Archiwum autora: pracedyplomowe

Zadania samorządu terytorialnego w zakresie polityki turystycznej

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. POWIAT W STRUKTURACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 4
1.1. Geneza i istota samorządu terytorialnego 4
1.2. Uwarunkowania, istota społeczna i funkcje samorządu terytorialnego 8
1.3. Struktura samorządu powiatowego 11
1.4. Zadania i kompetencje organów wykonawczych samorządu powiatowego 13
1.5. Zadania i kompetencje samorządu powiatowego 16

ROZDZIAŁ II. PRAWNE ASPEKTY TWORZENIA I FUNKCJONOWANIA PODMIOTÓW STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ TURYSTYKI 24
2.1. Turystyka w działaniach administracji rządowej 24
2.2. Turystyka w działaniach organów samorządu terytorialnego 30
2.3. Funkcjonowanie samorządu gospodarczego w turystyce 38
2.4. Elementy struktury organizacyjnej turystyki w Polsce 41

ROZDZIAŁ III. CHARAKTERYSTYKA POWIATU KAMIENNOGÓRSKIEGO 48
3.1. Położenie i dane ogólne 48
3.2. Środowisko przyrodnicze 52
3.3. Obiekty zabytkowe 55
3.4. Turystyka i baza turystyczna 59
3.5. Gospodarka 62
3.6. Transport i komunikacja 65
3.7. Analiza SWOT powiatu 65

ROZDZIAŁ IV. ZADANIA POWIATU KAMIENNOGÓRSKIEGO W ZAKRESIE POLITYKI TURYSTYCZNEJ 69
4.1. Polityka turystyczna powiatu 69
4.2. Zrównoważony rozwój powiatu 74
4.3. Zadania powiatu w zakresie turystyki 77
4.4. Działania podejmowane na rzecz realizacji zadań z zakresu turystyki 79

ZAKOŃCZENIE 85
BIBLIOGRAFIA 86
SPIS TABEL 89
SPIS RYSUNKÓW 90

Promocja na przykładzie Laboratorium Kosmetycznego Dr Irena Eris SA

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. PODSTAWY TEORETYCZNE MARKETINGU 5
1.1. Istota i definicje marketingu 5
1.2. Charakterystyka elementów marketingu 9
1.3. Otoczenie przedsiębiorstwa 12
1.4. Strategie marketingowe 19

ROZDZIAŁ II. PROMOCJA W MARKETINGU 25
2.1. Elementy marketingu – mix 25
2.2. Istota promocji i jej narzędzia 29
2.3. Uwarunkowania skuteczności promocji 38
2.4. Pomiar skuteczności promocji 44

ROZDZIAŁ III. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA „LABORATORIUM KOSMETYCZNE DR IRENA ERIS” 47
3.1. Historia i rozwój badanej firmy 47
3.2. Przedmiot działalności i kompozycja asortymentowa 53
3.3. Władze spółki i struktura organizacyjna 57
3.4. Analiza konkurencji w branży 59

ROZDZIAŁ IV. EFEKTY PROMOCJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE „LABORATORIUM KOSMETYCZNE DR IRENA ERIS” 69
4.1. Reklama jako środek promocji badanego przedsiębiorstwa 69
4.2. Sprzedaż osobista w praktyce marketingowej 70
4.3. Public relations i sponsoring 72
4.4. Promocja sprzedaży jako narzędzie promocji produktów badanej firmy 82
4.5. Pomiar skuteczności promocji prowadzonej przez firmę 85

ZAKOŃCZENIE 90
BIBLIOGRAFIA 92
SPIS TABEL 95
SPIS RYSUNKÓW 96
SPIS ZDJĘĆ 97

Procesy developerskie. Doświadczenia kieleckiego rynku nieruchomości

Wstęp 2

Rozdział I. Rynek nieruchomości i działalność deweloperska – zakres pojęć 4
1.1. Istota rynku nieruchomości 4
1.2. Podmioty rynku nieruchomości 19
1.3. Deweloper – charakterystyka pojęcia 24
1.4. Rodzaje działalności deweloperskiej 24

