Archiwum autora: pracedyplomowe

Ocena finansowo-ekonomiczna przedsiębiorstwa

Wstęp 3
Rozdział I. Metodyka finansowo – ekonomicznej oceny przedsiębiorstw 4
1.1. Analiza ekonomiczna i finansowa 4
1.2. Sprawozdawczość finansowa jako podstawowe narzędzie oceny przedsiębiorstw 6
1.2.1. Bilans jako podstawowe sprawozdanie finansowe 7
1.2.2. Rachunek wyników 8
1.2.3. Rachunek przepływów pieniężnych 9
1.3. Wstępna ocena sprawozdawczości finansowej 11
1.4. Analiza wskaźnikowa 12
Rozdział II. Prezentacja Iławskich Zakładów Drobiarskich Ekodrob S.A. 15
2.1. Historia działalności 15
2.2. Oferta produktowa 17
2.3. Wyniki finansowe 19
2.4. Prezentacja sprawozdawczości finansowej 20
Rozdział III. Ocena finansowo – ekonomiczna Iławskich Zakładów Drobiarskich Ekodrob S.A. 25
3.1. Wstępna ocena sprawozdawczości finansowej 25
3.1.1. Bilans 25
3.1.2. Rachunek wyników 27
3.1.3. Rachunek przepływów pieniężnych 29
3.2. Wskaźnikowa ocena sprawozdawczości finansowej 31
3.2.1. Analiza płynności finansowej 31
3.2.3. Analiza rentowności 33
3.2.4. Analiza sprawności działania przedsiębiorstwa 34
3.3. Wnioski 35
Streszczenie 36
Zakończenie 37
Bibliografia 38

Ocena efektywności rekrutacji w przedsiębiorstwie

Wstęp 3
Rozdział 1. Znaczenie zarządzania zasobami ludzkimi 5
1.1. Zarządzanie zasobami ludzkimi jako strategia rozwoju firmy 5
1.2. Problematyka ZZL a aktualna sytuacja rynkowa 8
1.3. Najważniejsze zadania ZZL w obliczu konkurencji rynkowej 10
1.4. Rola funkcji personalnej w zarządzaniu zasobami ludzkimi 13
1.5. Aktualne modele ról zarządzania zasobami ludzkimi 18
Rozdział 2. Proces rekrutacji i selekcji w zarządzaniu zasobami ludzkimi 24
2.1 Pojęcie rekrutacji i selekcji pracowników 24
2.1.1. Rola i skuteczność rekrutacji a motywacja pracowników 25
2.2. Etapy i metody rekrutacji 27
2.2.1. Planowanie zasobów ludzkich 28
2.2.2. Przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych 30
2.2.3.Testy psychologiczne 32
2.2.4. Wprowadzenie pracowników do organizacji 34
2.3. Etapy selekcji 35
2.2.1.Określanie wymagań 36
2.2.2.Wydzielenie (outsourcing)rekrutacji 36
2.2.3.Metody selekcji 39
2.2.4.Referencje i oferty 40
Rozdział 3. Charakterystyka firmy „X” 44
3.1. Przedmiot działalności firmy 44
3.2. Aktualna pozycja firmy na rynku firm rekrutacyjnych 49
3.3. Sytuacja firmy a projekty zmian 52
Rozdział 4. Analiza procesu rekrutacji przez firmę „X” 58
4.1 Zasady rekrutacji i metody selekcji przyszłych pracowników wg standardów „X” 58
4.2. Etapy rekrutacji 61
4.2.1. Zbieranie i weryfikacja informacji 61
4.2.2. Dobór i ocena kandydatów w „X” 64
4.3. Rekrutacja w „X” a ogólne tendencje światowe 68
4.4. Koncepcja „X”- skuteczność i zasadność 70
4.4.1. Fluktuacja kandydatów 70
4.4.2 Trafność założeń koncepcji 72
4.5. Ocena rekrutacji w Firmie „X” 73
Wnioski i rekomendacje 75
Bibliografia 78
Spis tabel i rysunków 80

Istota sprawozdawczości finansowej (zagadnienia teoretyczne)

rozdział pracy dyplomowej

Rozdział I. Istota sprawozdawczości finansowej (zagadnienia teoretyczne) 3
1.1. Pojęcie, cel, cechy i funkcje sprawozdawczości finansowej 3
1.2. Pojęcie, zakres oraz zasady rachunkowości stosowane przy sporządzaniu sprawozdania finansowego 6
1.3. Ogólna charakterystyka elementów sprawozdania finansowego 14
1.4. Odbiorcy informacji pochodzących z rocznego sprawozdania finansowego i ich potrzeby informacyjne 19

