Prace dyplomowe z dziedziny: Zarządzanie

prace dyplomowe z zarządzania

Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie X

Wstęp 2
Rozdział I. Miejsce zapasów w zarządzaniu finansami firmy 4
1. Czym są zapasy 4
2. Cele utrzymywania zapasów 9
3. Określanie wartości zapasów 13
4. Poziom zapasów, a ciągłość pracy firmy 18
Rozdział II. Koszty zapasów 24
1. Koszty tworzenia zapasów 28
2. Koszty utrzymania zapasów 31
3. Koszty wyczerpania zapasów 34
4. Wielkość zapasów, a wynik finansowy przedsiębiorstwa 36
Rozdział III. Gospodarowanie zapasami w przedsiębiorstwie X 43
1. Charakterystyka przedsiębiorstwa 43
2. Źródła zaopatrzenia 47
3. Warunki sprzedaży 52
4. Sytuacja finansowa przedsiębiorstwa 54
5. Poziom i rotacja zapasów 62
6. Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie 67
7. Perspektywy rozwoju przedsiębiorstwa X 71
Zakończenie 73
Bibliografia 74
Spis tabel, schematów i rysunków 76

Zarządzanie przez podatki a aspekt minimalizacji podatkowej w małych firmach

dwudziestostronnicowy rozdział pracy magisterskiej

ROZDZIAŁ I. ZARZĄDZANIE PODATKAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE 1
1.1. POJĘCIE I ISTOTA ZARZĄDZANIA 1
1.2. ISTOTA ZARZĄDZANIA PRZEZ PODATKI 4
1.3. METODY PLANOWANIA I KONTROLOWANIA PRZEZ PODATKI 11

Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi

Wstęp 3
Rozdział I. Identyfikacja Systemu 5
1. Interpretacja tytułu 5
2. Opis systemu 7
2.1. Makieta opisu 7
2.2. Raport 7
Rozdział II. Diagnoza systemu 15
1. Przedmiot badania 15
2. Kryteria oceny 22
3. Ustalenia diagnostyczne 25
4. Badania porównawcze 34
Rozdział III. Dokumentacja projektowa 36
1. Założenia i zadania projektowe 36
2. Warianty rozwiązań 38
3. Wybór wariantu racjonalnego 39
4. Ekonomiczna wykładnia zmian 48
Zakończenie 54
Bibliografia 56
Spis tabel 57
Spis rysunków 58
Załączniki 59

Zarządzanie płynnością finansową w Grupie Kapitałowej Budimex

Wstęp 3
Rozdział I Podstawy teoretyczne płynności finansowej 5
1.1. Istota płynności finansowej 5
1.2. Rola płynności finansowej 10
1.3. Czynniki wpływające na płynność finansową 13
Rozdział II Dynamiczne metody oceny płynności finansowej 22
2.1. Sprawozdania z przepływów środków pieniężnych 22
2.2. Przepływy gotówki jako ocena płynności finansowej 30
Rozdział III Statyczne metody oceny płynności finansowej 37
3.1. Zasoby środków obrotowych 37
3.2. Zasoby zobowiązań 46
Rozdział IV Ocena płynności finansowej w Grupie Kapitałowej BUDIMEX w latach 2002-2004 53
4.1. Prezentacja Grupy Kapitałowej Budimex 53
4.2. Prezentacja i ogólna ocena sprawozdawczości finansowej Grupy Kapitałowej Budimex 56
4.2.1. Bilans Grupy Kapitałowej Budimex 59
4.2.2. Rachunek przepływów środków pieniężnych Grupy Kapitałowej Budimex 63
4.3. Ocena płynności finansowej Grupy Kapitałowej Budimex 64
4.4. Wnioski 72
Załączniki 76
Zakończenie 80
Literatura 82

Zarządzanie marketingowe w przedsiębiorstwie

WSTĘP

Rozdział I. Marketing usług w świetle literatury
1.1. Pojęcie marketingu usług
1.2. Instrumenty marketingu usług
1.3. Usługa jako produkt
1.4. Zasady kształtowania marketingu mix w usługach

