Prace dyplomowe z kierunku Psychologia

prace dyplomowe z psychologii

Wpływ telewizji na osobowość człowieka

Wstęp 2

Rozdział I. Telewizja jako medium – istota i zakres pojęcia 4
1.1. Media w ujęciu definicyjnym 4
1.1.1. Rodzaje mediów 7
1.1.2. Funkcje mediów 12
1.1.3. Odbiorcy i publiczność mediów 16
1.2. Telewizja – cechy, funkcje, język telewizji 22
1.2.1. Właściwości telewizji 27
1.2.2. Telewizja – najpotężniejszy środek przekazu 28

Rozdział II. Osobowość – pojęcie, cechy, płaszczyzny 31
2.1. Definicja osobowości 31
2.2. Teorie osobowości 34
2.3. Rodzaje osobowości 42
2.4. Zaburzenia osobowości 44

Rozdział III. Wpływ telewizji na osobowość człowieka 46
3.1. Rodzaje oraz specyfika wpływu a także czynniki warunkujące jego skuteczność i zasięg 46
3.2. Odbiór prospołecznych i aspołecznych treści przez dzieci 53
3.3. Dziecko przed telewizorem – pedagogiczny aspekt problematyki 56
3.4. Rola wzorów osobowych oraz sytuacji w kształtowaniu postaw 61

Zakończenie 66
Bibliografia 71

Wstęp

Wprowadzenie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej od 1999 r. do szkół ścieżki międzyprzedmiotowej: Edukacja czytelnicza i medialna, a od 2000 r. przedmiotu Media w edukacji na studiach pedagogiki, jest spowodowane trzema głównymi przesłankami:

Po pierwsze, dynamicznym rozwojem mass mediów i hipermediów oraz ich dominującym znaczeniem w dokonujących się kulturowych przemianach. Media te decydują o istocie i charakterze kultury popularnej, intensyfikują procesy globalizacji, ale i sprzyjają też procesowi odwrotnemu – personalizacji produkcji i odbioru. W niebywałym zakresie upowszechniają kulturę (kultury), zaspokajają i kreują potrzeby, zainteresowania, upodobania i nie pozostają bez wpływu na stymulowanie i przewartościowanie postaw twórczych.

Po drugie, to te media pełnią dominującą rolę w edukacji – instytucjonalnej, rów­noległej i ustawicznej, edukacji bez granic wiekowych, społeczno-kulturowych, narodowych. Dla jednej piątej dorosłych mieszkańców Ziemi będących analfabetami są jedynym oknem na świat i wszechpotężnym źródłem informacji. Orientują w globalnych problemach świata, rozszerzają horyzonty i rekompensują brak kontaktu ze szkołą. W przypadku ludzi o wysokim poziomie wykształcenia media te mogą być odbierane ambiwalentnie, ale mogą też pełnić funkcje pozytywne łącznie z generowaniem nowych informacji i wpływać na sposób myślenia.

Po trzecie, niebywały systematyczny rozwój tych mediów, ich trudna do ogarnięcia bogata oferta programowa zróżnicowana pod względem zawartości i formy wymusza podjęcie zabiegów edukacyjnych – uczenia efektywnego korzystania z nich, począwszy od etapu umiejętności selektywnego wyboru programów do wzbogacającego ich odbioru. Zadanie to – wbrew pozorom – nie należy do łatwych, ponieważ poza rozeznaniem we wszechstronnej ofercie musi uwzględnić uwarunkowania psychospołeczne i kulturowe odbiorcy, uczyć wprowadzenia w specyficzny język mediów, a w przypadku multimediów opanowania technologii informacyjnej, lub umiejętności porozumiewania się człowieka z komputerem i interpretacji masy informacji niezbornych i cząstkowych. Pożądanym efektem takiego selektywnego wyboru i aktywnego odbioru jest zdobycie i przyswojenie wiadomości, rozwój zainteresowań i kształtowanie pożądanych postaw społecznych.

W niniejszej pracy podjęto próbę ukazania istoty wpływu telewizji na osobowość człowieka. Taki też był cel zasadniczy opracowania.

Praca składa się z trzech rozdziałów:

Rozdział pierwszy to telewizja jako medium – istota i zakres pojęcia: media w ujęciu definicyjnym, telewizja – cechy, funkcje, język telewizji.

