Prace dyplomowe z kierunku Bankowość

prace dyplomowe z bankowości – prace magisterskie i prace licencjackie z zakresu bankowości

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Wstęp 2

Rozdział I. Organizacja i charakter systemu bankowego w Polsce 3
1.1. System bankowy jako element systemu finansowego 3
1.2. Struktura systemu bankowego w Polsce 13
1.3. Podmioty nadzorujące działalność banków w Polsce 18
1.4. Wskaźnikowa ocena bezpieczeństwa systemu bankowego 25

Rozdział II. Podstawy teoretyczne gwarantowania depozytów w Polsce oraz Unii Europejskiej. Instrumenty polityki pieniężnej 29
2.1. Polska a wymogi unijne w zakresie gwarantowania depozytów 29
2.2. Instrumenty kontroli rynkowej 36
2.3. Instrumenty kontroli administracyjnej 42

Rozdział III. Działalność Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 51
3.1. Działalność gwarancyjna Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 51
3.2. Działalność pomocowa Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 64
3.3. Gromadzenie i analiza informacji o bankach 67
3.4. Działalność Bankowego Funduszu Gwarancyjnego a stabilność systemu bankowego w Polsce 69
3.5. Przyszłość Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 71

Zakończenie 74
Bibliografia 76
Spis fotografii 80
Spis rysunków 81
Załącznik I 82
Załącznik II 83

Wstęp

Banki spełniają zasadniczą rolę w funkcjonowaniu gospodarki. Jako instytucje zaufania publicznego, dysponujące środkami dużej liczby podmiotów gospodarczych, wymagają one odpowiedniego systemu regulacji, zapewniającego bezpieczeństwo zgromadzonych depozytów oraz stabilność systemu bankowego.

Stabilność systemu bankowego jest to zdolność systemu do zachowania płynności finansowej oraz poszczególnych jednostek do pokrywania strat i ryzyka, związanego z ich działalnością, z funduszy własnych, a więc do zachowania wypłacalności.

Najważniejszymi instytucjami, powołanymi w celu zapewnienia stabilności systemu bankowego, są: nadzór bankowy oraz system gwarantowania depozytów. Zadaniem nadzoru bankowego jest tworzenie regulacji ostrożnościowych oraz kontrolowanie ich przestrzegania. Natomiast zadaniem systemu gwarantowania depozytów jest ochrona deponentów przed utratą zdeponowanych w banku środków finansowych, w przypadku ogłoszenia upadłości banku.

W niniejszej pracy podjęto próbę ukazania istotę działalności Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Taki też był zasadniczy cel pracy.

Praca składa się z trzech rozdziałów:

Rozdział pierwszy to organizacja i charakter systemu bankowego w Polsce. Rozdział drugi to podstawy teoretyczne gwarantowania depozytów w Polsce oraz Unii Europejskiej (instrumenty polityki pieniężnej). Rozdział trzeci to działalność Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Całość opracowania powstała w oparciu o literaturę fachową, artykuły prasowe, akty prawne oraz źródła ze stron WWW.

Bancassurance w działalności banków

Wstęp 2

Rozdział I. Ogólna charakterystyka systemu bankowego 4
1.1. Istota i funkcje banku 4
1.2. System bankowy 8
1.3. Podstawowe czynności bankowe 11
1.4. Rodzaje banków 15
1.5. Rozwoju bancassurance w wybranych krajach UE 19

Rozdział II. Powiązania banków komercyjnych z firmami ubezpieczeniowymi 24
2.1. Konkurencja między sektorem bankowym a ubezpieczeniowym 24
2.2. Istota i rodzaje powiązań między instytucjami sektora finansowego 27
2.3. Efekty synergii osiągane przez banki i firmy ubezpieczeniowe w wyniku prowadzonej współpracy 34
2.4. Rodzaje powiązań w zakresie bancassurance 43

Rozdział III. Rozwój bancassurance w Polsce 48
3.1. Polskie regulacje prawne dotyczące powiązań bankowo-ubezpieczeniowych 48
3.2. Czynniki rozwoju bancassurance w Polsce 54
3.3. Korzyści osiągane w wyniku realizacji strategii bancassurance 55
3.4. Zagrożenia związane z realizacją strategii bancassurance 57

Rozdział IV. Bancassurance w działalności Kredyt Banku S.A. 61
4.1. Ogólna charakterystyka banku 61
4.2. Przedmiot działalności banku 65
4.3. Organizacja bancassurance w banku 69

Zakończenie 74
Bibliografia 76
Spis rysunków 82
Spis tabel 83
Spis wykresów 84

Wstęp

Zmieniające się w ostatnich latach warunki funkcjonowania banków komercyjnych spowodowały konieczność poszukiwania przez te instytucje nowych, skutecznych możliwości rozwoju, wykraczających poza tradycyjne obszary ich działalności. Proces globalizacji i liberalizacji, rosnący postęp techniczny, w tym szczególnie rozwój nowych technologii informatycznych oraz wysoki poziom konkurencji ze strony różnych instytucji skłoniły środowisko naukowe do dyskusji o nowych kierunkach rozwoju polskiej bankowości, o kształcie jej przyszłości. Jako konkluzja podejmowanych rozważań niejednokrotnie jawi się opinia, iż we współczesnych warunkach działalności banków skuteczna konkurencja z innymi podmiotami możliwa jest przez innowacyjność oferty bankowej.

Niezdolne do zapewnienia sobie odpowiedniego poziomu przychodów z działalności depozytowo-kredytowej banki komercyjne coraz częściej wzbogacają swą tradycyjną aktywność o nowe obszary. Jednym z nich – pozwalającym zniwelować negatywne konsekwencje rezygnacji społeczeństwa z depozytów bankowych, jako sposobu lokowania wolnych środków finansowych – jest wejście na rynek ubezpieczeń.