Rozdział II. Deweloper na rynku nieruchomości. Aspekty prawno – organizacyjne działalności deweloperskiej 27
2.1. Klasyfikacja i zawartość umów stosowanych przez deweloperów 27
2.2. Klasyfikacja i zawartość umów stosowanych przez towarzystwa budownictwa 31
2.3. Inne umowy stosowane przez deweloperów 34
2.4. Problematyka kosztów i cen w działalności dewelopera 35
2.5. Fazy realizacji transakcji deweloperskiej 40

Rozdział III. Procesy developerskie na kieleckim rynku nieruchomości 43
3.1. Specyfika kieleckiego rynku nieruchomości 43
3.2. Charakterystyka Developera X 44
3.2.1. Oferta 45
3.2.2. Koszty zakupu nieruchomości 46
3.2.3. Specyfika procesu developerskiego – aktualna oferta 47
3.3. Charakterystyka Developera Y 47
3.3.1. Oferta 52
3.3.2. Koszty zakupu nieruchomości 53
3.3.3. Specyfika procesu developerskiego – aktualna oferta 54
3.4. Analiza porównawcza działalności Developerów: X i Y 55

Zakończenie 57
Bibliografia 60
Spis fotografii 63

Procedura budżetowa w Unii Europejskiej

Wstęp 2

Rozdział I Budżet ogólny w systemie finansowym Unii Europejskiej 4
1. Budżet ogólny w systemie finansowym Unii Europejskiej 4
1.1. Geneza budżetu ogólnego 5
1.2. Cechy budżetu ogólnego 8
1.3. Funkcje budżetu ogólnego 9
1.4. Znaczenie zasad budżetowych 12
2. Pozabudżetowe źródła finansowania działalności Unii Europejskiej 17
3. Rola perspektywy finansowej 18

Rozdział II Planowanie i uchwalanie budżetu ogólnego Unii Europejskiej 26
1. Metody planowania budżetowego 26
2. Podmioty procedury budżetowej 27
2.1. Parlament Europejski 27
2.2. Rada Unii Europejskiej 28
2.3. Komisja Europejska 30
3. Planowanie budżetu 31
4. Uchwalanie budżetu 32

Rozdział III Wykonanie i kontrola budżetu ogólnego Unii Europejskiej 35
1. Metody wykonania budżetu 35
2. Konstrukcja budżetu ogólnego 36
3. Zasady gromadzenia dochodów i dokonywania wydatków 38
4. Kontrola budżetu ogólnego 41

Zakończenie 43
Bibliografia 45
Spis tabel 48

Problem badawczy:

Czy procedura budżetowa w Unii Europejskiej znacząco różni się od procedur stosowanych w budżetach narodowych państw członkowskich?

Problemy rozwoju przedsiębiorczości na przykładzie gminy X

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ JAKO SPOSÓB MYŚLENIA I DZIAŁANIA 4
1.1. Istota i znaczenie przedsiębiorczości 4
1.2. Przedsiębiorczość internetowa 9
1.3. Wzbudzanie przedsiębiorczości 11
1.4. Innowacje w przedsiębiorstwie 17
1.5. Ryzyko przedsiębiorcy 19

ROZDZIAŁ II. PODSTAWY METODOLOGICZNE BADAŃ WŁASNYCH 23
2.1. Przedmiot i cel badań 23
2.2. Problemy i hipotezy badawcze 25
2.3. Metody i techniki badań 28
2.4. Teren i organizacja badań 30
2.5. Charakterystyka próby badawczej 35

ROZDZIAŁ III. BARIERY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W GMINIE X W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH 41
4.1. Analiza i interpretacja wyników badań 41
4.2. Wnioski 50

ZAKOŃCZENIE 52
BIBLIOGRAFIA 54
SPIS TABEL 56
SPIS RYSUNKÓW 57
ANEKS 58

Problemy harmonizacji sprawozdawczości finansowej w UE

Wstęp 2

Rozdział I. Polskie i międzynarodowe regulacje rachunkowości 4
1.1. Polskie prawo bilansowe 4
1.2. Dyrektywy europejskie 8
1.3. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 10
1.4. Krajowe Standardy Rachunkowości 14
1.5. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w porządku prawnym Unii Europejskiej 17

