Prace dyplomowe z kierunku: Handel

prace dyplomowe z handlu

Negocjacje handlowe na przekładzie małych przedsiębiorstw

Wstęp 2

Rozdział I. Negocjacje – ujęcie teoretyczne 3
1.1. Pojęcie negocjacji i charakterystyka procesu 3
1.2. Pojęcie konfliktu w literaturze przedmiotu 8
1.3. Elementy i etapy negocjacji 17

Rozdział II. Style negocjowania 24
2.1. Negocjacje pozycyjne 24
2.2. Negocjacje integracyjne 29
2.3. Negocjacje wielostronne 34
2.4. Negocjacje międzynarodowe 40

Rozdział III. Charakterystyka przedsiębiorstw 46
3.1. Istota i cechy przedsiębiorstw 46
3.2. Klasyfikacja przedsiębiorstw 50
3.3. Cele i funkcje przedsiębiorstwa 54

Rozdział IV. Negocjacje w praktyce – doświadczenia Firmy „X” 62
4.1. Charakterystyka Firmy 62
4.2. Analiza sytuacji negocjacyjnej 64
4.3. Podsumowanie 66

Zakończenie 69
Bibliografia 72
Spis tabel 76
Spis rysunków 77

Formy rozliczeń transakcji międzynarodowych prowadzonych przez podmioty gospodarcze

Wstęp 2

Rozdział I. Międzynarodowe transakcje ekonomiczne 4
1.1. Handel międzynarodowy 5
1.2. Usługi międzynarodowe 8
1.3. Transfery międzynarodowe – inwestycje 14

Rozdział II. Ryzyko występujące w handlowych transakcjach międzynarodowych 19
2.1. Źródła i uwarunkowania powstawania ryzyka w transakcjach międzynarodowych 19
2.2. Ryzyko w rozliczeniach zagranicznych 23
2.3. Charakterystyka ryzyka walutowego występującego w handlowych transakcjach międzynarodowych 29
2.3.1. Metody ograniczające ryzyko walutowe 41

Rozdział III. Rozliczenia transakcji międzynarodowych 48
3.1. Istota i formy rozliczeń w transakcjach międzynarodowych 48
3.2. Rozliczenia pieniężne w obrocie zagranicznym 52
3.2.1. Instrumenty rozliczeń płatności nieuwarunkowanych 52
3.2.2. Instrumenty rozliczeń płatności uwarunkowanych 59
3.3. Rozliczenia niepieniężne w obrocie zagranicznym 67

Zakończenie 71
Bibliografia 73
Spis rysunków 78

Eksport Polski do krajów Unii Europejskiej

Wstęp 2

Rozdział I. Specjalizacja w eksporcie Polski do krajów Unii Europejskiej. 3
1.1. Teoria przewagi absolutnej dla polskiego eksportu do krajów Unii Europejskiej. 7
1.2. Teoria kosztów komparatywnych dla polskiego eksportu do krajów Unii Europejskiej. 8
1.3. Efekt kreacji handlu dla polskiego eksportu do krajów Unii Europejskiej. 18
1.4. Efekt przesunięcia handlu dla polskiego eksportu do krajów Unii Europejskiej. 21

Rozdział II. Główne gałęzie eksportu Polski do krajów Unii Europejskiej – statystyki obrotów towarowych Polski z krajami Unii Europejskiej (system INTRASTAT). 26
2.1. Analiza danych statystycznych eksportu z uwzględnieniem podziału na branże i działy 26
2.2. Terytorium statystyczne objęte systemem INTRASTAT 36
2.3. Podmioty zobowiązane do dokonywania zgłoszeń INTRASTAT – system progów statystycznych. 38
2.4. Dokonywanie zgłoszeń INTRASTAT 40
2.5. Dokonywanie zgłoszeń przez przedstawiciela osoby zobowiązanej 42

Rozdział III. Czynniki wpływające na ukierunkowanie eksportu Polski do krajów Unii Europejskiej 45
3.1. Struktura towarowa obrotów handlowych Polski z Unią Europejską. 45
3.2. Struktura geograficzna wymiany handlowej Polski z krajami Unii Europejskiej. 55

