Prace dyplomowe z kierunku Europeistyka

prace dyplomowe z europeistyki

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Wstęp 2

Rozdział I. Trybunał Sprawiedliwości jako jedna z głównych instytucji Unii Europejskiej 4
1. System instytucjonalny Unii Europejskiej 4
2. Geneza i normatywy funkcjonowania Trybunału Sprawiedliwości 15
3. Skład, kadencja I status członków Trybunału Sprawiedliwości 17
4. Organizacja wewnętrzna Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich 22

Rozdział II. Zakres działania Trybunału Sprawiedliwości 26
1. Kompetencje Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich 26
2. Tryb podejmowania decyzji przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich 33
3. Etapy postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości 37

Rozdział III. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości 42
1. Statystyki dotyczące działalności Trybunału Sprawiedliwości 42
2. Najgłośniejsze orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości 45
2.1. Sprawa Da Costa 45
2.2. Sprawa ICC 48
2.3. Sprawa Denkavit italiana 51
2.4. Sprawa Salumi 54
2.5. Sprawa Defrenne 56
2.6. Sprawa Gravier 59

Zakończenie 60
Bibliografia 62
Spis tabel i rysunków 65

Transformacja polskiego rolnictwa w aspekcie integracji z Unią Europejską

Wstęp 3

Rozdział I. Wspólna Polityka Rolna 5
1.1. Projektowanie i wprowadzanie WPR 5
1.2. Cele i zakres WPR 10
1.3. Tworzenie wspólnego rynku i polityki rolnej 16
1.4. Instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej 19
1.5. Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 21

Rozdział II. Integracja z UE – szanse i wyzwania dla polskiego rolnictwa 23
2.1. Skutki integracji dla polskiego rolnictwa 23
2.1.1. Koszty dostosowań sektora rolnego do wymogów UE 23
2.1.2. Korzyści wynikające ze wzrostu cen i płatności bezpośrednich 31
2.2. Programy pomocy UE dla Polski 38
2.2.1. Program SAPARD 38
2.2.2. Program PHARE 41
2.2.3. Program ISPA 43
2.3. Poprawa dochodowości rolnictwa jako zasadnicza zmiana w polityce rolnej 44

Rozdział III. Rolnictwo polskie na wspólnym rynku UE 50
3.1. U progu akcesji – ocena poziomu dostosowania 50
3.2. Wpływ akcesji na sytuację sektora rolnego w Polsce 57
3.3. Rolnictwo polskie po przystąpieniu do Unii Europejskiej 62
3.3.1. Rekompensaty i dopłaty 63
3.3.2. Program dla wsi 63

Rozdział IV. Interwencyjna polityka państwa 67
4.1. Agencja Rynku Rolnego 69
4.2. Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa 72
4.3. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 76
4.4. Instrumenty wspierania rynku rolnego przez państwo 78
4.4.1. Wsparcie finansowe rynku rolnego 79
4.4.2. Instrumenty ochronne polskiego rynku rolnego 81

Zakończenie 84
Bibliografia 86
Spis tabel 91

Tożsamość europejska obywateli Unii Europejskiej

Wstęp 3

Rozdział I. Obywatelstwo europejskie 5
1. Pojęcie obywatelstwa 5
2. Idea i zalążki obywatelstwa Unii Europejskiej 7
3. Ustanowienie i rozwój obywatelstwa UE 9
3.1. Rola państw członkowskich i instytucji wspólnotowych 9
3.2. Traktat z Maastricht 12
3.3. Od Traktatu amsterdamskiego do lizbońskiego 16
3.4. Karta Praw Podstawowych 19
4. Obywatelstwo europejskie a obywatelstwo narodowe 20

Rozdział II. Prawa i obowiązki obywatela UE 28
1. Wybrane prawa obywateli Unii Europejskiej 28
1.1. Swoboda przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich 28
1.2. Swoboda przepływu pracowników, Konwencja z Schengen 31
1.3. Prawo do zabezpieczenia socjalnego i opieki zdrowotnej 33
1.4. Prawo udziału w wyborach lokalnych i do parlamentu Europejskiego 34
1.5. Ochrona dyplomatyczna i konsularna obywateli UE 38
1.6. Prawo petycji do Parlamentu Europejskiego 38
1.7. Prawo składania skarg do RPO UE 40
2. Ochrona praw obywatelskich 42
2.1 Ochrona praw obywateli na poziomie krajowym 42
2.2 Ochrona praw obywateli na poziomie UE 44
3. „Obowiązki” obywatela UE 47

