Prace dyplomowe z kierunku: Europeistyka

prace dyplomowe z europeistyki

Unia Europejska a bezpieczeństwo lokalne i globalne

WSTĘP 4

ROZDZIAŁ I. POJĘCIE BEZPIECZEŃSTWA I JEGO EWOLUCJA 7
1.1. DEFINICJA I RODZAJE BEZPIECZEŃSTWA 7
1.2. PODSTAWOWE POJĘCIA ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM 11
1.3. ŹRÓDŁA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA 22

ROZDZIAŁ II. UNIA EUROPEJSKA W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA EUROPEJSKIEGO 30
2.1. STRUKTURA I ZASADY FUNKCJONOWANIA UE 30
2.2. GŁÓWNE CECHY POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA UE 33
2.3. EUROPEJSKA WSPÓLNOTA OBRONNA 49
2.4. WSPÓLNA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I OBRONY 51
2.5. STRATEGIE REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 55

ROZDZIAŁ III. POLSKA WOBEC POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA UNII EUROPEJSKIEJ 61
3.1. ZAŁOŻENIA KONCEPCJI BEZPIECZEŃSTWA POLSKI 61
3.2. STANOWISKA W KWESTIACH SZCZEGÓŁOWYCH 66
3.3. SPECYFIKA STANOWISKA POLSKI W KWESTII POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA UE 72
ROZDZIAŁ IV. UNIA EUROPEJSKA A BEZPIECZEŃSTWO GLOBALNE 74
4.1. EUROPA-STANY ZJEDNOCZONE 74
4.2. NATO JAKO CENTRALNY OŚRODEK BEZPIECZEŃSTWA 79
4.3. STOSUNKI UE – NATO A ROZWÓJ EUROPEJSKIEJ TOŻSAMOŚCI BEZPIECZEŃSTWA I OBRONY (ESDI) 84

ZAKOŃCZENIE 97
BIBLIOGRAFIA 99
SPIS RYSUNKÓW 105

Szanse Polski na wejście do strefy do EURO

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. Rys historyczny i podstawowe zagadnienia 4
1.1. Powstanie idei stworzenia strefy EURO 4
1.2. Wprowadzanie w życie idei stworzenia strefy EURO 8

ROZDZIAŁ II. Powstanie strefy EURO 15
2.1. Kryteria z Maastricht 15
2.2. Pakt na rzecz stabilności i wzrostu 20
2.3. Koordynacja polityki budżetowej krajów członkowskich, jak też polityki pieniężnej w ramach ESBC 24

ROZDZIAŁ III. Droga Polski do strefy EURO 26
3.1. Analiza sytuacji gospodarczej Polski i wskaźników ekonomicznych przed wstąpieniem Polski do UE 26
3.2. Analiza gospodarcza Polski od momentu wejścia do UE do chwili obecnej 33
3.3. Zdolność tworzenia gospodarczej przewagi konkurencyjnej w Polsce 41

ZAKOŃCZENIE 47

BIBLIOGRAFIA 50

SPIS TABEL 55

Rodzina polska jako przedmiot zainteresowania państwa i Unii Europejskiej

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ 1. RODZINA JAKO GRUPA SPOŁECZNA 5
1. Próby zdefiniowania pojęcia rodziny 5
2. Geneza rodziny jako podstawowej komórki społecznej 10
3. Typy rodzin 13

ROZDZIAŁ 2. FUNKCJE I ROLA RODZINY WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE 20
1. Funkcja socjalizacyjna 20
2. Funkcja prokreacyjna 25
3. Psychospołeczna funkcja rodziny 30

ROZDZIAŁ 3. PAŃSTWO POLSKIE WOBEC RODZINY 33
1. Polityka socjalna państwa wobec rodziny 33
2. Rodzina a instytucje wychowawcze 40

