Prace dyplomowe z kierunku: Zarządzanie

prace dyplomowe z zarządzania

Problemy rozwoju przedsiębiorczości na przykładzie gminy X

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ JAKO SPOSÓB MYŚLENIA I DZIAŁANIA 4
1.1. Istota i znaczenie przedsiębiorczości 4
1.2. Przedsiębiorczość internetowa 9
1.3. Wzbudzanie przedsiębiorczości 11
1.4. Innowacje w przedsiębiorstwie 17
1.5. Ryzyko przedsiębiorcy 19

ROZDZIAŁ II. PODSTAWY METODOLOGICZNE BADAŃ WŁASNYCH 23
2.1. Przedmiot i cel badań 23
2.2. Problemy i hipotezy badawcze 25
2.3. Metody i techniki badań 28
2.4. Teren i organizacja badań 30
2.5. Charakterystyka próby badawczej 35

ROZDZIAŁ III. BARIERY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W GMINIE X W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH 41
4.1. Analiza i interpretacja wyników badań 41
4.2. Wnioski 50

ZAKOŃCZENIE 52
BIBLIOGRAFIA 54
SPIS TABEL 56
SPIS RYSUNKÓW 57
ANEKS 58

Otwarcie i prowadzenie przedsiębiorstwa franczyzowego

Wstęp

Rozdział I.
Uruchomienie działalności gospodarczej.
1. Proces uruchamiania działalności gospodarczej – podstawowe pojęcia.
1.1. Definicje.
1.2. Formy uruchomienia.
1.3.Otoczenie jako element procesu uruchamiania działalności gospodarczej.
2. Inkubacja pomysłu.
2.1. Kreatywność.
2.2. Wypaczenie poznawcze.
2.3. Techniki heurystyczne.
2.4. Innowacja
3. Uruchomienie działalności gospodarczej jako proces planowania.
3.1. Planowanie strategiczne.
3.1.1. Planowanie przedsiębiorstwa.
3.1.2. Strategia podstawowa.
3.1.3. Wizerunek firmy.
3.1.4. Ogólna koncepcja przedsiębiorstwa.
3.2. Bariery wejścia.
3.3. Lokalizacja.
3.3.1. Wymagania lokalizacyjne.
3.3.2. Procedury wyboru lokalizacji.
4. Podstawowe elementy biznes planu.
4.1. Funkcje biznes planu.
4.2. Błędy przy konstruowaniu biznes planu.
4.3. Plan działalności gospodarczej.
4.4. Plan finansowy.

ROZDZIAŁ II.
Uwarunkowania prawne podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej
1. Wybór prawnej formy prowadzenia działalności gospodarczej
2. Przesłanki podjęcia działalności gospodarczej
2.1. Pojęcie przedsiębiorcy
2.2. Umowy decydujące o związaniu podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą
2.3. Postępowania rejestrowe i ewidencyjne
2.4. Obowiązki dodatkowe-wymóg zgody uprawnionych organów
3. Charakterystyka wybranych form prawnych
3.1. Osoba fizyczna – przedsiębiorca
3.2. Spółki handlowe
3.2.1. Spółka partnerska
3.2.2. Spółka komandytowa
3.2.3. Spółka komandytowo – akcyjna
3.2.4. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
4. Uwarunkowania prawne zakończenia działalności
4.1. Upadłość
4.2. Likwidacja

ROZDZIAŁ III.
Franchising
1. Koncepcja franchisingu
1.1.Niektóre sposoby rozumienia pojęcia franchising
1.2.Franchising – typy i formy
2. Szanse i ograniczenia związane z działalnością franchisingową
2. 1. Prawne uregulowania franchisingu
2. 2. Analiza organizacyjnych i realizacyjnych uwarunkowań działalności franchisingowej
2.3. Działalność franchisingowa w sferze międzynarodowej.

ROZDZIAŁ IV.
Wybrane aspekty działalności franchisingowej na przykładzie firmy PLAY
1. PLAY – ogólna charakterystyka firmy
2. Etapy zakładania własnej firmy na przykładzie otwarcia salonu sieci Play.
3. Funkcjonowanie franchisingu w PLAY Polska.

