Prace dyplomowe z dziedziny: Reklama

prace licencjackie i magisterskie z reklamy

Reklama w turystyce

WSTĘP

ROZDZIAŁ I ISTOTA REKLAMY TURYSTYCZNEJ
1.1. Pojęcie i rola reklamy
1.1.1. Terminologia i cele reklamy
1.1.2. Treść reklamy
1.1.3. Kryteria wyboru nośników reklamy
1.2. Rola i struktura promocji
1.3. Propaganda turystyczna

ROZDZIAŁ II WYBRANE ŚRODKI REKLAMY I PROMOCJI TURYSTYCZNEJ
2.1. Media
2.2. Wydawnictwa
2.3. Imprezy Public Relations
2.4. Podróż studyjna
2.5. Targi turystyczne i warsztaty robocze
2.5.1. Targi turystyczne
2.5.2. Warsztaty

ROZDZIAŁ III PLANOWANIE I ORGANIZACJA REKLAMY NA RYNKU TURYSTYCZNYM
3.1. Planowanie kampanii reklamowej
3.1.1. Analiza wizerunku przedsiębiorstwa turystycznego
3.1.2. Sformułowanie celu kampanii reklamowej
3.1.3. Ustalenie budżetu reklamy
3.1.4. Wybór nośników reklamy
3.1.5. Ocena efektywności kampanii reklamowej
3.2. Organizacja i finansowanie promocji za granicą
3.3. Rola Polskiej Organizacji Turystycznej

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL I RYSUNKÓW

Reklama w Internecie

Wstęp 2
Rozdział 1. Internet – zakres pojęciowy i formy użytkowania 4
1.1. Historia powstania globalnej sieci 4
1.2. Sposób działania Internetu 9
1.3. Reklama a Internet 13
1.3.1. Pojęcie i uwarunkowania prawne reklamy 13
1.3.2. Reklama jako element marketingu 16
1.3.3. Cele reklam 20
1.3.4. Funkcje komunikatu reklamowego 21
Rozdział 2. Internet nowym medium reklamowym 26
2.1. Zastosowanie Internetu w reklamie – medium typu „pull” 26
2.2. Interaktywność reklam internetowych 28
2.3. Formy reklam internetowych 29
2.4. Zakupy w „sieci” 32
2.5. Ocena skuteczności reklamy w Internecie 34
2.6. Reklamy tradycyjne a reklamy internetowe 37
2.6.1. Rozwiązania pomiędzy reklamą tradycyjną a reklamą On- Line 37
2.6.2. Agencje reklamowe i domy mediowe jako instytucje świadczące usługi w promocji on-line 38
2.6.3. Przyszłość reklamy internetowej 42
Rozdział 3. Promocja w Internecie 44
3.1. Działania promocyjne firm 44
3.2. Public relations 47
3.3. Strategie promocyjne 49
3.4. Opracowywanie ofert w Internecie 51
Rozdział 4. Wortal „Na widelcu” jako przykład internetowej promocji 63
4.1. Wortal– znacznie pojęcia i jego zasięg 63
4.2. Historia wortalu 68
4.3. Różnica między wortalem a portalem 69
4.4. Wortal „Na widelcu” niekonwencjonalną formą reklamy 73
4.4.1. Historia wortalu „Na widelcu” 75
4.4.2. Oferta wortalu „Na widelcu” 76
4.4.3. Wortal „Na widelcu” na tle konkurencji 79
Zakończenie 83
Bibliografia 85
Spis tabel i rysunków 88

Reklama alkoholu w Polsce

Streszczenie 4
Wstęp 6

Rozdział I. Istota i uwarunkowania komunikatu reklamowego w Polsce 8
1.1. Istota reklamy 8
1.1.1. Cele i funkcje komunikatu reklamowego 10
1.1.2. Reklama jako element marketingu 17
1.2. Historia reklamy 19
1.2.1. Geneza reklamy 19
1.2.2. Historia polskiej reklamy 23

