Archiwum autora: pracedyplomowe

Budżet jako narzędzie realizacji polityki rozwoju miasta

Wstęp 3
Rozdział I Organizacja finansów publicznych 6
1.1. Charakterystyka jednostek samorządu terytorialnego 7
1.1.1 Wprowadzenie 7
1.1.2. Gmina 8
1.1.3. Powiat 14
1.1.4. Województwo 17
1.2. Charakterystyka finansów samorządu terytorialnego 20
1.2.1. Wprowadzenie 20
1.2.2. Gmina 22
1.2.3. Powiat 32
1.2.4. Województwo 39
Rozdział II Rola budżetu w procesie rozwoju gminy 45
2.1.Pojęcie budżetu 46
2.1.1.Wprowadzenie 46
2.2.Rodzaje budżetów 55
2.2.1. Wprowadzenie 55
2.2.2. Budżety stosowane w jednostkach samorządu terytorialnego 61
2.2.3. Nowoczesne formy budżetowania. Budżet zadaniowy 64
2.3. Tworzenie budżetu 85
2.3.1. Wprowadzenie 85
2.3.2. Opracowywanie i uchwalanie budżetu 86
2.3.3. Wykonywanie budżetu 88
2.3.4. Kontrola gospodarki finansowej 90
2.3.5. Nadzór nad gospodarką finansową 91
Rozdział III Strategia Rozwoju Miasta X 93
3.1. Informacje ogólne 94
3.2. Strategia rozwoju 98
3.2.1. Wstęp 98
3.2.2. Uwarunkowania rozwoju miasta 101
3.2.3. Cele rozwoju miasta 103
3.2.4. Warianty rozwoju miasta 106
Rozdział IV Analiza budżetu Miasta X 108
4.1. Dynamika, struktura i analiza dochodów 109
4.1.1. Uwagi ogólne 109
4.1.2. Dochody własne budżetu (bez udziału w podatkach z budżetu państwa) 113
4.1.3. Udziały w podatkach z budżetu państwa 114
Tytuł dochodu 115
4.1.4. Subwencje i dotacje 115
4.2. Dynamika, struktura i analiza wydatków 116
4.2.1. Uwagi wstępne 116
4.2.2. Wydatki bieżące 118
4.2.3. Wydatki inwestycyjne 119
4.3. Podsumowanie. 125
4.3.1. Wynik finansowy. 125
4.3.2. Stan zobowiązań kredytowych i pożyczkowych 126
Zakończenie 129
Bibliografia 132
Spis tabel i wykresów 135

Broker ubezpieczeniowy i jego rola na rynku ubezpieczeń w Polsce

Wstęp
Rozdział 1. Miejsce pośrednictwa na rynku ubezpieczeń gospodarczych
1.1. Definicja rynku ubezpieczeń gospodarczych
1.2. Zasady funkcjonowania towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce
1.3. Podmioty rynku ubezpieczeniowego
1.4. Ogólna charakterystyka pośrednictwa ubezpieczeniowego
1.5. Rodzaje pośredników i formy pośrednictwa
1.5.1. Agent ubezpieczeniowy
1.5.2. Broker
Rozdział 2. Istota i charakterystyka działalności brokera
2.1. Geneza i początki brokerstwa
2.2. Podstawy prawne prowadzenia działalności brokerskiej
2.3. Warunki wykonywania działalności
2.3.1. Szkolenia brokerów
2.3.2. Egzamin brokerski
2.4. Technika pracy brokera
Rozdział 3. Funkcje i obowiązki brokera ubezpieczeniowego
3.1. Funkcje brokera ubezpieczeniowego
3.2. Zadania brokera ubezpieczeniowego
3.2.1. Proces ubezpieczeniowy – wybór ubezpieczyciela
3.2.2. Administracja zawartej umowy ubezpieczenia
3.2.3. Pertraktacje w sprawie roszczeń
3.3. Wynagrodzenie brokera
3.3.1. Prowizja brokerska
3.4. Odpowiedzialność brokera ubezpieczeniowego
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków

Modelowanie i prognozowanie rynków walutowych

Wstęp

Rozdział I.
Rynek walutowy – pojęcia i definicje
1. Geneza i rys historyczny rynku walutowego
2. Istota i rodzaje rynków i kursów walutowych
3. Tradycyjny rynek walutowy i jego uczestnicy
4. Nowy rynek walutowy
5. Opcje walutowe

