Archiwum kategorii: Zarządzanie

prace dyplomowe z zarządzania

Internet jako nowe medium komunikowania społecznego

Wstęp 2

ROZDZIAŁ I. KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 4
1.1. Definicja i funkcje komunikowania 4
1.2. Formy komunikowania 9
1.3. Komunikowanie masowe 16
1.4. Bariery w komunikowaniu się 23

ROZDZIAŁ II. WYKORZYSTANIE INTERNETU W KOMUNIKOWANIU MASOWYM 26
2.1. Nowe technologie w komunikacji społecznej 26
2.2. Internet jako platforma prowadzenia biznesu elektronicznego 34
2.3. Modele komunikacji w wirtualnej przestrzeni rynkowej 45

ROZDZIAŁ III. WYKORZYSTANIE INTERNETU W KOMUNIKACJI DUŻEGO PRZEDSIĘBIORSTWA TRADYCYJNEGO 50
3.1. Systemy zintegrowane klasy MRPII/ERP a Internet 50
3.2. Koncepcja systemu łańcucha dostaw (SCM) i jej realizacja 53
3.3. Koncepcja systemów CRM a Internet 54
3.4. Sposoby wejścia przedsiębiorstw w wirtualną przestrzeń rynkową 61

ROZDZIAŁ IV. WYKORZYSTANIE INTERNETU JAKO ŚRODKA KOMUNIKACJI W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIRTUALNYCH 75
4.1. Media a komunikacja z przedsiębiorstwami wirtualnymi 75
4.2. Witryny internetowe i pasaże internetowe 80
4.3. Koncepcja portali i serwisów internetowych 84
4.4. Komunikacja marketingowa w Internecie 88

Zakończenie 93
Bibliografia 95
Spis tabel 100
Spis rysunków 101

Wstęp

Rozwój technologii teleinformatycznych zaowocował powstaniem Internetu, który jest globalną siecią komputerową połączoną w całość za pomocą międzynarodowych łączy telekomunikacyjnych. Obecnie skutki powstania Internetu są zauważalne we wszystkich sferach działalności człowieka. Internet stał się symbolem nowej gospodarki, gospodarki opartej na wiedzy i stanowi podstawę tworzenia współczesnej przestrzeni informacyjnej.

Wynalezienie World Wide Web (WWW) zapoczątkowało komercyjne wykorzystanie nieograniczonych możliwości globalnej sieci informacyjnej. Ze swej istoty Internet łączy możliwości globalnego komunikowania się przekraczającego ograniczenia czasu i przestrzeni oraz możliwości indywidualizowania przekazu kierowanego do indywidualnego odbiorcy. Rozwój Internetu oraz możliwości tworzone przez tę nowoczesną formę aktywności stawiają przed podmiotami rynkowymi nowe wyzwania i szanse, które mogą być wykorzystane w tworzeniu przewagi konkurencyjnej.

Jednym z ważnych obszarów wykorzystania Internetu jest marketing. Istota marketingu w przedsiębiorstwach oraz samorządach lokalnych wykorzystujących w swojej działalności Internet nie zmienia jego tradycyjnego znaczenia. Nabywca mający określone potrzeby i preferencje stanowi niezmiennie punkt wyjścia wszelkich decyzji i działań podmiotów rynkowych.

Za sprawą Internetu podmioty rynkowe otrzymują do ręki nowe narzędzia marketingowego oddziaływania na nabywców. Pojawiają się więc zupełnie nowe możliwości prowadzenia działań marketingowych. Internet może być wykorzystywany jako instrument strategii promocji, produktu, ceny i dystrybucji, a ponadto być wyjątkowo przydatny w badaniach marketingowych.

Stwarzając przedsiębiorstwom i innym uczestnikom rynku zupełnie nowe warunki funkcjonowania, Internet zmusza do redefiniowania podstawowych paradygmatów marketingu. Możliwości tworzone przez Internet można wykorzystać najpełniej, gdy przedsiębiorstwo lub instytucja działa zgodnie z koncepcją marketingu relacji, którego celem jest tworzenie i utrzymywanie stałych związków z klientem. Relacje te można odnieść do układu B2B (Business-to-Business), B2C (Business-to-Consumer), B2G (Business-to-Goverment) oraz G2C (Goverment-to-Consumer). Wykorzystanie Internetu do kształtowania wszystkich tych relacji jest w warunkach, jakie cechują nową gospodarkę, nic tylko szansą na rozwój lub trwanie, lecz także na przetrwanie dla wszystkich bez wyjątku podmiotów rynkowych.
W niniejszej pracy podjęto próbę ukazania istoty Internetu jako nowego medium komunikowania społecznego. Taki też był cel zasadniczy cel opracowania.

Praca składa się z czterech rozdziałów:

Rozdział pierwszy charakteryzuje komunikację społeczną, drugi – wykorzystanie Internetu w komunikowaniu masowym, trzeci – wykorzystanie Internetu w komunikacji dużego przedsiębiorstwa tradycyjnego, czwarty – to wykorzystanie Internetu jako środka komunikacji w małych i średnich przedsiębiorstwach wirtualnych.

Opracowanie powstało w oparciu o literaturę fachową, artykuły prasowe, akty prawne oraz źródła ze stron WWW.

