Archiwum autora: pracedyplomowe

Restrukturyzacja zatrudnienia firmy w upadłości

Wstęp 2
Rozdział 1. Sposoby prowadzenia restrukturyzacji zatrudnienia przez pracodawcę upadłego albo prowadzącego postępowanie naprawcze 4
1. Pojęcie restrukturyzacji zatrudnienia 4
2. Konieczność przeprowadzenia restrukturyzacji zatrudnienia w postępowaniu upadłościowym i naprawczym 13
3. Układ z wierzycielami 19
4. Plan naprawczy 21
Rozdział 2. Restrukturyzacja dotycząca pracowników 28
1. Restrukturyzacja poprzez zwolnienia 28
1.1. Redukcja załogi 28
1.2. Zastąpienie dotychczasowych pracowników nowymi 29
2. Restrukturyzacja poprzez zmianę warunków pracy i płacy 30
3. Restrukturyzacja dotycząca zatrudnionych w ramach nietypowych stosunków pracy 36
4. Restrukturyzacja dotycząca zatrudnionych na podstawie innej niż stosunek pracy 42
5. Rozwiązania przyjęte w wybranych krajach europejskich – analiza porównawcza 45
Rozdział 3. Ochrona przysługująca zatrudnionym objętym restrukturyzacją z powodu upadłości albo postępowania naprawczego 49
1. Ochrona służąca pracownikom 49
1.1. Ochrona przed rozwiązaniem stosunku pracy 61
1.2. Ochrona przed zmianą treści stosunku pracy 74
2. Ochrona pozostałych kategorii zatrudnionych 83
3. Rola związków zawodowych i przedstawicielstwa pracowniczego 86
Rozdział 4. Rozwiązania przyjęte w Unii Europejskiej 93
Zakończenie 96
Bibliografia 98
Spis tabel i rysunków 105

Wpływ ustawy warszawskiej na rozwój budownictwa mieszkaniowego

Wstęp 3
Rozdział I. Miejsce i rola Miasta Stołecznego Warszawy jako stolicy Polski 5
1.1. Charakterystyka Miasta Stołecznego Warszawy 5
1.2. Geneza i rozwój miasta 11
1.3. Znaczenie Warszawy dla województwa mazowieckiego i całego kraju 18
Rozdział II. Struktura i zakres władzy administracyjnej w Warszawie 25
2.1. Ustrój miasta 25
2.2. Zakres zadań własnych miasta 30
2.3. Planowanie i realizacja programów rozwoju regionalnego 35
Rozdział III. Inwestycje mieszkaniowe w Warszawie 39
3.1. Struktura inwestorów budownictwa mieszkaniowego na tle inwestycji mieszkaniowych w Polsce 39
3.2. Zakres i rozmiar prowadzonych inwestycji  44
3.3. Wykaz dokumentów niezbędnych do wykonania inwestycji 47
3.4. Wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę 48
Rozdział IV. Zmiany w rozwoju budownictwa mieszkaniowego w Warszawie 57
4.1. Opis metody badawczej 57
4.2. Charakterystyka próbki badawczej 60
4.3. Analiza wyników badań 61
4.4. Przyczyny wzrostu cen mieszkań 69
Zakończenie 78
Bibliografia 80
Spis tabel 88
Spis rysunków 90
Załączniki 92

Wpływ turystyki na kulturę spożywania napojów alkoholowych w Polsce

1. Wstęp 2
1.1. Wprowadzenie 2
1.2. Cel i metoda pracy 4
2. Historia alkoholu 8
2.1. Pojawienie się alkoholu (mity i legendy) 8
2.2. Historia procesu destylacyjnego 13
2.3. Napoje alkoholowe w Polsce 16
3. Polskie produkty alkoholowe znane za granicą 23
3.1. Wódki czyste 23
3.2. Wódki gatunkowe 24
3.3. Piwo 31
3.4. Likiery 35
4. Kultura spożywania napojów alkoholowych 42
4.1 Zmiany w turystyce krajowej od wejścia w struktury UE 42
4.2 Sposoby picia alkoholu a turystyka 44
4.3 Kanony picia alkoholu a turystyka 46
4.4 Motywy spożywania alkoholu 47
4.5 Dobór alkoholu do potraw 52
5. Podsumowanie 56
5.1 Wnioski 56
5.2 Bibliografia 59
5.3 Spis tabel 59
5.4 Streszczenie 59