Rozdział II.
Prognozowanie rynku
1. Analiza fundamentalna
1.1. Wskaźniki ekonomiczne
1.2. Wskaźniki aktywności konsumentów
2. Analiza techniczna
2.1. Założenia analizy technicznej
2.2. Schematy zachowania rynku – trendy wzrostowe, spadkowe i horyzontalne
2.3. Narzędzia analizy technicznej
3. Analiza fundamentalna a techniczna – różnice i podobieństwa

Rozdział III.
Zasady zarządzania ryzykiem
1. Ryzyko ekonomiczne
2. Ryzyko utraty wartości inwestycji (translation risk)
3. Ryzyko kursowe
4. Wybranie strategii zabezpieczającej z użyciem produktów bankowych i giełdy

Zakończenie
Spis tabel i wykresów
Bibliografia

Błędy i ich skutki w bankowości na przykładzie banku PKO BP

Wstęp 2
Analiza kontroli procesu w Banku PKO BP 5
1. Metodologia badania 5
2. Analiza dopasowania procesu do standardu jakości i badanie marginesu 23
3. Pomiar i analiza występowania błędów 26
3.1. Przekroczenie dopuszczalnego czasu rozpatrywania wniosku kredytowego 27
3.2. Awaria sprzętu komputerowego 29
3.3. Przestoje w pracy 31
3.4. Prowadzenie nierejestrowanych kartotek klientów 33
4. Skutki zarejestrowanych błędów 35
5. Potrzeba rejestracji błędów i możliwości zapobiegania im 38
Podsumowanie 40
Literatura 43
Spis tabel 44
Spis rysunków 45

Biopaliwa. Paliwa alternatywne stosowane do napędu pojazdów samochodowych otrzymywane z surowców rolniczych

Wstęp 2
Rozdział I Paliwa alternatywne stosowane do napędu pojazdów samochodowych otrzymywane z surowców rolniczych 4
1.1. Zanieczyszczenie powietrza przez silniki samochodowe 4
1.2. Substancje szkodliwe wytwarzane przez silniki samochodowe 7
1.3. Charakterystyka paliw alternatywnych 12
Rozdział II Zastosowanie oleju rzepakowego jako źródła napędu w pojazdach samochodowych 19
2.1. Uprawa rzepaku 19
2.2. Technologia przetwarzania rzepaku na biopaliwo 24
2.3. Polityka agrarna oraz możliwości stosowania olejów rzepakowych 29
2.4. Organizacja, logistyka oraz dystrybucja 32
Rozdział III Porównanie parametrów silnika przy zasilaniu biodieslem oraz olejem napędowym. 34
3.1. Właściwości fizykochemiczne olejów napędowych i ich wpływ na pracę silnika wysokoprężnego 34
3.2. Kierunki zmian właściwości olejów napędowych pod kątem zmniejszenia toksyczności spalin 53
3.3. Porównanie parametrów silnika ZS przy zasilaniu biodieslem oraz olejem napędowym 55
Zakończenie 57
Bibliografia 59
Spis tabel 62
Spis ilustracji 63

Bio-diesel. Możliwości wykorzystania surowców rolniczych do produkcji paliw płynnych

Wstęp 2
Rozdział I Paliwa alternatywne stosowane do napędu pojazdów samochodowych otrzymywane z surowców rolniczych 4
1.1. Zanieczyszczenie powietrza przez silniki samochodowe 4
1.2. Substancje szkodliwe wytwarzane przez silniki samochodowe 7
1.3. Charakterystyka paliw alternatywnych 13
Rozdział II Porównanie paliw zanieczyszczających 20
2.1. Klasyfikacja substancji szkodliwych dla środowiska naturalnego 20
2.2. Paliwa silnikowe 24
2.3. Oleje silnikowe oraz inne płyny eksploatacyjne 30
Rozdział III Zastosowanie oleju rzepakowego jako źródła napędu w pojazdach samochodowych 36
3.1. Uprawa rzepaku 36
3.2. Technologia przetwarzania rzepaku na biopaliwo 41
3.3. Polityka agrarna oraz możliwości stosowania olejów rzepakowych 48
3.4. Organizacja, logistyka oraz dystrybucja 50
Rozdział IV Porównanie parametrów silnika przy zasilaniu biodieslem oraz olejem napędowym. 53
4.1. Właściwości fizykochemiczne olejów napędowych i ich wpływ na pracę silnika wysokoprężnego 53
4.2. Kierunki zmian właściwości olejów napędowych pod kątem zmniejszenia toksyczności spalin 76
4.3. Porównanie parametrów silnika ZS przy zasilaniu biodieslem oraz olejem napędowym 79
Rozdział V Bilans materiałowo-energetyczny przy produkcji i eksploatacji biodiesla 81
5.1. Bilans energetyczny i ocena emisji dwutlenku węgla przy stosowaniu oleju rzepakowego 81
5.2. Bilans energetyczny dwutlenku węgla przy produkcji oleju napędowego 87
5.3. Możliwości wykorzystania drożdży paszowych do utylizacji gliceryny surowej z produkcji biopaliwa – badania własne nad utylizacją frakcji glicerynowej w produkcji drożdży paszowych 90
Zakończenie 96
Bibliografia 98
Spis schematów 104
Spis tabel 105
Spis zdjęć 106

