Archiwum autora: pracedyplomowe

Public Relations banku na przykładzie banku PEKAO S.A.

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ 1 PUBLIC RELATIONS JAKO ELEMENT STRATEGII MARKETINGOWEJ BANKU 5
1.1. Public relations i jego początki 5
1.2. Istota public relations 6
1.3. Rola i cele public relations 8
ROZDZIAŁ 2 CHARAKTERYSTYKA INSTRUMENTÓW PUBLIC RELATIONS STOSOWANYCH W MARKETINGU BANKOWYM 14
2.1. Analiza stosowanej praktyki marketingowej w bankach 15
2.2. Proces komunikacji z klientem na rynku usługi bankowej 20
2.3. Środki public relations i ich wykorzystanie w marketingu bankowym 25
ROZDZIAŁ 3 STRATEGIA PUBLIC RELATIONS I JEJ EFEKTY NA PRZYKŁADZIE BANKU PEKAO S.A. 37
3.1. Miejsce public relations w strategii promocji Banku PEKAO S.A. 37
3.2. Charakterystyka działań z zakresu public relations stosowanych przez Bank PEKAO S.A. 39
3.3. Ocena skuteczności strategii public relations w Banku PEKAO S.A. 44
ZAKOŃCZENIE 50
BIBLIOGRAFIA 53

Pozycja rynkowa firmy

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. ROLA I ZNACZENIE POZYCJI RYNKOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

1.1. Istota pozycji rynkowej przedsiębiorstwa
1.2. Metody pomiaru pozycji rynkowej
1.3. Pojęcie jednostek strategicznych przedsiębiorstwa
1.4. Zarządzanie przez jakość a pozycja rynkowa przedsiębiorstwa

ROZDZIAŁ II. CHARAKTERYSTYKA RYNKU SPOŻYWCZEGO
W POLSCE

2.1. Rynek spożywczy w Polsce
2.2. Narzędzia marketingowe stosowane w branży spożywczej
2.3. Perspektywy rozwoju branży spożywczej

ROZDZIAŁ III. PREZENTACJA PSS ”SPOŁEM” W JELENIEJ GÓRZE

3.1. Historia powstania oraz stan prawny
3.2. Struktura organizacyjna oraz poziom zatrudnienia
3.3. Przedmiot i zakres działania
3.4. Analiza sprzedaży
3.5. Działania PSS Społem w zakresie poprawy jakości

ROZDZIAŁ IV. ANALIZA POZYCJI RYNKOWEJ PSS „SPOŁEM”
W JELENIEJ GÓRZE

4.1. Misja PSS „Społem” w rynku
4.2. Analiza portfelowa pozycji rynkowej
4.3. Ustalanie strategii marketingowej
4.4. Analiza SWOT
4.5. Ocena działań i perspektywy działania Spółdzielni

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA

Pozapłacowe motywowanie pracowników

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ 1. TEORETYCZNE ASPEKTY MOTYWACJI PRACOWNIKÓW 6
1.1. Pojecie, istota i znaczenie motywacji 6
1.2. Wybrane modele motywowania 13
1.3. Teorie motywacji 17
1.3.1. Teoria potrzeb A. Maslowa 17
1.3.2. Dwuczynnikowa teoria motywacji F. Herzberga 18
1.3.3. Teoria osiągnięć D. McClellanda 19
1.3.4. Teorie treści 21
1.3.5. Teorie procesu 22
1.3.6. Teorie wzmocnienia B.F. Skinnera 23
1.4. Rodzaje środków motywacyjnych 24
ROZDZIAŁ 2. MOTYWACJA POZAPŁACOWA 29
2.1. Świadczenia socjalne 29
2.2. Gratyfikacje 35
2.3. Dokształcanie i doskonalenie kwalifikacji zatrudnionych 39
2.4. Pozostałe możliwości pozametrialnego motywowania pracowników 43
ROZDZIAŁ 3. WSPÓŁCZESNE PODEJŚCIE DO POZAPŁACOWEGO MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW 57
3.1. Na świecie 57
3.2. W Polsce 65
3.3. System motywacyjny w firmie Miejskie Zakłady Autobusowe w Warszawie 70
3.3.1. Charakterystyka firmy Komunikacja Miejska jako podmiotu gospodarczego 70
3.3.2. Zasób ludzki firmy 73
3.3.3. Firma Miejskie Zakłady Autobusowe w Warszawie jako miejsce badań nad pozapłacowymi formami motywowania pracowników 75
ROZDZIAŁ 4. PROPOZYCJE ZMIAN W POZAPŁACOWYM SYSTEMIE MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW 83
4.1 Wnioski wynikające z badań. 83
4.2. Projekt systemu pozapłacowego motywowania pracowników Komunikacji Miejskiej. 92
4.3. Sposoby motywowania. 98
ZAKOŃCZENIE 105
BIBLIOGRAFIA 107
SPIS RYSUNKÓW 111
SPIS TABEL 112
ANEKS 113