Powiązania bankowo-ubezpieczeniowe występują obecnie na całym świecie. W Polsce proces ten rozpoczął się w latach 90. dwudziestego wieku i staje się on coraz bardziej popularnym rozwiązaniem stosowanym przez banki komercyjne. Wraz z rozwojem związków banków komercyjnych i firm ubezpieczeniowych, w tym szczególnie powiązań typu bancassurance, na polskim rynku rośnie zainteresowanie środowiska naukowego tą problematyką. W związku z powyższym celem niniejszej pracy była prezentacja powiązań bankowo-ubezpieczeniowych typu bancassurance w działalności banku.

Praca składa się z czterech rozdziałów. Trzy pierwsze rozdziały stanowią rozważania teoretyczne, natomiast rozdział czwarty to empiryczna część niniejszej pracy.

W rozdziale pierwszym dokonano ogólnej charakterystyki systemu bankowego. Na wstępie przedstawiono istotę i funkcje banku oraz system bankowy. W dalszej części rozdziału omówiono podstawowe czynności bankowe oraz zaprezentowano podstawowe rodzaje banków. Pod koniec rozdziału pierwszego omówiono także problematykę rozwoju bancassurance w wybranych krajach Unii Europejskiej.

W rozdziale drugim ukazano powiązania banków komercyjnych z firmami ubezpieczeniowymi. Rozważania rozpoczęto od omówienia konkurencji między sektorem bankowym a ubezpieczeniowym. Następnie wskazano istotę i rodzaje powiązań między instytucjami sektora finansowego oraz omówiono efekty synergii osiągane przez banki i firmy ubezpieczeniowe w wyniku prowadzonej współpracy. Pod koniec rozdziału przedstawiono rodzaje powiązań w zakresie bancassurance.

W rozdziale trzecim ukazano rozwój bancassurance w Polsce. Na wstępie rozważań przedstawiono polskie regulacje prawne dotyczące powiązań bankowo-ubezpieczeniowych. Następnie przedstawiono czynniki rozwoju bancassurance w Polsce. Pod koniec rozdziału trzeciego przedstawiono korzyści i zagrożenia związane z realizacją strategii bancassurance.

W rozdziale czwartym przedstawiono istotę bancassurance w działalności Kredyt Banku S.A. Rozważania rozpoczęto od ogólnej charakterystyki badanego banku. Następnie wskazano przedmiot działalności banku z uwzględnieniem prowadzonej działalności w oferowaniu produktów ubezpieczeniowych bancassurance. W ostatniej części rozdziału czwartego dokonano analizy organizacji bancassurance w Kredyt Banku w latach 2005-2008. Pod koniec rozważań dokonano oceny bancassurance w działalności Kredyt Banku oraz przedstawiono perspektywy.

Praca została napisana w oparciu o dostępną literaturę fachową, raporty i artykuły zamieszczone w prasie i w internecie oraz w oparciu o aktualne akty normatywne i prawne. Ponadto w pracy wykorzystano materiały wewnętrzne Kredyt Banku pochodzące głównie ze Skonsolidowanych Raportów Rocznych.

Badanie zdolności kredytowej przedsiębiorstw i ryzyka kredytowego

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I KREDYT JAKO ŹRÓDŁO DOCHODU BANKU A ZARAZEM ŹRÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA 4
1. KREDYT W GOSPODARCE BANKU 4
1.1. Istota kredytu bankowego 4
1.2. Rola kredytu w finansach banku 6
2. ROLA KREDYTU W FINANSOWANIU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 8
2.1. Formy finansowania działalności gospodarczej 8
2.2. Zapotrzebowanie małych i średnich przedsiębiorstw na kredyt 10
3. RODZAJE KREDYTÓW UDZIELANYCH PODMIOTOM GOSPODARCZYM 13

ROZDZIAŁ II RYZYKO KREDYTOWE BANKU 19
1. ISTOTA ORAZ KLASYFIKACJA RYZYKA KREDYTOWEGO 19
2. POLITYKA KREDYTOWA BANKU A RYZYKO 23
3. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM KREDYTOWYM 27
4. WYBRANE MECHANIZMY OGRANICZANIA RYZYKA KREDYTOWEGO 31
4.1. Tworzenie rezerw celowych 31
4.2. Monitoring kredytowy 33
4.3. Prawne formy zabezpieczania kredytów i aspekty ich stosowania 35

ROZDZIAŁ III METODY OCENY RYZYKA KREDYTOWEGO 40
1. ISTOTA I KLASYFIKACJA METOD OCENY RYZYKA KREDYTOWEGO ZDOLNOŚĆ KREDYTOWA PODMIOTU GOSPODARCZEGO 40
1.1. Istota i kategorie zdolności kredytowej 40
1.2. Źródła informacji do oceny zdolności kredytowej 44
2. METODY OCENY RYZYKA KREDYTOWEGO STOSOWANE PRZEZ BANK 46
2.1. Analiza jakościowa kredytobiorcy 46
2.2. Analiza ilościowa 48
3. SYNTETYCZNA OCENA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ – ANALIZA PUNKTOWA 62

ROZDZIAŁ IV OCENA RYZYKA KREDYTOWEGO 66
1. OCENA RYZYKA KREDYTOWEGO PRZEZ BANK 66
2. OPIS DWÓCH SYSTEMÓW OCENY RYZYKA KREDYTOWEGO: INVEST BANKU I DEUTSCHE BANKU A.G. 68

ZAKOŃCZENIE 83
LITERATURA 86
SPIS TABEL 90
SPIS RYSUNKÓW 91

Wstęp

Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych Polska wkroczyła w proces Transformacji systemowej. Nastąpiła radykalna zmiana dawnej filozofii prowadzenia działalności na nową. Procesowi temu, który objął całokształt stosunków społeczno-ekonomicznych, towarzyszyła przebudowa całego systemu bankowości. Banki stały się odrębnym i samodzielnym ogniwem gospodarki narodowej, wywierając znaczny wpływ na jej funkcjonowanie. Pociągnęło to za sobą konieczność doskonalenia metod i technik operacji bankowych.

