Archiwum autora: pracedyplomowe

Gospodarka nieruchomościami magazynowymi

Wstęp 2

Rozdział I. Charakterystyka nieruchomości 3
1.1. Pojęcia i definicje 3
1.2. Nieruchomości i ich podział 5
1.3. Cele gospodarowania zasobami nieruchomości 10

Rozdział II. Zasoby nieruchomości w Polsce 24
2.1. Rynek nieruchomości magazynowych w Polsce 24
2.2. Struktura nieruchomości magazynowych i ich główni użytkownicy – podział na regiony 26
2.3. Zestawienie wielkości powierzchni magazynowych 33

Rozdział III. Magazyn wysokiego składowania 38
3.1. Konstrukcja 38
3.2. Codzienna eksploatacja 41
3.3. Konserwacja i kontrola 49
3.4. Zasady bezpiecznego użytkowania 52

Rozdział IV. Koszty gospodarki magazynowej 56
4.1. Koszty obsługi magazynów 56
4.2. Koszty utrzymania budynku magazynu oraz jego infrastruktury i wyposażenia 57
4.3. Automatyczne magazyny wysokiego składowania jako sposób zmniejszenia kosztów gospodarki magazynowej 57

Zakończenie 65
Bibliografia 67
Spis rysunków i tabel 70

Wstęp

Nieruchomość staje się coraz częstszym obiektem aktywnego zainteresowania ze strony osób fizycznych i prawnych. Wiąże się to przede wszystkim z wykorzystywaniem nieruchomości w działalności gospodarczej, sferze użyteczności publicznej oraz w obszarze zaspokajania potrzeb indywidualnych.

Nieruchomości mogą mieć charakter mieszkalny i niemieszkalny. Wśród nieruchomości niemieszkalnych coraz większe znaczenie zyskują nieruchomości magazynowe.

Mając na uwadze, że racjonalna gospodarka nieruchomościami własnymi lub powierzonymi wymaga fachowej wiedzy, której podstawę stanowią m.in. definicje i przepisy prawne oraz określone przez naukę ekonomii funkcje spełniane przez nieruchomości w gospodarce rynkowej, celem niniejszej pracy było omówienie problematyki gospodarki nieruchomościami magazynowymi.

Praca składa się z czterech rozdziałów.

W rozdziale pierwszym dokonano charakterystyki nieruchomości. Rozważania rozpoczęto od przedstawienia podatkowych pojęć i definicji. Następnie ukazano podział nieruchomości oraz zaprezentowano cele gospodarowania zasobami nieruchomości.

W rozdziale drugim przedstawiono zasoby nieruchomości w Polsce. Rozważania rozpoczęto od ukazania rynku nieruchomości magazynowych w Polsce. Następnie przedstawiono strukturę nieruchomości magazynowych i ich głównych użytkowników. Pod koniec rozdziału drugiego dokonano zestawienia wielkości powierzchni magazynowych.

W rozdziale trzecim przedstawiono analizę magazynu wysokiego składowania. W rozdziale tym kolejno omówiono jego konstrukcję, codzienną eksploatację, kontrolę i konserwację oraz zasady bezpiecznego użytkowania.

W rozdziale czwartym omówiono koszty gospodarki magazynowej. W rozdziale tym przedstawiono koszty obsługi magazynów, koszty utrzymania budynku magazynu i jego infrastruktury oraz koszty utrzymania, wyposażenia oraz sprzętu. Pod koniec rozdziału czwartego dokonano analizy automatycznego magazynu wysokiego składowania jako sposobu zmniejszenia kosztów gospodarki magazynowej.

Praca została napisana w oparciu o dostępną literaturę fachową, raporty i artykuły zamieszczone w prasie i w internecie oraz w oparciu o aktualne akty normatywne i prawne.

Analiza organizacji zadań transportowych w aspekcie logistyki

Wstęp 2

Rozdział I. Analiza zagadnień na podstawie literatury 4
1.1. Transport – definicja w literaturze 4
1.2. Podział transportu z wyszczególnieniem transportu samochodowego 6
1.2.1. Rodzaje środków transportu 6
1.2.2. Infrastruktura transportu 9
1.3. Organizacja transportu w logistyce 11
1.3.1. System zarządzania transportem 11
1.3.2. Rodzaje kosztów transportu 14
1.3.3. Popyt i podaż na rynku transportowym 16
1.4. Planowanie przewozów 18
1.5. Dokumenty przewozowe w transporcie 20
1.6. Wnioski z analizy literatury 20

Rozdział II. Problematyka metodologiczna pracy 22
2.1. Przedmiot i cel pracy 22
2.2. Metody, techniki, narzędzia badawcze 25
2.3. Organizacja badań i teren badań 30

