Archiwum autora: pracedyplomowe

Subsydiarność jako podstawa funkcjonowania samorządów lokalnych

Wstęp 2
ROZDZIAŁ 1. ZASADA SUBSYDIARNOŚCI I ZADANIA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 4
1.1. Główne założenia subsydiarności 4
1.2. Zasada pomocniczości jako podstawa do określenia zadań jednostek samorządu terytorialnego 5
1.3. Zadania jednostek samorządu terytorialnego w świetle podstawowych ustaw „ustrojowych”. 8
1.3.1. Podział zadań i kompetencji między szczeble samorządu terytorialnego 8
1.3.2. Sposoby wykonywania zadań przez samorząd terytorialny 19
ROZDZIAŁ 2. GENEZA I ISTOTA SAMORZĄDU LOKALNEGO 29
2.1. Podstawowe definicje dotyczące tematu 29
2.2. Zasady funkcjonowania samorządności 33
2.3. Organizacja samorządu lokalnego 37
2.3.1. Struktura samorządu lokalnego 37
2.3.2. Gmina 39
2.3.3. Powiat 42
2.3.4. Województwo 44
2.4. Prawo miejscowe i organy nadzoru 47
2.4.1. Prawo miejscowe 47
2.4.2. Przepisy gminne 48
2.4.3. Nadzór nad działalnością samorządu lokalnego 50
ROZDZIAŁ 3. SAMORZĄD LOKALNY A STANDARDY EUROPEJSKIE 52
3.1. Europejska Karta Samorządu Terytorialnego 52
3.2. Współpraca transgraniczna 57
3.3. Europejskie instytucje samorządowe 62
3.4. Konwencje międzynarodowe 65
Zakończenie 72
Bibliografia 74
Spis tabel 78

Style kierowania na przykładzie przedsiębiorstwa X Sp. z o.o.

Wstęp 2
Rozdział I. Teoria zarządzania kierowniczego 4
1. Kierowanie jako rodzaj działań zorganizowanych 4
2. Struktura czynności kierowniczych 11
3. Kierowanie oraz jego rola w zarządzaniu organizacją 22
4. Umiejętności kierownicze 25
Rozdział II. Style kierowania- ujęcie teoretyczne 27
1. Pojęcie stylu kierowania 27
2. Typologie stylów kierowania 31
3. Czynniki wpływające na wybór stylu kierowania 43
4. Metody badania stylów kierowania w ujęciu teoretycznym 52
Rozdział III. Badanie stylów kierowania w firmie X Sp. z o.o. 56
1. Metoda przeprowadzanych badań 56
2. Prezentacja firmy X Sp. z o.o. 59
3. Wyniki analizy stylów kierowania na przykładzie wybranych stanowisk. 65
Zakończenie 94
Bibliografia 96
Spis tabel i schematów 98
Aneks 99

Strukturalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstwa

Wstęp

Rozdział I. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa
1.1. Pojęcie i istota struktury organizacyjnej
1.2. Elementy struktury organizacyjnej
1.3. Funkcje struktur organizacyjnych
1.4. Rodzaje struktur organizacyjnych
1.5 Zasady projektowania struktury organizacyjnej

Rozdział II. Orientacja na rozwój organizacji
2.1. Uwarunkowania rozwojowe organizacji
2.2. Mierniki oceny rezultatów działalności organizacji
2.3. Migracja wartości
2.4. Bariery w tworzeniu organizacji
2.5. Planowanie i kontrola organizacji
2.5.1. Planowanie jak proces
2.5.2. Rodzaje planów
2.5.3. Istota, cel i etapy kontrolowania
2.5.4. Rodzaje kontroli
2.5.5. Siła konkurencyjna przedsiębiorstw

Rozdział III. Charakterystyka działalności Zakładów LENTEX S.A.
3.1. Historia powstania
3.2. Władze i struktura organizacyjna
3.2. Działalność podstawowa
3.3. Sytuacja finansowa

Rozdział IV. Wpływ realizacji „Strategii rozwoju Zakładów Lentex S.A.” na strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa
4.1. Prezentacja „Strategii rozwoju Zakładów Lentex S.A.”
4.2. Określenie uwarunkowań rozwoju sektorów i produktów
4.2.1. Perspektywy
4.2.2. Bariery
4.3. Projekty inwestycyjne
4.4. Efekty programu i ich wpływ na strukturę organizacji

