Prace dyplomowe z kierunku: Nieruchomości

prace z zakresu nieruchomości

Inwestycje na rynku nieruchomości

pięć podrozdziałów pracy dyplomowej

2.3. Czynniki warunkujące decyzje inwestycyjne oraz oddziaływania pomiędzy nimi 2
2.4. Strategie inwestorów 5
ROZDZIAŁ III. Ryzyko i efektywność inwestycji w nieruchomości 9
3.1. Ocena efektywności inwestycji 15
3.2. Stopa zwrotu i stopa kapitalizacji z inwestycji w nieruchomości 30
3.3. Zmiany na Polskim rynku nieruchomości spowodowane przystąpieniem do Unii Europejskiej 32

Gospodarowanie nieruchomościami publicznymi

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. ZARYS GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 5
1.1. Rys historyczny gospodarki nieruchomościami 5
1.2. Regulacja prawna gospodarki nieruchomościami 9
1.3. Istota, cel o zakres gospodarki nieruchomościami 19
1.4. Gospodarka nieruchomościami jako proces decyzyjny 23

ROZDZIAŁ II. GOSPODARKA I ZARZĄDZANIE ZASOBAMI NIERUCHOMOŚCI 25
2.1. Pojęcie zasobu 25
2.2. Właściwości organów, które zajmują się zarządzaniem nieruchomościami 34

ROZDZIAŁ III. ZBYWANIE I OBCIĄŻANIE NIERUCHOMOŚCI PUBLICZNYCH 44
3.1. Sprzedaż nieruchomości 44
3.2. Użytkowanie wieczyste 52
3.3. Najem i dzierżawa nieruchomości 54
3.4. Trwały zarząd 56

ROZDZIAŁ IV. NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZ PODMIOTY PUBLICZNE 62
4.1. Tryby w jakich podmioty publiczne nabywają nieruchomości 62
4.2. Pierwokup nieruchomości 69
4.3. Wywłaszczenie nieruchomości 73
4.4. Komunalizacja mienia 76

ZAKOŃCZENIE 78

BIBLIOGRAFIA 80

SPIS RYSUNKÓW 85

Charakterystyka warszawskiego rynku mieszkaniowego ze szczególnym uwzględnieniem dzielnicy Ursynów

WPROWADZENIE 3

1. RYNEK NIERUCHOMOŚCI – ISTOTA I ZAKRES ZNACZENIOWY POJĘCIA 5
1.1. Nieruchomość – pojęcie, funkcje, rodzaje 5
1.1.1. Definicja nieruchomości 6
1.1.2. Rodzaje nieruchomości 8
1.1.3. Funkcje nieruchomości 10
1.2. Rynek nieruchomości i jego charakterystyka 12
1.2.1. Definicja rynku nieruchomości 13
1.2.2. Cechy rynku nieruchomości 14
1.2.3. Funkcje pełnione przez rynek nieruchomości 18
1.3. Uwarunkowania i czynniki rozwoju rynku nieruchomości 19

2. SPECYFIKA WARSZAWSKIEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI 22
2.1. Uwarunkowania warszawskiego rynku nieruchomości 22
2.2. Kierunki rozwoju rynku nieruchomości w Warszawie 24
2.3. Struktura warszawskiego rynku mieszkaniowego 30
2.3.1. Rynek pierwotny 33
2.3.2. Rynek wtórny 34

3. RYNEK LOKALI MIESZKALNYCH W DZIELNICY URSYNÓW 36
3.1. Charakterystyka ursynowskiego rynku mieszkaniowego 36
3.1.1. Atrakcyjność inwestycyjna Ursynowa 37
3.1.2. Rynek mieszkań na Ursynowie 41
3.2. Czynniki kształtujące rynek mieszkaniowy na Ursynowie 50
3.3. Perspektywy rozwoju rynku mieszkaniowego na Ursynowie 52

WNIOSKI KOŃCOWE 54
SPIS LITERATURY 56
SPIS FOTOGRAFII 60
SPIS RYSUNKÓW 61
SPIS SCHEMATÓW 62
SPIS WYKRESÓW 63

Analiza działań marketingowych agencji obrotu nieruchomościami

Wstęp 3

Rozdział I. Rynek obrotu nieruchomościami 5
1.1. Rynek nieruchomości w Polsce 5
1.1.1. Rozwój rynku nieruchomości i jego ewolucja 5
1.1.2. Tendencje rozwoju 14
1.2. Prawne uwarunkowania pośrednictwa w obrocie nieruchomościami 18
1.3. Struktura biur obrotu nieruchomościami 19

