Prace dyplomowe z kierunku: Ekologia

prace dyplomowe z ekologii

Ruch turystyczny na rzece Krutyni a wpływ na środowisko

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. ISTOTA RUCHU TURYSTYCZNEGO 3
1.1. Migracje turystyczne 3
1.2. Ruch turystyczny jako miernik popytu turystycznego 5
1.3. Czynniki wpływające na ruch i popyt turystyczny 10
1.4. Charakterystyka współczesnej turystyki 15

ROZDZIAŁ II. PODSTAWY METODOLOGICZNE BADAŃ 21
2.1. Cel badań, problemy i hipotezy badawcze 21
2.2. Metody i techniki badań 22
2.3. Organizacja badań 25

ROZDZIAŁ III. WYNIKI BADAŃ 26
3.1. Charakterystyka terenu badań 26
3.1.1. Historia Mazurskiego Parku Krajobrazowego 26
3.1.2. Fauna i flora Mazurskiego Parku Krajobrazowego 28
3.1.3. Ochrona przyrody w Mazurskim Parku Krajobrazowym 34
3.1.4. Znaczenie rzeki Krutyni 38
3.1.5. Główne zagrożenia na obszarze rzeki 40
3.2. Ruch turystyczny na rzece Krutyni i jego wpływ na środowisko w świetle wyników badań własnych 44
3.2.1.Ruch kajakowy na rzece Krutyni 44
3.2.2. Świadomość ekologiczna turystów 50
3.2.3. Negatywne skutki ruchu turystycznego na rzece Krutyni 58
3.2.4. Działania w zakresie rozwoju przyjaznej środowisku turystyki kajakowej 60

ZAKOŃCZENIE 62
BIBLIOGRAFIA 64
SPIS TABEL 66
SPIS RYSUNKÓW 67
STRESZCZENIE 68

Finansowanie ochrony środowiska w Polsce

WSTĘP

1. OCHRONA ŚRODOWISKA W ŚWIETLE PRAWA I LITERATURY
1.1. Ochrona środowiska w ujęciu literaturowym
1.2. Ochrona środowiska w świetle prawa polskiego
1.3. Ochrona środowiska w ustawodawstwie UE

2. ŹRÓDŁA I ZASADY FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA W POLSCE
2.1. Fundusze ekologiczne
2.2. Instytucje i programy pomocowe
2.3. Banki
2.4. Międzynarodowe instytucje finansowe i umowy dwustronne
2.5. Pomoc z Unii Europejskiej

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL I WYKRESÓW
ZAŁĄCZNIKI

Fragment tej pracy dyplomowej:

Według klasycznych definicji polityka jest to sztuka rządzenia państwem, czyli ogólna działalność władzy państwowej, skierowana na osiągnięcie lub obronę określonych celów. Wyróżnia się ogólną politykę państwa, uzależnioną od warunków historycznych, ustroju społeczno-gospodarczego i istniejącej rzeczywistości, polityki problemowe, np. politykę gospodarczą, społeczną, ekologiczną, polityki działowe, np. politykę transportową, energetyczną, rolną oraz polityki instrumentalne, np. politykę pieniężną, podatkową, inwestycyjną. Współczesne państwa mają stale do czynienia z ewolucją zjawisk i problemów. Zmienia się zatem ranga i znaczenie polityk – jednych wzrasta, innych maleje. Pojawiają się nowe polityki, a niektóre zanikają. O powstaniu nowej polityki można jednak mówić dopiero wtedy, gdy wejdzie ona w zakres działalności praktycznej państwa oraz stanie się dyscypliną naukową.

W ostatnim ćwierćwieczu XX w. wyodrębniła się polityka problemowa nazywana polityką ekologiczną lub (zamiennie) środowiskową.

