Prace dyplomowe z kierunku: Politologia

Politologię można określić jako naukę, której przedmiotem badań jest polityka i życie polityczne.
Funkcja regulacyjna politologii dotyczy podporządkowania i ujednolicania działań politycznych. Realizowana jest w oparciu o normy polityczne jak również stabilizację działań politycznych. Istotnym jest, że brak właściwej unifikacji podejmowanych działań system polityczny nie miałby możliwości prawidłowego funkcjonowania.
Funkcja socjalizacji politycznej dotyczy procesu wdrażania i włączania się członków społeczności w kulturę polityczną. Oznacza to pogłębianie i nabywanie wiedzy o danym systemie politycznym jak również kreowanie poglądów wraz z postawami politycznymi oraz kształtowaniem hierarchii wartości politycznych.
Rola funkcji integracyjnej polega na tworzeniu podstaw do koordynacji działań politycznych. Funkcja ta polega tez na współdziałaniu bądź współpracy jednostek i grup w chęci osiągnięcia danych wartości i dóbr. Widać tu wyraźny związek z motywacją i wyjaśnianiu celowości faktycznych instytucji i norm politycznych jak również zasad organizacji i działalności systemów politycznych.

Poniżej oferowane przez nas prace dyplomowe z politologii

Instrumenty polityki społecznej w procesie zatrudnienia

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. POLITYKA SPOŁECZNA WOBEC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POLSCE 5
1.1. Pojęcie niepełnosprawności w polityce społecznej 5
1.2. Cele i zasady realizacji polityki społecznej wobec niepełnosprawnych 16

ROZDZIAŁ II. PROBLEMY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA POLSKIM RYNKU PRACY 27
2.1. Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych w Polsce 27
2.2. Bariery aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych 35

ROZDZIAŁ III. INSTRUMENTY WSPIERAJĄCE ZATRUDNIENIE ORAZ REHABILITACJĘ ZAWODOWĄ OSÓB O OBNIŻONEJ SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ 45
3.1. Podstawy polityki zatrudnienia osób niepełnosprawnych 45
3.2. Instytucje wspomagające poszukiwanie pracy przez osoby z ograniczoną sprawnością 48
3.3. Cele rozwoju Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 53
3.4. Świadczenia pomocy społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych 55

ROZDZIAŁ IV. OCENA AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POLSCE 64
4.1. Metodologia badań 64
4.2. Wywiad z ekspertem: aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych 68
4.3. Wyniki ankiety 70
4.4. Podsumowanie i wnioski 74

ZAKOŃCZENIE 77
BIBLIOGRAFIA 79
SPIS TABEL 83
SPIS RYSUNKÓW 84
SPIS WYKRESÓW 85
ZAŁĄCZNIK 86

Działalność Caritas Polska. Analiza problemu na przykładzie Diecezji Warszawsko-Praskiej

Streszczenie 2
Wstęp 3

Rozdział I. Podstawy prawne działalności Caritas Polska 9
1.1. Ustawowe podstawy działalności Caritas Polska 9
1.2. Podstawowe założenia statutowe 24

Rozdział II. Charakterystyka stowarzyszenia Caritas Polska 29
2.1. Tradycja działalności Caritas Polska 29
2.2. Struktura organizacyjna Caritas Polska 37

Rozdział III. Działalność charytatywna Caritas Polska 40
3.1. Działalność charytatywno – opiekuńcza Caritas Polska 40
3.2. Zagraniczna działalność Caritas Polska 41
3.3. Działalność Caritas Polska na rzecz Polonii na wschodzie 43
3.4. Środki materialne Caritas Polska 44

Zakończenie 49
Bibliografia 53
Spis fotografii 56
Spis rysunków 57
Aneks 58
Załącznik 1 58
Załącznik 2 60

Budowanie społeczeństwa informacyjnego w oparciu o założenia Strategii Lizbońskiej na przykładzie Polski

