Prace dyplomowe z kierunku: Rachunkowość

prace dyplomowe z rachunkowości

Koszty reprezentacji i reklamy a kształtowanie wyniku finansowego

Wstęp 4
Rozdział 1. Identyfikacja przychodów i kosztów uzyskania przychodów w przedsiębiorstwie 6
1.1. Definicja przychodów związanych z działalnością gospodarczą 6
1.2. Pojęcie kosztów uzyskania przychodów 11
1.2.1. Udokumentowanie poniesienia kosztu 14
1.2.2. Koszty w walutach obcych 14
1.3. Wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu 16
1.4. Przypisanie kosztów do okresu podatkowego 23
Rozdział 2. Księgowe i podatkowe ujęcie wyniku finansowego przedsiębiorstwa 27
2.1. Księgowe ujecie wyniku finansowego przedsiębiorstwa 27
2.2. Dochód podatkowy a zysk brutto 31
2.3. Podatkowe ujęcie dochodu/straty z działalności gospodarczej przedsiębiorstwa 38
2.4. Ustalanie podstawy opodatkowania 44
Rozdział 3. Koszty uzyskania przychodu z uwzględnieniem kosztów reprezentacji i reklamy 46
3.1. Definicja pojęcia reprezentacji i reklamy 46
3.2. Koszty reprezentacji i reklamy w podatku dochodowym 54
3.2.1. Wydatki na reprezentację 54
3.2.2. Wydatki na reklamę 55
3.2.3. Reklama publiczna i niepubliczna 56
3.2.4. Limit wydatków 59
3.3. Koszty reprezentacji i reklamy a podatek VAT 62
3.4. Dokumentacja działań marketingowych 64
Rozdział 4. Reprezentacja i reklama w prawie farmaceutycznym 66
4.1. Miejsce reklamy leków i usług medycznych w przepisach prawa farmaceutycznego 66
4.2. Ograniczenia reklamy i reprezentacji w branży farmaceutycznej 67
4.3. Reklama w branży farmaceutycznej a ograniczenia podatkowe 73
4.4. Wpływ kosztów reprezentacji i reklamy na wynik finansowy podmiotu działającego na podstawie prawa farmaceutycznego 75
4.4.1. Założenia przyjęte do analizy 75
4.4.2. Wpływ przepisów podatkowych na budżet 77
4.4.3. Wyliczenie budżetu akcji 79
4.4.4. Ocena poszczególnych wariantów i ich wpływ na wynik finansowy 82
Zakończenie 85
Literatura 87

Karta podatkowa jako uproszczona forma opodatkowania

Wstęp 3
Rozdział I. Działalność gospodarcza i formy jej opodatkowania 5
1. Pojęcie i istota działalności gospodarczej 5
2. Formy opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej osób fizycznych 13
2.1. Zasady ogólne 13
2.2. Opodatkowanie w formie ryczałtu 19
Rozdział II. Opodatkowanie działalności gospodarczej kartą podatkową 33
1. Ogólna charakterystyka karty podatkowej 33
2. Prowadzenie ksiąg, składanie zeznań i deklaracji 39
3. Wysokość podatku i stawki karty podatkowej – kryteria i preferencje 43
4. Warunki pozwalające na opodatkowanie działalności gospodarczej karta podatkową 50
Rozdział III. Organa podatkowe i ich rola w ustalaniu karty podatkowej 59
1. Procedury zachowania podatnika opodatkowanego kartą podatkową 59
2. Obniżenie podatku dochodowego w formie karty podatkowej 73
3. Obowiązki wynikające z prawa podatkowego dotyczące podatników karty podatkowej 75
Rozdział IV. Wady i zalety karty podatkowej 81
1. Zalety opodatkowania kartą podatkową 81
1.1. Ulgi podatkowe 82
1 2. Obniżenia stawek karty podatkowej 83
1.3. Obniżenie podatku o składki na ubezpieczenia zdrowotne 85
1.4. Zwolnienie z obowiązku podatkowego 85
2. Wady opodatkowania kartą podatkową 86
3. Wpływy z podatku karty podatkowej we Wrocławiu na tle sumy wpływów z tytułu karty podatkowej w kraju w latach 2000 – 2002 88
3.1. Wpływy z tytułu karty podatkowej w Polsce w latach 2000 – 200 88
3.2. Karta podatkowa w systemie dochodów gminy Wrocław 89
Zakończenie 92
Bibliografia 95
Spis tabel 97

