Prace dyplomowe z dziedziny: Bankowość

prace dyplomowe z bankowości – prace magisterskie i prace licencjackie z zakresu bankowości

Polityka finansowa NBP w latach 2010 – 2014

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE JAKO PODSTAWOWE KTEGORIE ZWIĄZANE Z RUCHEM PIENIĄDZA 4
1.1.Pojęcie i funkcje pieniądza we współczesnej gospodarce 4
1.1.1. Istota i formy pieniądza 5
1.1.2. Cechy i funkcje współczesnego pieniądza 7
1.2. Zasady kreacji pieniądza 10
1.3. Bank jako pośrednik w transakcjach rozliczeniowych 17

ROZDZIAŁ II. INSTRUMENTY ODDZIAŁYWANIA BANKU CENTRALNEGO NA BANKI KOMERCYJNE 25
2.1. Istota polityki pieniężnej i jej rodzaje 25
2.2. Klasyfikacja instrumentów polityki pieniężnej 27
2.3. Cele polityki pieniężnej i sposoby jej realizacji przez NBP 31
2.3.1. Instrumenty Banku Centralnego w procesie realizacji polityki pieniężnej 31

ROZDZIAŁ III. POLITYKA PIENIĘŻNA W LATACH 2010-2014 36
3.1. Założenia polityki pieniężnej 36
3.2. Warunki realizacji celu polityki pieniężnej 41
3.3. Sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej 43

ZAKOŃCZENIE 68

BIBLIOGRAFIA 70

SPIS RYSUNKÓW 73

SPIS SCHEMATÓW 74

Oferta usług bankowych dla gospodarstw domowych na przykładzie wybranych banków

Wstęp

Rozdział I.
Charakterystyka i zapotrzebowanie na usługi bankowości detalicznej
1.1. Identyfikacja pojęcia „bankowość detaliczna”
1.2. Potrzeby finansowe sektora gospodarstw domowych
1.3. Kredytowanie gospodarstw domowych
1.4. Perspektywy rozwoju bankowości detalicznej

Rozdział II.
Katalog produktów i usług PKO BP SA dla gospodarstw domowych
2.1. Bankowość detaliczna Banku PKO BP
2.1.1. Rachunki ROR
2.1.2. Działalność depozytowa
2.1.3. Fundusze inwestycyjne
2.1.4. Działalność kredytowa
2.1.5. Karty bankowe
2.2.6. Finansowanie nieruchomości

Rozdział III.
Analiza konkurencyjności oferty banku PKO BP S.A. skierowanej do gospodarstw domowych
3.1. Oferta usług i produktów bankowych banku BP PKO S.A.
3.2. Oferta usług i produktów bankowych banku X i Y
3.3. Wyniki sprzedaży usług i produktów banku PKO BP S.A.
4.4. Określenie czynników przewagi oferty produktów i usług banku PKO BP S.A.

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków

Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa i jej wpływ na zawarcie umowy kredytowej

