Archiwum autora: pracedyplomowe

Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi

Wstęp 3
Rozdział I. Identyfikacja Systemu 5
1. Interpretacja tytułu 5
2. Opis systemu 7
2.1. Makieta opisu 7
2.2. Raport 7
Rozdział II. Diagnoza systemu 15
1. Przedmiot badania 15
2. Kryteria oceny 22
3. Ustalenia diagnostyczne 25
4. Badania porównawcze 34
Rozdział III. Dokumentacja projektowa 36
1. Założenia i zadania projektowe 36
2. Warianty rozwiązań 38
3. Wybór wariantu racjonalnego 39
4. Ekonomiczna wykładnia zmian 48
Zakończenie 54
Bibliografia 56
Spis tabel 57
Spis rysunków 58
Załączniki 59

Zarządzanie płynnością finansową w Grupie Kapitałowej Budimex

Wstęp 3
Rozdział I Podstawy teoretyczne płynności finansowej 5
1.1. Istota płynności finansowej 5
1.2. Rola płynności finansowej 10
1.3. Czynniki wpływające na płynność finansową 13
Rozdział II Dynamiczne metody oceny płynności finansowej 22
2.1. Sprawozdania z przepływów środków pieniężnych 22
2.2. Przepływy gotówki jako ocena płynności finansowej 30
Rozdział III Statyczne metody oceny płynności finansowej 37
3.1. Zasoby środków obrotowych 37
3.2. Zasoby zobowiązań 46
Rozdział IV Ocena płynności finansowej w Grupie Kapitałowej BUDIMEX w latach 2002-2004 53
4.1. Prezentacja Grupy Kapitałowej Budimex 53
4.2. Prezentacja i ogólna ocena sprawozdawczości finansowej Grupy Kapitałowej Budimex 56
4.2.1. Bilans Grupy Kapitałowej Budimex 59
4.2.2. Rachunek przepływów środków pieniężnych Grupy Kapitałowej Budimex 63
4.3. Ocena płynności finansowej Grupy Kapitałowej Budimex 64
4.4. Wnioski 72
Załączniki 76
Zakończenie 80
Literatura 82

Zarządzanie marketingowe w przedsiębiorstwie

WSTĘP

Rozdział I. Marketing usług w świetle literatury
1.1. Pojęcie marketingu usług
1.2. Instrumenty marketingu usług
1.3. Usługa jako produkt
1.4. Zasady kształtowania marketingu mix w usługach

Rozdział II. Charakterystyka działalności firmy przeprowadzkowej DTS
2.1. Historia działalności przedsiębiorstwa
2.2. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa
2.3. Profil działalności
2.4 Rynki zbytu

Rozdział III. Strategia marketingowa przedsiębiorstwa DTS.
3.1. Strategia produkcji
3.2. Strategia ceny
3.3. Strategia personelu
3.4. Strategia dystrybucji
3.5. Strategia promocji

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS ILUSTRACJI
SPIS TABEL

Zarządzanie marką banku na przykładzie BPH

Wstęp 3

Rozdział 1. Marka – podstawowe pojęcia i definicje 5
1.1. Pojęcie i istota marki 5
1.2. Znaczenie marki dla firmy 10
1.3. Charakterystyka głównych typów marek 16
1.4. Kształtowanie marki 22

Rozdział 2. Wpływ marki na powodzenie produktu na rynku 29
2.1. Pojęcie silnej marki i korzyści dla producenta płynące z faktu jej posiadania 29
2.2. Lojalność klienta wobec marki 33
2.3. Wzrost wielkości sprzedaży i wydłużenie cyklu życia produktu za pomocą marki 38
2.4. Wpływ marki na postrzeganie produktu na rynku 45

Rozdział 3. Dylematy zarządzania marką w banku 52
3.1. Istota i korzyści ze stosowania marek 52
3.2. Rola wizerunku marki 56
3.3. Pozycjonowanie marek produktów 63
3.4. Wybór strategii marki 66

Rozdział 4. Wykorzystanie instrumentów public relations stosowanych w marketingu bankowym 72
4.1. Analiza stosowanej praktyki marketingowej w bankach 72
4.2. Proces komunikacji z klientem na rynku usługi bankowej 80
4.3. Środki public relations i ich wykorzystanie w marketingu bankowym 81
4.4. Kreowanie marki w wybranych bankach 85

Rozdział 5. Postrzeganie wizerunku marki Banku BPH S. A. przez klientów – badania ankietowe 91
5.1. Charakterystyka Banku BPH S. A. 91
5.2. Uzasadnienie, zakres i przebieg badania ankietowego 98
5.3. Prezentacja wyników badania ankietowego 103
5.4. Ocena wyników badania ankietowego 109