Spośród zadań jakie spełniają banki, kredytowanie jest nie tylko najważniejszym ale przede wszystkim najbardziej wymagającym. Działalności kredytowej towarzyszy ryzyko, którego nie sposób uniknąć, gdyż w momencie podejmowania decyzji nie dysponuje się pełną, wiarygodną i pewną informacją. Stąd istotne znaczenie przy podejmowaniu przedsięwzięć tego typu ma stosowanie metod zmniejszających to ryzyko.

W przypadku udzielania długoterminowego kredytu banki stają przed problemem regularnej analizy (aktualizacji) sytuacji kredytobiorcy w czasie spłaty kredytu, gdyż jego sytuacja płatnicza może ulec zasadniczemu pogorszeniu w stosunku do (pozytywnych) przewidywań początkowych. W związku z koniecznością monitorowania sytuacji dłużnika co pewien czas, potrzebne jest narzędzie do szybkiej i wiarygodnej oceny bieżącej sytuacji finansowej. Obecnie do tego celu banki w Polsce używają tak zwanej meto­dy punktowej polegającej na tym, że każde z kryteriów cząstkowych zaliczanych do grupy czynników ilościowych i jakościowych podlega punktowej ocenie w oparciu o normatywne skale punktowe.

Celem pracy jest analiza i ocena systemu badania zdolności kredytowej, stosowanego przez Invest Bank S.A dla oceny ryzyka towarzyszącego udzielaniu kredytów podmiotom gospodarczym.. Wybór podjętego tematu pracy wynika z rosnącej liczby kredytów zaciąganych przez podmioty gospodarcze, a co za tym idzie rosnącego zapotrzebo­wania instytucji kredytowych na doskonalenie metod oceny zdolności kredytowej.  Praca została napisana w oparciu o literaturę przedmiotu, materiały wewnętrzne Invest Bank S.A., zgromadzone dane statystyczne, materiały prasowe oraz własne spostrzeżenia. W pracy zastosowano metody analizy opisowej, porównawczej i graficznej. Składa się z czterech rozdziałów, wstępu i zakończenia.

 

W rozdziale pierwszym zwrócono uwagę na istotę kredytu bankowego jak  również na znaczenie działalności kredytowej banku dla niego samego. Z jednej strony opisana została rola kredytu jaką ogrywa on finansach banku, z drugiej w finansowaniu przedsiębiorczości. Scharakteryzowane zostały również kredyty udzielane podmiotom gospodarczym oraz czynniki determinujące wybór tej właśnie formy finansowania.

W rozdziale drugim poruszony został problem ryzyka kredytowego. Wyjaśniono co należy rozumieć pod pojęciem polityki kredytowej, jakie działania ona wyznacza i z czym się wiąże przyjęta przez bank polityka kredytowa. Omówiono zarządzanie ryzykiem kredytowym. Zaprezentowane zostały również  wybrane mechanizmy ograniczania ryzyka kredytowego, tj. rezerwy celowe, prawne formy zabezpieczania kredytów i aspekty ich stosowania, monitoring kredytowy.

Rozdział trzeci to prezentacja obowiązujących metod oceny zdolności kredytowej oraz zasad jej analizy. Zaprezentowano w nim tradycyjnie wykorzystywane metody oceny wiarygodności kredytowej, tj. metodę punktową, modele scoringowe.

W czwartym rozdziale dokonano analizy porównawczej oceny ryzyka kredytowego na przykładzie Invest Banku i Deutsche Banku A.G..

Całość opracowania powstała w oparciu o literaturę fachową, artykuły prasowe, akty prawne oraz źródła ze stron WWW i materiały wewnętrzne opisywanych banków.

Metody zarządzania ryzykiem kredytowym na rynku kredytów detalicznych

WSTĘP 4

ROZDZIAŁ I. Istota kredytu detalicznego jako operacji bankowej 6
I.1. Pojęcie kredytu detalicznego 6
I.2. Istota i funkcja kredytu 9
I.3. Klasyfikacja kredytów detalicznych 11
I.3.1. Kredyt gotówkowy 12
I.3.2. Kredyt mieszkaniowy 12
I.3.3. Kredyt samochodowy 14
I.3.4. Kredyt konsolidacyjny 16
I.3.5. Kredyt refinansowy 17
I.3.6. Kredyt odnawialny 19
I.3.7. Kredyt w karcie kredytowej 20
I.3.8. Kredyt konsumencki 22

ROZDZIAŁ II. Ocena punktowa jako metoda zarządzania ryzykiem kredytowym 25
II.1. Charakterystyka ryzyka kredytowego 25
II.1.1. Istota ryzyka 29
II.1.2. Zdolność kredytowa 31
II.2. Credit scoring 35
II.2.1. Ewolucja credit scoringu 38
II.3. Klasyfikacja metod credit – scoring 39
II.3.1. Kryteria klasyfikacji credit – scoring 39
II.3.2. Skoring użytkowy 40
II.3.3. Scoring behawioralny 40
II.3.4. Skoring zysku 42

