Prace dyplomowe z kierunku Politologia

Politologię można określić jako naukę, której przedmiotem badań jest polityka i życie polityczne.
Funkcja regulacyjna politologii dotyczy podporządkowania i ujednolicania działań politycznych. Realizowana jest w oparciu o normy polityczne jak również stabilizację działań politycznych. Istotnym jest, że brak właściwej unifikacji podejmowanych działań system polityczny nie miałby możliwości prawidłowego funkcjonowania.
Funkcja socjalizacji politycznej dotyczy procesu wdrażania i włączania się członków społeczności w kulturę polityczną. Oznacza to pogłębianie i nabywanie wiedzy o danym systemie politycznym jak również kreowanie poglądów wraz z postawami politycznymi oraz kształtowaniem hierarchii wartości politycznych.
Rola funkcji integracyjnej polega na tworzeniu podstaw do koordynacji działań politycznych. Funkcja ta polega tez na współdziałaniu bądź współpracy jednostek i grup w chęci osiągnięcia danych wartości i dóbr. Widać tu wyraźny związek z motywacją i wyjaśnianiu celowości faktycznych instytucji i norm politycznych jak również zasad organizacji i działalności systemów politycznych.

Poniżej oferowane przez nas prace dyplomowe z politologii

Aukcje internetowe a społeczeństwo informacyjne

Wstęp 2

Rozdział I. Społeczeństwo informacyjne – nowa jakość życia społecznego 3
1.1. Informacja i wiedza – geneza społeczeństwa informacyjnego 3
1.2. Człowiek jako element społeczeństwa informacyjnego 15
1.3. Galaktyka Internetu – nowy świat komunikacji 20
1.4. Miary poziomu rozwoju społeczeństwa informacyjnego 23

Rozdział II. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego 29
2.1. Dostępność nowych technologii 29
2.1.1. Telefonia 29
2.1.2. Komputery 32
2.1.3. Internet 33
2.2. Wdrożenie prawa w zakresie społeczeństwa informacyjnego 37
2.3. Powszechny udział obywateli 46

Rozdział III. Aukcje internetowe – nowa aktywność społeczeństwa informacyjnego 49
3.1. Pojęcie aukcji internetowej 49
3.1.1. Rodzaje aukcji internetowych i sposób ich funkcjonowania 49
3.1.2. Budowa i layout serwisu aukcyjnego 52
3.2. Przykłady aukcji internetowych 56

Zakończenie 61
Bibliografia 63
Spis tabel 65

Wstęp

Zgromadzenie Ogólne ONZ 27 marca 2006 roku postanowiło, że dnia 17 maja każdego roku będzie Światowym Dniem Społeczeństwa Informacyjnego. W Polsce w 2007 roku po raz pierwszy zorganizowano obchody tego dnia na szeroką skalę, a patronat nad nim objął marszałek Sejmu RP. Społeczeństwo informacyjne jest ostatnio bardzo modnym i pojemnym terminem, używanym w programach wyborczych znaczących kandydatów podczas niedawnych kampanii: prezydenckiej i parlamentarnej, w dokumentach rządowych, senackich i sejmowych, można często znaleźć go w prasie. Od pewnego czasu w budżetach większości nowoczesnych państw przewiduje się coraz większe kwoty na wdrażanie lub umacnianie społeczeństwa informacyjnego.

W wielu publikacjach podkreśla się, że jesteśmy w drodze do społeczeństwa informacyjnego, czyli wkrótce zapewne osiągniemy ten cel. Różne instytucje przygotowują się i przygotowują nas do tego wydarzenia – żyjemy zatem w ciekawych czasach, między dwiema epokami: industrialną i informacyjną. Ale kiedy będziemy mogli bez wątpliwości powiedzieć, że cel osiągnęliśmy? Unia Europejska ustaliła listę wskaźników pomagających ocenić stan przygotowania do wkroczenia w nową epokę, ale czy zwykli ludzie, niezaglądający do unijnych raportów, zauważają zmiany, jakie zachodzą w naszym otoczeniu?

