Archiwum autora: pracedyplomowe

Orientacja służb marketingowych w globalnym przedsiębiorstwie np. OBI

Wstęp 2

Rozdział I. Orientacja, rola i znaczenie służb marketingowych – studia literaturowe 4
1.1. Pojęcie i orientacja służb marketingowych 4
1.2. Motywy powstania służb marketingowych 11
1.3. Znaczenie służb marketingowych w promotion mix 13
1.4. Rola służb marketingowych w marketing mix 30
1.5. Miejsce służb marketingowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem 34

Rozdział II. Propozycje usprawnień służb marketingowych w przedsiębiorstwie OBI 37
2.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa 37
2.2. Służby marketingowe 40
2.3. Strategia personalna 51
2.4. Usprawnienie filozofii marketingowej sieci OBI 61

Zakończenie 65
Bibliografia 68
Spis rysunków 69
Spis tabel 70

Organizacja zaopatrzenia materiałowego na podstawie stacji Statoil

Wstęp 2

Rozdział I. Kierowanie sferą zaopatrzenia materiałowego 4
1.1. Determinanty podejścia strategicznego w zarządzaniu zaopatrzeniem materiałowym 4
1.2. Modelowe ujęcie opcji strategicznych w obszarze zaopatrzenia materiałowego przedsiębiorstwa 11
1.3. Potencjał strategiczny w sferze zaopatrzenia materiałowego przedsiębiorstw 19

Rozdział II. Organizacja służb zaopatrzenia 25
2.1. Nazwa służb zaopatrzenia 25
2.2. Przedmiot działalności służb zaopatrzenia materiałowego 28
2.3. Umiejscowienie służb zaopatrzenia w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa 39
2.4. Przygotowanie służb zaopatrzenia pod względem zasobów 41

Rozdział III. Zaopatrzenie materiałowe na podstawie stacji Statoil 43
3.1. Prezentacja i charakterystyka działalności stacji Statoil 43
3.2. Struktura organizacyjna 47
3.3. Komórka zaopatrzenia materiałowego 49
3.3.1. Zadania i kompetencje 49
3.3.2. Procedury działania 51
3.3.3. Dokumentacja 55
3.4. Wnioski 55

Zakończenie 57
Bibliografia 59
Spis tabel i rysunków 61

Organizacja systemu zapewnienia jakości w przedsiębiorstwie międzynarodowym LG Electronics

Wstęp 2

Rozdział I. System zapewnienia jakości – podstawy teoretyczne 4
1.1. Pojęcie jakości 4
1.2. Elementy składające się na jakość 8
1.3. Normy jakości 11
1.4. Systemy zapewnienia jakości w organizacji 25

Rozdział II. Charakterystyka badanego przedsiębiorstwa – firmy LG Electronics 34
1.1. Ogólna charakterystyka firmy 34
1.2. Oferta firmy 36

Rozdział III. Analiza i ocena istniejących rozwiązań w zakresie systemu zapewnienia jakości w LG Electronics 37
3.1. Opis i analiza istniejących procedur 37
3.2. Rola czynnika ludzkiego w zapewnianiu jakości 43
3.3. Instrumenty oraz narzędzia w zakresie zapewniania jakości w firmie 54

Zakończenie 63
Bibliografia 65
Spis rysunków 67
Spis tabel 68

Preferowany styl wychowania w rodzinie

Wstęp 3

Rozdział I. Rodzina w literaturze jako środowisko wychowawcze 5
1.1. Pojęcie rodziny 5
1.2. Funkcje rodziny 12
1.3. Struktura psychologiczno – społeczna i typologia rodziny 16
1.4. Znaczenie wychowania w rodzinie 19
1.5. Style wychowania w domu rodzinnym dziecka – demokratyczny i autokratyczny 26

Rozdział II. Normy grupowe w ujęciu literatury socjologicznej i psychologicznej 30
2.1. Geneza norm grupowych 30
2.2. Pojęcie, cechy, funkcje norm grupowych 33
2.3. Przyswajanie norm grupowych 41
2.4. Konformizm jako skutek oddziaływania norm grupowych na członków rodziny 44
2.5. Internalizacja norm 51

