Prace dyplomowe z kierunku: Turystyka

prace dyplomowe z turystyki

Marketing-mix usług turystycznych

Wstęp 2

Rozdział 1 Przedsiębiorstwo turystyczne jako podmiot rynku turystycznego 3
1.1. Wybrane zagadnienia rynku turystycznego 3
1.2. Istota usług turystycznych 9
1.3. Ogólna charakterystyka funkcjonowania przedsiębiorstwa turystycznego 14

Rozdział 2 Elementy marketingu-mix w przedsiębiorstwie turystycznym 20
2.1. Pojęcie i elementy marketingu-mix 20
2.2. Narzędzia marketingu-mix 25
2.2.1. Oferta usługowa jako produkt 25
2.2.2. Polityka cenowa 27
2.2.3. Dystrybucja 32
2.2.4. Promocja 34
2.2.5. Personel 39

Rozdział 3 Realizacja wybranych narzędzi marketingu-mix w Ośrodku Wypoczynkowym „X”  44
3.1. Powstanie i rozwój firmy 44
3.2. Produkt Ośrodka Wypoczynkowego „X” jako przykład narzędzia marketingu-mix 48
3.3. Opinie klientów indywidualnych o usługach badanej firmy 52

Zakończenie 66
Bibliografia 68
Spis rysunków i zdjęć 71
Spis wykresów 72
Spis tablic 73
ANEKS 74
Załącznik 1 75

Kształtowanie oferty gospodarstw ekoturystycznych

Wstęp 2

Rozdział I. Charakterystyka ekoturystyki i oferty przedsiębiorstwa ekoturystycznego 4
1.1. Geneza i rys historyczny ekoturystyki 4
1.2. Powiązanie i relacje między ekoturystyką, turystyką zrównoważoną a agroturystyką 19
1.3. Istota, cele i zadania przedsiębiorstwa ekoturystycznego 26
1. 4. Istota, cele i zadania przedsiębiorstwa ekoturystycznego 28
1. 5. Oferta przedsiębiorstwa ekoturystycznego 30

Rozdział II. Uwarunkowania kształtowania oferty gospodarstwa ekoturystycznego 42
2. 1. Identyfikacja czynników warunkujących kształtowanie oferty ekoturystycznej 42
2. 2. Regulacje prawne działalności gospodarstw ekoturystycznych 45
2. 3. Jakość i jej znaczenie w ekoturystyce 54
2. 3. 1. Certyfikacja 59
2. 3. 2. Kategoryzacja gospodarstw 62
2. 4. Czynniki popytowe 66
2. 5. Czynniki ekonomiczne 69

Rozdział III. Kształtowanie oferty gospodarstw ekoturystycznych – analiza badań własnych 70
3. 1. Charakterystyka przedsiębiorstw ekoturystycznych, działających Polsce 70
3. 2. Metodologia badań 74
3. 3. Analiza i prezentacja wyników badań własnych 76
3. 4. Wnioski z badań 89

Zakończenie 91
Bibliografia 93
Spis tabel 97
Spis rysunków 98

Jakość usług w turystyce biznesowej

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. JAKOŚĆ USŁUG- ZAKRES POJĘCIOWY 4
1.1. Cechy usług 4
1.2. Cechy nabywców usług 12
1.3. Idea marketingu usług 16
1.4. Pojęcie jakości 22
1.5. Istota jakości usług 23

ROZDZIAŁ II. USŁUGI TURYSTYKI BIZNESOWEJ 27
2.1. Istota turystyki biznesowej 27
2.2. Indywidualne podróże służbowe 32
2.3. Spotkania 35
2.4. Podróże motywacyjne 37
2.5. Turystyka korporacyjna 40
2.6. Podróże służbowe a turystyka 44

ROZDZIAŁ III. PODSTAWY METODOLOGICZNE BADAŃ WŁASNYCH 49
3.1. Przedmiot i cel badań 49
3.2. Problemy i hipotezy badawcze 53
3.3. Metody i techniki badań 56
3.4. Teren i organizacja badań 61
3.5. Charakterystyka próby badawczej 62

ROZDZIAŁ IV. CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA JAKOŚĆ USŁUG W TURYSTYCE BIZNESOWEJ W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH 65
4.1. Analiza wyników badań własnych 65
4.2. Wnioski 76

ZAKOŃCZENIE 82
BIBLIOGRAFIA 84
SPIS TABEL 88
SPIS RYSUNKÓW 89
SPIS SCHEMATÓW 90
SPIS WYKRESÓW 91
ANEKS 92

Hiszpania i jej znaczenie w światowym ruchu turystycznym

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. TEORIA TURYZMU 4
1.1. Definicje i pojęcia związane z turystyką 4
1.2. Zarys historyczny turystyki na świecie 11
1.3. Główne funkcje turystyki 18

