Archiwum autora: pracedyplomowe

Budowa działu sprzedaży jako inwestycji firmy

Wstęp 2

Rozdział I. Pojęcie inwestycji i jej znaczenie 5
1.1. Istota zagadnienia inwestycja 5
1.2. Rodzaje inwestycji 8
1.3. Sposoby realizowania inwestycji 12

Rozdział II. Sprzedaż jako podstawowa forma działania firm 22
2.1. Strategiczne planowanie działalności marketingowej 22
2.2. Ogólne założenia sprzedaży 26
2.3. Rodzaje sprzedaży 29

Rozdział III. Rola sprzedaży w działaniach przedsiębiorstwa 33
3.1. Marketing mix jako kombinacja narzędzi 33
3.1.1. Produkt 33
3.1.2. Cena 35
3.1.3. Dystrybucja 37
3.1.4. Promocja 38
3.2. Znaczenie sprzedaży w marketingu 44

Zakończenie 49
Bibliografia 51
Spis rysunków 53

Wstęp

Procesy transformacji polskiej gospodarki zapoczątkowane reformami gospodarczymi w początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku doprowadziły do wzrostu zainteresowania sferą finansową działalności przedsiębiorstwa oraz problematyką inwestycyjną.

Inwestowanie wymaga pewnego wysiłku. Jeżeli nawet przyjmiemy, że tylko sprawdzamy wiarygodność informacji otrzymanych od profesjonalistów doradzających nam w kwestiach lokowania pieniędzy. Wystarczająco ciężkie jest samo gromadzenie funduszy, zatem rozsądnym byłoby włożenie nieco większego trudu, aby mieć pewność, że są one dobrze wykorzystywane. Nie oznacza to przeprowadzenia dochodzenia, po którym podejmie się raz na zawsze decyzję, gdzie ulokować nadwyżki, ale raczej jakąś formę kontroli nad tym, jak pracują nasze zasoby finansowe i jakie są dla nich alternatywy. Odnosi się to także do inwestowania jakie podejmuje przedsiębiorstwo rozwijając swoją działalność.

Celem niniejszej pracy jest ukazanie budowy działu sprzedaży jako inwestycji firmy.

W rzeczywistości sprzedaż jest tak stara jak świat, a szczególnie sprzedaż w formie handlu wymiennego. Można sprzedawać wszystko: dobra, usługi, surowce, produkty gotowe i półgotowe, pot ze swego czoła, sztukę, kulturę, wdzięki, miłość, zdrowie, szczęście a nawet naturę w postaci zdrowego powietrza, słońca czy jodu.

Krótko mówiąc sprzedawać to odpowiadać na potrzeby. Wystarcza to być może do tego aby akt sprzedaży stał się tematem prawie tabu. Zbliżenie aspektu technicznego do formy zaspokajania potrzeb wydaje się czymś nie na miejscu.

W akcie sprzedaży zawiera się wybór produktów, użytych pomocy, określenie typu klienta i wykorzystanie wysiłku poniesionego wobec potencjalnego klienta.

Niektóre z rodzajów sprzedaży wykorzystują techniki marketingu lub merchandisingu będące właściwie technikami wspierania sprzedaży. Inne z kolei podkreślają właściwą technikę sprzedaży to znaczy spotkanie pomiędzy sprzedawcą-dostawcą a klientem-kupcem. To i z tego spotkania powinien wyniknąć akt kupna lub dokonania zamówienia. Spotkanie to można ogólnie podzielić na pięć odrębnych etapów, przyjęcie, rozpoznanie potrzeb i słuchanie, argumentację i demonstrację, odpowiedź na zastrzeżenia i zakończenie.

Jeśli zredukuje się sprzedaż do jej najprostszej formy, zauważymy, że zawsze chodzi o sytuację, w której uczestniczą dwie strony: ten kto proponuje usługę i ten kto może jej potrzebować. Akt sprzedaży umiejscawia się więc w pojęciach komunikacji, relacja pomiędzy nadawcą i odbiorcą oraz w pojęciach zależności-niezależności. Jeśli komunikacja ma miejsce oraz jeśli kupujący nie znajduje się w stanie zależności, sprzedaż ma wszelkie matematyczne szanse powodzenia. Przeciwnie, jeśli komunikacja nie zachodzi, jeśli kupujący czuje się zmuszany ryzykujemy, że będzie się opierał. Wynika z tego, że poprawna metodologia polega na utworzeniu prawdziwego spotkania pomiędzy dwoma partnerami.

Sprzedaż jest aktem wybitnie społecznym, dalekim od bycia relacją siły czy prostą wymianą handlową. Zauważamy w tym względzie, że wielu specjalistów sprzedaży traktuje ją jako serię automatyzmów do wyuczenia oraz że akt sprzedaży może być pozbawiony jakiegokolwiek aspektu osobistego. W tej hipotezie chodzi tylko o pokonywanie etapów następujących logicznie i niezmiennie po sobie. Teoria ta zakłada spojrzenie manipulacyjne i uprzywilejowane, definicję zachowawczą i behawiorystyczną klienta, który poddawałby się rygorystycznym i możliwym do opisania regułom. Wystarczyłoby znać takie prawa, obserwować sygnały wysyłane przez osobę by móc sprzedawać w całkowitym spokoju i pewności.

Jeśli chodzi o nas, nie myślimy, że sprzedaż może zostać ograniczona do sumy przewidywalnych zachowań, stereotypów, ani też, że udział konsumenta mógłby być ograniczony do prostego dziękuję.

Budowanie sprzedaży jest szczególnie trudne. Trudne z tego względu, że należy do nielicznych zadań menedżerskich, przy realizacji których menedżer rzadko widzi swoich pracowników. Jest to na ogół zarządzanie na dystans. Sytuacja ta znacznie utrudnia motywowanie i utrzymywanie odpowiedniego morale zespołu sprzedaży. Tymczasem na wszystkich rynkach wzrasta konkurencja, jako że podaż wyprzedza popyt, a produkty i usługi mogą być szybko kopiowane. Podaż w coraz większym stopniu staje się międzynarodowa, wskutek czego szefowie działów sprzedaży nie mogą się już troszczyć wyłącznie o konkurencję krajową.

W różnych państwach została przeprowadzona deregulacja wielu branż, a rządy i organizacje charytatywne w większym niż dotąd stopniu zaczęły orientować się na sprzedaż. Klient ma obecnie znacznie większe możliwości wyboru, co doprowadziło do tego, że oczekuje coraz to wyższego poziomu zaspokojenia swych potrzeb; nawet rządy zaczęły wprowadzać ,,karty praw konsumenta” oraz ustalać standardy obsługi.

Wszystkie te zjawiska wymagają od trudniących się sprzedażą zdecydowanej zmiany postaw. W niektórych branżach, np. w firmach zajmujących się obsługą finansową, szczególnie w bankach i towarzystwach oszczędnościowych zatrudniono tysiące nowych kierowników sprzedaży, co często wiązało się z szybkim wprowadzeniem dotychczasowego personelu w nowe role.