Termin polityka ekologiczna po raz pierwszy został użyty w 1972 r. w Deklaracji Sztokholmskiej. W dokumencie tym zapisano, że „… władze lokalne i państwowe ponoszą odpowiedzialność za właściwą politykę ekologiczną w zasięgu ich jurysdykcji”. W Polsce termin „polityka ekologiczna” przyjął się i upowszechnił w latach osiemdziesiątych głównie dzięki środkom masowego przekazu, a w 1991 r. został użyty w oficjalnych dokumentach państwowych.[1]

[1] S. Kozłowski, Ekorozwój. Wyzwanie XXI wieku, PWN, Warszawa 2002, s. 35

Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii w hotelarstwie

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. ENERGIA ODNAWIALNA – ISTOTA I FUNKCJE 4
1.1. Istota energii odnawialnej 4
1.2. Funkcje energii odnawialnej 13
1.3. Zastosowanie energii odnawialnej 22

ROZDZIAŁ II. ŹRÓDŁA ENERGII ODNAWIALNEJ 27
2.1. Energia słoneczna 27
2.2. Energia wiatru 31
2.3. Energia geotermalna 32
2.4. Energia wody 34

ROZDZIAŁ III. MOŻLIWOŚĆ STOSOWANIA ALTERNATYWNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W OBIEKTACH HOTELARSKICH 43
3.1. Zastosowanie energii odnawialnej w turystyce 43
3.2. Wyposażenie techniczne hotelu 47
3.2.1. Funkcje użytkowe budynku hotelowego 47
3.2.2. Wyposażenie obiektów w instalacje i urządzenia techniczne 48
3.2.3. Instalacje i urządzenia zapewniające bezpieczeństwo 49
3.3. Wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach hotelarskich 53

ZAKOŃCZENIE 61

BIBLIOGRAFIA 63

SPIS RYSUNKÓW 66

SPIS FOTOGRAFII 67

Wpływ specjalnych stref ekonomicznych w rozwój regionu

Wstęp 3

Rozdział I. Konkurencyjność regionów 5
1.1. Konkurencyjność regionu 5
1.2. Tworzenie przewagi konkurencyjnej 13
1.3. Czynniki konkurencyjności regionów 17

Rozdział II. Rola SSE w budowaniu przewag konkurencyjności 24
2.1. SSE – definicje, cele powstania i działania 24
2.2. SSE – rola w pomocy publicznej 26
2.3. SSE w Polsce – podstawy prawne i historia powstania i działania 32
2.4. SSE w dokumentach normatywnych Unii Europejskiej 38
2.5. Funkcjonowanie SSE na świecie 41

Rozdział III. Konkurencyjność i rozwój regionu łódzkiego – rola ŁSSE 44
3.1. Rozwój społeczno-gospodarczy województwa łódzkiego 44
3.2. Łódź jako miasto i region przemysłowy – historia 52
3.3. Zadania organów zarządzających i władz miasta i regionu w rozwoju strefy 58
3.4. ŁSSE – cele i priorytety 61
3.5. ŁSSE – miejsce w mieście i regionie 62

Rozdział IV. Rezultaty działania ŁSSE 65
4.1. Poziom inwestycji 65
4.2. Zagospodarowanie obszaru 66
4.3. Poziom inwestycji zagranicznych 67
4.4. Efekt działania strefy na tworzenie miejsc pracy na terenie strefy i poza strefą 68
4.5. Wpływ funkcjonowania ŁSSE w mieście i regionie 69
4.6. Próba oceny współpracy strefy z wybranymi przedsiębiorcami i władzami miasta i regionu 71

Zakończenie 74

Bibliografia 77

Spis rysunków 81

Spis wykresów 82

Spis fotografii 83

Kształtowanie i ochrona środowiska przyrodniczego w kontekście wydatków budżetów gminnych

Wstęp 3
Rozdział I. Obowiązki gminy w finansowaniu inwestycji ekologicznych 5
1. Budżet gminy w systemie finansów publicznych 5
2. Rodzaje i zakres obowiązków gminy w sferze ochrony środowiska 13
3. Relacje między krajowymi a unijnymi rozwiązaniami w zakresie lokalnych obowiązków ekologicznych 17
Rozdział II. Charakterystyka gminy Stara Kamienica 26
1. Środowisko przyrodnicze gminy 26
2. Historia i dziedzictwo gminy 33
3. Charakterystyka ludności i poziom bezrobocia 37
4. Gospodarka lokalna 40
Rozdział III Finansowanie przedsięwzięć ekologicznych w gminie Stara Kamienica 43
1. Charakterystyka ekologicznych wydatków budżetu gminy Stara Kamienica 43
2. Ocena wydatków ekologicznych budżetu gminy Stara Kamienica z punktu widzenia zadań gminy 45
3. Pozabudżetowe źródła finansowego wsparcia przedsięwzięć proekologicznych 47
4. Perspektywy rozszerzenia i dywersyfikacji źródeł finansowego wsparcia działań proekologicznych w gminie Stara Kamienica 53
Zakończenie 62
Bibliografia 64
Spis tabel 66
Spis fotografii 67

