Prace dyplomowe z kierunku: Ekologia

prace dyplomowe z ekologii

Kształtowanie i ochrona środowiska przyrodniczego w kontekście wydatków budżetów gminnych

Wstęp 3
Rozdział I. Obowiązki gminy w finansowaniu inwestycji ekologicznych 5
1. Budżet gminy w systemie finansów publicznych 5
2. Rodzaje i zakres obowiązków gminy w sferze ochrony środowiska 13
3. Relacje między krajowymi a unijnymi rozwiązaniami w zakresie lokalnych obowiązków ekologicznych 17
Rozdział II. Charakterystyka gminy Stara Kamienica 26
1. Środowisko przyrodnicze gminy 26
2. Historia i dziedzictwo gminy 33
3. Charakterystyka ludności i poziom bezrobocia 37
4. Gospodarka lokalna 40
Rozdział III Finansowanie przedsięwzięć ekologicznych w gminie Stara Kamienica 43
1. Charakterystyka ekologicznych wydatków budżetu gminy Stara Kamienica 43
2. Ocena wydatków ekologicznych budżetu gminy Stara Kamienica z punktu widzenia zadań gminy 45
3. Pozabudżetowe źródła finansowego wsparcia przedsięwzięć proekologicznych 47
4. Perspektywy rozszerzenia i dywersyfikacji źródeł finansowego wsparcia działań proekologicznych w gminie Stara Kamienica 53
Zakończenie 62
Bibliografia 64
Spis tabel 66
Spis fotografii 67

Partia Zielonych w Parlamencie Europejskim

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. ISTOTA POLITYKI EKOLOGICZNEJ 4
1.1. Teoretyczne podstawy polityki ekologicznej 4
1.2. Polityka ekologiczna Unii Europejskiej 9
1.3. Struktura prawa ochrony środowiska 14
1.4. Stan harmonizacji prawa i polityki ekologicznej 20
ROZDZIAŁ II. DZIAŁALNOŚĆ PARTII ZIELONYCH W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM 24
2.1 Istota i działalność Parlamentu Europejskiego 24
2.2. Ruchy ekologiczne w Europie 31
2.3. Programy specjalne w dziedzinie ochrony środowiska 35
2.4. Działalność Partii Zielonych 44
2.4.1. Historia Partii 44
2.4.2. Istota „zielonej polityki” 53
2.4.3. Zieloni w Parlamencie Europejskim 57
ROZDZIAŁ III. METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH 61
3.1. Cel i problematyka badawcza 61
3.2. Problemy i hipotezy badawcze 63
3.3. Metody i techniki badań 67
3.4. Charakterystyka próby badawczej 70
ROZDZIAŁ IV. OCHRONA ŚRODOWISKA I DZIAŁALNOŚĆ PARTII ZIELONYCH W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH 72
4.1. Analiza wyników badań 72
4.2. Wnioski 80
ZAKOŃCZENIE 86
BIBLIOGRAFIA 88
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 91
ANEKS 93

Recykling odpadów opakowaniowych

WSTĘP 3
Rozdział I. Cel pracy, hipotezy i problemy badawcze 7
Rozdział II. Pojęcie, rodzaje i rola recyklingu w aspekcie ochrony środowiska 8
2.1. Definicje i podział recyklingu 8
2.1.1. Recykling energetyczny 12
2.1.2. Recykling materiałowy 13
2.1.3. Recykling surowcowy 14
2.1.4. Etapy recyklingu 15
2.2. Ograniczenia metody recyklingu 17
Rozdział III. Proces logistyczny recyklingu 19
3.1. Rodzaje opakowań i ich oznakowanie 19
3.2. Cykl życia produktów 30
3.3. Recykling laminatów 31
3.4. Recykling butelek z PET 35
Rozdział IV. System selekcji odpadów w Unii Europejskiej 36
4.1. Recykling w Austrii i Niemczech 37
4.2. Gospodarowanie odpadami i roszczenie Unii Europejskiej 40
4.3. Recykling „po polsku” 41
4.3.1. Miejsca i sposoby segregacji odpadów 43
4.3.2. Znaczenie przetwarzania tworzyw sztucznych a świadomość społeczna 48
4.3.3. Proces technologiczny recyklingu butelek PET na przykładzie Przedsiębiorstwa Elana PET 50
Rozdział V. Podsumowanie i wnioski 54
5.1. Porównanie i ocena recyklingu w Polsce i krajach Unii Europejskiej 54
5.2. Zadania dla segregacji odpadów w Polsce 56
5.3. Rozwój i prognozy dla recyklingu na świecie 58
Zakończenie 61
Bibliografia 65
Normy prawne 67