Rozdział III. Podstawy metodologiczne badań 54
3.1. Uzasadnienie wyboru tematu i celu badań 54
3.2. Problem główny i problemy szczegółowe 56
3.3. Hipoteza główna i szczegółowa 61
3.4. Zmienne i wskaźniki 64
3.5. Metody, techniki, narzędzia badawcze 66
3.6. Organizacja badań 71

Rozdział IV. Preferowany styl wychowania i internalizowane normy w świetle badań własnych 72
4.1. Preferowany demokratyczny i autokratyczny styl wychowania 72
4.2. Poziom internalizacji normy lojalności u młodzieży 74
4.3. Poziom internalizacji normy pomocy u młodzieży 82

Rozdział V. Preferowany styl wychowania i jego związek z internalizowanymi normami w świetle badań własnych 89
5.1. Związek między preferowanym demokratycznym i autokratycznym stylem wychowania a normą lojalności 89
5.2. Związek między preferowanym demokratycznym i autokratycznym stylem wychowania a internalizacją normy pomocy u młodzieży 94

Zakończenie 99
Bibliografia 102
Spis tabel 106
Spis wykresów 107
Aneks 108

Prawna ochrona wynagrodzenia za pracę

praca dyplomowa z prawa pracy

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. POJĘCIE I CHARAKTERYSTYKA WYNAGRODZENIA 4
1.2.Warunki wynagrodzenia 4
1.2.1. Miejsce, czas, i częstotliwość wypłaty 4
1.2.2. Forma i sposób wypłaty wynagrodzenia 11

ROZDZIAŁ II. PRAWO DO WYNAGRODZENIA ZA CZAS NIEWYKONYWANIA PRACY 14
2.1. Za czas przestoju 14
2.2. Za urlop wypoczynkowy 18
2.3. Za czas przeznaczony do ponoszenia kwalifikacji 21
2.4. Za czas pełnienia niektórych funkcji społecznych 22
2.5. Za czas tymczasowego aresztowania 22
2.6. Za czas usprawiedliwionej nieobecności 24
2.7. Z tytułu niezdolności do pracy 25

ROZDZIAŁ III. SWOBODA DYSPONOWANIA PRZEZ PRACOWNIKA PRAWEM DO WYNAGRODZENIA 28
3.1. Źródła swobody dysponowania przez pracowników prawem do wynagrodzenia 30
3.2. Zmiana uprawnień płacowych 37
3.3. Zakaz zrzekania się i przenoszenia prawa do wynagrodzenia 40
3.4. Instytucjonalne zabezpieczenie swobody dysponowania pracowników prawem do wynagrodzenia 42

ROZDZIAŁ IV. DOPUSZCZALNOŚĆ I GRANICE POTRĄCEŃ 47
4.1. Potrącenia z mocy prawa 47
4.2. Potrącenia za zgodą pracownika 54
4.3. Sankcje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku zapłaty wynagrodzenia 56

ZAKOŃCZENIE 65
BIBLIOGRAFIA 67

Perspektywy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

Wstęp 2

Rozdział I. Charakterystyka sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. 3
1.1. Pojęcie i istota małych i średnich przedsiębiorstw. 3
1.2. Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce narodowej. 9
1.3. Przedsiębiorstwo rodzinne jako specyficzny przykład małych i średnich przedsiębiorstw 18

Rozdział II. Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. 23
2.1. Rynkowe i społeczne bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. 23
2.2. Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw. 27
2.3. Światowe rozwiązania z zakresu wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. 41

Rozdział III. Zmiany funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw związane z przystąpieniem Polski do UE. Doświadczenia firmy „Pluszownia” Sp. z o.o. 44
3.1. Charakterystyka badanej firmy. 44
3.2. Zaobserwowane zmiany w funkcjonowaniu badanej firmy po 1.V.2004. 51
3.3. Wnioski płynące z badań. 56

Zakończenie 61

Bibliografia 63

Spis tabel 68

Płynność i rentowności branży metalowej

drugi i trzeci rozdział pracy dyplomowej

Rozdział II. Podstawowe narzędzia, metody i analiza efektywności zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie 2
2.1. Przedmiot i znaczenie płynności finansowej 2
2.2. Pojęcie i wpływ kapitału obrotowego na płynność finansową 12
2.3. Istota analizy wskaźnikowej i wskaźników płynności 20
2.4. Analiza cyklu zapasów, należności i zobowiązań 26
2.5. Wykorzystanie analizy przepływu środków pieniężnych do oceny sytuacji finansowej 33

