Archiwum autora: pracedyplomowe

Środki trwałe w systemie rachunkowości na przykładzie Grupy Kapitałowej Żywiec S.A.

Wstęp 2

Rozdział I. Charakterystyka środków trwałych 4
1.1. Definicja środków trwałych 4
1.1.1. Środki trwałe w prawie bilansowym 5
1.1.2. Środki trwałe w prawie podatkowym 6
1.1.3. Różnice i podobieństwa pomiędzy definicjami według prawa bilansowego i podatkowego 8
1.2. Klasyfikacja Środków Trwałych 10
1.3. Wycena środków trwałych 14

Rozdział II. Amortyzacja środków trwałych 16
2.1 Istota i funkcje amortyzacji 16
2.2 Zasady amortyzacji w prawie bilansowym i podatkowym 17
2.2.1 Zasady i metody amortyzacji w prawie bilansowym 17
2.2.2 Zasady i metody amortyzacji w prawie podatkowym 19

Rozdział III. Dokumentacja i ewidencja zmian w stanie środków trwałych 25
3.1. Dokumentacja zmian w stanie środków trwałych 25
3.2. Ewidencja zmian w stanie środków trwałych 27
3.2.1. Ewidencja analityczna i syntetyczna środków trwałych 27
3.2.2. Ewidencja zwiększeń wartości środków trwałych 30
3.2.3. Ewidencja zmniejszenia wartości środków trwałych 31
3.3. Ewidencja środków trwałych na kontach pozabilansowych 32

Rozdział IV. Środki trwałe w Grupie Żywiec S.A. 34
4.1. Podstawowy przedmiot działalności Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. 34
4.2. Rzeczowe aktywa trwałe 36
4.3. Utrata wartości aktywów niefinansowych 37

Zakończenie 45
Bibliografia 46
Spis tabel i rysunków 47

Eksport Polski do krajów Unii Europejskiej

Wstęp 2

Rozdział I. Specjalizacja w eksporcie Polski do krajów Unii Europejskiej. 3
1.1. Teoria przewagi absolutnej dla polskiego eksportu do krajów Unii Europejskiej. 7
1.2. Teoria kosztów komparatywnych dla polskiego eksportu do krajów Unii Europejskiej. 8
1.3. Efekt kreacji handlu dla polskiego eksportu do krajów Unii Europejskiej. 18
1.4. Efekt przesunięcia handlu dla polskiego eksportu do krajów Unii Europejskiej. 21

Rozdział II. Główne gałęzie eksportu Polski do krajów Unii Europejskiej – statystyki obrotów towarowych Polski z krajami Unii Europejskiej (system INTRASTAT). 26
2.1. Analiza danych statystycznych eksportu z uwzględnieniem podziału na branże i działy 26
2.2. Terytorium statystyczne objęte systemem INTRASTAT 36
2.3. Podmioty zobowiązane do dokonywania zgłoszeń INTRASTAT – system progów statystycznych. 38
2.4. Dokonywanie zgłoszeń INTRASTAT 40
2.5. Dokonywanie zgłoszeń przez przedstawiciela osoby zobowiązanej 42

Rozdział III. Czynniki wpływające na ukierunkowanie eksportu Polski do krajów Unii Europejskiej 45
3.1. Struktura towarowa obrotów handlowych Polski z Unią Europejską. 45
3.2. Struktura geograficzna wymiany handlowej Polski z krajami Unii Europejskiej. 55

Rozdział IV. Ewolucja specjalizacji eksportu Polski do krajów Unii Europejskiej 64
4.1. Specjalizacja międzygałęziowa i wewnątrzgałęziowa w eksporcie Polski do krajów Unii Europejskiej. 64

Rozdział V. Skutki specjalizacji polskiego eksportu do krajów Unii Europejskiej dla gospodarki Polski. 74
5.1. Wpływ specjalizacji polskiego eksportu na wzrost gospodarczy Polski 74
5.2. Wpływ specjalizacji polskiego eksportu na PKB Polski. 80

Zakończenie 89
Bibliografia 90
Spis tabel i wykresów 91

Działalność Caritas Polska. Analiza problemu na przykładzie Diecezji Warszawsko-Praskiej

Streszczenie 2
Wstęp 3

Rozdział I. Podstawy prawne działalności Caritas Polska 9
1.1. Ustawowe podstawy działalności Caritas Polska 9
1.2. Podstawowe założenia statutowe 24

Rozdział II. Charakterystyka stowarzyszenia Caritas Polska 29
2.1. Tradycja działalności Caritas Polska 29
2.2. Struktura organizacyjna Caritas Polska 37

Rozdział III. Działalność charytatywna Caritas Polska 40
3.1. Działalność charytatywno – opiekuńcza Caritas Polska 40
3.2. Zagraniczna działalność Caritas Polska 41
3.3. Działalność Caritas Polska na rzecz Polonii na wschodzie 43
3.4. Środki materialne Caritas Polska 44

Zakończenie 49
Bibliografia 53
Spis fotografii 56
Spis rysunków 57
Aneks 58
Załącznik 1 58
Załącznik 2 60

