Prace dyplomowe z dziedziny: Rachunkowość

prace dyplomowe z rachunkowości

Sprawozdawczość finansowa w spółce akcyjnej

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SPRAWOZDAWCZOŚCI 3
1.1. Zasady i funkcje rachunkowości 3
1.2. Istota, cel i zakres sporządzania sprawozdawczości finansowej 9
1.3. Metodyka sporządzania sprawozdawczości finansowej 14
1.4. Konsolidacja sprawozdań finansowych 18
ROZDZIAŁ 2. ZAKRES PRZEDMIOTOWY SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 26
2.1. Bilans 28
2.2. Rachunek zysków i strat 31
2.3. Zestawienie zmian w kapitale własnym 36
2.4. Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych 38
2.5.Informacja dodatkowa 41
2.6.Sprawozdanie z działalności jednostki 44
ROZDZIAŁ 3. SPRAWOZDAWCZOŚĆ JAKO PODSTAWA OCENY DZIAŁALNOŚCI I PROJEKTOWANIA 47
3.1. Charakterystyka NDF Usługi Finansowe S.A. 47
3.2. Rachunkowość finansowa a zarządcza jako podstawa oceny działalności i projektowania 50
3.3. Badanie sprawozdania finansowego NDF Usługi Finansowe S.A. 52
3.3.1. Sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy 53
3.4. Wskaźniki finansowe 57
3.4.1. Podstawowe wskaźniki finansowe 57
3.4.2. Prezentacja sprawozdawczości firmy 59
3.4.3. Wykorzystanie sprawozdawczości finansowej 69
3.5. Analiza finansowa 72
PODSUMOWANIE 75
BIBLIOGRAFIA 76
SPIS RYSUNKÓW 77
ZAŁĄCZNIKI 78

Rezerwy w rachunkowości

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I. POJĘCIE REZERW I ICH RODZAJE 5
1. Przyczyny tworzenia rezerw w rachunkowości 5
2. Charakterystyka rezerw w rachunkowości 7
3. Klasyfikacja rezerw 10
3.1. Rezerwy bilansowe 11
3.2. Rezerwy niebilansowe 29
ROZDZIAŁ II. REZERWY NA PRZEJŚCIOWIĄ RÓŻNICĘ Z TYTUŁU PODATKU DOCHODOWEGO 39
1. Przejściowa różnica z tytułu podatku dochodowego 39
2. Dodatnie i ujemne różnice jako obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego netto, jako rezerwy na podatek dochodowy 44
3. Ewidencja rezerw na podatek dochodowy 48
ROZDZIAŁ III. TWORZENIE REZERW PRZEZ FIRMĘ XYZ S.A. W LATACH 2012 – 2015 55
1. Ogólna charakterystyka działalności XYZ S.A. 55
2. Profil działalności 56
3. Wyniki finansowe XYZ S.A. w latach 2012 – 2015 59
4. Tworzenie i ewidencja rezerw na podatek dochodowy od osób prawnych przez XYZ S.A. 61
ZAKOŃCZENIE 67
BIBLIOGRAFIA 69
SPIS RYSUNKÓW I TABEL 71

