Archiwum autora: pracedyplomowe

Zarządzanie zasobami ludzkimi na przykładzie przedsiębiorstwa X

WSTĘP

ROZDZIAŁ I
ISTOTA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE
1.1. Polityka personalna w zarządzaniu strategicznym
1.2. Modele polityki personalnej i ich związek ze strategią firmy
1.3. Elementy zarządzania kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwie
1.4. System oceny pracowników
1.5. Kształcenie i rozwój pracowników

ROZDZIAŁ II
ROLA SYSTEMU MOTYWACYJNEGO W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI LUDZKIMI W FIRMIE
2.1. Potrzeby ludzkie, ich struktura i znaczenie
2.2. Rodzaje bodźców
2.3. Formy i funkcje wynagrodzeń
2.4. Wewnętrzne uwarunkowania efektywności wyceny płac
2.5. Tendencje rozwojowe form płac

ROZDZIAŁ III.
ANALIZA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA X
3.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa
3.2. Polityka personalna firmy
3.3. Budowanie wartości kadry pracowniczej firmy
3.4. Motywowanie pracowników
3.5. Ocenianie pracowników
3.6. Komunikacja wewnętrzna
3.7. Zwiększanie satysfakcji z pracy

ROZDZIAŁ IV.
WNIOSKI Z ANALIZY

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL I WYKRESÓW

Znaczenie analizy finansowej w formułowaniu strategii przedsiębiorstwa

Wstęp 2

Rozdział I. Ogólne problemy rozwoju przedsiębiorstw 5
1. Istota działalności firm 5
2. Czynniki warunkujące rozwój przedsiębiorstw 12
3. Planowanie działalności przedsiębiorstw 16

Rozdział II. Istota analizy finansowej 27
1. Przedmiot i zakres analizy finansowej 27
2. Źródła informacji do oceny finansowej przedsiębiorstwa 33
3. Bilans przedsiębiorstwa 36
4. Rachunek zysków i strat 39

Rozdział III. Analiza wyniku finansowego i bilansu przedsiębiorstwa 43
1. Pojęcie wyniku finansowego 43
2. Wstępna ocena wyniku finansowego 51
3. Analiza porównawcza i przyczynowa 55
Rozdział IV. Wskaźnik efektywności finansowej przedsiębiorstwa 62
1. Analiza wskaźnikowa 62
2. Rentowność przedsiębiorstwa 68
3. Ocena płynności finansowej firmy 73
4. Case study 81

Rozdział V. Formułowanie strategii w przedsiębiorstwie 91
1. Finanse a cele przedsiębiorstwa 91
2. Gospodarka finansowa przedsiębiorstwa w świetle literatury 96
3. Kryteria oceny gospodarki finansowej 100
4. Gospodarka finansowa a system gospodarczy i finansowy 105

Zakończenie 111
Bibliografia 112
Spis tabel i rysunków 116

Analiza finansowa zakładu gospodarki komunalnej

Wstęp 2

Rozdział I. Pojęcie i rola analizy finansowej w ocenie działalności przedsiębiorstwa 4
1.1. Istota, przedmiot i zakres analizy finansowej 4
1.2. Rodzaje analiz finansowych 10
1.3. Metody analizy finansowej 16
1.4. Źródła informacji wykorzystywanych w analizie finansowej 20

Rozdział II. Charakterystyka Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubomierzu 28
2.1 Podstawowe zasady funkcjonowania zakładu 28
2.2 Przedmiot działalności 33
2.3 Zarządzanie i organizacja 36

Rozdział III. Wstępna analiza sprawozdań finansowych 39
3.1. Analiza bilansu 40
3.2. Analiza rachunku zysków i strat 52
3.3. Analiza zmian w funduszu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubomierzu 62

Rozdział IV. Analiza wskaźnikowa 65
4.1. Płynność finansowa 66
4.2. Zadłużenie 70
4.3. Sprawność działania 76
4.4. Zyskowność 80

Zakończenie 86
Bibliografia 90
Spis tabel 94
Spis rysunków 96

Analiza finansowa jako podstawa oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

Wstęp 3

Rozdział I. Pojęcie i rola analizy finansowej w ocenie działalności przedsiębiorstwa 5
1.1. Istota, przedmiot i zakres analizy finansowej przedsiębiorstwa 5
1.2. Rodzaje analiz 10
1.3. Źródła informacji do oceny finansowej 17
1.3.1. Rachunek zysków i strat 18
1.3.2. Bilans 20
1.3.3. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych 23