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel

Organizacja pracy w systemowym zarządzaniu przedsiębiorstwem

1. Wstęp 2

2. Cel i program pracy 4
2.1. Cel pracy 4
2.2. Program pracy 13

3. Przegląd literatury 15

4. Rozwój metod organizacji pracy 20
4.1. Rys historyczny 20
4.2. Aktualny stan, tendencje 26
4.3. Perspektywy rozwoju 29
4.4. Wdrażanie nowoczesnych metod organizacji pracy 38

5. Organizacja pracy w systemowym podejściu do zarządzania 43
5.1. Dokumentacja 43
5.1.1. Księga jakości 45
5.1.2. Procedury i instrukcje 47
5.2. Audit systemu zarządzania jakością i ochroną środowiska z uwzględnieniem organizacji pracy 50

6. Organizowanie pracy jako element zarządzania firmą 63
6.1. Etapy rozwoju organizacji i zarządzania 63
6.2. Rola i znaczenie problematyki jakości w systemowym zarządzaniu 73
6.2.1. Rozwój systemowego podejścia do zarządzania 73
6.2.2. Integracja systemów zarządzania 75

7. Podsumowanie 78

8. Wnioski 79

9. Bibliografia 81
9.1. Pozycje książkowe 81
9.2. Artykuły 83
9.3. Adresy internetowe 83

10. Wykaz załączników 84
10.1. Wykaz rysunków 84

Organizacja i zarządzanie sprzedażą na przykładzie przedsiębiorstwa Orbis S.A.

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. ISTOTA ZARZĄDZANIA SPRZEDAŻĄ 4
1.1. Metody dynamicznej sprzedaży 4
1.2. Cechy i umiejętności profesjonalnego sprzedawcy 13
1.3. Proces i funkcje zarządzania sprzedażą w przedsiębiorstwie 18
1.4. Planowanie sprzedaży i planowanie marketingowe 23

ROZDZIAŁ II. CHARAKTERYSTYKA I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A. 27
2.1. Misja firmy 27
2.2. Cele strategiczne i styl zarządzania 27
2.3. Struktura firmy 28
2.4. Analiza otoczenia dalszego przedsiębiorstwa 31
2.5. Analiza otoczenia bliższego przedsiębiorstwa 37

ROZDZIAŁ III. ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE ORBIS S.A. 42
3.1. Kształtowanie cen 42
3.2. Marketing w przedsiębiorstwie 45
3.3. Promocja usług hotelarskich 49
3.4. Sprzedaż usług hotelarskich 54

ZAKOŃCZENIE 59
BIBLIOGRAFIA 61
SPIS TABEL 63

Obowiązki przedsiębiorcy o charakterze administracyjno-prawnym

Wstęp 2

Rozdział I. Definicja działalności gospodarczej i przedsiębiorcy 4
1. Działalność gospodarcza w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej 4
2. Działalność gospodarcza w i literaturze przedmiotu 7
3. Definicja i klasyfikacja przedsiębiorstw 8
3.1. Klasyfikacja według form własności 10
3.2. Klasyfikacja według formy organizacyjno – prawnej 11
3.3. Pozostałe klasyfikacje 17
4. Źródła finansowania działalności gospodarczej 20

Rozdział II. Czynności administracyjno – prawne związane z podejmowaniem działalności gospodarczej 25
1. Uzyskanie wpisu do rejestru przedsiębiorców 25
1.1. Wpis do Krajowego Rejestru Działalności Gospodarczej 25
1.2. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego 26
2. Uzyskanie koncesji i pozwoleń w niektórych dziedzinach działalności gospodarczej 29
2.1. Wniosek o udzielenie koncesji 31
2.2. Zezwolenie 32
3. Działalność regulowana 33
4. Oznakowanie zakładu głównego 37
5. Obowiązek dokonywania rozliczeń przy pomoc rachunku bankowego 39

Rozdział III. Obowiązki administracyjno – prawne związane z prowadzeniem i likwidacją działalności gospodarczej 46
1. Obowiązek podatkowy 46
2. Obowiązek statystyczny 56
3. Czynności związane z likwidacją działalności gospodarczej 60

Zakończenie 68
Bibliografia 70
Spis rysunków 73

Nowoczesne metody zarządzania

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. ISTOTA ZARZĄDZANIA 4
1.1. Zarządzanie – zakres pojęciowy 4
1.2. Funkcje zarządzania 8
1.3. Instrumenty i reguły zarządzania 11
1.4. Efektywność zarządzania 16

