Archiwum autora: pracedyplomowe

Leasing jako forma finansowania przedsiębiorstwa

Wstęp 2

Rozdział 1. Leasing jako forma finansowania działalności gospodarczej 4
1.1. Źródła finansowania działalności gospodarczej 4
1.2. Pojęcie i przedmiot leasingu 16
1.3. Rodzaje leasingu 18

Rozdział 2. Leasing w rachunkowości leasingobiorcy 23
2.1. Warunki umów leasingowych 23
2.2. Księgowe ujęcie umów leasingu operacyjnego 29
2.3. Księgowe ujęcie umów leasingu finansowego 33

Rozdział III. Leasing jako alternatywna forma kredytowania inwestycji 42
3.1. Koszt inwestycji finansowanej w formie leasingu 42
3.2. Porównanie leasingu z kredytem bankowym 51
3.3. Zalety i wady leasingu 54

Zakończenie 60
Bibliografia 63
Spis schematów 66

Wstęp

Leasing to zjawisko postrzegane w aspekcie ekonomiczno-prawno–organizacyjnym, funkcjonujące na szeroką skalę w gospodarce rynkowej, jako jeden z instrumentów finansowania inwestycji oraz w węższym zakresie w podmiotach gospodarczych, gdzie służy on przede wszystkim pozyskaniu składników majątku dla celów bieżącej działalności. Leasing można umiejscowić jako usługę na rynku kapitałowym, gdzie finansowane są inwestycje przedsiębiorstw. W państwach wysoko rozwiniętych stanowi on powszechnie stosowaną formę obrotu gospodarczego od ponad ćwierćwiecza. Od kilku lat wzrasta zainteresowanie leasingiem w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, w tym również w Polsce.

Z leasingiem wiązało się w ostatnich latach wiele nieporozumień, głównie z uwagi na brak regulacji prawnej leasingu, przez ponad dziesięć lat jego egzystencji na polskim rynku. Konflikty leasingobiorców z urzędami skarbowymi oraz przykre konsekwencje kwestionowania poprawności kontraktów zniechęcały wielu potencjalnych klientów do korzystania z leasingu. Ponadto mimo szumu wokół leasingu wiele osób nie do końca rozumie na czym polega ta forma finansowania działalności gospodarczej. Wśród inwestorów krążą czasami różne mity na jego temat, jego opłacalności i zagrożeń z nim związanych, które nie mają odbicia w rzeczywistości. Opinie o leasingu mają często charakter skrajny, tj. przecenia się zalety leasingu, nie dostrzegając wad lub odwrotnie.

Problematyka leasingu doczekała się na świecie bogatej literatury, licznych opracowań naukowych w ostatnim ćwierćwieczu. W Polsce piśmiennictwo na temat leasingu pozostaje wciąż ubogie. Prezentowane w literaturze tematu poglądy na temat natury leasingu skupiają się najczęściej na prawnych aspektach jego wykorzystania, pomijając inne, równie ważne przyczyny sięgania po leasing przez potencjalnych inwestorów. Niniejsza publikacja ma za zadanie zaprezentować wpływ różnych czynników: prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych na efektywność tej formy finansowania. Ich analiza, także w przekroju czasowym, pozwoli na zidentyfikowanie czynników otoczenia, które sprzyjały rozwojowi leasingu, powodowały i powodują, że jest on wybierany oraz takich, które hamują rozwój zjawiska. Oczywiście analizowane czynniki nie są jedynymi, kształtującymi oblicze polskiego leasingu, z pewnością jednak mają one najbardziej znaczący wpływ na jego zarówno dotychczasowy, jak i przy szły rozwój.

W niniejszej pracy podjęto próbę ukazania istoty leasingu jako alternatywnej formy finansowania inwestycji. Taki też był zasadniczy cel opracowania.

Praca składa się z trzech rozdziałów.

Rozdział pierwszy to leasing jako forma finansowania działalności gospodarczej: źródła finansowania działalności gospodarczej, pojęcie i przedmiot leasingu, rodzaje leasingu.

Rozdział drugi to leasing w rachunkowości leasingobiorcy: warunki umów leasingowych, księgowe ujęcie umów leasingu operacyjnego, księgowe ujęcie umów leasingu finansowego.

Rozdział trzeci to leasing jako alternatywna forma kredytowania inwestycji: koszt inwestycji finansowanej w formie leasingu, porównanie leasingu z kredytem bankowym oraz zalety i wady leasingu.

Całość opracowania powstała w oparciu o literaturę fachową, artykuły prasowe, akty prawne oraz źródła ze stron WWW.

Kulturotwórcza funkcja menadżera w organizacji gospodarczej Orange Polska S.A.

Wstęp 2

Rozdział I. Kultura organizacji 4
1.1. Pojęcie i istota kultury a kultura w organizacji 4
1.2. Poziomy kultury organizacyjnej 13
1.3. Funkcje i uwarunkowania kultury organizacyjnej 16
1.4. Profile kultury organizacyjnej 19
1.5. Kultura organizacyjna a style kierowania 23

Rozdział II. Człowiek w procesie zarządzania 28
2.1. Istota natury ludzkiej w organizacji 28
2.2. Człowiek w koncepcji behawiorystycznej 31
2.3. Członek organizacji w ujęciu psychodynamicznym 34
2.4. Idealizacja człowieka w psychologii humanistycznej 36
2.5. Model człowieka w koncepcji poznawczej 42

Rozdział III. Potencjał kierowniczy w organizacji 46
3.1. Przywództwo jako próba ukierunkowanego oddziaływania społecznego 46
3.2. Proces oddziaływania i warunki jego pomyślności 51
3.3. Potencjały oddziaływania (społeczne postawy władzy) 52
3.4. Aspekty socjologiczne zasad zarządzania 54
3.5. Metody zarządzania skierowane na poprawę stosunków międzyludzkich 57

Rozdział IV. Kierowanie zespołem 68
4.1. Założenia koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi 68
4.2. Kierowanie zespołem 72
4.3. Role i zadania kierownika 74
4.4. Typy kierowników 77
4.5. Rodzaje aktywności kierowniczej 80
4.6. Koszty partycypacji 82
4.7. Style kierowania 85

Rozdział V. Kulturotwórcza funkcja menadżera w przedsiębiorstwie Orange Polska S.A. 89
5.1. Ogólna charakterystyka Firmy 89
5.2. Filozofia zarządzania przyjęta w Firmie 94
5.3. Koncepcja przywództwa w Firmie 97
5.4. Podsumowanie i wnioski 99

Zakończenie 101
Bibliografia 103
Spis rysunków 106

Wstęp

Obserwowane w ostatnich latach zainteresowanie problematyką zarządzania ludźmi w organizacji powoduje, iż rośnie zapotrzebowanie na specjalistyczną wiedzę w tej dziedzinie zarządzania. Coraz więcej osób odpowiedzialnych za zarządzanie różnymi instytucjami uświadamia sobie fakt, iż ludzie w nich zatrudnieni tworzą zasób wiedzy, umiejętności i zdolności, którego jakość i wykorzystanie są ważnym czynnikiem przetrwania i rozwoju firmy w otoczeniu rynkowym. Zasoby ludzkie organizacji mogą być oczywiście zarówno barierą jak i źródłem jej sukcesu. Nie zmienia to jednak faktu, iż tradycyjne podejście do zarządzania ludźmi w organizacji, które w uproszczeniu można określić jako administrowanie dokumentacją personalną stało się przeżytkiem i zastępowane jest podejściem, w którym funkcja personalna traktowana jest jako pełnowartościowa dziedzina zarządzania, praktykowana nie tylko na poziomie operacyjnym ale również w wymiarze strategicznym. Tak rozumiane zarządzanie ludźmi w organizacji wymaga m.in. profesjonalizacji działań ze strony wszystkich aktorów uczestniczących w tym procesie, do których zaliczyć należy kierownictwo firmy, specjalistów do spraw personalnych, menedżerów liniowych i samych pracowników. Warunkiem profesjonalizacji jest posiadanie odpowiedniej wiedzy fachowej, którą można uzyskać poprzez studia literatury przedmiotu oraz rozwiązywanie konkretnych problemów praktycznych.

