Archiwum kategorii: Nieruchomości

prace z zakresu nieruchomości

Kredytowe wspomaganie rozwoju budownictwa mieszkaniowego

Wstęp 2

Rozdział I. Rynek nieruchomości i modele jego funkcjonowania 4
1.1. Definicja rynku nieruchomości 4
1.2. Cechy rynku nieruchomości 10
1.3. Podmioty działające na rynku nieruchomości 12
1.4. Funkcje pełnione przez rynek nieruchomości 16
1.5. Model funkcjonowania rynku nieruchomości 18
1.5.1. Popyt, podaż i cena na rynku nieruchomości 18
1.5.2. Specyfika rynku nieruchomości 21
1.5.3. Specyfika modelu funkcjonowania rynku nieruchomości na przykładzie nieruchomości mieszkaniowych 24

Rozdział II. Kredyt jako czynnik wspomagający rozwój budownictwa mieszkaniowego 28
2.1. Pojęcie i przedmiot kredytu hipotecznego 28
2.2. Kredyt hipoteczny a kredyt mieszkaniowy 38
2.3. Zabezpieczenia kredytu hipotecznego 39
2.3.1. Hipoteka 39
2.3.2. Dług gruntowy 42

Rozdział III. Diagnoza rynku kredytów hipotecznych w Polsce 44
3.1. Rynek kredytów hipotecznych w Polsce 44
3.2. Tendencje na rynku kredytów hipotecznych w Polsce przed wybuchem kryzysu finansowego 50
3.3. Tendencje na rynku kredytów hipotecznych w Polsce w czasach kryzysu finansowego 54
3.4. Podsumowanie i wnioski 58

Zakończenie 62
Bibliografia 64
Spis tabel 67
Spis rysunków 68

Wstęp

Zgodnie z normatywną definicją zamieszczoną w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie mieszkanie jest to zespół pomieszczeń mieszkalnych i pomocniczych, mający odrębne wejście, wydzielony stałymi przegrodami budowlanymi, umożliwiający stały pobyt ludzi i prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego.

Mieszkanie zaliczane jest do dóbr pierwszej potrzeby, ponieważ każdy człowiek czuję pragnienie posiadania dachu nad głową. Warto jednak podkreślić, że nie każdego stać na zakup mieszkania za gotówkę. W takiej sytuacji można skorzystać z innych form finansowania takiego przedsięwzięcia. Najbardziej rozpowszechnioną formą finansowania budownictwa mieszkaniowego jest niewątpliwie kredyt hipoteczny.

Celem niniejszej pracy było ukazanie istoty i roli kredytu hipotecznego w finansowaniu budownictwa mieszkaniowego. Rozważania zawarto w trzech rozdziałach.

W rozdziale pierwszym ukazano rynek nieruchomości i modele jego funkcjonowania. Na wstępie zdefiniowano pojęcie rynku nieruchomości oraz przedstawiono jego cechy. Następnie przedstawiono podmioty działające na rynku nieruchomości oraz funkcje pełnione przez ten rynek. W rozdziale pierwszym omówiono także model funkcjonowania rynku nieruchomości, z uwzględnieniem popytu, podaży i ceny na rynku nieruchomości, specyfiki rynku nieruchomości oraz specyfiki modelu funkcjonowania rynku nieruchomości na przykładzie nieruchomości mieszkaniowych.

W rozdziale drugim ukazano istotę kredytu jako czynnika wspomagającego rozwój budownictwa mieszkaniowego. Na wstępie zdefiniowano pojęcie kredytu hipotecznego kredytu mieszkaniowego. W rozdziale tym omówiono także rodzaje zabezpieczeń kredytu hipotecznego ze szczególnym omówieniem hipoteki i długu gruntowego.

W rozdziale trzecim dokonano diagnozy rynku kredytów hipotecznych w Polsce. Na wstępie przedstawiono rynek kredytów hipotecznych w Polsce. Następnie omówiono tendencje na rynku kredytów hipotecznych w Polsce przed wybuchem kryzysu finansowego oraz w czasach kryzysu finansowego. Pod koniec rozważań sformułowano wnioski końcowe.