Jedną takich zmian było pojawienie się aukcji internetowych, o których traktuje niniejsza praca.

Opracowanie składa się z trzech rozdziałów:

Rozdział pierwszy to społeczeństwo informacyjne – nowa jakość życia społecznego: informacja i wiedza – geneza społeczeństwa informacyjnego, człowiek jako element społeczeństwa informacyjnego, galaktyka Internetu – nowy świat komunikacji, miary poziomu rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Rozdział drugi to rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego: dostępność nowych technologii, wdrożenie prawa w zakresie społeczeństwa informacyjnego, powszechny udział obywateli.

Rozdział trzeci to aukcje internetowe – nowa aktywność społeczeństwa informacyjnego: pojęcie aukcji internetowej, przykłady aukcji internetowych.

Całość opracowania powstała w oparciu o literaturę fachową, artykuły prasowe, akty prawne oraz źródła ze stron WWW.

Manipulacja jako środek walki politycznej

Wstęp 3

Rozdział 1. Komunikacja polityczna w demokratycznym państwie 5
1.1. System polityczny jako podstawa działania państwa 5
1.2. Komunikacja polityczna 8
1.3. Elementy komunikowania politycznego 11
1.4. Komunikowanie polityczne a komunikacja masowa 13

Rozdział 2. Czynniki oddziaływania polityków na obywateli 22
2.1. Wygląd zewnętrzny 22
2.2. Przemówienia 23
2.3. Środki retoryczne 23
2.4. Wywiad 24
2.5. Spot telewizyjny 24
2.6. Od drzwi do drzwi – kontakt bezpośredni 26
2.7. Slogan, hasło wyborcze 27
2.8. Plakat wyborczy 28
2.9. Ulotka wyborcza 32
2.10. Logo 33
2.11. Gadżety wyborcze 34
2.12. Internet – kampania w Sieci 35

Rozdział 3. Manipulacja jako metoda sterowania społecznego – analiza na wybranych przykładach 37
3.1. Manipulacja – stały element gry politycznej 37
3.2. Inne formy nacisku społecznego 44
3.3. Manipulacyjne wykorzystanie emocji w oddziaływaniu politycznym 46
3.4. Mass media – ośrodkiem upowszechniania manipulacji wobec ludzi 48

Zakończenie 57
Bibliografia 59
Spis tabel 63

Wstęp

Manipulacja jest ukierunkowanym systemem ideowo-psychologicznego ura­biania mas pracujących, permanentnie wprowadzanym przez burżuazję imperialistyczną w drodze wtłaczania do świadomości tych mas różnego rodzaju mitów, iluzji i przesą­dów po to, aby zahamować rozwój klasowej, własnej świadomości mas ludowych, aby przeszkodzić im w uświadomieniu sobie własnych podstawowych interesów. Wyraz manipulacja często używany w latach 80. stał się modny w ostat­nich latach przede wszystkim dlatego, że w tekstach publicystycznych (tak­że w języku potocznym) chętnie wykorzystuje się go do oceniania działań polityków czy też mediów.

Celem pracy jest zaprezentowanie zagadnienia manipulacji jako środka walki politycznej.

Praca składa się z trzech rozdziałów.

W pierwszym rozdziale opisana jest komunikacja polityczna w demokratycznym państwie, a więc: system polityczny jako podstawa działania państwa, komunikacja polityczna, elementy komunikowania politycznego oraz komunikowanie polityczne a komunikacja masowa.

W drugim rozdziale przedstawione są czynniki oddziaływania polityków na obywateli, a więc: wygląd zewnętrzny, przemówienia, środki retoryczne, wywiad, spot telewizyjny, od drzwi do drzwi – kontakt bezpośredni, slogan, hasło wyborcze, plakat wyborczy, ulotka wyborcza, logo, gadżety wyborcze oraz Internet – kampania w Sieci.

