Prace dyplomowe z kierunku: Reklama

prace licencjackie i magisterskie z reklamy

Kształtowanie wizerunku firmy poprzez działania public relations na przykładzie firmy usługowej

Wstęp 3

Rozdział 1. Public relations – zarządzanie reputacją firmy 5
1.1. Public Relations – instrument promotion-mix 5
1.2. Powstanie i definicje public relations 8
1.3. Psychologiczne aspekty wywierania wpływu na otoczenie 12
1.4. Komunikowanie się przedsiębiorstwa z grupami jego otoczenia 16
1.5. Zakres działań public relations 21
1.6. Uwarunkowania prawne public relations 24

Rozdział 2. Skuteczność narzędzi public relations 28
2.1. Techniki tworzenia tożsamości firmy 28
2.2. Współpraca ze środkami masowego przekazu 36
2.3. Targi i imprezy promujące produkty firmy 39
2.4. Sponsoring i akcje charytatywne jako jedno z narzędzi public relations 42

Rozdział 3. Charakterystyka badanej firmy usługowej – zakładu optycznego VISSION EXPRESS 45
3.1. Powstanie i rozwój firmy 45
3.2. Produkty i klienci 48
3.3. Obecna sytuacja firmy 57

Rozdział 4. Public relations w tworzeniu tożsamości badanej firmy 60
4.1. Analiza narzędzi komunikacyjnych firmy na podstawie przeprowadzonego wywiadu 60
4.2. Analiza wyników ankiet przeprowadzonych wśród klientów 63
4.3. Analiza problemów komunikacyjnych firmy 71
4.4. Próba oceny realizowanych działań 73

Zakończenie 75
Bibliografia 77
Spis rysunków 80
Spis tabel 81
Spis zdjęć 82
Spis wykresów 83
Załączniki 84

Internet jako medium reklamowe

Wstęp 2

Rozdział I. Internet – istota i znaczenie pojęcia 5
1.1. Definicja Internetu 5
1.2. Historia Internetu 7
1.3. Cechy Internetu 15
1.4. Internet a społeczeństwo informacyjne 24

Rozdział II. Reklama – cechy, funkcje, charakterystyka 29
2.1. Pojęcie reklamy 29
2.2. Rodzaje reklamy 33
2.3. Oddziaływanie reklamy 35
2.4. Współczesna reklama 39

Rozdział III. Internet jako medium reklamowe 47
3.1. Popularność Internetu jako środka reklamowego 47
3.2. Rodzaje reklamy w Internecie 54
3.3. Metody badania skuteczności reklamy w Internecie 56
3.4. Planowanie kampanii w Internecie 57

Zakończenie 60
Bibliografia 63
Spis tabel 66

Rola kampanii reklamowych w promocji kraju

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. REKLAMA JAKO INSTRUMENT PROMOCJI KRAJU 5
1.1. Promocja kraju. Zarys zagadnień 5
1.1.1. Istota promocji 6
1.1.2. Cele promocji kraju 7
1.1.3. Podstawowe narzędzia promocji kraju 8
1.2. Reklama jako narzędzie promocji kraju 10
1.2.1. Pojęcie reklamy 10
1.2.2. Cele reklamy 11
1.2.3. Rodzaje reklamy 12
1.2.3.1. Reklama telewizyjna 12
1.2.3.2. Reklama prasowa 15
1.2.3.3. Reklama radiowa 16
1.2.3.4. Reklama zewnętrzna 18
1.2.3.5. Internet 19
1.3. Kampanie reklamowe i ich znaczenie 20
1.3.1. Istota kampanii reklamowej 20
1.3.2. Etapy tworzenia kampanii reklamowej 23
1.3.3. Decyzje w zakresie grup docelowych i treści kampanii reklamowej 24
1.4. Czynniki warunkujące efektywne wykorzystanie kampanii reklamowej w promocji Polski 26
1.4.1. Badanie skuteczności kampanii reklamowej 26
1.4.2. Komunikacja 28
1.4.3. Skuteczność przekazywanej informacji 31

ROZDZIAŁ II. PROMOCJA POLSKI W KAMPANII REKLAMOWEJ NA TERENIE FRANCJI 34
2.1. Charakterystyka działalności Polskiej Organizacji Turystycznej 34
2.2. Analiza kampanii reklamowych przeprowadzonych przez Polską Organizację Turystyczną na terenie Francji latach 2005 2007 39
2.3. Ocena roli kampanii reklamowej w promocji Polski 53
2.4. Wnioski dotyczące podejmowanych działań związanych z promocją Polski 54