Partia Zielonych w Parlamencie Europejskim

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. ISTOTA POLITYKI EKOLOGICZNEJ 4
1.1. Teoretyczne podstawy polityki ekologicznej 4
1.2. Polityka ekologiczna Unii Europejskiej 9
1.3. Struktura prawa ochrony środowiska 14
1.4. Stan harmonizacji prawa i polityki ekologicznej 20
ROZDZIAŁ II. DZIAŁALNOŚĆ PARTII ZIELONYCH W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM 24
2.1 Istota i działalność Parlamentu Europejskiego 24
2.2. Ruchy ekologiczne w Europie 31
2.3. Programy specjalne w dziedzinie ochrony środowiska 35
2.4. Działalność Partii Zielonych 44
2.4.1. Historia Partii 44
2.4.2. Istota „zielonej polityki” 53
2.4.3. Zieloni w Parlamencie Europejskim 57
ROZDZIAŁ III. METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH 61
3.1. Cel i problematyka badawcza 61
3.2. Problemy i hipotezy badawcze 63
3.3. Metody i techniki badań 67
3.4. Charakterystyka próby badawczej 70
ROZDZIAŁ IV. OCHRONA ŚRODOWISKA I DZIAŁALNOŚĆ PARTII ZIELONYCH W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH 72
4.1. Analiza wyników badań 72
4.2. Wnioski 80
ZAKOŃCZENIE 86
BIBLIOGRAFIA 88
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 91
ANEKS 93

Recykling odpadów opakowaniowych

WSTĘP 3
Rozdział I. Cel pracy, hipotezy i problemy badawcze 7
Rozdział II. Pojęcie, rodzaje i rola recyklingu w aspekcie ochrony środowiska 8
2.1. Definicje i podział recyklingu 8
2.1.1. Recykling energetyczny 12
2.1.2. Recykling materiałowy 13
2.1.3. Recykling surowcowy 14
2.1.4. Etapy recyklingu 15
2.2. Ograniczenia metody recyklingu 17
Rozdział III. Proces logistyczny recyklingu 19
3.1. Rodzaje opakowań i ich oznakowanie 19
3.2. Cykl życia produktów 30
3.3. Recykling laminatów 31
3.4. Recykling butelek z PET 35
Rozdział IV. System selekcji odpadów w Unii Europejskiej 36
4.1. Recykling w Austrii i Niemczech 37
4.2. Gospodarowanie odpadami i roszczenie Unii Europejskiej 40
4.3. Recykling „po polsku” 41
4.3.1. Miejsca i sposoby segregacji odpadów 43
4.3.2. Znaczenie przetwarzania tworzyw sztucznych a świadomość społeczna 48
4.3.3. Proces technologiczny recyklingu butelek PET na przykładzie Przedsiębiorstwa Elana PET 50
Rozdział V. Podsumowanie i wnioski 54
5.1. Porównanie i ocena recyklingu w Polsce i krajach Unii Europejskiej 54
5.2. Zadania dla segregacji odpadów w Polsce 56
5.3. Rozwój i prognozy dla recyklingu na świecie 58
Zakończenie 61
Bibliografia 65
Normy prawne 67

Znaczenie lasów w ochronie środowiska na przykładzie regionu bieszczadzkiego

praca dyplomowa z ekologii

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I ISTOTA OCHRONY ŚRODOWISKA 4
1.1. Polityka ekologiczna i jej postawy 4
1.2. Idea polityki zrównoważonego rozwoju 9
1.3. Europejska polityka ekologiczna 14
1.4. Społeczny ruch ekologiczny czynnikiem ochrony środowiska 19
ROZDZIAŁ II LASY I ICH MIEJSCE W PROCESIE OCHRONY ŚRODOWISKA 26
2.1. Las jako system przyrodniczy i gospodarczy 26
2.2. Czynniki warunkujące stabilność lasu 34
2.3. Oddziaływanie współczesnej gospodarki leśnej na środowisko leśne 37
2.4. Krajowy program zwiększania lesistości kraju jako instrument ochrony środowiska 40
2.4.1. Możliwości i potrzeby zwiększania lesistości 41
2.4.2. Kryteria zwiększania lesistości kraju 43
2.4.3. Determinanty zalesień 44
ROZDZIAŁ III ZNACZENIE LASÓW W REGIONIE BIESZCZADZKIM 47
3.1. Charakterystyka regionu bieszczadzkiego 47
3.2. Waloryzacja lasów górskich 49
3.3. Wpływ zmian w środowisku leśnym na środowisko przyrodnicze 55
3.4. Rola lasów bieszczadzkich w utrzymaniu równowagi ekologicznej 59
ZAKOŃCZENIE 64
BIBLIOGRAFIA 66
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 69

