Prace dyplomowe z kierunku: Nieruchomości

prace z zakresu nieruchomości

Mieszkaniowy kredyt preferencyjny na polskim rynku bankowym

Wstęp 2

Rozdział I. Mieszkanie jako dobro finansowane kredytem 4
1.1. Potrzeba gospodarstw domowych w zakresie mieszkań 4
1.2. Sposób finansowania zakupu mieszkania 8
1.3. Kredyt bankowy jako forma finansowania zakupu mieszkania 12

Rozdział II. Analiza funkcjonowania umowy kredytu mieszkaniowego 21
2.1. Procedura udzielania kredytu na cele mieszkaniowe 21
2.2. Sposób zabezpieczenia kredytu 29
2.3. Koszt kredytu i sposób jego spłaty 36

Rozdział III. Program RODZINA NA SWOIM jako rządowe wsparcie udzielania kredytów mieszkaniowych 44
3.1. Charakterystyka podmiotów oferujących kredyt mieszkaniowy z dopłatami 44
3.2. Zasady udzielania kredytu z dopłatami rządowymi 48
3.3. Oferta kredytów mieszkaniowych w polskich bankach 53
3.4. Wielkość i skala udzielanych kredytów mieszkaniowych z dopłatą w Polsce 56

Zakończenie 60
Bibliografia 62
Spis schematów i tabel 66
Załączniki 67

Leasing nieruchomości

Wstęp 2

Rozdział I. Istota leasingu 4
1.1. Pojęcie leasingu 4
1.2. Klasyfikacja leasingu 7
1.3. Umowa leasingu 19
1.4. Uczestnicy transakcji leasingowej 24

Rozdział II. Leasing nieruchomości w Polsce 29
2.1. Kwalifikacja i warunki umów leasingu na gruncie podatku dochodowego 29
2.1.1. Leasing operacyjny 30
2.1.2. Leasing finansowy 32
2.1.3. Leasing zwrotny 33
2.1.4. Leasing gruntów 33
2.1.5. Leasing budynków wzniesionych na cudzym gruncie 35
2.2. Kwalifikacja umów leasingu na gruncie podatku VAT 37
2.3. Leasing zabudowanej nieruchomości 41

Rozdział III. Analiza porównawcza leasingu nieruchomości Raiffeisen Leasing Polska S.A. na tle konkurencji 44
3.1. Ogólna charakterystyka Raiffeisen Leasing Polska S.A. 44
3.2. Misja Raiffeisen Leasing Polska S.A. 47
3.3. Usługi Raiffeisen Leasing Polska S.A. 48
3.4. Analiza porównawcza leasingu nieruchomości Raiffeisen Leasing Polska S.A. na tle konkurencji 53

Zakończenie 61
Bibliografia 63
Spis rysunków 66
Spis wykresów 67
Spis tabel 68

Księga wieczysta jako rejestr nieruchomości

Wstęp 2

Rozdział I. Istota i pojęcie nieruchomości 4
1.1. Definicja nieruchomości 4
1.2. Rodzaje nieruchomości 7
1.3. Stan prawny nieruchomości 12
1.4. Funkcje nieruchomości 19

Rozdział II. Księga wieczysta – pojęcie i charakterystyka 25
2.1. Rys historyczny i geneza księgi wieczystej 25
2.2. Ogólna charakterystyka ksiąg wieczystych 27
2.3. Prawnomaterialne zasady ksiąg wieczystych 29
2.4. Prowadzenie ksiąg wieczystych 31
2.5. Prowadzenie ksiąg wieczystych w systemie informatycznym 35

Rozdział III. Księga wieczysta jako rejestr nieruchomości 42
3.1. Znaczenie ewidencji wieczystoksięgowej dla ustalania stanów prawnych nieruchomości 42
3.2. Zasada jawności ksiąg wieczystych 45
3.3. Zasada wiarygodności ksiąg wieczystych 46
3.4. Zasada rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych 47

Zakończenie 61
Bibliografia 63

Kredyty mieszkaniowe źródłem finansowania budownictwa mieszkaniowego w Polsce na przykładzie Banku Pekao SA

Wstęp 3

Rozdział 1 Charakterystyka kredytów i typy ryzyka kredytowego 7
1.1. Pojęcie, funkcje i rodzaje kredytów 7
1.2. Ogólne zasady i warunki udzielania kredytów 17
1.3. Pojęcie oraz ocena zdolności kredytowej 20
1.4. Pojęcie i rodzaje ryzyka kredytowego 23
1.5. Zarządzanie ryzykiem kredytowym 26
1.6. Ryzyko związane z udzielaniem kredytu mieszkaniowego 30

Rozdział 2 Zabezpieczenie spłaty kredytów 33
2.1. Hipoteka 33
2.2. Blokada środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych 38
2.3. Zastaw 40
2.4. Przewłaszczenie na zabezpieczenie 48
2.5. Weksel in blanco 51
2.6. Poręczenie wekslowe 54