Bilansowe i podatkowe rozpoznanie przychodów

Wstęp 2
Rozdział I. Rachunkowość polska w perspektywie stosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 4
1. Rola i znaczenie Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w procesie harmonizacji rachunkowości 4
2. Regulacja Unii Europejskiej w sprawie stosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 11
3. Międzynarodowe i Krajowe Standardy Rachunkowości w Polsce na gruncie ustawy o rachunkowości 15
Rozdział II. Regulacje prawne rachunkowości polskiej 23
1. Grupy podmiotów objęte prawem bilansowym 23
2. Aktywa i pasywa przedsiębiorstw 26
3. Sprawozdawczość finansowa oraz zasady ewidencji operacji gospodarczych 38
Rozdział III. Koszty i przychody- rozwiązania polskie a regulacje międzynarodowe 43
1. Istota i pojęcie kosztów oraz przychodów 43
2. Koszty w ujęciu bilansowym 48
3. Podatek dochodowy odroczony w świetle regulacji polskiego prawa bilansowego 51
3.1. Podatek dochodowy odroczony jako koszt 52
3.2. Podatek dochodowy odroczony jako przychód w systemie rachunkowości 55
Zakończenie 59
Bibliografia 60
Spis tabel i rysunków 63
Streszczenie 64

Aktywne i pasywne środki przeciwdziałania bezrobociu jako formy walki z bezrobociem

WSTĘP

Rozdział pierwszy
POJĘCIE BEZROBOCIA, RODZAJE, POMIAR, SKUTKI
1.1. Bezrobocie – ujęcie teoretyczne
1.2. Rodzaje bezrobocia
1.3. Ekonomiczne teorie bezrobocia
1.4. Pomiar bezrobocia
1.4.1. Przepływy na rynku pracy
1.4.2. Stopa bezrobocia
1.5. Skutki bezrobocia
1.5.1. Skutki ekonomiczne
1.5.2. Skutki społeczne – wpływ bezrobocia na styl i jakość życia
1.6. Regulacje prawne

Rozdział drugi
BEZROBOCIE W POLSCE
2.1. Przyczyny powstawania bezrobocia
2.2. Statystyczne rozmiary bezrobocia
2.3. Struktura bezrobocia

Rozdział trzeci
SYTUACJA NA LOKALNYM RYNKU PRACY
3.1. Charakterystyka demograficzna powiatu X
3.2. Organizacja pracy Urzędu Pracy w X
3.3. Charakterystyka bezrobocia rejestrowanego
3.3.1. Struktura bezrobocia
3.3.1.1. Wg grup wiekowych
3.3.1.2. Wg płci
3.3.1.3. Wg poziomu wykształcenia
3.3.1.4. Wg stażu pracy
3.3.1.5. Wg czasu pozostawania bez pracy
3.3.1.6. Wg uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych
3.3.1.7. Absolwenci
3.3.1.8. Zwolnienia grupowe
3.3.1.9. Osoby niepełnosprawne
3.3.2. Poziom i zmiany w strukturze bezrobocia

Rozdział czwarty
AKTYWNE I PASYWNE ŚRODKI PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU
4.1. Aktywne formy walki z bezrobociem
4.1.1. Pośrednictwo pracy
4.1.2. Szkolenia
4.1.3. Aktywizacja zawodowa
4.1.4. Prace interwencyjne
4.1.5. Roboty publiczne
4.1.6. Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej
4.1.7. Poradnictwo zawodowe
4.1.8. Programy specjalne
4.2. Pasywne formy walki z bezrobociem
4.2.1. Zasiłki dla bezrobotnych
4.2.2. Zasiłki okresowe
4.2.3. Świadczenia przedemerytalne
4.3. Wydatki z Funduszu Pracy na aktywne i pasywne formy przeciwdziałania bezrobociu