Wstęp 2

Rozdział I. Istota i rozwój społeczeństwa informacyjnego 5
1.1. Definicje, cechy i funkcje społeczeństwa informacyjnego 5
1.2. Kształtowanie się społeczeństwa informacyjnego we współczesnych demokracjach 16
1.3. Wkład Polski dla budowania SI w zjednoczonej Europie (2004 – 2008) 24

Rozdział II. Strategie integracji i stabilnego rozwoju Europy 32
2.1. Cele i założenia Unii Europejskiej dla rozwoju społeczno gospodarczego państw członkowskich 32
2.2. Strategiczne cele rozwoju SI w Europie wynikające ze Strategii Lizbońskiej 43
2.3. Działania i programy Unii Europejskiej wspierające rozwój SI 44

Rozdział III. Geneza i rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce 50
3.1. Społeczeństwo informacyjne w Polsce – przegląd dokonań (2004 – 2007) 50
3.2. Polska strategia wykorzystania i budowy SI do szybszego i zrównoważonego rozwoju społeczno gospodarczego kraju (2007 – 2013) 67
3.3. Prognozy i przyszłość SI w Polsce 70

Zakończenie 74

Bibliografia 76

Spis tabel 81

Spis rysunków 82

Bezrobocie a pomoc społeczna na przykładzie wybranych gmin

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. ISTOTA I POJĘCIE BEZROBOCIA 4
1.1. Zakres pojęciowy bezrobocia, podstawowe przyczyny bezrobocia w Polsce 4
1.2. Bezrobotni w świetle ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 7
1.3. Oblicze współczesnego bezrobocia 11
1.4. Przyczyny i etapy zmian na rynku pracy 13
1.5. Negatywne i pozytywne skutki bezrobocia 18
1.6. Przeobrażenia zadań polityki społecznej w sferze pracy 23

ROZDZIAŁ II. POMOC SPOŁECZNA DLA BEZROBOTNYCH W GMINACH 27
2.1. Obowiązki gmin wobec bezrobotnych w świetle obowiązujących aktów prawnych 27
2.2. Instytucja pomocy społecznej 29
2.3. Cele pomocy społecznej 33
2.4. Funkcje pomocy społecznej 40
2.5. Organizacja pomocy społecznej 41
2.6. Formy pomocy społecznej 42

ROZDZIAŁ III. METODOLOGICZNE PODSTAWY BADAŃ WŁASNYCH 47
3.1. Przedmiot i cel badań 47
3.2. Problemy i hipotezy 48
3.3. Metody, techniki i narzędzia badań 53
3.4. Organizacja i przebieg 59
3.5. Teren badań i osoby badane 62

ROZDZIAŁ IV. WYNIKI BADAŃ I ICH INTERPRETACJA 64
4.1. Charakterystyka osób badanych i ich rodzin 64
4.2. Przyczyny bezrobocia na terenie badanych gmin 68
4.3. Skutki bezrobocia 72
4.4. Formy pomocy bezrobotnym 74
4.5. Efektywność pomocy bezrobotnym 83
4.6. Wnioski i weryfikacja hipotez 85

ZAŁĄCZNIKI 88
ZAKOŃCZENIE 94
BIBLIOGRAFIA 97
SPIS WYKRESÓW I TABEL 102

Bezrobocie kobiet i walka z tym zjawiskiem na przykładzie powiatu sokołowskiego

Wstęp 1

I. Podstawowe informacje o bezrobociu 3
1. Bezrobocie – istota i rodzaje 3
2. Przyczyny bezrobocia. 13
3. Społeczne i ekonomiczne skutki bezrobocia. 26
4. Grupy szczególnego ryzyka na rynku pracy. 33

II. Kobiety na rynku pracy w Polsce 35
1. Stan i dynamika bezrobocia kobiet 35
2. Struktura bezrobocia kobiet 40
3. Przyczyny bezrobocia kobiet 42
4. Walka z bezrobociem kobiet w Polsce 45

III. Charakterystyka powiatu sokołowskiego 54
1. Bezrobocie kobiet w powiecie sokołowskim 54
2. Przygotowanie zawodowe, szkolenie bezrobotnych i staże 59
3. Roboty publiczne i prace interwencyjne 61
4. Zasiłki i świadczenia przedemerytalne 66
5. Ocena skuteczności walki z bezrobociem kobiet w powiecie sokołowskim 68