Rozdział 3 Rodzaje i warunki udzielania kredytów mieszkaniowych przez Bank Pekao S.A. 61
3.1. Ogólna charakterystyka działalności 61
3.2. Rodzaje kredytów mieszkaniowych udzielanych przez bank Pekao S.A. 69
3.2.1. Kredyt mieszkaniowy 69
3.2.2. Kredyt na budowę 71
3.2.3. Kredyt na remont 75
3.2.4. Kredyt na zakup 77
3.3. Warunki udzielania kredytów mieszkaniowych przez bank Pekao S.A. 80
3.3.1. Zdolność kredytowa 80
3.3.2. Zabezpieczenie kredytu 81
3.3.3. Oprocentowanie kredytów oraz prowizja 86
3.4. Charakterystyka wniosku o udzielenie kredytu 89
3.5. Umowa kredytowa 93
3.6. Ubezpieczenie kredytu 94

Rozdział 4 Analiza pozycji banku Pekao S.A. na rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce 97
4.1. Pozycja banku Pekao S.A. na rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce 97
4.2. Konkurencyjność ofertowa banku 99
4.3. Konkurencja cenowa banku 105
4.4. Porównanie warunków kredytu z innymi bankami 111
4.5. Przewaga oferty kredytowej Banku Pekao S.A na tle innych kredytów mieszkaniowych w Polsce 115
4.6. Ograniczenia banku 119

Zakończenie 125
Spis tabel 127
Spis rysunków 128
Bibliografia 129

Gospodarowanie nieruchomościami publicznymi w Polsce

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. NIERUCHOMOŚĆ JAKO KATEGORIA EKONOMICZNA 4
1.1. Cechy i rodzaje nieruchomości 4
1.2. Rynek nieruchomości 8
1.3. Dokumentacja praw do nieruchomości 11
1.4. Ekonomiczna charakterystyka nieruchomości 14
1.5. Podstawy prawne zarządzania nieruchomościami 17

ROZDZIAŁ II. GOSPODARKA I ZARZĄDZANIE ZASOBAMI NIERUCHOMOŚCI 23
2.1. Historyczny rys gospodarki nieruchomościami 23
2.2. Istota, cel oraz zakres gospodarki nieruchomościami 26
2.3. Regulacja prawna gospodarki nieruchomościami 30
2.4. Gospodarka nieruchomościami jako proces decyzyjny 34
2.5. Właściwości organów, które zajmują się zarządzaniem nieruchomościami 36

ROZDZIAŁ III. ZBYWANIE I OBCIĄŻANIE NIERUCHOMOŚCI PUBLICZNYCH 44
3.1. Sprzedaż nieruchomości 44
3.2. Użytkowanie wieczyste 48
3.3. Najem i dzierżawa nieruchomości 53
3.4. Trwały zarząd 55

ROZDZIAŁ IV. NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZ PODMIOTY PUBLICZNE 60
4.1. Tryby w jakich podmioty publiczne nabywają nieruchomości 60
4.2. Pierwokup nieruchomości 62
4.3. Wywłaszczenie nieruchomości 62
4.4. Komunalizacja mienia 72

ZAKOŃCZENIE 73
BIBLIOGRAFIA 75
SPIS RYSUNKÓW 78

Czynniki kształtujące ceny nieruchomości

Wstęp 2

Rozdział I. Pojęcie nieruchomości i rynku nieruchomości 4
1.1. Nieruchomość – istota pojęcia 4
1.2. Rynek nieruchomości 6
1.2.1. Rynek nieruchomości w Polsce po 1990 roku 7
1.2.2. Podmioty rynku nieruchomości 11
1.2.3. Trendy na rynku nieruchomości 14
1.3. Wartość i ceny nieruchomości 19

Rozdział II. Analiza rynku nieruchomości w Krakowie i okolicach 28
2.1. Rynek i ceny nieruchomości w Krakowie 28
2.2. Rynek i ceny nieruchomości w Bochni i okolicach 35

Rozdział III. Rezultaty przeprowadzonych rozważań i analiz, wnioski końcowe 38

Zakończenie 44

Bibliografia 47

Spis tabel i rysunków 49

Analiza rynku nieruchomości na podstawie dzielnicy Warszawa Ursynów

Wstęp 3

Rozdział I. Rynek nieruchomości i podmioty działające na tym rynku 5
1.1. Pojęcie i cechy rynku nieruchomości 5
1.2. Popyt i podaż 9
1.3. Czynniki stymulujące i ograniczające rynek 12
1.4. Podmioty działające na rynku nieruchomości 19

Rozdział II. Aglomeracja warszawska jako specyficzny rynek nieruchomości 26
2.1. Uwarunkowania warszawskiego rynku nieruchomości 26
2.2. Kierunki rozwoju przestrzennego Warszawy 31
2.3. Struktura warszawskiego rynku nieruchomości 39
2.3.1. Powierzchnie biurowe 39
2.3.2. Powierzchnie handlowe 40
2.3.3. Powierzchnie magazynowe i logistyczne 42
2.3.4. Budownictwo mieszkaniowe 43