W trzecim rozdziale zaprezentowana jest manipulacja jako metoda sterowania społecznego – analiza na wybranych przykładach, a więc: manipulacja – stały element gry politycznej, inne formy nacisku społecznego, manipulacyjne wykorzystanie emocji w oddziaływaniu politycznym oraz mass media – ośrodkiem upowszechniania manipulacji wobec ludzi.

Niemal wszystko, co mówimy i piszemy, może być przez nieżyczliwych nam słu­chaczy i czytelników uznane za manipulacyjne. Wiele zachowań językowych osób, któ­rym nie jesteśmy skłonni wierzyć i ufać, możemy podejrzewać o manipulację. Manipu­lacja dotyczy przede wszystkim nie środków, lecz relacji między nadawcą i odbiorcą, choć ujawniać się może w konkretnych zachowaniach.

W tekstach publicystycznych, ale też i naukowych spotyka się różne wariancje znaczenia słowa manipulacja: od użycia go w funkcji epitetu (dzia­łanie nadawcy jest złe, jest nieuczciwe) do skupienia uwagi tylko na jednym elemencie całej sytuacji komunikacyjnej, np. na intencji nadawcy komuni­katu, na nierównorzędności ról nadawcy i odbiorcy, na stosowanych środ­kach językowych. Nieostrość znaczenia wyrazu manipulacja oraz negatyw­ne nacechowanie emocjonalne tego leksemu sprawiają, że użycie go w kon­kretnych wypowiedziach opisujących działania polityków często uzależnio­ne jest od punktu widzenia osoby oceniającej te działania, od jej upodobań ideologicznych, uwarunkowań instytucjonalnych. Przegląd użyć w różnych tekstach mówionych i pisanych wyrazu manipulacja może budzić wątpliwo­ści, czy słowo to powinno być używane jako termin naukowy, ponieważ w strukturę jego znaczenia wpisane jest wartościowanie, czyli automatyczna ocena podważająca postulowaną neutralność terminu.

Każde postępowa­nie badawcze powinno obejmować inwentaryzację zjawisk, ich opis, interpretację i na samym końcu wartościowanie. A więc dopiero w ostatnim etapie badań – po rozpoznaniu i opisaniu całej sytuacji komunikacyjnej -termin manipulacja może pojawić się jako nazwa służąca etycznemu oce­nianiu działań nadawcy, który posługując się różnego typu perswazyjnymi środkami językowymi (wypowiedziami perswazyjnymi), chce wpłynąć na zmianę zachowań odbiorcy. Przy czym należy pamiętać, że to obserwator -osoba z zewnątrz analizująca całe wydarzenie komunikacyjne – na podsta­wie własnej wiedzy stwierdza, że działania nadawcy to manipulacja, ponie­waż uważa, że odbiorca jest jedynie narzędziem do osiągnięcia przez nadawcę zamierzonych korzyści, ukrywanych przed odbiorcą dlatego, że są one nie­zgodne z jego interesem, z jego dążeniami i odczuciami.

Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych

WSTĘP 2

Rozdział I. NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 5
1. Geneza niepełnosprawności 5
2. Osoby z niepełnosprawnością fizyczną 13
3. Osoby z niepełnosprawnością sensoryczną 15
4. Osoby z niepełnosprawnością psychiczną 16

Rozdział II. ASPEKTY AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ NIEPEŁNOSPRAWNYCH 20
1. Aktywizacja zawodowa definicja i charakterystyka 20
2. Charakterystyka ograniczeń i zasobów w funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych ze względu na aktywność zawodową 27
2.1. Motywacja do zatrudnienia 27
2.2. Postawy otoczenia 29
2.3. Funkcjonowanie w społeczeństwie 32

Rozdział III. SYTUACJA NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY 38
1. Możliwości podjęcia pracy przez osoby niepełnosprawne 38
2. Osoby niepełnosprawne a zakłady pracy chronionej 43
3. Podstawowe formy aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz sposoby ich realizacji 47

Rozdział IV. ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE BADAŃ WŁASNYCH 51
1. Pojęcie badań naukowych w tym pedagogicznych 51
2. Przedmiot i cel podjętych badań 53
3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 53
4. Teren badań i osoby badane 53
5. Analiza wyników badań własnych 57

PODSUMOWANIE I WNIOSKI 64
ZAKOŃCZENIE 68
BIBLIOGRAFIA 70
SPIS RYSUNKÓW 75
SPIS TABEL 76
SPIS WYKRESÓW 77
ANEKS 78

WSTĘP

Przez niepełnosprawność rozumie się wszelkie ograniczenie lub wynikający z uszkodzenia brak zdolności wykonywania czynności w sposób lub w zakresie uważanym za normalny dla człowieka.

