Prace dyplomowe z dziedziny: Turystyka

prace dyplomowe z turystyki

Fundusze strukturalne a rozwój agroturystyki

Wstęp 2
Rozdział I. Europejskie programy pomocowe 4
1.Klasyfikacja pomocy zagranicznej 4
2. Program bezzwrotnej pomocy finansowej Unii Europejskiej dla państw Europy Środkowej 8
3. Zasady polityki strukturalnej 17
4. Fundusze strukturalne 20
4.1. Historia funduszy strukturalnych 20
4.2. Zadania funduszy strukturalnych 21
5. Fundusz spójności 24
Rozdział II. Pojęcie agroturystyki i jej znaczenie dla obszarów wiejskich 26
1. Istota i zakres agroturystyki 26
2. Cechy agroturystyki 31
3. Znaczenie agroturystyki 34
4. Cechy popytu i podaży w agroturystyce 36
5. Przesłanki rozwoju agroturystyki na terenach wiejskich 42
Rozdział III. Możliwości rozwoju agroturystyki na terenach wiejskich przy pomocy funduszy europejskich 47
1. Rola samorządu terytorialnego w rozwoju turystyki 47
2. Rola funduszy pomocowych w rozwoju agroturystyki 54
3. Kryteria składanych wniosków 58
4. Szanse i zagrożenia dla rozwoju gospodarstw agroturystycznych 59
Zakończenie 66
Bibliografia 67
Spis tabel i rysunków 70

Istota i znaczenie turystyki kwalifikowanej w Zakopanem

Wstęp 3
Rozdział I Atrakcyjność turystyczna Zakopanego w świetle literatury 5
1.1. Rys historyczny Zakopanego 10
Rozdział II Ogólna charakterystyka Zakopanego 12
2.1. Położenie geograficzne Zakopanego 12
2.2. Fauna i flora 13
2.2.1. Tatrzański Park Narodowy 19
2.3. Walory turystyczne Zakopanego 21
2.3.1. Walory krajoznawcze 22
2.3.2. Walory wypoczynkowe 25
2.3.3. Walory uzdrowiskowe 27
2.3.4. Walory specjalistyczne 27
Rozdział III Zagospodarowanie turystyczne Zakopanego umożliwiające uprawianie turystyki kwalifikowanej 29
3.1. Dostępność komunikacyjna miasta 31
3.1. Baza noclegowa 34
3.2. Baza żywieniowa 35
3.3. Punkty informacji turystycznej 36
3.4. Wypożyczalnie sprzętu i serwisy 37
3.5. Szlaki turystyczne 38
3.5.1. Szlaki piesze 39
3.5.2. Szlaki rowerowe 41
3.5.3. Szlaki narciarskie 42
3.5.4. Szlaki kajakowe 43
3.5.5. Szlaki konne 44
3.5.6. Inne formy 44
3.6. Dostępność kadry instruktorskiej 45
Rozdział IV Ocena możliwości podejmowania różnych form turystyki kwalifikowanej przez turystów przyjeżdżających do Zakopanego w świetle przeprowadzonych badań własnych 50
Rozdział V Omówienie wyników badań 60
Zakończenie 62
Bibliografia 64
Spis rysunków 66
Spis zdjęć 67
Załącznik 68

Działalność krajoznawcza PTTK

Wstęp 2
Rozdział I. Istota krajoznawstwa 3
1.1. Pojęcie krajoznawstwa 3
1.2. Historia krajoznawstwa 8
1.3. Rola i miejsce krajoznawstwa 15
1.4. Krajoznawstwo jako ważny element turystyki 17
Rozdział II. Miejsce krajoznawstwa w działalności PTTK 25
2.1. Kierunki i formy działalność krajoznawczej PTTK 25
2.2. Metody i środki stosowane w krajoznawstwie 29
2.3. Kadra PTTK- jej znaczenie i wkład w rozwój krajoznawstwa 38
2.3.1. Przewodnicy-nauczycielami krajoznawstwa 39
2.4. Odznaki turystyczne i krajoznawcze 43
Rozdział III. Charakterystyka wybranych przykładów działalności krajoznawczej PTTK 48
3.1. Gromadzenie i upowszechnianie wiedzy krajoznawczej 48
3.2. Krajoznawstwo w imprezach turystycznych 51
3.3. Działalność krajoznawcza wybranego oddziału PTTK 59
Zakończenie 64
Bibliografia 65
Spis tabel i rysunków 68