Zakończenie 71
Bibliografia 73
Spis tabel i rysunków 76

Struktura organizacyjna NATO oraz rola polski w strukturach NATO

Wstęp 2

Rozdział I. Geneza Sojuszu Północnoatlantyckiego 4
1.1. Podstawy istnienia Sojuszu Północnoatlantyckiego 4
1.2. Ogólne założenia funkcjonowania NATO 13
1.3. Działalność NATO w latach 1949-1991 15
1.4. NATO jako centralny ośrodek bezpieczeństwa po roku 1989 21

Rozdział II. Struktura organizacyjna NATO 27
2.1. Organizacja cywilna 27
2.1.1. Rada Północnoatlantycka 31
2.1.2. Komitet Planowania Obrony 35
2.1.3. Grupa Planowania Nuklearnego 36
2.2. Organizacja wojskowa 36
2.2.1. Komitet Wojskowy 39
2.2.2. Głównodowodzący NATO i Międzynarodowy Sztab Wojskowy 41

Rozdział III. Zasady działania NATO 47
3.1. Główne zasady działania NATO 47
3.2. Operacje pokojowe NATO 49
3.3. Cele i zadania NATO 53
3.3.1. Transformacja wewnętrzna NATO 53
3.3.2. Stabilizowanie sytuacji w całej Europie 59

Rozdział IV. Polska w NATO 69
4.1. Polska droga do NATO i współpraca w ramach Sojuszu 69
4.2. Uwarunkowania wojskowe członkostwa w NATO 78
4.3. Obronność RP po wstąpieniu do NATO 83
4.4. Polscy żołnierze w misjach pokojowych NATO 90

Zakończenie 94
Bibliografia 96
Spis rysunków 100

Społeczeństwo obywatelskie w Polsce

WSTĘP 4

ROZDZIAŁ 1. ISTOTA I ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO 6
1.1. Istota społeczeństwa obywatelskiego 6
1.2. Geneza i powstanie społeczeństwa obywatelskiego 14
1.3. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce 21

ROZDZIAŁ 2. WYBRANE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO 27
2.1. Społeczeństwo obywatelskie a społeczności lokalne 27
2.2. Aktywność i kreatywność obywateli jako podstawy demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego 34
2.3. Społeczeństwo obywatelskie w III Rzeczypospolitej 40
2.4. Wolność i prawo jako cechy fundamentalne koncepcji społeczeństwa obywatelskiego 49

ROZDZIAŁ 3. PRZEJAWY AKTYWNOŚCI SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO 55
3.1. Aktywność społeczna współczesnego społeczeństwa 55
3.2. Zaangażowanie społeczeństwa w sprawy społeczności lokalnych 60
3.3. Aktywność gospodarcza społeczeństwa obywatelskiego 66
3.4. Funkcjonowanie zasady pomocniczości we współczesnym
społeczeństwie 71
3.5. Aktywność polityczna i religijna 75

ROZDZIAŁ 4. PRACA SPOŁECZNA JAKO GŁÓWNE ZAŁOŻENIE SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO 79
4.1. Gotowość społeczeństwa do współpracy w różnych dziedzinach 79
4.2. Zaufanie w sferze prywatnej i społecznej 83
4.3. Aktywność społeczna Polaków w organizacjach obywatelskich 88

ZAKOŃCZENIE 93
BIBLIOGRAFIA 95
SPIS RYSUNKÓW 100
SPIS TABEL 101

Rola związków zawodowych w zakładzie pracy – na przykładzie Związku Zawodowego Jedności Górniczej

