Prace dyplomowe z kierunku: Rachunkowość

prace dyplomowe z rachunkowości

Zasady wynagradzania za pracę na przykładzie przedsiębiorstwa „X” Sp. z o. o.

Wstęp 3
1. Wynagrodzenia – źródła prawa ich charakterystyka i obowiązujące zasady prawa pracy 5
1.1. Wynagrodzenie – istota, treść i zakres w ujęciu prawa. 5
1.2. Rodzaje umów o wykonywanie pracy 12
1.2.1. Umowa ze stosunku pracy 12
1.2.2. Umowa zlecenia 13
1.2.3. Umowa o dzieło 14
1.3. Obligatoryjne świadczenia pieniężne wynikające ze stosunku pracy 16
1.3.1. Wynagrodzenie zasadnicze i uzupełniające 17
1.3.2. Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy 21
1.3.3. Świadczenia z ubezpieczenia społecznego oraz zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 23
1.3.4. Świadczenia socjalne 27
2. Obowiązki pracodawcy w zakresie rozliczeń publicznych 29
2.1. Opodatkowanie przychodów ze stosunku pracy – zaliczka na podatek dochodowy 29
2.2. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 33
3. Dokumentacja i ewidencja księgowa wynagrodzeń i ich potrąceń 38
3.1. Lista płac jako podstawowy dokument w zakresie wynagrodzeń i jej ewidencja księgowa 38
3.2. Dokumentacja ZUS i jej powiązanie z listą płac 42
4. Zasady wynagradzania za pracę w firmie „X” Sp. z o.o. 48
4.1. Charakterystyka firmy „X” Sp. z o.o. 48
4.2. Rodzaje rozrachunków firmy związane z wynagradzaniem 50
4.3. Proces ubruttowienia wynagrodzeń – jego skutki w odniesieniu do pracowników. 53
4.4. Procentowy udział kosztów wynagrodzeń do kosztów działalności firmy 57
Zakończenie 62
Bibliografia 64
Spis tabel i schematów 66

Usługi biur rachunkowych dla przesiędbiorców

Wstęp 2
Rozdział I. Biuro rachunkowe jako specyficzny podmiot na rynku 4
1.1. Podstawy prawne działalności biur 4
1.2. Forma prawna 11
1.3. Zakres i forma współpracy przedsiębiorców z biurem 17
Rozdział II. Zakres podstawowych usług świadczonych dla przedsiębiorców 21
2.1. Prowadzenie dokumentacji księgowej 21
2.1.1. Księgi i ewidencje podatkowe 21
2.1.2. Deklaracje podatkowe 31
2.1.3. Dokumentacja płacowo-kadrowa 34
2.1.4. Rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych 39
2.1.5. Wyprowadzanie zaległości 41
2.2. Doradztwo podatkowe 43
Rozdział III. Pozostałe usługi świadczone dla przedsiębiorców 55
3.1. Przygotowanie dokumentacji kredytowej 55
3.2. Sprawozdania statystyczne 62
3.3. Działalność analityczno – doradcza na zlecenie klientów 63
Rozdział IV. Charakterystyka biura rachunkowego na przykładzie
Biura Rachunkowego „X” 68
4.1. Historia działalności biura 68
4.2. Przedmiot działalności 74
4.3. Charakterystyka klientów biura 78
4.4. Rola biura na lokalnym rynku usług rachunkowo-podatkowych 82
Zakończenie 85
Bibliografia 87
Spis tabel i rysunków 91
Aneks 92

Środki trwałe według przepisów prawa podatkowego i bilansowego

Wstęp 2

Rozdział I. Pojęcie środków trwałych 4

1.1. Podatkowe ujęcie środków trwałych 4
1.2. Bilansowe ujęcie środków trwałych 9
1.3. Podział i ewidencja środków trwałych 12
1.4. Nowelizacja ustawy o rachunkowości a problematyka środków trwałych 23

Rozdział II. Podatkowa i bilansowa wycena wartości początkowej środków trwałych 29

2.1. Cena nabycia a cena zakupu 29
2.2. Aktualizacja wyceny a koszty zakupu 35
2.3. Znaczenie podatków pośrednich i bezpośrednich w wycenie środków trwałych 39
2.4. Różnice kursowe a wycena środków trwałych 51