Rozdział III. Tożsamość Europejska 49
1. Pojęcie tożsamości 49
2. Budowa tożsamości europejskiej 55
3. Europejskie wartości fundamentem tożsamości 58
4. Karta Tożsamości Europejskiej 63
5. Działania Unii w budowie i rozwijaniu poczucia „europejskości” 64
6. Tożsamość europejska a tożsamość narodowa 65

Rozdział IV. Konfrontacja wizji Europy 72
1. Wizje Europy 72
2. Ruchy nacjonalistyczne 88
3. Europa wielokulturowa 89
4. Europejska tożsamość a postnarodowe obywatelstwo 90
5. Zjawiska niekorzystne 94
6. Europejczycy o obywatelstwie 96

Zakończenie 99
Bibliografia 101
Załącznik 106

Rozwój Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony

Wstęp 2

Rozdział I. Geneza funkcjonowania Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony 4
1.1. Unia Zachodnioeuropejska 4
1.2. Europejska Tożsamość Bezpieczeństwa i Obrony 10
1.3. Środowisko bezpieczeństwa Unii Europejskiej w XXI wieku – zagrożenia i wyzwania 17

Rozdział II. Stanowisko państw członkowskich wobec EPBiO 22
2.1. Stanowisko Francji 22
2.2. Stanowisko RFN 25
2.3. Stanowisko Wielkiej Brytanii 27
2.4. Stanowiska innych państw Unii Europejskiej 31

Rozdział III. Czynniki warunkujące rozwój EPBiO 43
3.1. Prawne podstawy funkcjonowania EPBiO 43
3.2. Relacje transatlantyckie 50
3.3. Rozwijanie zdolności i zasobów militarnych i cywilnych 60
Zakończenie 65
Bibliografia 68

CEL: Określić wpływ EPBiO na kształtowanie europejskiej wspólnoty bezpieczeństwa.

GŁÓWNY PROBLEM BADAWCZY:

W jakim stopniu rozwój EPBiO wpłynął na zwiększenie bezpieczeństwa i zdolności obronne Unii Europejskiej.

Przekształcenia we wspólnej polityce rolnej Unii Europejskiej

Wstęp 2

Rozdział I. Charakterystyka Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej 4
1.1. Źródła wspólnego prawa rolnego 4
1.2. Geneza wspólnej polityki rolnej 12
1.3. Cele wspólnej polityki rolnej 16
1.4. Instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej 19

Rozdział II. Zasady finansowania Wspólnej Polityki Rolnej 23
2.1. Źródła finansowania Wspólnej Polityki Rolnej 23
2.2. Jednostki przeliczeniowe jako element agromonetarnego systemu WE 36
2.3. Dochody i wydatki Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej 38
2.4. Zasady administrowania środkami Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej 41
2.5. Kierunki rozdysponowania dochodów i nadużycia finansowe 44

Rozdział III. Przekształcenia we wspólnej polityce rolnej Unii Europejskiej 46
3.1. Podstawowe kierunki zmian we wspólnej polityce rolnej 46
3.2. Wprowadzenie zasady decouplingu 50
3.3. Wprowadzenie systemu doradztwa dla rolników, objętych nowym systemem
płatności 53
3.4. Ocena przekształceń we wspólnej polityce rolnej zagadnienia cross-complance 54

Zakończenie 56
Bibliografia 59
Spis tabel 63

Przebieg procesu wprowadzenia banknotów i monet euro w państwach Unii Gospodarczej i Walutowej

Wstęp 4

Rozdział I. Euro – nowa waluta zjednoczonej Europy 6
1.1. Geneza Euro i najważniejsze podstawy prawa 6
1.2. Euro walutą międzynarodową 9
1.3. Euro w Polsce 12
1.4. Zapobieganie przed wprowadzeniem fałszywych Euro 14
1.5. Euro w sektorach prywatnych i publicznych 18

Rozdział II. Unia Gospodarcza i Walutowa 24
2.1. Istota organizacji Unii Walutowej 24
2.1.1. Podstawy przemian UGiW 24
2.1.2. Najważniejsze korzyści z utworzenia UGiW 32
2.1.3. Koszty powstania UGiW 34
2.2. Znaczenie Unii Walutowej dla Polski 35
2.3. Polityka kursowa UGiW 37

