Prace dyplomowe z kierunku: Politologia

Politologię można określić jako naukę, której przedmiotem badań jest polityka i życie polityczne.
Funkcja regulacyjna politologii dotyczy podporządkowania i ujednolicania działań politycznych. Realizowana jest w oparciu o normy polityczne jak również stabilizację działań politycznych. Istotnym jest, że brak właściwej unifikacji podejmowanych działań system polityczny nie miałby możliwości prawidłowego funkcjonowania.
Funkcja socjalizacji politycznej dotyczy procesu wdrażania i włączania się członków społeczności w kulturę polityczną. Oznacza to pogłębianie i nabywanie wiedzy o danym systemie politycznym jak również kreowanie poglądów wraz z postawami politycznymi oraz kształtowaniem hierarchii wartości politycznych.
Rola funkcji integracyjnej polega na tworzeniu podstaw do koordynacji działań politycznych. Funkcja ta polega tez na współdziałaniu bądź współpracy jednostek i grup w chęci osiągnięcia danych wartości i dóbr. Widać tu wyraźny związek z motywacją i wyjaśnianiu celowości faktycznych instytucji i norm politycznych jak również zasad organizacji i działalności systemów politycznych.

Poniżej oferowane przez nas prace dyplomowe z politologii

Bezrobocie kobiet i walka z tym zjawiskiem na przykładzie powiatu sokołowskiego

Wstęp 1

I. Podstawowe informacje o bezrobociu 3
1. Bezrobocie – istota i rodzaje 3
2. Przyczyny bezrobocia. 13
3. Społeczne i ekonomiczne skutki bezrobocia. 26
4. Grupy szczególnego ryzyka na rynku pracy. 33

II. Kobiety na rynku pracy w Polsce 35
1. Stan i dynamika bezrobocia kobiet 35
2. Struktura bezrobocia kobiet 40
3. Przyczyny bezrobocia kobiet 42
4. Walka z bezrobociem kobiet w Polsce 45

III. Charakterystyka powiatu sokołowskiego 54
1. Bezrobocie kobiet w powiecie sokołowskim 54
2. Przygotowanie zawodowe, szkolenie bezrobotnych i staże 59
3. Roboty publiczne i prace interwencyjne 61
4. Zasiłki i świadczenia przedemerytalne 66
5. Ocena skuteczności walki z bezrobociem kobiet w powiecie sokołowskim 68

Zakończenie 71
Bibliografia 73
Spis tabel i rysunków 76

Struktura organizacyjna NATO oraz rola polski w strukturach NATO

Wstęp 2

Rozdział I. Geneza Sojuszu Północnoatlantyckiego 4
1.1. Podstawy istnienia Sojuszu Północnoatlantyckiego 4
1.2. Ogólne założenia funkcjonowania NATO 13
1.3. Działalność NATO w latach 1949-1991 15
1.4. NATO jako centralny ośrodek bezpieczeństwa po roku 1989 21

Rozdział II. Struktura organizacyjna NATO 27
2.1. Organizacja cywilna 27
2.1.1. Rada Północnoatlantycka 31
2.1.2. Komitet Planowania Obrony 35
2.1.3. Grupa Planowania Nuklearnego 36
2.2. Organizacja wojskowa 36
2.2.1. Komitet Wojskowy 39
2.2.2. Głównodowodzący NATO i Międzynarodowy Sztab Wojskowy 41

Rozdział III. Zasady działania NATO 47
3.1. Główne zasady działania NATO 47
3.2. Operacje pokojowe NATO 49
3.3. Cele i zadania NATO 53
3.3.1. Transformacja wewnętrzna NATO 53
3.3.2. Stabilizowanie sytuacji w całej Europie 59

Rozdział IV. Polska w NATO 69
4.1. Polska droga do NATO i współpraca w ramach Sojuszu 69
4.2. Uwarunkowania wojskowe członkostwa w NATO 78
4.3. Obronność RP po wstąpieniu do NATO 83
4.4. Polscy żołnierze w misjach pokojowych NATO 90