Rozdział III. Procedura obrachunkowa środków trwałych 53

3.1. Metody naliczania i ustalania amortyzacji 53
3.2. Nieplanowe odpisy amortyzacyjne 63
3.3. Modernizacja i remont środków trwałych 65
3.4. Likwidacja środków trwałych 69

Rozdział IV. Dokumentacja środków trwałych 77

4.1. Podstawowe dokumenty środków trwałych 77
4.2. Likwidacja środków trwałych – dokumentacja transakcji 87
4.3. Dokumentacja sprzedaży środków trwałych 91
4.4. Bieżące korekty wartości środków trwałych 93

Zakończenie 97
Bibliografia 99
Spis tabel i rysunków 101

Zarządzania kapitałem w przedsiębiorstwie na przykładzie Żywiec S.A.

Wstęp
Rozdział I. Sprawozdanie finansowe w ocenie zarządzania kapitałem w przedsiębiorstwie
1.1 Analiza pionowa i pozioma bilansu
1.2 Analiza rachunku zysków i strat
1.3 Analiza przepływów finansowych (Cash-flow)
Rozdział II. Analiza wskaźnikowa w ocenie zarządzania kapitałem w przedsiębiorstwie Żywiec S.A.
2.1 Analiza płynności finansowej
2.2 Analiza obrotowości (produktywności)
2.3 Analiza wspomagania finansowego (długu)
2.4 Analiza rentowności
Rozdział III. Syntetyczna ocena zarządzania kapitałem w przedsiębiorstwie
3.1 Układy nierówności wielkości ekonomicznej
3.2 Model Du Ponta
3.3 Model MK (majątkowo-kosztowy)
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis wykresów

Podatek VAT w rozliczeniach wewnątrzwspólnotowych

Wstęp    2
Rozdział I. Podatki ich funkcje w gospodarce państwa    4
1.1. Pojecie i istota podatku    4
1.2. Konstrukcja prawna podatku, rodzaje podatków    11
1.3. Funkcje podatków    26
Rozdział II. Podatek od towarów i usług – wybrane aspekty    32
1.1. Miejsce VAT w dochodach budżetowych krajów UE    32
1.2. Regulacje prawne podatku od wartości dodanej (VAT)    37
1.3. Analiza podatku VAT w wybranych krajach Unii Europejskiej – wpływ VAT na zarządzanie płynnością podatników    39
1.4. Neutralność podatku – podstawowa cecha wspólnego systemu VAT    49
1.5. Nowe obowiązki dokumentacyjne w podatku od towarów i usług po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej    55
1.6. Zakres harmonizacji poszczególnych rodzajów podatków w Unii Europejskiej    58
Rozdział III. Eksport towarów do krajów Wspólnoty – dostawy wewnątrzwspólnotowe    62
1.1. Dostawa wewnątrzwspólnotowa – pojęcie i czynności zrównane z dostawą wewnątrzwspólnotową    62
1.2. Systematyka dostaw wewnątrzwspólnotowych    67
1.3. Warunki zastosowania stawki 0% w wewnątrzwspólnotowej dostawie    71
1.4. Sprzedaż wysyłkowa – uregulowania i pojęcie    73
1.5. Import towarów z krajów Wspólnoty – nabycie wewnątrzwspólnotowe    79
Zakończenie    85
Bibliografia    87
Spis tabel    91