Rozdział III. Proces wprowadzenia Euro do obiegu (od 1999 do 2002 roku) 46
3.1. Ekonomiczne zasady wprowadzania Euro do obiegu 46
3.2. Rynki kapitałowe w Europie Środkowej a przyjęcie Euro 54

Rozdział IV. Przebieg procesu wprowadzenia Euro do obiegu w wybranych państwach Unii Gospodarczej i Walutowej 63
4.1. Ogólny aspekt procesu wprowadzenia Euro do obiegu w wybranych państwach Unii Gospodarczej i Walutowej w kontekście wzrostu gospodarczego 63
4.1.1. Długookresowa analiza wzrostu gospodarczego wybranych krajów UE-15 63
4.1.2. Wzrost gospodarczy krajów strefy Euro 69
4.2. Doświadczenia dla Polski 76

Zakończenie 90

Bibliografia 94

Spis tabel 98

Spis rysunków 98

Procedura budżetowa w Unii Europejskiej

Wstęp 2

Rozdział I Budżet ogólny w systemie finansowym Unii Europejskiej 4
1. Budżet ogólny w systemie finansowym Unii Europejskiej 4
1.1. Geneza budżetu ogólnego 5
1.2. Cechy budżetu ogólnego 8
1.3. Funkcje budżetu ogólnego 9
1.4. Znaczenie zasad budżetowych 12
2. Pozabudżetowe źródła finansowania działalności Unii Europejskiej 17
3. Rola perspektywy finansowej 18

Rozdział II Planowanie i uchwalanie budżetu ogólnego Unii Europejskiej 26
1. Metody planowania budżetowego 26
2. Podmioty procedury budżetowej 27
2.1. Parlament Europejski 27
2.2. Rada Unii Europejskiej 28
2.3. Komisja Europejska 30
3. Planowanie budżetu 31
4. Uchwalanie budżetu 32

Rozdział III Wykonanie i kontrola budżetu ogólnego Unii Europejskiej 35
1. Metody wykonania budżetu 35
2. Konstrukcja budżetu ogólnego 36
3. Zasady gromadzenia dochodów i dokonywania wydatków 38
4. Kontrola budżetu ogólnego 41

Zakończenie 43
Bibliografia 45
Spis tabel 48

Problem badawczy:

Czy procedura budżetowa w Unii Europejskiej znacząco różni się od procedur stosowanych w budżetach narodowych państw członkowskich?

Pozyskiwanie środków unijnych przez gminy. Doświadczenia Lwówka Śląskiego

Wstęp 4

Rozdział I Regulacje prawne funduszy unijnych 1
1.1. Fundusze przedakcesyjne 1
1.2. Cele i zadania polityki strukturalnej Unii Europejskiej 2
1.3. Instrumenty polityki regionalnej oraz źródła finansowania 4
1.3.1. Fundusze Strukturalne 4
1.3.2. Inicjatywy Wspólnoty, działania innowacyjne oraz pomoc techniczna 8
1.4. Narodowy Plan Rozwoju jako podstawa wykorzystania unijnych środków pomocowych 11
1.5. Dokumenty programowe jako podstawa wykorzystania środków unijnych 13
1.5.1. Główne założenia Narodowego Planu Rozwoju 13
1.5.2. Podstawowe kierunki wsparcia wspólnotowego 13
1.5.3. Charakterystyka programów operacyjnych 14

Rozdział II Procedury przyznawania pomocy z funduszy unijnych 21
2.1. Beneficjenci funduszy unijnych 21
2.2. Uwarunkowania zdecentralizowanego wdrażania funduszy strukturalnych 23
2.2.1. Uwarunkowania programowe systemu wdrażania funduszy strukturalnych 23
2.2.2. Uwarunkowania programowe NSRR 24
2.2.3. Uwarunkowania programowe NPR 27
2.3. Uwarunkowania organizacyjne systemu wdrażania funduszy strukturalnych 29
2.4. Uwarunkowania finansowe systemu wdrażania funduszy strukturalnych 33