Powstawanie i działalność korporacji DHL na rynku usług kurierskich

Wstęp 5
Rozdział 1. Charakterystyka fuzji 7
1.1. Pojęcie fuzji 7
1.2. Znaczenie fuzji 15
1.3. Główne typy fuzji 16
1.4. Fuzja jako proces integracji działań przedsiębiorstw 20
Rozdział 2. Charakterystyka firmy DHL 27
2.1. Historia przedsiębiorstwa 27
2.2. Struktura organizacyjna 30
2.3. Misja i cele 34
2.4. Oferta firmy 36
2.5. Udział DHL w światowym rynku usług kurierskich 39
Rozdział 3. Łączenie się firm na podstawie przedsiębiorstwa DHL 45
3.1. Fuzja DHL 45
3.2. Fuzje i przejęcia w branży transportowej 49
Zakończenie 65
Bibliografia 69
Spis tabel 71
Spis rysunków 73

Potencjał walorów turystycznych Krynicy Górskiej

WSTĘP 3
Rozdział I. Walory krajoznawcze i ich wpływ na ruch turystyczny 6
1.1. Pojecie waloru krajoznawczego. 8
1.2. Struktura przestrzenna walorów krajoznawczych. 14
1.3. Podstawowe elementy zagospodarowania turystycznego miejscowości krajoznawczych. 17
1.4. Atrakcyjność turystyczna miejscowości krajoznawczych. 23
1.4.1. Pojecie atrakcyjności turystycznej i krajoznawczej. 23
1.4.2. Elementy i czynniki decydujące o atrakcyjności i rozmiarach ruchu turystycznego w miejscowościach krajoznawczych. 24
Rozdział II. Funkcje turystyczne miejscowości 35
2.1. Pojęcie i wpływ regionu turystycznego na sposób jego zagospodarowania 35
2.2.Usługi turystyczne a wykorzystanie zasobów 43
2.3.Kryteria jakości usług turystycznych 47
Rozdział III. Walory turystyczne gminy Krynica Górska 52
3.1 Położenie i krajobraz 52
3.2 Dostępność komunikacyjna 54
3.3 Rys historyczny gminy 58
3.4 Miejsce turystyki w strategii rozwoju gminy 59
Rozdział IV. Atrakcje turystyczne oferowane przez gminę 65
4.1. Walory krajoznawcze, kulturowe, turystyczne gminy 65
4.1.1. Środowisko przyrodnicze 66
4.1.2. Obiekty archeologiczne 70
4.1.3. Zabytki urbanistyki i architektury 71
4.1.7. Ośrodki sportowe 72
4.2. Baza noclegowa 74
4.2.1. Sanatoria 74
4.2.2. Domy wczasowe 75
4.2.3. Hotele i pensjonaty 75
4.2.4. Kwatery prywatne 76
4.1.4. Upamiętnione miejsca historyczne 76
4.1.5. Muzea, archiwa, zbiory 77
4.1.6. Obiekty i ośrodki kultury ludowej 78
4.3. Szlaki piesze 79
ZAKOŃCZENIE 82
BIBLIOGRAFIA 88
SPIS FOTOGRAFII 91

Potencjał agroturystyczny Podlasia

Wstęp 2
Rozdział 1. Historia agroturystyki w Europie 3
1.1. Geneza agroturystyki 3
1.2. Historia polskiej agroturystyki 8
Rozdział 2. Agroturystyka, czyli, co i gdzie zobaczyć na Podlasiu 15
2.1. Naturalny krajobraz 15
Rozdział 3. Kultura i sztuka na terenach wiejskich Podlasia 20
3.1. Kowalstwo, garncarstwo i tkactwo – poznać zanikające rzemiosła 22
3.2. Rzeźba i łyżkarstwo – poznać niecodzienną sztukę 25
Rozdział 4. Obiekty budownictwa ludowego na Podlasiu 29
4.1. Zabudowania sakralne w Kruszynianach, Bohonikach i Supraślu. 29
Rozdział 5. Potencjał rozwojowy agroturystyki w regionie 33
5.1. Czynniki sprzyjające rozwojowi 33
5.2. Czynniki ograniczające rozwój 36
5.3. Kształcenia i szkolenia dla właścicieli gospodarstw 37
5.4. Korzyści dla społeczności lokalnej 40
5.5. Współpraca z Stowarzyszeniem Agroturystycznym 42
5.5.1. Statut Stowarzyszenia 42
Rozdział 6. Wdrażanie programów usług agroturystycznych na Podlasiu 44
6.1. Możliwość zaistnienia nowych usług 44
6.2. Szanse na uruchomienie nowych usług 48
6.3. Promocja i sprzedaż usług 51
6.4. Wnioski dotyczące skuteczności wprowadzania usług agroturystycznych na Podlasiu 55
Rozdział 7. Agroturystyka w zjednoczonej Europie – nowe możliwości dla polskiej wsi 62
7.1. Unia Europejska – europejskie wzory dla polskiej agroturystyki 62
Zakończenie 74
Bibliografia 75

