Archiwum kategorii: Resocjalizacja

prace dyplomowe z resocjalizacji – prace magisterskie i prace licencjackie z zakresu resocjalizacji

Bezrobocie jako przyczyna niedostosowania społecznego mężczyzn

Wstęp 2

Rozdział I. Bezrobocie w świetle literatury 4
1.1. Pojęcie bezrobocia 4
1.1.1. Stopa, składniki i determinanty bezrobocia strukturalnego 7
1.1.2. Mikroekonomiczne podstawy niedopasowań na rynku pracy 20
1.2. „Wiek bezrobocia” – Zmiany na rynku pracy i ich strukturalne skutki 28
1.3. Przyczyny bezrobocia 35
1.4. Bezrobocie: społeczny obraz ubóstwa 38

Rozdział 2. Niedostosowanie społeczne w świetle literatury 47
2.1. Pojęcie niedostosowania społecznego 47
2.2. Przyczyny niedostosowania społecznego 48
2.3. Objawy, wskaźniki niedostosowania społecznego 50

Rozdział 3. Metodologia badań własnych 56
3.1. Przedmiot i cel badań 56
3.2. Problemy i hipotezy badawcze 64
3.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze i przebieg badań 68
3.4. Organizacja i przebieg badań 69
3.5. Charakterystyka badanego środowiska 74

Rozdział 4. Analiza wyników badań własnych 75
4.1. Analiza wyników badań / mężczyźni 75
4.2. Analiza wyników badań / kobiety 87
4.3. Podsumowanie 100

Zakończenie 102
Bibliografia 104
Spis tabel 107
Spis wykresów 108
Spis rysunków 109
Aneks nr 1 110
Aneks nr 2 114

Wstęp

Zjawisko bezrobocia należy do najbardziej palących problemów społecznych XX i XXI wieku. W całym okresie XX wieku zjawisko bezrobocia towarzy­szyło procesom rozwoju gospodarczego, choć jego skala podlegała silnym wahaniom. W okresie kryzysu lat trzy­dziestych w wielu rozwiniętych krajach bezrobocie prze­kroczyło 25% ogólnych zasobów siły roboczej. Później przez prawie cztery dziesięciolecia kształtowało się na stosunkowo niskim poziomie, ale w latach osiemdziesią­tych i dziewięćdziesiątych znowu zwiększyło znacznie swe rozmiary. Lata dziewięćdziesiąte stały się ponadto okre­sem, w którym zjawisko jawnego bezrobocia dotknęło kraje przechodzące transformację systemową w kierunku gospodarki rynkowej.

Problematyka bezrobocia od dawna przyciąga uwagę teorii ekonomii. Pierwsze całościowe próby interpretacji bezrobocia pojawiły się na gruncie tradycyjnej ekonomii neoklasycznej, ale już w ekonomii klasycznej wykorzy­stanie zasobów siły roboczej stanowiło ważny kierunek analizy. Od tamtych czasów badania nad funkcjonowaniem rynku pracy i wykorzystaniem siły roboczej są obecne w całym okresie rozwoju teorii ekonomii. Podejmowane są próby zrozumienia istoty bezrobocia, form jego przejawia­nia się, przyczyn jego powstawania i mechanizmów utrwa­lania się, a ponadto formułowane są wskazówki i postulaty pod adresem polityki gospodarczej w celu redukcji tego zjawiska.

Powodem podjęcia tego tematu jest wysoka ranga problemu bezrobocia, która wynika z ekono­micznego, społecznego i politycznego znaczenia tego zjawiska. Bezrobocie nie tylko wpływa na standard życia ludności i dynamikę rozwoju gospodarczego, ale w istotnej mierze decyduje o nastrojach społecznych i popularności rządów. To właśnie z tych względów jest ono przedmiotem zainteresowania polityki gospodarczej państwa, próbującej ograniczyć rozmiary tego zjawiska.

