Archiwum autora: pracedyplomowe

Zarządzanie zasobami ludzkimi na przykładzie przedsiębiorstwa Tomex

Wstęp 2

Rozdział I. Cele i narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji 4
1.1. Istota zarządzania zasobami ludzkimi 4
1.2. Planowanie zatrudnienia 7
1.3. Rekrutacja i selekcja 8
1.4. Motywowanie 11
1.5. Wynagradzanie pracowników 16
1.6. Szkolenie i rozwój 17
1.7. Ocena pracowników 20

Rozdział II Przedstawienie firmy Z.P.C. „TOMEX” 23
2.1.Geneza firmy 23
2.2.Przedmiot działalności firmy 23
2.3. Odbiorcy 24
2.4. Dostawcy 26
2.5. Konkurenci 26
2.6. Technologia 29
2.8.Struktura zatrudnienia 33

ROZDZIAŁ III. Cele i narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi Zakładu Produkcji Cukierniczej „TOMEX” 36
3.1.Cele zarządzania zasobami ludzkimi 36
3.2. Rekrutacja personelu 38
3.3. Ocena pracowników 40
3.4. Motywowanie 43
3.5.Wynagrodzenie 44
3.6. Szkolenie i rozwój 45
3.7.Ocena zarządzania zasobami ludzkimi w firmie 46

Zakończenie 54
Bibliografia 57
Spis tabel 59

Wpływ instrumentów marketingowych na proces tworzenia pozytywnego wizerunku firmy Bosch i Siemens

Wstęp 3

Rozdział 1. Istota i instrumenty kształtujące pozytywny wizerunek przedsiębiorstw 4
1.1.Pojęcie wizerunku przedsiębiorstwa 4
1.2. Instrumenty związane z kształtowaniem wizerunku 8
1.3.Wykorzystanie instrumentów PR w kształtowaniu wizerunku 16

Rozdział 2. Wpływ instrumentów marketingowych, wykorzystywanych przez firmę BSH, na zachowania i decyzje konsumentów 25
2.1. Charakterystyka grup produkt owych i ich nabywców 25
2.1.1. Pozycjonowanie produktów a reguły postępowania konsumentów 31
2.1.2. Wartość marki Bosch i Siemens dla konsumenta 32
2.2. Cena jako jeden z elementów wpływających na decyzje zakupu 35
2.3 Elementy polityki dystrybucji i jej wpływ na postępowanie konsumentów 38
2.3.1. Preferencje i wymagania polskich konsumentów a wybór kanału dystrybucji 43
2.4. Promocja – droga dotarcia do klienta 46
2.4.1. Postawy konsumentów wobec reklamy 51
2.4.2. Postawy i zachowania rynkowe konsumentów a środki promocji sprzedaży 54

Rozdział 3. Zachowania nabywcze konsumentów artykułów gospodarstwa domowego marki Bosch i Siemens na rynku w Polsce 57
3.1.Cechy konsumentów i ich preferencje w zakresie sprzętu gospodarstwa domowego marki Bosch i Siemens 57
3.2.Konsumenckie kryteria jakości sprzętu AGD w decyzjach nabywczych konsumentów 61
3.3.Lojalność klientów a przywiązanie do marki produktów oferowanych na rynku AGD 63
3.4. Indeks satysfakcji klientów firmy BSH w stosunku do konkurentów-wyniki badań 67

Zakończenie 72
Bibliografia 73
Spis tabel 75
Spis rysunków 76

Wpływ edukacji ekologicznej na postawy prospołeczne uczniów

Wstęp 3

Rozdział 1. Problematyka ekologii w świetle literatury 5
1.1. Istota i znaczenie edukacji ekologicznej 5
1.2. Cele i zadania edukacji ekologicznej 11
1.3. Edukacja ekologiczna w szkole 16
1.4. Edukacja ekologiczna w szkole podstawowej i gimnazjalnej 22
1.5. Edukacja ekologiczna w szkole wyższej 26
1.6. Wychowanie w rodzinie a postawy proekologiczne młodzieży 29
1.7. Środki masowego przekazu a świadomość ekologiczna 32

Rozdział 2. Metodologia badań własnych 34
2.1. Przedmiot i cel badań 34
2.2. Problemy i hipotezy badawcze 34
2.3. Dobór metod, technik i narzędzi badawczych 38
2.4. Charakterystyka badanej populacji 40
2.5. Teren badań 45

Rozdział III. Problematyka ekologii w świetle badań własnych 47
3.1. Interpretacja wyników badań 47
3.1.1. Poziom świadomości młodzieży na temat problemów ochrony środowiska 47
3.1.2. Znajomość przyczyn zagrożeń środowiska przyrodniczego człowieka 61
3.1.3. Znajomość stanu środowiska przyrodniczego Ostrołęki i jego zagrożenia 67
3.1.4. Działania podejmowane przez uczniów w celu poprawy stanu środowiska przyrodniczego 71
3.2. Wnioski z badań 76

Zakończenie 79
Bibliografia 81
Spis tabel 83
Spis wykresów 84
Aneks 85

Władza ustawodawcza w Konstytucji RP z 1921 r. a Konstytucji RP z 1997 r.