Gospodarka magazynowa w jednostkach gospodarczych

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. Istota i zakres obrotu środkami produkcji w ujęciu rachunkowości 4
1. Istota rachunkowości jej zasady a ruch okrężny środków produkcji 4
2. Ruch okrężny środków produkcji w ujęciu finansowym – obrót kapitału 11
3. Zapasy w ujęciu rachunkowości 16
3.1. Definicja zapasów 16
3.2. Dokumentacja 20
3.3. Ewidencja księgowa 22
1.4. Sprawozdawczość 26
ROZDZIAŁ II. Gospodarka magazynowa w jednostkach gospodarczych
i instrumenty jej zarządzania 29
1. Instrumenty zarządzania gospodarką magazynową 29
1.1. Wycena zapasów, wycena obrotu 29
1.2. Szybkość kształtowania się obrotów towarowych 33
1.3. Inwentaryzacja i wycena różnic inwentaryzacyjnych 39
1.4. Logistyka i jej wykorzystanie w zarządzaniu gospodarką magazynową 48
ROZDZIAŁ III. Gospodarka magazynowa i jej wpływ na wynik finansowy 54
3.1. Koszty funkcjonowania gospodarki magazynowej 54
3.2. Procesy logistyczne 61
3.3. Sprawność działania gospodarki magazynowej i jej wpływ na wynik finansowy 66
ZAKOŃCZENIE 77
BIBLIOGRAFIA 79
SPIS RYSUNKÓW 81

Ewidencja i identyfikacja należności i roszczeń

Wstęp 2
Rozdział I. Identyfikacja i ewidencja należności i roszczeń 4
1.1. Miejsce należności w majątku przedsiębiorstwa 4
1.2. Wycena należności 9
1.3. Ewidencja należności 13
1.4. Roszczenia jako specyficzne kategorie należności 18
Rozdział II. Sterowanie należnościami przedsiębiorstwa 23
2.1. Polityka opustów cenowych w przedsiębiorstwie 23
2.2. Zasady polityki kredytowej wobec odbiorców 28
2.3. Sposoby zabezpieczania należności 30
2.4. Zasady windykacji należności 38
Rozdział III. Metody monitorowania należności przedsiębiorstwa 44
3.1. Metody oceny poziomu należności 44
3.2. Sposoby ustalania okresu inkasa należności 52
3.3. Zastosowanie opustów cenowych 56
3.4. Optymalizacja parametrów polityki kredytowej 59
Rozdział IV. 67
Ocena metod zarządzania należnościami i zobowiązaniami na przykładzie spółki akcyjnej Wilbo 67
4.1. Prezentacja spółki Wilbo S. A. 67
4.2. Polityka kredytowa spółki Wilbo S. A. 72
4.3. Metody inkasa należności spółce Wilbo S. A. 77
4.4. Ocena metod zarządzania należnościami spółki Wilbo S. A. 79
Zakończenie 85
Bibliografia 87
Spis tabel 90

