Prace dyplomowe z dziedziny: Ubezpieczenia

prace dyplomowe z ubezpieczeń

Analiza ubezpieczeń dla małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie PZU S.A.

dwa pierwsze rozdziały pracy dyplomowej

Rozdział I. Ryzyka i definicje 3
1. Ryzyko w działalności małych i średnich przedsiębiorstw 4
1.1. Definicje małych średnich przedsiębiorstw 5
1.2. Analiza ryzyk w działalności małych i średnich przedsiębiorstw 8
2. Rola procesu zarządzania ryzykiem w działalności małych i średnich przedsiębiorstw 15
2.1. Proces zarządzania ryzykiem 16
2.2. Identyfikacja i metody procesu zarządzania ryzykiem 18
Rozdział II. Ubezpieczenie jako metoda finansowania ryzyka 22
1. Definicje ubezpieczenia , funkcje 22
2. Działalność ubezpieczeniowa i podmioty świadczące ochronę 27
2.1. Umowa ubezpieczenia 30
3. Rola agenta i brokera w tworzeniu ochrony ubezpieczeniowej 33
4. Oferta ubezpieczeń dla małych i średnich przedsiębiorstw 36

Systemy powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce i w Unii Europejskiej

Wstęp 3
Rozdział I. STRUKTURA SYSTEMU UBEZPIECZEŃ W POLSCE 5
1. Pojęcie i klasyfikacja systemu ubezpieczeniowego 5
2. System organizacyjny ubezpieczeń 11
3. Ubezpieczeni 14
4. Płatnicy składek 19
5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych 21
Rozdział II. PRODUKTY UBEZPIECZENIOWE 26
1. Definicja i elementy produktu ubezpieczeniowego 26
2. Specyfika produktów ubezpieczeniowych 31
3. Klasyfikacja produktów ubezpieczeniowych 40
Rozdział III. UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE W POLSCE 48
1. Rozwój ubezpieczeń zdrowotnych 48
2. Rola publicznego systemu ochrony zdrowia 52
2.1. Publiczne ubezpieczenia zdrowotne w Polsce 54
2.2. Prywatne ubezpieczenia zdrowotne w Polsce 57
3. Działalność qasi – ubezpieczeniowa 61
4. Perspektywy rozwoju rynku ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce 63
Rozdział IV. PRYWATNE UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE W UNII EUROPEJSKIEJ 67
1. Uwarunkowania rozwoju ubezpieczeń zdrowotnych w Unii Europejskiej 67
2. Rynek prywatnych ubezpieczeń w Unii Europejskiej 70
2.1. Produkty 70
2.2. Klienci 74
2.3. Charakterystyka operatorów rynkowych 75
2.4. Finansowa charakterystyka rynku 77
3. Perspektywy rozwoju rynku ubezpieczeń zdrowotnych w Unii Europejskiej 79
Zakończenie 87
Bibliografia 89
Spis tabel i rysunków 92

Ubezpieczenia wypadkowe

dwa pierwsze rozdziały pracy dyplomowej

Rozdział I. Istota ubezpieczeń społecznych 2
1.1. Pojęcia ubezpieczenia społecznego 2
1.2. Konstytucyjne podstawy zabezpieczenia społecznego 5
1.3. Ubezpieczeniowa metoda zabezpieczenia społecznego 10
1.4. Ubezpieczenia społeczne jako materia ustawowa 14
1.5. Rodzaje ubezpieczeń społecznych– ubezpieczenie wypadkowe 22
Rozdział II. Problematyka ubezpieczeń wypadkowych 33
2.1. Zakres podmiotowy ubezpieczenia wypadkowego 34
2.2. Składka na ubezpieczenie wypadkowe 37
2.2.1 Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe oraz jej ustalanie 38
2.2.2. Sankcje za nieprawidłowe ustalenie składki wypadkowej 44
2.2.3 Dodatkowe informacje 45
2.3. Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego 47
2.3.1 Świadczenia zasiłkowe 52
2.3.2 Świadczenia odszkodowawcze 54
2.3.3. Świadczenia rentowe oraz dodatki do tych świadczeń 57
2.4. Brak prawa do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego 60

Reforma systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. Pojęcie i ewolucja ubezpieczeń społecznych 3
1.1. Pojęcie ubezpieczeń społecznych 3
1.2. Rys historyczny ubezpieczeń społecznych w Polsce 10
ROZDZIAŁ II. Kryzys systemu emerytalnego w Polsce 18
2.1. Funkcjonowanie systemu przed rokiem 1999 18
2.2. Konsekwencje pozostawienia starego systemu 23
ROZDZIAŁ III. Reforma ubezpieczeń społecznych w Polsce 37
3.1. Ogólna charakterystyka nowego systemu 37
3.2. Filar I – Zreformowany ZUS 43
3.3. Filar II – Otwarte Fundusze Emerytalne 44
3.4. Filar III – Pracownicze Programy Emerytalne 47
3.4.1. Indywidualne Konta Emerytalne 49
ZAKOŃCZENIE 53
BIBLIOGRAFIA 55
SPIS TABEL 57