ROZDZIAŁ III. Modele scoringowe 45
III.1. Analiza dyskryminacyjna 50
III.2. Analiza regresji 51
III.3. Drzewo klasyfikacyjne (algorytm RP) 52
III.4. Metoda najbliższego sąsiedztwa 52
III.5. Podsumowanie matematyczne 53
III.6. Sieć neuronowa 53
III.7. Systemy eksperckie 53
III.8. Algorytm genetyczny 54
III.9. Metody opisowe jako uzupełnienie credit-scoring 57

ZAKOŃCZENIE 60
BIBLIOGRAFIA 62

WSTĘP

W ostatnich latach obserwujemy ogromny postęp w dziedzinie nauki i sztuki pomiaru ryzyka kredytowego i zarządzania tym ryzykiem. Główną silą napędową tego procesu było niezadowolenie z tradycyjnych metod pomiaru ryzyka kredytowego oraz z modelu narzuconego przez regulacje Banku Rozliczeń Międzynarodowych (BIS). Aktualne przepisy regulacyjne, opracowane w roku 1988 przez BIS w porozumieniu z bankami centralnymi najbardziej rozwiniętych krajów świata, a wprowadzone w życie w styczniu 1993 roku, przewidują między innymi, że praktycznie wszystkie pożyczki udzielane podmiotom z sektora prywatnego wymagają od banku utrzymywania kapitału równego ośmioprocentowej wartości tych pożyczek, przy czym w żaden sposób nie uwzględnia się: różnic wiarygodności kredytowej między poszczególnymi pożyczkobiorcami z sektora prywatnego ani możliwości zmniejszenia ryzyka kredytowego dzięki dywersyfikacji portfela pożyczek.

Nowe modele wewnętrzne – niektóre z nich są ogólnie dostępne, inne zaś stanowią własność zastrzeżoną – wykorzystują nowatorskie sposoby pomiaru ryzyka kredytowego pożyczki lub portfela pożyczek. Przedmiotem prowadzonej ostatnio w kręgach fachowców debaty jest zakres, w jakim modele wewnętrzne mogą zastąpić modele regulacyjne, oraz ustalenie obszarów pomiaru ryzyka kredytowego i zarządzania nim, w których możliwe jest przejście od modeli regulacyjnych do wewnętrznych (podobna dyskusja, dotycząca ryzyka rynkowego, miała miejsce w roku 1993). Debata ta, prowadzona na bardzo wysokim poziomic merytorycznym, była jednak niedostępna dla wielu zainteresowanych osób – praktyków, studentów, ekonomistów, pracowników instytucji regulacyjnych.

W niniejszej pracy podjęto próbę ukazania istoty metod zarządzania ryzykiem kredytowym na przykładzie kredytów detalicznych. Taki tez był zasadniczy cel opracowania.

Praca składa się z trzech rozdziałów. Rozdział pierwszy wstępny opisuje istotę i pojęcie kredytu bankowego oraz klasyfikację kredytów detalicznych. W rozdziale tym przedstawione są kredyty, które służą do finansowania wydatków indywidualnych konsumentów. Mogą być udzielane w obydwu podstawowych formach realizacji: gotówkowej i bezgotówkowej.

Rozdział drugi opisuje metody zarządzania ryzykiem kredytowym. Ocena ryzyka kredytowego dokonana przez bank w celu podjęcia decyzji kredytowej wyraża się ceną kredytu, która obejmuje oprocentowanie kredytu, koszt kapitału, prowizje za czynności bankowe, premię za ryzyko, marżę negocjowaną oraz ewentualne rabaty i bonifikaty dla stałych klientów. Parametry cenowe kredytu decydują o dochodzie banku z transakcji kredytowej. Celem tego rozdziału jest szczególne zwrócenie uwagi na metodę punktową credit – scoring.

W rozdziale trzecim autor modele scoringowe: analizę dyskryminacyjną, analizę regresji, algorytm RP, metodę najbliższego sąsiedztwa, podsumowanie matematyczne, sieć neuronowa, systemy eksperckie, metody opisowe jako metody uzupełnienie kredyt scoring, formy zabezpieczenia kredytów detalicznych: pojęcie zabezpieczenia i jego funkcja, zabezpieczenia osobiste, zabezpieczenia rzeczowe.

W zakończeniu autor stara się dokonać podsumowań i wniosków wynikających z pracy.

Działalność Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w aspekcie bezpieczeństwa systemu bankowego

Wstęp 3

Rozdział I. Organizacja i charakter systemu bankowego w Polsce 5
1.1. System bankowy jako element systemu finansowego 5
1.2. Struktura systemu bankowego w Polsce 11
1.2.1. Banki komercyjne 14
1.2.2. Banki spółdzielcze 16
1.2.3. Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe 17
1.3. Podmioty nadzorujące działalność banków w Polsce 19
1.4. Wskaźnikowa ocena bezpieczeństwa systemu bankowego 22

Rozdział II. Podstawy teoretyczne gwarantowania depozytów w Polsce oraz Unii Europejskiej 35
2.1. Polska a wymogi unijne w zakresie gwarantowania depozytów 35
2.2. Struktura organizacyjna Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz podstawy prawne jego funkcjonowania 46
2.3. Zakres działania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 52
2.3.1. Działalność gwarancyjna 52
2.3.2. Działalność pomocowa 54
2.3.3. Działalność kontrolna i badawcza 58
2.4. Działalność stabilizacyjna Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 63