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków

Organizacja zakupów zaopatrzeniowych

Wstęp 2
Rozdział 1 Istota zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwie 4
1.1. Pojęcie i istota strategii przedsiębiorstwa 4
1.2. Rodzaje i typy strategii 8
1.3. Rola zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwie 13
Rozdział 2. Strategiczne aspekty zarządzania procesami zakupów zaopatrzeniowych w przedsiębiorstwie produkcyjnym 28
2.1. Rola procesów zaopatrzenia w przedsiębiorstwach 28
2.2. Pojęcie i istota procesów zakupu 36
2.3. Podstawowe strategie zakupów przedsiębiorstw 40
2.4. Wpływ zakupów zaopatrzeniowych na zyskowność organizacji 46
Rozdział 3 Uwarunkowania procesów zakupów zaopatrzeniowych na przykładzie Grupy Valeo 61
3.1. Charakterystyka Grupy Valeo 61
3.2. Polityka zakupów zaopatrzeniowych firmy 65
3.3. Charakterystyka strumieni zaopatrzeniowych firmy 72
Rozdział 4 Organizacja zakupów zaopatrzeniowych w procesie ewolucji strategii zakupów zaopatrzeniowych w Grupie VALEO 73
4.1. Struktura organizacyjna firmy jako podstawa decyzji zaopatrzeniowych 73
4.3. Strategia zakupów zaopatrzeniowych 82
4.2.1. Centralizacja zakupów zaopatrzeniowych 82
4.2.2. Globalizacja w zarządzaniu dostawcami w procesie integracji dostawców 86
4.2.3. Delokalizacja do ‘krajów niskiego kosztu’ 86
Zakończenie 99
Bibliografia 101

Strategia rozwoju transportu kombinowanego w Polsce

WSTĘP 4
Rozdział I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU TRANSPORTOWEGO POLSKI ORAZ PRZYJĘTEJ STRATEGII ROZWOJU 6
1. Definicja transportu, systemu transportowego, usługi transportowej 6
1.1. Pojęcie transportu 6
1.2. Pojęcie i rodzaje usług transportowych 9
1.3. Pojęcie, cele, podmioty i instrumenty polityki transportowej 12
2. Opis systemu transportowego 16
2.1. Kryteria podziału transportu 16
2.2. Struktura organizacyjna 21
2.3. System informacyjny w transporcie 31
3. Strategia rozwoju 34
3.1. Akty prawne dotyczące rozwoju transportu w Polsce 34
3.2. Założenia polityki transportowej 39
3.3. Wymagania UE w stosunku do polskiego transportu 42
Rozdział II. ANALIZA DOTYCHCZASOWEJ POLITYKI ROZWOJU TRANSPORTU KOMBINOWANEGO W POLSCE 46
1. Analiza organizacji przewozów kombinowanych 46
1.1. Analiza organizacji przewozów szynowo-drogowych 47
1.2. Analiza organizacji przewozów drogowo-morskich 49
1.3. Analiza uregulowań formalno-prawnych 52
2. Analiza polityki w zakresie przewozów kombinowanych 57
2.1. Analiza polityki przed akcesją 57
2.2. Analiza polityki po akcesji 58
2.3. Analiza wymagań UE 59
3. Analiza stanu posiadanych środków transportowych i infrastruktury wykorzystywanej do przewozów kombinowanych 66
3.1. Analiza stanu środków transportowych 66
3.2. Analiza infrastruktury 68
3.3. Analiza możliwości finansowych 71
Rozdział III. STRATEGICZNE KIERUNKI ROZWOJU TRANSPORTU KOMBINOWANEGO W POLSCE W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ UNII EUROPEJSKIEJ 77
1. Polityka transportowa Polski w zakresie transportu kombinowanego 77
2. Główne kierunki rozwoju infrastruktury wykorzystywanej w przewozach kombinowanych 80
3. Nowe technologie przewozów 80
4. Główne kierunki działań umożliwiające zwiększenie opłacalności przewozów kombinowanych 80
ZAKOŃCZENIE 80
BIBLIOGRAFIA 80
SPIS TABEL 80
SPIS RYSUNKÓW 80