Rachunek kosztów przedsiębiorstwa Anda

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. ISTOTA I ZAKRES RACHUNKU KOSZTÓW JEDNOSTKI GOSPODARCZEJ 4
1.1. Pojęcie i klasyfikacja kosztów 4
1.2. Cele i zadania rachunku kosztów 6
1.3. Nowoczesne rachunki kosztów podstawą podejmowania decyzji gospodarczych 8
1.3.1. Rachunek kosztów zmiennych 8
1.3.2. Rachunek kosztów jakości 9
1.3.3. Rachunek kosztów ciągłego doskonalenia 11
1.3.4. Rachunek kosztów działań 12
1.3.5. Rachunek kosztów docelowych 13
1.4. Koszty w systemie zarządzania jednostką gospodarczą 15
ROZDZIAŁ II. BUDŻETOWANIE I CONTROLLING JAKO NOWOCZESNE METODY ZARZĄDZANIA KOSZTAMI 18
2.1. Istota i zakres budżetowania 18
2.2. Organizacja procesu budżetowania w przedsiębiorstwie 21
2.3. Controlling jako metoda zarządzania kosztami 25
2.4. Możliwości zastosowania controllingu 29
ROZDZIAŁ III. ZASTOSOWANIE INFORMACJI KOSZTOWYCH
W RACHUNKACH DECYZYJNYCH W ANDA SP. Z O.O. 33
3.1. Charakterystyka działalności Anda Sp. z o.o. 33
3.2. Rozwiązania w zakresie rachunku kosztów w Anda Sp. z o.o. 35
3.3. Analiza i ocena kosztów działalności Anda Sp. z o.o. 37
3.4. Wdrożenie i skutki controllingu w obszarze kosztów Anda Sp. z o.o. 39
ZAKOŃCZENIE 42
BIBLIOGRAFIA 44
SPIS TABEL 46

Rachunek kosztów w procesie budżetowania

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. ISTOTA I ZAKRES RACHUNKU KOSZTÓW JEDNOSTKI GOSPODARCZEJ 4
1.1. Pojęcie i klasyfikacja kosztów 4
1.2. Cele i zadania rachunku kosztów 6
1.3. Nowoczesne rachunki kosztów podstawą podejmowania decyzji gospodarczych 8
1.3.1. Rachunek kosztów zmiennych 8
1.3.2. Rachunek kosztów jakości 9
1.3.3. Rachunek kosztów ciągłego doskonalenia 11
1.3.4. Rachunek kosztów działań 12
1.3.5. Rachunek kosztów docelowych 13
1.4. Koszty w systemie zarządzania jednostką gospodarczą 15
ROZDZIAŁ II. BUDŻETOWANIE I CONTROLLING JAKO NOWOCZESNE METODY ZARZĄDZANIA KOSZTAMI 18
2.1. Istota i zakres budżetowania 18
2.2. Organizacja procesu budżetowania w przedsiębiorstwie 21
2.3. Controlling jako metoda zarządzania kosztami 25
2.4. Możliwości zastosowania controllingu 29
ROZDZIAŁ III. ZASTOSOWANIE INFORMACJI KOSZTOWYCH
W RACHUNKACH DECYZYJNYCH W „EKO-WOD” SP. Z O. O. 33
3.1. Charakterystyka działalności „Eko-Wod” sp. z o. o. 33
3.2. Rozwiązania w zakresie rachunku kosztów w „Eko-Wod” sp. z o. o. 35
3.3. Analiza i ocena kosztów działalności „Eko-Wod” sp. z o. o. 36
3.4. Wdrożenie i skutki controllingu w obszarze kosztów „Eko-Wod” sp. z o. o. 39
ZAKOŃCZENIE 42
BIBLIOGRAFIA 44
SPIS TABEL 46

Przychody według rachunkowości i prawa podatkowego na przykładzie Vistula S.A.