Znaczenie lasów w ochronie środowiska na przykładzie regionu bieszczadzkiego

praca dyplomowa z ekologii

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I ISTOTA OCHRONY ŚRODOWISKA 4
1.1. Polityka ekologiczna i jej postawy 4
1.2. Idea polityki zrównoważonego rozwoju 9
1.3. Europejska polityka ekologiczna 14
1.4. Społeczny ruch ekologiczny czynnikiem ochrony środowiska 19
ROZDZIAŁ II LASY I ICH MIEJSCE W PROCESIE OCHRONY ŚRODOWISKA 26
2.1. Las jako system przyrodniczy i gospodarczy 26
2.2. Czynniki warunkujące stabilność lasu 34
2.3. Oddziaływanie współczesnej gospodarki leśnej na środowisko leśne 37
2.4. Krajowy program zwiększania lesistości kraju jako instrument ochrony środowiska 40
2.4.1. Możliwości i potrzeby zwiększania lesistości 41
2.4.2. Kryteria zwiększania lesistości kraju 43
2.4.3. Determinanty zalesień 44
ROZDZIAŁ III ZNACZENIE LASÓW W REGIONIE BIESZCZADZKIM 47
3.1. Charakterystyka regionu bieszczadzkiego 47
3.2. Waloryzacja lasów górskich 49
3.3. Wpływ zmian w środowisku leśnym na środowisko przyrodnicze 55
3.4. Rola lasów bieszczadzkich w utrzymaniu równowagi ekologicznej 59
ZAKOŃCZENIE 64
BIBLIOGRAFIA 66
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 69

Globalizacja a ochrona środowiska naturalnego

WPROWADZENIE 5

ROZDZIAŁ I. ISTOTA I ZAKRES ZNACZENIOWY GLOBALIZACJI. 9
1.1. Pojęcie i charakterystyka procesu globalizacji. 9
1.2. Główne nurty globalizacji. 12
1.3. Podmioty uczestniczące w procesie globalizacji. 15
1.4. Czynniki uczestniczące w procesie globalizacji. 20
1.5. Globalizacja a ochrona środowiska. 26

ROZDZIAŁ II. GLOBALIZACJA A EUROREGIONY. 30
2.1. Pojęcie i rola euroregionów. 30
2.2. Zarys historyczny euroregionów. 35
2.3. Podstawy prawno instytucjonalne funkcjonowania euroregionów. 40
2.4. Euroregiony w Polsce – współpraca transgraniczna a polskie prawodawstwo. 49
2.5. Euroregiony a ochrona środowiska. 52

ROZDZIAŁ III. EUROREGION NYSA. CHARAKTERYSTYKA I ZASIĘG TERYTORIALNY. 55
3.1. Historia powstania Euroregionu Nysa. 55
3.2. Charakterystyka Euroregionu Nysa. 58
3.2.1. Zasoby ludzkie. 58
3.2.2. Przemysł, gospodarka i infrastruktura komunikacyjna. 60
3.3. Problemy i wyzwania dla Euroregionu Nysa. 69

ROZDZIAŁ IV. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO W EUROREGIONIE NYSA. 74
4.1. Ogólna charakterystyka środowiska Euroregionu Nysa. 74
4.1.1. Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej i ochrona wód w regionie przygranicznym. 74
4.1.2. Gospodarka odpadami. 82
4.1.3. Infrastruktura energetyczna i stan powietrza. 85
4.1.4. Ochrona lasów. 87
4.2. Wpływ globalizacji na środowisko naturalne Euroregionu Nysa. 91
4.3. Działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego Euroregionu Nysa. 97