Identyfikacja strategi rozwoju na przykładzie firmy X

Wstęp 2

Rozdział I. Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem 4
1.1. Istota zarządzania strategicznego przedsiębiorstwa 4
1.2. Zakres analizy strategicznej oraz jej cele 9
1.3. Pojęcie strategii i jej podstawowe rodzaje 14
1.4. Wybrane metody zarządzania przedsiębiorstwem 25

Rozdział II. Metody analizy strategicznej i ich zastosowanie 33
2.1. Model pięciu sił Portera 33
2.2. Punktowa ocena atrakcyjności sektora 37
2.3. Macierz BCG 43

Rozdział III. Prezentacja Firmy X 53
3.1. Historia firmy 53
3.2. Przedmiot działalności 55
3.3. Misja wizja i cele strategiczne 57
3.4. Struktura organizacyjna 58
3.5. Stan i struktura zatrudnienia 59
3.6. Charakterystyka sprzedaży 62
3.7. Analiza ekonomiczno – finansowa 63
3.8. Analiza konkurencyjności – pozycja firmy na rynku a sytuacja finansowa 73

Rozdział IV. Ocena pozycji strategicznej Firmy X 76
4.1. Analiza SWOT 76
4.2. Analiza scenariuszowa 79
4.2. Identyfikacja strategii rozwoju za pomocą metody SPACE 87

Zakończenie 89
Bibliografia 91
Spis tabel 94
Spis rysunków 95

Wstęp

Innowacyjne modele działania, kluczowe kompetencje, organizacja wirtualna, alianse strategiczne, dekonstrukcja przedsiębiorstwa, strategia globalna, organizacja ucząca się, teoria chaosu, wartość dla akcjonariusza — fala za falą przez świat biznesu przetaczają się wciąż nowe koncepcje zarządzania, wprawiając w oszołomienie wielu menedżerów. Niektórzy usiłują dzielnie dotrzymywać kroku najnowszym trendom, żywiąc nadzieję, że wraz z kolejną falą wysforują się ze swoją firmą przed konkurentów. Inni czują się, jakby mieli zaraz utonąć pochłonięci przez rwący potok nowych, wspaniałych recept na rynkowy sukces. Wszystkich zaś gnębi ta sama myśl: że nasza wiedza z zakresu strategii i zarządzania jest fragmentaryczna, nieuporządkowana, niespójna, a nawet wewnętrznie sprzeczna.

W dziedzinie strategii roi się od rozmaitych teorii, podejść i filozofii przedstawianych każdorazowo jako klucz do skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem. Przypomina to wielkie targowisko, na którym liczni sprzedawcy zachwalają klientom swoje pomysły. Podaż koncepcji dotyczących strategii z każdym rokiem gwałtownie wzrasta, czyniąc coraz trudniejszym uzyskanie pełnego oglądu sytuacji. Poza tym proponowane teorie niejednokrotnie się ze sobą rozmijają — bywa, że zalecają zupełnie przeciwstawne podejście do tego samego zagadnienia. Wygląda na to, że tylko nieliczne zasady odnoszące się do strategii cieszą się powszechną akceptacją, a badacze, jak dotąd, nie zdołali ustalić, które teorie są najbliższe prawdy. Nic więc dziwnego, że wielu menedżerów chętnie słucha rozmaitych guru oferujących jasne i proste przepisy na sukces. Inni natomiast przestają wierzyć w użyteczność jakichkolwiek teorii i skłaniają się ku „zdroworozsądkowemu” podejściu do kierowania przedsiębiorstwem.

W niniejszej pracy podjęto próbę ukazania istoty identyfikacji strategii rozwoju na przykładzie firmy X. Taki też był zasadniczy cel opracowania.

Praca składa się z czterech rozdziałów:

Rozdział pierwszy to zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem: istota zarządzania strategicznego przedsiębiorstwa, zakres analizy strategicznej oraz jej cele, pojęcie strategii i jej podstawowe rodzaje, wybrane metody zarządzania przedsiębiorstwem.

Rozdział drugi to metody analizy strategicznej i ich zastosowanie: model pięciu sił Portera, punktowa ocena atrakcyjności sektora oraz macierz BCG.

Rozdział trzeci to prezentacja firmy X: historia firmy, przedmiot działalności, misja wizja i cele strategiczne, struktura organizacyjna, stan i struktura zatrudnienia, charakterystyka sprzedaży, analiza ekonomiczno finansowa, analiza konkurencyjności, pozycja firmy na rynku.

Rozdział czwarty to ocena pozycji strategicznej: analiza SWOT, analiza scenariuszowa oraz identyfikacja strategii rozwoju za pomocą metody SPACE.

Całość opracowania powstała w oparciu o literaturę fachową, artykuły prasowe, akty prawne oraz żródła ze stron WWW.

