Prace dyplomowe z kierunku: Zarządzanie

prace dyplomowe z zarządzania

Bariery rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej 3
1. Pojęcia związane z małą i średnią przedsiębiorczością 3
2. Rola, stan oraz funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 8
3. Sytuacja gospodarcza i jej wpływ na rozwój sektora małej i średniej przedsiębiorczości 10
4. Struktura sektora małej i średniej przedsiębiorczości 14

ROZDZIAŁ II. Bariery ograniczające rozwój małych i średnich przedsiębiorstw 23
1. Bariery prawne 23
2. Bariery zarządzania 27
3. Bariery edukacyjne 31
4. Bariery społeczne 33
5. Bariery ekonomiczne 34

ROZDZIAŁ III. Problemy związane z finansowaniem małych i średnich przedsiębiorstw 42
1. Kapitały własne małych i średnich przedsiębiorstw 43
1.1. Kapitały własne o charakterze wewnętrznym 43
1.2. Kapitały własne o charakterze zewnętrznym 49
2. Kapitały obce małych i średnich przedsiębiorstw 53
2.1 .Kapitały obce długoterminowe 54
2.2. Kapitały obce krótkoterminowe 60

ZAKOŃCZENIE 66
BIBLIOGRAFIA 69
SPIS RYSUNKÓW I TABEL 74

Badanie struktury organizacyjnej na przykładzie firmy „X” Sp. z o.o.

praca licencjacka

WSTĘP 2

1. ISTOTA I CECHY STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA 4
1.1. Pojęcie i funkcje struktury organizacyjnej 4
1.2. Elementy struktury organizacyjnej 10
1.3. Więzi organizacyjne 13
1.4. Budowa struktury organizacyjnej 21

2. TYPY STRUKTUR ORGANIZACYJNYCH 26
2.1. Struktury organizacyjne ze względu na rozpiętość kierowania i zdolność do samoorganizacji 26
2.2. Klasyczne struktury organizacyjne 31
2.3. Elastyczne i nowoczesne struktury organizacyjne 39

3. ANALIZA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ FIRMY „X” Sp. z o.o. 52
1. Charakterystyka firmy „X” Sp. z o.o. 52
2. Zmiany w strukturze organizacyjnej badanej firmy 62
3. Ocena aktualnej struktury organizacyjnej firmy 72

PODSUMOWANIE 75
BIBLIOGRAFIA 77
SPIS RYSUNKÓW 79

Dostępna jest również wersja magisterska tej pracy o objętości 101 stron

Analiza wykorzystania systemu ERP na przykładzie dużego przedsiębiorstwa produkcyjnego

Wstęp

Rozdziała I. Istota systemu klasy ERP
1.1. Pojęcie i metodyka systemów klasy ERP
1.2. Pojęcie i znaczenie strategii ERP
1.3. Narzędzia wspierające proces wdrożeniowy systemu ERP
1.4. Polski rynek systemów ERP

Rozdział II. Funkcjonowanie systemu ERP
2.1. Proces przedwdrożeniowy (BPR)
2.2. Fazy wdrożenia systemu ERP
2.3. Praktyczne rezultaty wdrożenia systemu klasy ERP
2.4. System Informatyczny MES wykorzystywany przez przedsiębiorstwa produkcyjne

Rozdział III. Analiza wykorzystania systemu ERP na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego X
3.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa X
3.2. Funkcjonowanie systemu ERP w przedsiębiorstwie X
3.3. Analiza wykorzystania systemu ERP (na podstawie ankiety)
3.4. Wnioski z wdrożenia systemu klasy ERP w przedsiębiorstwie X

Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków i tabel

Analiza systemu zarządzania jakością w wytwórni mebli grupy Ikea

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 5
1.1. Istota Kompleksowego Zarządzania Jakością TQM 5
1.1. Szkic koncepcji TQM 5
1.2. Zasady funkcjonowania organizacji stosujących jakość kompleksową 7
1.3. Przeszkody w realizacji zasad TQM 13
1.4. Przywództwo we wdrażaniu koncepcji TQM 18
1.2. System zarządzania jakością w przedsiębiorstwie 24
1.2.1. Przedsiębiorstwo jako system 24
1.2.2. Międzynarodowa organizacja normalizacyjna 28
1.2.3. System zarządzania jakością według norm ISO serii 9000 31
1.3. Wdrażanie systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie 36
1.3.1. Wymagania dotyczące dokumentacji 36
1.3.2. Odpowiedzialność kierownictwa 41
1.3.3. Nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów 42
1.3.4. Analiza i diagnoza organizacyjna 43
1.3.5. Certyfikacja i audity certyfikacyjne 47