W pracy zawarto odniesienia do literatury przedmiotu zarówno zwartej, ciągłej, normalizacyjnej, informacyjnej, a także internetowej. Rozważania opierały się na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Prawne aspekty wynajmu mieszkalnego lokalu komunalnego

Wstęp 2

Rozdział I. Pojęcie mieszkaniowego zasobu komunalnego 3
1.1. Podstawy prawne funkcjonowania 3
1.2. Stan zasobów w Polsce 8
1.2.1. Zjawisko deficytu jakościowego 10
1.2.2. Perspektywy rozwoju 11
1.3. Klasyfikacja lokali w zasobach komunalnych 14

Rozdział II. Ustawowe zadania gminy w gospodarce mieszkaniowej 23
2.1. Prawo wynajmu lokalu mieszkalnego 23
2.1.1. Zawarcie umowy najmu 23
2.1.2. Obowiązki wynajmującego i najemcy 26
2.1.3. Wypowiedzenie umowy najmu 29
2.2. Odmowa wynajmu lokalu komunalnego 31
2.3. Obowiązek wynajmu lokalu zamiennego 32
2.4. Obowiązek wynajmu lokalu socjalnego 32
2.5. Obowiązek wynajmu pomieszczenia zastępczego 34

Rozdział III. Case study 42
3.1. Realizacja wynajmu lokali w gminie XXX 42
3.2. Analiza SWOT 53
3.3. Wnioski 58

Zakończenie 64
Bibliografia 66

Wstęp

Reforma administracyjna kraju spowodowała, że odżyły na nowo problemy związane z gospodarką jednostek samorządu terytorialnego. Nie są one zupełnie nowe, gdyż już z chwilą wprowadzenia do polskiego ustroju społeczno-gospodarczego instytucji samorządu terytorialnego zaistniała konieczność odpowiedniego ukształtowania sfery gospodarki komunalnej (lokalnej). Próby uregulowania tej dziedziny działalności samorządu terytorialnego podejmowane były przez polskiego ustawodawcę wielokrotnie, lecz w miarę kompleksowe uregulowanie zawiera dopiero ustawa o gospodarce komunalnej. Nie odnosząc się w tym miejscu szczegółowo do problematyki trafności przyjętych rozwiązań, należy jeszcze raz zaznaczyć, że problematyka ta nabrała aktualności wraz z wprowadzeniem trójstopniowego modelu samorządu terytorialnego.

Z pojęciem gospodarki jednostek samorządu terytorialnego (komunalnej) nierozerwalnie wiąże się zagadnienie udziału podmiotów samorządowych jako przedsiębiorców w gospodarce oraz form organizacyjno-prawnych tej działalności. Niniejsze opracowanie obejmuje wiele istotnych problemów związanych z tą problematyką oraz daje odpowiedzi autorów na rodzące się pytania i wątpliwości. W niezbędnym dla praktyki zakresie prezentowany jest dorobek doktryny oraz orzecznictwa sądowego.

Gospodarka samorządu terytorialnego zasługuje na uwagę, chociażby ze względu na fakt, że mimo upływu 20 lat od reaktywowania…

Gospodarka nieruchomościami magazynowymi

Wstęp 2

Rozdział I. Charakterystyka nieruchomości 3
1.1. Pojęcia i definicje 3
1.2. Nieruchomości i ich podział 5
1.3. Cele gospodarowania zasobami nieruchomości 10

Rozdział II. Zasoby nieruchomości w Polsce 24
2.1. Rynek nieruchomości magazynowych w Polsce 24
2.2. Struktura nieruchomości magazynowych i ich główni użytkownicy – podział na regiony 26
2.3. Zestawienie wielkości powierzchni magazynowych 33

Rozdział III. Magazyn wysokiego składowania 38
3.1. Konstrukcja 38
3.2. Codzienna eksploatacja 41
3.3. Konserwacja i kontrola 49
3.4. Zasady bezpiecznego użytkowania 52

Rozdział IV. Koszty gospodarki magazynowej 56
4.1. Koszty obsługi magazynów 56
4.2. Koszty utrzymania budynku magazynu oraz jego infrastruktury i wyposażenia 57
4.3. Automatyczne magazyny wysokiego składowania jako sposób zmniejszenia kosztów gospodarki magazynowej 57

Zakończenie 65
Bibliografia 67
Spis rysunków i tabel 70

Wstęp

Nieruchomość staje się coraz częstszym obiektem aktywnego zainteresowania ze strony osób fizycznych i prawnych. Wiąże się to przede wszystkim z wykorzystywaniem nieruchomości w działalności gospodarczej, sferze użyteczności publicznej oraz w obszarze zaspokajania potrzeb indywidualnych.

Nieruchomości mogą mieć charakter mieszkalny i niemieszkalny. Wśród nieruchomości niemieszkalnych coraz większe znaczenie zyskują nieruchomości magazynowe.