Zważywszy na ogromne znaczenie, jakie ma zarządzanie działami handlowymi, jako rozczarowującą trzeba ocenić praktykę fatalnej rekrutacji, szkolenia i motywowania ich kierowników, którzy mają przecież do zrealizowania bardzo skomplikowane zadania.

Przedstawiona powyżej problematyka znajduje swoje odbicie w strukturze pracy, która składa się z trzech rozdziałów.

W rozdziale pierwszym dokonano ogólnej charakterystyki pojęcia inwestycji i jej znaczenie. Na wstępie przybliżono istotę zagadnienia inwestycji oraz przedstawiono jej rodzaje. Następnie omówiono sposoby realizowania inwestycji.

W rozdziale drugim zaprezentowano sprzedaż jako podstawową formę działania firm. Na początku ukazano strategiczne planowanie działalności marketingowej. W dalszej części rozdziału omówiono założenia oraz rodzaje sprzedaży.

W rozdziale trzecim przedstawiono rolę sprzedaży w działaniach przedsiębiorstwa, ukazując marketing mix jako kombinację narzędzi produktu, ceny, dystrybucji oraz promocji. Kończąc rozważania zaprezentowano znaczenie sprzedaży w marketingu.

Niniejsza praca została napisana w oparciu o dostępną literaturę fachową, raporty i artykuły zamieszczone w prasie i w Internecie.

Bilans jako podstawowe źródło informacji finansowej

Wstęp 2

Rozdział I. Bilans jako podstawowe sprawozdanie finansowe 4
1.1. Istota i znaczenie sprawozdań finansowych 4
1.2. Elementy sprawozdania finansowego 12
1.3. Pojęcie i istota bilansu jako podstawowego sprawozdania finansowego 19

Rozdział II. Struktura bilansu 24
2.1. Układ bilansu 24
2.2. Aktywa bilansu 28
2.2.1. Aktywa trwałe 29
2.2.2. Aktywa obrotowe 33
2.3. Pasywa bilansu 36
2.3.1. Kapitały (fundusze) własne 37
2.3.2. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 40

Rozdział III. Wykorzystanie bilansu w ocenie sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa 44
3.1. Istota i rodzaje analizy bilansu 44
3.2. Analiza sytuacji majątkowej 54
3.2.1. Analiza dynamiki aktywów 54
3.2.2. Analiza struktury aktywów 56
3.3. Analiza źródeł finansowania majątku 59
3.3.1. Analiza dynamiki pasywów 59
3.3.2. Analiza struktury pasywów 61

Zakończenie 64
Bibliografia 66
Spis rysunków 69
Spis tabel 70

Wstęp

Zarówno rozwój gospodarki rynkowej jak również globalizacja działalności gospodarczej przyczyniają się do wzrostu zapotrzebowania na informacje ekonomiczno-finansowe dotyczące działalności przedsiębiorstw. Informacje te powinny dotyczyć zarówno bieżącej, jak również prognozowanej sytuacji jednostek gospodarczych. Jest to istotne, gdyż sytuacja gospodarcza i finansowa jest podstawą wszelkich decyzji podejmowanych przez różne jednostki zainteresowane działalnością danego przedsiębiorstwa.

Warto podkreślić, że głównym źródłem informacji o rezultatach działalności jednostki gospodarczej są sprawozdania finansowe. Ponieważ sprawozdania te zawierają informacje o stanie i zmianach, jakie zaszły w sytuacji majątkowej i finansowej oraz w wynikach działalności jednostki gospodarczej, informacje w nich zawarte są wykorzystywane przez szerokie grono użytkowników przy formułowaniu opinii i sądów oraz podejmowaniu decyzji ekonomicznych.

Jednym z najważniejszych sprawozdań finansowych dostarczającym informacje na temat sytuacji majątkowej i źródeł finansowania majątku jest bilans. W związku z powyższym celem niniejszej pracy było omówienie bilansu jako podstawowego źródła informacji finansowej.

Praca składa się z trzech rozdziałów.

W rozdziale pierwszym ukazano bilans jako podstawowe sprawozdanie finansowe. Na wstępie omówiono istotę i znaczenie sprawozdań finansowych oraz przedstawiono elementy sprawozdania finansowego. Pod koniec rozdziału omówiono pojęcie i istotę bilansu jako podstawowego sprawozdania finansowego.

W rozdziale drugim ukazano strukturę bilansu. Na wstępie przedstawiono układ bilansu a następnie omówiono kolejno aktywa z uwzględnieniem aktywów trwałych i aktywów obrotowych oraz pasywa z uwzględnieniem kapitału (funduszu) własnego oraz zobowiązań i rezerw na zobowiązania.

W rozdziale trzecim dokonano analizy wykorzystania bilansu w ocenie sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstw. Rozważania rozpoczęto od przedstawienia istoty i rodzajów analizy bilansu. Następnie omówiono analizę sytuacji majątkowej z uwzględnieniem analizy struktury i analizy dynamiki aktywów bilansu. W ostatniej części pracy omówiono analizę źródeł finansowania majątku z uwzględnieniem analizy struktury i dynamiki pasywów bilansu.

Wszelkie rozważania, analizy i badania przeprowadzone w niniejszej pracy opierały się o dostępną literaturę przedmiotu, artykuły prasowe oraz raporty zamieszczone w Internecie oraz aktualne akty prawne i normatywne.

Bezrobocie jako przyczyna niedostosowania społecznego mężczyzn

Wstęp 2

Rozdział I. Bezrobocie w świetle literatury 4
1.1. Pojęcie bezrobocia 4
1.1.1. Stopa, składniki i determinanty bezrobocia strukturalnego 7
1.1.2. Mikroekonomiczne podstawy niedopasowań na rynku pracy 20
1.2. „Wiek bezrobocia” – Zmiany na rynku pracy i ich strukturalne skutki 28
1.3. Przyczyny bezrobocia 35
1.4. Bezrobocie: społeczny obraz ubóstwa 38

Rozdział 2. Niedostosowanie społeczne w świetle literatury 47
2.1. Pojęcie niedostosowania społecznego 47
2.2. Przyczyny niedostosowania społecznego 48
2.3. Objawy, wskaźniki niedostosowania społecznego 50

Rozdział 3. Metodologia badań własnych 56
3.1. Przedmiot i cel badań 56
3.2. Problemy i hipotezy badawcze 64
3.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze i przebieg badań 68
3.4. Organizacja i przebieg badań 69
3.5. Charakterystyka badanego środowiska 74

Rozdział 4. Analiza wyników badań własnych 75
4.1. Analiza wyników badań / mężczyźni 75
4.2. Analiza wyników badań / kobiety 87
4.3. Podsumowanie 100

Zakończenie 102
Bibliografia 104
Spis tabel 107
Spis wykresów 108
Spis rysunków 109
Aneks nr 1 110
Aneks nr 2 114

Wstęp

Zjawisko bezrobocia należy do najbardziej palących problemów społecznych XX i XXI wieku. W całym okresie XX wieku zjawisko bezrobocia towarzy­szyło procesom rozwoju gospodarczego, choć jego skala podlegała silnym wahaniom. W okresie kryzysu lat trzy­dziestych w wielu rozwiniętych krajach bezrobocie prze­kroczyło 25% ogólnych zasobów siły roboczej. Później przez prawie cztery dziesięciolecia kształtowało się na stosunkowo niskim poziomie, ale w latach osiemdziesią­tych i dziewięćdziesiątych znowu zwiększyło znacznie swe rozmiary. Lata dziewięćdziesiąte stały się ponadto okre­sem, w którym zjawisko jawnego bezrobocia dotknęło kraje przechodzące transformację systemową w kierunku gospodarki rynkowej.