Rozdział II. Tworzenie ram konceptualnych dla sprawozdawczości finansowej 19
1.1. Pojęcie i geneza standaryzacji rachunkowości 19
1.2. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF): ramy instytucjonalne i organizacyjne 22
1.3. Amerykańskie Standardy Rachunkowości (US GAAP): ramy instytucjonalne i organizacyjne 24
1.4. Założenia koncepcyjne sporządzania sprawozdań finansowych według MSSF i US GAAP 28
1.4.1. Zakres przedmiotowy i cele rachunkowości 28
1.4.2. Użytkownicy informacji i ich potrzeby informacyjne 30
1.4.3. Cechy jakościowe informacji finansowej 31
1.4.4. Składniki sprawozdania finansowego podmiotu gospodarczego 31
1.5. Założenia koncepcyjne MSSF a polskie prawo bilansowe 32

Rozdział III. Problematyka harmonizacji sprawozdawczości finansowej w UE w świetle MSR 16 34
1.1. Rzeczowe aktywa trwałe, nieruchomości inwestycyjne oraz aktywa niematerialne 34
1.2. Ujęcie początkowe środka trwałego 35
1.3. Późniejsze nakłady na środek trwały 37
1.4. Wycena po początkowym ujęciu 38
1.5. Amortyzacja składników rzeczowego majątku trwałego 40
1.6. Case study 41

Zakończenie 46
Bibliografia 48
Spis tabel i rysunków 50

Problemy emocjonalne wychowanków domów dziecka

Wstęp 2

Rozdział 1. Dom dziecka jako instytucja wychowawcza 4
1.1. Pojęcie domu dziecka i różne jego definicje 4
1.2. Zadania domu dziecka i jego funkcje wychowawcze 11
1.3. Dom dziecka- wady i zalety instytucji 13
1.3.1. Wpływ domu dziecka na postawy wychowanków 13
1.3.2. Dom dziecka a poczucie bezpieczeństwa 17
1.3.3. Zagrożenia prawidłowego funkcjonowania domu dziecka 18
1.4. Wychowankowie domów dziecka i ich percepcja rzeczywistości 19
1.5. Specyfika problemów emocjonalnych dzieci 20

Rozdział 2. Założenia metodologiczne badań własnych 23
2.1. Cel, ogólny problem badawczy i problemy szczegółowe 23
2.2. Metody i techniki oraz narzędzia badawcze 30
2.3. Charakterystyka terenu badań 34
2.4. Charakterystyka badanej grupy 36

Rozdział 3. Analiza wyników badań własnych 38
3.1. Charakterystyka „sylwetki” wychowanka domu dziecka 38
3.2. Charakterystyka problemów emocjonalnych w domu dziecka 41
3.3. Reakcje wychowanków domu dziecka na trudne sytuacje 43
3.3.1. Specyfika zachowań wychowanków domu dziecka 43
3.3.2. Sposoby radzenia sobie z problemami 44
3.3.3. Dom dziecka- wady i zalety instytucji 45
3.3.4. Nieprawidłowości w funkcjonowaniu domów dziecka i ich skutki 47
3.4. Specyfika rozwoju i funkcjonowania dzieci wychowywanych w domu dziecka 48
3.4.1. Poczucie bezpieczeństwa 48
3.4.2. Percepcja rzeczywistości 51
3.5. Problemy emocjonalne wychowanków domu dziecka 53
3.5.1. Zadania rozwojowe dotyczące emocji w okresie dzieciństwa i dorastania 53
3.5.2. zagrożenia dla rozwoju emocjonalnego dzieci wychowywanych instytucjonalnie 56
3.5.3. Problemy i zakłócenia w rozwoju emocjonalnym dzieci z domów dziecka 57