Rozdział II. Uwarunkowania prawne działalności reklamowej 30
2.1. Reklama a prawo autorskie 30
2.2. Kodeks postępowania w dziedzinie reklamy 31
2.2.1. Reklama leków 32
2.2.2. Reklama wyrobów tytoniowych 33
2.2.3. Reklama alkoholu 34
2.3. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości – zmiany 35
2.4. Granice reklamowania 37

Rozdział III. Ważniejsze kampanie reklamowe alkoholu w czasie zakazu 45
3.1. Spontaniczna znajomość reklam 45
3.2. Opinie na temat reklamy alkoholu 47
3.3. Komunikacja marketingowa reklam alkoholu w czasie zakazu 48
3.3.1. Łamanie zakazu reklamy alkoholu 48
3.3.2. „Warka STRONG. Piwo mocno bezalkoholowe” 53
3.3.3. „Bols – zaproszenie na pokład łódki” 54
3.3.4. „Pan Tadeusz – film czy wódka” 55
3.3.5. „Heineken – orzeźwia części ciała” 56

Rozdział IV. Kampanie alkoholi po zniesieniu zakazu 59
4.1. Obrazy reklamowe i „inne” obrazy 59
4.2. Komunikacja marketingowa reklam alkoholu po zniesieni zakazu 64
4.2.1. „Żywiec – jednym słowem piwo” 64
4.2.2. „Smirnoff – wyzwolenie ducha” 66
4.2.3. „Absolut – absolutne miasta Europy” 70

Rozdział V. Analiza kampanii reklamowych przed i po zakazie – ocena porównawcza 81
5.1. Nawiązania do sztuk plastycznych i literatury w reklamie „nie wprost” w ujęciu ogólnym 81
5.2. Reklama alkoholu a jego dostępność 95
5.3. Sztuka przekazu reklamy „nie wprost” – walory i siła oddziaływania 97
5.3.1. Merchandising 97
5.4. Reklama alkoholu a polityka medialna 101

Zakończenie 112
Bibliografia 114
Spis rysunków 118
Spis fotografii 119
Spis schematów 120

Reklama jako element marketingu

Wstęp 1
Rozdział 1. Rola reklamy w marketingu 3
1.1. Istota marketingu i reklamy 3
1.2. Uwarunkowania prawne działalności reklamowej 5
1.3. Funkcje i cele współczesnych reklam 6
1.4. Projektowanie skutecznej kampanii reklamowej 9
Rozdział 2. Charakterystyka tradycyjnych środków reklamowych 19
2.1. Reklama prasowa 19
2.2. Reklama telewizyjna 24
2.3. Reklama radiowa 29
2.4. Reklama zewnętrzna 31
2.5. Reklama internetowa 32
2.6. Inne formy reklamy 35
Rozdział 3. Wpływ reklamy na zachowania konsumentów na rynku 40
3.1. Mechanizm działania reklamy 40
3.2. Proces informacyjny odbiorcy reklamy i jego fazy 46
3.3. Ocena skuteczności reklamy 54
Zakończenie 56
Bibliografia 57
Spis tabel i rysunków 60

Charakterystyka działań promocyjnych w przedsiębiorstwie produkcyjno – handlowym

Wstęp 3
Rozdział pierwszy Rola promocji w przeglądzie literatury 4
1.1. Pojęcie marketingu i promocji 4
1.2. Promocja jako jedno z narzędzi marketingu – mix 7
1.2.1. Produkt 7
1.2.2. Cena 12
1.2.3. Dystrybucja 13
1.2.4. Promocja 16
1.3. Narzędzia promocji 17
1.3.1. Reklama 17
1.3.2. Sprzedaż osobista 18
1.3.3. Promocja sprzedaży 19
1.3.4. Public relations 20
Rozdział drugi Ocena działalności promocyjnej w P.P.H. „X” 21
2.1.Ogólne informacje o przedsiębiorstwie 21
2.2. Mix marketingowy w P.P.H. „X” 26
2.2.1. Produkt 26
2.2.2. Cena 28
2.2.3. Dystrybucja 28
2.3. Narzędzia promocyjne stosowane w branży herbacianej na przykładzie zakładu P.P.H. „X” 30
Zakończenie 34
Spis wykorzystanej literatury 35
Spis rysunków i załączników 36