Przestępczość ubezpieczeniowa na przykładzie ubezpieczeń majątkowych

Wstęp
Rozdział 1. Ochrona rynku ubezpieczeniowego
1.1. Ekonomiczna ochrona rynku ubezpieczeniowego
1.2. Administracyjna ochrona rynku ubezpieczeniowego
1.3. Prawnokarna ochrona rynku ubezpieczeniowego
Rozdział 2. Charakterystyka przestępstw ubezpieczeniowych w Polsce
2.1. Pojęcie przestępstwa ubezpieczeniowego
2.2. Typy przestępstw ubezpieczeniowych
2.3. Sprawcy przestępstw ubezpieczeniowych
2.4. Przykłady przestępstw ubezpieczeniowych
Rozdział 3. Mechanizmy przestępczej działalności ubezpieczeniowej oraz sposoby przeciwdziałania im
3.1. Wyłudzenia odszkodowań z ubezpieczeń komunikacyjnych
3.2. Wyłudzenia związane z ubezpieczeniami mienia od ognia
3.3. Wyłudzenia odszkodowań za upozorowane kradzieże
3.4. Pracownicze zagarnięcia na szkodę zakładów ubezpieczeń
3.5. Wyłudzenia związane z ubezpieczeniami umów ratalnych i leasingowych
Rozdział 4. Przestępczość ubezpieczeniową w Polsce i na świecie
4.1. Skala zjawiska na świecie i w Polsce
4.2. Ekonomiczne skutki przestępstw ubezpieczeniowych
4.3. Środki zapobiegania przestępczości ubezpieczeniowej
4.3.1. Środki ekonomiczne
4.3.2. Środki prawne
4.4. Zwalczanie przestępczości ubezpieczeniowej
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków

Analiza strategiczna Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta

Wstęp 2
Rozdział I. Strategie przedsiębiorstw 4
1.1. Pojęcie strategii 4
1.2. Podstawowe klasyfikacje strategii 7
1.3. Wybrane strategie firmy 12
1.3.1. Strategia kosztowa 12
1.3.2. Strategia integracji pionowej 14
1.4. Elementy strategii działania przedsiębiorstwa 16
1.5. Strategia jako etap zarządzania strategicznego 19
1.6. Formułowanie strategii działania przedsiębiorstwa 21
Rozdział II. Wybrane metody analizy strategicznej stosowane w procesie formułowania strategii 29
2.1. Pojęcie, klasyfikacja, zakres analizy strategicznej 29
2.2. Analiza mocnych i słabych stron 36
2.3. Analiza kluczowych czynników sukcesu 42
Rozdział III. Charakterystyka Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta 50
3.1. Historia i opis spółki 50
3.2. Władze 53
3.3. Produkty 54
3.4. Wyniki finansowe 64
Rozdział IV. Analiza strategiczna Towarzystwa Ubezpieczeń i reasekuracji Warta 68
1. Analiza makrootoczenia 68
2. Analiza otoczenia konkurencyjnego 77
3. Analiza potencjału strategicznego 83
4. Analiza SWOT 85
5. Wnioski 86
Zakończenie 88
Bibliografia 89
Spis tabel i rysunków 91

Ubezpieczenie kredytów

Wstęp 3
Rozdział 1. Ogólna charakterystyka ubezpieczeń majątkowych 5
1.1. Ubezpieczenie – jego istota i funkcje 5
1.2. Klasyfikacja i rodzaje ubezpieczeń 19
Rozdział 2. Kredyty i ich rodzaje 26
2.1. Kredyty i ryzyko z tym związane 26
2.1.1. Kredyty hipoteczne 30
2.1.2. Kredyty konsumpcyjne 36
2.1.3. Faktoring 38
2.2. Formy zabezpieczeń, gwarancje 41
Rozdział 3. Charakterystyka wybranego towarzystwa ubezpieczeniowego, które zajmuje się tego typu ubezpieczeniami [TU „Europa”] 47
1. Podstawowe produkty działalności 47
2. Zakres ubezpieczenia kredytów 57
Zakończenie 67
Bibliografia 70
Spis tabel 73
Spis rysunków 74

