Prace dyplomowe z dziedziny: Psychologia

prace dyplomowe z psychologii

Psychospołeczne problemy ludzi starych

Wstęp 2
1. Proces starzenia się 4
1.1. Starość i starzenie się jako zjawisko psychologiczne i społeczne 4
1.2. Specyfika biologiczna organizmu starego człowieka (f. emocjonalne, f. poznawcze) 12
1.3. Funkcjonowanie społeczne 25
2. Patologia późnej dorosłości – najczęstsze schorzenia 30
2.1. Miażdżyca i jej następstwa 30
2.2. Choroby narządu ruchu 42
2.3. Pomoc osobom z miażdżycą i chorobami narządu ruchu 48
3. Psychiczne i społeczne problemy pensjonariuszy przebywających w domach opieki społecznej 53
4. Sposoby rozwiązywania problemów ludzi starych 63
5. Metodologia badań własnych 77
5.1. Cel i przedmiot badań 77
5.2. Problem, pytania i hipotezy badawcze 78
5.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 82
5.4. Charakterystyka osób badanych 84
5.5. Procedura i teren badań 87
6. Wnioski i dyskusja 92
Zakończenie 115
Bibliografia 117
Spis tabel i rysunków 121
Aneks 123

Przemoc wśród uczniów szkół ponadpodstawowych

Wstęp 3
Rozdział 1. Przemoc w literaturze pedagogicznej i psychologicznej 5
1.1. Pojęcie przemocy i agresji 5
1.2. Rodzaje przemocy szkolnej 9
1.3. Uwarunkowania agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży 12
1.4. Źródła przemocy w szkole 14
1.5. Przemoc jako problem współczesnej szkoły 19
Rozdział 2. Środowisko szkolne – możliwość występowania przemocy 22
2.1. Charakterystyka współczesnej szkoły 22
2.2. Klasa szkolna jako grupa społeczna 23
2.3. Charakterystyka młodzieży w aspekcie psychologicznym 24
2.4. Występowanie przemocy na terenie klasy szkolnej i szkoły 25
2.5. Możliwość zapobiegania przemocy na terenie klasy szkolnej i szkoły 26
2.6. Badania pedagogiczne nad przemocą w szkole i klasie szkolnej 28
Rozdział 3. Metody badań własnych 31
3.1. Przedmiot i cel badań 31
3.2. Problemy i hipotezy badawcze 31
3.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 35
3.4. Teren i organizacja badań 37
3.5. Charakterystyka próby badawczej 39
Rozdział 4. Analiza wyników badań własnych 42
4.1. Objawy przemocy 42
4.2. Miejsca przejawów przemocy 59
4.3. Główni agresorzy szkolni 61
4.4. „Osoby zaufane” 63
4.5. Wnioski z badań 64
Zakończenie 67
Bibliografia 70
Spis tabel 73
Aneks 75

Rola kompetencji społecznych w kontaktach z ludźmi

Wstęp 3
Rozdział 1. Rola kompetencji społecznych w nawiązywaniu i utrzymywaniu satysfakcjonujących kontaktów z ludźmi 4
1.1. Komunikacja interpersonalna 4
1.2. Kompetencje społeczne elementem ułatwiającym komunikację 6
1.3. Składowe kompetencji społecznych 9
1.3.1. Asertywność – sztuka kompromisu 9
1.3.2. Empatia 11
1.3.3. Gratyfikacja i wsparcie 13
1.3.4. Komunikacja niewerbalna 13
1.3.5. Komunikacja werbalna 20
1.3.6. Poznanie i rozwiązywanie problemów 24
1.3.7. Autoprezentacja 25
1.4. Podłoże kompetencji społecznych 27
Rozdział 2. Metodologia badań 30
2.1. Opis Kwestionariusza Kompetencji Społecznych 30
2.2. Obliczanie i ocena wyników 32
2.3. Zastosowanie KKS 34
2.4. Charakterystyka próby badawczej 36
Rozdział 3. Analiza wyników badań 40
Zakończenie 62
Bibliografia 63