Rozdział III. Działalność Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 66
3.1. Działalność gwarancyjna Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 66
3.2. Pożyczki z Funduszu Pomocowego i Funduszu Restrukturyzacji Banków Spółdzielczych 71
3.3. Gromadzenie i analiza informacji o bankach 76
3.4. Działalność Bankowego Funduszu Gwarancyjnego a stabilność systemu bankowego w Polsce 79
3.5. Przyszłość Bankowego Funduszu Gwarancyjnego po przystąpieniu do strefy Euro 82

Zakończenie 85

Bibliografia 87

Spis tabel 92

Spis rysunków 93

Spis wykresów 94

Wstęp

W latach 80. i 90. nastąpiło wiele zmian w obowiązującym systemie prawnym i ekonomicznym państwa. Zmianom tym podlegał także cały system bankowy i jego organizacja. Następowało to stopniowo w drodze kolejnych nowelizacji prawa bankowego, ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz innych ustaw.

W 1994 roku została uchwalona bardzo ważna dla funkcjonowania systemu bankowego ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Ustawa ta wypełniła istotną lukę w ustawodawstwie bankowym. Jej brak był jedną z przyczyn trudności rozwojowych systemu bankowego, głównie banków komercyjnych.

Głównym celem działalności Bankowego Funduszu Gwarancyjnego jest umacnianie wiarygodności banków oraz stabilności polskiego systemu bankowego poprzez gwarantowanie środków pieniężnych zgromadzonych przez osoby fizyczne i prawne do wysokości określonej ustawą oraz udzielanie zwrotnej pomocy finansowej na samodzielną sanację bankom o zagrożonej wypłacalności, bądź bankom o dobrej kondycji finansowej w celu przejęcia banków zagrożonych. Do uprawnień i obowiązków funduszu należy ponadto gromadzenie i analizowanie informacji o sytuacji finansowej banków- tak, aby z dostatecznym wyprzedzeniem identyfikować potencjalne zagrożenia.

Z powyższego wynika, że działalność Bankowego Funduszu Gwarancyjnego ma bardzo szeroki zakres. Celem niniejszej pracy było ukazanie w wpływu działalności BFG na stabilność systemu bankowego, oraz ukazanie perspektyw rozwojowych w związku z przystąpieniem do strefy euro.
Praca składa się z trzech rozdziałów.

Rozdział pierwszy stanowi wstęp do rozważań. Ukazano w nim organizację i charakter systemu bankowego w Polsce. Omówiono system bankowy jako elementu systemu finansowego oraz strukturę systemu bankowego, ze szczególnym uwzględnieniem banków komercyjnych, banków spółdzielczych oraz Spółdzielczych Kas Oszczędności. Ponadto w rozdziale tym przeanalizowano także system bankowy pod względem bezpiecznego funkcjonowania, z wykorzystaniem analizy wskaźnikowej oraz omówiono rolę podmiotów systemu finansowego z punktu widzenia nadzoru.

Rozdział drugi ukazuje podstawy teoretyczne gwarantowania depozytów w Polsce oraz w Unii Europejskiej. Na wstępie tej części pracy omówiono polskie i unijne wymogi w zakresie gwarantowania depozytów. Przedstawiono także strukturę organizacyjną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz podstawy jego funkcjonowania. W dalszej części rozdziału przeanalizowano zakres działania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z uwzględnieniem jego działalności gwarancyjnej, pomocowej oraz kontrolnej badawczej. Na koniec omówiono działalność stabilizacyjną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

W rozdziale trzecim przeprowadzono analizę działalności Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Na wstępie analizy zbadano działalność gwarancyjną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na przełomie czterech ostatnich lat. Następnie przeanalizowano pożyczki z Funduszu Gwarancyjnego i Funduszu Restrukturyzacji Banków Spółdzielczych oraz omówiono gromadzenie i analizę informacji o bankach. Podsumowaniem przeprowadzonej analizy było sformułowanie wniosków odnoście działalności BFG oraz jego wpływu na stabilność systemu bankowego a także ukazano przyszłość BFG po przystąpieniu do strefy euro.

Praca została napisana w oparciu o dostępną literaturę fachową, raporty i artykuły zamieszczone w prasie i w Internecie oraz w oparciu o aktualne akty normatywne i prawne.

naliza i ocena metodologii badania zdolności kredytowej klientów instytucjonalnych

WSTĘP 4

ROZDZIAŁ I. DZIAŁALNOŚĆ KREDYTOWA BANKU 6
1.1. Kredyty bankowe i ich funkcje 6
1.2. Rodzaje kredytów bankowych 10
1.3. Formy kredytowania działalności bieżącej 17
1.3.1. Kredyty w rachunku bieżącym 17
1.3.2. Kredyty w rachunku kredytowym 19
1.3.3. Kredyty dyskontowe 22
1.3.4. Kredyty akceptacyjne 23
1.3.5. Usługi Factoringowe 24

ROZDZIAŁ II. ISTOTA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ I RYZYKA KREDYTOWEGO 26
2.1. Natura i źródła ryzyka kredytowego 26
2.2. Sterowanie ryzykiem kredytowym 32
2.3. Ocena zdolności kredytowej – pojęcie, zasady, kryteria, zakres 37
2.4. Źródła i narzędzia pozyskiwania informacji o kredytobiorcach 42

ROZDZIAŁ III. SYSTEM OCENY ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANKU BPH S.A. 49
3.1. Istota zdolności kredytowej i podstawowe zasady jej analizy 49
3.2. Wniosek o kredyt i źródła informacji do oceny zdolności kredytowej 55
3.3. Ocena formalnoprawna zdolności kredytowej 56
3.4. Ocena merytoryczna zdolności kredytowej 58

