Prace dyplomowe z kierunku: Turystyka

prace dyplomowe z turystyki

Uprawianie turystyki jeździeckiej

Wstęp 2

Rozdział I. Turystyka jeździecka w świetle literatury 4
1.1 Krótki rys historyczny turystyki jeździeckiej 9
1.2 Walory zdrowotne jazdy konnej 11

Rozdział II. Warunki do uprawiania turystyki jeździeckiej powiecie wołomińskim 18
2.1 Ośrodki jeździeckie w powiecie wołomińskim 19
2.2 Gospodarstwa agroturystyczne w powiecie wołomińskim 22
2.3 Szlaki konne w powiecie wołomińskim 23
2.4 Imprezy konne organizowane w powiecie wołomińskim 23

Rozdział III. Warunki techniczne umożliwiające jeździectwo 24
3.1 Rząd jeździecki 24
3.2 Ubiór stosowany w jeździectwie 30
3.3 Zasady bezpieczeństwa 34

Rozdział IV. Badania 39
4.1. Przedmiot i cel badań 39
4.2. Problemy badawcze i hipotezy badawcze 40
4.3. Metody, techniki, narzędzia badawcze 41
4.4. Charakterystyka badanych 43
4.5. Organizacja i przebieg badań 47

Rozdział V. Opracowanie badań 49

Podsumowanie 64
Bibliografia 67
Spis wykresów 69
Aneks 71

Turystyka zrównoważona na terenie Narwiańskiego Parku Narodowego

I. WSTĘP 3
1. Wprowadzenie 3
2. Cel pracy 5
3. Metody badań 5

II. ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE NARWIAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO 7
1. Podstawowe wiadomości o Parku 7
2. Przyroda Narwiańskiego Parku Narodowego 11
2.1. Rzeka Narew i szata roślinna 11
2.2. Świat zwierząt 16

III. ZAGADNIENIA W LITERATURZE 21
1. Podstawowe pojęcia związane z turystyką 21
2. Atrakcyjność turystyczna 38
3. Turystyka zrównoważona 40

IV. ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE W NARWIAŃSKIM PARKU NARODOWYM 44
1. Baza noclegowa i gastronomiczna otulinie i okolicach Narwiańskiego Parku Narodowego 44
2. Szlaki turystyczne 49
3. Informacja turystyczna w otulinie Parku i regionie 53

V. ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYCZNA NARWIAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO W OPINIACH TURYSTÓW 62
1. Przedmiot i cel badań ankietowych 62
2. Problemy i założenia 62
3. Metody i techniki badań 65
4. Badania ankietowe – charakterystyka turystów 67

VI. SZANSE ROZWOJU TURYSTYKI ZRÓWNOWAŻONEJ W NARWIAŃSKIM PARKU NARODOWYM 70
1. Analiza wyników badań 70
3. Formy turystyki przyjazne środowisku 77

VII. WNIOSKI 80
ZAKOŃCZENIE 84
BIBLIOGRAFIA 86
SPIS TABEL 89
SPIS SCHEMATÓW 90
SPIS FOTOGRAFII 91
ANEKS 92

Turystyka piesza w Gorcach

Wstęp 2

Rozdział I. Ogólne zagadnienia dotyczące turystyki 4
1. Pojęcia związane z turystyką 4
2. Przesłanki rozwoju i upowszechniania się turystyki 8
3. Funkcje i dysfunkcje współczesnej turystyki 11
4. Rodzaje i formy turystyki 19

Rozdział II. Charakterystyka geograficzna Gorców 25
1. Położenie geograficzne 25
2. Budowa geologiczna i ukształtowanie powierzchni 29
3. Klimat i stosunki wodne 31
4. Flora i fauna 34
5. Podział na regiony geograficzne 45

Rozdział III. Trasy turystyczne Gorców 50
1. Walory krajoznawcze Gorców 50
2. Szlaki piesze 55
2.1. Schronisko na Starych Wierchach- Turbacz- Długa Hala 55
2.2. Nowy Targ – Schronisko na Starych Wierchach 57
2.3. Schronisko pod Turbaczem – Nowy Targ (zielony szlak) 58
2.4. Krościenko nad Dunajcem – Lubań 60
3. Infrastruktura turystyczna 62

Podsumowanie 66
Bibliografia 67
Spis tabel 69
Spis rysunków 70

Tunezja w ofertach biur podróży

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. CZYNNIKI WARUNKUJĄCE POPYT NA USŁUGI TURYSTYCZNE 4
1.1. Definicja usługi turystycznej 4
1.2. Charakterystyka popytu i podaży w turystyce 10
1.3. Zakres pojęciowy produktu turystycznego 19
1.4. Produkt turystyczny w biurze podróży 24

