Prace dyplomowe z kierunku: Europeistyka

prace dyplomowe z europeistyki

Integracja Polski z Unią Europejską

Wstęp 2

Rozdział I. Integracja europejska. Miejsce Polski w procesach integracyjnych do roku 1989 4
1.1. Pojecie i istota integracji 4
1.2. Procesy integracyjne w Europie po II Wojnie Światowej 6
1.3. Polska w strukturze EWG 9
1.4. Utworzenie Unii Europejskiej 11
1.5. Przesłanki, perspektywy i skutki członkostwa Polski w Unii Europejskiej 20

Rozdział II. Procesy integracyjne Polski z Unią Europejską przed rokiem 2004 30
2.1. Etapy stowarzyszenia Polski ze Wspólnotami Europejskimi 30
2.2. Proces integracji Polski w Unii Europejskiej 33
2.3. Strategie negocjacji – rozszerzenie Unii a rozwój gospodarczy 35
2.4. Członkostwo zwyczajne w Unii Europejskiej 39

Rozdział III. Szanse i zagrożenia członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Skutki akcesji – wybrane problemy 43
3.1. Rozszerzenie Unii Europejskiej a rozwój gospodarczy 43
3.2. Pozyskiwanie i wykorzystanie środków finansowych Unii Europejskiej 47
3.3. Rola państwa i rynku w finansowaniu systemu emerytalnego w Polsce i w krajach Unii Europejskiej 59

Zakończenie 66

Bibliografia 68

Fundusze unijne jako narzędzie wsparcia dla polskich obszarów wiejskich

Spis treści

Wstęp 2

Rozdział 1. Fundusze Unijne dla obszarów wiejskich przed 1 maja 2004 roku 3
1. Istota funduszy unijnych 3
2. Historyczne programy pomocowe dla rolników 5

Rozdział 2. Fundusze Unijne dla obszarów wiejskich 14
1. Zarządzanie funduszami w Polsce 14
2. Polityka rozwoju obszarów wiejskich 17
3. Osie i działania programu 22

Rozdział 3. Regionalne Programy Operacyjne 25
1. Funkcjonowanie RPO w Polsce 25
2. Mapa pomocy dla Polski 29

Podsumowanie 33
Bibliografia 34
Spis tabel i rysunków 36

Wstęp

Istotą pomocy publicznej jest wspieranie ze środków publicznych określonych przedsiębiorstw, sektorów gospodarki lub regionów. Pomoc publiczna stanowi w Unii Europejskiej istotny element całej polityki konkurencji. Zasada wolnej konkurencji jest nadrzędnym wyznacznikiem polityki pomocowej realizowanej przez Unię Europejską. Ta zasada dominuje zarówno w przypadku pomocy wewnątrz kraju, jak i programów o znaczeniu ogólnoeuropejskim. Pomoc publiczna udzielana przez państwa członkowskie musi pozostawać w zgodzie z czterema zasadami: przejrzystości (łatwość skontrolowania i oszacowania wysokości pomocy), subsydiarności (rozwiązywanie problemów przez organy wspólnotowe dopiero w razie bezskuteczności działania organów państw członkowskich), spójności (dążenie do wyrównywania poziomu życia pomiędzy krajami Unii Europejskiej i regionami Europy), proporcjonalności (dostosowanie wielkości i zakresu pomocy do rangi problemu).

W kraju za koordynację i nadzór nad realizacją działań komunikacyjnych dotyczących wsparcia dla obszarów wiejskich odpowiada Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Programem. Odpowiednie departamenty, zgodnie z kompetencjami, odpowiadają za ogólną koordynację realizacji planu.

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie funduszy unijnych jako narzędzi wsparcia dla polskich obszarów wiejskich.

Praca składa się z trzech rozdziałów:

W rozdziale pierwszym ukazano istotę funduszy unijnych oraz rys historyczny programów pomocowych dla rolników.

Rozdział drugi zawiera charakterystykę funduszy unijnych dla obszarów wiejskich.

W rozdziale trzecim dokonano prezentacji Regionalnych Programów Operacyjnych w Polsce.

Praca została napisana w oparciu o literaturę fachową, akty prawne oraz informacje zawarte na stronach internetowych.