Bezrobocie należy do najbardziej palących problemów współczesnego świata i dlatego stale znajduje się w centrum debat ekonomicznych, społecznych i politycznych. Wysoka ran­ga problemu bezrobocia wynika z jego różnorodnych i dalekosiężnych skutków dla indywidualnych osób, gos­podarki i społeczeństwa. Choć w literaturze zwraca się uwagę na występowanie pewnych pozytywnych skutków bezrobocia (związanych z konkurencją między potencjal­nymi pracownikami, motywacją do podnoszenia kwalifika­cji, ułatwieniem procesów realokacji siły roboczej, wspie­raniem polityki antyinflacyjnej oraz efektywności gos­podarowania w skali mikroekonomicznej), to jednak pod­kreśla się przede wszystkim negatywne skutki tego zjawis­ka. Chodzi tu w szczególności o utratę produkcji wynikają­cą z niepełnego wykorzystania siły roboczej, pogorszenie stanu budżetu państwa, pogorszenie położenia ekonomicz­nego bezrobotnych i ich rodzin oraz ważne skutki społecz­ne bezrobocia dotyczące jego wpływu na funkcjonowanie rodziny, kontakty bezrobotnych z otoczeniem, ich stan psychiczny i rozwój patologii społecznych. Z tych właśnie względów istotne jest rozpoznanie przyczyn i uwarun­kowań bezrobocia oraz wypracowanie skutecznych metod jego ograniczania.

Bezrobocie jest zjawiskiem występującym we wszystkich krajach o gospodarce rynkowej. Rezerwowa armia pracy mieszcząca się w pewnych, dopuszczalnych społecznie, granicach spełnia na rynku pracy rolę czynnika zmniejszającego nacisk zatrudnionych na płace i poprawę warunków pracy oraz podnoszącego dyscyplinę pracy. Nie ma jednak jasności — ani w nauce, ani w praktyce — gdzie przebiega owa dopuszczalna granica. Nie udało się także, jak dotychczas, znaleźć odpowie­dzi na pytanie, co zrobić w sytuacji, gdy skala bezrobocia przekracza granice akcep­towane społecznie oraz zagraża bezpieczeństwu socjalnemu znacznej części społe­czeństwa i utrzymaniu pokoju społecznego.

Bezrobocie należy niewątpliwie do tych zagadnień ekonomicznych, które stanowią przedmiot sporu między głównymi kierunkami teorii ekonomii. Konieczne więc było spojrzenie na problem bezrobocia przez pryzmat rozwoju podstawowych kierunków myśli ekonomicznej. Można powiedzieć, że interpretacje bezrobocia nie tylko miały często zasadniczo odmienny charakter w obrębie poszczególnych kierunków teoretycznych, ale również podlegały modyfikacji wraz z rozwojem dociekań teorety­cznych w ramach tych kierunków.

Celem badań jest poznanie wpływu bezrobocia na niedostosowanie społeczne mężczyzn. Natomiast przedmiotem badań jest niedostosowanie społeczne mężczyzn.

Praca składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym rozdziale przedstawione jest bezrobocie a niedostosowanie społeczne w świetle literatury, a więc pojęcie bezrobocia, stopa, składniki i determinanty bezrobocia strukturalnego, mikroekonomiczne podstawy niedopasowań na rynku pracy, zmiany na rynku pracy i strukturalne skutki, jak również przyczyny bezrobocia. Kolejny rozdział to zagadnienie niedostosowania społecznego. W trzecim rozdziale zaprezentowana jest metodologia badań, a więc krótka charakterystyka przedmiotu badań i ich celu, problemy badawcze i hipotezy oraz metody, techniki i narzędzia badawcze oraz przebieg badań. W czwartym rozdziale przedstawione są wyniki badań własnych oraz wnioski.

Trudności wychowawcze w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii

Wstęp 2

Rozdział I Problematyka w świetle literatury 4
1.1. Analiza pojęciowa: wychowanie; niedostosowanie społeczne; proces resocjalizacji i socjalizacji 4
1.2. Trudności wychowawcze-zakres teoretyczny 16
1.3. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – specyfika ośrodka 27

Rozdział II Charakterystyka Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii 34
2.1. Socjoterapia w placówkach wychowawczo-resocjalizacyjnych 34
2.2. Specyfika funkcjonowania i warunki zycia wychowanków w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii 40
2.3. Przykładowy program profilaktyczny Młodzieżowego Ośrodka Psychoterapii 47

Rozdział III Metodologiczne podstawy badań własnych 58
3.1. Problematyka badawcza 58
3.2. Problemy i hipotezy badawcze 61
3.3. Metody i techniki badań 63
3.4. Teren i organizacja badań 64
3.5. Charakterystyka próby badawczej 69

