Prace dyplomowe z kierunku: Zarządzanie

prace dyplomowe z zarządzania

Systemy MRP i ERP w procesach produkcyjnych

Wstęp 3

Rozdział I. Ogólna charakterystyka systemów do wspomagania zarządzania procesów wytwórczych 5
1. Przyczyny wzrostu zainteresowania systemami informacyjnymi 6
2. Ewolucja systemów informacyjnych 9
3. DRP – planowanie zasobów dystrybucji 13
4. ERP – planowanie zasobów przedsiębiorstwa 17
5. Wdrożenie systemów informatycznych 18

Rozdział II. Zróżnicowanie potrzeb przedsiębiorstw w zakresie zarządzania 27
1. System makrologistyczny 27
1.1. Firmy koncentrujące się na produkcji materialnej 29
1.2. Firmy handlowe 30
2. Powiązania struktury organizacyjnej z zarządzaniem logistycznym 32
3. Zarządzanie zmianą w organizacji z powodu wprowadzenia logistyki 39
4. Kryteria doboru właściwej formy organizacji logistyki w firmie 43

Rozdział III. Metodyka wspomagania zarządzania zasobami przedsiębiorstwa 46
1. Podstawowe zagadnienia współczesnej logistyki 46
1.1. Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie 46
2. Logistyka a podstawowe koncepcje zarządzania 50
2.1. Koncepcja zarządzania wyszczuplającego 50
2.2. Reengineering 51
2.3. Koncepcja zarządzania komputerowo zintegrowanego 55
2.4. Kompleksowe zarządzanie jakością 58
3. Tworzenie przewagi konkurencyjnej 62
4. System logistyczny przedsiębiorstwa 64

Rozdział IV. Kryteria doboru rozwiązań w zakresie wspomagania zarządzania zasobami przedsiębiorstwa 69
1. Analiza zrównoważenia przepływów pomiędzy sferą dystrybucji oraz zaopatrzenia (układ zaopatrzeniowo-dystrybucyjny) 69
2. Analiza centrów kosztów logistycznych 73
3. Analiza przeprowadzona z perspektywy węzłów oraz ścieżek systemu logistycznego 79
4. Badanie kanałów logistycznych (z perspektywy firm uczestniczących w procesie logistycznym – od zamówienia aż do produktu finalnego) 89

Zakończenie 95
Bibliografia 97
Spis tabel i rysunków 100

Zarządzanie procesami logistycznymi na przykładzie Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Comfort

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ 1 PODSTAWY TEORETYCZNE DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA PROCESAMI LOGISTYCZNYMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE 4
1.1. Rola procesów w przedsiębiorstwie 4
1.1.1. Definicja, rodzaje i znaczenie procesów w przedsiębiorstwie 4
1.1.2. Logistyka jako koordynacja procesów 9
1.1.3. Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie – definicja i charakterystyka 16
1.2. Zarządzanie procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie 24
1.2.1. Zarządzanie infrastrukturą procesów 24
1.2.2. Wybrane elementy organizacji procesów logistycznych 37
1.3. Doskonalenie procesów w przedsiębiorstwie 44
1.3.1. Podejścia stosowane w doskonaleniu procesów 44
1.3.2. Ograniczenia w doskonaleniu procesów 46
1.3.3. Wybrane narzędzia doskonalenia procesów 47

ROZDZIAŁ 2. CHARAKTERYSTYKA FIRMY „COMFORT” SP. Z O. O. ZAKŁAD PREFABRYKACJI BETONU W RAKOWICACH MAŁYCH 53
2.1. Rys historyczny firmy 53
2.2. Struktura organizacyjna 55
2.3. Przedmiot działalności 56
2.4. Sytuacja finansowa firmy 61
2.5. Perspektywy rozwoju 65

ROZDZIAŁ 3. PROCESY LOGISTYCZNE W PRZEDSIĘBIORSTWIE WIELOBRANŻOWYM COMFORT SP. Z O.O. 68
3.1. Strumienie przepływów rzeczowych i informacyjnych 70
3.2. Usprawnienia i stan docelowy 80
3.3. Propozycje dodatkowych usprawnień 84