Wpływ różnic kulturowych na respektowanie praw kobiet na świecie a rola kobiet w islamie

nieukończona praca licencjacka

Wstęp 2
Rozdział I. Prawa kobiet jako prawa człowieka 3
1.1. Pojęcie prawa człowieka 3
1.2. Historia praw człowieka 5
1.3. Systemy i organizacje ochrony praw człowieka 8
1.4. Pojmowanie praw człowieka 11
1.5. Prawa kobiet – prawa ludzkie 11
Rozdział II. Prawa kobiet przez pryzmat Islamu 18
2.1. Zrozumieć Islam 18
2.2. Prawa kobiet w Islamie 21
2.3. Sytuacja realna kobiet 26
2.3.1. Jordania 26
2.3.2. Afganistan 26
2.3.3. Pakistan 28
Rozdział III. Pozycja kobiet w krajach europejskich 30
3.1. Chrześcijaństwo a prawa kobiet 30
3.2. Prawa kobiet w Unii Europejskiej 31
3.3. Szwedzki model uprawnienia kobiet i mężczyzn 35
3.4. Norwegia 41

Wpływ rentowności na wartość rynkową przedsiębiorstwa

Wstęp 2
Rozdział I. Pojęcie i determinanty wartości rynkowej przedsiębiorstwa 4
1.1 Pojęcie wartości rynkowej przedsiębiorstwa 4
1.2 Czynniki wpływające na wartość rynkową przedsiębiorstwa 10
1.3 Istota, cel i zadania analizy wartości rynkowej w przedsiębiorstwie 12
Rozdział II. Przegląd metod pomiaru rentowności przedsiębiorstw 24
2.1. Finansowe efekty działalności przedsiębiorstwa i elementy je kształtujące 24
2.2. Pomiar rentowności w wielkościach bezwzględnych 36
2.3. Analiza wyniku finansowego w wielkościach względnych 41
2.3.1. Wskaźniki rentowności obrotu 42
2.3.2. Wskaźniki rentowności majątku 46
2.3.3. Wskaźniki rentowności kapitału własnego 49
2.4. Analiza piramidalna rentowności przedsiębiorstwa 53
Rozdział III. Analiza rentowności jako podstawa do oceny wartości firmy na przykładzie przedsiębiorstwa Kęty S.A. 56
3.1. Istota i znaczenie analizy rentowności dla prawidłowego funkcjonowania spółki 56
3.2. Analiza rentowności sprzedaży, majątku i kapitału własnego spółki Kęty S.A. 61
3.3. Ocena wskaźników rynku kapitałowego spółki Kęty S.A. 66
Zakończenie 75
Bibliografia 77
Spis rysunków i wykresów 80

Wpływ kampanii wyborczej w Polsce na proces pozyskiwania poparcia społecznego. Jaką rolę odgrywa w niej marketing polityczny

Wstęp 2
Rozdział I. Modele zachowań wyborczych obywateli 5
1.1. Podejście socjologiczne do zachowań obywateli 5
1.2. Podejście psychologii społecznej do zachowań wyborczych 7
1.3. Podejście ekonomiczne do zachowań wyborczych 10
1.3.1. Głosowanie problemowe 10
1.3.2. Głosowanie retrospektywne 11
1.4. Krytyka teorii racjonalnego wyborcy 12
1.5. Marketingowy model zachowań wyborczych 16
1.6. Przyczynowo – skutkowy model zachowań wyborczych 20
Rozdział II. Segmentacja rynku wyborczego 25
2.1. Segmentacja demograficzna i psychograficzna 25
2.2. Pozycjonowanie jako próba zbadania siły i słabości kandydata lub partii 29
2.3. Wyborcy niezdecydowani jako element strategiczny 32
2.4. Moment podejmowania decyzji przez wyborców jako główny element kampanii wyborczej 35
2.5. Podatność wyborców niezdecydowanych na perswazję 37
2.6. „Uciekający” elektorat 42
Rozdział III. Wizerunek kandydata 48
3.1. Struktura wizerunku kandydata 48
3.2. Komunikacja niewerbalna wizerunku polityka 52
3.2.1. Znaczenie wyrazu twarzy 52
3.2.2. Znaczenie ubioru 55
3.2.3. Wzrost i znaczenie uścisku dłoni 57
3.3. Psychologiczne teorie postrzegania ludzi 59
3.4. Wizerunek polityka i poruszana przez niego polityka 61
3.5. Analiza wizerunku polityka. Metody badania 65
Rozdział IV. Styl i treści kampanii na przykładzie wyborów prezydenckich w Polsce w 1995 roku 73
4.1 Spotkania z wyborcami i występowanie kandydatów 73
4.2. Wpływ społeczny 80
4.3. Ulotki wyborcze. Oddziaływanie wizualne 85
4.4. Przesyłki bezpośrednie 87
Zakończenie 93
Bibliografia 95
Spis tabel 99
Spis rysunków 100