ZAKOŃCZENIE 100

BIBLIOGRAFIA 104

SPIS TABEL I RYSUNKÓW 111

Wpływ procesów integracyjnych na ochronę środowiska

Wstęp

Rozdział I Ochrona środowiska w Polsce na przełomie lat 80. – 30 stron

1. Przepisy prawne w dziedzinie ochrony środowiska
2. Polityka ekologiczna i jej uwarunkowania.
3. Ewolucja ochrony środowiska wynikająca z przemian gospodarczych.
4. Dostosowanie prawne w zakresie ochrony środowiska.
5. Kierunki działania w sferze ochrony środowiska naturalnego.

Rozdział II Wpływ procesów dostosowawczych do UE na zmiany w sferze ochrony środowiska.

1. Europejskie standardy ochrony środowiska.
2. Udział przedsiębiorstw w działaniach na rzecz ochrony środowiska.
3. Gospodarka leśna , a ochrona środowiska naturalnego.
4. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii jako działalność na rzecz ochrony środowiska

Rozdział III Działania władz samorządowych i instytucji państwowych na rzecz ochrony środowiska.

1. Udział samorządów terytorialnych w ochronie środowiska naturalnego gminy.
2. Rola instytucji państwowych w działaniach na rzecz ochrony środowiska.
3. Finansowanie działań na rzecz ochrony środowiska
3.1. Pomoc państwa w finansowaniu działalności
3.2. Finansowanie działań przez samorządy terytorialne
3.3. Pomoc finansowa w ramach programu ISPA

Zakończenie

Bibliografia

Porównanie walorów przyrodniczych

Wstęp 3
1. Charakterystyka Wdeckiego Parku Krajobrazowego. 4
1.1.Położenie Wdeckiego Parku Krajobrazowego. 4
1.2. Charakterystyka krajobrazu Wdeckiego Parku Krajobrazowego. 6
2. Charakterystyka Zespołu Parków Chełmińskiego i Nadwiślańskiego. 7
2.1. Geneza powstania Zespołu Parków. 7
2.2. Położenie i charakterystyka. 7
2.3. Flora i fauna Parku. 11
3. Porównanie walorów przyrodniczych, turystycznych oraz gospodarki we Wdeckim Parku Krajobrazowym oraz Zespole Parków Krajobrazowych Chełmińskim i Nadwiślańskim. 14
3.1. Porównanie walorów turystycznych. 14
3.2. Porównanie walorów przyrodniczych. 18
3.3. Porównanie gospodarki. 27
Wnioski końcowe 31
Bibliografia 33
Spis tabel i rysunków 34

Polityka ochrony wód w Polsce

WSTĘP 1
ROZDZIAŁ I. STAN JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH 3
1. Źródła zanieczyszczenia wód 3
2. Ocena jakości wód powierzchniowych 9
3. Straty spowodowane zanieczyszczeniem wód 16
ROZDZIAŁ II. POLITYKA WODNA UNII EUROPEJSKIEJ 28
1. Ramowa Dyrektywa Wodna 28
2. Ekonomiczne aspekty polityki wodnej Unii Europejskiej 39
3. Dyrektywy towarzyszące 42
ROZDZIAŁ III. OCHRONA WÓD W POLSKIEJ POLITYCE EKOLOGICZNEJ 50
1. Cele i kierunki polityki ochrony wód 50
2. Analiza kosztów dostosowawczych do wymagań Unii Europejskiej w ochronie wód 61
3. Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych 72
PODSUMOWANIE I WNIOSKI 82
SPIS LITERATURY 84
SPIS TABEL 88
SPIS RYSUNKÓW 89