Rozdział IV. Ewolucja specjalizacji eksportu Polski do krajów Unii Europejskiej 64
4.1. Specjalizacja międzygałęziowa i wewnątrzgałęziowa w eksporcie Polski do krajów Unii Europejskiej. 64

Rozdział V. Skutki specjalizacji polskiego eksportu do krajów Unii Europejskiej dla gospodarki Polski. 74
5.1. Wpływ specjalizacji polskiego eksportu na wzrost gospodarczy Polski 74
5.2. Wpływ specjalizacji polskiego eksportu na PKB Polski. 80

Zakończenie 89
Bibliografia 90
Spis tabel i wykresów 91

Biznesowe negocjacje międzykulturowe we współczesnym świecie

Celem pracy będzie przedstawienie sposobu przebiegu negocjacji w biznesie na przykładzie obywateli Ameryki Północnej i Europy Zachodniej.

Wstęp

Rozdział I. Zróżnicowanie otoczenia kulturowego w biznesie

1.1. Definicja kultury

1.2. Elementy kultury

1.3. Typy kultury

1.4. Wpływ kultury na marketing na wybranych państwach

Rozdział II. Negocjacje międzynarodowe

2.1. Przyczyny wzrostu znaczenia negocjacji międzynarodowych

2.2. Bariery negocjacji międzynarodowych

2.3. Kulturowe zróżnicowanie stylów negocjowania

2.4. Główne obszary kulturowego zróżnicowania stylów negocjacji

Rozdział III. Negocjacje międzykulturowe w biznesie na przykładzie wybranych kultur

3.1. Dekalog negocjatora

3.2. Uczuciowość negocjacji

3.3. Umiejętność słuchania

3.4. Amerykańskie paradygmaty komunikacyjne i negocjacyjne

3.5. Negocjowanie po latynosku

3.6. Europejski styl negocjacyjny

3.6.1. Włosi

3.6.2. Niemcy

3.6.3. Francuzi

3.6.4. Brytyjczycy

3.6.5. Polacy

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel

Spis rysunków

Bibliografia

 1. Benedict R., Wzory kultury, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa 2005.
 2. Blythe J., Komunikacja marketingowa, PWE, Warszawa 2002.
 3. Bokszański Z., Tożsamości zbiorowe, PWN, Warszawa 2005.
 4. Bożyk P., Zagraniczna i międzynarodowa polityka ekonomiczna, PWE, Warszawa 2004.
 5. Brdulak H., Brdulak J., Negocjacje handlowe, PWE, Warszawa 2000.
 6. Chrisidu-Budnik A., Korczak J., i in., Nauka organizacji i zarządzania, Kolonia Limited, Wrocław 2005.
 7. Cohen H., Wszystko możesz wynegocjować, Oficyna Wydawnicza Logos, Warszawa 1997.
 8. Doliński D., Specyfika kulturowa, “Aida-Media”, marzec 1998.
 9. Etyka w biznesie, praca zbiorowa pod red. P. M. Minus, PWN, Warszawa 1995.
 10. Flejterski S., Ekonomia globalna, Difin, Warszawa 2003.
 11. Gesteland R.D., Różnice kulturowe a zachowania w biznesie, PWN, Warszawa 2000.
 12. Głodowski W., Komunikowanie interpersonalne, Wydawnictwo Hansa Communication, Warszawa 2001.
 13. Goban- Klas T., Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia i telewizji, PWN, Warszawa-Kraków 2002.
 14. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2004.
 15. Halin S., Jak mówić żeby nas słuchali, Wydawnictwo Petit, Warszawa 2001.
 16. Hopfinger M., Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku. Antologia, Oficyna Naukowa, Warszawa 2002.
 17. Iszkowski W., Praktyka zarządzania międzynarodowego w Polsce, Difin, Warszawa 2000.
 18. Kamiński J., Kulturowe uwarunkowania stylów negocjacji handlowych jako przedmiot badań, „Zagadnienia Naukoznawstwa” 1999, nr 1(39).
 19. Kotler P., Armstrong G., i in., Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002.
 20. Koźmiński A.K., Zarządzanie międzynarodowe, PWE, Warszawa 1999.
 21. Micuła-Szwej M., Transakcje w handlu zagranicznym, „Nowy Przemysł”, 06/2001.
 22. Misala J., Wymiana międzynarodowa i gospodarka światowa, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2005.
 23. Misala J., Wymiana międzynarodowa i gospodarka światowa. Teoria i mechanizmy funkcjonowania, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2005.
 24. Mroziewski M., Narodowe style zarządzania, „Przegląd Organizacji” 2002, nr 9.
 25. Murdoch A., Współpraca z cudzoziemcami w firmie, Poltext, Warszawa 1999.
 26. Nasiłowski M., System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Wydawnictwo Key-Text, Warszawa 2002.
 27. Penc J., Zarządzanie w warunkach globalizacji, Difin, Warszawa 2003.
 28. Rządca R. A., Wujec P., Negocjacje, PWE, Warszawa 2001.
 29. Salacuse J.W., Negocjacje na rynkach międzynarodowych, PWE, Warszawa 1994.
 30. Spillan J.E., Konflikty kulturowe w joint-ventures jako bariera innowacji w międzynarodowym biznesie, SGH, Warszawa 1995.
 31. Stoner J.A.F., Freeman R.E., Kierowanie, PWE, Warszawa 2001.
 32. Sztucki T., Zarządzanie handlem i sprzedażą na rynku krajowym i międzynarodowym, Wyższa Szkoła Biznesu, Nowy Sącz 1999.
 33. Haman, J. Gut, Docenić konflikt. Od walki i manipulacji do współpracy, Kontrakt, Warszawa 2001.

