Prace dyplomowe z kierunku Ubezpieczenia

prace dyplomowe z ubezpieczeń

System opieki zdrowotnej Polski i USA – analiza porównawcza

Wstęp 2

Rozdział I. System opieki zdrowotnej w Polsce 6
1.1. Charakterystyka systemu opieki zdrowotnej w Polsce 6
1.2. Narodowy Fundusz Zdrowia 8
1.3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych 18

Rozdział II. System opieki zdrowotnej w Polsce po wstąpieniu do Unii Europejskiej 21
2.1. Koordynacja w ramach Unii Europejskiej 21
2.2. Ujednolicanie przepisów prawnych państw członkowskich 25
2.3. Problemy polskiego systemu opieki zdrowotnej 29

Rozdział III. System opieki zdrowotnej w USA 32
3.1. Struktura systemu opieki zdrowotnej 32
3.2. Reforma systemu opieki zdrowotnej 33
3.2.1. Rola rządu 33
3.2.2. „Idealny system opieki zdrowotnej” 38
3.3. Wdrożenie reformy 45

Zakończenie 47
Bibliografia 51

Wstęp

Zdrowie stanowi wielostronną wartość jednostkową i społeczną. Stan zdrowia społeczeństwa wpływa na jego potencjał wytwórczy i pomyśl­ność życiową obywateli. W rezultacie, ochrona zdrowia stała się z czasem jednym z najważniejszych segmentów polityki społecznej współczesnych państw.

Równoczesne postępy w dziedzinie medycyny i nauk wspoma­gających jej rozwój, nieustannie poszerzają możliwości w zakresie pro­filaktyki i leczenia chorób oraz przedłużania życia. Rozbudowie ulega sieć instytucji i placówek profilaktyczno-leczniczych, rehabilitacyjnych i opiekuńczych. Do wzrostu potrzeb w tym zakresie przyczynił się także postępujący proces starzenia się społeczeństwa. Zrozumiałe, że musi to rzutować na poziom wydatków w dziedzinie ochrony zdrowia. Ich udział w dochodzie narodowym ulega dynamicznemu powiększaniu.

Ekono­miczne aspekty ochrony zdrowia stały się centralnym zagadnieniem dla wszystkich zainteresowanych jej aktualnym funkcjonowaniem i dalszym rozwojem. Rodzi to szereg pytań dotyczących polityki zdrowotnej, wy­boru preferowanych kierunków rozwoju, zakresu odpowiedzialności pań­stwa za zdrowie jednostki, organizacji i finansowania publicznych zakła­dów opieki zdrowotnej, itp.

Celem pracy jest zaprezentowanie systemu opieki zdrowotnej Polski i USA.

Praca składa się z trzech rozdziałów.

W pierwszym rozdziale zaprezentowany jest system opieki zdrowotnej w Polsce, a więc: charakterystyka systemu opieki zdrowotnej w Polsce, Narodowy Fundusz Zdrowia oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych.

W drugim rozdziale opisany jest system opieki zdrowotnej w Polsce po wstąpieniu do Unii Europejskiej, a więc: koordynacja w ramach Unii Europejskiej, ujednolicanie przepisów prawnych państw członkowskich oraz problemy polskiego systemu opieki zdrowotnej.

W trzecim rozdziale przedstawiony jest system opieki zdrowotnej w USA, a więc: struktura systemu opieki zdrowotnej, reforma sytemu opieki zdrowotnej oraz wdrożenie reformy.