ROZDZIAŁ 4. PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ RODZINY 48
1. Przemoc w rodzinie 48
2. Mobbing w rodzinie 49
3. Narkomania w rodzinie 51
4. Alkoholizm w rodzinie 53
5. Rozwody i separacje w rodzinie 54
6. Bezrobocie jako główny problem rodziny współczesnej 57
6.1. Przyczyny i konsekwencje społeczne bezrobocia dla polskich rodzin 57
6.2. Działania rządu w walce z bezrobociem 58
7. Próby przeciwdziałania państwa polskiego wobec patologii w rodzinie 59

ROZDZIAŁ V. UNIA EUROPEJSKA WOBEC RODZINY 62
1. Unia Europejska a rodzina 62
2. Wspólnotowa polityka społeczna 68
3. Wpływ procesów industrializacji i indywidualizacji na rodzinę w kulturze euroamerykańskiej 69
4. Rodzina współczesna w Unii Europejskiej 73

ZAKOŃCZENIE 76
BIBLIOGRAFIA 78
SPIS RYSUNKÓW 84
SPIS TREŚCI 85

Polityka włączenia społecznego Unii Europejskiej na przykładzie osób niepełnosprawnych

WSTĘP 5

ROZDZIAŁ I. POLITYKA UNII EUROPEJSKIEJ WOBEC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 7
1.1. Definicja „niepełnosprawności” w krajach Unii Europejskiej 7
1.2. Charakterystyka niepełnosprawności w Unii Europejskiej 12
1.3. Geneza działalności Unii Europejskiej na rzecz osób niepełnosprawnych 14
1.3.1. Organizacje Międzynarodowe oddziałujące na politykę Unii Europejskiej wobec osób niepełnosprawnych 14
1.3.2. Wydarzenia na drodze polepszenia sytuacji osób niepełnosprawnych 18
1.3.3. Deklaracja Madrycka 22
1.4. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych 30
1.4.1. Europejczycy o integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem 30
1.4.2. Tworzenie Europy bez barier 33
1.4.3. Przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu 35
1.5. Rok 2003 – Rokiem Niepełnosprawnych 36
1.5.1. Cele Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych 2003 36
1.5.2. Deklaracja Madrycka a Europejski Rok Osób Niepełnosprawnych 38
1.5.3. Promocja wartości Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych? 40
1.5.4. Zadania stojące przed władzami publicznymi w trakcie Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych 43
1.6. Osoby niepełnosprawne na rynkach pracy krajów Unii Europejskiej 55
1.6.1. Polityka zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w krajach Unii Europejskiej 57

ROZDZIAŁ II. POLITYKA SPOŁECZNA WOBEC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POLSCE 59
2.1. Charakterystyka osób niepełnosprawnych w Polsce 59
2.2. Regulacje prawne kwestii osób niepełnosprawnych 62
2.3. Podmioty działające na rzecz osób niepełnosprawnych oraz organizacje non – profit 70
2.4. Sposoby rozwiązywania kwestii osób niepełnosprawnych 74

ROZDZIAŁ III. WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UNIJNYCH NA WSPARCIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POLSCE 86
3.1. Europejski Fundusz Społeczny 87
3.2. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 91
3.3. Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Sektorowego Programu Operacyjnego – Rozwój Zasobów Ludzkich 92
3.4. ”Partner 2006”– wsparcie projektów realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe 98

ZAKOŃCZENIE 102

BIBLIOGRAFIA 104

SPIS TABEL 108

SPIS WYKRESÓW 109

Problematyka uchodźców w krajach Unii Europejskiej

Wstęp 2

Rozdział I. Uchodźstwo i jego przyczyny 4
1.1. Pojęcie uchodźstwa 4
1.2. Podstawowe regulacje prawne dotyczące uchodźstwa 8
1.3. Przyczyny uchodźstwa we współczesnym świecie 9
1.4. Ewolucja instytucji międzynarodowych zajmujących się ochroną uchodźców 18

Rozdział II. Regulacje prawne Unii Europejskiej 22
2.1. Konwencja Dublińska 22
2.2. Porozumienie z Schengen 24
2.3. Pozostałe akty prawne 25
2.4. Dokumenty Rady Europy 31
2.4.1. Porozumienie w Sprawie Zniesienia Wiz dla Uchodźców 31
2.4.2. Porozumienie o Przekazywaniu Odpowiedzialności za Uchodźców 32
2.4.3. Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności 33

