Prace dyplomowe z dziedziny: Europeistyka

prace dyplomowe z europeistyki

Pozyskiwanie środków unijnych na szczeblu gminnym

WSTĘP

ROZDZIAŁ 1. FUNKCJONOWANIE FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ

2.1 Geneza i pojęcie funduszy Unii Europejskiej
2.2 Fundusze przedakcesyjne jako instrumenty finansowe Unii Europejskiej
w latach 2001-2003
2.2.1. Wprowadzenie
2.2.2. Program PHARE
2.2.3. Fundusz ISPA
2.2.4. Program SAPARD
2.4 Pozyskiwanie środków z funduszy Unii Europejskiej

ROZDZIAŁ 2. GOSPODARKA FINANSOWA GMINY

1.1 Geneza i pojęcie gminy
1.2 Zakres działalności gminy
1.3 Budżet gminy
1.4 Proces tworzenia i realizacji budżetu gminy
1.5 Źródła dochodów gminy
1.6 Główne kierunki wydatkowania środków

ROZDZIAŁ3. POZYSKIWANIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ NA FINANSOWANIE ZADAŃ GMINY SOCHACZEW

3.1 Charakterystyka gminy Sochaczew
3.1.1 Gmina Sochaczew
3.1.2 Położenie geograficzne
3.1.3 Plany rozwojowe
3.2 Budżet gminy Sochaczew w latach 2001-2003
3.3 Projekty realizowane przez gminę Sochaczew z funduszy unijnych

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA

System edukacji w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej

Wstęp 2
Rozdział I. Podstawowe pojęcia dotyczące systemów edukacyjnych Unii Europejskiej i ich analiza porównawcza 4
1.1. System i analiza systemowa 4
1.2. Cywilizacja 9
1.3. Czynniki i uwarunkowania 12
1.4. Charakterystyczne cechy systemów edukacji krajów Europy Środkowo – Wschodniej 22
Rozdział II. System edukacyjny w Polsce w latach 1990-2005, na tle wybranych krajów europejskich 31
2.1. Integracja europejska a edukacja 31
2.2. System edukacyjny w Polsce 40
2.3. Systemy edukacyjne wybranych krajów 47
Rozdział III. Organizacja systemu szkolnictwa w Austrii, Niemczech i Wielkiej Brytanii 61
3.1 Model Austriacki 67
3.2 Model Niemiecki 72
3.3 Model Wielkiej Brytanii 78
Rozdział IV. Schemat ogólny edukacji Austrii, Niemiec i Wielkiej Brytanii z porównawczego punktu widzenia. 84
Rozdział V. Rezultat badań nad modelami systemów edukacyjnych wybranych krajów Unii Europejskiej i ich merytoryczna ocena. 103
Zakończenie 118
Bibliografia 120
Spis tabel i rysunków 126

Członkostwo Polski w strefie Schengen

WSTĘP 4
ROZDZIAŁ I. PODSTAWY TRAKTATOWE UKŁADU Z SCHENGEN 6
1.1. ZARYS POWSTANIA UNII EUROPEJSKIEJ 6
1.2. GENEZA PODPISANIA UKŁADU Z SCHENGEN 13
1.3. GŁÓWNE CELE TRAKTATU Z SCHENGEN 15
1.4. SCHENGEN II (SIS II) – NOWYM SYSTEMEM INFORMACYJNYM 18
ROZDZIAŁ II. ZASADY PRZEMIESZCZANIA SIĘ OSÓB W OBRĘBIE UNII EUROPEJSKIEJ 22
2.1. EUROPOL I WSPÓŁPRACA SĄDOWA 22
2.1.1. CELE I ZAŁOŻENIA EUROPOLU 23
2.1.2. OCENA DZIAŁALNOŚCI EUROPOLU 24
2.2. UE FRONTEX – AGENCJĄ OCHRONY GRANIC ZEWNĘTRZNYCH 26
2.3. POŚCIG TRANSGRANICZNY 38
ROZDZIAŁ III. FUNKCJONOWANIE OBSZARU Z SCHENGEN 40
3.1. SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA W RAMACH ACQUIS SCHENGEN 40
3.1.1. PLACÓWKI KONSULARNE 40
3.1.2. RODZAJE WIZ A RUCH OSOBOWY 41
3.1.3. WIZA SCHENGEN 43
ROZDZIAŁ IV. MIEJSCE POLSKI W STREFIE SCHENGEN 49
4.1. DROGA POLSKI DO WSTĄPIENIA POLSKI DO STREFY Z SCHENGEN 49
4.2. PERSPEKTYWY ROZWOJU UKŁADU Z SCHENGEN 52
4.3. KORZYŚCI UKŁADU I JEGO ZALETY 54
ZAKOŃCZENIE 64
BIBLIOGRAFIA 66
ZAŁĄCZNIK 71
SŁOWNIK PODSTAWOWYCH POJĘĆ 72

