Prace dyplomowe z dziedziny: Zarządzanie

prace dyplomowe z zarządzania

Przedsiębiorczość

Wstęp 2
Rozdział I Polska a Unia Europejska 7
1.1. Polska przed akcesją 7
1.2. Polska po wejściu do Unii Europejskiej 12
1.3. Uwarunkowania rozwoju dla małych przedsiębiorstw w Polsce 21
Rozdział II Prezentacja firmy PB Technik Sp. z o. o. 29
2.1. Historia i profil działalności 29
2.2. Rozwój firmy przed wejściem do UE 32
2.3. Szanse i zagrożenia dla firmy związane z funkcjonowaniem w Unii Europejskiej 38
Rozdział III Wnioski z przeprowadzonych obserwacji 47
Zakończenie 65
Bibliografia 68
Spis tabel 70

Proces wprowadzania systemu zarządzania jakością w oparciu o normę ISO

Wstęp 2
Rozdział 1. Przegląd literatury dotyczący systemów zarządzania jakością 4
1.1. Rys historyczny dotyczący zarządzania jakością 4
1.2. Systemy zarządzania jakością wg norm ISO 10
1.3. Zintegrowane systemy zarządzania jakością 16
1.4. Procesy wdrażania systemów zarządzania jakością 21
Rozdział 2. Charakterystyka Urzędu Miejskiego w Giżycku 28
2.1. Opis ogólny 28
2.2. Zasoby ludzkie w tym struktura 33
2.3. Zasoby materialne 46
2.4. Zasoby finansowe 51
2.5. Otoczenie organizacji-Urzędu Miejskiego 54
Rozdział 3. Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miejskim w Giżycku 57
3.1. Identyfikacja stanu wyjściowego 57
3.2. Polityka jakości i jej cele 61
3.3. Realizacja Polityki Jakości w Urzędzie Miejskim w Giżycku 68
3.4. Procedury systemowe 75
3.5. Wybrane procedury wydziałowe Urzędu Miejskiego w Giżycku po wprowadzeniu systemu zarządzania jakością 83
3.6. Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Giżycku po wprowadzeniu systemu zarządzania jakością 91
Zakończenie 97
Bibliografia 101
Spis tabel, rysunków i zdjęć 104

Problemy jakości w marketingowej strategii rozwoju Hewlett Packard w Polsce

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. TEORETYCZNE ASPEKTY JAKOŚCI W ZARZĄDZANIU MARKETINGOWYM 4
1.1. Istota i procedura zarządzania marketingowego 4
1.2. Jakość jako element strategii marketingowych 10
1.2.1. Pojęcie jakości 10
1.2.2. Jakość produktu i usługi elementem marketingu 12
1.2.3. Pomiary jakości 14
1.2.4. Koszty jakości w strategii marketingowej 15
1.3. Proces i struktura świadczenia usług 16
1.4. Specyfika marketingu i kwestia jakości 22
1.4.1. Orientacja na klienta kluczowego w firmie 28
ROZDZIAŁ II. ROLA JAKOŚCI W MARKETINGOWEJ STRATEGII ROZWOJU FIRMY HEWLETT PACKARD POLSKA 34
2.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa 34
2.2. Misja firmy 41
2.3. Jakość personelu, usług 45
2.4. Zarządzanie firmą w jej otoczeniu konkurencyjnym 52
2.5. Rozwój firmy na podstawie strategii 57
ROZDZIAŁ III. POPRAWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OSIĄGANIU PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE HEWLETT PACKARD POLSKA 62
3.1. Udoskonalenie procesów 62
3.2. Rozwój personelu 75
PODSUMOWANIE I WNIOSKI 84
BIBLIOGRAFIA 86
SPIS RYSUNKÓW 88