Rozdział III Charakterystyka Lwówka Śląskiego 37
3.1. Historia Lwówka Śląskiego 37
3.2. Położenie gminy 39
3.3. Gospodarka i inwestycje w gminie 41
3.4. Turystyka w gminie 45
3.5. Podstawowe problemy gminy 49

Rozdział IV Pozyskiwanie środków unijnych przez Lwówek Śląski 52
4.1. Korzystanie ze środków funduszy Unii Europejskiej w gminie Lwówek Śląski 52
4.2. Źródła finansowania inwestycji we Lwówku Śląskim 54
4.3. Planowane inwestycje w gminie Lwówek Śląski 55

Rozdział V Analiza finansowania planowanych inwestycji w gminie Lwówek Śląski ze środków Unii Europejskiej 58
5.1. Strategia rozwoju gminy i miasta Lwówek Śląski 2016-2023 58
5.2. Wieloletni plan inwestycyjny 60
5.3. Strategia rozwoju 62

Zakończenie 66
Wykaz cytowanej literatury 68
Wykaz źródeł prawa 70
Wykaz innych materiałów 71
Spis tabel 72
Spis rysunków 72
Załącznik I 73

Polityka zagraniczna UE w północnej Afryce i na Bliskim Wschodzie

Wstęp 2

Rozdział I. Koncepcja polityki zagranicznej Unii Europejskiej w Północnej Afryce i na Wschodzie 4
1.1. Pojęcie i cele polityki zagranicznej 4
1.2. Koncepcja zagraniczna Unii Europejskiej wobec Afryki Północnej 14
1.3. Koncepcja polityki Unii Europejskiej z Bliskim Wschodem 17

Rozdział II. Partnerstwo Eurośródziemnomorskie 21
2.1. Geneza Partnerstwa Eurośródziemnomorskiego 21
2.2. Założenia Partnerstwa Eurośródziemnomorskiego 26
2.3. Funkcjonowanie stosunków w obszarze Morza Śródziemnego 27
2.4. Stosunki Unii Europejskiej z państwami Maghrebu 34

Rozdział III. Rola Unii Europejskiej w rozwiązywaniu konfliktu arabsko-izraelskich 41
3.1. Polityczna rola Unii Europejskiej 41
3.2. Rola ekonomiczna Unii Europejskiej 44
3.3. Współpraca UE z innymi państwami w rozwiązywaniu konfliktu arabsko-izraelskiego 46

Zakończenie 55

Bibliografia 57

Polska przedmurzem Europy – fakt czy mit

Wstęp 3

Rozdział I. Europa – idee, kultura, instytucjonalizacja 4
1.1. Przenikanie kultur w średniowieczu 4
1.2. Zróżnicowanie językowe a ujednolicanie religijne 9
1.3. Przeobrażanie idei w średniowieczu i czasach nowożytnych 11
1.3.1. Źródła koncepcji integracyjnych 11
1.3.2. Wizje państwa uniwersalnego 14
1.3.3. Koncepcje jedności suwerenów 18
1.4. Próby instytucjonalizacji jedności w I połowie XX w 19

Rozdział II. Europa po II wojnie światowej 27
2.1. Europa Napoleona 27
2.2. Europa nazistowska 29
2.3. Europa socjalistyczna 31
2.4. Idea integracji po II wojnie światowej 33
2.5. Europa w latach 40. i 50. XX w. 43

Rozdział III. Polska tożsamość narodowa 48
3.1. Pozostałości tradycji szlacheckich 48
3.2. Wpływy katolicyzmu 54
3.3. Tradycje „przedmurza” Europy 57
3.4. Etos romantyczny 73
3.5. Tolerancja religijna i dążenia wolnościowe 76

Rozdział IV. Prointegracyjne czynniki polskiego dziedzictwa narodowego 79
4.1. Wspólnota kultury i cywilizacji 79
4.2. Rzeczpospolita Obojga Narodów 93
4.3. Analogie systemu politycznego, związkowego i partyjnego 95

Rozdział V. Polska jako państwo broniące kraje chrześcijańskiej Europy przed „niewiernymi” 114
5.1. Mit Polski jako antemurale Christianitatis 114
5.2. Polska szlachta wobec wypraw zagranicznych 120
5.3. Polacy szermierzami powszechnej wolności 122
5.4. Współczesny nurt przedmurza – partie o charakterze narodowo – katolickim 123

Zakończenie 133

Bibliografia 134

Spis tabel 139

Spis fotografii 140