Archiwum autora: pracedyplomowe

Znaczenie Giełdy Papierów Wartościowych

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I. GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 5
1.1. Pojęcie i cechy Giełdy Papierów Wartościowych 5
1.2. Pośrednicy w obrocie papierami wartościowymi 9
1.3. Rodzaje papierów wartościowych realizowanych na giełdzie 15
1.3.1. Akcje 19
1.3.2. Obligacje 24
ROZDZIAŁ II. FUNKCJONOWANIE GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 29
2.1. Podstawy prawne obrotu papierami wartościowymi 29
2.2. Zasady dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu giełdowego 31
2.3. Indeksy giełdowe 36
2.4. System Warset 45
2.4.1. Notowania jednolite 53
2.4.2. Notowania ciągłe 55
2.4.3. Rodzaje zleceń 59
ROZDZIAŁ III. MIEJSCE I ZNACZENIE GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W GOSPODARCE RYNKOWEJ 60
3.1. Charakterystyka gospodarki rynkowej 60
3.2. Rynek kapitałowy jako jeden z najważniejszych segmentów gospodarki rynkowej 64
3.3. Znaczenie Giełdy Papierów Wartościowych w gospodarce rynkowej 66
ZAKOŃCZENIE 70
BIBLIOGRAFIA 71
SPIS TABEL 73
SPIS RYSUNKÓW 74

Zjawisko upadłości przedsiębiorstw w Polsce

Wstęp

Rozdział I
Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu

1. Celowość funkcjonowania przedsiębiorstw
2. Symptomy kryzysu w przedsiębiorstwie
3. Typy kryzysów
4. Upadłość przedsiębiorstwa

Rozdział II
Przyczyny upadłości przedsiębiorstw

1. Zewnętrzne czynniki kryzysu w organizacji
2. Kształtowanie sytuacji kryzysogennych wewnątrz przedsiębiorstwa
3. Przyczyny upadłości przedsiębiorstw w Polsce
4. Analiza polskich przedsiębiorstw postawionych w stan upadłości

Rozdział III
Metody zapobiegania i ochrony przed upadłością przedsiębiorstwa

1. Ulepszanie dotychczasowej działalności
2. Podejmowanie nowych kierunków działalności
3. Analiza systemu dystrybucji towarów
4. Praktyczne wdrażanie zasad zabezpieczających przed upadłością

Zakończenie

Bibliografia

Zdobywanie przewagi na rynku edukacyjnym

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. TEORETYCZNE PODSTAWY KONKURENCJI RYNKU EDUKACJI 5
1. Pojęcie i istota konkurencji 5
2. Formy rynku i konkurencji 10
3. Strategie konkurencji na rynku edukacyjnym 17
4. Podstawy analizy konkurencyjności na rynku edukacyjnym 22
ROZDZIAŁ II. SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W BUDOWANIU PRZEWAG KONKURENCYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW 31
1. Cele strategiczne przedsiębiorstwa i model osiągania sukcesu na rynku 31
2. Przewaga konkurencyjna jako warunek sukcesu przedsiębiorstw 38
3. Strategie osiągania przewag konkurencyjnych 44
4. Instrumenty osiągania przewag konkurencyjnych 52
ROZDZIAŁ III. JAKOŚĆ ŚWIADCZONYCH USŁUG JAKO PODSTAWA BUDOWANIA PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ NA PRZYKŁADZIE STUDIUM KSZTAŁCENIA KADR 58
1. Powstanie, zakres i rodzaj działalności firmy 58
2. Usługi edukacyjne oferowane przez Studium Kształcenia Kadr 58
3. Pozycja Studium Kształcenia Kadr na tle firm konkurencyjnych 58
4. Jakość usług edukacyjnych jako element budowania przewagi konkurencyjnej 58
ZAKOŃCZENIE 59
BIBLIOGRAFIA 60
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 64

Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

Wstęp 2
Rozdział I. Istota analizy finansowej i jej związki z rachunkowością 4
1. Rachunkowość jako nauka społeczna stosowana 4
2. Podstawowe zasady i funkcje rachunkowości finansowej 8
3. Podstawowe zasady i funkcje analizy finansowej 12
4. Cele i metody analizy finansowej 20
Rozdział II. Źródła analizy finansowej 24
1. Bilans 25
1.1. Ogólna budowa bilansu 25
1.2. Aktywa i Pasywa 27
1.3. Analiza pionowa i pozioma bilansu 30
2. Rachunek zysków i strat 31
2.1. Budowa rachunku zysków i strat 31
2.2. Podstawowe założenia analizy rachunku zysków i strat 33
3. Rachunek przepływów pieniężnych 35
3.1. Konstrukcja rachunku przepływów pieniężnych 35
3.2. Badanie cash flow 38
4. Informacja dodatkowa 39
5. Analiza wskaźnikowa 41
Rozdział III. Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa X S.A. 43
1. Ogólna charakterystyka Spółki 43
2. Analiza bilansu Spółki 46
3. Analiza rachunku zysków i strat Spółki 51
4. Rachunek przepływów pieniężnych 55
5. Analiza wskaźnikowa 59
5.1. Wskaźniki rentowności 59
5.2. Wskaźniki płynności finansowej 60
5.3. Wskaźniki rotacji 61
5.4. Wskaźniki finansowania 61
6. Ocena sytuacji finansowej Spółki 63
Podsumowanie 65
Bibliografia 66
Spis tabel i rysunków 69

