Prace dyplomowe z kierunku: Europeistyka

prace dyplomowe z europeistyki

Rada Unii Europejskiej

Wstęp    2
Rozdział I
Geneza i rozwój Rady Europy    6
Rozdział II
Członkostwo, statut i kompetencje Rady Europy    22
2.1 Zasady członkostwa w Radzie Europy    22
2.2 Statut Rady Europy    31
2.3 Kompetencje Rady Europy    42
Rozdział III.
Główne kierunki działalności Rady Europy    50
Rozdział IV
Polska w Radzie Europy    61
Rozdział V
Rada Europy w kształtowaniu współpracy ogólnoeuropejskiej    68
Zakończenie    72
Bibliografia    75

Procedury udzielania pomocy państwa w prawie wspólnotowym

Wstęp    2
Rozdział. I Istota pomocy państwa    4
1. Pomoc udzielana przez państwo lub ze źródeł państwowych    4
2 Zakłócenie konkurencji, zakaz przyznawania pomocy publicznej    10
3 Zasady dopuszczalności udzielania pomocy publicznej.    15
4 Formy pomocy publicznej: programy pomocowe, pomoc indywidualna, pomoc indywidualna na restrukturyzację.    18
Rozdział II. Procedura wstępna    30
1 Wniosek o wydanie opinii przez prezesa UOKiK    30
2 Zawiadomienie komisji o planie przyznania pomocy przez  państwo, reguła standstill clause.    41
3 Faza badania wstępnego    45
3.1 Termin na wydanie decyzji przez komisję.    45
3.2 Kompetencje komisji w zakresie polecenia udzielania informacji    47
3.3 Możliwe rozstrzygnięcia    52
Rozdział III. Procedura formalnego dochodzenia    54
1 Termin na wydanie decyzji przez Komisję    54
2 Możliwe formy decyzji Komisji    56
Rozdział IV. Postępowanie nadzwyczajne    60
1 Procedura w sprawie bezprawnie przyznanej pomocy    60
1.1 Polecenie udzielenia informacji, ponaglenie, nakaz udzielenia informacji    60
1.2 Nakaz zawieszenia    63
1.3 Nakaz windykacji    64
1.4 Egzekucja od beneficjenta bezprawnie przyznanej pomocy przez państwo członkowskie    68
1.5 Termin zwrotu pomocy    73
1.6 Zaskarżenie decyzji Komisji    76
Rozdział V. Postępowanie w sprawie niewłaściwie wykorzystanej pomocy    80
1 Wszczęcie formalnego dochodzenia    80
2 Postępowanie w sprawie cofnięcia decyzji.    83
Zakończenie    86
Bibliografia    89
Spis tabel i rysunków    91

Wykorzystanie funduszy unijnych w małych i średnich przedsiębiorstwach

Wstęp    2
Rozdział I. Charakterystyka małych i średnich przedsiębiorstw    3
1. Podstawowe pojęcia dotyczące przedsiębiorstw    3
2. Charakterystyka małych i średnich przedsiębiorstw    8
3. Polityka wsparcia sektora MŚP w Unii Europejskiej    10
4. Cele i znaczenie funduszy unijnych dla rozwoju sektora MŚP    12
Rozdział II.  Wsparcie MŚP w Polsce    19
2.1. Zasady ogólne dotyczące przedsiębiorstw w okresie programowania 2007-2013.    19
2.1.1. Regionalny Program Operacyjny.    22
2.1.2. Podstawowe założenia i priorytety odnoszące się do sektora MŚP.    27
2.2. Środki w ramach RPO.    32
2.2. Innowacyjna gospodarka.    38
2.2.1. Założenia i priorytety.    41
2.2.2. Środki przeznaczone dla małych i średnich przedsiębiorstw.    42
2.3.Program Operacyjny Kapitał Ludzki.    46
2.3.1. Założenia i priorytety.    50
2.3.2. Środki przeznaczone dla przedsiębiorstw.    51
Programy   operacyjne    76
PO Społeczeństwo Obywatelskie    77
PO Administracja sprawna i służebna    78
PO Pomoc Techniczna    78
Rozdział III. Wykorzystanie funduszy unijnych przez małe i średnie przedsiębiorstwa    86
3.1. Analiza wykorzystania środków unijnych w poprzednim okresie programowania 2004-2006 (suma środków i cele, na które zostały przeznaczone).    86
3.1.1. Efekty wsparcia przedsiębiorstw.    94
3.2. Środki wykorzystane w roku 2007.    99
3.3. Spodziewany wpływ wykorzystania środków unijnych na rozwój sektora.    103
3.4. Prognoza na pozostały okres programowania.    108
3.5. Ocena wykorzystania środków unijnych przez małe i średnie przedsiębiorstwa.    110
Zakończenie    112
Bibliografia    113
Spis tabel    119
Spis rysunków    120