Rozdział III. Charakterystyka GLOBAL PRESS 31
3.1. Charakterystyka GLOBAL PRESS 31
3.2. Rodzaje transportu w GLOBAL PRESS 34
3.3. Funkcjonowanie systemu transportu w GLOBAL PRESS 37

Rozdział IV. Propozycje zmian w zakresie funkcjonowania systemu zarządzania logistycznego w GLOBAL PRESS 40
4.1. Propozycje zmian w zakresie technik logistycznych 40
4.2. Propozycje zmian w zakresie funkcjonowania organizacji jako całości 46
4.3. Propozycje zmian w zakresie stosunków międzyludzkich 47
4.4. Podsumowanie i wnioski 55

Zakończenie 56
Bibliografia 59
Spis tabel 61
Załącznik 62

Wstęp

Branża usług logistycznych zmienia się i rozwija pod wpływem wielu czynników. Kluczowe znaczenie mają zmiany w podejściu przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych do zarządzania zaopatrzeniem, produkcją i dystrybucją, polegające na tworzeniu sieci dostaw. Nadto odkąd gospodarki przeszły na orientację marketingową od „rynku sprzedawcy” do „rynku nabywcy”, liczy się nie tylko sam produkt, jego jakość i cena. ale również sposób dostawy i obsługa logistyczna. Dotyczy to zarówno dóbr przemysłowych, jak i konsumpcyjnych.

Potrzeba specjalizacji i profesjonalnej obsługi klienta w zakresie logistyki przyczyniła się do rozwoju operatorów logistycznych – przedsiębiorstw o najwyższym stopniu rozwoju w zakresie usług transportowo-magazynowych, oferujących pakiety usług. Na rynku usług logistycznych tworzą się grupy partnerskich przedsiębiorstw logistycznych, gdyż często niezbędne w prowadzeniu biznesu operacje logistyczne, ze względu na technologię przewozu i przeładunku oraz przechowywania towaru, angażują zasoby i potencjał więcej niż jednego przedsiębiorstwa. Duże znaczenie w łańcuchach dostaw mają centra logistyczne, w których usługi handlingowo-magazynowe i inne są oferowane masowo i na dużą skalę. Zmienia się paradygmat rynku transportu, spedycji i logistyki, a ekonomika transportu ewoluuje powoli w kierunku ekonomiki usług logistycznych.

Branża usług logistycznych skupia grupę przedsiębiorstw zróżnicowanych pod względem oferty usług, zasięgu działania, wielkości itp. Marny tu do czynienia z działalnością małych i dużych firm, oferujących usługi logistyczne od operacji na poziomie wykonawczym, po usługi w zakresie zarządzania logistycznego, od „prostych” usług transportu, magazynowania, konfekcjonowania, pakowania, aż. po usługi spedycyjne, kompleksową obsługę całych łańcuchów dostaw w skali krajowej i międzynarodowej. Rynek rozrasta się, zwiększa obroty z roku na rok i ma coraz większy udział w tworzeniu przychodu gospodarki narodowej, jak też cieszy się coraz większym zainteresowaniem prasy i mediów.

W niniejszej pracy podjęto próbę ukazania istoty organizacji zadań transportowych w aspekcie logistyki na przykładzie GLOBAL PRESS. Taki też był zasadniczy cel opracowania.

Rozdział pierwszy to analiza zagadnień na podstawie literatury: transport – definicja w literaturze, podział transportu z wyszczególnieniem transportu samochodowego, organizacja transportu w logistyce, planowanie przewozów, dokumenty przewozowe w transporcie, wnioski z analizy literatury.

Rozdział drugi to problematyka metodologiczna pracy: przedmiot i cel pracy, metody, techniki, narzędzia badawcze, organizacja badań i teren badań.

Rozdział trzeci to charakterystyka GLOBAL PRESS: charakterystyka GLOBAL PRESS, rodzaje transportu w GLOBAL PRESS, funkcjonowanie systemu transportu w GLOBAL PRESS, propozycje zmian i ulepszeń funkcjonowania systemu transportu w GLOBAL PRESS.

Rozdział czwarty to propozycje zmian w zakresie funkcjonowania systemu zarządzania logistycznego w GLOBAL PRESS: propozycje zmian w zakresie technik logistycznych, propozycje zmian w zakresie funkcjonowania organizacji jako całości, propozycje zmian w zakresie stosunków międzyludzkich, podsumowanie i wnioski.

