Prace dyplomowe z dziedziny: Bankowość

prace dyplomowe z bankowości – prace magisterskie i prace licencjackie z zakresu bankowości

Analiza i ocena zabezpieczeń bankowości elektronicznej

WSTĘP 3
1. GENEZA I ISTOTA BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ 5
1.1. Pojęcia bankowości elektronicznej 5
1.2. Historia rozwoju bankowości elektronicznej na świecie z uwzględnieniem realizowanych strategii 15
1.3. Historia rozwoju bankowości elektronicznej w Polsce 20
2. BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA W PRAKTYCE 26
2.1. Usługi bankowości elektronicznej 26
2.2. Formy bankowości elektronicznej 31
2.2.1. Karty bankowe 31
2.2.2. Bankowość telefoniczna 34
2.2.3. Home banking 36
2.2.4. Bankowość internetowa 37
2.2.5. Bankowość terminalowa 38
2.3. Analiza rynku bankowości internetowej w Polsce 40
3. KWESTIA BEZPIECZEŃSTWA W BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ 46
3.1. Specyfikacja zagrożeń 46
3.2. Typologia zabezpieczeń 51
3.2.1. Kryptografia kluczy prywatnych 51
3.2.2. Kryptografia kluczy publicznych 53
3.2.3. Narzędzia zabezpieczania działalności systemów informatycznych 55
3.3. Bezpieczeństwo transakcji w banku internetowym 61
3.4. Bezpieczeństwo danych 68
3.5. Zabezpieczenia w e-bankowości- zakres praktyczny 74
3.5.1. Analiza zabezpieczeń bankowości elektronicznej 74
3.5.2. Wnioski 81
PODSUMOWANIE 83
BIBLIOGRAFIA 85
SPIS TABEL 88
SPIS RYSUNKÓW 89

Zarządzanie ryzykiem kredytowym banku

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. Podstawy teoretyczne systemu kredytowania 5
1.1. Istota i definicja kredytu 5
1.2. Rodzaje, formy kredytów 9
1.3. Ogólna charakterystyka systemu kredytowego 16
1.4. Prawne regulacje kredytowania 22

ROZDZIAŁ II. Metody zarządzania ryzykiem kredytowym 27
2.1. Istota ryzyka kredytowego 27
2.2. Metody analizy i oceny ryzyka 33
2.3. Ocena zdolności kredytowej jako metoda ograniczania ryzyka kredytowego 38
2.4. Pozostałe działania i mechanizmy służące ograniczaniu ryzyka kredytowego 44

ROZDZIAŁ III. Model zarządzania ryzykiem kredytowym w BRE BANK S.A. 48
3.1. Organizacja BRE BANK S.A. 48
3.1.1. Oferta kredytowa BRE Banku 55
3.1.2. Stan kredytów, pożyczek oraz rezerw na ryzyko kredytowe 57
3.2. Organizacja zarządzania ryzykiem kredytowym 62
3.3. Zarządzanie ryzykiem kredytowym 64