Rozdział II. Firma SBK Nieruchomości działająca pod nazwą handlową AD. Drągowski Nieruchomości 26
2.1. Organizacja agencji nieruchomości SBK Nieruchomości w Poznaniu 26
2.2. Spółka akcyjna AD. Drągowski 28
2.3. Lokalizacja biura 31
2.4. Powierzchnia i standardy wyposażenia 31
2.5. Pracownicy w firmie 32

Rozdział III. Marketing w biurze obrotu nieruchomościami – marketing usług 34
3.1. Usługowy charakter działalności agencji nieruchomości 34
3.1.1. Cechy usług 35
3.1.2. Istota marketingu 37
3.2. Marketing usług 37
3.3. Promocja 39
3.3.1. Public relations 40
3.3.2. Reklama 41
3.3.3. Promocja uzupełniająca (sprzedaży) 43
3.3.4. Sprzedaż osobista 43
3.4. Marketing relacyjny 44
3.4.1. Nowe trendy w marketingu. Marketing oparty na przyzwoleniu 46

Zakończenie 49

Bibliografia 51

Spis tabel 55

Spis rysunków 56

Spis fotografii 57

Załącznik 1 58

Załącznik 2 60

Wpływ infrastruktury technicznej na ceny nieruchomości i gruntów w Otwocku

Wstęp 4

Rozdział I. Charakterystyka Otwocka 6
1.1. Położenie 6
1.2. Warunki demograficzne 12
1.2.1. Analiza demografii Otwocka 12
1.2.2. Bezrobocie 17
1.3 Warunki mieszkaniowe 20
1.4. Infrastruktura 24

Rozdział II. Kierunki zagospodarowania przestrzennego Otwocka 31
2.1. Uwarunkowania przyrodniczo – krajobrazowe zagospodarowania przestrzennego 32
2.2. Uwarunkowania naturalne zagospodarowania przestrzennego 36
2.3. Uwarunkowania prawne zagospodarowania przestrzennego 37
2.3.1. Przepisy prawa miejscowego 41
2.3.2. Uwarunkowania zewnętrzne 42
2.4. Podstawowe elementy planu zagospodarowania przestrzennego 47

Rozdział III. Wartość nieruchomości 50
3.1. Typy wartości 50
3.2. Wartość rynkowa nieruchomości 51
3.2.1. Standardy międzynarodowe 52
3.2.2. Wartość rynkowa nieruchomości wg przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami 54
3.2.3. Standardy zawodowe rzeczoznawców majątkowych 55
3.3. Wartość katastralna nieruchomości 58
3.4. Wartość bankowo – hipoteczna nieruchomości 60
3.5. Wartość odtworzeniowa nieruchomości 64

Rozdział IV. Ceny nieruchomości i gruntów a infrastruktura Otwocka 68
4.1. Struktura w własnościowa Otwocka i jej uwarunkowania 68
4.2. Charakterystyka obiektów infrastruktury technicznej w Otwocku 74
4.3. Infrastruktura techniczna a cena nieruchomości 79
4.4. Infrastruktura techniczna a cena gruntów 82
4.5. Wnioski 84

Zakończenie 87
Załącznik I 89
Bibliografia 92
Spis tabel 96
Spis rysunków 97
Spis fotografii 98

