Prace dyplomowe z dziedziny: Turystyka

prace dyplomowe z turystyki

Turystyka wobec problemów nietorelancji i ksenofobii

Wstęp 3
Rozdział I. Rola i miejsce turystyki w świecie wartości współczesnego człowieka 5
1. Turystyka i jej funkcje – podstawowe problemy i definicje 5
2. Pojęcie nietolerancji i ksenofobii w naukach społecznych i wiedzy potocznej społeczeństwa polskiego 11
3. Rola turystyki w kształtowaniu postaw tolerancji wobec odmiennych poglądów, kultur, innych ludzi i grup społecznych 17
Rozdział II. Założenia metodologiczne badań własnych 20
1. Cel i przedmiot badań własnych 20
2. Problemy badawcze 20
3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 21
4. Charakterystyka badanej próby 26
Rozdział III. Opinie i poglądy uczestników wycieczki na temat roli turystyki w ich życiu 29
1. Zjawisko tolerancji w oczach uczestników wycieczki 29
2. Opinie i poglądy uczestników wycieczki na temat turystyki 42
Podsumowanie i wnioski 47
Bibliografia 50
Aneks – kwestionariusz ankiety 52
Spis tabel 57
Spis wykresów 58

Porównanie warunków do uprawiania turystyki wędkarskiej na terenie Polski i Szwecji

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I. ISTOTA TURYSTYKI 5
1.1. Pojęcie turystyki 5
1.2. Funkcje turystyki 10
1.3. Rodzaje turystyki 18
1.4. Atrakcyjność turystyczna 22
ROZDZIAŁ II. TURYSTYKA WĘDKARSKA W POLSCE 26
2.1. Walory przyrodnicze Polski i ich rozmieszczenie 26
2.2. Ocena środowiska przyrodniczego na potrzeby turystyki 32
2.3. Atrakcyjność środowiska geograficznego Polski 34
2.4. Wędkarstwo w Polsce 39
2.4.1. Historia polskiego wędkarstwa 39
2.4.2. Warunki uprawiania wędkarstwa 43
ROZDZIAŁ III. TURYSTYKA WĘDKARSKA W SZWECJI 49
3.1. Atrakcyjność turystyczna Szwecji 49
3.1.1. Rys historyczny 49
3.1.2. Regiony turystyczne 51
3.1.3. Ruch turystyczny 57
3.2. Walory przyrodnicze Szwecji 57
3.3. Wędkarstwo w Szwecji 60
3.3.1. Warunki uprawiania wędkarstwa 60
3.3.2. Wędkarstwo w przepisach prawnych 63
3.3.3. Rejony wędkarskie 64
ZAKOŃCZENIE 68
BIBLIOGRAFIA 70
SPIS TABEL, RYSUNKÓW I ZDJĘĆ 72

Turystyka pielgrzymkowa

Wstęp 3

1. Turystyka pielgrzymkowa – w świetle literatury przedmiotu 5
1.1. Turystyka pielgrzymkowa, zakres pojęcia 5
1.2. Geneza i znaczenie pielgrzymek 7

2. Turystyka pielgrzymkowa w Polsce 12
2.1. Geneza i wielkości zjawiska 12
2.2. Sanktuaria i szlaki pielgrzymkowe 14

3. Koncepcja szlaku pielgrzymkowego Św. Kingi 23
3.1. Historia kultu św. Kingi w Polsce 23
3.2. Projekt szlaku 27
3.2. Atrakcyjność Turystyczna miejsc związanych z kultem Św. Kingi w Małopolsce 34
3.2.1. Wieliczka – Kopalnia Soli 34
3.2.2. Bochnia – Kopalnia Soli 39
3.2.3. Stary Sącz 44

4. Propozycja działań marketingowych 47

Zakończenie 56
Bibliografia 58
Spis fotografii 60
Spis rysunków 61

Transport lotniczy w turystyce, perspektywy i zagrożenia

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. POJĘCIE I ROLA TRANSPORTU
1.1. Istota transportu
1.2. Podział transportu
1.3. Potrzeby transportowe
1.4. Znaczenie transportu w turystyce

ROZDZIAŁ II. FUNKCJONOWANIE TRANSPORTU LOTNICZEGO W TURYSTYCE
2.1 Infrastruktura transportu lotniczego
2.2. Środki transportu i technologie przewozu
2.3. Popyt na przewozy transportem lotniczym
2.4. Problemy ekonomiki transportu lotniczego