Zakończenie 59
Bibliografia 61
Spis tabel 63
Spis rysunków 64
Aneks 65

Problem alternatywnych źródeł energii w krajach Unii Europejskiej

Wstęp 3

Rozdział I. Ochrona środowiska i sposoby ograniczania emisji w energetyce 5
1.1. Metody pierwotne ograniczania emisji 5
1.1.1. Technika spalania 5
1.1.2. Wzbogacanie węgla 7
1.2. Metody wtórne ograniczania emisji 8
1.2.1. Odsiarczanie spalin 8
1.2.2. Odpylanie spalin 9
1.3. Zmniejszanie skutków emisji zanieczyszczeń w Unii Europejskiej 10
1.4. Zobowiązania międzynarodowe w zakresie ograniczania emisji 10
1.5. Charakterystyka energetyki w Unii Europejskiej 11
1.5.1. Najważniejsze dane charakteryzujące energetykę w Unii Europejskiej 11
1.5.2. Priorytety energetyczne Unii Europejskiej 18

Rozdział II. Alternatywne źródła energii – istota pojęcia 26
2.1. Energia słoneczna 26
2.2. Energia wodna 29
2.3. Energia morza 39
2.4. Energia wiatru 41

Rozdział III. Alternatywne źródła energii w krajach Unii Europejskiej 44
3.1. Alternatywne źródła energii i ochrona środowiska 44
3.1.1. Oszczędność energii poprzez racjonalne zużycie 44
3.1.2. Racjonalne wykorzystanie energii 47
3.1.3. Jednolity rynek energii 49
3.2. Program Altener jako innowacja w dziedzinie alternatywnych źródeł energii w Unii Europejskiej 50
3.3. Alternatywne źródła energii w Polsce 51
3.4. Prognozy i szanse rozwoju alternatywnych źródeł energii w krajach Unii Europejskiej 53

Zakończenie 64

Bibliografia 72

Spis rysunków 75

Spis wykresów 76

Spis tabel 77

Wykaz skrótów i symboli 78

Problem alkoholizmu wśród młodzieży

Wstęp 2

Rozdział I. Zjawisko alkoholizmu wśród młodzieży w świetle literatury 4
1.1. Alkoholizm- pojęcia, rodzaje, fazy 4
1.2. Nadużywanie alkoholu przez młodzież jako problem 12
1.3. Alkoholizm i jego niekorzystne działanie na organizm nastolatka 13
1.4. Przyczyny sięgania przez młodych ludzi po alkohol 16
1.5. Skutki nadużywania alkoholu 20
1.6. Sposoby zapobiegania nadużywaniu alkoholu 21

Rozdział II. Metodologia badań własnych 25
2.1. Cel i przedmiot badań 25
2.2. Problemy badawcze 26
2.3. Metody i techniki badawcze 31
2.4. Organizacja i przebieg badań 35
2.5. Charakterystyka badanych osób 37

Rozdział III. Analiza wyników badań 40
3.1. Problem nadużywania alkoholu przez młodzież 40
3.2. Wiedza i przekonania młodzieży na temat alkoholu 45
3.3. Osobiste doświadczenia uczniów z alkoholem 49
3.4. Profilaktyka i zwalczanie zjawiska alkoholizmu wśród młodzieży 52

Zakończenie 57
Bibliografia 59
Spis rysunków 61
Spis tabel 62
ANEKS 63

Problem aborcji w Polsce

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. ABORCJA W POLSCE 5
1.1. Istota aborcji 5
1.2. Skutki aborcji i zakazu aborcji 9
1.2.1. Skutki fizyczne 11
1.2.2. Skutki psychiczne 13
1.2.3. Syndrom Ocalonego 17
1.3. Aborcja w prawie polskim 20
1.4. Aborcja w Polsce – skala zjawiska 24

ROZDZIAŁ II. METODOLOGICZNE PODSTAWY BADAŃ WŁASNYCH 26
2.1. Przedmiot i cel badań 26
2.2. Problemy i hipotezy badawcze 27
2.3. Metody i techniki badań 35
2.4. Teren i organizacja badań 38
2.5. Charakterystyka próby badawczej 40

ROZDZIAŁ III. PROBLEM ABORCJI W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH 43
3.1. Analiza i interpretacja wyników badań 43
3.2. Weryfikacja hipotez i wnioski 57

ZAKOŃCZENIE 58
BIBLIOGRAFIA 61
SPIS TABEL 63
SPIS RYSUNKÓW 65
ANEKS 67