ROZDZIAŁ II. ANALIZA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W WYTWÓRNI MEBLI SWEDWOOD NALEŻĄCEJ DO GRUPY IKEA 51
2.1. Cel i zakres pracy 51
2.2. Charakterystyka zakładu SWEDWOOD 52
2.3. Wymogi jakościowe IKEA stawiane dostawcom 56
2.3.1. Norma QMUST 58
2.3.2. Norma QWAY Standard 59
2.3.3. Norma 4SIP 66
2.4. System zarządzania jakością w zakładzie SWEDWOOD 76
2.5. Ocena skutków 81

ZAKOŃCZENIE 83
BIBLIOGRAFIA 85
SPIS RYSUNKÓW, TABEL I ZDJĘĆ 88

Analiza systemowa w ocenie efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw

Wstęp

Rozdział I. Przedsiębiorstwo i uwarunkowania jego funkcjonowania
1.1. Pojęcie i charakterystyka przedsiębiorstw
1.2. Klasyfikacja przedsiębiorstw
1.3. Ogólne zagadnienia finansowania przedsiębiorstw
1.4. Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie

Rozdział II. Metody oceny efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw
2.1. Analiza procesów sprzedaży i dystrybucji
2.2. Analiza kosztów działalności przedsiębiorstwa
2.3. Analiza wyników finansowych przedsiębiorstwa
2.4. Analiza rentowności przedsiębiorstwa
2.5. Ocena płynności finansowej przedsiębiorstwa
2.6. Monitoring finansowy przedsiębiorstwa

Rozdział III. Analiza Systemowa w ocenie efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw
3.1. Istota analizy systemowej
3.2. Podstawowe pojęcia analizy systemowej
3.3. Funkcje analizy systemowej
3.4. Ocena analizy systemowej jako metody oceny efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków

Zarządzanie zasobami ludzkimi na przykładzie przedsiębiorstwa X

WSTĘP

ROZDZIAŁ I
ISTOTA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE
1.1. Polityka personalna w zarządzaniu strategicznym
1.2. Modele polityki personalnej i ich związek ze strategią firmy
1.3. Elementy zarządzania kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwie
1.4. System oceny pracowników
1.5. Kształcenie i rozwój pracowników

ROZDZIAŁ II
ROLA SYSTEMU MOTYWACYJNEGO W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI LUDZKIMI W FIRMIE
2.1. Potrzeby ludzkie, ich struktura i znaczenie
2.2. Rodzaje bodźców
2.3. Formy i funkcje wynagrodzeń
2.4. Wewnętrzne uwarunkowania efektywności wyceny płac
2.5. Tendencje rozwojowe form płac

ROZDZIAŁ III.
ANALIZA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA X
3.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa
3.2. Polityka personalna firmy
3.3. Budowanie wartości kadry pracowniczej firmy
3.4. Motywowanie pracowników
3.5. Ocenianie pracowników
3.6. Komunikacja wewnętrzna
3.7. Zwiększanie satysfakcji z pracy

ROZDZIAŁ IV.
WNIOSKI Z ANALIZY

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL I WYKRESÓW

Znaczenie analizy finansowej w formułowaniu strategii przedsiębiorstwa

Wstęp 2

Rozdział I. Ogólne problemy rozwoju przedsiębiorstw 5
1. Istota działalności firm 5
2. Czynniki warunkujące rozwój przedsiębiorstw 12
3. Planowanie działalności przedsiębiorstw 16

Rozdział II. Istota analizy finansowej 27
1. Przedmiot i zakres analizy finansowej 27
2. Źródła informacji do oceny finansowej przedsiębiorstwa 33
3. Bilans przedsiębiorstwa 36
4. Rachunek zysków i strat 39

Rozdział III. Analiza wyniku finansowego i bilansu przedsiębiorstwa 43
1. Pojęcie wyniku finansowego 43
2. Wstępna ocena wyniku finansowego 51
3. Analiza porównawcza i przyczynowa 55
Rozdział IV. Wskaźnik efektywności finansowej przedsiębiorstwa 62
1. Analiza wskaźnikowa 62
2. Rentowność przedsiębiorstwa 68
3. Ocena płynności finansowej firmy 73
4. Case study 81

Rozdział V. Formułowanie strategii w przedsiębiorstwie 91
1. Finanse a cele przedsiębiorstwa 91
2. Gospodarka finansowa przedsiębiorstwa w świetle literatury 96
3. Kryteria oceny gospodarki finansowej 100
4. Gospodarka finansowa a system gospodarczy i finansowy 105

