Prace dyplomowe z kierunku: Bankowość

prace dyplomowe z bankowości – prace magisterskie i prace licencjackie z zakresu bankowości

Credit scoring – nowoczesna metoda zdolności kredytowej

Wstęp 2

Rozdział I. Pojęcie kredytu i zabezpieczenia kredytowego 4
1.1. Istota kredytu 4
1.2. Klasyfikacja kredytów bankowych 8
1.2. Zabezpieczenia kredytowe 14
1.4. Ryzyko kredytowe i ryzyko zabezpieczeń 17

Rozdział II. Ocena zdolności kredytowej 24
2.1. Istota zdolności kredytowej i podstawowe zasady jej analizy 24
2.2. Wniosek o kredyt i źródła informacji do oceny zdolności kredytowej 29
2.3. Metody oceny zdolności kredytowej 35
2.4. Syntetyczna ocena zdolności kredytowej – analiza punktowa 39

Rozdział III. Istota credit scoring 44
3.1. Pojęcie i geneza scoringu 44
3.2. Metody stosowane w credit scoringu 49
3.3. Zastosowanie scoringu 53
3.4. Wady i zalety scoringu 55

Rozdział IV. Ocena zdolności kredytowej dokonywana przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. 62
4.1. Ogólne zasady działalności BIK S.A. 62
4.2. Bazy danych 65
4.3. Produkty 68
4.4. Metoda oceny zdolności kredytowej z wykorzystaniem scoringu 71

Zakończenie 74
Bibliografia 77
Spis rysunków i tabel 80
Załączniki 81

Badanie zdolności kredytowej przedsiębiorstwa dla potrzeb oceny ryzyka kredytowego

Streszczenie 3

Wstęp 12

1. Istota zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego 14
1.1. Natura i źródła ryzyka kredytowego 14
1.2. Sterowanie ryzykiem kredytowym (instrumenty zarządzania ryzykiem) 22
1.3. Ocena zdolności kredytowej – pojęcie, zasady, kryteria, zakres 27

2. Źródła i narzędzia pozyskiwania informacji o kredytobiorcach indywidualnych 37
2.1. Ośrodek Międzybankowej Informacji Gospodarczej przy Związku Banków Polskich 37
2.2. Biuro Informacji Kredytowej S. A. – bank danych dla banków 38
2.3. Scoring – punktowa ocena wiarygodności kredytowej 44

3. Analiza spółki BUDIMEX S.A. dla potrzeb oceny ryzyka kredytowego 52
3.1. Ogólna charakterystyka analizowanego przedsiębiorstwa 52
3.2. Ocena merytoryczna zdolności kredytowej przedsiębiorstwa 55
3.3. Analiza porównawcza firmy na tle branży 69

Podsumowanie 73
Bibliografia 75
Wykaz tabel, rysunków i wykresów 78
Załącznik 79

Bankowość internetowa w Polsce

Wstęp 2

Rozdział I. Istota bankowości elektronicznej 4
1.1. Definicja bankowości elektronicznej 4
1.2. Bankowość elektroniczna jako element procesu wymiany danych 10
1.3. Rodzaje bankowości elektronicznej 16

Rozdział II. Bankowość internetowa 24
2 1. Pojęcie bankowości internetowej 24
2.2. Historia bankowości internetowej 25
2.2.1. Genealogia i rozwój internetowej bankowości na świecie 25
2.2.2. Historia internetowej bankowości w Polsce 29
2.3. Etapy rozwoju bankowości internetowej 30
2.4. Wdrażanie bankowości internetowej 32
2.5. Formy organizacyjne banków 33
2.5.1. Bank internetowy 34
2.5.2. Banku wirtualny 34
2.6. Technologia i bezpieczeństwo 35
2.7. Zagrożenia dla bezpieczeństwa transakcji 38
2.8. Mechanizmy bezpieczeństwa 40
2.9. Zabezpieczenia 43

Rozdział III. Stan i rozwój bankowości internetowej w Polsce 44
3.1. Bankowość internetowa w Polsce 44
3.2. Analiza instytucjonalnej bankowości internetowej 47
3.3. Analiza internetowej bankowości dla klientów indywidualnych 55

Zakończenie 62
Bibliografia 64
Spis tabel 66
Spis rysunków 67

Administracyjne funkcje procedur bankowych w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Wstęp 2