Rozdział II. Analiza wskaźnikowa jako metoda oceny działalności przedsiębiorstwa 25
2.1. Wstępna analiza bilansu 25
2.2. Wstępna analiza rachunku zysków i strat 31
2.3. Zasady analizy wskaźnikowej 34
2.3.1. Wskaźniki płynności 35
2.3.2. Wskaźniki zadłużenia i obsługi długu 37
2.3.3. Wskaźniki efektywności (wykorzystania) aktywów 44
2.3.4. Wskaźniki rentowności 46
2.3.5. Wskaźniki wartości rynkowej 49
2.4. Analiza metodą Du Ponta 52

Rozdział III Ocena kondycji finansowej Zakładów CERSANIT S.A. 56
3.1. Ogólna charakterystyka działalności Zakładów CERSANIT S.A. 56
3.2. Wstępna analiza sprawozdań finansowych Zakładów CERSANIT 58
3.2.1. Analiza dynamiki i struktury aktywów 58
3.2.2. Analiza dynamiki i struktury pasywów 60
3.2.3. Analiza dynamiki i struktury rachunku zysków i strat 62
3.2.4. Analiza sprawozdania z przepływów środków pieniężnych 65
3.3. Analiza wskaźnikowa Zakładów CERSANIT S.A. 69
3.3.1. Wskaźnikowa ocena płynności finansowej 69
3.3.2. Wskaźnikowa ocena zadłużenia i obsługi długu 70
3.3.3. Wskaźnikowa ocena efektywności aktywów 71
3.3.4. Wskaźnikowa ocena rentowności 74

Zakończenie 76
Bibliografia 78
Spis rysunków, tabel i wykresów 81

Analiza działalności Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie SA

Wstęp 2

Rozdział I. Ubezpieczenia na życie w świetle literatury przedmiotu 4
1. Klasyfikacja ubezpieczeń 4
2. Pojęcie ubezpieczenia na życie 17
3. Zasady i cele ubezpieczeń na życie 20

Rozdział II. PZU Życie SA na Polskim rynku ubezpieczeń na życie 26
1. Rynek ubezpieczeń na życie w Polsce 26
2. Związki PZU Życie SA z Grupą PZU 35
3. Cele działania PZU Życie SA 38

Rozdział III. Rozwój PZU Życie SA 48
1. Liczba ubezpieczonych 48
2. Wielkość składek 50
3. Dochody 55

Zakończenie 62
Bibliografia 65
Spis tabel 68
Spis rysunków 69

Amortyzacja środków trwałych w ujęciu księgowym i podatkowym

Wstęp 3

Rozdział I. Ogólna charakterystyka środków trwałych w prawie bilansowym i podatkowym 5
1.1. Pojęcie i istota środków trwałych 6
1.1.1. Ujęcie bilansowe 8
1.1.2. Ujęcie podatkowe 9
1.2. Środki trwałe kontrolowane przez jednostkę w prawie bilansowych i ich konsekwencje w prawie podatkowym 10
1.3. Zasady wyceny środków trwałych w prawie bilansowym i podatkowym 14

Rozdział II. Ogólna charakterystyka dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych w ujęciu bilansowym i podatkowym 23
2.1. Pojęcie i istota amortyzacji 23
2.2. Funkcje amortyzacji 25
2.3. Podstawa dokonywania odpisów amortyzacyjnych 26
2.4. Terminy dokonywania odpisów amortyzacyjnych 29
2.5. Rodzaje stawek amortyzacyjnych 31
2.5.1. Stawka podstawowa 31
2.5.2. Stawki podwyższone 32
2.5.3. Stawki obniżone 33
2.5.4. Stawki indywidualne 34

Rozdział III. Metody dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i ich ewidencja w ujęciu prawa podatkowego i bilansowego 39
3.1. Metody i zasady amortyzacji środków trwałych według prawa bilansowego 39
3.1.1. Metoda liniowa 42
3.1.2. Metoda degresywna 43
3.1.3. Metoda progresywna 44
3.1.4. Metoda naturalna 44
3.1.5. Metoda jednorazowych i zbiorczych odpisów amortyzacyjnych 46
3.2. Metody i zasady amortyzacji środków trwałych według prawa podatkowego 46
3.2.1. Metoda liniowa 47
3.2.2. Metoda degresywno-liniowa 51
3.2.3. Metoda jednorazowych i zbiorczych odpisów amortyzacyjnych 51
3.2.4. Metoda indywidualnych stawek podatkowych 53
3.3. Ewidencje i dokumentacja odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych 54

