Prace dyplomowe z kierunku: Bankowość

prace dyplomowe z bankowości – prace magisterskie i prace licencjackie z zakresu bankowości

Windykacja należności na rzecz banków na przykładzie banku PEKAO S.A

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. OGÓLNE ZAGADNIENIA WINDYKACJI NA TLE OBECNEJ SYTUACJI GOSPODARCZEJ 4
1.1. Pojęcie i podział windykacji 4
1.1.1. Windykacja przedsądowa 6
1.1.2. Windykacja sądowa 8
1.2. Przyczyny tworzenia windykacji 15
1.3. Zatory płatnicze 22
ROZDZIAŁ II. KREDYT BANKOWY W BANKU KOMERCYJNYM 28
2.1. Pojęcie i funkcje kredytu 28
2.2. Zasady udzielania kredytów 33
2.3. Rodzaje kredytu 37
2.4. Zabezpieczenia kredytu 42
ROZDZIAŁ III. RESTRUKTURYZACJA I WINDYKACJA KREDYTÓW TRUDNYCH 55
3.1. Zasady i formy restrukturyzacji 55
3.2. Układ sądowy 59
3.3. Ugoda cywilna 60
3.4. Pozaegzekucyjne dochodzenie wierzytelności banku 62
3.5. Podstawy wszczęcia egzekucji 66
3.6. Postępowanie egzekucyjne 69
ROZDZIAŁ IV. WINDYKACJA KREDYTÓW NA PRZYKŁADZIE BANKU PEKAO S.A. 80
4.1. Kredyty hipoteczne w banku Banku PEKAO S.A. 80
4.2. Należności trudne 86
4.3. Procedury postępowania windykacyjnego 88
4.4. Koszty i wyniki postępowania windykacyjnego w banku Banku PEKAO S.A. 103
ZAKOŃCZENIE 106
BIBLIOGRAFIA 108
SPIS TABEL 112

Ocena ryzyka kredytowego na przykładzie Banku Nordea

WSTĘP 3

1. POJĘCIE I ROLA KREDYTU W FINANSOWANIU PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH 6
1.1 Pojęcie kredytu i elementy umowy kredytowej 6
1.2 Funkcje kredytów w gospodarce 11
1.3 Rodzaje kredytów udzielanych przez banki 14
1.4 Znaczenie kredytów w finansowaniu działalności gospodarczej 18

2. RYZYKO W OPERACJACH KREDYTOWANIA 23
2.1 Pojęcie i obszary ryzyka bankowego 23
2.2 Ryzyko kredytowe – definicja i cechy 27
2.3 Klasyfikacja ryzyka kredytowego 31
2.4 Zabezpieczenie przed ryzykiem kredytowym 36

3. PROCEDURY OCENY RYZYKA KREDYTOWEGO W BANKU KOMERCYJNYM 41
3.1 Ocena zdolności kredytowej – pojęcie, kryteria i zakres 41
3.2 Ocena przedsięwzięć i identyfikacja ryzyka kredytowego 45
3.3 Analiza dyskryminacyjna przy ocenie ryzyka kredytowego 50
3.4 Kompleksowe systemy oceny ryzyka kredytowego w bankach 54

4. ZASADY OCENY RYZYKA KREDYTOWEGO W BANKU NORDEA 59
4.1 Procedury obowiązujące w ocenie ryzyka kredytowego w Banku Nordea 59
4.2 Kredytowanie przedsięwzięcia – przykład firmy ALFA 64
4.3 Ocena ryzyka kredytowego w analizowanym przedsięwzięciu 69
4.4 Wnioski z analizy – podjęcie decyzji o warunkach kredytowania 74

ZAKOŃCZENIE 79
ZAŁĄCZNIKI 82
BIBLIOGRAFIA 85
SPIS TABEL 88

Zarządzanie ryzykiem kredytowym na przykładzie banku X

Wstęp

Rozdział I. Istota i klasyfikacja ryzyka bankowego 3
1.1. Pojęcie ryzyka w działalności gospodarczej 3
1.2. Rodzaje ryzyka bankowego 11
1.3. Ryzyko kredytowe i obszary jego występowania 17

Rozdział II Ryzyko w działalności banku 24
2.1. Pojęcie i rodzaje ryzyka bankowego 24
2.2. Zarządzanie ryzykiem kredytowym 29
2.3. Badanie zdolności kredytowej 34
2.4. Formy zabezpieczenia 36
2.5. Monitoring kredytowy 38

Rozdział III. Zasady przyznawania kredytu hipotecznego 44
3.1. Charakterystyka wybranego banku 44
3.2. Produkty kredytowe osób fizycznych 45
3.3. Zasady przyznawania kredytu hipotecznego 53
3.3.1. Ocena zdolności kredytowej 53
3.3.2. Ocena wartości zabezpieczenia 55
3.3.3. Monitoring kredytowy 55
3.4. Analiza przypadku 58

Zakończenie 62
Bibliografia 63
Spis tabel i wykresów 65

Działalność kredytowa banku na przykładzie Credit Agricole Polska S.A.