Niekonwencjonalne metody marketingu turystycznego

Wstęp 3
Rozdział I. Turystyka i pojęcia z nią związane 5
1.1. Zdefiniowanie podstawowych pojęć 5
1.2. Funkcje turystyki 17
1.3. Przesłanki rozwoju i upowszechniania się turystyki 23
Rozdział II. Marketing i jego metody 27
2.1. Definicja marketingu 27
2.2. Cykl życia produktu 30
2.3. Marketing mix 33
2.4. Strategie marketingowe 37
Rozdział III. Marketing turystyczny i jego metody 48
3.1. Powstanie i rozwój marketingu turystycznego 48
3.2. Funkcje marketingu turystycznego 51
3.3. Produkt turystyczny 53
3.4. Instrumenty marketingu turystycznego 58
Rozdział IV. Innowacyjne (nowe, alternatywne, niekonwencjonalne) metody marketingu turystycznego 70
4.1. Pojęcie i rodzaje innowacji 70
4.2. Źródła pozyskiwania innowacji 77
4.3. Innowacje w marketingu turystycznym 80
4.3.1. Aktualne trendy w turystyce 80
4.3.2. Internet jako innowacyjna metoda marketingu turystycznego 84
4.3.3. Innowacje w biznesie turystycznym 87
4.3.4. Niekonwencjonalne środki promocji 88
Rozdział V. Efektywność i skuteczność wybranych metod 92
5.1. Internet 92
5.2. Technologie cyfrowe 95
5.3. Public relations 104
5.4. Prezentacje 107
Zakończenie 109
Bibliografia 111
Spis tabel 114
Spis rysunków i zdjęć 115

Znaczenie przemysłu turystycznego

Praca zaliczeniowa z przedmiotu „Ekonomika turystyki i rekreacji”

WSTĘP. 2

ROZDZIAŁ I ZNACZENIE PRZEMYSŁU TURYSTYCZNEGO W SKALI GLOBALNEJ. 3

1.1 ROLA PRZEDSIĘBIORSTW PONADNARODOWYCH MNE .3
1.2 POJĘCIE GLOBALIZACJI . 3
1.3. WPŁYW TURYSTYKI W GOSPODARCE . 4
1.4. PRZYKŁADY KRAJÓW O ZNACZĄCEJ ROLI PRZEMYSŁU TURYSTYCZNEGO. 4
1.5. NAJWIĘKSI GRACZE NA ŚWIECIE. 6
1.6. TRENDY W ŚWIATOWYM TURYŹMIE . 9
1.7. INTEGRACJA. 10
1.8. ZAGROŻENIA TURYSTYKI ŚWIATOWEJ NA WYBRANYCH PRZYKŁADACH. 10

ROZDZIAŁ II ZNACZENIE PRZEMYSŁU TURYSTYCZNEGO W POLSCE.11

2.1. LICZBA TURYSTÓW ZAGRANICZNYCH W 2004 ROKU. 11
2.2. PRZYCHODY Z TURYSTYKI PRZYJAZDOWEJ ZA OSTATNIE 3 LATA. 12
2.3. AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA POLAKÓW. 12
2.4. PROGNOZA TURYSTYKI NA NAJBLIŻSZE LATA. 13
2.5. NAJWIĘKSI GRACZE W POLSCE . 14
2.6. OCENA TURYSTYKI PO WEJŚCIU DO UE . 15

ROZDZIAŁ III OGRÓD ZOOLOGICZNY W GDAŃSKU OLIWIE. 16
3.1.UWARUNKOWANIA EKONOMICZNE. 16
3.2. ZNACZENIE TURYSTYCZNE OGRODU.17
3.3. DZIAŁALNOŚĆ OLIWSKIEGO OGRODU ZOOLOGICZNEGO. 18

ROZDZIAŁ IV IDEA STWORZENIA NOWEGO PRODUKTU NA TERENIE OGRODU.19
4.1. STRESZCZENIE PROJEKTU PRZEDSIĘWZIĘCIA.19
4.2. PLAN MARKETINGU .19

ZAŁĄCZNIK .21

SŁOWNIK .24

ZAKOŃCZENIE .26

Atrakcje turystyczne wybranych krajów karpackich – Polska, Słowacja, Ukraina

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I. POJĘCIE ATRAKCJI TURYSTYCZNEJ I JEJ ZAKRES 6
1.1. Rodzaje atrakcji turystycznych 6
1.2. Funkcje atrakcji turystycznych 7
ROZDZIAŁ II. CHARAKTERYSTYKA GEOGRAFICZNA KARPAT 17
2.1. Środowisko przyrodnicze 17
2.1.1. Budowa geologiczna i rzeźba terenu 17
2.1.2. Klimat i wody powierzchniowe 19
2.1.3. Roślinność i świat zwierzęcy 21
2.2. Ludność i gospodarka 26
2.2.1. Karpaty Polskie 26
2.2.2. Karpaty Słowackie 27
2.2.3. Karpaty Ukraińskie 28
2.2.4. Wnioski 29
ROZDZIAŁ III. ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYCZNA 33
3.1. Walory przyrodnicze 33
3.2. Walory kulturowe 39
3.3. Infrastruktura turystyczna 45
ROZDZIAŁ IV. ATRAKCYJNOŚĆ A RUCH TURYSTYCZNY 56
PODSUMOWANIE 67
BIBLIOGRAFIA 69
SPIS RYSUNKÓW 71
SPIS TABEL 71