Funkcjonowanie wspólnych obszarów gospodarczych Unii Europejskiej

Wstęp

Rozdział I.
Rys historyczny powstania Unii Europejskiej
1.1. Geneza integracji UE.
1.2. Wymiary integracji europejskiej
1.3. Akty normatywne oraz główne instytucje europejskie
1.4. System prawny i instytucjonalny Wspólnot i Unii Europejskiej

Rozdział II.
Strategia lizbońska a budowanie gospodarki
2.1. Strategia Lizbońska – kontekst powstania i realizacji
2.2. Kierunki działań przyjęte w Strategii Lizbońskiej
2.3. Strategia Lizbońska, ocena i wyzwania dla Unii oraz jej członków

Rozdział III.
Funkcjonowanie wspólnych obszarów gospodarczych Unii Europejskiej
3.1. Funkcjonowanie rynku wewnętrznego
3.2. Traktatowe stosunki handlowe Wspólnoty Europejskiej z państwami trzecimi
3.3. Polityka transportowa i polityka ochrony środowiska
3.4. System finansowy Wspólnot Europejskich

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i wykresów

Integracja z UE – szanse, wyzwania i zagrożenia dla polskiego rolnictwa

Wstęp 2
Rozdział 1. Wspólna Polityka Rolna ? historia i ewolucja. 4
1.1. Początki Wspólnej Polityki Rolnej ? cele i instrumenty. 4
1.2. Reformy Wspólnej Polityki Rolnej. 9
Rozdział 2. Rolnictwo Polskie na tle Rolnictwa Unii Europejskiej 25
2.1. Polska Polityka Rolna 25
2.2. Struktura gospodarstw rolnych 39
2.3. Konkurencyjność Polskiego Rolnictwa 48
Rozdział 3. Stanowiska negocjacyjne 54
3.1. Propozycje Komisji Europejskiej dla krajów kandydackich 54
3.2. Polskie Stanowisko Negocjacyjne 66
Rozdział 4. Skutki integracji z UE dla Sektora Rolnego w Polsce 79
4.1. Pomoc przedakcesyjna 79
4.2. Korzyści z integracji 82
4.3. Koszty wdrożenia WPR 87
Zakończenie 100
Bibliografia 102
Spis tabel i rysunków 107

Realizacja prawa do informacji o stanie środowiska naturalnego w Polsce na tle standardów prawnych Unii Europejskiej

Wstęp

Rozdział I: Dostęp do informacji w prawie polskim ? zagadnienia ogólne
1.1. Dostęp do informacji w Konstytucji RP
1.2. Ustawa o dostępie do informacji publicznej
1.3. Informacje wyłączone z udostępniania
1.3.1. Ustawa o ochronie informacji niejawnych
1.3.2. Ustawa o statystyce publicznej
1.3.3. Pozostałe informacje niepodlegające udostępnianiu

Rozdział II: Dostęp do informacji o środowisku naturalnym w prawie Unii Europejskiej
2.1. Uwagi ogólne
2.2. Dyrektywa 90/313/EWG w sprawie swobodnego dostępu do informacji o środowisku
2.3. Konwencja z Aarhus
2.4. Projekt nowej dyrektywy Wspólnoty Europejskiej w sprawie publicznego dostępu
do informacji o środowisku

ROZDZIAŁ III: Dostęp do informacji o środowisku naturalne w prawie polskim
3.1. Uwagi ogólne
3.2. Dostęp do informacji w ustawie – Prawo ochrony środowiska
3.3. Wzajemne relacje ustaw o dostępie do informacji publicznej
i Prawa ochrony środowiska
3.3.1. Podstawowe zasady dostępu do informacji o środowisku
3.3.2. Rodzaje informacji
3.3.3. Zakres informacji podlegających udostępnianiu
3.3.4. Informacje obligatoryjnie i fakultatywnie wyłączone z udostępniania
3.3.5. Podmioty obowiązane do udostępniania informacji
3.3.6. Podmioty uprawnione do uzyskania informacji
3.3.7. Fragmentacja informacji
3.3.8. Sposób występowania o udostępnienie informacji oraz forma ich udostępniania
3.3.9. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku
3.3.10. Opłaty związane z udostępnianiem informacji
3.3.11. Termin udostępnienia informacji
3.3.12. Procedura udostępniania informacji
3.3.13. Postępowania w przypadku typowych problemów związanych z udzieleniem informacji