ROZDZIAŁ III. PERSPEKTYWY DALSZYCH DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z WYKORZYSTANIEM KAMPANII REKLAMOWEJ W PROMOCJI POLSKI 56
3.1. Propozycje działań dotyczących wykorzystania kampanii reklamowej w promocji
kraju 56

ZAKOŃCZENIE 69
BIBLIOGRAFIA 70
SPIS TABEL, RYSUNKÓW I ZDJĘĆ 72

Reklama w Internecie z uwzględnieniem rynku nieruchomości

Wstęp 4

Rozdział I. Reklama w komunikacji marketingowej 6
1.1. Pojęcie reklamy 6
1.2. Rodzaje, cele reklamy 9
1.3. Reklama tradycyjna – wady i zalety 16
1.3.1 Media, środki i nośniki reklamy 16
1.3.2 Reklama telewizyjna 17
1.3.3 Reklama radiowa 18
1.3.4 Reklama prasowa 20
1.3.5 Reklama zewnętrzna 24
1.3.6 Inne środki reklamy 25
1.4. Reklama Internetowa 27

Rozdział II. Internet 31
2.1. Co to jest Internet? 34
2.2. Rodzaje nośników reklamy Internetowej 37
2.3. Firmowa strona WWW 39
2.4. Banery i przyciski reklamowe 41
2.5. Techniki multimedialne 42
2.6. Inne formy reklamy 43
2.7. Poczta elektroniczna 44
2.8. Grupy dyskusyjne 46

Rozdział III. Specyfikacja rynku nieruchomości 47
3.1. Co to jest nieruchomość? 47
3.2. Rodzaje nieruchomości i cechy 50
3.3. Rynek nieruchomości 58
3.4. Reklama nieruchomości w Internecie 60

Zakończenie 63

Bibliografia 65

Spis fotografii 69

Reklama jako element marketingu

Wstęp 2

ROZDZIAŁ I. PODSTAWY TEORETYCZNE MARKETINGU 4
1.1. Istota i definicje marketingu 4
1.2. Charakterystyka elementów marketingu 10
1.3. Otoczenie przedsiębiorstwa 20

ROZDZIAŁ II CHARAKTERYSTYKA REKLAMY 25
2.1. Funkcje reklamy 25
2.2. Formy reklamy 30
2.3. Uwarunkowania prawne reklamy 33

ROZDZIAŁ III. REKLAMA W DZIAŁALNOŚCI FIRMY NIKE 45
3.1. Reklama w Internecie 45
3.2. Reklama zewnętrzna 48
3.3. Reklama medialna 53

Zakończenie 60
Bibliografia 62
Spis rysunków 65

Reklama w działalności firmy Coca-Cola

WSTĘP 4

ROZDZIAŁ I. PODSTAWY TEORETYCZNE MARKETINGU 6
1.1. Istota i definicja marketingu 6
1.2. Struktura marketingu 10
1.3. Promocja i jej instrumenty 18

ROZDZIAŁ II. ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE FIRMY COCA-COLA 27
2.1. Historia i znak towarowy firmy 27
2.2. Misja, wizja i cele firmy 30
2.3. Struktura i organizacja firmy 34
2.4. Produkty firmy Coca-Cola i ich funkcjonowanie na rynku 38

ROZDZIAŁ III. KAMPANIA REKLAMOWA „PIŁKA ZBLIŻA PODAJ DALEJ” FIRMY COCA-COLA 46
3.1. Istota i miejsce reklamy w firmie Coca Cola 46
3.2. Przygotowanie kampanii reklamowej „Piłka zbliża podaj dalej” w firmie Coca Cola 48
3.3. Realizacja kampanii reklamowej „Piłka zbliża podaj dalej” w firmie Coca Cola 50
3.4. Wpływ kampanii reklamowej na konkurencyjność 51

ZAKOŃCZENIE – WNIOSKI 53

WYKAZ LITERATURY 56

WYKAZ RYSUNKÓW 58

WYKAZ TABEL 58

Reklama – działania komunikacyjne banku Millennium S.A.