Analiza kluczowych czynników sukcesu w wybranych sektorach gospodarki

Wstęp 3

Rozdział I. Zarządzanie strategiczne 5
1.1. Zarządzanie – zakres i znaczenie pojęcia 5
1.2. Istota zarządzania strategicznego 12
1.3. Klasyczne doktryny strategiczne 13
1.4. Nowoczesne podejście strategiczne 17

Rozdział II. Metody diagnozy sektorów 28
2.1. Benchmarking 28
2.2. Macierz Hofera 33
2.3. Kluczowe czynniki sukcesu 36
2.4. Analiza kluczowych czynników sukcesu 38
2.4.1. Istota metody 38
2.4.2. Etapy badania 40

Rozdział III. Kluczowe czynniki sukcesu w wybranych sektorach 47
3.1. Analiza kluczowych czynników sukcesu w sektorze budowlanym na przykładzie przedsiębiorstwa ERBUD 47
3.2. Analiza kluczowych czynników sukcesu w sektorze hotelowym na przykładzie przedsiębiorstwa ORBIS 50
3.3. Analiza kluczowych czynników sukcesu w sektorze transportowym na przykładzie przedsiębiorstwa EUROLINES POLSKA 52

Zakończenie 54
Bibliografia 56
Spis rysunków 58
Spis tabel 59
Załączniki 60

Konspekt

Ponieważ świat się zmienia, zarządzający powinni się przystosowywać do tych zmian. Identyfikowanie głównych trendów w celu dostosowywania się do nich, a zwłaszcza przewidywanie zmian koniecznych do wprowadzenia w przedsiębiorstwie, staje się częścią zawodu menedżera. Większość z tych trendów jest już znana i komentowana na co dzień. Zajmiemy się niektórymi z nich.

Zmiany nie wykluczają ciągłości. Ludzka natura zmienia się powoli. Zainteresowanie pieniędzmi, konsumpcją, władzą i prestiżem jest ciągle żywe na całym świecie i stanowi siłę napędową rozwoju. W rozwiniętych krajach i organizacjach widać wzrost znaczenia akcjonariuszy i klientów, ale najbardziej roztropni dążą do satysfakcjonowania wszystkich grup interesów, tzn. akcjonariuszy, klientów, personelu firm i społeczności lokalnej. Co więcej, te szlachetne dążenia nie szkodzą wolnej konkurencji, chociaż rynki stają się coraz bardziej otwarte, a sama konkurencja bardziej drapieżna.

W niniejszej pracy przedstawiona zostanie analiza kluczowych czynników sukcesu w wybranych sektorach gospodarki. Kolejno ukazane zostaną takie pojęcia jak: zarządzanie strategiczne (zarządzanie – zakres i znaczenie pojęcia, istota zarządzania strategicznego, klasyczne doktryny strategiczne, nowoczesne podejście strategiczne), metody diagnozy sektorów (benchmarking, Macierz Hofera, kluczowe czynniki sukcesu, analiza kluczowych czynników sukcesu), kluczowe czynniki sukcesu w wybranych sektorach (w branży budowlanej, w branży informatycznej, w bankowości).

Dla potrzeb pracy wykorzystana zostanie literatura fachowa, artykuły prasowe, akty prawne i rozporządzenia, źródła ze stron WWW.

Analiza i zarządzanie systemem ZZL w firmie

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. ISTOTA I SPECYFIKA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE. 5
1.1. Pojęcie ZZL 5
1.2. Cele i funkcje ZZL 8
1.3. Etapy zarządzania zasobami ludzkimi 12

ROZDZIAŁ II. CHARAKTERYSTYKA ZAKŁADU PRODUKCYJNO-USŁUGOWEGO JK KUSIAK 25
2.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa 25
2.2. Analiza podstawowych sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa oraz ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa 30

ROZDZIAŁ III. ANALIZA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ZZL W ZAKŁADZIE PRODUKCYJNO-USŁUGOWYM X 44
3.1. Planowanie zasobów ludzkich 44
3.2. Rekrutacja 46
3.3. Dobór 48
3.4. Wprowadzenie do pracy 49
3.5. Szkolenie i doskonalenie 50
3.6. Ocena efektywności 51
3.7. Awanse, przeniesienia, degradowanie i zwolnienia z pracy 54

ZAKOŃCZENIE 56
BIBLIOGRAFIA 59
SPIS TABEL 62
SPIS WYKRESÓW 63
SPIS RYSUNKÓW 64

WSTĘP

Celem pracy jest analiza działań w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w Zakładzie Produkcyjno-Usługowym X.

Praca składa się z trzech rozdziałów:

W rozdziale pierwszym scharakteryzowano takie problemy jak istota i specyfika zarządzania zasobami ludzkimi: pojęcie ZZL, cele i funkcje ZZL, etapy ZZL.

Zarządzanie zasobami ludzkimi (ZZL) jest stosunkowo no­wym podejściem do zarządzania personelem, które traktuje lu­dzi jako podstawowy zasób organizacji. ZZL w dużej mierze bazuje na praktyce zarządzania persone­lem. ZZL może być postrzegane jako teoria, która zrodziła się z tra­dycyjnego zarządzania personelem i która do pewnego stopnia je zastąpiła. Kluczowi kierownicy i niektórzy specjaliści z działów personalnych czuli, iż stary system już nie był funkcjonalny oraz że zaistniała potrzeba zmiany w statusie praktyków zajmujących się personelem, jak również potrzeba większego ich zaangażowania w decyzje związane z biznesem.