ROZDZIAŁ II. ELEMENTY ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ 24
2.1. Style kierowania organizacjami 24
2.2. Potencjał społeczny w organizacji 32
2.3. Znaczenie motywacji 36
2.4. Komunikacja w organizacji 38
2.5. Kultura organizacyjna 43

ROZDZIAŁ III. PODSTAWY METODOLOGICZNE BADAŃ WŁASNYCH 45
3.1. Przedmiot i cel badań 45
3.2. Problemy i hipotezy badawcze 46
3.3. Metody i techniki badań 49
3.4. Organizacja badań 57

ROZDZIAŁ IV. METODY ZARZĄDZANIA W PRZEDSIĘBIORSTWIE X SP. Z O.O. W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH 59
4.1. Charakterystyka firmy X Sp. z o.o. 59
4.2. Analiza wyników badań 61
4.3. Wnioski 73

ZAKOŃCZENIE 77
BIBLIOGRAFIA 79
SPIS RYSUNKÓW 81
SPIS TABEL 82
SPIS WYKRESÓW 83
ANEKS 84

Możliwości wykorzystani outsourcingu w przedsiębiorstwie na przykładzie Spółki XYZ

WSTĘP

ROZDZIAŁ 1. ANALIZA TEORETYCZNA

1.1. ELASTYCZNOŚĆ

1.1.1. PRZYCZYNY ROZWOJU KONCEPCJI ELASTYCZNOŚCI
1.1.2. STRATEGIE ELASTYCZNOŚCI (ilościowa funkcjonalna, płacowa, czasowa)
1.1.3. MODEL FIRMY ELASTYCZNEJ (Atkinson)
1.1.4. KORZYŚCI ZWIĄZANE Z ELASTYCZNOŚCIĄ
1.1.5. ELASTYCZNE FORMY ZATRUDNIENIA

1.2. OUTSOURCING – METODA ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM

1.2.1. DEFINICJA I HISTORIA POWSTANIA
1.2.2. RODZAJE OUTSOURCINGU
1.2.3. PRZESŁANKI ZASTOSOWANIA I WARUNKI RACJONALNOŚCI OUTSOURCINGU
1.2.4. WADY I ZALETY OUTSOURCINGU
1.2.5. ASPEKTY PRAWNE OUTSOURCINGU

ROZDZIAŁ 2. OPIS BADANEGO ŚRODOWISKA

2.1. RYS HISTORYCZNY
2.2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIRMY
2.3. STRUKTURA ORGANIZACYJNA FIRMY
2.4. STAN I CHARAKTERYSTYKA ZATRUDNIENIA

ROZDZIAŁ 3. PREZENTACJA WYNIKÓW BADAWCZYCH

3.1. WYBÓR I OPIS METOD BADAWCZYCH
3.1.1 WYWIAD BEZPOŚREDNI

3.2. PLAN PRACY BADAWCZEJ
3.2.1. POZIOMY DIAGNOZY
3.2.2. PRZYGOTOWANIE WYWIADU

3.3. PREZENTACJA WYNIKÓW Z WYWIADU

ROZDZIAŁ 4. WNIOSKI I ZALECENIA KOŃCOWE

4.1. ANALIZA SWOT
4.2. WNIOSKI SYNTETYCZNE Z BADAŃ
4.3. PROPOZYCJE ZMIAN

ZAKOŃCZONE

SPIS RYSUNKÓW, TABEL I WYKRESÓW

BIBLIOGRAFIA

ANEKS

Sezonowość turystyki kwalifikowanej jako źródło przedsiębiorczości

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. ISTOTA I SEZONOWOŚĆ TURYSTYKI KWALIFIKOWANEJ 4
1.1. Turystyka i pojęcia z nią związane 4
1.2. Przesłanki rozwoju turystyki kwalifikowanej 7
1.3. Wady i zalety sezonowości turystyki kwalifikowanej 21

ROZDZIAŁ II. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ TURYSTYCE 26
2.1. Przedsiębiorstwo turystyczne w otoczeniu rynkowym 26
2.2. Wykorzystanie instrumentów marketingowych w przedsiębiorstwie turystycznym 33
2.2.1. Produkt turystyczny 33
2.2.2. Cena usług turystycznych 34
2.2.3. Dystrybucja usług turystycznych 36
2.2.4. Komunikacja marketingowa w turystyce 38
2.3. Znaczenie i dynamizm strategii rynkowych podmiotów turystycznych 39
2.4. Strategie konkurencyjne 42
2.5. Strategie rynkowe podmiotów turystyki międzynarodowej 46