Mając na uwadze, że racjonalna gospodarka nieruchomościami własnymi lub powierzonymi wymaga fachowej wiedzy, której podstawę stanowią m.in. definicje i przepisy prawne oraz określone przez naukę ekonomii funkcje spełniane przez nieruchomości w gospodarce rynkowej, celem niniejszej pracy było omówienie problematyki gospodarki nieruchomościami magazynowymi.

Praca składa się z czterech rozdziałów.

W rozdziale pierwszym dokonano charakterystyki nieruchomości. Rozważania rozpoczęto od przedstawienia podatkowych pojęć i definicji. Następnie ukazano podział nieruchomości oraz zaprezentowano cele gospodarowania zasobami nieruchomości.

W rozdziale drugim przedstawiono zasoby nieruchomości w Polsce. Rozważania rozpoczęto od ukazania rynku nieruchomości magazynowych w Polsce. Następnie przedstawiono strukturę nieruchomości magazynowych i ich głównych użytkowników. Pod koniec rozdziału drugiego dokonano zestawienia wielkości powierzchni magazynowych.

W rozdziale trzecim przedstawiono analizę magazynu wysokiego składowania. W rozdziale tym kolejno omówiono jego konstrukcję, codzienną eksploatację, kontrolę i konserwację oraz zasady bezpiecznego użytkowania.

W rozdziale czwartym omówiono koszty gospodarki magazynowej. W rozdziale tym przedstawiono koszty obsługi magazynów, koszty utrzymania budynku magazynu i jego infrastruktury oraz koszty utrzymania, wyposażenia oraz sprzętu. Pod koniec rozdziału czwartego dokonano analizy automatycznego magazynu wysokiego składowania jako sposobu zmniejszenia kosztów gospodarki magazynowej.

Praca została napisana w oparciu o dostępną literaturę fachową, raporty i artykuły zamieszczone w prasie i w internecie oraz w oparciu o aktualne akty normatywne i prawne.

Zarządzanie zasobami wspólnoty mieszkaniowej

Wstęp

Rozdział I. Zarządzanie nieruchomością – podstawy teoretyczne
1.1. Podstawy zarządzania działalnością gospodarczą
1.1.1. Pojęcie zarządzania
1.1.2. Proces zarządzania
1.2. Nieruchomość jako obiekt zarządzania
1.2.1. Pojęcie i specyfika nieruchomości
1.2.2. Specyfika zarządzania nieruchomością mieszkaniową
1.2.3. Analiza uwarunkowań
1.2.4. Priorytety strategiczne
1.2.5. Zarządzanie nieruchomością w ujęciu finansowym

Rozdział II. Rola zarządzającego nieruchomością
2.1. Zakres działań i funkcje
2.2. Wymogi kwalifikacyjne
2.3. Baza danych dla zarządzającego

Rozdział III. Zarządzanie nieruchomością wspólną
3.1. Istota i rodzaje Wspólnoty Mieszkaniowej
3.2. Formy zarządu nieruchomością wspólną
3.3. Prawa i obowiązki właścicieli lokali
3.4. Zarządzanie finansami Wspólnoty Mieszkaniowej
3.5. Plan zarządzania Wspólnoty Mieszkaniowej

Rozdział IV. Doświadczenia z zarządzania Wspólnotą Mieszkaniową
4.1. Charakterystyka badanych zasobów
4.2. Działalność zarządu i zarządcy
4.3. Koszty eksploatacji nieruchomości
4.4. Koszty technicznego utrzymania i zakres remontów
4.5. Analiza porównawcza badanych Wspólnot Mieszkaniowych

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków

Rynek nieruchomości w Polsce

Wstęp 3

Rozdział I. Nieruchomość jako kategoria ekonomiczna 5
1.1. Definicja nieruchomości 5
1.2. Klasyfikacja nieruchomości 8
1.3. Specyfika nieruchomości w otoczeniu rynkowym 14
1.3.1. Cechy fizyczne 14
1.3.2. Cechy ekonomiczne 17
1.3.3. Cechy funkcjonalne nieruchomości 20
1.3.4. Cechy instytucjonalne – prawne 22

Rozdział II. Rynek nieruchomości i podmioty działające na tym rynku 27
2.1. Pojęcie i cechy rynku nieruchomości 27
2.2. Popyt i podaż 29
2.3. Czynniki stymulujące i ograniczające rynek 31
2.4. Podmioty działające na rynku nieruchomości 36