Franchising jako sposób na biznes na przykładzie McDonald’s

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. FRANCHISING – ISTOTA I ZAKRES ZNACZENIOWY POJĘCIA 5
1.1. Znaczenie marki we współczesnym handlu 6
1.2. Definicje franchisingu 9
1.3. Rodzaje i formy franchisingu 18
1.4. Koncepcje budowy i rozwoju systemów franchisingowych 21

ROZDZIAŁ II. FRANCHISING W POLSCE 26
2.1. Uwarunkowania prawne rozwoju franchisingu w Polsce 26
2.2. Ogólna charakterystyka franchisingu w Polsce 32
2.3. Wskazówki dla potencjalnego franczyzodawcy i franczyzobiorcy 34
2.4. Szanse i ograniczenia franchisingu w Polsce 36

ROZDZIAŁ III. ZARZĄDZANIE FIRMĄ MCDONALD W SYSTEMIE FRANCHISINGOWYM 44
3.1. Ogólna charakterystyka firmy 45
3.2. Ogólna charakterystyka badanego systemu 46
3.3. Ocena systemu powiązań 46
3.4. Organizacyjny aspekt powiązań 47
3.5. Perspektywy działalności i rozwoju w przyszłości 47

ZAKOŃCZENIE 55
BIBLIOGRAFIA 61
SPIS RYSUNKÓW 64
ANEKS 65

WSTĘP

Przedsiębiorstwo to system otwarty, co oznacza, że jego wzrost i przetrwanie zależą od istniejących obecnie warunków zewnętrznych i tych, które wystąpią w przyszłości. Faktem jest, iż funkcjonowanie przedsiębiorstw dzisiaj ulega zasadniczym zmianom, których głównym wyznacznikiem jest globalizacja w płaszczyźnie gospodarczej i społecznej, czyli tendencja do świadomego kształtowania procesów w skali międzynarodowej i światowej.

Współczesne przedsiębiorstwa borykają się z intensywną konkurencją krajową i zagraniczną, ograniczeniami surowcowymi, cięciami w polityce finansowej państwa, rosnącymi wymaganiami ekologicznymi i ergonomicznymi, zmniejszającą się liczbą miejsc pracy, przyspieszonym procesem starzenia się wyrobów, obniżaniem się kosztów produkcji, itp. Wszystkie te tendencje zachodzące w gospodarce światowej nie ominęły również Polski. Zachodzące przemiany zmusiły je do szukania skutecznych rozwiązań pozwalających utrzymać się na rynku.

W związku z brakiem możliwości precyzyjnego określenia skutków wywołanych licznymi przekształceniami w obrębie elementów makro- i mikroekonomicznych, funkcjonowanie podmiotów gospodarczych obarczone jest znacznym poziomem ryzyka i niepewności, co z pewnością nie ułatwia rozwiązywania problemów zwłaszcza tych dotyczących przyszłości. Ryzyko jest nieodłącznym elementem działalności gospodarczej, towarzyszącym wszelkim zamierzeniom podejmowanym przez podmioty rynkowe, determinującym jednocześnie końcowy rezultat planowanych działań. Jest niebezpieczeństwem zaistnienia zdarzeń i działań, które uniemożliwiają osiągnięcie celów przedsiębiorstwa, lub realizację założonej strategii działania.

W poszukiwaniu efektywnych form strategicznych menedżerowie decydują się na świadome zarządzanie ryzykiem, czyli opracowują metody i działania zmierzające do optymalizacji ryzyka w funkcjonowaniu firmy i do podejmowania racjonalnych decyzji.

W niniejszej pracy podjęto próbę ukazania istoty franchisingu jako sposobu na biznes na przykładzie wybranej firmy. Taki też był zasadniczy cel opracowania.
Praca składa się z trzech rozdziałów:

Rozdział pierwszy to franchising – istota i zakres znaczeniowy pojęcia: znaczenie marki we współczesnym handlu, definicje franchisingu, rodzaje i formy franchisingu oraz koncepcje budowy i rozwoju systemów franchisingowych.

Rozdział drugi to franchising w Polsce: ogólna charakterystyka franchisingu w Polsce, tworzenie i rozwój sieci franchisingowych, szanse i ograniczenia franchisingu w Polsce.

Rozdział trzeci to zarządzanie firmą McDonald’s w systemie franchisingowym: ogólna charakterystyka firmy, ogólna charakterystyka badanego systemu, ocena systemu powiązań, organizacyjny aspekt powiązań oraz perspektywy działalności i rozwoju w przyszłości.

Całość opracowania powstała w oparciu o literaturę fachową, artykuły prasowe, akty prawne oraz źródła ze stron WWW i materiały wewnętrzne McDonald’s.

Konkurencyjność sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Wstęp 2

Rozdział I.
PRZEDSIĘBIORSTWO JAKO PODSTAWOWA JEDNOSTKA GOSPODARCZA
1.1. Przedsiębiorstwo i jego rodzaje 4
1.2. Fazy rozwoju przedsiębiorstwa 8
1.3. Wpływ przedsiębiorstw na stan gospodarki 11
1.4. Uwarunkowania prawne działalności gospodarczej 14

Rozdział II.
KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW
2.1. Istota konkurencyjności przedsiębiorstw 23
2.2. Poziomy i rodzaje konkurencji 30
2.3. Instrumenty konkurowania 35
2.4. Potencjał konkurencyjny przedsiębiorstwa 36
2.5. Pozycja Polski w międzynarodowym rankingu konkurencyjności 38

Rozdział III.
ANALIZA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW
3.1. Liczba i struktura polskich przedsiębiorstw 42
3.1.1. Liczba i struktura przedsiębiorstw aktywnych 42
3.1.2. Liczba i struktura przedsiębiorstw zarejestrowanych w REGON 44
3.2. Sytuacja finansowo-ekonomiczna przedsiębiorstw 45
3.3. Czynniki kształtujące pozycję konkurencyjną przedsiębiorstw 50
3.4. Bariery ograniczające konkurencyjność w Polsce 53

Zakończenie 59
Bibliografia 62
Spis rysunków 65
Spis tabel 66
Spis wykresów 67

Wstęp

Działalność gospodarcza jest prowadzona przez wiele podmiotów, nazywanych przedsiębiorstwami. Używając tego terminu, najczęściej mamy na myśli duże, a nawet bardzo duże przedsiębiorstwa. Zdecydowana jednak większość podmiotów gospodarczych ma znacznie mniejsze rozmiary, o czym najczęściej informują liczba zatrudnionych pracowników, wielkość rocznych obrotów czy wartość posiadanego majątku. Umownie przyjęło się te przedsiębiorstwa nazywać małymi i średnimi (MSP).