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I. Prawo bilansowe a prawo podatkowe 6
1.1. Prawo bilansowe 6
1.2. Prawo podatkowe 18
1.3. Różnice i podobieństwa w prawie bilansowym i podatkowym 24
1.4. Rys historyczny różnicowania się prawa bilansowego i podatkowego 29
ROZDZIAŁ II. Ujęcie przychodów według prawa bilansowego 37
2.1. Przychody w rachunkowości 37
2.2. Klasyfikacja przychodów 42
2.2.1. Przychody ze sprzedaży 44
2.2.2. Przychody finansowe 54
2.2.3. Pozostałe przychody 63
2.3. Szczególne sposoby ustalania przychodów 67
2.4. Ujęcie przychodów w księgach rachunkowych 72
2.5. Prezentacja przychodów w sprawozdaniu finansowym 83
ROZDZIAŁ III. Pojęcie przychodu w świetle prawa podatkowego 86
3.1. Przychody w świetle prawa podatkowego 86
3.2. Klasyfikacja przychodów podatkowych 91
3.2.1. Przychody związane z działalnością gospodarczą 92
3.2.2. Przychody z nieruchomości udostępnionych nieodpłatnie 96
3.2.3. Przychody z odpłatnego zbycia rzeczy i praw majątkowych 97
3.3. Przychody opodatkowane w sposób ryczałtowy 98
3.4. Zwolnienia podatkowe 100
3.5 Prezentacja przychodów na potrzeby podatkowe 105
ROZDZIAŁ IV. Identyfikacja przychodów w świetle rachunkowości na przykładzie Vistula S.A. 114
4.1. Charakterystyka działalności i sytuacji finansowej przedsiębiorstwa 114
4.2. Prezentacja przychodów przedsiębiorstwa 116
4.2.1. Rachunek zysków i strat 116
4.2.2. Struktura przychodów 118
4.2.3. Podatkowe ujęcie przychodów 123
4.3. Podsumowanie 124
ZAKOŃCZENIE 128
BIBLIOGRAFIA 132
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 138

Przegląd systemów klasy MRP ERP

Wstęp 3
Rozdział 1. Rola systemu informatycznego we współczesnym przedsiębiorstwie 5
1.1. Modele zarządzania przedsiębiorstwem 5
1.1.1. Otoczenie makroekonomiczne 6
1.1.2. Typy struktur organizacyjnych 10
1.1.3. Zarządzanie przedsiębiorstwem 13
1.2. Znaczenie sieci komputerowych w przedsiębiorstwie 14
1.2.1. Definicja sieci komputerowych 14
1.2.2. Rodzaje topologii sieciowych i ich przeznaczenie 15
1.2.3. Rodzaje dostępu do sieci komputerowych 19
1.3. Zintegrowane Systemy Zarządzania 24
1.3.1. Definicja ZSZ 25
1.3.2. Charakterystyka systemu 27
1.3.3. Podstawowe zadania systemu 32
Rozdział 2. Charakterystyka systemów MRP / ERP 42
2.1. Ogólna charakterystyka systemów MRP / ERP 42
2.1.1. Ewolucja systemów MRP / ERP 45
2.1.2. Zadania MRP / ERP 48
2.1.3. Korzyści z MRP / ERP 51
2.2. Struktura i funkcjonalność systemów MRP / ERP 52
2.2.1. Fazy projektowania systemu 57
2.2.2. Wdrożenie systemu 57
2.2.3. Czynniki decydujące o powodzeniu wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego 62
2.3. Elementy zintegrowane systemu zarządzania przedsiębiorstwem klasy MRP / ERP 65
Rozdział 3. Analiza funkcjonalności przykładowych systemów MRP / ERP z uwzględnieniem obszaru rachunkowości 67
3.1. eQumak 67
3.1.1. Charakterystyka systemu 67
3.1.2. Proces wdrożenia systemu w przedsiębiorstwie 73
3.1.3. Obszar rachunkowości 73
3.2. J.D.Edwards 5 75
3.2.1. Charakterystyka systemu 76
3.2.2. Proces wdrożenia systemu w przedsiębiorstwie 78
3.2.3. Obszar rachunkowości 78
3.3. SSA MAX 79
3.3.1. Charakterystyka systemu 79
3.3.2. Proces wdrożenia systemu w przedsiębiorstwie 81
3.3.3. Obszar rachunkowości 82
Zakończenie 83
Wykaz literatury 85
Spis tabel i rysunków 88

