Prace dyplomowe z dziedziny: Zarządzanie

prace dyplomowe z zarządzania

Funkcjonalność systemu MFG klasy ERP

Wstęp 2
Rozdział I. Rola przetwarzania informacji w zarządzaniu 4
1.1. Istota informacji 5
1.2. Systemy informacyjne w zarządzaniu 8
1.3. Integracja systemów informacyjnych 13
1.4. Technologie informacyjne 16
1.5. Perspektywy rozwiązań na rzecz przetwarzania informacji w zarządzaniu 20
Rozdział II. Współczesne systemy informacyjne w zarządzaniu 23
2.1. Cechy systemów informacyjnych 23
2.2. Funkcje systemów 27
2.3. Typy systemów 33
2.4. Systemy klasy ERP 35
2.4.1 Funkcjonalność systemów ERP 35
2.4.2 Własności systemów ERP 37
2.4.3 Aspekty technologiczne 38
2.5. Bezpieczeństwo systemów informacyjnych 39
Rozdział III. System MFG/PRO 43
3.1. Ogólna charakterystyka systemu MFG 43
3.2. Budowa i funkcjonalność systemu MFG 46
3.3. Ocena użyteczności – ankieta 53
Załącznik 62
Zakończenie 65
Bibliografia 67
Spis rysunków 70
Spis wykresów 71

Fundusze unijne jako źródło finansowania rozwoju firmy

Wstęp 3
Rozdział I. Przedsiębiorstwo i źródła jego finansowania 5
1.1. Przedsiębiorstwo w systemie gospodarki rynkowej 5
1.1.1. Pojęcie i cechy przedsiębiorstwa 5
1.1.2. Cele i funkcje przedsiębiorstwa 11
1.1.3. Klasyfikacja przedsiębiorstw 14
1.2. Majątek przedsiębiorstwa i źródła jego finansowania 19
1.2.1. Istota finansowania działalności gospodarczej 19
1.2.2. Kapitały przedsiębiorstwa jako źródła finansowania majątku 22
1.2.3. Kryteria finansowania działalności przedsiębiorstwa 24
Rozdział II. Fundusze strukturalne 31
2.1. Fundusze strukturalne – zakres pojęciowy i rodzaje 31
2.2. Finansowanie działalności przedsiębiorstwa przez fundusze europejskie 42
2.3. Wykorzystanie funduszy europejskich – podsumowanie pierwszego okresu uczestnictwa Polski w strukturach UE 48
2.4. Możliwości wykorzystania funduszy unijnych w Polsce 49
2.5. PARP – przykład działania instytucji wdrażającej środki finansowe z Unii Europejskiej 51
Rozdział III. Charakterystyka Przedsiębiorstwa Odzieżowego „X” 55
3.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa 55
3.2. Inwestycje realizowane i planowane 58
3.3. Fundusze zasilające i strategie rozwoju 67
3.4. Analiza strategiczna Przedsiębiorstwa Odzieżowego „X” 72
3.4.1. Dane finansowe 72
3.4.2. Analiza 5 sił Portera 73
3.4.3. Analiza makro i mikrootoczenia 77
3.4.4. Analiza SWOT 85
Rozdział IV. Ocena funduszy jako źródeł finansowania 91
4.1. Ocena zasad udzielania pomocy z funduszy unijnych 91
4.2. Ocena pomocy unijnej dla MSP 97
4.3. Ocena pomocy unijnej dla Firmy Odzieżowej „X” 102
Zakończenie 105
Bibliografia 107
Spis tabel 111
Spis rysunków 112

Formy organizacyjno-prawne podejmowania działalności gospodarczej na terytorium RP przez przedsiębiorców zagranicznych