Rozdział I. Pranie pieniędzy – pojęcie i zakres 4
1.1. Zjawisko prania pieniędzy-ujęcie definicyjne 4
1.2. Etapy i techniki prania pieniędzy 12
1.3. Komisja Nadzoru Bankowego 21

Rozdział II. Rola i zadania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku 25
2.1. Instytucja GIIF – zakres działania 25
2.2. Odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy 28

Rozdział III. Znaczenie programu ,,Poznaj swojego klienta” w bezpieczeństwie instytucji finansowej 40
3.1. Pojęcie i zakres programu ,,Poznaj swojego klienta” 40
3.2. Współpraca klient, bank, beneficjent 44
3.3. Grupy i kategorie ,,podwyższonego ryzyka” 49
3.4. Zasady identyfikacji tożsamości klienta banku 55
3.5. Czynności sprawdzające 56

Zakończenie 60
Bibliografia 62

Zarządzanie ryzykiem kredytowym w banku komercyjnym

Wstęp 2

Rozdział 1. Charakterystyka ryzyka kredytowego 3
1.1 Pojęcie i przyczyny występowania ryzyka bankowego 3
1.2 Rodzaje ryzyka bankowego 8
1.3 Zarządzanie ryzykiem bankowym 17
1.4 Następstwa występowania ryzyka kredytowego 17

Rozdział 2. Ograniczanie ryzyka i zarządzanie ryzykiem kredytowym banku 24
2.1 Pojęcie, funkcje i elementy zarządzania ryzykiem kredytowym 24
2.2 Działania i mechanizmy służące redukcji ryzyka kredytowego 27
2.3 Tworzenie rezerw celowych 31
2.4 Monitoring portfela kredytowego 34
2.5 Prawne formy zabezpieczenia kredytu 38

Rozdział 3. Analiza i ocena ryzyka kredytowego w działalności wybranych banków polskich 44
3.1 Ocena zdolności kredytowej- pojęcie, kryteria i zakres 44
3.2 Ocena zdolności kredytowej wybranych banków 45
3.2.1. System oceny zdolności kredytowej stosowany w banku X 45
3.2.2. System oceny zdolności kredytowej w banku Y 53
3.2.3. Ocena zdolności kredytowej banku Z 62

Zakończenie 67
Bibliografia 68
Spis tabel i rysunków 70

Umowa o kredyt bankowy

Wstęp 3

Rozdział I. Ogólna charakterystyka kredytów 5
1.1. Istota i rodzaje kredytów 5
1.2. Regulacje i charakter prawny kredytów 10
1.3. Zabezpieczenie kredytowe 14
1.3.1. Podział zabezpieczeń i kryteria ich wyboru przez bank 14
1.3.2. Zabezpieczenia o charakterze osobistym 19
1.3.3. Rzeczowe zabezpieczenia udzielnych kredytów 21
1.3.4. Ryzyko zabezpieczeń 22

Rozdział II. Umowa kredytowa – istota i zakres treści umowy 26
2.1. Definicja umowy kredytowej 26
2.2. Kwota, i waluta kredytu 28
2.3. Zasady i termin spłaty 29
2.4. Wysokość oprocentowania i warunki zmiany 31
2.5. Formy prawnego zabezpieczenia 32
2.6. Termin i sposób postawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych 33
2.7. Warunki dokonywania zmian w umowie 34

Rozdział III. Zawarcie i wykonanie umowy o kredyt 36
3.1. Wniosek kredytowy i rokowania 36
3.2. Forma umowy 40
3.3. Wypowiedzenie kredytu przez bank 42
3.4. Przywileje i obciążenia stron umowy 45

Rozdział IV. Prawa i obowiązki stron 48
4.1. Prawa kredytobiorcy 48
4.2. Podstawowe obowiązki kredytobiorcy 49
4.3. Uprawnienia banku 53
4.3.1. Prawo do zwrotu od kredytobiorcy wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami i prowizją w umownych terminach spłaty 54
4.3.2. Możliwość żądania od kredytobiorcy informacji i dokumentów potrzebnych do oszacowania jego zdolności kredytowej 55
4.3.3. Możliwość wypowiedzenia umowy kredytowej w całości lub części 56
4.3.4. Prawo do kontroli zasad wykorzystania i spłaty kredytu 58
4.3.5. Prawo do wymiany między bankami informacji o wierzytelnościach, obrotach i stanach rachunków bankowych w zakresie, w którym jest to niezbędne do udzielenia kredytu. 60