Gospodarowanie środkami trwałymi

Wstęp 3
Rozdział I. Charakterystyka środków trwałych 5
1.1. Definicja przedsiębiorstwa 5
1.2. Historia przedsiębiorstwa 12
1.3. Pojęcie środków trwałych 13
1.4. Podatkowe ujęcie środków trwałych 20
1.5. Bilansowe ujęcie środków trwałych 21
1.5.1. Kontrola 22
1.5.2. Przeznaczenie na potrzeby jednostki 22
1.5.3. Przewidywany okres ekonomicznej użyteczności 23
1.5.4. Kompletność i zdatność do użytku 23
1.6. Podział i ewidencja środków trwałych 25
1.6.1. Klasyfikacja środków trwałych na potrzeby ewidencji 25
1.6.2. Ewidencja nabycia środków trwałych 28
1.6.3. Ewidencja otrzymanego nieodpłatnie środka trwałego 30
1.6.4. Ewidencja odpisów aktualizujących wartość środków trwałych 32
1.7. Wycena i sposób prezentacji środków trwałych 35
Rozdział II. Zarządzanie środkami trwałymi w przedsiębiorstwie 39
2.1. Organizacja zarządzania środkami trwałymi w przedsiębiorstwie 39
2.2. Struktura środków trwałych w przedsiębiorstwie 45
2.2.1. Wartość początkowa środków trwałych 45
2.2.2. Metody naliczania i ustalania amortyzacji 47
2.2.3. Modernizacja, remont i likwidacja środków trwałych 50
2.3. Modele i organizacja zarządzania środkami trwałymi w przedsiębiorstwie 52
Rozdział III. Prezentacja i wycena środków trwałych na przykładzie spółki Impel Security Polska 57
3.1. Charakterystyka spółki Impel Security Polska – reprezentanta Grupy Impel 57
3.2. Prezentacja oferty usługowej Impel Security Polska 61
3.3. Ogólna ocena finansowa spółki Impel Security Polska 64
3.3.1. Wycena środków trwałych w spółce Impel Security Polska 64
3.3.2. Ocena gospodarki środkami trwałymi w spółce Impel Security Polska 67
3.5. Analiza środków trwałych spółki Impel Security Polska na podstawie bilansu 69
Podsumowanie 73
Bibliografia 75
Spis tabel i rysunków 78

Zarządzanie gospodarką magazynową

Wstęp 2
Rozdział 1. Istota i zakres obrotu środkami produkcji w ujęciu rachunkowości 4
1.1. Istota rachunkowości jej zasady a ruch okrężny środków produkcji 4
1.2. Ruch okrężny środków produkcji w ujęciu finansowym – obrót kapitału 12
1.3. Zapasy w ujęciu rachunkowości 17
Rozdział 2. Instrumenty zarządzania gospodarką magazynową 30
2.1. Wycena zapasów, wycena obrotu 30
2.2. Szybkość kształtowania się obrotów towarowych 34
2.3. Inwentaryzacja i wycena różnic inwentaryzacyjnych 40
2.4. Logistyka i jej wykorzystanie w zarządzaniu gospodarką magazynową 49
Rozdział 3. Gospodarka magazynowa i jej wpływ na wynik finansowy 55
3.1. Koszty funkcjonowania gospodarki magazynowej 55
3.2. Procesy logistyczne 61
3.3. Sprawność działania gospodarki magazynowej i jej wpływ na wynik finansowy 68
Zakończenie 75
Bibliografia 77
Spis tabel i rysunków 79

Determinanty kosztów pracy w firmie

Wstęp 2
Rozdział I. Istota kosztów przedsiębiorstwa 4
1. Pojęcie i klasyfikacja kosztów 4
2. Podstawowe warianty ewidencyjne rachunku kosztów 10
3. Analiza kosztów 14
4. Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem 19
Rozdział II. Charakterystyka kosztów pracy 26
1. Identyfikacja kosztów pracy 26
2. Koszty pracy według, jednostki stanowiska oraz województw 29
3. Koszty pracy w przemyśle 36
4. Regulacje prawne dotyczące kosztów pracy 40
Rozdział III. Dokumentacja i ewidencja kosztów pracy 51
1. Zasady ewidencji pracy i wynagrodzenia za pracę 51
2. Ewidencja płac i rozrachunków z pracownikami 55
3. Ewidencja rozrachunków z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych 59
4. Dokumentacja kosztów pracy 67
Rozdział IV. Minimalizowanie kosztów pracy 72
1. Controlling 72
2. Wartościowanie pracy 76
3. Outsourcing kosztów pracowniczych 81
4. Optymalizacja świadczeń kadry menedżerskiej 88
Zakończenie 94
Bibliografia 96
Spis tabel i rysunków 98