Rozdział drugi to osobowość – pojęcie, cechy, płaszczyzny: definicja osobowości, teorie osobowości, rodzaje osobowości i zaburzenia osobowości.

Rozdział trzeci to wpływ telewizji na osobowość człowieka: rodzaje oraz specyfika wpływu a także czynniki warunkujące jego skuteczność i zasięg, odbiór prospołecznych i aspołecznych treści przez dzieci, dziecko przed telewizorem – pedagogiczny aspekt problematyki oraz rola wzorów osobowych oraz sytuacji w kształtowaniu postaw.

Całość opracowania powstała w oparciu o literaturę fachową, artykuły prasowe, akty prawne oraz źródła ze stron WWW.

Syndrom wypalenia zawodowego u pracowników socjalnych

Wstęp 2

Rozdział I Rola i zadania pracownika socjalnego we współczesnej rzeczywistości 4
1. Praca socjalna w ujęciu historycznym 4
2. Misje pracownika socjalnego w systemie pomocy społecznej 13
3. Pracownik socjalny i jego praca 16

Rozdział II Wypalenie zawodowe 20
1. Istota wypalenia zawodowego 20
2. Mechanizmy wypalenia zawodowego 24
3. Przyczyny i skutki wypalenia zawodowego 28
4. Stres i jego objawy 34

Rozdział III Metodologiczne podstawy badań 43
1. Przedmiot i cel badań 43
2. Problematyka badawcza 45
3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 50
4. Organizacja badań 57

Rozdział IV Syndrom wypalenia zawodowego u pracowników socjalnych 60
1. Determinanty wypalenia zawodowego pracowników socjalnych 60
2. Przyczyny i objawy wypalenia zawodowego u pracowników socjalnych 64
3. Współczesne problemy pracy socjalnej 71
4. Problemy współczesne pracy socjalnej 76

Zakończenie 78
Bibliografia 80
Spis wykresów 82
Spis tabel 83
Spis rysunków 84
ANEKS 85

Stres- jego wpływ na jakość i efektywność wykonywanej pracy na podstawie firmy X

Wstęp 3

Rozdział I. Stres i jego istota 5
1. Pojęcie stresu i jego rodzaje 5
1.1. Stres biologiczny 5
1.2. Stres psychologiczny 6
1.3. Eustres 8
1.4. Dystres 8
2. Koncepcje źródeł stresu 9
2.1. Koncepcja werońska 9
2.2. Koncepcja ekonomiczna 13
2.3. Koncepcja chronopsychologiczna 16
2.4. Koncepcja psychosomatyczna 22
2.5. Koncepcja rewalidacyjna 24
3. Osobowość a podatność na stres 29

Rozdział II. Efektywność wykonywanej pracy a stres 31
2.1. Pojęcie efektywności 31
2.2. Stres a praca zawodowa 34
2.3. Skala najbardziej stresujących zawodów 38
2.4. Sposoby radzenia sobie z stresem w miejscu pracy 39
2.5. Budowanie kontaktu i porozumienia w miejscu pracy 43
2.6. Radzenie sobie z presją i manipulacją w miejscu pracy 46
2.7. Negocjacje nastawione na współprace w miejscu pracy 48

Rozdział III. Stres – jego wpływ na jakość i efektywność pracy- analiza badań 51
3.1. Cel badań i pytania badawcze 51
3.2. Metoda badań, procedura badawcza 52
3.3. Charakterystyka grupy badawczej 57
3.4. Analiza badań 59
3.5. Wnioski 69
Zakończenie 74

Bibliografia 76
Spis tabel 79
Spis rysunków 80
Spis wykresów 81
Aneks 82

Stres – czynnik zakłócający proces zarządzania personelem w placówkach edukacyjnych

Wstęp 2

Rozdział I. Istota i pojęcie stresu 4
1.1. Definicja stresu 4
1.2. Stadia stresu 10
1.3. Części składowe stresu 13
1.4. Odporność na stres 18