Problematyka bezrobocia od dawna przyciąga uwagę teorii ekonomii. Pierwsze całościowe próby interpretacji bezrobocia pojawiły się na gruncie tradycyjnej ekonomii neoklasycznej, ale już w ekonomii klasycznej wykorzy­stanie zasobów siły roboczej stanowiło ważny kierunek analizy. Od tamtych czasów badania nad funkcjonowaniem rynku pracy i wykorzystaniem siły roboczej są obecne w całym okresie rozwoju teorii ekonomii. Podejmowane są próby zrozumienia istoty bezrobocia, form jego przejawia­nia się, przyczyn jego powstawania i mechanizmów utrwa­lania się, a ponadto formułowane są wskazówki i postulaty pod adresem polityki gospodarczej w celu redukcji tego zjawiska.

Powodem podjęcia tego tematu jest wysoka ranga problemu bezrobocia, która wynika z ekono­micznego, społecznego i politycznego znaczenia tego zjawiska. Bezrobocie nie tylko wpływa na standard życia ludności i dynamikę rozwoju gospodarczego, ale w istotnej mierze decyduje o nastrojach społecznych i popularności rządów. To właśnie z tych względów jest ono przedmiotem zainteresowania polityki gospodarczej państwa, próbującej ograniczyć rozmiary tego zjawiska.

Bezrobocie należy do najbardziej palących problemów współczesnego świata i dlatego stale znajduje się w centrum debat ekonomicznych, społecznych i politycznych. Wysoka ran­ga problemu bezrobocia wynika z jego różnorodnych i dalekosiężnych skutków dla indywidualnych osób, gos­podarki i społeczeństwa. Choć w literaturze zwraca się uwagę na występowanie pewnych pozytywnych skutków bezrobocia (związanych z konkurencją między potencjal­nymi pracownikami, motywacją do podnoszenia kwalifika­cji, ułatwieniem procesów realokacji siły roboczej, wspie­raniem polityki antyinflacyjnej oraz efektywności gos­podarowania w skali mikroekonomicznej), to jednak pod­kreśla się przede wszystkim negatywne skutki tego zjawis­ka. Chodzi tu w szczególności o utratę produkcji wynikają­cą z niepełnego wykorzystania siły roboczej, pogorszenie stanu budżetu państwa, pogorszenie położenia ekonomicz­nego bezrobotnych i ich rodzin oraz ważne skutki społecz­ne bezrobocia dotyczące jego wpływu na funkcjonowanie rodziny, kontakty bezrobotnych z otoczeniem, ich stan psychiczny i rozwój patologii społecznych. Z tych właśnie względów istotne jest rozpoznanie przyczyn i uwarun­kowań bezrobocia oraz wypracowanie skutecznych metod jego ograniczania.

Bezrobocie jest zjawiskiem występującym we wszystkich krajach o gospodarce rynkowej. Rezerwowa armia pracy mieszcząca się w pewnych, dopuszczalnych społecznie, granicach spełnia na rynku pracy rolę czynnika zmniejszającego nacisk zatrudnionych na płace i poprawę warunków pracy oraz podnoszącego dyscyplinę pracy. Nie ma jednak jasności — ani w nauce, ani w praktyce — gdzie przebiega owa dopuszczalna granica. Nie udało się także, jak dotychczas, znaleźć odpowie­dzi na pytanie, co zrobić w sytuacji, gdy skala bezrobocia przekracza granice akcep­towane społecznie oraz zagraża bezpieczeństwu socjalnemu znacznej części społe­czeństwa i utrzymaniu pokoju społecznego.

Bezrobocie należy niewątpliwie do tych zagadnień ekonomicznych, które stanowią przedmiot sporu między głównymi kierunkami teorii ekonomii. Konieczne więc było spojrzenie na problem bezrobocia przez pryzmat rozwoju podstawowych kierunków myśli ekonomicznej. Można powiedzieć, że interpretacje bezrobocia nie tylko miały często zasadniczo odmienny charakter w obrębie poszczególnych kierunków teoretycznych, ale również podlegały modyfikacji wraz z rozwojem dociekań teorety­cznych w ramach tych kierunków.

Celem badań jest poznanie wpływu bezrobocia na niedostosowanie społeczne mężczyzn. Natomiast przedmiotem badań jest niedostosowanie społeczne mężczyzn.

Praca składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym rozdziale przedstawione jest bezrobocie a niedostosowanie społeczne w świetle literatury, a więc pojęcie bezrobocia, stopa, składniki i determinanty bezrobocia strukturalnego, mikroekonomiczne podstawy niedopasowań na rynku pracy, zmiany na rynku pracy i strukturalne skutki, jak również przyczyny bezrobocia. Kolejny rozdział to zagadnienie niedostosowania społecznego. W trzecim rozdziale zaprezentowana jest metodologia badań, a więc krótka charakterystyka przedmiotu badań i ich celu, problemy badawcze i hipotezy oraz metody, techniki i narzędzia badawcze oraz przebieg badań. W czwartym rozdziale przedstawione są wyniki badań własnych oraz wnioski.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Wstęp 2

Rozdział I. Organizacja i charakter systemu bankowego w Polsce 3
1.1. System bankowy jako element systemu finansowego 3
1.2. Struktura systemu bankowego w Polsce 13
1.3. Podmioty nadzorujące działalność banków w Polsce 18
1.4. Wskaźnikowa ocena bezpieczeństwa systemu bankowego 25

Rozdział II. Podstawy teoretyczne gwarantowania depozytów w Polsce oraz Unii Europejskiej. Instrumenty polityki pieniężnej 29
2.1. Polska a wymogi unijne w zakresie gwarantowania depozytów 29
2.2. Instrumenty kontroli rynkowej 36
2.3. Instrumenty kontroli administracyjnej 42

Rozdział III. Działalność Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 51
3.1. Działalność gwarancyjna Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 51
3.2. Działalność pomocowa Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 64
3.3. Gromadzenie i analiza informacji o bankach 67
3.4. Działalność Bankowego Funduszu Gwarancyjnego a stabilność systemu bankowego w Polsce 69
3.5. Przyszłość Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 71

Zakończenie 74
Bibliografia 76
Spis fotografii 80
Spis rysunków 81
Załącznik I 82
Załącznik II 83

Wstęp

Banki spełniają zasadniczą rolę w funkcjonowaniu gospodarki. Jako instytucje zaufania publicznego, dysponujące środkami dużej liczby podmiotów gospodarczych, wymagają one odpowiedniego systemu regulacji, zapewniającego bezpieczeństwo zgromadzonych depozytów oraz stabilność systemu bankowego.