W niniejszej pracy podjęto próbę ukazania istoty kulturotwórczej funkcji menadżera w organizacji gospodarczej. Celem zasadniczym pracy było ukazanie etapów kształtowania partnerstwa w organizacji na przykładzie Orange Polska S.A.

Praca składa się z pięciu rozdziałów:

Rozdział pierwszy to kultura organizacji: pojęcie i istota kultury a kultura w organizacji, poziomy kultury organizacyjnej, funkcje i uwarunkowania kultury organizacyjnej, profile kultury organizacyjnej oraz kultura organizacyjna a style kierowania.

Rozdział drugi to: człowiek w procesie zarządzania, istota natury ludzkiej w organizacji, człowiek w koncepcji behawiorystycznej, członek organizacji w ujęciu psychodynamicznym, idealizacja człowieka w psychologii humanistycznej oraz model człowieka w koncepcji poznawczej.

Rozdział trzeci to potencjał kierowniczy w organizacji: przywództwo jako próba ukierunkowanego oddziaływania społecznego, proces oddziaływania i warunki jego pomyślności, potencjały oddziaływania (społeczne postawy władzy), aspekty socjologiczne zasad zarządzania oraz metody zarządzania skierowane na poprawę stosunków międzyludzkich.

Rozdział czwarty to kierowanie zespołem: założenia koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi, kierowanie zespołem, role i zadania kierownika, typy kierowników, rodzaje aktywności kierowniczej, koszty partycypacji, style kierowania.

Rozdział piaty to kulturotwórcza funkcja menadżera w Orange Polska S.A.: ogólna charakterystyka Firmy, filozofia zarządzania przyjęta w Firmie, koncepcja przywództwa w Firmie, podsumowanie i wnioski.

Całość opracowania powstała w oparciu o literaturę fachowa, artykuły prasowe, akty prawne oraz źródła ze stron WWW i materiały wewnętrzne Orange Polska S.A.

Kształtowanie wizerunku jednostki samorządu terytorialnego

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PUBLIC RELATIONS 4
1.1. Istota i funkcje public relations 4
1.2. Historia public relations 9
1.3. Zakres działań public relations 15
1.4. Komunikacja a public relations 19

ROZDZIAŁ II. RÓŻNE ASPEKTY KSZTAŁTOWANIA WIZERUNKU W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 25
2.1. Wizerunek a tożsamość 25
2.2. Misja 33
2.3. Wizja 38
2.4. Znaczenie badań dla budowy wizerunku 40

ROZDZIAŁ III. KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU GMINY KOZIENICE NA PODSTAWIE PRACY URZĘDU GMINY 46
3.1. Ogólna charakterystyka gminy Kozienice 46
3.2. Czynniki kształtujące kulturę obsługi w Urzędzie Gminy Kozienice oraz problemy w obsłudze interesanta 52
3.3. Badanie ankietowe wizerunku Urzędu Gminy Kozienice oraz jakości obsługi interesantów 55
3.4. Możliwości poprawy kultury obsługi interesantów w Urzędzie Gminy Kozienice 60

ZAKOŃCZENIE 67
BIBLIOGRAFIA 69
SPIS ZDJĘĆ 72
SPIS WYKRESÓW 73
SPIS TABEL 74
SPIS RYSUNKÓW 75
ANEKS 76

WSTĘP

Polska administracja państwowa i samorządowa znajduje się pod wpływem przemian. Pojawiają się nowe problemy, zmagania z konkurencją – wszystko to wymaga od urzędników wiedzy i autorytetu. Najlepsze gminy korzystają z doświadczeń biznesu, dbają o wizerunek, marketing, pytają mieszkańców o ich potrzeby. Zwycięzcy w wyborach, osoby zaufania publicznego stosują zasady public relations, aby zyskać przychylność wyborców i podnieść prestiż urzędu. Zmiany oznaczają, że nie wystarczy wypełniać przepisy prawa. Administracji, na równi z przedsiębiorcami, potrzebny jest program i konsekwencja, prowadzące do odrobienia zaniedbań minionych lat. Już nie wystarczy rzetelnie wypełniać obowiązki. Teraz przyszedł czas na rozwój, nowe pomysły prowadzące do sukcesu, zabieganie o aprobatę społeczną i współpracę z mieszkańcami. Brak inicjatywy w tym kierunku ogranicza szanse regionu (miasta), jego rozwój i może doprowadzić do pogarszania warunków życia lokalnych społeczności, przegrywających z sąsiednimi gminami lub konkurencją zagraniczną. Rozwój gminy możliwy jest również za pomocą działań public relations, którego nazwa wywodzi się z promocji masowej, jako element promocji-mix, obecnie coraz częściej jest uważany za samodzielną dyscyplinę. Najczęściej bywa interpretowany jako tworzenie dobrych relacji między organizacją a społeczeństwem. Typowy public relations obejmuje kreowanie, promowanie i podtrzymywanie pozytywnego wizerunku, opinii o uczciwości i dobrej woli. Organizacje non-profit nie działające dla zysku, także administracja publiczna, w promocji opierają się przede wszystkim na public relations. Działalność public relations i jej rezultaty, to nic innego, jak właśnie zapewnianie wyższego poziomu rozwoju administracji, w sposób specyficzny, bo uwarunkowany dobrą komunikacją, dbaniem o dobrą opinię i współdziałaniem z ludnością.

Celem pracy jest zaprezentowanie zagadnienia kształtowania wizerunku jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Kozienice.

Praca składa się z trzech rozdziałów.

W pierwszym rozdziale zawarta jest ogólna charakterystyka public relations, a więc: istota i funkcje public relations, historia public relations, zakres działań public relations oraz komunikacja a public relations.

W drugim rozdziale przedstawione są różne aspekty kształtowania wizerunku w administracji publicznej, a więc: wizerunek a tożsamość, misja, wizja oraz znaczenie badań dla budowy wizerunku.

W trzecim rozdziale zaprezentowane jest kształtowanie wizerunku gminy Kozienice na podstawie pracy Urzędu Gminy, a więc: ogólna charakterystyka gminy Kozienice, czynniki kształtujące kulturę obsługi w Urzędzie Gminy Kozienice oraz problemy w obsłudze interesanta, badanie ankietowe wizerunku Urzędu Gminy Kozienice oraz jakości obsługi interesantów, możliwości poprawy kultury obsługi interesantów w Urzędzie Gminy Kozienice.