Zastosowanie żywności ekologicznej w turystyce i agroturystyce

praca licencjacka

Wstęp 2
Rozdział 1. Ogólna charakterystyka żywności ekologicznej 4
1.1. Żywność ekologiczna- ( pojęcia- definicje) 4
1.2. Historia rozwoju żywności ekologicznej 10
1.3. Akty prawne ( uregulowania prawne, instytucje kontrolujące, jednostki certyfikujące) 16
Rozdział 2. Produkcja i zalety żywności produkowanej w gospodarstwach ekologicznych 25
2.1. Produkcja i formy przetwarzania 25
2.2. Żywność ekologiczna i możliwości jej wykorzystania 33
2.3. Wartości odżywcze żywności ekologicznej 38
Rozdział 3. Żywność ekologiczna w turystyce i agroturystyce 47
3.1. Żywność ekologiczna jako element promocji turystycznej Polski 47
3.2. Rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce 52
3.3. Postawy konsumentów wobec żywności ekologicznej 60
Zakończenie 67
Bibligrafia 69
Spis tabel 73

Wpływ ekspansji gospodarczej Chin na gospodarkę Unii Europejskiej i Polski

Wstęp 2
I. Gospodarka światowa i teoretyczne podstawy wymiany międzynarodowej 4
1.Teoretyczne aspekty wymiany międzynarodowej 4
2. Gospodarka światowa – mechanizmy i segmenty 13
3. Wpływ kraju dużego na rynek światowy i gospodarkę światową 17
II. Gospodarka chińska i jej rozwój 23
1. Reformy w gospodarce chińskiej 23
2. Wzrost gospodarczy w gospodarce chińskiej na przełomie wieków 31
3. Wpływ wzrostu gospodarczego na światowy popyt i podaż 36
III. Wymiana gospodarcza między UE a Chinami 38
1. Infrastruktura instytucjonalno prawna (czyli jakie instytucje wspierają lub hamują rozwój; traktaty) 38
2. Polityka handlowa UE wobec Chin 42
3.Obroty handlowe między UE a Chinami 46
IV. Wymiana gospodarcza między Polską a Chinami 57
1. Formy wymiany gospodarczej między Polską a Chinami 57
2. Obroty handlowe między Polską a Chinami – wielkość, dynamika, struktura 63
Zakończenie 81
Bibliografia 84

System ocen pracowniczych i jego znaczenie

praca magisterska z zarządzania zasobami ludzkimi

Wstęp 3
Rozdział 1. Ocenianie pracowników jako istotny element zarządzania zasobami ludzkimi 6
1.1 Wymiar zarządzania zasobami ludzkimi 6
1.2 Ocena pracownicza– definicje, istota, cele 13
1.3 Uwarunkowania wdrażania systemu okresowych ocen pracowniczych 19
1.4 Kryteria ocen a dobór technik oceniania 23
1.4 Wykorzystanie wyników ocen pracowniczych 33
Rozdział 2. Wynagrodzenie pracowników 36
2.1 Pojęcie i zasady tworzenia systemów wynagradzania 36
2.2 Charakterystyka systemów wynagradzania 43
2.3 Obligatoryjne i fakultatywne składniki systemów wynagradzania 52
2.4 Wartościowanie pracy jako metoda oceny stopnia trudności pracy 54
2.5 Ocena pracownicza a wartościowanie stanowisk pracy 61
Rozdział 3. Metodologia badań 64
3.1 Cel i hipoteza badawcza 64
3.2 Metody, techniki i narzędzia badawcze 65
3.3 Wybór terenu badań i dobór próby 65
Rozdział 4. System ocen pracowniczych i jego znaczenie w wynagradzaniu pracowników w świetle badań własnych 69
4.1 Realizacja ocen pracowniczych w badanej organizacji 69
4.2 Zarządzanie systemami wynagradzania jako kluczowy element realizowanej polityki personalnej 73
4.3 Prezentacja wyników badań 76
Wnioski 95
Bibliografia 101
Spis tabel i wykresów 104
Kwestionariusz ankiety 107