Sprawozdawczość budżetowa jednostki budżetowej

Wstęp 2
Rozdział I. Sprawozdawczość budżetowa 4
1.1. Pojęcie sprawozdawczości budżetowej 4
1.2. Zakres i obowiązek sprawozdawczości budżetowej 7
1.3. Obowiązujące rozdaje sprawozdań i ich wzory 9
1.4. Ogólne zasady sporządzania sprawozdań 27
Rozdział II. Sprawozdawczość budżetowa z zakresu budżetu państwa 29
2.1. Rodzaje sprawozdań 29
2.2. Zasady sporządzania poszczególnych sprawozdań 31
2.3. Terminy przekazywania sprawozdań 46
Rozdział 3. Sprawozdawczość budżetowa w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach 56
3.1. Rodzaje sprawozdań sporządzanych w jednostce 56
3.1.1. Sprawozdanie o stanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych 59
3.1.2. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych 61
3.1.3. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa 62
1.1.4. Sprawozdanie o stanie należności 63
1.1.5. Sprawozdanie o stanie zobowiązań 66
3.1.6. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego środków specjalnych 67
3.1.7. Sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu 69
Zakończenie 72
Literatura 73
Spis tabel 75

Przejście z podatkowej księgi przychodów i rozchodów na księgi handlowe

WSTĘP
ROZDZIAŁ I. FORMY OPODATKOWANIA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH
1. Podmioty gospodarcze i ich księgi rachunkowe
1.1. Karta podatkowa
1.2. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
2. Zasady ogólne
2.1. Księga przychodów i rozchodów
2.2. Księgi rachunkowe
ROZDZIAŁ II. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
2.1. Podmioty zobligowane do prowadzenia książki przychodów i rozchodów
2.2. Zasady prowadzenia książki przychodów i rozchodów
2.3. Układ i treść poszczególnych rubryk w podatkowej książce przychodów i rozchodów
2.4. Zasady ewidencji kosztów w książce przychodów i rozchodów
2.4.1. Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
2.4.2. Rodzaje kosztów uzyskania przychodów w książce przychodów i rozchodów
2.5. Dodatkowe ewidencje prowadzone łącznie z książką przychodów i rozchodów
2.5.1. Ewidencja sprzedaży
2.5.2. Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
2.5.3. Ewidencja wyposażenia
2.6. Zamknięcie miesięczne i roczne książki przychodów i rozchodów
2.6.1. Zamknięcie m-ca w książce przychodów i rozchodów
2.6.2. Ustalenie dochodu miesięcznego i rocznego
2.6.3. Zamknięcie księgi na koniec roku
ROZDZIAŁ III. ZASADY PRZEJŚCIA Z KSIĄŻKI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA KSIĘGI HANDLOWE
3.1. Inwentaryzacja stanu rzeczywistego
3.2. Wycena składników aktywów i pasywów
3.3. Sporządzenie bilansu zamknięcia
Rozdział IV. WPROWADZENIE KSIĄG HANDLOWYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE HANDLOWYM
4.1. Ogólna charakterystyka obiektu badań
4.2. Zamknięcie podatkowej książki przychodów i rozchodów…
4.3. Inwentaryzacja majątku przedsiębiorstwa i źródeł jego pochodzenia
4.4. Zakładowy plan kont
4.5. Określenie wartości zinwentaryzowanych składników majątku
4.6. Wartość kapitału przedsiębiorstwa handlowego. Bilans otwarcia
ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS RYSUNKÓW
SPIS TABEL