Administracja publiczna, a zwłaszcza jednostki samorządu terytorialnego (JST) nie mogą prawidłowo funkcjonować bez określenia wizji rozwoju terenów przez nie administrowanych, opracowanie której wymaga bazowania na wynikach starannie przeprowadzonej analizy SWOT. Dokładne rozpoznanie warunków funkcjonowania oraz posiadanych zasobów umożliwia prawidłowe sformułowanie celów oraz ustalenie optymalnego scenariusza rozwoju. Nie mniej istotna jest rola JST w tworzeniu warunków dla aktywności gospodarczej na administrowanych przez nie terenach. Proces transformacji systemowej w Polsce, pogłębiony reformą administracyjną, spowodował zmianę sposobu zarządzania państwem, jego regionami oraz społecznościami lokalnymi. Organy administracji publicznej (zarówno rządowej jak i samorządowej), pragnąc zaspokoić oczekiwania obywateli, zmuszone są postrzegać społeczeństwo poprzez pryzmat jego potrzeb. Zmiany zachodzące w działalności społeczno-gospodarczej bezpośrednio wpływają na zjawiska rynkowe, skłaniając pracowników administracji publicznej do poszukiwania skutecznych sposobów działania w sferze obsługi rynku, podporządkowanych zaspokajaniu i celowemu kształtowaniu potrzeb społecznych. Forma i zasięg oddziaływania poszczególnych szczebli administracji publicznej są zróżnicowane i uzależnione od przyznanych im kompetencji. Dlatego też dla organów administracji państwowej kluczowym zagadnieniem jest podejmowanie prawidłowych decyzji, a jest to możliwe tylko w warunkach posiadania jak najdokładniejszych informacji.

Kształtowanie marki handlowej na przykładzie marek luksusowych

Wstęp 4

Rozdział I. Istota marek handlowych 6
1.1. Pojęcie i geneza marek handlowych 6
1.2. Rodzaje marek handlowych 12
1.3. Tworzenie marki handlowej 18
1.4. Siła marki handlowej 21

Rozdział II. Wpływ marki handlowej na decyzje zakupu 25
2.1. Marka handlowa a postępowanie nabywców 25
2.2. Istota i modele zachowań nabywczych 28
2.2.1. Rola czynników kulturowych 30
2.2.2. Rola czynników społecznych 32
2.2.3. Rola czynników osobistych 34
2.2.4. Rola czynników psychologicznych 36
2.3. Lojalność klientów wobec marki 39

Rozdział III. Marka jako ważny element strategii X Sp. z o.o. 47
3.1. Geneza, rozwój i charakterystyka przedsiębiorstwa 47
3.2. Struktura działalności X Sp. z o.o. 50
3.3. Otoczenie dalsze i bliższe – rynek produktów luksusowych w Polsce 53
3.4. Analiza konkurencji w sektorze optycznym 58
3.5. Analiza SWOT firmy 64
3.6. Ogólna ocena kondycji X Sp. z o.o. na rynku 67

Rozdział IV. Proponowane zmiany elementów strategii X Sp. z o.o. 71
4.1. Analiza strategii w X Sp. z o.o. 71
4.1.1. Analiza zarządzania 71
4.1.2. Analiza produkcji 72
4.1.3. Analiza sprzedaży i dystrybucji 72
4.1.4. Ocena realizowanej strategii 73
4.2. Proponowane zmiany elementów strategii X Sp. z o.o. 74

Zakończenie 83
Bibliografia 85
Spis rysunków 87
Spis tabel 88

Wstęp

Rynek dóbr luksusowych, jest dość specyficznym rynkiem i godnym poświecenia mu uwagi. Obecnie w Polsce obserwujmy jego rozwój. Produkty luksusowe adresowane do wąskiej grupy najzamożniejszych nabywców utrzymują wysokie tempo sprzedaży nawet w czasach stagnacji ekonomicznej i są powszechnie uważane za odporne na wahania koniunktury. Atrakcyjność rynku dóbr luksusowych polega również na tym, że wraz z rosnącą zamożnością społeczeństw obserwujemy znaczną demokratyzację dostępu do tego typu dóbr. Produkty uważane kiedyś za ekskluzywne (drogie perfumy, markowe ubrania, 5-gwiazdkowe hotele) stają się dostępne dla znacznie szerszej bazy konsumentów.

Poznanie mechanizmu kierującego popytem na dobra luksusowe ma kluczowe znaczenie dla kreatorów marek luksusowych. Marka luksusowa to coś więcej niż produkt, to zbiór wyobrażeń tworzących unikatową symbolikę marki. Właśnie umiejętność kreowania i podtrzymywania tej symboliki, a nie wartości użytkowe i doskonałość produktu, przyczyniają się do windowania niektórych marek na szczyty elitarności i prestiżu. Potwierdza to zestawienie marek uznanych za najbardziej prestiżowe w swojej kategorii.

Teza pracy brzmiała: Kształtowanie marki luksusowej jest ważnym elementem strategii firmy X Sp. z o.o.

Celem pracy było poznanie mechanizmu kierującego popytem na dobra luksusowe mającego kluczowe znaczenie dla kreatorów marek luksusowych. W pracy podkreślono, że marka luksusowa to coś więcej niż produkt, to zbiór wyobrażeń tworzących unikatową symbolikę marki. Właśnie umiejętność kreowania i podtrzymywania tej symboliki, a nie wartości użytkowe i doskonałość produktu, przyczyniają się do windowania niektórych marek na szczyty elitarności i prestiżu. Potwierdza to zestawienie marek uznanych za najbardziej prestiżowe w swojej kategorii.

Ponadto celami pracy była:

  • charakterystyka rynku dóbr luksusowych,
  • metody zarządzania sprzedażą na rynku dóbr luksusowych,
  • dbanie o dobre imię marek luksusowych,
  • obserwacje wzrostu sprzedaży na rynku dóbr luksusowych,
  • strategia działania i rozwoju na rynku dóbr luksusowych w kolejnych latach.

W pracy wykorzystano metody badawcze takie jak: wywiady bezpośrednie, wywiady telefoniczne, obserwacje, raporty oraz materiały wewnętrzne uzyskane bezpośrednio z firmy X Sp. z o.o.

Praca składa się z czterech rozdziałów. Dwa pierwsze rozdziały stanowią część teoretyczną, natomiast dwa ostatnie rozdziały to empiryczna część niniejszej pracy.

W rozdziale pierwszym przedstawiono istotę marek handlowych. Rozważania rozpoczęto od zdefiniowania pojęcia marek handlowych oraz od ukazania ich genezy. Następnie omówiono poszczególne rodzaje marek handlowych, z uwzględnieniem marki luksusowej. W rozdziale tym omówiono także procedurę tworzenia marki handlowej oraz przedstawiono siłę marki handlowej.

W rozdziale drugim ukazano wpływ marki handlowej na decyzje zakupu. Na wstępie omówiono markę handlową oraz jej wpływ na postępowanie nabywców. Następnie przedstawiono istotę i modele zachowań nabywczych z uwzględnieniem roli czynników kulturowych, społecznych, osobistych oraz psychologicznych. Pod koniec rozważań teoretycznych poruszono problematykę lojalności klientów wobec marki.