Rozdział III. Przykładowe rozwiązania problemu uchodźstwa na poziomie regionalnym 36
3.1. Próby rozwiązania problemu w Unii Europejskiej 36
3.2. Współpraca na forum Rady Europy 41
3.3. Rozwiązania wybranych krajów Unii Europejskiej 45

Zakończenie 56
Spis tabel 58
Bibliografia 59

Program PHARE – zasady i realizacja w warunkach polskich

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. ISTOTA I ZNACZENIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH 4
1.1. Cele i zadania polityki strukturalnej Unii Europejskiej 4
1.2. Instrumenty polityki regionalnej oraz źródła finansowania 7
1.3. Rola funduszy europejskich w finansowaniu działalności przedsiębiorstw 20

ROZDZIAŁ II. MIEJSCE PROGRAMU PHARE W FUNDUSZACH PRZEDAKCESYJNYCH 24
2.1. Rodzaje funduszy przedakcesyjnych 24
2.2. Znaczenie programu PHARE 36
2.3. Zarządzanie programem PHARE w Polsce 41
2.4. Ewolucja programu PHARE w Polsce 42

ROZDZIAŁ III. REALIZACJA PHARE W POLSCE 46
3.1. Geneza Krajowego Funduszu Dotacji Inwestycyjnych 46
3.2. Cele Krajowego Funduszu Dotacji Inwestycyjnych 47
3.3. Realizacja działań w zakresie programu PHARE 47
3.3.1. Dotacje na usługi doradcze 47
3.3.2. Dotacje na inwestycje 47
3.3.3. Dotacje na wspieranie przedsiębiorczości w Polsce 50

ZAKOŃCZENIE 69

BIBLIOGRAFIA 71

SPIS TABEL 74

SPIS SCHEMATÓW 75

Problem działalności gospodarczej w Polsce i Unii Europejskiej

Wstęp 2

Rozdział I. Regulacje prawne dotyczące działalności gospodarczej w Polsce i UE 4
1. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, omówienie zagadnień i najważniejszych pojęć 4
2. Akty prawne, które powinien znać przedsiębiorca 12
3. Kto może kontrolować przedsiębiorcę 17
4. Jak założyć własną firmę w innym kraju Unii Europejskiej? 18
5. Podatki 20
6. Ubezpieczenie Społeczne 24

Rozdział II. Wyznaczniki funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce i UE 26
1. Wybór formy prawnej przedsiębiorstwa 26
2. Problem podatków w Polsce 31
3. Formy opodatkowania 34
4. Pomoc ze strony państwa 38

Rozdział III. Uwarunkowania i możliwości założenia własnej firmy w Polsce i UE 47
1. Za i przeciw – czy założyć własną firmę? 47
2. Podstawowe kroki w celu założenia przedsiębiorstwa 51
3. Jak zbudować prawidłowy biznes plan swojej firmy? 53

Zakończenie 60
Bibliografia 62
Spis rysunków 65
Załącznik 66

Powstanie i struktura Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej

Wstęp 3

Rozdział I. Traktaty Rzymskie 5
1.1. Pojęcie i istota integracji 5
1.2. Procesy integracyjne w powojennej Europie 7
1.3. Utworzenie Unii Europejskiej – Traktaty Rzymskie 10
1.4. Wizje i perspektywy Unii Europejskiej 17

Rozdział II. Sytuacja polityczna w Europie 25
2.1. Europa jako kontynent odwiecznych idei zjednoczeniowych 25
2.2. Wspólnota gospodarcza 33
2.3. Polska i Węgry w 1956 r. – sytuacja polityczna 35

Rozdział III. Sytuacja polityczna w Europie Zachodniej 40
3.1. Europejska Wspólnota Węgla i Stali 40
3.2. Komisja Foucheta 41
3.3. Projekt A. Cattaniego 46
3.4. Kryzys instytucjonalny EWG 49
3.5. Konferencja Haska 53