Rozdział II. Zarządzanie personelem w placówkach oświatowych 26
2.1. Teoria organizacji i zarządzania 26
2.3. Zarządzanie personelem 32
2.4. Kierowanie placówką oświatową 36
2.4.1. Kierowanie zmianami 36
2.4.2. Zarządzanie personelem w placówce oświatowej 37
2.4.3. Analiza wartości w zarządzaniu placówką oświatową 39
2.4.4. Prawo oświatowe 41
2.4.5. Dylematy transformacji a problemy edukacji 43

Rozdział III. Metodologia badań własnych 46
3.1. Cel i przedmiot badań 46
3.2. Problemy i hipotezy badawcze 46
3.3. Metody i techniki badań 48
3.4. Dobór grupy badawczej 50
3.5. Organizacja i przebieg badań 54

Rozdział IV. Stres w placówkach edukacyjnych w świetle badań własnych 56
4.1. Obciążenia w placówkach edukacyjnych 56
4.2. Wyczerpanie dniem szkolnym 63
4.3. Odczuwanie stresu w szkole 66
4.4. Propozycje zapobiegania stresowi w placówkach edukacyjnych 72

Zakończenie 78
Bibliografia 80
Spis rysunków 83
Spis tabel 84
Spis wykresów 85
Aneks 86

Psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania przemocy wobec dzieci

Wstęp 3

Rozdział I. Charakterystyka zjawiska przemocy w rodzinie 5
1.1. Definicja przemocy 5
1.2. Rozmiary przemocy w rodzinie 10
1.3. Wykorzystywanie seksualne 11
1.4. Objawy przemocy 12
1.5. Skutki przemocy 16

Rozdział II. Geneza agresji i agresywności oraz przemocy w świetle badań i poglądów psychologicznych i pedagogów 25
2.1. Koncepcje biologiczne zachowań agresywnych 25
2.1.1. Neurofizjologiczne i organiczne podłoże przemocy 25
2.1.2. Popędowo-instynktywistyczne uwarunkowania przemocy 26
2.2. Psychospołeczne teorie agresji 28
2.2.1. Klasyczna teoria „frustracja-agresja” oraz jej modyfikacje i reperkusje 28
2.2.2. Agresja jako wyuczona dyspozycja 29
2.2.3. Agresja nawykowa — efekt klasycznej teorii uczenia się 34
2.2.4. Społeczne uczenie się zachowań agresywnych 37
2.3. Procesy poznawcze jako regulatory zachowań agresywnych 43
2.4. Agresja i agresywność według pedagogów 46

Rozdział III. Psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania przemocy wobec dzieci 51
3.1. Psychologiczne uwarunkowania przemocy wobec dzieci 51
3.2. Socjologiczne uwarunkowania przemocy wobec dzieci 61

Rozdział IV. Metodologia badań własnych 73
3.1. Przedmiot i cel badań 73
3.2. Problemy i hipotezy badawcze 83
3.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 86
3.4. Organizacja badań i próba badawcza 89

Rozdział V. Analiza badań własnych 92
5.1. Wyniki badań 92
5.2. Podsumowanie i wnioski 109

Zakończenie 116
Bibliografia 118
Spis wykresów 123
Załącznik 124

Przyczyny i skutki uzależnienia od Internetu oraz gier komputerowych

Wstęp 2

ROZDZIAŁ I. ISTOTA I POJĘCIE UZALEŻNIENIA 3
1.1. Status pojęcia „uzależnienie” 3
1.2. Psychologia uzależnień 8
1.3. Istota problemu nadmiernego używania Internetu i gier komputerowych 11
1.4. Temperamentalny czynnik ryzyka uzależnienia od Internetu 18

ROZDZIAŁ II. PRZYCZYNY UZALEŻNIEŃ OD WIRTUALNEGO ŚRODOWISKA 24
2.1. Psychologiczna charakterystyka Internetu 24
2.2. Terminologia i kryteria diagnostyczne 27
2.3. Osobowościowe uwarunkowania uzależnienia od Internetu i gier komputerowych 33
2.4. Uwarunkowania ogólnospołeczne uzależnienia od Internetu 36
2.5. Rola rodziny i grupy rówieśniczej 40

ROZDZIAŁ III. KONSEKWENCJE UZALEŻNIEŃ OD INTERNETU I GIER KOMPUTEROWYCH 44
3.1. Zmiany osobowości, postaw i zachowań w procesie uzależnienia 44
3.2. Skutki zdrowotne uzależnienia 45
3.3. Skutki społeczne 47
3.4. Skutki psychologiczne 55