Zakończenie
Bibliografia

Zdolność absorpcyjna Europejskiego Funduszu Społecznego

WSTĘP 5
Rozdział I. 7
1. GENEZA ROZWOJU LOKALNEGO. 7
2. POJĘCIE ROZWOJU LOKALNEGO. 8
2.1. Definicje rozwoju lokalnego. 8
2.2. Składowe rozwoju lokalnego. 9
3. CZYNNIKI POBUDZAJĄCE ROZWÓJ LOKALNY. 12
3.1. Podstawowe czynniki rozwoju lokalnego. 12
3.2. Elementy klimatu społecznego. 15
4. KONCEPCJE ROZWOJU LOKALNEGO. 16
4.1. Wybrane modele rozwoju lokalnego. 16
4.2. Odmienna typologia rozwoju lokalnego. 18
4.3. Klasyczny model rozwoju lokalnego. 19
5. ZARZĄDZANIE ROZWOJEM LOKALNYM. 20
5.1. Pojęcie zarządzania. 20
5.2. Etapy zarządzania rozwojem lokalnym. 21
6. ISTOTA KAPITAŁU LUDZKIEGO W ROZWOJU LOKALNYM. 22
7. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU LOKALNEGO. 23
Rozdział II. FUNDUSZE STRUKTURALNE 26
1. ISTOTA I RODZAJE FUNDUSZY STRUKTURALNYCH. 26
1.1. Fundusze Strukturalne w okresie 2000-2006. 27
2. PROGRAM PHARE I PRZYGOTOWANIA DO EFS 29
3. EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY 32
3.1. Historia. 32
3.2. Istota Europejskiego Funduszu Społecznego. 32
3.3. Europejska Strategia zatrudnienia. 34
3.4. Obszary polityki EFS. 35
3.5. Działania wspierane z EFS. 37
3.6. Sposób działania EFS. 38
3.7. Zarządzanie EFS. 39
4. WYBRANE INICJATYWY WSPÓLNOTOWE W RAMACH EFS W OKRESIE PROGRAMOWANIA 1994-1999. 43
4.1. Inicjatywa Wspólnotowa NOW. 44
4.2. Inicjatywa Wspólnotowa YOUTHSTART. 45
4.3. Inicjatywa Wspólnotowa HORIZON. 46
4.4. Inicjatywa Wspólnotowa INTEGRA. 47
5. ZADANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU STRUKTURALNEGO NA LATA 2000  – 2006. 48
5.1. Agenda 2000. 48
5.2. Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. 49
5.3. Przygotowanie do absorpcji środków Europejskiego Funduszu Strukturalnego. 51
5.4. Znaczenie EFS-u dla Polski. 52
Rozdział III. WYBRANE MIASTA AGLOMERACJI GÓRNOŚLĄSKIEJ A EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY. 54
1. AGLOMERACJA GÓRNOŚLĄSKA. 54
2. SYTUACJA AGLOMERACJI GÓRNOŚLĄSKIEJ NA TLE KRAJU. 56
3. ROLA POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY. 59
4. PROGRAMY FINANSOWANE Z EFS-u REALIZOWANE PRZEZ POSZCZEGÓLNE MIASTA AGLOMERACJI GÓRNOŚLĄSKIEJ. 61
4.1. Katowice 61
4.2. Siemianowice Śląskie 62
4.3. Chorzów 64
4.4. Tychy 67
5. STATYSTYCZNE ZESTAWIENIE REALIZOWANYCH PROJEKTÓW 69
Rozdział IV. PODSUMOWANIE ANALIZY ORAZ PERSPEKTYWY NA PRZYSZŁOŚĆ 81
ZAKOŃCZENIE 95
BIBLIOGRAFIA 97
STRONY INTERNETOWE 99
SPIS TABEL 100
SPIS RYSUNKÓW 101

Zasada równości w stosunkach pracy kobiet i mężczyzn w prawie polskim i dyrektywach Unii Europejskiej