ROZDZIAŁ IV. ANALIZA PRZEDSIĘBIOROSTWA WILBO S.A. DLA POTRZEB OCENY RYZYKA KREDYTOWEGO 70
4.1. Ogólna charakterystyka analizowanego przedsiębiorstwa 70
4.2. Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji o sytuacji finansowej 72
4.3. Ocena formalnoprawna zdolności kredytowej przedsiębiorstwa 75
4.4. Ocena merytoryczna zdolności kredytowej przedsiębiorstwa 78

ZAKOŃCZENIE 89
BIBLIOGRAFIA 91
SPIS RYSUNKÓW 95
SPIS WYKRESÓW 96
SPIS TABEL 97

Zastosowanie i problemy wdrożeniowe podpisu elektronicznego

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. GENEZA I ZAKRES POJĘCIOWY PODPISU ELEKTRONICZNEGO 5
1. Geneza podpisu elektronicznego 5
2. Hierarchia podpisów elektronicznych 8
3. Podpis elektroniczny wobec podpisu własnoręcznego 10
3.1. Podpis własnoręczny 10
3.2. Cechy wspólne podpisu elektronicznego i własnoręcznego 12
4. Zasady tworzenia elektronicznego podpisu cyfrowego 15
4.1. Kryptografia symetryczna i asymetryczna 15
4.1.1. Kryptosystemy symetryczne 16
4.1.2. Kryptosystemu asymetryczne 17
4.2. Mechanizm funkcjonowania elektronicznego podpisu cyfrowego 20
4.2.1. Podpis elektroniczny 20
4.2.2. Procedura tworzenia elektronicznego podpisu cyfrowego 21

ROZDZIAŁ II. ISTOTA INFRASTRUKTURY KLUCZA PUBLICZNEGO 24
1. Pojęcie infrastruktury 24
1.1. Instalacje strukturalne 24
1.2. Mechanizm udostępniania aplikacji 25
1.3. Wskaźniki ekonomiczne 28
2. Definicja Infrastruktury Klucza Publicznego 30
2.1. Urząd Certyfikacji 30
2.2. Certyfikat Klucza Publicznego 30
2.3. Hierarchia urzędów certyfikacyjnych 32
3. Usługi PKI 34
3.1. Podstawowe usługi PKI 34
3.2. Dodatkowe usługi PKI 39

ROZDZIAŁ III. PODPIS ELEKTRONICZNY W PRAKTYCE 46
1. Wydawanie Certyfikatu 46
1.1. Certyfikaty i ich struktura 46
1.2. Weryfikacja i formaty certyfikatów 47
1.3. Regulaminy certyfikacji 48
1.4. Uzyskanie Osobistego Certyfikatu 50
2. Zarządzanie kluczami i certyfikatami 51
2.1. Faza inicjująca 51
2.2. Faza wydawania 56
2.3. Faza unieważniania 58
3. Konfigurowanie programu MS Outlook Express 60
3.1. Charakterystyka programu MS Outlook Express 60
3.2. Zasady konfigurowania programu MS Outlook Express 60
4. Import certyfikatów 61
5. Podpisywanie i szyfrowanie wiadomości przez MS Outlook Express 62
5.1. Podpisywanie wiadomości 62
5.2. Szyfrowanie wiadomości 62
6. Bariery wdrożeniowe 63

ROZDZIAŁ IV. PODSTAWY METODOLOGICZNE BADAŃ WŁASNYCH 66
1. Przedmiot i cel badań 66
2. Problemy i hipotezy badawcze 72
2.1. Problemy badawcze 72
2.2. Hipotezy badawcze 75
3. Metoda, technika i narzędzie badań 77
3.1. Metoda badań 77
3.1. Technika badań 78
3.3. Narzędzie badań 81
4. Teren badań 83
4.1. Rys historyczny firmy (np. Loma Polska Sp. z o.o.) 83
4.2. Struktura organizacyjna i stan zatrudnienia 83
4.3. Przedmiot działalności 83
5. Charakterystyka próby badawczej 85

ROZDZIAŁ V. WYKORZYSTANIE PODPISU ELEKTRONICZNEGO W FIRMIE X W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH 87
1. Zastosowanie podpisu elektronicznego 87
2 Wnioski 98

ZAKOŃCZENIE 100

BIBLIOGRAFIA 103

SPIS TABEL 106

SPIS RYSUNKÓW 107

ANEKS 108

WSTĘP

Nie ma wątpliwości, że technologii infrastruktury klucza publicznego (PKI) towarzyszy wiele nadziei, a od kilku lat poświęca się jej dużo uwagi. Praktycznie każdego dnia pojawiają się nowe periodyki, dzienniki branżowe i doniesienia z konferencji poświęcone tej tematyce. Słyszymy i czytamy o bardzo obiecujących właściwościach usług weryfikacji tożsamości oraz zapobiegania wypieraniu się autorstwa, realizowanych za pomocą mechanizmów podpisu cyfrowego, jak również gwarantowania poufności i zarządzania kluczami szyfrującymi- zbudowanych na bazie kryptografii symetrycznej i asymetrycznej. Wszystkie wymienione pojęcia odnoszą się do technologii PKI, przeto nie może dziwić pogląd wielu ludzi, że jej wprowadzenie stanie się podstawą powszechnego i bezpiecznego handlu elektronicznego.

Podpis elektroniczny jest to technologia, która za pomocą technologii teleinformatycznych służy do identyfikacji biorących udział w wymianie dokumentów stron. Innym jej zadaniem (nie mniej ważnym) jest zabezpieczenie integralności wymienianych danych. Podpis elektroniczny to technologia trudna do złamania i obejścia. Jej cechy oraz funkcje powodują, iż podpis elektroniczny stał się odpowiednikiem tradycyjnego podpisu w środowisku cyfrowym.

