Tabele, rysunki oraz wykresy

Tabele, rysunki oraz wykresy

Sam sposób wykonania tabeli, rysunku czy wykresu jest dowolny – wszystko zależy od naszej koncepcji i założenia – jednak opis tabeli, rysunku czy wykresu już dowolny nie jest. Musimy pamiętać o przestrzeganiu zasady, że każda z nich musi mieć swój numer, tytuł i źródło:

  • numer staje się bardzo ważny w momencie, gdy w naszej pracy znajduje się więcej niż jedna tabela, wykres czy też rysunek a także, gdy jest ich tak bardzo dużo, że może być problem z umieszczeniem ich w spisie;
  • tytuł informuje o tym, co przedstawia dany rysunek, tabela czy wykres;
  • źródło informuje o tym skąd pochodzi dana tabela, wykres, rysunek i umieszczamy tu także imię, nazwisko, tytuł dzieła. Jeżeli te rzeczy były opracowane przez nas samych to wtedy piszemy „opracowanie własne”.

Rysunki wykonane za pomocą komputera powinniśmy wstawić do tekstu najlepiej w formie ramki graficznej, pośrodku strony z podpisem, który umieszczamy bezpośrednio pod rysunkiem. Numerujemy go zgodnie z kolejnością umieszczenia w naszej pracy.

Wzór rysunku i jego prawidłowego podpisania:

Rysunek 1. Elementy procesu komunikacji marketingowej.

Źródło: J. W. Wiktor, Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, PWN, Warszawa 2001, s. 12.

Dawniej numeracja często wyglądała inaczej – najpierw podawano numer rozdziału a później, po kropce kolejny numerem rysunku w danym rozdziale. Tytuł naszego rysunku wyglądałby wtedy następująco:

Rysunek 1.1. Elementy procesu komunikacji marketingowej.

Opis tabeli najlepiej będzie wyglądać, jeśli umieścimy go nad tabelą. Poniżej wzór prawidłowo wykonanej tabeli:

Tabela 1. Instrumenty komunikacji marketingowej.

INSTRUMENTY OPIS
Reklama Komunikat przekazywany odpłatnie za pośrednictwem mediów
Reklama w otoczeniu Komunikaty umieszczane na biletach, ofrankowaniu przesyłek pocztowych, paragonach, wlewach pomp benzynowych itd.; do tej kategorii należą również komunikaty tworzące elementy otoczenia, np. instala­cje plastyczne w centrach miast
Reklama prasowa Odpłatne komunikaty zamieszczane w prasie codziennej i periodykach
Reklama telewizyjna Filmy reklamowe emitowane w trakcie lub po zakończeniu programów telewizyjnych
Reklama radiowa Spoty dźwiękowe nadawane w radiu
Reklama zewnętrzna Tablice reklamowe (billboardy, plakaty, latawce itd.
Reklama na środkach transportu Plakaty na stacjach oraz w autobusach, pociągach i innych środkach transportu
Reklama w środkach transportu (zewnętrzna) Plakaty na karoseriach autobusów i taksówek oraz (w niektórych krajach) na zewnętrznych ścianach wagonów; ostatnio British Airways umieściły logo innych firm na ogonach samolotów
Artykuły prasowe Artykuły prezentujące nowe firmy lub produkty
Public Relations Zaplanowane, stale działania podejmowane w celu zyskania i utrwalenia dobrej reputacji firmy oraz osiągnięcia wzajemnego zrozumienia mię­dzy firmą a jej klientami
Sponsoring Finansowanie imprez artystycznych, sportowych i innych w celu zdobycia rozgłosu i umocnienia prestiżu firmy
Promocja sprzedaży Działania podejmowane w celu zwiększenia sprzedaży w krótkim okresie np. dystrybucja kuponów rabatowych, bezpłatnych próbek, sprzedaż dwóch produktów w cenie jednego
Sprzedaż osobista Bezpośredni kontakt handlowca z klientami w celu poznania i zaspokojenia ich indywidualnych potrzeb

Źródło: J. Blythe, Komunikacja marketingowa, Warszawa 2002, s. 50.

Jeśli w swojej pracy musimy umieścić także wzory matematyczne najlepiej będzie zrobić to przy pomocy edytora równań i umieścić na środku. Pod każdym wzorem powinniśmy umieścić legendę do występujących w nim oznaczeń literowych oraz ich miana. W nawiasie umieszczamy numer rozdziału oraz kolejny numer wzoru w danym rozdziale. Przykładowy wzór może wyglądać w ten sposób:

 

(3.1)

Jeśli chodzi o wykresy powinniśmy zastosować te samy zasady, co do rysunków, czyli umieszczamy je pośrodku strony z podpisem bezpośrednio pod nim. Do wykresów nie używamy osobnej numeracji. Osie naszego wykresu powinny być opisane, jeżeli na jednym wykresie znajduje się klika słupków czy krzywych to wtedy należy podać legendę albo je pokolorować. Wykresy numerujemy według wzoru podanego poniżej:

Wykres 1. Wzrost liczby hoteli w Polsce w latach 2000-2017

Źródło: J. Miklewski, Spowolnienie czy zadyszka, „Świat hoteli” 2018, nr 7-8 (Wydanie specjalne. Raport 2018. Rynek hotelarski w Polsce), s. 5