Prace dyplomowe z kierunku Zarządzanie

prace dyplomowe z zarządzania

Aspiracje i plany życiowe młodych Polaków na emigracji w Anglii

Wstęp 2

ROZDZIAŁ I. CZĘŚĆ TEORETYCZNA 4
1. Migracje ludności 4
1.1. Podział migracji 4
1.2. Mobilność ludności 5
1.3. Czynniki wpływające na migracje 6
1.4. Nowa migracja 6
2. Migracja Polska w kontekście historycznym 7
3. Obraz kształtującej się migracji polskiej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej 13
4. Aspiracje i plany życiowe młodych ludzi w literaturze. 16

ROZDZIAŁ II. METODOLOGIA BADAŃ 21
1. Cel, przedmiot, problemy i hipotezy badawcze 21
2. Metody, techniki i narzędzia badawcze 23
3. Teren i organizacja badań 35
4. Charakterystyka badanej grupy 36

ROZDZIAŁ III. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ 39
1. Aspiracje i cele życiowe badanych 39
2. Czynniki wpływające na aspiracje 46
3. Wpływ grup pierwotnych na aspiracje badanej grupy 52

ZAKOŃCZENIE I PODSUMOWANIE WYNIKÓW BADAŃ 56
BIBLIOGRAFIA 59
SPIS TABEL 61
SPIS TABLIC 62
SPIS WYKRESÓW 63

Wstęp

Rzeczywistość poznaje się poprzez zdobywane doświadczenie, które jest podstawą tworzenia obrazu samego siebie i obrazu świata. Każdy z nas jest indywidualnością, reprezentuje inny obraz uczuć, zainteresowań i dążeń.

Zachowanie człowieka uwarunkowane jest poprzez aspiracje, które są jednym z ważniejszych motywów działania jednostki. Człowiek jako istota świadomie działająca, zmierzająca do przekształcania i doskonalenia samego siebie oraz środowiska społecznego kieruje się własnymi aspiracjami. Szczególnie ważne znaczenie ma poznanie aspiracji młodzieży. W okresie młodzieńczym pojawiają się i rozwijają określone aspiracje, od których zależy w dużym stopniu przebieg rozwoju społecznego młodzieży wchodzącej w dorosłe życie, jej aktywny udział w różnych formach działania, doznawane sukcesy i niepowodzenia.

Temat niniejszej pracy brzmi: Aspiracje i plany życiowe młodych Polaków przebywającej na emigracji w Anglii.

Celem pracy jest ustalenie jakie są aspiracje i plany życiowe młodych ludzi do lat trzydziestu przebywających od co najmniej jednego roku na emigracji w Środkowej Anglii w mieście Derby.
Praca składa się z trzech głównych rozdziałów.

Pierwszy rozdział zawiera wyjaśnienia terminologiczne z zakresu migracji, jej podziału, mobilności ludności. Przedstawiłem czynniki jakie wpływają na migracje zarys historyczny polskiej emigracji od końca XVIII wieku do czasów współczesnych tzn. przystąpienia Polski do struktur unijnych. W tym rozdziale zawarłem tez temat dotyczący aspiracji na podstawie literatury, wyjaśniłem w nim pojęcia aspiracji oraz czynniki oddziaływujące na kształtowanie się aspiracji

Drugi rozdział dotyczy podstawowych informacji o metodologii badań własnych, charakterystyki badanej grupy, oraz terenu i organizacji badań.

Rozdział trzeci zawiera analizę badań, na podstawie badań empirycznych, pisze w nim o aspiracjach dotyczących między innymi dalszego kształcenia się i celach życiowych przebadanej grupy; takich jak pozostanie na emigracji lub powrót do kraju; zakładanie rodziny oraz czynnikach determinujących aspiracje. Dzięki informacjom uzyskanym na podstawie badań poruszam również temat wpływu grup pierwotnych na aspiracje i środowiska polonijnego w którym się badani otaczają. Rozdział ten zawiera też informacje dotyczące powodów przyjazdu do Anglii badanych, a także, ewentualnych zmian planów życiowych w trakcie pobytu.

Analiza SWOT przedsiębiorstwa Poczta Polska

praca licencjacka z zarządzania

Wstęp 2

Rozdział I. Analiza SWOT jako jedna z metod analizy strategicznej przedsiębiorstwa 4
1.1. Pojecie i cele analizy strategicznej w przedsiębiorstwie 4
1.2. Idea i cel analizy SWOT 16
1.3. Technika prowadzenia analizy SWOT 21

Rozdział II. Ocena stanu badanego przedsiębiorstwa – Poczty Polskiej 25
2.1. Charakterystyka firmy 25
2.2. Struktura organizacyjna i zarządzanie 29
2.3. Sprzedaż i marketing 34
2.4. Majątek trwały 36
2.5. Zatrudnienie 38
2.6. Sytuacja ekonomiczna 39

Rozdział III. Zastosowanie metody SWOT do oceny pozycji Poczty Polskiej 41
3.1. Analiza makrootoczenia 41
3.2. Analiza rynku 48
3.3. Analiza konkurencji 52
3.4. Mocne i słabe strony Poczty Polskiej – podsumowanie 58

Zakończenie 61
Bibliografia 63
Spis rysunków i tabel 67

Wstęp

Transformacja polskiej gospodarki zmieniła proces zarządzania przedsiębiorstwem oraz potrzeby informacyjne kadry kierowniczej i specjalistów. Duża samodzielność przedsiębiorstw, a także konieczność stawienia czoła konkurencji wymagają od kadry przedsiębiorstw opanowania sztuki zarządzania strategicznego, pozwalającej radzić sobie w sytuacjach kryzysowych i ekstremalnie trudnych.