Stabilność systemu bankowego jest to zdolność systemu do zachowania płynności finansowej oraz poszczególnych jednostek do pokrywania strat i ryzyka, związanego z ich działalnością, z funduszy własnych, a więc do zachowania wypłacalności.

Najważniejszymi instytucjami, powołanymi w celu zapewnienia stabilności systemu bankowego, są: nadzór bankowy oraz system gwarantowania depozytów. Zadaniem nadzoru bankowego jest tworzenie regulacji ostrożnościowych oraz kontrolowanie ich przestrzegania. Natomiast zadaniem systemu gwarantowania depozytów jest ochrona deponentów przed utratą zdeponowanych w banku środków finansowych, w przypadku ogłoszenia upadłości banku.

W niniejszej pracy podjęto próbę ukazania istotę działalności Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Taki też był zasadniczy cel pracy.

Praca składa się z trzech rozdziałów:

Rozdział pierwszy to organizacja i charakter systemu bankowego w Polsce. Rozdział drugi to podstawy teoretyczne gwarantowania depozytów w Polsce oraz Unii Europejskiej (instrumenty polityki pieniężnej). Rozdział trzeci to działalność Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Całość opracowania powstała w oparciu o literaturę fachową, artykuły prasowe, akty prawne oraz źródła ze stron WWW.

Bancassurance w działalności banków

Wstęp 2

Rozdział I. Ogólna charakterystyka systemu bankowego 4
1.1. Istota i funkcje banku 4
1.2. System bankowy 8
1.3. Podstawowe czynności bankowe 11
1.4. Rodzaje banków 15
1.5. Rozwoju bancassurance w wybranych krajach UE 19

Rozdział II. Powiązania banków komercyjnych z firmami ubezpieczeniowymi 24
2.1. Konkurencja między sektorem bankowym a ubezpieczeniowym 24
2.2. Istota i rodzaje powiązań między instytucjami sektora finansowego 27
2.3. Efekty synergii osiągane przez banki i firmy ubezpieczeniowe w wyniku prowadzonej współpracy 34
2.4. Rodzaje powiązań w zakresie bancassurance 43

Rozdział III. Rozwój bancassurance w Polsce 48
3.1. Polskie regulacje prawne dotyczące powiązań bankowo-ubezpieczeniowych 48
3.2. Czynniki rozwoju bancassurance w Polsce 54
3.3. Korzyści osiągane w wyniku realizacji strategii bancassurance 55
3.4. Zagrożenia związane z realizacją strategii bancassurance 57

Rozdział IV. Bancassurance w działalności Kredyt Banku S.A. 61
4.1. Ogólna charakterystyka banku 61
4.2. Przedmiot działalności banku 65
4.3. Organizacja bancassurance w banku 69

Zakończenie 74
Bibliografia 76
Spis rysunków 82
Spis tabel 83
Spis wykresów 84

Wstęp

Zmieniające się w ostatnich latach warunki funkcjonowania banków komercyjnych spowodowały konieczność poszukiwania przez te instytucje nowych, skutecznych możliwości rozwoju, wykraczających poza tradycyjne obszary ich działalności. Proces globalizacji i liberalizacji, rosnący postęp techniczny, w tym szczególnie rozwój nowych technologii informatycznych oraz wysoki poziom konkurencji ze strony różnych instytucji skłoniły środowisko naukowe do dyskusji o nowych kierunkach rozwoju polskiej bankowości, o kształcie jej przyszłości. Jako konkluzja podejmowanych rozważań niejednokrotnie jawi się opinia, iż we współczesnych warunkach działalności banków skuteczna konkurencja z innymi podmiotami możliwa jest przez innowacyjność oferty bankowej.

Niezdolne do zapewnienia sobie odpowiedniego poziomu przychodów z działalności depozytowo-kredytowej banki komercyjne coraz częściej wzbogacają swą tradycyjną aktywność o nowe obszary. Jednym z nich – pozwalającym zniwelować negatywne konsekwencje rezygnacji społeczeństwa z depozytów bankowych, jako sposobu lokowania wolnych środków finansowych – jest wejście na rynek ubezpieczeń.

Powiązania bankowo-ubezpieczeniowe występują obecnie na całym świecie. W Polsce proces ten rozpoczął się w latach 90. dwudziestego wieku i staje się on coraz bardziej popularnym rozwiązaniem stosowanym przez banki komercyjne. Wraz z rozwojem związków banków komercyjnych i firm ubezpieczeniowych, w tym szczególnie powiązań typu bancassurance, na polskim rynku rośnie zainteresowanie środowiska naukowego tą problematyką. W związku z powyższym celem niniejszej pracy była prezentacja powiązań bankowo-ubezpieczeniowych typu bancassurance w działalności banku.

Praca składa się z czterech rozdziałów. Trzy pierwsze rozdziały stanowią rozważania teoretyczne, natomiast rozdział czwarty to empiryczna część niniejszej pracy.

W rozdziale pierwszym dokonano ogólnej charakterystyki systemu bankowego. Na wstępie przedstawiono istotę i funkcje banku oraz system bankowy. W dalszej części rozdziału omówiono podstawowe czynności bankowe oraz zaprezentowano podstawowe rodzaje banków. Pod koniec rozdziału pierwszego omówiono także problematykę rozwoju bancassurance w wybranych krajach Unii Europejskiej.

W rozdziale drugim ukazano powiązania banków komercyjnych z firmami ubezpieczeniowymi. Rozważania rozpoczęto od omówienia konkurencji między sektorem bankowym a ubezpieczeniowym. Następnie wskazano istotę i rodzaje powiązań między instytucjami sektora finansowego oraz omówiono efekty synergii osiągane przez banki i firmy ubezpieczeniowe w wyniku prowadzonej współpracy. Pod koniec rozdziału przedstawiono rodzaje powiązań w zakresie bancassurance.

W rozdziale trzecim ukazano rozwój bancassurance w Polsce. Na wstępie rozważań przedstawiono polskie regulacje prawne dotyczące powiązań bankowo-ubezpieczeniowych. Następnie przedstawiono czynniki rozwoju bancassurance w Polsce. Pod koniec rozdziału trzeciego przedstawiono korzyści i zagrożenia związane z realizacją strategii bancassurance.