Fundusze Unii Europejskiej w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim

Wstęp 3

Rozdział I. Środki finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw z funduszy Unii Europejskiej 5
1.1. Finansowanie działalności małych i średnich przedsiębiorstw przez fundusze europejskie 5
1.2. Fundusze Strukturalne 11
1.3. Fundusz Spójności 19
1.4. Fundusz Współpracy 23

Rozdział II. Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej 24
2.1. Sektorowy Program Operacyjny – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw 24
2.2. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego – ZPORR 30
2.3. Sektorowy Program Operacyjny Rolnictwo 33
2.4. Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 36

Rozdział III. Fundusze Unii Europejskiej w rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego 40
3.1. Zasięg pomocy regionalnej 40
3.3. Ogólna charakterystyka województwa kujawsko-pomorskiego 45
3.3. Pomoc dla województwa kujawsko-pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 48
3.4. Wsparcie środkami unijnymi innowacji MSP w województwie kujawsko-pomorskim 55

Zakończenie 64
Bibliografia 66
Spis rysunków 71
Spis tabel 72

Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej w Polsce

Wstęp 3

Rozdział I. Fundusze Strukturalne – istota i zasięg pojęcia 5
1.1. Pojęcie Funduszy 5
1.2. Cele i zadania Funduszy 11
1.3. Programowanie funduszy 14
1.4. Wkład i finansowe zarządzanie Funduszami 18
1.5. Skuteczność pomocy z Funduszy 20

Rozdział II. Charakterystyka poszczególnych funduszy 25
2.1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 25
2.2. Europejski Fundusz Społeczny 27
2.3. Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej 27
2.4. Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa 28
2.5. Fundusz Spójności 32
2.6. Inicjatywy Wspólnotowe 34

Rozdział III. Fundusze Unii Europejskiej dostępne dla Polski 42
3.1. Fundusze przedakcesyjne 42
3.2. Cele i zadania polityki strukturalnej Unii Europejskiej 46
3.3. Instrumenty polityki regionalnej oraz źródła finansowania 48
1.3.1. Fundusze strukturalne 48
1.3.2. Fundusz Spójności 49
1.3.3. Inicjatywy Wspólnoty, działania innowacyjne oraz pomoc techniczna 50
1.4. Narodowy Plan Rozwoju podstawą wykorzystania unijnych środków pomocowych 54
1.4.1. Dostosowanie przepisów unijnych do polskich warunków 54
1.4.2. Zasady organizacji wykorzystania środków pomocowych 56
1.5. Dokumenty programowe stanowiące podstawę wykorzystania środków unijnych 57

Zakończenie 60
Bibliografia 66
Spis rysunków 69
Spis wykresów 70
Spis tabel 71

Euroregion Tatry

Wstęp

Rozdział I. Gospodarcza integracja regionalna w Europie
1.1. Etapy integracji regionalnej
1.2. Krótka charakterystyka Unii Europejskiej
1.3. Poziom integracji ekonomicznej
1.4. Prawne fundamenty Unii Europejskiej
1.5. Wspólne obszary polityki w Unii Europejskiej
1.6. Unia Europejska w gospodarce światowej
1.7. Perspektywy rozwoju Unii Europejskiej

Rozdział II. Przesłanki utworzenia Euroregionów
2.1. Unia celna jako zasadniczy etap integracji regionalnej
2.2. Wspólny rynek a integracja regionalna
2.3. Unia walutowa
2.4. Rolnictwo, przemysł i ochrona konkurencji na drodze do integracji regionalnej

Rozdział III. Polityka regionalna
3.1. Teorie, strategie oraz metody polityki regionalnej
3.2. Cele oraz etapy polityki regionalnej Unii Europejskiej
3.3. Zasady polityki regionalnej Unii Europejskiej
3.4. Finansowanie polityki regionalnej w Polsce w latach 2001-2003

Rozdział IV. Euroregion Tatry – charakterystyka ogólna
4.1. Krótka charakterystyka parków przyrody
4.2. Czynniki zagrożenia dziedzictwa przyrodniczego
4.3. Historia Euroregionu
4.4. Atrakcje Euroregionu

Rozdział V. Euroregion Tatry jako struktura i organizacja
5.1. Euroregion Tatrzański jako organizacja
5.2. Działalność Euroregionu Tatry
5.3. Instytucje i organizacje wspierające funkcjonowanie euroregionu
5.4. Finansowanie współpracy euroregionalnej

