Prace dyplomowe z kierunku: Resocjalizacja

prace dyplomowe z resocjalizacji – prace magisterskie i prace licencjackie z zakresu resocjalizacji

Przemoc wobec dzieci w rodzinach patologicznych

Wstęp 3

Rozdział I. Przemoc wobec dzieci w rodzinie jako zjawisko społeczne i problem badawczy. 5
1. Przemoc jako zjawisko – jej istota i tło. 5
1.1. Przemoc a agresja. 5
1.2. Przemoc a przymus. 10
2. Przemoc wobec dzieci w rodzinach patologicznych. 11
2.1. Formy przemocy rodzinnej. 11
2.2. Typy przemocy rodzinnej wobec dzieci. 15
2.3. Czynniki wywołujące przemoc wobec dzieci w rodzinie. 16
2.4. Skutki przemocy doświadczane przez dzieci. 20
3. Rodziny patologiczne. 21
3.1. Specyfika patologii życia rodzinnego. 21
3.2. Relacje dorośli – dzieci w rodzinach patologicznych. 22
3.3. Wychowanie dzieci w rodzinach patologicznych. 24

Rozdział II. Założenia metodologiczne badań własnych. 26
1. Przedmiot, cel i motywacja badań. 26
2. Problem główny i problematyka badań. 27
3. Hipotezy oraz ich zmienne i wskaźniki. 31
4. Metody badań. 35
5. Charakterystyka społeczna respondentów. 37

Rozdział III. Ogólna charakterystyka gminy Stęszew. 39
1. Zarys dziejów gminy. 39
2. Ludność gminy. 41
3. Oświata i kultura w gminie. 42
4. Gospodarka i rynek pracy w gminie. 43
5. Patologia życia rodzinnego w gminie. 44

Rozdział IV. Analiza badań własnych 54
1. Wyniki badań w zestawieniu ogólnym 54
1.1. Obraz przemocy rodzinnej wobec dzieci w świetle deklaracji i opisów własnych respondentów. 54
1.2. Przemoc wobec dzieci w rodzinach patologicznych w świetle relacji nauczycieli i pedagogów szkolnych. 59
1.3. Pomoc dzieciom doznającym przemocy w rodzinach świadczona przez organizacje społeczne. 64
2. Wyniki badań a zmienne. 71
3. Działania organizacji społecznych i wzajemna pomoc dzieci i pedagogów świetle badań. 80

Zakończenie 83
Bibliografia 85
Spis wykresów 88
Spis tabel i rysunków 89
Załącznik 90

Przeciwdziałanie i zapobieganie przestępczości małoletnich

Pełne brzmienie tematu tej pracy dyplomowej: Przeciwdziałanie i zapobieganie przestępczości małoletnich w działalności organów administracji publicznej i organizacji pozarządowych

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. ISTOTA I PRZYCZYNY PRZESTĘPCZOŚCI WŚRÓD MAŁOLETNICH 4
1.1. Pojęcie przestępczości 4
1.2. Przestępczość nieletnich jako patologia społeczna 7
1.3. Przyczyny występowania przestępczości wśród nieletnich 10
1.4. Karna izolacja społeczna jako skutek przestępczości 19

ROZDZIAŁ II. PROBLEMY ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI WŚRÓD NIELETNICH W POLSCE 25
2.1. Systemowe zapobieganie przestępczości 25
2.2. Polityka prewencyjna państwa 33
2.3. Społeczne strategie zapobiegania przestępczości 42

ROZDZIAŁ III. ROLA ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W PRZECIWDZIAŁANIU I ZAPOBIEGANIU PRZESTĘPCZOŚCI MAŁOLETNICH 50
3.1. System progresywny w resocjalizacji nieletnich 50
3.2. Socjopegagogiczne mikrosystemy resocjalizacyjne 58
3.3. Środek poprawczy 65
3.4. Środki lecznicze 66
3.5. Dylematy organizacyjne resocjalizacji instytucjonalnej nieletnich 67

ZAKOŃCZENIE 71
BIBLIOGRAFIA 73

Oddziaływanie Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii w opinii wychowanków

praca magisterska z resocjalizacji

Wstęp 4

Rozdział I. Terminologia oraz stan badań nad przebiegiem procesu resocjalizacji 8
1.1. Podstawowa terminologia i zakres teoretyczny pracy 8
1.2 .Trudności wychowawcze oraz czynniki je warunkujące 21

Rozdział II. Charakterystyka ośrodków socjoterapii 30
2.1. Specyfika młodzieżowego ośrodka socjoterapii 30
2.2. Osoba wychowawcy młodzieży niedostosowanej społecznie 31
2.3. Młodzieżowe ośrodki socjoterapii funkcjonujące w Warszawie 34

Rozdział III. Założenia metodologiczne 37
3.1. Cel podjętych badań i hipotezy badawcze 37
3.2. Charakterystyka zastosowanych metod 51

Rozdział IV. Analiza wyników badań własnych 59
4.1. Charakterystyka osób badanych 59
4.2. Wyniki badań 65