Prawne i materialne podstawy wspólnotowej polityki regionalnej

Wstęp 3

Rozdział I. Globalizacja, polityka i porządek międzynarodowy. 5
1.1. Globalizacja i struktura porządku międzynarodowego. 5
1.2. Globalizacja a porozumienia regionalne. 13
1.2.1. Przyczyny wzrostu znaczenia opcji regionalnej po zimnej wojnie. 13
1.2.2. Regionalny wymiar decentralizacji globalnego systemu bezpieczeństwa. 19
1.2.3. Ograniczenia opcji regionalnej. 24

Rozdział II. Unia Europejska – idea wspólnoty. 28
2.1. Myśl zjednoczeniowa na przełomie lat 40. i 50. XX w. 28
2.2. Instytucjonalizacja procesów zjednoczeniowych. 32
2.2.1. Wspólnota gospodarcza. 32
2.2.2. Wspólnota polityczna. 34
2.2.3. Unia trzech filarów. 41

Rozdział III. Euroregiony – zakres znaczeniowy i charakterystyka pojęcia. 48
3.1. Pojęcie i rola euroregionów. 48
3.2. Zarys historyczny euroregionów. 49
3.3. Podstawy prawno instytucjonalne funkcjonowania euroregionów. 54
3.4. Identyfikacja regionów w starych krajach UE. 58

Rozdział IV. Polityka regionalna. 65
4.1. Cele polityki regionalnej. 65
4.2. Organy realizujące i finansujące politykę regionalną. 67
4.3. Zasady i tryb realizacji polityki regionalnej (podstawy prawne). 69
4.4. Efekty polityki regionalnej. 76

Rozdział V. Prawne i materialne podstawy wspólnotowej polityki regionalnej – współpraca transgraniczna na przykładzie Euroregionu „Pro Europa Viadrina”. 82
5.1. Euroregiony na granicy polsko –niemieckiej. 91
5.2. Uwarunkowania współpracy transgranicznej w euroregionie „Pro Europa Viadrina”. 92
5.3. Bariery współpracy transgranicznej. 95
5.4. Rodzaje wsparcia finansowego w euroregionie. 97
5.5. Postrzeganie możliwości euroregionu. 99

Zakończenie 101

Bibliografia 103

Spis tabel 109

Spis rysunków 110

Spis fotografii 111

Załącznik nr 1 112

Załącznik nr 2 113

Pozyskiwanie środków unijnych na finansowanie zadań samorządu

Wstęp 3
Rozdział I Istota i zadania samorządu terytorialnego 5
1.1. Istota samorządu terytorialnego 5
1.2. Znaczenie samorządu terytorialnego 14
1.2.1. Samorząd a instytucje społeczeństwa obywatelskiego 14
1.2.2. Samorząd terytorialny w systemie instytucji samorządu 20
1.3. Zadania i kompetencje organów samorządu terytorialnego 24
Rozdział II Dochody jednostek samorządu terytorialnego 36
2.1. Budżet jednostek samorządu terytorialnego 36
2.2. Tworzenie i realizacja budżetu jednostek samorządu terytorialnego 43
2.3. Finansowanie zadań 50
2.4. Główne kierunki wydatkowania środków 59
Rozdział III Pozyskiwanie środków unijnych 68
3.1. Geneza Unii Europejskiej 68
3.2. Unia Europejska- cele i środki realizacji 75
3.3. Fundusze przedakcesyjne instrumentami finansowymi UE 78
3.3.1. Program Phare 78
3.3.2. Program ISPA 83
3.3.3. Program SAPARD 85
3.4. Pozyskiwanie środków z funduszy Unii Europejskiej 89
3.5. Kryteria przyznawania pomocy jednostkom samorządu terytorialnego 90
3.6. Procedura składania wniosków o pomoc finansową (dochody jednostek samorządu terytorialnego) 92
Zakończenie 94
Bibliografia 96