WSTĘP 4
ROZDZIAŁ I. KREDYT JAKO STOSUNEK EKONOMICZNY 6
1.1. POJĘCIE I ROLA BANKU W GOSPODARCE 6
1.2. POJĘCIE I ISTOTA KREDYTU 11
1.3. FUNKCJE KREDYTU 15
1.4. KREDYT A POŻYCZKA PIENIĘŻNA 16
1.5. RODZAJE KREDYTÓW 18
1.5.1 Kredyty gospodarcze 19
1.5.2 Kredyty dla ludności 24
1.5.3 Kredyty hipoteczne (budowlano-mieszkaniowe) 26
1.5.4 Leasing 28
1.5.5 Faktoring 32
ROZDZIAŁ II. PODSTAWOWE PRODUKTY CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A. 36
2.1. KREDYTY 36
2.2. KONTO OSOBISTE 40
2.3. LOKATY 42
2.4. KARTY PŁATNICZE 42
2.5. FUNDUSZE INWESTYCYJNE 43
2.6. INWESTYCJE 46
2.7. BANKOWOŚĆ INTERNETOWA 47
2.8. POZYCJA RYNKOWA CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A. – ANALIZA PEST 49
ROZDZIAŁ III KREDYT RATALNY W CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A. JAKO PRZYKŁAD USŁUGI KREDYTOWEJ 56
3.1. ISTOTA KREDYTÓW RATALNYCH 56
3.2. RODZAJE KREDYTÓW RATALNYCH 65
3.2.1. Kredyt na zakup towarów i usług 65
3.2.2. Kredyt gotówkowy 69
3.2.3. Kredyt samochodowy 72
3.3. KREDYT ODNAWIALNY 75
3.3.1. Pożyczka w ramach konta 75
3.3.2. Karta kredytowa VISA Classic 76
3.3.3. Prywatna Karta Kredytowa 77
ZAKOŃCZENIE 80
BIBLIOGRAFIA 82
SPIS RYSUNKÓW 85
SPIS TABEL 86
SPIS WYKRESÓW 87

Procedury kredytowe stosowane przez banki

Wstęp    3

Rozdział I. Wniosek kredytowy i jego analiza    5
1.1. Elementy wniosku kredytowego.    5
1.2. Wstępna ocena wniosku kredytowego    11
1.3. Ocena zdolności kredytowej kredytobiorcy.    15

Rozdział II. Prawne formy zabezpieczenia kredytu    25
2.1 Zabezpieczenia osobiste    25
2.2 Zabezpieczenia rzeczowe    39

Rozdział III. Zasady podejmowania decyzji kredytowej przez banki.    47

Rozdział IV. Monitoring kredytowy.    53
4.1 Organizacja działalności kredytowej w banku.    53
4.2 Zasady monitoringu kredytowego    55
4.3 Windykacja należności kredytowej    60

Zakończenie    65
Bibliografia    67
Spis tabel    72
Spis rysunków    72

Przejęcia i restrukturyzacje przedsiębiorstw. Bankowość inwestycyjna

Wstęp    3

Rozdział I. Procesy restrukturyzacyjne i fuzje przedsiębiorstw    5
1.1. Geneza i istota fuzji przedsiębiorstw    5
1.2. Przyczyny restrukturyzacji przedsiębiorstw    16
1.3. Motywy i metody połączeń    23
1.3.1. Motywy techniczne i operacyjne    24
1.3.2. Motywy rynkowe i marketingowe    25
1.3.3. Motywy finansowe    27
1.3.4. Motywy menedżerskie    27
1.4. Ocena skuteczności fuzji przedsiębiorstw    32

Rozdział II.  Działalność polskich banków inwestycyjnych    36
2.1. Powstanie banków inwestycyjnych    36
2.2. Obszary działalności inwestycyjnej banków    42
2.3. Operacje bankowości inwestycyjnej    48
2.4. Sposoby oddłużania i programy naprawcze przedsiębiorstw    54
2.4.1. Postępowanie ugodowe    54
2.4.2. Postępowanie upadłościowe    59
2.4.3. Likwidacja    65
2.5. Perspektywy rozwoju banków inwestycyjnych w Polsce    68

Rozdział 3.  Charakterystyka działalności inwestycyjnej BRE Banku SA    71
3.1. Finansowanie inwestycji i rozwoju przedsiębiorstw    71
3.2. Kredyty inwestycyjne BRE Banku    72
3.3. Emisja papierów wartościowych    78
3.4. Leasing    84
3.5. Zarządzanie ryzykiem finansowym    88

Rozdział IV.  Doradztwo finansowe w BRE Banku SA    97
4.1. Działalność Domu Inwestycyjnego BRE Bank SA    97
4.2. Fuzje i przejęcia    100
4.3. Procesy prywatyzacyjne i doradztwo strategiczne    106

