Prace dyplomowe z kierunku: Turystyka

prace dyplomowe z turystyki

Walory turystyczne Augustowa

Wstęp 3
ROZDZIAŁ I Pojęcie turystyki i walorów turystycznych w literaturze przedmiotu 5
1.1.Pojęcie turystyki i rodzaje turystyki 5
1.2. Funkcje turystyki 16
1.3. Walory turystyczne i ich podział 21
ROZDZIAŁ II Rozwój turystyki 23
2.1.Warunki i kierunki rozwoju turystyki 23
2.2.Rynek turystyczny i jego gospodarcze znaczenie 32
2.3. Produkt turystyczny i jego miejsce na rynku turystycznym 37
ROZDZIAŁ III Augustów i jego walory 46
3.1. Charakterystyka Augustowa 46
3.2. Miejsce turystyki w strukturze gospodarczej Augustowa 48
3.3. Walory turystyczne miasta 50
3.3.3. Infrastruktura turystyczna 56
Zakończenie 60
Bibliografia 62
Spis rysunków 66
Spis tabel 66

Wykorzystanie walorów turystycznych województwa opolskiego w turystyce

Wstęp

Rozdział I. Charakterystyka geograficzna województwa opolskiego
1. Wprowadzenie
2. Ukształtowanie powierzchni
3. Klimat
4. Świat roślinny i zwierzęcy
5. Sieć rzeczna
6. Ochrona przyrody

Rozdział II. Walory turystyczne województwa opolskiego
1. Walory przyrodnicze
2. Walory kulturowe budownictwa i architektury
3. Walory specjalistyczne

Rozdział III. Ruch turystyczny województwa opolskiego
1. Organizacje obsługi ruchu turystycznego woj. opolskiego
2. Baza noclegowa
3. Formy i rodzaje turystyki uprawiane na terenie województwa opolskiego
4. Analiza wielkości ruchu turystycznego województwa opolskiego

Rozdział IV. Badanie wpływu walorów turystycznych województwa opolskiego na ruch turystyczny
1. Metodologia przeprowadzonych badań
1.1. Cel i przedmiot badań
1.2. Hipotezy badawcze
1.3. Charakterystyka terenu badań
1.4. Charakterystyka próby badawczej
2. Przedstawienie wyników przeprowadzonych badań

Wnioski
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
Aneks

Zarządzanie kadrami w przedsiębiorstwie turystycznym

Wstęp

Rozdział I.
Zarządzanie kadrami w ujęciu teoretycznym
1.1. Ewolucja filozofii zarządzania ludźmi
1.2. Miejsce zarządzania ludźmi w zarządzaniu przedsiębiorstwem
1.3. Cele zarządzania kadrami w przedsiębiorstwie turystycznym

Rozdział II.
Menedżer a zarządzanie kadrami w ujęciu funkcjonalnym
2.1. Planowanie kadr przez menedżerów
2.2. Pozyskiwanie i kierowanie ścieżką kariery pracowników
2.3. Menedżer jako osoba kierująca pracownikami
2.4. Doskonalenie, motywowanie i ocena pracowników
2.5. Wynagradzanie pracowników

Rozdział III.
Analiza procesu zarządzania kadrami w przedsiębiorstwie turystycznym „X”
3.1. Geneza, analiza działalności przedsiębiorstwa X
3.2. Oferta i sytuacja ekonomiczna firmy X
3.3. Proces zarządzania kadrami w przedsiębiorstwie turystycznym X
3.4. Motywowanie i ocena pracowników

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków

Promocja usług agroturystycznych w Internecie

WSTĘP    3
Rozdział I. Pojęcie i narzędzia promocji w internecie.    5
1. Pojęcie i funkcje promocji    5
2. Formy i narzędzia promocji    8
3. Pojęcie i geneza internetu    14
4. Charakterystyka użytkowników internetu    18
5. Cechy internetu jako medium reklamowego    22
6. Narzędzia promocji w internecie    26
Rozdział II. Rynek usług agroturystycznych w Polsce    35
1. Pojęcie i cechy usług agroturystycznych    35
2. Struktura rynku usług agroturystycznych w Polsce    42
2.1. Analiza podaży na rynku agroturystycznym w Polsce    44
2.2. Analiza popytu na rynku agroturystycznym w Polsce    47
Rozdział III. Działania marketingowe na rynku agroturystycznym w Polsce    50
1. Strategie marketingowe na rynku agroturystycznym w Polsce    50
2. Instrumenty marketingowe na rynku agroturystycznym w Polsce    57
2.1. Kształtowanie usług agroturystycznych    58
2.2. Kształtowanie cen usług agroturystycznych    64
2.3. Dystrybucja usług agroturystycznych    67
2.4. Promocja usług agroturystycznych w Polsce    69
Rozdział IV. Zastosowanie internetu w promocji usług agroturystycznych    74
1. Zakres zastosowania internetu w promocji usług agroturystycznych    74
2. Narzędzia promocji usług agroturystycznych w internecie    75
3. Analiza wybranych przykładów zastosowania internetu w promocji usług agroturystycznych w Polsce    81
ZAKOŃCZENIE    100
BIBLIOGRAFIA    102
SPIS TABEL I RYSUNKÓW    107

