Prace dyplomowe z kierunku: Handel

prace dyplomowe z handlu

Amerykańska kultura prowadzenia negocjacji

Wstęp 2
Rozdział I. Modele negocjacji 4
1. Pojęcie i istota negocjacji 4
2. Charakterystyka procesu negocjacji 7
2.1. Faza przygotowawcza – opracowanie celów działania 8
2.2. Faza zasadnicza – rozmowa właściwa 12
2.3. Faza końcowa – podpisanie kontraktu 15
3. Etyka negocjacji 17
Rozdział II. Rodzaje i techniki kształtowania negocjacji 27
1. Właściwości negocjacji pozycyjnych 27
2. Zasady negocjacji integracyjnych 33
3. Proces negocjacji wielostronnych 41
Rozdział III. Praktyczne aspekty negocjacji handlowych na przykładzie Stanów Zjednoczonych 47
1. Wieloetniczność społeczeństwa Stanów Zjednoczonych 47
2. Negocjacje międzykulturowe w Stanach Zjednoczonych 53
3. Sposób prowadzenia negocjacji handlowych w Stanach Zjednoczonych 61
Zakończenie 66
Bibliografia 68
Spis tabel i rysunków 71

Szkolenia pracowników na przykładzie przedstawicieli handlowych

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. SZKOLENIE ELEMENTEM POLITYKI PERSONALNEJ. 4
1.1. Pojęcie i rodzaje szkoleń (definicja). 4
1.2. Efekty szkoleń i pomiar wyników 20
ROZDZIAŁ II CHARAKTERYSTYKA GRUPY ZAWODOWEJ PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH 24
2.1. Specyfika pracy przedstawicieli handlowych 24
2.2. Profil kwalifikacyjny przedstawicieli handlowych 26
2.3. Szkolenia przedstawicieli handlowych jako składnik sukcesu firmy 38
2.4. Coaching jako forma rozwijania handlowców 40
ROZDZIAŁ III SZKOLENIE PRACOWNIKÓW NA PRZYKŁADZIE PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH 48
3.1. Oferta szkoleniowa dla przedstawicieli handlowych (Charakterystyka polskiego rynku usług szkoleniowych) 48
3.2. Kryteria dobru firmy szkoleniowej 52
3.3. Metody szkolenia przedstawicieli handlowych 59
3.4. Efektywność szkoleń przedstawicieli handlowych 62
3.5. Ocenę efektywności szkoleń przedstawicieli handlowych 67
ZAKOŃCZENIE 72
BIBLIOGRAFIA 75
SPIS TABEL 77
SPIS WYKRESÓW I RYSUNKÓW 78

Ocena bezpieczeństwa transakcji zawieranych w internetowych serwisach aukcyjnych

WSTĘP

ROZDZIAŁ I.
AUKCJE INTERNETOWE – ANALIZA DZIAŁALNOŚCI I FUNKCJONOWANIA
1.1. CHARAKTERYSTYKA AUKCJI INTERNETOWYCH
1.2. FORMY PŁATNOŚCI WYKORZYSTYWANE NA AUKCJACH INTERNETOWYCH
1.2.1. Karta kredytowa
1.2.2. Karta debetowa
1.2.3. Karta „charge”
1.2.4. Karta wirtualna
1.2.5. Elektroniczna portmonetka
1.2.6. Przelew
1.2.7. Płatność za pobraniem
1.2.8. Wirtualne systemy płatności
1.2.9. Płatności za pomocą telefonu komórkowego (m-płatności)

ROZDZIAŁ II.
METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH
2.1. Problematyka, cel i przedmiot badania
2.2. Problemy i hipotezy badań naukowych
2.3. Zmienne i wskaźniki
2.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze

ROZDZIAŁ III.
ANALIZA OTRZYMANYCH WYNIKÓW BADAŃ
3.1.Charakterystyka terenu i grupy badawczej
3.2. Czas i zakres badania
3.3 Budowa narzędzia badawczego- kwestionariusz wywiadu
3.4 Prezentacja i analiza wyników badań