W rozdziale czwartym przedstawiono istotę bancassurance w działalności Kredyt Banku S.A. Rozważania rozpoczęto od ogólnej charakterystyki badanego banku. Następnie wskazano przedmiot działalności banku z uwzględnieniem prowadzonej działalności w oferowaniu produktów ubezpieczeniowych bancassurance. W ostatniej części rozdziału czwartego dokonano analizy organizacji bancassurance w Kredyt Banku w latach 2005-2008. Pod koniec rozważań dokonano oceny bancassurance w działalności Kredyt Banku oraz przedstawiono perspektywy.

Praca została napisana w oparciu o dostępną literaturę fachową, raporty i artykuły zamieszczone w prasie i w internecie oraz w oparciu o aktualne akty normatywne i prawne. Ponadto w pracy wykorzystano materiały wewnętrzne Kredyt Banku pochodzące głównie ze Skonsolidowanych Raportów Rocznych.

Badanie zdolności kredytowej przedsiębiorstw i ryzyka kredytowego

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I KREDYT JAKO ŹRÓDŁO DOCHODU BANKU A ZARAZEM ŹRÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA 4
1. KREDYT W GOSPODARCE BANKU 4
1.1. Istota kredytu bankowego 4
1.2. Rola kredytu w finansach banku 6
2. ROLA KREDYTU W FINANSOWANIU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 8
2.1. Formy finansowania działalności gospodarczej 8
2.2. Zapotrzebowanie małych i średnich przedsiębiorstw na kredyt 10
3. RODZAJE KREDYTÓW UDZIELANYCH PODMIOTOM GOSPODARCZYM 13

ROZDZIAŁ II RYZYKO KREDYTOWE BANKU 19
1. ISTOTA ORAZ KLASYFIKACJA RYZYKA KREDYTOWEGO 19
2. POLITYKA KREDYTOWA BANKU A RYZYKO 23
3. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM KREDYTOWYM 27
4. WYBRANE MECHANIZMY OGRANICZANIA RYZYKA KREDYTOWEGO 31
4.1. Tworzenie rezerw celowych 31
4.2. Monitoring kredytowy 33
4.3. Prawne formy zabezpieczania kredytów i aspekty ich stosowania 35

ROZDZIAŁ III METODY OCENY RYZYKA KREDYTOWEGO 40
1. ISTOTA I KLASYFIKACJA METOD OCENY RYZYKA KREDYTOWEGO ZDOLNOŚĆ KREDYTOWA PODMIOTU GOSPODARCZEGO 40
1.1. Istota i kategorie zdolności kredytowej 40
1.2. Źródła informacji do oceny zdolności kredytowej 44
2. METODY OCENY RYZYKA KREDYTOWEGO STOSOWANE PRZEZ BANK 46
2.1. Analiza jakościowa kredytobiorcy 46
2.2. Analiza ilościowa 48
3. SYNTETYCZNA OCENA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ – ANALIZA PUNKTOWA 62

ROZDZIAŁ IV OCENA RYZYKA KREDYTOWEGO 66
1. OCENA RYZYKA KREDYTOWEGO PRZEZ BANK 66
2. OPIS DWÓCH SYSTEMÓW OCENY RYZYKA KREDYTOWEGO: INVEST BANKU I DEUTSCHE BANKU A.G. 68

ZAKOŃCZENIE 83
LITERATURA 86
SPIS TABEL 90
SPIS RYSUNKÓW 91

Wstęp

Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych Polska wkroczyła w proces Transformacji systemowej. Nastąpiła radykalna zmiana dawnej filozofii prowadzenia działalności na nową. Procesowi temu, który objął całokształt stosunków społeczno-ekonomicznych, towarzyszyła przebudowa całego systemu bankowości. Banki stały się odrębnym i samodzielnym ogniwem gospodarki narodowej, wywierając znaczny wpływ na jej funkcjonowanie. Pociągnęło to za sobą konieczność doskonalenia metod i technik operacji bankowych.

Spośród zadań jakie spełniają banki, kredytowanie jest nie tylko najważniejszym ale przede wszystkim najbardziej wymagającym. Działalności kredytowej towarzyszy ryzyko, którego nie sposób uniknąć, gdyż w momencie podejmowania decyzji nie dysponuje się pełną, wiarygodną i pewną informacją. Stąd istotne znaczenie przy podejmowaniu przedsięwzięć tego typu ma stosowanie metod zmniejszających to ryzyko.

W przypadku udzielania długoterminowego kredytu banki stają przed problemem regularnej analizy (aktualizacji) sytuacji kredytobiorcy w czasie spłaty kredytu, gdyż jego sytuacja płatnicza może ulec zasadniczemu pogorszeniu w stosunku do (pozytywnych) przewidywań początkowych. W związku z koniecznością monitorowania sytuacji dłużnika co pewien czas, potrzebne jest narzędzie do szybkiej i wiarygodnej oceny bieżącej sytuacji finansowej. Obecnie do tego celu banki w Polsce używają tak zwanej meto­dy punktowej polegającej na tym, że każde z kryteriów cząstkowych zaliczanych do grupy czynników ilościowych i jakościowych podlega punktowej ocenie w oparciu o normatywne skale punktowe.

Celem pracy jest analiza i ocena systemu badania zdolności kredytowej, stosowanego przez Invest Bank S.A dla oceny ryzyka towarzyszącego udzielaniu kredytów podmiotom gospodarczym.. Wybór podjętego tematu pracy wynika z rosnącej liczby kredytów zaciąganych przez podmioty gospodarcze, a co za tym idzie rosnącego zapotrzebo­wania instytucji kredytowych na doskonalenie metod oceny zdolności kredytowej.  Praca została napisana w oparciu o literaturę przedmiotu, materiały wewnętrzne Invest Bank S.A., zgromadzone dane statystyczne, materiały prasowe oraz własne spostrzeżenia. W pracy zastosowano metody analizy opisowej, porównawczej i graficznej. Składa się z czterech rozdziałów, wstępu i zakończenia.

 

W rozdziale pierwszym zwrócono uwagę na istotę kredytu bankowego jak  również na znaczenie działalności kredytowej banku dla niego samego. Z jednej strony opisana została rola kredytu jaką ogrywa on finansach banku, z drugiej w finansowaniu przedsiębiorczości. Scharakteryzowane zostały również kredyty udzielane podmiotom gospodarczym oraz czynniki determinujące wybór tej właśnie formy finansowania.

W rozdziale drugim poruszony został problem ryzyka kredytowego. Wyjaśniono co należy rozumieć pod pojęciem polityki kredytowej, jakie działania ona wyznacza i z czym się wiąże przyjęta przez bank polityka kredytowa. Omówiono zarządzanie ryzykiem kredytowym. Zaprezentowane zostały również  wybrane mechanizmy ograniczania ryzyka kredytowego, tj. rezerwy celowe, prawne formy zabezpieczania kredytów i aspekty ich stosowania, monitoring kredytowy.