ZAKOŃCZENIE 89
BIBLIOGRAFIA 91
SPIS TABEL 94
SPIS RYSUNKÓW 95
ZAŁĄCZNIKI 96

Zarządzanie organizacja w sytuacjach kryzysowych

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ 1. ISTOTA I FUNKCJE ORGANIZACJI W ŚWIETLE LITERATURY PRZEDMIOTU 5
1.1. Prakseologiczna interpretacja pojęcia organizacji 5
1.2. Systemowe ujęcie organizacji 11
1.3. Istota organizacji w ujęciu socjologicznym 15
1.4. Funkcje organizacji 18
1.5. Organizacje portów lotniczych 25

ROZDZIAŁ 2. ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W ŚWIETLE LITERATURY PRZEDMIOTU 38
2.1. Prakseologiczna interpretacja pojęcia zarządzanie 39
2.2. Geneza zarządzania kryzysem 44
2.1. Klasyfikacja kryzysów 46
2.2. Cechy sytuacji kryzysowych 48
2.3. Źródła i skutki kryzysów 49
2.3. Specyfika zarządzania kryzysowego w porcie lotniczym 54

ROZDZIAŁ 3. SPECYFIKA ZARZĄDZANIA SYTUACJĄ KRYZYSOWĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE PAŃSTWOWE „PORTY LOTNICZE” 61
3.1. Specyfika zarządzania Przedsiębiorstwem Państwowe Porty Lotnicze 61
3.1.1. Zakres działalności 63
3.1.2. Efektywność działania i kierunki rozwoju 64
3.1.3. Cele i strategie działania 67
3.2. Sytuacje kryzysowe w Przedsiębiorstwie Państwowe Porty Lotnicze 72
3.2.1. Źródła i skutki kryzysów 72
3.3. Zarządzanie bezpieczeństwem lotów w Przedsiębiorstwie Państwowe Porty Lotnicze 80
3.3.1. Koło zarządzania bezpieczeństwem 80
3.3.2. Czynniki wpływające na prawidłowe zarządzanie zagrożeniami 81
3.4. Strategia zarządzania kryzysem w Przedsiębiorstwie Państwowe Porty Lotnicze 82
3.4.1. Algorytm postępowania w sytuacji kryzysowej 82
3.4.2. Zarządzanie sytuacją kryzysową (awaria techniczna) podstawowego systemu nawigacji lotniczej ILS/DIVOR 84

PODSUMOWANIE 87
BIBLIOGRAFIA 88
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 91

Wykorzystanie e-commerce w przedsiębiorstwie

WSTĘP

1. ISTOTA I ROZWÓJ HANDLU ELEKTRONICZNEGO
1.1. DEFINICJA HANDLU ELEKTRONICZNEGO
1.2. RELACJE W HANDLU ELEKTRONICZNYM
1.2.1. Business-To-Business
1.2.2. Business-To-Consumer
1.2.3. Consumer-To-Consumer
1.3. ROZWÓJ HANDLU ELEKTRONICZNEGO W POLSCE

2. CHARAKTERYSTYKA HANDLU ELEKTRONICZNEGO
2.1. ROZWIĄZANIA W HANDLU ELEKTRONICZNYM
2.1.1. Wirtualne giełdy
2.1.2. Pasaże handlowe
2.1.3. Sklepy Internetowe
2.1.4. Serwisy ogłoszeniowe
2.1.5. Aukcje internetowe
2.2. ZAGROŻENIA W HANDLU ELEKTRONICZNYM
2.2.1. Bezpieczeństwo płatności i transakcji
2.2.2. Podpis elektroniczny
2.2.3. Ryzyko inwestycyjne
2.3. KORZYŚCI Z WDROŻENIA HANDLU ELEKTRONICZNEGO
2.4. OGRANICZENIA HANDLU ELEKTRONICZNEGO