Chociaż teoretyczne fundamenty infrastruktury klucza publicznego powstały ponad dwie dekady temu, z chwilą wynalezienia szyfrowania kluczem publicznym, komercyjne rozwiązania z tej dziedziny liczą sobie zaledwie kilka lat. To, co rozpoczęła garść producentów, podejmują dziesiątki, a może nawet setki przedsiębiorstw oferujących różne formy usług PKI. Zapotrzebowanie rynku na ich produkty szybko rośnie i wszystko wskazuje, że taki trend utrzyma się najbliższej przyszłości.

Technologie oparte na szyfrowaniu asymetrycznym są jeszcze ciągle młode i zbyt wiele rozwiązań okrywa tajemnica. Taka sytuacja jest przyczyną irytującego rozpowszechniania się sprzecznych dokumentacji, standardów i autorskich rozwiązań producentów. Jak się wydaje, nie ma również żadnego wyczerpującego opracowania tematyki PKI, które byłoby dobrym wprowadzeniem do najważniejszych koncepcji i podstaw technologii.

Głównym celem wprowadzenia do systemów prawnych nowej instytucji – podpisu elektronicznego jest wykorzystywanie go w umowach zawieranych przez Internet i stworzenie elektronicznych czynności prawnych. Założeniami wszystkich regulacji prawnych jest zrównanie podpisu elektronicznego i własnoręcznego oraz zapewnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa przy przesyłaniu danych drogą elektroniczną. Podpis elektroniczny powinien również zapewnić możliwość zawierania kontraktów o charakterze internacjonalnym.

Celem niniejszej pracy jest ukazanie praktyki wykorzystania podpisu elektronicznego na przykładzie firmy X.

Praca składa się z pięciu rozdziałów:

Rozdział pierwszy zawiera genezę i zakres pojęciowy podpisu elektronicznego.

W rozdziale drugim ukazano istotę infrastruktury klucza publicznego.

Aspekty dotyczące podpisu elektronicznego w praktyce przedstawiono w trzecim rozdziale pracy.

Rozdział czwarty zawiera podstawy metodologiczne badań własnych.
Analiza wyników badań własnych oraz wnioski ukazane zostały w piątym rozdziale pracy.

Zarządzanie zdolnością kredytową w działalności banku PKO BP S.A.

Wstęp 3

Rozdział I. Istota zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego 5
1.1. Natura i źródła ryzyka kredytowego 5
1.1. Ryzyko strategiczne 7
1.2. Ryzyko operacyjne 8
1.3. Najważniejsze rodzaje ryzyka bankowego z uwzględnieniem ryzyka kredytowego. 9
1.2. Zarządzanie ryzykiem kredytowym 22
1.3. Ocena zdolności kredytowej – pojęcie, zasady, kryteria, zakres 26
1.4. Metody oceny zdolności kredytowej osób fizycznych 31

Rozdział II. Źródła i narzędzia pozyskiwania informacji o kredytobiorcach indywidualnych 36
2.1. Ośrodek międzybankowej informacji gospodarczej przy związku banków polskich 36
2.1.1. Międzybankowa Informacja Gospodarcza – Dokumenty zastrzeżone 36
2.1.2. Bankowy rejestr klientów nierzetelnych 37
2.2. Biuro informacji kredytowej S. A. – bank danych dla banków 37
2.3. Scoring – punktowa ocena wiarygodności kredytowej 42
2.3.1. Miejsce scoringu aplikacyjnego w ocenie kredytowej klienta 43
2.3.2. Wady i zalety stosowania scoringu aplikacyjnego 45

Rozdział III. Działalność kredytowa banku na przykładzie PKO BP S.A. w aspekcie zarządzania ryzykiem i zdolnością kredytową 47
3.1. Ogólna charakterystyka działalności Banku 47
3.2. Warunki przyznawania kredytów 52
3.3. Charakterystyka ofert kredytowych i produktów 56
3.4. Analiza działalności kredytowej. Zarządzanie ryzykiem i zdolnością kredytową 72

Zakończenie 83
Bibliografia 85
Spis tabel i rysunków 87

Wstęp

Przedmiotem polityki rynkowej banku są decyzje z zakresu kierowania i regulowania działań rynkowych, kształtujące popyt aktualnych i potencjalnych uczestników rynku, od czego ostatecznie uzależniona jest konkretna realizacja oferty usług banku. Pozycja bankowej polityki rynkowej jako części składowej polityki banku w ostatnim czasie uległa znacznemu przewartościowaniu, co związane jest ze zmieniającymi się warunkami w zakresie konkurencji i dostosowaniem do zmienionego układu uwarunkowań.

Konieczność wykazania zdolności kredytowej przez kredytobiorców może być przez niektórych odbierana jako szykana. Należy jednak pamiętać, że bank – tak jak każdy podmiot posiadający środki pieniężne, nie odda posiadanych środków osobie, która nie gwarantuje spłaty kredytu. Środki, które bank przeznacza na kredyty pochodzą najczęściej z lokat bankowych deponowanych przez inne podmioty korzystające z usług banku.

Konieczność wykazania się zdolnością kredytową może więc być postrzegana jako zabezpieczenie interesów deponentów środków pieniężnych – zagrożenie spłaty kredytu przez nierzetelnego kredytobiorcę stanowi w pewnym sensie zagrożenie dla deponentów, którzy w dobrej wierze i w nadziei na zwrot z niewielkim, ale jednak zyskiem, powierzyli bankom swe pieniądze.