ROZDZIAŁ II. MARKETING BIUR PODRÓŻY I WSPÓŁCZESNE TRENDY W POPYCIE TURYSTYCZNYM 27
2.1. Planowanie marketingowe w biurach podróży 27
2.2. Strategia marki turystycznej miejsca docelowego 30
2.3. Instrumenty i środki promocji 37
2.3.1. Instrumenty promocji 37
2.3.2. Środki promocji 39
2.4. Problemy analizy trendów w gospodarce 43
2.5. Aktualne trendy w turystyce 47

ROZDZIAŁ III. ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYCZNA TUNEZJI 55
3.1. Położenie 55
3.2. Przyrodnicze i historyczne podstawy rozwoju turystyki w Tunezji 56
3.3. Regiony turystyczne Tunezji 58
3.4. Ruch turystyczny w Tunezji 61

ROZDZIAŁ IV. TUNEZJA JAKO NAJATRAKCYJNIEJSZA OFERTA BIUR PODRÓŻY W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH 63
4.1. Podstawy metodologiczne badań własnych 63
4.2. Analiza wyników badań 69
4.3. Wnioski 74

ZAKOŃCZENIE 77
BIBLIOGRAFIA 79
SPIS TABEL 82
SPIS RYSUNKÓW 83
ANEKS 84

Terroryzm w turystyce międzynarodowej

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. TERRORYZM- ISTOTA ZJAWISKA 3
1.1. Pojęcie terroryzmu 3
1.2. Terroryzm międzynarodowy i wewnętrzny 8
1.3. Terroryzm państwowy i terroryzm sponsorowany 15
1.4. Terroryzm a guerrilla 16

ROZDZIAŁ II. WPŁYW TERRORYZMU NA TURYSTYKĘ
MIĘDZYNARODOWĄ 22
2.1. Istota turystyki międzynarodowej 22
2.2. Zagrożenia terroryzmem jako bariera rozwoju turystyki międzynarodowej 28

ROZDZIAŁ III. NAJWIĘKSZE ZAMACHY TERRORYSTYCZNE I ICH WPŁYW NA TURYSTYKĘ MIĘDZYNARODOWĄ 37
3.1. Trendy w terroryzmie międzynarodowym 37
3.2. Największe zamachy terrorystyczne 41
3.3. Bezpieczeństwo w turystyce 48
3.4. Państwo wobec terroryzmu 54

ZAKOŃCZENIE 56

BIBLIOGRAFIA 57

SPIS ZDJĘĆ 59

Rola kampanii reklamowych w promocji kraju

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. REKLAMA JAKO INSTRUMENT PROMOCJI KRAJU 5
1.1. Promocja kraju. Zarys zagadnień 5
1.1.1. Istota promocji 6
1.1.2. Cele promocji kraju 7
1.1.3. Podstawowe narzędzia promocji kraju 8
1.2. Reklama jako narzędzie promocji kraju 10
1.2.1. Pojęcie reklamy 10
1.2.2. Cele reklamy 11
1.2.3. Rodzaje reklamy 12
1.2.3.1. Reklama telewizyjna 12
1.2.3.2. Reklama prasowa 15
1.2.3.3. Reklama radiowa 16
1.2.3.4. Reklama zewnętrzna 18
1.2.3.5. Internet 19
1.3. Kampanie reklamowe i ich znaczenie 20
1.3.1. Istota kampanii reklamowej 20
1.3.2. Etapy tworzenia kampanii reklamowej 23
1.3.3. Decyzje w zakresie grup docelowych i treści kampanii reklamowej 24
1.4. Czynniki warunkujące efektywne wykorzystanie kampanii reklamowej w promocji Polski 26
1.4.1. Badanie skuteczności kampanii reklamowej 26
1.4.2. Komunikacja 28
1.4.3. Skuteczność przekazywanej informacji 31

ROZDZIAŁ II. PROMOCJA POLSKI W KAMPANII REKLAMOWEJ NA TERENIE FRANCJI 34
2.1. Charakterystyka działalności Polskiej Organizacji Turystycznej 34
2.2. Analiza kampanii reklamowych przeprowadzonych przez Polską Organizację Turystyczną na terenie Francji latach 2005 2007 39
2.3. Ocena roli kampanii reklamowej w promocji Polski 53
2.4. Wnioski dotyczące podejmowanych działań związanych z promocją Polski 54

ROZDZIAŁ III. PERSPEKTYWY DALSZYCH DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z WYKORZYSTANIEM KAMPANII REKLAMOWEJ W PROMOCJI POLSKI 56
3.1. Propozycje działań dotyczących wykorzystania kampanii reklamowej w promocji
kraju 56

ZAKOŃCZENIE 69
BIBLIOGRAFIA 70
SPIS TABEL, RYSUNKÓW I ZDJĘĆ 72

Rola historii w rozwoju turystyki

Wstęp 3

Rozdział I. Turystyka i jej rozwój 7
1.1. Turystyka– podstawowe problemy i definicje 7
1.2. Rozwój i upowszechnianie się turystyki 12
1.3. Funkcje współczesnej turystyki 17
1.4. Rodzaje i formy turystyki 29

