Prace dyplomowe z kierunku Bankowość

prace dyplomowe z bankowości – prace magisterskie i prace licencjackie z zakresu bankowości

Tradycyjne formy oszczędzania a inwestowanie

Wstęp 4

Rozdział I. Podstawowe pojęcia związane z oszczędzaniem 6
1.1. Istota oszczędzania 6
1.2. Gromadzenie oszczędności na rachunku bankowym 7
1.3. Oszczędzanie w wyniku inwestowania 13

Rozdział II. Tradycyjne formy oszczędzania 22
2.1. Istota oszczędzania na rachunkach oszczędnościowych 22
2.2. Istota oszczędzania na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych 28
2.3. Książeczki oszczędnościowe potwierdzające zawarcie umowy na rachunku 30

Rozdział III . Opis funduszy inwestycyjnych 36
3.1. Pojęcie funduszu 36
3.1.1. Przedmiot działalności 36
3.1.2. Organy i siedziba funduszu 38
3.1.3. Uczestnictwo w funduszu 40
3.2. Charakterystyka poszczególnych rodzajów funduszy 41

Rozdział IV. Produkty oszczędnościowe i inwestycyjne Banku PKO BP SA 48
4.1. Lokaty 48
4.1.1. Max Lokata 48
4.1.2. Lokata terminowa w walucie polskiej 49
4.1.3. Lokata w walucie wymienialnej 50
4.1.4. Lokata terminowa PROGRESJA 51
4.1.5. Lokata terminowa FORTUNA 53
4.2. Książeczki 54
4.2.1. Książeczka obiegowa 55
4.2.2. Książeczka terminowa 57
4.2.3. Książeczka mieszkaniowa – bez premii gwarancyjnej 58
4.2.4. Książeczka mieszkaniowa – z premią gwarancyjną 59
4.2.5. Książeczka mieszkaniowa z funduszem PKO Credit Suisse 60
4.3. Usługi maklerskie 61
4.4. Fundusze inwestycyjne 62
4.4.1. Fundusz Rynku Pieniężnego 62
4.4.2. Fundusz Skarbowy 63
4.4.3. Fundusz Akcji 63
4.4.4. Fundusz Akcji Nowa Europa 64
4.4.5. Fundusz Obligacji 65
4.4.6. Fundusz Obligacji Długoterminowych 65
4.4.7. Fundusz Zrównoważony 66
4.4.8. Plan Systematycznego Oszczędzania 67

Zakończenie 68
Spis literatury 69
Spis rysunków 71
Załączniki 72

Współpraca banku w polskim systemie bankowym z bankami zagranicznymi

Wstęp 2

Rozdział I. Banki w systemie bankowym 7
1.1. Pojęcie i rola banków 7
1.2. Charakterystyka polskiego systemu bankowego 9
1.3. Podstawy prawne 15
1.4. Nadzór bankowy 17
1.5. Zadania Narodowego Banku Polskiego 22
1.6. Rodzaje banków 23

Rozdział II. Funkcje banków w gospodarce 30
2.1. Udział w kreacji pieniądza 30
2.2. Alokacja i transformacja środków 31
2.3. Koncentracja kapitałów przez bank 32
2.4. Transformacja pieniądza w czasie 33

Rozdział III. Formy bankowych rozliczeń zagranicznych i krajowych 34
3.1. Rozliczenia krajowe 34
3.2. Rozliczenia zagraniczne 37
3.3. Akredytywa dokumentowa 37
3.4. Czeki i karty płatnicze 39

Zakończenie 41
Bibliografia 47
Spis rysunków 50

Wstęp

Wraz z rozwojem w Polsce gospodarki rynkowej pojawiło się nasycenie usługami bankowymi. Rozwój rynku przyczynił się do zwiększenia popytu na usługi bankowe, szczególnie w bankowości detalicznej oraz inwestycyjnej.

Banki są podstawowym czynnikiem gospodarki rynkowej. Są one instrumentem alokacji kapitału w gospodarce oraz wyspecjalizowanym pośrednikiem pomiędzy deponentami oferującymi kapitał i poszukującymi kapitału kredytobiorcami.