Uchwycenie i ocena ryzyka kredytowego stanowi rdzeń decyzji o przyznaniu kredytu. Brane pod uwagę cele są pochodną wyznaczonych przez bank celów nadrzędnych i traktowane są jako „podcele”. Służą jako odniesienie dla przyjęcia lub odrzucenia wniosku kredytowego. Celem badania zdolności kredytowej jest zapewnienie jak najwyższego prawdopodobieństwa spłaty kredytu. Zasadniczo decyzje kredytowe są podejmowane przy posiadaniu niepełnych informacji.
Z owej niepewności co do przyszłej sytuacji wynika ryzyko kredytowe. Decyzje kredytowe mogą być zatem określone jako decyzje podejmowane w warunkach niepewności, w których występuje ryzyko podjęcia niewłaściwej decyzji. Z tego też powodu powinno wchodzić w grę jedynie takie zaangażowanie, które odpowiada polityce banku. Ponadto muszą być wzięte pod uwagę przy udzielaniu kredytu szczególne uwarunkowania wynikające z prawa i specyfiki działalności banków.

Celem niniejszej pracy jest ukazanie istoty oferty kredytowej Banku z zaakcentowaniem zarządzania ryzykiem i zdolnością kredytową.

Metodą badawczą wykorzystaną dla potrzeb opracowania jest analiza dokumentów i materiałów wewnętrznych Banku PKO BP S.A.

Praca składa się z trzech rozdziałów:

Rozdział pierwszy przedstawia naturę zdolności kredytowej oraz ryzyka kredytowego. Przedstawiono tu także aspekty związane ze zarządzaniem ryzykiem kredytowym oraz z oceną zdolności kredytowej.

W rozdziale drugim przedstawiono źródła pozyskiwania informacji o kredytobiorcach indywidualnych.

Zasady działalności kredytowej PKO BP S.A. w aspekcie zarządzania ryzykiem i zdolnością kredytową ukazane zostały w ostatnim- trzecim- rozdziale pracy. Rozdział ten zawiera ogólną charakterystykę omawianego banku. Ukazano tu także warunki przyznawania kredytów, charakterystykę ofert kredytowych oraz analizę działalności kredytowej z uwzględnieniem zarządzania ryzykiem i zdolnością kredytową Banku.

Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem

Wstęp 3

Rozdział I. Przedsiębiorstwo jako podmiot gospodarczy funkcjonujący w gospodarce rynkowej 4
1.1. Przedsiębiorstwo jako podmiot gospodarczy 4
1.1.1. Pojęcie przedsiębiorstwa 4
1.1.2. Formy prawno-organizacyjne przedsiębiorstwa 8
1.1.3. Łączenie przedsiębiorstw 11
1.2. Wpływ polityki gospodarczej państwa na działalność przedsiębiorstwa 13
1.2.1. Cele i formy interwencjonizmu w gospodarce rynkowej 13
1.2.2. Rola państwa w gospodarce rynkowej i jego wpływ na przebieg i rozwój procesów gospodarczych w przedsiębiorstwie 22

Rozdział II. Usługi bankowe w kierowaniu rozwojem przedsiębiorstwa 26
2.1. Podstawowe usługi w ramach bankowości korporacyjnej 26
2.2. Weksle i czeki w rozliczeniach przedsiębiorstw 32
2.3. Rola banków w rozliczaniu transakcji krajowych 33
2.4. Rola banków w rozliczaniu transakcji zagranicznych 36
2.5. Przedsiębiorstwo jako klient banku inwestycyjnego 38
2.6. Przedsiębiorstwo jako klient banku hipotecznego 43
2.7. Wpływ usług bankowych na rozwój przedsiębiorstwa 46

Rozdział III. Kredyty bankowe w działalności gospodarczej polskich przedsiębiorstw w okresie transformacji. Doświadczenia przedsiębiorstw na przykładzie programów restrukturyzacyjnych Narodowych Funduszy Inwestycyjnych 49
3.1. Charakterystyka kredytów bankowych oferowanych przedsiębiorstwom 49
3.2. Rola kredytów w finansowaniu przedsiębiorczości 57
3.3. Wyznaczniki kosztu kredytu 60
3.4. Wpływ finansowania nakładów inwestycyjnych przez banki na rozwój polskiej przedsiębiorczości – podsumowanie 62

Zakończenie 66
Bibliografia 67

Spis rysunków 72

Spis tabel 72

Współpraca małych i średnich przedsiębiorstw z bankiem

Wstęp 2

Rozdział I. Sektor małych i średnich przedsiębiorstw 4
1.1. Charakterystyka sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 4
1.2. Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw 12
1.3. Bariery rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości 16

Rozdział II. MSP i bank 21
2.1. Rodzaje banków 21
2.2. Konieczność współpracy przedsiębiorstwa z bankiem 25
2.3. Kryteria wyboru banku przez małe i średnie przedsiębiorstwa 27
2.4. Usługi bankowe dla MSP 32
2.5. Współpraca w zakresie kredytowania działalności gospodarczej 36
2.6. Rodzaje i formy kredytów 42

Rozdział III. Analiza kredytów bankowych dla sektora MSP na przykładzie BRE Bank S.A. 49
3.1. Charakterystyka BRE Banku 49
3.2. Oferta BRE Banku 52
3.3. Pakiety przeznaczone dla MSP 54
3.4. Analiza kredytów bankowych dla MSP w latach 2004-2006 61

Zakończenie 68
Bibliografia 71
Spis rysunków 74
Spis tabel 75
Spis wykresów 76