Działalność kredytowa banku a jego wynik finansowy

Wstęp 2

Rozdział I. Rodzaje kredytów i ich charakterystyka 3
1.1. Istota klasyfikacji kredytowej 3
1.2. Podział kredytów ze względu na przedmiot kredytu 7
1.3. Podział kredytów ze względu na metodę kredytowania 9
1.4. Podział kredytów ze względu na formę zabezpieczenia 11

Rozdział II. Ryzyko kredytowe i jego przyczyny w działalności banku 13
2.1. Pojęcie i przyczyny występowania ryzyka kredytowego 13
2.2. Rodzaje ryzyk kredytowych i czynniki ich występowania 14
2.3. Następstwa występowania ryzyka kredytowego i formy zabezpieczenia jego spłat 18

Rozdział III. Metody oceny ryzyka kredytowego 23
3.1. Ogólna charakterystyka metod analizy ryzyka kredytowego 23
3.2. Źródła informacji do analizy ryzyka kredytowego 25
3.2.1. Pojęcie, znaczenie i rola analizy ekonomicznej 25
3.2.2. Metody analizy ekonomiczno- finansowej 28
3.2.3. Materiały źródłowe analizy ekonomicznej 30
3.3. Analiza wskaźnikowa 31
3.4. Zasady tworzenia rezerw na ekspozycje kredytowe 42

Rozdział IV. Analiza wpływu portfela kredytowego Banku X na jego wyniki finansowe 46
4.1. Ogólna charakterystyka banku X 46
4.2. Wstępna analiza portfela kredytowego banku 49
4.3. Analiza wskaźnikowa portfela kredytowego 52
4.4. Wskaźnik wypłacalności i płynności 53
4.5. Saldo rezerw i jego wpływ na wynik finansowy 54
4.6. Podsumowanie przeprowadzonej analizy 55

Załączniki 58
Wnioski 62
Bibliografia 63
Spis tabel i rysunków 67

Dochody z majątku gmin. Doświadczenia Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju

Wstęp 3

Rozdział I. System budżetowy jednostek samorządu terytorialnego 5
1.1. Istota samorządu – kontrowersje wokół problematyki samorządowej 5
1.2. Ewolucja systemu budżetowego i prawa budżetowego samorządu terytorialnego w Polsce 11
1.3. Podstawy prawne gospodarki budżetowej samorządu terytorialnego z uwzględnieniem członkostwa Polski w Unii Europejskiej 15
1.4. Źródła zasilania zewnętrzne i wewnętrzne budżetów samorządowych 17
1.5. Zasady opracowywania, uchwalania i wykonania budżetów JST 21

Rozdział II. System zasilania budżetów gmin 28
2.1. Dochody własne gmin 28
2.1.1. Podatki i opłaty 28
2.1.2. Dochody z majątku 32
2.2. Dochody wyrównawcze (równoważące) 35
2.2.1. Subwencje 35
2.2.2. Dotacje celowe 38
2.3. Przychody 42
2.3.1. Pożyczki 42
2.3.2. Kredyty 44
2.3.3. Emisja papierów wartościowych 45

Rozdział III. Dochody z majątku gminy 48
3.1. Pojęcie dochodów z majątku gminy 48
3.2. Dochody z wynajmu bądź wydzierżawienia nieruchomości, lokali i przedmiotów majątkowych 53
3.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku gminy 53
3.2.2. Odsetki od środków finansowych 54
3.2.3. Odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę 54
3.2.4. Wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych 55

Rozdział IV. Dochody budżetu gminy Krynica – Zdrój w latach 2018 – 2020 63
4.1. Charakterystyka gminy 63
4.2. Dochody budżetu gminy 68
4.3. Dochody z majątku budżetu gminy 72
4.3.1. Dochody z majątku w 2018 roku 72
4.3.2. Dochody z majątku w 2019 roku 79
4.3.3. Dochody z majątku w 2020 roku 86

Zakończenie 94
Bibliografia 96
Spis rysunków 101
Spis tabel 102
Aneks 103

Czynniki kształtujące ceny nieruchomości

Wstęp 2

Rozdział I. Pojęcie nieruchomości i rynku nieruchomości 4
1.1. Nieruchomość – istota pojęcia 4
1.2. Rynek nieruchomości 6
1.2.1. Rynek nieruchomości w Polsce po 1990 roku 7
1.2.2. Podmioty rynku nieruchomości 11
1.2.3. Trendy na rynku nieruchomości 14
1.3. Wartość i ceny nieruchomości 19

Rozdział II. Analiza rynku nieruchomości w Krakowie i okolicach 28
2.1. Rynek i ceny nieruchomości w Krakowie 28
2.2. Rynek i ceny nieruchomości w Bochni i okolicach 35

