Prace dyplomowe z dziedziny: Rachunkowość

prace dyplomowe z rachunkowości

Istota sprawozdawczości finansowej (zagadnienia teoretyczne)

rozdział pracy dyplomowej

Rozdział I. Istota sprawozdawczości finansowej (zagadnienia teoretyczne) 3
1.1. Pojęcie, cel, cechy i funkcje sprawozdawczości finansowej 3
1.2. Pojęcie, zakres oraz zasady rachunkowości stosowane przy sporządzaniu sprawozdania finansowego 6
1.3. Ogólna charakterystyka elementów sprawozdania finansowego 14
1.4. Odbiorcy informacji pochodzących z rocznego sprawozdania finansowego i ich potrzeby informacyjne 19

Metody analizy kosztów działalności

Wstęp 2
Rozdział I. Ogólna charakterystyka kosztów jednostki gospodarczej 4
1.1. Istota i zakres kosztów 4
1.2. Klasyfikacja kosztów 8
1.3. Procedury obliczania kosztów 18
1.4. Koszty w układzie podmiotowym i nośnikowym 22
1.5. Czynniki kształtujące strukturę kosztów 28
Rozdział II. Istota, cele i zadania rachunku kosztów 34
2.1. Istota i cele rachunku kosztów 34
2.2. Zadania rachunku kosztów 38
2.3. Budżetowanie – prognozowanie poziomu kosztów w przedsiębiorstwie 39
2.4. Controlling jako metoda zarządzania kosztami 41
Rozdział III. Rodzaje rachunków kosztów 46
3.1. Rachunek kosztów pełnych 46
3.2. Rachunek kosztów zmiennych 52
3.3. Rachunek kosztów działań (ABC) 58
3.4. Rachunek kosztów oparty na kalkulacji częściowej 62
Zakończenie 66
Bibliografia 68
Spis tabel i rysunków 71

Narzędzia rachunkowości zarządczej

Celem pracy jest  krótka prezentacja systemu rachunkowości zarządczej przez pryzmat aktualnie obowiązujących przepisów prawnych i zasad rachunkowości, jak i próba wykorzystania tych narzędzi w przedsiębiorstwie działającym w warunkach rynkowych. Przedmiotem rozważań jest tutaj kilka kluczowych metod wykorzystywanych w rachunkowości zarządczej jako narzędzia analityczne, oraz implementacja tych metod w spółce prawa handlowego prowadzącej rachunkowość pełną i sporządzającej sprawozdania finansowe według opisanych zasad.

Wstęp

Rozdział 1. Istota i funkcje rachunkowości zarządczej
1.1. Rachunkowość zarządcza w zarządzaniu jednostką gospodarczą
1.2. Funkcje i zadania rachunkowości zarządczej
1.3. Narzędzia rachunkowości zarządczej
1.4. System informacji rachunkowości

Rozdział 2. Charakterystyka działalności Spółki X w otoczeniu rynkowym
2.1. Analiza rynku hodowli zbóż
2.2. Organizacja i struktura spółki
2.3. Charakter działalności i obsługiwanego rynku
2.4. Zadania controllingu w zakresie rachunku kosztów przedsiębiorstwa

Rozdział 3. Koncepcja wykorzystania wybranych narzędzi rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwie
3.1. Istota i rodzaje decyzji krótkoterminowych
3.2. Krótkookresowy rachunek kosztów bezpośrednich
3.3. Ocena przedsięwzięć inwestycyjnych
3.4. Analiza bieżącej sytuacji finansowej
3.4.1. Sytuacja przemysłu nasiennego w Polsce
3.4.2. Analiza poziomu kosztów działalności przedsiębiorstwa
3.4.3. Analiza rentowności w oparciu o rachunek wyników
3.4.4. Analiza płynności finansowej

