Prace dyplomowe z dziedziny: Zarządzanie

prace dyplomowe z zarządzania

Zdobywanie przewagi na rynku edukacyjnym

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. TEORETYCZNE PODSTAWY KONKURENCJI RYNKU EDUKACJI 5
1. Pojęcie i istota konkurencji 5
2. Formy rynku i konkurencji 10
3. Strategie konkurencji na rynku edukacyjnym 17
4. Podstawy analizy konkurencyjności na rynku edukacyjnym 22
ROZDZIAŁ II. SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W BUDOWANIU PRZEWAG KONKURENCYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW 31
1. Cele strategiczne przedsiębiorstwa i model osiągania sukcesu na rynku 31
2. Przewaga konkurencyjna jako warunek sukcesu przedsiębiorstw 38
3. Strategie osiągania przewag konkurencyjnych 44
4. Instrumenty osiągania przewag konkurencyjnych 52
ROZDZIAŁ III. JAKOŚĆ ŚWIADCZONYCH USŁUG JAKO PODSTAWA BUDOWANIA PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ NA PRZYKŁADZIE STUDIUM KSZTAŁCENIA KADR 58
1. Powstanie, zakres i rodzaj działalności firmy 58
2. Usługi edukacyjne oferowane przez Studium Kształcenia Kadr 58
3. Pozycja Studium Kształcenia Kadr na tle firm konkurencyjnych 58
4. Jakość usług edukacyjnych jako element budowania przewagi konkurencyjnej 58
ZAKOŃCZENIE 59
BIBLIOGRAFIA 60
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 64

Biznesplan wypożyczalni motocykli i skuterów X

I. Wstęp 8
II. Cele i opis przedsięwzięcia 10
1. Nazwa, cele i zamierzenia oraz forma prawna firmy 10
2. Lokalizacja firmy 11
3. Pracownicy 11
4. Czynności formalne, niezbędne do uruchomienia przedsięwzięcia 13
5. Zasoby niezbędne do uruchomienia przedsięwzięcia i będące w dyspozycji założycieli: 15
6. Koszty i działania, niezbędne do uruchomienia przedsięwzięcia. 16
III. Opis produktu 17
1. Firma X proponuje swoim klientom następujące usługi: 17
2. Przeznaczenie produktów i usług 17
3. Proponowane przez nas ceny usług: 17
4. Metody wytwarzania najważniejszych asortymentów 22
5. Narzędzia i materiały, niezbędne do obsługi skuterów i możliwości ich pozyskania. 24
6. Niezbędne aspekty prawne działalności 25
IV. Analiza rynku 26
1. Sprawozdanie z badania ankietowego 26
1.1. Określenie celu, zakresu i charakteru badań 26
1.2. Ustalenie liczby i kryteriów doboru respondentów 27
1.3. Opracowanie planu analizy wyników 27
1.4. Opracowanie kwestionariusza 28
1.5. Badania terenowe. 28
1.6. Weryfikacja uzyskanych informacji. 29
1.7. Sporządzenie raportu z badań. 29
2. Analiza konkurencji 47
3. Analiza substytutów 47
V. Marketing 49
1. Cele marketingowe 49
2. Mieszanka marketingowa 49
2.1. Produkt 49
2.2. Cena 49
2.3. Promocja 50
3. Koszty działań promocyjnych 51
3.1. Harmonogram działań promocyjnych 51
VI. Zarządzanie 52
1. Zasoby ludzkie 52
– Podstawowe typy stanowisk – krótka charakterystyka 52
– Sposób doboru i doskonalenia kadr 52
– Czynności nabywane 52
2. System motywacji 52
– System wynagrodzeń pieniężnych 52
– Inne elementy motywacji 52
3. W tym miejscu przedstawimy strukturę organizacyjną firmy 52
4. Najważniejsze systemy 53
VII. Harmonogram 54
1. Enumeracja najważniejszych czynności niezbędnych do uruchomienia przedsięwzięcia 54
2. Wyznaczenie czasu poszczególnych czynności 54
3. Przedstawienie w postaci graficznej 54
VIII. Analiza SWOT 55
IX. Analiza finansowa 57
1. Podstawowe założenia /w tym potrzebny kapitał i jego źródła/ 57
2. Bilans 57
3. Rachunek zysków i strat 57
4. Rachunek przepływów pieniężnych 57
5. Analiza progu rentowności 57
6. Analiza wskaźnikowa 57
7. Analiza opłacalności inwestycji 57
8. Budżetowanie inwestycji 57
Analiza finansowa 1. Podstawowe założenia 58
1. Koszty inwestycji 58
1.1. Ziemia 58
1.2. Budynki 58
1.3. Wyposażenie 58
2. Przychody 59
3. Koszty 59
3.1.Koszty sprzedanych usług 59
3.2.Koszty sprzedaży 59
3.3 Koszty ogólnego zarządu 59
1.Należności 63
2.Zobowiązania 63
3.Amortyzacja 63
4.Zapasy 63
5.Wydatki nie będące kosztami /np. raty spłaty kredytów/ 63