Wstęp 4
Rozdział I: Równość kobiet i mężczyzn jako konstytucyjne prawo człowieka 7
1.1. Historyczny rys zagadnienia 7
1.2. Konstytucyjna zasada równości i jej gwarancje 9
Rozdział II: Dyrektywy wspólnotowe jako część międzynarodowego prawa pracy 27
2.1. Koncepcja równości kobiet i mężczyzn w prawie wspólnotowym 27
2.1.1. Uwagi wstępne 27
2.1.2. Formalna równość praw i równość faktyczna 28
2.1.3. Równość numeryczna i równość zróżnicowana 30
2.1.4. „Równość traktowania” i „równość szans” 34
2.1.5. Równość względna, opisowa, neutralna, postrzegająca kobietę indywidualnie 35
2.2. Eliminacja dyskryminacji w pracy ze względu na płeć 37
2.3. Zakaz dyskryminacji w dziedzinie wynagrodzenia 44
2.3.1. Pojęcie „wynagrodzenia” w prawie wspólnotowym 44
2.3.2. Jednakowa praca. Praca jednakowej wartości 48
2.4. Zakaz dyskryminacji w dziedzinach dostępu do pracy, szkolenia, awansu, warunków pracy 54
2.5. Molestowanie seksualne jako przejaw dyskryminacji 63
2.6. Formy i środki przeciwdziałania dyskryminacji 68
Rozdział III: Równość kobiet i mężczyzn w polskim prawie pracy 71
3.1. Zasada równości jako podstawowa zasada prawa pracy 71
3.2. Zasada równoprawnego traktowania w świetle przepisów  pozakodeksowych 86
3.2.1. Zakazy zatrudniania kobiet przy określonych rodzajach prac 86
3.2.2. Urlop wychowawczy 87
3.2.3. Zasiłki 93
3.3. Środki prawne przeciwdziałania praktykom dyskryminacyjnym 98
3.4. Implikacje dla prawa polskiego wynikające z dostosowywania przepisów  do prawa Unii Europejskiej 100
Rozdział IV: Zasada równoprawnego traktowania w normach międzynarodowego prawa pracy 113
4.1. Podstawowe zagadnienia na temat praw kobiet w kontekście praw człowieka 113
4.2. Zasada równości w świetle konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy 114
4.3. Równoprawne traktowanie kobiet i mężczyzn w uchwałach organów Narodów Zjednoczonych 123
4.4. Zalecenia dotyczące równoprawnego traktowania według dokumentów Rady Europy 128
Zakończenie 131
Bibliografia 134

Sytuacja młodzieży na rynku pracy w Unii Europejskiej i w Polsce

Wstęp 1
Rozdział I. Bezrobocie młodzieży w Polsce 3
1.1. Młodzież jako grupa ryzyka na rynku pracy. 3
1.1.1. Poziom i stopa bezrobocia 3
1.1.2. Struktura bezrobocia młodzieży 4
1.1.3. Bezrobotni według poziomu wykształcenia 5
1.1.4. Bezrobotni według miejsca zamieszkania 6
1.1.5. Bezrobotni według okresu pozostawania bez pracy 7
1.1.6. Bezrobocie wśród absolwentów 8
1.2. Bezrobocie jako problem społeczny. 17
1.2.1. Znaczenie bezrobocia 17
1.2.2. Segmentacja bezrobocia według przyczyn jego powstawania 24
1.3. Przyczyny bezrobocia młodzieży. 29
Rozdział II. Sytuacja na rynku pracy w krajach UE. 33
2.1. Regulacja rynku pracy w krajach UE. 33
2.2. Struktura bezrobocia w UE. 37
Rozdział 3. Ochrona interesów pracowniczych w świetle integracji z Unią Europejską 42
3.1. Ochrona młodych pracowników 42
3.2. Europejska Strategia Zatrudnieniowa 43
3.3. Organizacje pracodawców w UE 49
3.4. Europejski Fundusz Socjalny 51
Zakończenie 54
Bibliografia 57

Przepływy siły roboczej jako element negocjacji z Unią Europejską

Wstęp 2
ROZDZIAŁ I.  OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROBLEMU SIŁY ROBOCZEJ  W REGULACJACH UE DO TRAKTATU Z MAASTRICHT. 4
1.1. Czynniki kształtujące międzynarodowy rynek pracy 4
1.2. Międzynarodowe przepływy siły roboczej 6
1.3. Budowa jednolitego rynku wewnętrznego Unii Europejskiej 10
1.3.1. Swobodny przepływ towarów 13
1.3.2. Swobodny przepływ usług 13
1.3.3. Swoboda przepływu osób 14
1.3.4. Swoboda przepływu kapitału i płatności 18
1.4. Ochrona zatrudnienia 19
ROZDZIAŁ II.  PROBLEMY PRZEPŁYWÓW SIŁ ROBOCZYCH W ŚWIETLE TRAKTATU Z MAASTRICHT I ICH ZNACZENIE DLA NEGOCJACJI POLSKICH O CZŁONKOSTWO W UE 24
2.1. Ustalenie Traktatu w Maastricht. 24
2.2. Przepływ siły roboczej z Polski na tle Układu z 1991 roku. 33
2.3. Bariery organizacyjne, prawne i finansowe 40
2.4. Przedmiot negocjacji z Unią Europejską 45
2.5. Polski kodeks pracy a wymogi UE 48
ROZDZIAŁ III. PERSPEKTYWY ROZWIĄZAŃ PRZEPŁYWU SIŁY ROBOCZEJ W RAMACH UE. 51
3.1. Propozycje rozwiązań problemu przepływu siły roboczej w UE 51
3.2. Zwolnienia grupowe 52
3.3. Interwencja państwa na rynku pracy 56
Zakończenie 64
Bibliografia 67