Istotę niepełnosprawności stanowi obniżony, w stosunku do norm i standardów, poziom funkcjonowania człowieka – na skutek stanu zdrowia: wady wrodzonej, choroby, urazu lub zmian starczych na wymienionych trzech poziomach lub na niektórych z nich.

To właśnie osoby niepełnosprawne są grupą szczególnie zagrożoną bezrobociem. Utrudniony dostęp osób niepełnosprawnych do zatrudnienia wiąże się zarówno z ograniczeniami wynikającymi ze stanu zdrowia, a także z posiadanych kwalifikacji, jak i z barierami technicznymi oraz społecznymi (niechętne postawy w środowisku pracy).

Celem pracy jest zaprezentowanie zagadnienia aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Praca składa się z czterech rozdziałów.

W pierwszym rozdziale opisana jest geneza niepełnosprawności oraz osoby z niepełnosprawnością fizyczną, osoby z niepełnosprawnością sensoryczną i psychiczną.

W drugim rozdziale poruszone jest zagadnienie aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych, a więc: aktywizacja zawodowa definicja i charakterystyka, charakterystyka ograniczeń i zasobów w funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych ze względu na aktywność zawodową, motywacja do zatrudnienia, postawy otoczenia oraz funkcjonowanie w społeczeństwie.

W trzecim rozdziale przedstawiona jest sytuacja niepełnosprawnych na rynku pracy, a więc: możliwości podjęcia pracy przez osoby niepełnosprawne, osoby niepełnosprawne zawody, placówki oraz podstawowe formy aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz sposoby ich realizacji.

W czwartym rozdziale zaprezentowane są założenia metodologiczne badań własnych, a więc: pojęcie badań naukowych w tym pedagogicznych, przedmiot i cel podjętych badań, metody, techniki i narzędzia badawcze, teren badań i osoby badane oraz analiza wyników badań własnych.

Aktywizacja zawodowa to pobudzanie do działania, uaktywnianie poprzez stosowanie określonych metod umożliwiających osobom znajdującym się na rynku pracy nabywanie umiejętności wykonywania pracy lub umiejętności poszukiwania i uzyskania pracy. Może być ona adresowana do określonych grup ludności, np. niepełnosprawnych.

Jedną z płaszczyzn oddziaływania polityki społecznej w walce z bezrobociem obejmuje udzielanie pomocy w znalezieniu przez jednostkę pracy oraz wspieranie tworzenia miejsc pracy. Chociaż skuteczna walka z bezrobociem jest możliwa jedynie poprzez kompleksowe działania w sferze gospodarczej w celu ochrony istniejących miejsc pracy i tworzenia nowych, to działania te wspomaga i uzupełnia polityka rynku pracy służąca aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Realizuje ona za-równo funkcje ekonomiczne, jak i społeczne.

Polityka rynku pracy skierowana na aktywizację zawodową oraz wspieranie tworzenia miejsc pracy, określana w literaturze przedmiotu jako aktywna polityka rynku pracy, ma na celu przede wszystkim przerwanie, choćby na pewien czas, bezczynności zawodowej bezrobotnych, poprawienie ich szans na znalezienie pracy oraz stworzenie pomostu prowadzącego do trwałego zatrudnienia. Pozwala ona równocześnie zmniejszyć niedopasowania strukturalne na rynku pracy i poprawić strukturę zatrudnienia w całej gospodarce lub w jej konkretnych gałęziach. Sprzyja to podniesieniu produkcyjności siły roboczej i zwiększeniu jej mobilności, ułatwia także pracodawcom znalezienie potrzebnych pracowników, uwalnia ich od kosztów kształcenia, przekwalifikowania zawodowego i adaptacji do pracy. W rezultacie polityka rynku pracy oddziałuje na poziom zatrudnienia i bezrobocia oraz odciąża rynek pracy od części bezrobotnych. Jednocześnie umożliwia kontrolę i selekcję bezrobotnych oraz weryfikację ich gotowości do pracy.