Wstęp 2
Rozdział I. Pojemność informacyjna sprawozdawczości finansowej 3
1.1. Obowiązki sprawozdawcze oraz elementy sprawozdania finansowego 3
1.2. Bilans – zawartość informacyjna, zasady wyceny 5
1.2.1. Charakterystyka poszczególnych grup aktywów i pasywów bilansu 5
1.2.2. Zasady wyceny aktywów i pasywów oraz elementów wyniku finansowego 7
1.3.Wprowadzenie do sprawozdawczości finansowej oraz dodatkowe informacje i objaśnienia 10
1.3.1. Zawartość informacyjna wprowadzenia do sprawozdawczości finansowej 10
1.3.2. Wartość poznawcza dodatkowych informacji i objaśnień 11
1.4. Pojemność informacyjna zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym 12
1.5. Istota i metodyka analizy finansowej 13
Rozdział II. Analiza finansowa przedsiębiorstwa z wykorzystaniem metod analizy dla potrzeby oceny ryzyka kredytowego 18
2.1. Ryzyko kredytowe i sposoby jego pomiaru 18
2.2. Identyfikacja sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w oparciu o wyniki analizy bilansu i rachunku zysków i strat 20
2.3. Ocena zdolności płatniczej przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu informacji zawartych w rachunku przepływów pieniężnych 32
2.4. Podsumowanie oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstwa, ze wskazaniem obszarów ryzyka kredytowego 34
2.5. Elementy bankowej analizy finansowej z punktu widzenia prognozowanej zdolności kredytowej klienta 35
Rozdział III. Analiza finansowa firmy Tyczyn dla potrzeb oceny ryzyka kredytowego 38
3.1. Charakterystyka firmy 38
3.2. Analiza bilansu 40
3.3. Analiza rachunku zysków i strat 44
3.4. Badanie rachunku przepływów pieniężnych 46
3.5. Ocena zdolności kredytowej firmy 49
Załączniki 55
Zakończenie 60
Bibliografia 63
Spis tabel i rysunków 65

Motywacja pracowników w zarządzaniu bankiem Pekao SA

Wstęp 2
Rozdział I. Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji bankowej 4
1.1 Strategia rozwoju banków. 4
1.2 Strategia personalna jako forma zarządzania zasobami ludzkimi 9
1.3 Motywowanie pracowników jako warunek realizacji strategii banku 18
Rozdział II. Wpływ motywacji na postawy i zachowania pracownicze 23
2.1. Kreowanie postaw i zachowań pracowniczych 23
2.2. Bariery i trudności w uzyskaniu zamierzonych efektów motywacji 31
2.3. Motywacja i jej wpływ na zaspokojenie potrzeb społecznych pracowników 35
Rozdział III. Kształtowanie systemu motywacji Banku Pekao SA 44
3.1 Cele i zadania systemu motywacji pracowników banku 46
3.2 Struktura systemu motywacji 56
3.3 Warunki wdrażania systemu motywacji 59
Zakończenie 63
Bibliografia 65

Motywowanie do pracy pracowników PKO Bank Polski S.A.

Wstęp 2
Rozdział I. Motywowanie jako element zarządzania zasobami ludzkimi 4
1.1. Zarządzanie zasobami ludzkimi – zagadnienia teoretyczne 4
1.2. Motywowanie 16
1.2.1. Wybrane teorie motywacji 19
1.2.2. Funkcje i cele 23
1.2.3. Techniki 24
Rozdział II. Założenia badawcze 30
2.1. Teren badań – PKO BP S.A. 30
2.2. Cel badań 36
2.3. Problem badawczy 37
2.4. Problematyka badawcza 39
2.5. Hipoteza 41
2.6. Metody badawcze 44
Rozdział III. Wpływ motywatorów na efektywność pracy w świetle badań własnych 48
3.1. Wskaźniki efektywności pracy 48
3.2. Wpływ motywatorów materialnych 51
3.2.1. Na realizację zleceń 51
3.2.2. Na jakość wykonywanych czynności 57
3.2.3. Na terminowość wykonywanych czynności 60
3.2.4. Na prowadzenie dokumentacji 63
3.3. Wpływ motywatorów niematerialnych 65
3.3.1. Na realizację zleceń 66
3.3.2. Na jakość wykonywanych czynności 68
3.3.3. Na terminowość wykonywanych czynności 70
3.3.4. Na prowadzenie dokumentacji 72
Podsumowanie 75
Bibliografia 78
Spis rysunków 81

Monitoring ryzyka kredytowego

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. ISTOTA I RODZAJE RYZYKA KREDYTOWEGO ORAZ DZIAŁANIA I MECHANIZMY SŁUŻĄCE JEGO OGRANICZANIU 5
1. Ryzyko kredytowe i jego rodzaje 5
2. Główne sposoby ograniczania ryzyka kredytowego 7
2.1 Normy ostrożnościowe 9
2.2 Ocena zdolności kredytowej 15
2.3 Prawne zabezpieczenia zwrotności kredytów 17