Zarządzanie w ZOZ-ie

Wstęp 3
Rozdział I: Teoria zarządzania 4
1.1. Pojęcie i zakres zarządzania 4
1.2. Proces zarządzania 5
1.3. Funkcje i zadania zarządzania 17
Rozdział II: Uwarunkowania opieki zdrowotnej 20
2.1. Polski system opieki zdrowotnej – charakterystyka 20
2.2. Regulacje prawne w zakresie opieki zdrowotnej 24
2.3. Formy zakładów opieki zdrowotnej 29
2.3.1. Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej 30
2.3.2. Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej 33
2.3.3. Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej 35
Rozdział III: Zarządzanie placówką medyczną 38
3.1. Organizacja zakładu opieki zdrowotnej 38
3.2. Proces zarządzania w zakładzie opieki zdrowotnej 49
3.2.1. Planowanie 49
3.2.2. Organizowanie 52
3.2.3. Przewodzenie 54
3.2.4. Kontrolowanie 57
3.3. Skuteczność i efektywność w zarządzaniu zakładem 58
opieki zdrowotnej 58
Zakończenie 62
Spis rysunków i tabel 64
Bibliografia 65

Analiza strategiczna Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta

Wstęp 2
Rozdział I. Strategie przedsiębiorstw 4
1.1. Pojęcie strategii 4
1.2. Podstawowe klasyfikacje strategii 7
1.3. Wybrane strategie firmy 12
1.3.1. Strategia kosztowa 12
1.3.2. Strategia integracji pionowej 14
1.4. Elementy strategii działania przedsiębiorstwa 16
1.5. Strategia jako etap zarządzania strategicznego 19
1.6. Formułowanie strategii działania przedsiębiorstwa 21
Rozdział II. Wybrane metody analizy strategicznej stosowane w procesie formułowania strategii 29
2.1. Pojęcie, klasyfikacja, zakres analizy strategicznej 29
2.2. Analiza mocnych i słabych stron 36
2.3. Analiza kluczowych czynników sukcesu 42
Rozdział III. Charakterystyka Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta 50
3.1. Historia i opis spółki 50
3.2. Władze 53
3.3. Produkty 54
3.4. Wyniki finansowe 64
Rozdział IV. Analiza strategiczna Towarzystwa Ubezpieczeń i reasekuracji Warta 68
1. Analiza makrootoczenia 68
2. Analiza otoczenia konkurencyjnego 77
3. Analiza potencjału strategicznego 83
4. Analiza SWOT 85
5. Wnioski 86
Zakończenie 88
Bibliografia 89
Spis tabel i rysunków 91