Strategia i organizacja zarządzania zasobami ludzkimi

Wstęp 3
Rozdział I. Tworzenie organizacji wielopodmiotowych 5
1.1. Formy organizacji wielopodmiotowych 5
1.1.1 Koncern 7
1.1.2. Grupa kapitałowa 8
1.1.3. Holding 10
1.2. Motywy tworzenia koncernów 13
1.3. Sposoby tworzenia koncernów 14
1.4. Planowanie strategiczne w organizacji wielopodmiotowej 17
Rozdział II. Planowanie strategiczne zarządzania zasobami ludzkimi 23
2.1. Koncepcja efektywności organizacji 23
2.2. Rola przywódcza 26
2.3. Narzędzia i techniki planowania 30
2.4. Struktura procesu zarządzania strategicznego 33
2.5. Wdrażanie strategii i kontrola 35
Rozdział III. Strategiczna integracja zasobów ludzkich 45
3.1. Planowanie strategiczne potencjału ludzkiego w organizacji międzynarodowej 45
3.2. Selekcja strategiczna 49
3.3. Strategiczne szkolenia i rozwój zawodowy 58
3.4. Strategiczne zarządzanie motywacją i wynagrodzeniami 62
Rozdział IV. Prezentacja firmy Roche 65
4.1. Historia i rozwój 65
4.2. Misja, cel i strategia 70
4.3. Zakres i kierunki działalności 71
4.4. Charakterystyka zatrudnienia 77
Rozdział V. Strategia i organizacja zarządzania potencjałem ludzkim w organizacji wielopodmiotowej na przykładzie firmy Roche 79
5.1. Proces planowania zasobów ludzkich 79
5.2. Metody rekrutacji i selekcji pracowników 83
5.2.1. Rekrutacja wewnętrzna 83
5.2.2. Outsourcing kadrowy 86
5.3. Szkolenia i rozwój pracowników 88
5.4. System ocen pracowniczych 92
5.5. System motywacyjny organizacji 95
Zakończenie 101
Bibliografia 103
Spis tabel i schematów 106

Sprawozdawczość banków dla Narodowego Banku Polskiego

Wstęp
Rozdział I. Charakterystyka sprawozdawczości bankowej
1.1. Przedmiot i funkcje rachunkowości bankowej
1.2. Podstawy prawne sprawozdawczości
1.3. Zasady księgowe
1.4. Bankowy plan kont
Rozdział II. Sprawozdania generowane zgodnie z Ustawą o rachunkowości
2.1. Terminy sporządzania sprawozdań finansowych
2.2. Bilans banku
2.3. Rachunek zysków i strat
2.4. Zestawienie zmian w kapitale własnym
2.5. Rachunek przepływów pieniężnych
2.6. Informacja dodatkowa
Rozdział III. Sprawozdania wymagane przez Narodowy Bank Polski
3.1. Działalność Narodowego Banku Polskiego
3.2. Sprawozdawczość dla Narodowego Banku Polskiego
3.2.1. Sprawozdawczość na potrzeby bilansu płatniczego
3.2.2. Sprawozdawczość na potrzeby statystyki monetarnej i nadzorczej
Rozdział IV. Porównanie na przykładzie praktycznym
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i wykresów

Sposoby finansowania budownictwa mieszkaniowego przez bank

WSTĘP 4
ROZDZIAŁ I WPŁYW POLITYKI MIESZKANIOWEJ PAŃSTWA NA ROZWÓJ BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO W POLSCE 6
1.1. DEFINICJA MIESZKANIA I MODELE JEGO UZYSKANIA 6
1.2. FINANSOWANIE BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO 11
1.2.1. Źródła finansowania budownictwa mieszkaniowego 11
1.2.2 Rola państwa w wspieraniu rozwoju budownictwa
mieszkaniowego 14
1.2.3. Miejsce i rola banków w procesie finansowania budownictwa mieszkaniowego 20
1.3. POMOC PAŃSTWA W SPŁACIE NIEKTÓRYCH KREDYTÓW UDZIELANYCH PRZEZ BANKI OSOBOM FIZYCZNYM ORAZ SPÓŁDZIELNIOM MIESZKANIOWYM Z PRZEZNACZENIEM DLA PODMIOTÓW INDYWIDUALNYCH 21
ROZDZIAŁ II KREDYT MIESZKANIOWY JAKO FORMA FINANSOWANIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO PRZEZ POWSZECHNĄ KASĘ OSZCZĘDNOŚCI- BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA. 23
2.1 POJĘCIE I FUNKCJE KREDYTU MIESZKANIOWEGO 23
2.2. RODZAJE KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH I ICH CHARAKTERYSTYKA. 24
2.2.1 Kredyty „starego” portfela: 26
2.2.2 Kredyty „nowego” portfela: 27
2.3 REKONSTRUKCJA OFERTY KREDYTOWEJ PKO BP SA 47
2.3.1 „WŁASNY KĄT” 49
2.3.2 „NOWY DOM” 50
ROZDZIAŁ III OCENA DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ PKO BP SA NA CELE MIESZKANIOWE NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI UZYSKANEJ W W/W BANKU. 51
3.1. POZYCJA PKO BP SA W ZAKRESIE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW MIESZKANIOWYCH NA RYNKU KONKURENCYJNYM 51
3.1.1 Zestawienie parametrów kredytów mieszkaniowych 55
3.1.2 Miejsce PKO BP SA u rankingu ofert kredytowych z zakresu budownictwa mieszkaniowego. 57
3.2. SZCZEGÓŁOWE DANE DOTYCZĄCE UDZIELONYCH KREDYTÓW NA CELE MIESZKANIOWE 59
Zakończenie 71
BIBLIOGRAFIA 72
SPIS TABEL 76
SPIS WYKRESÓW 77
Streszczenie pracy 78

