Prace dyplomowe z kierunku: Zarządzanie

prace dyplomowe z zarządzania

Pozycja rynkowa firmy

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. ROLA I ZNACZENIE POZYCJI RYNKOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

1.1. Istota pozycji rynkowej przedsiębiorstwa
1.2. Metody pomiaru pozycji rynkowej
1.3. Pojęcie jednostek strategicznych przedsiębiorstwa
1.4. Zarządzanie przez jakość a pozycja rynkowa przedsiębiorstwa

ROZDZIAŁ II. CHARAKTERYSTYKA RYNKU SPOŻYWCZEGO
W POLSCE

2.1. Rynek spożywczy w Polsce
2.2. Narzędzia marketingowe stosowane w branży spożywczej
2.3. Perspektywy rozwoju branży spożywczej

ROZDZIAŁ III. PREZENTACJA PSS ”SPOŁEM” W JELENIEJ GÓRZE

3.1. Historia powstania oraz stan prawny
3.2. Struktura organizacyjna oraz poziom zatrudnienia
3.3. Przedmiot i zakres działania
3.4. Analiza sprzedaży
3.5. Działania PSS Społem w zakresie poprawy jakości

ROZDZIAŁ IV. ANALIZA POZYCJI RYNKOWEJ PSS „SPOŁEM”
W JELENIEJ GÓRZE

4.1. Misja PSS „Społem” w rynku
4.2. Analiza portfelowa pozycji rynkowej
4.3. Ustalanie strategii marketingowej
4.4. Analiza SWOT
4.5. Ocena działań i perspektywy działania Spółdzielni

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA

Outplacement jako element restrukturyzacji organizacji

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I. Pojęcie i historia outplacementu 5
1. Definicja outplacementu 5
2. Historia outplacementu 10
2.1. Ewolucja outplacementu na świecie 10
2.2. Rozwój outplacementu w Polsce 16
3. Systematyka outplacementu 21
4. Cele outplacementu 30
ROZDZIAŁ II. Outplacement w praktyce 34
1. Skuteczne rozwiązania w zakresie outplacement 34
2. Korzyści 38
2.1. Dla pracodawcy 38
2.2. Dla pracownika 40
3. Etapy programów outplacementowych 43
ROZDZIAŁ III. Outplacement jako element restrukturyzacji w TP S.A. 51
1. Charakterystyka firmy TP S.A. 51
2. Istota restrukturyzacji w firmie TP SA zatrudnienia w organizacji 55
3. Zastosowanie outplacementu w firmie TP 61
3.1. Założenia i cele outplacementu w TP SA 65
3.2. Realizacja outplacementu w TP SA 69
3.3. Korzyści wprowadzenie outplacementu niektórych TP SA 73
3.4. Słabości outplacementu w TP SA 76
PODSUMOWANIE 79
BIBLIOGRAFIA 83
SPIS TABEL 87
SPIS RYSUNKÓW 88

Możliwości wdrożenia ISO w przedsiębiorstwie Poczta Polska

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ 1. Istota systemu zarządzania jakością wg norm ISO 4
1.1. Geneza i rozwój norm ISO 4
1.2. Istota systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2000 10
1.2.1. Wymagania normy ISO 9001:2000 10
1.2.2. Porównanie wymagań zawartych w normach ISO: 9001 – 1994 z normą ISO: 9001 – 2000. 15
1.2.3. Etapy wdrażania systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2000 20
1.3. Koszty wdrożenia systemu zarządzania jakością 23
1.4. Problemy i trudności występujące podczas wdrażania systemu zarządzania jakością 25
1.5. Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością 26
ROZDZIAŁ 2. Charakterystyka w grupy kapitałowej Poczty Polskiej 28
2.1. Przedmiot działalności i schemat organizacyjny 28
2.2. Oferta produktowa 32
2.3. Działania marketingowe w przedsiębiorstwie 34
2.4. Oddziaływanie konkurencji na funkcjonowanie grupy kapitałowej Poczty Polskiej 38
ROZDZIAŁ 3. Możliwość wdrożenia systemu zarządzania jakością w grupie kapitałowej Poczty Polskiej 46
3.1. Polityka jakości 46
3.2. Cele jakości 51
3.3. Najważniejsze procedury 53
3.4. Program szkolenia i doskonalenia pracowników 55
3.5. Dostosowanie do wymagań normy ISO 9001:2001 56
3.6. Analiza korzyści wynikających z wdrożenia systemu zapewnienia jakości 58
ZAKOŃCZENIE 63
BIBLIOGRAFIA 64
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 66