Ubezpieczenie jako zabezpieczenie spłaty kredytu konsumenckiego

Wstęp 3
Rozdział 1. Ryzyko związane z działalnością kredytową 5
1. Aspekty formalno prawne działalności kredytowej banku 5
1.1. Bank i zasady jego działania 10
1.2. Funkcje banków 15
2. Rodzaje i funkcje kredytów 19
3. Instrumenty zarządzania ryzykiem kredytowym 33
Rozdział 2. Zabezpieczenia prawne kredytów i kryteria ich wyboru 41
2.1. Zabezpieczenia osobiste 46
2.2. Zabezpieczenia rzeczowe 50
2.3. Możliwość wyboru zabezpieczenia kredytu w GE Money Bank S.A. 57
Rozdział 3. Formy zabezpieczenia transakcji kredytowych za pomocą ubezpieczeń finansowych 63
3.1. Rodzaje zabezpieczeń stosowanych w ryzyku kredytowym 63
3.2. Umowa kredytowa a ryzyko transakcji kredytowej 69
3.3. Gwarancje ubezpieczeniowe 74
3.4. Ubezpieczenie kredytu a gwarancja ubezpieczeniowa 79
Rozdział 4. Kryteria doboru formy zabezpieczenia w działalności GE Money Bank S.A. 81
4.1. Kredyt na zakup towarów i usług 89
4.2. Kredyt gotówkowy 98
4.3. Kredyt samochodowy 106
4.4. Badanie rynku bankowych zabezpieczeń hipotecznych w miasta Szczecinie i powiecie polickim 111
Zakończenie 119
Bibliografia 121
Spis tabel i rysunków 125
Aneks 126

Prawo i obowiązek korzystania ze świadczeń zdrowotnych

WSTĘP

Rozdział I Zagadnienia wprowadzające

1) Wyjaśnienie podstawowych pojęć – (świadczenie zdrowotne, świadczeniodawca, świadczeniobiorca)
2) Podstawy prawne korzystania ze świadczeń zdrowotnych – (międzynarodowe, wspólnotowe, polskie)

Rozdział II Administracja świadczeń zdrowotnych i zasady ich finansowania

1) Rola administracji publicznej w organizacji opieki zdrowotnej
2) Podmioty uprawnione do świadczenia usług zdrowotnych
3) Zasady finansowania świadczeń zdrowotnych

Rozdział III Prawo obywatela do świadczeń zdrowotnych

1) Publicznoprawny charakter świadczenia zdrowotnego
2) Zakres i kryteria dostępności do świadczeń zdrowotnych
2.1 Gwarantowane świadczenia opieki zdrowotnej – Świadczenia zdrowotne rzeczowe i świadczenia towarzyszące
2.2 Świadczenia specjalistyczne i wysokospecjalistyczne
3) Prawa obywateli do świadczeń medycznych w innych państwach UE

Rozdział IV Obowiązki obywatela w zakresie świadczeń zdrowotnych

1) Zakres i charakter prawny nałożonych obowiązków korzystania ze świadczeń zdrowotnych
2) Obowiązek poddania się leczeniu
3) Przymusowa hospitalizacja
4) Inne rodzaje obowiązków
5) Obowiązkowe świadczenia zdrowotne na obszarze UE

Rozdział V Ochrona prawna osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych

1) Podmioty zapewniające ochronę praw pacjenta.
2) Kontrola prawna stosowanych obowiązków i przymusu w świadczeniach zdrowotnych,
3) Ocena możliwości realizacji świadczeń zdrowotnych i gwarancji prawnych – ankieta

Zakończenie

Bibliografia

ZUS w zreformowanym systemie ubezpieczeń społecznych

Wstęp 5

Rozdział I.
Istota i rozwój ubezpieczeń społecznych w Polsce 7
1. Powstanie i rozwój systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce 7
2. Definicja ubezpieczenia 19
3. Ubezpieczenia społeczne 25

Rozdział II.
Nowy system emerytalny w Polsce 43
1. Charakterystyka zmian w systemie emerytalnym 43
2. Reforma systemu ubezpieczeń społecznych – konsekwencje dla pracodawców 50
3. Pracownicze Programy Emerytalne – III filar 57

Rozdział III.
Funkcjonowanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Polsce 67
1. Zakres działania i zadania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 67
2. Zasady obejmowania ubezpieczeniami społecznymi 77
3. Ustalanie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych 86

Rozdział IV.
Ocena działalności ZUS na podstawie Oddziału ZUS w Piasecznie 101
1. Organizacja pracy Inspektoratu 101
2. Działalność Inspektoratu 103
3. Ocena funkcjonowania placówki ZUS w Piasecznie 111

Zakończenie 121
Bibliografia 123
Spis schematów i tabel 129