Rozdział III. Uwarunkowania rynku nieruchomości 41
3.1. Rynek nieruchomości w Polsce przed rokiem 1990 41
3.2. Rynek nieruchomości w Polsce po roku 1990 42
3.3. Rynek nieruchomości w Polsce po wstąpieniu do UE 45
3.4. Perspektywy rozwoju rynku nieruchomości w Polsce 57

Rozdział IV. Struktura rynku nieruchomości 60
4.1. Powierzchnie biurowe 60
4.2. Powierzchnie handlowe 63
4.3. Hotele 64
4.4. Garaże wielopoziomowe 65
4.5. Powierzchnie przemysłowe 67
4.6. Powierzchnie magazynowe 68
4.7. Budownictwo mieszkaniowe i apartamentowe 70

Zakończenie 73
Bibliografia 77
Spis tabel 81
Spis rysunków 82

Rynek nieruchomości mieszkaniowych np. Torunia i Warszawy

SPIS TREŚCI 1
WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. Podstawy rynku nieruchomości 4
1.1. Definicja nieruchomości 4
1.2. Cechy nieruchomości 9
1.3. Rynek nieruchomości i jego specyfika 11
1.4. Podmioty i instytucje rynku nieruchomości 13

ROZDZIAŁ II. Determinanty rynku nieruchomości 20
2.1. Lokalizacja 20
2.2. Czynniki ekonomiczne 24
2.3. Czynniki demograficzne 28
2.4. Czynniki polityczno – instytucjonalne 30

ROZDZIAŁ III. Charakterystyka rynku mieszkaniowego w Toruniu i w Warszawie 37
3.1. Toruński rynek mieszkaniowy 39
3.2. Warszawski rynek mieszkaniowy 41
ZAKOŃCZENIE 48

BIBLIOGRAFIA 49
SPIS RYSUNKÓW 51

W niniejszej pracy podjęto próbę ukazania istoty rynku nieruchomości mieszkaniowych na przykładzie Warszawy i Torunia. Taki też był zasadniczy cel opracowania.

Praca składa się z trzech rozdziałów:

Rozdział pierwszy to podstawy rynku nieruchomości: definicja nieruchomości, cechy nieruchomości, rynek nieruchomości i jego specyfika, podmioty i instytucje rynku nieruchomości.

Rozdział drugi to determinanty rynku nieruchomości: lokalizacja, czynniki ekonomiczne, czynniki demograficzne, czynniki polityczno – instytucjonalne.

Rozdział trzeci to charakterystyka rynku mieszkaniowego w Toruniu i w Warszawie.

Całość opracowania powstała w oparciu o literaturę fachową, artykuły prasowe, akty prawne oraz źródła ze stron WWW.

Procesy developerskie. Doświadczenia kieleckiego rynku nieruchomości

Wstęp 2

Rozdział I. Rynek nieruchomości i działalność deweloperska – zakres pojęć 4
1.1. Istota rynku nieruchomości 4
1.2. Podmioty rynku nieruchomości 19
1.3. Deweloper – charakterystyka pojęcia 24
1.4. Rodzaje działalności deweloperskiej 24

Rozdział II. Deweloper na rynku nieruchomości. Aspekty prawno – organizacyjne działalności deweloperskiej 27
2.1. Klasyfikacja i zawartość umów stosowanych przez deweloperów 27
2.2. Klasyfikacja i zawartość umów stosowanych przez towarzystwa budownictwa 31
2.3. Inne umowy stosowane przez deweloperów 34
2.4. Problematyka kosztów i cen w działalności dewelopera 35
2.5. Fazy realizacji transakcji deweloperskiej 40

Rozdział III. Procesy developerskie na kieleckim rynku nieruchomości 43
3.1. Specyfika kieleckiego rynku nieruchomości 43
3.2. Charakterystyka Developera X 44
3.2.1. Oferta 45
3.2.2. Koszty zakupu nieruchomości 46
3.2.3. Specyfika procesu developerskiego – aktualna oferta 47
3.3. Charakterystyka Developera Y 47
3.3.1. Oferta 52
3.3.2. Koszty zakupu nieruchomości 53
3.3.3. Specyfika procesu developerskiego – aktualna oferta 54
3.4. Analiza porównawcza działalności Developerów: X i Y 55

