Prace dyplomowe z dziedziny: Bankowość

prace dyplomowe z bankowości – prace magisterskie i prace licencjackie z zakresu bankowości

Analiza działalności Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze

Wstęp 3
Rozdział I. Bankowość spółdzielcza w Polsce 5
1.1. Bank i system bankowy 5
1.2. Spółdzielnia jako instytucja i prawne normy regulujące jej działalność 9
1.3. Samopomoc finansowa 12
1.4. Zarys historyczny polskiej bankowości spółdzielczej 14
1.5. Poszukiwanie dróg rozwoju przez polskie banki spółdzielcze po 1990 roku 16
1.7. Bank spółdzielczy a bank komercyjny 23
Rozdział II. Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim na tle sektora bankowości spółdzielczej w Polsce 25
2.1. Sytuacja finansowa banków spółdzielczych w latach 2001 – 2005 roku 25
2.2. Historia i rozwój Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze 29
2.3. Aktualna oferta i klienci banku 34
2.3.1. Oferta Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim dla klientów indywidualnych 34
2.3.2. Oferta Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim dla rolników 37
2.3.3. Oferta Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim dla klientów instytucjonalnych 38
2.3.4. Oferta Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim dla jednostek samorządowych 40
2.4. Założenia ekonomiczno – finansowe Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim 40
Rozdział III. Zakres i rozwój działalności bankowej Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim oraz stopień jego bezpieczeństwa 47
3.1. Analiza działalności depozytowej 47
3.2. Działalność kredytowa 58
3.3 Wynik finansowy 61
3.2.1. Przychody 61
3.2.2. Koszty 64
3.3. Wynik finansowy 67
Zakończenie 71
Bibliografia 73
Spis tabel 75
Spis wykresów 76
Spis rysunków 78

Działalność depozytowa banków w obliczu globalnego kryzysu finansowego

krótka – 24-stronnicowa praca dyplomowa

1. Wstęp 2
2. Charakterystyka depozytów bankowych 3- 19
3. Działalność depozytowa banków w obliczu globalnego kryzysu finansowego 20- 22
4. Bibliografia 23

Bezpieczeństwo transakcji dokonywanych kartami

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I Rozliczenia transakcji dokonywanych przy użyciu elektronicznych instrumentów płatniczych 4
1.1. Istota rozliczeń pieniężnych 4
1.2. Organizacja systemu rozliczeń dokonywanych przy użyciu elektronicznych instrumentów płatniczych 7
1.3. Rozliczenia transakcji dokonywanych w Internecie 14
ROZDZIAŁ II Karty płatnicze 22
2.1. Istota plastikowego pieniądza 22
2.1.1. Historia narodzin i rozwoju karty płatniczej na świecie 23
2.1.2. Historia kart płatniczych w Polsce 25
2.2. Klasyfikacja kart płatniczych. 29
2.3. Dodatkowe usługi świadczone użytkownikom kart 33
ROZDZIAŁ III Zasady funkcjonowania systemów płatności kartą 35
3.1. Główne systemy kart płatniczych i ich istota 35
3.2. Transakcje z użyciem kart – strony, przebieg rozliczeń transakcji 40
3.3. Korzyści z kart płatniczych 48
3.4. Prawne aspekty zapłaty kartą płatniczą 49
3.4.1. Umowa o emisję kart płatniczych 51
3.4.2. Umowa o wydanie karty płatniczej 52
3.4.3. Umowa między wydawcą a akceptantem zapłaty kartą płatniczą 54
3.4.4. Umowa między posiadaczem karty płatniczej a akceptantem 55
3.5. Odpowiedzialność cywilnoprawna podmiotów uczestniczących w systemie płatności kartą płatniczą 56
3.5.1. Odpowiedzialność posiadacza karty płatniczej 56
3.5.2. Odpowiedzialność akceptanta zapłaty elektronicznym instrumentem
płatniczym 59
3.5.3. Odpowiedzialność wydawcy elektronicznych instrumentów płatniczych 60
ROZDZIAŁ IV Bezpieczeństwo transakcji wykonywanych kartami płatniczymi 64
4.1. Budowa i zabezpieczenia kart płatniczych 64
4.2. Niebezpieczeństwa ukryte w kartach płatniczych 67
4.2.1. Przestępstwa związane z zapłatą przy pomocy karty płatniczej 71
4.2.2. Zapobieganie przestępstwom związanych z zapłatą przy pomocy karty płatniczej 75
4.3. Bezpieczeństwo transakcji przy użyciu kart płatniczych 79
4.3.1. Bezpieczeństwo w komunikacji internetowej 79
4.3.2. Bezpieczeństwo w trakcie transakcji przy użyciu bankomatu 91
ZAKOŃCZENIE 99
BIBLIOGRAFIA 100
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 104