Możliwości skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem handlowym

Wstęp 3
Rozdział 1. Istota zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem 5
1.1. Pojęcie i cele zarządzania 5
1.2. Funkcje i znaczenie zarządzania 9
1.2.1. Planowanie 9
1.2.2. Organizowanie 12
1.2.3. Zapewnienie obsady kadrowej 16
1.2.4. Kierowanie 21
1.2.5. Kontrola 25
1.3. Warunki powodzenia organizacji na rynku 29
Rozdział 2. Czynniki skuteczności i efektywności zarządzania 33
2.1. Skuteczność organizacji 33
2.2. Efektywność organizacji 35
2.2.1. Mierniki efektywności – wskaźniki rentowności 38
2.2.2. Wskaźniki płynności finansowej jako mierniki efektywności 44
2.3. Rola i znaczenie menedżerów w wydajnym zarządzaniu współczesną firmą 50
Rozdział 3. Charakterystyka badań własnych 57
3.1. Teren badań 57
3.2. Przedmiot i cel badań 58
3.3. Problemy i hipotezy badawcze 59
3.4. Grupa badawcza 63
3.5. Metody, techniki i narzędzia badawcze 67
3.6. Organizacja badań i przebieg badań 70
Rozdział 4. Analiza skuteczności zarządzania przedsiębiorstwem handlowym średniej wielkości (badania własne) 71
4.1. Analiza wyników badań wg problemów badawczych 71
4.2. Analiza wyników badań wg pytań w ankiecie 77
4.3. Wnioski i propozycje 88
5. Zakończenie 91
6. Literatura 93
7. Załączniki 97
7.1. Wzory metod badawczych (tekst) 97
7.2. Zestawienie wyników badań 101
7.3. Spis tabel i rysunków 106

Kompleksowe zarządzanie jakością

Wstęp 3
Rozdział 1. Istota jakości i zarządzania jakością 5
1.1. Klasyczne definicje jakości 5
1.2. Współczesne definicje jakości 10
1.3. Istota zarządzania jakością 17
Rozdział 2. Rola i znaczenie Kompleksowego Zarządzania Jakością (TQM) 27
2.1. Idea zarządzania przez jakość 27
2.2. Istota zarządzania w TQM 31
2.3. Uwarunkowania Kompleksowego Zarządzania Jakością 38
2.4. Zasady Kompleksowego Zarządzania Jakością 44
Rozdział 3. Normalizacja i systemy zarządzania jakością 50
3.1. Powstanie normalizacji systemów jakości 50
3.2. Systemy zarządzania jakością według norm ISO 53
3.3. Certyfikaty systemów jakości 60
3.3.1. Badania wyrobów dla potrzeb obowiązkowej certyfikacji 63
3.3.2. Ocena systemu jakości dostawcy 64
3.3.3. Nadzór nad stosowaniem certyfikatu 66
3.3.4. Zawieszenie, cofnięcie, unieważnienie certyfikatu 66
3.3.5. Kolejne kroki prowadzące do umieszczenia na wyrobie oznaczenia CE 67
3.4. Wdrożenie systemów ISO i TQM źródłem przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa 69
Rozdział 4. Możliwość wdrożenia Kompleksowego Zarządzania Jakością w Firmie X 77
4.1. Projekt wdrożenia systemu zarządzania jakością 77
4.1.1. Cele jakości 79
4.1.2. Polityka jakości 80
4.1.3. Procedury 82
4.2. Program szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników 85
4.3. Dostosowanie przedsiębiorstwa do systemu zarządzania jakością 86
4.4. Analiza korzyści wynikających z wdrożenia systemu zarządzania jakością 89
Zakończenie 93
Bibliografia 96
Spis tabel 100
Spis rysunków 101

Modele zarządzania jakością

Wstęp 2
Rozdział I. Systemy zarządzania jakością 4
1.1. Istota i zasady TQM 4
1.2. Koncepcja Sześć Sigma 12
1.3. Lean Manufacturing 19
1.4. HACCP, GMP i GHP 20
Rozdział II. ISO 9000:2000 oraz systemy towarzyszące ISO14000 i 18000 26
2.1. ISO 9000:2000 26
2.2. Normy ISO serii 14000 29
2.3. Normy ISO 18000 30
Rozdział III. Systemy oceny jakości 35
3.1. Nagroda im. Malcolma Baldrigea 35
3.2. Model doskonałości w biznesie EFQM 48
3.3. Polska Nagroda Jakości 57
Zakończenie 62
Bibliografia 64
Spis tabel i rysunków 67

