Prace dyplomowe z kierunku: Zarządzanie

prace dyplomowe z zarządzania

Wdrażanie systemu CRM w firmie X reprezentanta sektora MSP w Polsce

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I. ANALIZA TEORETYCZNA 7
1.1. CRM, narodziny i ewolucja kierowania relacjami z klientem 7
1.2. CRM i proces obsługi klienta 13
1.2.1. Motywy wdrażania systemu CRM 13
1.3. Podstawowe właściwości systemu CRM 20
1.3.1. Elementy systemu CRM 20
ROZDZIAŁ II. OPIS BADANEGO ŚRODOWISKA 23
2.1. Powstanie, zakres i rodzaj działalności firmy 23
2.2. Struktura organizacyjno – prawna firmy 29
2.3. Pozycja firmy na rynku 30
2.4. Systemy informatyczne zastosowane w firmie 33
ROZDZIAŁ III. PREZENTACJA WYNIKÓW 36
3.1. Prezentacja opinii pracowników dotyczących zakresu i priorytetu projektów CRM 36
3.2. Prezentacja wyników badań dotyczących metodyki wdrażania CRM w firmie 41
ROZDZIAŁ IV. WNIOSKI I ZALECENIA 46
4.1. Prezentacja wniosków własnych dotyczących metodyki wdrażania systemów informatycznych w firmie CRM 46
4.2. Podsumowanie i zalecenia własne dotyczące efektywniejszego zastosowania systemu CRM w firmie. 48
ZAKOŃCZENIE 53
BIBLIOGRAFIA 56
SPIS TABEL 58
SPIS RYSUNKÓW 59
ANEKS 60

Organizacja i funkcjonowanie działu controllingu w przedsiębiorstwie

Wstęp 2
Rozdział I. Zarządzanie przedsiębiorstwem we współczesnych warunkach gospodarki rynkowej 4
1.1. Istota zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach globalizacji 4
1.2. Rola informacji w zarządzaniu 10
1.3. Współczesne metody usprawniające zarządzanie organizacją 18
Rozdział II. Istota, cele i funkcje controllingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem 27
2.1. Koncepcje controllingu 27
2.2. Pojecie i zadania controllingu 29
2.3. Strategiczny wymiar controllingu 35
2.4. Znaczenie controllingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem 40
2.5. Proces wdrażania controllingu w przedsiębiorstwie 45
Rozdział III. Funkcjonowanie controllingu w różnych obszarach działalności przedsiębiorstwa 50
3.1. Controlling finansowy i jego narzędzia 50
3.2. Controlling w zarządzaniu produkcją 55
3.3. Controlling w marketingu 59
3.4. Controlling w zintegrowanych systemach informacyjnych 65
3.5. Controlling w zarządzaniu zasobami ludzkimi 67
Rozdział IV. Funkcjonowanie controllingu w przedsiębiorstwie X 69
4.1. Charakterystyka działalności przedsiębiorstwa X 69
4.2. Konieczność zmian w firmie X 70
4.3. Uwarunkowania do wdrożenia controllingu w firmie X 73
4.4. Organizacja controllingu w firmie X 76
4.5. Efekty wdrożenia controllingu w firmie X 82
Zakończenie 86
Bibliografia 91
Spis rysunków 95
Spis tabel 95

prace dyplomowe przesyłamy w edytowalnym formacie docx (Microsoft Word)

Otoczenie konkurencyjne firmy Kogel Polska Sp. z o.o.

Wstęp 2
Rozdział I. Konkurenci jako element otoczenia firmy 3
1. Konkurenci i ich rodzaje 3
2. Czynniki określające natężenie konkurencji 6
3. Negatywne i pozytywne konsekwencje istnienia konkurentów 19
4. Wybrane strategie konkurowania 22
Rozdział II. Metody utrzymania pozycji firmy na konkurencyjnym rynku 28
1. Udział w rynku 28
2. Punktowa ocena czynników osiągania przewagi konkurencyjnej 39
3. Analiza SWOT 45
ROZDZIAŁ III Firma Kogel Polska Sp. z o.o. 52
1. Ogólna charakterystyka firmy Kogel Polska Sp. z o. o. 52
2. Klienci firmy Kogel Polska Sp. z o.o. 59
Rozdział IV Ocena pozycji konkurencyjnej firmy Kogel 62
1. Główni konkurenci firmy 62
2. Silne i mocne strony firmy Kogel Polska Sp. z o.o. na tle głównych konkurentów 69
3. Możliwości utrzymania pozycji konkurencyjnej 75
Zakończenie 82
Bibliografia 83
Spis tabel i wykresów 84