Znaczenie i rola Internetu w aktywizowaniu działań promocyjnych

Wstęp 3
Rozdział 1. Pojęcie i narzędzia promocji 5
1.1. Istota i treść promocji 5
1.2. Funkcje i cele promocji 6
1.3. Narzędzia promocji 12
1.3.1. Sprzedaż osobista 13
1.3.2. Reklama 16
1.3.3. Promocja dodatkowa 23
1.3.4. Public relations 25
1.3.5. Marketing bezpośredni 30
Rozdział 2. Internet nowym medium promocyjnym 33
2.1. Historia powstania „globalnej sieci” 33
2.2. Specyfika sieciowego promotion-mix 36
2.3. Czynniki wpływające na zainteresowanie internetem jako środkiem promocji 44
2.4. Programy sieciowe 47
Rozdział 3. Tworzenie programu działań promocyjnych w internecie 49
3.1. Określenie najważniejszych parametrów promocji i identyfikacja odbiorców przekazu 49
3.2. Określenie celów promocji 54
3.3. Zaprojektowanie przekazu promocyjnego 56
3.4. Dobór sposobów komunikacji 58
3.5. Programowanie elementów promocyjnych 59
3.6. Określanie szczegółowych parametrów kampanii 62
3.7. Wybór metod pomiaru skuteczności kampanii 65
Rozdział 4. Obecność firmy w internecie 68
4.1. Własny serwis WWW 68
4.2. Promocja witryny w katalogach i wyszukiwarkach 79
4.3. Działania public relations 84
4.4. Wirtualne programy promocyjne 94
4.4.1. E-mail – pocztowa komunikacja z klientem 94
4.4.2. Reklama w sieci 99
4.4.3. Promocja sprzedaży i marketing bezpośredni 114
4.5. Opis działania polskiego sklepu sportowego w internecie 118
4.6. Internetowy sklep muzyczny CDNOW 123
Zakończenie 128
Bibliografia 131
Spis tabel i rysunków 134

Wpływ reklamy na zachowania studenckie młodzieży

Wstęp 2
Rozdział I 3
1. Czym jest reklama i kto się nią zajmuje. 3
2. Historia reklamy, jej początki i kierunki rozwoju 5
3. Reklama w Polsce 12
4. Rodzaje reklam i kryteria ich wyodrębniania 16
5. Reklama jako forma perswazji i rodzaj komunikowania społecznego 18
6. Strategie lokalne i globalne w reklamie 23
Rozdział II 26
1. Struktura osobowościowa konsumenta 26
2. Czynniki determinujące decyzje konsumenckie 29
3. Czynniki osobowościowe konsumenta – temperament, inteligencja, charakter i ich wpływ na percepcję reklamy 31
4. Manipulacja informacją peryferyczną w reklamie. 37
Rozdział III 44
1. Wpływ kultury na zachowania konsumenckie – charakterystyka kultury 44
2. Specyfika kulturowa młodzieży – subkultury młodzieżowe, kontrkultura i kultura alternatywna. 49
3. Młodzież jako odbiorca mediów. 52
Rozdział IV 57
1. Opis metody badawczej 57
2. Hipotezy badawcze 61
3. Charakterystyka próby badawczej 62
4. Analiza wyników badań 64
Zakończenie 75
Bibliografia 76
Spis tabel 78
Spis wykresów 79
Aneks 80