ZAKOŃCZENIE 76

BIBLIOGRAFIA 79

SPIS TABEL 82

SPIS WYKRESÓW 83

SPIS SCHEMATÓW 84

Zarządzanie ryzykiem w banku PEKAO SA

Wstęp 3
Rozdział I. 6
1.1. Pojęcie ryzyka bankowego i przyczyny jego występowania 6
1.2. Rodzaje ryzyka bankowego 9
1.3. Nadzór bankowy 14
1.4. Regulacje nadzorcze banku 16
1.5. Zarządzanie ryzykiem bankowym 24
Rozdział II 29
2.1. Ryzyko kredytowe 29
2.1.1 Pojęcie i rodzaje ryzyka kredytowego 29
2.1.2. Metody kwantyfikacji ryzyka kredytowego 31
2.1.2.1. Ryzyko pojedynczego kredytu 32
2.1.2.1.1. Metoda punktowa 34
2.1.2.1.2. Analiza dyskryminacji 36
2.1.2.1.3. Wewnętrzne ratingi kredytowe 37
2.1.2.2. Ryzyko portfela kredytowego 37
2.2. Ryzyko rynkowe 40
2.2.1. Pojęcie i rodzaje ryzyka rynkowego 40
2.2.2. Metody kwantyfikacji ryzyka rynkowego 41
2.2.2.1. Metoda wariancji-kowariancji 44
2.2.2.2. Metoda symulacji historycznej 45
2.2.2.3. Metoda Symulacji Monte Carlo 45
2.3. Ryzyko stopy procentowej 46
2.3.1. Pojęcie i rodzaje ryzyka stopy procentowej 46
2.3.2. Metody pomiaru ryzyka stopy procentowej 47
2.3.2.1. Analiza luki 47
2.3.2.2. Metoda elastyczności stopy procentowej 50
2.3.2.3. Modele symulacyjne 52
2.3.2.4. Metoda analizy okresowej 53
2.4. Ryzyko płynności 53
2.4.1. Pojęcie i rodzaje ryzyka płynności 53
2.4.2. Metody kwantyfikacji ryzyka płynności 55
2.4.2.1. Metoda puli zasobów finansowych 56
2.4.2.2. Metoda konwersji zasobów finansowych 57
2.4.2.3. Metoda aktywnego zarządzania pasywami 58
2.4.2.4. Metoda sekuratyzacji należności kredytowych 58
Rozdział III 59
3.1. Model zarządzania ryzykiem w Banku Pekao SA 59
3.2. Cele zarządzania ryzykiem w Banku Pekao SA 61
3.3. Instrumenty zarządzania ryzykiem w Banku Pekao SA 62
3.3.1. Limity wewnętrzne 62
3.3.2. Plany awaryjne 67
3.4. Analiza wpływu tworzonych rezerw na wynik finansowy Banku Pekao SA 68
3.5. Współczynnik wypłacalności jako ocena sytuacji finansowej Banku Pekao SA 73
Zakończenie 74
Bibliografia 77
Spis tabel 80
Spis rysunków 81

Zarządzanie ryzykiem bankowym w PKO BP

Wstęp 5
Rozdział pierwszy
Ryzyko bankowe 7
1.1. Pojęcie ryzyka bankowego 7
1.2. Istota i rodzaje ryzyka bankowego 12
1.3. Zarządzanie ryzykiem bankowym 16
Rozdział drugi
Zarządzanie ryzykiem kredytowym 24
2.1. Pojęcie zarządzania ryzykiem kredytowym 24
2.2. Podstawowe formy zabezpieczeń 28
2.2.1. Zabezpieczenia osobiste 29
2.2.1.1. Poręczenie według prawa cywilnego 29
2.2.1.2. Poręczenie według prawa wekslowego 30
2.2.1.3. Przystąpienie do długu 33
2.2.1.4. Pełnomocnictwo 34
2.2.2. Zabezpieczenia rzeczowe 35
2.2.2.1. Zastaw ogólny i bankowy zastaw rejestrowy 35
2.2.2.2. Przewłaszczenie na zabezpieczenie 36
2.2.2.3. Blokada środków na rachunku 37
2.2.2.4. Cesja należności 39
2.2.2.5. Kaucja 39
2.2.2.6. Hipoteka 41
2.3. Badanie i ocena zdolności kredytowej 42
2.3.1. Metody analityczne 42
2.3.2. Scoring jako podstawowy instrument oceny ryzyka kredytowego 46
2.3.3. Monitoring kredytowy 47
Rozdział trzeci
Metodyka oceny ryzyka kredytowego w PKO Banku Polskim S.A. 50
3.1. Informacje wykorzystane do oceny ryzyka 50
3.1.1. Źródła informacji 51
3.1.2. Weryfikacja informacji 54
3.1.3. Weryfikacja realności prognoz 55
3.1.4. Przepływy pieniężne klienta 58
3.2. Kryteria oceny ryzyka 59
3.2.1. Ocena wstępna 59
3.2.2. Syntetyczna ocena ryzyka kredytowego 65
3.2.3. Klasyfikacja ekspozycji kredytowych 67
Zakończenie 74
Bibliografia 75
Spis tabel 78

Zarządzanie marką banku na przykładzie BPH

Wstęp 3

Rozdział 1. Marka – podstawowe pojęcia i definicje 5
1.1. Pojęcie i istota marki 5
1.2. Znaczenie marki dla firmy 10
1.3. Charakterystyka głównych typów marek 16
1.4. Kształtowanie marki 22

Rozdział 2. Wpływ marki na powodzenie produktu na rynku 29
2.1. Pojęcie silnej marki i korzyści dla producenta płynące z faktu jej posiadania 29
2.2. Lojalność klienta wobec marki 33
2.3. Wzrost wielkości sprzedaży i wydłużenie cyklu życia produktu za pomocą marki 38
2.4. Wpływ marki na postrzeganie produktu na rynku 45

Rozdział 3. Dylematy zarządzania marką w banku 52
3.1. Istota i korzyści ze stosowania marek 52
3.2. Rola wizerunku marki 56
3.3. Pozycjonowanie marek produktów 63
3.4. Wybór strategii marki 66

