Archiwum autora: pracedyplomowe

Rekrutacja i selekcja jako element strategii personalnej firmy XYZ

WSTĘP 2

1. PODSTAWY I ZASADY REKRUTACJI PRACOWNIKÓW 4
1.1. Procedura planowania zatrudnienia 4
1.2. Operacjonalizacja pojęcia rekrutacja 8
1.2.1. Co to jest rekrutacja 8
1.2.2. Rekrutacja wewnętrzna 14
1.2.3. Rekrutacja zewnętrzna 17

2. PODSTAWY I ZASADY SELEKCJI PRACOWNIKÓW 22
2.1. Co to jest selekcja pracownicza 22
2.2. Metody i techniki selekcji pracowniczej 28
2.2.1. Rozmowa kwalifikacyjna 28
2.2.2. Ocena zintegrowana 34
2.2.3. Testy psychologiczne 36
2.2.4. Grafologia jako środek wspierający proces selekcji 41

3. CHARAKTERYSTYKA BADANEGO ŚRODOWISKA 44
3.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa XYZ 44
3.2. Prezentacja wyników badań 46
3.3. Weryfikacja hipotez 56

ZAKOŃCZENIE 58
BIBLIOGRAFIA 60
SPIS TABEL 62
SPIS RYSUNKÓW 63
ANEKS 64

Problem bezrobocia w gminie na przykładzie miasta Olsztyn

Wstęp 3

Rozdział I. Bezrobocie – istota i zakres pojęciowy 5
1.1. Bezrobocie – ujęcie teoretyczne 5
1.2. Rodzaje bezrobocia 7
1.3. Ekonomiczne teorie bezrobocia 11
1.4. Pomiar bezrobocia 19
1.4.1. Przepływy na rynku pracy 19
1.4.2. Stopa bezrobocia 20
1.5. Skutki bezrobocia 24
1.5.1. Skutki ekonomiczne 24
1.5.2. Skutki społeczne – wpływ bezrobocia na styl i jakość życia 25
1.6. Regulacje prawne 25

Rozdział II. Metody zwalczania bezrobocia 32
2.1. Podmioty polityki państwa na rynku pracy 32
2.2. Finansowanie polityki państwa na rynku pracy 35
2.3. System urzędów pracy 42
2.4. Skuteczność programów polityki państwa na rynku pracy w opinii zarządów gmin 47

Rozdział III. Bezrobocie w gminie Olsztyn 53
3.1. Ogólna charakterystyka gminy 53
3.1.1. Położenie i podział administracyjny 53
3.1.2. Ludność – demografia, struktura 54
3.1.3. Struktura gospodarki 56
3.1.4. Ogólna charakterystyka sytuacji społeczno-gospodarczej 56
3.2. Rynek pracy w gminie 58
3.2.1. Wielkość zatrudnienia 58
3.2.2. Skala bezrobocia 60
3.2.3. Dynamika rynku pracy 62
3.2.4. Zmiany w liczbie podmiotów gospodarczych 66
3.2.5. Ogólna ocena sytuacji – czynniki wpływające na zmianę poziomu bezrobocia 68

Zakończenie 71
Spis tabel i rysunków 73
Bibliografia 74

Prawne formy zabezpieczenia kredytów

Wstęp 3

Rozdział I. Bank i jego funkcje 5
1.1. Przesłanki pojawienia się banków 5
1.2. Bank jako podmiot gospodarczy 9
1.3. Bank i jego otoczenie 14
1.4. Funkcje banku 21

Rozdział II. Kredytowanie działalności gospodarczej 25
2.1. Istota kredytu 25
2.2. Kredyty inwestycyjne 28
2.3. Kredyty obrotowe 35
2.4. Bankowość inwestycyjna 40

Rozdział III. Rodzaje kredytów i warunki ich udzielania 47
3.1. Rodzaje kredytów 47
3.1.1. Podział ze względu na okres kredytowania 47
3.1.2. Waluta udzielenia kredytu 48
3.1.3. Kredyty hipoteczne 50
3.1.4. Kredyty wekslowe 52
3.1.5. Inne rodzaje kredytów 54
3.2. Warunki udzielania kredytów 56
3.2.1. Selekcja klientów dzięki procedurom kredytowym oraz ich segmentacja 56
3.2.2. Instrukcje kredytowe 57
3.2.3. Skład procedur kredytowych 58
3.2.4. Ocena zdolności kredytowej 60