Zakończenie 112

Bibliografia 114

Spis tabel 118

Spis wykresów 119

Spis rysunków 120

Spis fotografii 121

Załącznik 122

Strategie wzrostu wybranej firmy

Wstęp 2
Rozdział I. Rola zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwie 4
1.1. Istota i geneza zarządzania strategicznego 4
1.2. Podstawowe pojęcia związane z zarządzaniem strategicznym 17
1.2.1. Wizje 17
1.2.2. Misje 18
1.2.3. Cele 18
Rozdział II. Etapy zarządzania strategicznego 20
2.1. Analiza strategiczna 20
2.2. Formułowanie strategii 24
2.3. Wybór wariantu strategicznego 27
2.4. Implementacja strategii 28
2.5. Ocena i modyfikacja strategii 31
Rozdział III. Strategie wzrostu a strategie konkurowania w przedsiębiorstwie 40
3.1. Poziomy zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwie 40
3.2. Typologia strategii wzrostowych. Rodzaje strategii wzrostowych według wybranych szkół 43
3.2.1. Strategie konkurencji 43
3.2.2. Strategie dywersyfikacji 44
3.2.3. Strategie integracji pionowej 45
3.2.4. Strategia internacjonalizacji 46
3.3. Strategie konkurowania 46
3.3.1. Istota, struktura strategii konkurowania 46
3.3.2. Tradycyjne źródła przewagi konkurencyjnej 51
3.3.3. Współczesne źródła przewagi konkurencyjnej 59
Zakończenie 62
Bibliografia 64
Spis rysunków 67
Spis tabel 68

Zarządzanie małą firmą w kontekście relacji rodzinnych

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ 1 Stan sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i na świecie 4
1.1. Pojęcie małego i średniego przedsiębiorstwa 4
1.2. Stan sektora małych i średnich przedsiębiorstw 12
1.3. Rola i znaczenie małego i średniego przedsiębiorstwa w gospodarce 20
ROZDZIAŁ 2 Małe i średnie przedsiębiorstwa jako firmy rodzinne 26
2.1. Motywy prowadzenia małego lub średniego przedsiębiorstwa 26
2.2. Doświadczenia zagraniczne w prowadzeniu małych firm 33
2.3. Powiązania rodzinne w małym lub średnim przedsiębiorstwie 37
2.4. Specyfika zarządzania małą firmą 42
ROZDZIAŁ 3 Funkcjonowanie rodzinnego przedsiębiorstwa na przykładzie wybranej firmy 46
3.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa 46
3.2. Powstanie, wzrost i rozwój firmy 47
3.3. Strategia działalności firmy 49
3.4. Kierownictwo i personel firmy 53
3.5. Relacje interpersonalne między członkami rodziny w firmie 61
ZAKOŃCZENIE 66
BIBLIOGRAFIA 68
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 70

Zarządzanie kadrami w przedsiębiorstwie MPK

Wstęp 2
Rozdział 1. Miejsce systemów motywacyjnych w teorii zarządzania 4
1.1. Istota zarządzania zasobami ludzkimi 4
1.2. Rola motywowania w zarządzaniu zasobami ludzkimi 6
1.3. Motywowanie a motywacja 7
1.4. Metody i podejście do motywowania 10
1.4.1. Tradycyjne podejście do motywowania 13
1.4.2. Współczesne podejście do motywowania 17
1.5. Narzędzia motywowania 20
1.5.1. Płacowe narzędzia motywowania 21
1.5.2. Funkcja płac (jako podpunkt) 27
1.5.3. Rola płac 30
1.5.4. Pozapłacowe narzędzia motywowania 33
Rozdział 2. Charakterystyka zatrudnienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego sp. z o.o. w Wałbrzychu 37
2.1. Historia i przedmiot działalności 37
2.2. Struktura organizacyjna 40
2.3. Struktura i poziom zatrudnienia 48
2.4. Polityka zatrudnienia 50
2.5. Sytuacja ekonomiczna 52
Rozdział 3. Analiza systemu i ocena motywowania w badanym przedsiębiorstwie 54
3.1. System wartościowania stanowisk pracy 54
3.2. System ocen pracowniczych 61
3.3. System motywacyjny w badanym przedsiębiorstwie 63
3.3.1. Wynagrodzenia 63
3.3.2. Możliwości rozwoju 67
3.4. Propozycja wprowadzenia zmian 70
Zakończenie 75
Bibliografia 77
Spis tabel i rysunków 79

