Prace dyplomowe z dziedziny: Europeistyka

prace dyplomowe z europeistyki

Prawne i materialne podstawy wspólnotowej polityki regionalnej

Wstęp 3

Rozdział I. Globalizacja, polityka i porządek międzynarodowy. 5
1.1. Globalizacja i struktura porządku międzynarodowego. 5
1.2. Globalizacja a porozumienia regionalne. 13
1.2.1. Przyczyny wzrostu znaczenia opcji regionalnej po zimnej wojnie. 13
1.2.2. Regionalny wymiar decentralizacji globalnego systemu bezpieczeństwa. 19
1.2.3. Ograniczenia opcji regionalnej. 24

Rozdział II. Unia Europejska – idea wspólnoty. 28
2.1. Myśl zjednoczeniowa na przełomie lat 40. i 50. XX w. 28
2.2. Instytucjonalizacja procesów zjednoczeniowych. 32
2.2.1. Wspólnota gospodarcza. 32
2.2.2. Wspólnota polityczna. 34
2.2.3. Unia trzech filarów. 41

Rozdział III. Euroregiony – zakres znaczeniowy i charakterystyka pojęcia. 48
3.1. Pojęcie i rola euroregionów. 48
3.2. Zarys historyczny euroregionów. 49
3.3. Podstawy prawno instytucjonalne funkcjonowania euroregionów. 54
3.4. Identyfikacja regionów w starych krajach UE. 58

Rozdział IV. Polityka regionalna. 65
4.1. Cele polityki regionalnej. 65
4.2. Organy realizujące i finansujące politykę regionalną. 67
4.3. Zasady i tryb realizacji polityki regionalnej (podstawy prawne). 69
4.4. Efekty polityki regionalnej. 76

Rozdział V. Prawne i materialne podstawy wspólnotowej polityki regionalnej – współpraca transgraniczna na przykładzie Euroregionu „Pro Europa Viadrina”. 82
5.1. Euroregiony na granicy polsko –niemieckiej. 91
5.2. Uwarunkowania współpracy transgranicznej w euroregionie „Pro Europa Viadrina”. 92
5.3. Bariery współpracy transgranicznej. 95
5.4. Rodzaje wsparcia finansowego w euroregionie. 97
5.5. Postrzeganie możliwości euroregionu. 99

Zakończenie 101

Bibliografia 103

Spis tabel 109

Spis rysunków 110

Spis fotografii 111

Załącznik nr 1 112

Załącznik nr 2 113

Pozyskiwanie środków unijnych na finansowanie zadań samorządu

Wstęp 3
Rozdział I Istota i zadania samorządu terytorialnego 5
1.1. Istota samorządu terytorialnego 5
1.2. Znaczenie samorządu terytorialnego 14
1.2.1. Samorząd a instytucje społeczeństwa obywatelskiego 14
1.2.2. Samorząd terytorialny w systemie instytucji samorządu 20
1.3. Zadania i kompetencje organów samorządu terytorialnego 24
Rozdział II Dochody jednostek samorządu terytorialnego 36
2.1. Budżet jednostek samorządu terytorialnego 36
2.2. Tworzenie i realizacja budżetu jednostek samorządu terytorialnego 43
2.3. Finansowanie zadań 50
2.4. Główne kierunki wydatkowania środków 59
Rozdział III Pozyskiwanie środków unijnych 68
3.1. Geneza Unii Europejskiej 68
3.2. Unia Europejska- cele i środki realizacji 75
3.3. Fundusze przedakcesyjne instrumentami finansowymi UE 78
3.3.1. Program Phare 78
3.3.2. Program ISPA 83
3.3.3. Program SAPARD 85
3.4. Pozyskiwanie środków z funduszy Unii Europejskiej 89
3.5. Kryteria przyznawania pomocy jednostkom samorządu terytorialnego 90
3.6. Procedura składania wniosków o pomoc finansową (dochody jednostek samorządu terytorialnego) 92
Zakończenie 94
Bibliografia 96