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i wykresów

Koszty reprezentacji i reklamy

Wstęp 3
Rozdział I. Pojęcie Reprezentacja i reklama na gruncie ustaw o podatkach dochodowych 4
1. Kluczowe pojęcia z zakresy reprezentacji i reklamy 4
1.1. Reklama 4
1.2. Reprezentacja 9
1.3. Wydatki o charakterze zbliżonym do reklamy 10
2. Charakterystyka kosztów reprezentacji i reklamy 11
2.1. Odliczenia kosztów 11
2.2. Limity wydatków 14
3. Wydatki na reklamę nie stanowiące kosztów 18
4. Planowanie budżetu wydatków na reprezentację i reklamę 19
5. Dokumentacja kosztów reprezentacji i reklamy w księgach podatkowych i rachunkowych 23
6. Budżet wydatków na reprezentację i reklamę w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej 25
Rozdział II. Działania marketingowe i ich skutki podatkowe na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług VAT 29
1. Świadczenia na rzecz reprezentacji i reklamy 29
1.1. Zużycie lub przekazanie produktów własnych i zakupionych na rzecz reprezentacji i reklamy 31
1.2. Sponsoring 37
1.3. Świadczenia na rzecz pracowników 40
2. Koszty reprezentacji i reklamy a podatek VAT 43
3. Podstawa opodatkowania czynności na potrzeby reprezentacji i reklamy 48
4. Moment powstania obowiązku podatkowego 50
Rozdział III. Analiza kosztów reprezentacji i reklamy na przykładzie przedsiębiorstwa Centertel Sp. z o.o. 54
1. Prezentacja przedsiębiorstwa 54
1.1. Oferta firmy 56
1.2. Przychody i koszty przedsiębiorstwa w świetle ustawy o rachunkowości i ustaw podatkowych 58
2. Wybór formy akcji marketingowej 61
3. Określenie budżetu akcji marketingowej i wpływu ustaw podatkowych na jego wysokość 63
3.1. Wpływ przepisów ustawy o podatku od towarów i usług na budżet akcji 63
3.2. Wpływ przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych na budżet akcji 64
3.3. Wpływ przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na budżet akcji 65
4. Analiza otrzymanych wyników 65
Zakończenie 70
Bibliografia 71
Spis tabel i rysunków 73

Koszty w prawie bilansowym i podatkowym

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I. Definicje i wprowadzenie do tematu 5
1.1. Identyfikacja kosztów w działalności przedsiębiorstwa 5
1.2. Definicje kosztów 8
1.2.1. Prawo bilansowe 9
1.2.2. Prawo podatkowe 13
1.3. Klasyfikacja kosztów 20
1.4. Podział kosztów 25
ROZDZIAŁ II. Koszty w prawie bilansowym 30
2.1. Koszty w prawie podatkowym 30
2.1.2. Koszty w ustawach podatkowych 33
2.2. Koszty wg MSR 38
2.2.1. Regulacje wydawane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości źródłem globalnych zasad rachunkowości 38
2.2.2. Zasady uznawania typowych kosztów 41
ROZDZIAŁ III. Różnice i wspólne cechy 49
3.1. Różnice trwałe 51
3.2. Różnice okresowe 61
Zakończenie 65
Bibliografia 67
Spis tabel i rysunków 69
Załączniki 70

Historia rachunkowości

Wstęp 3
ROZDZIAŁ I. Powstanie i rozwój rachunkowości 5
1.1. Historia myśli rachunkowości 5
1.2. Funkcje rachunkowości 12
1.3. Rachunkowość jako źródło informacji 23
ROZDZIAŁ II. Rachunkowość finansowa 27
2.1. Rachunkowość finansowa i jej podział 27
2.2. Sporządzanie sprawozdań finansowych 34
2.3. Rachunkowość finansowa jako źródło informacji o jednostce gospodarczej 43
ROZDZIAŁ III. Rachunkowość zarządcza 48
3.1. Podział rachunkowości zarządczej 48
3.2. Cele i zadania rachunkowości zarządczej 56
3.3. Wpływ rachunkowości zarządczej na jednostkę gospodarczą 62
Zakończenie 69
Bibliografia 70
Spis tabel 73
Spis rysunków 74

Gospodarowanie majątkiem trwałym przedsiębiorstwa np. PGNiG S.A.