Rozdział IV. Droga do EWG 58
4.1. Groźba zapaści gospodarczej Europy Zachodniej 58
4.2. Geneza i cele integracji ekonomicznej 62
4.3. Próby utworzenia EWP 68
4.4. Geneza i cele EWG 73

Zakończenie 79
Bibliografia 81

Świadczenia emerytalne osób migrujących w obrębie Unii Europejskiej

Wstęp 4

Rozdział I. Cel i zasady koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej 7
1.1. Podstawy prawne koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej 7
1.2. Podstawowa problematyka koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 12
1.2.1. Motywy i cele koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 12
1.2.2. Metody i formy koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 16
1.3. Koordynacja a harmonizacja 16
1.4. Państwa objęte koordynacją 18
1.5. Zabezpieczenie pracownika migrującego przed utratą korzyści płynących z jego okresów zatrudnienia 19

Rozdział II. Podmiotowy i przedmiotowy zakres wspólnotowej koordynacji 22
2.1. Osoby objęte wspólnotową koordynacją 23
2.1.1. Pracownicy i osoby samodzielnie zarobkujące 24
2.1.2. Świadczenia w systemie specjalnym 27
2.1.3. Członkowie rodziny 29
2.2. Przedmiotowy zakres koordynacji 31

Rozdział III. Ubezpieczenia obowiązkowe i prawo do świadczeń emerytalnych w państwach członkowskich 34
3.1. Ubezpieczenie obowiązkowe a zwrot składek 35
3.2. Pracownicy i osoby samodzielnie zarobkujące 36
3.2.1. Podleganie ustawodawstwu typu A 36
3.2.2. Podleganie ustawodawstwu typu B 38
3.4. Emerytury 39
3.4.1. Emerytura krajowa 40
3.4.2. Ustalenie emerytury na podstawie rozporządzenia 43
3.5. Zbieg świadczeń 45
3.5.1. Pojęcie zbiegu świadczeń 45
3.5.2. Szczególne zasady postępowania w razie zbiegu świadczeń tego samego rodzaju 48
3.6. Tryb ustalenia wysokości świadczeń 51
3.6.1. Postępowanie wnioskowe 52
3.6.2. Tymczasowe świadczenia zaliczkowe 54
3.6.3. Koszty kontroli medycznej i administracyjnej 56
3.6.4. Zmiana miejsca zamieszkania 57

Rozdział IV. Wpływ koordynacji systemów ubezpieczeń społecznych w Unii Europejskiej na swobodny przepływ osób i sytuację na rynku pracy 58
4.1. Wpływ uregulowań w zakresie ubezpieczeń społecznych na decyzje migracyjne 58
4.2. Następstwa uregulowań w zakresie systemów zabezpieczeń społecznych dla rynku pracy 64
4.3. Podsumowanie 66

Zakończenie 67

Bibliografia 69

Spis rysunków 74

Spis tabel 75

Polityka regionalna Unii Europejskiej

Wstęp 2
Rozdział І. Polityka regionalna Unii Europejskiej 4
1. Pojęcie regionu i definicja polityki regionalnej 4
2. Zasady i cele polityki regionalnej UE 17
3. Instrumenty polityki regionalnej Unii Europejskiej 24
4. Inicjatywy Wspólnotowe 26
5. Reforma Funduszy Strukturalnych – „Agenda 2000 31
Rozdział II. Rozwój polityki regionalnej w Polsce 38
1. Dostosowanie polityki regionalnej w Polsce do standardów europejskich 38
2. Polska polityka regionalna 41
3. Podstawy instytucjonalne polityki regionalnej 52
Rozdział III. Regiony Polski w świetle wyzwań integracyjnych 61
1. Programy przedakcesyjne 61
2. Kryteria podziału środków na wspieranie rozwoju regionalnego 65
3. Środki przedakcesyjne i ich rozdysponowanie 71
4. Transfery finansowe do Polski 78
5. Zagrożenia sprawnej absorpcji środków europejskich 83
Zakończenie 90
Bibliografia 92
Spis tabel i rysunków 95