Zakończenie 94
Bibliografia 96
Spis rysunków 100

Społeczeństwo obywatelskie w Polsce

WSTĘP 4

ROZDZIAŁ 1. ISTOTA I ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO 6
1.1. Istota społeczeństwa obywatelskiego 6
1.2. Geneza i powstanie społeczeństwa obywatelskiego 14
1.3. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce 21

ROZDZIAŁ 2. WYBRANE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO 27
2.1. Społeczeństwo obywatelskie a społeczności lokalne 27
2.2. Aktywność i kreatywność obywateli jako podstawy demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego 34
2.3. Społeczeństwo obywatelskie w III Rzeczypospolitej 40
2.4. Wolność i prawo jako cechy fundamentalne koncepcji społeczeństwa obywatelskiego 49

ROZDZIAŁ 3. PRZEJAWY AKTYWNOŚCI SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO 55
3.1. Aktywność społeczna współczesnego społeczeństwa 55
3.2. Zaangażowanie społeczeństwa w sprawy społeczności lokalnych 60
3.3. Aktywność gospodarcza społeczeństwa obywatelskiego 66
3.4. Funkcjonowanie zasady pomocniczości we współczesnym
społeczeństwie 71
3.5. Aktywność polityczna i religijna 75

ROZDZIAŁ 4. PRACA SPOŁECZNA JAKO GŁÓWNE ZAŁOŻENIE SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO 79
4.1. Gotowość społeczeństwa do współpracy w różnych dziedzinach 79
4.2. Zaufanie w sferze prywatnej i społecznej 83
4.3. Aktywność społeczna Polaków w organizacjach obywatelskich 88

ZAKOŃCZENIE 93
BIBLIOGRAFIA 95
SPIS RYSUNKÓW 100
SPIS TABEL 101

Rola związków zawodowych w zakładzie pracy – na przykładzie Związku Zawodowego Jedności Górniczej

Wstęp 3

Rozdział I. Związek Zawodowy Jedności Górniczej w świetle prawa pracy 5
1.1. Definicja związku zawodowego 5
1.2. Typologia związków zawodowych 7
1.3. Zasady funkcjonowania Związku Zawodowego Jedności Górniczej 13
1.3.1. Wolności związkowe 13
1.3.1.1. Swoboda tworzenia i przystępowania do związków zawodowych 14
1.3.1.2. Samorządność i niezależność związków zawodowych 17
1.4. Zasady powstania Związku Zawodowego Jedności Górniczej 21
1.5. Działalność Związku Zawodowego Jedności Górniczej 24

Rozdział II. Charakterystyka zakładowej organizacji związkowej 29
2.1. Definicja i uprawnienia zakładowej organizacji związkowej 29
2.1.1. Pracownicza partycypacja 31
2.1.2. Uprawnienia załogi 38
2.2. Rodzaje zakładowych organizacji związkowych 39
2.2.1. Reprezentatywna zakładowa organizacja związkowa 39
2.2.2. Międzyzakładowa organizacja związkowa 41
2.3. Struktura zakładowej organizacji związkowej 42
2.4. Organizacje pracodawców 43

Rozdział III. Spory zbiorowe w zakładach pracy 50
3.1. Definicja sporu zbiorowego 50
3.2. Wszczęcie i etapy sporu zbiorowego 54
3.3. Typy sporów zbiorowych 59
3.4. Odpowiedzialność za naruszenie ustawy w świetle Prawa pracy 63

Rozdział IV. Metodologia badań własnych 65
4.1. Metodologia badania 65
4.1.1. Przedmiot i cel badania 65
4.1.2. Problemy i hipotezy badawcze 66
4.1.3. Metody badań 73
4.2. Charakterystyka próby badawczej 76

Rozdział V. Pobudki przynależności do Związku Zawodowego Jedności Górniczej i jego znaczenie w świetle wyników badań własnych 78
5.1. Wyniki badania ankietowego 78
5.2. Wnioski 90