Wstęp
Rozdział 1. Gospodarowanie majątkiem trwałym przedsiębiorstwa
1.1. Ewidencja i aktywów trwałych
1.2. Sposoby ustalenia wartości majątku trwałego
1.3. Amortyzacja środków trwałych
1.4. Wykorzystanie i powiększenie majątku przedsiębiorstwa
Rozdział 2. Wskaźniki oceny gospodarowania środkami trwałymi w przedsiębiorstwie
2.1. Ewidencja majątku
2.2. Jakościowe i ilościowe zmiany w środkach trwałych
2.3. Gospodarowanie środkami trwałymi, a wynik finansowy przedsiębiorstwa
2.4. Mierniki oceny działalności przedsiębiorstwa
Rozdział 3. Charakterystyka Przedsiębiorstwa Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A (PGNiG S.A)
3.1. Historia przedsiębiorstwa
3.2. Struktura organizacyjna
3.3. Zatrudnienie
3.4. Przedmiot działalności
3.5. Sytuacja rynkowa
3.6. Perspektywy i strategia rozwoju działalności
Rozdział 4. Analiza i ocena gospodarowania majątkiem trwałym w Przedsiębiorstwa Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. na podstawie rocznego sprawozdania finansowego
4.1. Ogólna charakterystyka wyników działalności w roku sprawozdawczym
4.2. Majątek trwały w strukturze majątku przedsiębiorstwa
4.3. Źródła finansowania majątku trwałego
4.4. Dynamika i struktura majątku trwałego
4.5. Czynniki zmian stanu i struktury majątku trwałego
4.6. Elementy analizy wskaźnikowej efektywności gospodarowania
4.7. Ogólna ocena gospodarowania majątku trwałego na podstawie wyników analizy
Zakończenie
Bibliografia
Spis schematów
Spis tabel

Funkcjonowanie podatku od towarów i usług

Wstęp 3
Rozdział I. Istota systemu podatkowego 5
1.1. Rys historyczny – początki idei opodatkowania 5
1.2. Istota, definicja i znaczenie systemu podatkowego 10
1.3. Metodologia systemu podatkowego 15
1.3.1. Podmioty podlegające opodatkowaniu 16
1.3.2. Formy opodatkowania składające się na system 18
1.3.3. Instytucje będące egzekutorem ustalonych przez państwo podatków 21
1.4. Wpływ i rola systemu podatkowego w realizacji zadań państwa 23
Rozdział II. Konstrukcja i funkcjonowanie wspólnego podatku od wartości dodanej w Unii Europejskiej 27
2.1. Podstawy prawne i zakres harmonizacji 27
2.2. Podstawowe pojęcia zastosowane w VI Dyrektywie 31
2.3. Funkcjonowanie podatku od wartości dodanej w warunkach rynku Unii Europejskiej 38
Rozdział III. Podatek od towarów i usług w polskim systemie podatkowym 46
3.1. Charakterystyka ogólna 46
3.2. Czynności podlegające opodatkowaniu 50
3.2.1. Sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług 50
3.2.2. Eksport i import towarów 55
3.3. Podmioty opodatkowania 57
3.4. Podstawa opodatkowania 62
3.5. Stawki i zwolnienia podatkowe 64
Rozdział IV. Funkcjonowanie podatku od towarów i usług w Polsce na przykładzie spółki „X” z o. o. 68
4.1. Prezentacja spółki „X” 68
4.2. Dokumentacja czynności opodatkowanych podatkiem VAT 72
4.2.1. Faktury VAT 73
4.2.2. Faktury handlowe 75
4.2.3. Faktury i noty korygujące 77
4.3. Zasady ewidencji podatku VAT 79
4.4. Odliczanie częściowe podatku i korekta podatku naliczonego 83
4.5. Okresowe rozliczenie podatku VAT 85
Zakończenie 87
Bibliografia 89
Spis tabel i rysunków 91