[…]

Rynek Otwartych Funduszy Emerytalnych w Polsce

Wstęp 3

Rozdział I. Reforma emerytalna w Polsce 5
1.1. Zabezpieczenia emerytalne w Polsce międzywojennej. 5
1.2. System emerytalny obowiązujący do 1998 roku. 7
1.3. Podstawowe założenia nowego systemu emerytalnego 15
1.4. Konstrukcja nowego systemu emerytalnego 20

Rozdział II. II filar emerytalny – elementy i ich role w systemie emerytalnym 25
2.1. Powszechne Towarzystwo Emerytalne 25
2.2. Otwarty Fundusz Emerytalny 26
2.3. Członkowie otwartych funduszy emerytalnych 28
2.4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych 30
2.5. Bank depozytariusz 32
2.6. Fundusz Gwarancyjny 32
2.7. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych 33
2.8. Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi 35
2.9. Agent rejestrowy 36
2.10. Pośrednicy akwizycyjni 37

Rozdział III. Otwarte Fundusze Emerytalne jako sektor usług finansowych 46
3.1. Banki i ich strategie wobec reformy emerytalnej 46
3.2. Czynniki wyboru funduszy emerytalnych 53
3.2.1. Parametry produktu 57
3.2.2. Cena produktu 58
3.2.3. Wiarygodność funduszu 61
3.2.4. Jakość obsługi 63

Rozdział IV. Analiza porównawcza otwartych funduszy emerytalnych w Polsce 65
4.1. Profile funduszy emerytalnych 65
4.2. Porównanie według osiągniętych stóp 66
4.3. Struktura portfela 68
4.4. Porównanie według wartości aktywów 70
4.5. Porównanie według pobieranych prowizji 72
4.6. Najkorzystniejsza strategia zachowania członka OFE 74

Zakończenie 80

Bibliografia 85

Spis tabel 88

Spis rysunków 89

Rozwój pośrednictwa ubezpieczeniowego w Polsce

Wstęp 2

Rozdział I. Struktura systemu ubezpieczeń w Polsce 4
1.1. Pojęcie i rodzaje ubezpieczeń 4
1.2. Podstawy prawne działalności ubezpieczeniowej w Polsce 11
1.3. System ubezpieczeń w Polsce 15

Rozdział II. Rozwój pośrednictwa ubezpieczeniowego 23
2.1. Agent i jego rola w rynku ubezpieczeniowym 23
2.2. Broker i jego rola w rynku ubezpieczeniowym 29
2.3. System szkoleń ubezpieczeniowych dla pośredników 35

Rozdział III. Analiza działalności agentów i brokerów ubezpieczeniowych w Polsce 41
3.1. Regulacje Unii Europejskiej w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego 41
3.2. Analiza rozwoju pośrednictwa ubezpieczeniowego w Polsce 48
3.3. Rozwój usług agencyjnych 50
3.4. Rozwój usług brokerskich 56
3.5. Wnioski z przeprowadzonej analizy 61

Zakończenie 63
Bibliografia 67
Spis rysunków 72
Spis tabel 73

Praca składa się z trzech rozdziałów.

W rozdziale pierwszym ukazano strukturę systemu ubezpieczeń w Polsce. W rozdziale tym scharakteryzowano pojęcie ubezpieczenia oraz przedstawiono rodzaje ubezpieczeń. Przedstawiono także podstawy prawne działalności ubezpieczeniowej w Polsce oraz omówiono system ubezpieczeń w naszym kraju.

W rozdziale drugim omówiono rozwój pośrednictwa ubezpieczeniowego. W rozdziale tym ukazano postać agenta i brokera oraz scharakteryzowano ich rolę na rynku ubezpieczeniowym. Ponadto w tej części pracy omówiono system szkoleń ubezpieczeniowych dla pośredników.

W rozdziale trzecim dokonano analizy działalności agentów i brokerów ubezpieczeniowych w Polsce. Badania rozpoczęto od omówienia regulacji Unii Europejskiej w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego. Następnie dokonano analizy rozwoju pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz zbadano rozwój usług agencyjnych i brokerskich.