Rozwój gospodarstw agroturystycznych na obszarach wiejskich

WSTĘP    4
ROZDZIAŁ I. PODSTAWOWE POJĘCIA AGROTURYSTYKI I JEJ ROLA W ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH    6
1.1. TURYSTYKA NA OBSZARACH WIEJSKICH -DEFINICJE    6
1.2. UWARUNKOWANIA DZIAŁALNOŚCI AGROTURYSTYCZNEJ.    7
1.3. TURYSTYKA WIEJSKA JAKO FORMA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.    13
1.4. PRODUKT TURYSTYKI WIEJSKIEJ JEGO TWORZENIE    16
1.5. ROZWÓJ AGROTURYSTYKI SZANSĄ POLSKIEJ WSI    18
ROZDZIAŁ II. CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH GMIN POWIATU GRYFIŃSKIEGO    20
2.1. CHARAKTERYSTYKA POWIATU GRYFIŃSKŃSKIEGO    20
2.2. CHARAKTERYSTYKA GMINY GRYFINO    21
2.3. CHARAKTERYSTYKA GMINY CHOJNA    22
2.4. CHARAKTERYSTYKA GMINY STARE CZARNOWO    23
2.5. CHARAKTERYSTYKA GMINY MIESZKOWICE    23
2.6. CHARAKTERYSTYKA GMINY MORYŃ    24
2.7. CHARAKTERYSTYKA GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ    24
2.8. CHARAKTERYSTYKA GMINY WIDUCHOWA    25
ROZDZIAŁ III.DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARSTW AGROTURYSTYCZNYCH W POWIECIE GRYFIŃSKIM     27
3.1. CHARAKTERYSTYKA POWIATU GRYFIŃSKIEGO POD WZGLĘDEM ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH.    27
3.2. ANALIZA GOSPODARSTW AGROTURYSTYCZNYCH W POWIECIE GRYFIŃSKIM    36
3.3. MARKETING POD WZGLĘDEM USŁUG AGROTURYSTYCZNYCH    46
ROZDZIAŁ IV. OCENA DZIAŁALNOŚCI AGROTURYSTYCZNEJ W POWIECIE GRYFIŃSKIM     52
4.1. PLANOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARSTW AGROTURYSTYCZNYCH    52
4.2. RENTOWNOŚĆ GOSPODARSTW AGROTURYSTYCZNYCH    55
4.3. WYKORZYSTANIE KREDYTU    58
4.4. ANALIZA SWOT    62
WNIOSKI    67
LITERATURA    69
SPIS TABEL    70
SPIS RYSUNKÓW    71

Strategia produktu turystycznego w Internecie

Wstęp    2
ROZDZIAŁ I.  Istota strategii i promocji produktu turystycznego    4
1.1. Pojęcie produktu turystycznego    4
1.2. Dystrybucja i promocja produktu turystycznego    9
1.3. Strategia rozwoju produktu turystycznego i jej znaczenie    16
Rozdział 2. Założenia strategii produktu turystycznego w Internecie    20
2.1. Analiza mikrootoczenia i makrootoczenia firmy    20
2.2. Cel firmy oraz misja    32
2.3. Określenie strategii produktu, ceny, promocji i dystrybucji    33
2.4. Organizacja działań strategicznych    37
Rozdział 3. Przygotowanie produktu turystycznego do sprzedaży    41
3.1. Założenia    41
3.2. Etapy    44
3.3. Obserwacja rezultatów    49
3.4. Korygowanie strategii    52
Zakończenie    55
Bibliografia    57
Spis rysunków    60