Zakończenie 92
Bibliografia 94
Spis rysunków 97
Aneks 99

Rola organizacji pozarządowych w zwalczaniu ubóstwa

Wstęp 2

Rozdział 1. Uwarunkowania ubóstwa w Polsce 4
1.1. Pojęcie, istota i rodzaje ubóstwa 4
1.2. Podejścia do problemu ubóstwa 9
1.3. Przyczyny ubóstwa 11
1.4. Uwarunkowania ubóstwa w Polsce 19

Rozdział 2. Sposoby pomiaru ubóstwa 24
2.1. Określenie granicy ubóstwa 24
2.2. Badanie skali, zasięgu i głębokości ubóstwa 32
2.3. Wybrane mierniki poziomu życia ludności 37

Rozdział 3. Organizacje pozarządowe – podstawowe zagadnienia 45
3.1. Istota organizacji pożytku publicznego 45
3.1.1. Instytucje publiczne jako organizacje niekomercyjne 45
3.1.2. Organizacje pozarządowe jako organizacje niekomercyjne 50
3.2. Finansowanie działalności instytucji publicznych 56
3.3. Finansowanie działalności organizacji pozarządowych 61

Rozdział 4. Działalność wybranych instytucji pozarządowych zajmujących się zwalczaniem ubóstwa w Polsce 65

Zakończenie 85
Bibliografia 87
Spis tabel 96

Pomoc społeczna w gminie

Wstęp 2

Rozdział I. Pomoc społeczna realizowana przez samorząd terytorialny 4
1. Zadania własne gminy 4
2. Zadania zlecone gminy. 12

Rozdział II. Zasady funkcjonowania pomocy społecznej na szczeblu gminy 15
1. Cele i funkcje pomocy społecznej 15
2. Sytuacja społeczna w gminie Czersk 18
3. Organizacja pomocy społecznej w gminie Czersk 21
4. Narzędzia i techniki pomocy społecznej stosowane w gminie Czersk 27

Rozdział III. Pomoc społeczna w strategii gminy Czersk 33
1. Problemy ludności w zakresie pomocy społecznej 33
2. Działania podejmowane w ramach pomocy społecznej w gminie Czersk oraz ich finansowanie 38

Zakończenie 57
Bibliografia 59
Spis tabel i rysunków 63

Pomoc instytucjonalna osobom niepełnosprawnym

Wstęp 3

Rozdział I. Charakterystyka osób chorych psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie 5
1.1. Pojęcie i rodzaje niepełnosprawności 5
1.2. Istota niepełnosprawności intelektualnej 9
1.3. Spostrzeganie osób niepełnosprawnych intelektualnie 12
1.4. Istota choroby psychicznej 19

Rozdział II. DPS jako forma opieki nad osobami chorymi psychicznie i niepełnosprawnymi intelektualnie 22
2.1. Cele i funkcje pomocy społecznej 22
2.2. Organizacja pomocy społecznej 25
2.3. Istota i zadania Domu Pomocy Społecznej 28
2.4. Dom Pomocy Społecznej jako instytucja opieki nad osobami chorymi psychicznie i niepełnosprawnymi 30

Rozdział III. Metodyka badania własnego 32
3.1. Przedmiot, cel, problemy badawcze 32
3.2. Metoda, technika badawcza 35
3.3. Teren, organizacja badania 36

Rozdział IV. Działalność DPS w Lesznowoli 37
4.1. Cele i zadania DPS, zakres świadczonych usług, warunki materialne sprawowania opieki 37
4.1.1. Zadania poszczególnych działów 40
4.2. Charakterystyka stanu zdrowia i sytuacji socjalnej mieszkańców 45
4.3. Prawa i obowiązki mieszkańca 48
4.4. Zajęcia grupowe 51
4.5. Zajęcia indywidualne 53
4.6. Ocena standaryzacyjna domu 53
Rozdział V. Autorska koncepcja usprawnienia działalności badanego DPS 55