Rozdział III. Analiza rentowności jako podstawa do oceny sytuacji finansowej 40
3.1. Istota i znaczenie analizy rentowności 50
3.2. Analiza rentowności sprzedaży, majątku i kapitału własnego 53
3.3. Ocena wskaźników rynku kapitałowego 58

W sumie 63 strony

Ryzyko operacyjne w działalności banku

Wstęp 2

Rozdział I. Podstawowe zagadnienia związane z ryzykiem operacyjnym 4
1.1. Definicja ryzyka operacyjnego 4
1.2. Rodzaje ryzyka operacyjnego 9
1.3. Matematyczne ujęcie pojęcia ryzyka operacyjnego 15
1.4. Ryzyko operacyjne a inne ryzyka występujące w banku 19

Rozdział II. Ryzyko operacyjne w regulacjach nadzorczych 24
2.1. Rekomendacje Komisji Nadzoru Bankowego 24
2.2. Nowa Umowa Kapitałowa oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 28
2.3. Uchwały Komisji Nadzoru Bankowego 33
2.4. Instrumenty zarządzania i ograniczania ryzyka operacyjnego 40

Rozdział. III. System zarządzania ryzykiem operacyjnym w banku 45
3.1. Struktura zarządzania ryzykiem operacyjnym 45
3.2. Systemowe zarządzanie ryzykiem operacyjnym 48
3.3. Bieżące zarządzanie ryzykiem operacyjnym 52
3.4. Proces zarządzania ryzykiem operacyjnym 56

Zakończenie 62
Bibliografia 64
Spis rysunków i tabel 68

Środki trwałe jako zasób przedsiębiorstwa

Wstęp 3

Rozdział I. Środki trwałe w regulacjach prawnych 5
1.1 Środki trwałe w prawie bilansowym i podatkowym 5
1.2 Klasyfikacja środków trwałych 17
1.3 Środki trwałe w aspekcie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 25

Rozdział II. Ujęcie środków trwałych w księgach rachunkowych 28
2.1 Dokumentacja środków trwałych 28
2.2 Amortyzacja środków trwałych 29
2.3 Ewidencja środków trwałych 40

Rozdział III. Prezentacja środków trwałych w sprawozdaniu finansowym na przykładzie przedsiębiorstwa Ambra S.A. 46
3.1 Inwentaryzacja środków trwałych 46
3.2 Zarządzanie środkami trwałymi 52
3.3 Środki trwałe a sprawozdanie finansowe 58

Zakończenie 67
Bibliografia 68
Spis rysunków, tabel i schematów 71
Załączniki 72

Zjawisko patologii i dewiacji w życiu rodzinnym

Wstęp 2

Rozdział I. Rodzina jako środowisko oddziałujące na wychowanie i rozwój psychiczny dzieci 4
1.1. Pojęcie rodziny 4
1.2. Typy rodzin 8
1.3. Postawy rodziców i ich wpływ na dzieci 12
1.4. Podstawowe funkcje rodziny 22
1.5. Rola rodziny w wychowaniu dziecka 23

Rozdział II. Funkcjonalność i dysfunkcjonalność współczesnej rodziny 27
2.1. Porównanie rodziny funkcjonalnej i dysfunkcjonalnej w aspekcie wychowania dziecka 27
2.2. Rodzina stymulująca zaburzenia w zachowaniu dzieci 31
2.3. Patologie we współczesnym świecie 36
2.4. Dewiacje oraz ich miejsce w strukturach społecznych 42

Rozdział III. Problemy społeczne jako wynik rozwoju cywilizacyjnego wpływający na prawidłowe funkcjonowanie rodziny 45
3.1. Choroby psychiczne jako efekt rozwoju cywilizacji 45
3.2. Alkoholizm i narkomania 48
3.3. Przemoc w rodzinie 51

Zakończenie 62

Bibliografia 65

Spis tabel 69

Spis rysunków 70