Pośrednicy ubezpieczeniowi

Wstęp 3
ROZDZIAŁ 1. CHARAKTERYSTYKA POŚREDNICTWA UBEZPIECZENIOWEGO W UBEZPIECZENIACH NA ŻYCIE 5
1.1. Rys historyczny pośrednictwa ubezpieczeniowego w Polsce 5
1.2. Waga pośrednictwa w ubezpieczeniach na życie 17
1.3. Prawne regulacje pośrednictwa ubezpieczeniowego w Polsce 31
ROZDZIAŁ 2. PRAWNE REGULACJE POŚREDNICTWA UBEZPIECZENIOWEGO W POLSCE 38
2.1. Regulacje prawne pośrednictwa ubezpieczeniowego do roku 1939 38
2.2. Regulacje prawne pośrednictwa ubezpieczeniowego od 1949 do 1984 39
2.3. Regulacje prawne pośrednictwa ubezpieczeniowego od 1984 do 1990 40
2.4. Regulacje pośrednictwa w ustawie o działalności ubezpieczeniowej z 28 lipca 1990 roku 41
2.5. Odrębna regulacja w ustawie z dnia 22 maja 2003 roku 42
ROZDZIAŁ 3. AGENT UBEZPIECZENIOWY JAKO REPREZENTANT INTERESÓW KLIENTA 60
3.1. Pojęcie i status prawny agenta ubezpieczeniowego 60
3.2. Czynności związane z uzyskaniem statusu agenta 66
3.3. Pozycja agenta na rynku ubezpieczeniowym 70
3.4. Umowa agencyjna i pełnomocnictwo 73
3.5. System motywacji agentów ubezpieczeniowych 76
3.6. Udział agenta w ogólnej składce przypisanej brutto 79
Zakończenie 82
Bibliografia 85
Spis rysunków 90
Spis tabel 91

Porównanie walorów przyrodniczych

Wstęp 3
1. Charakterystyka Wdeckiego Parku Krajobrazowego. 4
1.1.Położenie Wdeckiego Parku Krajobrazowego. 4
1.2. Charakterystyka krajobrazu Wdeckiego Parku Krajobrazowego. 6
2. Charakterystyka Zespołu Parków Chełmińskiego i Nadwiślańskiego. 7
2.1. Geneza powstania Zespołu Parków. 7
2.2. Położenie i charakterystyka. 7
2.3. Flora i fauna Parku. 11
3. Porównanie walorów przyrodniczych, turystycznych oraz gospodarki we Wdeckim Parku Krajobrazowym oraz Zespole Parków Krajobrazowych Chełmińskim i Nadwiślańskim. 14
3.1. Porównanie walorów turystycznych. 14
3.2. Porównanie walorów przyrodniczych. 18
3.3. Porównanie gospodarki. 27
Wnioski końcowe 31
Bibliografia 33
Spis tabel i rysunków 34

Polskie małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej – szanse i zagrożenia

WSTĘP 3
Rozdział 1 Sektor MSP w polskiej gospodarce rynkowej 5
1.1. Ogólna charakterystyka sektora MSP w Polsce 5
1.2. Regulacje prawne działalności sektora MSP w Polsce 14
1.3. Polityka państwa na rzecz wspierania sektora MSP 19
1.4. Źródła finansowania polskiego sektora MSP 23
1.5. Narzędzia wspierania polskiego sektora MSP 29
Rozdział 2 Charakterystyka sektora MSP w Unii Europejskiej 37
2.1. Podstawowe przyczyny integracji ekonomicznej w Unii Europejskiej 37
2.2. Unia Europejska a gospodarka światowa 44
2.3. Bezpośrednie inwestycje a przepływ kapitału w warunkach wspólnego rynku 49
2.4. Efekty ekonomiczne utworzenia wspólnego rynku 55
Rozdział 3 Szanse i zagrożenia dla polskiego sektora MSP w Unii Europejskiej 58
3.1. Unia Walutowa 58
3.2. Unia Celna 65
3.3. Polityka ochrony konkurencji 71
3.4. Fundusze unijne dla sektora MSP 79
Rozdział 4 Polski sektor MSP w Unii Europejskiej – case study 88
4.1.Charakterystyka działalności przedsiębiorstwa ABG S.A. jak reprezentanta polskiego sektora MSP 88
4.2. Prezentacja wyników działalności firmy ABG S.A. 93
4.3. Szanse i zagrożenia dla firmy ABG S.A. na tle polskiego sektora MSP 96
4.4. Szanse i zagrożenia dla firmy ABG S.A. w warunkach Unii Europejskiej 99
ZAKOŃCZENIE 104
BIBLIOGRAFIA 105
SPIS TABEL, SCHEMATÓW I WYKRESÓW 107

Polska polityka celna

Wstęp 3
Rozdział 1.
Polityka celna Unii Europejskiej 4
1.1. Powstanie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej 4
1.2. Geneza i istota unii celnej 12
1.3. Wspólna polityka handlowa i finansowa 19
Rozdział 2.
Charakterystyka prawa celnego w aspekcie przystąpienia Polski do UE 27
2.1. Pojęcie i rodzaje ceł 27
2.2. Geneza prawa celnego obowiązującego w Polsce 32
Rozdział 3.
Dostosowanie polskiego prawa celnego do wymogów UE 51
Zakończenie 61
Bibliografia 62