Istnieje powszechne przekonanie, że rola tych przedsiębiorstw jest nieznaczna, żeby nie powiedzieć marginalna. Taki pogląd wynika być może z tego, że MSP nie mogą skutecznie konkurować z dużymi, a indywidualnie każde z nich ma znikomy wpływ na wartość PKB. Dlatego też nie są one należycie doceniane przez władze administracyjne, ustawodawcze czy podatkowe. Znajduje to odzwierciedlenie w tym, że nie mają one korzystnych warunków do swobodnego prowadzenia działalności gospodarczej i przegrywają walkę z dużymi przedsiębiorstwami, które potrafią wywierać presję na ustawodawcę i administratora życia gospodarczego. Rola jednak MSP już obecnie jest istotna i ważna. Znajduje to potwierdzenie w danych statystycznych informujących o tym, że dają one pracę co drugiemu zatrudnionemu w gospodarce i uczestniczą w tworzeniu więcej niż połowy produktu krajowego brutto.

Obserwacja sektora MSP wskazuje, że jest to zbiorowość ogromnie zróżnicowana pod względem wielkości, rodzaju podejmowanej działalności, konkurencyjności na rynku krajowym i zagranicznym, jak i możliwości dalszego rozwoju, dlatego też celem niniejszej pracy było omówienie istoty przedsiębiorstw sektora MSP oraz konkurencyjności i barier ograniczających rozwój tych przedsiębiorstw.

Praca składa się z trzech rozdziałów.

W rozdziale pierwszym dokonano ogólnej charakterystyki przedsiębiorstwa jako podstawowej jednostki gospodarczej. Na wstępie zdefiniowano pojęcie przedsiębiorstwa oraz przedstawiono podstawowe rodzaje przedsiębiorstw. Następnie omówiono fazy rozwoju przedsiębiorstwa, ich wpływ na stan gospodarki oraz uwarunkowania prawne działalności gospodarczej.

W rozdziale drugim omówiono konkurencyjność przedsiębiorstw. Rozważania rozpoczęto od ukazania istoty konkurencyjności przedsiębiorstw oraz poziomów i rodzajów konkurencji. Następnie omówiono instrumenty konkurowania, potencja konkurencyjny przedsiębiorstwa oraz pozycję Polski w międzynarodowym rankingu konkurencyjności.

W rozdziale trzecim dokonano analizy sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Na wstępie przedstawiono liczbę i strukturę polskich przedsiębiorstw zarówno tych aktywnych oraz tych zarejestrowanych w REGON. Następnie dokonano analizy sytuacji finansowo-ekonomicznej przedsiębiorstw. Zbadano także czynniki kształtujące pozycję konkurencyjną przedsiębiorstw. Pod koniec rozdziału omówiono bariery ograniczające konkurencyjność w Polsce.

Wszelkie rozważania, analizy i badania przeprowadzone w niniejszej pracy opierały się o dostępną literaturę przedmiotu, artykuły prasowe oraz raporty zamieszczone w Internecie oraz aktualne akty prawne i normatywne.

Aspiracje i plany życiowe młodych Polaków na emigracji w Anglii

Wstęp 2

ROZDZIAŁ I. CZĘŚĆ TEORETYCZNA 4
1. Migracje ludności 4
1.1. Podział migracji 4
1.2. Mobilność ludności 5
1.3. Czynniki wpływające na migracje 6
1.4. Nowa migracja 6
2. Migracja Polska w kontekście historycznym 7
3. Obraz kształtującej się migracji polskiej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej 13
4. Aspiracje i plany życiowe młodych ludzi w literaturze. 16

ROZDZIAŁ II. METODOLOGIA BADAŃ 21
1. Cel, przedmiot, problemy i hipotezy badawcze 21
2. Metody, techniki i narzędzia badawcze 23
3. Teren i organizacja badań 35
4. Charakterystyka badanej grupy 36

ROZDZIAŁ III. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ 39
1. Aspiracje i cele życiowe badanych 39
2. Czynniki wpływające na aspiracje 46
3. Wpływ grup pierwotnych na aspiracje badanej grupy 52

ZAKOŃCZENIE I PODSUMOWANIE WYNIKÓW BADAŃ 56
BIBLIOGRAFIA 59
SPIS TABEL 61
SPIS TABLIC 62
SPIS WYKRESÓW 63

Wstęp

Rzeczywistość poznaje się poprzez zdobywane doświadczenie, które jest podstawą tworzenia obrazu samego siebie i obrazu świata. Każdy z nas jest indywidualnością, reprezentuje inny obraz uczuć, zainteresowań i dążeń.