W rozdziale trzecim przedstawiono markę jako ważny element strategii firmy X Sp. z o.o. Rozważania rozpoczęto od ukazania genezy, rozwoju oraz ogólnej charakterystyki przedsiębiorstwa. Następnie przedstawiono strukturę działalności badanego przedsiębiorstwa. Omówiono także otoczenie bliższe i dalsze – rynek dóbr luksusowych w Polsce. W rozdziale tym przeprowadzono także analizę konkurencji w sektorze optycznym oraz analizę SWOT przedsiębiorstwa X Sp. z o. o.

W rozdziale czwartym ukazano proponowane zmiany elementów strategii badanego przedsiębiorstwa. Na wstępie tego rozdziału dokonano ogólnej oceny kondycji X Sp. z o.o. Następnie przeprowadzono analizę strategii w X Sp. z o.o. z uwzględnieniem analizy zarządzania, analizy produkcji oraz analizy sprzedaży i dystrybucji. W ostatniej części niniejszej pracy dokonano analizy proponowanych zmian elementów strategii przedsiębiorstwa X Sp. z o. o.

Praca została napisana w oparciu o dostępną literaturę fachową, raporty i artykuły zamieszczone w prasie i w internecie oraz w oparciu o aktualne akty normatywne i prawne. Ponadto w pracy wykorzystano materiały wewnętrzne przedsiębiorstwa X Sp. z o.o.

Kształtowanie kadry menadżerskiej w korporacji międzynarodowej

Wstęp 2

Rozdział 1. Klasyczne i współczesne koncepcje organizacji 4
1.1. Koncepcje organizacji (definicje, metafory) 4
1.2. Zmiany w definiowaniu otoczenia organizacji 11
1.3. Klasyczne parametry diagnozowania organizacji 16
1.3.1. Centralizacja 16
1.3.2. Hierarchizacja 16
1.3.3. Formalizacja 18
1.3.4. Specjalizacja 20
1.4. Współczesne koncepcje organizacji 21
1.4.1. Organizacje uczące się 21
1.4.2. Organizacje sieciowe 22
1.4.3. Organizacje wirtualne 22
1.4.4. Organizacje fraktalne 23
1.4.5. Organizacje hipertekstowe 24
1.5. Znaczenie technologii informatycznej w organizacji 24

Rozdział 2. Rola menedżera we współczesnej organizacji 27
2.1. Funkcje pracy menedżera 27
2.2. Kompetencje menedżera 30
2.3. Zarządzanie i przywództwo 37
2.4. Pozyskiwanie i rozwijanie kadry menedżerskiej w firmie 40
2.5. Rozwijanie i motywowanie menedżerów 44

Rozdział 3. Metodologiczne aspekty badań własnych 49
3.1. Cel oraz przedmiotowy i podmiotowy zakres badań 49
3.2. Metody prowadzenia badań 52
3.3. Zakres działalności oraz strategia działania badanej korporacji 53
3.4. Poziom i struktura zatrudniania 59

Rozdział 4. Analiza ról kierowniczych w Laboratorium Kosmetycznym Dr Irena Eris SA w perspektywie strategicznych celów organizacji 67
4.1. Identyfikacja struktury organizacyjnej i organizacji pracy 67
4.2. Charakterystyka ról kierowniczych w badanej organizacji 72
4.3. Rozwijanie kompetencji organizacyjnych 74
4.4. Cele, środki oraz efekty motywowania menedżerów 77
4.5. Proponowane kierunki zmian w zakresie kształtowania kadry menedżerskiej 81

Zakończenie 84
Bibliografia 86
Spis wykresów 89
Spis tabel 90
Spis rysunków 91
ANEKS 92

Wstęp

Większość polskich szkoleń koncentruje się głównie na doskonaleniu zawodowym, a jeśli organizuje się szkolenia ogól¬ne, to dotyczą one takich zagadnień jak komunikacja, rozwiązywanie problemów, sposób autoprezentacji, zarządzanie czasem czy umiejętność negocjacji. Kryje się za tym domniemanie, że sukces przedsiębiorstwa gwarantują kompetencje zawodowe oraz umiejętności i techniki zachowania pracowników zajmujących kluczowe stanowiska. Jedna osoba może nauczyć drugą kierowania, że jest to tylko kwestia czasu. Doprowadza to niektórych do przekonania, że ukończenie szkoły biznesu czy udział w seminarium zapewni umiejętność skutecznego prowadzenia innych do sukcesu.

Warto w tym miejscu podkreślić znaczenie kształtowania kadry menedżerskiej w korporacji międzynarodowej, gdyż stanowią oni mechanizm napędowy funkcjonowania firmy.
Kierowanie jest sztuką, która rozwija się i wznosi na coraz wyższe poziomy mistrzostwa. Jest bardziej funkcją charakteru niż umiejętnością, choć oba te czynniki są istotne. Sztuka ta podlega wpływom z zewnątrz, dostosowuje się do realiów, ale przede wszystkim zależy od tego, co znajduje się we wnętrzu osoby, która ją uprawia – jest ekspresją jej charakteru. Stąd sztuki kierowania nie można się nauczyć na seminarium. Liderem nie można stać się też w ciągu jednej nocy po nominacji na kierownicze stanowisko. Są liderzy posiadający cechy charakteru wystarczające, by pociągnąć za sobą innych, ich umiejętności jednak stale się rozwijają podczas ciągłego podejmowania decyzji, zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym. Tym, o co trzeba zadbać w procesie kształtowania liderów, jest zatem przede wszystkim charakter, a potem – rzeczywiście – pewne konkretne umiejętności. Widać tu od razu braki w szkoleniach kadry kierowniczej, które opierają się na doskonaleniu osobowości, czyli manifestowanego, zmiennego zachowania, objawianego często na użytek innych. Charakter, w przeciwieństwie do osobowości, jest zespołem zachowań i odczuć trwalszych, takich, które ujawniają się także wtedy, gdy nikt nas nie widzi i nigdy się nie dowie o naszym zachowaniu. Osobowość, charakter i umiejętności tworzą się na gruncie świadomości. To ona jest podstawą, na której wyrastają dwa ramiona trójkąta będącego nie tylko zawodową ekspresją danego człowieka; decyduje ona także o naszej zdolności kierowania. Świadomość jest umysłową reprezentacją istniejącej rzeczywistości, zbiorem wyobrażeń i przekonań o wszystkim, co w niej zachodzi, sposobem pojmowania człowieka i jego roli we wszechświecie. Wyrastają z niej nasze przekonania, postawy i pragnienia. Jest źródłem naszej autentycznej wiedzy o świecie, ostateczną przyczyną postaw i działania.

Można zdobyć pewne umiejętności bez dotykania świadomości, ale nabywanie nowych cech charakteru bez jej zmiany jest potężnym wyzwaniem. Nawet jeśli zakończy się sukcesem, pochłonie znacznie więcej wysiłku i będzie mniej trwałe niż zmiana charakteru i opanowanie umiejętności, będące wynikiem nowych danych wprowadzonych do świadomości. To zatem, co potrzebne jest liderowi, to właściwa świadomość siebie i świata. Dlatego głównie o tym traktuje ta praca. Podaje także kilka technik i sposobów działania, ale przede wszystkim tworzy nową świadomość, która stanie się podstawą do kształtowania siebie i innych.

Celem pracy jest zaprezentowanie zagadnienia jakim jest kształtowanie kadry menadżerskiej w korporacji międzynarodowej.

Praca składa się z czterech rozdziałów.

