Archiwum autora: pracedyplomowe

Konsekwencje bezrobocia dla bezrobotnych i ich rodzin

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. ASPEKTY POJĘCIOWE BEZROBOCIA 4
1.1. Istota i pomiar bezrobocia 4
1.2. Typy bezrobocia i ich identyfikacja 11
1.3. Przyczyny bezrobocia i bariery zatrudnienia 17
ROZDZIAŁ II. OBLICZA I KONSEKWENCJE BEZROBOCIA 25
2.1. Bezrobocie młodzieży 25
2.2. Bezrobocie wśród młodych kobiet 34
2.3. Bezrobotne małżeństwa jako grupa szczególnego zagrożenia socjalnego 39
ROZDZIAŁ III. BIEDA A BEZROBOCIE 47
3.1. Społeczny obraz ubóstwa 47
3.2. Polskie Instytucje i Działalności Społeczne przeciw biedzie i bezrobociu 53
3.3. Unia Europejska przeciw biedzie i ekskluzji społecznej 58
ZAKOŃCZENIE 70
BIBLIOGRAFIA 72
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 77

Konkurencyjność Unii Europejskiej na przełomie wieków

Wstęp 3

Rozdział I. Wpływ integracji europejskiej na dynamikę rozwoju państw członkowskich 5
1.1. Integracja – idea wspólnoty 5
1.1.1. Instytucjonalizacja procesów zjednoczeniowych 9
1.1.2. Unia trzech filarów 15
1.2. Stosunki UE z USA 17
1.3. Stosunki UE z Chinami 21
1.4. Stosunki UE z Rosją 25
1.5. Potencjał gospodarczy Unii Europejskiej a ASEAN, EFTA, NAFTA w kontekście sytuacji Polski 27

Rozdział II. Wpływ globalizacji na integrację europejską 32
2.1. Istota globalizacji 32
2.2. Wpływ globalizacji na suwerenność państw 39
2.3. Konsekwencje procesu globalizacji dla integracji państw i przedsiębiorstw międzynarodowych 43

Rozdział III. Mocarstwowe aspiracje UE 51
3.1. Źródła mocarstwowości 51
3.2. Zmienność przewag mocarstwowych 57
3.3. Integracja regionalna a interesy mocarstw 61
3.4. Strategia Lizbońska 68
3.5. Czynniki determinujące poziom międzynarodowej konkurencyjności 71

Zakończenie 76
Bibliografia 78
Spis tabel i rysunków 81

Konflikty dzieci w wieku przedszkolnym, a sposoby ich rozwiązywania

Wstęp

Rozdział I. Problematyka konfliktów dziecięcych w świetle literatury
1.1. Konflikty jako naturalne zjawisko rozwojowe w wieku dziecięcym
1.2. Pojęcie i rodzaje konfliktów dziecięcych
1.3. Podłoże konfliktów dziecięcych
1.4. Sposoby rozwiązywania konfliktów
1.4.1. Metoda bez porażek Thomasa Gordona
1.4.2. Metoda Edwarda de Bono
1.4.3. Burza mózgów
1.4.4. Drama

Rozdział II. Metodologia badań własnych
2.1. Przedmiot i cel badań
2.2. Problemy badawcze
2.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze

Rozdział III. Konflikty w grupie- opis badań
3.1. Rozwiązywanie konfliktów przez dzieci
3.2. Rozwiązywanie konfliktów przy pomocy nauczyciela

Podsumowanie
Bibliografia
Aneks


Pełny temat pracy: Konflikty dzieci w wieku przedszkolnym, a sposoby ich rozwiązywania. Na przykładzie dzieci pięcioletnich

Celem badań było określenie najbardziej typowych konfliktów wśród dzieci pięcioletnich i sytuacji, w których najczęściej do nich dochodzi.

Problem badawczy ogólny: W jaki sposób rozwiązywane są konflikty między dziećmi w przedszkolu?