Turystyka ekstremalna jako produkt turystyczny w ofercie wybranych biur podróży

Wstęp 2
Rozdział I Podstawowe pojęcia i definicje związane z turystyką ekstremalną 4
1.1. Definicje i pojęcie turystyki ekstremalnej 4
1.2. Wybrane dyscypliny turystyki ekstremalnej 6
1.2.1. Spadochroniarstwo 6
1.2.2. Bungy-jumping 8
1.2.3. Paralotniarstwo 10
1.2.4. Nurkowanie 13
1.2.5. Kajakarstwo górskie 17
1.2.6. Skateboard 18
1.2.7. Snowboard 20
1.2.8. Surfing 21
Rozdział II Turystyka ekstremalna jako produkt turystyczny 23
2.1. Pojęcie produktu turystycznego 23
2.2. Specyfika obsługi klientów 33
Rozdział III Turystyka ekstremalna w ofercie biur podróży 37
3.1. Przegląd ofert turystyki ekstremalnej w wybranych biurach podróży 37
3.1.1. Traper 38
3.1.2. Almatur 40
3.1.3. Kompas 42
3.1.4. Tour Club 43
3.1.5. ArkCharter 45
3.2. Ocena aktualnej oferty turystyki ekstremalnej w biurach podróży 47
3.3. Perspektywy i postulowane kierunki rozwoju turystyki ekstremalnej jako produktu turystycznego w biurach podróży 51
Zakończenie 53
Bibliografia 54
Spis rysunków i zdjęć 57
Aneks 58

Zastosowanie żywności ekologicznej w turystyce i agroturystyce

praca licencjacka

Wstęp 2
Rozdział 1. Ogólna charakterystyka żywności ekologicznej 4
1.1. Żywność ekologiczna- ( pojęcia- definicje) 4
1.2. Historia rozwoju żywności ekologicznej 10
1.3. Akty prawne ( uregulowania prawne, instytucje kontrolujące, jednostki certyfikujące) 16
Rozdział 2. Produkcja i zalety żywności produkowanej w gospodarstwach ekologicznych 25
2.1. Produkcja i formy przetwarzania 25
2.2. Żywność ekologiczna i możliwości jej wykorzystania 33
2.3. Wartości odżywcze żywności ekologicznej 38
Rozdział 3. Żywność ekologiczna w turystyce i agroturystyce 47
3.1. Żywność ekologiczna jako element promocji turystycznej Polski 47
3.2. Rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce 52
3.3. Postawy konsumentów wobec żywności ekologicznej 60
Zakończenie 67
Bibligrafia 69
Spis tabel 73

Badania i ocena jakości obsługi klienta w biurach turystycznych

WSTĘP

CEL I ZAKRES PRACY

ROZDZIAŁ I. WPROWADZENIE DO ZAGADNIEŃ JAKOŚCI

1.1. Pojęcia jakości

1.2. Systemy zarządzania jakością

1.3. Jakość produktu turystycznego

1.3.1. Istota jakości usług turystycznych

1.3.2. Cechy charakterystyczne usług turystycznych

1.3.3. Istota produktu turystycznego

1.4. Zadowolenie klienta jako miernik jakości

ROZDZIAŁ II. METODY OCENY ZADOWOLENIA KLIENTA W TURYSTYCE

2.1. Wywiad ankietowy

2.2. Badania ankietowe w biurze turystycznym

2.3. Wykorzystanie badań w doskonaleniu jakości usług turystycznych

2.4. Metoda SERVIQUAL w ocenie jakości usług turystycznych

2.5. Badania satysfakcji klienta metodą MYSTERY SHOPPING

ROZDZIAŁ III. BADANIA ANKIETOWE – WYNIKI I ICH ANALIZA

3.1. Wyniki badań własnych
3.2. Analiza badań własnych
3.3. Znaczenie obsługi klienta w biurach turystycznych w świetle badań własnych

PODSUMOWANIE

BIBLIOGRAFIA

STRESZCZENIE

Atrakcyjność turystyczna powiatu aleksandrowskiego

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. WALORY TURYSTYCZNE 4
1.1 DEFINICJA I PODZIAŁ WALORÓW WEDŁUG LITERATURY 4
1.2 WALORY TURYSTYCZNE WYSTĘPUJĄCE NA TERENIE POWIATU 6
1.2.1 WALORY PRZYRODNICZE 6
1.2.2 WALORY ANTROPOGENICZNE 12
ROZDZIAŁ II. BAZA MATERIALNA TURYSTYKI WYSTĘPUJĄCA NA TERENIE POWIATU 21
2.1 POJĘCIE ZAGOSPODAROWANIA 21
2.2 DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA POWIATU 24
2.3 BAZA NOCLEGOWA I GASTRONOMICZNA W POWIECIE 27
2.4 BAZA TOWARZYSZĄCA ZLOKALIZOWANA NA TERENIE POWIATU 35
ROZDZIAŁ III. MIEJSCE POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM 45
3.1 ANALIZA WIELKOŚCI RUCHU TURYSTYCZNEGO NA TLE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 45
3.2 ANALIZA SWOT POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO 53
ZAKOŃCZENIE 58
BIBLIOGRAFIA 60
SPIS RYSUNKÓW 62
SPIS TABEL 63