Zakończenie 57
Bibliografia 60
Spis fotografii 63

Pośrednik w obrocie nieruchomościami

Wstęp 3

Rozdział I. Rynek nieruchomości i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 5
1. Geneza pośrednictwa w obrocie nieruchomościami 5
2. Pojęcie i zakres pośrednictwa w obrocie nieruchomościami 7
3. Odpowiedzialność pośrednika w obrocie nieruchomościami 16
3.1. Zasady dopuszczenia do zawodu 16
3.2. Odpowiedzialność zawodowa 17
3.3. Odpowiedzialność cywilna 18
3.4. Odpowiedzialność karna 19

Rozdział II. Praktyczne aspekty aktywności pośredników w podsystemie obrotu nieruchomościami 21
1. Ilościowa i jakościowa charakterystyka zmian na rynku nieruchomości – główne źródła informacji 21
2. Pośrednik w podsystemie obrotu nieruchomościami 24
3. Typy umów o pośrednictwo w obrocie nieruchomości 30
4. Wspieranie procesów decyzyjnych klientów – działania pośrednika po stronie podaży i popytu 31
5. Fazy realizacji transakcji 33
5.1. Umowa przedwstępna i jej rola w przebiegu transakcji 33
5.2. Umowa przyrzeczona – ostateczna umowa notarialna sprzedaży 33
5.3. Wydanie nieruchomości 34

Rozdział III. Przyszłość pośrednictwa i zawodu pośrednika w Polsce 40
1. Determinanty specjalizacji pośrednictwa i jej oddziaływanie na profesjonalizację zawodu pośrednika 40
2. Pośrednik wobec nowych regulacji na polskim rynku nieruchomości 42
3. Wykonywanie zawodu pośrednika w Unii Europejskiej 43
4. Perspektywy rozwoju 61

Zakończenie 63
Bibliografia 67
Spis tabel 71

Mieszkaniowy kredyt preferencyjny na polskim rynku bankowym

Wstęp 2

Rozdział I. Mieszkanie jako dobro finansowane kredytem 4
1.1. Potrzeba gospodarstw domowych w zakresie mieszkań 4
1.2. Sposób finansowania zakupu mieszkania 8
1.3. Kredyt bankowy jako forma finansowania zakupu mieszkania 12

Rozdział II. Analiza funkcjonowania umowy kredytu mieszkaniowego 21
2.1. Procedura udzielania kredytu na cele mieszkaniowe 21
2.2. Sposób zabezpieczenia kredytu 29
2.3. Koszt kredytu i sposób jego spłaty 36

Rozdział III. Program RODZINA NA SWOIM jako rządowe wsparcie udzielania kredytów mieszkaniowych 44
3.1. Charakterystyka podmiotów oferujących kredyt mieszkaniowy z dopłatami 44
3.2. Zasady udzielania kredytu z dopłatami rządowymi 48
3.3. Oferta kredytów mieszkaniowych w polskich bankach 53
3.4. Wielkość i skala udzielanych kredytów mieszkaniowych z dopłatą w Polsce 56

Zakończenie 60
Bibliografia 62
Spis schematów i tabel 66
Załączniki 67

Leasing nieruchomości

Wstęp 2

Rozdział I. Istota leasingu 4
1.1. Pojęcie leasingu 4
1.2. Klasyfikacja leasingu 7
1.3. Umowa leasingu 19
1.4. Uczestnicy transakcji leasingowej 24

Rozdział II. Leasing nieruchomości w Polsce 29
2.1. Kwalifikacja i warunki umów leasingu na gruncie podatku dochodowego 29
2.1.1. Leasing operacyjny 30
2.1.2. Leasing finansowy 32
2.1.3. Leasing zwrotny 33
2.1.4. Leasing gruntów 33
2.1.5. Leasing budynków wzniesionych na cudzym gruncie 35
2.2. Kwalifikacja umów leasingu na gruncie podatku VAT 37
2.3. Leasing zabudowanej nieruchomości 41

Rozdział III. Analiza porównawcza leasingu nieruchomości Raiffeisen Leasing Polska S.A. na tle konkurencji 44
3.1. Ogólna charakterystyka Raiffeisen Leasing Polska S.A. 44
3.2. Misja Raiffeisen Leasing Polska S.A. 47
3.3. Usługi Raiffeisen Leasing Polska S.A. 48
3.4. Analiza porównawcza leasingu nieruchomości Raiffeisen Leasing Polska S.A. na tle konkurencji 53

Zakończenie 61
Bibliografia 63
Spis rysunków 66
Spis wykresów 67
Spis tabel 68