Prace dyplomowe z kierunku Turystyka

prace dyplomowe z turystyki

Walory turystyczne Hiszpanii

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. ATRAKCYJNOŚĆ WALORÓW TURYSTYCZNYCH 4
1.1. Atrakcyjność turystyczna i jej podział 4
1.2. Walory turystyczne jako produkt turystyczny 8
1.3. Walory turystyczne środowiska naturalnego 10
1.4. Walory turystyczne dóbr kultury 17
1.5. Walory turystyczne współczesnych osiągnięć 23

ROZDZIAŁ II. CHARAKTERYSTYKA HISZPANII 25
2.1. Położenie Hiszpanii 25
2.2. Klimat i roślinność 30
2.3. Historia i polityka 35
2.4. Gospodarka 39
2.5. Rynek pracy 42

ROZDZIAŁ III. WALORY TURYSTYCZNE JAKO GŁÓWNE CZYNNIKI ROZWOJU W HISZPANII 46
3.1. Przyrodnicze i historyczne podstawy rozwoju turystyki w Hiszpanii 46
3.2. Regiony turystyczne Hiszpanii 50
3.3. Ruch turystyczny 62

ZAKOŃCZENIE 67
BIBLIOGRAFIA 69
SPIS RYSUNKÓW 71
SPIS TABEL 72
SPIS ZDJĘĆ 73
SPIS WYKRESÓW 74

WSTĘP

Turystyka w obecnych czasach jest bardzo szybko rozwijającą się dziedziną życia, czynnikiem rozwoju kultury, wzajemnego poznania i działalności gospodarczej. Turystyka jest bardzo ważnym źródłem dochodów ludności wielu krajów i regionów o szczególnych walorach turystycznych.

Turystyka uprawiana jest najczęściej w czasie wolnym. Czas wolny we współczesnej cywilizacji jest jedną z najwyżej cenionych warto­ści wywierających wpływ na osobowość człowieka i decydującej o jakości życia a jego rozmiary traktowane są jako jeden z wyznaczników dobrobytu społecznego, rozwoju kulturalnego, a nawet poziomu zdrowotności w krajach czy grupach spo­łecznych. Czas wolny obej­muje wszystkie zajęcia, którym jednostka może się oddawać z własnej woli, np. dla odpoczynku, rozrywki, rozszerzenia swych wiadomości lub innego kształcenia (bezinteresownego), albo dobrowolnego udziału w życiu społecznym, po uwolnie­niu się od obowiązków zawodowych, rodzinnych i społecznych. Czas wolny jest to czas, który pozostaje człowiekowi po wypełnieniu przez niego obowiązków zawodowych, domowych i szkolnych, i który jest przeznaczany na wypoczynek, rozrywkę i rozwój osobowości.

Turyści najchętniej uprawiają turystykę w miejscach gdzie znajduje się jak najwięcej walorów turystycznych. Przez pojęcie walory turystyczne rozumie się specyficzne cechy i elementy środowiska naturalnego oraz przejawy działalności człowieka, które stanowią przedmiot zaintereso­wania turystów. Cechy walorów ma takie środowisko przyrod­nicze, które jest atrakcyjne z punktu widzenia turystycznego lub krajoznawczego.

Celem pracy jest zaprezentowanie walorów turystycznych Hiszpanii.

Praca składa się z trzech rozdziałów.

W pierwszym rozdziale opisana jest atrakcyjność walorów turystycznych, a więc: atrakcyjność turystyczna i jej podział , walory turystyczne jako produkt turystyczny, walory turystyczne środowiska naturalnego, walory turystyczne dóbr kultury oraz walory turystyczne współczesnych osiągnięć.

W rozdziale drugim dokonana jest charakterystyka Hiszpanii, a więc: położenie Hiszpanii, klimat i roślinność, historia i polityka, gospodarka oraz rynek pracy.