Zarządzanie strategiczne można przedstawić jako proces złożony z trzech etapów: analizy, planowania i zarządzania, rozumianego jako etap realizacji opracowanej strategii. W sensie czynnościowym analiza strategiczna jest zbiorem działań diagnozujących organizację i jej otoczenie, umożliwiających zbudowanie planu strategicznego i jego realizację. W sensie zaś narzędziowym analiza strategiczna jest zestawem metod analizy, które pozwalają na zbadanie, ocenę i przewidywanie przyszłych stanów wybranych elementów przedsiębiorstwa i jego otoczenia z punktu widzenia możliwości przetrwania i rozwoju.

Warto podkreślić, że w analizie strategicznej szczególne znaczenie ma metoda SWOT, która jest kompleksową metodą służąca do badania otoczenia organizacji oraz analizy jej wnętrza. Mając na uwadze powyższą tezę, celem niniejszej pracy było ukazanie przydatność analizy strategicznej w tym także analizy SWOT w działalności przedsiębiorstwa Poczta Polska.
Praca składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy rozdział stanowi rozważania teoretyczne, natomiast dwa kolejne rozdziały to empiryczna część niniejszej pracy.

W rozdziale pierwszym ukazano analizę SWOT jako jedną z metod analizy strategicznej przedsiębiorstwa. Rozważania rozpoczęto od zdefiniowania pojęcia i przedstawienia celów analizy strategicznej w przedsiębiorstwie. Następnie omówiono ideę i cel analizy SWOT. Pod koniec rozdziału teoretycznego przedstawiono technikę prowadzenia analizy SWOT.

W rozdziale drugim dokonano oceny stanu badanego przedsiębiorstwa – Poczty Polskiej. Na wstępie tego rozdziału scharakteryzowano firmę Poczta Polska. Następnie ukazano strukturę organizacyjną i zarządzanie w badanym przedsiębiorstwie. Omówiono także sprzedaż i marketing, majątek trwały, zatrudnienie oraz sytuację ekonomiczną Poczty Polskiej.

W rozdziale trzecim dokonano analizy zastosowania metody SWOT do oceny pozycji Poczty Polskiej. W badaniach skupiono uwagę na analizie makrootoczenia, analizie rynku oraz na analizie konkurencji. Pod koniec rozdziału wskazano mocne i słabe strony Poczty Polskiej.

Praca została napisana w oparciu o dostępną literaturę fachową, raporty i artykuły zamieszczone w prasie i w internecie oraz w oparciu o aktualne akty normatywne i prawne. Ponadto w pracy wykorzystano materiały wewnętrzne Poczty Polskiej.

Czynniki wpływające na poprawę zadowolenia klienta w firmie

Wstęp 2

Rozdział I. Satysfakcja i lojalność klientów jako kluczowe zagadnienia koncepcji zarządzania relacjami (CRM) 4
1.1. Pojęcie marketingu relacji 4
1.2. Pomiary satysfakcji i wartości klienta 9
1.3. Związek między zadowoleniem a poziomem lojalności 13
1.4. Jakość jako instrument dostarczania klientom wyższej wartości produktów i usług 21
1.5. Korzyści wypływające z wierności klientów 25

Rozdział II. Metodologia przeprowadzonych badań socjologicznych 27
2.1. Przyjęta metodologia badań własnych 27
2.2. Przedmiot i cel badań własnych 29
2.3. Problemy i hipotezy badawcze 30
2.4. Metody, techniki oraz narzędzia badawcze 34
2.5. Organizacja i przebieg badań własnych 37

Rozdział III. Czynniki wpływające na poprawę zadowolenia klienta na przykładzie Salonu samochodowego marki Toyota sprzedającej samochody 39
3.1. Ogólna charakterystyka Salonu samochodowego marki Toyota 39
3.2. Rynek sprzedaży samochodów w Polsce 46
3.3. Charakterystyka środowiska pracy w Salonie samochodowym marki Toyota 52
3.4. Analiza zadowolenia klienta z zakupionych samochodów na podstawie wywiadu telefonicznego 54
3.5. Wnioski z przeprowadzonych badań 71

Zakończenie 74
Bibliografia 76
Spis rysunków 80
Spis tabel 81
Załącznik 82

Uwarunkowania procesu wdrażania systemu zarządzania jakością

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I.
TEORETYCZNE ASPEKTY PROCESU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
1.1. Istota procesu zarządzania jakością 5
1.2. Etymologia procesu zarządzania jakością 8
1.3. Cele i funkcje procesu zarządzania jakością 14
1.4. Koncepcje zarządzania jakością 15
1.4.1. Total Quality Management 15
1.4.2. Six Sigma 19
1.4.3. Normy jakościowe ISO 21

ROZDZIAŁ II.
SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG NORM ISO
2.1. Geneza i rozwój norm ISO 25
2.2. Istota systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2000 29
2.2.1. Wymagania normy ISO 9001:2000 29
2.2.2. Porównanie wymagań zawartych w normach ISO: 9001 – 1994 z normą ISO: 9001 – 2000 35
2.2.3. Etapy wdrażania systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2000 38
2.3. Koszty wdrożenia systemu zarządzania jakością 41
2.4. Dylematy w procesie wdrażania systemu zarządzania jakością 42
2.5. Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością 44

ROZDZIAŁ III.
PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO-MOSTOWE SPÓŁKA AKCYJNA JAKO PRZEDMIOT BADAŃ EMPIRYCZNYCH
3.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa 47
3.2. Przedmiot działalności 51
3.3. System zarządzania w badanym przedsiębiorstwie 52
3.4. Ogólne wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością 53