Wstęp

Rozdział I Podstawowe pojęcia
1. Pojęcie konstytucji
2. Pojęcie władzy ustawodawczej oraz parlamentu

Rozdział II Geneza i kształtowanie się władzy ustawodawczej w Polsce

Rozdział III Sytuacja społeczno-polityczna w trakcie uchwalania Konstytucji RP
z 1921 r ,a Konstytucji RP z 1997 r
1. Sytuacja społeczno-polityczna w trakcie uchwalania Konstytucji RP z 1921 r
2. Sytuacja społeczno-polityczna w trakcie uchwalania Konstytucji RP z 1997 r

Rozdział IV Wybory i kadencja Sejmu w Konstytucji RP z 1921 r , a Konstytucji RP z 1997 r.
1. Wybory i kadencja Sejmu w Konstytucji RP z 1921 r
2. Wybory i kadencja Sejmu w Konstytucji RP z 1997 r
3. Wnioski

Rozdział V Wybory i kadencja Senatu w Konstytucji RP z 1921 r , a Konstytucji RP z 1997 r.
1. Wybory i kadencja Senatu w Konstytucji RP z 1921 r
2. Wybory i kadencja Senatu w Konstytucji RP z 1997 r
3. Wnioski

Rozdział VI Kompetencje Sejmu w Konstytucji RP z 1921 r ,a Konstytucji RP z 1997 r
1. Kompetencje Sejmu w Konstytucji RP z 1921 r oraz faktyczne ich wykorzystanie
2. Kompetencje Sejmu w Konstytucji RP z 1997 r oraz faktyczne ich wykorzystanie
3. Wnioski
Rozdział VII Kompetencje Senatu w Konstytucji RP z 1921 r ,a Konstytucji RP z 1997 r
1. Kompetencje Senatu w Konstytucji RP z 1921 r
2. Kompetencje Senatu w Konstytucji RP z 1997 r
3. Wnioski

Rozdział VIII Władza ustawodawcza , a inne naczelne organy państwowe w Konstytucji RP z 1921 r ,a Konstytucji RP z 1997 r
1. Władza ustawodawcza , a inne naczelne organy państwowe w Konstytucji RP z 1921 r
2. Władza ustawodawcza , a inne naczelne organy państwowe w Konstytucji RP z 1997 r

Rozdział IX Faktyczna pozycja władzy ustawodawczej w Polsce pod rządami Konstytucji RP z 1921 r , a Konstytucji RP z 1997 r
1.Faktyczna pozycja władzy ustawodawczej w Polsce pod rządami Konstytucji RP z 1921 r
2.Faktyczna pozycja władzy ustawodawczej w Polsce pod rządami Konstytucji RP z 1997 r
3.Wnioski

Zakończenie
Źródła
Literatura

Windykacja należności na rzecz banków na przykładzie banku PEKAO S.A

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. OGÓLNE ZAGADNIENIA WINDYKACJI NA TLE OBECNEJ SYTUACJI GOSPODARCZEJ 4
1.1. Pojęcie i podział windykacji 4
1.1.1. Windykacja przedsądowa 6
1.1.2. Windykacja sądowa 8
1.2. Przyczyny tworzenia windykacji 15
1.3. Zatory płatnicze 22
ROZDZIAŁ II. KREDYT BANKOWY W BANKU KOMERCYJNYM 28
2.1. Pojęcie i funkcje kredytu 28
2.2. Zasady udzielania kredytów 33
2.3. Rodzaje kredytu 37
2.4. Zabezpieczenia kredytu 42
ROZDZIAŁ III. RESTRUKTURYZACJA I WINDYKACJA KREDYTÓW TRUDNYCH 55
3.1. Zasady i formy restrukturyzacji 55
3.2. Układ sądowy 59
3.3. Ugoda cywilna 60
3.4. Pozaegzekucyjne dochodzenie wierzytelności banku 62
3.5. Podstawy wszczęcia egzekucji 66
3.6. Postępowanie egzekucyjne 69
ROZDZIAŁ IV. WINDYKACJA KREDYTÓW NA PRZYKŁADZIE BANKU PEKAO S.A. 80
4.1. Kredyty hipoteczne w banku Banku PEKAO S.A. 80
4.2. Należności trudne 86
4.3. Procedury postępowania windykacyjnego 88
4.4. Koszty i wyniki postępowania windykacyjnego w banku Banku PEKAO S.A. 103
ZAKOŃCZENIE 106
BIBLIOGRAFIA 108
SPIS TABEL 112

Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich jako szansa na aktywizację wsi

WSTĘP 4

1. ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH I ROLNICTWA 5
1.2.1.1. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna 16
1.2.1.2. Gospodarka odpadami stałymi. 16
1.2.1.3. Telefonizacja. 17
1.2.1.4. Źródła energii. 17
1.2.1.5. Drogi lokalne. 17
1.2.2.1. Działania na rzecz poprawy stanu oświaty na wsi. 18
1.2.2.2. Aktywizacja lokalnych środowisk będzie przejawiać się poprzez: 19
1.2.2.3. Działania na rzecz poprawy ochrony zdrowia ludności na obszarach wiejskich. 19
1.2.2.4. Reforma ubezpieczenia społecznego rolników. 19
1.3.1. Poprawa struktury obszarowej gospodarstw. 21
1.3.2. Wspieranie modernizacji gospodarstw rolnych – instrumenty. 21
1.3.3. Wzmocnienie roli rolników na rynku produktów rolnych 23
1.3.3.1. Wspieranie grup producentów rolnych oraz usług doradczych, finansowych i zarządczych na rzecz rolników. 23
1.3.3.2. Odbudowa i rozwój spółdzielczości rolniczej. 23
1.3.3.3. Wspieranie infrastruktury rynku rolnego. 24
1.3.3.4. Wspieranie systemów zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji rynkowej. 24
1.3.3.5. Wspieranie organizacji zajmujących się promocją produktów rolno-spożywczych. 25
1.3.4. Wdrażanie postępu biologicznego. 25
1.4.1. Wspieranie inwestycji służących ochronie środowiska 27
Działania na rzecz poprawy jakości wód. 27
Działania na rzecz ochrony zasobów glebowych. 28
Działania na rzecz małej retencji wodnej. 28
Działania na rzecz zachowania walorów krajobrazowych i dziedzictwa kulturowego wsi. 28
1.4.2. Dotacje celowe dla rolników stosujących metody produkcji rolniczej służące ochronie środowiska. 28
1.4.3. Dotacje dla rolników zalesiających grunty rolne. 29
1.4.4. Dofinansowanie działalności szkoleniowej i pokazowej. 30
1.4.5. Ochrona i promocja twórczości ludowej – sztuki i rękodzieła ludowego oraz folkloru i obrzędów kultywowanych w danym regionie kraju. 30

2. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA TERENACH WIEJSKICH 35
2.1. Wieloźródłowość dochodów ludności wsi 36
2.2. Wykształcenie ludności wiejskiej 40
2.3. Rynek pracy 43
2.4. Nieformalna aktywność ekonomiczna 48
2.5. Świadczenie usług przez wiejskie gospodarstwo domowe 53
2.6. Konieczność zróżnicowania dochodów na wsi 58

3. NAJWAŻNIEJSZE CZYNNIKI ROZWOJU LOKALNEGO 44
3.1. Aktywność społeczna  44
3.2. Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich  45
3.3. Wzrost eksportu żywności szansą rozwoju rolnictwa  50
3.4. Źródło finansowania działalności pozarolniczej   52
3.5. Motywacje i przykłady przedsięwzięć pozarolniczych  55

4. WSPARCIE ROZWOJU WSI I RESTRUKTURYZACJA ROLNICTWA 62
4.1. Środki przedakcesyjne – Program SAPARD 63
4.2. Plan rozwoju obszarów wiejskich 71
4.2.1. Instrumenty towarzyszące Wspólnej Polityki Rolnej 72
4.2.2. Instrumenty zapisane w Traktacie Akcesyjnym 78
4.3. Sektorowy Program Operacyjny – „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” 71

PODSUMOWANIE I WNIOSKI 78
LITERATURA 92
SPIS RYSUNKÓW I TABLIC 95

Weksel jako zabezpieczenie zobowiązania

Wstęp

Rozdział I. Ogólna charakterystyka weksla
1.1. Historia weksla
1.2. Typy i formy weksla
1.3. Wystawianie i przyjęcie weksla
1.4. Weksel własny
1.5. Poręczenie wekslowe a poręczenie cywilne

Rozdział II. Zasady prawa wekslowego
2.1. Indos
2.2. Zasady płatności wekslem
2.3. Wyręczenie
2.4. Wtóropisy i odpisy weksla
2.5. Weksle zaginione