Zakończenie 60

Bibliografia 62

Spis tabel 64

Aneks 65

Polityka gospodarcza Korei Południowej

Wstęp

Rozdział I. Rola państwa w procesie uprzemysłowienia Korei Południowej

1.1. Strategia rozwoju w I generacji krajów nowo uprzemysłowionych
1.2. Fazy uprzemysłowienia i główne branże
1.2.1. Pośredni wpływ państwa na rozwój branż przemysłowych
1.2.2. Ograniczona rola państwa w finansowaniu wzrostu gospodarczego – kryzys gospodarczy
1.2.3. Dominująca produkcja
1.3. Rola chaeboli w realizacji polityki gospodarczej państwa

Rozdział 2. Polityka rządu koreańskiego w sferze wymiany handlowej z zagranicą.

2.1. Instrumenty taryfowe i pozataryfowe regulujący handel międzynarodowy
2.2. Środki proeksportowe i bariery celne stosowane przez rząd koreański

Rozdział 3. Struktura towarowa obrotów w handlu zagranicznym według sekcji SITC

Rozdział 4. Obroty i kierunki w wymianie handlowej w latach 2017-2019

4.1. Obroty i bilans w latach 2017-2019
4.2. Handel zagraniczny Korei w układzie grup krajów i regionów w latach 2017-2019

Rozdział 5. Główni partnerzy w wymianie handlowej Korei w latach 2017-2019

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel

Mniejszości narodowe w Polsce oraz ich prawa w Unii Europejskiej

Wstęp 2

Rozdział 1. Prawa mniejszości w Polsce i w Unii Europejskiej 4
1.1. Prawa mniejszości w Unii Europejskiej 4
1.1.1. Konwencja ramowa Rady Europy o ochronie mniejszości narodowych 4
1.1.2. Sytuacja narodowościowa w państwach Unii 9
1.1.3. Wspieranie kultury mniejszości narodowych 13
1.2. Prawa mniejszości narodowych w Polsce 19
1.2.1. Ramy konstytucyjne 25
1.2.2. Zasada równości w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego 26
1.2.3. Prawa polityczne mniejszości 27
1.2.4. Ochrona praw mniejszości religijnych 29

Rozdział 2. Charakterystyka mniejszości narodowych w Polsce 30
2.1. Mniejszość niemiecka 30
2.2. Mniejszość białoruska i ukraińska 40
2.3. Pozostałe mniejszości narodowe 47

Rozdział 3. Organizacja życia mniejszości w Polsce 49
3.1. Stowarzyszenia mniejszości 49
3.2. Uczestnictwo mniejszości w życiu publicznym 54
3.3. Działania mniejszości na rzecz podtrzymania i rozwoju kultury 55
3.4. Realizacja prac mniejszości narodowych w Polsce 56
3.5. Dostęp mniejszości do środków masowego przekazu 57
3.6. Szkolnictwo i religia 57

Zakończenie 68
Bibliografia 70
Spis rysunków 74
Spis tabel 75

Konsekwencje bezrobocia dla bezrobotnych i ich rodzin

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. ASPEKTY POJĘCIOWE BEZROBOCIA 4
1.1. Istota i pomiar bezrobocia 4
1.2. Typy bezrobocia i ich identyfikacja 11
1.3. Przyczyny bezrobocia i bariery zatrudnienia 17
ROZDZIAŁ II. OBLICZA I KONSEKWENCJE BEZROBOCIA 25
2.1. Bezrobocie młodzieży 25
2.2. Bezrobocie wśród młodych kobiet 34
2.3. Bezrobotne małżeństwa jako grupa szczególnego zagrożenia socjalnego 39
ROZDZIAŁ III. BIEDA A BEZROBOCIE 47
3.1. Społeczny obraz ubóstwa 47
3.2. Polskie Instytucje i Działalności Społeczne przeciw biedzie i bezrobociu 53
3.3. Unia Europejska przeciw biedzie i ekskluzji społecznej 58
ZAKOŃCZENIE 70
BIBLIOGRAFIA 72
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 77