Wpływ literatury i telewizji na rozwój dziecka w okresie wczesnoszkolnym

nieukończona praca magisterska

1. ROZDZIAŁ TEORETYCZNY 3
1.1 Pozycja książki i telewizji na przełomie wieków 3
1.2 Przegląd i analiza dotychczasowych badań nad wpływem literatury i telewizji na rozwój dziecka 14
Rok szkolny 22
1.3 Wyjaśnienie kluczowych terminów związanych z tematem pracy 25
2. ROZDZIAŁ METODOLOGICZNY 28
2.1 Cel badań 28
2.2 Problemy i hipotezy badawcze 30
2.3 Charakterystyka metod, technik i narzędzi badawczych 36
2.4 Przebieg i organizacja badań 41
3. OBECNOŚĆ LITERATURY W ŻYCIU DZIECKA 7-10 LETNIEGO 53
3.1 Pozycja książki w domu rodzinnym 53
3.2 Rola szkoły i rodziców w budzeniu zainteresowań czytelniczych dziecka w młodszym wieku szkolnym 55
3.3 Stosunek dziecka do literatury a jej miejsce wśród innych form spędzania wolnego czasu 58
3.4 Gatunki literackie i tematyka preferowane przez dziecko 7-10 letnie 59
4. LITERATURA A ROZWÓJ DZIECKA W OKRESIE WCZESNOSZKOLNYM 61
4.1 Drogi inicjacji czytelniczych dziecka oraz ich wpływ na osiągnięcia szkolne 61
4.2 Literatura jako narzędzie kształtujące wyobraźnię dziecka 63
4.3 Rola książki w kształtowaniu wrażliwości moralnej 64
4.4 Literatura dziecięca a rozwój osobowości dziecka w młodszym wieku szkolnym 65
4.5 Książka, jako istotny element w rozwoju społecznym i kulturowym dziecka 7-10 letniego 66
ANEKS 70
Kwestionariusz wywiadu z dzieckiem z klasy I-III 70
Kwestionariusz wywiadu z rodzicami dzieci z klas I-III 72

Wpływ infrastruktury technicznej na ceny nieruchomości i gruntów w Otwocku

Wstęp 4

Rozdział I. Charakterystyka Otwocka 6
1.1. Położenie 6
1.2. Warunki demograficzne 12
1.2.1. Analiza demografii Otwocka 12
1.2.2. Bezrobocie 17
1.3 Warunki mieszkaniowe 20
1.4. Infrastruktura 24

Rozdział II. Kierunki zagospodarowania przestrzennego Otwocka 31
2.1. Uwarunkowania przyrodniczo – krajobrazowe zagospodarowania przestrzennego 32
2.2. Uwarunkowania naturalne zagospodarowania przestrzennego 36
2.3. Uwarunkowania prawne zagospodarowania przestrzennego 37
2.3.1. Przepisy prawa miejscowego 41
2.3.2. Uwarunkowania zewnętrzne 42
2.4. Podstawowe elementy planu zagospodarowania przestrzennego 47

Rozdział III. Wartość nieruchomości 50
3.1. Typy wartości 50
3.2. Wartość rynkowa nieruchomości 51
3.2.1. Standardy międzynarodowe 52
3.2.2. Wartość rynkowa nieruchomości wg przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami 54
3.2.3. Standardy zawodowe rzeczoznawców majątkowych 55
3.3. Wartość katastralna nieruchomości 58
3.4. Wartość bankowo – hipoteczna nieruchomości 60
3.5. Wartość odtworzeniowa nieruchomości 64