Prawa i obowiązki korzystającego z leasingu

Wstęp 3
Rozdział I. Charakterystyka leasingu 5
1. Geneza powstania leasingu 5
1.1. Leasing w USA 7
1.2. Leasing Wielkiej Brytanii 8
1.3 Leasing w Niemczech 9
1.4. Leasing w Polsce 10
2. Pojęcie i istota leasingu 11
3. Ekonomiczne przesłanki zastosowania leasingu 15
Rozdział II. Prawa przysługujące korzystającemu z leasingu 19
1.Podstawowe uprawnienia korzystającego 19
2.Prawo związane z rękojmią i gwarancją 25
3 Uprawnienie nabycia przedmiotu leasingu – opcja własności 28
3.1 Opcja własności według Kodeksu Cywilnego 33
3.2 Opcja własności według prawa podatkowego 36
Rozdział III Obowiazki korzystającego z leasingu 39
1. Obowiązek płacenia wynagrodzenia pieniężnego 42
2. Odbiór rzeczy od sprzedawcy 45
3. Obowiązek ubezpieczenia rzeczy 47
4. Sposób korzystania z rzeczy i obowiązek utrzymania jej w należytym stanie 52
5. Inne obowiązki korzystającego 54
Zakończenie 57
Bibliografia 58
Spis tabel i schematów 61

Bilansowe i podatkowe rozpoznanie przychodów

Wstęp 2
Rozdział I. Rachunkowość polska w perspektywie stosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 4
1. Rola i znaczenie Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w procesie harmonizacji rachunkowości 4
2. Regulacja Unii Europejskiej w sprawie stosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 11
3. Międzynarodowe i Krajowe Standardy Rachunkowości w Polsce na gruncie ustawy o rachunkowości 15
Rozdział II. Regulacje prawne rachunkowości polskiej 23
1. Grupy podmiotów objęte prawem bilansowym 23
2. Aktywa i pasywa przedsiębiorstw 26
3. Sprawozdawczość finansowa oraz zasady ewidencji operacji gospodarczych 38
Rozdział III. Koszty i przychody- rozwiązania polskie a regulacje międzynarodowe 43
1. Istota i pojęcie kosztów oraz przychodów 43
2. Koszty w ujęciu bilansowym 48
3. Podatek dochodowy odroczony w świetle regulacji polskiego prawa bilansowego 51
3.1. Podatek dochodowy odroczony jako koszt 52
3.2. Podatek dochodowy odroczony jako przychód w systemie rachunkowości 55
Zakończenie 59
Bibliografia 60
Spis tabel i rysunków 63
Streszczenie 64

Analiza działalności operacyjnej na przykładzie przedsiębiorstwa „X”

Wstęp 3
Rozdział 1. Istota i zakres analizy działalności operacyjnej przedsiębiorstwa 5
1.1. Istota działalności operacyjnej 5
1.2. Cel analizy operacyjnej 6
1.3. Zakres analizy działalności operacyjnej 14
Rozdział 2. Analiza ekonomiczno-finansowa 21
2.1. Kryteria oceny sytuacji finansowo – ekonomicznej 21
2.2. Przekroje porównania zjawisk ekonomiczno – finansowych 28
2.3. Źródła informacji, zasady doboru i opracowania materiałów źródłowych 33
2.4. Znaczenie analizy finansowo – ekonomicznej w zarządzaniu 40
Rozdział 3. Analiza i ocena działalności operacyjnej przedsiębiorstwa 40
3.1. Charakterystyka działalności badanego przedsiębiorstwa 40
3.2. Analiza kosztów działalności i procesów zaopatrzenia 40
3.3. Analiza procesów zarządzania zapasami, sprzedaży i dystrybucji 40
3.4. Analiza wyników finansowych 40
Zakończenie 40
Bibliografia 40
Spis tabel i rysunków 40