Rozdział IV Problemy wychowawcze w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii 72
4.1. Oddziaływania wychowawcze pedagogów Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii 72
4.2. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii z perspektywy jego podopiecznych 85

Zakończenie 94
Bibliografia 99
Spis wykresów 103
Spis tabel 104
Załącznik 1 105
Załącznik 2 109

Trudna młodzież w ośrodkach szkolno wychowawczych

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE WSPÓŁCZESNEJ MŁODZIEŻY 3
1.1. Teorie młodzieży w świetle literatury 3
1.2. Młodzież niedostosowana społecznie 6
1.3. Istota trudności wychowawczych 7
1.4. Czynniki warunkujące problemy wychowawcze młodzieży 8
1.4.1. Środowisko rodzinne i rówieśnicze 8
1.4.2. Negatywna tożsamość 9
1.4.3. Przemoc i agresja 10
1.4.4. Uzależnienia 12
1.5. Ośrodek szkolno- wychowawczy jako mikrosystem wychowawczy 13
1.6. Dylematy organizacyjne i pedagogiczne resocjalizacji instytucjonalnej nieletnich 20

ROZDZIAŁ II. METODOLOGICZNE PODSTAWY BADAŃ WŁASNYCH 25
2.1. Przedmiot i cel badań 25
2.2. Problemy i hipotezy badawcze 26
2.3. Metody i techniki badań 28
2.4. Teren i organizacja badań 32
2.5. Charakterystyka próby badawczej 33

ROZDZIAŁ III. PROBLEM W FUNKCJONOWANIU TRUDNEJ MŁODZIEŻY W OŚRODKACH SZKOLNO- WYCHOWAWCZYCH W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH 36
3.1. Analiza i interpretacja wyników badań 36
3.2. Wnioski i weryfikacja hipotez 46

ZAKOŃCZENIE 51
BIBLIOGRAFIA 52
SPIS WYKRESÓW I RYSUNKÓW 54
ANEKS 55

WSTĘP

Celem pracy jest przedstawienie zagadnienia trudnej młodzieży w ośrodkach szkolno -wychowawczych.

Praca składa się z trzech rozdziałów.

W pierwszym rozdziale zaprezentowane są trudności wychowawcze współczesnej młodzieży, a więc: teorie młodzieży w świetle literatury, młodzież niedostosowana społecznie, istota trudności wychowawczych, czynniki warunkujące problemy wychowawcze młodzieży, środowisko rodzinne i rówieśnicze, negatywna tożsamość, przemoc i agresja, uzależnienia, ośrodek szkolno – wychowawczy jako mikrosystem wychowawczy oraz dylematy organizacyjne i pedagogiczne resocjalizacji instytucjonalnej nieletnich.

W drugim rozdziale opisane są metodologiczne podstawy badań własnych, a więc: przedmiot i cel badań, problemy i hipotezy badawcze, metody i techniki badań, teren i organizacja badań oraz charakterystyka próby badawczej.

W trzecim rozdziale przedstawiona jest analiza i interpretacja wyników badań wraz z wnioskami i weryfikacją hipotez dotycząca problemów w funkcjonowaniu trudnej młodzieży w ośrodkach szkolno – wychowawczych w świetle wyników badań własnych.

Przez całe tysiąclecia jednostki naruszające porządek prawny nie mogły liczyć na odruchy człowieczeństwa, współczucia, wsparcia ze strony współobywateli. Przejście od systemu karania opartego na represji i odstraszaniu do systemu opartego na resocjalizacji i terapii społecznej trwało całe stulecia. Znaczące, humanitarne reformy w polityce karnej w zachodnich ustawodawstwach miały miejsce dopiero na przestrzeni XVIII i XIX wieku. Do tego czasu przestępstwo było traktowane jako „mistyczne uosobienie złej woli sprawcy”, jako „indywidualny grzech jednostki”, za który należało wymierzyć bezwzględną karę. Dopiero w XIX wieku zrozumiano, że jednostka przestępcza może być produktem gwałtownych przemian społecznych i ustrojowych. Z jednostki złej i pozbawionej skru­pułów stawała się jednostką nieprzystosowaną do zmieniających się warunków społecz­nych i cywilizacyjnych. W drugiej połowie XX wieku doszło do wyraźnego spotkania prawa i pedagogiki w procesie wymierzania i stosowania środków karnych. Z tego dziwnego i nie do koń­ca przewidywalnego mariażu, a może mezaliansu, powstała idea resocjalizacji jednostek wykolejonych społecznie.