Problemy szczegółowe:

  1. W jaki sposób dzieci samodzielnie rozwiązują konflikty?
  2. W jaki sposób dzieci rozwiązują konflikty przy pomocy nauczyciela?

Przy problemie nr 2 chodzi o rozwiązywanie konfliktów metodą bez porażek Gordona.

Koncepcja usprawnienia Systemu Zarządzania w Spółce

Wstęp 2

Rozdział I. Analiza literaturowa problemu 4
1.1. Struktura organizacyjna – istota i typy struktur 4
1.2. Podejście procesowe w zarządzaniu 12
1.3. System informatyczny 16

Rozdział II. Analiza uwarunkowań funkcjonowania Spółki X 28
2.1. Status prawny i specjalizacja firmy 28
2.2. Asortyment usług, technologia ich realizacji 29
2.3. Struktura organizacyjna i zatrudnienie 38
2.4. Otoczenie konkurencyjne 39
2.4.1. Dostawcy 39
2.4.2. Odbiorcy 40
2.4.3. Konkurencja 41

Rozdział III. Analiza istniejącego systemu zarządzania Spółki X 57
3.1. Główne procesy realizowane przez Spółkę 57
3.2. Podział funkcji pomiędzy jednostki organizacyjne 63
3.3. System informatyczny 70

Rozdział IV. Propozycje zmian usprawniających System Zarządzania 71
4.1. Koncepcja ułożenia funkcji w procesy Spółki 71
4.2. Propozycja zmian struktury organizacyjnej (podejście procesowe) 77
4.3. Propozycje zmian systemu informatycznego 85

Zakończenie 104
Bibliografia 107
Spis tabel 110
Spis rysunków 110
Spis fotografii 110

Koncepcja marketingu na rynku międzynarodowym

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. CHARAKTERYSTYKA I ELEMENTY SKŁADOWE MARKETINGU MIĘDZYNARODOWEGO 5
1.1. POJĘCIE MARKETINGU MIĘDZYNARODOWEGO 5
1.2. ELEMENTY MARKETINGU MIĘDZYNARODOWEGO 9
1.2.1. Produkt jako element marketingu międzynarodowego 9
1.2.2. Promocja jako element marketingu międzynarodowego 14
1.2.3. Logistyka jako element marketingu międzynarodowego 18
1.2.4. Cena jako element marketingu międzynarodowego 19
1.2.5. Ludzie jako element marketingu międzynarodowego 22
1.3. POJĘCIE I ELEMENTY METAMARKETINGU 25
1.3.1. Innowacyjność jako element metamarketingu 26
1.3.2. Inicjatywa jako element metamarketingu 28
1.3.3. Informacja jako element metamarketingu 29

ROZDZIAŁ II. STRATEGIE MARKETINGOWE NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH 30
2.1. OTOCZENIE RYNKOWE PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁAJĄCYCH NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH 30
2.2. ORIENTACJA MIĘDZYNARODOWA PRZEDSIĘBIORSTW 34
2.3. SPOSOBY DZIAŁANIA NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH 36
2.4. STRATEGIE MARKETINGOWE NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH 43
2.5. BADANIA MARKETINGOWE NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH 45
2.6. ROLA MARKI NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH 48

ROZDZIAŁ III. PRZYKŁADOWE STRATEGIE MARKETINGOWE NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH 51
3.1. KOMPUTERY APPLE 51
3.2. WÓDKA ABSOLUT 61
3.3. BMW 73

