Prace dyplomowe z kierunku: Bankowość

prace dyplomowe z bankowości – prace magisterskie i prace licencjackie z zakresu bankowości

Prawne formy zabezpieczenia kredytów

Wstęp 3

Rozdział I. Bank i jego funkcje 5
1.1. Przesłanki pojawienia się banków 5
1.2. Bank jako podmiot gospodarczy 9
1.3. Bank i jego otoczenie 14
1.4. Funkcje banku 21

Rozdział II. Kredytowanie działalności gospodarczej 25
2.1. Istota kredytu 25
2.2. Kredyty inwestycyjne 28
2.3. Kredyty obrotowe 35
2.4. Bankowość inwestycyjna 40

Rozdział III. Rodzaje kredytów i warunki ich udzielania 47
3.1. Rodzaje kredytów 47
3.1.1. Podział ze względu na okres kredytowania 47
3.1.2. Waluta udzielenia kredytu 48
3.1.3. Kredyty hipoteczne 50
3.1.4. Kredyty wekslowe 52
3.1.5. Inne rodzaje kredytów 54
3.2. Warunki udzielania kredytów 56
3.2.1. Selekcja klientów dzięki procedurom kredytowym oraz ich segmentacja 56
3.2.2. Instrukcje kredytowe 57
3.2.3. Skład procedur kredytowych 58
3.2.4. Ocena zdolności kredytowej 60

Rozdział IV. Zabezpieczenie kredytów – ustalenie formy zabezpieczenia kredytów 67
4.1. Zabezpieczenia osobiste 67
4.1.1. Poręczenia według prawa cywilnego 67
4.1.2. Weksel własny in blanco 68
4.1.3. Poręczenie wekslowe 69
4.1.4. Przelew wierzytelności 71
4.1.5. Gwarancja bankowa 71
4.2. Zabezpieczenia rzeczowe 73
4.2.1. Kaucja 73
4.2.2. Blokada środków pieniężnych 74
4.2.3. Zastaw 74
4.2.4. Przewłaszczenie na zabezpieczenie 77
4.2.5. Hipoteka 78

Załączniki 81
Zakończenie 88
Bibliografia 90
Spis rysunków i tabel 93

Reklama – działania komunikacyjne banku Millennium S.A.

Wstęp 2

Rozdział I. Reklama jako element strategii marketingowej 4
1.1. Reklama częścią marketingu 4
1.2. Reklama jako forma komunikacji 7
1.3. Komunikat reklamowy 10
1.3.1. Cele komunikacyjne 10
1.3.2. Percepcja komunikatu reklamowego 13
1.3.3. Obraz produktu 16
1.4. Kampania reklamowa – aspekt komunikacyjny 19

Rozdział II. Charakterystyka instrumentów komunikacji marketingowej 25
2.1. Podział instrumentów komunikacji 25
2.1.1. Public relations 29
2.1.2. Ambient 33
2.1.3. Product placement 34
2.2. Opracowanie strategii komunikacji 35
2.3. Rodzaje kampanii promocyjnych i koordynacja działań 37
2.4. Globalizacja komunikacji 39
2.5. Efektywność komunikacji 41

Rozdział III. Reklama – działania komunikacyjne banku Millennium S.A. 44
3.1. Charakterystyka Millennium Bank S.A. 44
3.1.1. Historia 44
3.1.2. Oferta produktowa 45
3.1.3. Strategia marketingowa 47
3.2. Kampania reklamowa produktów Millennium Bank S.A. 49
3.2.1. Cele kampanii reklamowej 49
3.2.2. Wysokość budżetu na kampanię reklamową 50
3.2.3. Charakter reklam 51
3.2.4. Nośniki przekazu reklamowego 56
3.2.5. Efektywność przekazu reklamowego 58
3.3. Podsumowanie i wnioski 60

Zakończenie 63
Bibliografia 65
Spis rysunków i tabel 67

Pośrednictwo finansowe na rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce

Wstęp

Rozdział 1.
Rozwój kredytu mieszkaniowego w Polsce
1.1 Pojęcie kredyt mieszkaniowy i jego zastosowanie
1.2 Ewolucja kredytu mieszkaniowego na przełomie ostatniego ćwierć wieku
1.3 Wkroczenie pośredników kredytowych oraz ich rozwój
1.4 Pokazanie różnych możliwości w zakresie doradztwa kredytowego