W pierwszym rozdziale opisane są klasyczne i współczesne koncepcje organizacji, a więc: koncepcje organizacji (definicje, metafory), zmiany w definiowaniu otoczenia organizacji, klasyczne parametry diagnozowania organizacji, centralizacja, hierarchizacja, formalizacja, specjalizacja, współczesne koncepcje organizacji, organizacje uczące się, organizacje sieciowe, organizacje wirtualne, organizacje fraktalne, organizacje hipertekstowe oraz znaczenie technologii informatycznej w organizacji.

W drugim rozdziale przedstawiona jest rola menedżera we współczesnej organizacji, a więc: funkcje pracy menedżera, kompetencje menedżera, zarządzanie i przywództwo, pozyskiwanie i rozwijanie kadry menedżerskiej w firmie oraz rozwijanie i motywowanie menedżerów.

W trzecim rozdziale zaprezentowane są metodologiczne aspekty badań własnych, a więc: cel oraz przedmiotowy i podmiotowy zakres badań, metody prowadzenia badań, zakres działalności oraz strategia działania badanej korporacji oraz poziom i struktura zatrudniania.

W czwartym rozdziale dokonana jest analiza ról kierowniczych w badanej firmie w perspektywie strategicznych celów organizacji, a więc: identyfikacja struktury organizacyjnej i organizacji pracy, charakterystyka ról kierowniczych w badanej organizacji, rozwijanie kompetencji organizacyjnych, cele, środki oraz efekty motywowania menedżerów oraz proponowane kierunki zmian w zakresie kształtowania kadry menedżerskiej.

Krótkoterminowy rachunek zysków i strat

Wstęp 2

Rozdział 1. Rola zarządzania finansami w przedsiębiorstwie 4
1.1. Istota finansów oraz zarządzania finansami w przedsiębiorstwie 4
1.2. Źródła informacji wykorzystywane w analizie przedsiębiorstwa 8
1.3. Metody analizy finansowej w przedsiębiorstwie 16

Rozdział 2. Rachunek zysków i strat jako źródło informacji zarządczej 23
2.1. Rodzaje sprawozdań okresowych w rachunkowości 23
2.2. Budowa krótkoterminowego rachunku zysków i strat 27
2.3. Metody analizy sprawozdań finansowych 32

Rozdział 3 Analiza krótkoterminowego rachunku zysków i strat na przykładzie przedsiębiorstwa X 41
3.1. Ogólna charakterystyka badanego przedsiębiorstwa 41
3.2. Prezentacja sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa X 44
3.3. Wstępna analiza krótkoterminowego rachunku zysków i strat badanego przedsiębiorstwa 52
3.4. Analiza wskaźnikowa badanego przedsiębiorstwa 54

Zakończenie 63
Bibliografia 65
Spis rysunków 68
Spis tabel 69
Spis wykresów 70
Załączniki 71

Wstęp

Zarządzanie przedsiębiorstwem jest w dzisiejszych czasach nieustannym procesem podejmowania i realizacji różnorodnych decyzji. Niektóre z nich dotyczą spraw bieżącego funkcjonowania przedsiębiorstwa, inne z kolei mają charakter strategiczny i rozstrzygają o rozwoju przedsiębiorstwa w przyszłości. Podjęcie nawet najmniejszej decyzji jest zawsze złożonym procesem, obarczonym dużym ryzykiem. Ryzyko to występuje szczególnie w gospodarce rynkowej, w której komplikują się zewnętrzne warunki funkcjonowania przedsiębiorstwa. W celu zminimalizowania wpływu ryzyka na podejmowane decyzje, warto mieć zapewniony szybki dostęp do informacji oraz umieć je odpowiednio przetwarzać i oceniać.

Jednym z ważnych narzędzi ułatwiających podejmowanie trafnych decyzji w przedsiębiorstwie jest analiza ekonomiczno – finansowa. Zajmuje się ona badaniem i oceną efektywności działalności przedsiębiorstwa oraz jego sytuacją majątkową i finansową. Analiza finansowa staje się przedsiębiorstwu przydatna nie tylko do poprawnej interpretacji liczb zawartych w sprawozdaniu finansowym, lecz przede wszystkim do lepszego wykorzystania zasobów, poprawy wyników działalności, sprostania potrzebom rynku i oczekiwaniom właścicieli. Analiza finansowa powinna ułatwić podjęcie decyzji zapewniających efektywny rozwój przedsiębiorstwa w przyszłości.

Źródłem informacji wykorzystywanych w analizie przedsiębiorstwa są sprawozdania finansowe. Dla każdego przedsiębiorstwa ważnym sprawozdaniem finansowym obok bilansu jest rachunek zysków i strat, a zwłaszcza krótkoterminowy rachunek zysków i strat.

Celem niniejszej pracy jest charakterystyka oraz analiza sprawozdania finansowego jakim jest krótkoterminowy rachunek zysków i strat.

Praca składa się z trzech rozdziałów. Dwa pierwsze rozdziały stanowią rozważania teoretyczne, natomiast rozdział trzeci to empiryczna część niniejszej pracy.

W rozdziale pierwszym ukazano rolę zarządzania finansami w przedsiębiorstwie. Rozważania rozpoczęto od zaprezentowania istoty finansów oraz zarządzania finansami w przedsiębiorstwie. Omówiono pojęcie finansów oraz zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Wskazano także na konieczność posiadania odpowiednich zasobów kapitałowych przy prowadzeniu działalności gospodarczej. W kolejnym podrozdziale przedstawiono źródła informacji wykorzystywane w analizie przedsiębiorstwa. Wśród źródeł informacji przedstawiono materiały wewnętrzne i zewnętrzne wykorzystywane do analizy działalności przedsiębiorstwa. W ostatniej części rozdziału pierwszego omówiono metody analizy w przedsiębiorstwie. Wskazano podstawowy podział metod wykorzystywanych w analizie ekonomiczno-finansowej oraz krótko omówiono każda z nich.

W rozdziale drugim ukazano rachunek zysków i strat jako źródło informacji. Na wstępie tego rozdziału przedstawiono rodzaje sprawozdań okresowych. Zaprezentowano ogólną strukturę sprawozdania finansowego oraz omówiono okresowe sprawozdania finansowe. W kolejnej części rozdziału drugiego ukazano budowę krótkoterminowego rachunku zysków i strat. Zaprezentowano budowę rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym oraz w wariancie kalkulacyjnym. Dokonano także analizy porównawczej obu metod budowy rachunku zysków i strat. Na koniec rozdziału drugiego omówiono metody analizy sprawozdań finansowych. Przedstawiono procedurę przeprowadzania analizy wstępnej struktury i dynamiki rachunku zysków i strat oraz analizy wskaźnikowej.

W rozdziale trzecim przeprowadzono analizę krótkoterminowego rachunku zysków i strat na przykładzie przedsiębiorstwa X. Na wstępie tego rozdziału dokonano prezentacji sprawozdań finansowych analizowanej jednostki. Następnie przeprowadzono wstępną analizę struktury i dynamiki krótkoterminowego rachunku zysków i strat badanego przedsiębiorstwa. W dalszym etapie badań przeprowadzono analizę wskaźnikową przedsiębiorstwa Xoraz wyciągnięto wnioski.