Zachowanie człowieka uwarunkowane jest poprzez aspiracje, które są jednym z ważniejszych motywów działania jednostki. Człowiek jako istota świadomie działająca, zmierzająca do przekształcania i doskonalenia samego siebie oraz środowiska społecznego kieruje się własnymi aspiracjami. Szczególnie ważne znaczenie ma poznanie aspiracji młodzieży. W okresie młodzieńczym pojawiają się i rozwijają określone aspiracje, od których zależy w dużym stopniu przebieg rozwoju społecznego młodzieży wchodzącej w dorosłe życie, jej aktywny udział w różnych formach działania, doznawane sukcesy i niepowodzenia.

Temat niniejszej pracy brzmi: Aspiracje i plany życiowe młodych Polaków przebywającej na emigracji w Anglii.

Celem pracy jest ustalenie jakie są aspiracje i plany życiowe młodych ludzi do lat trzydziestu przebywających od co najmniej jednego roku na emigracji w Środkowej Anglii w mieście Derby.
Praca składa się z trzech głównych rozdziałów.

Pierwszy rozdział zawiera wyjaśnienia terminologiczne z zakresu migracji, jej podziału, mobilności ludności. Przedstawiłem czynniki jakie wpływają na migracje zarys historyczny polskiej emigracji od końca XVIII wieku do czasów współczesnych tzn. przystąpienia Polski do struktur unijnych. W tym rozdziale zawarłem tez temat dotyczący aspiracji na podstawie literatury, wyjaśniłem w nim pojęcia aspiracji oraz czynniki oddziaływujące na kształtowanie się aspiracji

Drugi rozdział dotyczy podstawowych informacji o metodologii badań własnych, charakterystyki badanej grupy, oraz terenu i organizacji badań.

Rozdział trzeci zawiera analizę badań, na podstawie badań empirycznych, pisze w nim o aspiracjach dotyczących między innymi dalszego kształcenia się i celach życiowych przebadanej grupy; takich jak pozostanie na emigracji lub powrót do kraju; zakładanie rodziny oraz czynnikach determinujących aspiracje. Dzięki informacjom uzyskanym na podstawie badań poruszam również temat wpływu grup pierwotnych na aspiracje i środowiska polonijnego w którym się badani otaczają. Rozdział ten zawiera też informacje dotyczące powodów przyjazdu do Anglii badanych, a także, ewentualnych zmian planów życiowych w trakcie pobytu.

Analiza SWOT przedsiębiorstwa Poczta Polska

praca licencjacka z zarządzania

Wstęp 2

Rozdział I. Analiza SWOT jako jedna z metod analizy strategicznej przedsiębiorstwa 4
1.1. Pojecie i cele analizy strategicznej w przedsiębiorstwie 4
1.2. Idea i cel analizy SWOT 16
1.3. Technika prowadzenia analizy SWOT 21

Rozdział II. Ocena stanu badanego przedsiębiorstwa – Poczty Polskiej 25
2.1. Charakterystyka firmy 25
2.2. Struktura organizacyjna i zarządzanie 29
2.3. Sprzedaż i marketing 34
2.4. Majątek trwały 36
2.5. Zatrudnienie 38
2.6. Sytuacja ekonomiczna 39

Rozdział III. Zastosowanie metody SWOT do oceny pozycji Poczty Polskiej 41
3.1. Analiza makrootoczenia 41
3.2. Analiza rynku 48
3.3. Analiza konkurencji 52
3.4. Mocne i słabe strony Poczty Polskiej – podsumowanie 58

Zakończenie 61
Bibliografia 63
Spis rysunków i tabel 67

Wstęp

Transformacja polskiej gospodarki zmieniła proces zarządzania przedsiębiorstwem oraz potrzeby informacyjne kadry kierowniczej i specjalistów. Duża samodzielność przedsiębiorstw, a także konieczność stawienia czoła konkurencji wymagają od kadry przedsiębiorstw opanowania sztuki zarządzania strategicznego, pozwalającej radzić sobie w sytuacjach kryzysowych i ekstremalnie trudnych.

Zarządzanie strategiczne można przedstawić jako proces złożony z trzech etapów: analizy, planowania i zarządzania, rozumianego jako etap realizacji opracowanej strategii. W sensie czynnościowym analiza strategiczna jest zbiorem działań diagnozujących organizację i jej otoczenie, umożliwiających zbudowanie planu strategicznego i jego realizację. W sensie zaś narzędziowym analiza strategiczna jest zestawem metod analizy, które pozwalają na zbadanie, ocenę i przewidywanie przyszłych stanów wybranych elementów przedsiębiorstwa i jego otoczenia z punktu widzenia możliwości przetrwania i rozwoju.

Warto podkreślić, że w analizie strategicznej szczególne znaczenie ma metoda SWOT, która jest kompleksową metodą służąca do badania otoczenia organizacji oraz analizy jej wnętrza. Mając na uwadze powyższą tezę, celem niniejszej pracy było ukazanie przydatność analizy strategicznej w tym także analizy SWOT w działalności przedsiębiorstwa Poczta Polska.
Praca składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy rozdział stanowi rozważania teoretyczne, natomiast dwa kolejne rozdziały to empiryczna część niniejszej pracy.

W rozdziale pierwszym ukazano analizę SWOT jako jedną z metod analizy strategicznej przedsiębiorstwa. Rozważania rozpoczęto od zdefiniowania pojęcia i przedstawienia celów analizy strategicznej w przedsiębiorstwie. Następnie omówiono ideę i cel analizy SWOT. Pod koniec rozdziału teoretycznego przedstawiono technikę prowadzenia analizy SWOT.

W rozdziale drugim dokonano oceny stanu badanego przedsiębiorstwa – Poczty Polskiej. Na wstępie tego rozdziału scharakteryzowano firmę Poczta Polska. Następnie ukazano strukturę organizacyjną i zarządzanie w badanym przedsiębiorstwie. Omówiono także sprzedaż i marketing, majątek trwały, zatrudnienie oraz sytuację ekonomiczną Poczty Polskiej.

W rozdziale trzecim dokonano analizy zastosowania metody SWOT do oceny pozycji Poczty Polskiej. W badaniach skupiono uwagę na analizie makrootoczenia, analizie rynku oraz na analizie konkurencji. Pod koniec rozdziału wskazano mocne i słabe strony Poczty Polskiej.

Praca została napisana w oparciu o dostępną literaturę fachową, raporty i artykuły zamieszczone w prasie i w internecie oraz w oparciu o aktualne akty normatywne i prawne. Ponadto w pracy wykorzystano materiały wewnętrzne Poczty Polskiej.

Czynniki wpływające na poprawę zadowolenia klienta w firmie

Wstęp 2

Rozdział I. Satysfakcja i lojalność klientów jako kluczowe zagadnienia koncepcji zarządzania relacjami (CRM) 4
1.1. Pojęcie marketingu relacji 4
1.2. Pomiary satysfakcji i wartości klienta 9
1.3. Związek między zadowoleniem a poziomem lojalności 13
1.4. Jakość jako instrument dostarczania klientom wyższej wartości produktów i usług 21
1.5. Korzyści wypływające z wierności klientów 25

Rozdział II. Metodologia przeprowadzonych badań socjologicznych 27
2.1. Przyjęta metodologia badań własnych 27
2.2. Przedmiot i cel badań własnych 29
2.3. Problemy i hipotezy badawcze 30
2.4. Metody, techniki oraz narzędzia badawcze 34
2.5. Organizacja i przebieg badań własnych 37

Rozdział III. Czynniki wpływające na poprawę zadowolenia klienta na przykładzie Salonu samochodowego marki Toyota sprzedającej samochody 39
3.1. Ogólna charakterystyka Salonu samochodowego marki Toyota 39
3.2. Rynek sprzedaży samochodów w Polsce 46
3.3. Charakterystyka środowiska pracy w Salonie samochodowym marki Toyota 52
3.4. Analiza zadowolenia klienta z zakupionych samochodów na podstawie wywiadu telefonicznego 54
3.5. Wnioski z przeprowadzonych badań 71

Zakończenie 74
Bibliografia 76
Spis rysunków 80
Spis tabel 81
Załącznik 82

Uwarunkowania procesu wdrażania systemu zarządzania jakością

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I.
TEORETYCZNE ASPEKTY PROCESU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
1.1. Istota procesu zarządzania jakością 5
1.2. Etymologia procesu zarządzania jakością 8
1.3. Cele i funkcje procesu zarządzania jakością 14
1.4. Koncepcje zarządzania jakością 15
1.4.1. Total Quality Management 15
1.4.2. Six Sigma 19
1.4.3. Normy jakościowe ISO 21

ROZDZIAŁ II.
SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG NORM ISO
2.1. Geneza i rozwój norm ISO 25
2.2. Istota systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2000 29
2.2.1. Wymagania normy ISO 9001:2000 29
2.2.2. Porównanie wymagań zawartych w normach ISO: 9001 – 1994 z normą ISO: 9001 – 2000 35
2.2.3. Etapy wdrażania systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2000 38
2.3. Koszty wdrożenia systemu zarządzania jakością 41
2.4. Dylematy w procesie wdrażania systemu zarządzania jakością 42
2.5. Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością 44

ROZDZIAŁ III.
PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO-MOSTOWE SPÓŁKA AKCYJNA JAKO PRZEDMIOT BADAŃ EMPIRYCZNYCH
3.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa 47
3.2. Przedmiot działalności 51
3.3. System zarządzania w badanym przedsiębiorstwie 52
3.4. Ogólne wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością 53

ROZDZIAŁ IV.
ANALIZA WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG NORMY ISO W BADANYM PRZEDSIĘBIORSTWIE
4.1. Zaangażowanie kierownictwa w organizację systemu zarządzania jakością 56
4.2. Dobór i szkolenie pracowników 60
4.3. Opracowanie polityki jakości 64
4.4. Opracowanie celów jakości 66
4.5. Identyfikacja potrzeb klientów 67
4.6. Rozwój wyrobu i polityka zakupów 70
4.7. Pomiary, analizy i doskonalenie systemu zarządzania jakością 72

ZAKOŃCZENIE 77
BIBLIOGRAFIA 79
SPIS RYSUNKÓW 82
SPIS TABEL 83
SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 84
ZAŁĄCZNIKI 85