Polskie rolnictwo po wejściu do UE

Wstęp 3

Rozdział I. Przemiany polskiego rolnictwa w okresie transformacji 5
1.1.Funkcje i znaczenie rolnictwa w gospodarce narodowej 5
1.2.Polityka rolna w okresie transformacji 9
1.2.1.Polityka państwa w gospodarce rynkowej 11
1.2.2.Sytuacja dochodowa rolników 16
1.3.Stanowisko negocjacyjne Polski w obszarze rolnictwa 22

Rozdział II. Polityka rolna Unii Europejskiej 31
2.1.Cele i zasady Wspólnej Polityki Rolnej 31
2.2.Instrumenty WPR 34
2.3.Podmioty WPR 40
2.4.Ewolucja i reforma WPR 44

Rozdział III. Uwarunkowania rozwoju rolnictwa w Polsce 50
3.1.Warunki przyrodnicze 50
3.2.Struktura własnościowa i agrarna 53
3.3.Ludność rolnicza 59
3.4.Czynniki intensyfikacji w rolnictwie 65
3.5.Infrastruktura wiejska 69
3.6.Zróżnicowanie regionalne rolnictwa w Polsce 76

Rozdział IV. Polskie rolnictwo wobec wyzwań integracji 83
4.1.Polskie rolnictwo na tle rolnictwa krajów UE 83
4.2.Przewagi konkurencyjne polskiego rolnictwa wobec UE 85
4.3.Dostosowania instytucjonalne polskiego rolnictwa do wymagań UE 86
4.4.Korzyści i koszty wynikające z integracji 100

Zakończenie 104
Bibliografia 106
Spis tabel 112
Spis rysunków 113
Spis schematów 114
Spis fotografii 115

Polityka handlowa Unii Europejskiej

Wstęp
ROZDZIAŁ I. Geneza wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej.
1. Teoria integracji europejskiej.
2. Rozszerzanie Wspólnot Europejskich.
3. Wspólnota celna.
ROZDZIAŁ II. Instrumenty wspólnej polityki handlowej.
1. Środki parotaryfowe.
2. Środki pozataryfowe.
3. Protekcja uwarunkowana.
ROZDZIAŁ III. Stosunki handlowe Unii Europejskiej z państwami trzecimi.
1. Stosunki handlowe z krajami EFTA.
2. Stosunki handlowe z państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku.
3. Stosunki handlowe z USA.
4. Stosunki handlowe z państwami basenu morza śródziemnego.
ROZDZIAŁ IV. Działalność Unii Europejskiej na arenie GATT/WTO.
Zakończenie
Bibliografia
S[pis tabel i rysunków

Wybory do Parlamentu Europejskiego

praca licencjacka z administracji, specjalizacja prawo wyborcze

Wstęp 2
Rozdział I. Geneza polskiej Ordynacji Wyborczej do Parlamentu Europejskiego 3
1. Istota Parlamentu Europejskiego 3
2. Projekt rządowy 5
3. Projekt poselski 6
4. Pierwsze i drugie czytanie projektu ordynacji i odesłanie do dalszych prac w komisji 8
5. Skierowanie projektu do Senatu i zmiany, jakie zaproponował Senat 10
6. Ponowne skierowanie projektu pod obrady Sejmu i uchwalenie jednolitego tekstu ordynacji 12
Rozdział II. Tryb i zasady przeprowadzania wyborów do Parlamentu Europejskiego 13
1. Przepisy ogólne 13
2. Prawa wyborcze 14
3. Zarządzenie wyborów 15
4. Komisje wyborcze 15
5. Obwody głosowania 17
6. Komitety wyborcze i zgłoszenie list kandydatów 18
7. Kampania wyborcza i finansowanie kampanii wyborczej 19
8. Głosowanie i warunki ważności głosu 20
9. Ustalenie wyników wyborów oraz ich ogłoszenie 21
10. Protesty wyborcze. Ważność wyborów 22
11. Wygaśnięcie i utrata mandatu 23
Rozdział III. Przebieg i wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego 24
1. Zarządzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 24
2. Przebieg wyborów do Parlamentu Europejskiego 27
3. Ogłoszenie wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego 30
Zakończenie 34
Wykaz aktów normatywnych 36
Bibliografia 37