Warto również powiedzieć o tym, że odejście od dominującego w tradycji poglądu na upośledzenie i niepełnosprawność jako „tragedię osobistą” następowało powoli. Socjopolityczne badania nad niepełnosprawnością zawdzięczają więc swój rozwój w większym stopniu pionierskim studiom niepełnosprawnych aktywistów i narastającemu upolitycznieniu problemów osób niepełnosprawnych na całym świecie.

Nowa, inspirująca literatura z zakresu studiów nad niepełnosprawnością tworzy teraz alternatywne wobec obowiązującego jednostkowego wzorca perspektywy badawcze. Jej przedmiotem jest krytyka zarówno tradycyjnych reakcji polityki na niepełnosprawność, jak i wywodzących się z głównego nurtu sposobów zapewnienia opieki osobom niepełnosprawnym. Nowa literatura podkreśla także różnorodne formy i charakter niepełnosprawności w zależności od kontekstu społecznego, kulturowego, ekonomicznego i politycznego. Jednocześnie powstawanie prac na temat niepełnosprawności jako formy społecznej opresji wywołało nowe postulaty w działaniach politycznych.

Wybrane aspekty polityki zagranicznej USA

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. ISTOTA POLITYKI ZAGRANICZNEJ 4
1.1. Pojęcie polityki zagranicznej 4
1.2. Wyznaczniki i cele polityki zagranicznej 6
1.3. Mechanizm decyzyjny w polityce zagranicznej 18
1.4. Funkcje, środki i metody polityki zagranicznej 24

ROZDZIAŁ II. STOSUNKI USA Z ROSJĄ 28
2.1. Zarys sytuacji politycznej w Rosji 28
2.1.1. Specyfika rosyjskiego federalizmu 28
2.1.2. Przesłanki i następstwa rozpadu ZSRR 34
2.2. Strategia militarna- układ sił pomiędzy USA a ZSRR 38
2.3. Stosunki Rosji z Zachodem 45

ROZDZIAŁ III. ROZSZERZENIE PAKTU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO 50
3.1. Zarys powstania i działalności NATO 50
3.2. Przesłanki poszerzenia NATO 56
3.3. Partnerstwo dla Pokoju 59
3.4. NATO- Rosja 62
3.5. NATO- Ukraina 68

ROZDZIAŁ IV. INTERWENCJA USA W KONFLIKT BAŁKAŃSKI 72
4.1. Sytuacja na Bałkanach po 1989 roku 72
4.2. Polityka Clintona wobec Bośni 82
4.3. Wojna o Kosowo a USA 90
4.4. Dysproporcje w potencjale obronnym Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej 94

ZAKOŃCZENIE 97
BIBLIOGRAFIA 99

Władze RP wobec uchodźców na tle rozwiązań międzynarodowych

Wstęp 1

Rozdział I. Ujęcie historyczne zjawiska uchodźctwa na świecie 2
1. Pojęcie i przyczyny zjawiska uchodźstwa 2
2. Początki międzynarodowej współpracy na rzecz rozwiązania kwestii uchodźstwa 6
3. Kwestia uchodźctwa a geneza Unii Europejskiej 8
3.1. Konwencja genewska 8
3.2. Konwencja Dublińska 9
3.3. Porozumienie z Schengen 11
3.4. Pozostałe akty prawne 12
4. Instytucje międzynarodowe zajmujące się ochroną uchodźców 18