Rozdział III. Rezultaty przeprowadzonych rozważań i analiz, wnioski końcowe 38

Zakończenie 44

Bibliografia 47

Spis tabel i rysunków 49

Działalność lokacyjna otwartych funduszy emerytalnych

Wstęp 2

Rozdział I. Reforma systemu emerytalnego 5
1.1. Systemy emerytalne do 1998 roku 5
1.2. Założenia nowego systemu emerytalnego 7
1.3. Filary nowego systemu 10
1.3.1. Pierwszy filar 15
1.3.2. Drugi filar 17
1.3.3. Trzeci filar 22
1.4. Powszechne Towarzystwa Emerytalne 28

Rozdział II. Charakterystyka Otwartych Funduszy Emerytalnych 32
2.1. Powstanie OFE 32
2.2. Konstrukcja prawna OFE 38
2.3. Zasady i istota działania OFE 42

Rozdział III. Polityka lokacyjna otwartych funduszy emerytalnych 55
3.1. Forma lokowania kapitału przez OFE 55
3.1. Strategie inwestycyjne OFE 62
3.2. Opis ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityka lokacyjną OFE 65
3.3. Planowane kierunki rozwoju działalności lokacyjnej 67

Zakończenie 70
Bibliografia 72
Spis rysunków, tabel i schematów 76

Droga Polski do Unii Europejskiej

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. POLSKA NA DRODZE DO UNII EUROPEJSKIEJ
1.1.Powstanie Unii Europejskiej i jej rola
1.2. Znaczenie Integracji Europejskiej
1.3. Układ Europejski
1.4. Idea procesów integracyjnych w latach osiemdziesiątych

ROZDZIAŁ II. PRZEBIEG PROCESU NEGOCJACJI O CZŁONKOSTWO W UE
2.1. Uwarunkowania procesu integracji europejskiej
2.2. Wniosek o członkostwo w UE i powołanie negocjatorów
2.3. Przygotowania do negocjacji
2.4. Przebieg procesu negocjacji

ROZDZIAŁ III. ZAKOŃCZENIE NEGOCJACJI AKCESYJNYCH – WYNIKI I ICH OCENA
3.1. „Szczyt” w Kopenhadze
3.2. Wyniki negocjacyjne w poszczególnych obszarach negocjacyjnych
3.3. Próba oceny rezultatów negocjacji akcesyjnych

ROZDZIAŁ IV PERSPEKTYWY PROCESÓW INTEGRACYJNYCH
4.1. Reforma Unii Europejskiej
4.2. Reforma systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej
4.3. Traktat Konstytucyjny

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA

Doradztwo zawodowe w urzędach pracy

Wstęp

Rozdział I. Istota poradnictwa zawodowego
1.1. Poradnictwo zawodowe — zakres terminologiczny
1.2. Teorie poradnictwa zawodowego
1.4. Cele i kierunki działań doradcy zawodowego
1.5. Przegląd badań nad funkcjonowaniem doradców zawodowych

Rozdział II. Metodologia badań własnych
3.1. Przedmiot, cel i problemy badawcze
3.2. Metody i techniki badań
3.3. Teren i organizacja badań
3.4. Charakterystyka badanej zbiorowości

Rozdział III. Funkcjonowanie doradców zawodowych w świetle wyników badań własnych
3.1. Urząd pracy jako instytucja pomocy bezrobotnym
3.2. Osoba bezrobotna jako podmiot działań doradczych w strukturze urzędu pracy
3.3. Funkcjonowanie doradców zawodowych — analiza wyników badań własnych
3.3.1. Przygotowanie zawodowe doradców zawodowych
3.1.2. Warunki pracy doradców zawodowych
3.1.3. Problemy w pracy doradców zawodowych
3.1.4. Czynności zawodowe wykonywane w pracy doradczej
3.1.5. Formy pracy doradców zawodowych
3.4. Podsumowanie i wnioski

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków

Dolny Śląsk jako miejsce lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych

Wstęp 3

Rozdział I. Istota i znaczenie inwestycji zagranicznych w gospodarce 6
1.1. Pojęcie i formy inwestycji zagranicznych 6
1.2. Teorie dotyczące BIZ 14
1.3. Uwarunkowania przepływu kapitału w formie BIZ 34
1.4. Korzyści i zagrożenia dla kraju przyjmującego i wysyłającego kapitał 37

Rozdział II. BIZ w Polsce na tle gospodarki światowej 48
2.1. Rozmiary BIZ w gospodarce światowej 48
2.2. Uregulowania prawne w zakresie BIZ w Polsce 54
2.3. Determinanty napływu BIZ do Polski 63
2.4. Rozmiary i struktura BIZ w Polsce w latach 2001- 2006 66
2.5. Szanse i zagrożenia napływu BIZ do Polski 74

Rozdział III. Analiza BIZ na Dolnym Śląsku 80
3.1. Charakterystyka społeczno – gospodarcza Dolnego Śląska 80
3.2. BIZ na Dolnym Śląsku w latach 2001 – 2006 88
3.3. Uwarunkowania i znaczenie napływu BIZ na Dolny Śląsk 99
3.5. Perspektywy rozwoju BIZ województwa dolnośląskiego 103

Zakończenie 109
Bibliografia 112
Spis rysunków 117
Spis tabel 118