3. PROJEKT SKLEPU INTERNETOWEGO
3.1. ZASADY DZIAŁANIA SKLEPU INTERNETOWEGO
3.2. SYMULACJA ZAŁOŻENIA NOWEGO SKLEPU INTERNETOWEGO
3.2.1. Oprogramowanie
3.2.2. Hosting
3.2.3. Reklama

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL

Wpływ konkurencji na politykę firmy

Wstęp 2

Rozdział I. Konkurencja jako jeden z czynników wpływających na firmy 4
1. Konkurencja i sposoby jej postrzegania 4
2. Różnorakie modele odbierania konkurencji 9
3. Efektywne rodzaje konkurencji 20

Rozdział II. Czynniki wpływające na współzawodnictwo firm w otoczeniu rynkowym 24
1. Decydujący wpływ ceny 24
2. Jakość jako podstawa 28
3. Rola otoczenia na firmę 36
4. Znaczenie informacji na rynku 43

Rozdział III. Konkurencja w odniesieniu do przykładów 49
1. Współzawodnictwo jako dźwignia rozwoju firmy na przykładzie przedsiębiorstw przemysłu żywnościowego 49
2. Sposoby kształtowania konkurencyjności przedsiębiorstw mleczarskich 64

Zakończenie 71

Bibliografia 73

Spis rysunków 76

Wielokulturowe zarządzanie organizacją na przykładzie Sygnity S.A.

Wstęp 2

Rozdział 1. Teoretyczne omówienie zagadnienia 5
1.1. Międzynarodowe aspekty komunikowania się w organizacji 5
1.2. Cechy globalnego menedżera 9
1.3. Różnice kulturowe a przywództwo 14
1.4. Kulturowy wymiar międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi 20

Rozdział 2. Opis przedsiębiorstwa Sygnity S.A. jako terenu badań 29
2.1. Historia powstania przedsiębiorstwa 29
2.2. Charakterystyka badanego podmiotu gospodarczego 30
2.3. Analiza SWOT w kontekście działu zarządzania zasobami ludzkimi 39
2.4. Przedstawienie badanej grupy 42

Rozdział 3. Prezentacja wyników badawczych 45

Rozdział 4. Wnioski i zalecenia 55
4.1. Wprowadzenie 55
4.2. Weryfikacja hipotez badawczych 55
4.3. Wnioski końcowe 56

Zakończenie 60
Bibliografia 62
Spis tabel i rysunków 64
Spis wykresów 65
Aneks nr 1 66
Aneks nr 2 71

Specyfika funkcjonowania małego przedsiębiorstwa projektowego na przykładzie własnym

Wstęp 2

Rozdział I. Funkcjonowanie małych przedsiębiorstw 4
1.1. Istota gospodarki, gospodarowania i działalności gospodarczej 4
1.2. Pojęcie i kryteria wyodrębniania małego przedsiębiorstwa 10
1.3. Strategia rozwoju małych przedsiębiorstw 17

Rozdział II. Funkcjonowanie firm projektowych 23
2.1. Efektywna organizacja i komunikowanie się 23
2.2. Zespoły projektowe a struktura funkcjonalna lub macierzowa 24
2.3. Struktura w formie zespołu projektowego 31
2.4. Wybór najlepszego rodzaju organizacji 34
2.5. Struktura z kilkoma menedżerami projektu 37
2.6. Menedżer projektu 40
2.7. Projektowe grupy usługowe 44

Rozdział III. Analiza funkcjonowania badanej firmy 45

Zakończenie 61

Bibliografia 63

Spis tabel 66

Spis rysunków 67

Transfer ryzyka jako jedna z metod zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie

Wstęp 3

Rozdział I. Istota ryzyka oraz zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie 5
1.1. Pojecie ryzyka 5
1.2. Rodzaje ryzyka 9
1.3. Rola procesu zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie 12
1.3.1. Minimalizacja kosztów działalności 16
1.3.2. Maksymalizacja przychodów 17
1.4. Proces zarządzania ryzykiem 19
1.4.1. Określenie celu zarządzania ryzykiem 19
1.4.2. Identyfikacja ryzyka 20
1.4.3. Analiza i kwantyfikacja ryzyka 21
1.4.4. Kontrola ryzyka 23