Rozdział III. Rynek nieruchomości w Dzielnicy Warszawa Ursynów 49
3.1. Czynniki kształtujące rynek nieruchomości w Dzielnicy Warszawa Ursynów 49
3.2. Charakterystyka lokalnego rynku nieruchomości 52
3.2.1. Informacje statystyczne na temat rynku nieruchomości w Dzielnicy Warszawa Ursynów 54
3.2.2. Rynek mieszkań w Dzielnicy Warszawa Ursynów 55
3.2.3. Atrakcyjność inwestycyjna 57
3.4. Perspektywy rozwoju rynku nieruchomości 59

Zakończenie 61

Bibliografia 63

Spis rysunków 65

Spis fotografii 66

Zarządzanie nieruchomością rolną

Wstęp 2

Rozdział I. Pojęcie i istota nieruchomości 4
1.1. Znaczenie nieruchomości w gospodarce 4
1.2. Cechy i rodzaje nieruchomości 7
1.3. Funkcje nieruchomości 12
1.4. Pojęcie rynku nieruchomości 14
1.5. Uczestnicy rynku nieruchomości 18

Rozdział II. Zarządzanie nieruchomością 23
2.1. Podstawy zarządzania działalnością gospodarczą 23
2.2. Nieruchomość jako przedmiot zarządzania 25
2.3. Baza danych dla potrzeb zarządcy nieruchomości 27
2.4. Biznesplan zarządcy nieruchomości 28

Rozdział III. Zarządzanie nieruchomością rolną 41
3.1. Pojęcie nieruchomości rolnej 41
3.2. Metodyka zarządzania nieruchomością 45
3.2.1. Fazy i etapy przygotowania planu zarządzania 45
3.2.2. Struktura planu zarządzania 46
3.2.3. Zakres informacji w planie 48
3.3. Podsumowanie 52

Zakończenie 59

Bibliografia 61

Struktura organizacyjna gospodarki mieszkaniowej

Wstęp 3

Rozdział I. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa 5
1.1. Pojęcie struktury organizacyjnej w przedsiębiorstwie 5
1.2. Tworzenie struktury organizacyjnej 6
1.3. Zasady budowy struktury organizacyjnej 11
1.4. Typy struktury organizacyjnej 14
1.5. Dostosowanie struktury organizacyjnej do misji i wizji firmy 22

Rozdział II. Ogólne informacje o Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej w Sochaczewie 26
2.1. Sochaczew jako otoczenie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa 26
2.2. Historia przedsiębiorstwa 29
2.3. Działalność przedsiębiorstwa na rynku usług mieszkaniowych 30
2.4. Podstawowe usługi Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej 34

Rozdział III. Ewolucja struktury organizacyjnej Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej w Sochaczewie 38
3.1. Ogólna istota strategii organizacyjnej przedsiębiorstwa 38
3.2. Istota i ogólny model strategii 47
3.3. Korzyści i niekorzyści strategii organizacyjnej 51
3.4. Ewolucja strategii organizacyjnej od 1999 roku 53

Rozdział IV. Przesłanki przyszłej struktury organizacyjnej 56
4.1. Wskazanie jaka struktura byłaby najlepsza dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej w Sochaczewie 56
4.2. Schemat budowy proponowanej struktury organizacyjnej 61
4.3. Wdrożenie struktury organizacyjnej oraz efekty wdrożenia – metodologia i wyniki badań własnych 66

Zakończenie 75

Literatura 77

Spis rysunków 80

Spis tabel 81

Aneks 82

Wspólnota mieszkaniowa jako podmiot zarządzania na przykładzie Wspólnoty Mieszkaniowej „X”

Wstęp 3

Rozdział I. Istota i znaczenie nieruchomości 5
1.1. Pojęcie nieruchomość 5
1.2. Rodzaje i funkcje nieruchomości 8
1.3. Formy władania nieruchomością 12
1.4. Pojęcie rynku nieruchomości 21
1.5. Znaczenie nieruchomości w gospodarce 23

Rozdział II. Zarządzanie nieruchomościami 26
2.1. Zarządzanie – istota, cechy, formy 26
2.2. Nieruchomość jako przedmiot zarządzania 29
2.2.1. Charakterystyka zarządzania nieruchomością 29
2.2.2. Istota zarządzania nieruchomością 30
2.2.3. Zarządzanie nieruchomością – podejście finansowe 33
2.2.4. Formy zarządzania nieruchomościami 35
2.3. Umowa o zarządzanie nieruchomością 44
2.4. Plan zarządzania nieruchomością 46

Rozdział III. Wspólnota Mieszkaniowa „X” jako podmiot zarządzania 50
3.1. Charakterystyka Wspólnoty Mieszkaniowej „X” 50
3.2. Podstawowe informacje o nieruchomości 51
3.3. Analiza rynku nieruchomości 56
3.4. Bieżąca analiza finansowa 58
3.5. Analiza strategiczna 59
3.6. Analiza przyjętych wariantów rozwiązań 62
3.7. Plan realizacji wybranego wariantu 66
3.8. Podsumowanie planu zarządzania i wnioski 66

Zakończenie 69
Bibliografia 71

Spis tabel 74

Spis fotografii 75

Załącznik I 76

Załącznik II 78