Wymiana towarowa Polski z krajami Unii Europejskiej

WSTĘP 4

ROZDZIAŁ 1. GENEZA I ROZWÓJ WYMIANY HANDLOWEJ 5
1.1. Istota i ewolucja wymiany handlowej 5
1.2. Podmioty prowadzące wymianę handlową z zagranicą 10
1.3. Wymiana towarowa na świecie 11
1.3.1. Klasyfikacje stosowane w międzynarodowych obrotach towarowych 12
1.3.2. Najwięksi importerzy, eksporterzy 18
1.3.3. Dynamika wymiany towarowej 22
1.4. Rozliczenia międzynarodowe 24

ROZDZIAŁ 2. UWARUNKOWANIA WYMIANY TOWAROWEJ POLSKI 29
2.1. Uwarunkowania gospodarcze polskiej wymiany handlowej 29
2.2. Przynależność Polski do organizacji międzynarodowych 32
2.2.1. Unia Europejska 40
2.2.2. Światowa Organizacja Handlu (World Trade Organization – WTO), 42
2.2.3. Organizacja Współpracy i Rozwoju Gospodarczego (OECD) 44
2.3. Proces integracji z UE i jego wpływ na wymianę towarową 45
2.4. Porozumienia dotyczące wymiany towarowej z wybranymi krajami 49

ROZDZIAŁ 3. DYNAMIKA I ZMIANY STRUKTURALNE OBROTÓW TOWAROWYCH POLSKI 52
3.1. Wzrost obrotów towarowych z zagranicą 52
3.2. Zmiany wolumenu obrotów 53
3.3. Saldo obrotów i jego zmiany 55
3.4. Zmiany struktury obrotów towarowych 60
3.4.1. Zmiany struktury geograficznej obrotów towarowych 61
3.4.2. Zmiany struktury towarowej obrotów handlowych 66
3.5. Dominujące pozycje towarowe w polskich obrotach 69

PODSUMOWANIE 73

BIBLIOGRAFIA 75

SPIS TABEL 80

SPIS RYSUNKÓW 81

SPIS WYKRESÓW 82

Wykorzystanie marketingu w restrukturyzacji zatrudnienia na przykładzie C.H. AUCHAN