Rozdział trzeci to prezentacja obowiązujących metod oceny zdolności kredytowej oraz zasad jej analizy. Zaprezentowano w nim tradycyjnie wykorzystywane metody oceny wiarygodności kredytowej, tj. metodę punktową, modele scoringowe.

W czwartym rozdziale dokonano analizy porównawczej oceny ryzyka kredytowego na przykładzie Invest Banku i Deutsche Banku A.G..

Całość opracowania powstała w oparciu o literaturę fachową, artykuły prasowe, akty prawne oraz źródła ze stron WWW i materiały wewnętrzne opisywanych banków.

Badanie portfela produktów inwestycyjnych

Wstęp 3

Rozdział I. Wybrane metody analiz 5
1.1. Macierz BCG 8
1.2. Analiza portfelowa GE 17
1.3. Analiza portfelowa ADL 21
1.4. Pozostałe metody analizy portfelowej 24

Rozdział II. Podstawowe informacje dotyczące produktu bankowego 27
2.1. Pojęcie produktu bankowego 27
2.2. Kryteria produktu bankowego 35
2.3. Rentowność produktu bankowego 39

Rozdział III. Produkty inwestycyjne PKO TFI S.A. na tle rynku produktów inwestycyjnych w Polsce 43
3.1. Wartość aktywów funduszy inwestycyjnych i zobowiązań banków wobec gospodarstw domowych 43
3.2. Fundusze inwestycyjne w Polsce na tle europejskiego rynku funduszy inwestycyjnych 46
3.2. Produkty inwestycyjne PKO TFI S.A. i ich udział w rynku 51
3.4. Badanie portfela produktów inwestycyjnych PKO TFI S.A. na tle konkurencji za pomocą metody BCG 57

Zakończenie 61
Bibliografia 63
Spis rysunków 65
Spis tabel 66

Wstęp

Zdobywanie przewagi konkurencyjnej, a przynajmniej nie pogarszanie swojej pozycji w stosunku do konkurentów działających na rynku jest głównym zadaniem banku. W celu tworzenia tej przewagi, kierownictwo banku dysponuje czterema instrumentami oddziaływania na rynek takimi jak: produkt, cena, dystrybucja oraz promocja.

Warto przy tym podkreślić, że aby oddziaływanie tych instrumentów było skuteczne, muszą być one stosowane wspólnie, w spójny i zintegrowany sposób. Ich spójny, zharmonizowany zestaw nosi nazwę zestawu środków oddziaływania na rynek lub w skrócie – zestawu marketingowego (marketing-mix). Za najważniejszy wśród elementów zestawu marketingowego uznawany jest produkt bankowy.

Można powiedzieć, że produkt bankowy to każdy rodzaj usługi oferowanej klientowi przez bank. Aby produkt ten spełniał oczekiwania klientów, musi on być na bieżąco analizowany. W związku z tym celem niniejszej pracy było omówienie problematyki badania portfela produktów inwestycyjnych.

Praca składa się z trzech rozdziałów. Dwa pierwsze rozdziały to rozważania teoretyczne, natomiast rozdział trzeci to empiryczna część niniejszej pracy.

W rozdziale pierwszym ukazano wybrane metody analiz. W rozdziale tym omówiono kolejno metody portfelowe takie jak macierz BCG (Boston Consulting Group), macierz GE (General Electric), macierz ADL (Arthura D. Little’a), oraz pozostałe metody analizy portfelowej w tym macierz Ansoffa, macierz McKinsey oraz macierz Hofera.

W rozdziale drugim ukazano podstawowe informacje dotyczące produktu bankowego. Na wstępie zdefiniowano pojęcie produktu bankowego. Następnie przedstawiono kryteria produktu bankowego oraz omówiono rentowność produktu bankowego.

W rozdziale trzecim dokonano analizy produktów inwestycyjnych PKO TFI S.A. na tle rynków produktów inwestycyjnych w Polsce. Badania rozpoczęto od ukazania wartości aktywów funduszy inwestycyjnych i zobowiązań banków wobec gospodarstw domowych. Następnie zbadano fundusze inwestycyjne w Polsce na tle europejskiego rynku funduszy inwestycyjnych. W dalszej części rozdziału dokonano analizy produktów inwestycyjnych PKO TFI S.A. oraz ich udziału w rynku. W ostatniej części rozdziału praktycznego przeprowadzono badanie portfela produktów inwestycyjnych PKO TFI S.A. na tle konkurencji za pomocą metody portfelowej – macierzy BCG.

Praca została napisana w oparciu o dostępną literaturę fachową, raporty i artykuły zamieszczone w prasie i w internecie oraz w oparciu o aktualne akty normatywne i prawne. Ponadto w pracy wykorzystano raporty, analizy rynku, dane z funduszy zarządzanych przez TFI, które zdecydowały się na ich publikację oraz informacji zawartych na stronach internetowych, w tym materiały wewnętrzne PKO TFI S.A.

Aukcje internetowe a społeczeństwo informacyjne

Wstęp 2

Rozdział I. Społeczeństwo informacyjne – nowa jakość życia społecznego 3
1.1. Informacja i wiedza – geneza społeczeństwa informacyjnego 3
1.2. Człowiek jako element społeczeństwa informacyjnego 15
1.3. Galaktyka Internetu – nowy świat komunikacji 20
1.4. Miary poziomu rozwoju społeczeństwa informacyjnego 23

Rozdział II. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego 29
2.1. Dostępność nowych technologii 29
2.1.1. Telefonia 29
2.1.2. Komputery 32
2.1.3. Internet 33
2.2. Wdrożenie prawa w zakresie społeczeństwa informacyjnego 37
2.3. Powszechny udział obywateli 46

Rozdział III. Aukcje internetowe – nowa aktywność społeczeństwa informacyjnego 49
3.1. Pojęcie aukcji internetowej 49
3.1.1. Rodzaje aukcji internetowych i sposób ich funkcjonowania 49
3.1.2. Budowa i layout serwisu aukcyjnego 52
3.2. Przykłady aukcji internetowych 56

Zakończenie 61
Bibliografia 63
Spis tabel 65

Wstęp

Zgromadzenie Ogólne ONZ 27 marca 2006 roku postanowiło, że dnia 17 maja każdego roku będzie Światowym Dniem Społeczeństwa Informacyjnego. W Polsce w 2007 roku po raz pierwszy zorganizowano obchody tego dnia na szeroką skalę, a patronat nad nim objął marszałek Sejmu RP. Społeczeństwo informacyjne jest ostatnio bardzo modnym i pojemnym terminem, używanym w programach wyborczych znaczących kandydatów podczas niedawnych kampanii: prezydenckiej i parlamentarnej, w dokumentach rządowych, senackich i sejmowych, można często znaleźć go w prasie. Od pewnego czasu w budżetach większości nowoczesnych państw przewiduje się coraz większe kwoty na wdrażanie lub umacnianie społeczeństwa informacyjnego.