Wszelkie rozważania, analizy i badania przeprowadzone w niniejszej pracy opierały się na o dostępną literaturę przedmiotu, artykuły prasowe oraz raporty zamieszczone w Internecie oraz aktualne akty prawne i normatywne. Ponadto w pracy wykorzystano materiały wewnętrzne przedsiębiorstwa X pochodzące z raportów, sprawozdań okresowych a także z działu księgowości firmy X.

Szkolenia i oceny pracownicze. Doświadczenia Firmy X

Wstęp 2

Rozdział I. Człowiek i jego rozwój w strukturze organizacji 4
1.1. Istota organizacji, przedsiębiorstwa 4
1.2. Miejsce i rola zasobów ludzkich w strukturze organizacji 11
1.3. Szkolenia i ich znaczenie w rozwoju zasobów ludzkich w organizacji 14
1.3.1. Pojęcie szkoleń 14
1.3.2. Rodzaje szkoleń 16
1.3.3. Funkcje szkoleń 18
1.3.4. Znaczenie szkoleń w rozwoju zasobów ludzkich 20

Rozdział II. Metodologia badań własnych 23
2.1. Przedmiot i cel badań 23
2.2. Problemy badawcze i hipotezy 26
2.3. Metody, techniki, narzędzia badawcze 29
2.4. Organizacja i przebieg badań 33

Rozdział III. Szkolenia i oceny pracownicze. Doświadczenia Firmy X 35
3.1. Charakterystyka Firmy X 35
3.1.1. Historia 35
3.1.2. Struktura organizacyjna 36
3.1.3. Zarządzanie zasobami ludzkimi 38
3.2. Wyniki badań własnych 40
3.3. Podsumowanie i wnioski 55

Zakończenie 59
Bibliografia 61
Spis tabel 64
Spis rysunków 65
Spis wykresów 66

ANEKS 1 67
ANEKS 2 71

Wstęp

Współcześnie coraz więcej funkcjonujących na rynku firm coraz wyraźniej zaczęło dostrzegać potrzebę i znaczenie szkoleń. Trend ten nadszedł wraz z nadejściem zmian gospodarczych po roku 1989, kiedy to firmy polskie uczyły się funkcjonowania w nowych warunkach ekonomicznych. Wprawdzie rynek szkoleń rozwijał się już wcześniej, jednak nowa sytuacja polityczna i gospodarcza zwłaszcza rozwój firm prywatnych i przekształcenia własnościowe przyczyniła się do dynamicznego wzrostu zapotrzebowania na szkolenia. Dzisiaj to duży i ciągle rozwijający się obszar działania firm, instytucji prowadzących szkolenia i samych trenerów.

Nieustanne zmiany wymagań wobec pracowników przemysłu i handlu znajdują swe naturalne odzwierciedlenie w pracy działów szkoleń oraz w programach szkoleniowych i rozwojowych. Ludzie, którzy planują, projektują, nadzorują programy, są ich autorami lub zajmują się szkoleniem, zdają sobie oczywiście sprawę, że nowe umiejętności, sposoby działania i procedury wymagają zupełnie nowych programów lub zmiany już istniejących. Jednakże bardzo często zdarza się, że szkolenie jest opracowywane zbyt pospiesznie lub w nieodpowiedni sposób i nie przynosi zamierzonych rezultatów.

Praca składa się z trzech rozdziałów. Rozdział pierwszy stanowi wstęp do dalszych rozważań – jest to teoretyczna część niniejszej pracy. Z kolei dwa kolejne rozdziały to empiryczna część niniejszej pracy.

W rozdziale pierwszym przedstawiono charakterystykę człowieka i jego rozwój w strukturze organizacji. Rozważania rozpoczęto od przybliżenia istoty organizacji, przedsiębiorstwa oraz miejsca i roli zasobów ludzkich w strukturze organizacji. Następnie omówiono szkolenia i ich znaczenie w rozwoju zasobów ludzkich w organizacji, wyszczególniając przy tym pojęcie, rodzaje oraz funkcje szkoleń. Kończąc rozdział ukazano znaczenie szkoleń w rozwoju zasobów ludzkich.

W rozdziale drugim zaprezentowano metodologię badań własnych. Omówiono kolejno przedmiot i cel badań, problemy badawcze oraz przedstawiono hipotezy. Następnie dokonano ogólnej charakterystyki metod, technik i narzędzi badawczych. Pod koniec rozdziału przedstawiono organizację i przebieg badań.

W rozdziale trzecim dokonano analizy szkolenia i ocen pracowniczych na przykładzie doświadczeń firmy X. Rozważania rozpoczęto od przedstawienia charakterystyki firmy X przybliżając jej historię, strukturę organizacyjną oraz zarządzanie zasobami ludzkimi. W końcowej części rozdziału trzeciego ukazano wyniki badań własnych oraz podsumowania i wnioski z przeprowadzonej analizy.

Praca została napisana w oparciu o dostępną literaturę fachową. Ponadto w pracy wykorzystano materiały wewnętrzne badanej firmy X oraz informacje uzyskane na podstawie badania ankietowego.

Parlament a opozycja parlamentarna na przykładzie wybranych państw Unii Europejskiej

Wstęp 2

Rozdział I. Parlament – istota parlamentu we współczesnym państwie 4
1.1. Pojęcie parlamentu 4
1.2. Funkcje parlamentu we współczesnym państwie 14
1.3. Struktura współczesnych parlamentów 19
1.4. Parlament wobec władzy wykonawczej 27

Rozdział II. Parlament a opozycja parlamentarna we Włoszech 31
2.1. Etapy kształtowania się konstytucjonalizmu włoskiego 31
2.2. System partyjny współczesnych Włoch 33
2.3. Charakterystyka włoskiej sceny politycznej przełomu XX i XXI wieku 38
2.4. Problem opozycji parlamentarnej we Włoszech 41

Rozdział III. Opozycja parlamentarna w Niemczech 45
3.1. Bundestag – charakterystyka i struktura 45
3.2. Bundestag jako typ parlamentu pracującego 46
3.1.1.Komisje specjalistyczne Bundestagu 54
3.3. Opozycja parlamentarna w Niemczech 54

Rozdział IV. Miejsce i rola opozycji parlamentarnej w Wielkiej Brytanii i Francji 61
4.1. Parlament i opozycja parlamentarna w Wielkiej Brytanii 61
4.1.1. Brytyjski system partyjny 61
4.1.2. Gabinet cieni 69
4.2. Parlament i opozycja parlamentarna we Francji 78
4.2.1. Francuski system partyjny 78
4.2.2. Opozycja parlamentarna we Francji 81
4.3. Podsumowanie i wnioski 83

Zakończenie 88
Bibliografia 90
Spis tabel 93

Wstęp

Opozycja jest zjawiskiem z obszaru funkcjonowania systemów politycznych. Prace dotyczące tego problemu koncentrują się wokół podstaw prawnych i praktyki politycznej. W latach dziewięćdziesiątych pojawiły się w Polsce liczne rozprawy politologiczne odnoszące się do kwestii funkcjonowania systemu politycznego. Na ten temat opublikowano już wszystko lub prawic wszystko. Pisano o demokracji przedstawicielskiej, podziałach socjopolitycznych. partiach politycznych, „rządach partii” i systemach partyjnych, koalicjach partyjnych, formach partycypacji obywatelskiej, zachowaniach wyborczych, instytucjonalnych uwarunkowaniach procesów decyzyjnych, stosunkach między państwem a grupami interesów itd. Brakowało jednak opracowania porównawczego o demokracji, w którą wpisana jest możliwość uzgadniania interesów między większością a mniejszością, wyrażania sprzeciwu, kontestacji i opozycji jako mechanizmu alternacji władzy.