ZAKOŃCZENIE 86

BIBLIOGRAFIA 88

SPIS RYSUNKÓW 90

Komunikacji w procesie tworzenia wizerunku firmy

Rozdział 1. Kultura organizacyjna i wizerunek firmy 9
1.1. Wizerunek firmy 9
1.1.1. Wizerunek firmy w jej otoczeniu podmiotowym 12
1.1.2. Kultura organizacyjna i jej wpływ na sposób komunikowania się firmy z otoczeniem 14
1.1.3. Instrumenty komunikacji 17
1.2. Wartość wizerunku firmy 20
1.3. Public Relations – narzędzia tworzące wizerunek firmy 21
1.3.1. Elementy promocji a kształtowanie wizerunku firmy 26
Rozdział 2. Relacja przedsiębiorstwa z otoczeniem 36
2.1. Komunikowanie się firmy z otoczeniem 36
2.1.1 Teoria komunikowania – pojęcie, proces, i środki 36
2.1.2. Formy komunikowania i ich właściwości 42
2.1.3 Modele skutecznego komunikowania 46
2.1.4. Podstawowe błędy w komunikowaniu 50
Rozdział 3. Proces komunikowania z otoczeniem na przykładzie X 54
3.1. Analiza narzędzi komunikacyjnych firmy X na podstawie przeprowadzonego
wywiadu 55
3.2. Analiza wyników ankiet przeprowadzonych wśród klientów 61
3.3. Analiza problemów komunikacyjnych firmy 65
3.4. Wnioski z badań i rekomendacje dla pracodawcy 69
Zakończenie 71
Spis tabel i rysunków 75
Bibliografia 73

Kompetencje i zakres działania Urzędu Wojewody

Wstęp 3

Rozdział I. Cele polityki gospodarczej i efektywność makroekonomiczna 5
1.1. System gospodarczy 5
1.2. Pojęcia i zakres polityki gospodarczej. Klasyfikacja ekonomicznych funkcji państwa 6
1.3. Narzędzia polityki gospodarczej stosowane przez zwolenników podejścia popytowego 11
1.3.1. Polityka pieniężna 12
1.3.2. Polityka budżetowa 13
1.3.3. Polityka mikroekonomiczna 16
1.4. Regionalna polityka gospodarcza 17

Rozdział II. Organy wykonawcze polityki gospodarczej państwa i województwa 27
2.1. Status prawny wójta (burmistrza, prezydenta) 27
2.2. Organ wykonawczy gminy 35
2.3. Zarząd województwa 39
2.3.1. Zadania zarządu 39
2.3.2. Marszałek województwa 42
2.3.3. Wojewoda 43

Rozdział III. Kompetencje i zakres działania Urzędu Wojewody 45
3.1. Wojewoda jako zwierzchnik zespolonej administracji rządowej 45
3.2. Pozycja organizacyjno-prawna wojewody 47
3.3. Wojewoda jako reprezentant Skarbu Państwa 47
3.4. Zakres działania wojewody 49

Rozdział IV. Metodologia badań własnych 60
4.1. Cel i przedmiot badań 60
4.2. Problemy i hipotezy badawcze 62
4.3. Organizacja badań 66
4.4. Przebieg badań 67

Rozdział V. Kompetencje i zakres działania Urzędu Wojewody Zachodniopomorskiego w zakresie realizacji polityki gospodarczej państwa i województwa w latach 2003-2005. Wyniki badań 68
5.1. Charakterystyka Województwa Zachodniopomorskiego 68
5.2. Status Urzędu Wojewody Zachodniopomorskiego 69
5.2.1. Kompetencje 69
5.2.2. Pełnomocnicy 70
5.2.3. Organy kolegialne 70
5.3. Kompetencje i zakres działania Urzędu Wojewody Zachodniopomorskiego w zakresie realizacji polityki gospodarczej – wyniki badań 72
5.4. Podsumowanie 79

Zakończenie 81

Bibliografia 83

Spis fotografii 87

Młode kobiety wobec wzorów piękna i doskonałości ciała

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. PRZEMIANY KATEGORII „PIĘKNA”
1.1. Przemiany w definiowaniu pojęcia „piękna”
1.2. Kobiecość i piękno w polskiej rzeczywistości
1.3. Ciało wobec samorealizacji

ROZDZIAŁ II. CZYNNIKI BUDUJĄCE WZORY PIĘKNA I DOSKONAŁOŚCI CIAŁA
2.1. Kultura masowa
2.2. Nowoczesność
2.3. Style życia
2.4. Współczesny kobiecy wzór piękności

