Prace dyplomowe z kierunku: Bankowość

prace dyplomowe z bankowości – prace magisterskie i prace licencjackie z zakresu bankowości

Kredyt inwestycyjny dla małych i średnich przedsiębiorstw

Wstęp 2

Rozdział I. Charakterystyka kredytu 3
1.1. Pojęcie i funkcje kredytu inwestycyjnego 3
1.2. Ogólne zasady i warunki udzielania kredytu 4
1.3. Pojęcie zdolności kredytowej 17

Rozdział II. Kredyt inwestycyjny w Polsce dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 23
2.1. Kredyt inwestycyjny 23
2.2. Rola kredytu inwestycyjnego w gospodarce 25
2.3. Analiza rynku 27
2.4. Procedury udzielania kredytu inwestycyjnego 32

Rozdział III. Kredyty inwestycyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w BZ WBK 44
3.1. Prezentacja banku BZ WBK 44
3.2. Oferta kredytowa banku BZ WBK dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 45
3.3. Porównanie ofert banku BZ WBK z ofertami innych banków 50
3.4. Wnioski z analizy w stosunku do banku BZ WBK 54

Zakończenie 56
Bibliografia 57
Spis tabel 59
Spis rysunków 60

Karty kredytowe jako forma rozliczeń pieniężnych

Wstęp 2

Rozdział I. Pojęcie karty kredytowej, korzyści, zagrożenia i stosowanie 4
1.1. Historia i charakterystyka kart kredytowych 4
1.2. Klasyfikacja kart płatniczych 7
1.3. Proces wprowadzania i korzystanie z kart w obiegu 10
1.4. Zalety kart kredytowych 17
1.5. Wady korzystania z kart kredytowych 21

Rozdział II. Funkcjonowanie kart kredytowych w Kredyt Banku S.A. 27
3.1. Rodzaje kart kredytowych w Kredyt Banku S.A. 28
3.2. Zasady wydawania i korzystania z kart oraz opłaty z tym związane 31
3.3. Przywileje i korzyści związane z korzystaniem z kart kredytowych Kredyt Bank S.A 40

Rozdział III. Porównanie kart kredytowych Kredyt Bank S.A. z kartami innych banków 47
3.1. Karty Bank Millennium 47
3.2. Karty Banku BPH 47
3.3. Karty Citi Banku Handlowego 48
3.4. Karty Banku Zachodniego WBK 48
3.5. Karty MultiBank 49
3.6. Podsumowanie 49

Zakończenie 56
Bibliografia 59
Spis tabel 61
Spis rysunków 62

Grupa Banku Światowego

Wstęp 3

Rozdział I. Bank Światowy jako instytucja globalna 5
1.1. Geneza Banku Światowego (Międzynarodowego Banku Odnowy i Rozwoju) 5
1.2. Cele statutowe Banku Światowego i jego funkcje 6
1.3. Członkostwo w Banku Światowym 9
1.3. Struktura banku 12
1.4. Kapitał banku 16
1.5. Udzielanie pożyczek przez bank 18

Rozdział II. Grupa Banku Światowego 27
2.1. Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju (IDA) 29
2.2. Międzynarodowa Korporacja Finansowa (IFC) 32
2.3. Wielostronna Agencja Gwarancji Inwestycyjnych (MIGA) 36
2.4. Międzynarodowe Centrum Rozwiązywania Sporów Inwestycyjnych (ICSID) 38

Rozdział III. Działalność Banku Światowego w Polsce 40
3.1. Cele działalności Banku Światowego w Polsce 40
3.2. Kierunki współpracy 42
3.3. Strategia Partnerstwa dla Polski 48
3.4. Bariery absorpcji pożyczek Banku Światowego w Polsce 52

Zakończenie 56
Bibliografia 58
Spis rysunków 60
Spis tabel 61
Załączniki 62

Działalność kredytowa banku a jego wynik finansowy

Wstęp 2

Rozdział I. Rodzaje kredytów i ich charakterystyka 3
1.1. Istota klasyfikacji kredytowej 3
1.2. Podział kredytów ze względu na przedmiot kredytu 7
1.3. Podział kredytów ze względu na metodę kredytowania 9
1.4. Podział kredytów ze względu na formę zabezpieczenia 11

Rozdział II. Ryzyko kredytowe i jego przyczyny w działalności banku 13
2.1. Pojęcie i przyczyny występowania ryzyka kredytowego 13
2.2. Rodzaje ryzyk kredytowych i czynniki ich występowania 14
2.3. Następstwa występowania ryzyka kredytowego i formy zabezpieczenia jego spłat 18

Rozdział III. Metody oceny ryzyka kredytowego 23
3.1. Ogólna charakterystyka metod analizy ryzyka kredytowego 23
3.2. Źródła informacji do analizy ryzyka kredytowego 25
3.2.1. Pojęcie, znaczenie i rola analizy ekonomicznej 25
3.2.2. Metody analizy ekonomiczno- finansowej 28
3.2.3. Materiały źródłowe analizy ekonomicznej 30
3.3. Analiza wskaźnikowa 31
3.4. Zasady tworzenia rezerw na ekspozycje kredytowe 42

