Archiwum autora: pracedyplomowe

Referendum lokalne

Wstęp 2
Rozdział I. Istota i rola referendum we współczesnym państwie demokratycznym 5
1. Pojęcie ogólne demokracji i referendum 5
2. Rodzaje demokracji 10
3. Referendum w Polsce w świetle konstytucji i ustaw 13
4. Rola referendum we współczesnym państwie 22
Rozdział II. Przedmiot i zakres referendum 28
1. Przedmiot referendum 28
2. Zasięg referendum 36
3. Rodzaje referendów 39
4. Inicjatywa ludowa, weto ludowe, konsultacje 45
Rozdział III. Procedura inicjowania i przeprowadzania referendum lokalnego 48
1. Z inicjatywy organu stanowiącego 52
2. Na wniosek mieszkańców 57
3. Określanie wyników referendum 59
4. Ważność referendum i jego weryfikacja 61
Zakończenie 64
Wykaz źródeł i literatury przedmiotu 66
Spis rysunków 70

Reengineering – kierowanie ludźmi w różnych systemach

Wstęp 2
Rozdział 1. Procesowe zarządzanie przedsiębiorstwem 4
1.1 Pojęcie reengineering 4
1.2 Wybrane koncepcje zmian 10
1.3 Identyfikacja klientów i procesów organizacji 16
1.4 Tworzenie wizji radykalnej poprawy przedsiębiorstwa 19
Rozdział 2. Koncepcje reengineering 27
2.1 Rodzaje narzędzi 27
2.2 Koszty stosowanych narzędzi 34
2.3 Zastosowanie efektywnej metodologii 37
2.4 Wybór platformy systemowej 40
Rozdział 3 Wykorzystanie technologii informatycznej 46
3.1 Informacja jako czynnik produkcyjny 46
3.2 Środki przekazu informacji 53
3.3 Zasady aplikacji informatycznej w zarządzaniu 62
3.4 Rola technologii informatycznej w reengineerig BPR-Dbis 70
Rozdział 4 Reengineerig w przedsiębiorstwie Skanska S.A. 80
4.1 Charakterystyka przedsiębiorstwa Skanska S.A. 80
4.2 Projektowanie systemów zarządzania w firmie Skanska S.A. 88
4.3 Zastosowanie metodologii strategii procesu 96
4.4 Konsekwencje wprowadzenia reengineering w firmie Skanska S.A. 101
Zakończenie 109
Bibliografia 113
Spis tabel, rysunków i fotografii 117

Recykling odpadów opakowaniowych

WSTĘP 3
Rozdział I. Cel pracy, hipotezy i problemy badawcze 7
Rozdział II. Pojęcie, rodzaje i rola recyklingu w aspekcie ochrony środowiska 8
2.1. Definicje i podział recyklingu 8
2.1.1. Recykling energetyczny 12
2.1.2. Recykling materiałowy 13
2.1.3. Recykling surowcowy 14
2.1.4. Etapy recyklingu 15
2.2. Ograniczenia metody recyklingu 17
Rozdział III. Proces logistyczny recyklingu 19
3.1. Rodzaje opakowań i ich oznakowanie 19
3.2. Cykl życia produktów 30
3.3. Recykling laminatów 31
3.4. Recykling butelek z PET 35
Rozdział IV. System selekcji odpadów w Unii Europejskiej 36
4.1. Recykling w Austrii i Niemczech 37
4.2. Gospodarowanie odpadami i roszczenie Unii Europejskiej 40
4.3. Recykling „po polsku” 41
4.3.1. Miejsca i sposoby segregacji odpadów 43
4.3.2. Znaczenie przetwarzania tworzyw sztucznych a świadomość społeczna 48
4.3.3. Proces technologiczny recyklingu butelek PET na przykładzie Przedsiębiorstwa Elana PET 50
Rozdział V. Podsumowanie i wnioski 54
5.1. Porównanie i ocena recyklingu w Polsce i krajach Unii Europejskiej 54
5.2. Zadania dla segregacji odpadów w Polsce 56
5.3. Rozwój i prognozy dla recyklingu na świecie 58
Zakończenie 61
Bibliografia 65
Normy prawne 67