ROZDZIAŁ III. METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH
3.1. Przedmiot i cel badań
3.2. Problemy i hipotezy badawcze
3.3. Metody i techniki badań
3.4. Charakterystyka próby badawczej

ROZDZIAŁ IV. WSPÓŁCZESNA WIZJA PIĘKNA I DOSKONAŁOŚCI CIAŁA W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH
4.1. Analiza wyników badań
4.2. Wnioski

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

SPIS TABEL I RYSUNKÓW

Kapitał ludzki jako szansa pozyskania funduszy unijnych w celu efektywniejszego rozwoju zasobów ludzkich

Wstęp 2
ROZDZIAŁ I. KAPITAŁ LUDZKI W ORGANIZACJI 4
1. Istota natury ludzkiej w organizacji 4
2. Zakres przedmiotowy gospodarowania potencjałem ludzkim 7
3. Sytuacyjne podejście do gospodarowania potencjałem ludzkim 12
4. Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji sprzyjającej ludziom 19
ROZDZIAŁ II. WSPÓLNOTOWE RAMY INSTYTUCJONALNE I POMOC W ZAKRESIE ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH 26
2.1. Europejska strategia zatrudnienia 26
2.2. Polskie dostosowania programowo- planistyczne 32
2.3. Pomoc w zakresie Rozwoju Zasobów Ludzkich 37
2.3.1. Pomoc przedakcesyjna 37
2.3.2. Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 41
2.3.3. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 43
2.3.4. Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL 49
ROZDZIAL III. PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI JAKO SZANSA ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH 52
3.1. Cele i obszary wsparcia programu 53
3.2. Komplementarność z innymi programami operacyjnymi 57
3.3. Zarządzanie i wdrażanie PO Kapitał Ludzki 59
3.4. Finansowanie PO Kapitał Ludzki 61
ZAKOŃCZENIE 67
BIBLIOGRAFIA 68
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 72

Kobieta pracująca z małego miasta

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ 1. CZŁOWIEK WOBEC PRACY 5
1.1. Istota i rozumienie pracy 5
1.2. Praca jako wartość 6
1.3. Istota potencjału pracy organizacji 10
1.4. Funkcjonowanie ludzi w organizacjach 15
1.4.1. Miejsce pracy jako system społeczny 15
1.4.2. Realizacja funkcji personalnej 17
1.4.3. Warunki pracy i kultura organizacji 19
1.5. Społeczne aspekty celów realizowanych w miejscu pracy 23

ROZDZIAŁ 2. KOBIETA WSPÓŁCZESNA NA RYNKU PRACY 30
2.1. Pozycja społeczna kobiet 30
2.2. Dostęp kobiet do zawodów 31
2.3. Dyskryminacja kobiet i mobbing w miejscu pracy 34
2.4. Rozwój zawodowy kobiet 41
2.5. Aspiracje zawodowe współczesnych kobiet 44
2.6. Kobiety w biznesie 45
2.6.1. Charakterystyka kobiecego stylu przewodzenia 45
2.6.2. Współczesna businesswoman jak atut wielu firm 48

ROZDZIAŁ 3. ZAGADNIENIA METODOLOGICZNE BADAŃ WŁASNYCH 50
3.1. Przedmiot i cel badań 50
3.2. Problemy badawcze i hipotezy 51
3.3. Metody i techniki badań 56
3.4. Teren i organizacja badań 59
3.5. Charakterystyka badanej grupy 61

ROZDZIAŁ 4. PRACA W ŻYCIU KOBIET Z MAŁEGO MIASTA- WYNIKI BADAŃ WŁASNYCH 64
4.1. Motywacja i zadowolenie z pracy 64
4.2. Ocena i zakres pracy kobiet 69
4.3. Sytuacja kobiet w miejscu pracy 71
4.4. Plany życiowe i obawy na przyszłość 77
4.5. Wnioski 80

ZAKOŃCZENIE 81

BIBLIOGRAFIA 83

SPIS TABEL 86

SPIS RYSUNKÓW 87

ANEKS 89