Bank jako partner finansowy samorządu

Spis treści
Wstęp
Rozdział I. Bank i system bankowy
1.1. Bank
1.1.1. Definicje banku
1.1.2. Rola banku
1.2. System bankowy
1.2.1. Kształtowanie systemu bankowego
1.2.2. Rodzaje banków
1.3. System bankowy w Polsce
Rozdział II. Samorząd terytorialny – zarządzanie finansami samorządu terytorialnego
2.1. Istota i znaczenie samorządu terytorialnego
2.2. System finansów samorządu terytorialnego
2.3. Dochody jednostek samorządu terytorialnego po 2003 roku
2.3.1. Zmiany źródeł dochodów
2.3.2. Warunku finansowania zadań i zarządzania finansami
2.3.3. Zmiany wynikające z innych ustaw
2.3.4. Zarządzanie finansowe środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej
Rozdział III. Finansowanie inwestycji jednostek samorządu terytorialnego
3.1. Inwestycje w systemie zadań samorządu terytorialnego
3.2. Uwarunkowania systemowe
3.3. Cykl realizacji i finansowani programów inwestycyjnych
3.4. Źródła finansowania inwestycji
3.5. Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego w Polsce
Rozdział IV. Bank jako partner finansowy samorządu
– doświadczenia Banku Ochrony Środowiska S.A..
4.1. Charakterystyka Banku Ochrony Środowiska
4.1.1. Historia
4.1.2. Profil działalności i struktura organizacyjna
4.1.3. Produkty
4.2. BOŚ S.A. jako partner finansowy samorządów w Polsce
4.1.1. Zamówienia publiczne na kompleksową obsługę budżetu
4.1.2. Udzielanie kredytów na sfinansowanie niedoboru budżetu
4.1.3. Wydatki inwestycyjne ponoszone przez samorządy
4.1.4. Oferta kredytów preferencyjnych na inwestycje proekologiczne
4.1.5. Niskooprocentowane kredyty we współpracy z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej
4.1.6. Wykup wierzytelności przysługujących od jednostek samorządu terytorialnego
Rozdział V. Analiza i ocena współpracy Banku Ochrony Środowiska S.A. z jednostkami samorządu w Polsce
5.1. Rozmiar i zakres pomocy finansowej
5.2. Problemy we współpracy finansowej
5.3. Szanse i perspektywy współpracy finansowej
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
Aneks

Analiza zdolności kredytowej banku spółdzielczego

Wstęp 2
Rozdział 1. Banki spółdzielcze w polskim systemie bankowym 4
1.1. System bankowy jako część systemu finansowego 4
1.2. Nadzór bankowy 9
1.3. Banki komercyjne w polskim systemie bankowym 13
1.4. Banki spółdzielcze i kasy oszczędnościowo – kredytowe 18
Rozdział 2. Ocena zdolności kredytowej 25
2.1. Kredyt a pożyczka 25
2.2. Zasady kredytowania 31
2.3. Ryzyko kredytowe 34
2.4. Pojęcie zdolności kredytowej 38
2.5. Metody oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstw 41
Rozdział 3. Wstępna analiza sprawozdawczości finansowej w Banku Spółdzielczym w Białymstoku 44
3.1. Historia działalności Banku Spółdzielczego w Białymstoku 44
3.2. Oferta kredytowa 47
3.3. Procedura otrzymania kredytu 52
Rozdział 4. Wstępna analiza sprawozdawczości finansowej w Banku Spółdzielczym w Białymstoku 64
4.1. Analiza bilansu 64
4.2. Struktura kapitałowo-majątkowa 72
4.3. Analiza rachunku wyników 74
4.4. Analiza przepływów pieniężnych 81
Rozdział 5. Analiza zdolności kredytowej na podstawie wskaźnikowej analizy sprawozdawczości finansowej w Banku Spółdzielczym w Białymstoku 83
4.1. Analiza rentowności 91
4.2. Analiza płynności finansowej 96
4.3. Analiza sprawności działania 98
4.4. Analiza zadłużenia (obsługi długu) 100
Zakończenie 102
Bibliografia 103
Spis tabel i rysunków 106

Prawne formy zabezpieczenia działalności kredytowej banku na przykładzie banku BPH S.A.