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków

Bibliografia

1. Adamowicz M., Rola polityki agrarnej w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Tom II, z. 1, Warszawa – Poznań – Zamość 2000

2. Cesarz Z., Stadtmuller E., Problemy polityczne współczesnego świata, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000

3. Ciepielewska M., Polityka strukturalna Wspólnoty w zakresie obszarów wiejskich, [w:] Polityka rolna i strukturalna Unii Europejskiej a procesy dostosowawcze w rolnictwie polskim, FAPA, Warszawa 2000

4. Czyżewski A., Protekcjonizm w polityce rolnej Stanów Zjednoczonych i państw Unii Europejskiej wobec procesów globalizacji i integracji. Wnioski dla Polski. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Tom IV, z. 1, Warszawa – Bydgoszcz 2002

5. Doliwa-Klepacki Z. M., Integracja Europejska, Temida 2, Białystok 2000

6. Friedman T. L., Lexus i drzewo oliwne. Zrozumieć globalizację, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2001

7. Gorzelak G., Szanse polskich regionów (Założenia długofalowej strategii rozwoju regionalnego Polski). VII Kongres Ekonomistów Polskich. Sesja V, z. 14. Problemy Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2001

8. Hausner J., Modele polityki regionalnej w Polsce. VII Kongres Ekonomistów Polskich. Sesja V, z. 1. Problemy rozwoju regionalnego, Warszawa 2001

9. Heller J., Metody regionalnego i lokalnego kształtowania obszarów wiejskich stosowane w Polsce, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej” 2000, nr 1

10. Luttwak E., Turbokapitalizm. Zwycięzcy i przegrani światowej gospodarki, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2000

11. Ładyka S., Z teorii integracji gospodarczej, SGH, Warszawa 2001

12. Łyziak T., Przesłanki i założenia integracji monetarnej w Europie, „Ekonomia” nr 3, WNE UW, Warszawa 2001

13. Pietrzyk I., Miejsce i rola regionów w procesie integracji europejskiej. VII Kongres Ekonomistów Polskich, sesja V, z. 15. Problemy Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2001

14. Płowieć U., Stosunki Polski z Unią Europejską na podstawie Układu Europejskiego [w:] Polska i Unia Europejska. Stan obecny i wyzwania na przyszłość, pod red. U. Płowieć, Placet, Warszawa 2000

15. Poczta W., Wysocki F. (red.), Zróżnicowanie regionalne gospodarki żywnościowej w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu, Poznań 2002

Euro jako waluta Unii Europejskiej

Wstęp 2

ROZDZIAŁ I. Rys historyczny i podstawowe zagadnienia 4
1.1. Powstanie idei stworzenia strefy EURO 4
1.2. Wprowadzanie w życie idei stworzenia strefy EURO 10
1.3. Kryteria z Maastricht 11
1.4. Pakt na rzecz stabilności i wzrostu 16
1.5. Koordynacja polityki budżetowej krajów członkowskich oraz polityki pieniężnej w ramach ESBC 20

ROZDZIAŁ II. Zasady wprowadzania euro do obiegu 24
2.1. Etapowy proces wprowadzania euro 24
2.2. Aspekty prawne i techniczne wprowadzenia i funkcjonowania euro 28
2.3. Dostosowanie banków i przedsiębiorstw do używania euro 37
2.4. Korzyści i koszty związane z wprowadzeniem euro 41

ROZDZIAŁ III. Polska w drodze do strefy EURO 49
3.1. Analiza sytuacji gospodarczej Polski i wskaźników ekonomicznych 49
3.2. Korzyści przystąpienia Polski do strefy euro 53
3.3. Koszty przystąpienia do strefy euro 59

Zakończenie 64
Bibliografia 66
Spis rysunków i tabel 68

Droga Polski do Unii Europejskiej

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. POLSKA NA DRODZE DO UNII EUROPEJSKIEJ
1.1.Powstanie Unii Europejskiej i jej rola
1.2. Znaczenie Integracji Europejskiej
1.3. Układ Europejski
1.4. Idea procesów integracyjnych w latach osiemdziesiątych

ROZDZIAŁ II. PRZEBIEG PROCESU NEGOCJACJI O CZŁONKOSTWO W UE
2.1. Uwarunkowania procesu integracji europejskiej
2.2. Wniosek o członkostwo w UE i powołanie negocjatorów
2.3. Przygotowania do negocjacji
2.4. Przebieg procesu negocjacji