WSTĘP 2

1. ISTOTA MARKETINGU W DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ 4
1.1. Charakterystyka marketingu 4
1.2. Orientacja rynkowa jako podstawa marketingu 9
1.3. Marketing a warunki działania na rynku 12
1.3.1. Zewnętrzne warunki działania. Elementy otoczenia 12
1.3.2. Struktura podmiotowa warunków rynkowych 14
1.3.3. Wewnętrzne warunki rynkowe 16
1.4. Kierowanie działalnością marketingową 18
1.4.1. Planowanie działalności marketingowej 18
1.4.2. Organizowanie działalności marketingowej 22

2. ORGANIZACJA PROCESÓW PERSONALNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE 25
2.1. Modele organizacji zasobów ludzkich 25
2.1.1. Skala decyzji personalnych 25
2.1.2. Organizacja służby personalnej w praktyce 26
2.2. Adaptacja społeczno- zawodowa pracowników 30
2.2.1. Czynnik ludzki wyznacznikiem konkurencyjności 30
2.2.2. Rekrutacja i selekcja na wewnętrznym rynku pracy 31
2.2.3. Wpływ zarządzania personelem na stabilność i elastyczność zatrudnienia 31
2.3. Restrukturyzacja zatrudnienia 32
2.3.1. Istota i uwarunkowania restrukturyzacji zatrudnienia 32
2.3.2. Przesłanki restrukturyzacji zatrudnienia 33
2.3.3. Metody restrukturyzacji zatrudnienia 33
2.4. Restrukturyzacja przedsiębiorstwa i rekonwersja zawodowa pracowników 34
2.4.1. Proces, formy i zakres rekonwersji zawodowej pracowników 34
2.4.2. Poszukiwanie potencjalnego zatrudnienia wewnątrz przedsiębiorstwa i poza nim 36

3. PROJEKT WYKORZYSTANIA MARKETINGU W SCHIEVER POLSKA C.H. AUCHAN W ZIELONEJ GÓRZE 43
3.1. Diagnoza struktury i stanu zatrudnienia w okresie 2001-2005 43
3.2. Organizacja C.H. AUCHAN a sposoby jej ulepszenia 51
3.3. Projekt wykorzystania marketingu partnerskiego 53
3.3.1. Uwarunkowania marketingu w C.H. AUCHAN 53
3.3.2. Projekt wykorzystania narzędzi marketingu partnerskiego w C.H. AUCHAN 57
3.3.3. Szacunek nakładów na wdrożenie marketingu 59
3.3.4. Wpływ planowanych działań marketingowych na wyniki finansowe C.H. AUCHAN 60

ZAKOŃCZENIE 63
BIBLIOGRAFIA 65
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 67

Wykorzystanie instrumentalne merchandisingu w firmie VICHY

Wstęp 2

Rozdział I. Istota merchandisingu 4
1.1. Pojęcie merchandisingu 4
1.2. Narzędzia stosowane w merchandisingu 10
1.3. Techniki merchandisingu aptecznego 15
1.4. Pojęcie marki w strategii merchandisingu 22

Rozdział II. Marka VICHY 28
2.1. Historia marki L’oreal 28
2.2. Filozofia firmy Vichy 33
2.3. Gama produktów 38

Rozdział III. Merchandising w firmie VICHY 41
3.1. Optymalizacja doboru, rozmieszczenia i ekspozycji asortymentu 41
3.2. Merchandising w firmie VICHY 52
3.3. Wpływ merchandisingu na sprzedaż 60

Zakończenie 63
Bibliografia 65
Spis tabel 66
Spis rysunków i fotografii 67

Wykorzystanie e-commerce w przedsiębiorstwie

WSTĘP

1. ISTOTA I ROZWÓJ HANDLU ELEKTRONICZNEGO
1.1. DEFINICJA HANDLU ELEKTRONICZNEGO
1.2. RELACJE W HANDLU ELEKTRONICZNYM
1.2.1. Business-To-Business
1.2.2. Business-To-Consumer
1.2.3. Consumer-To-Consumer
1.3. ROZWÓJ HANDLU ELEKTRONICZNEGO W POLSCE