Analiza i rozwój strategiczny firmy

Wstęp 3
Rozdział I. Zarządzanie strategiczne jako podstawowa koncepcja rozwoju przedsiębiorstwa 5
1.1. Współczesne koncepcje zarządzania 5
1.2. Istota i znaczenie zarządzania strategicznego 11
1.3. Strategiczna analiza przedsiębiorstwa i jego rynku 15
1.3.1. Znaczenie analizy strategicznej 15
1.3.2. Analiza otoczenia konkurencyjnego 19
1.3.3. Analiza potencjału strategicznego przedsiębiorstwa 25
1.3.4. Ocena pozycji strategicznej przedsiębiorstwa 29
Rozdział II. Kształtowanie strategii rozwoju firm 36
2.1. Projektowanie strategii 36
2.2. Rodzaje strategii rozwoju przedsiębiorstwa 44
2.3. Wybór, wdrożenie i kontrola realizacji strategii 50
Rozdział III. Warunki realizacji strategii firmy Interlex 54
3.1. Ogólna charakterystyka firmy 54
3.2. Opis środowiska funkcjonowania firmy 57
3.3. Wykorzystanie analizy SWOT do formułowania strategii firmy 62
3.4. Projekt strategii rozwoju firmy 66
Zakończenie 73
Bibliografia 75
Spis tabel 78
Spis rysunków 79

Zarządzanie zmianą na przykładzie struktury organizacyjnej

Wstęp

Rozdział I.
Klasyfikacja i rodzaje struktur organizacyjnych

1. Pojęcie i podstawy kształtowania struktury organizacyjnej
2. Klasyczne rodzaje struktur organizacyjnych
3. Elastyczne struktury organizacyjne

Rozdział II.
Zarządzanie zmianą i jej wpływ na strukturę organizacyjna

1. Zarządzanie zmianą – istota i pojęcie
2. Typy i rodzaje zmian
3. Sposoby wdrażania zmian i ich oddziaływanie na strukturę organizacyjna

Rozdział III.
Zmiany struktury organizacyjnej na przykładzie firmy X

1. Ogólna charakterystyka firmy X i jej otoczenia rynkowego
2. Rodzaje struktur organizacyjnych z uwzględnieniem struktury analizowanej firmy
3. Zarządzanie firmą X a rozwój firmy

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis wykresów

Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. ISTOTA STRATEGII I PROCEDURA JEJ BUDOWY 5

1.1. Strategia i jej elementy 5
1.2. Kierunki i szkoły strategii 12
1.3. Formułowanie strategii 15

ROZDZIAŁ II. ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE W FIRMIE 22

2.1. Pojęcie zarządzania strategicznego 22
2.2. Proces zarządzania strategicznego 29
2.3. Analiza strategiczna 37
2.4. Obszary analizy strategicznej 40

ROZDZIAŁ III. CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI CEAC POLONIA SP. Z O.O. 50

3.1. Historia i przedmiot działania CEAC Polonia Sp. z o.o. 50
3.3. Oferta CEAC Polonia Sp. z o.o. 53
3.4. Sytuacja finansowa CEAC Sp. z o.o. 59

ROZDZIAŁ IV. STRATEGIE DZIAŁANIA CEAC POLONIA SP. Z O.O. 63

4.1. Planowanie strategiczne w CEAC Sp z o.o. 63
4.2. Określenie misji oraz celów strategicznych 66
4.3. Analiza otoczenia CEAC 67
4.4. Realizacja strategii 74

Zakończenie 77
Bibliografia 79

Zarządzanie przez jakość

Wstęp 3
Rozdział I. Pojęcie i treść zarządzania przez jakość 5
1.1. Pojęcie jakości 6
1.2. Warunki wprowadzania powszechnej jakości 10
1.3. Normy ISO 9000 19
Rozdział II. Charakterystyka firmy XXX Sp. z o.o. 31
2.1. Profil produkcji firmy 31
2.2. Zakres działalności 39
2.3. Struktura organizacyjna a możliwości jej zmiany 48
Rozdział III. Efekty ekonomiczne firmy po wdrożeniu ISO 9002 56
3.1. Etapy wdrażania zarządzania przez jakość 57
3.2. Koszty wdrażania ISO 9002 66
3.3. Osiągnięte efekty jakościowe produktów 77
3.4. Wpływ ISO 9002 na zwiększenie zamówień i sprzedaży produktów 77
3.5. Korzyści ekonomiczne firmy 79
3.6. Bilans po wdrożeniu ISO 9002 83
Zakończenie 99
Spis tabel 101
Spis schematów 101
Spis rysunków 101
Spis literatury 102