Rozdział II. Metody zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie – transfer ryzyka 25
2.1. Transfer ryzyka – istota, zakres pojęciowy 25
2.2. Transfer działalności obarczonej ryzykiem 27
2.3. Transfer zobowiązania do pokrycia ryzyka 36
2.3.1. Ubezpieczeniowy transfer ryzyka 36
2.3.2. Pozaubezpieczeniowy transfer ryzyka 38

Rozdział III. Metodologia badań własnych 45
3.1. Przedmiot i cel badań 45
3.2. Problemy i hipotezy badawcze 45
3.3. Metody, narzędzia, techniki badań 48
3.4. Organizacja badań 50

Rozdział IV. Analiza przeprowadzonych badań 55
4.1. Charakterystyka badanego przedsiębiorstwa 55
4.2. Wyniki badań 60
4.3. Ocena metod zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie 63
4.4. Wskazania i propozycje zmian w zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwie – wady i zalety publicznej emisji kapitału 65

Zakończenie 76

Bibliografia 78

Spis rysunków 81

Strategia rozwoju małej firmy

Wstęp 2

Rozdział I. Istota i rola strategii w działaniu firmy 4
1.1. Pojęcie i istota strategii 4
1.2. Miejsce strategii w zarządzaniu przedsiębiorstwem 5
1.3. Procedura budowania strategii rozwoju 8
1.4. Rodzaje strategii 12
1.5. Nowe strategie wzrostu 16
1.6. Strategie rozwoju polskich przedsiębiorstw 19

Rozdział II. Strategia małego przedsiębiorstwa 22
2.1. Specyfikacja małej firmy 22
2.2. Zarządzanie małą firmą 27
2.3. Strategie małej firmy 33

Rozdział III. Strategia rozwoju malej firmy na podstawie Yureco Sp. z o.o. 43
3.1. Charakterystyka i profil działalności Yureco Sp. z o.o. 43
3.1.1. Historia 43
3.1.2. Oferta produktowa 44
3.1.3. Sytuacja finansowa i konkurencja 48
3.1.4. Klienci 51
3.2. Analiza otoczenia 52
3.3. Strategia rozwoju Yureco Sp. z o.o. 54
3.3.1. Plany rozwojowe 54
3.3.2. Zmiany w ofercie produktowej 57
3.3.3. Współpraca z klientami 57
3.3.4. Podsumowanie 58

Zakończenie 60
Bibliografia 62
Spis tabel 64
Spis rysunków 65

Rola i znaczenie przedsiębiorcy w organizacji

Wstęp 3

Rozdział I. Przedsiębiorca w teorii 5
1.1. Przedsiębiorca w ekonomii 5
1.2. Typologie przedsiębiorcy 8
1.3. Motywy powstawania przedsiębiorczości 18

Rozdział II. Przedsiębiorczość a rozwój MSP 25
2.1. Charakterystyka sektora MSP w gospodarce 25
2.2. Rola sektora MSP w gospodarce 35
2.3. Wkład przedsiębiorców w rozwój MSP 39
2.3.1 Czynniki ograniczające przedsiębiorczość 39
2.3.2 Czynniki pobudzające przedsiębiorczość 42

Rozdział III. Charakterystyka przedsiębiorcy 46
3.1. Rola przedsiębiorcy w gospodarce 46
3.2. Cechy charakterystyczne przedsiębiorcy 50
3.3. Przedsiębiorca a manager 57

Rozdział IV. Rola przedsiębiorcy w kierowaniu firmą 66
4.1. Struktura i organizacja firmy 66
4.2. Style kierowania przedsiębiorstwem 70
4.3. Innowacyjność przedsiębiorcy 78

Zakończenie 87
Bibliografia 89
Spis rysunków, tabel i wykresów 93