Wstęp 3

Rozdział I. Związek Zawodowy Jedności Górniczej w świetle prawa pracy 5
1.1. Definicja związku zawodowego 5
1.2. Typologia związków zawodowych 7
1.3. Zasady funkcjonowania Związku Zawodowego Jedności Górniczej 13
1.3.1. Wolności związkowe 13
1.3.1.1. Swoboda tworzenia i przystępowania do związków zawodowych 14
1.3.1.2. Samorządność i niezależność związków zawodowych 17
1.4. Zasady powstania Związku Zawodowego Jedności Górniczej 21
1.5. Działalność Związku Zawodowego Jedności Górniczej 24

Rozdział II. Charakterystyka zakładowej organizacji związkowej 29
2.1. Definicja i uprawnienia zakładowej organizacji związkowej 29
2.1.1. Pracownicza partycypacja 31
2.1.2. Uprawnienia załogi 38
2.2. Rodzaje zakładowych organizacji związkowych 39
2.2.1. Reprezentatywna zakładowa organizacja związkowa 39
2.2.2. Międzyzakładowa organizacja związkowa 41
2.3. Struktura zakładowej organizacji związkowej 42
2.4. Organizacje pracodawców 43

Rozdział III. Spory zbiorowe w zakładach pracy 50
3.1. Definicja sporu zbiorowego 50
3.2. Wszczęcie i etapy sporu zbiorowego 54
3.3. Typy sporów zbiorowych 59
3.4. Odpowiedzialność za naruszenie ustawy w świetle Prawa pracy 63

Rozdział IV. Metodologia badań własnych 65
4.1. Metodologia badania 65
4.1.1. Przedmiot i cel badania 65
4.1.2. Problemy i hipotezy badawcze 66
4.1.3. Metody badań 73
4.2. Charakterystyka próby badawczej 76

Rozdział V. Pobudki przynależności do Związku Zawodowego Jedności Górniczej i jego znaczenie w świetle wyników badań własnych 78
5.1. Wyniki badania ankietowego 78
5.2. Wnioski 90

Zakończenie 92
Bibliografia 94
Spis rysunków 97
Aneks 99

Rola organizacji pozarządowych w zwalczaniu ubóstwa

Wstęp 2

Rozdział 1. Uwarunkowania ubóstwa w Polsce 4
1.1. Pojęcie, istota i rodzaje ubóstwa 4
1.2. Podejścia do problemu ubóstwa 9
1.3. Przyczyny ubóstwa 11
1.4. Uwarunkowania ubóstwa w Polsce 19

Rozdział 2. Sposoby pomiaru ubóstwa 24
2.1. Określenie granicy ubóstwa 24
2.2. Badanie skali, zasięgu i głębokości ubóstwa 32
2.3. Wybrane mierniki poziomu życia ludności 37

Rozdział 3. Organizacje pozarządowe – podstawowe zagadnienia 45
3.1. Istota organizacji pożytku publicznego 45
3.1.1. Instytucje publiczne jako organizacje niekomercyjne 45
3.1.2. Organizacje pozarządowe jako organizacje niekomercyjne 50
3.2. Finansowanie działalności instytucji publicznych 56
3.3. Finansowanie działalności organizacji pozarządowych 61

Rozdział 4. Działalność wybranych instytucji pozarządowych zajmujących się zwalczaniem ubóstwa w Polsce 65

Zakończenie 85
Bibliografia 87
Spis tabel 96

Pomoc społeczna w gminie

Wstęp 2

Rozdział I. Pomoc społeczna realizowana przez samorząd terytorialny 4
1. Zadania własne gminy 4
2. Zadania zlecone gminy. 12

Rozdział II. Zasady funkcjonowania pomocy społecznej na szczeblu gminy 15
1. Cele i funkcje pomocy społecznej 15
2. Sytuacja społeczna w gminie Czersk 18
3. Organizacja pomocy społecznej w gminie Czersk 21
4. Narzędzia i techniki pomocy społecznej stosowane w gminie Czersk 27

Rozdział III. Pomoc społeczna w strategii gminy Czersk 33
1. Problemy ludności w zakresie pomocy społecznej 33
2. Działania podejmowane w ramach pomocy społecznej w gminie Czersk oraz ich finansowanie 38

Zakończenie 57
Bibliografia 59
Spis tabel i rysunków 63