Spedytorzy i operatorzy przewozowi

Wstęp 2
Rozdział I. Transport w gospodarce krajowej 4
1.1. Transport i usługa transportowa 4
1.2. Społeczno – gospodarcze znaczenie transportu 8
1.2.1. Źródła potrzeb transportowych 8
1.2.2. Cechy i właściwości ekonomiczne transportu 12
1.3. Funkcje transportu 17
1.4. Uczestnicy rynku transportowego 21
Rozdział II. Podstawy spedycji 27
2.1. Podstawy prawne spedycji 27
2.2. Miejsce i rola spedycji oraz funkcje spedycji 31
2.3. Rynkowe uwarunkowania funkcjonowania spedycji 38
2.3.1. Tworzenie firm spedycyjnych 38
2.3.2. Współpraca spedytorów 42
2.4. Tendencje rozwojowe rynku usług spedycyjnych i przewoźniczych 44
Rozdział III. Zarządzanie działalnością spedycyjną 51
3.1. Zarządzanie marketingowe 51
3.2. Zarządzanie finansami 57
3.3. Kształtowanie wartości rynkowej 63
3.4. Działalność małych i średnich firm spedycyjnych 68
Zakończenie 73
Bibliografia 75
Spis rysunków 78

Samochodowe i kolejowe przewozy tranzytowe

Wstęp 4

Rozdział 1.
Istota i znaczenie gospodarcze tranzytu 6
1.1. Pojęcie tranzytu 6
1.2. Pojęcie obsługi międzynarodowej wymiany towarowej 10
1.3. Przewozy tranzytowe w Europie 14
1.4. Polityka tranzytowa 18
1.5. Narzędzia polityki tranzytowej państwa 19

Rozdział 2.
Znaczenie gospodarcze tranzytu dla krajów tranzytowych i tranzytujących 21
2.1. Międzynarodowe i krajowe regulacje prawne tranzytu 21
2.1.1. Międzynarodowe regulacje prawne ruchu tranzytowego 21
2.1.2. Polskie prawo tranzytowe 25
2.2. Tranzyt wspólnotowy 29
2.2.1. Prawodawstwo 29
2.2.2. Opis procedury 29
2.3. Zewnętrzny tranzyt wspólnotowy 30
2.3.1. Wewnętrzny tranzyt wspólnotowy 31
2.3.2. Nowy Skomputeryzowany System Tranzytowy (NCTS) 32
2.3.3. Zmiana urzędu tranzytowego lub urzędu przeznaczenia 33
2.3.4. Procedury uproszczone: upoważniony nadawca i upoważniony odbiorca 35
2.4. Inne systemy tranzytowe funkcjonujące we Wspólnocie Europejskiej 36
2.4.1. INTRASTAT 36
2.4.2. ATA i operacje NATO 39
2.4.3. Przesyłki pocztowe 41

Rozdział 3.
Wielkość i struktura przewozów tranzytowych przez Polskę 42
3.1. Kierunki geograficzne przewozów tranzytowych 42
3.2. Struktura gałęziowa i towarowa przewozów 44

Rozdział 4.
Efekty zewnętrzne przewozów tranzytowych przez Polskę 48
4.1. Korzyści gospodarcze wynikające z przewozów tranzytowych przez Polskę 48
4.2. Ekonomiczne skutki tworzenia szlaków tranzytowych przez Polskę 50
4.3. Koszty zewnętrzne przewozów tranzytowych przez Polskę 54

Zakończenie 61
Bibliografia 67
Spis tabel i rysunków 71