ROZDZIAŁ IV.
ANALIZA WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG NORMY ISO W BADANYM PRZEDSIĘBIORSTWIE
4.1. Zaangażowanie kierownictwa w organizację systemu zarządzania jakością 56
4.2. Dobór i szkolenie pracowników 60
4.3. Opracowanie polityki jakości 64
4.4. Opracowanie celów jakości 66
4.5. Identyfikacja potrzeb klientów 67
4.6. Rozwój wyrobu i polityka zakupów 70
4.7. Pomiary, analizy i doskonalenie systemu zarządzania jakością 72

ZAKOŃCZENIE 77
BIBLIOGRAFIA 79
SPIS RYSUNKÓW 82
SPIS TABEL 83
SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 84
ZAŁĄCZNIKI 85

Metody, techniki i narzędzia wspomagające zarządzanie jakością

Wstęp 3

Rozdział I. Wprowadzenie do problematyki zarządzania jakością 5
1.1. Definicja jakości 5
1.2. Geneza norm ISO serii 9000 11
1.3. Rodzina norm ISO serii 9000 20
1.4. System zarządzania jakością według norm ISO serii 9000 22
1.5. Zarys koncepcji TQM 28

Rozdział II. Metody stosowane w procesie doskonalenia jakości w przedsiębiorstwie
produkcyjnym 31
2.1. Benchmarking 31
2.2. Just in Time 34
3.3. Reengineering 36
2.4. Outsourcing 41
2.5. Six Sigma 42
2.6. Metody zarządzania jakością produkcji: QFD, FMEA, DOE 46

Rozdział III. Narzędzia stosowane w procesie doskonalenia jakości w przedsiębiorstwie produkcyjnym 49
3.1. Histogram 49
3.2. Diagram Ishikawy 50
3.3. Diagram Pareto-Lorenza 55
3.4. Wykres korelacji 57
3.5. Arkusz kontrolny 57
3.6. Karty kontrolne 60
3.7. Schemat blokowy 63
3.8. Nowe narzędzia zarządzania jakością 65

Rozdział IV. Korzyści dla przedsiębiorstwa i jego klientów wynikające z doskonalenia jakości 70
4.1. Wpływ zarządzania jakością na poprawę funkcjonowania przedsiębiorstwa i na jego
wyniki 70
4.2. Zależność między doskonaleniem jakości a konkurencyjnością oferty 74

Rozdział V. Wspomaganie zarządzania jakością w Zakładzie Produkcji Wyrobów Odzieżowych 80
5.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa 80
5.2. System zarządzania jakością w badanym przedsiębiorstwie 83
5.3. Polityka jakości w zakresie realizacji zamówienia 85
5.4. Polityka jakości w zakresie działań zapobiegawczych i korygujących 86
5.5. Polityka jakości w zakresie nadzoru nad wyrobem niezgodnym 87

Zakończenie 88
Bibliografia 91
Spis rysunków i tabel 94

Wstęp

Zarówno teoria jak i praktyka funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw wskazują, że jakość jest najskuteczniejszym instrumentem osiągania przewag konkurencyjnych nad rynkowymi rywalami. W warunkach globalizujących się rynków należy ją jednak postrzegać w aspekcie totalnym, a więc jako jakość szeroko rozumianej oferty przedsiębiorstwa, tworzonej przez zbiory instrumentów konkurowania, poprzez które dostarczana jest klientom pożądana przez nich wartość. W związku z powyższym, trudno jest mówić o możliwości zdobycia przewagi konkurencyjnej w przypadku przedsiębiorstw, które nie posiadają sprawnie funkcjonujących systemów zarządzania jakością.

Warto przy tym podkreślić, że nie wszystkie systemy jakości gwarantują jednakową efektywność. Różni się ona również w zależności od przemysłu i kraju, w którym działa przedsiębiorstwo. Tym niemniej zarówno teoria, jak i praktyka zarządzania wskazują wyraźnie, że uwaga menedżerów skupia się coraz bardziej na kompleksowym zarządzaniu jakością (TQM) jako systemie przynoszącym najwyższą wartość ekonomiczną. Znajduje to wyraz w naukowej literaturze światowej, w której upowszechniane są wyniki badań oraz stwierdzone prawidłowości dotyczące różnych systemów zarządzania jakością. Zgromadzona wiedza dotyczy jednak przedsiębiorstw „od zawsze” funkcjonujących w strukturach gospodarek rynkowych. Jej przydatność do budowania oryginalnych systemów kompleksowego zarządzania jakością, mogących stanowić źródła uzyskiwania przewag konkurencyjnych przez polskie przedsiębiorstwa, jest więc ograniczona.

W związku z powyższym można postawić tezę, że jakość produktów i usług, jako ważny element międzynarodowej konkurencji, coraz częściej decyduje o sukcesie przedsiębiorstwa.

Celem niniejszej pracy było omówienie problematyki jakości i zarządzania jakością oraz analizy metod, technik i narzędzi wspomagających zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie produkcyjnym.

Praca składa się z pięciu rozdziałów.

Rozdział pierwszy to wprowadzenie do problematyki zarządzania jakością. Rozważania rozpoczęto od zdefiniowania pojęcia jakości. Następnie przystąpiono do ukazania genezy norm ISO serii 9000 oraz przedstawiono rodzinę tych norm. W dalszej części rozdziału omówiono system zarządzania jakością według norm serii ISO 9000 oraz przedstawiono zarys koncepcji kompleksowego zarządzania TQM.

W rozdziale drugim przedstawiono metody stosowane w procesie doskonalenia jakości w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Omówiono tu kolejno Benchmarking, Just in Time, Reengineering, Outsourcing oraz Six Sigma. Pod koniec tego rozdziału omówiono metody zarządzania jakością produkcji takie jak QFD, FMEA, DOE.