Ewidencja operacji gospodarczych

Wstęp 2
Rozdział I. Istota podatku VAT oraz jego zakres podmiotowy i przedmiotowy 4
1.1. Istota, cechy podatku VAT i jego uregulowania prawne 4
1.2. Zakres podmiotowy i przedmiotowy 9
1.3. Powstanie obowiązku podatkowego 16
Rozdział II. Dokumentacja operacji gospodarczych i ich ewidencja dla celów rozrachunków z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT w Sklepie spożywczo-przemysłowym w Golkowicach 22
2.1. Charakterystyka działalności firmy oraz jej rejestracja w Urzędzie Skarbowym 22
2.2. Dokumentacja operacji gospodarczych 30
2.3. Ewidencja operacji gospodarczych w rejestrach „VAT zakup” i „VAT sprzedaż” 43
Rozdział III. Obliczanie podatku VAT i rozrachunki z Urzędem Skarbowym oraz analiza podatku od towarów i usług w latach 2012-2015 50
3.1. Rodzaje stawek VAT stosowanych w sklepie 50
3.2. Podstawa opodatkowania i obliczanie podatku VAT 53
3.3. Rozrachunki z Urzędem Skarbowym 59
3.4. Analiza podatku od towarów w latach 2012-2015 63
Zakończenie 66
Bibliografia 67
Spis tabel 70
Spis rysunków 71

Ewidencja i rozliczanie kosztów w przedsiębiorstwie

Wstęp 3
Rozdział I. Charakterystyka rachunku kosztów i jego rola w przedsiębiorstwie 5
1. Pojecie i klasyfikacja kosztów 5
1.1.1. Pojęcie kosztu w rachunkowości bilansowej i podatkowej 6
1.1.2. Klasyfikacja kosztów 8
1.2. Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie 13
1.3. Przedmiot i modele rachunku kosztów 19
Rozdział II. Rozwiązania ewidencji kosztów a zasady ustalania wyniku finansowego 25
2.1. Pełna i uproszczona ewidencja kosztów działalności gospodarczej 26
2.1.1. Układy ewidencji kosztów 26
2.1.2. Rozliczanie kosztów pośrednich 27
2.1.3. Ewidencja kosztów zarządu 29
2.1.4. Rozliczanie pozostałych kosztów operacyjnych 30
2.1.5. Rozliczanie kosztów finansowych 32
2.2. Rozliczania międzyokresowe kosztów w świetle ustawy o rachunkowości 33
2.2.1. Istota rozliczeń międzyokresowych kosztów 33
2.2.2. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 37
2.2.3. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 39
2.3. Zasady ustalania wyniku finansowego 40
2.3.1. Ogólne zasady sporządzania sprawozdań finansowych 40
2.3.2. Metody sporządzania rachunku zysków i strat 43
2.3.3. Sporządzanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych w świetle ustawy o rachunkowości 44
2.3.4. Rozliczanie wyniku finansowego w Spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 46
Rozdział III. Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie na przykładzie działalności gospodarczej X Sp. z o.o. 51
3.1. Charakterystyka X 51
3.1.1. Status prawny i struktura organizacyjna 51
3.1.2. Gospodarka Spółki 53
3.2. Opis Zakładowego Planu Kont stosowanego w Spółce 56
3.2.1. System księgowości i kontroli wewnętrznej w X Sp. z o.o. 56
3.2.2. Zakładowy Plan Kont X Sp. z o.o. 57
3.3. Ewidencja i rozliczanie kosztów X Sp. z. o.o. 62
3.3.1. Ewidencja kosztów w Spółce 62
3.3.2. Struktura kosztów X Sp. z o.o. 67
3.4. Ocena wpływu kosztów na wyniki finansowe i rozwój Spółki z uwzględnieniem zmian przepisów prawa gospodarczego 74
3.4.1. Analiza wyników działalności Spółki 74
3.4.2. Ocena wpływu zmian w prawie gospodarczym na wyniki finansowe Spółki 80
Zakończenie 83
Bibliografia 84
Spis tabel, rysunków i schematów 86