Rachunkowość jednostek w upadłości

WSTĘP    3
ROZDZIAŁ I.  ISTOTA UPADŁOŚCI    6
I.1. Cele i rodzaje upadłości    6
I.2. Przesłanki ogłoszenia upadłości    10
I.2.1. Zdolność upadłościowa w myśl przepisów „Prawo upadłościowe i naprawcze”      10
I.2.2. Podstawy ogłoszenia upadłości    11
I.3. Organy i uczestnicy postępowania upadłościowego    16
ROZDZIAŁ II. PROCES POSTEPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO I JEGO CHARAKTERYSTYKA    23
II.1. Wniosek o ogłoszenie upadłości    23
II.2. Ogłoszenie upadłości i jej skutki    27
II.3. Przebieg postępowania upadłościowego    29
II.3.1. Upadłość obejmująca likwidację majątku    29
II.3.2. Upadłość z możliwością zawarcia układu    33
II.4. Zakończenie postępowania upadłościowego    38
ROZDZIAŁ III. RACHUNKOWOŚĆ JEDNOSTKI A PROCES UPADŁOŚCI    45
III.1. Wniosek o ogłoszenie upadłości a rachunkowość jednostki    45
III.2. Księgowe skutki ogłoszenia stanu upadłości    48
III.2.1. Zamknięcie ksiąg rachunkowych    48
III.2.2. Sporządzanie spisu inwentarza    50
III.2.3. Wycena aktywów i pasywów    56
III.3. Obowiązki syndyka a rachunkowość upadłego przedsiębiorstwa    58
III.2.4 Sporządzenie sprawozdania finansowego    59
ZAKOŃCZENIE    68
BIBLIOGRAFIA    70

Rachunkowość międzynarodowa

WSTĘP    4
Rozdział 1 Znaczenie i zakres rachunkowości międzynarodowej    6
1.1. Istota rachunkowości międzynarodowej    6
1.2. Czynniki determinujące rachunkowość w aspekcie międzynarodowym    10
1.3. Klasyfikacja rachunkowości międzynarodowej i jej podstawowe wzorce    14
1.4. Wpływ rachunkowości na międzynarodowe systemy zarządzania firmami    17
1.5. Istota i znaczenie rewizji finansowej    21
Rozdział 2 Standaryzacja i harmonizacja rachunkowości międzynarodowej    26
2.1. Istota standaryzacji i harmonizacji    26
2.2. Instytucje standaryzacyjne    29
2.3. Procedura przygotowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości    31
2.4. Argumenty za i przeciw harmonizacji i standaryzacji rachunkowości    39
Rozdział 3    44
Polska rachunkowość finansowa na tle rozwiązań międzynarodowych    44
3.1. Regulacje prawne rachunkowości w Polsce    44
3.2. Grupy podmiotów objęte prawem bilansowym    47
3.3. Zasady ewidencji    50
3.4. Aktywa przedsiębiorstw    52
3.5. Pasywa przedsiębiorstw    60
3.6. Istota i rodzaje operacji gospodarczych    65
3.7. Dokumentacja operacji gospodarczych    70
3.8. Sprawozdawczość finansowa    74
Rozdział 4    80
Porównanie narodowych systemów rachunkowości    80
4.1. Rachunkowość anglosaska    80
4.1.1. Wielka Brytania    80
4.1.2. Stany Zjednoczone    87
4.2. Rachunkowość germańska    93
4.2.1. Niemcy    93
4.2.2. Szwajcaria    97
ZAKOŃCZENIE    102
BIBLIOGRAFIA    104
SPIS TABEL    108

Ewidencja wynagrodzeń nauczycieli

WSTĘP
Rozdział I. ISTOTA I FUNKCJE WYNAGRADZANIA    4
1.1. Historia wynagrodzeń    4
1.2. Istota wynagradzania    10
1.3. Funkcje wynagrodzeń (dochodowa, kosztowa, motywacyjna, społeczna)    13
1.4. Wynagradzanie jako narzędzie skutecznego motywowania do pracy    19
Rozdział II SYSTEM ZARZĄDZANIA WYNAGRODZENIAMI    26
2.1. Elementy i części składowe zarządzania wynagrodzeniami    26
2.2. Formy wynagradzania    34
2.3. Ochrona wynagrodzenia za pracę    44
Rozdział III. EWIDENCJA WYNAGRODZEŃ ZA PRACĘ PRACOWNIKÓW OŚWIATY.    49
3.1 Zasady naliczania wynagrodzeń dla nauczycieli.    49
3.2 Podstawowe warunki wypłacania wynagrodzeni nauczycielom.    49
3.3. System finansowy jednostek budżetowych.    50
3.4.Oświata Powiatowa jako przykład jednostki budżetowej.    51
3.5.Tygodniowy wymiar zajęć obowiązkowych oraz tygodniowa norma czasu pracy nauczycieli.    51
3.6. Obniżenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.    52
3.7.Tygodniowa norma czasu pracy.    53
3.8. Finansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.    54
3.9. Średnie wynagrodzenie nauczyciela.    55
Rozdział IV. WYNAGRODZENIE NAUCZYCIELI OŚWIATY POWIATOWEJ  Z PODZIAŁEM NA SKŁADNIKI WYNAGRODZENIA.    57
4.1.Wynagrodzenie zasadnicze.    57
4.3. Dodatek za wysługę lat.    61
4.4. Dodatek za trudne warunki pracy.    64
4.5.Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.    66
4.6. Dodatek mieszkaniowy.    68
4.7. Dodatek motywacyjny.    69
4.8. Zasiłek na zagospodarowanie.    72
4.9. Dodatkowe wynagrodzenie roczne.    72
ZAKOŃCZENIE    77
BIBLIOGRAFIA    79
SPIS TABEL    83
SPIS RYSUNKÓW    84

Rachunkowość przedsiębiorstw. Ryczałtowa forma rozliczeń

Wstęp    2
Rozdział I. Przedsiębiorstwa w gospodarce narodowej    4
1.Istota i zadania przedsiębiorstwa    4
2. Rodzaje przedsiębiorstw    9
3. Znaczenie małych przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej    18
4. Formy ewidencji małych przedsiębiorstw w opodatkowaniu na zasadach ogólnych    28
Rozdział II. Zryczałtowane formy opodatkowania małych przedsiębiorstw podatkiem dochodowym od osób fizycznych    36
1. Istota form zryczałtowanych    36
2. Konta podatkowe    39
3. Ryczałt ewidencjonowany    42
Rozdział III Ryczałt podatkowy na przykładzie firmy ?X?    48
Zakończenie    66
Bibliografia    67

Kapitał pracujący jako istotny instrument zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie

Wstęp 3

ROZDZIAŁ I. Rola i znaczenie zarządzania płynnością w strategii zarządzania przedsiębiorstwem 5
1.1. Zarządzanie przedsiębiorstwem a wyzwania dzisiejszej rzeczywistości. 5
1.2. Rola i znaczenie informacji finansowej w zarządzaniu firmą. 11
1.3. Znaczenie i funkcje zarządzania krótkoterminowego w przedsiębiorstwie. 14
1.4. Płynność finansowa jako podstawowy element krótkookresowego zarządzania. 19

ROZDZIAŁ II. Pojęcie, poziom i pomiar kapitału pracującego 26
2.1. Środki obrotowe w przedsiębiorstwie 26
2.2. Pojęcie i poziom kapitału obrotowego 29
2.3. Cykl kapitału obrotowego 33
2.4. Ustalenie zapotrzebowania na kapitał obrotowy 38
2.5. Metody badania kapitału obrotowego 41
2.6. Cykl konwersji gotówki 44

ROZDZIAŁ III. Kształtowanie wielkości i struktury kapitału obrotowego jako metody wpływu na kapitał pracujący. 49
3.1. Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie. 49
3.2. Metody monitorowania i sterowania należnościami – polityka kredytowa firmy. 55
3.3. Zarządzanie środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie. 61
3.4. Krótkoterminowe źródła finansowania przedsiębiorstwa, jako istotny aspekt zarządzania kapitałem pracującym. 66

ROZDZIAŁ IV. Zarządzanie płynnością w przedsiębiorstwie poprzez wykorzystanie strategii zarządzania kapitałem pracującym. 72
4.1. Strategia kształtowania kapitału obrotowego wg koncepcji kapitału obrotowego brutto w ujęciu ?dochód ? ryzyko?. 72
4.1.1. Istota koncepcji kapitału obrotowego brutto. 72
4.1.2. Strategia i zasady kształtowania kapitału obrotowego wg koncepcji kapitału obrotowego brutto. 76
4.2. Strategia kształtowania kapitału obrotowego wg koncepcji samolikwidacji długu. 79
4.2.1. Istota koncepcji samolikwidacji długu. 79
4.2.2. Strategie kapitału obrotowego w koncepcji samolikwidacji długu. 82
4.2.3. Zasady zarządzania kapitałem obrotowym w koncepcji samolikwidacji długu. 87

Zakończenie 91
Bibliografia 93
Spis tabel i schematów 95