Zagrożenie stresem wśród policjantów

Wstęp
Rozdział I.
Pojęcie stresu w świetle literatury przedmiotu
1.1. Definicje stresu
1.2. Rodzaje stresu
1.3. Następstwa stresu
1.4. Sposoby radzenia sobie ze stresem
Rozdział II. Specyfika pracy policjanta
2.1. Informacje podstawowe
2.2. Wymagania
2.3. Cechy i umiejętności pilota
2.5. Czynniki stresogenne w pracy pilota
Rozdział III. Stres wśród policjantów w świetle badań własnych
3.1. Metodologia badań własnych
3.1.1. Problemy badawcze
3.1.2. Metody, techniki i narzędzia badań
3.1.3. Organizacja i przebieg badań – charakterystyka terenu i grupy badawczej
3.2.Prezentacja wyników ankiety
3.3. Wnioski własne
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis wykresów

Wpływ reklamy z udziałem kobiet na samoocenę i hierarchię wartości

Wstęp

Rozdział. I.
Pojęcie i istota reklamy

1. Definicja i ujęcie terminologiczne reklamy
2. Techniki stosowane w reklamie
3. Etapy tworzenia i język w reklamie

Rozdział II.
Reklama a płeć

1. Stereotypy kobiet i mężczyzn w reklamie
1. 1. Stereotypizacja kobiet w reklamie
1.2. Stereotypizacja mężczyzn w reklamie
2. Psychologiczne konsekwencje stereotypizacji w reklamie
3. Wpływ stereotypowych reklam na postawy i odczucia odbiorców

Rozdział III.
Metodologia badań własnych

1. Problematyka, cel i przedmiot badań
2. Problemy i hipotezy badań naukowych
3. Metody, techniki i narzędzia badawcze
4. Charakterystyka badanej populacji

Rozdział IV.
Analiza wyników badań
1. Wyniki badań
2. Interpretacja wyników

Zakończenie
Bibliografia

Psychologiczne postrzeganie zagrożeń związane z seksem

dwa pierwsze rozdziały:

Rozdział I. Podstawy teoretyczne omawianego zagadnienia
1.1. Pojęcie zagrożenia w naukach psychologicznych
1.2. Czynniki sytuacyjne i ich rola
1.3. Czynniki psychologiczne i ich rola
1.4. Zagrożenia zdrowotne związane z życiem seksualnym

Rozdział II. Założenia metodologiczne pracy
2.1. Problematyka pracy
2.2. Pytania badawcze
2.3. Hipotezy badawcze
2.4. Wskaźniki i zmienne
2.5. Wybór grupy badawczej
2.6. Określenie metody i narzędzi badawczych

Stres w pracy przedstawiciela handlowego

Wstęp    2
Rozdział I. Pojęcie stresu w świetle literatury przedmiotu    4
1.1. Definicje stresu    4
1.2. Rodzaje stresu    11
1.3. Następstwa stresu    23
1.4. Sposoby radzenia sobie ze stresem    32
Rozdział II Specyfika pracy przedstawiciela Handlowego    35
2.1. Definicje i pojęcia    35
2.2. Wymagania    38
2.3. Cechy i umiejętności dobrego Przedstawiciela Handlowego    41
2.4. Ścieżka kariery    41
2.5. Czynniki stresogenne w pracy Przedstawiciela Handlowego    43
Rozdział III. Metodologia badań własnych    44
3.2. Problemy badawcze    45
3.3. Metody, techniki i narzędzia badań 46
3.4. Organizacja i przebieg badań    48
3.5. Charakterystyka terenu i grupy badawczej    48
Rozdział IV. Empiryczna prezentacja wyników badań własnych    53
4.1. Prezentacja wyników    53
4.2. Wnioski i interpretacje    70
Zakończenie    74
Bibliografia    75
Załącznik    78