Zjawisko opozycji jest nierozerwalnie związane z wartościami demokracji liberalnej, a sfera instytucjonalna stwarza najbardziej sprzyjające warunki do ułożenia stabilnych stosunków między większością a mniejszością. Mniejszość, nawet gdy nie ma realnych szans na zdobycie władzy, ma zagwarantowane rzeczywiste uprawnienia, dzięki istniejącym mechanizmom stanowienia równowagi i kontroli. Z ideą tą związane jest integralnie stanowisko o ograniczonych rządach większości w przeciwieństwie do rządu absolutnego. Przekonanie to oparte jest na doktrynie konstytucyjnej, której celem jest łączenie skutecznego i sprawnego rządu z troską o prawa jednostki i mniejszości. Można zatem powiedzieć, że wspólna wszystkim wariantom demokracji liberalnej wiara w konieczność istnienia zorganizowanej opozycji jako instytucji zapewniającej wolny wybór oparta jest na aksjomacie „prawomocności opozycji”. Pojęcie „demokracja” jest nierozerwalnie związane z pojęciem „partia”, które w całej historii zachodniego systemu rządzenia oznacza podział, konflikt lub opozycję w obrębie państwa. Opozycję możemy badać przez pryzmat analizy prawnej, koncentrując się na zagadnieniu obecności w parlamencie, wyborów, prawa wyborczego i reprezentacji. Przy podejściu politologicznym interesować nas będzie głównie jej rola w kontekście systemu partyjnego i kompromisów międzypartyjnych. Nie znaczy to jednak, że będziemy mogli pominąć kontekst instytucjonalny. Fakt. że znaczna część elektoratu każdej ważnej partii politycznej identyfikuje się z jakąś grupą wartości łączonych z innymi partiami, zmusza przywódców partyjnych do czynienia ustępstw na rzecz innych ugrupowań w czasie sprawowania władzy oraz daje im nadzieję na poparcie w czasie pozostawania w opozycji.

Dążenie do zdobycia władzy to rzeczywistość, która kryje się za każdą opozycją polityczną. Sposób, w jaki partie polityczne zdążają do realizacji tego celu, zależy przede wszystkim od ogólnych cech systemu politycznego i określa również, „widoczność” opozycji. Rywalizacja polityczna i uzgadnianie interesów toczą się na wielu różnych obszarach. W systemie demokratycznym największe znaczenie mają parlament i wybory. Układ sił między większością a opozycją w sytuacji idealnej, los ustaw i władzy wykonawczej zależą od rezultatu konfrontacji na tym polu. Jednak w praktyce sytuacja jest o wiele bardziej złożona.

W niniejszej pracy podęto próbę ukazania istoty parlamentu a opozycja parlamentarna na przykładzie wybranych państw Unii Europejskiej. Taki też był zasadniczy cel opracowania.
Rozdział pierwszy to parlament – istota parlamentu we współczesnym państwie: pojęcie parlamentu, funkcje parlamentu we współczesnym państwie, struktura współczesnych parlamentów oraz parlament wobec władzy wykonawczej.

Rozdział drugi to parlament a opozycja parlamentarna we Włoszech: etapy kształtowania się konstytucjonalizmu włoskiego, system partyjny współczesnych Włoch, charakterystyka włoskiej sceny politycznej przełomu XX i XXI wieku oraz problem opozycji parlamentarnej we Włoszech.

Rozdział trzeci to opozycja parlamentarna w Niemczech: Bundestag – charakterystyka i struktura, Bundestag jako typ parlamentu pracującego, komisje specjalistyczne Bundestagu a także opozycja parlamentarna w Niemczech.

Rozdział czwarty to miejsce i rola opozycji parlamentarnej w Wielkiej Brytanii i Francji: parlament i opozycja parlamentarna w Wielkiej Brytanii, brytyjski system partyjny, gabinet cieni, parlament i opozycja parlamentarna we Francji, francuski system partyjny, opozycja parlamentarna we Francji dawniej i dziś oraz podsumowanie i wnioski.
Całość opracowania powstała w oparciu o literaturę fachową, artykuły prasowe, akty prawne oraz źródła ze stron WWW.

Optymalizacja ryzyka kredytowego w polskim sektorze bankowym

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. RYZYKO KREDYTOWE W DZIAŁALNOŚCI BANKU
1. Definicja i istota działania banku 5
2. Charakterystyka sektora bankowego w Polsce 10
3. Pojęcie ryzyka 15
3.1. Definicja ryzyka bankowego 15
3.2. Ryzyko strategiczne i operacyjne 18
3.3. Ryzyko kredytowe – nieodłączny element działalności banku 21
4. Charakteryzacja ryzyka kredytowego 23
4.1. Istota i rodzaje ryzyka kredytowego 23
4.2. Czynniki wpływające na poziom ryzyka kredytowego 28
5. Etapy zarządzania ryzykiem kredytowym 33
5.1. Identyfikacja i pomiar ryzyka 33
5.2. Wybór strategii zarządzania ryzykiem 38
5.3. Kontrola podejmowanych przedsięwzięć 41

ROZDZIAŁ II. NORMY PRAWNE OGRANICZAJĄCE RYZYKO
1. Dywersyfikacja portfela kredytowego banku 42
1.1. Ustawowe limity koncentracji zaangażowania – dywersyfikacja podmiotowa 42
1.2. Dywersyfikacja portfela wg kryteriów nadzoru bankowego 43
2. Wymogi kapitałowe z tytułu ryzyka kredytowego oraz z tytułu przekroczenia limitu koncentracji zaangażowania i limitu dużych zaangażowań 51
2.1. Obliczanie wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego 51
2.2. Obliczanie wymogu kapitałowego z tytułu przekroczenia limitu koncentracji zaangażowań i limitu dużych zaangażowań 53

ROZDZIAŁ III. REZERWY CELOWE NA NALEŻNOŚCI
3.1. Zasady klasyfikacji należności 55
3.2. Zasady tworzenia rezerw celowych 56
3.3. Ryzyko na rezerwy ogólne 58
3.4. Rekomendacje nadzoru finansowego 60

ZAKOŃCZENIE 63
BIBLIOGRAFIA 65
SPIS TABEL 68

WSTĘP

Nasze codzienne doświadczenie potwierdza, że osiąganie założonych celów zawsze jest niepewne. Ciągle towarzyszy nam obawa – u jednych silniejsza, u innych słabsza – że może się nie udać. Zakres tej niepewności jest różny w odmiennych obszarach aktywności. Podstawowa różnica pomiędzy różnymi działaniami polega na różnych uwarunkowaniach rezultatu naszej aktywności. Chodzi o możliwości zdefiniowania charakteru zdarzenia i opisania go w mierzalny sposób. Istotna jest też znajomości zachowań w długim szeregu podobnych, wcześniejszych zdarzeń. Jeśli z podobnymi zdarzeniami mieliśmy do czynienia wiele razy, to doświadczenie podpowiada nam, jaki będzie dalszy ciąg. Dlatego w jednych obszarach jesteśmy w stanie, lub mamy takie poczucie, dość dokładnie przewidzieć rezultat naszych działań, a w innych możliwość taka jest bardzo ograniczona.