Podsumowanie i wnioski 79

Bibliografia 87

Spis wykresów 90

Aneks 91

Ośrodki szkolno – wychowawcze jako forma edukacji młodzieży na przykładzie ośrodka „X”

Wstęp 3

Rozdział I. Ośrodek szkolno – wychowawczy – istota i charakterystyka pojęcia 5
1.1. Pojęcie ośrodka szkolno – wychowawczego 5
1.2. Forma organizacyjna ośrodka 12
1.3. Zadania i funkcje ośrodka 14
1.4. Integralne części ośrodka 20

Rozdział II. Metodologia badań własnych 28
2.1. Przedmiot i cel badań 28
2.2. Problemy i hipotezy badawcze 31
2.3. Metody, techniki, narzędzia badawcze 33
2.4. Organizacja i przebieg badań 35

Rozdział III. Ośrodki szkolno – wychowawcze jako forma edukacji młodzieży na przykładzie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w X 40
3.1. Charakterystyka ośrodka 40
3.1.1. Historia ośrodka 40
3.1.2. Kadra pedagogiczna 45
3.1.3. Baza ośrodka 47
3.1.4. Misja ośrodka 47
3.1.5. Zadania ośrodka 48
3.2. Ośrodek „X” jako instytucja wypełniająca zadania edukacyjne młodzieży 50
3.2.1. Wyniki badań własnych 50
3.2.2. Zadania edukacyjne ośrodka 57
3.2.3. Ocena wywiązywania się z zadań edukacyjnych pełnionych przez ośrodek 58
3.3. Podsumowanie 62

Zakończenie 65

Bibliografia 70

Załącznik I 73

Spis wykresów 77

Narkomania jako problem społeczny w Unii Europejskiej

Wstęp 2

Rozdział I. Wprowadzenie w problematykę narkomanii 6
1.1. Historia narkomanii 6
1.2. Pojęcie narkomanii 8
1.3. Przyczyny sięgania po narkotyki 10
1.4. Rodzaje narkotyków 15

Rozdział II. Zjawisko narkomanii 20
2.1. Zjawisko narkomani na terenie Europy i Unii Europejskiej. 20
2.2. Zjawisko narkomanii w Polsce 27
2.3. Zjawisko narkomanii w Szwecji 28

Rozdział III. Problem narkomanii w skali europejskiej – badania 33
3.1. Problem narkomanii w Polsce 33
3.2. Problem narkomanii w Szwecji 39
3.3. Problem narkomanii w Unii Europejskiej 41

Rozdział IV. Wpływ narkomanii na społeczeństwo 44
4.1. W skali Unii Europejskiej 44
4.2. W Polsce 45
4.3. W Szwecji 47

Rozdział V. Standardy i metody postępowania w zwalczaniu i przeciwdziałaniu narkomanii 52
5.1. Profilaktyka prowadzona na terenie Unii Europejskiej 52
5.2. Profilaktyka przeciwdziałania narkomanii w Polsce 54
5.3. Profilaktyka przeciwdziałania narkomanii w Szwecji 56

Podsumowanie 62

Streszczenie 67

Bibliografia 68

Spis tabel 71

Spis wykresów i rysunków 72

Problem przestępczości narkotykowej wśród młodzieży

Wstęp 2

Rozdział I. Problem narkomani – charakterystyka pojęcia 4
1.1. Rodzaje środków odurzających i uzależnień 5
1.1.1. Fazy używania narkotyków 12
1.2. Zagrożenia związane z uzależnieniem wśród młodzieży 14
1.3. Obraz własnej osoby a używanie środków odurzających 22

Rozdział II. Przestępczość nieletnich w świetle literatury naukowej 28
2.1. Wybrane teorie przestępczości 28
2.2. Uwarunkowania przestępczości nieletnich 30
2.2.1. Uwarunkowania środowiskowe i osobowościowe 31
2.2.2. Uwarunkowania rodzinne 36
2.3. Niedostosowanie społeczne młodzieży 38
2.4. Zagrożenia wychowawcze we współczesnym świecie (szkoły, gangi, narkotyki) 44
2.5. Zapobieganie przestępczości młodzieży 50

Rozdział III. Metodologia badań własnych 58
3.1. Przedmiot, cel i problematyka badań 58
3.2. Hipotezy, zmienne i wskaźniki 63
3.3. Metody i techniki badań 65
3.4. Teren badań i charakterystyka osób badanych 69
3.5. Przebieg badań 70

Rozdział IV. Analiza i interpretacja wyników badań 72
4.1. Przyczyny i okres zażywania narkotyków 72
4.2. Zażywanie narkotyków a konflikt z prawem 79
4.3. Zażywanie narkotyków a samoocena 83
4.4. Wpływ środowiska wychowawczego na zażywanie narkotyków 87

Podsumowanie i wnioski 90
Bibliografia 92
Spis tabel 96
Spis rysunków 97
Ankieta 98