Globalizacja a ochrona środowiska naturalnego

WPROWADZENIE 5

ROZDZIAŁ I. ISTOTA I ZAKRES ZNACZENIOWY GLOBALIZACJI. 9
1.1. Pojęcie i charakterystyka procesu globalizacji. 9
1.2. Główne nurty globalizacji. 12
1.3. Podmioty uczestniczące w procesie globalizacji. 15
1.4. Czynniki uczestniczące w procesie globalizacji. 20
1.5. Globalizacja a ochrona środowiska. 26

ROZDZIAŁ II. GLOBALIZACJA A EUROREGIONY. 30
2.1. Pojęcie i rola euroregionów. 30
2.2. Zarys historyczny euroregionów. 35
2.3. Podstawy prawno instytucjonalne funkcjonowania euroregionów. 40
2.4. Euroregiony w Polsce – współpraca transgraniczna a polskie prawodawstwo. 49
2.5. Euroregiony a ochrona środowiska. 52

ROZDZIAŁ III. EUROREGION NYSA. CHARAKTERYSTYKA I ZASIĘG TERYTORIALNY. 55
3.1. Historia powstania Euroregionu Nysa. 55
3.2. Charakterystyka Euroregionu Nysa. 58
3.2.1. Zasoby ludzkie. 58
3.2.2. Przemysł, gospodarka i infrastruktura komunikacyjna. 60
3.3. Problemy i wyzwania dla Euroregionu Nysa. 69

ROZDZIAŁ IV. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO W EUROREGIONIE NYSA. 74
4.1. Ogólna charakterystyka środowiska Euroregionu Nysa. 74
4.1.1. Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej i ochrona wód w regionie przygranicznym. 74
4.1.2. Gospodarka odpadami. 82
4.1.3. Infrastruktura energetyczna i stan powietrza. 85
4.1.4. Ochrona lasów. 87
4.2. Wpływ globalizacji na środowisko naturalne Euroregionu Nysa. 91
4.3. Działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego Euroregionu Nysa. 97

ZAKOŃCZENIE 100

BIBLIOGRAFIA 104

SPIS TABEL I RYSUNKÓW 111

Wpływ procesów integracyjnych na ochronę środowiska

Wstęp

Rozdział I Ochrona środowiska w Polsce na przełomie lat 80. – 30 stron

1. Przepisy prawne w dziedzinie ochrony środowiska
2. Polityka ekologiczna i jej uwarunkowania.
3. Ewolucja ochrony środowiska wynikająca z przemian gospodarczych.
4. Dostosowanie prawne w zakresie ochrony środowiska.
5. Kierunki działania w sferze ochrony środowiska naturalnego.

Rozdział II Wpływ procesów dostosowawczych do UE na zmiany w sferze ochrony środowiska.

1. Europejskie standardy ochrony środowiska.
2. Udział przedsiębiorstw w działaniach na rzecz ochrony środowiska.
3. Gospodarka leśna , a ochrona środowiska naturalnego.
4. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii jako działalność na rzecz ochrony środowiska

Rozdział III Działania władz samorządowych i instytucji państwowych na rzecz ochrony środowiska.

1. Udział samorządów terytorialnych w ochronie środowiska naturalnego gminy.
2. Rola instytucji państwowych w działaniach na rzecz ochrony środowiska.
3. Finansowanie działań na rzecz ochrony środowiska
3.1. Pomoc państwa w finansowaniu działalności
3.2. Finansowanie działań przez samorządy terytorialne
3.3. Pomoc finansowa w ramach programu ISPA

Zakończenie

Bibliografia