ROZDZIAŁ II. ZNACZENIE ŚWIATOWEGO RUCHU TURYSTYCZNEGO 25
2.1. Istota turystyki międzynarodowej 25
2.2. Cechy ruchu turystycznego 27
2.2.1. Mobilność 27
2.2.2. Kompleksowość 31
2.2.3. Elastyczność 34
2.2.4. Sezonowość i wahania czasowe 36
2.3. Trendy w ruchu turystycznym 41

ROZDZIAŁ III. MIEJSCE HISZPANII W ŚWIATOWYM RUCHU TURYSTYCZNYM 49
3.1. Położenie kraju 49
3.2. Ludność i gospodarka 52
3.3. Regiony i atrakcje turystyczne 54
3.4. Ruch turystyczny 66

ROZDZIAŁ IV. TURYSTYKA PRZYJAZDOWA DO HISZPANII 68
4.1. Wielkość turystyki przyjazdowej 68
4.2. Sezonowość przyjazdów 77
4.3. Rozmieszczenie przyjazdów 78

ROZDZIAŁ V. PORÓWNANIE HISZPANII I INNYCH KRAJÓW EUROPEJSKICH W ŚWIATOWYM RUCHU TURYSTYCZNYM 83

ZAKOŃCZENIE 97
BIBLIOGRAFIA 99
SPIS TABEL 102
SPIS RYSUNKÓW 103

Czynniki determinujące rozwój agroturystyki

Wstęp 2

Rozdział I. Czynniki determinujące rozwój agroturystyki 4
1.1. Istota i cele agroturystyki 4
1.2. Rozwój agroturystyki w Polsce i na świecie 14
1.3. Warunki tworzenia gospodarstw agroturystycznych 20
1.4. Czynniki rynkowe determinujące agroturystykę 27
1.5. Przedsiębiorczość lokalna warunkująca rozwój usług agroturystycznych 31

Rozdział II. Charakterystyka rozwoju turystyki w powiecie kamiennogórskim 34
2.1. Położenie i ogólna charakterystyka powiatu kamiennogórskiego 34
2.2. Walory turystyczne powiatu 39
2.3. Stan zagospodarowania turystycznego 41
2.4. Ruch turystyczny i jego struktura w badanym powiecie 42
2.5. Zróżnicowanie przestrzenne funkcji turystycznej i formy turystyki uprawiane w powiecie kamiennogórskim 44
2.6. Kierunki rozwoju turystyki w powiecie 46

Rozdział III. Kształtowanie oferty gospodarstw agroturystycznych – analiza badań własnych 53
3.1. Charakterystyka przedsiębiorstw agroturystycznych, działających w powiecie kamiennogórskim 53
3.2. Oferta i promocja 58
3.3. Bariery rozwoju agroturystyki i ekoturystyki w powiecie kamiennogórskim 62
3.4. Metodologia badań 63
3.5. Analiza i prezentacja wyników badań własnych 65
3.6. Wnioski z badań 77

Zakończenie 79
Spis rysunków 81
Spis zdjęć 82
Spis tabel 83
Aneks 84
Spis literatury 90

Działalność biur podróży na przykładzie Rainbow Tours

Wstęp
Cel pracy

ROZDZIAŁ I. Podstawowe informacje związane z biurem podróży
1.1. Pojęcie biura podróży.
1.2. Historia biur podróży.
1.3. Kryteria klasyfikacji biur podróży (organizator, pośrednik, agent).
1.4. Funkcje biur podróży.

ROZDZIAŁ II. Oferta usługowa biura podróży
2.1 Pojęcie oferty usługowej.
2.2 Analiza oferty usługowej biur podróży.
2.3 Pakiet turystyczny.
2.3.1. Skład pakietu turystycznego.
2.3.2. Etapy organizacji.

ROZDZIAŁ III. Oferta usługowa biura podróży Rainbow Tours S.A.
3.2. Obsługiwane segmenty rynku.
3.3. Kształtowanie oferty usługowej biura podróży Rainbow Tours s.a.
3.4.Przychody i wydatki biura podróży RAINBOW TOURS S.A.

ROZDZIAŁ IV. Kierunki rozwoju oferty usługowej biura podróży RAINBOW TOURS.
4.1. Rozszerzenie oferty usługowej biura podróży RAINBOW TOURS S.A.
4.2. Czynniki wpływające na liczbę klientów korzystających z biura podróży RAINBOW TOURS S.A
4.3. Jakość świadczonych usług.