Porównanie metod zarządzania domami opieki społecznej

Wstęp 2
Rozdział I. Opieka społeczna – istota i zakres znaczeniowy pojęcia 4
1.1. Instytucja opieki społecznej 6
1.2. Cele opieki społecznej 10
1.3. Instrumenty opieki społecznej 13
1.4. Organizacja opieki społecznej 14
1.5. Domy opieki społecznej 17
Rozdział II. Teoria organizacji i zarządzanie domami opieki społecznej 22
2.1. Zmiany w systemie opieki społecznej 22
2.2. Sieć organizacji domów opieki społecznej 25
2.3. Klasyfikacja domów opieki społecznej 27
2.4. Domy opieki społecznej jako systemy 28
2.5. Główne perspektywy polityki społecznej 31
2.6. Teoria organizacji i zarządzanie domami opieki społecznej 35
Rozdział III. Porównanie metod zarządzania domami opieki społecznej w Polsce i w Wielkiej Brytanii 42
3.1. Domy opieki społecznej w Wielkiej Brytanii 42
3.2. Domy opieki społecznej w Polsce 52
3.3. Porównanie metod zarządzania domami opieki społecznej w Polsce i w Wielkiej Brytanii 56
3.4. Postulaty i propozycje zmian w zarządzaniu domami opieki społecznej w Polsce i w Wielkiej Brytanii 59
Zakończenie 63
Bibliografia 65
Spis rysunków 67

Podstawowe zagadnienia z dziedziny zarządzania

rozdział pracy dyplomowej

Rozdział 1. Podstawowe zagadnienia z dziedziny zarządzania 1
1.1. Ewolucja teorii zarządzania, podejście systemowe 1
1.2. Istota i definicje zarządzania 4
1.3. Funkcje zarządzania 9
1.3.1. Planowanie 9
1.3.2. Organizowanie 12
1.3.3. Motywowanie 16
1.3.4. Kontrolowanie 17

Wykorzystanie controllingu personalnego w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Wstęp 2
Rozdział I. Teoretyczne aspekty wykorzystania controllingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem 4
1.1. Koncepcje controllingu 4
1.2. Pojecie i zadania controllingu 10
1.3. Strategiczny wymiar controllingu 17
1.4. Znaczenie controllingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem 22
1.5. Proces wdrażania controllingu w przedsiębiorstwie 25
Rozdział II. Problematyka controllingu personalnego w świetle literatury przedmiotu 33
2.1. Istota i znaczenie controllingu personalnego 33
2.2. Zakres controllingu personalnego 43
2.3. Organizacja controllingu personalnego 46
2.4. Strategiczny i operacyjny wymiar controllingu personalnego 51
2.5. Narzędzia controllingu personalnego 59
Rozdział III. Możliwości zastosowania controllingu na przykładzie PNiG Jasło 64
3.1. Ogólny zarys przedmiotu działalności PNiG Jasło 64
3.2. System controllingu jako narzędzie zarządzania operacyjnego w przedsiębiorstwie 67
3.2.1. Potrzeba wdrożenia controllingu 67
3.2.2. Moduły controllingu 70
3.2.3. Podsystem controllingu w systemie SAP 73
3.3. Projektowanie i wdrażanie controllingu 76
3.4. Organizacja systemu controllingu w przedsiębiorstwie poszukiwania nafty i Gazu Jasło 84
Zakończenie 91
Bibliografia 93
Spis tabel 96
Spis rysunków 97

Organizacja stanowiska pracy

Wstęp

Rozdział I Teoria organizacji
1.1. Pojęcie organizacji
1.2. Teoria zarządzania
1.3. Zasady organizacji stanowiska pracy w zarządzaniu

Rozdział II Analiza organizacji firmy
2.1. Zarys historyczny firmy
2.2. Organizacja oraz działalność przedsiębiorstwa
2.3. Struktura organizacyjna
2.4. Przepisy dot. stanowiska pracy /statut, regulaminy/

Rozdział III Analiza stanowiska pracy w firmie
3.1. Organizacja stanowiska w świetle przepisów formalnych
3.2. Opis badanego stanowiska pracy
3.3. Funkcjonalność stanowisk na tle instytucji
3.3. Analiza własna

Zakończenie
Metodyka
Bibliografia

Ocena pozycji rynkowej przedsiębiorstwa

dwa pierwsze rozdziały pracy dyplomowej

Rozdział 1.
Rola małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej 2
1.1. System gospodarczy i jego znaczenie 2
1.2. Pojęcie przedsiębiorstwa małego i średniego 12
1.3. Znaczenie gospodarcze małych i średnich przedsiębiorstw 17
Rozdział 2.
Funkcjonowanie przedsiębiorstw branży mięsnej w systemie gospodarki unijnej 21
2.1. Regulacje i rozporządzenia unijne 21
2.1.1. Wieprzowina 21
2.1.2. Wołowina i cielęcina 23
2.1.3. Drób i jaja 27
2.1.4. Baranina, konina i koźlina 27
2.2. Certyfikaty jakościowe 28
2.2.1. System HACCP 28
2.2.2. Normy ISO 33
2.3. Uwarunkowania międzynarodowe w przemyśle mięsnym 37

Ocena możliwości wdrożenia systemu zarządzania jakością na przykładzie przedsiębiorstwa UPC Polska Sp. z o.o.