ROZDZIAŁ III. WPŁYW SEZONOWOŚCI TURYSTKI KWALIFIKOWANEJ NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ OŚRODKA NARCIARSKIEGO 49
3.1. Charakterystyka ośrodka 49
3.2. Oferta 52
3.3. Struktura produktu turystycznego 56
3.4. Marketing usług 62
3.5. Narzędzia promocji 65
3.6. Wpływ sezonowości na popyt turystyczny ośrodka 68

ZAKOŃCZENIE 69
BIBLIOGRAFIA 71
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 74

Wpływ struktur organizacyjnych na funkcjonowanie przedsiębiorstw

Wstęp 2

Rozdział I. Istota i cechy struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa 4
1.1. Pojęcie struktury organizacyjnej 4
1.2. Czynniki determinujące budowę struktury organizacyjnej 7
1.3. Rodzaje struktury organizacyjnych 11

Rozdział II. Zapoznanie z instytucją Poczty Polskiej 22
2.1. Charakterystyka P.P.U.P Poczta Polska 22
2.2. Wyzwania dla poczty (konkurencja) 29
2.3. Dostosowanie się do rynku 35

Rozdział III. Kształtowanie się struktur organizacyjnych Poczty Polskiej 41
3.1. Organizacja Poczty Polskiej w latach 1918-28 41
3.2. Państwowe Przedsiębiorstwo „Polska Poczta, Telegraf i Telefon” w latach 1928–1939 46
3.3. Przeobrażenia strukturalne w PPTiT po 1933 47
3.4. Lata 1944-1989 50
3.5. Odbudowa sieci pocztowo–telekomunikacyjnej w Polsce Ludowej 52
3.6. Koncepcje strukturalno–organizacyjne PPTiT i ich realizacja w latach 1950–1989 57
3.7. Organizacja Poczty Polskiej w latach siedemdziesiątych 58
3.8. Organizacja Poczty Polskiej w latach osiemdziesiątych 60

Rozdział IV. Współczesny kształt struktury organizacyjnej Poczty Polskiej i jej ocena 63
Podsumowanie i wnioski 67
Bibliografia 69

Mobilny biznes

Wstęp 3

Rozdział I. MOBILNY BIZNES 5
1.1. Znaczenie oraz istota mobilnego biznesu 5
1.1.1. Formy organizacji w e-gospodarce na świecie 6
1.1.2. Wpływ mobilnego handlu w strukturach gospodarczych 9
1.1.3. Media i ich rola w e-gospodarce 17
1.2. Zalety i wady nowoczesnych rozwiązań biznesowych. Narzędzia wykorzystywane w nowoczesnym handlu 22
1.2.1. Podstawowe narzędzia handlowca 22
1.2.2. Wpływ narzędzi na czas działania handlowca 24
1.2.3. Koszty nowoczesnych narzędzi a e-gospodarka 26

Rozdział II. BIZNES ELEKTRONICZNY 28
2.1. Handel elektroniczny – charakterystyka 28
2.1.1. Etapy rozwoju biznesu elektronicznego na świecie 28
2.1.2. Podstawowe rodzaje e-biznes 34
2.1.3. Obecność e-biznesu w handlu 36
2.1.4. Wpływ nowoczesnych form handlu na życie prywatne 38
2.2. Oddziaływanie elementów handlu elektronicznego 43
2.2.1. Zakres oddziaływań biznesu elektronicznego 43
2.2.2. Prawo w zastosowaniu e-biznesu 45
2.2.3. Zagrożenia i bezpieczeństwo w sieci 47

Rozdział III. E-FIRMA 49
3.1. Narodziny e-firmy 49
3.1.1. Formalności i koszta przy zakładaniu firmy w sieci 49
3.1.2. Nowoczesne struktury w e-firmach 51
3.1.3. Koncepcje firm w sieci na rynku globalnym 53
3.2. Lider w e-firmie – kierownik czy wizjoner? 54
3.2.1. Współczesne formy zarządzania 54
3.2.2. Cechy przywódcy w e-firmie 59
3.2.3. Przyszłość i wizje e-menagera 67

Zakończenie 70
Bibliografia 72
Spis tabel 75
Spis rysunków 76