Znaczenie lasów w ochronie środowiska na przykładzie regionu bieszczadzkiego

praca dyplomowa z ekologii

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I ISTOTA OCHRONY ŚRODOWISKA 4
1.1. Polityka ekologiczna i jej postawy 4
1.2. Idea polityki zrównoważonego rozwoju 9
1.3. Europejska polityka ekologiczna 14
1.4. Społeczny ruch ekologiczny czynnikiem ochrony środowiska 19
ROZDZIAŁ II LASY I ICH MIEJSCE W PROCESIE OCHRONY ŚRODOWISKA 26
2.1. Las jako system przyrodniczy i gospodarczy 26
2.2. Czynniki warunkujące stabilność lasu 34
2.3. Oddziaływanie współczesnej gospodarki leśnej na środowisko leśne 37
2.4. Krajowy program zwiększania lesistości kraju jako instrument ochrony środowiska 40
2.4.1. Możliwości i potrzeby zwiększania lesistości 41
2.4.2. Kryteria zwiększania lesistości kraju 43
2.4.3. Determinanty zalesień 44
ROZDZIAŁ III ZNACZENIE LASÓW W REGIONIE BIESZCZADZKIM 47
3.1. Charakterystyka regionu bieszczadzkiego 47
3.2. Waloryzacja lasów górskich 49
3.3. Wpływ zmian w środowisku leśnym na środowisko przyrodnicze 55
3.4. Rola lasów bieszczadzkich w utrzymaniu równowagi ekologicznej 59
ZAKOŃCZENIE 64
BIBLIOGRAFIA 66
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 69

Wychowanie dziecka do pracowitości

Wstęp 3
Rozdział I. Wychowanie dziecka do pracowitości w świetle literatury przedmiotu 5
1.1. Wychowanie do pracowitości w literaturze fachowej 5
1.2. Wychowanie do pracowitości w świetle prawa 10
1.3. Analizy podstawowych terminów /pojęć/ z zakresu wychowania do pracowitości 13
1.4. Analiza i ocena dorobku naukowego w dziedzinie wychowania do pracowitości 20
1.5. Wstępna charakterystyka wyników badań własnych oraz analiza wykorzystanej literatury 25
Rozdział II. Środowisko wychowawcze a wychowanie do pracowitości 28
2.1. Człowiek wytworem społeczeństwa 28
2.2. Zmienność celów i treści wychowania 31
2.3. Społeczeństwo wychowujące 33
2.4. System wychowawczy 36
2.4.1. Poznanie środowiska wychowawczego 39
2.4.2. Indywidualne warunki środowiska dziecka 42
2.4.3. Poznawcze postępowanie badawcze 43
2.5. Wychowanie do pracowitości 46
Rozdział III. Metodologia badań własnych 50
3.1. Przedmiot i cel badań 50
3.2. Problemy i hipotezy badawcze 53
3.3. Metody, techniki, i narzędzia badawcze 59
3.4. Organizacja terenu badań 61
3.5. Dobór i charakterystyka badanej grupy 62
3.6. Organizacja i przebieg badań 64
Rozdział IV. Analiza badań własnych 67
4.1. Wyniki badań 67
4.2. Zrealizowane cele badawcze 79
4.3. Stopień weryfikacji przyjętych hipotez 81
4.4. Wnioski i podsumowanie badań 81
4.5. Postulaty 83
Zakończenie 85
Bibliografia 87
Spis rysunków 90
Aneks 91

Rola doradztwa zawodowego w przygotowaniu do wyboru zawodu

Wstęp 3
Rozdział I. Istota i zakres doradztwa zawodowego 5
1.1. Pojęcie doradztwa zawodowego 5
1.2. Historia doradztwa zawodowego w Polsce 11
1.3. Cele i zadania doradcy zawodowego w szkole 16
Rozdział II. Metodyka i organizacja badan własnych 20
2.1. Przedmiot i cel badan 20
2.2. Problemy i hipotezy badawcze 21
2.3. Metody techniki i narzędzia badan 22
2.4. Teren, zakres i organizacja badan 24
Rozdział III. Analiza badań własnych 26
Zakończenie 44
Bibliografia 46
Spis wykresów 48
Aneks 50

Ocena polityki transportowej Polski – członka Unii Europejskiej

Wstęp
Rozdzial I. Polityka transportowa państwa
1. Polityka transportowa – wiadomosci wstepne
2. Cele i zasady polityki transportowej
3. Narzedzia polityki transportowej
4. Instytucje polityki transportowej
Rozdział II. Funkcjonowanie transportu w Polsce
1. Charakterystyka transportu w Polsce
2. Infrastruktura transportu w Polsce
2.1. Transport kołowy
2.2. Linie kolejowe
3.3. Transport morski
2.4. Transport lotniczy
2.5. Żegluga śródlądowa
2.6. Transport przesyłowy
2.7. Transport rurociągowy
3. Przewozy ładunków i pasażerów w Polsce
4. Organizacja i funkcjonowanie polityki transportowej w Polsce
Rozdział III. Polska polityka transportowa wobec a postanowienia Unii Europejskiej
1. Transport w procesie negocjacyjnym Polski z UE
2. Instytucje finansowe wspierające politykę transportową Polski
3. Fundusze strukturalne Unii Europejskiej
4. Biała Księga oraz inne polskie dokumenty opisujące kierunki rozwoju polityki transportowej
Rozdział IV. Założenia polskiej polityki transportowej
1. Założenia polityki transportowej na najbliższe lata
2. Zmiany w poszczególnych gałęziach transportu
2.1. Transport samochodowy
2.2. Transport kolejowy
2.3. Transport lotniczy
2.4. Transport morski
3. Transport kombinowany (łączony)
4. Rozwój transportu pasażerskiego
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i wykresów