Rozdział IV. Analiza wpływu portfela kredytowego Banku X na jego wyniki finansowe 46
4.1. Ogólna charakterystyka banku X 46
4.2. Wstępna analiza portfela kredytowego banku 49
4.3. Analiza wskaźnikowa portfela kredytowego 52
4.4. Wskaźnik wypłacalności i płynności 53
4.5. Saldo rezerw i jego wpływ na wynik finansowy 54
4.6. Podsumowanie przeprowadzonej analizy 55

Załączniki 58
Wnioski 62
Bibliografia 63
Spis tabel i rysunków 67

Credit scoring – nowoczesna metoda zdolności kredytowej

Wstęp 2

Rozdział I. Pojęcie kredytu i zabezpieczenia kredytowego 4
1.1. Istota kredytu 4
1.2. Klasyfikacja kredytów bankowych 8
1.2. Zabezpieczenia kredytowe 14
1.4. Ryzyko kredytowe i ryzyko zabezpieczeń 17

Rozdział II. Ocena zdolności kredytowej 24
2.1. Istota zdolności kredytowej i podstawowe zasady jej analizy 24
2.2. Wniosek o kredyt i źródła informacji do oceny zdolności kredytowej 29
2.3. Metody oceny zdolności kredytowej 35
2.4. Syntetyczna ocena zdolności kredytowej – analiza punktowa 39

Rozdział III. Istota credit scoring 44
3.1. Pojęcie i geneza scoringu 44
3.2. Metody stosowane w credit scoringu 49
3.3. Zastosowanie scoringu 53
3.4. Wady i zalety scoringu 55

Rozdział IV. Ocena zdolności kredytowej dokonywana przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. 62
4.1. Ogólne zasady działalności BIK S.A. 62
4.2. Bazy danych 65
4.3. Produkty 68
4.4. Metoda oceny zdolności kredytowej z wykorzystaniem scoringu 71

Zakończenie 74
Bibliografia 77
Spis rysunków i tabel 80
Załączniki 81

Badanie zdolności kredytowej przedsiębiorstwa dla potrzeb oceny ryzyka kredytowego

Streszczenie 3

Wstęp 12

1. Istota zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego 14
1.1. Natura i źródła ryzyka kredytowego 14
1.2. Sterowanie ryzykiem kredytowym (instrumenty zarządzania ryzykiem) 22
1.3. Ocena zdolności kredytowej – pojęcie, zasady, kryteria, zakres 27

2. Źródła i narzędzia pozyskiwania informacji o kredytobiorcach indywidualnych 37
2.1. Ośrodek Międzybankowej Informacji Gospodarczej przy Związku Banków Polskich 37
2.2. Biuro Informacji Kredytowej S. A. – bank danych dla banków 38
2.3. Scoring – punktowa ocena wiarygodności kredytowej 44

3. Analiza spółki BUDIMEX S.A. dla potrzeb oceny ryzyka kredytowego 52
3.1. Ogólna charakterystyka analizowanego przedsiębiorstwa 52
3.2. Ocena merytoryczna zdolności kredytowej przedsiębiorstwa 55
3.3. Analiza porównawcza firmy na tle branży 69

Podsumowanie 73
Bibliografia 75
Wykaz tabel, rysunków i wykresów 78
Załącznik 79

Bankowość internetowa w Polsce

Wstęp 2

Rozdział I. Istota bankowości elektronicznej 4
1.1. Definicja bankowości elektronicznej 4
1.2. Bankowość elektroniczna jako element procesu wymiany danych 10
1.3. Rodzaje bankowości elektronicznej 16

Rozdział II. Bankowość internetowa 24
2 1. Pojęcie bankowości internetowej 24
2.2. Historia bankowości internetowej 25
2.2.1. Genealogia i rozwój internetowej bankowości na świecie 25
2.2.2. Historia internetowej bankowości w Polsce 29
2.3. Etapy rozwoju bankowości internetowej 30
2.4. Wdrażanie bankowości internetowej 32
2.5. Formy organizacyjne banków 33
2.5.1. Bank internetowy 34
2.5.2. Banku wirtualny 34
2.6. Technologia i bezpieczeństwo 35
2.7. Zagrożenia dla bezpieczeństwa transakcji 38
2.8. Mechanizmy bezpieczeństwa 40
2.9. Zabezpieczenia 43

Rozdział III. Stan i rozwój bankowości internetowej w Polsce 44
3.1. Bankowość internetowa w Polsce 44
3.2. Analiza instytucjonalnej bankowości internetowej 47
3.3. Analiza internetowej bankowości dla klientów indywidualnych 55

Zakończenie 62
Bibliografia 64
Spis tabel 66
Spis rysunków 67

Administracyjne funkcje procedur bankowych w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Wstęp 2

Rozdział I. Pranie pieniędzy – pojęcie i zakres 4
1.1. Zjawisko prania pieniędzy-ujęcie definicyjne 4
1.2. Etapy i techniki prania pieniędzy 12
1.3. Komisja Nadzoru Bankowego 21