W rozdziale trzecim przedstawiono narzędzia stosowane w procesie doskonalenia jakości w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Omówiono kolejno Histogram, Diagram Ishikawy (przyczynowo-skutkowy, Diagram Pareto (Pareto-Lorenza), Wykres korelacji, Arkusz kontrolny, Karty kontrolne oraz Schemat blokowy (karta przebiegu). Pod koniec rozdziału omówiono nowe narzędzia zarządzania jakością.

Rozdział czwarty opisuje korzyści dla przedsiębiorstwa i jego klientów wynikające z doskonalenia jakości. Mowa w nim będzie o wpływie zarządzania jakością na poprawę funkcjonowania przedsiębiorstwa i na jego wyniki oraz omówione zostaną zależność między doskonaleniem jakości a konkurencyjnością oferty.

Rozdział czwarty ukazuje analizę wspomagania zarządzania jakością w Zakładzie Produkcji Wyrobów Odzieżowych. Na wstępie przedstawiona zostanie ogólna charakterystyka Zakładu. Następnie zostanie omówiony system zarządzania jakością oraz polityka jakości.

Praca została napisana w oparciu o dostępną literaturę fachową, raporty i artykuły zamieszczone w prasie i w Internecie oraz w oparciu o aktualne akty normatywne i prawne.

Strategia rozwoju przedsiębiorstwa rodzinnego

Wstęp 3

Rozdział I. Istota i rola strategii w działaniu firmy 5
1.1. Pojęcie i istota strategii 5
1.2. Miejsce strategii w zarządzaniu przedsiębiorstwem 8
1.3. Procedura budowania strategii rozwoju 11
1.4. Rodzaje strategii 14
1.5. Strategiczna analiza przedsiębiorstwa i jego rynku 17
1.5.1. Znaczenie analizy strategicznej 17
1.5.2. Analiza otoczenia konkurencyjnego 18
1.5.3. Analiza potencjału strategicznego przedsiębiorstwa 24
1.5.4. Ocena pozycji strategicznej przedsiębiorstwa 27

Rozdział II. Profil Przedsiębiorstwa X Sp. z o.o. 31
2.1. Ogólna charakterystyka firmy 31
2.1.1. Historia 31
2.1.2. Oferta produktowa 32
2.1.3. Sytuacja finansowa i konkurencja 33
2.1.4. Klienci 44

Rozdział III. Ocena dotychczas realizowanej strategii 47

Rozdział IV. Projekt strategii rozwoju dla firmy X Sp. z o.o. 60
4.1. Analiza otoczenia 60
4.2. Wykorzystanie analizy SWOT do formułowania strategii firmy 62
4.3. Plany rozwojowe 65
4.4. Zmiany w ofercie produktowej 68
4.5. Współpraca z klientami 73
4.6. Perspektywy osiągnięcia założonych efektów 74

Zakończenie 77
Bibliografia 80
Spis tabel 83
Spis rysunków 84

Wstęp pracy dyplomowej

Osiągnięcie i utrzymanie konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz określenie odpowiedniej ścieżki jego wzrostu wymaga wszechstronnej i pogłębionej wiedzy i umiejętności kierownictwa w dziedzinie zarządzania strategicznego. Zarządzanie to w przedsiębiorstwie polega na podejmowaniu i wdrażaniu decyzji dotyczących: kształtowania konkurencyjnych zasobów i umiejętności przedsiębiorstwa oraz posunięć konkurencyjnych, określenia skali i struktury działalności produkcyjno-rynkowej (w tym nowych produktów i rynków), kształtowania rozwoju systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa, oddziaływania na wybrane składniki otoczenia przedsiębiorstwa.

Zarządzanie strategiczne, jako odrębna dyscyplina naukowa, wykształciło się w latach pięćdziesiątych XX wieku w odpowiedzi na zapotrzebowanie praktyki. Powstało ono na bazie teorii organizacji i zarządzania, ekonomii oraz teorii systemów i cybernetyki. Zarządzanie strategiczne jest dyscypliną stosowaną, problemowo zorientowaną, stanowiącą wiedzę kojarzącą i syntetyzującą czynniki, procesy i mechanizmy rozwoju organizacji. Obejmuje ono problematykę natury ekonomicznej oraz organizacyjnej, a także sferę problemów informacyjnych i informatycznych oraz metod analitycznych i podejmowania decyzji.
W niniejszej pracy podjęto próbę ukazania istoty strategia rozwoju przedsiębiorstwa rodzinnego. Taki też był zasadniczy cel opracowania.

Praca składa się z czterech rozdziałów:

Rozdział pierwszy to istota i rola strategii w działaniu firmy: pojęcie i istota strategii, miejsce strategii w zarządzaniu przedsiębiorstwem, procedura budowania strategii rozwoju, rodzaje strategii oraz strategiczna analiza przedsiębiorstwa i jego rynku.

Rozdział drugi to profil Przedsiębiorstwa X Sp. z o.o.: I. Istota i rola strategii w działaniu firmy: pojęcie i istota strategii, miejsce strategii w zarządzaniu przedsiębiorstwem, procedura budowania strategii rozwoju, rodzaje strategii, strategiczna analiza przedsiębiorstwa i jego rynku.

Rozdział trzeci to ocena dotychczas realizowanej strategii.

Rozdział czwarty to projekt strategii rozwoju dla firmy: analiza otoczenia, wykorzystanie analizy SWOT do formułowania strategii firmy, plany rozwojowe, zmiany w ofercie produktowej, współpraca z klientami oraz perspektywy osiągnięcia założonych efektów.