Rozdział IV. Zabezpieczenie kredytów – ustalenie formy zabezpieczenia kredytów 67
4.1. Zabezpieczenia osobiste 67
4.1.1. Poręczenia według prawa cywilnego 67
4.1.2. Weksel własny in blanco 68
4.1.3. Poręczenie wekslowe 69
4.1.4. Przelew wierzytelności 71
4.1.5. Gwarancja bankowa 71
4.2. Zabezpieczenia rzeczowe 73
4.2.1. Kaucja 73
4.2.2. Blokada środków pieniężnych 74
4.2.3. Zastaw 74
4.2.4. Przewłaszczenie na zabezpieczenie 77
4.2.5. Hipoteka 78

Załączniki 81
Zakończenie 88
Bibliografia 90
Spis rysunków i tabel 93

Reklama w Internecie z uwzględnieniem rynku nieruchomości

Wstęp 4

Rozdział I. Reklama w komunikacji marketingowej 6
1.1. Pojęcie reklamy 6
1.2. Rodzaje, cele reklamy 9
1.3. Reklama tradycyjna – wady i zalety 16
1.3.1 Media, środki i nośniki reklamy 16
1.3.2 Reklama telewizyjna 17
1.3.3 Reklama radiowa 18
1.3.4 Reklama prasowa 20
1.3.5 Reklama zewnętrzna 24
1.3.6 Inne środki reklamy 25
1.4. Reklama Internetowa 27

Rozdział II. Internet 31
2.1. Co to jest Internet? 34
2.2. Rodzaje nośników reklamy Internetowej 37
2.3. Firmowa strona WWW 39
2.4. Banery i przyciski reklamowe 41
2.5. Techniki multimedialne 42
2.6. Inne formy reklamy 43
2.7. Poczta elektroniczna 44
2.8. Grupy dyskusyjne 46

Rozdział III. Specyfikacja rynku nieruchomości 47
3.1. Co to jest nieruchomość? 47
3.2. Rodzaje nieruchomości i cechy 50
3.3. Rynek nieruchomości 58
3.4. Reklama nieruchomości w Internecie 60

Zakończenie 63

Bibliografia 65

Spis fotografii 69

Reklama jako element marketingu

Wstęp 2

ROZDZIAŁ I. PODSTAWY TEORETYCZNE MARKETINGU 4
1.1. Istota i definicje marketingu 4
1.2. Charakterystyka elementów marketingu 10
1.3. Otoczenie przedsiębiorstwa 20

ROZDZIAŁ II CHARAKTERYSTYKA REKLAMY 25
2.1. Funkcje reklamy 25
2.2. Formy reklamy 30
2.3. Uwarunkowania prawne reklamy 33

ROZDZIAŁ III. REKLAMA W DZIAŁALNOŚCI FIRMY NIKE 45
3.1. Reklama w Internecie 45
3.2. Reklama zewnętrzna 48
3.3. Reklama medialna 53

Zakończenie 60
Bibliografia 62
Spis rysunków 65

Realizacja zadań publicznych na przykładzie fundacji Anny Dymnej „Mimo wszystko”

Wstęp 3

Rozdział 1. SYSTEM PODMIOTÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 6
1.1. Pojecie administracji 6
1.2. Organy administracji publicznej 9
1.2.1. Klasyfikacja organów 11
1.2.2. Działania organów 12
1.3. Inne podmioty administracji publicznej 17
1.4. Podmioty niepubliczne 19
1.5. Zasady współpracy i prawne formy współdziałania organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi 25
1.6. Czym jest wolontariat? 28

Rozdział 2. FUNDACJA JAKO ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO 31
2.1. Pojęcie działalności pożytku publicznego 31
2.2. Organizacja pożytku publicznego 37
2.3. Cele i zakres działalności fundacji 47

Rozdział 3. REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH NA PRZYKŁADZIE FUNDACJI ANNY DYMNEJ „MIMO WSZYSTKO” 52
3.1 Cele statutowe fundacji 52
3.2 Wolontariusze i pracownicy fundacji 54
3.3 Warsztaty terapii artystycznej 56
3.4 Festiwal zaczarowanej piosenki 57
3.5 Albertiana – ogólnopolski festiwal twórczości teatralno-muzycznej osób niepełnosprawnych 58
3.6 Źródło finansowania fundacji 59

Zakończenie 62
Bibliografia 66
Spis fotografii 69
Spis rysunków 70
Spis tabel 71
Załącznik 72