Wstęp 2
Rozdział I. Zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej przez podmioty zagraniczne w Polsce 4
1.1. Podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej przed akcesem Polski do struktur Unii Europejskiej 8
1.2. Zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej przez podmioty zagraniczne w świetle ustawy prawo działalności gospodarczej 13
Rozdział II. Oddział przedsiębiorcy zagranicznego w świetle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 20
2.1. Pojęcie osoby zagranicznej przedsiębiorcy zagranicznego 20
2.2. Obowiązki oddziału 25
2.2.1. Rejestracja 25
2.2.2. Prowadzenie rachunkowości w języku polskim 33
2.3. Zakaz prowadzenia działalności przez oddział 39
Rozdział III. Przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego 41
3.1. Przedmiot działalności 41
3.2. Obowiązki przedsiębiorcy zagranicznego 45
3.3. Zakaz prowadzenia działalności przez przedstawicielstwo 49
Zakończenie 51
Bibliografia 53
Spis rysunków 56

Firma leasingowa – jako przedsiębiorstwo sieciowe

Wstęp 3

Rozdział I. Geneza i istota leasingu 5
1.1. Powstanie i rozwój leasingu 5
1.1.1. Początki leasingu 6
1.1.2. Ekspansja leasingu na świecie 9
1.2. Istota leasingu 13

Rozdział II. Charakterystyka leasingu 25
2.1. Ogólna charakterystyka leasingu 25
2.1.1. Leasing operacyjny 25
2.1.2. Funkcje leasingu operacyjnego 31
2.1.3. Leasing finansowy 32
2.1.4. Ograniczenia prawne umowy leasingu 36
2.2. Podstawa prawna funkcjonowania leasingu 39
2.2.1. Uregulowania polskie 39
2.2.2. Uregulowania konwencji Unidroit 40

Rozdział III. Leasing jako dodatkowe źródło finansowania gospodarki 43
3.1. Leasing jako jedna z form finansowania inwestycji 43
3.1.1. Główne rodzaje transakcji leasingowych 43
3.1.2. Klasyfikacja umów leasingu 47
3.2. Analiza porównawcza pomiędzy leasingiem a kredytem 50
3.3. Zwiększenie wartości firmy przy korzystaniu z usług firm finansowania inwestycji za pomocą leasingu przy wykorzystaniu analizy finansowej 52
3.4. Aspekt finansowy od strony finansującego – pozyskiwanie przez firmę leasingową finansowania pozwalającego prowadzić jej działalność 56
3.4.1. Kredyty 56
3.4.2. Emisje papierów dłużnych 57
3.4.3. Sekurytyzacja i sprzedaż wierzytelności 58

Rozdział IV. Przedsiębiorstwo sieciowe 61
4.1. Pojęcie organizacji sieciowych 61
4.2. Formy organizacji sieciowych 72
4.2.1. Sieć przedsiębiorstw 72
4.2.2. Organizacja wirtualna 73
4.2.3. Kontrakt/alians strategiczny 75
4.2.3. Franchising 78
4.2.4. Outsourcing i inne 81

Rozdział V. „BRE LEASING” jako przedsiębiorstwo sieciowe, jeden z podmiotów infrastruktury finansowej 83
5.1. Podstawowe dane firmy 83
5.2. Warunki współpracy 85
5.3. Leasing przez Internet 85
5.4. Finansowanie ruchomych środków trwałych 86
5.5. Oferta i warunki umów leasingowych oraz pakiet BREL UNIA 87
5.6. Warunki finansowania i zalety „BRE LEASING” 88

Zakończenie 93

Bibliografia 95

Spis rysunków 100

CRM ako narzędzie wspierające budowanie długotrwałych relacji z klientami

dwa pierwsze rozdziały pracy dyplomowej

ROZDZIAŁ I. FILOZOFIA ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM 3
1.1. Istota i założenia CRM 3
1.2. Rozwój koncepcji CRM 7
1.3. Definicja Customer Relationship Management 8
1.4. Znaczenie budowania relacji z klientem dla firmy 10
1.4.1. Pozyskiwanie lojalności klienta wobec firmy 11
1.4.2. Przyczyny nielojalności klientów wobec firmy 16
1.5. CRM jako narzędzie wspierające współczesne przedsiębiorstwo 18
1.5.1. Pozyskiwanie potencjalnych klientów 19
1.5.2. Obsługa cyklu sprzedaży 20
1.5.3. Utrzymanie więzi z klientami 21
1.5.4. Wspomaganie działalności operacyjnej 23