Reakcje wychowanków domu dziecka na trudne sytuacje w szkole

Wstęp 2
Rozdział 1. Socjalizacja, osobowość społeczna 4
1.1. Przystosowanie społeczne a socjalizacja i wychowanie 4
1.2. Socjalizacja jako kształtowanie osobowości społecznej 7
1.3. Ważniejsze formy i mechanizmy życia społecznego 10
1.3.1. Grupa i uspołecznienie jednostki 10
1.3.2. Grupa społeczna. Rodzaje grup 13
1.3.3. Grupa społeczna a kształtowanie społecznej osobowości jednostki 15
1.4. Instytucje wychowawcze i socjalizujące 18
Rozdział 2. Dom dziecka jako instytucja wychowawcza 24
2.1. Pojęcie domu dziecka i różne jego definicje 24
2.2. Rodzaje domów dziecka 28
2.3. Zadania domu dziecka i jego funkcje wychowawcze 31
2.4. Dom dziecka- wady i zalety instytucji 34
2.4.1. Wpływ domu dziecka na postawy wychowanków (wychowanie zakładowe) 34
2.4.2. Dom dziecka a poczucie bezpieczeństwa 35
2.4.3. Zagrożenia prawidłowego funkcjonowania domu dziecka 36
2.5. Wychowankowie domów dziecka i ich percepcja rzeczywistości 38
Rozdział 3. Sytuacje trudne i ich zakres znaczeniowy 43
3.1. Pojęcie trudnych sytuacji i ich rodzaje 43
3.2. Specyfika trudnych sytuacji w szkole 47
3.2.1. Szkoła i jej specyfika, zakres pojęciowy instytucji 47
3.2.2. Rodzaje trudnych sytuacji w szkole 50
3.2.3. Możliwości unikania trudnych sytuacji 51
3.3. Dom dziecka a trudne sytuacje 57
Rozdział 4. Założenia metodologiczne badań własnych 66
4.1. Cel, ogólny problem badawczy i problemy szczegółowe. 66
4.2. Metody i techniki oraz narzędzia badawcze 70
4.4. Charakterystyka terenu badań 73
4.5. Charakterystyka badanej grupy 73
Rozdział 5. Analiza wyników badań własnych 75
5.1. Charakterystyka „sylwetki” wychowanka domu dziecka 86
5.2. Charakterystyka trudnych sytuacji w domu dziecka 88
5.3. Reakcje wychowanków domu dziecka na trudne sytuacje w szkole 90
5.3.1. Specyfika zachowań wychowanków domu dziecka 90
5.3.2. Sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach 92
5.5. Wnioski z badań 94
Bibliografia 97
Spis tabel 100
Spis wykresów 102
Załącznik 104

Rachunek kosztów ABC

Wstęp 2
I. Podstawowe pojęcia związane z kosztami 4
1.1. Pojęcie i klasyfikacja kosztów 4
1.2. Źródła informacji o kosztach 9
1.3. Czynniki kształtujące koszty 14
1.4. Kalkulacja kosztów 17
1.5. Metody kalkulacji 19
II. Rachunek kosztów działań (Activity Based Costing – ABC) 24
2.1. Zasady kalkulacji kosztów metodą ABC 24
2.2. Model rachunku ABC 26
2.3. Nośniki kosztów w rachunku ABC 30
2.4. Zasobowy aspekt rachunku ABC 33
2.5. Wykorzystanie rachunku ABC do zarządzania efektywnością zasobów i procesów oraz rentownością produktów i klientów (ABM) 41
III. Rachunek kosztów ABC na przykładzie Poradni Stomatologicznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym 44
3.1. Metodologia badań empirycznych 44
3.2. Określenie kosztów działań 47
3.3. Rachunek kosztów metodą ABC 53
3.4. Ocena możliwości redukcji kosztów świadczonych usług 56
3.5. Warunki zastosowania rachunku kosztów ABC w Przychodni Stomatologicznej 57
Zakończenie 61
Bibliografia 62
Spis tabel 65
Spis rysunków 66

Przyjęcie okolicznościowe na przykładzie bankietu zasiadanego

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. FORMY PRZYJĘĆ OKOLICZNOŚCIOWYCH 4
1.1. Przyjęcia angielskie 4
1.2. Bankiet 15
1.2.1. Bankiet zasiadany 15
1.2.2. Bankiet amerykański 20
ROZDZIAŁ II. NARZĘDZIA OBSŁUGI GOŚCI 23
2.1. Serwis francuski 23
2.2. Serwis angielski 30
2.3. Serwis rosyjski 31
2.4. Serwis „talerzowy” 33
ROZDZIAŁ III. ORGANIZACJA BANKIETU ZASIADANEGO 44
3.1. Czynności wstępne 44
3.2. Formy ustawienia stołów 45
3.3. Nakrywanie stołów bankietowych 46
3.4. Dekoracja stołów 51
3.5. Obsługa gości 55
3.5.1. Karty dań 55
3.5.2. Sztuka serwowania 57
ZAKOŃCZENIE 61
BIBLIOGRAFIA 63
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 64