Rozdział drugi to charakterystyka ZAKŁADU PRODUKCYJNO-USŁUGOWEGO X: ogólna charakterystyka Przedsiębiorstwa, analiza podstawowych sprawozdań finansowych Przedsiębiorstwa. Istotne jest to, że aby analiza finansowa dostarczała użytecznych informacji, powinna być przeprowadzana w odpowiedni sposób. Chodzi o to, aby informacje dotyczące zjawisk i procesów finansowych stanowiących przedmiot analizy były przetwarzane w uporządkowany sposób, zapewniający poprawność formułowanych opinii i sądów. Osiąga się to przez zastosowanie odpowiednich metod analizy finansowej

Trzeci rozdział pracy to analiza działań w zakresie ZZL w badanej Firmie: planowanie zasobów ludzkich, rekrutacja, dobór, wprowadzenie do pracy, szkolenie i doskonalenie, ocena efektywności, awanse, przeniesienia, degradowanie i zwolnienia z pracy. W organizacji miejsce wiodące, najważniejsze zajmują ludzie, oni ją tworzą, okreś­lają jej cele oraz je realizują. Bez kompetentnych, twórczych, oddanych firmie ludzi szansa na efektywne jej funkcjonowanie jest mało prawdopodobna. Doświadczyło to i doświadcza wiele organizacji. Dlatego tak ważny jest dobór kompetentnych ludzi na stanowiska oraz właściwe nimi „gospodarowanie”. Współcześnie kierownicy, zwłaszcza w organizacjach efektywnych, nie tylko, że doceniają rolę zasobów ludzkich, ale podzielają sugestię zaliczania komórek personal­nych do wydziałów „wytwórczych”. Jest zrozumiałe, że współuczestnictwo komórki kadrowej w procesie wytwórczym wyraża się właściwie funkcjonującym systemem kadrowym.

Czynnik ludzki stosunkowo niedawno przesunął sic z obrzeży areny organizacji na jej centralne miejsce. Można stanowczo stwierdzić, że nigdy wcześniej wkład, jaki zasoby ludzkie mogą wnieść w sukces organizacji, nie był przedmiotem tak starannego badania. Wśród przyczyn tego stanu rzeczy na czołowym miejscu znajdują się fundamentalne zmiany, które nastąpiły w środowisku gospodarczym firm, i które – jak się przewiduje – będą zachodziły nadal.

Podstawowe znaczenie ma tutaj globalizacja. Firmy w coraz większym stopniu postrzegają swój rynek w wymiarze światowym, a nie tylko krajowym czy nawet zagranicznym. Każdy zakątek świata stał się potencjalnym źródłem surowców, robocizny oraz rynkiem zbytu produktów czy usług. Obecny świat jest światem rosnącej niepewności, stwarzającym zarazem wiele wspaniałych możliwości firmom, które potrafią utrzymać skuteczność i wydajność przy równoczesnej elastyczności i zdolności do adaptacji. Wyrazem trendu ku gospodarce bez granic były np. rozwój Wspólnoty Europejskiej, zjednoczenie Niemiec, „głastnost” i „pierestrojka” w Rosji oraz ich wpływ na inne kraje wschodnioeuropejskie. Stany Zjednoczone i Kanada zlikwidowały istniejące między nimi bariery handlowe, a Meksyk i inne kraje leżące dalej na południe mogą dołączyć do nowej strefy ekonomicznej. Japonia i Korea oraz inne kraje wschodnio-azjatyckie, takie jak Singapur i Tajwan, a być może także Chiny (zwłaszcza po wchłonięciu Hongkongu) mogą utworzyć nowy geograficzny region gospodarczy. Przewiduje się, że również inne regiony: Indie, Azja Środkowowschodnia i Afryka, mogą scalać się gospodarczo.

W chwili obecnej i w przewidywalnej przyszłości żadna firma nie może pozwolić sobie na lekceważenie tego wymiaru międzynarodowego. Nazwą nowej gry stała się „konkurencja”. Porter wskazywał, że organizacja chcąca utrzymać przewagę konkurencyjną musi być zaangażowana w doskonalenie się, innowację i zmianę. Wśród trudnych do naśladowania przez konkurentów atutów firmy znajdują się przede wszystkim lepsze zasoby ludzkie oraz kwalifikacje techniczne. Pracowników należy rekrutować troskliwie i z myślą o stałym, a nie doraźnym zatrudnieniu; trzeba w nich widzieć źródło stałej poprawy produktywności firmy oraz stale szkolić, wspierając tym samym przewagę konkurencyjną w jej bardziej wyrafinowanych aspektach. Czołowi konkurenci powinni być dla firmy punktem odniesienia i czynnikiem motywacyjnym, a obdarzeni wizją liderzy muszą tworzyć w firmie atmosferę, w której zmiana jest zarówno rzeczą normalną, jak i oczekiwaną.