W trzecim rozdziale przedstawione są walory turystyczne jako główne czynniki rozwoju w Hiszpanii, a więc: przyrodnicze i historyczne podstawy rozwoju turystyki w Hiszpanii, regiony turystyczne Hiszpanii oraz ruch turystyczny.

W pracy korzystano z dostępnej literatury przedmiotu, stron internetowych oraz dostępnych badań dotyczących turystyki, ruchu turystycznego.

Ruch turystyczny a środowisko naturalne na przykładzie Tatrzańskiego Parku Narodowego

Wstęp 2

Rozdział I. Ogólna charakterystyka Tatrzańskiego Parku Narodowego 4
1.1. Historia Tatrzańskiego parku Narodowego 4
1.2. Tatrzański Park Narowy w liczbach 15

Rozdział II. Podstawowe elementy środowiska naturalnego 19
2.1. Zależności w ekosystemach 19
2.2. Równowaga ekologiczna 25

Rozdział III. Pojęcie ruchu turystycznego, rodzaje ruchu turystycznego 36
3.1. Turystyka wypoczynkowa 36
3.2. Turystyka lecznicza 39
3.3. Turystyka kwalifikowana 40
3.4. Turystyka motywacyjna 45
3.5. Turystyka alternatywna 47
3.6. Turystyka wiejska agroturystyka 49
3.7. Turystyka ekologiczna 51
3.8. Turystyka kulturalna 52
3.9. Turystyka religijno-pielgrzymkowa 53
3.10. Turystyka biznesowa 55
3.11. Turystyka kongresowa 56

Rozdział IV. Negatywny wpływ turystyki na środowisko 59
4.1. Zanieczyszczenia gleby 59
4.2. Zanieczyszczenia hałasem 64
4.3. Zanieczyszczenia krajobrazu 66
4.4. Zanieczyszczenia powietrza 67
4.5. Zanieczyszczenia wód 70

Rozdział V. Inwestycje mające wpływ na środowisko naturalne w Tatrzańskim Parku Narodowym 73

Rozdział VI. Pozytywny wpływ turystyki na środowisko 76

Rozdział VII. Zarys stanu środowiska naturalnego 83

Rozdział VIII. Formy ochrony przyrody 92

Zakończenie 97
Bibliografia 99
Spis tabel i rysunków 103

Rozwój ruchu turystycznego w czasie organizacji Euro 2012

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. POPYT TURYSTYCZNY I JEGO CECHY 5
1.1. Przesłanki rozwoju i upowszechniania się turystyki 5
1.2. Cechy popytu turystycznego 12
1.2.1. Mobilność 12
1.2.2. Kompleksowość 16
1.2.3. Elastyczność 20
1.2.4. Sezonowość i wahania czasowe 22
1.3. Aktualne trendy w turystyce 28

ROZDZIAŁ II. CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA RUCH TURYSTYCZNY 35
2.1. Czynniki ekonomiczne 35
2.2. Czynniki demograficzne 41
2.3. Czynniki geograficzne 45
2.4. Czynniki prawno- polityczne 47
2.5. Turystyka przyjazdowa do Polski 48
2.6. Wpływ „Euro 2012” na rozwój polskiej turystyki 52

ROZDZIAŁ III. PODSTAWY METODOLOGICZNE BADAŃ WŁASNYCH 54
3.1. Przedmiot i cel badań 54
3.2. Problemy i hipotezy badawcze 54
3.3. Metody i techniki badań 57
3.4. Teren i organizacja badań 59
3.5. Charakterystyka próby badawczej 63

ROZDZIAŁ IV. WPŁYW ORGANIZACJI PIŁKARSKICH MISTRZOSTW EUROPY „EURO 2012” NA ROZWÓJ RUCHU TURYSTYCZNEGO W POLSCE W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH 64
4.1. Historia organizacji piłkarskich mistrzostw Europy w kontekście analizy ruchu turystycznego 64
4.2. Analiza i interpretacja wyników badań 68
4.3. Wnioski 74