Rozdział piąty
SPOSOBY WALKI Z BEZROBOCIEM A RZECZYWISTOŚĆ
5.1. Wymagania stawiane bezrobotnym
5.2. Skuteczne szukanie pracy
5.3. Radzenie sobie z niepowodzeniami
5.4. Ocena pracy Urzędu Pracy w X
5.5. Działania rządu
5.6. Działania samorządów lokalnych
5.7. Działania bezrobotnych

WNIOSKI KOŃCOWE
BIBLIOGRAFIA
SPIS RYSUNKÓW
SPIS TABEL
SPIS WYKRESÓW
SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

Bezrobocie w opinii młodzieży szkół średnich w Warszawie

Wstęp 3
Rozdział I
TEORETYCZNE PODSTAWY WIEDZY O BEZROBOCIU 5
1. Pojęcie, istota i pomiar bezrobocia 5
2. Rodzaje bezrobocia 12
3. Ekonomiczno – społeczne skutki bezrobocia 19
Rozdział II
METODOLOGICZNE PODSTAWY PRACY 27
1. Cel i przedmiot badań 27
2. Problemy i hipotezy badawcze 27
3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 31
Rozdział III
BEZROBOCIE W OPINII MŁODZIEŻY SZKÓŁ ŚREDNICH W WARSZAWIE 34
1. Charakterystyka terenu badań i próby badawczej 34
2. Analiza wyników badań 40
Wnioski z przeprowadzonych badań 58
Bibliografia 61
Spis tabel, rysunków i wykresów 63
Aneks 65

Organizacja i funkcjonowanie otwartego funduszu emerytalnego

Wstęp 3
Rozdział 1. Ogólna charakterystyka systemów emerytalnych 5
1.1. Systemy emerytalne na świecie 5
1.2. Kształtowanie się systemu emerytalnego w Polsce 15
1.3. Obowiązujące regulacje prawne 22
1.4. Doświadczenia innych krajów w zakresie wypłaty świadczeń emerytalnych 23
Rozdział 2. Powstanie i organizacja Powszechnych Towarzystw Emerytalnych (PTE) 27
2.1. Akcjonariusze i kapitały PTE 27
2.2. Administracja 29
2.2.1. Wybór koncepcji 29
2.2.2. Zakres przedmiotowy 31
2.2.3. Prowadzenie rozliczeń finansowych 34
2.2.4. Współpraca z Depozytariuszem 36
2.2.5. Prowadzenie Archiwum 37
2.3. Organizacja 37
2.3.1. Zarząd 38
2.3.2. Piony 38
2.3.3. Jednostki Organizacyjne 39
2.3.4. Jednostki Organizacyjne poza strukturą Pionów 39
2.3.5. Jednostki o Statusie Szczególnym 39
2.3.6. Wykonywanie funkcji bezpieczeństwa i ochrony 40
Rozdział 3. Podstawowe ryzyka związane z działalnością Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) 42
3.1. Odmowa udzielenia zezwolenia na utworzenie PTE 42
3.2. Nie osiągnięcie zakładanego udziału w rynku 43
3.3. Ryzyka operacyjne 43
3.4. Nie osiąganie minimalnej stopy zwrotu 44
3.5. Ryzyka makroekonomiczne 45
3.6. Funkcje banków w nowym systemie zabezpieczeń społecznych 46
3.6.1. Funkcja właścicielska (inwestycje kapitałowe w Powszechne i Pracownicze Towarzystwa Emerytalne) – II i III filar 47
3.6.2. Funkcja zarządcza (trust) – III filar 48
3.6.3. Funkcja depozytorska (custody) – II i III filar 48
3.6.4. Funkcja dystrybucyjna – II filar 49
3.6.5. Funkcja doradcza – II i III filar 49
3.6.6. Funkcja lokacyjna – II i III filar 49
Rozdział 4. Ocena funkcjonowania OFE EGO 51
4.1. EGO – otwarty fundusz emerytalny zarządzany przez PTE BIG Banku Gdańskiego S.A. 51
4.2. Składki oraz wypłaty transferowe 53
4.3. Finansowanie działalności Funduszu 57
4.4. Działalność lokacyjna Funduszu 63
4.5. Wycena aktywów i zobowiązań Funduszu oraz obliczanie stopy zwrotu Funduszu 69
4.6. Działalność akwizycyjna Funduszu 70
4.7. Obowiązki informacyjne Funduszu 71
4.8. Warunki przystąpienia do OFE EGO 74
Zakończenie 80
Bibliografia 82