Zakończenie 58
Bibliografia 62
Spis rysunków i tabel 64
Załączniki 65

Akcja zakrasnoludniania Wrocławia jako promocja miasta

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. PROMOCJA W TURYSTYCE 3
1.1. Cechy promocji 3
1.2. Zadania promocji 7
1.3. Podstawowe instrumenty promocji 14

ROZDZIAŁ II. PROMOCJA TURYSTYCZNA WROCŁAWIA 18
2.1. Charakterystyka Wrocławia 18
2.2. Atrakcyjność i walory turystyczne Wrocławia 19
2.3. Zagospodarowanie turystyczne Wrocławia 27
2.4. Promocja miasta 31

ROZDZIAŁ III. PERSPEKTYWY ROZWOJU WROCŁAWIA 34
3.1. Najczęściej odwiedzane atrakcje turystyczne 34
3.2. Wpływ turystyki na gospodarczy rozwój Wrocławia 36
3.3. Krasnale wrocławskie symbolem miasta 37
3.4. Problemy promocji miasta 39

ZAKOŃCZENIE 41
BIBLIOGRAFIA 43
SPIS TABEL 45
SPIS RYSUNKÓW 46
SPIS FOTOGRAFII 47

Administracje celne w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej

Wstęp 2

I. Ogólna charakterystyka administracji celnych państw członkowskich Unii Europejskiej 3
1.1. Podobieństwa i różnice administracji celnych państw członkowskich 3
1.2. Podstawowe pojęcia związane z administracją celną państw członkowskich 12

II. Administracja celna w Polsce 21
2.1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych 23
2.2. Dyrektor Izby Celnej 27
2.3. Naczelnik Urzędu Celnego 28

III. Administracja celna we Francji 30
3.1. Dyrekcja Generalna 31
3.2. Dyrekcje Międzyregionalne 32
3.3. Dyrekcje Regionalne 32
3.4. Dyrekcje Krajowe 33

IV. Administracja celna w Niemczech 49
4.1. Dyrekcja Generalna 49
4.2. Naczelne Dyrekcje Finansowe 50
4.3. Główne Urzędy Celne 52

Wnioski 55
Bibliografia 59

Znaczenie małych i średnich firm i efektywność ich działania

Wstęp 2

Rozdział I. Rola małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej 4
1.1. Pojęcie przedsiębiorstw i kryteria ich klasyfikacji 4
1.2. Definicja i istota małych i średnich przedsiębiorstw 11
1.3. Rozwój sektora MSP po 1989r. 16
1.4. Formy prawno – organizacyjne prowadzenia działalności gosp. w Polsce 19

Rozdział II. Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej i ich wpływ na sektor MSP w Polsce 26
2.1. Małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej 26
2.2. Małe i średnie przedsiębiorstwa w polskiej gospodarce i ich nadzieje związane z przystąpieniem do Unii Europejskiej 31
2.3. Wpływ integracji na sektor małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 35
2.4. Program wsparcia sektora małych i średnich przedsiębiorstw realizowany ze środków unijnych 38

Rozdział III. Analiza efektywności działania MSP na przykładzie SUPOL – ART drewno świata 50
3.1. Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim 50
3.2. Początek działalności firmy i jej formy prawne 56
3.3. Rozwój działalności firmy i możliwości rozwoju i rozszerzenia zakresu świadczonych usług 58
3.4. Wynik finansowy przedsiębiorstwa 64

Załączniki 78
Zakończenie 85
Bibliografia 87
Spis rysunków i tabel 91

Zarządzanie zasobami ludzkimi w zakładzie opieki zdrowotnej

Wprowadzenie 2

Rozdział I. Podstawowe pojęcia i definicje 4
1.1. Pojęcie zasobów ludzkich 4
1.2. Pojęcie zarządzania 9
1.3. Sieć organizacji opieki zdrowotnej 16
1.4. Klasyfikacja organizacji opieki zdrowotnej 20

Rozdział II. Mechanizm zarządzania zasobami ludzkimi 26
2.1. Planowanie 30
2.2. Wykonywanie 35
2.3. Kontrola 39

Rozdział III. Badanie zarządzania zasobami ludzkimi w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szamotułach 44
3.1. Charakterystyka Zakładu 44
3.2. Badanie planowania 48
3.3. Badanie wykonywania 51
3.4. Badanie kontrolowania 59

Zakończenie 63
Bibliografia 67
Spis rysunków 70
Spis tabel 71