Wstęp 2

Rozdział I. Reklama jako element strategii marketingowej 4
1.1. Reklama częścią marketingu 4
1.2. Reklama jako forma komunikacji 7
1.3. Komunikat reklamowy 10
1.3.1. Cele komunikacyjne 10
1.3.2. Percepcja komunikatu reklamowego 13
1.3.3. Obraz produktu 16
1.4. Kampania reklamowa – aspekt komunikacyjny 19

Rozdział II. Charakterystyka instrumentów komunikacji marketingowej 25
2.1. Podział instrumentów komunikacji 25
2.1.1. Public relations 29
2.1.2. Ambient 33
2.1.3. Product placement 34
2.2. Opracowanie strategii komunikacji 35
2.3. Rodzaje kampanii promocyjnych i koordynacja działań 37
2.4. Globalizacja komunikacji 39
2.5. Efektywność komunikacji 41

Rozdział III. Reklama – działania komunikacyjne banku Millennium S.A. 44
3.1. Charakterystyka Millennium Bank S.A. 44
3.1.1. Historia 44
3.1.2. Oferta produktowa 45
3.1.3. Strategia marketingowa 47
3.2. Kampania reklamowa produktów Millennium Bank S.A. 49
3.2.1. Cele kampanii reklamowej 49
3.2.2. Wysokość budżetu na kampanię reklamową 50
3.2.3. Charakter reklam 51
3.2.4. Nośniki przekazu reklamowego 56
3.2.5. Efektywność przekazu reklamowego 58
3.3. Podsumowanie i wnioski 60

Zakończenie 63
Bibliografia 65
Spis rysunków i tabel 67

Reklama jako element polityki marketingowej przedsiębiorstwa

Wstęp 2

Rozdział I. Zagadnienia dotyczące reklamy 4
1.Pojęcie i rodzaje reklamy 4
2.Cele reklamy 10
3.Reklama w mediach 15

Rozdział II. Psychologiczne aspekty reklamy 26
1.Percepcja reklamy 26
2.Emocje w reklamie 31
3.Style reklamy 36

Rozdział III. Rola reklamy w marketingu 44
1.Miejsce reklamy w strategii marketingowej przedsiębiorstwa 44
2.Projektowanie skutecznej kampanii reklamowej 50
3.Ocena skuteczności reklamy 56

Zakończenie 63
Bibliografia 65
Spis rysunków 67
Spis tabel 68

Specyfika reklamy farmaceutycznej na przykładzie Aspiryny firmy Bayer

Wstęp

Rozdział I. Reklama jako element marketingu
1.1. Definicje reklamy
1.2. Komunikacja – formuła klasyczna
1.3. Reklama jako forma komunikacji
1.4. Komunikat reklamowy
1.4.1. Cele komunikacyjne
1.4.2. Percepcja komunikatu reklamowego
1.4.3. Obraz
1.4.4. Obraz a tekst
1.4.5. Tekst
1.4.6. Spójność formalna komunikat

Rozdział II. Reklama farmaceutyków
2.1. Istota reklamy farmaceutyków
2.2. Funkcja edukacyjna reklamy farmaceutyków
2.3. Reklama farmaceutyków w świetle prawa
2.4. Telewizyjne reklamy farmaceutyków
2.5. Reklama farmaceutyków a prezenty, nagrody, wycieczki

Rozdział III. Specyfika reklamy farmaceutycznej na przykładzie Aspiryny firmy Bayer
3.1. Charakterystyka produktu
3.2. Reklama Aspiryny firmy Bayer
3.2.1. Historia Aspiryny
3.2.2. Rodzaje Aspiryny
3.2.3. Formy reklamy
3.2.4. Specyfika reklamy
3.2.5. Aspirin i niebezpieczne podróże
3.3. Ocena skuteczności i charakteru reklamy Aspiryny

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków

Zastosowanie Internetu w działalności reklamowej

Wstęp 2
Rozdział I. Współczesne rodzaje komunikacji społecznej 4
1.1. Społeczeństwo globalne – charakterystyka ogólna 4
1.2. Gospodarka oparta na wiedzy w społeczeństwie globalnym 11
1.3. Analiza współczesnych rodzajów komunikacji – wyjaśnienie terminologii 13
1.4. Charakterystyka współczesnych rodzajów komunikacji 18
Rozdział II. Metody działalności reklamowej w Internecie 25
2.1. Instrumenty promotion mix 25
2.2. Usługi marketingowe w Internecie 29
Rozdział III. Specyfika reklam internetowych 35
3.1. Projektowanie reklamowej kampanii w Internecie 35
3.2. Bannery reklamowe i kampanie bannerowe 39
3.3. Inne formy reklamy bannerowej 42
3.3. Narzędzia internetowe wykorzystywane w reklamie 46
3.5. Skuteczność reklamy internetowej 47
Zakończenie 51
Bibliografia 54
Spis rysunków 58