Przygotowanie do szkoły dziecka sześcioletniego

Wstęp 3
Rozdział I. Dojrzałość szkolna w świetle literatury 5
1.1. Pojecie i elementy dojrzałości szkolnej 6
1.2. Poglądy i stanowiska wobec problematyki dojrzałości szkolnej 10
1.3. Znaczenie dojrzałości szkolnej dla rozwoju dziecka 13
1.4. Rozwój dojrzałości szkolnej i jego wyznaczniki 17

Rozdział II. Rozwój dziecka 6-letniego 27
2.1. Rozwój fizyczny 29
2.2. Rozwój poznawczy i umysłowy 31
2.3. Rozwój sprawności działaniowej i woli 38
2.4. Rozwój społeczny 39
2.5. Rozwój emocjonalny 41

Rozdział III. Metodologia badań własnych 46
3.1. Cele badań 47
3.2. Problemy badawcze 50
3.3. Zmienne i wskaźniki 52
3.4. Metody i narzędzia badawcze 54
3.5. Organizacja i przebieg badań 58
3.6. Teren badan i charakterystyka próby 60

Rozdział IV. Analiza wyników badań własnych 64
4.1. Nastawienie dziecka do szkoły i nauki 66
4.1.1. Uczucia dziecka w stosunku do szkoły 66
4.1.2. Motywacja dziecka pójścia do szkoły 68
4.2. Przygotowanie dziecka w zakresie umiejętności szkolnych 69
4.2.1. Opanowanie umiejętności czytania 69
4.2.2. Opanowanie umiejętności pisania 71
4.2.3. Opanowanie umiejętności matematycznych 72
4.3. Przygotowanie dziecka w zakresie samodzielności 72
4.3.1. Opanowanie umiejętności związanych z higieną osobistą 73
4.3.2. Opanowanie umiejętności związanych z ubieraniem się i zdejmowaniem odzieży wierzchniej 74
4.3.3. Opanowanie umiejętności związanych z poruszaniem się po przedszkolu i po ulicy 75
4.3.4. Samodzielność dziecka w wykonywaniu zadań i ich rozumieniu 76
4.4. Przygotowanie dziecka do kontaktów społecznych 76
4.4.1. Przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania się 76
4.4.2. Reagowanie na polecenia osób dorosłych i korzystanie z ich pomocy 77
4.4.3. Przestrzeganie reguł zabaw i współpracowanie z innymi 77
4.5. Przygotowanie dziecka do pracy pod kierunkiem i wykonywania zadań 78
4.5.1. Wypełnianie poleceń i wykonywanie zadań 78
4.5.2. Koncentracja uwagi na zadaniu 79
4.5.3. Dążenie do ukończenia zadania 79

Podsumowanie 81
Bibliografia 83
Streszczenie 86

Przydatność informacyjna rocznego raportu finansowego

Wstęp 1
Rozdział I. Pojęcie, cele i zakres rachunkowości 2
1.1. Istota rachunkowości 2
1.2. Użytkownicy informacji pochodzących z rachunkowości 7
1.3. Przedmiot i podmiot rachunkowości 8
1.4. Metody i zasady rachunkowości 10
1.5. Cechy jakościowe informacji księgowych 12
1.6. Harmonizacja i standaryzacja rachunkowości 14
Rozdział II. Istota i zakres sprawozdawczości finansowej 18
2.1. Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji o przedsiębiorstwie 18
2.2. Zakres sprawozdania finansowego 19
2.2.1. Bilans i jego zawartość informacyjna 20
2.2.2. Rachunek zysków i strat i jego zawartość informacyjna 25
2.2.3. Zestawienie zmian w kapitale własnym 28
2.2.4. Rachunek przepływów pieniężnych 29
2.2.5. Informacja dodatkowa 33
2.2.6. Sprawozdanie z działalności jednostki 35
2.3. Polityka rachunkowości i jej odzwierciedlenie w sprawozdaniach finansowych 35
Rozdział IV. Przydatność informacyjna rocznego raportu finansowego Koudijs Pasze Sp. z o.o. 37
4.1. Opis działalności Spółki 37
4.2. Prezentacja sprawozdania finansowego 38
4.3. Wstępna analiza sprawozdawczości finansowej 45
4.4. Badanie standingu finansowego przedsiębiorstwa 50
4.5. Wnioski 58
Zakończenie 60
Bibliografia 62