Rozdział II. Procesy historyczne 33
2.1 Wojny 33
2.1.1. Istota i pojęcie wojny 33
2.1.2. Charakterystyka wybranych wojen 36
2.2. Bitwy 47

Rozdział III. Wybrane wydarzenia historyczne 52
2.1. Wojna trzynastoletnia z Zakonem Krzyżackim 52
2.2. Wojna polsko-krzyżacka 1519-1521 54
2.3. Insurekcja Warszawska 57
2.4. Powstanie Styczniowe 60
2.5. Powstanie Listopadowe 69
2.6. Powstanie Warszawskie 70

Rozdział IV. Inscenizacje wydarzeń historycznych jako produkt turystyczny 73
4.1. Istota produktu turystycznego 73
4.1.1. Pojęcie produktu turystycznego 73
4.1.2. Cechy produktu turystycznego 78
4.1.3. Struktura produktu turystycznego i jego polityka 81
4.2. Zjawisko inscenizacji wydarzeń historycznych 87

Rozdział V. Propozycja produktu turystycznego 91

Rozdział VI. Kierunki wykorzystania historii w rozwoju turystyki 99
6.1. Pozostałości kozielskiego kompleksu zamkowego jako jeden z walorów turystycznych miasta Kędzierzyna-Koźla 99
6.2. Świerklaniec – ślad dawnej świetności 105

Zakończenie 113
Bibliografia 117
Spis rysunków 122
Spis tabel 123

Promocja usług turystycznych na przykładzie Touroperatora i agenta usług turystycznych

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. CHARAKTERYSTYKA I PRZEDMIOT DZIAŁANIA
BIURA PODRÓŻY „AGENT” I „NECKERMANN POLSKA Sp. z o.o.”

1. POWSTANIE I ROZWÓJ BIURA PODRÓŻY „NECKERMANN„ SP Z O.O. W POLSCE
2. „NECKERMANN„ NA RYNKU MIĘDZYNARODOWYM
3. GŁÓWNE CELE I ZADANIA
4. STRUKTURA ORGANIZACYJNA SPÓŁKI

ROZDZIAŁ II. UWARUNKOWANIA DECYZJI PROMOCYJNYCH NA RYNKU TURYSTYCZNYM

1. SPECYFIKA PRODUKTU
2. POJĘCIE PROMOCJI JAKO METODY KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ
3. CELE I FUNKCJE PROMOCJI
4. PROMOCJA MIX W PRZEDSIĘBIORSTWIE TURYSTYCZNYM
4.1 REKLAMA
4.2 SPRZEDAŻ OSOBISTA
4.3 PROMOCJA SPRZEDAŻY
4.4 MARKETING BEZPOŚREDNI
4.5 PUBLIC RELATIONS

ROZDZIAŁ III. DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA BIUR PODRÓŻY

1. OKREŚLENIE ODBIORCÓW DOCELOWYCH

2. PROJEKTOWANIE PRZEKAZU

3. WYBÓR MEDIÓW

4. INSTRUMENTY PROMOCJI.

ROZDZIAŁ IV. BADANIE SKUTECZNOŚCI DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH REALIZOWANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE TURYSTYCZNYM NECKERMANN.

1. ISTOTA BADAN MARKETINGOWYCH

2. METODY I TECHNIKI BADAN MARKETINGOWYCH

4. BADANIE STRATEGII PROMOCJI BIURA PODRÓŻY „NECKERMANN„ SP Z O.O.

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

Promocja turystyki biznesowej na przykładzie województwa mazowieckiego

Wstęp 3

Rozdział I. Promocja turystyki w świetle literatury 6
1.1. Turystyka jej rodzaje i funkcje 6
1.2. Definicja i rodzaje turystyki biznesowej 14
1.3. Czynniki wpływające na turystykę biznesowa 16

Rozdział II. Rynek turystyki biznesowej na przykładzie woj. mazowieckiego 19
2.1. Nabywcy 19
2.2. Dostawcy 24
2.3. Pośrednicy 26
2.4. Znaczenie handlu 27

Rozdział III. Turystyka biznesowa w Polsce i Europie 31
3.1. Turystyka przyjazdowa w tym biznesowa 31
3.2. Promocje turystyki biznesowej w Europie 41
3.3. Korzyści płynące z turystyki biznesowej 48
Rozdział IV. Ocena promocji turystyki biznesowej w świetle przeprowadzonych badań własnych 51
4.1. Omówienie wyników badań 51

Zakończenie 72
Bibliografia 77
Ankieta 78

Paintball jako forma spędzania czasu wolnego

trzydziestostronnicowy rozdział pracy magisterskiej

Rozdział I. Czas wolny 1
1.1. Istota czasu wolnego i jego znaczenie w życiu człowieka 1
1.2. Czynniki wywierające największy wpływ na zachowania konsumentów w czasie wolnym 7
1.2.1. Czynniki ekonomiczne 7
1.2.2. Czynniki społeczno-kulturowe 15
1.3. Proces decyzji konsumenta na rynku czasu wolnego 20