Rezerwy w rachunkowości

Wstęp 2
Rozdział I. Ryzyko w działalności gospodarczej a rezerwy 3
1.1. Ryzyko w działalności gospodarczej 3
1.2. Istota rezerw 13
Rozdział II. Charakterystyka i ewidencjonowanie rezerw bilansowych 22
2.1. Rezerwy bilansowe 22
2.2. Rezerwy kapitałowe 29
2.3. Rezerwy na zobowiązania 32
2.3.1. Rezerwy na podatek dochodowy 32
2.3.2. Rezerwy na restrukturyzację 37
2.3.3. Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne 40
Rozdział III. Rezerwy niebilansowe i ich ewidencja 43
3.1. Korekty wyceny amortyzowanych aktywów trwałych 48
3.2. Odpisy aktualizujące wartości należności 52
3.3 Korekty wartości aktywów inwestycyjnych 56
Zakończenie 61
Bibliografia 63
Spis tabel i schematów 65

Metody motywacji pracowników

praca licencjacka z zarządzania zasobami ludzkimi

Streszczenie 1
Wstęp 5
Rozdział 1. 6
Formy zarządzania zasobami ludzkimi 6
1.1. Istota zarządzania zasobami ludzkimi 6
1.2. Cechy zarządzania zasobami ludzkimi 11
1.3. Zarządzanie zasobami ludzkimi a zarządzanie personelem 19
1.4. Najważniejsze zadania zarządzania zasobami ludzkimi 22
Rozdział 2. 28
Motywacja formą zarządzania personelem 28
2.1. Motywacja pracy jako przedmiot badań zachowań organizacyjnych 28
2.1.1. Model motywacji pracowników 28
2.1.2. Teorie motywacji – przegląd 32
2.2. Związek między motywacją a efektami 39
2.3. Motywacja a pieniądze 44
2.4. Strategie motywacji 46
Rozdział 3. 51
Metody motywacji w firmie na przykładzie firmy EGIS Polska Sp. z o.o. 51
3.1. Działalność firmy EGIS Polska Sp. z o.o. 51
3.1.1. Historia i struktura organizacyjna firmy 51
3.1.2. Rekrutacja i dobór personelu 53
3.2. Metody motywacji w firmie EGIS Polska Sp. z o.o. 56
3.2.1. Koncepcja systemu motywowania w firmie 56
3.2.2. Płace jako instrument oddziaływania motywacyjnego 57
3.2.3. Metody i techniki kształtowania wynagrodzeń 58
3.2.4. Kontrakty menadżerskie jako narzędzie motywowania kierownictwa i
specjalistów 61
3.2.5. Motywacyjne aspekty organizacyjne czasu pracy 62
3.3. Ocena metod motywacji w firmie EGIS Polska Sp. z o.o. 65
3.3.1. Pozytywny aspekt metod motywacyjnych 65
3.3.2. Negatywny aspekt metod motywacyjnych 66
Podsumowanie 70
Bibliografia 73
Spis tabel i rysunków 75

Bilansowa i podatkowa amortyzacja

Wstęp

Rozdział 1.
Charakterystyka środków trwałych
1.1. Zasoby majątkowe przedsiębiorstwa
1.2. Istota amortyzacji środków trwałych
1.3. Kryteria zaliczania składników majątku do środków trwałych
1.4. Podstawowe zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych
1.5. Trwała utrata wartości środków trwałych.

Rozdział 2. Amortyzacja w ujęciu prawa bilansowego
2.1. Przedmiot amortyzacji
2.2. Stawki amortyzacji
2.3. Metody amortyzacji
2.4. Zasady umorzenia i amortyzacji środków trwałych
2.5. Wycena bilansowa rzeczowych składników majątku
2.6. Ewidencja księgowa

Rozdział 3. Amortyzacja w prawie podatkowym
3.1. Przepisy określające amortyzację podatkową
3.2. Zasady i metody amortyzacji podatkowej
3.3. Wyłączenia z amortyzacji środków trwałych
3.4. Ewidencja środków trwałych

Rozdział 4. Amortyzacja w przedsiębiorstwie
4.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa
4.2. Wartość odtworzeniowa amortyzowanych aktywów
4.3. Amortyzacja w księgach rachunkowych firmy
4.4. Metody i sposoby naliczania amortyzacji środków trwałych
4.5. Ewidencja amortyzacji
4.6. Różnice między amortyzacją stosowaną wg przepisów o rachunkowości a przepisami podatkowymi

Podsumowanie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków