Prace dyplomowe z dziedziny: Bankowość

prace dyplomowe z bankowości – prace magisterskie i prace licencjackie z zakresu bankowości

Zarządzanie ryzykiem bankowym w PKO BP

Wstęp 5
Rozdział pierwszy
Ryzyko bankowe 7
1.1. Pojęcie ryzyka bankowego 7
1.2. Istota i rodzaje ryzyka bankowego 12
1.3. Zarządzanie ryzykiem bankowym 16
Rozdział drugi
Zarządzanie ryzykiem kredytowym 24
2.1. Pojęcie zarządzania ryzykiem kredytowym 24
2.2. Podstawowe formy zabezpieczeń 28
2.2.1. Zabezpieczenia osobiste 29
2.2.1.1. Poręczenie według prawa cywilnego 29
2.2.1.2. Poręczenie według prawa wekslowego 30
2.2.1.3. Przystąpienie do długu 33
2.2.1.4. Pełnomocnictwo 34
2.2.2. Zabezpieczenia rzeczowe 35
2.2.2.1. Zastaw ogólny i bankowy zastaw rejestrowy 35
2.2.2.2. Przewłaszczenie na zabezpieczenie 36
2.2.2.3. Blokada środków na rachunku 37
2.2.2.4. Cesja należności 39
2.2.2.5. Kaucja 39
2.2.2.6. Hipoteka 41
2.3. Badanie i ocena zdolności kredytowej 42
2.3.1. Metody analityczne 42
2.3.2. Scoring jako podstawowy instrument oceny ryzyka kredytowego 46
2.3.3. Monitoring kredytowy 47
Rozdział trzeci
Metodyka oceny ryzyka kredytowego w PKO Banku Polskim S.A. 50
3.1. Informacje wykorzystane do oceny ryzyka 50
3.1.1. Źródła informacji 51
3.1.2. Weryfikacja informacji 54
3.1.3. Weryfikacja realności prognoz 55
3.1.4. Przepływy pieniężne klienta 58
3.2. Kryteria oceny ryzyka 59
3.2.1. Ocena wstępna 59
3.2.2. Syntetyczna ocena ryzyka kredytowego 65
3.2.3. Klasyfikacja ekspozycji kredytowych 67
Zakończenie 74
Bibliografia 75
Spis tabel 78

Zarządzanie marką banku na przykładzie BPH

Wstęp 3

Rozdział 1. Marka – podstawowe pojęcia i definicje 5
1.1. Pojęcie i istota marki 5
1.2. Znaczenie marki dla firmy 10
1.3. Charakterystyka głównych typów marek 16
1.4. Kształtowanie marki 22

Rozdział 2. Wpływ marki na powodzenie produktu na rynku 29
2.1. Pojęcie silnej marki i korzyści dla producenta płynące z faktu jej posiadania 29
2.2. Lojalność klienta wobec marki 33
2.3. Wzrost wielkości sprzedaży i wydłużenie cyklu życia produktu za pomocą marki 38
2.4. Wpływ marki na postrzeganie produktu na rynku 45

Rozdział 3. Dylematy zarządzania marką w banku 52
3.1. Istota i korzyści ze stosowania marek 52
3.2. Rola wizerunku marki 56
3.3. Pozycjonowanie marek produktów 63
3.4. Wybór strategii marki 66

Rozdział 4. Wykorzystanie instrumentów public relations stosowanych w marketingu bankowym 72
4.1. Analiza stosowanej praktyki marketingowej w bankach 72
4.2. Proces komunikacji z klientem na rynku usługi bankowej 80
4.3. Środki public relations i ich wykorzystanie w marketingu bankowym 81
4.4. Kreowanie marki w wybranych bankach 85

Rozdział 5. Postrzeganie wizerunku marki Banku BPH S. A. przez klientów – badania ankietowe 91
5.1. Charakterystyka Banku BPH S. A. 91
5.2. Uzasadnienie, zakres i przebieg badania ankietowego 98
5.3. Prezentacja wyników badania ankietowego 103
5.4. Ocena wyników badania ankietowego 109

Zakończenie 112

Bibliografia 114

Spis tabel 118

Spis wykresów 119

Spis rysunków 120

Spis fotografii 121

Załącznik 122

Zarys i perspektywy rozwoju kart płatniczych w Polsce. Uwarunkowania i problemy

Wstęp

Rozdział I. Historia elektronicznych instrumentów płatniczych
1.1. Pojęcie elektronicznego instrumentu płatniczego, karty płatniczej i instrumentu pieniądza elektronicznego. Terminologia
1.2. Zastępowanie pieniądza gotówkowego przez bezgotówkowe formy zapłaty
1.3. Powstanie rynku elektronicznych instrumentów płatniczych
1.4. Zakres obowiązujących regulacji normatywnych