Zakończenie    111
Bibliografia    113
Spis tabel i rysunków    116

Rynek kart płatniczych w Polsce

Wstęp    3
Rozdział I. Karty płatnicze jako jeden z produktów bankowości elektronicznej    4
1.1. Historia kart płatniczych w Polsce    4
1.2. Budowa i zabezpieczenia kart płatniczych    9
1.3. Klasyfikacja kart płatniczych    12
Rozdział II. Bezpieczeństwo transakcji dokonywanych przy użyciu kart płatniczych    23
2.1. Rodzaje przestępstw popełnianych przy użyciu kart płatniczych    23
2.2. Regulacje prawne dotyczące kart płatniczych    24
2.3. Sposoby zapobiegania przestępstwom    30
Rozdział III. Rozwój rynku kart płatniczych w Polsce    33
3.1. Dynamika rozwoju rynku kart płatniczych 33
3.2. Liczba wyemitowanych kart    40
3.3. Ilość i wartość transakcji dokonywanych poszczególnymi typami kart    52
3.4. Rozwój i struktura sieci akceptantów kart    59
3.5. Problemy i zagrożenia związane z rozwojem kart płatniczych    68
3.6. Możliwości rozwoju kart płatniczych w Polsce    70
Zakończenie    74
Bibliografia 76

Ocena zdolności kredytowej małych i średnich przedsiębiorstw

Wstęp    3
Rozdział I.  Rola małych i średnich przedsiębiorstw    5
1.1. Charakterystyka małych i średnich przedsiębiorstw    5
1.2. Stan sektora MSP w Polsce    9
1.3. Kredytowanie i warunki rozwoju sektora MSP    13
1.4. Zalety i słabości MSP    20
Rozdział II.  Zdolność kredytowa firm    25
2.1. Pojęcie i kryteria zdolności kredytowej    25
2.2. Ryzyko kredytowe oraz metody jego ograniczenia    30
2.3. Dokumentacja kredytowa ? przygotowanie wiarygodnych i kompletnych danych do analizy firmy    36
2.4. Monitoring kredytowy    41
Rozdział III.  Ocena zdolności kredytowej firm    44
3.1. Badanie zdolności kredytowej przedsiębiorstw z pełną sprawozdawczością    44
3.2. Badanie zdolności kredytowej przedsiębiorstw prowadzących uproszczoną księgowość finansową    53
Rozdział IV Analiza zdolności kredytowej przedsiębiorstw    63
4.1. Przedsiębiorstwo A    63
4.2. Przedsiębiorstwo B    73
Zakończenie    76
Bibliografia    78
Spis tabel    82

Kredyty bankowy jako źródło finansowania potrzeb np. Kredyt Banku

Wstęp    5
Rozdział pierwszy
Charakterystyka kredytu bankowego    7
1.1. Pojęcie, cechy i funkcje kredytu bankowego    7
1.2. Kredytowa forma kreacji pieniądza    20
Rozdział drugi
Kredyt Bank SA Oddział w Warszawie jako instytucja udzielająca kredytów klientom indywidualnym    31
2.1. Organizacja i zasady funkcjonowania banku    31
2.2. Rodzaje kredytów udzielanych przez bank    37
2.3. Tryb postępowania kredytowego    45
2.4. Formy prawnego zabezpieczenia kredytów przez bank    51
Rozdział trzeci
Analiza działalności kredytowej Oddziału Kredyt Banku S.A. w Warszawie 55
3.1. Źródła finansowania kredytów    55
3.2. Struktura udzielonych kredytów    59
Zakończenie    69
Bibliografia    71
Spis tabel i wykresów    73
Aneks    75

Kredytowanie zakupu samochodów

Wstęp    1
Rozdział 1. Rynek samochodów w Polsce    3
1.1. Cechy rynku samochodowego w Polsce    3
1.2. Tendencje rozwoju rynku samochodowym    9
1.3. Polski rynek samochodowy na tle Europy    13
1.4. Ogólna charakterystyka rynku    25
Rozdział 2. Charakterystyka PKO BP S.A. i firmy pośredniczącej DOMINET    40
2.1. Charakterystyka PKO BP S.A.    40
2.2. Charakterystyka firmy Dominet    44
Rozdział 3. Prawne podstawy współpracy PKO BP S.A. i firmy pośredniczącej w sprzedaży – DOMINET    47
3.1. Umowa – obowiązujące procedury    49
3.2. Regulacje banku    55
Rozdział 4. Funkcjonowanie współpracy w praktyce    62
4.1. Wybór przez klienta najkorzystniejszej oferty produktu    62
4.2. Złożenie i weryfikacja wniosku kredytowego    66
4.3. Ocena zdolności kredytowej    70
4.4. Analiza wypłacalności    73
4.5. Decyzja kredytowa    77
4.6. Zawarcie umowy o kredyt oraz ustanowienie prawnych zabezpieczeń    77
4.7. Uruchomienie środków przez bank    80
Rozdział 5. Metody monitoringu uruchomionych kredytów    84
5.1. Istota i funkcje monitoringu    84
5.2. Tryb kontroli kredytów    89
Zakończenie    95
Bibliografia    97