2. CHARAKTERYSTYKA HANDLU ELEKTRONICZNEGO
2.1. ROZWIĄZANIA W HANDLU ELEKTRONICZNYM
2.1.1. Wirtualne giełdy
2.1.2. Pasaże handlowe
2.1.3. Sklepy Internetowe
2.1.4. Serwisy ogłoszeniowe
2.1.5. Aukcje internetowe
2.2. ZAGROŻENIA W HANDLU ELEKTRONICZNYM
2.2.1. Bezpieczeństwo płatności i transakcji
2.2.2. Podpis elektroniczny
2.2.3. Ryzyko inwestycyjne
2.3. KORZYŚCI Z WDROŻENIA HANDLU ELEKTRONICZNEGO
2.4. OGRANICZENIA HANDLU ELEKTRONICZNEGO

3. PROJEKT SKLEPU INTERNETOWEGO
3.1. ZASADY DZIAŁANIA SKLEPU INTERNETOWEGO
3.2. SYMULACJA ZAŁOŻENIA NOWEGO SKLEPU INTERNETOWEGO
3.2.1. Oprogramowanie
3.2.2. Hosting
3.2.3. Reklama

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL

Uwarunkowanie działalności handlowej przedsiębiorstw branży budowlanej na przykładzie Castoramy

Wstęp 2

ROZDZIAŁ I. CHARAKTERYSTYKA SEKTORA BUDOWLANEGO W POLSCE 4
1.1. Pojęcie i zasady wyodrębniania sektora 4
1.2. Sektor budowlany w Polsce 8
1.3. Charakterystyka usług budowlanych 13

ROZDZIAŁ II. ISTOTA MARKETINGOWYCH UWARUNKOWAŃ KSZTAŁTUJĄCYCH ATRAKCYJNOŚĆ OFERTY W SEKTORZE BUDOWLANYM 22
2.1. Analiza sektorowa 22
2.2. Marketing MIX 26
2.3. Pozostałe elementy marketingu a specyfika sektora budowlanego 35

ROZDZIAŁ III. ANALIZA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA CASTORAMA SP. Z O.O. 45
3.1. Misja, cele i polityka firmy 47
3.2. Usługi i asortyment 49
3.3. Marketing w firmie Castorama 51
3.4. Miejsce Castoramy na polskim rynku budowlanym 53
3.5. Ocena marketingowa działalności przedsiębiorstwa Castoramy 56

Zakończenie 58
Bibliografia 59
Spis tabel i rysunków 61

Rola ceł w polskim handlu zagranicznym

Wstęp 3

Rozdział I. Cło – charakterystyka ogólna 5
1.1. Geneza i rozwój ceł 5
1.2. Pojęcie i rozwój ceł 11
1.3. Klasyfikacja ceł 19

Rozdział II. Regulacje ceł w prawie polskim na tle europejskich procesów integracyjnych 24
2.1. Powstanie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej 24
2.2. Unia celna 25
2.3. Wspólna polityka handlowa i finansowa 31
2.4. Prawo celne obowiązujące w Polsce 34
2.5. Polskie regulacje prawne zmierzające do integracji z przepisami Unii Europejskiej 38

Rozdział III. Procedury celne 42
3.1. Pojęcie i rodzaje przeznaczeń celnych 42
3.2. Skład celny 45
3.3. Procesy uszlachetniania czynnego i biernego 51
3.4. Odprawa czasowa 54
3.5. Wywóz 55
3.6. Tranzyt 57

Rozdział IV. Wprowadzenie towarów na polski obszar celny 60
4.1. Zwolnienie celne 60
4.2. Dług celny 65
4.3. Właściwości organów celnych 69
4.4. Postępowanie w sprawach celnych 73

Rozdział V. Znaczenie cła w Polsce w okresie integracji ze strukturami europejskimi 79
5.1. Rola cła w budżecie państwa 79
5.2. Ochrona rynku wewnętrznego i rodzimych producentów 83

Zakończenie 89
Bibliografia 91
Spis rysunków 96