Oferta rynku ubezpieczeniowego dla gospodarstw domowych

praca dyplomowa z ubezpieczeń

Wstęp 3

Rozdział I. Pojęcie i istota gospodarstwa domowego 5
1.1. Definicja gospodarstwa domowego 5
1.2. Klasyfikacja gospodarstw domowych 7
1.3. Funkcje gospodarstw domowych 11
1.4. Cel główny działalności gospodarstw domowych 13
1.5. Otoczenie gospodarstw domowych 17

Rozdział II. Ubezpieczenia gospodarstw domowych w świetle teorii 20
2.1. Pojęcie ubezpieczeń 20
2.2. Ubezpieczenie ruchomości domowych 25
2.3. Ubezpieczenie mienia w piwnicy, na strychu, w komórkach tej samej posesji oraz w garażu 33
2.4. Ubezpieczenie stałych elementów mieszkania oraz nieruchomości 34
2.5. Dodatkowy zakres ubezpieczenia 34

Rozdział III. Oferta rynku ubezpieczeniowego dla gospodarstw domowych. Przegląd wybranych towarzystw ubezpieczeniowych 46
3.1. Oferta UNIQA 46
3.2. Oferta Allianz Polska 49
3.3. Oferta Generali Towarzystwa Ubezpieczeń SA 52
3.4. Podsumowanie i ocena oferty rynkowej 55

Zakończenie 57
Bibliografia 61
Spis rysunków 64

Działalność lokacyjna otwartych funduszy emerytalnych

Wstęp 2

Rozdział I. Reforma systemu emerytalnego 5
1.1. Systemy emerytalne do 1998 roku 5
1.2. Założenia nowego systemu emerytalnego 7
1.3. Filary nowego systemu 10
1.3.1. Pierwszy filar 15
1.3.2. Drugi filar 17
1.3.3. Trzeci filar 22
1.4. Powszechne Towarzystwa Emerytalne 28

Rozdział II. Charakterystyka Otwartych Funduszy Emerytalnych 32
2.1. Powstanie OFE 32
2.2. Konstrukcja prawna OFE 38
2.3. Zasady i istota działania OFE 42

Rozdział III. Polityka lokacyjna otwartych funduszy emerytalnych 55
3.1. Forma lokowania kapitału przez OFE 55
3.1. Strategie inwestycyjne OFE 62
3.2. Opis ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityka lokacyjną OFE 65
3.3. Planowane kierunki rozwoju działalności lokacyjnej 67

Zakończenie 70
Bibliografia 72
Spis rysunków, tabel i schematów 76

Atrakcyjność ubezpieczeń majątkowych na rynku polskim ze szczególnym uwzględnieniem ubezpieczeń komunikacyjnych

Wstęp 2

Rozdział I. Ogólne zagadnienia z zakresu ubezpieczeń 5
1.1. Rys historyczny ubezpieczeń 5
1.2. Definicje ubezpieczeń 8
1.3. Klasyfikacja ubezpieczeń 13
1.4. Rola ubezpieczeń 22

Rozdział II. Charakterystyka rynku ubezpieczeń majątkowych w Polsce 26
2.1. Pojęcie ubezpieczeń majątkowych 26
2.2. Podstawy prawne działalności ubezpieczeniowej w Polsce 26
2.3. Struktura ubezpieczeń majątkowych w Polsce 31
2.4. Obecna sytuacja na polskim rynku ubezpieczeń majątkowych 40

Rozdział III. Ubezpieczenia komunikacyjne 43
3.1. Ubezpieczenia komunikacyjne AC, OC NW oraz ASSISTANCE 43
3.2. Umowa ubezpieczenia i jej elementy 47
3.3. Wysokość składki oraz zakres ochrony ubezpieczeniowej 53
3.4. Likwidacja szkód 57