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL
SPIS WYKRESÓW
ANEKS – KWESTIONARIUSZ ANKIETY

Operacje handlu zagranicznego

WSTĘP    2
ROZDZIAŁ I. Rola handlu zagranicznego w rozwoju gospodarczym Polski    4
I.1. Organizacja i struktura    8
I.2. Kierunki i saldo handlu zagranicznego w gospodarce zarządzanej centralnie w latach poprzedzających transformację ustrojową    11
I.3. Wprowadzenie zasad gospodarki rynkowej w międzynarodowej wymianie handlowej, jej uwarunkowania oraz pozytywne i negatywne skutki    13
I.4. Miejsce handlu zagranicznego w rozwoju gospodarczym kraju po przystąpieniu Polski do UE. Bilans handlu zagranicznego    19
ROZDZIAŁ II. Wpływ instytucji publicznych na strategię gospodarczą  i politykę proeksportową    23
II. 1. Krajowe instytucje publiczne działające w obszarze międzynarodowej wymiany handlowej    23
II. 2. Współpraca polskich instytucji publicznych z międzynarodowymi organizacjami handlowymi w zakresie polityki proeksportowej    27
II.3. Porozumienie regionalne tworzone przez grupy krajów    34
ROZDZIAŁ III. Instytucje regionalne stymulujące rozwój przedsiębiorczości i politykę proeksportową    45
III. 1. Agencje Rozwoju Regionalnego współpracujące przy wdrażaniu programów adresowanych do MŚP (Małych i Średnich Przedsiębiorstw), ich zakres działania i rezultaty    45
III. 2. Inicjatywy regionalne (na przykładzie Wrocławia) promujące towary i usługi i wspierające działania proeksportowe    48
ZAKOŃCZENIE    51
BIBLIOGRAFIA    54
SPIS TABEL I RYSUNKÓW    57

Strategie marketingowe sieci handlowych

WSTĘP
ROZDZIAŁ I. MARKETING W PRZEDSIĘBIORSIWIE HANDLOWO – USŁUGOWYM
1.1. Pojęcie i istota marketingu
1.2. Funkcje i cele marketingu.
1.3 Instrumenty marketingu.
1.4. Marketing mix z punktu widzenia usługodawcy
ROZDZIAŁ II. ISTOTA ZARZĄDZANIA MARKETINGOWEGO
2.1. Klasyczna koncepcja zarządzania a idea zarządzania marketingowego
2.2. Funkcje i cele zarządzania marketingowego
2.3. Mocne i słabe strony zarządzania marketingowego w Polsce
2.4. Tworzenie strategii przedsiębiorstwa
Rozdział III. Przykłady strategii marketingowych w wybranych sieciach handlowych
3.1. Sklepy dyskontowe grupy Aldi – strategia niskich cen
3.2. Rozwój marki własnej grupy Carrefour – strategia rozwoju marki
3.3. Jakość produktów IKEA – strategia konkurencji przez jakość
ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL

Budowanie działu sprzedaży jako inwestycji firmy

Wstęp
Rozdział I.
Pojęcie inwestycji i jej znaczenie
1.1.  Istota zagadnienia inwestycja
1.2.  Rodzaje inwestycji
1.3.  Sposoby realizowania inwestycji
1.4.  Inwestycje w aspekcie marketingowym
Rozdział II.
Sprzedaż jako kluczowa forma działania firmy
2.1. Sprzedaż jako podstawowe źródło przychodów
2.2. Problem optymalizacji i struktury sprzedaży
2.3. Efektywne strategie sprzedaży vis a vis kontrola kosztów
2.4. Znaczenie sprzedaży i sprzedawców dla przetrwania firmy
Rozdział III.
Budowanie działu sprzedaży jako inwestycji firmany podstawie firmy X
3.1 Główne aspekty i komponenty działu sprzedaży
3.2. Alternatywne podejście do działu sprzedaży
3.3. Ocena efektywności działu sprzedaży w firmie X
3.4. Wnioski końcowe
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel

Metody osiągania sukcesu negocjacyjnego

Wstęp
Rozdział I. Negocjacje w ujęciu modelowym
1. Pojęcie negocjacji
2. Cele i techniki negocjacji
3. Struktura procesu negocjacyjnego
3.1. Diagnoza sytuacji
3.2. Definiowanie kwestii negocjacyjnych
3.3. Przygotowanie argumentów
3.4. Budowa zespołu negocjacyjnego
4. Style negocjacji
5. Błędy w negocjacjach
Rozdział II. Zastosowanie negocjacji
1. Rodzaje negocjowania
1.1. Negocjacje pozycyjne
1.2. Negocjacje integracyjne
1.3. Negocjacje wielostronne
2. Znaczenie wyników negocjacji dla instytucji
Rozdział III. Uwarunkowania skutecznych negocjacji
1. Cechy dobrego negocjatora
2. Dobór warunków
3. Zasady prowadzenia rozmów
4. Dobre zakończenie negocjacji
5. Renegocjacje
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel

Mowa ciała w negocjacjach

Wstęp    2
Rozdział 1. Rola komunikacji niewerbalnej w negocjacjach    4
1. Istota mowy ciała    4
2. Znaczenie umiejętności komunikowania się podczas negocjacji    6
3. Pozawerbalne czynniki kształtujące wizerunek negocjatora    9
Rozdział 2. Wykorzystanie mowy ciała w technikach negocjacyjnych – aspekt praktyczny    15
1. Mowa ciała w negocjacjach handlowych z partnerami zagranicznymi ? przykłady    15
2. Mowa ciała jako niewerbalna siła sprzedaży    21
3. Wykorzystanie mowy ciała w różnych technikach negocjacyjnych    23
Wnioski    28
Bibliografia    30

Lokalizacja działalności handlowej

WSTĘP    2
ROZDZIAŁ I ISTOTA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ I PRZEDSIĘBIORSTWA HANDLOWEGO    4
1.1.    Pojęcie i znaczenie działalności handlowej    4
1.2.    Przedsiębiorstwo handlowe na rynku    6
1.3. Otoczenie przedsiębiorstw handlowych    17
1.4. Strategie kształtowania struktur przestrzennych    19
ROZDZIAŁ II LOKALIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA ? PODSTAWY TEORETYCZNE    26
2.1. Pojęcie i rodzaje lokalizacji    26
2.2. Formy organizacyjne a czynniki lokalizacji przedsiębiorstw    30
2.3. Uwarunkowania administracyjno ? prawne lokalizacji przedsiębiorstw    39
ROZDZIAŁ III LOKALIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW HANDLOWYCH ? UJĘCIE PRAKTYCZNE    48
3.1. Czynniki lokalizacji przedsiębiorstw handlowych    48
3.2. Globalizacja i jej wpływ na lokalizację handlu    52
3.3. Dylematy lokalizacji przedsiębiorstw handlowych w Polsce i UE    54
3.4. Lokalizacja obiektów wielkopowierzchniowych w Polsce    66
3.5. Konsekwencje rozwoju obiektów wielkopowierzchniowych w Polsce    71
ZAKOŃCZENIE    75
BIBLIOGRAFIA    77
SPIS TABEL I RYSUNKÓW    80

Polskie kupiectwo w dobie supermarketów

WSTĘP    3
Rozdział I. Geneza i rozwój handlu detalicznego.    5
1.1. Pojęcie handlu.    5
1.2. Geneza powstawania obiektów handlowych i kupiectwa.    20
1.3. Funkcjonowanie podmiotów handlowych.    24
Rozdział II. Warunki rozwoju kupiectwa w gminie Wrocław.    36
2.1. Polityka fiskalna gminy.    37
2.1.1. Opłata targowa    37
2.1.2. Podatek od nieruchomości    38
2.2. Zagospodarowane przestrzenne.    43
2.3. Gospodarka nieruchomościami.    49
Rozdział III. Działalność Krzyckiej Spółki Kupieckiej sp. z o.o.    58
3.1. Założenia i cele spółki    60
3.2.    Funkcjonowanie spółki    66
3.3. Realizacja i przebieg procesu inwestycyjnego    68
3.4. Plany i strategia spółki na kolejne lata    69
Rozdział IV. Analiza porównawcza hipermarketów Carrefour z punktami detalicznymi Krzyckiej Spółki Kupieckiej    72
4.1. Analiza pod względem zasięgu i wielkości.    74
4.2. Analiza oferowanych produktów    86
4.3. Analiza zatrudnienia    92
4.4. Analiza zadowolenia konsumenta.    96
ZAKOŃCZENIE    103
BIBLIOGRAFIA    106
Aneks    109
Załącznik 1. Uchwała NR XLII/1387/01 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 grudnia 2001 roku.    109
Załącznik 2. BILANS Krzyckiej Spółki Kupieckiej Sp. z o. o .    113
Załącznik 3. RACHUNEK WYNIKÓW Krzyckiej Spółki Kupieckiej Sp. z o. o .    115
SPIS TABEL    116
SPIS RYSUNKÓW    117