Leadership – przywództwo w organizacji

Wstęp 3
Rozdział 1. Proces zarządzania organizacją międzynarodową 6
1.1. Istota i specyfika organizacji 6
1.2. Pojęcie i funkcje zarządzania w organizacjach 9
1.3. Struktury organizacyjne, ich klasyfikacja i budowa 15
1.4. Kultura organizacyjna jako czynnik kształtujący tożsamość firmy 32
1.5. Negocjacje międzykulturowe 36
1.6. Rola przywódcy w kontekście struktur organizacyjnych 39
Rozdział 2. Przywództwo w organizacji międzynarodowej 52
2.1. Definicja i zakres przywództwa 52
2.2. Typologia cech przywódczych 55
2.3. Style przewodzenia 62
2.4. Znaczenie kapitału intelektualnego pracowników 64
2.5. Przewodzenie a zarządzanie 71
Rozdział 3. Analiza przywództwa w organizacji X 75
3.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa X 75
3.2. Opis metod badawczych 84
3.3. Charakterystyka próby badawczej 88
3.4. Analiza wyników badań 90
Zakończenie 99
Bibliografia 103
Spis tabel i rysunków 106
Załącznik nr 1. Ankieta 107

Możliwość wprowadzenia Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:20001 w przedsiębiorstwie

Wstęp

Rozdział I. Ogólna charakterystyka badanego przedsiębiorstwa – Zakładu Tartacznego
1.1. Przemysł drzewny w Polsce
1.2. Rys historyczny
1.3. Usytuowanie zakładu
1.4. Schemat organizacyjny
1.5. Charakterystyka procesów realizowanych w Zakładzie Tartacznym

Rozdział II. System Zarządzania Jakością ISO 9001:2001
2.1. Cel
2.2. Normy PN-EN ISO 9001:2001
2.3. Dokumentacja

Rozdział III. Przebieg procesu wdrożeń systemu w Zakładzie Tartacznym
3.1. Etapy wdrożeń
3.2. Korzyści

Podsumowanie
Zakończenie
Wnioski
Słownik pojęć
Bibliografia

Firmy rodzinne

Wstęp

Rozdział I. Firma rodzinna i jej kultura organizacyjna
1. Firma jako system społeczny
2. Kultura a działalność firm rodzinnych
3. Komunikacja w firmie

Rozdział II Metodologia badań własnych
1. Przedmiot i cel badań
2. Problemy i hipotezy badawcze
3. Metody, techniki i narzędzia badawcze

Rozdział III. Rola kultury organizacyjnej w firmie rodzinnej
1. Charakterystyka terenu badań
2. Analiza wyników badań]
3. Wnioski własne

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków

Wdrażanie systemu CRM w firmie X reprezentanta sektora MSP w Polsce

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I. ANALIZA TEORETYCZNA 7
1.1. CRM, narodziny i ewolucja kierowania relacjami z klientem 7
1.2. CRM i proces obsługi klienta 13
1.2.1. Motywy wdrażania systemu CRM 13
1.3. Podstawowe właściwości systemu CRM 20
1.3.1. Elementy systemu CRM 20
ROZDZIAŁ II. OPIS BADANEGO ŚRODOWISKA 23
2.1. Powstanie, zakres i rodzaj działalności firmy 23
2.2. Struktura organizacyjno – prawna firmy 29
2.3. Pozycja firmy na rynku 30
2.4. Systemy informatyczne zastosowane w firmie 33
ROZDZIAŁ III. PREZENTACJA WYNIKÓW 36
3.1. Prezentacja opinii pracowników dotyczących zakresu i priorytetu projektów CRM 36
3.2. Prezentacja wyników badań dotyczących metodyki wdrażania CRM w firmie 41
ROZDZIAŁ IV. WNIOSKI I ZALECENIA 46
4.1. Prezentacja wniosków własnych dotyczących metodyki wdrażania systemów informatycznych w firmie CRM 46
4.2. Podsumowanie i zalecenia własne dotyczące efektywniejszego zastosowania systemu CRM w firmie. 48
ZAKOŃCZENIE 53
BIBLIOGRAFIA 56
SPIS TABEL 58
SPIS RYSUNKÓW 59
ANEKS 60