Polskie rolnictwo po wejściu do UE

Wstęp 3

Rozdział I. Przemiany polskiego rolnictwa w okresie transformacji 5
1.1.Funkcje i znaczenie rolnictwa w gospodarce narodowej 5
1.2.Polityka rolna w okresie transformacji 9
1.2.1.Polityka państwa w gospodarce rynkowej 11
1.2.2.Sytuacja dochodowa rolników 16
1.3.Stanowisko negocjacyjne Polski w obszarze rolnictwa 22

Rozdział II. Polityka rolna Unii Europejskiej 31
2.1.Cele i zasady Wspólnej Polityki Rolnej 31
2.2.Instrumenty WPR 34
2.3.Podmioty WPR 40
2.4.Ewolucja i reforma WPR 44

Rozdział III. Uwarunkowania rozwoju rolnictwa w Polsce 50
3.1.Warunki przyrodnicze 50
3.2.Struktura własnościowa i agrarna 53
3.3.Ludność rolnicza 59
3.4.Czynniki intensyfikacji w rolnictwie 65
3.5.Infrastruktura wiejska 69
3.6.Zróżnicowanie regionalne rolnictwa w Polsce 76

Rozdział IV. Polskie rolnictwo wobec wyzwań integracji 83
4.1.Polskie rolnictwo na tle rolnictwa krajów UE 83
4.2.Przewagi konkurencyjne polskiego rolnictwa wobec UE 85
4.3.Dostosowania instytucjonalne polskiego rolnictwa do wymagań UE 86
4.4.Korzyści i koszty wynikające z integracji 100

Zakończenie 104
Bibliografia 106
Spis tabel 112
Spis rysunków 113
Spis schematów 114
Spis fotografii 115

Polityka handlowa Unii Europejskiej

Wstęp
ROZDZIAŁ I. Geneza wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej.
1. Teoria integracji europejskiej.
2. Rozszerzanie Wspólnot Europejskich.
3. Wspólnota celna.
ROZDZIAŁ II. Instrumenty wspólnej polityki handlowej.
1. Środki parotaryfowe.
2. Środki pozataryfowe.
3. Protekcja uwarunkowana.
ROZDZIAŁ III. Stosunki handlowe Unii Europejskiej z państwami trzecimi.
1. Stosunki handlowe z krajami EFTA.
2. Stosunki handlowe z państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku.
3. Stosunki handlowe z USA.
4. Stosunki handlowe z państwami basenu morza śródziemnego.
ROZDZIAŁ IV. Działalność Unii Europejskiej na arenie GATT/WTO.
Zakończenie
Bibliografia
S[pis tabel i rysunków

Wybory do Parlamentu Europejskiego

praca licencjacka z administracji, specjalizacja prawo wyborcze

Wstęp 2
Rozdział I. Geneza polskiej Ordynacji Wyborczej do Parlamentu Europejskiego 3
1. Istota Parlamentu Europejskiego 3
2. Projekt rządowy 5
3. Projekt poselski 6
4. Pierwsze i drugie czytanie projektu ordynacji i odesłanie do dalszych prac w komisji 8
5. Skierowanie projektu do Senatu i zmiany, jakie zaproponował Senat 10
6. Ponowne skierowanie projektu pod obrady Sejmu i uchwalenie jednolitego tekstu ordynacji 12
Rozdział II. Tryb i zasady przeprowadzania wyborów do Parlamentu Europejskiego 13
1. Przepisy ogólne 13
2. Prawa wyborcze 14
3. Zarządzenie wyborów 15
4. Komisje wyborcze 15
5. Obwody głosowania 17
6. Komitety wyborcze i zgłoszenie list kandydatów 18
7. Kampania wyborcza i finansowanie kampanii wyborczej 19
8. Głosowanie i warunki ważności głosu 20
9. Ustalenie wyników wyborów oraz ich ogłoszenie 21
10. Protesty wyborcze. Ważność wyborów 22
11. Wygaśnięcie i utrata mandatu 23
Rozdział III. Przebieg i wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego 24
1. Zarządzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 24
2. Przebieg wyborów do Parlamentu Europejskiego 27
3. Ogłoszenie wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego 30
Zakończenie 34
Wykaz aktów normatywnych 36
Bibliografia 37