Możliwości wykorzystania walorów turystycznych Śląska Cieszyńskiego

WSTĘP    3
Cele pracy    4
Rozdział I. Teoretyczne aspekty rozwoju turystyki    6
1.1 Definicje turystyki    6
1.2 Funkcje turystyki    13
1.3 Rola turystyki    20
1.4 Mierniki i efekty    23
Rozdział II. Ogólna charakterystyka Śląska Cieszyńskiego    30
2.1 Rys geograficzny regionu    30
2.2 Historia    35
2.3 Kultura    41
2.4  Gospodarka    67
Rozdział III. Ogólna charakterystyka turystyki regionu Śląska Cieszyńskiego    72
3.1  Baza noclegowa    74
3.2 Baza żywieniowa    84
3.3 Baza towarzysząca    87
3.4 Baza komunikacyjna    90
Rozdział IV. Charakterystyka istniejących produktów turystycznych    96
4.1 Piesze szlaki turystyczne    96
4.2 Rowerowe szlaki turystyczne    99
4.3 Turystyka przygraniczna    104
4.4 Turystyka zimowa    107
Rozdział V. Propozycje produktów turystycznych dla turystów odwiedzających Śląsk Cieszyński    112
5.1. Analiza SWOT    137
Zakończenie    144
Bibliografia    146
Spis tabel    150
Spis ilustracji    151

Zarządzanie kadrami w turystyce na przykładzie X

Wstęp 3
Rozdział I. Zarządzanie kadrami w ujęciu teoretycznym 5
1.1. Ewolucja filozofii zarządzania ludźmi 5
1.2. Miejsce zarządzania ludźmi w zarządzaniu przedsiębiorstwem 12
1.3. Cele zarządzania kadrami w przedsiębiorstwie turystycznym 18
Rozdział II. Zarządzanie kadrami w ujęciu funkcjonalnym 26
2.1. Planowanie kadr 26
2.2. Pozyskiwanie pracowników 28
2.4. Doskonalenie 33
2.5. Motywowanie i ocenianie 35
2.6. Wynagradzanie pracowników 39
Rozdział III. Analiza procesu zarządzania kadrami w przedsiębiorstwie turystycznym X 42
3.1. Geneza, analiza działalności przedsiębiorstwa X 42
3.2. Oferta i sytuacja ekonomiczna firmy X 43
3.3. Proces zarządzania kadrami w przedsiębiorstwie turystycznym X 45
3.4. Motywowanie i ocena pracowników 48
Zakończenie 58
Bibliografia 60

Walory turystyczne wybranych miast kolonialnych Meksyku

WSTĘP 5
1. EKSPANSJA KOLONIALNA HISZPANII W MEKSYKU 7
1.1. Kierunki ekspansji 7
1.2. Sposób zagospodarowania 12
2. MIASTA KOLONIALNE Z OBIEKTAMI DZIEDZICTWA KULTURALNEGO I PRZYRODNICZEGO UNESCO 15
2.1. Zacatecas 16
2.2. Guanajuato 18
2.3. Querétaro 21
2.4. Guadalajara 24
2.5. Morelia 28
2.6. Miasto Meksyk 31
2.7. Puebla 41
2.8.Tlacotalpan 44
2.9. Oaxaca 45
2.10. Campeche 49
3. OFERTA ZWIEDZANIA MIAST KOLONIALNYCH MEKSYKU W POLSKICH BIURACH PODRÓŻY 51
3.1. Traveligo 51
3.2. York Travell 54
3.3. TUI 58
3.4. Rainbow Tour 59
3.5. Prestige 63
3.6. Motyl 67
3.7. Travel Planet 69
PODSUMOWANIE 71
BIBLIOGRAFIA 73
SPIS FOTOGRAFII I ZAŁĄCZNIKÓW 75

Fitness jako współczesna forma rekreacji ruchowej

Wstęp 2
Rozdział 1: Wprowadzenie do problematyki fitness i systematyka form rekreacji ruchowej 4
1.1. Narodziny fitness 4
1.2. Początki ruchu fitness w Polsce 5
1.3. Etymologia słowa fitness 5
1.4. Definicje fitness 6
1.5. Rola fitness w czasach współczesnych 7
1.6. Główne formy rekreacji ruchowej – podział i charakterystyka 10
1.6.1. Rekreacja ruchowa 10
1.7. Fitness jako szczególna forma rekreacji ruchowej 15
1.7.1. Formy fitness 15
1.7.2. Komponenty treningu fitness 20
Rozdział 2: Metodyka fitness 21
2.1. Sprawność fizyczna 21
2.1.1. Kształtowanie sprawności fizycznej w toku zajęć fitness 21
2.1.2. Główne zagrożenia sprawności fizycznej 29
2.2. Sprawność psychiczna 31
2.3. Sposoby odżywiania 38
Rozdział 3: Analiza rynku fitness 44
3.1. Analiza udziału kobiet w rekreacji ruchowej 44
3.2. Rynek fitness w liczbach 46
Rozdział 4: Analiza i interpretacja ankiety dotyczącej uprawiania rekreacji ruchowej 50
4.1. Działalność Klubu „X” 50
4.2. Analiza i interpretacja wyników ankiety 54
Podsumowanie 60
Załącznik nr 1: „Ankieta dotycząca uprawiania rekreacji ruchowej w Klubie „X” 61