Przestępczość u osób niedostosowanych społecznie

pierwsze trzy rozdziały pracy dyplomowej

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ 1. CHARAKTERYSTYKA I PRZYCZYNY NIEDOSTOSOWANIA SPOŁECZNEGO 6
1.1. Pojęcie niedostosowania społecznego 6
1.2. Środowiskowe determinanty niedostosowania społecznego 11
1.2.1. Rodzina 12
1.2.2. Środowisko szkolne 14
1.2.3. Grupy rówieśnicze 16
1.3. Niedostosowanie społeczne a przestępczość nieletnich 17
1.3.1. Proces postępujących dewiacji psychospołecznych u nieletnich 18
1.3.2. Model zdrowej osobowości a dostosowanie społeczne 19
1.4. Diagnoza niedostosowania społecznego 22
ROZDZIAŁ 2. ZJAWISKO PRZESTĘPCZOŚCI WŚRÓD OSÓB NIEDOSTOSOWANYCH SPOŁECZNIE 27
2.1. Charakterystyka przestępczości 27
2.2. Rodzaje i uwarunkowania przestępczości 31
2.3. Zjawisko demoralizacji i przestępczości nieletnich 43
2.4. Wydźwięk społeczny przestępstwa 47
2.5. Zagrożenie przestępczością i próby jej zapobiegania 50
ROZDZIAŁ 3 KONCEPCJA METODOLOGICZNA BADAN WŁASNYCH 57
3.1 Cele podejmowanych badań empirycznych 57
3.2 Problematyka badań 59
3.3 Zmienna zależna i niezależna 63
3.4 Wskaźniki 64
3.5 Metody, techniki i narzędzia badawcze 68
3.5.1. Metody badawcze 68
3.5.2. Techniki badawcze 72
3.5.3. Narzędzia badawcze 75

Przemoc w rodzinie w percepcji kobiet

Wstęp 4
Rozdział 1. Przemoc w literaturze pedagogicznej i psychologicznej 6
1.1. Pojęcie przemocy i agresji 6
1.2. Rodzaje przemocy 10
1.3. Uwarunkowania agresji i przemocy 12
1.4. Źródła przemocy w rodzinie 14
1.5. Przemoc jako problem współczesnej świata 16
Rozdział 2. Rodzina jako środowisko oddziałujące na wychowanie i rozwój psychiczny dzieci 20
2.1. Pojęcie rodziny 20
2.2. Typy rodzin 23
2.3. Postawy rodziców i ich wpływ na dzieci 27
2.4. Podstawowe funkcje rodziny 37
2.5. Rola rodziny w wychowaniu dziecka 45
Rozdział 3. Funkcjonalność i dysfunkcjonalność rodziny 56
3.1. Porównanie rodziny funkcjonalnej i dysfunkcjonalnej w aspekcie wychowania dziecka 56
3.2. Rodzina stymulująca zaburzenia w zachowaniu dzieci 59
3.2.1. Konflikty rodzinne 62
3.2.2. Konflikty pochodzenia podmiotowego 64
3.2.3. Niewłaściwe metody wychowawcze 66
3.3. Obiektywne źródła konfliktów rodzinnych 70
3.3.1. Praca zawodowa matek 70
3.3.2. Konflikt pokoleń 73
3.3.3. Trudności mieszkaniowe 77
Rozdział 4. Metody badań własnych 80
4.1. Przedmiot i cel badań 80
4.2. Problemy i hipotezy badawcze 81
4.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 85
4.4.Teren i organizacja badań 86
4.5.Charakterystyka badanej grupy 87
Rozdział 5. Analiza wyników badań własnych 88
5.1. Objawy przemocy 88
5.2. Miejsca przejawów przemocy 90
5 3. Główni agresorzy 92
5.4. „Osoby zaufane” 93
5.5.Wyniki badań 95
Wnioski z badań 107
Bibliografia 111
Spis rysunków 115
Spis tabel 116
Aneks: Ankieta dla rodziców; 117