Rozdział II. Charakterystyka działalności firmy przeprowadzkowej DTS
2.1. Historia działalności przedsiębiorstwa
2.2. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa
2.3. Profil działalności
2.4 Rynki zbytu

Rozdział III. Strategia marketingowa przedsiębiorstwa DTS.
3.1. Strategia produkcji
3.2. Strategia ceny
3.3. Strategia personelu
3.4. Strategia dystrybucji
3.5. Strategia promocji

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS ILUSTRACJI
SPIS TABEL

Strategie wzrostu wybranej firmy

Wstęp 2
Rozdział I. Rola zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwie 4
1.1. Istota i geneza zarządzania strategicznego 4
1.2. Podstawowe pojęcia związane z zarządzaniem strategicznym 17
1.2.1. Wizje 17
1.2.2. Misje 18
1.2.3. Cele 18
Rozdział II. Etapy zarządzania strategicznego 20
2.1. Analiza strategiczna 20
2.2. Formułowanie strategii 24
2.3. Wybór wariantu strategicznego 27
2.4. Implementacja strategii 28
2.5. Ocena i modyfikacja strategii 31
Rozdział III. Strategie wzrostu a strategie konkurowania w przedsiębiorstwie 40
3.1. Poziomy zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwie 40
3.2. Typologia strategii wzrostowych. Rodzaje strategii wzrostowych według wybranych szkół 43
3.2.1. Strategie konkurencji 43
3.2.2. Strategie dywersyfikacji 44
3.2.3. Strategie integracji pionowej 45
3.2.4. Strategia internacjonalizacji 46
3.3. Strategie konkurowania 46
3.3.1. Istota, struktura strategii konkurowania 46
3.3.2. Tradycyjne źródła przewagi konkurencyjnej 51
3.3.3. Współczesne źródła przewagi konkurencyjnej 59
Zakończenie 62
Bibliografia 64
Spis rysunków 67
Spis tabel 68

Zarządzanie małą firmą w kontekście relacji rodzinnych

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ 1 Stan sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i na świecie 4
1.1. Pojęcie małego i średniego przedsiębiorstwa 4
1.2. Stan sektora małych i średnich przedsiębiorstw 12
1.3. Rola i znaczenie małego i średniego przedsiębiorstwa w gospodarce 20
ROZDZIAŁ 2 Małe i średnie przedsiębiorstwa jako firmy rodzinne 26
2.1. Motywy prowadzenia małego lub średniego przedsiębiorstwa 26
2.2. Doświadczenia zagraniczne w prowadzeniu małych firm 33
2.3. Powiązania rodzinne w małym lub średnim przedsiębiorstwie 37
2.4. Specyfika zarządzania małą firmą 42
ROZDZIAŁ 3 Funkcjonowanie rodzinnego przedsiębiorstwa na przykładzie wybranej firmy 46
3.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa 46
3.2. Powstanie, wzrost i rozwój firmy 47
3.3. Strategia działalności firmy 49
3.4. Kierownictwo i personel firmy 53
3.5. Relacje interpersonalne między członkami rodziny w firmie 61
ZAKOŃCZENIE 66
BIBLIOGRAFIA 68
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 70

Wdrożenie systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie

Wstęp 2
Rozdział 1 Sektor MSP w polskiej gospodarce rynkowej 4
1.1. Ogólna charakterystyka sektora MSP w Polsce 4
1.2. Regulacje prawne działalności sektora MSP w Polsce 14
1.3. Polityka państwa na rzecz wspierania sektora MSP 19
1.4. Źródła finansowania polskiego sektora MSP 24
1.5. Narzędzia wspierania polskiego sektora MSP 29
Rozdział 2. Istota systemu zarządzania jakością według norm ISO 37
2.1. Geneza i rozwój norm ISO 37
2.2. Istota systemu zarządzania jakością wg normy ISO 17025 45
2.3. Koszty wdrożenia systemu zarządzania jakością 50
2.4. Problemy i trudności występujące podczas wdrażania systemu zarządzania jakością 55
2.5. Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością 60
Rozdział 3. Możliwość wdrożenia systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie Elektromechanika Pojazdowa 65
3.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa Elektromechanika Pojazdowa 65
3.2. Projekt wdrożenia systemu zarządzania jakością wg normy ISO 68
3.2.1. Polityka jakości 70
3.2.2. Cele jakości 70
3.2.3. Najważniejsze procedury 73
3.3. Program szkolenia i doskonalenia pracowników firmy Elektromechanika Pojazdowa 76
3.4. Dostosowanie firmy Elektromechanika Pojazdowa do wymagań normy ISO 17025 78
3.5. Analiza korzyści wynikających z wdrożenia systemu zapewnienia jakości w firmie Elektromechanika Pojazdowa 80
Zakończenie 85
Bibliografia 88
Spis tabel, wykresów i rysunków 91