Rozdział II. Strefa Szengen i szczególna sytuacja Polski ze względu na kontrole zewnętrznych granic UE 27
1. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej a problem uchodźctwa 27
1.1. Swobodny przepływ pracowników, swobodne świadczenie usług 27
1.2. Wspólna polityka imigracyjna UE 30
2. Konsekwencje umowy z Schengen 36
3. Polityki imigracyjne państw członkowskich UE i krajów pozaeuropejskich 38
3.1. Polityka imigracyjna krajów UE 38
3.2. Uregulowania państw amerykańskich 39
3.3. Azjatyckie i bliskowschodnie polityki imigracyjne 42
4. Zobowiązania wynikające z traktatów, umów, konwencji i innych regulacji prawa międzynarodowego 43

Rozdział III. Polityka w Polsce wobec uchodźców w praktyce 48
1. Główne kierunki migracji – państwa docelowe 48
2. Skala migracji uchodźców 55
3. Próby rozwiązania problemu 60

Podsumowanie 68
Spis tabel 70
Bibliografia 71

System wyborczy w Rzeczpospolitej Polskiej

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. Regulacje prawne wyboru do organów przedstawicielskich 4
1. Istota i rodzaje demokratycznych wyborów 4
2. Różnice pomiędzy prawem a systemem wyborczym 7
3. Pojęcie podstawowych zasad prawa i systemu wyborczego 19

ROZDZIAŁ II. Zasady wyboru do organów przedstawicielskich 22
1. Zasada powszechności 22
1.1. Czynne i bierne prawo wyborcze 22
1.2. Ograniczenia powszechności praw wyborczych 28
1.3. Konstytucyjne i ustawowe gwarancje praw wyborczych 33
2. Zasada równości praw wyborczych 34
3. Zasada bezpośredniości 42
4. Zasada tajności głosowania 45
5. Zasada wolności wyborów 48

ROZDZIAŁ III. Organizacja wyborów 51
1. Zarządzenie i termin wyborów 51
2. Podział na okręgi i obwody wyborcze 52
3. Organy przeprowadzające wybory 53
4. Spisy wyborców 55
5. Zgłoszenie kandydatów (list) 57
6. Rejestracja kandydatów (list) 60
7. Głosowanie 62
8. Ustalenie wyników głosowania i ważność wyborów 63
9. Uzupełnianie składu organów 72

ROZDZIAŁ IV. Systemy ustalania wyników wyborów 74
1. System większościowy 74
2. System proporcjonalny 78
3. Zalety i wady obu systemów 82

ZAKOŃCZENIE 96
BIBLIOGRAFIA 98

System partyjny Republiki Federalnej Niemiec

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. GENEZA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC 4
1.1. Rys historyczny RFN 4
1.2. Podstawowe dane dotyczące RFN 9
1.3. Historyczno- polityczne uwarunkowania systemu RFN 11

ROZDZIAŁ II. SYSTEM POLITYCZNY RFN 18
2.1. Ogólna charakterystyka ustroju politycznego RFN 18
2.2. Ustawa zasadnicza i system wyborczy 20
2.3. Bundestag i Bundesrat 21
2.4. Prezydent federalny 24
2.5. Kanclerz federalny i rząd 25

ROZDZIAŁ III. SYSTEM PARTYJNY I ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE GŁÓWNYCH PARTII POLITYCZNYCH 27
3.1. Zadania partii politycznych w RFN 27
3.2. SPD 44
3.3. CDU/CSU 48
3.4. FDP 51
3.5. Partia Zielonych 52

ZAKOŃCZENIE 54
BIBLIOGRAFIA 56
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 58

Rola Urzędu Pracy i doradcy zawodowego w przygotowaniu do pracy osób bezrobotnych

Wstęp 2

Rozdział I. Doradztwo Zawodowe jako Forma Przeciwdziałania Bezrobociu 4
1. Ogólne pojęcie bezrobocia i jego formy 4
2. Sytuacja bezrobotnych i umiejętność poruszania się na rynku pracy 7
3. Urząd pracy jako instytucja pomocy bezrobotnym. Funkcje Urzędu Pracy 10
4. Koncepcje teoretyczne poradnictwa zawodowego 17
5. Działalność doradcy zawodowego – metody i formy jego pracy 24
6. Programy przeciwdziałania bezrobociu na przykładzie Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie – Koźlu 32