ROZDZIAŁ II. OPIS WDROŻENIA I TECHNOLOGII CRM 26
2.1. Procesy wdrożeniowe aplikacji CRM 26
2.1.1. Przebieg analizy przedwdrożeniowej 27
2.1.2. Wdrożenie aplikacji CRM 29
2.1.3. Opis stanowiska pracy po wdrożeniu CRM 37
2.2. Koszt wdrożenia systemu CRM 39
2.3. Najczęściej wykorzystywane elementy składowe w systemach CRM 41
2.4. Rozwiązania CRM na przykładzie BZWBK SA 43
2.4.1. Moduł Sales & Marketing 43
2.4.2. Moduł serwisowy 44
2.4.3. Moduł Call Center 44
2.5. Sytuacja w firmie przed wdrożeniem CRM 47

Rola CRM w działalności sprzedażowej przedsiębiorstwa

Wstęp 4

Rozdział I. Zarządzanie kontaktami z klientami 6
1.1. Pojęcie oraz architektura CRM 6
1.2. Zasadnicze właściwości systemu CRM 10
1.3. Geneza rozwoju CRM 16
1.4. Czynniki wewnętrzne i zewnętrzne rozwoju CRM 18
1.5. CRM jako filozofia zarządzania 23

Rozdział II. Ogólna charakterystyka firmy Michelin Polska Sp. z o.o. 29
2.1. Grupa Michelin i „narodziny” ludzika Michelin 29
2.2. Struktura organizacyjna i produkty Michelin Polska Sp. z o.o. 31
2.3. Misja i wartości Michelin Polska Sp. z o.o. 37
2.4. Strategia oraz podstawy funkcjonowania Michelin Polska Sp. z o.o. 39
2.5. Kształtowanie relacji z klientem Michelin Polska Sp. z o.o. 45

Rozdział III. Innowacyjne rozwiązania w firmie Michelin Polska Sp. z o.o. 49
3.1. Wykorzystanie Call Center jako narzędzia w poprawie efektywności sprzedaży 49
3.2. Wykorzystanie Extranetu 51
3.3. Baza danych klientów jako element CRM 53

Podsumowanie 61

Bibliografia 65

Spis rysunków 68

Spis fotografii 69

Załącznik 70

Analiza strategiczna

rozdział teoretyczny pracy dyplomowej

Rozdział I. Pojęcie strategii, analizy strategicznej i diagnostycznej 3
1.1. Rodzaje i cele analizy diagnostycznej i strategicznej 3
1.2. Zakres analizy diagnostycznej i strategicznej 6
1.3. Metody analizy diagnostycznej i strategicznej 9
1.4. Procedury, etapy i formy analizy diagnostycznej i strategicznej 18
1.5. Rola analizy diagnostycznej i strategicznej w procesie zarządzania 21
Bibliografia 24

Analiza sprawności przedsiębiorstwa w zakresie ściągalności należności

Wstęp 3
Rozdział I. Prawne i praktyczne podstawy obrotu należnościami 5
1.1. Należności w świetle ustawy o rachunkowości i Kodeksu Cywilnego 5
1.2. Faktoring 11
1.2.1. Koszt faktoringu 13
1.2.2. Pojecie, rodzaje i funkcje faktoringu 14
1.2.3. Klasyfikacja umów faktoringowych 16
1.3. Forfaiting 18
1.4. Kompensata zobowiązaniami 22
Rozdział II. Metody monitorowania i prognozowania należności przedsiębiorstw 26
2.1. Metodyka oceny należności i ustalania okresu inkasa należności 26
2.2. Prognozowanie należności 30
2.3. Polityka opustów cenowych w przedsiębiorstwie 33
2.3.1. Opust „za płatność” i „za ilość” 33
3.2. Dyskonto sezonowe i opust funkcjonalny 35
2.4. Sposoby zabezpieczania należności przedsiębiorstw 36
2.5. Windykacja należności przez przedsiębiorstwo 43
Rozdział III. Efektywność procedury windykacji należności w Orange Polska S.A. 47
3.1. Ocena obrotowości (rotacji)należności na tle wyników finansowych 47
3.2. Prezentacja stosowanych procedurach windykacyjnych 51
3.3. Skuteczność procedur windykacyjnych 54
Zakończenie 58
Spis załączników 60
Bibliografia 67
Spis tabel i rysunków 69