Rozdział 2.
Proces udzielania kredytu mieszkaniowego w bankach BGŻ S.A.,
PKO S.A. oraz za pośrednictwem Expandera. Porównanie tych możliwości
2.1 Kredyt mieszkaniowy w banku BGŻ S.A.
2.2 Kredyt mieszkaniowy w banku PKO S.A.
2.3 Kredyt mieszkaniowy u pośrednika Expandera

Rozdział 3.
Korzyści, wady oraz zalety zaciągania kredytu mieszkaniowego:
3.1 W banku BGŻ S.A
3.2 W banku PKO S.A
3.3 Za pośrednictwem Expandera

Podsumowanie i wnioski

Bibliografia

Rola banku komercyjnego w rozliczeniach zagranicznych

Wstęp 2

Rozdział I
RODZAJE I FORMY ROZLICZEŃ ZAGRANICZNYCH W BANKACH KOMERCYJNYCH 4
1.1. Rozliczenia zagraniczne ich rodzaje i formy 4
1.2. Sposoby wykonywania rozliczeń zagranicznych 12

Rozdział II.
FORMY ROZLICZEŃ ZAGRANICZNYCH STOSOWANYCH W BANKU PKO BP SA 24
2.1. Krótka charakterystyka banku PKO BP SA 24
2.2. Podstawowe usługi świadczone przez Bank 28
2.3. Rodzaje i formy rozliczeń międzynarodowych 28
2.4. Próba oceny dotychczasowego rozwoju rozliczeń zagranicznych w PKO BP SA 41

Rozdział III.
KIERUNKI DALSZEGO ROZWOJU ROZLICZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH 45
3.1. Analiza częstotliwości i zakresu wykorzystania instrumentów zwiększających bezpieczeństwo rozliczeń w handlu z zagranicą 45
3.2. Kierunki doskonalenia rozliczeń zagranicznych a kierunki rozwoju Grupy Kapitałowej PKO BP SA 55

Zakończenie 57
Bibliografia 58
Spis tabel i rysunków 59

Ryzyko operacyjne w działalności banku

Wstęp 2

Rozdział I. Podstawowe zagadnienia związane z ryzykiem operacyjnym 4
1.1. Definicja ryzyka operacyjnego 4
1.2. Rodzaje ryzyka operacyjnego 9
1.3. Matematyczne ujęcie pojęcia ryzyka operacyjnego 15
1.4. Ryzyko operacyjne a inne ryzyka występujące w banku 19

Rozdział II. Ryzyko operacyjne w regulacjach nadzorczych 24
2.1. Rekomendacje Komisji Nadzoru Bankowego 24
2.2. Nowa Umowa Kapitałowa oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 28
2.3. Uchwały Komisji Nadzoru Bankowego 33
2.4. Instrumenty zarządzania i ograniczania ryzyka operacyjnego 40

Rozdział. III. System zarządzania ryzykiem operacyjnym w banku 45
3.1. Struktura zarządzania ryzykiem operacyjnym 45
3.2. Systemowe zarządzanie ryzykiem operacyjnym 48
3.3. Bieżące zarządzanie ryzykiem operacyjnym 52
3.4. Proces zarządzania ryzykiem operacyjnym 56

Zakończenie 62
Bibliografia 64
Spis rysunków i tabel 68

Kredyty inwestycyjne dla przedsiębiorstw

Wstęp 3
Rozdział pierwszy
Istota i znaczenie kredytu bankowego w finansowaniu inwestycji 4
1.1. Klasyfikacja oraz cechy kredytów bankowych 4
1.2. Inwestycje jako źródło rozwoju przedsiębiorstwa 12
1.3. Rola kredytu bankowego w finansowaniu inwestycji 19
Rozdział drugi
Charakterystyka Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim finansującego inwestycje dla przedsiębiorstw 26
2.1. Rynek banków spółdzielczych w Polsce i w Unii Europejskiej 26
2.2. Funkcjonowanie Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim 32
2.3. Działalność kredytowa Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim 37
2.4. Postępowanie podczas przyznawania kredytów 40
2.5. Zabezpieczenia kredytów 45
Rozdział trzeci
Kredyty inwestycyjne dla przedsiębiorstw Mazowieckiego Banku Spółdzielczego 48
3.1. Kredyty inwestycyjne dla przedsiębiorstw i instytucji w roku 2014 49
3.2. Kredyty inwestycyjne dla przedsiębiorstw i instytucji w roku 2015 59
3.3. Kredyty inwestycyjne dla przedsiębiorstw i instytucji w roku 2016 69
Zakończenie 80
Bibliografia 83
Spis tabel 87
Spis wykresów 88
Spis rysunków 89
ANEKS 90