Rozdział II. Metodologiczne Podstawy Badań Własnych 39
1. Przedmiot i cel badań 39
2. Problemy i hipotezy badawcze 42
3. Metody badań, techniki, narzędzia badawcze 46
4. Charakterystyka terenu badań i badanej populacji 54
5. Organizacja i przebieg badań 61

Rozdział III. Analiza Wyników Badań Własnych 64
1. Informacje i programy oferowane przez Urząd Pracy w Kędzierzynie – Koźlu a wykorzystane przez osoby bezrobotne 64
2. Korzystanie z doradcy zawodowego przez osoby bezrobotne – formy pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie – Koźlu 66
3. Rola i zadania doradcy zawodowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kędzierzynie – Koźlu 69
4. Ocena przez osoby bezrobotne – oferty i programy Urzędu Pracy i doradcy zawodowego w przeciwdziałaniu bezrobociu 74

Zakończenie i wnioski 80
Bibliografia 86
Spis wykresów i rysunków 89
Spis tabel 90
Aneks 91

Rola partii politycznych w demokracji pluralistycznej

Wstęp 2

Rozdział I. Demokracja – istota, idea i zakres pojęcia 3
1.1. Koncepcje definicyjne demokracji 3
1.2. Demokracja w ujęciu Konstytucji Rzeczypospolitej z 2 kwietnia 1997 roku 6
1.3. Zasady demokracji 10
1.4. Demokratyczne instytucje w państwie prawa 17
1.5. Idea demokracji pluralistycznej 18

Rozdział II. Partie polityczne w ujęciu teoretycznym 23
2.1. Definicja partii politycznej 23
2.2. Instytucjonalizacja partii politycznych 25
2.3. Formy partii politycznych 29
2.3.1. Partie kadrowe 29
2.3.2. Partie wyborcze 31
2.3.3. Partie masowe 37

Rozdział III. Rola partii politycznych w demokracji pluralistycznej 42
3.1. Partie polityczne a wybory 42
3.2. Partie polityczne w parlamencie 50
3.2.1. Pozycja partii politycznych w parlamencie 50
3.2.2. Instytucjonalizacja partii politycznych w parlamencie 54
3.2.3. Swoboda partii i frakcji politycznych 56
3.3. Misja partii politycznych w demokracji pluralistycznej 60
3.3.1. Partie w systemie partyjnym 60
3.3.2. Partia a jej członkowie 63

Zakończenie 66

Bibliografia 67

Przywództwo we współczesnym świecie

Wstęp 2

Rozdział I. Przywództwo – istota i zakres pojęcia 4
1.1. Pojęcie przywództwa 4
1.2. Osobowościowe teorie przywództwa 7
1.3. Interakcyjne i sytuacyjne teorie przywództwa 12
1.4. Funkcjonalne teorie przywództwa 14
1.5. Istota przywództwa i typy przywódców 16

Rozdział II. Wielcy przywódcy – style przywództwa, cechy, sukcesy i porażki 23
2.1. Władza i jej różne historyczne oblicza 23
2.1.1. Teorie psychologiczne 23
2.1.2. Substancjalne teorie władzy 24
2.1.3. Operacyjne pojęcia władzy i typologie relacji władzy 26
2.1.4. Władza jako waluta w systemie komunikacji 27
2.2. Zdobycie pozycji lidera – wielcy historyczni przywódcy: ambicja, energia i płeć 30

Rozdział III. Współczesne przywództwo – Dalajlama duchowy i polityczny przywódca narodu tybetańskiego 44
3.1. Dalajlama Tenzin Gjaco – rys osobowościowy 44
3.2. Władza a kryteria charakteryzujące dobrego przywódcę 47

Zakończenie 59

Bibliografia 62

Spis fotografii 65