WSTĘP
ROZDZIAŁ I. POJĘCIE I CZYNNIKI RYZYKA KREDYTOWEGO
1.1. CHARAKTERYSTYKA RYZYKA KREDYTOWEGO
1.2. RODZAJE RYZYK KREDYTOWYCH – DEFINICJE
1.3. CZYNNIKI WYSTĘPOWANIA RYZYKA KREDYTOWEGO
1.3.1. Czynniki zewnętrzne
1.3.2. Czynniki wewnętrzne
1.4. NASTĘPSTWA WYSTĘPOWANIA RYZYKA KREDYTOWEGO
1.5. BANK BPH S.A. – DZIAŁANIA W ZAKRESIE RYZYKA KREDYTOWEGO
ROZDZIAŁ II. UMOWA KREDYTU BANKOWEGO
2.1. REGULACJA PRAWNA
2.2. REGULAMINY WEWNĘTRZNE BANKÓW
2.3. POJĘCIE UMOWY KREDYTU BANKOWEGO
2.4. FORMA UMOWY KREDYTOWEJ
2.5. SKUTKI NIEWYKONANIA LUB NIENALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
2.5.1. Odpowiedzialność banku
2.5.2. Odpowiedzialność kredytobiorcy
ROZDZIAŁ III. PRAWNE FORMY ZABEZPIECZENIA DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ
3.1. POJĘCIE ZABEZPIECZENIA WIERZYTELNOŚCI
3.2. ZABEZPIECZENIA OSOBISTE
3.2.1. Poręczenie – prosta metoda odzyskiwania długów
3.2.1.1. Zakres zobowiązania poręczyciela
3.2.2. Weksel własny in blanco
3.2.3. Poręczenie wekslowe (awal)
3.2.4. Gwarancja – pewna i skuteczna
3.2.5. Przelew (cesja) wierzytelności na zabezpieczenie – najmniej pracochłonna i szybka w realizacji
3.2.6. Przejęcie długu – nietypowe zabezpieczenie wierzytelności
3.2.7. Przystąpienie do długu
3.2.8. Pełnomocnictwo – skuteczne tylko z klauzulami
3.3. ZABEZPIECZENIA RZECZOWE
3.3.1. Blokada środków na rachunkach bankowych
3.3.2. Kaucja – depozyt w banku
3.3.3. Przeniesienie własności na zabezpieczenie
3.3.4. Zastaw na rzeczach ruchomych – na zasadach ogólnych
3.3.5. Zastaw rejestrowy – obecnie najczęstsze zabezpieczenie kredytów samochodowych
3.3.6. Zastaw na prawach
3.3.7. Zastaw na prawach związanych z papierami wartościowymi
3.3.8. Hipoteka – pojęcie hipoteki – długa droga w odzyskiwaniu należności?
3.3.8.1. Hipoteka umowna zwykła
3.3.8.2. Hipoteka umowna kaucyjna
3.3.8.3. Hipoteka przymusowa zwykła
3.3.8.4. Hipoteka przymusowa kaucyjna
3.3.8.5. Hipoteka ustawowa
3.3.8.6. Wygaśnięcie hipoteki
ROZDZIAŁ IV. OCENA REALNOŚCI ZABEZPIECZEŃ
4.1. EGZEKUCJA NALEŻNOŚCI PRZEZ BANK
4.2. ZALETY I WADY PRAWNYCH ZABEZPIECZEŃ KREDYTÓW BANKOWYCH
4.2.1. Zabezpieczenia osobiste
4.2.2. Zabezpieczenia rzeczowe
ROZDZIAŁ V. ANALIZA PORTFELA KREDYTOWEGO I ZABEZPIECZEŃ NA PRZYKŁADZIE WYBRANEGO ODDZIAŁU BANKU BPH S.A.
5.1. ANALIZA UDZIELONYCH KREDYTÓW
5.1.1. Struktura rodzajowa kredytów
5.1.2. Klasyfikacja należności od kredytobiorców
5.2. PRODUKTY KREDYTOWE BANKU BPH S.A. A ZABEZPIECZENIA
5.3. ANALIZA ZABEZPIECZEŃ
ZAKOŃCZENIE
STRESZCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL
SPIS RYSUNKÓW
SPIS WYKRESÓW