Zakończenie 61

Bibliografia 63

Spis tabel 66

Zjawisko dysonansu poznawczego wśród młodzieży licealnej

Wstęp 2

Rozdział I. Główne założenie teorii 4
1.1. Przykłady pojawienia się dysonansu 4
1.2. Sposoby redukowania dysonansu 14

Rozdział II. Teoria dysonansu poznawczego a wyjaśnienie zachowania człowieka 28
2.1. Niezgodność między zachowaniem a przekonaniami 28
2.1.1. Czym jest „niewystarczające uzasadnienie zewnętrzne”? 34
2.2. Dysonans poznawczy a myślenie racjonalne 35
2.2.1. Potwierdzanie oczekiwań jako redukcja dysonansu 37
2.3. Dysonans poznawczy a uzasadnienie wysiłku 40
2.4. Dysonans poznawczy a zachowania moralne 42
2.4.1. Dysonans poznawczy a czyny moralne 43

Rozdział III. Metodologia badań 45
3.1. Cele i hipotezy badania 45
3.2. Metody i narzędzia badawcze 60

Rozdział V. Analiza wyników badań przeprowadzonych wśród pedagogów młodzieży licealnej 62
5.1. Źródła zachowania młodzieży i mechanizm adaptacyjny 62
5.2. Stosunek do otaczającej rzeczywistości i siebie a dysonans poznawczy 66
5.3. Zamęt tożsamościowy 67

Zakończenie 71
Bibliografia 72

Wypalenie zawodowe nauczycieli

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. CZŁOWIEK W STRUKTURZE PRACY
1.1. Istota pracy
1.1.1. Teorie na temat pracy
1.1.2. Czynniki mające wpływ na pracę
1.1.3. Zmiany w modelu pracy
1.1.4. Oczekiwania w zakresie kariery
1.1.5. Postawy wobec pracy
1.2. Stosunek pracy
1.2.1. Istota stosunku pracy
1.2.2. Znacznie stosunku pracy
1.3. Kontrakt psychologiczny
1.3.1. Istota kontraktu psychologicznego
1.3.2. tworzenie kontraktu psychologicznego

ROZDZIAŁ II. SPECYFIKA PRACY NAUCZYCIELA
2.1. Obciążenia w zawodzie nauczyciela i ich skutki
2.1.1. Czas pracy
2.1.2. Ryzyko chorób i wczesna emerytura
2.1.3. Rodzaje odczuwanych obciążeń
2.1.4. Zachowanie autorytetu a nadmiar obowiązków
2.1.5. Wiek a zawód nauczyciela
2.2. Stres i możliwości jego redukcji
2.2.1. Klasyczna teoria stresu
2.2.2. Transakcyjna teoria stresu
2.2.3. Wzorce reagowania na stres
2.3. Wyczerpanie dniem szkolnym
2.3.1. Przerwy w pracy nauczyciela
2.3.2. Niechęć do pracy

ROZDZIAŁ III. WYPALENIE ZAWODOWE W PRACY NAUCZYCIELA
3.1. Przyczyny wypalenia zawodowego
3.2. Wypalenie w perspektywie wielowymiarowej
3.3. Wypalenie w perspektywie egzystencjalnej
3.2.1. Wypalenie a stres
3.2.2. Wypalenie a alienacja
3.2.3. Wypalenie a depresja
3.2.4. Wypalenie a nerwice
3.4. Sposoby zapobiegania wypaleniu zawodowemu

ROZDZIAŁ IV. METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH.
4.1. Cel badań
4.2. Problemy badawcze
4.3. Metody i techniki badawcze
4.4. Hipotezy badawcze
4.4. Charakterystyka terenu badawczego; dobór próby, zakres i organizacja badań

ROZDZIAŁ V. ANALIZA BADAŃ WŁASNYCH
5.1. Wyniki badań
5.2. Diagnoza badań
5.2.1. Zakres występowania zjawiska wypalenia zawodowego
5.2.2. Czynniki osobowościowe nauczycieli a wypalenie zawodowe
5.2.3. Metody walki z wypaleniem zawodowym i ich skuteczność
5.2.4. Perspektywy zapobiegania wypaleniu zawodowemu