Nurkowanie jako forma turystyki kwalifikowanej w Polsce

Wstęp 1
Rozdział I. Nurkowanie jako forma turystyki kwalifikowanej 4
1.1. Analiza literatury przedmiotu 4
1.2. Historia nurkowania na świecie 8
1.3. Historia nurkowania w Polsce 13
Rozdział II. Nurkowanie swobodną formą aktywności ruchowej 21
2.1. Ogólna charakterystyka 21
2.2. Sprzęt i wyposażenie 22
2.2.1. Budowa 22
2.2.2. Wyposażenie dodatkowe 26
2.3. Prawo nurkowe 27
2.3.1. Ubezpieczenie 27
2.3.2. Licencje 27
2.4. Sprawność psychofizyczna a trening 32
2.5. Hydrorologia 34
2.6. Techniki i formy 35
2.7. Wypadki i sytuacje niebezpieczne 38
Rozdział III. Federacje i szkoły nurkowania 42
Rozdział IV. Wpływ nurkowania na wartości społeczne 49
Rozdział V. Metodologia badań własnych 63
5.1. Cel, problem i hipotezy badawcze 63
5.2. Metody, techniki i narzędzia badawcze 67
5.3. Charakterystyka narzędzia badawczego i badanych 68
Rozdział VI. Analiza wyników badań 73
Rozdział VII. Wnioski 80
Podsumowanie 84
Bibliografia 85
Spis tabel, rysunków, zdjęć i wykresów 88
Załączniki 90

Ocena efektywności działania usług hotelarskich na przykładzie Hotelu Sheraton w Warszawie

Wstęp 3
Rozdział I. Charakterystyka obiektu hotelarsko – gastronomicznego na przykładzie hotelu Sheraton Warsaw Hotel and Towers 5
1.1.Turystyka a hotelarstwo i gastronomia 5
1.2. Historia rozwoju hotelarstwa i sieci hoteli Sheraton 7
1.3. Struktura organizacyjna działalności hotelarskiej 12
1.4. Organizacja i struktura gastronomii hotelowej 16
1.4.1. Organizacja pracy i obowiązki pracowników 17
1.4.2. Współpraca gastronomii z innymi komórkami 21
Rozdział II. Efektywność działania usług hotelarskich 23
2.1. Czynniki determinujące efektywność funkcjonowania hotelu 23
2.2. Znaczenie jakości usług dla efektywnego działania obiektu hotelarskiego 30
2.2.1. Czynniki determinujące poziom jakości usług hotelarskich 30
2.2.2. Metody oddziaływania na jakość usług hotelarskich 32
2.2.3. Koszty jakości a efektywność działania hotelu 36
2.3. Programy użytkowe i oferty usługowo- handlowe hotelu 38
2.3.1. Programy użytkowe 38
2.3.2. Oferty usługowo- handlowe 41
2.3.3. Znaczenie otoczenia i środowiska naturalnego 45
Rozdział III. Metody uzyskiwania efektywności w Hotelu Sheraton w Warszawie 47
3.1. Wpływ poziomu wyposażenia i jakości obsługi na efektywność działania Hotelu Sheraton 47
3.1.1. Poziom wyposażenia hotelu 47
3.1.2. Jakość obsługi gości 51
3.1.3. Polityka i odpowiedzialność personelu 55
3.2. Rozwiązania zwiększające efektywność działalności hotelarskiej 59
3.2.1. Szkolenia pracowników Hotelu Sheraton 59
3.2.2. System ocen pracowniczych 61
3.2.3. Badania opinii gości 63
3.2.4. Rozszerzenie zakresu działania hotelu 64
Zakończenie 67
Bibliografia 69
Spis tabel i schematów 71

Nowoczesne techniki motywowania pracowników

Wstęp 2
Rozdział I. Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami w Polsce i Unii Europejskiej 3
1.1.Pojęcie i cele zarządzania 3
1.2. Funkcje i znaczenie zarządzania 11
1.3. Sektor MSP w polskiej gospodarce rynkowej 17
1.4. Rola małych i średnich przedsiębiorstw w krajach Unii Europejskiej 21
Rozdział II. Narzędzia i środki motywacji 27
2.1. Czynniki pobudzania motywacji 27
2.2. Instrumenty oddziaływania motywacyjnego 30
2.2.1. Materialne systemy motywowania 30
2.2.2. Niematerialne systemy wynagradzania 39
Rozdział III. Najnowsze światowe metody motywowania pracowników 50
3.1. Najnowsze metody motywowania 50
3.2. Weryfikacja użyteczności procedur motywowania 60
3.3. Wpływ i efektywność nowoczesnych metod motywowania na zarządzanie przedsiębiorstwem 64
Zakończenie 70
Bibliografia 71
Spis tabel i schematów 74