Analiza rynku usług bankowych w Warszawie

WSTĘP 2
Rozdział I. BANKI W WARSZAWIE I ICH FUNKCJE 4
1.1. Istota banku 4
1.2. Rodzaje banków 9
1.3. Prawo bankowe 13
1.4. Typowe usługi bankowe 20
Rozdział II. ANALIZA RYNKU JAKO INSTRUMENT BADAŃ NAD USŁUGAMI BANKOWYMI W WARSZAWIE 24
2.1. Pojęcie analizy rynku 24
2.2. Struktura gospodarcza rynku 31
2.3. Metody przeprowadzania analizy rynku 39
Rozdział III. ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU USŁUG BANKOWYCH WARSZAWIE 45
3.1. Warszawski sektor usług bankowych a sektor bankowy w Polsce 45
3.2. Prezentacja oferty usług bankowych 49
3.2.1. PeKaO S.A. 49
3.2.2. PKO BP 52
3.2.3. SKOK 56
ZAKOŃCZENIE 66
BIBLIOGRAFIA 68
SPIS TABEL, RYSUNKÓW I WYKRESÓW 71

Systemy płatności dla MSP oferowane przez PEKAO S.A.

Wstęp 3
Rozdział I. Rola małych i średnich przedsiębiorstw w systemie finansowym i gospodarce rynkowej 5
1.Kryteria wyodrębniania małego i średniego przedsiębiorstwa 5
1.1. Kryteria jakościowe 5
1.2. Kryteria ilościowe 9
2. Obszary działalności 10
3. Charakterystyka decyzji finansowych 13
4. Znaczenie sektora MSP dla polskiej gospodarki 19
Rozdział II. Systemy płatności w ofercie Banku PKO S.A. 24
1. Historia i przedmiot działalności Banku PKO S.A. 24
2. Oferta banku skierowana dla klientów detalicznych 29
1. Oferta dla małych i średnich przedsiębiorców 34
4. Oferta dla klientów korporacyjnych 35
Przelew płacowy 40
5. Zainteresowanie systemami płatności przez małych i średnich przedsiębiorców 40
Rozdział III. Usługi banku PKO S.A. dla Małych i średnich podmiotów gospodarczych 44
1. Pakiet Firma i Ja 44
2. Eurokonto Business i Business Lider 45
3. Lider Farmacji 47
4. Kredyty z EBOiR 52
5. Transakcje zagraniczne 53
6. Lokaty terminowe 58
7. Papiery dłużne i skarbowe 59
8. Transakcje wymiany walut 60
9. Fundusze Strukturalne dla Przedsiębiorstw 63
10. MasterCard Business z Pakietem Working in Europe 65
Rozdział IV. Korzyści i koszty podmiotów gospodarczych związane z korzystaniem z systemów płatności banku PKO S.A. 67
1. Określenie korzyści wynikających z korzystania z systemów płatności przez małych i średnich przedsiębiorców 67
2. Określenie strat spowodowanych korzystaniem z systemów płatności oferowanych małym i średnim przedsiębiorcom 71
3. Wnioski 74
Zakończenie 76
Bibliografia 77
Spis tabel i rysunków 80