Zarządzanie materiałami w przedsiębiorstwie

Wstęp 2
Rozdział 1. Organizacja i funkcje gospodarki materiałowej w przedsiębiorstwie 4
1.1. Pojęcie i klasyfikacja materiałów 4
1.2. Zadania szczegółowe gospodarki materiałowej w przedsiębiorstwie 8
1.3. Fazy obrotu materiałowego 12
1.4. Gospodarka zaopatrzeniowa 16
1.5. Charakterystyka służb zaopatrzeniowych 20
Rozdział 2. Organizacja ewidencji materiałów 22
2.1. Zasady wyceny materiałów 23
2.2. Metody wyceny rozchodu materiałów 27
2.3. Inwentaryzacja materiałów 37
2.4. Ujęcie materiałów w księgach rachunkowych 39
2.5. Komputerowe systemy ewidencji materiałów 43
Rozdział 3 Zarządzanie materiałami w jednostce budżetowej 48
3.1. Logistyczne decyzje zarządzania zapasami 48
3.2. Polityka zaopatrzenia w jednostce budżetowej 50
Zakończenie 57
Bibliografia 60

Zarządzanie marketingowe w przedsiębiorstwie sprzedającym samochody osobowe na przykładach

WSTĘP 3
I. RYNEK NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W POLSCE 5
1.1. Charakterystyka produktu 5
1.2. Struktura podaży 14
1.3. Popyt na rynku nowych samochodów osobowych 17
II. ISTOTA ZARZĄDZANIA MARKETINGOWEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH DEALERSKICH 30
2.1. Pojęcie i funkcje marketingu 30
2.2. Zarządzanie marketingowe w przedsiębiorstwie 38
2.3. Szanse i ograniczenia wynikające ze struktury podaży 49
III. WYKORZYSTANIE ZARZĄDZANIA MARKETINGOWEGO NA PRZYKŁADACH WYBRANYCH FIRM DEALERSKICH 52
3.1. Organizacja struktur marketingu 52
3.2. Zakres działań marketingowych na przykładzie PTHM Auto Plus Sp. z o.o. 54
3.3. Działania marketingowe INTRMOTO Sp. z o.o. Centrum Napraw Samochodowych 62
IV. PRÓBA OCENY WPŁYWU ZARZĄDZANIA MARKETINGOWEGO NA POZYCJĘ KONKURENCYJNĄ PRZEDSIĘBIORSTW 66
4.1. Wyniki działalności dealerów 66
4.2. Związek zarządzania marketingowego z pozycją konkurencyjną przedsiębiorstwa 68
4.3. Wpływ uwarunkowań zewnętrznych 75
ZAKOŃCZENIE 81
BIBLIOGRAFIA 83
SPIS TABEL 86
SPIS RYSUNKÓW 87
ANEKS 88

Zamówienia publiczne w rozwoju przedsiębiorstw

Wstęp 3
ROZDZIAŁ I. Przesłanki racjonalnego wydatkowania środków publicznych 5
1.1. System zamówień publicznych i jego istota 5
1.2. Środki publiczne i ich dysponenci 9
1.3. Prawne i ekonomiczne przesłanki wydatkowania środków publicznych 15
ROZDZIAŁ II. Zamówienia publiczne – Podstawowe uregulowania prawne 19
2.1. Podstawowe unormowania prawne 19
2.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 29
2.3. Środki zaskarżenia 35
ROZDZIAŁ III. Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw w Polsce 40
3.1. Prawne i finansowe warunki funkcjonowania przedsiębiorstw 40
3.2. Wpływ sytuacji gospodarczej na rozwój przedsiębiorstw w Polsce 46
3.3. Konkurencja w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako czynniki i bariery rozwoju przedsiębiorstw 48
ROZDZIAŁ IV. Rozwój przedsiębiorstw w Polsce – prognozy 61
4.1. Polska w obliczu przyjęcia do Unii Europejskiej 61
4.2. Dostosowanie prawa polskiego w zakresie przetargów do standardów UE 74
4.3. Korzyści z przystąpienia do UE dla przedsiębiorstw w Polsce 79
Zakończenie 87
Bibliografia 89
Spis tabel 94