W wielu publikacjach podkreśla się, że jesteśmy w drodze do społeczeństwa informacyjnego, czyli wkrótce zapewne osiągniemy ten cel. Różne instytucje przygotowują się i przygotowują nas do tego wydarzenia – żyjemy zatem w ciekawych czasach, między dwiema epokami: industrialną i informacyjną. Ale kiedy będziemy mogli bez wątpliwości powiedzieć, że cel osiągnęliśmy? Unia Europejska ustaliła listę wskaźników pomagających ocenić stan przygotowania do wkroczenia w nową epokę, ale czy zwykli ludzie, niezaglądający do unijnych raportów, zauważają zmiany, jakie zachodzą w naszym otoczeniu?

Jedną takich zmian było pojawienie się aukcji internetowych, o których traktuje niniejsza praca.

Opracowanie składa się z trzech rozdziałów:

Rozdział pierwszy to społeczeństwo informacyjne – nowa jakość życia społecznego: informacja i wiedza – geneza społeczeństwa informacyjnego, człowiek jako element społeczeństwa informacyjnego, galaktyka Internetu – nowy świat komunikacji, miary poziomu rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Rozdział drugi to rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego: dostępność nowych technologii, wdrożenie prawa w zakresie społeczeństwa informacyjnego, powszechny udział obywateli.

Rozdział trzeci to aukcje internetowe – nowa aktywność społeczeństwa informacyjnego: pojęcie aukcji internetowej, przykłady aukcji internetowych.

Całość opracowania powstała w oparciu o literaturę fachową, artykuły prasowe, akty prawne oraz źródła ze stron WWW.

Atrybuty pracy negocjatora w pozyskiwaniu najemców lokali

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. ZZL – KWESTIE W UJĘCIU TEORETYCZNYM 4
1.1. Zarządzanie zasobami ludzkimi-zagadnienia teoretyczne: 4
1.1.1 Definicje 4
1.1.2 Istota- realizacja funkcji personalnej 5
1.1.3 Cele 6
1.1.4 Zadania 6
1.1.5 Obszary 8
1.1.6 Modele 10
1.2. Negocjacje 12
1.2.1 Definicja negocjacji 12
1.2.2 Formy negocjacji 17
1.2.3 Właściwości negocjacji 19
1.2.4 Warunki efektywnej negocjacji 21
1.2.5 Zadania negocjatora 22

ROZDZIAŁ II. ZAŁOŻENIA BADAWCZE 25
2.1. Teren badań 25
2.2. Cel badań 35
2.3. Problem badawczy 37
2.4. Problematyka badawcza 39
2.5. Hipoteza 44
2.6. Metody badawcze 47
2.7. Osoby badane 51

Rozdział III. ATRYBUTY PRACY NEGOCJATORA W POZYSKIWANIU NAJEMCÓW LOKALI – WYNIKI BADAŃ WŁASNYCH 53
3.1. Prezentacja wyników badań 53
3.2. Propozycje usprawnień pracy negocjatora 56
3.3. Podsumowanie i wnioski 64

ZAKOŃCZENIE 69
BIBLIOGRAFIA 71
SPIS TABEL 73

WSTĘP

Ostatnimi czasy można zaobserwować istotny wzrost znaczenia negocjacji. Zmiany jakie nastąpiły w świecie, szczególnie społeczne i ekonomiczne związane z globalizacją rynków, potrzebą częstszej niż przed laty rekrutacji pracowników, większą mobilnością zatrudnienia, dynamicznymi procesami przekształceń przedsiębiorstw, wzrostem znaczenia sfery usług powodują, że negocjacje stają się coraz ważniejszym i bardziej złożonym rodzajem aktywności.
Negocjacje stają się więc jedną z podstawowych umiejętności przesądzających o skuteczności funkcjonowania w gospodarce, życiu społecznym, rodzinie.

Niestety nie zawsze do końca uświadamiamy sobie, że codziennie negocjujemy z ludźmi w naszym otoczeniu setki istotnych dla nas spraw. Ponieważ każdy z nas jest negocjatorem. Czasami skutecznym, czasami twardym lub miękkim, zjednującym sobie ludzi lub przeciwnie odstraszającym ich. Odnosimy sukcesy negocjacyjne, ale zdarzają się także porażki, czasami dotkliwe, zapadające w pamięć. W normalnym życiu człowieka, w miarę jego rozwoju od najmłodszych lat, zwykle istnieje naturalna proporcja między sukcesami negocjacyjnymi a porażkami, przy zdecydowanej przewadze sukcesów w kontaktach międzyludzkich.

Wszelkie działania jakie podejmujemy w negocjacjach zależą od nas samych, od naszej umiejętności zdobywania uznania innych ludzi, ciepłego ich traktowania, optymizmu, ciekawości i szacunku dla odrębności kulturowej, tolerancji. Okazuje się, że sami jesteśmy wnikliwie obserwowani przez otoczenie. Nie zdołamy przez dłuższy czas skrywać swego ja w negocjacjach. Lepiej pozostać sobą, zachowywać się naturalnie, bez sztuczności, która prędzej czy później i tak zacznie razić otoczenie. Jeżeli jednak poznamy swoje silne i słabe strony negocjacyjne, będziemy o nich pamiętać w chwilach napięć i zmęczenia, to okaże się, iż nasza pozycja negocjacyjna ulegnie istotnemu wzmocnieniu. Każdy trening negocjacyjny i doskonalenie techniki staną się potężnym orężem w kontaktach międzyludzkich.

Praca składa się z trzech rozdziałów. Rozdział pierwszy stanowi wstęp do dalszych rozważań – jest to teoretyczna część niniejszej pracy. Z kolei dwa kolejne rozdziały to empiryczna część niniejszej pracy.

W rozdziale pierwszym niniejszej pracy przedstawiono kwestie Zarządzania Zasobami Ludzkimi w ujęciu teoretycznym. Rozważania rozpoczęto od dokonania ogólnej charakterystyki zagadnień z tematyki Zarządzania Zasobami Ludzkimi wyszczególniając: definicje, istotę – istotę realizacji funkcji personalnej, cele, zadania, obszary oraz modele. Następnie przybliżono istotę pojęcia negocjacji wyróżniając przy tym: definicję, formy, właściwości, warunki efektywnej negocjacji oraz zadania negocjatora.

W rozdziale drugim omówiono założenia badawcze, które zawierają w swej treści takie zagadnienia jak: teren badań, cel badań, problem badawczy, problematykę badawczą, hipotezę, metody badawcze oraz opisują osoby badane.