Sposoby finansowania inwestycji mieszkaniowych

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ 1. Sposoby zabezpieczenia wierzytelności w prawie polskim. 5
1.1 Rodzaje zabezpieczeń wierzytelności. 5
1.2 Ogólna definicja nieruchomości. 7
1.3 Hipoteka. 11
1.4 Zakres hipotecznego obciążenia nieruchomości. 12
1.5 Rodzaje hipotek. 15
1.5.1 Hipoteka przymusowa. 16
1.5.2 Hipoteka ustawowa. 17
1.5.3 Hipoteka kaucyjna. 19
1.5.4 Hipoteka łączna. 21
1.6 Egzekucja z nieruchomości zabezpieczonej hipoteką. 22
ROZDZIAŁ 2. Kredyty hipoteczne. 27
2.1 Cechy charakterystyczne kredytów hipotecznych. 27
2.2 Ekonomiczny aspekt kredytów hipotecznych . 32
ROZDZIAŁ 3. Kredyty na cele mieszkaniowe w PKO – bp. 37
3.1 Zabezpieczenie kredytów na cele mieszkaniowe w PKO-bp. 37
3.2 Kredyt hipoteczny. 40
3.3 Kredyt komercyjny. 42
3.4 Kredyt na cele mieszkaniowe z odroczoną spłatą części należności. 43
3.4.1 Spłata według formuły normatywnej. 45
3.4.2. Spłata według formuły indeksowanej. 49
3.5 Projekty nowych produktów bankowych w zakresie kredytowania budownictwa mieszkaniowego. 50
3.5.1. System kredytu kontraktowego. 50
3.5.2. Przystąpienie PKO-bp do Programu Funduszu Hipotecznego. 51
3.5.3. Kredyt mieszkaniowy powiązany z lokowaniem przez kredytobiorcę środków w funduszu powierniczym. 52
ROZDZIAŁ 4. Fundusz Hipoteczny. 54
4.1 Cele Funduszu. 55
4.2 Ogólny opis Podwójnie Indeksowanego Kredytu ( PIK) . 57
4.3 Kredytobiorcy. 59
4.4 Banki Uczestniczące w Programie Funduszu Hipotecznego. 60
4.5 Oprocentowanie kredytów hipotecznych (PIK) . 64
4.6 Zabezpieczenie kredytów hipotecznych z Funduszu Hipotecznego. 67
ROZDZIAŁ 5. Instytucje listu zastawnego i banku hipotecznego. 68
5.1 Bank hipoteczny – cechy charakterystyczne. 69
5.2 Porównanie warunków kredytowania budownictwa mieszkaniowego w Polsce i w Niemczech. 72
5.3 Banki hipoteczne na rynkach kapitałowych . 74
5.3.1. Banki państwowe. 75
5.3.2. Banki prywatne. 76
5.3.3. Inne banki hipoteczne. 76
5.3.4. Wpływ globalizacji rynków kapitałowych na banki hipoteczne . 77
5.4 List zastawny – charakterystyka. 78
5.5 Zasady obrotu listami zastawnymi na przykładzie Niemiec. 81
ZAKOŃCZENIE 85
BIBLIOGRAFIA 89
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 91

Rozwój rynku kart płatniczych w Polsce

Wstęp 3
ROZDZIAŁ 1. Powstanie i rozwój kart płatniczych 5
1.1. Historia powstania plastykowego pieniądza 5
1.2. Rozwój kart płatniczych w Polsce 7
1.3. Systemy kart płatniczych 9
3.1.1. American Express 10
3.1.2. Diner’s Club 12
3.1.3. Europay/MasterCard 14
3.1.4. JCB 17
3.1.5. VISA 19
ROZDZIAŁ 2. Charakterystyka kart płatniczych 22
2.1.Budowa i zabezpieczenia kart płatniczych 22
2.2. Podział kart płatniczych 25
2.2.1. Karty „parapłatnicze” 26
2.2.2. Karty płatnicze 27
2.2.3. Podział kart płatniczych według segmentacji klientów 40
2.2.4. Podział kart płatniczych według zasięgu ich funkcjonowania 41
2.3. Dodatkowe funkcje kart płatniczych 42
ROZDZIAŁ 3. Wady i zalety używania kart płatniczych 44
3.1. Rozliczenia transakcji 44
3.2. PolCard – polski system rozliczeniowy 52
3.3. Korzyści podmiotów uczestniczących w procesie zapłaty 54
3.3.1. Korzyści dla posiadacza 54
3.3.2. Korzyści dla akceptanta 55
3.3.3. Korzyści dla wystawcy 56
3.4. Zagrożenia systemu 59
Zakończenie 64
Bibliografia 66
Spis tabel i rysunków 69