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL
SPIS RYSUNKÓW
ZAŁĄCZNIKI

Reguły wywierania wpływu na ludzi

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. ISTOTA WYWIERANIA WPŁYWU NA LUDZI 4
1.1. Determinanty zachowań organizacyjnych 4
1.1.1. Style kierowania i autorytet władzy 6
1.1.2. Negocjacje 11
1.1.3. Kultura organizacyjna i cywilizacja techniczna 13
1.2. Reguły wywierania wpływu na ludzi 15
1.2.1. Podstawowe reguły wywierania wpływu 15
1.2.2. Wywierani wpływu przez kształtowanie pozytywnego obrazu firmy 19
1.3. Narzędzia wpływu oraz ich skuteczność 26
ROZDZIAŁ II. REGUŁY I NARZĘDZIA WYWIERANIA WPŁYWU NA PRZYKŁADZIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ 30
2.1. Charakterystyka działalności handlowej 30
2.1.1. Handel we współczesnej gospodarce 30
2.1.2. Czynniki warunkujące rozwój przedsiębiorstw handlowych 35
2.1.3. Działalność handlowa 37
2.2. Narzędzia i techniki wywierania wpływu stosowane w sklepie 44
2.2.1. Wykorzystywanie przyzwyczajeń 44
2.2.2. Formy zwiększania sprzedaży 47
2.2.3. Wymiar atmosfery sklepu 50
ROZDZIAŁ III. CZYNNIKI WARUNKUJĄCE EFEKTYWNE I SKUTECZNE WYWIERANIE WPŁYWU NA KLIENTÓW 55
3.1. Wpływ stosowanych reguł 55
3.2. Wpływ stosowanych narzędzi i technik 58
3.2.1. Znaczenie wizualnego i emocjonalnego motywowania nabywców 58
3.2.2. Wpływ optymalizacji doboru, rozmieszczenia i ekspozycji asortymentu 68
ZAKOŃCZENIE 74
BIBLIOGRAFIA 76
SPIS TABEL 79

Przemoc w rodzinie w percepcji kobiet

Wstęp 4
Rozdział 1. Przemoc w literaturze pedagogicznej i psychologicznej 6
1.1. Pojęcie przemocy i agresji 6
1.2. Rodzaje przemocy 10
1.3. Uwarunkowania agresji i przemocy 12
1.4. Źródła przemocy w rodzinie 14
1.5. Przemoc jako problem współczesnej świata 16
Rozdział 2. Rodzina jako środowisko oddziałujące na wychowanie i rozwój psychiczny dzieci 20
2.1. Pojęcie rodziny 20
2.2. Typy rodzin 23
2.3. Postawy rodziców i ich wpływ na dzieci 27
2.4. Podstawowe funkcje rodziny 37
2.5. Rola rodziny w wychowaniu dziecka 45
Rozdział 3. Funkcjonalność i dysfunkcjonalność rodziny 56
3.1. Porównanie rodziny funkcjonalnej i dysfunkcjonalnej w aspekcie wychowania dziecka 56
3.2. Rodzina stymulująca zaburzenia w zachowaniu dzieci 59
3.2.1. Konflikty rodzinne 62
3.2.2. Konflikty pochodzenia podmiotowego 64
3.2.3. Niewłaściwe metody wychowawcze 66
3.3. Obiektywne źródła konfliktów rodzinnych 70
3.3.1. Praca zawodowa matek 70
3.3.2. Konflikt pokoleń 73
3.3.3. Trudności mieszkaniowe 77
Rozdział 4. Metody badań własnych 80
4.1. Przedmiot i cel badań 80
4.2. Problemy i hipotezy badawcze 81
4.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 85
4.4.Teren i organizacja badań 86
4.5.Charakterystyka badanej grupy 87
Rozdział 5. Analiza wyników badań własnych 88
5.1. Objawy przemocy 88
5.2. Miejsca przejawów przemocy 90
5 3. Główni agresorzy 92
5.4. „Osoby zaufane” 93
5.5.Wyniki badań 95
Wnioski z badań 107
Bibliografia 111
Spis rysunków 115
Spis tabel 116
Aneks: Ankieta dla rodziców; 117