Metody, techniki i narzędzia wspomagające zarządzanie jakością

Wstęp 3

Rozdział I. Wprowadzenie do problematyki zarządzania jakością 5
1.1. Definicja jakości 5
1.2. Geneza norm ISO serii 9000 11
1.3. Rodzina norm ISO serii 9000 20
1.4. System zarządzania jakością według norm ISO serii 9000 22
1.5. Zarys koncepcji TQM 28

Rozdział II. Metody stosowane w procesie doskonalenia jakości w przedsiębiorstwie
produkcyjnym 31
2.1. Benchmarking 31
2.2. Just in Time 34
3.3. Reengineering 36
2.4. Outsourcing 41
2.5. Six Sigma 42
2.6. Metody zarządzania jakością produkcji: QFD, FMEA, DOE 46

Rozdział III. Narzędzia stosowane w procesie doskonalenia jakości w przedsiębiorstwie produkcyjnym 49
3.1. Histogram 49
3.2. Diagram Ishikawy 50
3.3. Diagram Pareto-Lorenza 55
3.4. Wykres korelacji 57
3.5. Arkusz kontrolny 57
3.6. Karty kontrolne 60
3.7. Schemat blokowy 63
3.8. Nowe narzędzia zarządzania jakością 65

Rozdział IV. Korzyści dla przedsiębiorstwa i jego klientów wynikające z doskonalenia jakości 70
4.1. Wpływ zarządzania jakością na poprawę funkcjonowania przedsiębiorstwa i na jego
wyniki 70
4.2. Zależność między doskonaleniem jakości a konkurencyjnością oferty 74

Rozdział V. Wspomaganie zarządzania jakością w Zakładzie Produkcji Wyrobów Odzieżowych 80
5.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa 80
5.2. System zarządzania jakością w badanym przedsiębiorstwie 83
5.3. Polityka jakości w zakresie realizacji zamówienia 85
5.4. Polityka jakości w zakresie działań zapobiegawczych i korygujących 86
5.5. Polityka jakości w zakresie nadzoru nad wyrobem niezgodnym 87

Zakończenie 88
Bibliografia 91
Spis rysunków i tabel 94

Wstęp

Zarówno teoria jak i praktyka funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw wskazują, że jakość jest najskuteczniejszym instrumentem osiągania przewag konkurencyjnych nad rynkowymi rywalami. W warunkach globalizujących się rynków należy ją jednak postrzegać w aspekcie totalnym, a więc jako jakość szeroko rozumianej oferty przedsiębiorstwa, tworzonej przez zbiory instrumentów konkurowania, poprzez które dostarczana jest klientom pożądana przez nich wartość. W związku z powyższym, trudno jest mówić o możliwości zdobycia przewagi konkurencyjnej w przypadku przedsiębiorstw, które nie posiadają sprawnie funkcjonujących systemów zarządzania jakością.

Warto przy tym podkreślić, że nie wszystkie systemy jakości gwarantują jednakową efektywność. Różni się ona również w zależności od przemysłu i kraju, w którym działa przedsiębiorstwo. Tym niemniej zarówno teoria, jak i praktyka zarządzania wskazują wyraźnie, że uwaga menedżerów skupia się coraz bardziej na kompleksowym zarządzaniu jakością (TQM) jako systemie przynoszącym najwyższą wartość ekonomiczną. Znajduje to wyraz w naukowej literaturze światowej, w której upowszechniane są wyniki badań oraz stwierdzone prawidłowości dotyczące różnych systemów zarządzania jakością. Zgromadzona wiedza dotyczy jednak przedsiębiorstw „od zawsze” funkcjonujących w strukturach gospodarek rynkowych. Jej przydatność do budowania oryginalnych systemów kompleksowego zarządzania jakością, mogących stanowić źródła uzyskiwania przewag konkurencyjnych przez polskie przedsiębiorstwa, jest więc ograniczona.

W związku z powyższym można postawić tezę, że jakość produktów i usług, jako ważny element międzynarodowej konkurencji, coraz częściej decyduje o sukcesie przedsiębiorstwa.

Celem niniejszej pracy było omówienie problematyki jakości i zarządzania jakością oraz analizy metod, technik i narzędzi wspomagających zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie produkcyjnym.

Praca składa się z pięciu rozdziałów.

Rozdział pierwszy to wprowadzenie do problematyki zarządzania jakością. Rozważania rozpoczęto od zdefiniowania pojęcia jakości. Następnie przystąpiono do ukazania genezy norm ISO serii 9000 oraz przedstawiono rodzinę tych norm. W dalszej części rozdziału omówiono system zarządzania jakością według norm serii ISO 9000 oraz przedstawiono zarys koncepcji kompleksowego zarządzania TQM.

W rozdziale drugim przedstawiono metody stosowane w procesie doskonalenia jakości w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Omówiono tu kolejno Benchmarking, Just in Time, Reengineering, Outsourcing oraz Six Sigma. Pod koniec tego rozdziału omówiono metody zarządzania jakością produkcji takie jak QFD, FMEA, DOE.

W rozdziale trzecim przedstawiono narzędzia stosowane w procesie doskonalenia jakości w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Omówiono kolejno Histogram, Diagram Ishikawy (przyczynowo-skutkowy, Diagram Pareto (Pareto-Lorenza), Wykres korelacji, Arkusz kontrolny, Karty kontrolne oraz Schemat blokowy (karta przebiegu). Pod koniec rozdziału omówiono nowe narzędzia zarządzania jakością.