Rozdział 4. Wykorzystanie instrumentów public relations stosowanych w marketingu bankowym 72
4.1. Analiza stosowanej praktyki marketingowej w bankach 72
4.2. Proces komunikacji z klientem na rynku usługi bankowej 80
4.3. Środki public relations i ich wykorzystanie w marketingu bankowym 81
4.4. Kreowanie marki w wybranych bankach 85

Rozdział 5. Postrzeganie wizerunku marki Banku BPH S. A. przez klientów – badania ankietowe 91
5.1. Charakterystyka Banku BPH S. A. 91
5.2. Uzasadnienie, zakres i przebieg badania ankietowego 98
5.3. Prezentacja wyników badania ankietowego 103
5.4. Ocena wyników badania ankietowego 109

Zakończenie 112

Bibliografia 114

Spis tabel 118

Spis wykresów 119

Spis rysunków 120

Spis fotografii 121

Załącznik 122

Zarys i perspektywy rozwoju kart płatniczych w Polsce. Uwarunkowania i problemy

Wstęp

Rozdział I. Historia elektronicznych instrumentów płatniczych
1.1. Pojęcie elektronicznego instrumentu płatniczego, karty płatniczej i instrumentu pieniądza elektronicznego. Terminologia
1.2. Zastępowanie pieniądza gotówkowego przez bezgotówkowe formy zapłaty
1.3. Powstanie rynku elektronicznych instrumentów płatniczych
1.4. Zakres obowiązujących regulacji normatywnych

Rozdział II. Podmioty biorące udział w procesie zapłaty
2.1. Posiadacze elektronicznych instrumentów płatniczych
2.2. Akceptanci zapłaty kartą płatniczą
2.3. Wydawcy elektronicznych instrumentów płatniczych
2.4. Organizacje (systemy) elektronicznych instrumentów płatniczych

Rozdział III. Istota karty płatniczej
3.1. Opis karty
3.2. Ważność karty
3.3. Typy kart
3.3.1. Karty kredytowe
3.3.2. Karty debetowe
3.3.3. Karty charge
3.3.4. Karty pre-paid
3.3.5. Commbined cards
3.4. Opłaty i prowizje
3.5. Karty magnetyczne, mikroprocesowe i wirtualne

Rozdział IV. Historia rynku kart płatniczych w Polsce
4.1. Rozwój międzynarodowych systemów kart płatniczych w Polsce
4.2. Krajowe systemy kart płatniczych
4.2.1. Systemy kart bankowych.
4.2.2. Systemy kart handlowych

Rozdział V. Stan i perspektywy rozwoju kart płatniczych w Polsce
5.1. „Status” karty płatniczej
5.2. Dynamika rozwoju kart płatniczych
5.3. Trudności i zagrożenia związane z rozwojem kart płatniczych
5.4. Szanse rozwoju kart płatniczych

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
Załączniki

Wybrane aspekty współpracy przedsiebiorstwa z bankiem

pierwszy rozdział pracy dyplomowej

Rozdział I. Bank jako pośrednik finansowy 2
1.1. Cele i funkcje banku komercyjnego 2
1.1.1. Bank komercyjny jako pośrednik finansowy 4
1.1.2. Bank komercyjny jako przedsiębiorstwo bankowe 7
1.1.3. Bank komercyjny jako instytucja zaufania publicznego 9
1.2. Polityka banków w zakresie wyboru obszarów biznesowych 10
1.3. Polityka produktowa banku jako element relacji bank – przedsiębiorstwo 18
1.3.1. Rachunek bankowy 22
1.3.2. Rozliczenia bezgotówkowe 23
1.3.3. Rozliczenia pieniężne 28
1.3.4. Kredyt inwestycyjny 29