Rozdział V. Odpowiedzialność z tytułu niewykonania umowy 65
5.1. Odpowiedzialność dłużnika za niewykonanie zobowiązania 65
5.2. Realizacja wierzytelności w drodze postępowania egzekucyjnego 68
5.2.1. Podstawy prawne wszczęcia egzekucji przez bank 68
5.2.2. Egzekucja sądowa 70
5.2.3. Egzekucja administracyjna 78
5.3. Odpowiedzialność karna dłużników banku 79
5.3.1. Udaremnienie (uszczuplenie) zaspokojenia wierzyciela 79
5.3.2. Oszukańcze bankructwo dłużnika 81
5.3.3. Spłata niektórych wierzycieli. Przekupstwo wierzyciela 83

Załączniki 85
Zakończenie 94
Bibliografia 96
Spis rysunków 99

Rynek kredytów hipotecznych w Polsce

Wstęp 2

Rozdział I. Pojęcie kredytu bankowego i hipoteki 4
1.1. Podstawy prawne udzielania kredytów bankowych 4
1.2. Rodzaje kredytów 7
1.3. Zabezpieczenie kredytów 12
1.4. Geneza hipoteki 18
1.5. Pojęcie, treść i funkcje hipoteki 19
1.6. Rodzaje hipoteki 24
1.7. Hipoteka w prawie polskim 28

Rozdział II. Istota kredytu hipotecznego 30
2.1.a Pojęcie kredytu hipotecznego 30
2.1.b Rozwój historyczny instytucji listu zastawnego i banku hipotecznego 35
2.2. Zabezpieczenia kredytowe 38
2.3. Metody oceny zdolności kredytowej 42
2.4. Umowa kredytowa 45
2.5. Koszty kredytu hipotecznego 47

Rozdział III. Charakterystyka podmiotów rynku bankowości hipotecznej w Polsce 50
3.1. Struktura i podmioty rynku bankowości hipotecznej 50
3.2. Rynek pierwotny wierzytelności hipotecznych 52
3.3. System ksiąg wieczystych 54
3.4. Banki hipoteczne 57
3.5. Rynek wtórny wierzytelności hipotecznych 60

Rozdział IV. Rynek kredytów hipotecznych w Polsce 65
4.1. Oprocentowanie kredytu mieszkaniowego w największych bankach na rynku 65
4.2. Cena kredytów 68
4.3. Ocena i podsumowanie rynku kredytów hipotecznych 70
4.4 Perspektywy rozwoju rynku 73
4.4.1. Czynniki wpływające na rozwój kredytów hipotecznych w Polsce 73
4.4.2. Ocena możliwości rozwoju rynku w najbliższych latach 75

Zakończenie 79
Bibliografia 81
Spis tabel i rysunków 84

Ryzyko bankowe w działalności banku

Wstęp 2

Rozdział I. Pojęcie i klasyfikacja ryzyka kredytowego 4
1.1. Pojęcie banku i jego działalność 4
1.2. Definicja ryzyka bankowego 7
1.3. Czynniki wywołujące ryzyko bankowe 12

Rozdział II. Rodzaje ryzyka bankowego 24
2.1. Ryzyko płynności 24
2.2. Ryzyko kapitałowe 29
2.3. Ryzyko kredytowe 30
2.4. Ryzyko operacyjne 33
2.5. Ryzyko rynkowe 35
2.6. Ryzyko stopy procentowej 39
2.7. Ryzyko rozliczeniowe 41
2.8. Ryzyko prawne 41

Rozdział III. Regulacje nadzorcze w zakresie ryzyka bankowego 43
3.1. Limity koncentracji zaangażowań i dużych zaangażowań 43
3.2. Próg koncentracji kapitałowej 45
3.3. Całkowity wymóg kapitałowy 46
3.4. Współczynnik wypłacalności 47
3.5. Rezerwy na ryzyko związane z działalnością banków 49
3.6. Metoda wartości zagrożonej 53
3.7. Oceny agencji ratingowych 55

Rozdział IV. Regulacje wewnętrzne w zakresie ryzyka bankowego 61
4.1. Wewnętrzne limity zaangażowań 61
4.2. Ocena zdolności kredytowej 63
4.3. Zabezpieczenia prawne 69
4.4. Monitoring kredytowy 74