Styl życia rodziny a zachowania agresywne i przestępcze

Wstęp 2

ROZDZIAŁ I. RODZINA WOBEC STYLU ŻYCIA 4
1.1. Pojęcie i typy rodzin 4
1.2. Funkcje rodzin 12
1.3. Przeobrażenia współczesnych rodzin i współczesne style życia polskich rodzin 18
1.4. Rola rodziny w procesie wychowania i socjalizacji 26
1.5. Rola rodziny w kształtowaniu osobowości dziecka 29
1.6. Zakres pojęciowy stylu życia 31
1.7. Styl życia jako kategoria badawcza 34

ROZDZIAŁ II. AGRESJA I PRZESTĘPCZOŚĆ 38
2.1. Uwarunkowania i przyczyny agresji i przestępczości 38
2.1.1. Biologiczne teorie zachowań agresywnych i przestępczości 38
2.1.2. Psychospołeczne teorie agresji i przestępczości 41
2.1.3. Znaczenie procesów poznawczych w kształtowaniu zachowań agresywnych 50
2.2. Ogólna charakterystyka przestępczości nieletnich w Polsce 54
Rozdział III. Wpływ rodziny na przestępczość i zachowania agresywne dzieci i młodzieży 63
3.1. Postawy rodzicielskie a zachowania agresywne i przestępczość dzieci i młodzieży 63
3.2. Wpływ metod wychowawczych na kształtowanie zachowań agresywnych i przestępczość młodzieży 75
3.3. Dysfunkcje w rodzinie i ich skutki 81
3.4. Styl życia rodziny jako determinant zachowań agresywnych i przestępczości młodzieży 86

Zakończenie 92
Bibliografia 94
Spis tabel 98

Sponsoring (prostytucja) wśród nieletnich

Wstęp 2

I. Prostytucja 3
1.1. Prostytucja nieletnich 3
1.2. Prostytucja w mediach 4
1.3. Przyczyny prostytucji 11
1.4. Zjawisko sponsoringu 14

II. Wczesna adolescencja jako etap rozwoju moralnego 17
2.1. Współczesne wzorce kulturowe nastolatków 17
2.2. Przygotowanie do dojrzałości seksualnej 24
2.3. Przyczyny wczesnej inicjacji seksualnej 27

III. Metodologia badań 29
3.1. Wywiad 31
3.2. Obserwacja 34

Zakończenie 36
Bibliografia 37

Wstęp

Związki seksualne mają duże znaczenie w życiu każdego człowieka. Każdy zachowuje się odmiennie i ma jakieś własne upodobania, które sprawiają, że reaguje silnym pobudzeniem emocjonalno-seksualnym na specyficzne sytuacje, zupełnie obojętne dla drugiego człowieka. Istotne znaczenie w prawidłowym rozwoju emocjonalno-seksualnym ma stopień wzajemnie oddziałujących wpływów biologicznych i środowiskowych. Do biologicznych należą czynniki genetyczne, biochemiczno-fizjologiczne i morfologiczno-konstytucjonalne. Środowisko wywiera wpływ przez czynniki natury fizycznej, psychicznej i społeczno-kulturowej. Wszystkie te czynniki mogą oddziaływać na kształtowanie się osobowości. Wynika z tego, że o sposobie zaspokojenia popędu seksualnego, a także o poziomie osiąganej przy tym satysfakcji nie decydują funkcje narządów płciowych, lecz cała osobowość, styl życia i sposoby nawiązywania kontaktów.

Z tych też względów powstała potrzeba prześledzenia, choć w ograniczonym stopniu, rozwoju emocjonalno-seksulnego dziewcząt, które zdecydowały się na związki sponsorskie. Sprawą budzącą wątpliwości pozostaje nadal problem oceny moralnej dziewczęta sponsorowanej, jak również sponsora – mężczyzny, który ponosi koszty jej utrzymania w zamian za przyjemność seksualną, a także problem zrównania zjawiska sponsoringu z prostytucją.

