Prace dyplomowe z kierunku: Europeistyka

prace dyplomowe z europeistyki

Droga Polski do Unii Europejskiej

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. POLSKA NA DRODZE DO UNII EUROPEJSKIEJ
1.1.Powstanie Unii Europejskiej i jej rola
1.2. Znaczenie Integracji Europejskiej
1.3. Układ Europejski
1.4. Idea procesów integracyjnych w latach osiemdziesiątych

ROZDZIAŁ II. PRZEBIEG PROCESU NEGOCJACJI O CZŁONKOSTWO W UE
2.1. Uwarunkowania procesu integracji europejskiej
2.2. Wniosek o członkostwo w UE i powołanie negocjatorów
2.3. Przygotowania do negocjacji
2.4. Przebieg procesu negocjacji

ROZDZIAŁ III. ZAKOŃCZENIE NEGOCJACJI AKCESYJNYCH – WYNIKI I ICH OCENA
3.1. „Szczyt” w Kopenhadze
3.2. Wyniki negocjacyjne w poszczególnych obszarach negocjacyjnych
3.3. Próba oceny rezultatów negocjacji akcesyjnych

ROZDZIAŁ IV PERSPEKTYWY PROCESÓW INTEGRACYJNYCH
4.1. Reforma Unii Europejskiej
4.2. Reforma systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej
4.3. Traktat Konstytucyjny

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA

Budżet Unii Europejskiej

Wstęp

Rozdział 1. Budżet Unii Europejskiej
1.1. Pojecie budżetu UE
1.2. Rys historii budżetu UE
1.3. Zasady tworzenia budżetu UE
1.4. Procedury uchwalania budżetu UE
1.5. Podstawowa klasyfikacja dochodów i wydatków budżetu UE

Rozdział 2. Charakterystyka, wielkość i struktura wydatków budżetu Unii Europejskiej
2.1. Wspólna Polityka Rolna
2.2. Fundusze strukturalne oraz Fundusz Spójności
2.3. Pozostałe wydatki
2.4. Kontrola wydatków
2.5. Analiza statystyczna

Rozdział 3. Udział Polski w wydatkach budżetu Unii Europejskiej
3.1. Składka Polski do budżetu Unii Europejskiej
3.2. Rodzaje wydatków z partycypacja Polski
3.3. Polska – płatnik czy beneficjent netto?

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków

Znaczenie edukacji dorosłych w walce z bezrobociem w Unii Europejskiej z uwzględnieniem Polski

WSTEP 3

ROZDZIAŁ I. ISTOTA EDUKACJI 5
1.1. Pojęcie edukacji 5
1.2. Edukacja ustawiczna jako nowoczesny system kształcenia 7
1.3. Edukacja w Unii Europejskiej 13
1.4. Znaczenie edukacji w kształtowaniu wymiaru tożsamości 23

ROZDZIAŁ II. ROLA I ZNACZENIE KSZTAŁCENIA DOROSŁYCH 26
2.1. Cele kształcenia 26
2.2. Rodzaje i formy kształcenia 33
2.3. Ekstensywność i intensywność w kształceniu dorosłych 41
2.4. System kształcenia dorosłych 42
2.5. Funkcje kształcenia dorosłych 44

ROZDZIAŁ III. ZJAWISKO BEZROBOCIA W UNII EUROPEJSKIEJ 47
3.1. Istota bezrobocia 47
3.2. Bezrobocie w Polsce 56
3.3. Bezrobocie w UE 60

ROZDZIAŁ IV. SYSTEM KSZTAŁCENIA DOROSŁYCH JAKO NARZĘDZIE W WALCE Z BEZROBOCIEM 65
4.1. Środki i metody walki z bezrobociem 65
4.2. Edukacja dorosłych w wybranych krajach UE 71
4.3. Edukacja dorosłych w Polsce 77
ZAKOŃCZENIE 84

BIBLIOGRAFIA 86

SPIS TABEL 92

SPIS RYSUNKÓW 93

Administracje celne w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej

Wstęp 2

I. Ogólna charakterystyka administracji celnych państw członkowskich Unii Europejskiej 3
1.1. Podobieństwa i różnice administracji celnych państw członkowskich 3
1.2. Podstawowe pojęcia związane z administracją celną państw członkowskich 12

II. Administracja celna w Polsce 21
2.1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych 23
2.2. Dyrektor Izby Celnej 27
2.3. Naczelnik Urzędu Celnego 28

III. Administracja celna we Francji 30
3.1. Dyrekcja Generalna 31
3.2. Dyrekcje Międzyregionalne 32
3.3. Dyrekcje Regionalne 32
3.4. Dyrekcje Krajowe 33

IV. Administracja celna w Niemczech 49
4.1. Dyrekcja Generalna 49
4.2. Naczelne Dyrekcje Finansowe 50
4.3. Główne Urzędy Celne 52

Wnioski 55
Bibliografia 59

Zagospodarowanie turystyczne Zwierzyńca a możliwości rozwoju dzięki dotacjom z UE