Rozdział IV. Atrakcyjność ubezpieczeń majątkowych na przykładzie przedsiębiorstwa HDI Asekuracja TU S.A. 61
4.1. Charakterystyka powstania i działalność marketingowa towarzystwa HDI Asekuracja TU S.A. 61
4.2. Oferta ubezpieczeniowa towarzystwa HDI Asekuracja TU S.A. 64
4.3. Konkurencyjność innych towarzystw ubezpieczeniowych oraz ich procentowy udział w rynku ubezpieczeń na podstawie dokonanych analiz 74
4.4. Atrakcyjność ubezpieczeń majątkowych w świetle opinii klientów (ankieta) 78
4.4.1. Metodologia badania 78
4.4.2. Pytania ankietowe i wyniki ankiety 81

Zakończenie 85
Bibliografia 86
Spis rysunków 91
Spis tabel 92
Spis wykresów 93
Załącznik 94

Analiza rynku ubezpieczeń na życie w Polsce

Wstęp 2

Rozdział I. Istota oraz funkcje ubezpieczeń 3
1.1. Historia ubezpieczeń w Polsce 3
1.2. Funkcje, istota oraz rola ubezpieczeń 8
1.3. Kryteria podziału ubezpieczeń 17
1.4. Podział ubezpieczeń społecznych 21

Rozdział II. Ubezpieczenie na życie jako element systemu ubezpieczeń społecznych 24
2.1. Pojęcie i funkcje ubezpieczenia na życie 24
2.1.1. Istota ubezpieczenia na życie 24
2.1.2. Funkcja ochronna ubezpieczenia na życie 26
2.1.3. Funkcja oszczędnościowa ubezpieczenia na życie 30
2.2. Umowa ubezpieczenia na życie 34
2.2.1. Pojęcie i przedmiot umowy 34
2.2.2. Suma i składka ubezpieczeniowa 37
2.2.3. Świadczenie ubezpieczeniowe 39
2.3. Klasyfikacja produktów ubezpieczeń na życie 40

Rozdział III. Rynek ubezpieczeń na życie w Polsce 45
3.1. Rynek ubezpieczeń w Polsce 45
3.2. Podział rynku ubezpieczeniowego między zakłady ubezpieczeniowe 53
3.3. Analiza ubezpieczeń na życie na podstawie pięciu największych zakładów ubezpieczeniowych 56

Zakończenie 63
Bibliografia 65
Spis rysunków 68
Spis tabel 69
Spis wykresów 70

Analiza działalności Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie SA

Wstęp 2

Rozdział I. Ubezpieczenia na życie w świetle literatury przedmiotu 4
1. Klasyfikacja ubezpieczeń 4
2. Pojęcie ubezpieczenia na życie 17
3. Zasady i cele ubezpieczeń na życie 20

Rozdział II. PZU Życie SA na Polskim rynku ubezpieczeń na życie 26
1. Rynek ubezpieczeń na życie w Polsce 26
2. Związki PZU Życie SA z Grupą PZU 35
3. Cele działania PZU Życie SA 38

Rozdział III. Rozwój PZU Życie SA 48
1. Liczba ubezpieczonych 48
2. Wielkość składek 50
3. Dochody 55

Zakończenie 62
Bibliografia 65
Spis tabel 68
Spis rysunków 69

Zarządzanie szkoleniami w towarzystwie ubezpieczeniowym na przykładzie Amplico Life SA

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ 1. SZKOLENIE I DOSKONALENIE PERSONELU A KWESTIA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI 5
1.1. MIEJSCE POLITYKI PERSONALNEJ W ZARZĄDZANIU ORGANIZACJĄ 5
1.2. ROLA SZKOLENIA WE WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI 13
1.3. PLANOWANIE STRATEGII ROZWOJU PERSONELU 18
1.4. SZKOLENIA PRACOWNICZE JAKO ELEMENT SKŁADOWY SYSTEMU MOTYWACYJNEGO ORAZ KULTURY ORGANIZACJI 26