Rozdział II. Rola i zadania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku 25
2.1. Instytucja GIIF – zakres działania 25
2.2. Odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy 28

Rozdział III. Znaczenie programu ,,Poznaj swojego klienta” w bezpieczeństwie instytucji finansowej 40
3.1. Pojęcie i zakres programu ,,Poznaj swojego klienta” 40
3.2. Współpraca klient, bank, beneficjent 44
3.3. Grupy i kategorie ,,podwyższonego ryzyka” 49
3.4. Zasady identyfikacji tożsamości klienta banku 55
3.5. Czynności sprawdzające 56

Zakończenie 60
Bibliografia 62

Zarządzanie ryzykiem kredytowym w banku komercyjnym

Wstęp 2

Rozdział 1. Charakterystyka ryzyka kredytowego 3
1.1 Pojęcie i przyczyny występowania ryzyka bankowego 3
1.2 Rodzaje ryzyka bankowego 8
1.3 Zarządzanie ryzykiem bankowym 17
1.4 Następstwa występowania ryzyka kredytowego 17

Rozdział 2. Ograniczanie ryzyka i zarządzanie ryzykiem kredytowym banku 24
2.1 Pojęcie, funkcje i elementy zarządzania ryzykiem kredytowym 24
2.2 Działania i mechanizmy służące redukcji ryzyka kredytowego 27
2.3 Tworzenie rezerw celowych 31
2.4 Monitoring portfela kredytowego 34
2.5 Prawne formy zabezpieczenia kredytu 38

Rozdział 3. Analiza i ocena ryzyka kredytowego w działalności wybranych banków polskich 44
3.1 Ocena zdolności kredytowej- pojęcie, kryteria i zakres 44
3.2 Ocena zdolności kredytowej wybranych banków 45
3.2.1. System oceny zdolności kredytowej stosowany w banku X 45
3.2.2. System oceny zdolności kredytowej w banku Y 53
3.2.3. Ocena zdolności kredytowej banku Z 62

Zakończenie 67
Bibliografia 68
Spis tabel i rysunków 70

Umowa o kredyt bankowy

Wstęp 3

Rozdział I. Ogólna charakterystyka kredytów 5
1.1. Istota i rodzaje kredytów 5
1.2. Regulacje i charakter prawny kredytów 10
1.3. Zabezpieczenie kredytowe 14
1.3.1. Podział zabezpieczeń i kryteria ich wyboru przez bank 14
1.3.2. Zabezpieczenia o charakterze osobistym 19
1.3.3. Rzeczowe zabezpieczenia udzielnych kredytów 21
1.3.4. Ryzyko zabezpieczeń 22

Rozdział II. Umowa kredytowa – istota i zakres treści umowy 26
2.1. Definicja umowy kredytowej 26
2.2. Kwota, i waluta kredytu 28
2.3. Zasady i termin spłaty 29
2.4. Wysokość oprocentowania i warunki zmiany 31
2.5. Formy prawnego zabezpieczenia 32
2.6. Termin i sposób postawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych 33
2.7. Warunki dokonywania zmian w umowie 34

Rozdział III. Zawarcie i wykonanie umowy o kredyt 36
3.1. Wniosek kredytowy i rokowania 36
3.2. Forma umowy 40
3.3. Wypowiedzenie kredytu przez bank 42
3.4. Przywileje i obciążenia stron umowy 45

Rozdział IV. Prawa i obowiązki stron 48
4.1. Prawa kredytobiorcy 48
4.2. Podstawowe obowiązki kredytobiorcy 49
4.3. Uprawnienia banku 53
4.3.1. Prawo do zwrotu od kredytobiorcy wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami i prowizją w umownych terminach spłaty 54
4.3.2. Możliwość żądania od kredytobiorcy informacji i dokumentów potrzebnych do oszacowania jego zdolności kredytowej 55
4.3.3. Możliwość wypowiedzenia umowy kredytowej w całości lub części 56
4.3.4. Prawo do kontroli zasad wykorzystania i spłaty kredytu 58
4.3.5. Prawo do wymiany między bankami informacji o wierzytelnościach, obrotach i stanach rachunków bankowych w zakresie, w którym jest to niezbędne do udzielenia kredytu. 60

Rozdział V. Odpowiedzialność z tytułu niewykonania umowy 65
5.1. Odpowiedzialność dłużnika za niewykonanie zobowiązania 65
5.2. Realizacja wierzytelności w drodze postępowania egzekucyjnego 68
5.2.1. Podstawy prawne wszczęcia egzekucji przez bank 68
5.2.2. Egzekucja sądowa 70
5.2.3. Egzekucja administracyjna 78
5.3. Odpowiedzialność karna dłużników banku 79
5.3.1. Udaremnienie (uszczuplenie) zaspokojenia wierzyciela 79
5.3.2. Oszukańcze bankructwo dłużnika 81
5.3.3. Spłata niektórych wierzycieli. Przekupstwo wierzyciela 83

Załączniki 85
Zakończenie 94
Bibliografia 96
Spis rysunków 99