Analiza konkurencyjności przedsiębiorstwa DHL

Wstęp 3

Rozdział I. Prezentacja przedsiębiorstwa z branży usług kurierskich – DHL Polska 4
1.1. Historia powstania 4
1.2. Oferta usług 6
1.3. Innowacyjność oferty usługowej 10
1.4. Pozycja rynkowa 13
1.5. Charakterystyka nowoczesnych rozwiązań technologicznych 18

Rozdział II. Problematyka badania konkurencyjności przedsiębiorstw 21
2.1. Zmiany zewnętrzne i wewnętrzne warunków działania 21
2.2. Konkurencyjność i jej mierniki 23
2.3. Determinanty konkurencyjności 26
2.3.1. „Diament Portera” 26
2.3.2. Koncepcja kluczowych kompetencji 27
2.3.3. Koncepcja globalnej efektywności 29
2.4. Sposoby pomiaru konkurencji 30
2.4.1. Przedsiębiorczość 30
2.4.2. Środowisko lokalne i polityka makroekonomiczna 32
2.4.3. Polityka konkurencji 34
2.5. Źródła przewagi konkurencyjnej 38

Rozdział III. Nowe paradygmaty strategii konkurencyjności w DHL Polska 42
3.1. Prezentacja strategii działania 42
3.2. Określenie czynników przewagi konkurencyjnej 45
3.3. Analiza łańcucha wartości 53
3.4. Prezentacja strategii konkurencyjności 56
3.5. Wpływ jakości oferty sprzedażowej na konkurencyjność przedsiębiorstwa 58

Rozdział IV. Analiza sił konkurencyjnych DHL Polska w aspekcie wykorzystania nowych technologii 62
4.1. Ocena siły konkurencyjnej przedsiębiorstwa 62
4.1.1. Określenie zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań działania jako potencjalnych źródeł przewagi konkurencyjnej 62
4.1.2. Polityka konkurencyjności 63
4.2. Ocena wpływu nowoczesnych technologii na konkurencyjność przedsiębiorstwa 68

Zakończenie 72

Bibliografia 73

Spis rysunków 76

Spis schematów 77

Spis tabel 78

Analiza gospodarki środkami produkcji na przykładzie piekarni

Wstęp

Rozdział I.
Organizacja działalności produkcyjnej w przedsiębiorstwie

 1. Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa
 2. Organizacja procesu produkcji

2.1. Produkcja i jej rodzaje

2.2. Proces produkcji jego struktura

2.3. Cykl produkcyjny

 1. Gospodarka narzędziowa i transportowa
 2. Analiza procesu produkcyjnego

Rozdział II.
Gospodarowanie środkami produkcyjnymi w przedsiębiorstwie

 1. Zasady gospodarowania środkami trwałymi
 2. Zasady gospodarowania środkami obrotowymi
 3. Klasyfikacja i ewidencja środków produkcyjnych
 4. Kryteria efektywności gospodarowania środkami produkcyjnymi

Rozdział III.
Prezentacja Piekarni „X”

 1. Historia powstania i specyfika działalności
 2. Oferta produktowa
 3. Wyniki finansowe

Rozdział IV.
Analiza gospodarki środkami produkcji na przykładzie Piekarni „X”

 1. Organizacja i składowe procesu produkcji
 2. Środki trwałe wykorzystywane w procesie produkcyjnym i ich ewidencja
 3. Środki obrotowe wykorzystywane w procesie produkcyjnym i ich ewidencja
 4. Ocena efektywności gospodarowania środkami trwałymi

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel i rysunków