System instytucjonalny Unii Europejskiej

praca magisterska

Wstęp 3
Rozdział I. Zarys historyczny procesów integracyjnych 5
1.1. Rys historyczny Unii Europejskiej 5
1.2. Podstawowe przyczyny integracji ekonomicznej w Europie 9
1.3. Prawne fundamenty Unii Europejskiej 11
1.4. Wspólne obszary polityki W Unii Europejskiej 13
1.5. Perspektywy rozwoju Unii Europejskiej 17
Rozdział II. Unia Europejska i jej instytucje 25
2.1. Parlament Europejski 25
2.2. Rada Unii Europejskiej 31
2.3. Komisja Europejska 35
2.4. Europejski Trybunał Sprawiedliwości i Sąd Pierwszej Instancji 40
2.5. Trybunał Obrachunkowy 45
Rozdział III. Organy pomocnicze 49
3.1. Komitet Regionów 49
3.2. Komitet Ekonomiczno – Społeczny 54
3.3. Europejski Bank Centralny 60
3.4. Europejski Bank Inwestycyjny 65
3.5. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju 71
Rozdział IV. Tendencje zmian systemu instytucjonalnego na tle toczących się procesów integracyjnych w ramach Unii Europejskiej 75
Zakończenie 93
Bibliografia 95

Geneza procesów integracyjnych

WSTĘP 3
RODZIAŁ I KONCEPCJE INTEGRACYJNE W EUROPIE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ 5
1.1. Europa jako kontynent odwiecznych idei zjednoczeniowych 5
1.2. Główne koncepcje i motywy procesów integracji politycznej 12
1.2.1. Europa federalna 15
1.2.2. Europa funkcjonalistów 18
1.2.3. Europa w ujęciu konfederalnym 22
ROZDZIAŁ II PIERWSZE ORGANIZACJE INTEGRACYJNE 25
2.1. Idea wspólnoty na przełomie lat 40. i 50. XX wieku 25
2.2. Pierwsze organizacje proeuropejskie 29
2.2.1. Unia Europejskich Federalistów 29
2.2.2. Europejska Unia Parlamentarna 30
2.2.3. Niezależna Liga współpracy Europejskiej 31
2.2.4. Rada Europy 32
2.3. Unia Zachodnia 34
2.4. Europejska Wspólnota Węgla i Stali 36
2.5. Europejska Wspólnota Obronna 38
ROZDZIAŁ III EWOLUCJA PROCESÓW INTEGRACYJNYCH W LATACH SZEŚĆDZIESIĄTYCH I SIEDEMDZIESIĄTYCH 44
3.1. Inicjatywy polityczne po utworzeniu EWG 44
3.2. Raport Tindemansa 53
3.3. Koncepcja zróżnicowania tempa procesów integracyjnych 59
ROZDZIAŁ IV IDEA PROCESÓW INTEGRACYJNYCH W LATACH OSIEMDZIESIĄTYCH 65
4.1. Próby przełamania kryzysu instytucjonalnego 65
4.2. Jednolity Akt Europejski 72
4.3. Traktat z Maastricht, Amsterdamu i Nicei 79
ROZDZIAŁ V PERSPEKTYWY PROCESÓW INTEGRACYJNYCH 86
5.1. Reforma Unii Europejskiej 86
5.2. Reforma systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej 94
5.3. Traktat Konstytucyjny 100
ZAKOŃCZENIE 104
BIBLIOGRAFIA 106