Analiza sprzedaży nowych i używanych samochodów w sieci renault Trucks Polska

Wstęp 5
Rozdział I. Charakterystyka rynku samochodów ciężarowych 7
1.1. Wiadomości ogólne o rynku samochodów ciężarowych 7
1.2. Kryteria wyboru samochodu ciężarowego 20
1.3. Techniki sprzedaży samochodów ciężarowych 34
Rozdział II. Sylwetka firmy sieci Renault Trucks Polska i jej produktów 41
2.1. Historia firmy 41
2.2. Misja, cel i struktura firmy Renault Trucks 44
2.3. Opis sieci dealerskiej w Polsce 47
2.4. Produkty firmy Renault Trucks i ich charakterystyka 51
Rozdział III. Analiza sprzedaży nowych samochodów w Polsce w latach 65
3.1. Analiza sprzedaży poszczególnych koncesjonerów Renault Trucks Polska. 65
3.2. Analiza sprzedaży poszczególnych modeli samochodów Renault. 86
3.3. Analiza sprzedaży nowych samochodów ciężarowych na polskim rynku. 90
Rozdział IV. Analiza sprzedaży używanych samochodów w Polsce 105
4.1. Analiza sprzedaży poszczególnych koncesjonerów Renault Trucks Polska 105
4.2. Analiza sprzedaży poszczególnych modeli samochodów Renault 116
4.3. Analiza sprzedaży używanych samochodów ciężarowych na polskim rynku 119
Zakończenie 125
Bibliografia 129
Spis tabel 131
Spis rysunków 135
Spis fotografii 137

Analiza rynku telekomunikacyjnego w Polsce

Wstęp 3
1. Charakterystyka głównych podmiotów na rynku telekomunikacyjnym w Polsce 5
2. Charakterystyka produktów i usług telekomunikacyjnych 14
3. Poziom konkurencyjności sektora w oparciu o analizę 5 sił Portera 28
4. Analiza uwarunkować zewnętrznych (analiza PEST) 36
5. Analiza nabywców na rynku telekomunikacyjnym (strona popytowa) 40
Posumowanie 47
Bibliografia 49
Spis Tabel 51
Spis Rysunków 52

Zarządzanie zmianą w przedsiębiorstwie

Wstęp
Rozdział 1. Charakterystyka badanego przedsiębiorstwa
1.1. Przedmiot działalności i organizacja
1.2. Struktura organizacyjna
1.3. Zatrudnienie
1.4. Koksownie Kombinatu Koksochemicznego „Zabrze” S.A.
1.5. Infrastruktura techniczno – technologiczna Koksowni „Radlin”
Rozdział 2. Miejsce restrukturyzacji majątkowej w procesie restrukturyzacji Kombinatu
2.1. Zakres restrukturyzacji majątkowej
2.2. Cele restrukturyzacji majątkowej
Rozdział 3. Realizacja programu naprawczego
3.1. Koncentracja potencjału produkcyjnego.
3.2. Głęboka restrukturyzacja zatrudnienia.
3.3. Koncentracja działalności Kombinatu Koksochemicznego „Zabrze” S.A. na produkcji i sprzedaży koksu.
3.4 Przyjęcie nowej strategii tj. przejście z pozycji producenta krajowego na znaczącego eksportera koksu. Wzrost sprzedaży eksportowej z 18% do ponad 70% ogółu sprzedaży.
3.5. Ekologia
Rozdział 4. Restrukturyzacja finansowa
4.1. Zawarcie układu z wierzycielami.
4.2. Restrukturyzacja finansowa i majątkowa z wykorzystaniem pomocy publicznej.
4.3. Restrukturyzacja poprzez inwestycje.
4.4. Restrukturyzacja organizacyjno – kapitałowa.
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel

Zarządzanie przez kulturę organizacji

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I
Kultura organizacyjna przedsiębiorstwa w świetle literatury 4
1.1. Istota kultury organizacyjnej 4
1.2. Typologia kultur organizacyjnych 9
1.3. Rola i funkcje kultury organizacyjnej 14
1.4. Formułowanie kultury organizacyjnej 19
ROZDZIAŁ II
Zarządzanie przez kulturę organizacyjną w praktyce przedsiębiorstw 30
2.1. Kultura organizacyjna w Polsce i na świecie 30
2.2. Wykorzystanie kultury organizacji jako techniki zarządzania 35
2.3. Kultura małej przedsiębiorczości 42
2.4. Patologie w zakresie kultury organizacyjnej 45
ROZDZIAŁ III
Kultura przedsiębiorstwa w Polsce na przykładzie X Sp z o.o. 48
3.1. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA 48
3.2. KULTURA ORGANIZACYJNA W X 49
ZAKOŃCZENIE 61
BIBLIOGRAFIA 62

Zarządzanie marketingowe a konkurencyjność apteki

Wstęp 3
Rozdział I. Marketing w handlu 5
1. Marketingowe podstawy sztuki sprzedawania 5
2. Lokalizacja obiektu handlowego 11
3. Asortymentacja 18
4. Metody obsługi 23
5. Praca obiektu handlowego 30
6. Rodzaje punktów sprzedaży detalicznej 37
Rozdział II. Rynek farmaceutyczny w Polsce 44
1. Struktura rynku 44
2. Apteki w Polsce – opis rynku aptecznego 53
3. Funkcjonowanie apteki 55
4. Personel apteczny 58
5. Znaczenie lokalizacji apteki 64
6. Asortyment apteki 67
7. Struktura obrotu apteki 70
8. Prawne aspekty prowadzenia apteki 72
9. Porównanie rynku aptecznego w różnych krajach UE 75
Rozdział III. Marketing apteczny na przykładzie zespołu aptek 86
1. Modyfikacja elewacji i oznaczenia apteki 89
2. Korygowanie wnętrza – ruch nabywców 93
3. Kolory i oświetlenie – psychologia dla pacjentów 95
4. Merchandising 96
5. Promocje wybranych produktów 100
6. Wybór i szkolenie personelu 103
7. Skuteczna polityka cenowa 106
Zakończenie 109
Bibliografia 112
Spis tabel 116
Spis rysunków 117
Załącznik 118

Wykorzystanie rachunku kosztów w zarządzaniu

Wstęp 2
Rozdział I. Istota i zakres rachunku kosztów jednostki gospodarczej 4
1.1. Cele i zadania rachunku kosztów 4
1.2. Pojęcie i klasyfikacja kosztów 10
1.3. Rozliczenia międzyokresowe kosztów, a nadrzędne zasady rachunkowości 19
1.4. Ewidencja i rozliczenie kosztów działalności jednostki gospodarczej 23
1.5. Tradycyjne metody ustalania kosztów jednostkowych 32
Rozdział II Nowoczesne rachunki kosztów podstawą podejmowania decyzji gospodarczych 37
2.1. Koszty w systemie zarządzania jednostką gospodarczą 37
2.2. Rachunek kosztów zmiennych 42
2.3. Rachunek kosztów jakości 46
2.4. Rachunek kosztów ciągłego doskonalenia 54
2.5. Rachunek kosztów działań 55
2.6. Rachunek kosztów docelowych 60
Rozdział III Budżetowanie i controlling jako nowoczesne metody zarządzania kosztami 67
3.1. Istota i zakres budżetowania 67
3.2. Organizacja procesu budżetowania w przedsiębiorstwie 75
3.3. Controlling jako metoda zarządzania kosztami 82
3.4. Możliwości zastosowania controllingu 86
Rozdział IV Zastosowanie informacji kosztowych w rachunkach decyzyjnych 93
4.1. Charakterystyka działalności Zakładu Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego „AGA” Sp. z o.o. 93
4.2. Rozwiązania w zakresie rachunku kosztów badanej jednostki 98
4.3. Analiza i ocena kosztów działalności Zakładu Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego „AGA” 102
4.4. Wdrożenie i skutki controllingu w obszarze kosztów analizowanej jednostki 117
Zakończenie 121
Bibliografia 123
Spis tabel 126
Spis schematów 127