Całość opracowania powstała w oparciu o literaturę fachową, artykuły prasowe, akty prawne oraz źródła ze stron WWW i materiały wewnętrzne X Sp. z o.o.

Analiza kluczowych czynników sukcesu w wybranych sektorach gospodarki

Wstęp 3

Rozdział I. Zarządzanie strategiczne 5
1.1. Zarządzanie – zakres i znaczenie pojęcia 5
1.2. Istota zarządzania strategicznego 12
1.3. Klasyczne doktryny strategiczne 13
1.4. Nowoczesne podejście strategiczne 17

Rozdział II. Metody diagnozy sektorów 28
2.1. Benchmarking 28
2.2. Macierz Hofera 33
2.3. Kluczowe czynniki sukcesu 36
2.4. Analiza kluczowych czynników sukcesu 38
2.4.1. Istota metody 38
2.4.2. Etapy badania 40

Rozdział III. Kluczowe czynniki sukcesu w wybranych sektorach 47
3.1. Analiza kluczowych czynników sukcesu w sektorze budowlanym na przykładzie przedsiębiorstwa ERBUD 47
3.2. Analiza kluczowych czynników sukcesu w sektorze hotelowym na przykładzie przedsiębiorstwa ORBIS 50
3.3. Analiza kluczowych czynników sukcesu w sektorze transportowym na przykładzie przedsiębiorstwa EUROLINES POLSKA 52

Zakończenie 54
Bibliografia 56
Spis rysunków 58
Spis tabel 59
Załączniki 60

Konspekt

Ponieważ świat się zmienia, zarządzający powinni się przystosowywać do tych zmian. Identyfikowanie głównych trendów w celu dostosowywania się do nich, a zwłaszcza przewidywanie zmian koniecznych do wprowadzenia w przedsiębiorstwie, staje się częścią zawodu menedżera. Większość z tych trendów jest już znana i komentowana na co dzień. Zajmiemy się niektórymi z nich.

Zmiany nie wykluczają ciągłości. Ludzka natura zmienia się powoli. Zainteresowanie pieniędzmi, konsumpcją, władzą i prestiżem jest ciągle żywe na całym świecie i stanowi siłę napędową rozwoju. W rozwiniętych krajach i organizacjach widać wzrost znaczenia akcjonariuszy i klientów, ale najbardziej roztropni dążą do satysfakcjonowania wszystkich grup interesów, tzn. akcjonariuszy, klientów, personelu firm i społeczności lokalnej. Co więcej, te szlachetne dążenia nie szkodzą wolnej konkurencji, chociaż rynki stają się coraz bardziej otwarte, a sama konkurencja bardziej drapieżna.

W niniejszej pracy przedstawiona zostanie analiza kluczowych czynników sukcesu w wybranych sektorach gospodarki. Kolejno ukazane zostaną takie pojęcia jak: zarządzanie strategiczne (zarządzanie – zakres i znaczenie pojęcia, istota zarządzania strategicznego, klasyczne doktryny strategiczne, nowoczesne podejście strategiczne), metody diagnozy sektorów (benchmarking, Macierz Hofera, kluczowe czynniki sukcesu, analiza kluczowych czynników sukcesu), kluczowe czynniki sukcesu w wybranych sektorach (w branży budowlanej, w branży informatycznej, w bankowości).

Dla potrzeb pracy wykorzystana zostanie literatura fachowa, artykuły prasowe, akty prawne i rozporządzenia, źródła ze stron WWW.

Znaczenie planowania strategicznego hotelu na przykładzie hotelu Felix

praca dyplomowa z hotelarstwa

Wstęp 2

Rozdział I. Istota planowania strategicznego 4
1.1. Pojęcie i system planowania w przedsiębiorstwie 4
1.2. Istota i rola strategii w działaniu przedsiębiorstwa 8
1.3. Projektowanie wizji, misji i celów oraz zadań planistycznych 10
1.4. Proces planowania strategicznego 15
1.5. Proces kontroli w planowaniu 19

Rozdział II. Charakterystyka hotelu FELIX w Warszawie 27
2.1. Lokalizacja oraz ogólna charakterystyka obiektu 27
2.2. Pokoje i cennik 29
2.3. Restauracja Nova 35
2.4. Usługi dodatkowe 46

Rozdział III. Znaczenie planowania strategicznego w hotelu FELIX w Warszawie 48
3.1. Organizacja działań marketingowych w hotelu 48
3.2. Formułowanie celów i strategii w hotelu 53
3.2.1. Czynniki otoczenia dalszego 53
3.2.2. Analiza otoczenia bliższego 59
3.3. Wizja i misja hotelu 62
3.4. Znaczenie planowania strategicznego 63

Zakończenie 65
Bibliografia 67
Spis tabel 69
Spis rysunków 70

Wstęp

Światowy dorobek marketingu bywa rozpatrywany z punktu widzenia perspektywy ogólnoekonomicznej, społeczeństwa jako całości, interesów firm i konsumentów. Każda z tych perspektyw daje szansę zmian w określonym, oczekiwanym kierunku. Zmiany te są możliwe, gdy w systemie konstruowania celów, a także w działaniach, przyjmuje się orientację rynkową. Orientacja taka oznacza, iż w filozofii zarządzania opieramy się na systemie potrzeb ostatecznego odbiorcy.

W sensie praktycznym realizacja tych potrzeb wiąże się z misją każdego przedsiębiorstwa. Wypełnienie zaś misji przedsiębiorstwa jest możliwe poprzez przygotowanie zespołu reguł postępowania, zbioru decyzji. Jeśli mają one podstawowe znaczenie dla przyszłości przedsiębiorstwa, jest to podejście strategiczne. Przy założeniu, że podejście takie ma zapewnić rozwój przedsiębiorstwa, w procedurze formułowania strategii marketingowej każda z wymienionych opcji marketingu ma określone znaczenie.