ZAKOŃCZENIE 77
BIBLIOGRAFIA 78
SPIS TABEL 81
SPIS WYKRESÓW 82
ZAŁĄCZNIK 83

Turystyka ważnym czynnikiem rozwoju powiatu ostródzkiego

Wstęp 2

Rozdział I. Problem rozwoju turystyki w powiecie ostródzkim 4
1.1 Definicja oraz znaczenie turystyki 4
1.2 Turystyka na świecie i w Polsce 8
1.3 Możliwość rozwoju turystyki w powiecie ostródzkim 15
1.4 Dzieje historyczne powiatu 19

Rozdział II. Walory turystyczne w powiecie ostródzkim 29
2.1 Parki oraz rezerwaty na terenie powiatu 29
2.2 Naturalne warunki przyrodnicze i geograficzne 33
2.3 Obszar i położenie geograficzne 36
2.4 Szlaki turystyczne 39
2.5 Agroturystyka ważnym elementem aktywizacji wsi 42

Rozdział III. Wpływ samorządów na rozwój turystyki w powiecie ostródzkim 49
3.1 Program rozwoju turystyki w regionie powiatu ostródzkiego 49
3.2 Strategia rozwoju turystyki w powiecie 57

Zakończenie 63
Bibliografia 65
Spis tabel 69
Spis rysunków 70

Praca składa się z trzech rozdziałów.

W pierwszym rozdziale zaprezentowany jest problem rozwoju turystyki w powiecie ostródzkim, a więc: definicja oraz znaczenie turystyki, turystyka na świecie i w Polsce, możliwość rozwoju turystyki w powiecie ostródzkim oraz dzieje historyczne powiatu.

W rozdziale drugim opisane są walory turystyczne w powiecie ostródzkim, a więc: parki oraz rezerwaty na terenie powiatu, naturalne warunki przyrodnicze i geograficzne, obszar i położenie geograficzne, szlaki turystyczne oraz agroturystyka ważnym elementem aktywizacji wsi.

W rozdziale trzecim przedstawiony jest wpływ samorządów na rozwój turystyki w powiecie ostródzkim, a więc: program rozwoju turystyki w regionie powiatu ostródzkiego oraz strategia rozwoju turystyki w powiecie.

Zadania samorządu terytorialnego w zakresie polityki turystycznej

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. POWIAT W STRUKTURACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 4
1.1. Geneza i istota samorządu terytorialnego 4
1.2. Uwarunkowania, istota społeczna i funkcje samorządu terytorialnego 8
1.3. Struktura samorządu powiatowego 11
1.4. Zadania i kompetencje organów wykonawczych samorządu powiatowego 13
1.5. Zadania i kompetencje samorządu powiatowego 16

ROZDZIAŁ II. PRAWNE ASPEKTY TWORZENIA I FUNKCJONOWANIA PODMIOTÓW STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ TURYSTYKI 24
2.1. Turystyka w działaniach administracji rządowej 24
2.2. Turystyka w działaniach organów samorządu terytorialnego 30
2.3. Funkcjonowanie samorządu gospodarczego w turystyce 38
2.4. Elementy struktury organizacyjnej turystyki w Polsce 41

ROZDZIAŁ III. CHARAKTERYSTYKA POWIATU KAMIENNOGÓRSKIEGO 48
3.1. Położenie i dane ogólne 48
3.2. Środowisko przyrodnicze 52
3.3. Obiekty zabytkowe 55
3.4. Turystyka i baza turystyczna 59
3.5. Gospodarka 62
3.6. Transport i komunikacja 65
3.7. Analiza SWOT powiatu 65

ROZDZIAŁ IV. ZADANIA POWIATU KAMIENNOGÓRSKIEGO W ZAKRESIE POLITYKI TURYSTYCZNEJ 69
4.1. Polityka turystyczna powiatu 69
4.2. Zrównoważony rozwój powiatu 74
4.3. Zadania powiatu w zakresie turystyki 77
4.4. Działania podejmowane na rzecz realizacji zadań z zakresu turystyki 79