Wstęp 3
Rozdział I. Wprowadzenie do tematyki zarządzania jakością 4
1.1. Przegląd definicji jakości 4
1.2. Jakość jako instrument dostarczania klientom wyższej od konkurentów wartości 9
1.3. Ewolucja znormalizowanych systemów zarządzania jakością 13
1.4. Norma ISO 9001:2000 – przegląd wymagań 16
1.5. Podejście procesowe w normie ISO 9001:2000 17
Rozdział II. Charakterystyka UPC Polska Sp. z o.o. 20
2.1. Ogólne informacje o przedsiębiorstwie UPC Polska Sp. z o.o. 20
2.2. Struktura i organizacja firmy 20
2.3. Przedmiot działalności 22
2.4. Polityka zatrudnienia 22
2.5. Dostawcy, klienci i konkurencja 26
Rozdział III. Ocena funkcjonującego systemu zarządzania jakością w kontekście wymagań ISO 9001:2000– wyniki przeprowadzonych badań oraz propozycje dotyczące rozbudowy systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie UPC Polska Sp. z o.o. 29
3.1. Metodologia badań własnych 29
3.2. Weryfikacja wyników badań 30
3.2.1. Dotychczasowy niecertyfikowany system zarządzania jakością w przedsiębiorstwie UPC Polska Sp. z o.o. – kontrola jakości 30
3.2.2. Identyfikacja procesów realizowanych w przedsiębiorstwie UPC Polska Sp. z o.o. 33
3.2.3. Porównanie dotychczasowego systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie UPC Polska Sp. z o. o. z wymaganiami normy ISO 9001:2000 34
3.3. Istniejące błędy w procesach realizowanych przez przedsiębiorstwo 37
3.4. Propozycja naprawy oraz rozbudowy istniejącego niecertyfikowanego systemu zarządzania jakością w UPC Polska Sp. z o. o. 37
3.5. Projekt działań w zakresie zapewnienia jakości 40
Zakończenie 52
Literatura 54
Spis rysunków 55
Spis tabel 56
Załącznik nr 1 57

Ocena konkurencyjności przedsiębiorstwa DHL

WSTĘP 5
ROZDZIAŁ I TEORETYCZNE IMPLIKACJE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA 7
1.1. ISTOTA KONKURENCYJNOŚCI WE WSPÓŁCZESNYM GOSPODAROWANIU 7
1.2. SEKTOR I JEGO STRUKTURA A POZIOM KONKURENCYJNOŚCI 12
1.2.1. ZASADY WYODRĘBNIANIA SEKTORA 12
1.2.2. ANALIZA PIĘCIU SIŁ KONKURENCJI 14
1.3. STRATEGIE KONKURENCJI 18
ROZDZIAŁ II FUNKCJONALNE OBSZARY KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA. 23
2.1. DOSTAWCY 23
2.2. ODBIORCY 25
2.3. KONKURENCI 27
2.4. WYROBY SUBSTYTUCYJNE 30
2.5. BARIERY WEJŚCIA 30
ROZDZIAŁ III BADANIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA DHL W SEKTORZE 34
3.1. KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA PODMIOTU I SEKTORA 34
3.2. ROLA DOSTAWCÓW W ŁAŃCUCHU WARTOŚCI 37
3.3. SIŁA PRZETARGOWA KONSUMENTÓW 40
3.4. KONKURENCJA NA RYNKU TRANSPORT – SPEDYCJA – LOGISTYKA 43
3.5. ZNACZENIE BARIER WEJŚCIA 45
3.6. WYROBY ALTERNATYWNE I ICH POZYCJA W SEKTORZE 52
ROZDZIAŁ IV OCENA KONKURENCYJNOŚCI BADANEGO PODMIOTU W SEKTORZE 54
4.1. KRYTYCZNA ANALIZA DOTYCHCZASOWEGO UKŁADU SIŁ RYNKOWYCH W SEKTORZE 54
4.2. POSTULOWANE KIERUNKI ZMIAN W FUNKCJONOWANIU PRZEDSIĘBIORSTWA 61
ZAKOŃCZENIE 65
BIBLIOGRAFIA 68
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 70