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL I WYKRESÓW

Baza noclegowa Jury Krakowsko-Częstochowskiej

Wstęp 2

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka polskiego hotelarstwa 4
1.1. Historia hotelarstwa 4
1.2. Funkcjonowanie rynku hotelowego 12
1.3. Klasyfikacja i kategoryzacja obiektów hotelarskich 20

Rozdział 2. Baza noclegowa w Polsce 25
2.1. Baza noclegowa w Polsce 25
2.2. Aktualna sytuacja podażowa usług noclegowych 31
2.3. Analiza konkurencji bazy noclegowej 34

Rozdział 3. Jura Krakowsko-Częstochowska 40
3.1. Położenie, nazwa i krajobraz Jury 40
3.2. Rys geologiczny 47
3.3. Świat roślinny i zwierzęcy 54

Rozdział 4. Analiza bazy noclegowej Jury Krakowsko-Częstochowskiej 61
4.1. Hotele 61
4.2. Pensjonaty 65
4.3. Pokoje gościnne 68
4.4. Schroniska 71
4.5. Motele i zajazdy 73
4.6. Campingi 75
4.7. Domy wycieczkowe 76

Podsumowanie 80
Bibliografia 82
Spis tabel 86
Spis zdjęć i rysunków 87

Agroturystyka w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem jej rozwoju w województwie świętokrzyskim

Wstęp 2

Rozdział I. Podstawy powstania agroturystyki w Polsce 4
1.1. Geneza powstania agroturystyki 4
1.2. Wpływ zmian społeczno – gospodarczych na rozwój agroturystyki w Polsce 9
1.3. Wpływ warunków klimatycznych i geograficznych na rozwój agroturystyki w Polsce 19
1.4. Stowarzyszenia agroturystyczne – zasady i cele działalności 22

Rozdział II. Rozwój agroturystyki w województwie świętokrzyskim 27
2.1. Powstanie agroturystyki w województwie świętokrzyskim 27
2.2. Wpływ agroturystyki na rozwój ekonomiczno – społeczny województwa świętokrzyskiego 37
2.3. Czynniki utrudniające rozwój usług turystycznych na wsi 44

Rozdział III. Agroturystyka w województwie świętokrzyskim 47
3.1. Usługi turystyczne świadczone przez właścicieli gospodarstw agroturystycznych 47
3.2. Charakterystyka największych gospodarstw agroturystycznych w województwie świętokrzyskim 56
3.3. Dotacje UE wspomagające rozwój agroturystyki w województwie 68

Zakończenie 71
Bibliografia 73
Spis rysunków 76
Spis tabel 77
Spis zdjęć 78

Akcja zakrasnoludniania Wrocławia jako promocja miasta

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. PROMOCJA W TURYSTYCE 3
1.1. Cechy promocji 3
1.2. Zadania promocji 7
1.3. Podstawowe instrumenty promocji 14

ROZDZIAŁ II. PROMOCJA TURYSTYCZNA WROCŁAWIA 18
2.1. Charakterystyka Wrocławia 18
2.2. Atrakcyjność i walory turystyczne Wrocławia 19
2.3. Zagospodarowanie turystyczne Wrocławia 27
2.4. Promocja miasta 31

ROZDZIAŁ III. PERSPEKTYWY ROZWOJU WROCŁAWIA 34
3.1. Najczęściej odwiedzane atrakcje turystyczne 34
3.2. Wpływ turystyki na gospodarczy rozwój Wrocławia 36
3.3. Krasnale wrocławskie symbolem miasta 37
3.4. Problemy promocji miasta 39

ZAKOŃCZENIE 41
BIBLIOGRAFIA 43
SPIS TABEL 45
SPIS RYSUNKÓW 46
SPIS FOTOGRAFII 47

Zagospodarowanie turystyczne Zwierzyńca a możliwości rozwoju dzięki dotacjom z UE

Wstęp 2

Rozdział I. Finansowanie projektów turystycznych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej 4
1. Polityka spójności gospodarczej i społecznej Unii Europejskiej 4
2. Przygotowanie Polski do korzystania z funduszy Unii Europejskiej 8
3. Turystyka w Narodowym Planie Rozwoju 12
4. Projekty turystyczne finansowane ze środków Unii Europejskiej 15

Rozdział II. Charakterystyka Gminy Zwierzyniec 25
1. Ogólna charakterystyka 25
2. Historia, zabytki i kultura gminy 27
3. Walory turystyczno – krajobrazowe 34
4. Warunki demograficzne i gospodarcze gminy 41

Rozdział III. Możliwości rozwoju oferty turystycznej Zwierzyńca dzięki dotacjom z UE 46
1. Zagospodarowanie turystyczne Zwierzyńca 46
2. Strategia rozwoju turystki w mieście i Gminie Zwierzyniec 50
3. Jak wykorzystywane są środki UE na rozwój turystyki w mieście i Gminie Zwierzyniec 60
4. Możliwości wzbogacenia Oferty turystycznej i rozwoju miasta dzięki dotacjom z UE na podstawie istniejących już strategii 62

Zakończenie 66
Bibliografia 68
Spis tabel 71