Zakończenie 79
Bibliografia 81
Spis rysunków i tabel 84

Celem pracy jest przedstawienie poszczególnych ryzyk występujących w działalności bankowej, takich jak: ryzyko walutowe, stopy procentowej, ryzyko płynności finansowej, ryzyko kredytowe, kapitałowe, operacyjne, uważane za najistotniejsze a zarazem za najgroźniejsze wszystkich ryzyk, oraz zdefiniowanie metod ograniczających te ryzyka. Mowa będzie również o nadzorze bankowym w Polsce, jego roli oraz środkach stosowanych w celu minimalizowania ryzyka bankowego, bądź też zapobieganie powstałym skutkom.

Rozwój bankowości internetowej w Polsce

Wstęp 3

Rozdział I. Obszar bankowości detalicznej 5
1.1. Uregulowania prawne systemu bankowego 5
1.1.1. Źródła prawa bankowego 5
1.1.2. Zasady polskiego prawa bankowego 6
1.2. Rola i znaczenie banków 14
1.3. Bankowość detaliczna 21

Rozdział II. Bankowość internetowa w Polsce 26
2.1. Usługi w bankowości tradycyjnej i internetowej 26
2.2. Ewolucja bankowości elektronicznej 32
2.3. E-banki 36
2.4. Problem bezpieczeństwa w bankowości internetowej 42

Rozdział III. Perspektywy rozwoju bankowości internetowej 45
3.1. Rynek bankowości internetowej w Polsce 45
3.2. Rekomendacje rozwoju usług bankowości internetowej 46
3.3. Korzyści dla banku z wykorzystania w działalności usług bankowości internetowej 48
3.4. Zagrożenia i bariery rozwoju bankowości internetowej 53

Zakończenie 59

Bibliografia 61

Spis tabel 67

Spis wykresów 68

Spis rysunków 69
Spis schematów 70

Sprzedaż kredytów hipotecznych – strategie konkurencyjne Millennium Bank S.A. i Banku Pekao S.A. Analiza porównawcza

Wstęp 3

Rozdział I. Istota marketingu usług finansowych 5
1.1. Zmiany na rynku usług finansowych w Polsce 5
1.2. Ewolucja marketingu usług finansowych 8
1.3. Interpretacja marketingu usług finansowych 10
1.4. Marketing mix 13
1.5. Zarządzanie marketingiem 15
1.6. Organizacja marketingu w banku 17

Rozdział II. Warunki osiągania przewagi konkurencyjnej na rynku usług bankowych 20
2.1. Rynek bankowy 20
2.2. Myślenie w kategoriach wymagań rynku 23
2.3. Elastyczna struktura organizacyjna 24
2.4. Przekształcanie szans rynkowych w przewagę konkurencyjną 27

Rozdział III. Podstawowe problemy związane z funkcjonowaniem kredytów hipotecznych. Zasady osiągania przewagi konkurencyjnej 37
3.1. Rynek kredytów hipotecznych i ich formy 37
3.1.1. Definicja kredytu hipotecznego 37
3.1.2. Zabezpieczenie kredytu hipotecznego 39
3.1.3. Uczestnicy rynku kredytów hipotecznych 44
3.2. Banki hipoteczne jako podmioty na rynku kredytów hipotecznych 46
3.3. Nadzór nad bankami hipotecznymi 47
3.4. Organizacja banku hipotecznego 49
3.5. Zalety i wady zasady specjalizacji banków hipotecznych 51

Rozdział IV. Sprzedaż kredytów hipotecznych – strategie konkurencyjne Millennium Bank S.A. i Banku Pekao S.A. 59
4.1. Millennium Bank S.A. – charakterystyka i struktura organizacyjna 59
4.1.1. Oferta kredytowa 61
4.1.2. Strategia sprzedaży kredytów hipotecznych 64
4.2. Bank Pekao S.A – charakterystyka i struktura organizacyjna 66
4.2.1. Oferta kredytowa 70
4.2.2. Strategia sprzedaży kredytów hipotecznych 76
4.3. Analiza porównawcza oferty kredytowej 77
4.4. Analiza porównawcza strategii konkurencyjnej sprzedaży kredytów 79

Zakończenie 85

Bibliografia 87

Spis tabel 93

Spis fotografii 94

Spis schematów 95