W niniejszej pracy podjęto próbę scharakteryzowania zjawiska sponsoringu wśród dziewcząt. Taki też był cel zasadniczy opracowania.

Praca składa się z trzech rozdziałów:

Rozdział pierwszy to prostytucja: prostytucja nieletnich, prostytucja w mediach, przyczyny prostytucji, zjawisko sponsoringu.

Rozdział drugi to wczesna adolescencja jako etap rozwoju moralnego: współczesne wzorce kulturowe nastolatków, przygotowanie do dojrzałości seksualnej, przyczyny wczesnej inicjacji seksualnej.

Rozdział trzeci to metodologia badań własnych: wywiad, obserwacja.

Całość opracowania powstała w oparciu o literaturę fachowa, artykuły prasowe, akty prawne oraz badania własne i żródła ze stron WWW.

Resocjalizacja wychowanków w zakładzie poprawczym w Studzieńcu

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. RESOCJALIZACJA W ŚWIETLE LITERATURY
1. Pojęcie resocjalizacji
2. Cele resocjalizacji
3. Zasady resocjalizacji
4. Zakłady karne jako instytucje resocjalizacyjne
4.1. Postawy formalno – prawne
4.2. Funkcjonowanie systemu resocjalizacyjnego
4.3. Wykonawca zadań resocjalizacyjnych

ROZDZIAŁ II. PODSTAWY METODOLOGICZNE BADAŃ WŁASNYCH
1. Przedmiot i cel badań
2. Problematyka badawcza
3. Metoda i techniki badawcze
4. Teren badań i próba badawcza

ROZDZIAŁ III. DZIAŁANIA RESOCJALIZACYJNE W ZAKŁADZIE POPRAWCZYM W STUDZIEŃCU W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAN WŁASNYCH
1. Analiza wyników badań własnych
1.1. Wyniki badań przeprowadzonych z wychowankami
1.2. Wyniki badań przeprowadzonych z wychowawcą
2. Wnioski

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL
SPIS WYKRESÓW
ZAŁĄCZNIKI

Przemoc wobec dzieci w rodzinach patologicznych

Wstęp 3

Rozdział I. Przemoc wobec dzieci w rodzinie jako zjawisko społeczne i problem badawczy. 5
1. Przemoc jako zjawisko – jej istota i tło. 5
1.1. Przemoc a agresja. 5
1.2. Przemoc a przymus. 10
2. Przemoc wobec dzieci w rodzinach patologicznych. 11
2.1. Formy przemocy rodzinnej. 11
2.2. Typy przemocy rodzinnej wobec dzieci. 15
2.3. Czynniki wywołujące przemoc wobec dzieci w rodzinie. 16
2.4. Skutki przemocy doświadczane przez dzieci. 20
3. Rodziny patologiczne. 21
3.1. Specyfika patologii życia rodzinnego. 21
3.2. Relacje dorośli – dzieci w rodzinach patologicznych. 22
3.3. Wychowanie dzieci w rodzinach patologicznych. 24

Rozdział II. Założenia metodologiczne badań własnych. 26
1. Przedmiot, cel i motywacja badań. 26
2. Problem główny i problematyka badań. 27
3. Hipotezy oraz ich zmienne i wskaźniki. 31
4. Metody badań. 35
5. Charakterystyka społeczna respondentów. 37

Rozdział III. Ogólna charakterystyka gminy Stęszew. 39
1. Zarys dziejów gminy. 39
2. Ludność gminy. 41
3. Oświata i kultura w gminie. 42
4. Gospodarka i rynek pracy w gminie. 43
5. Patologia życia rodzinnego w gminie. 44

Rozdział IV. Analiza badań własnych 54
1. Wyniki badań w zestawieniu ogólnym 54
1.1. Obraz przemocy rodzinnej wobec dzieci w świetle deklaracji i opisów własnych respondentów. 54
1.2. Przemoc wobec dzieci w rodzinach patologicznych w świetle relacji nauczycieli i pedagogów szkolnych. 59
1.3. Pomoc dzieciom doznającym przemocy w rodzinach świadczona przez organizacje społeczne. 64
2. Wyniki badań a zmienne. 71
3. Działania organizacji społecznych i wzajemna pomoc dzieci i pedagogów świetle badań. 80