ROZDZIAŁ III. ZAKOŃCZENIE NEGOCJACJI AKCESYJNYCH – WYNIKI I ICH OCENA
3.1. „Szczyt” w Kopenhadze
3.2. Wyniki negocjacyjne w poszczególnych obszarach negocjacyjnych
3.3. Próba oceny rezultatów negocjacji akcesyjnych

ROZDZIAŁ IV PERSPEKTYWY PROCESÓW INTEGRACYJNYCH
4.1. Reforma Unii Europejskiej
4.2. Reforma systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej
4.3. Traktat Konstytucyjny

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA

Budżet Unii Europejskiej

Wstęp

Rozdział 1. Budżet Unii Europejskiej
1.1. Pojecie budżetu UE
1.2. Rys historii budżetu UE
1.3. Zasady tworzenia budżetu UE
1.4. Procedury uchwalania budżetu UE
1.5. Podstawowa klasyfikacja dochodów i wydatków budżetu UE

Rozdział 2. Charakterystyka, wielkość i struktura wydatków budżetu Unii Europejskiej
2.1. Wspólna Polityka Rolna
2.2. Fundusze strukturalne oraz Fundusz Spójności
2.3. Pozostałe wydatki
2.4. Kontrola wydatków
2.5. Analiza statystyczna

Rozdział 3. Udział Polski w wydatkach budżetu Unii Europejskiej
3.1. Składka Polski do budżetu Unii Europejskiej
3.2. Rodzaje wydatków z partycypacja Polski
3.3. Polska – płatnik czy beneficjent netto?

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków

Znaczenie edukacji dorosłych w walce z bezrobociem w Unii Europejskiej z uwzględnieniem Polski

WSTEP 3

ROZDZIAŁ I. ISTOTA EDUKACJI 5
1.1. Pojęcie edukacji 5
1.2. Edukacja ustawiczna jako nowoczesny system kształcenia 7
1.3. Edukacja w Unii Europejskiej 13
1.4. Znaczenie edukacji w kształtowaniu wymiaru tożsamości 23

ROZDZIAŁ II. ROLA I ZNACZENIE KSZTAŁCENIA DOROSŁYCH 26
2.1. Cele kształcenia 26
2.2. Rodzaje i formy kształcenia 33
2.3. Ekstensywność i intensywność w kształceniu dorosłych 41
2.4. System kształcenia dorosłych 42
2.5. Funkcje kształcenia dorosłych 44

ROZDZIAŁ III. ZJAWISKO BEZROBOCIA W UNII EUROPEJSKIEJ 47
3.1. Istota bezrobocia 47
3.2. Bezrobocie w Polsce 56
3.3. Bezrobocie w UE 60

ROZDZIAŁ IV. SYSTEM KSZTAŁCENIA DOROSŁYCH JAKO NARZĘDZIE W WALCE Z BEZROBOCIEM 65
4.1. Środki i metody walki z bezrobociem 65
4.2. Edukacja dorosłych w wybranych krajach UE 71
4.3. Edukacja dorosłych w Polsce 77
ZAKOŃCZENIE 84

BIBLIOGRAFIA 86

SPIS TABEL 92

SPIS RYSUNKÓW 93

Administracje celne w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej

Wstęp 2

I. Ogólna charakterystyka administracji celnych państw członkowskich Unii Europejskiej 3
1.1. Podobieństwa i różnice administracji celnych państw członkowskich 3
1.2. Podstawowe pojęcia związane z administracją celną państw członkowskich 12

II. Administracja celna w Polsce 21
2.1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych 23
2.2. Dyrektor Izby Celnej 27
2.3. Naczelnik Urzędu Celnego 28

III. Administracja celna we Francji 30
3.1. Dyrekcja Generalna 31
3.2. Dyrekcje Międzyregionalne 32
3.3. Dyrekcje Regionalne 32
3.4. Dyrekcje Krajowe 33

IV. Administracja celna w Niemczech 49
4.1. Dyrekcja Generalna 49
4.2. Naczelne Dyrekcje Finansowe 50
4.3. Główne Urzędy Celne 52

Wnioski 55
Bibliografia 59