Analiza i ocena działalności sektora MSP w opolskim

Wstęp 2

Rozdział I. Małe i średnie przedsiębiorstwa wobec procesów integracji gospodarki światowej 5
1.1. Wyodrębnienie małej i średniej przedsiębiorczości z klasyfikacji podmiotów gospodarczych 5
1.2. Klasyfikacja kompetencji małych i średnich przedsiębiorców 9
1.3. Statystyka małych i średnich przedsiębiorstw 14
1.4. Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 18

Rozdział II. Małe i średnie przedsiębiorstwa jako podmiot sprawczy regionalnej przedsiębiorczości 23
2.1. Zarządzanie przez przedsiębiorczość małymi i średnimi przedsiębiorstwami 23
2.2. Przedsiębiorczość w strategii rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw 29
2.3. Potrzeby szkoleniowe małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie wyzwalania przedsiębiorczości w regionie 32
2.4. Formy wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw 37

Rozdział III. Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorców w województwie opolskim 47
3.1. Historia i położenie województwa 47
3.2. Gospodarka i finanse województwa 51
3.2.1. Budżet i majątek 52
3.2.2. Strategia rozwoju 55
3.3. Analiza potencjału małych i średnich przedsiębiorstw 59
3.4. Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości a rozwój województwa 64
3.5. Bariery rozwoju sektora MSP w województwie opolskim 68

Zakończenie 74
Bibliografia 78
Spis tabel 82
Spis rysunków 83

naliza i ocena metodologii badania zdolności kredytowej klientów instytucjonalnych

WSTĘP 4

ROZDZIAŁ I. DZIAŁALNOŚĆ KREDYTOWA BANKU 6
1.1. Kredyty bankowe i ich funkcje 6
1.2. Rodzaje kredytów bankowych 10
1.3. Formy kredytowania działalności bieżącej 17
1.3.1. Kredyty w rachunku bieżącym 17
1.3.2. Kredyty w rachunku kredytowym 19
1.3.3. Kredyty dyskontowe 22
1.3.4. Kredyty akceptacyjne 23
1.3.5. Usługi Factoringowe 24

ROZDZIAŁ II. ISTOTA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ I RYZYKA KREDYTOWEGO 26
2.1. Natura i źródła ryzyka kredytowego 26
2.2. Sterowanie ryzykiem kredytowym 32
2.3. Ocena zdolności kredytowej – pojęcie, zasady, kryteria, zakres 37
2.4. Źródła i narzędzia pozyskiwania informacji o kredytobiorcach 42

ROZDZIAŁ III. SYSTEM OCENY ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANKU BPH S.A. 49
3.1. Istota zdolności kredytowej i podstawowe zasady jej analizy 49
3.2. Wniosek o kredyt i źródła informacji do oceny zdolności kredytowej 55
3.3. Ocena formalnoprawna zdolności kredytowej 56
3.4. Ocena merytoryczna zdolności kredytowej 58

ROZDZIAŁ IV. ANALIZA PRZEDSIĘBIOROSTWA WILBO S.A. DLA POTRZEB OCENY RYZYKA KREDYTOWEGO 70
4.1. Ogólna charakterystyka analizowanego przedsiębiorstwa 70
4.2. Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji o sytuacji finansowej 72
4.3. Ocena formalnoprawna zdolności kredytowej przedsiębiorstwa 75
4.4. Ocena merytoryczna zdolności kredytowej przedsiębiorstwa 78

ZAKOŃCZENIE 89
BIBLIOGRAFIA 91
SPIS RYSUNKÓW 95
SPIS WYKRESÓW 96
SPIS TABEL 97

Analiza funkcjonowania rynku turystycznego miasta Kołobrzeg

Wstęp 2

Rozdział I. Specyfika rynku usług turystycznych i jego elementy 4
1.1. Pojęcie i funkcje rynku 4
1.3. Rynek usług turystycznych a rynek dóbr materialnych 7
1.4. Cechy rynku turystycznego 14
1.5. Wybrane cechy rynku turystycznego strefy nadmorskiej 17

Rozdział II. Czynniki rozwoju turystyki 26
2.1. Czas wolny a turystyka 26
2.2. Inne czynniki rozwoju współczesnej turystyki 30

Rozdział III. Podaż dóbr i usług turystycznych miasta 35
3.1. Walory turystyczne 35
3.2. Zagospodarowanie turystyczne 40
3.3. Ważne produkty turystyczne 51