Wybrane zmienne osobowościowe a efektywność leczenia osteoporozy u mężczyzn

Wstęp 5

ROZDZIAŁ PIERWSZY
Stan dotychczasowych badań nad osobowościowymi uwarunkowaniami efektywności leczenia oraz sposobami radzenia sobie z chorobą przewlekłą, cel pracy.
1.1. Pojęcie osobowości 7
1.1.1. Teorie osobowości 8
1.1.1.1.Teorie cech 8
1.1.1.1.1. R.B. Cattella czynnikowa teoria osobowości 9
1.2. Pojęcie radzenia sobie ze stresem 10
1.2.1. Sposoby radzenia sobie ze stresem 10
1.2.2. Strategie radzenia sobie ze stresem 11
1.2.3. Rezultaty radzenia sobie ze stresem 12
1.3. Radzenie sobie z chorobą somatyczną 13
1.3.1. Radzenie sobie z chorobą jako styl, strategia, proces 13
1.3.2. Klasyfikacja stylów strategii radzenia sobie z chorobą 15
1.3.3. Etapy walki z chorobą 17
1.3.4. Uwarunkowania strategii radzenia sobie z chorobą 20
1.3.5. Stan badań nad osobowościowymi uwarunkowaniami sposobów radzenia  sobie z chorobą 25
1.4.Osteoporoza jako choroba przewlekła 27
1.4.1. Budowa kości, jej wzrost i zanikanie 29
1.4.2. Objawy osteoporozy 32
1.5. Efektywność radzenia sobie z osteoporozą i jej uwarunkowania 34
1.5.1.Pomiary masy kostnej i tempa jej utraty- efektywność leczenia 38
1.5.2. Wpływ czynników psychospołecznych na osteoporozę 40
1.5.2.1. Czynniki ryzyka, których nie można wyeliminować 40
1.5.2.2. Czynniki ryzyka, które częściowo można wyeliminować 41
1.5.2.3. Czynniki ryzyka, które można całkowicie wyeliminować 41
1.5.3. Wpływ czynników żywieniowych na osteoporozę 43
1.6. Cel pracy 44

ROZDZIAŁ DRUGI
Hipotezy badawcze. Metody i sposób badań. Zasady doboru próbki i charakterystyka dwóch porównywanych grup.
2.1. Hipotezy badawcze i hipotezy zerowe 45
2.2. Metody badawcze i sposób przeprowadzenia badań 46
2.2.1. R.B. Cattella 16-czynnikowy Kwestionariusz Osobowości 46
2.2.2. Skala ‚Jak Pan(i) myśli i czuje’ B.Sadzińskiej 50
2.2.3. Skala samooceny efektywności leczenia 54
2.2.4. Metoda DEXA badania ubytków masy kostnej 54
2.3. Sposób przeprowadzenia badań. Zasady doboru grup i ich charakterystyka 55
2.3.1. Sposób przeprowadzenia badań 55
2.3.2. Zasady doboru grup i ich charakterystyka 55

ROZDZIAŁ TRZECI
Cechy osobowości a efektywność leczenia oraz sposoby radzenia sobie z chorobą przewlekłą w świetle badań własnych.
3.1. Problem istotności różnic między średnimi wynikami mężczyzn z osteoporozą bez efektów leczenia i mężczyzn z osteoporozą, u których stwierdzono wyraźną poprawę stanu zdrowia, w zakresie 16 wymiarów osobowości 58
3.1.1. Dojrzałość emocjonalna – neurotyczność 60
3.1.2. Dominowanie – uległość 61
3.1.3. Odporność- brak odporności 62
3.1.4. Depresyjna niepewność siebie- pewność siebie 62
3.1.5. Wysoka samoocena- niska samoocena 63
3.2. Problem różnic w zakresie jedenastu czynników mierzących preferowane strategie radzenia sobie z chorobą między grupą osób bez stwierdzonej efektywności leczenia i osobami u których wystąpiła wyraźna poprawa 64
3.3. Problem istotności różnic między wynikami skali efektywności leczenia, między grupą osób bez poprawy  wyników leczenia a osobami, u których nastąpiła wyraźna poprawa stanu zdrowia 67
3.4. Wymiary osobowości a sposoby radzenia sobie  z chorobą u osób z osteoporozą, u których nie stwierdzono  efektywności leczenia i osób chorych, u których widać poprawę stanu zdrowia 67
3.4.1. Analiza współzależności między sposobami radzenia sobie z chorobą  a cechami osobowości, w grupie mężczyzn z osteoporozą, u których nie występuje poprawa pomimo leczenia 68
3.4.1.1. Analiza współzależności między ‚Apatią i brakiem nadziei’ a wymiarami osobowości  w grupie mężczyzn chorych  bez efektywności leczenia 68
3.4.1.2. Analiza współzależności między ‚Pozytywnym przewartościowaniem’ a wymiarami osobowości w grupie mężczyzn chorych  bez efektywności leczenia 68
3.4.1.3. Analiza współzależności między ‚Walką z chorobą’ a wymiarami osobowości w grupie mężczyzn chorych bez efektywności leczenia 69
3.4.1.4. Analiza współzależności między ‚Poszukiwaniem informacji na temat choroby’ a wymiarami osobowości w grupie mężczyzn chorych bez efektywności leczenia 9
3.4.1.5. Analiza współzależności między  ‚Niedostateczną kontrolą emocji’ a wymiarami osobowości  w grupie  mężczyzn chorych bez efektywności leczenia 69
3.4.1.6. Analiza współzależności między ‚Nieakceptowaniem choroby’ a wymiarami osobowości  w grupie mężczyzn chorych bez efektywności leczenia .69
3.4.1.7. Analiza współzależności między ‚Poczuciem winy’ a wymiarami osobowości w grupie mężczyzn chorych bez efektywności leczenia 70
3.4.2. Analiza współzależności między sposobami radzenia sobie z chorobą  a cechami osobowości, w grupie mężczyzn z osteoporozą, u których zaobserwowano poprawę stanu zdrowia 70
3.4.2.1. Analiza współzależności między ‚Apatią i brakiem nadziei’ a wymiarami osobowości w grupie mężczyzn chorych, u których stwierdzono poprawę stanu zdrowia 70
3.4.2.2.  Analiza współzależności między ‚Pozytywnym przewartościowaniem’ a wymiarami osobowości w grupie mężczyzn chorych, u których stwierdzono poprawę stanu zdrowia 70
3.4.2.3. Analiza współzależności między ‚Walką z chorobą’ a wymiarami osobowości w grupie mężczyzn chorych, u których stwierdzono poprawę stanu zdrowia 71
3.4.2.4. Analiza współzależności między ‚Poszukiwaniem informacji na temat choroby’ a wymiarami osobowości w grupie mężczyzn chorych, u których stwierdzono poprawę stanu zdrowia 71
3.4.2.5. Analiza współzależności między ‚Niedostateczną. kontrolą emocji’ a wymiarami osobowości w grupie mężczyzn chorych, u których stwierdzono poprawę stanu zdrowia 71
3.4.2.6. Analiza współzależności między ‚Wiarą religijną’ a wymiarami osobowości w grupie mężczyzn chorych, u których stwierdzono poprawę  stanu zdrowia 72
3.4.2.7. Analiza współzależności między ‚Nieakceptowaniem choroby? a wymiarami osobowości  w grupie mężczyzn chorych, u których stwierdzono poprawę stanu zdrowia 72
3.4.2.8. Analiza współzależności między ‚Poczuciem winy’ a wymiarami osobowości w grupie mężczyzn chorych, u których stwierdzono poprawę stanu zdrowia 72
3.5. Uwarunkowania efektywności leczenia osteoporozy 72
3.5.1. Cechy osobowości a  efektywności leczenia osteoporozy 73
3.52. Strategie radzenia sobie z chorobą a efektywność leczenia osteoporozy 74
3.6. Omówienie wyników badań 76
3.7.Wnioski końcowe 78