Gospodarka i obrót odpadami

Wstęp

Rozdział I
Odpady
1.1. Pojęcie odpadu
1.2. Rodzaje powstawanie odpadów
1.3. Podstawowe rodzaje odpadów
1.3.1. Odpady przemysłowe
1.3. 2. Odpady komunalne
1.3. 3. Odpady stałe
1.3. 4. Odpady promieniotwórcze
1.4. Właściwości fizyczne i chemiczne odpadów
1.5. Gospodarka odpadami
1.5. 1. Zasady prawidłowego gospodarowania odpadami
1.6. Najczęściej stosowane metody zagospodarowania odpadów
1.6.1. Składowanie
1.6.2. Metody termiczne
1.6.3. Metoda Fizyko-Chemiczna
1.6.4. Kompostowanie
1.6.5. Neutralizacja chemiczna
1.6.6. Reakcja utleniania
1.6.7. Recykling
1.6.8. Segregacja
1.6.9.Gospodarowanie odpadami komunalnymi przy naszych domach
1.7. Rodzaje unieszkodliwiania odpadów
1.8. System selektywnej zbiórki odpadów

Rozdział II
Międzynarodowy obrót odpadami
2.1. Międzynarodowy Obrót Odpadami
2.2. OECD
2.2.1. Wymogi szczególne dla eksportu odpadów poza OECD
2.3. Wydawanie zezwoleń na międzynarodowy obrót odpadami
2.4. Rejestracja przemieszczenia odpadów
2.5. Ewidencja odpadów
2.5.1 Ewidencja odpadów przewożonych
2.5.2 Ewidencja odpadów niebezpiecznych
2.5.3 Odpady nie podlegające ewidencji
2.5.4 Cel ewidencji odpadów
2.6. Obowiązek przedsiębiorców / opłaty
2.7. Katalog odpadów – zmiany przepisów
2.8. Wykazy odpadów
2.8.1 Zielony wykaz odpadów
2.8.2 Bursztynowy wykaz odpadów
2.8.3 Czerwony wykaz odpadów
2.9. Powiadomienie i Sprzeciw
2.9.1. Podstawy sprzeciwu

Rozdział III
Transport odpadów
3.1. Rys historyczny
3.2. Transport Drogowy odpadów niebezpiecznych ADR
3.3. Transport Drogowy
3.4. Transport Kolejowy
3.5. Przepisy ADR i RID
3.6. Przepisy Transportu Morskiego
3.7. Przejścia Graniczne
8. Organy Kontroli Transportu
8.1. Kontrola Przewozu Odpadów
8.2. Organy Kontroli Granicznej

Zakończenie
Bibliografia

Biopaliwa. Paliwa alternatywne stosowane do napędu pojazdów samochodowych otrzymywane z surowców rolniczych

Wstęp 2
Rozdział I Paliwa alternatywne stosowane do napędu pojazdów samochodowych otrzymywane z surowców rolniczych 4
1.1. Zanieczyszczenie powietrza przez silniki samochodowe 4
1.2. Substancje szkodliwe wytwarzane przez silniki samochodowe 7
1.3. Charakterystyka paliw alternatywnych 12
Rozdział II Zastosowanie oleju rzepakowego jako źródła napędu w pojazdach samochodowych 19
2.1. Uprawa rzepaku 19
2.2. Technologia przetwarzania rzepaku na biopaliwo 24
2.3. Polityka agrarna oraz możliwości stosowania olejów rzepakowych 29
2.4. Organizacja, logistyka oraz dystrybucja 32
Rozdział III Porównanie parametrów silnika przy zasilaniu biodieslem oraz olejem napędowym. 34
3.1. Właściwości fizykochemiczne olejów napędowych i ich wpływ na pracę silnika wysokoprężnego 34
3.2. Kierunki zmian właściwości olejów napędowych pod kątem zmniejszenia toksyczności spalin 53
3.3. Porównanie parametrów silnika ZS przy zasilaniu biodieslem oraz olejem napędowym 55
Zakończenie 57
Bibliografia 59
Spis tabel 62
Spis ilustracji 63