Zjawisko alkoholizmu wśród młodzieży szkolnej

Wstęp 2

Rozdział 1. Podstawowe wiadomości o alkoholizmie 4
1.1. Pojęcie alkoholizmu 4
1.2. Motywy picia alkoholu 11
1.3. Powstawanie choroby alkoholowej 14
1.3.1. Fizyczne objawy choroby alkoholowej 15
1.3.2. Psychiczne objawy choroby alkoholowej 17

Rozdział 2. Rodzina a rozwój uzależnienia od alkoholu 24
2.1. Fakty na temat alkoholizmu wśród młodzieży 24
2.2. Wpływ rodziny na powstawanie choroby alkoholowej u młodzieży 26
2.3. Skutki społeczne alkoholizmu dla rodziny 31
2.4. Zapobieganie piciu u dzieci i młodzieży 36

Rozdział 3. Podstawy metodologii badań 40
3.1. Procedura cel i problemy badawcze 40
3.2. Metody i techniki badań 49

Rozdział 4. Alkoholizm młodzieży w ujęciu empirycznym 52
4.1. Analiza wyników badań 52
4.2. Wnioski 62

Zakończenie 64
Bibliografia 66
Spis tabel 69
Spis rysunków 70
ZAŁĄCZNIK. ANKIETA 72

Alkoholizm jako problem jednostki i społeczeństwa

Wstęp 2

Rozdział I. Istota uzależnień – zakres znaczeniowy 4
1.1. Czynniki sprzyjające uzależnieniom 4
1.2. Funkcjonalne znaczenie temperamentu 13
1.3. Mechanizm poszukiwania stymulacji 14
1.4. Uzależnienia a płeć 20

Rozdział II. Alkoholizm jako najczęstsza forma uzależnień 29
2.1. Istota alkoholizmu 29
2.2. Objawy alkoholizmu 31
2.3. Przyczyny alkoholizmu i jego uwarunkowania 34
2.4. Leczenie alkoholizmu 44

Rozdział III. Alkoholizm jako problem jednostki i społeczeństwa 48
3.1. Alkoholizm jako choroba rodziny i społeczeństwa 48
3.1.1. Rodziny z transmisją i bez transmisji międzypokoleniowej alkoholizmu 48
3.1.2. Zasoby osobiste a występowanie nawrotów uzależnionych od alkoholu 53
3.1.3. Dzieci alkoholików – podwójne uzależnienie 56
3.1.4. Czynniki ryzyka w procesie rozwoju dzieci alkoholików 58
3.2. Podsumowanie i wnioski 66

Zakończenie 69
Bibliografia 71
Spis tabel i rysunków 75

Kontakty młodzieży z narkotykami w osiedlu mieszkaniowym

dwa pierwsze rozdziały pracy licencjackiej

Rozdział 1. Narkotyki i ich działanie

1.1. Działanie narkotyków na organizm

1.2. Narkomania – charakterystyka pojęcia

1.3. Osoba uzależniona od narkotyków

1.4. Terapia uzależnień narkotykowych

Rozdział 2. Przyczyny i skutki zażywania narkotyków przez młodzież

2.1. Powody, dla których młodzież sięga po narkotyki

2.2. Fazy wchodzenia w uzależnienie od narkotyków

2.3. Młody narkoman w rodzinie

2.4. Narkomania w szkole i środowisku

2.5. Zapobieganie narkomani

Bezdomne matki przebywające w ośrodku opiekuńczym a możliwość ich usamodzielnienia

Wstęp 4

Rozdział I. Bezdomne matki – przyczyny bezdomności i sytuacja społeczna 6
1.1. Istota bezdomności 6
1.2. Przyczyny bezdomności 12
1.3. Skutki bezdomności 20
1.4. Rozmiary i ranga społeczna zjawiska 24

Rozdział II. Stosowane w Polsce i na świecie metody pomocy bezdomnym matkom 28
2.1. Dzieje walki z bezdomnością 28
2.2. Normy pomocy osobom bezdomnym 32
2.3. Pomoc instytucjonalna bezdomnym matkom 37
2.3.1. Domy Samotnej Matki 37
2.3.2. Miejskiej Schroniska dla Bezdomnych Kobiet 38
2.3.3. Schroniska dla Kobiet i Dzieci im. św. Brata Alberta 40
2.4. Programy wsparcia budowy lokali socjalnych 41
2.5. Integracja społeczna 43
2.6. Program Osłonowy Bezdomność 45

Rozdział III. Metodologia badań własnych 48
3.1. Metody i techniki badań stosowane w pedagogice 48
3.2. Charakterystyka badanej grupy i teren badań 50
3.3. Cele, problemy badawcze i hipotezy robocze 52
3.4. Metody badań stosowane w pracy 58

Rozdział IV. Wpływ pobytu w placówce opiekuńczej na usamodzielnienie się bezdomnych matek 62
4.1. Analiza wyników badań 62
4.2. Wnioski 79

Zakończenie 81

Bibliografia 83

Spis tabel 86

Spis rysunków 87

Aneksy 89