ROZDZIAŁ II. WYBRANE MODELE OCENY RYZYKA KREDYTOWEGO 20
1. Istota modelu oceny ryzyka 20
2. Model ryzyka KMV 23
3. Model CreditMetrics JP Morgana 36

ROZDZIAŁ III. MONITORING KREDYTOWY W BANKU 39
1. Istota monitoringu kredytowego 39
2. Funkcje monitoringu kredytowego 40
2.1 Funkcja informacyjna 40
2.3 Funkcja zabezpieczająca 42
3. Tryb i organizacja monitoringu 43
3.1 Tryb monitorowania kredytów 43
3.2 Organizacja monitoringu 44

ROZDZIAŁ IV. MONITORING WIERZYTELNOŚCI KREDYTÓW W PKO BANKU POLSKIM SA 47
1. PKO Bank Polski SA – struktura i organizacja 47
2. Monitorowanie kredytu 58
3. Ocena sytuacji ekonomiczno – finansowej przedsiębiorcy 61
3.1 Ocena Przedsiębiorców płacących zryczałtowany podatek dochodowy 62
4. Monitoring zabezpieczeń kredytowych 67
5. Monitoring terminowości spłaty zobowiązań wobec banku 70
6. Pozamonitoringowe formy weryfikacji ekspozycji kredytowych wykraczające poza bezpośredni monitoring oddziałowy 73
6.1 Biuro Informacji Kredytowej S.A. – misja 73
6.2 Międzybankowa Informacja Gospodarcza – Dokumenty Zastrzeżone 78

PODSUMOWANIE 81

BIBLIOGRAFIA 83

SPIS TABEL 87

SPIS RYSUNKÓW 88

SPIS SCHEMATÓW 89

Marketing produktów bankowych

Wstęp 2
Rozdział I. Rozwój produktów bankowych 4
1.1. Istota produktu bankowego 4
1.2. Kształtowanie produktu 6
1.2.1. Marketing bankowy a specyfika produktu bankowego 9
1.2.2. Marketing mix produktu 15
1.3. Sprzedaż produktów a jakość usług bankowych 23
Rozdział II. Reklama produktów w banku 27
2.1. Istota reklamy 27
2.2. Reklama jako forma komunikacji 30
2.3. Specyfika reklamy usług bankowych 38
2.3.1. Marketing ceny 41
2.3.2. Marketing dystrybucji 42
2.3.3. Rola personelu a reklama usług bankowych 43
2.4. Treść przekazu reklamowego usług bankowych 45
Rozdział III. Charakterystyka i wizerunek Banku Millennium S.A. 51
3.1. Historia i przedmiot działalności 51
3.2. Struktura organizacyjna 53
3.3. Pozycja finansowa 55
3.4. Strategia, misja i marketing 58
Rozdział IV. Marketing kart płatniczych w Banku Millennium S.A. 65
4.1. Karty kredytowe Millennium 65
4.2. Planowanie działań marketingowych w banku Millennium 68
4.3. Charakterystyka działań marketingowych banku Millennium 76
4.3.1. Sprzedaż krzyżowa 76
4.3.2. Jakość obsługi 77
4.3.3. Rozwój kanałów dystrybucji 77
4.3.4. Rozwój kanałów dystrybucji elektronicznej dla klientów indywidualnych 78
4.4. Skuteczność działań marketingowych w zakresie sprzedaży w kart płatniczych 80
Zakończenie 82
Bibliografia 83
Spis tabel i rysunków 85

Kredyty dla osób fizycznych na podstawie banku PKO BP S.A.