Rozdział IV. Ceny nieruchomości i gruntów a infrastruktura Otwocka 68
4.1. Struktura w własnościowa Otwocka i jej uwarunkowania 68
4.2. Charakterystyka obiektów infrastruktury technicznej w Otwocku 74
4.3. Infrastruktura techniczna a cena nieruchomości 79
4.4. Infrastruktura techniczna a cena gruntów 82
4.5. Wnioski 84

Zakończenie 87
Załącznik I 89
Bibliografia 92
Spis tabel 96
Spis rysunków 97
Spis fotografii 98

Rola project managera na przykładzie przedsiębiorstwa X

Wstęp 5
Rozdział I. Projekt– jego miejsce i rola w organizacji 7
1.1. Definicje i cechy projektu 7
1.2. Typologia i rodzaje projektów 9
1.3. Cykl życia projektu 13
1.4. Rola i znaczenie interesariuszy 21
Rozdział II. Zarządzanie projektami w organizacji 27
2.1. Proces zarządzania projektami krok po kroku 27
2.2. Metody zarządzania projektami 34
2.3. Sprawowanie kontroli w czasie realizacji projektu 38
2.4. Problemy w zarządzaniu projektami 42
Rozdział III. Rola menedżera projektu 47
3.1. Umiejętności wymagane od menedżera projektu (project managera- PM) 47
3.2. Organizacja i struktura zespołu projektowego 56
3.3. Style kierowania zespołem projektowym 71
3.4. Motywowanie i ocena pracowników zespołu projektowego 75
3.5. Komunikacja w projekcie 80
Rozdział IV. Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie X Sp. z o.o. 84
4.1. Charakterystyka firmy 84
4.2. Strategia personalna firmy 86
4.3. Budowanie wartości kadry pracowniczej firmy 90
4.4. Charakterystyka projektu 99
Rozdział V. Rola i zadania menagera projektu w przedsiębiorstwie X
Sp. z o.o. 101
5.1. Rola HR Managera w zarządzaniu projektem szkoleniowym 102
5.2. Zadania menagera w projekcie szkoleniowym 105
5.3. Projekt „100 dni Menedżera” 108
5.4. Zadania HR Managera w procesie rozwoju 111
5.5. System motywowania w X 113
5.6. Sposoby rozwiązywania konfliktów w X 116
Zakończenie 118
Spis tabel i rysunków 120
Bibliografia 121
Załączniki 124

Przewozy tranzytowe przez Polskę w międzynarodowej wymianie towarowej

Wstęp 4
Rozdział I. PRZEWOZY TRANZYTOWE I ICH ZNACZENIE DLA GOSPODARKI NARODOWEJ 6
1. Istota ruchu tranzytowego i główne szlaki tranzytowe w Europie 6
1.1. Transport w międzynarodowej wymianie towarowej 6
1.2. Istota ruchu tranzytowego 8
1.3. Przewozy tranzytowe w Europie 11
2. Znaczenie przewozów tranzytowych dla gospodarki międzynarodowej 13
2.1. Znaczenie gospodarcze tranzytu 13
2.2. Polityka tranzytowa państwa 16
3. Polska jako kraj tranzytowy 18
3.1. Główne szlaki tranzytowe przez Polskę 18
3.2. Efekty ekonomiczne uzyskiwane z przewozów tranzytowych 21
Rozdział II. POLITYKA TRANZYTOWA POLSKI W WARUNKACH TRANSFORMACJI GOSPODARKI 25
1. Międzynarodowe i wewnętrzne regulacje prawne tranzytu 25
1.1. Międzynarodowe regulacje prawne ruchu tranzytowego 25
1.2. Polskie prawo tranzytowe 30
2. Narzędzia polityki tranzytowej 33
3. Analiza przewozów tranzytowych przez Polskę 34
3.1. Znaczenie transportu multimodalnego 34
3.2. Przewozy tranzytowe przez Polskę 42
Rozdział III. PROPOZYCJE ZMIAN W POLITYCE TRANZYTOWEJ PAŃSTWA W ŚWIETLE WYMAGAŃ UNII EUROPEJSKIEJ 47
1. Kierunki zmian w polityce transportowej 47
2. Zmiany w infrastrukturze transportowej 51
3. spodziewane efekty ekonomiczne 54
ZAKOŃCZENIE 58
BIBLIOGRAFIA 60
SPIS TABEL 62
SPIS RYSUNKÓW 62