Zarządzanie firmą w systemie franchaisingowym

Streszczenie 4

Wstęp 6

Rozdział I. Franchising – istota i zakres znaczeniowy pojęcia. 7
1.1. Znaczenie marki we współczesnym handlu. 7
1.2. Definicje franchisingu. 10
1.3. Rodzaje i formy franchisingu. 14
1.4. Koncepcje budowy i rozwoju systemów franchisingowych. 17
1.5. Franchising w Polsce. 19
1.5.1. Standardy prawne umowy franchisingu. 20
1.5.2. Szanse i ograniczenia franchisingu w Polsce. 25

Rozdział II. XXX – ogólna charakterystyka firmy. 28
2.1. Profil i historia firmy. 28
2.2. Produkty i oferty specjalne. 34
2.3. Sukcesy i osiągnięcia. 36
2.3.1. Wybrane wyniki finansowe Grupy XXX 37
2.4. Prognozy i plany na przyszłość. 39

Rozdział III. XXX – zarządzanie w systemie franchisingowym. 43
3.1. Ogólna charakterystyka badanych systemów. 43
3.2. Charakterystyka respondentów. 44
3.3. Wyniki badań. 45
3.4. Wnioski z badań. 48

Zakończenie 54

Bibliografia 56

Spis tabel 60

Spis schematów 61

Spis rysunków 62

Spis fotografii 63

Załącznik 64

Uwarunkowania rozwoju mikroprzedsiębiorstw w gospodarce rynkowej

Wstęp 3
Rozdział 1. Znaczenie mikroprzedsiębiorstw w gospodarce rynkowej i uwarunkowania działalności 6
1.1. Istota mikroprzedsiębiorstwa i wyróżniki przedsiębiorczości 6
1.2. Struktura mikroprzedsiębiorstw w Polsce 12
1.3. Wpływ otoczenia makroekonomicznego na mikroprzedsiębiorczość 17
1.4. Wpływ otoczenia bliższego na działalność mikroprzedsiębiorstwa 20
1.5. Znaczenie i uwarunkowania konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw 23
1.6. Istota zarządzania mikroprzedsiębiorstwem 30
1.7. Bariery rozwoju firmy 35
Rozdział 2. Czynniki rozwoju mikroprzedsiębiorstw 43
2.1. Polityka rządu wobec MSP 43
2.2. Dostępność kapitału finansowego 50
2.3. Pozabankowe źródła kapitału finansowego 55
2.4. Gospodarka finansami firmy 62
2.5. Ludzie jako podstawowy kapitał przedsiębiorstwa 67
2.6. Możliwości i obszary zastosowania skutecznych koncepcji zarządzania 70
Rozdział 3. Charakterystyka i przedmiot działalności mikroprzedsiębiorstwa „X” 80
3.1. Podstawowe informacje o firmie „X” 80
3.2. Słabe i mocne strony firmy „X” 82
3.3. Struktura organizacyjna i personel firmy „X” 86
Rozdział 4. Uwarunkowania rozwoju mikroprzedsiębiorstwa „X” 90
4.1. Główne bariery rozwoju firmy 90
4.2. Sposoby pokonywania barier 93
4.3. Kierunki rozwoju firmy 99
Zakończenie 102
Bibliografia 105
Spis rysunków 110