ZAKOŃCZENIE 85
BIBLIOGRAFIA 86
SPIS TABEL 89
SPIS RYSUNKÓW 90

Regionalizm w kuchni włoskiej jako atrakcja turystyczna

WSTĘP 4

ROZDZIAŁ I. ROZWÓJ TURYSTYKI WE WŁOSZECH 6
1.1. Włochy- ogólna charakterystyka 6
1.2. Przyrodnicze i historyczne podstawy rozwoju turystyki we Włoszech 10
1.3. Ruch turystyczny 20

ROZDZIAŁ II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KUCHNI WŁOSKIEJ 26
2.1. Zwyczaje żywieniowe Włochów 26
2.2. Kuchnia włoska a zdrowy styl żywienia 31
2.3. Charakterystyczne potrawy i składniki 33
2.4. Dania mięsne w kuchni włoskiej 34
2.5. Warzywa i przyprawy w kuchni włoskiej 35
2.6. Sery włoskie 36
2.7. Makarony włoskie 40

ROZDZIAŁ III. KUCHNIA REGIONALNA JAKO ATRAKCJA TURYSTYCZNA WŁOCH 46
3.1. Abruzja i Molise 46
3.2. Apulia 50
3.3. Basilicata 54
3.4. Emilia-Romania 57
3.5. Wenecja Julijska 60
3.6. Kalabria 63
3.7. Kampania 65
3.8. Liguria 68
3.9. Lombardia 71
3.10. Marche 75
3.11. Piemont 78
3.12. Rzym i Lacjum 80
3.13. Toskania 84
3.14. Trydent 87
3.15. Umbria 90
3.16. Valle d’Aosta 93
3.17. Wenecja 95
3.18. Sycylia 98
3.19. Sardynia 102

ZAKOŃCZENIE 104
BIBLIOGRAFIA 106
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 108
SPIS ZDJĘĆ 109

Sezonowość turystyki kwalifikowanej jako źródło przedsiębiorczości

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. ISTOTA I SEZONOWOŚĆ TURYSTYKI KWALIFIKOWANEJ 4
1.1. Turystyka i pojęcia z nią związane 4
1.2. Przesłanki rozwoju turystyki kwalifikowanej 7
1.3. Wady i zalety sezonowości turystyki kwalifikowanej 21

ROZDZIAŁ II. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ TURYSTYCE 26
2.1. Przedsiębiorstwo turystyczne w otoczeniu rynkowym 26
2.2. Wykorzystanie instrumentów marketingowych w przedsiębiorstwie turystycznym 33
2.2.1. Produkt turystyczny 33
2.2.2. Cena usług turystycznych 34
2.2.3. Dystrybucja usług turystycznych 36
2.2.4. Komunikacja marketingowa w turystyce 38
2.3. Znaczenie i dynamizm strategii rynkowych podmiotów turystycznych 39
2.4. Strategie konkurencyjne 42
2.5. Strategie rynkowe podmiotów turystyki międzynarodowej 46

ROZDZIAŁ III. WPŁYW SEZONOWOŚCI TURYSTKI KWALIFIKOWANEJ NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ OŚRODKA NARCIARSKIEGO 49
3.1. Charakterystyka ośrodka 49
3.2. Oferta 52
3.3. Struktura produktu turystycznego 56
3.4. Marketing usług 62
3.5. Narzędzia promocji 65
3.6. Wpływ sezonowości na popyt turystyczny ośrodka 68

ZAKOŃCZENIE 69
BIBLIOGRAFIA 71
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 74

Turystyka przemysłowa w Polsce

Wstęp 2

Rozdział 1. Wyjaśnienie pojęć 4
1.1. Pojęcie turystyki 4
1.2. Podział ruchu turystycznego i charakterystyka jego rodzajów 10
1.3. Rodzaje turystyki 17
1.4. Turystyka przemysłowa (industrialna) – wprowadzenie 19