Wzrost konkurencji na rynku bankowym sprawia, iż jakość usług stała się podstawowym czynnikiem zdobywania przewagi konkurencyjnej, wyznaczającym pozycję rynkową banku. Równocześnie, jakość usług jest jednym z najistotniejszych czynników mających wpływ na postrzeganie banku przez klientów i co jest tego konsekwencją – na jego wyniki finansowe. Zdobycie mocnej konkurencyjnej pozycji wymaga świadczenia przez banki usług o jakości wyższej niż oczekiwana, gdyż tylko w tym bowiem przypadku, jak potwierdzają wyniki badań, klient ma większą skłonność do dalszych zakupów produktów bankowych, a także mniejszą skłonność do zmiany banku.

Ewolucja bankowości z pozycji sektora niemal niczym nie zagrożonego, chronionego licznymi regulacjami państwowymi, do pozycji sektora poddanego ostrym regułom konkurencji i zmuszonego do stosowania rynkowych metod walki o klientów, wydaje się jednym z najciekawszych zjawisk współczesnej gospodarki. Jest to jednocześnie główna przyczyna podjęcia przez autorkę tematu niniejszej pracy.

Współczesne banki stoją w obliczu problemów natury strategicznej i strukturalnej. Kwestie strategiczne dotyczą zachowania dotychczasowej pozycji w systemie usług finansowych, której zachwianie nastąpiło na skutek włączenia się do rywalizacji o klientów – na równi z bankami – instytucji ubezpieczeniowych, funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych, instytucji rynku kapitałowego oraz podmiotów niefinansowych.

W rezultacie, banki nie mogą już liczyć na swoją quasi-monopolistyczną pozycję w zaspokajaniu potrzeb oszczędzania, pożyczania i inwestowania, ponieważ w każdym z tych obszarów napotykają na poważną konkurencję z zewnątrz. Dotyczy to w równym stopniu obsługi podmiotów korporacyjnych, jak i klientów indywidualnych. Problemy natury strukturalnej dotyczą wyboru drogi rozwoju, jaką powinny przyjąć duże instytucje bankowe. Chodzi o rozstrzygnięcie dylematu, czy rozwijać równolegle działalność inwestycyjną i detaliczną, realizując model bankowości uniwersalnej, czy też rozdzielić oba te obszary i pójść drogą specjalizacji, skoncentrowanej na potrzebach określonego segmentu rynkowego.

Zarówno problemy strategiczne jak i strukturalne mogą być rozwiązane tylko pod warunkiem uzyskania przewagi konkurencyjnej nad innymi uczestnikami rynku. W tym sensie kluczowe znaczenie ma poznanie przyczyn, dla których jedne banki są bardziej skuteczne od innych w zakresie przyciągania kapitału, powiększania swojej wartości czy osiągania zysku.

Niniejsza praca skupia się na współpracy banku w polskim systemie bankowym z bankami zagranicznymi. Jest to obszar, w którym wyzwania stojące przed bankami są szczególnie trudne i wymagające. Rynek usług bankowych a wszelkie cechy masowego rynku konsumenckiego, co powoduje konieczność włączenia do działalności takich funkcji, jak badania i rozwój, marketing, dystrybucja, promocja. To z kolei oznacza perspektywę przeorientowania modelu zarządzania bankiem i podporządkowania go regułom, obowiązującym wszystkie rynkowe instytucje usługowe. Marketingowy aspekt przemian, jakie już mają miejsce i jeszcze dokonają się w sektorze bankowym, stanowił kolejną ważną inspirację do podjęcia przez autorkę tej właśnie problematyki.

Banki mają duże doświadczenie w powiększaniu aktywów materialnych i w zarządzaniu nimi. Mieści się to w kluczowych kompetencjach sektora bankowego i nie wybiega poza tradycyjnie rozumiane sposoby konkurowania. Z tego względu skuteczne zarządzanie obszarem aktywów materialnych zostało zaliczone do tradycyjnych czynników przewagi konkurencyjnej banków. Znacznie mniejsze doświadczenie sektor bankowy zdołał zgromadzić w zakresie kształtowania aktywów niematerialnych. Takie kwestie, jak innowacyjne podejście do dystrybucji, wybór strategii rynkowej, polityka silnej marki, czy kształtowanie relacji z klientami, wykraczają poza kluczowe kompetencje banków i wymagają nowych umiejętności, niemających tradycji w sektorze bankowym. Dlatego też zostały one uznane za nietradycyjne czynniki przewagi konkurencyjnej banków.