Wstęp 3
Rozdział 1. Przedmiot i zakres działalności banków 5
1. Pojęcie, funkcje i zakres działalności banków 5
2. Formy działalności banków – pożyczki i kredyty 14
3. Rodzaje kredytów bankowych 20
Rozdział 2. Podstawy udzielania kredytów i ocena zdolności kredytowej osób fizycznych 29
1. Warunki podstawowe udzielania kredytów bankowych 29
2. Ocena zdolności kredytowej osób fizycznych 40
3. Konstrukcja i zawarcie umowy kredytowej 44
4. Przeznaczenie, koszty i zabezpieczenia spłaty kredytu 48
Rozdział 3. Prawne formy zabezpieczeń kredytowych 59
1. Pojęcie i klasyfikacja zabezpieczeń 59
2. Charakterystyka zabezpieczeń osobistych 63
3. Charakterystyka zabezpieczeń rzeczowych 69
Rozdział 4. Analiza działalności kredytowej banku PKO BP S.A. w latach 2014-2015 76
1. Ogólna charakterystyka działalności Banku 76
2. Warunki przyznawania kredytów 81
3. Charakterystyka ofert kredytowych i produktów 83
4. Analiza działalności kredytowej w latach 2014-2016 92
Zakończenie 97
Literatura 98
Spis tabel i rysunków 100

Kredytowanie działalności gospodarczej

Wstęp 3
Rozdział 1. Charakterystyka polskiego systemu bankowego 4
1.1. Historia bankowości polskiej 4
Rozdział 2. Rodzaje kredytów bankowych udzielanych podmiotom gospodarczym 22
2.1. Obecny kształt polskiego systemu bankowego 22
2.2. Systematyka kredytów ze względu na kryteria czasowości, podmiotowości i waluty 34
2.2.1. Kryterium czasowe 34
2.2.2. Kryterium podmiotowe 36
2.2.3. Waluta kredytu 46
Rozdział 3. Źródła finansowania działalności gospodarczej 51
3.1. Kredyt a pożyczka 51
3.2. Instytucje udzielające kredyty – substytuty 58
3.2.1. Fundusze otwarte 60
3.2.2. Kredyty zagraniczne 70
Rozdział 4. Wniosek kredytowy 74
4.1. Prawny charakter wniosku 74
4.2. Podstawowe elementy wniosku kredytowego oraz wymagane dokumenty 77
4.3. Ocena wniosku kredytowego 81
4.3.1. Ocena formalna wniosku 84
4.3.2. Ocena merytoryczna wniosku kredytowego 84
4.3.3. Ocena jakościowa wniosku kredytowego 85
Rozdział 5. Ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstwa 86
5.1. Analiza finansowa 86
5.1.1. Bilans 89
5.1.2. Rachunek zysków i strat 90
5.1.3. Sprawozdanie z przepływów finansowych 91
5.2. Analiza wskaźnikowa 91
5.3. Podsumowanie analizy kredytowej 102
Zakończenie 106
Bibliografia 107
Spis tabel i rysunków 111

Kredyt hipoteczny jako produkt bankowy

WSTĘP

ROZDZIAŁ 1

Kredyt hipoteczny jako forma finansowania nabycia nieruchomości

1.1 Pojęcie kredytu hipotecznego

1.2 Zapotrzebowanie na kredyt hipoteczny

1.3 Zabezpieczenie kredytu hipotecznego

1.4 Sekurytyzacja kredytu hipotecznego

1.4 Organizacja kredytu hipotecznego

ROZDZIAŁ 2

Rynek kredytów hipotecznych w Polsce

2.1 Charakterystyka banków hipotecznych

2.2 Oferta banków hipotecznych

2.3 Perspektywy rozwoju banków hipotecznych

ROZDZIAŁ 3

Kredyt hipoteczny jako produkt Banku X i Y

3.1 Charakterystyka działalności banków

3.2 Oferta kredytów hipotecznych

3.3 Analiza porównawcza atrakcyjności ofert

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

SPIS AKTÓW PRAWNYCH