Wdrożenie systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie

Wstęp 2
Rozdział 1 Sektor MSP w polskiej gospodarce rynkowej 4
1.1. Ogólna charakterystyka sektora MSP w Polsce 4
1.2. Regulacje prawne działalności sektora MSP w Polsce 14
1.3. Polityka państwa na rzecz wspierania sektora MSP 19
1.4. Źródła finansowania polskiego sektora MSP 24
1.5. Narzędzia wspierania polskiego sektora MSP 29
Rozdział 2. Istota systemu zarządzania jakością według norm ISO 37
2.1. Geneza i rozwój norm ISO 37
2.2. Istota systemu zarządzania jakością wg normy ISO 17025 45
2.3. Koszty wdrożenia systemu zarządzania jakością 50
2.4. Problemy i trudności występujące podczas wdrażania systemu zarządzania jakością 55
2.5. Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością 60
Rozdział 3. Możliwość wdrożenia systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie Elektromechanika Pojazdowa 65
3.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa Elektromechanika Pojazdowa 65
3.2. Projekt wdrożenia systemu zarządzania jakością wg normy ISO 68
3.2.1. Polityka jakości 70
3.2.2. Cele jakości 70
3.2.3. Najważniejsze procedury 73
3.3. Program szkolenia i doskonalenia pracowników firmy Elektromechanika Pojazdowa 76
3.4. Dostosowanie firmy Elektromechanika Pojazdowa do wymagań normy ISO 17025 78
3.5. Analiza korzyści wynikających z wdrożenia systemu zapewnienia jakości w firmie Elektromechanika Pojazdowa 80
Zakończenie 85
Bibliografia 88
Spis tabel, wykresów i rysunków 91

Zarządzanie firmą w systemie franchaisingowym

Streszczenie 4

Wstęp 6

Rozdział I. Franchising – istota i zakres znaczeniowy pojęcia. 7
1.1. Znaczenie marki we współczesnym handlu. 7
1.2. Definicje franchisingu. 10
1.3. Rodzaje i formy franchisingu. 14
1.4. Koncepcje budowy i rozwoju systemów franchisingowych. 17
1.5. Franchising w Polsce. 19
1.5.1. Standardy prawne umowy franchisingu. 20
1.5.2. Szanse i ograniczenia franchisingu w Polsce. 25

Rozdział II. XXX – ogólna charakterystyka firmy. 28
2.1. Profil i historia firmy. 28
2.2. Produkty i oferty specjalne. 34
2.3. Sukcesy i osiągnięcia. 36
2.3.1. Wybrane wyniki finansowe Grupy XXX 37
2.4. Prognozy i plany na przyszłość. 39

Rozdział III. XXX – zarządzanie w systemie franchisingowym. 43
3.1. Ogólna charakterystyka badanych systemów. 43
3.2. Charakterystyka respondentów. 44
3.3. Wyniki badań. 45
3.4. Wnioski z badań. 48

Zakończenie 54

Bibliografia 56

Spis tabel 60

Spis schematów 61

Spis rysunków 62

Spis fotografii 63

Załącznik 64

Zarys i perspektywy rozwoju kart płatniczych w Polsce. Uwarunkowania i problemy

Wstęp

Rozdział I. Historia elektronicznych instrumentów płatniczych
1.1. Pojęcie elektronicznego instrumentu płatniczego, karty płatniczej i instrumentu pieniądza elektronicznego. Terminologia
1.2. Zastępowanie pieniądza gotówkowego przez bezgotówkowe formy zapłaty
1.3. Powstanie rynku elektronicznych instrumentów płatniczych
1.4. Zakres obowiązujących regulacji normatywnych

Rozdział II. Podmioty biorące udział w procesie zapłaty
2.1. Posiadacze elektronicznych instrumentów płatniczych
2.2. Akceptanci zapłaty kartą płatniczą
2.3. Wydawcy elektronicznych instrumentów płatniczych
2.4. Organizacje (systemy) elektronicznych instrumentów płatniczych

Rozdział III. Istota karty płatniczej
3.1. Opis karty
3.2. Ważność karty
3.3. Typy kart
3.3.1. Karty kredytowe
3.3.2. Karty debetowe
3.3.3. Karty charge
3.3.4. Karty pre-paid
3.3.5. Commbined cards
3.4. Opłaty i prowizje
3.5. Karty magnetyczne, mikroprocesowe i wirtualne

Rozdział IV. Historia rynku kart płatniczych w Polsce
4.1. Rozwój międzynarodowych systemów kart płatniczych w Polsce
4.2. Krajowe systemy kart płatniczych
4.2.1. Systemy kart bankowych.
4.2.2. Systemy kart handlowych

Rozdział V. Stan i perspektywy rozwoju kart płatniczych w Polsce
5.1. „Status” karty płatniczej
5.2. Dynamika rozwoju kart płatniczych
5.3. Trudności i zagrożenia związane z rozwojem kart płatniczych
5.4. Szanse rozwoju kart płatniczych

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
Załączniki