W obliczu zmian zewnętrznych banki stanęły przed koniecznością redefinicji swojej roli w gospodarce oraz gruntownej zmiany modelu zarządzania. Ewolucja, jaka dokonała się w charakterze sektora bankowego przedstawiona jest w rozdziale drugim. Polega ona na przejściu banków od roli pośrednika finansowego do roli wyspecjalizowanej instytucji usługowej. Wymaga to nie tylko zmiany dotychczasowej filozofii działania, lecz także opanowania całkiem nowych kwalifikacji i kompetencji. W rozdziale drugim zdefiniowane jest także kluczowe pojęcie niniejszej pracy, a mianowicie pojęcie przewagi konkurencyjnej.

Na podstawie tej definicji, a także modelu dynamiki wartości, zidentyfikowane zostały czynniki przewagi konkurencyjnej banków. Budowanie przewagi w takich obszarach, jak: wielkość banku, udział w rynku, sieć dystrybucji stacjonarnej i wyposażenie techniczne, zostało zaliczone do czynników tradycyjnych. Natomiast tworzenie innowacyjnych kanałów dystrybucji, strategia rynkowa, polityka marki oraz kształtowanie relacji z klientami, czyli obszary wykraczające poza kluczowe kompetencje banków, zostały potraktowane jako nietradycyjne czynniki przewagi konkurencyjnej.

Praca składa się z trzech rozdziałów.

Celem niniejszej pracy jest ukazanie współpracy banku w polskim systemie bankowym z bankami zagranicznymi.

W rozdziale pierwszym dokonano ogólnej charakterystyki banków w systemie bankowym. Na wstępie przedstawione zostało pojęcie i rola banków. Następnie zaprezentowano charakterystykę polskiego systemu bankowego. W dalszej części rozdziału uwagę skupiono na takich zagadnieniach jak podstawy prawne i Nadzór bankowy. Pod koniec omówiono zadania Narodowego Banku Polskiego oraz rodzaje banków.

W rozdziale drugim ukazane zostały funkcje banków w gospodarce. Następnie przedstawiono udział banków w kreacji pieniądza oraz alokację i transformację środków. Dalej swoją uwagę skupiono na koncentracji kapitałów przez bank oraz transformacji pieniądza w czasie.

W rozdziale trzecim przedstawione zostały formy bankowych rozliczeń zagranicznych i krajowych. Temat rozwinięto za pomocą takich zagadnie jak rozliczenia krajowe oraz rozliczenia zagraniczne. Następnie przybliżono pojecie akredytywy dokumentowej oraz omówiono pojęcie czeku i kart płatniczych.

Całość opracowania powstała w oparciu o dostępną literaturę fachową, raporty i artykuły zamieszczone w prasie i w Internecie oraz w oparciu o aktualne akty normatywne i prawne.

System motywacyjny w Banku Spółdzielczym w X a oczekiwania pracowników

Wstęp 2

Rozdział I. Proces motywacyjny i jego przebieg 4
1.1. Istota motywacji 4
1.2. Znaczenie motywowania w organizacji 8
1.3. Tradycyjne poglądy na motywację 10
1.4. Współczesne teorie motywacji 13

Rozdział II. Ocena pracowników jako element motywacji 20
2.1. Ocena pracowników i jej znaczenie 20
2.2. System ocen w organizacji 22
2.3. Kryteria ocen 25
2.4. Techniki oceniania 28
2.5. Problemy wynikające z błędnego oceniania 31

Rozdział III. Płaca jako instrument oddziaływania motywacyjnego 34
3.1. Płaca i jej główne funkcje 34
3.2. Systemy motywowania płacowego 38
3.3. Motywacyjna rola wynagrodzenia zasadniczego 39
3.4. Premia jako instrument motywowania 44
3.5. Pozapłacowe formy motywowania 47

Rozdział IV. Metodologia badań własnych 49
4.1. Charakterystyka badanego środowiska 49
4.2. Problematyka badawcza, hipotezy, zmienne, wskaźniki 51
4.3. Metody i techniki badawcze 57
4.4. Charakterystyka badanej zbiorowości 61