Zakończenie 111
Bibliografia 112
Spis tabel i rysunków 116

Zarządzanie płynnością finansową na przykładzie przedsiębiorstwa X

Wstęp

Rozdział I. Sprawozdania finansowe jako podstawa oceny płynności finansowej
1. Pojęcie płynności finansowej i jej determinanty
2. Poziom kapitału obrotowego
3. Sprawozdawczość finansowa w ocenie płynności finansowej
3.1. Bilans przedsiębiorstwa
3.2. Rachunek zysków i strat
3.3. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych
4. Zależności między bilansem, rachunkiem zysków i strat i sprawozdaniem z przepływów pieniężnych

Rozdział II. Dynamiczny i statyczny pomiar płynności finansowej w przedsiębiorstwie
1. Statyczne metody pomiaru płynności finansowej
1.1. Wskaźniki wykorzystywane do statycznego pomiaru płynności finansowej
1.2. Korekty wskaźników płynności wynikające z nowelizacji ustawy o rachunkowości
1.3. Normatywy wartości wskaźników płynności
2. Dynamiczne metody pomiaru płynności
3. Dodatkowe metody pomiaru płynności finansowej
4. Analiza ryzyka płynności finansowej

Rozdział III.
Pomiar i zarządzanie płynnością w przedsiębiorstwie X
1. Charakterystyka przedsiębiorstwa
2. Prezentacja sprawozdawczości finansowej
2.1. Bilans przedsiębiorstwa
2.2. Rachunek zysków i strat
2.3. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych
3. Statyczny pomiar płynności finansowej
4. Wnioski dla zarządzających

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków

Zarządzanie nieruchomością rolną

Wstęp 2

Rozdział I. Pojęcie i istota nieruchomości 4
1.1. Znaczenie nieruchomości w gospodarce 4
1.2. Cechy i rodzaje nieruchomości 7
1.3. Funkcje nieruchomości 12
1.4. Pojęcie rynku nieruchomości 14
1.5. Uczestnicy rynku nieruchomości 18

Rozdział II. Zarządzanie nieruchomością 23
2.1. Podstawy zarządzania działalnością gospodarczą 23
2.2. Nieruchomość jako przedmiot zarządzania 25
2.3. Baza danych dla potrzeb zarządcy nieruchomości 27
2.4. Biznesplan zarządcy nieruchomości 28

Rozdział III. Zarządzanie nieruchomością rolną 41
3.1. Pojęcie nieruchomości rolnej 41
3.2. Metodyka zarządzania nieruchomością 45
3.2.1. Fazy i etapy przygotowania planu zarządzania 45
3.2.2. Struktura planu zarządzania 46
3.2.3. Zakres informacji w planie 48
3.3. Podsumowanie 52

Zakończenie 59

Bibliografia 61

Zarządzanie należnościami w przedsiębiorstwie na przykładzie firmy

Wstęp 3

Rozdział I. Należności w polityce rachunkowości przedsiębiorstw 5
1. Kapitał obrotowy przedsiębiorstwa i źródła jego pochodzenia 7
2. Kształtowanie wielkości i struktury aktywów obrotowych 14
2.1. Zapasy 15
2.2. Należności 17
2.3. Śródki pieniężne i krótkoterminowe aktyw finansowe 22
3. Metodyka oceny należności i ustalania okresu inkasa należności 26
4. Windykacja należności przez przedsiębiorstwo 33

Rozdział II. Zarządzanie należnościami w przedsiębiorstwie 39
1. Prognozowanie wpływów gotówkowych ze sprzedaży 39
2. Prognozowanie należności 44
3. Sterowanie należnościami przedsiębiorstw 45
3.1. Opust „za płatność” i „za ilość” 47
3.2. Dyskonto sezonowe i opust funkcjonalny 51
3.3. Faktoring i forfaiting 54
3.4. Kompensata zobowiązaniami 61
4. Sposoby zabezpieczania należności przedsiębiorstw 63

Rozdział III. Procedury windykacyjne w przedsiębiorstwie Pluszownia sp. z o.o. 76
1. Powstanie i struktura organizacyjna 76
2. Informacja o należnościach i dłużnikach 85
3. Prezentacja stosowanych procedurach windykacyjnych 87
4. Skuteczność procedur windykacyjnych 90

Załączniki 93
Zakończenie 101
Bibliografia 103
Spis tabel i rysunków 106