Zakończenie 83
Bibliografia 85
Spis wykresów 88
Spis tabel i rysunków 89
Załącznik 90

Przeciwdziałanie i zapobieganie przestępczości małoletnich

Pełne brzmienie tematu tej pracy dyplomowej: Przeciwdziałanie i zapobieganie przestępczości małoletnich w działalności organów administracji publicznej i organizacji pozarządowych

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. ISTOTA I PRZYCZYNY PRZESTĘPCZOŚCI WŚRÓD MAŁOLETNICH 4
1.1. Pojęcie przestępczości 4
1.2. Przestępczość nieletnich jako patologia społeczna 7
1.3. Przyczyny występowania przestępczości wśród nieletnich 10
1.4. Karna izolacja społeczna jako skutek przestępczości 19

ROZDZIAŁ II. PROBLEMY ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI WŚRÓD NIELETNICH W POLSCE 25
2.1. Systemowe zapobieganie przestępczości 25
2.2. Polityka prewencyjna państwa 33
2.3. Społeczne strategie zapobiegania przestępczości 42

ROZDZIAŁ III. ROLA ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W PRZECIWDZIAŁANIU I ZAPOBIEGANIU PRZESTĘPCZOŚCI MAŁOLETNICH 50
3.1. System progresywny w resocjalizacji nieletnich 50
3.2. Socjopegagogiczne mikrosystemy resocjalizacyjne 58
3.3. Środek poprawczy 65
3.4. Środki lecznicze 66
3.5. Dylematy organizacyjne resocjalizacji instytucjonalnej nieletnich 67

ZAKOŃCZENIE 71
BIBLIOGRAFIA 73

Oddziaływanie Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii w opinii wychowanków

praca magisterska z resocjalizacji

Wstęp 4

Rozdział I. Terminologia oraz stan badań nad przebiegiem procesu resocjalizacji 8
1.1. Podstawowa terminologia i zakres teoretyczny pracy 8
1.2 .Trudności wychowawcze oraz czynniki je warunkujące 21

Rozdział II. Charakterystyka ośrodków socjoterapii 30
2.1. Specyfika młodzieżowego ośrodka socjoterapii 30
2.2. Osoba wychowawcy młodzieży niedostosowanej społecznie 31
2.3. Młodzieżowe ośrodki socjoterapii funkcjonujące w Warszawie 34

Rozdział III. Założenia metodologiczne 37
3.1. Cel podjętych badań i hipotezy badawcze 37
3.2. Charakterystyka zastosowanych metod 51

Rozdział IV. Analiza wyników badań własnych 59
4.1. Charakterystyka osób badanych 59
4.2. Wyniki badań 65

Podsumowanie i wnioski 79

Bibliografia 87

Spis wykresów 90

Aneks 91

Ośrodki szkolno – wychowawcze jako forma edukacji młodzieży na przykładzie ośrodka „X”

Wstęp 3

Rozdział I. Ośrodek szkolno – wychowawczy – istota i charakterystyka pojęcia 5
1.1. Pojęcie ośrodka szkolno – wychowawczego 5
1.2. Forma organizacyjna ośrodka 12
1.3. Zadania i funkcje ośrodka 14
1.4. Integralne części ośrodka 20

Rozdział II. Metodologia badań własnych 28
2.1. Przedmiot i cel badań 28
2.2. Problemy i hipotezy badawcze 31
2.3. Metody, techniki, narzędzia badawcze 33
2.4. Organizacja i przebieg badań 35

Rozdział III. Ośrodki szkolno – wychowawcze jako forma edukacji młodzieży na przykładzie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w X 40
3.1. Charakterystyka ośrodka 40
3.1.1. Historia ośrodka 40
3.1.2. Kadra pedagogiczna 45
3.1.3. Baza ośrodka 47
3.1.4. Misja ośrodka 47
3.1.5. Zadania ośrodka 48
3.2. Ośrodek „X” jako instytucja wypełniająca zadania edukacyjne młodzieży 50
3.2.1. Wyniki badań własnych 50
3.2.2. Zadania edukacyjne ośrodka 57
3.2.3. Ocena wywiązywania się z zadań edukacyjnych pełnionych przez ośrodek 58
3.3. Podsumowanie 62

Zakończenie 65

Bibliografia 70

Załącznik I 73

Spis wykresów 77