System instytucjonalny Unii Europejskiej

praca magisterska

Wstęp 3
Rozdział I. Zarys historyczny procesów integracyjnych 5
1.1. Rys historyczny Unii Europejskiej 5
1.2. Podstawowe przyczyny integracji ekonomicznej w Europie 9
1.3. Prawne fundamenty Unii Europejskiej 11
1.4. Wspólne obszary polityki W Unii Europejskiej 13
1.5. Perspektywy rozwoju Unii Europejskiej 17
Rozdział II. Unia Europejska i jej instytucje 25
2.1. Parlament Europejski 25
2.2. Rada Unii Europejskiej 31
2.3. Komisja Europejska 35
2.4. Europejski Trybunał Sprawiedliwości i Sąd Pierwszej Instancji 40
2.5. Trybunał Obrachunkowy 45
Rozdział III. Organy pomocnicze 49
3.1. Komitet Regionów 49
3.2. Komitet Ekonomiczno – Społeczny 54
3.3. Europejski Bank Centralny 60
3.4. Europejski Bank Inwestycyjny 65
3.5. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju 71
Rozdział IV. Tendencje zmian systemu instytucjonalnego na tle toczących się procesów integracyjnych w ramach Unii Europejskiej 75
Zakończenie 93
Bibliografia 95

Geneza procesów integracyjnych

WSTĘP 3
RODZIAŁ I KONCEPCJE INTEGRACYJNE W EUROPIE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ 5
1.1. Europa jako kontynent odwiecznych idei zjednoczeniowych 5
1.2. Główne koncepcje i motywy procesów integracji politycznej 12
1.2.1. Europa federalna 15
1.2.2. Europa funkcjonalistów 18
1.2.3. Europa w ujęciu konfederalnym 22
ROZDZIAŁ II PIERWSZE ORGANIZACJE INTEGRACYJNE 25
2.1. Idea wspólnoty na przełomie lat 40. i 50. XX wieku 25
2.2. Pierwsze organizacje proeuropejskie 29
2.2.1. Unia Europejskich Federalistów 29
2.2.2. Europejska Unia Parlamentarna 30
2.2.3. Niezależna Liga współpracy Europejskiej 31
2.2.4. Rada Europy 32
2.3. Unia Zachodnia 34
2.4. Europejska Wspólnota Węgla i Stali 36
2.5. Europejska Wspólnota Obronna 38
ROZDZIAŁ III EWOLUCJA PROCESÓW INTEGRACYJNYCH W LATACH SZEŚĆDZIESIĄTYCH I SIEDEMDZIESIĄTYCH 44
3.1. Inicjatywy polityczne po utworzeniu EWG 44
3.2. Raport Tindemansa 53
3.3. Koncepcja zróżnicowania tempa procesów integracyjnych 59
ROZDZIAŁ IV IDEA PROCESÓW INTEGRACYJNYCH W LATACH OSIEMDZIESIĄTYCH 65
4.1. Próby przełamania kryzysu instytucjonalnego 65
4.2. Jednolity Akt Europejski 72
4.3. Traktat z Maastricht, Amsterdamu i Nicei 79
ROZDZIAŁ V PERSPEKTYWY PROCESÓW INTEGRACYJNYCH 86
5.1. Reforma Unii Europejskiej 86
5.2. Reforma systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej 94
5.3. Traktat Konstytucyjny 100
ZAKOŃCZENIE 104
BIBLIOGRAFIA 106