Opcja ogólnoekonomiczna akcentuje ten dorobek marketingu, w którym chodzi głównie o racjonalizację wykorzystania ograniczonych zasobów. Przy rozpatrywaniu marketingu z punktu widzenia społeczeństwa ja¬ko całości w działaniach na rynku akcentuje się społeczne zmiany dotyczące jakości życia. W strategii marketingowej niezbędne jest bowiem rozpoznanie potrzeb i ich zaspokajanie. Opcja ta może być także użyteczna dla przedsiębiorstw poszukujących niszy rynkowej.

Nieograniczoność potrzeb jest zawsze szansą na znalezienie efektywnego zakresu działania, zarówno z punktu widzenia konsumentów, jak i firm. Jest to zwłaszcza ważne dla nowej klasy tworzącej się w polskim społeczeństwie – uczestników rynku, przedsiębiorców o różnej skali działania, odmiennym przed¬miocie działania, niezależnie od formy własności. Stają oni przed trudnym zadaniem uzyskania oczekiwanych efektów. Istota samej strategii wymusza oderwanie się od bieżących problemów i koncentrację uwagi na takich elementach, które mogą mieć rozstrzygające znaczenie w przyszłości.

Strategiczne planowanie marketingowe musi więc łączyć skuteczność organizacyjną – rozumianą zwykle jako umiejętność realizacji zamierzonych celów – ze sprawnością organizacyjną bliższą kategorii wydajności organizacji, jeśli chodzi o relacje nakładów i wyników.
Na potrzeby niniejszej pracy postawiona została następująca hipoteza:
Strategiczne planowanie w hotelu jest czynnikiem wpływającym na sukces i efektywność funkcjonowania hotelu.

Celem pracy jest ukazanie znaczenia planowania strategicznego w hotelu.

Niniejsza praca składa się z trzech rozdziałów:

Rozdział pierwszy ukazuje istotę planowania strategicznego.

W rozdziale drugim przedstawiona została charakterystyka hotelu Felix w Warszawie.

Rozdział trzeci przedstawia znaczenie planowania strategicznego w hotelu Felix.

Zastosowanie technologii mobilnych w biznesie

Wstęp 3

Rozdział I. Pojęcie technologii mobilnych 6
1. Istota technologii mobilnych 6
2. Inwestycje w technologie mobilne w służbie biznesu 18
3. Korzystanie z technologii mobilnych 20
4. Wady i zalety technologii mobilnych 29

Rozdział II. Mobilna przestrzeń współpracy w ujęciu ekonomicznym 30
1. Wprowadzanie internetowego sposobu myślenia w przedsiębiorstwie 30
2. Sieć biznesowa 38
3. B2B – nowy standard operacyjny w firmie 44
4. Wyzwania świata usług elektronicznych 45

Rozdział III. Zastosowanie technologii mobilnych w biznesie. Doświadczenia firmy produkcyjno – handlowej 49
1. Projekt komunikacji z klientem 49
2. Zakres działalności firmy 49
2.1. Charakterystyka firmy 49
2.2. Cele 52
2.3. Wykorzystane narzędzia 52
2.4. Wykorzystane technologie 53
3. Opis zmian – podejście ekonomiczne 53
3.1. Charakterystyka ogólna 53
3.2. Charakterystyka szczegółowa 53
3.3. Oprogramowanie i jego koszty 56
3.4. Sprzedaż 58
3.5. Sprzedaż i obsługa posprzedażowa 61
4. Podsumowanie 63

Zakończenie 64

Bibliografia 66

Spis rysunków 68

Spis fotografii 69

Spis tabel 70

Wstęp

W USA obserwujemy obecnie bardzo szybki rozwój interaktywnych urządzeń elektronicznych, a jednocześnie powstają warunki do podobnego gwałtownego wzrostu liczby tych urządzeń w skali globalnej. Niemal codziennie pojawiają się doniesienia o nowych technologiach. Komercyjne usługi bezpośrednie (usługi online) w rodzaju America Online, CompuServe iProdigy, sieć WWW, CD-ROM-y, poczta elektroniczna, telewizja interaktywna, kioski interaktywne, wideotelefony, systemy interaktywnej odpowiedzi akustycznej i przesyłanie faksów na żądanie — to tylko niektóre z możliwości dostępnych dla konsumentów i sprzedawców.

Bardziej doświadczeni konsumenci już korzystają z nowoczesnych systemów i usług elektronicznych, a liczba sprzedawców na nowym rynku elektronicznym nadal się zwiększa, w miarę jak firmy telekomunikacyjne, prasa oraz inni aktorzy sceny współdziałania z konsumentem tworzą strategię nowych odkryć i rozwoju tej dziedziny. Właściwie wszystkich uczestników nowego rynku elektronicznego łączy wspólna cecha: frustracja połączona z zakłopotaniem i świadomością ogromnej złożoności prowadzenia interesów.

Tak wiele słyszymy na temat zwiększającego się tempa zmian w naszym życiu, że niemal skłonni jesteśmy tego faktu nie zauważać. Zmiany te są jednak niezaprzeczalne i nigdzie nie są one bardziej oczywiste niż w przypadku rynku elektronicznego. Jak błyskawicznie zachodziły zmiany?

Oto kilka przykładów.