ROZDZIAŁ III. PERSPEKTYWY ROZWOJU TRANSPORTU LOTNICZEGO W TURYSTYCE
3.1. Tendencje rozwoju transportu lotniczego
3.2. Dynamika i wskaźniki prognozy transportu lotniczego w turystyce
3.3. Tendencje na rynku lotniczym
3.4. Przeszkody w rozwoju transportu

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

SPIS TABEL I RYSUNKÓW

Rola Stowarzyszenia Gospodarstw Agroturystycznych w rozwoju agroturystyki na Podkarpaciu

Wstęp
Cel pracy, metodyka i zakres pracy
I. Początki i rozwój agroturystyki w Polsce
1.1 Pojęcie Agroturystyki
1.2 Historia Agroturystyki
1.3 Rozwój agroturystyki w Polsce
1.4 Rola agroturystyki i aktywizacji obszarów wiejskich.
II. Charakterystyka powiatu dębickiego i możliwości rozwoju agroturystyki.
2.1 Położenie powiatu dębickiego
2.2 Charakterystyka poszczególnych gmin w powiecie
2.3 Agroturystyka w powiecie
III. Stowarzyszenie gospodarstw agroturystycznych na Podkarpaciu.
3.1 Powstanie stowarzyszenia
3.2 Cel i zakres pomocy udzielanej rolnikom w rozwijaniu agroturystyki
3.3 Korzyści płynące dla rolników z członkostwa w stowarzyszeniu.
Wnioski
Bibliografia

Reklama w turystyce

WSTĘP

ROZDZIAŁ I ISTOTA REKLAMY TURYSTYCZNEJ
1.1. Pojęcie i rola reklamy
1.1.1. Terminologia i cele reklamy
1.1.2. Treść reklamy
1.1.3. Kryteria wyboru nośników reklamy
1.2. Rola i struktura promocji
1.3. Propaganda turystyczna

ROZDZIAŁ II WYBRANE ŚRODKI REKLAMY I PROMOCJI TURYSTYCZNEJ
2.1. Media
2.2. Wydawnictwa
2.3. Imprezy Public Relations
2.4. Podróż studyjna
2.5. Targi turystyczne i warsztaty robocze
2.5.1. Targi turystyczne
2.5.2. Warsztaty

ROZDZIAŁ III PLANOWANIE I ORGANIZACJA REKLAMY NA RYNKU TURYSTYCZNYM
3.1. Planowanie kampanii reklamowej
3.1.1. Analiza wizerunku przedsiębiorstwa turystycznego
3.1.2. Sformułowanie celu kampanii reklamowej
3.1.3. Ustalenie budżetu reklamy
3.1.4. Wybór nośników reklamy
3.1.5. Ocena efektywności kampanii reklamowej
3.2. Organizacja i finansowanie promocji za granicą
3.3. Rola Polskiej Organizacji Turystycznej

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL I RYSUNKÓW

Miejsce i rola promocji w działalności Polskiej Organizacji Turystycznej

Wstęp 2
Rozdział I. Rola i znaczenie promocji turystycznej kraju 4
1.1. Cechy i zadania promocji turystycznej 4
1.2. Trendy w podaży i popycie turystycznym 12
Rozdział II. Historyczne formy promocji turystyki i geneza powstania POT 19
2.1. Historia promocji turystyki 19
2.2. Geneza powstania POT-u 23
Rozdział III. Struktura, zadania i funkcje organizacji 33
3.1. Struktura organizacyjna Polskiej Organizacji Turystycznej 33
3.2. Zadania i kompetencje POT 36
Rozdział IV. Środki i sposoby działania 50
4.1. Wydawnictwa 50
4.2. Targi turystyczne i warsztaty robocze 55
4.3. Study Tours 60
Rozdział V. Próba oceny działalności 62
Zakończenie 66
Bibliografia 68
Spis tabel 70
Spis rysunków 71
Spis zdjęć 72