Przewodzenie jako środek kontrolowania ludzi

pierwszy rozdział pracy dyplomowej

objętość: 30 stron; 44 przypisy

Rozdział I. Przewodzenie jako środek kontrolowania ludzi 3
1.1. Wywieranie nacisku 3
1.1.1. Relacje między przywódcą a jego zwolennikami 3
1.1.2. Wpływ jednostki na grupę 7
1.2. Zdolności manipulacyjne przy pełnieniu ról przywódczych 11
1.3. Przywódca polityczny w systemie demokratycznym 20
1.4. Przywódca polityczny w systemie totalitarnym 24
1.5. Problem autorytaryzmu jako jeden z przejawów rządów jednostki nad społeczeństwem 27

Promocja usług hotelarskich na przykładzie Hotelu Gołębiewski

Wstęp 2

Rozdział 1. Promocja jako element marketingu 4
1.1. Istota i cele promocji 4
1.2. Narzędzia promocji 6
1.3. Uwarunkowania skuteczności i efektywności promocji 19

Rozdział 2. Promocja usług hotelarskich 26
2.1. Charakterystyka hotelarstwa 26
2.2. Rozwój usług hotelarskich w Polsce 32
2.3. Instrumenty i środki promocji usług hotelarskich 42

Rozdział 3. Hotel Gołębiewski – charakterystyka 49
3.1. Historia i struktura organizacyjna 49
3.2. Przedmiot działania, oferta rynkowa 51
3.3. Hotel Gołębiewski na tle konkurencji 54

Rozdział 4. Promocja usług hotelarskich hotelu Gołębiewski 59
4.3. Pozostałe środki promocji wykorzystywane przez hotel 59
4.2. Metody reklamy stosowane przez hotel 62
4.4. Strategie hotelu w stosunku do różnych grup klientów 68

Zakończenie 74
Bibliografia 76
Spis rysunków 78
Spis tabel 79
Spis wykresów 80
Aneks 81

Projekt strategii promocyjnej wybranego przedsiębiorstwa branży rozrywkowej

Wstęp

  1. Charakterystyka marketingu

1.2. Pojęcie strategii marketingowej

1.2.1. Wybór strategii marketingowej

1.2.2. Charakterystyka marketingu – mix oraz stosowane strategie

  1. Promocja marketingowa

2.1. Cele i funkcje promocji

  1. Kompozycja promotion – mix

3.1. Reklama

3.2. Promocja sprzedaży

3.3. Marketing bezpośredni

3.4. Sprzedaż osobista

3.5. Public relations

3.6. Sponsoring

  1. Projektowanie programu promocyjnego

4.1. Określenie odbiorców promocji

4.2.Sformułowanie celów promocji

4.3. Projektowanie przekazu i określanie konstansów

4.4. Wybór kanałów promocji

4.5. Wyznaczanie budżetu promocji

4.6. Określenie kompozycji promotion – mix

4.7. Ocena skutków promocji

  1. Charakterystyka przedsiębiorstwa AL. STARS PAINTBALL

5.1. Przedmiot działalności przedsiębiorstwa

5.2. Projekt strategii promocji przedsiębiorstwa AL. STARS PAINTBALL

5.3. Wnioski

Bibliografia

Problematyka uchodźców w krajach Unii Europejskiej

Wstęp 2

Rozdział I. Uchodźstwo i jego przyczyny 4
1.1. Pojęcie uchodźstwa 4
1.2. Podstawowe regulacje prawne dotyczące uchodźstwa 8
1.3. Przyczyny uchodźstwa we współczesnym świecie 9
1.4. Ewolucja instytucji międzynarodowych zajmujących się ochroną uchodźców 18

Rozdział II. Regulacje prawne Unii Europejskiej 22
2.1. Konwencja Dublińska 22
2.2. Porozumienie z Schengen 24
2.3. Pozostałe akty prawne 25
2.4. Dokumenty Rady Europy 31
2.4.1. Porozumienie w Sprawie Zniesienia Wiz dla Uchodźców 31
2.4.2. Porozumienie o Przekazywaniu Odpowiedzialności za Uchodźców 32
2.4.3. Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności 33

Rozdział III. Przykładowe rozwiązania problemu uchodźstwa na poziomie regionalnym 36
3.1. Próby rozwiązania problemu w Unii Europejskiej 36
3.2. Współpraca na forum Rady Europy 41
3.3. Rozwiązania wybranych krajów Unii Europejskiej 45

Zakończenie 56
Spis tabel 58
Bibliografia 59