W roku 1964 w roczniku przemysłu elektronicznego wymieniono jedynie 3 podstawowe wyroby konsumpcyjne: radioodbiorniki, urządzenia do zapisu dźwięku i telewizory. Liczba sprzedanych telewizorów kolorowych była tak niewielka, że nawet nie uznano za celowe o nich wspomnieć.
W aktualnym wydaniu tego rocznika wyszczególniono dziesiątki różnych grup wyrobów. Typowy supermarket prowadzący sprzedaż elektroniki użytkowej, ważniejszych urządzeń biurowych i wyposażenia stanowisk pracy biurowej dysponuje asortymentem liczącym około 4 tys. pozycji.

Wyroby sprzedawane w 1964 r. były o wiele prostsze w porównaniu z wyrobami sprzedawanymi dzisiaj. Klient, który wówczas pragnął kupić telewizor, mógł wybierać spośród tuzina różnych modeli sprzedawanych w typowym sklepie. Wyboru można było dokonać na podstawie kilku podstawowych parametrów, takich jak rodzaj tunera i kineskopu, typ prostego mechanicznego przełącznika kanałów VHF oraz ogólny wygląd obudowy. Sprzedawane dzisiaj telewizory wyróżniają się ponad setką różnych cech, a sprzedawca oferuje ponad 150 różnych modeli. Jeśli nawet hobbiści mają kłopot z dotrzymaniem kroku pojawiającym się zmianom, to jak sobie z nimi poradzi przeciętny klient?

Jako konsumenci musimy codziennie dokonywać wyborów, o których na¬szym rodzicom nawet się nie śniło. Musimy wybierać między setkami wyrobów, usług, metod postępowania i sposobów na życie, których zrozumienie wymaga wiele czasu i energii. Pożytecznych porad nie są nam już w stanie udzielić przyjaciele i krewni, natomiast sprzedawcy, u których dokonujemy zakupów, są zwykle nam obcy i prawdopodobnie nie zasługują na zaufanie. Tendencja ta będzie się zapewne utrzymywać: asortyment wyrobów będzie się mnożył, zmieniał coraz szybciej, a dokonanie przez nas wyboru będzie coraz trudniejsze. Spowoduje to, że będziemy coraz bardziej uzależnieni od usług dostarczających nam informacji na temat tego, co chcielibyśmy kupić. Czy usługi te nadążą za zmianami na rynku? Informacja sama w sobie staje się towarem, mającym swoją wartość pieniężną.

Wszystko to zwraca uwagę na podstawowy problem współczesnego rynku: różnorodność wyboru czy jego łatwość. Kardynalną zasadą rządzącą sprzedażą i marketingiem dowolnego wyrobu lub dowolnej usługi jest „ułatwienie nabywcy poznania tego, co znajduje się w sprzedaży (oferta), oraz ułatwienie mu dokonania zakupu”. Zasada ta jest w naszym społeczeństwie naruszana systematycznie w miarę tego, jak rozszerza się asortyment wyrobów, ale nigdzie nie jest ona naruszana bardziej konsekwentnie i uporczywie, jak w przypadku nowych produktów elektronicznych. Wzbogacenie asortymentu jest zwykle traktowane jako zjawisko korzystne dla konsumentów, ale muszą mu towarzyszyć łatwość wyboru oraz zakupu.

W niniejszej pracy podjęto próbę ukazania istoty zastosowania technologii mobilnych w Internecie. Taki też był cel zasadniczy opracowania.

Praca składa się z trzech rozdziałów.

Rozdział pierwszy to pojęcie technologii mobilnych. Tutaj ukazane są takie problemy jak: istota technologii mobilnych, inwestycje w technologie mobilne, korzystanie z technologii mobilnych, wady i zalety technologii mobilnych.

Rozdział drugi to mobilna przestrzeń współpracy w ujęciu ekonomicznym. W tej części opracowania scharakteryzowano takie aspekty jak: wprowadzanie internetowego sposobu myślenia w przedsiębiorstwie, sieć biznesowa, B2B – nowy standard operacyjny w firmie oraz wyzwania świata usług elektronicznych.

Trzecia cześć pracy to zastosowanie technologii mobilnych w biznesie.

Doświadczenia firmy produkcyjno – handlowej. Tutaj omówiono: projekt komunikacji z klientem, zakres działalności firmy, opis zmian – podejście ekonomiczne.

Całość opracowania powstała w oparciu o literaturę fachową, artykuły prasowe, akty prawne oraz źródła ze stron WWW.

Zarządzanie wiedzą w firmie X

Wstęp 2

Rozdział I. Podstawy teoretyczne zarządzania 4
1.1. Pojęcie zarządzania 4
1.2. Funkcje zarządzania 5
1.3. Rodzaje kierowników i ich role 10

Rozdział II. Wiedza podstawą kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa 24
2.1. Wiedza a siła związku pracownika z przedsiębiorstwem 24
2.2. Wiedza ludzka w kontekście jej wzmocnień organizacyjnych 31
2.3. Szczególne obszary aktywności na rzecz rozwoju i wykorzystania wiedzy 40

Rozdział III. Zarządzanie wiedzą 45
3.1. Wiedza i uczenie się w organizacji 45
3.2. Wykorzystanie wiedzy w przedsiębiorstwie 49
3.3. Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie 53
60
3.4. Zmiany w stylu działania organizacji opartej na wiedzy 62

Rozdział IV. Zarządzanie wiedzą na przykładzie koncernu farmaceutycznego Novartis 67
4.1. Ogólna charakterystyka branży farmaceutycznej 67
4.2. Charakterystyka koncernu Novartis 72
4.3. Znaczenie zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie Novartis 79
4.4. Czynniki psychologiczne, kulturowe oraz organizacyjne 86
4.5. Proponowane rozwiązania 91

Zakończenie 97
Bibliografia 99
Spis wykresów 103
Spis rysunków 104
Spis tabel 105
Aneks 106

Wstęp

Zarządzanie wiedzą, jako osobna dyscyplina naukowa, liczy kilka lat. Cieszy się ona bardzo dużym zainteresowaniem ze strony zarówno praktyków, jak i teoretyków biznesu, odkąd do ich świadomości dotarł fakt, że świat nieuchronnie zmierza ku gospodarce opartej na wiedzy. Chcąc przetrwać w nowych warunkach, jednostki i organizacje muszą ustalić, jakie wyzwania niesie ze sobą przyszłość, a następnie wypracować metody oraz narzędzia, które pozwolą sprostać tym wyzwaniom.