Rozdział czwarty opisuje korzyści dla przedsiębiorstwa i jego klientów wynikające z doskonalenia jakości. Mowa w nim będzie o wpływie zarządzania jakością na poprawę funkcjonowania przedsiębiorstwa i na jego wyniki oraz omówione zostaną zależność między doskonaleniem jakości a konkurencyjnością oferty.

Rozdział czwarty ukazuje analizę wspomagania zarządzania jakością w Zakładzie Produkcji Wyrobów Odzieżowych. Na wstępie przedstawiona zostanie ogólna charakterystyka Zakładu. Następnie zostanie omówiony system zarządzania jakością oraz polityka jakości.

Praca została napisana w oparciu o dostępną literaturę fachową, raporty i artykuły zamieszczone w prasie i w Internecie oraz w oparciu o aktualne akty normatywne i prawne.

Strategia rozwoju przedsiębiorstwa rodzinnego

Wstęp 3

Rozdział I. Istota i rola strategii w działaniu firmy 5
1.1. Pojęcie i istota strategii 5
1.2. Miejsce strategii w zarządzaniu przedsiębiorstwem 8
1.3. Procedura budowania strategii rozwoju 11
1.4. Rodzaje strategii 14
1.5. Strategiczna analiza przedsiębiorstwa i jego rynku 17
1.5.1. Znaczenie analizy strategicznej 17
1.5.2. Analiza otoczenia konkurencyjnego 18
1.5.3. Analiza potencjału strategicznego przedsiębiorstwa 24
1.5.4. Ocena pozycji strategicznej przedsiębiorstwa 27

Rozdział II. Profil Przedsiębiorstwa X Sp. z o.o. 31
2.1. Ogólna charakterystyka firmy 31
2.1.1. Historia 31
2.1.2. Oferta produktowa 32
2.1.3. Sytuacja finansowa i konkurencja 33
2.1.4. Klienci 44

Rozdział III. Ocena dotychczas realizowanej strategii 47

Rozdział IV. Projekt strategii rozwoju dla firmy X Sp. z o.o. 60
4.1. Analiza otoczenia 60
4.2. Wykorzystanie analizy SWOT do formułowania strategii firmy 62
4.3. Plany rozwojowe 65
4.4. Zmiany w ofercie produktowej 68
4.5. Współpraca z klientami 73
4.6. Perspektywy osiągnięcia założonych efektów 74

Zakończenie 77
Bibliografia 80
Spis tabel 83
Spis rysunków 84

Wstęp pracy dyplomowej

Osiągnięcie i utrzymanie konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz określenie odpowiedniej ścieżki jego wzrostu wymaga wszechstronnej i pogłębionej wiedzy i umiejętności kierownictwa w dziedzinie zarządzania strategicznego. Zarządzanie to w przedsiębiorstwie polega na podejmowaniu i wdrażaniu decyzji dotyczących: kształtowania konkurencyjnych zasobów i umiejętności przedsiębiorstwa oraz posunięć konkurencyjnych, określenia skali i struktury działalności produkcyjno-rynkowej (w tym nowych produktów i rynków), kształtowania rozwoju systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa, oddziaływania na wybrane składniki otoczenia przedsiębiorstwa.

Zarządzanie strategiczne, jako odrębna dyscyplina naukowa, wykształciło się w latach pięćdziesiątych XX wieku w odpowiedzi na zapotrzebowanie praktyki. Powstało ono na bazie teorii organizacji i zarządzania, ekonomii oraz teorii systemów i cybernetyki. Zarządzanie strategiczne jest dyscypliną stosowaną, problemowo zorientowaną, stanowiącą wiedzę kojarzącą i syntetyzującą czynniki, procesy i mechanizmy rozwoju organizacji. Obejmuje ono problematykę natury ekonomicznej oraz organizacyjnej, a także sferę problemów informacyjnych i informatycznych oraz metod analitycznych i podejmowania decyzji.
W niniejszej pracy podjęto próbę ukazania istoty strategia rozwoju przedsiębiorstwa rodzinnego. Taki też był zasadniczy cel opracowania.

Praca składa się z czterech rozdziałów:

Rozdział pierwszy to istota i rola strategii w działaniu firmy: pojęcie i istota strategii, miejsce strategii w zarządzaniu przedsiębiorstwem, procedura budowania strategii rozwoju, rodzaje strategii oraz strategiczna analiza przedsiębiorstwa i jego rynku.

Rozdział drugi to profil Przedsiębiorstwa X Sp. z o.o.: I. Istota i rola strategii w działaniu firmy: pojęcie i istota strategii, miejsce strategii w zarządzaniu przedsiębiorstwem, procedura budowania strategii rozwoju, rodzaje strategii, strategiczna analiza przedsiębiorstwa i jego rynku.

Rozdział trzeci to ocena dotychczas realizowanej strategii.

Rozdział czwarty to projekt strategii rozwoju dla firmy: analiza otoczenia, wykorzystanie analizy SWOT do formułowania strategii firmy, plany rozwojowe, zmiany w ofercie produktowej, współpraca z klientami oraz perspektywy osiągnięcia założonych efektów.

Całość opracowania powstała w oparciu o literaturę fachową, artykuły prasowe, akty prawne oraz źródła ze stron WWW i materiały wewnętrzne X Sp. z o.o.