Wstęp 2

Rozdział I. Finansowanie projektów turystycznych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej 4
1. Polityka spójności gospodarczej i społecznej Unii Europejskiej 4
2. Przygotowanie Polski do korzystania z funduszy Unii Europejskiej 8
3. Turystyka w Narodowym Planie Rozwoju 12
4. Projekty turystyczne finansowane ze środków Unii Europejskiej 15

Rozdział II. Charakterystyka Gminy Zwierzyniec 25
1. Ogólna charakterystyka 25
2. Historia, zabytki i kultura gminy 27
3. Walory turystyczno – krajobrazowe 34
4. Warunki demograficzne i gospodarcze gminy 41

Rozdział III. Możliwości rozwoju oferty turystycznej Zwierzyńca dzięki dotacjom z UE 46
1. Zagospodarowanie turystyczne Zwierzyńca 46
2. Strategia rozwoju turystki w mieście i Gminie Zwierzyniec 50
3. Jak wykorzystywane są środki UE na rozwój turystyki w mieście i Gminie Zwierzyniec 60
4. Możliwości wzbogacenia Oferty turystycznej i rozwoju miasta dzięki dotacjom z UE na podstawie istniejących już strategii 62

Zakończenie 66
Bibliografia 68
Spis tabel 71

System finansowania oświaty w wybranych państwach Unii Europejskiej

Wstęp 3

Rozdział I. System i kluczowe aspekty oświaty w Unii Europejskiej 4
1.1. Struktura oświaty 4
1.2. Edukacja wczesnoszkolna 4
1.3. Kształcenie podstawowe i średnie 9
1.4. Nauczyciele 15
1.5. Języki obce 17
1.6. Szkolnictwo w Polsce 19

Rozdział II. Finansowanie oświaty w Unii Europejskiej 23
2.1. Europejski wymiar edukacji a zmiany w polskiej oświacie 23
2.2. Środki na edukację 29
2.3. Wydatki publiczne przeznaczone na edukację 30
2.4. Wahania w wysokości nakładów pomiędzy państwami 31
2.5. Problem średniego poziomu kształcenia 31
2.6. Szkoły prywatne a szkoły publiczne 32
2.7. Wynagrodzenia nauczycieli 32
2.8. Decyzje budżetowe władz centralnych i fundusze prywatne 33

Rozdział III. System i finansowania oświaty w wybranych państwach Unii Europejskiej 42
3.1. Finansowanie i zasady szkolnictwa w Anglii 42
3.1.1. Struktura systemu edukacji 42
3.1.2. Etapy edukacji 42
3.1.3. Szkoły państwowe i prywatne 45
3.2. Finansowanie i zasady szkolnictwa w Niemczech 46
3.2.1. Struktura systemu edukacji 46
3.2.2. Etapy edukacji 47
3.2.3. Szkoły państwowe i prywatne 51
3.3. Finansowanie i zasady szkolnictwa w Polsce 53
3.3.1. Struktura systemu edukacji 53
3.2.2. Etapy edukacji 53
3.2.3. Szkoły państwowe i prywatne 58

Zakończenie 60

Bibliografia 62

Spis tabel 66

Spis rysunków 67

Wykorzystanie środków unijnych

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. INTEGRACJA EUROPEJSKA- PODSTAWOWE INFORMACJE 4
1.1. Geneza integracji europejskiej 4
1.2. Najważniejsze instytucje Unii Europejskiej 8
1.2.1. Parlament Europejski 8
1.2.2. Komisja Europejska 9
1.2.3. Rada Unii Europejskiej 10
1.2.4. Trybunał Sprawiedliwości 12
1.2.5. Europejski Bank Centralny 13
1.3. Proces dochodzenia Polski do członkostwa w Unii Europejskiej 14
1.3.1. Etap stowarzyszeniowy 14
1.3.2. Etap przed akcesyjny 16
1.3.3. Etap negocjacyjny 19

ROZDZIAŁ II. ŚRODKI POMOCOWE UNII EUROPEJSKIEJ 25
2.1. Polityka strukturalna 25
2.2. Fundusze strukturalne 27
2.2.1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 28
2.2.2. Europejski Fundusz Społeczny 32
2.2.3. Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej 35
2.2.4. Instrument Finansowy Rozwoju Rybołówstwa 36
2.3. Fundusz Spójności 37
2.4. Europejski Bank Inwestycyjny 39

ROZDZIAŁ III. UNIJNE ŚRODKI PRZEDAKCESYJNE 44
1.1. Geneza pomocy dla Polski 44
1.2. Program PHARE- wymogi, programy krajowe w ramach PHARE 45
1.3. Program ISPA- programy krajowe w ramach ISPA 46
1.4. Program SAPARD- programy krajowe w ramach SAPARD 47
1.5. Podsumowanie 49

ZAKOŃCZENIE 52
BIBLIOGRAFIA 53
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 56

Wykorzystanie funduszy z UE w funduszach samorządowych powiatu radomszczańskiego na przykładzie programu Sapard

Wykorzystanie funduszy z Unii Europejskiej w funduszach samorządowych powiatu radomszczańskiego na przykładzie programu Sapard