Zakończenie 57
Bibliografia 59
Spis tabel i rysunków 62

Wstęp

Rosnąca popularność wyjazdów turystycznych jako formy spędzania czasu wolnego przyczynia się do stałego wzrostu liczby turystów. Tendencja ta nie ulega istotnym zmianom nawet pod wpływem takich zjawisk, jak zamachy terrorystyczne czy katastrofy przyrodnicze, które przyczyniają się do krótkotrwałych wahań w liczbie osób wyjeżdżających, silniej oddziałują zaś na zachowania turystów, wybierane formy wypoczynku czy docelowe miejsca wyjazdów. Wynika to z faktu, że turystyka stała się jednym z głównych elementów współczesnego stylu życia, a jednocześnie przyjęła funkcję jednego z wyznaczników jego poziomu. Powoduje to stałe zapotrzebowanie na realizację wyjazdów turystycznych i ciągłe zwiększanie oczekiwań z nim związanych, skutkujące mnożeniem i różnicowaniem potrzeb turystów.

Podczas wszystkich działań, których efektem jest wyjazd turystyczny, zaczynając od momentu jego planowania, przez przygotowanie, realizację i powrót, turysta odczuwa konieczność zaspokojenia wielu potrzeb związanych z wyjazdem. Część z nich musi być zaspokojona przez turystę samodzielnie, większość zaś wymaga zaangażowania podmiotów turystycznych. Świadczenie usług na rzecz turysty jest konieczne zarówno w przypadku, gdy turysta decyduje się na wykupienie imprezy w biurze turystycznym, jak i gdy samodzielnie organizuje i realizuje podróż turystyczną, gdyż wtedy także potrzebuje noclegu czy informacji. Wszelkie formy świadczeń na rzecz turysty, związane z realizacją wyjazdu turystycznego mieszczą się w sektorze rynku turystycznego. Jest to pojęcie bardzo szerokie, ponieważ w jego skład wchodzą nie tylko usługi typowo turystyczne, bezpośrednio związane z uczestnictwem w wyjeździe, ale także usługi wtórnie związane z wyjazdem czy wynikające jedynie z indywidualnych potrzeb turystów.

Rynek turystyczny ze względu na swoją różnorodność rozwija się bardzo dynamicznie. Znaczenie obsługi turystycznej w gospodarce turystycznej jest coraz większe, gdyż zapotrzebowanie na nią stale rośnie, nawet w sytuacji, gdy liczba turystów nie wzrasta lub gdy maleje. Dodatkowo jej konsekwencje ekonomiczne i pozaekonomiczne są identyfikowane nie tylko w regionach recepcji turystycznej, ale również w regionach emisji turystycznej i tranzytowych.

Celem pracy jest analiza funkcjonowania rynku turystycznego w Kołobrzegu stanowiąca treść niniejszego opracowania.

Treść pracy została ujęta w trzech rozdziałach, z których każdy obejmuje określony temat.

W rozdziale pierwszym przedstawiono ogólną specyfikę rynku usług turystycznych oraz jego elementy. Następnie przybliżono pojecie i funkcje rynku. W dalszej części rozdziału omówiono takie zagadnienia jak rynek usług turystycznych a rynek dóbr materialnych, cechy rynku turystycznego oraz wybrane cechy rynku turystycznego strefy nadmorskiej.

W rozdziale drugim scharakteryzowano czynniki rozwoju turystyki. Następnie porównano pojęcia czasu wolnego z turystyką oraz przedstawiono inne czynniki rozwoju współczesnej turystyki.

Rozdział trzeci został poświęcony podaży dóbr i usług turystycznych miasta. Treścią tego rozdziału są walory turystyczne, zagospodarowanie turystyczne oraz ważne produkty turystyczne.

Praca została napisana w oparciu o dostępną literaturę fachową, raporty i artykuły zamieszczone w prasie i w Internecie.

Analiza funduszy inwestycyjnych jako forma lokowania oszczędności gospodarstw domowych

Wstęp 2

Rozdział I. Formy lokowania oszczędności przez gospodarstwa domowe 4
1.1. Pojęcie i istota gospodarstw domowych 4
1.2. Potrzeby gospodarstw domowych i środki ich zaspokajania 12
1.3. Inwestycje jako sposób lokowania oszczędności 15
1.4. Dostępne formy inwestycji gospodarstw domowych w Polsce 20

Rozdział II. Fundusze inwestycyjnych na polskim rynku finansowym 26
2.1. Pojęcie i funkcję rynku finansowego 26
2.2. Fundusze inwestycyjne jako instrumenty rynku finansowego 34
2.3. Podstawy prawne funkcjonowania funduszy inwestycyjnych w Polsce 38
2.4. Rozwój i struktura podmiotowa rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce 42