Nurkowanie jako forma turystyki kwalifikowanej w Polsce

Wstęp 1
Rozdział I. Nurkowanie jako forma turystyki kwalifikowanej 4
1.1. Analiza literatury przedmiotu 4
1.2. Historia nurkowania na świecie 8
1.3. Historia nurkowania w Polsce 13
Rozdział II. Nurkowanie swobodną formą aktywności ruchowej 21
2.1. Ogólna charakterystyka 21
2.2. Sprzęt i wyposażenie 22
2.2.1. Budowa 22
2.2.2. Wyposażenie dodatkowe 26
2.3. Prawo nurkowe 27
2.3.1. Ubezpieczenie 27
2.3.2. Licencje 27
2.4. Sprawność psychofizyczna a trening 32
2.5. Hydrorologia 34
2.6. Techniki i formy 35
2.7. Wypadki i sytuacje niebezpieczne 38
Rozdział III. Federacje i szkoły nurkowania 42
Rozdział IV. Wpływ nurkowania na wartości społeczne 49
Rozdział V. Metodologia badań własnych 63
5.1. Cel, problem i hipotezy badawcze 63
5.2. Metody, techniki i narzędzia badawcze 67
5.3. Charakterystyka narzędzia badawczego i badanych 68
Rozdział VI. Analiza wyników badań 73
Rozdział VII. Wnioski 80
Podsumowanie 84
Bibliografia 85
Spis tabel, rysunków, zdjęć i wykresów 88
Załączniki 90

Nowe tendencje w zachowaniach turystycznych młodzieży

STRESZCZENIE, SŁOWA KLUCZOWE 3
WSTĘP 4
ROZDZIAŁ 1.
SPOŁECZNO- KULTUROWE FUNKCJE WSPÓŁCZESNEJ TURYSTYKI 5
1.1. Istota turystyki 5
1.2. Czynniki rozwoju turystyki 7
1.3. Wychowanie do turystyki 11
1.4. Funkcje turystyki 16
1.5. Psychologia rynku turystycznego 23
ROZDZIAŁ 2.
SPOŁECZNE I PSYCHOLOGICZNE DETERMINANTY ZACHOWAŃ TURYSTYCZNYCH MŁODZIEŻY 26
2.1. Turystyka młodzieży 26
2.2. Profil społeczny turysty 31
2.3. Czynniki określające profil psychologiczny turysty 36
2.4. Motywacje podróży 42
ROZDZIAŁ 3.
METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH 46
3.1. Przedmiot i cel badań 46
3.2. Problemy i hipotezy badawcze 47
3.3. Metody i techniki badań 50
3.4. Charakterystyka próby badawczej 52
ROZDZIAŁ 4.
WSPÓŁCZESNE ZACHOWANIA TURYSTYCZNE MŁODZIEŻY W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH 54
4.1. Analiza wyników badań 54
4.2. Wnioski 67
4.2.1. Poglądy na istotę człowieka ukształtowane pod wpływem człowieka 67
4.2.2. Najczęściej ujawniające się podczas wycieczek cechy i zachowania młodzieży 69
4.2.3. Przyczyny ujawniania się cech natury ludzkiej w czasie wycieczek 70
4.2.4. Sytuacje turystyczne, w których zamanifestowały się zachowania młodzieży 71
4.2.5. Potrzeby i postawy młodzieży najpełniej występujące w czasie wycieczek 73
ZAKOŃCZENIE 76
BIBLIOGRAFIA 78
SPIS RYSUNKÓW 81
SPIS TABEL 82
SPIS WYKRESÓW 84

Kopalnia Soli Wieliczka jako marka turystyczna

Wstęp 2
Rozdział 1. Wizerunek marki 4
1.1.Definicja, istota i funkcja marki 4
1.2.Tożsamość i znaczenie marki 11
1.3.Marka w turystyce 13
1.4.Marka narodowa 16
1.4.1.Kraje jako marki 19
1.4.2.Siła marki narodowej 21
Rozdział 2. Wieliczka jako „atrakcja turystyczna” 23
2.1.Zarys historii turystyki Kopalni Soli Wieliczka 23
2.1.1.Od średniowiecza do czasów austriackich… 25
2.1.2.Zarząd austriacki… 27
2.2.Wiek XX i dzień dzisiejszy 28
Rozdział 3. Strategia kształtowania wizerunku marki turystycznej „Wieliczki” 33
3.1.Organizacja Kopalni Soli Wieliczka 33
3.2.Produkty turystyczne Wieliczki i ich wizerunek rynkowy 37
3.3.Organizacja marketingowa przedsiębiorstwa 41
3.4.Organizacja Public Relations 45
3.5.Udział w światowych wystawach 51
3.6.Współpraca z turystycznymi obiektami w Europie 52
Podsumowanie 55
Bibliografia 57
Spis tabel 60
Spis fotografii 61
Spis schematów 62
Załączniki 63