Wpływ kultury amerykańskiej na reklamę

Wstęp 2
Rozdział 1. Cel i przedmiot pracy 4
1.1 Kultura Amerykańska – zarys historyczny 4
1.2 Kultura na rynku Amerykańskim 13
Rozdział 2. Reklama-zarys historyczny 19
2.1 Charakterystyka reklam na rynku amerykańskim 19
2.2 Prawo w reklamie 24
2.3 Podobieństwa i różnice na rynku amerykańskim 30
2.4 Miejsce reklamy w strategii promocji firmy 36
Rozdział 3. Instrumenty reklamy (telewizja, radio prasa, czasopisma) 44
3.1 Budżet reklamy 44
3.2 Psychologiczne aspekty reklam 49
3.3 Promocja reklamy 53
3.4 Kolor w reklamie 57
3.5 Znaczenie symboli reklam 63
3.6 Reklama skierowana do danych grup kulturowych (wiekowych) 68
Rozdział 4. Strategia reklamy na przykładach firm 76
4.1 Rys historyczny firmy 76
4.2 Opis działalności firmy 81
4.3 Charakterystyka klientów 84
4.4 Działalność reklam na firmę 90
4.5 Charakterystyka firmy 96
Zakończenie 101
Bibliografia 103
Spis rysunków 107

Etyczne aspekty reklamy. Analiza na przykładzie działań promocyjnych firmy dr Irena Eris

Wstęp    2

Rozdział. I. Istota, rodzaje i techniki stosowane w reklamie    4
1. Definicja i funkcje reklamy    4
2. Techniki stosowane w reklamie    11
3. Najistotniejsze strategie tworzenia reklamy    19

Rozdział II Oddziaływanie reklamy na odbiorcę    25
1. Język w kampanii reklamowej    25
2. Wywoływanie emocji w reklamie    30
3. Skuteczność reklamy emocjonalnej    35
4. Czynniki decydujące o negatywnej roli reklamy w życiu społecznym    40
5. Analiza postaw konsumentów wobec reklam zawierających dyskusyjne treści pod względem etyczno moralnym    45

Rozdział III. Etapy tworzenia reklamy    51
1. Cele reklamy    51
2. Identyfikacja docelowych segmentów rynku    53
3. Ustalenie budżetu promocyjnego    57
4. Określenie kompozycji narzędzi promocji    61
5. Rodzaje reklamy a ochrona konsumenta    64
6. Etyka a reklama i budowanie pozycji rynkowej    68

Rozdział IV. Analiza i ocena działań promocyjnych firmy dr Irena Eris    72
1. Cele reklamy    72
2. Identyfikacja docelowych segmentów rynku potencjalnych nabywców kosmetyków firmy Eris    75
3. Ustalenie budżetu promocyjnego na przestrzeni lat    78
4. Określenie  kompozycji narzędzi promocji    82
5. Rodzaje reklamy a ochrona konsumenta    92
6. Etyka a reklama i budowanie pozycji rynkowej    94

Zakończenie    97
Bibliografia    99
Spis tabel i rysunków    104

Promocja jako element kształtowania dobrego wizerunku firmy modowej

Wstęp    2
Rozdział I.
Promocja w działalności firmy    3
1. Promocja jako element marketingu-mix    3
2. Narzędzia polityki promocji    13
2.1. Reklama    15
2.2. Promocja sprzedaży    20
2.3. Public relations w kształtowaniu pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa    21
2.4. Sprzedaż osobista jako element promocji    23
Rozdział II.
Tworzenie pozytywnego wizerunku firmy X Fashion Collection    26
1. Podstawy kreowania wizerunku firmy    26
2. Kampania promocyjna firmy X 31
2.1. Promocja przeprowadzona w telewizji    32
2.2. Promocja firmy na targach, pokazach mody i konkursach piękności    33
2.3. Artykuły i zdjęcia publikowane w prasie    35
2.4. Sprzedaż osobista    49
2.5. Efekty przeprowadzonej kampanii promocyjnej    51
Zakończenie i wnioski    57
Bibliografia 59