Rozdział III. Funkcjonowanie funduszy inwestycyjnych 45
3.1. Podmioty zaangażowane w funkcjonowanie funduszu inwestycyjnego 45
3.2. Uczestnicy i tytuły uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym 48
3.3. Rodzaje funduszy inwestycyjnych 53
3.4. Wady i zalety inwestowania w fundusze inwestycyjne 57

Rozdział IV. Analiza funduszy inwestycyjnych Amplico TFI 64
4.1. Ogólna charakterystyka Amplico TFI 64
4.2. Analiza FIO Pieniężnego 64
4.3. Analiza FIO Obligacji 67
4.4. Analiza FIO Aktywnej Alokacji 69
4.5. Analiza FIO Stabilnego Wzrostu 71
4.6. Analiza FIO Zrównoważony Nowa Europa 74
4.7. Analiza FIO Akcji 77
4.8. Analiza FIO Małych i Średnich Spółek 80

Zakończenie 84
Bibliografia 86
Spis rysunków 90
Spis tabel 91
Spis wykresów 92

Analiza finansowa pizzerii

Wstęp 2

Cel i zakres 3

Rozdział 1 Podstawy teoretyczne rachunkowości 4
1.1 Zarys historii rachunkowości 4
1.2 Pojęcie, funkcje i metody rachunkowości 5
1.3 Rachunkowość finansowa 9
1.4 Pojęcie i geneza rachunkowości zarządczej 10
1.5 Rachunkowość zarządcza, a rachunkowość finansowa 12

Rozdział 2 Analiza fundamentalna 15
2.1 Ogólna charakterystyka analizy fundamentalnej 15
2.2 Analiza otoczenia przedsiębiorstwa 16
2.3 Analiza finansowa 21
2.3.1 Analiza sprawozdań finansowych 21
2.3.1.1 Analiza rachunku zysków i strat 22
2.3.1.2 Analiza bilansu 23
2.3.2 Analiza wskaźnikowa 25

Rozdział 3 Analiza finansowa pizzerii X 30
3.1 Ogólna charakterystyka pizzerii X 30
3.2 Analiza bilansu 31
3.3 Analiza rachunku zysków i strat 37
3.4 Analiza wskaźnikowa 39
3.5 Analiza otoczenia przedsiębiorstwa 43
3.6 Analiza SWOT 45
3.7 Ocena kondycji finansowej spółki 47

Zakończenie 51
Bibliografia 53
Spis tabel 56
Spis wykresów 57

Cel i zakres

Celem pracy jest zbadanie za pomocą analizy finansowej kondycji finansowej pizzerii X. W tym celu przeprowadzono wiele analiz, wśród których należy wskazać analizę wstępną bilansu i rachunku zysków i strat oraz analizę wskaźnikową. Na podstawie licznych badań dokonano oceny kondycji finansowej analizowanej spółki. Praca składa się z trzech rozdziałów.

Rozdział pierwszy ukazuje rozważania teoretyczne z zakresu rachunkowości. Na wstępie tego rozdziału przedstawiono rys historyczny rachunkowości. Następnie zdefiniowano pojęcie rachunkowości oraz przedstawiono jej funkcje i metody. W dalszej części rozdziału omówiono zagadnienie rachunkowości finansowej i zarządczej oraz przyrównano je do siebie.

Rozdział drugi ukazuje istotę analizy fundamentalnej. Rozważania rozpoczęto od ogólnego scharakteryzowania analizy fundamentalnej. Następnie omówiono analizę otoczenia przedsiębiorstwa oraz analizę finansową z uwzględnieniem analizy sprawozdań finansowych oraz analizy wskaźnikowej.

Rozdział trzeci ukazuje analizę finansową pizzerii X. Na wstępie badań dokonano ogólnej charakterystyki badanej spółki. Następnie przeprowadzono analizę wstępną bilansu oraz rachunku zysków i strat a także analizę wskaźnikową, analizę otoczenia przedsiębiorstwa oraz analizę SWOT. Pod koniec rozdziału trzeciego dokonano oceny kondycji finansowej badanej pizzerii X. Wszystkich analiz dokonano na podstawie dokumentów i sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa Pizzeria X.

Analiza finansowa jako metoda oceny sytuacji finansowej

Wstęp 2

Rozdział 1. Teoretyczne aspekty analizy ekonomiczno-finansowej 4
1.1. Istota, przedmiot i zakres analizy ekonomiczno-finansowej 4
1.2. Rodzaje analiz oraz metody ich prowadzenia 7
1.3. Źródła wykorzystywane w analizie ekonomiczno-finansowej 12
1.4. Użyteczność wniosków płynących z analiz 14

Rozdział 2. Charakterystyka przedsiębiorstwa HSW Zakład Zespołów Mechanicznych
Sp. z o.o. 16
2.1. Historia rozwoju badanego przedsiębiorstwa 16
2.2. Struktura organizacyjna 16
2.3. Przedmiot działalności badanego przedsiębiorstwa 19
2.4. Pozycja przedsiębiorstwa na rynku 22