Rozdział II. Podmioty biorące udział w procesie zapłaty
2.1. Posiadacze elektronicznych instrumentów płatniczych
2.2. Akceptanci zapłaty kartą płatniczą
2.3. Wydawcy elektronicznych instrumentów płatniczych
2.4. Organizacje (systemy) elektronicznych instrumentów płatniczych

Rozdział III. Istota karty płatniczej
3.1. Opis karty
3.2. Ważność karty
3.3. Typy kart
3.3.1. Karty kredytowe
3.3.2. Karty debetowe
3.3.3. Karty charge
3.3.4. Karty pre-paid
3.3.5. Commbined cards
3.4. Opłaty i prowizje
3.5. Karty magnetyczne, mikroprocesowe i wirtualne

Rozdział IV. Historia rynku kart płatniczych w Polsce
4.1. Rozwój międzynarodowych systemów kart płatniczych w Polsce
4.2. Krajowe systemy kart płatniczych
4.2.1. Systemy kart bankowych.
4.2.2. Systemy kart handlowych

Rozdział V. Stan i perspektywy rozwoju kart płatniczych w Polsce
5.1. „Status” karty płatniczej
5.2. Dynamika rozwoju kart płatniczych
5.3. Trudności i zagrożenia związane z rozwojem kart płatniczych
5.4. Szanse rozwoju kart płatniczych

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
Załączniki

Wybrane aspekty współpracy przedsiebiorstwa z bankiem

pierwszy rozdział pracy dyplomowej

Rozdział I. Bank jako pośrednik finansowy 2
1.1. Cele i funkcje banku komercyjnego 2
1.1.1. Bank komercyjny jako pośrednik finansowy 4
1.1.2. Bank komercyjny jako przedsiębiorstwo bankowe 7
1.1.3. Bank komercyjny jako instytucja zaufania publicznego 9
1.2. Polityka banków w zakresie wyboru obszarów biznesowych 10
1.3. Polityka produktowa banku jako element relacji bank – przedsiębiorstwo 18
1.3.1. Rachunek bankowy 22
1.3.2. Rozliczenia bezgotówkowe 23
1.3.3. Rozliczenia pieniężne 28
1.3.4. Kredyt inwestycyjny 29

Weksel jako forma zabezpieczenia kredytów konsumpcyjnych w bankach

Wstęp 4
Rozdział I. Kredyt konsumpcyjny i jego rodzaje oraz znaczenie w gospodarce rynkowej 6
1.1. Kredyt bankowy i jego funkcje w gospodarce rynkowej 7
1.2. Pojecie i ogólna charakterystyka kredytu 11
1.3. Cechy charakterystyczne umowy kredytu bankowego 13
1.4. Klasyfikacja kredytów 14
1.4.1. Kredyty w rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym w świetle literatury przedmiotu 17
1.4.2. Kredyty ratalne 19
1.4.3. Kredyty gotówkowe 21
1.4.4. Kredyty lombardowe 22
Rozdział II. Charakterystyka kredytów konsumpcyjnych. 24
2.1. Definicja kredytu konsumpcyjnego 27
2.1.1. Kredyty gotówkowe 37
2.1.2. Kredyty bezgotówkowe 38
2.3. Ogólne zasady i tryb udzielania kredytów konsumpcyjnych 40
2.4. Najczęściej stosowane formy zabezpieczeń kredytów konsumpcyjnych 43
2.4.1. Zabezpieczenia osobiste 44
2.4.2. Zabezpieczenia rzeczowe 46
Rozdział III. Charakterystyka weksla w aspekcie zabezpieczeń wierzytelności banków 51
3.1. Weksel jako forma zabezpieczenia kredytów konsumpcyjnych 55
3.2. Weksel własny in blanco 56
3.3. Elementy weksla in blanco 59
3.4. Funkcje weksli w obrocie gospodarczym 63
3.5. Warunki przyjęcia weksla własnego in blanco na zabezpieczenie wierzytelności banku 65
3.6. Wnioski dotyczące zabezpieczeń w formie weksla in blanco w kredytach konsumpcyjnych i wpływ na ryzyko bankowe 66
Rozdział IV. Poręczenie wekslowe (awal) jako forma zabezpieczeń w kredytach konsumpcyjnych. 68
4.1. Charakterystyka poręczenia wekslowego i formy 69
4.2. Poręczyciel wekslowy (awalista) jako forma zabezpieczeń w kredytach konsumpcyjnych 71
4.3. Wskazówki praktyczne w zakresie zastosowania poręczenia wekslowego 74
4.4. Zakres odpowiedzialności poręczyciela wekslowego udzielonego przez osoby prawne i fizyczne 76
4.5. Wnioski praktyczne dotyczące formułowania deklaracji poręczyciela do weksla w zakresie zabezpieczeń wierzytelności banków 78
Zakończenie 83
Bibliografia 85
Wykaz czasopism 86
Spis rysunków i wzorów 88
Spis tabel 89
Załącznik 1 Instrukcja „Prawne zabezpieczenie wierzytelności PKO BP SA – weksel własny 90
Załącznik 2 Instrukcja Prawne zabezpieczenie wierzytelności PKO BP SA – poręczenia wekslowe 97