W odniesieniu do banków ryzyko bankowe definiowane jest z punktu widzenia celów, którymi są w tym przypadku: optymalny wynik finansowy, bezpieczeństwo oraz płynność. Oczywistym jest fakt, iż w krótkiej perspektywie czasowej cele te bywają bardzo często ze sobą sprzeczne, o czym przekonać się można spoglądając chociażby na instrumenty finansowe, w przypadku których wzrost rentowności pociąga ze sobą zawsze obniżenie prawdopodobieństwa uzyskania świadczenia z nich wynikającego. Jeżeli cele banku rozpatrywane są jednak w wymiarze strategicznym, długookresowym, to zaczynają być w pewnym stopniu ze sobą komplementarne, a ich umiejętne równoważenie pozwala uniknąć sytuacji ewidentnie zagrażających egzystencji banku, do jakich zaliczyć można utratę zdolności do terminowego wywiązywania się ze zobowiązań oraz powstanie strat finansowych pochłaniających fundusze własne, co grozi upadłością banku.

W związku z powyższym celem niniejszej pracy było ukazanie istoty optymalizacji ryzyka kredytowego w polskim sektorze bankowym.

Praca składa się z trzech rozdziałów.

W rozdziale pierwszym ukazano ryzyko kredytowe w działalności banku. Na wstępie zdefiniowano pojęcie banku oraz przedstawiono jego istotę działania. Następnie scharakteryzowano sektor bankowy w Polce. W rozdziale przedstawiono także pojęcie ryzyka. Zdefiniowano ryzyko bankowe, ryzyko strategiczne i operacyjne oraz ryzyko kredytowe jako nieodłączny element działalności banku. Scharakteryzowano także ryzyko kredytowe, ukazano jego istotę, rodzaje oraz czynniki wpływające na poziom ryzyka kredytowego. Przedstawiono również etapy zarządzania ryzykiem kredytowym z uwzględnieniem jego identyfikacji i pomiaru, wyboru strategii zarządzania ryzykiem oraz kontroli podejmowanych przedsięwzięć.

W rozdziale drugim ukazano normy prawne ograniczające ryzyko. Przedstawiono dywersyfikację portfela kredytowego banku z uwzględnieniem ustawowych limitów koncentracji zaangażowania oraz dywersyfikacji portfela wg kryteriów nadzoru bankowego. W rozdziale drugim przedstawiono także wymogi kapitałowe z tytułu ryzyka kredytowego oraz z tytułu przekroczenia.

W rozdziale trzecim omówiono rezerwy celowe na należności. Przedstawiono zasady klasyfikacji należności oraz zasady tworzenia rezerw celowych. Ukazano także ryzyko na rezerwy ogólne oraz rekomendacje nadzoru finansowego.

Praca została przygotowana w oparciu o dostępną literaturę fachową, raporty i artykuły zamieszczone w prasie i w internecie oraz w oparciu o aktualne akty prawne.

Kreowanie wizerunku organizacji pozarządowych

praca dyplomowa z zakresu Public relations

Wstęp. 2

Rozdział I. Public relations – zagadnienia teoretyczne 4
1. Istota Public Relations 4
2. Ewolucja PR 9
3. Zakres działania 18
4. Pojęcie i proces kształtowania wizerunku 21
5. Cele PR 26

Rozdział II. Sektor non profit w Polsce 31
1. Organizacje pozarządowe – definicja i obszar działania 31
2. Sektor non-profit a pojęcia aktywności obywatelskiej 39
3. Opinie społeczeństwa o organizacjach pozarządowych 43
4. PR w sektorze non-profit 45

Rozdział III. Kształtowanie wizerunku organizacji pozarządowych na przykładzie Fundacji im. Roberta Schumana oraz Helsińska Fundacja Praw Człowieka 50
1. Fundacja im. Roberta Schumana 50
1.1. Ogólna charakterystyka 50
1.2. Statut Fundacji 51
1.3. Podejmowane Inicjatywy 56
2. Helsińska Fundacja Praw Człowieka 59
2.1. Ogólna charakterystyka 59
2.2. Statut Fundacji 61
2.3. Podejmowane inicjatywy 63
3. Analiza porównawcza Fundacji im. Roberta Schumana oraz Helsińskiej Fundacja Praw Człowieka pod kątem kształtowania wizerunku 66

Zakończenie. 70
Bibliografia. 72
Spis tabel i rysunków. 75

Wstęp

W organizacjach pozarządowych bardzo często spotyka się podział obowiązków na zasadzie „wszyscy robią wszystko”, czyli to, co akurat trzeba zrobić. Każdy rozmawia przez telefon, wysyła e-maile, chodzi na spotkania, tłumaczy zasady działania organizacji. Można więc w zasadzie powiedzieć, że wszyscy zajmują się public relations.

Public relations to najprościej ujmując kształtowanie wizerunku, czyli te wszystkie działania, które wpływają na postrzeganie organizacji: co robi, jak to robi, jakimi wartościami się kieruje, czy jest skuteczna itd.

Często mówiąc o public relations kojarzymy to pojęcie z mediami, komunikatami prasowymi, konferencjami itd. To jednak niewielki, choć bardzo ważny wycinek tego, co i jak kształtuje obraz naszej organizacji. Informacje z trzeciego sektora rzadko trafiają na pierwsze strony gazet tym ważniejsze stają się więc inne kanały komunikacji ze światem, czyli partnerami, darczyńcami, wolontariuszami. Te kanały to rozmowy i spotkania, ale także nasza strona internetowa, folder, oferta sponsorska, gazetka i wszystkie inne materiały, które o nas opowiadają.

Warto zadbać o wizerunek najlepiej jak można. Przemyślane, mądre i konsekwentne działania public relations przekładają się na konkrety. A mianowicie nowych partnerów; zadowolonych ze współpracy partnerów dotychczasowych; wolontariuszy, którzy chcą się z nami związać, donatorów, sponsorów itp.

Praca pt. „Kreowanie wizerunku organizacji pozarządowych” składa się z trzech rozdziałów:

Rozdział pierwszy będzie przedstawiał będzie zagadnienia teoretyczne z zakresu Public relations. Przybliżona zostanie istota Public relations, ewolucja PR, zakres działania, pojęcie i proces kształtowania wizerunku oraz cele PR.

Rozdział drugi zajmować się będzie tematyką sektora non profit w Polsce. Zaprezentowane zostaną organizacje pozarządowe – definicja i obszar działania, sektor non-profit a pojęcia aktywności obywatelskiej, opinie społeczeństwa o organizacjach pozarządowych oraz Public relations w sektorze non-profit.

Rozdział trzeci analizować będzie kształtowanie wizerunku organizacji pozarządowych na przykładzie Fundacji im. Roberta Schumana oraz Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Przybliżona zostanie ogólna charakterystyka Fundacji im. Roberta Schumana oraz Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, ich statut oraz podejmowane inicjatywy. Ponadto zaprezentowana zostanie analiza porównawcza Fundacji im. Roberta Schumana oraz Helsińskiej Fundacja Praw Człowieka pod kątem kształtowania wizerunku.

Całość opracowania powstała w oparciu o literaturę fachową, artykuły prasowe, akty prawne oraz źródła ze stron WWW.