Rozdział 3. Ocena kondycji finansowej badanego przedsiębiorstwa 24
3.1. Analiza wstępna 24
3.1.1. Analiza struktury i dynamiki bilansu 24
3.1.2. Analiza struktury i dynamiki rachunku zysków i strat 27
3.2. Analiza wskaźnikowa 30
3.2.1. Istota analizy wskaźnikowej 30
3.2.2.Analiza rentowności 31
3.2.3. Analiza płynności 34
3.2.4. Ocena sprawności działania 37
3.3.5. Analiza zadłużenia 41
3.3. Wnioski z analizy 43

Zakończenie 45
Bibliografia 47
Spis rysunków, tabel i wykresów 49

Wstęp

Współczesne zarządzanie przedsiębiorstwem jest nieustannym procesem podejmowania i realizacji różnorodnych decyzji. Niektóre z nich dotyczą spraw bieżącego funkcjonowania przedsiębiorstwa, inne z kolei mają charakter strategiczny i rozstrzygają o rozwoju przedsiębiorstwa w przyszłości. Podjęcie nawet najmniejszej decyzji jest zawsze złożonym procesem, obarczonym dużym ryzykiem. Ryzyko to występuje szczególnie w gospodarce rynkowej, w której komplikują się zewnętrzne warunki funkcjonowania przedsiębiorstwa. W celu zminimalizowania wpływu ryzyka na podejmowane decyzje, warto mieć zapewniony szybki dostęp do informacji oraz umieć je odpowiednio przetwarzać i oceniać.

Jednym z ważnych narzędzi ułatwiających podejmowanie trafnych decyzji w przedsiębiorstwie jest analiza finansowa. Zajmuje się ona badaniem i oceną efektywności działalności przedsiębiorstwa oraz jego sytuacją majątkową i finansową. Analiza finansowa staje się przedsiębiorstwu przydatna nie tylko do poprawnej interpretacji liczb zawartych w sprawozdaniu finansowym, lecz przede wszystkim do lepszego wykorzystania zasobów, poprawy wyników działalności, sprostania potrzebom rynku i oczekiwaniom właścicieli. Analiza finansowa powinna ułatwić podjęcie decyzji zapewniających efektywny rozwój przedsiębiorstwa w przyszłości.

Informacja finansowa ma doniosłe znaczenie w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, zarówno w bieżącej, jak i przede wszystkim długookresowej działalności. Umiejętność przeprowadzania właściwej merytorycznie i metodycznie oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa jest jedną z najistotniejszych przesłanek nowoczesnego zarządzania. Ważna jest nie tylko znajomość procedur badawczych, ale także poprawna ocena otrzymanych rezultatów. Stąd podstawowym celem niniejszej pracy była wszechstronna i kompleksowa ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa zagrożonego upadłością. Istotą pracy było objaśnienie podstaw analizy finansowej oraz jej wykorzystanie w celu oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa Huty Stalowa Wola – Zakład Zespołów Mechanicznych.

Praca składa się z trzech rozdziałów.

W rozdziale pierwszym ukazano teoretyczne aspekty analizy ekonomiczno-finansowej. Na wstępie omówiono istotę, przedmiot i zakres analizy ekonomiczno finansowej. Następnie przedstawiono rodzaje analiz oraz metody ich prowadzenia. Omówiono także źródła wykorzystywane w analizie ekonomiczno-finansowej oraz użyteczność wniosków płynących z analiz.

W rozdziale drugim dokonano charakterystyki przedsiębiorstwa HSW Zakład Zespołów Mechanicznych Sp. z o.o. Prezentację spółki rozpoczęto od ukazania historii rozwoju badanego przedsiębiorstwa. Następnie przedstawiono strukturę organizacyjną oraz przedmiot działalności badanego przedsiębiorstwa. Pod koniec rozdziału przedstawiono pozycję badanego przedsiębiorstwa na rynku.

W rozdziale trzecim dokonano oceny kondycji finansowej badanego przedsiębiorstwa. W badaniach przeprowadzono analizę wstępną bilansu oraz rachunku zysków i strat. Przeprowadzono także analizę wskaźnikową z uwzględnieniem wskaźników rentowności, płynności, sprawności działania oraz zadłużenia. Pod koniec analizy sformułowano odpowiednie wnioski z przeprowadzonych badań.

Praca została napisana w oparciu o dostępną literaturę przedmiotu, raporty i artykuły zamieszczone w prasie i w internecie oraz w oparciu o aktualne akty normatywne i prawne. Ponadto w pracy wykorzystano materiały wewnętrzne przedsiębiorstwa Huta Stalowa Wola – Zakład Zespołów Mechanicznych Sp. z o.o. pochodzące m. in. ze sprawozdania finansowego.