Bibliografia 80
Aneksy 83

Wypalenie zawodowe w transporcie drogowym

Wstęp

Rozdział I.
Praca ? analiza pod kątem potrzeb człowieka
1. Teoria pracy
2. Potrzeby w koncepcjach psychologicznych
3. Koncepcja potrzeb sterowniczych człowieka
4. Relacje w procesie pracy

Rozdział II.
Funkcjonowanie zawodowe człowieka
1. Wybór zawodu i działalność zawodowa s indywidualne cechy osobowości jako predyspozycje zawodowe
2. Funkcjonowanie człowieka w kontekście procesów samoregulacji i organizacji
3. Aktywność i przedsiębiorczość człowieka w procesie pracy

Rozdział III.
Wypalenie zawodowe- analiza zjawiska w transporcie drogowym
1. Syndrom wypalenia zawodowego
2. Wypalenie zawodowe w kontekście stresu i pozostałych czynników
3. Konsekwencje wypalenia zawodowego wśród pracowników transportu drogowego

Zakończenie
Bibliografia

Sposoby radzenia sobie ze stresem wśród pilotów w wybranej jednostce

Wstęp
Rozdział I.
Pojęcie stresu w świetle literatury przedmiotu
1.1. Definicje stresu
1.2. Rodzaje stresu
1.3. Następstwa stresu
1.4. Sposoby radzenia sobie ze stresem
Rozdział II.  Specyfika pracy pilota
2.1. Informacje podstawowe
2.2. Wymagania
2.3. Cechy i umiejętności pilota
2.5. Czynniki stresogenne w pracy pilota
Rozdział III. Metodologia badań własnych
3.1. Problemy badawcze
3.2. Metody, techniki i narzędzia badań
3.3. Organizacja i przebieg badań
3.4. Charakterystyka terenu i grupy badawczej
Rozdział IV. Empiryczna prezentacja wyników badań własnych
4.1. Prezentacja wyników
4.2. Wnioski i interpretacje
Zakończenie
Bibliografia