Fundusze strukturalne a rozwój agroturystyki

Wstęp 2
Rozdział I. Europejskie programy pomocowe 4
1.Klasyfikacja pomocy zagranicznej 4
2. Program bezzwrotnej pomocy finansowej Unii Europejskiej dla państw Europy Środkowej 8
3. Zasady polityki strukturalnej 17
4. Fundusze strukturalne 20
4.1. Historia funduszy strukturalnych 20
4.2. Zadania funduszy strukturalnych 21
5. Fundusz spójności 24
Rozdział II. Pojęcie agroturystyki i jej znaczenie dla obszarów wiejskich 26
1. Istota i zakres agroturystyki 26
2. Cechy agroturystyki 31
3. Znaczenie agroturystyki 34
4. Cechy popytu i podaży w agroturystyce 36
5. Przesłanki rozwoju agroturystyki na terenach wiejskich 42
Rozdział III. Możliwości rozwoju agroturystyki na terenach wiejskich przy pomocy funduszy europejskich 47
1. Rola samorządu terytorialnego w rozwoju turystyki 47
2. Rola funduszy pomocowych w rozwoju agroturystyki 54
3. Kryteria składanych wniosków 58
4. Szanse i zagrożenia dla rozwoju gospodarstw agroturystycznych 59
Zakończenie 66
Bibliografia 67
Spis tabel i rysunków 70

Euroregion Nysa jako przykład współpracy transgranicznej

Wstęp 3

Rozdział I. Współpraca transgraniczna w Unii Europejskiej 5
1.1. Podstawowe pojęcia i definicje: region, euroregion, region i współpraca transgraniczna 5
1.2. Ewolucja współpracy transgranicznej w Unii Europejskiej 10
1.3. Prawne uwarunkowania współpracy transgranicznej 13
1.4. Współpraca transgraniczna jako element integracji europejskiej 17

Rozdział II. Współpraca transgraniczna 27
2.1. Zakres przedmiotowy współpracy transgranicznej i międzyregionalnej 27
2.2. Formy organizacyjne współpracy transgranicznej 34
2.3. Euroregion jako model regionalnej współpracy transgranicznej 36
2.4. Związki miast i gmin 39

Rozdział III. Współpraca transgraniczna Euroregionu Nysa 45
3.1. Prezentacja Euroregionu Nysa 45
3.2. Współpraca w zakresie gospodarczym 46
3.3. Współpraca w zakresie infrastruktury technicznej 52
3.4. Współpraca w sferze społecznej 55
3.5. Współpraca w zakresie ochrony środowiska 59

Rozdział IV. Bariery i ograniczenia współpracy transgranicznej 62
4.1. Bariery i ograniczenia 62
4.2. Szanse współpracy w obszarach transgranicznych 66
4.3. Perspektywy współpracy transgranicznej 74
Zakończenie 82
Bibliografia 84
Spis tabel 90
Spis rysunków 91
Spis fotografii 92

Charakter i dynamika zmian w wykształceniu w Polsce na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej

Wstęp

Rozdział I. Unia Europejska a edukacja
1.1 Rys historyczny UE
1.2 Programy edukacyjne UE
1.3 Współpraca międzynarodowa w dziedzinie edukacji
1.4 Matura międzynarodowa
1.5 Nowoczesne i klasyczne formy nauczania

Rozdział II. Wykształcenie siła napędową rozwoju społeczeństw
2.1 Kształcenie w Polsce a pozostałych krajach UE
2.2 Praca naukowa w UE
2.3 Edukacja a egzaminy
2.4 Finansowanie edukacji w Europie
2.5 Reformy i zmiany szkolnictwa w związku z wejściem Polski do UE

Rozdział III. Strategie Rozwoju szkolnictwa w Polsce
3.1 Założenia reformy systemu organizacji i finansowania nauki w Polsce
3.2 Strategie naukowe
3.3 Strategia rozwoju szkolnictwa w Polsce wobec młodzieży

Rozdział IV. Analiza wykształcenia w Polsce na tle Unii Europejskiej
4.1 Struktura i dynamika zmian wykształcenia w Polsce
4.2 Struktura i dynamika zmian wykształcenia w pozostałych krajach Unii Europejskiej
4.3 Zestawienie i analiza porównawcza Polski i UE
4.4 Wnioski

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i wykresów