Ryzyko kredytowe i sposoby jego minimalizowania

Wstęp 2
Rozdział 1. Przyczyny powstania ryzyka w działalności bankowej 3
1.1. Banki i system bankowy w Polsce 3
1.2. Znaczenie banków w gospodarce rynkowej 7
1.3. Ryzyko bankowe i przyczyny jego powstania 14
1.4. Typy ryzyka w działalności polskich banków 16
Rozdział 2. Zarządzanie ryzykiem kredytowym 22
2.1. Pojęcie zarządzania ryzykiem 22
2.1. Pomiar ryzyka kredytowego 28
2.3. Metody zarządzania ryzykiem 35
2.4. Formy zabezpieczenia kredytu 39
Rozdział 3. Minimalizacja ryzyka kredytowego 46
3.1. Instrumenty zmniejszania ryzyka kredytowego 46
3.2. Pojęcie i rola zabezpieczenia zwrotności kredytu 50
3.3. Zabezpieczenie zwrotności kredytów oraz polityka limitów jako element ograniczający ryzyko 57
3.4. Monitoring kredytowy jako instrument redukowania ryzyka 60
Zakończenie 66
Bibliografia 67
Spis tabel 69

Sprawozdawczość banków dla Narodowego Banku Polskiego

Wstęp
Rozdział I. Charakterystyka sprawozdawczości bankowej
1.1. Przedmiot i funkcje rachunkowości bankowej
1.2. Podstawy prawne sprawozdawczości
1.3. Zasady księgowe
1.4. Bankowy plan kont
Rozdział II. Sprawozdania generowane zgodnie z Ustawą o rachunkowości
2.1. Terminy sporządzania sprawozdań finansowych
2.2. Bilans banku
2.3. Rachunek zysków i strat
2.4. Zestawienie zmian w kapitale własnym
2.5. Rachunek przepływów pieniężnych
2.6. Informacja dodatkowa
Rozdział III. Sprawozdania wymagane przez Narodowy Bank Polski
3.1. Działalność Narodowego Banku Polskiego
3.2. Sprawozdawczość dla Narodowego Banku Polskiego
3.2.1. Sprawozdawczość na potrzeby bilansu płatniczego
3.2.2. Sprawozdawczość na potrzeby statystyki monetarnej i nadzorczej
Rozdział IV. Porównanie na przykładzie praktycznym
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i wykresów

Sposoby finansowania budownictwa mieszkaniowego przez bank

WSTĘP 4
ROZDZIAŁ I WPŁYW POLITYKI MIESZKANIOWEJ PAŃSTWA NA ROZWÓJ BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO W POLSCE 6
1.1. DEFINICJA MIESZKANIA I MODELE JEGO UZYSKANIA 6
1.2. FINANSOWANIE BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO 11
1.2.1. Źródła finansowania budownictwa mieszkaniowego 11
1.2.2 Rola państwa w wspieraniu rozwoju budownictwa
mieszkaniowego 14
1.2.3. Miejsce i rola banków w procesie finansowania budownictwa mieszkaniowego 20
1.3. POMOC PAŃSTWA W SPŁACIE NIEKTÓRYCH KREDYTÓW UDZIELANYCH PRZEZ BANKI OSOBOM FIZYCZNYM ORAZ SPÓŁDZIELNIOM MIESZKANIOWYM Z PRZEZNACZENIEM DLA PODMIOTÓW INDYWIDUALNYCH 21
ROZDZIAŁ II KREDYT MIESZKANIOWY JAKO FORMA FINANSOWANIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO PRZEZ POWSZECHNĄ KASĘ OSZCZĘDNOŚCI- BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA. 23
2.1 POJĘCIE I FUNKCJE KREDYTU MIESZKANIOWEGO 23
2.2. RODZAJE KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH I ICH CHARAKTERYSTYKA. 24
2.2.1 Kredyty „starego” portfela: 26
2.2.2 Kredyty „nowego” portfela: 27
2.3 REKONSTRUKCJA OFERTY KREDYTOWEJ PKO BP SA 47
2.3.1 „WŁASNY KĄT” 49
2.3.2 „NOWY DOM” 50
ROZDZIAŁ III OCENA DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ PKO BP SA NA CELE MIESZKANIOWE NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI UZYSKANEJ W W/W BANKU. 51
3.1. POZYCJA PKO BP SA W ZAKRESIE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW MIESZKANIOWYCH NA RYNKU KONKURENCYJNYM 51
3.1.1 Zestawienie parametrów kredytów mieszkaniowych 55
3.1.2 Miejsce PKO BP SA u rankingu ofert kredytowych z zakresu budownictwa mieszkaniowego. 57
3.2. SZCZEGÓŁOWE DANE DOTYCZĄCE UDZIELONYCH KREDYTÓW NA CELE MIESZKANIOWE 59
Zakończenie 71
BIBLIOGRAFIA 72
SPIS TABEL 76
SPIS WYKRESÓW 77
Streszczenie pracy 78