ROZDZIAŁ 2. ETAPY PROCESU SZKOLENIA 36
2.1. ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH 39
2.1.1. Czynniki wpływające na efektywność organizacji 39
2.1.2. Identyfikacja potrzeb szkoleniowych na poziomie stanowiska pracy 45
2.1.3. Identyfikacja indywidualnych potrzeb szkoleniowych 47
2.1.4. Integracja trzech poziomów analizy 51
2.2. RODZAJE SZKOLEŃ 53
2.3. METODY SZKOLENIOWE 56
2.3.1. Metody szkoleniowe z oderwaniem od pracy 56
2.3.2. Metody szkoleniowe bez oderwania od pracy 61
2.4. OCENA ZMIAN ZACHODZĄCYCH W WYNIKU SZKOLENIA 63
2.4.1. Narzędzia służące sprawdzaniu stopnia przyswojenia nowych wiadomości 63
2.4.2. Sprawdzanie postępów w zdobywaniu nowych umiejętności 66
2.4.3. Sprawdzanie stopnia zmiany postaw i zachowań 68
2.4.4. Zmiana efektywności organizacji 70
2.4.5. Ocena rentowności szkoleń 72

ROZDZIAŁ 3. ANALIZA POLITYKI SZKOLENIOWEJ W BRANŻY UBEZPIECZENIOWEJ NA PRZYKŁADZIE FIRMY AMPLICO LIFE S.A. 77
3.1. RODZAJE I SPECYFIKA SZKOLEŃ UBEZPIECZENIOWYCH 77
3.2. HISTORIA I CHARAKTERYSTYKA FIRMY AMPLICO LIFE S.A. 79
3.3. POLITYKA SZKOLENIOWA W AMPLICO LIFE S.A. 81
3.3.1. Procedury realizacji szkoleń wewnętrznych w Amplico Life S.A. 81
3.3.2. Rodzaje szkoleń w Amplico Life S.A. 84
3.3.3. Realizacja zadań szkoleniowych w Amplico Life S.A. 92
3.4. PODSUMOWANIE 95

ZAKOŃCZENIE 96
BIBLIOGRAFIA 98
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 102

Świadczenia przysługujące pracownikowi w czasie choroby

Wstęp 2

Rozdział 1 Ogólna charakterystyka sytuacji pracownika w związku z chorobą 4
1.1. Pojęcie niezdolności do pracy wskutek choroby w prawie pracy i prawie ubezpieczeń społecznych 4
2.2. Zasady wystawiania zaświadczeń lekarskich 9
3.3. Kontrola prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy 13
4.4. Ochrona stosunku pracy w czasie choroby 15

Rozdział II. Wynagrodzenie za czas choroby 25
2.1. Przesłanki prawne do wynagrodzenia za czas choroby 25
2.2. Wysokość wynagrodzenia chorobowego 30
2.3. Okres prawa do wynagrodzenia za czas choroby 32
2.4. Kontrola zwolnień lekarskich przez pracodawcę 39

Rozdział III. Świadczenia z ubezpieczenia społecznego 45
3.1. Zasiłek chorobowy 45
3.1.1. Ustalenie prawa do zasiłku chorobowego 45
3.1.2. Okres wyczekiwania na prawo do zasiłku chorobowego 46
3.1.3. Czasookres prawa do zasiłku chorobowego 46
3.1.4. Wysokość zasiłku chorobowego 47
3.1.5. Podmioty uprawnione do wypłaty zasiłku chorobowego 50
3.1.6. Utrata prawa do zasiłku chorobowego 50
3.1.7. Kontrola zwolnień lekarskich przez ZUS 51
2.2. Świadczenie rehabilitacyjne 56
2.2.1. Prawo do świadczenia rehabilitacyjnego 56
2.2.2. Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego 57
2.2.3. Okres pobierania świadczenia rehabilitacyjnego 58
2.2.4. Brak prawa do świadczenia rehabilitacyjnego 59
2.2.5. Podmioty wypłacające świadczenia rehabilitacyjnego 60

Zakończenie 62
Bibliografia 64
Spis rysunków 68