Sposoby finansowania budownictwa mieszkaniowego przez bank

WSTĘP 4
ROZDZIAŁ I WPŁYW POLITYKI MIESZKANIOWEJ PAŃSTWA NA ROZWÓJ BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO W POLSCE 6
1.1. DEFINICJA MIESZKANIA I MODELE JEGO UZYSKANIA 6
1.2. FINANSOWANIE BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO 11
1.2.1. Źródła finansowania budownictwa mieszkaniowego 11
1.2.2 Rola państwa w wspieraniu rozwoju budownictwa
mieszkaniowego 14
1.2.3. Miejsce i rola banków w procesie finansowania budownictwa mieszkaniowego 20
1.3. POMOC PAŃSTWA W SPŁACIE NIEKTÓRYCH KREDYTÓW UDZIELANYCH PRZEZ BANKI OSOBOM FIZYCZNYM ORAZ SPÓŁDZIELNIOM MIESZKANIOWYM Z PRZEZNACZENIEM DLA PODMIOTÓW INDYWIDUALNYCH 21
ROZDZIAŁ II KREDYT MIESZKANIOWY JAKO FORMA FINANSOWANIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO PRZEZ POWSZECHNĄ KASĘ OSZCZĘDNOŚCI- BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA. 23
2.1 POJĘCIE I FUNKCJE KREDYTU MIESZKANIOWEGO 23
2.2. RODZAJE KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH I ICH CHARAKTERYSTYKA. 24
2.2.1 Kredyty „starego” portfela: 26
2.2.2 Kredyty „nowego” portfela: 27
2.3 REKONSTRUKCJA OFERTY KREDYTOWEJ PKO BP SA 47
2.3.1 „WŁASNY KĄT” 49
2.3.2 „NOWY DOM” 50
ROZDZIAŁ III OCENA DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ PKO BP SA NA CELE MIESZKANIOWE NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI UZYSKANEJ W W/W BANKU. 51
3.1. POZYCJA PKO BP SA W ZAKRESIE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW MIESZKANIOWYCH NA RYNKU KONKURENCYJNYM 51
3.1.1 Zestawienie parametrów kredytów mieszkaniowych 55
3.1.2 Miejsce PKO BP SA u rankingu ofert kredytowych z zakresu budownictwa mieszkaniowego. 57
3.2. SZCZEGÓŁOWE DANE DOTYCZĄCE UDZIELONYCH KREDYTÓW NA CELE MIESZKANIOWE 59
Zakończenie 71
BIBLIOGRAFIA 72
SPIS TABEL 76
SPIS WYKRESÓW 77
Streszczenie pracy 78

Plan zarządzania wspólnotą Rypin

I. ANALIZA CELÓW I OCZEKIWAŃ WŁAŚCICIELI 3
II. PODSTAWOWE INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI 4
1. Stan prawny nieruchomości i status właścicieli. 4
2. Lokalizacja ogólna – oznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego. 6
3. Lokalizacja szczegółowa 7
4. Opis i stan techniczny budynku i budowli. 7
5. Charakterystyka nieruchomości 12
6. Zawartość dokumentacji technicznej 13
7. Sposób zagospodarowania i wykorzystania nieruchomości. 14
8. Określenie potrzeb remontowych. 15
9. Obecny sposób zarządzania nieruchomością 17
10. Podsumowanie i wnioski. 18
III. ANALIZA RYNKU NIERUCHOMOŚCI 20
1. Określenie zasięgu rynku. 20
2. Klienci – potrzeby, preferencje i upodobania. 20
3. Konkurencyjne nieruchomości. 21
4. Analiza porównywalnych nieruchomości. 22
5. Podsumowanie i wnioski. 24
IV. BIEŻĄCA ANALIZA FINANSOWA. 25
1. Przychody i koszty 25
2. Możliwości zwiększenia przychodów i zmniejszenia kosztów. 29
3. Potencjalne źródła finansowania. 30
4. Określenie wartości nieruchomości. 30
5. Podsumowania i wnioski. 32
V. ANALIZA STRATEGICZNA 33
1. Mocne i słabe strony nieruchomości. 33
2. Określenie wariantów postępowania. 35
VI. OCENA WARIANTÓW POSTĘPOWANIA. 39
1. Skutki wdrożenia poszczególnych wariantów. 39
2. Wskazanie wariantu optymalnego 45
VII. PLAN REALIZACJI WSKAZANEGO WARIANTU. 47
VIII. PODSUMOWANIE PLANU I WNIOSKI KOŃCOWE. 48

