacji w międzynarodowym biznesie, SGH, Warszawa 1995.
 31. Stoner J.A.F., Freeman R.E., Kierowanie, PWE, Warszawa 2001.
 32. Sztucki T., Zarządzanie handlem i sprzedażą na rynku krajowym i międzynarodowym, Wyższa Szkoła Biznesu, Nowy Sącz 1999.
 33. Haman, J. Gut, Docenić konflikt. Od walki i manipulacji do współpracy, Kontrakt, Warszawa 2001.

Wymiana towarowa Polski z krajami Unii Europejskiej

WSTĘP 4

ROZDZIAŁ 1. GENEZA I ROZWÓJ WYMIANY HANDLOWEJ 5
1.1. Istota i ewolucja wymiany handlowej 5
1.2. Podmioty prowadzące wymianę handlową z zagranicą 10
1.3. Wymiana towarowa na świecie 11
1.3.1. Klasyfikacje stosowane w międzynarodowych obrotach towarowych 12
1.3.2. Najwięksi importerzy, eksporterzy 18
1.3.3. Dynamika wymiany towarowej 22
1.4. Rozliczenia międzynarodowe 24

ROZDZIAŁ 2. UWARUNKOWANIA WYMIANY TOWAROWEJ POLSKI 29
2.1. Uwarunkowania gospodarcze polskiej wymiany handlowej 29
2.2. Przynależność Polski do organizacji międzynarodowych 32
2.2.1. Unia Europejska 40
2.2.2. Światowa Organizacja Handlu (World Trade Organization – WTO), 42
2.2.3. Organizacja Współpracy i Rozwoju Gospodarczego (OECD) 44
2.3. Proces integracji z UE i jego wpływ na wymianę towarową 45
2.4. Porozumienia dotyczące wymiany towarowej z wybranymi krajami 49

ROZDZIAŁ 3. DYNAMIKA I ZMIANY STRUKTURALNE OBROTÓW TOWAROWYCH POLSKI 52
3.1. Wzrost obrotów towarowych z zagranicą 52
3.2. Zmiany wolumenu obrotów 53
3.3. Saldo obrotów i jego zmiany 55
3.4. Zmiany struktury obrotów towarowych 60
3.4.1. Zmiany struktury geograficznej obrotów towarowych 61
3.4.2. Zmiany struktury towarowej obrotów handlowych 66
3.5. Dominujące pozycje towarowe w polskich obrotach 69

PODSUMOWANIE 73

BIBLIOGRAFIA 75

SPIS TABEL 80

SPIS RYSUNKÓW 81

SPIS WYKRESÓW 82