Rozdział III. Weksel na rynku wierzytelności
3.1. Rola weksli
3.2. Przenoszenie uprawnień
3.3. Przelew wierzytelności
3.4. Weksel jako forma wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Rozdział IV. Weksle in blanco sposobem zabezpieczenia roszczeń
4.1. Deklaracja wekslowa
4.2. Dochodzenie zapłaty weksla
4.3. Sposób przeniesienia weksla
4.4. Sytuacja nabywcy weksla zbytego przez indos

Zakończenie
Bibliografia

Wykorzystanie walorów turystycznych województwa opolskiego w turystyce

Wstęp

Rozdział I. Charakterystyka geograficzna województwa opolskiego
1. Wprowadzenie
2. Ukształtowanie powierzchni
3. Klimat
4. Świat roślinny i zwierzęcy
5. Sieć rzeczna
6. Ochrona przyrody

Rozdział II. Walory turystyczne województwa opolskiego
1. Walory przyrodnicze
2. Walory kulturowe budownictwa i architektury
3. Walory specjalistyczne

Rozdział III. Ruch turystyczny województwa opolskiego
1. Organizacje obsługi ruchu turystycznego woj. opolskiego
2. Baza noclegowa
3. Formy i rodzaje turystyki uprawiane na terenie województwa opolskiego
4. Analiza wielkości ruchu turystycznego województwa opolskiego

Rozdział IV. Badanie wpływu walorów turystycznych województwa opolskiego na ruch turystyczny
1. Metodologia przeprowadzonych badań
1.1. Cel i przedmiot badań
1.2. Hipotezy badawcze
1.3. Charakterystyka terenu badań
1.4. Charakterystyka próby badawczej
2. Przedstawienie wyników przeprowadzonych badań

Wnioski
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
Aneks

Organizacja transportu w przedsiębiorstwie

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. TRANSPORT – ZAGADNIENIA PODSTAWOWE 3
1.1. Pojecie oraz rola jaką odgrywa transport w gospodarce 3
1.2. Zasadnicze rodzaje transportu 7
1.3. Transport drogowy w polityce gospodarczej Polski i Unii Europejskiej 15
1.4. Logistyka transportu drogowego 24

ROZDZIAŁ II. CHARAKTERYSTYKA FUNKCJONOWANIA BADANEGO PRZEDSIĘBIORSTWA 28
2.1. Powstanie i rozwój badanego przedsiębiorstwa 28
2.2. Przedmiot działalności 29
2.3. Struktura organizacyjna 33
2.4. System logistyczny badanego przedsiębiorstwa 35
2.5. Charakterystyka podsystemu zaopatrzenia w badanym przedsiębiorstwie 38

ROZDZIAŁ III. OCENA DOSTOSOWANIA POSIADANEGO TABORU DO OKREŚLONYCH POTRZEB 50
3.1. Struktura taboru 50
3.2. Charakterystyka taboru eksploatowanego przez firmę 50
3.3. Dostępne formy organizacji transportu w badanym przedsiębiorstwie 60

ZAKOŃCZENIE 62
BIBLIOGRAFIA 64
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 66

Ocena ryzyka kredytowego na przykładzie Banku Nordea

WSTĘP 3

1. POJĘCIE I ROLA KREDYTU W FINANSOWANIU PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH 6
1.1 Pojęcie kredytu i elementy umowy kredytowej 6
1.2 Funkcje kredytów w gospodarce 11
1.3 Rodzaje kredytów udzielanych przez banki 14
1.4 Znaczenie kredytów w finansowaniu działalności gospodarczej 18

2. RYZYKO W OPERACJACH KREDYTOWANIA 23
2.1 Pojęcie i obszary ryzyka bankowego 23
2.2 Ryzyko kredytowe – definicja i cechy 27
2.3 Klasyfikacja ryzyka kredytowego 31
2.4 Zabezpieczenie przed ryzykiem kredytowym 36

3. PROCEDURY OCENY RYZYKA KREDYTOWEGO W BANKU KOMERCYJNYM 41
3.1 Ocena zdolności kredytowej – pojęcie, kryteria i zakres 41
3.2 Ocena przedsięwzięć i identyfikacja ryzyka kredytowego 45
3.3 Analiza dyskryminacyjna przy ocenie ryzyka kredytowego 50
3.4 Kompleksowe systemy oceny ryzyka kredytowego w bankach 54

4. ZASADY OCENY RYZYKA KREDYTOWEGO W BANKU NORDEA 59
4.1 Procedury obowiązujące w ocenie ryzyka kredytowego w Banku Nordea 59
4.2 Kredytowanie przedsięwzięcia – przykład firmy ALFA 64
4.3 Ocena ryzyka kredytowego w analizowanym przedsięwzięciu 69
4.4 Wnioski z analizy – podjęcie decyzji o warunkach kredytowania 74

ZAKOŃCZENIE 79
ZAŁĄCZNIKI 82
BIBLIOGRAFIA 85
SPIS TABEL 88