Rozdział V. Zadowolenie pracowników i identyfikacja z zakładem jako funkcja prawidłowej motywacji 65
5.1. Stosowanie w zakładzie pracy środków motywujących pracowników 65
5.2. Skuteczność stosowanych środków motywacyjnych w badanej firmie 69
5.3. Identyfikacja pracowników ze swoim zakładem 73

Zakończenie i wnioski 76
Bibliografia 78
Spis wykresów 81
Spis tabel 82
Spis rysunków 83
Aneks 84

Sposoby przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy

Wstęp 2

Rozdział I. Pojęcie i istota procederu „Prania Brudnych Pieniędzy” 4
1.1. Informacje ogólne 4
1.2. Gospodarcze aspekty procederu „Prania Brudnych Pieniędzy” 8
1.3. Pranie Brudnych Pieniędzy w Polsce i na świecie 17
1.4. Regulacje prawne w zakresie Prania Brudnych Pieniędzy 18

Rozdział II. Techniki i sposoby Prania Brudnych Pieniędzy 26
2.1. Etapy Prania Brudnych Pieniędzy 26
2.2. Techniki wykorzystywane w fazie lokowania 27
2.3. Techniki wykorzystywane w fazie nawarstwiania 30
2.4. Techniki charakterystyczne w fazie integracji 32

Rozdział III. Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy 47
3.1. Rozpoznawanie transakcji podejrzanych, gromadzenie informacji i przetwarzanie danych 47
3.2. Monitorowanie transakcji podejrzanych 52
3.3. Pranie Brudnych Pieniędzy a tajemnica bankowa 53
3.4. Rola Banku Centralnego w Przeciwdziałaniu Prania Brudnych Pieniędzy 54

Zakończenie 60

Bibliografia 63

Sposoby pomiaru ryzyka kredytowego w przypadku osób prawnych

Wstęp 3

Rozdział 1. Ryzyko w działalności osób prawnych 4
1.1. Ryzyko a niepewność 4
1.2. Kryteria podziału ryzyka 7
1.3. Pojęcie zarządzania ryzykiem 17

Rozdział 2. Ryzyko w działalności kredytowej 22
2.1. Charakterystyka rodzajów ryzyka bankowego 22
2.2. Klasyfikacja ryzyka kredytowego 28
2.3. Formy oceny ryzyka udzielenia kredytu i wiarygodność kredytobiorcy 33

Rozdział 3. Sposoby pomiaru ryzyka kredytowego 41
3.1. Procedura i struktura oceny ryzyka kredytowego 41
3.2. Przyczyny poszukiwania skutecznych metod pomiaru ryzyka kredytowego 45
3.3. Tradycyjne metody pomiaru ryzyka kredytowego 50
3.4. Zastosowanie metody analizy dyskryminacyjnej przy ocenie ryzyka kredytowego 56

Zakończenie 61
Bibliografia 62
Spis rysunków i tabel 65

Wstęp pracy dyplomowej

Największym zagrożeniem dla standingu każdego banku, mającego w zakresie obsługę działalności osób prawnych uczestniczących w obrocie gospodarczym, jest materializacja ryzyk związanych z kredytami udzielanymi na realizację różnych celów działalności gospodarczej. W tym zakresie, o bezpieczeństwie banku decydują umiejętności osób nim zarządzających na płaszczyźnie wykrywania, pomiaru i zarządzania ryzykiem. To, na ile bank trafnie zdiagnozuje zdolność kredytobiorcy do efektywnego wykorzystania postawionych do jego dyspozycji środków, decyduje o jego wynikach finansowych.

O tym, że są to zagadnienia ważne, nie tylko dla banków kredytowych funkcjonujących w systemie finansowym danego kraju – lecz również dla całych systemów bankowych – są propozycje generalnych rozwiązań proponowanych przez Unię Europejską w zakresie diagnozowania i zarządzania ryzykiem. Wystarczy tu podać przykłady rozwiązań zapisanych w takich aktach prawnych, jak chociażby: Układ Europejski – Prawo Wspólnot Europejskich[1] oraz Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/12/EC z dnia 20marca 2000 r., w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe[2].

Do czego zaś może prowadzić zadufanie i wiara banków w swoją nieomylność oraz niewłaściwe wykorzystywanie instrumentów sekurytyzacyjnych przy udzielaniu kredytów uczą przykłady amerykańskich kredytów ninja, choć odnoszą się one do rynku kredytów dla osób fizycznych[3].

Celem mojej pracy jest analiza sposobów pomiaru ryzyka kredytowego w przypadku osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą. Całość rozważań podzieliłam na trzy rozdziały, z czego dwa pierwsze mają charakter wprowadzający i opisują różne aspekty ryzyka, odpowiednio w rozumieniu kredytobiorcy (osoby prawnej) oraz kredytodawcy (banku). W rozdziale trzecim, o charakterze bardziej praktycznym, zajmuję się zagadnieniami aplikacji w sensie prezentacji różnych metodologii oceny i pomiaru ryzyka przez bank.

Praca została napisana w oparciu o dostępną literaturę fachową i bieżące czasopiśmiennictwo fachowe, jak również liczne raporty i artykuły pojawiające się mediach, autorstwa znanych analityków rynków finansowych.

[1] Układ Europejski – Prawo Wspólnot Europejskich z dnia 16grudnia 1991 r., ustanawiający stowarzyszenie między Rzeczpospolitą Polską a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, jest umową międzynarodową, która wyznaczyła ramy instytucjonalno-prawne stosunków Polski z Unią Europejską. Wszedł w życie, po zakończeniu po obu stronach procedury ratyfikacyjnej, 1 lutego 1994 r.

[2] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/12/EC z dnia 20marca 2000 r., w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe OJ L 126, 26.05.2000.

[3] Mianem ninja, od ang. no-income, no-job, no-asset, określa się osoby bez dochodów, bez pracy i bez kapitału.

Sekurytyzacja aktywów bankowych

Wstęp 4

Rozdział 1. Istota sekurytyzacji 6
1.1. Pojecie i definicja sekurytyzacji 6
1.2. Aktywa podlegające sekurytyzacji 14
1.3. Podmioty procesu sekurytyzacji i jego przebieg 18
1.4. Cele i skutki sekurytyzacji 23
1.5. Instrumenty finansowe powstałe w procesie sekurytyzacji 25

Rozdział 2. Skala zaawansowania sekurytyzacji na rynkach międzynarodowych 28
2.1. Historia sekurytyzacji na świecie 28
2.2. Rozwój sekurytyzacji w krajach Unii Europejskiej 30
2.3. Regulacje sekuryzytacyjne w poszczególnych krajach Unii Europejskiej 35
2.3.1. Wielka Brytania 36
2.3.2. Holandia 37
2.3.3. Hiszpania 39
2.3.4. Francja 40

Rozdział 3. Skala zaawansowania sekurytyzacji w Polsce 44
3.1. Sekurytyzacja w Polsce na przykładzie sekurytyzacji wierzytelności
bankowych 44
3.2. Sekurytyzacja a zmiany na rynku 51
3.3. Ocena ogólna sekurytyzacji w Polsce 61

Rozdział IV. Bariery i perspektywy rozwoju procesu sekurytyzacji w Polsce 64
4.1. Bariery rozwoju sekurytyzacji w Polsce 64
4.1.1. Bariery podatkowe 64
4.1.2. Bariery związane z przeniesieniem wierzytelności 65
4.1.3. Prawne aspekty tworzenia SPV 67
4.1.4. Brak specjalistycznych firm 68
4.1.5. Próg opłacalności 68
4.1.6. Podejście nadzoru bankowego 69
4.1.7. Nowa Umowa Kapitałowa i możliwości jej wpływu na rynek
sekurytyzacji 70
4.1.8. Nowelizacja ustawy o obligacjach a możliwości sekurytyzacji 73
4.1.9. Ustawa o funduszach inwestycyjnych – fundusz sekurytyzacyjny 75
4.1.10. Projekt ustawy o sekurytyzacji 78
4.2. Perspektywy sekurytyzacji w Polsce 80

Zakończenie 82
Bibliografia 84
Spis rysunków, tabel i wykresów 88

Ryzyko kredytowe w działalności Pekao S.A

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I BANK KOMERCYJNY JAKO INSTYTUCJA POŚREDNICTWA FINANSOWEGO 5
1.1. Pojęcie i podstawy prawne Banku Komercyjnego 5
1.2. Bank komercyjny jako element systemu bankowego w Polsce 9
1.3. Rola banku komercyjnego w gospodarce rynkowej 14
1.4. Czynności wykonywane przez banki komercyjne 18

ROZDZIAŁ II DZIAŁALNOŚĆ KREDYTOWA BANKU 23
2.1. Pojęcie kredytów bankowych i podstawy prawne kredytowania 23
2.2. Depozyt jako usługi finansujące działalność kredytową banku 27
2.3. Kredyt głównym źródłem zyskowności banku 31
2.4. Rodzaje kredytów bankowych i formy ich zabezpieczeń 34

ROZDZIAŁ III ISTOTA I POMIAR RYZYKA KREDYTOWEGO BANKU 42
3.1. Pojęcie ryzyka bankowego i jego rodzaje 42
3.2. Ryzyko kredytowe podstawowym rodzajem ryzyka w działalności banku 45
3.3. Metody szacowania zdolności kredytowej podmiotów gospodarczych 47
3.4. Metody ograniczania, minimalizacji ryzyka kredytowego 52
3.5. Zarządzanie ryzykiem kredytowym 56
3.6. Metody zabezpieczania ryzyka kredytowego 60

ROZDZIAŁ IV. POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KREDYTOWYM W BANKU PEKAO S.A. 65
4.1. Charakterystyka działalności banku Pekao S.A. 65
4.2. Zarządzanie ryzykiem kredytowym 78
4.3. Ekspozycja banku na ryzyko kredytowe 80
4.4. Strategia banku Pekao S.A. w zakresie zabezpieczania 90

ZAKOŃCZENIE 95
BIBLIOGRAFIA 97
SPIS RYSUNKÓW 102
SPIS TABEL 103

Ryzyko kredytowe – metody jego ograniczania na przykładzie BS

pierwszy i trzeci rozdział pracy dyplomowej

Rozdział I. Ryzyko kredytowe w bankach komercyjnych 2
1.1. Działalność kredytowa banków komercyjnych na rzecz gospodarki 2
1.2. Przyczyny występowania ryzyka bankowego 9
1.3. Rodzaje ryzyka bankowego 17
1.4. Pojęcie i klasyfikacja kredytów banków komercyjnych 27
1.5. Rodzaje ryzyk kredytowych – różne klasyfikacje 36

Rozdział III. Zarządzanie ryzykiem kredytowym w bankach komercyjnych a jakość portfela kredytowego 45
3.1. Wybrane metody pomiaru ryzyka kredytowego 45
3.2. Polityka banków komercyjnych a ryzyko kredytowe 56
3.3. NUK i jej rola w ograniczaniu ryzyka kredytowego 64
3.4. Wpływ metod stosowanych w ograniczaniu ryzyka kredytowego na płynność
banku 70

Bank komercyjny jest instytucją, której zasadnicza działalność polega na pozyskiwaniu środków pieniężnych od wielu podmiotów, wykonywaniu na zlecenie klientów dyspozycji płatniczych i innych operacji finansowych oraz wykorzystywaniu własnych i obcych kapitałów na zarobkowe udzielanie kredytów lub lokowanie ich w inne aktywa (np. w papiery wartościowe), udział w operacjach walutowych, otwieranie depozytów pieniężnych w innych bankach[1].

Bank komercyjny jest, z założenia, przedsiębiorstwem nastawionym przede wszystkim na osiąganie zysku. Wcale nie oznacza to, że wszyscy właściciele oczekują pokaźnego zysku z inwestycji w akcje banku już w chwili obecnej – często traktują oni zakup tych akcji jako inwestycję długoterminową, spodziewając się, że w dłuższym okresie banki będą bardziej dochodowe niż inne przedsiębiorstwa[2].

[1] W. Bień, H. Sokół, Ocena sytuacji finansowej banku komercyjnego, Difin, Warszawa 2000, s. 11

[2] Z. Dobosiewicz, Bankowość, PWE, Warszawa 2003, s. 43

Ocena jakości portfela kredytowego banku

dwa rozdziały pracy dyplomowej

Rozdział II. Miary jakości portfela kredytowego 3
2.1. Analiza finansowa – definicja cele oraz źródła analizy 3
2.1.1. Istota i przedmiot analizy finansowej 3
2.1.2. Raport finansowy banku w postaci bilansu i rachunku zysków i strat 6
2.2. Wstępna ocena sytuacji finansowej 14
2.3. Analiza wskaźnikowa 22

Rozdział III. Jakość portfela kredytowego BOŚ S.A. 32
3.1. Ogólna charakterystyka banku BOŚ S.A. 32
3.2. Pomiar jakości portfela kredytowego banku za pomocą analizy wstępnej bilansu i rachunku zysków i strat 35
3.3. Pomiar jakości portfela kredytowego banku za pomocą analizy wskaźnikowej 44

Efektywność działalności przedsiębiorstwa oraz jego sytuacja majątkowa i finansowa są ze sobą ściśle związane. Wysoka efektywność prowadzi do dobrej sytuacji finansowej i odwrotnie. Istotą analizy finansowej jest[1]:

  1. Analiza efektywności działalności przedsiębiorstwa.
  2. Analiza sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa.

Należy podkreślić, że analiza finansowa powinna być przydatna bankowi nie tylko do interpretacji liczb zawartych w sprawozdaniu finansowym, lecz głównie do lepszego wykorzystania zasobów, poprawy wyników działalności, sprostania potrzebom rynku i oczekiwaniom klientów. Powinna ułatwić podejmowanie takich decyzji, które umożliwiłyby efektywny rozwój w przyszłości.

Współczesne warunki funkcjonowania przedsiębiorstw wymagają wnikliwego opisu istoty i znaczenia analizy finansowej. Wynika to z charakteru gospodarki rynkowej, która z natury jest gospodarką pieniężną, eksponującą kategorie wartościowe występujące w przedsiębiorstwie. Dlatego analiza finansowa stała się przedsiębiorstwom niezwykle potrzebna do podejmowania decyzji bieżących i strategicznych. Informacje dostarczane przez analizę finansową umożliwiają uzyskanie odpowiedzi na takie pytania, jak[2]:

[1] M. Walczak, Prospektywna analiza finansowa przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2003, s. 47.

[2] W. Gabrusewicz, Podstawy analizy finansowej, PWE, Warszawa 2005, s. 17.

Regionalizm w kuchni włoskiej jako atrakcja turystyczna

WSTĘP 4

ROZDZIAŁ I. ROZWÓJ TURYSTYKI WE WŁOSZECH 6
1.1. Włochy- ogólna charakterystyka 6
1.2. Przyrodnicze i historyczne podstawy rozwoju turystyki we Włoszech 10
1.3. Ruch turystyczny 20

ROZDZIAŁ II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KUCHNI WŁOSKIEJ 26
2.1. Zwyczaje żywieniowe Włochów 26
2.2. Kuchnia włoska a zdrowy styl żywienia 31
2.3. Charakterystyczne potrawy i składniki 33
2.4. Dania mięsne w kuchni włoskiej 34
2.5. Warzywa i przyprawy w kuchni włoskiej 35
2.6. Sery włoskie 36
2.7. Makarony włoskie 40

ROZDZIAŁ III. KUCHNIA REGIONALNA JAKO ATRAKCJA TURYSTYCZNA WŁOCH 46
3.1. Abruzja i Molise 46
3.2. Apulia 50
3.3. Basilicata 54
3.4. Emilia-Romania 57
3.5. Wenecja Julijska 60
3.6. Kalabria 63
3.7. Kampania 65
3.8. Liguria 68
3.9. Lombardia 71
3.10. Marche 75
3.11. Piemont 78
3.12. Rzym i Lacjum 80
3.13. Toskania 84
3.14. Trydent 87
3.15. Umbria 90
3.16. Valle d’Aosta 93
3.17. Wenecja 95
3.18. Sycylia 98
3.19. Sardynia 102

ZAKOŃCZENIE 104
BIBLIOGRAFIA 106
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 108
SPIS ZDJĘĆ 109