Wstęp 3

Rozdział I. Przesłanki i etapy integracji europejskiej 5
1.1. Etapy integracji regionalnej 5
1.2. Powstanie Unii Europejskiej 10
1.3. Unia Europejska w gospodarce światowej 12
1.4. Perspektywy rozwoju Unii Europejskiej 19

Rozdział II. Interwencjonalizm drogą do osiągnięcia spójności ekonomiczno – społecznej w Europie 25
2.1. Polityka rolna 25
2.2. Polityka ochrony konkurencji 32
2.3. Polityka wspierania przemysłu 37
2.4. Polityka celna 44

Rozdział III. Instytucje i narzędzia polityki Unii Europejskiej 47
3.1. Fundusze strukturalne 47
3.2. Przedakcesyjne Instrumenty Rozwoju 61
3.3. Fundusz Spójności 69
3.4. Europejski Bank Inwestycyjny 71

Rozdział IV. Wykorzystanie funduszy programu Sapard w funduszach samorządowych na przykładzie powiatu radomszczańskiego 73
4.1. Historia i położenie powiatu 73
4.2. Gospodarka i finanse powiatu 75
4.2.1. Budżet powiatu 75
4.2.2. Majątek powiatu 76
4.3. Strategia rozwoju 77
4.3.1. Harmonogram realizacji strategii 80
4.3.2. Realizacja strategii rozwoju powiatu 82
4.4. Zewnętrzne źródła finansowania strategii rozwoju 84
4.4.1. Środki krajowe 85
4.4.2. Pomoc w ramach funduszy przedakcesyjnych UE– Sapard 90
4.4.3. Pozostałe środki finansowe 91
4.5. Ocena wykorzystania przedakcesyjnych środków pomocowych w ramach programu Sapard 92

Zakończenie 94
Bibliografia 97
Spis tabel i rysunków 100

Wykorzystanie funduszy pomocowych UE dla MSP w Polsce dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Wstęp 2

Rozdział I. Środki finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw z Funduszy Unii Europejskiej 4
1.1. Fundusze strukturalne 4
1.1.1. Sektorowy Program Operacyjny – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw 7
1.1.2. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego – ZPORR 13
1.1.3. Sektorowy Program Operacyjny Rolnictwo 14
1.1.4. Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 18
1.2. Fundusz Spójności 21
1.3. Fundusz Współpracy 23

Rozdział II. Finansowanie działalności przedsiębiorstw przez fundusze europejskie 25
2.1. Rola funduszy 26
2.2. Fundusze jako wsparcie 28

Rozdział III. Fundusze pomocowe UE dla MSP w Polsce przed i po akcesji 32
3.1. Pomoc przed akcesją 32
3.2. Pomoc po akcesji 40
3.2.1. Wykorzystanie funduszy europejskich – podsumowanie pierwszego okresu uczestnictwa Polski w strukturach UE 40
3.2.2. Możliwości wykorzystania funduszy unijnych w Polsce 47
3.2.3. PARP – przykład działania instytucji wdrażającej środki finansowe pochodzące z UE 49
3.4. Podsumowanie wykorzystania środków unijnych w Polsce 53

Zakończenie 58
Bibliografia 60
Spis tabel i rysunków 63

Wpływ integracji europejskiej na funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Polsce np. powiatu grodzkiego Nowy Sącz

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. POLITYKA UNII EUROPEJSKIEJ WOBEC SAMORZĄDÓW TERYTORIALNYCH 5
1.1. Europejskie modele ustroju samorządu terytorialnego 5
1.2. Samorząd lokalny a standardy europejskie 7
1.3. Polityka regionalna w Polsce wobec członkostwa w Unii Europejskiej 9
1.4. Unia Europejska wobec rozwoju lokalnego i regionalnego 11
1.5. Społeczno- gospodarcza spójność i fundusze strukturalne UE 16

ROZDZIAŁ II. SPECYFIKA FUNKCJONOWANIA GMINY NOWY SĄCZ PRZED WSTĄPIENIEM POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ 20
2.1. Charakterystyka gminy Nowy Sącz 20
2.1.1. Położenie 20
2.1.2. Historia 22
2.1.3. Potencjał demograficzny 24
2.1.4. Polityka społeczna 25
2.2. Wyzwania stojące przed samorządem gminy Nowy Sącz w okresie przedakcesyjnym 33
2.3. Funkcjonowanie i skuteczność samorządu gminy Nowy Sącz w okresie przedakcesyjnym 37

ROZDZIAŁ III. FUNKCJONOWANIE GMINY NOWY SĄCZ PO WSTĄPIENIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ 44
3.1. Zadania stojące przed samorządem gminy Nowy Sącz po wstąpieniu Polski do UE 44
3.2. Obszary rozwoju strategicznego 46
3.3. Funkcjonowanie samorządu gminy Nowy Sącz po akcesji 72
3.4. Wpływ integracji na działalność samorządu terytorialnego- bilans strat i zysków 76

ZAKOŃCZENIE 78

BIBLIOGRAFIA 80
SPIS TABEL 83