Kredyty dewizowe

Wstęp 2
Rozdział I. Kredyty dewizowe 5
1.1. Tendencje zmian w polityce kredytowej w ujęciu historycznym 5
1.2. Pojęcie kredytu bankowego 9
1.3. Rodzaje kredytów 12
1.4. Wniosek o udzielenie kredytu dewizowego i jego elementy 25
Rozdział II. Kategorie ryzyka bankowego – próba klasyfikacji ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka kredytowego 28
2.1. Ryzyko kredytowe i inne rodzaje ryzyka bankowego 30
2.2. Metody i instrumenty ograniczania ryzyka bankowego 35
2.3. Zdolność kredytowa 38
Rozdział III. Zasady i tryb udzielania kredytów dewizowych na przykładzie Banku BPH S.A. 44
3.1. Ocena sytuacji ekonomiczno- finansowej kredytobiorcy 45
3.2. Analiza progu rentowności 48
3.3. Logistyka jako metoda oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstwa 49
3.4. System informatyczny jako sposób zwiększania zdolności kredytowej firmy 50
3.5. Ocena regulowania należności 51
3.6. Ocena ogólna 56
Rozdział IV. Prawne zabezpieczenia kredytów bankowych 59
4.1. Zabezpieczenia przewidziane prawem cywilnym 59
4.2. Zabezpieczenia przewidziane prawem wekslowym 68
Rozdział V. Analiza udzielonych kredytów dewizowych BPH S.A. 72
5.1. Udział BPH na krajowym rynku kredytów dewizowych 72
5.2. Analiza trendów na krajowym rynku kredytów dewizowych 74
Zakończenie 79
Bibliografia 81
Spis tabel i rysunków 85

Kredytowanie działalności podmiotów gospodarczych

Wstęp 2
Rozdział I. Kredyt bankowy jako produkt banku komercyjnego 4
1. Pojęcie, istota oraz funkcje kredytu 4
2. Rodzaje kredytów bankowych 8
3. Rola i znaczenie kredytów w działalności podmiotów gospodarczych 13
Rozdział II. Procedury udzielania kredytów 25
1. Wniosek kredytowy i jego elementy 25
2. Ocena zdolności kredytowej podmiotu 27
3. Prawne, formalne i finansowe aspekty zawarcia umowy kredytowej 38
4. Wykorzystanie, koszt i spłata kredytu 40
Rozdział III. Analiza oferty kredytowej dla podmiotów gospodarczych na przykładzie BGŻ S.A. 46
1. Powstanie i rozwój banku (restrukturyzacja w BGŻ S.A.) 46
2. Przedmiot i zakres działalności oraz osiągnięcia BGŻ S.A. 49
3. Rodzaje udzielanych kredytów i procedury kredytowe banku 54
4. Ocena zdolności kredytowej podmiotu gospodarczego w BGŻ S.A. 61
Rozdział IV. Zabezpieczenia kredytów jako ograniczenie ryzyka kredytowego banku 64
1. Prawne podstawy oraz formy zabezpieczenia kredytu 64
2. Zabezpieczenia kredytów stosowane w BGŻ S.A. 66
3. Badania własne 74
Załączniki 89
Zakończenie 112
Bibliografia 114
Spis tabel i rysunków 117
Spis wykresów 118

Kredyt inwestycyjny dla osób fizycznych

Wstęp 3
Rozdział pierwszy, Rola i miejsce kredytu bankowego w finansowaniu inwestycji osób fizycznych 5
1.1. Rodzaje kredytów inwestycyjnych 5
1.2. Cechy i funkcje kredytów 13
1.3. Miejsce kredytu w finansowaniu inwestycji 22
Rozdział drugi, Bank Spółdzielczy, jako instytucja finansująca inwestycje osób fizycznych 25
2.1. Banki spółdzielcze na rynku polskim 25
2.2. Organizacja i zasady funkcjonowania Banku Spółdzielczego 34
2.3. Kredytowanie inwestycji przez bank 38
2.3.1. Kredyty 38
2.3.2. Pożyczki 41
2.4. Procedura przyznawania kredytu przez bank 42
2.5. Prawne formy zabezpieczenia kredytu przez bank 48
Rozdział trzeci, Analiza działalności kredytów inwestycyjnych dla osób fizycznych Banku Spółdzielczego … 51
3.1. Działalność kredytowa banku w roku 2017 53
3.2. Działalność kredytowa banku w roku 2018 59
3.3. Działalność kredytowa banku w roku 2019 65
Zakończenie 80
Bibliografia 84
Spis tabel 87
Spis rysunków 88
Aneks 89