W rozdziale trzecim przedstawiono wyniki badań własnych w zakresie atrybutów pracy negocjatora w pozyskiwaniu najemców lokali. Na wstępie zaprezentowano wyniki badań. Następnie ukazano propozycje usprawnień pracy negocjatora. W końcowej części rozdziału trzeciego dokonano podsumowania i wyciągnięto wnioski.

Praca została napisana w oparciu o dostępną literaturę fachową, raporty i artykuły zamieszczone w prasie i w Internecie oraz w oparciu o aktualne akty normatywne i prawne. Ponadto w pracy wykorzystano materiały wewnętrzne badanego Przedsiębiorstwa Usługowego Bart-Bud Spółka Cywilna oraz informacji uzyskane na podstawie przeprowadzonej obserwacji.

Motywacje wyjazdów do uzdrowisk polskich kuracjuszy na przykładzie Lądka Zdroju

Wstęp 2

Rozdział 1. Determinanty wyboru oferty uzdrowiskowej przez polskich kuracjuszy i turystów 5
1.1 Charakterystyka zachowań nabywców w turystyce; kuracjusze 5
1.2. Wybór miejsca wypoczynku 8
1.3. Kryteria oceny miejsca wypoczynku turystycznego 11

Rozdział 2. Motywy wyjazdów do uzdrowisk 18
2.1. Zadania uzdrowisk 18
2.2. Typologia nabywców w turystyce zdrowotnej 27
2.3. Czynniki wpływające na decyzje o wyjeździe do uzdrowisk 30

Rozdział 3. Atrakcyjność turystyczna Lądka Zdroju 37
3.1. Walory przyrodnicze 37
3.2. Walory kulturowe 44
3.3. Krajobraz 50
3.4. Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna i uzdrowiskowa 51
3.5. Dostępność komunikacyjna 64

Zakończenie 70
Bibliografia 72
Spis rysunków 77
Spis zdjęć 78
Spis tabel 79

Wstęp

Pobyty w uzdrowiskach w ciągu historii przeszły znaczącą ewolucję: od produktu elitarnego, dostępnego tylko dla nielicznych uprzywilejowanych jednostek, do produktu powszechnego, z którego mogą korzystać wszyscy potrzebujący. Ta przemiana nie zaszła jednak nagle, trwała wiele wieków. Początków turystyki uzdrowiskowej należy się doszukiwać w starożytnej Grecji, gdzie podróżowano do źródeł wód mineralnych, występujących na wyspie Eubea. Pierwsze kurorty związane z występowaniem wód mineralnych i budową term zawdzięczamy Rzymianom. Były one rozsiane po całym obszarze Cesarstwa Rzymskiego, a służyły bogatym obywatelom do wypoczynku i regeneracji sił witalnych. „Prawdziwa” turystyka uzdrowiskowa powstała jednak dopiero w XVIII w. Podróże „do wód” stały się bardzo modne wśród elity społeczeństw całej Europy. Kolejny impuls w rozwoju uzdrowisk nastąpił w XIX w. i nierozerwalnie był związany z budową linii kolejowych.

„Złoty wiek” przeżywały te miejscowości, które uzyskały połączenie kolejowe, pozostałe zaś zaczęły popadać w zapomnienie. Poprawa dostępności komunikacyjnej zaowocowała znaczącym zwiększeniem liczby odwiedzających kurorty, w tym również turystów z zagranicy. Kolej przyczyniła się także do upowszechnienia produktu turystycznego uzdrowisk wśród mniej zamożnych klientów. Obok elity finansowej w uzdrowiskach zaczęła bywać elita intelektualna — przedstawi¬ciele wolnych zawodów, a więc artyści, malarze, pisarze, śpiewacy, aktorzy itd. Kolejny przełomowy okres przypada na koniec XX w. Dotychczas warunkiem koniecznym powstania i pomyślnego rozwoju uzdrowiska było występowanie określonych walorów przyrodniczych o właściwościach leczniczych (wód mineralnych, peloidów, mikroklimatu). Współcześnie posiadanie takiego naturalnego bogactwa nie jest niezbędne. Można np. rozwijać funkcję uzdrowiskową, wykorzystując sztucznie zmineralizowaną wodę.

Celem pracy jest zaprezentowanie atrakcyjności turystycznej uzdrowiska np. Lądka Zdroju oraz przedstawienie determinantów wyboru oferty uzdrowiskowej przez polskich kuracjuszy i turystów, jakimi kierują się ludzie korzystający z uzdrowisk, jak również motywów wyjazdów do uzdrowisk.

Praca składa się z trzech rozdziałów.

W pierwszym rozdziale przedstawione są determinanty wyboru oferty uzdrowiskowej przez polskich kuracjuszy i turystów, a więc: charakterystyka zachowań nabywców w turystyce – kuracjusze, wybór miejsca wypoczynku, kryteria oceny miejsca wypoczynku turystycznego.

W drugim rozdziale opisane są motywy wyjazdów do uzdrowisk, a więc: zadania uzdrowisk, typologia nabywców w turystyce zdrowotnej oraz czynniki wpływające na decyzje o wyjeździe do uzdrowisk.

W trzecim rozdziale zaprezentowana jest atrakcyjność turystyczna Lądka Zdroju, a więc: walory przyrodnicze, walory kulturowe, krajobraz, infrastruktura turystyczno-rekreacyjna i uzdrowiskowa oraz dostępność komunikacyjna.

Nowoczesne miejscowości uzdrowiskowe stają się raczej ośrodkami leczniczo-rekreacyjnymi, gdzie przede wszystkim zapobiega się chorobom niż je leczy. Profilaktyka zdrowotna wyraźnie wysuwa się na pierwszy plan. Regeneracji sił fizycznych i psychicznych służą zarówno tradycyjne zabiegi wodolecznicze, jak i aktywny wypoczynek.

Warto zauważyć, że często motywy podróży związane z walorami turystycznymi określonego typu mogą być czynnikiem wtórnym, wpływającym na chęć zwiedzania określonych miejsc. Podjęcie podróży do konkretnego miejsca przez pierwszą z tych grup turystów w bardzo wielu przypadkach nie jest konsekwencją osobistej decyzji podróżującego. Miejsce docelowe, a często sam wyjazd, wybrany został przez kogoś innego.

Jednak osoba będąca na wyjeździe służbowym może zwiedzić miasto, jego zabytki, muzea lub inne interesujące miejsca. Należy podkreślić znaczenie odpowiedniej informacji turystycznej, organizacji usług dodatkowych (wycieczek po mieście, okolicy) w obiektach noclegowych oraz systemu promocji turystycznej niezbędnego do przekazu treści informacyjnych i zachęcania potencjalnych odwiedzających do skorzystania z walorów, jakimi dysponuje dana miejscowość czy jej okolica. Odpowiedni system promocji i informacji jest również niezbędny w celu zatrzymania turystów tranzytowych w miejscowości, przez które przejeżdżają.