Celem pracy jest przedstawienie zarządzania wiedzą w firmie Novartis.

Praca składa się z czterech rozdziałów.

W pierwszym zaprezentowane są podstawy teoretyczne zarządzania, a więc: pojęcie zarządzania, funkcje zarządzania oraz rodzaje kierowników i ich role.

W drugim rozdziale opisana jest wiedza jako podstawa kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, a więc: wiedza a siła związku pracownika z przedsiębiorstwem, wiedza ludzka w kontekście jej wzmocnień organizacyjnych oraz szczególne obszary aktywności na rzecz rozwoju i wykorzystania wiedzy.

W trzecim rozdziale przedstawione jest zarządzanie wiedzą, a więc: wiedza i uczenie się w organizacji, wykorzystanie wiedzy w przedsiębiorstwie, zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie oraz zmiany w stylu działania organizacji opartej na wiedzy.

W czwartym rozdziale zawarta jest ogólna charakterystyka branży farmaceutycznej, charakterystyka koncernu Novartis oraz wyniki badania ankietowego w zakresie zarządzania wiedzą, a więc: znaczenie zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie Novartis, czynniki psychologiczne, kulturowe oraz organizacyjne oraz proponowane rozwiązania.

W literaturze poświęconej zagadnieniu zarządzania wiedzą czerpie się z dorobku znacznie lepiej rozwiniętej dziedziny, a więc z organizacyjnego uczenia się, oraz z najnowszych osiągnięć technologicznych ułatwiających: wyodrębnianie, porządkowanie, wartościowanie, upowszechnianie i przechowywanie wiedzy w organizacjach. Gdyby nie rozwój technologii informatycznych, zarządzanie wiedzą pozostałoby martwą gałęzią piśmiennictwa dotyczącego organizacyjnego uczenia się i strategii. Nowoczesne technologie informatyczne, w tym zwłaszcza Internet, znacznie przyczyniły się do rozwoju tej dyscypliny, ale ze względu na ukierunkowanie na wiedzę jawną i historyczną okazały się niewystarczające. Zarządzanie wiedzą oznacza nieustanne doskonalenie umiejętności wyodrębniania wiedzy ukrytej i jej wykorzystywania w oryginalny, twórczy sposób pozwalający się odróżnić od konkurentów.
P. F. Drucker przekonuje, że jesteśmy na początku największej w dziejach ludzkości zmiany.

Autor pisze, że nowe społeczeństwo będzie społeczeństwem wiedzy. Wiedza stanie się zasadniczym zasobem, a pracownicy wiedzy będą dominującą grupą wśród zasobów pracy. Sens tej przepowiedni ma bardzo bliskie odniesienie także do przedsiębiorstwa. Wymowna jest tu wypowiedź I. Nonaki, który twierdzi, że: jedynym pewnym źródłem przewag konkurencyjnych jest wiedza. Kiedy zmieniają się rynki, eksplodują nowe technologie, mnożą się konkurenci, a produkty starzeją się prawie w ciągu nocy, przedsiębiorstwami mającymi sukcesy są te, które konsekwentnie tworzą nową wiedzę, rozpowszechniają ją szeroko w całej organizacji i szybko przekształcają w nowe technologie i produkty. Takie działania określa się jako przedsiębiorstwo „kreowane przez wiedzę”, którego jedynym biznesem są systematyczne innowacje.

Takie ujęcie zarządzania określane jest szerzej mianem zarządzania wiedzą. Zarządzanie wiedzą z każdym dniem zyskuje na popularności. Koncepcja ta rozwija się zarówno w środowiskach akademickich, jak i nabiera znaczenia w praktyce życia gospodarczego. Zainteresowanie to spowodowane jest tym, że naukowcy, a w ślad za nimi decydenci państwowi i menedżerowie przedsiębiorstw, zaczynają dostrzegać w wiedzy ogromny potencjał przyczyniający się do uzyskiwania przewagi konkurencyjnej tak organizacji, jak i gospodarek narodowych. Na bazie dużego uznania dla wiedzy, powstała nowa koncepcja gospodarki, a mianowicie Go¬spodarka Oparta na Wiedzy (GOW). Miało to być alternatywą dla gospodarki rozumianej w ujęciu tradycyjnym, według którego gospodarowanie opiera się na wykorzystywaniu podstawowych czynników wytwórczych, takich jak: praca, ziemia, kapitał.

Wiedza jest zasobem nieuchwytnym i trudnym do skopiowania, składającym się z użytecznych informacji, których inni nie posiadają i nie potrafią użytkować. Wiedza jest rezultatem potencjału intelektualnego. Zaś tworzenie warunków sprzyjających powstawaniu i sukcesowi przedsiębiorstw, opierających na wiedzy swoją przewagę konkurencyjną, jest zadaniem m.in. państwa, władz lokalnych, przedsiębiorstwa (zwłaszcza sektora finansowego), środowisk intelektualnych i akademickich. Takie ujęcie problemu jest kwintesencją Gospodarki Opartej na Wiedzy.