Weksel jako forma zabezpieczenia kredytów konsumpcyjnych w bankach

Wstęp 4
Rozdział I. Kredyt konsumpcyjny i jego rodzaje oraz znaczenie w gospodarce rynkowej 6
1.1. Kredyt bankowy i jego funkcje w gospodarce rynkowej 7
1.2. Pojecie i ogólna charakterystyka kredytu 11
1.3. Cechy charakterystyczne umowy kredytu bankowego 13
1.4. Klasyfikacja kredytów 14
1.4.1. Kredyty w rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym w świetle literatury przedmiotu 17
1.4.2. Kredyty ratalne 19
1.4.3. Kredyty gotówkowe 21
1.4.4. Kredyty lombardowe 22
Rozdział II. Charakterystyka kredytów konsumpcyjnych. 24
2.1. Definicja kredytu konsumpcyjnego 27
2.1.1. Kredyty gotówkowe 37
2.1.2. Kredyty bezgotówkowe 38
2.3. Ogólne zasady i tryb udzielania kredytów konsumpcyjnych 40
2.4. Najczęściej stosowane formy zabezpieczeń kredytów konsumpcyjnych 43
2.4.1. Zabezpieczenia osobiste 44
2.4.2. Zabezpieczenia rzeczowe 46
Rozdział III. Charakterystyka weksla w aspekcie zabezpieczeń wierzytelności banków 51
3.1. Weksel jako forma zabezpieczenia kredytów konsumpcyjnych 55
3.2. Weksel własny in blanco 56
3.3. Elementy weksla in blanco 59
3.4. Funkcje weksli w obrocie gospodarczym 63
3.5. Warunki przyjęcia weksla własnego in blanco na zabezpieczenie wierzytelności banku 65
3.6. Wnioski dotyczące zabezpieczeń w formie weksla in blanco w kredytach konsumpcyjnych i wpływ na ryzyko bankowe 66
Rozdział IV. Poręczenie wekslowe (awal) jako forma zabezpieczeń w kredytach konsumpcyjnych. 68
4.1. Charakterystyka poręczenia wekslowego i formy 69
4.2. Poręczyciel wekslowy (awalista) jako forma zabezpieczeń w kredytach konsumpcyjnych 71
4.3. Wskazówki praktyczne w zakresie zastosowania poręczenia wekslowego 74
4.4. Zakres odpowiedzialności poręczyciela wekslowego udzielonego przez osoby prawne i fizyczne 76
4.5. Wnioski praktyczne dotyczące formułowania deklaracji poręczyciela do weksla w zakresie zabezpieczeń wierzytelności banków 78
Zakończenie 83
Bibliografia 85
Wykaz czasopism 86
Spis rysunków i wzorów 88
Spis tabel 89
Załącznik 1 Instrukcja „Prawne zabezpieczenie wierzytelności PKO BP SA – weksel własny 90
Załącznik 2 Instrukcja Prawne zabezpieczenie wierzytelności PKO BP SA – poręczenia wekslowe 97

Ryzyko kredytowe i sposoby jego minimalizowania

Wstęp 2
Rozdział 1. Przyczyny powstania ryzyka w działalności bankowej 3
1.1. Banki i system bankowy w Polsce 3
1.2. Znaczenie banków w gospodarce rynkowej 7
1.3. Ryzyko bankowe i przyczyny jego powstania 14
1.4. Typy ryzyka w działalności polskich banków 16
Rozdział 2. Zarządzanie ryzykiem kredytowym 22
2.1. Pojęcie zarządzania ryzykiem 22
2.1. Pomiar ryzyka kredytowego 28
2.3. Metody zarządzania ryzykiem 35
2.4. Formy zabezpieczenia kredytu 39
Rozdział 3. Minimalizacja ryzyka kredytowego 46
3.1. Instrumenty zmniejszania ryzyka kredytowego 46
3.2. Pojęcie i rola zabezpieczenia zwrotności kredytu 50
3.3. Zabezpieczenie zwrotności kredytów oraz polityka limitów jako element ograniczający ryzyko 57
3.4. Monitoring kredytowy jako instrument redukowania ryzyka 60
Zakończenie 66
Bibliografia 67
Spis tabel 69

Sprawozdawczość banków dla Narodowego Banku Polskiego

Wstęp
Rozdział I. Charakterystyka sprawozdawczości bankowej
1.1. Przedmiot i funkcje rachunkowości bankowej
1.2. Podstawy prawne sprawozdawczości
1.3. Zasady księgowe
1.4. Bankowy plan kont
Rozdział II. Sprawozdania generowane zgodnie z Ustawą o rachunkowości
2.1. Terminy sporządzania sprawozdań finansowych
2.2. Bilans banku
2.3. Rachunek zysków i strat
2.4. Zestawienie zmian w kapitale własnym
2.5. Rachunek przepływów pieniężnych
2.6. Informacja dodatkowa
Rozdział III. Sprawozdania wymagane przez Narodowy Bank Polski
3.1. Działalność Narodowego Banku Polskiego
3.2. Sprawozdawczość dla Narodowego Banku Polskiego
3.2.1. Sprawozdawczość na potrzeby bilansu płatniczego
3.2.2. Sprawozdawczość na potrzeby statystyki monetarnej i nadzorczej
Rozdział IV. Porównanie na przykładzie praktycznym
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i wykresów