Rola pośrednika na rynku nieruchomości

1. Pojęcie nieruchomości i rynku nieruchomości 2
1.1. Definicja i rodzaje nieruchomości 3
1.2. Rynek i otoczenia nieruchomości 6
2. Organizacja i instytucje jako czynnik rynku nieruchomości 11
2.1. Uczestnicy rynku nieruchomości 11
2.2. Marketing relacji na rynku nieruchomości 12
2.3. Rola zarządzającego nieruchomością 15
3. Rola pośrednika na rynku nieruchomości 18
3.1. Zawód pośrednika w Polsce 18
3.1. Czynności zawodowe wykonywane przez pośrednika 20
3.2. Obowiązek stałego doskonalenia kwalifikacji 23

Plan zarządzania nieruchomością (wspólnotą mieszkaniową) Warszawa

I. Wstęp 2
1.1. Cel opracowania planu zarządzania nieruchomością 2
1.2. Cele i oczekiwania właścicieli 3
1.3. Podstawy prawne zarządzania nieruchomością 4
II. Podstawowe informacje o nieruchomości 6
2.1. Stan prawny nieruchomości 6
2.2. Lokalizacja ogólna – przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego 6
2.3. Lokalizacja szczegółowa 7
2.4. Opis i stan techniczny budynku 8
2.5. Charakterystyka nieruchomości (dane techniczne i funkcjonalne) 11
2.6. Dokumentacja techniczna 12
2.7. Sposób wykorzystania nieruchomości 13
2.8. Określenie potrzeb remontowych 14
2.9. Obecny sposób zarządzania nieruchomością 15
2.10. Podsumowanie i wnioski 16
III. ANALIZA RYNKU NIERUCHOMOŚCI 17
3. 1. Określenie zasięgu rynku. 17
3.2. Klienci – potrzeby, preferencje i upodobania. 19
3.3. Konkurencyjne nieruchomości 21
3.4. Analiza porównywalnych nieruchomości. 22
3.5. Podsumowanie i wnioski. 23
IV. BIEŻĄCA ANALIZA FINANSOWA. 24
4.1. Przychody i koszty 24
4.2. Możliwości zwiększenia przychodów i zmniejszenia kosztów 26
4.3. Potencjalne źródła finansowania. 26
4.4. Określenie wartości nieruchomości. 27
4.5. Podsumowanie i wnioski 28
5. ANALIZA STRATEGICZNA 30
5.1. Mocne i słabe strony nieruchomości 30
5.2. Określenie wariantów postępowania 31
VI. OCENA WARIANTÓW POSTĘPOWANIA 33
6.1. Ustalenie stopy dyskonta. 33
6.2. Skutki wdrażania poszczególnych wariantów. 34
6.3. Wskazanie wariantu optymalnego 37
VII. PLAN REALIZACJI WSKAZANEGO WARIANTU 40
PODSUMOWANIE I WNIOSKI 42

Podatek od nieruchomości

Wstęp 3
Rozdział I. System podatkowy 4
1.1. Istota podatku 4
1.2. Rodzaje podatków 9
1.3. Podatki od nieruchomości w systemie podatkowym 16
Rozdział II. Podatek od nieruchomości, rolny i leśny jako element systemu opodatkowania nieruchomości 22
2.1. Pojęcie systemu opodatkowania nieruchomości 22
2.2. Charakterystyka podstawowych elementów konstrukcji podatkowych od nieruchomości podatku rolnego i leśnego 26
2.2.1. Podmiot podatków obciążających nieruchomości 26
2.2.2. Przedmiot opodatkowania 27
2.2.3. Podstawa opodatkowania 27
2.2.4. Stawki 30
2.2.5. Tryb i warunki płatności 31
2.2.6. Ulgi i zwolnienia w podatku od nieruchomości 32
2.3. Cechy wspólne podatków obciążające nieruchomości 35
Rozdział III. Założenia reformy 41
3.1. Podstawowe problemy związane z opodatkowaniem nieruchomości 41
3.2. Przesłanki reformy systemu opodatkowania nieruchomości 46
3.3. Ocena podstawowych założeń reformy opodatkowania nieruchomości 49
3.4. Ocena konstrukcji podatku od nieruchomości na tle ogólnych założeń reformy 54
3.5. Ocena dotychczasowych prac dotyczących reformy opodatkowania nieruchomości w Polsce 57
3.6. Propozycje zmian obciążających przepisów regulujących podatki obciążające władanie nieruchomością 59
Zakończenie 66
Bibliografia 67
Spis tabel 71