Ryzyko kredytowe w przedsiębiorstwie

Wstęp 2

Rozdział I. Ryzyko kredytowe 4
1.1 Pojęcie ryzyka kredytowego 4
1.2 Podział kredytów i zasady ich udzielenia przez bank 9
1.3 Sposoby zabezpieczenia kredytów bankowych 15
1.4 Czynniki zwiększające ryzyko kredytowe 19

Rozdział II. Metody Oceny Ryzyka Kredytowego 21
2.1 Zarządzanie ryzykiem kredytowym 21
2.2 Zarządzanie ryzykiem kredytowym w banku 28
2.3 Wstępna analiza ryzyka kredytowego przez bank 37
2.4 Analiza bilansu 41
2.5 Analiza rachunku zysków i strat 45
2.6 Analiza rachunku przepływów pieniężnych 47
2.7 Zarządzanie kredytem kupieckim 50

Rozdział III. Analiza Ryzyka Kredytowego Firmy Handlowej „UPOMINEK” Sp.j. 54
3.1. Analiza Ryzyka Kredytowego 54
3.2 Zarządzanie ryzykiem kredytowym Wydawnictw Komunikacji i Łączności Sp z.o.o. 58
3.3. Polityka kredytowa Banków 63

Zakończenie 68
Bibliografia 70
Spis schematów 72
Spis tabel 73
Spis rysunków 74

Ryzyko kredytowe – instrumenty ograniczające

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. POJĘCIE I ISTOTA RYZYKA KREDYTOWEGO 5
1.1. Przyczyny występowania ryzyka kredytowego 5
1.2. Klasyfikacja ryzyka kredytowego, instrumenty minimalizujące i metody jego oceny 9
1.2.1. Aktywne ryzyko kredytowe 12
1.2.2. Pasywne ryzyko kredytowe 13
1.2.3. Ryzyko indywidualne 14
1.2.4. Ryzyko portfelowe 15
1.3. Etapy zarządzanie ryzykiem kredytowym 17
1.3.1. Rezerwy celowe 22
1.3.2. Współczynnik wypłacalności 23
1.3.3. Wymóg z tytułu ryzyka kredytowego 24
1.3.4. Limity zaangażowania 26

ROZDZIAŁ II. KLASYCZNE INSTRUMENTY OGRANICZAJĄCE SKUTKI RYZYKA KREDYTOWEGO 28
2.1. Badanie zdolności kredytowej 28
2.2. Limity koncentracji 32
2.3. Zabezpieczenia prawne kredytów 37
2.4. Monitoring kredytowy 50
2.5. Dywersyfikacja ryzyka kredytowego 53

ROZDZIAŁ III. ZABEZPIECZANIE SIĘ PRZED RYZYKIEM KREDYTOWYM ZA POMOCĄ KREDYTOWYCH INSTRUMENTÓW POCHODNYCH 56
3.1. Istota, rodzaje i zastosowanie kredytowych instrumentów pochodnych 56
3.2. Uregulowania prawne kredytowych instrumentów pochodnych 65
3.3. Metody wyceny kredytowych instrumentów pochodnych 69
3.4. Sekurytyzacja 71
3.5. Instrumenty ograniczające ryzyko kredytowe PKO Banku Polskiego SA 78

ZAKOŃCZENIE 85

BIBLIOGRAFIA 87

SPIS TABEL 90

SPIS SCHEMATÓW 91