Rozdział 2. Charakterystyka wybranych obiektów 24
2.1. Kopalnia soli w Wieliczce 24
2.2. Browary „Książęce” Tychy 30
2.3. Kopalnia Węgla Brunatnego w Bełchatowie 33
2.4. Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdrój 36
2.5. Sztolnia Czarnego Pstrąga – Tarnowskie Góry 39
2.6. Muzeum Techniki NOT w Warszawie 40
2.7. Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu 42
2.8. Skansen Przemysłu naftowego w Bóbrce 44

Rozdział 3. Rozwój turystyki przemysłowej 46
3.1. Promocja obiektów poprzemysłowych i turystyki industrialnej 46
3.2. Wnioski końcowe 56

Zakończenie 58
Bibliografia 60
Spis tabel 65
Spis rysunków 66
Spis zdjęć 67

Ruch turystyczny na rzece Krutyni a wpływ na środowisko

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. ISTOTA RUCHU TURYSTYCZNEGO 3
1.1. Migracje turystyczne 3
1.2. Ruch turystyczny jako miernik popytu turystycznego 5
1.3. Czynniki wpływające na ruch i popyt turystyczny 10
1.4. Charakterystyka współczesnej turystyki 15

ROZDZIAŁ II. PODSTAWY METODOLOGICZNE BADAŃ 21
2.1. Cel badań, problemy i hipotezy badawcze 21
2.2. Metody i techniki badań 22
2.3. Organizacja badań 25

ROZDZIAŁ III. WYNIKI BADAŃ 26
3.1. Charakterystyka terenu badań 26
3.1.1. Historia Mazurskiego Parku Krajobrazowego 26
3.1.2. Fauna i flora Mazurskiego Parku Krajobrazowego 28
3.1.3. Ochrona przyrody w Mazurskim Parku Krajobrazowym 34
3.1.4. Znaczenie rzeki Krutyni 38
3.1.5. Główne zagrożenia na obszarze rzeki 40
3.2. Ruch turystyczny na rzece Krutyni i jego wpływ na środowisko w świetle wyników badań własnych 44
3.2.1.Ruch kajakowy na rzece Krutyni 44
3.2.2. Świadomość ekologiczna turystów 50
3.2.3. Negatywne skutki ruchu turystycznego na rzece Krutyni 58
3.2.4. Działania w zakresie rozwoju przyjaznej środowisku turystyki kajakowej 60

ZAKOŃCZENIE 62
BIBLIOGRAFIA 64
SPIS TABEL 66
SPIS RYSUNKÓW 67
STRESZCZENIE 68

Marketing-mix usług turystycznych

Wstęp 2

Rozdział 1 Przedsiębiorstwo turystyczne jako podmiot rynku turystycznego 3
1.1. Wybrane zagadnienia rynku turystycznego 3
1.2. Istota usług turystycznych 9
1.3. Ogólna charakterystyka funkcjonowania przedsiębiorstwa turystycznego 14

Rozdział 2 Elementy marketingu-mix w przedsiębiorstwie turystycznym 20
2.1. Pojęcie i elementy marketingu-mix 20
2.2. Narzędzia marketingu-mix 25
2.2.1. Oferta usługowa jako produkt 25
2.2.2. Polityka cenowa 27
2.2.3. Dystrybucja 32
2.2.4. Promocja 34
2.2.5. Personel 39

Rozdział 3 Realizacja wybranych narzędzi marketingu-mix w Ośrodku Wypoczynkowym „X”  44
3.1. Powstanie i rozwój firmy 44
3.2. Produkt Ośrodka Wypoczynkowego „X” jako przykład narzędzia marketingu-mix 48
3.3. Opinie klientów indywidualnych o usługach badanej firmy 52

Zakończenie 66
Bibliografia 68
Spis rysunków i zdjęć 71
Spis wykresów 72
Spis tablic 73
ANEKS 74
Załącznik 1 75