Rezerwy bilansowe a ocena rentowności przedsiębiorstwa

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I
Znaczenie oceny rentowności przedsiębiorstwa w zarządzaniu jego działalnością 5
I.1. Przedmiot analizy finansowej w przedsiębiorstwie 5
I.2. Analiza sprawozdawczości finansowej podstawą oceny efektywności gospodarowania przedsiębiorstwa 9
I.2.1. Analiza bilansu 9
I.2.2. Analiza rachunku zysków i strat 11
I.2.3. Analiza cash – flow 12
I.3. Analiza rentowności przedsiębiorstwa 13
I.3.1. Księgowa stopa zwrotu 13
I.3.2. Analiza rentowności netto 15
I.3.3. Wykorzystanie analizy rentowności w decyzjach zarządczych przedsiębiorstw 18
ROZDZIAŁ II
Struktura majątku przedsiębiorstwa i jej znaczenie w działalności przedsiębiorstwa 20
II.1. Metody poznawcze rachunkowości 20
II.2.1. Aktywa i ich struktura 24
II.2.2. Pasywa i ich struktura 32
Rozdział III
ZARZĄDZANIE KOSZTAMI PRZEDSIĘBIORSTWA I ICH WPŁYW NA RENTOWNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA 39
III.1. Identyfikacja kosztów przedsiębiorstwa 39
III.2. Klasyfikacja kosztów przedsiębiorstwa 44
III.2.1. Klasyfikacje szczegółowe 45
III.2.2. Koszty bezpośrednie i pośrednie 51
III.3. Zasady ewidencji kosztów w przedsiębiorstwie 52
III.4. Rozliczanie kosztów w czasie 56
Rozdział IV
IDENTYFIKACJA REZERW BILANSOWYCH W KOSZTACH PRZEDSIĘBIORSTWA 58
IV.1. Definicja rezerw bilansowych 58
IV.2.Ewidencja rezerw bilansowych 63
IV.2.1.Zasady prawidłowej rachunkowości 63
IV.2.2.Zasady ewidencji rezerw bilansowych 67
IV.3. Klasyfikacje rezerw bilansowych 73
Rozdział V
REZERWY Z TYTUŁU ŚWIADCZEŃ EMERYTALNYCH I ICH WPŁYW NA KOSZTY PRZEDSIĘBIORSTWA 77
V.1. Rezerwy kosztów pracy w rachunkowości zasobów ludzkich 77
V.2. Tworzenie rezerw na świadczenia pracownicze według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 81
V.3. Ewidencja rezerw na świadczenia pracownicze 87
Rozdział VI
REZERWY Z TYTUŁU PODATKU ODROCZONEGO I ICH WPŁYW NA KOSZTY PRZEDSIĘBIORSTWA 91
VI.1. Istota odroczonego podatku dochodowego 91
VI.2.Przyczyny powstawania rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego 96
VI.3. Ewidencja rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego 103
Rozdział VII
REZERWY BILANSOWE A OCENA RENTOWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA HANDLOWEGO COMPUTER 106
VI.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa handlowego COMPUTER 106
VI.2 Analiza dynamiki i struktury bilansowych rezerw przedsiębiorstwa 108
ZAKOŃCZENIE 117
BIBLIOGRAFIA 120
SPIS TABEL 124
SPIS RYSUNKÓW 125

Uproszczone formy ewidencji działalności gospodarczej

Wstęp 3
ROZDZIAŁ I. ISTOTA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 4
1. Podstawowe pojęcia 4
2. Rola małych firm w gospodarce 9
3. Etapy założenia działalności gospodarczej 13
4. Źródła finansowania firmy 16
5. Formy ewidencji w podmiotach gospodarczych 20
ROZDZIAŁ II. CHARAKTERYSTYK ZRYCZAŁTOWANYCH FORM OPODATKOWANIA 24
1. Zryczałtowane formy opodatkowania 24
2. Podmiotowy zakres karty podatkowej 26
3. Korzyści i obowiązki podatnika prowadzącego działalność opodatkowaną w formie karty podatkowej 29
4. Wysokość podatku i możliwość obniżenia lub podwyższenia stawki podatku 34
5. Zakres podmiotowy i przedmiotowy zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych 39
6. Wysokość opodatkowania 42
7. Zasady prowadzenia ewidencji przychodów 43
8. Obowiązki podatników zryczałtowanego podatku dochodowego jako pracodawców 45
ROZDZIAŁ III. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW 47
1. Co jest przychodem, a co nie jest kosztem uzyskania przychodów działalności gospodarczej 47
2. Podmioty obowiązane prowadzić księgę 50
3. Charakterystyka podatkowej księgi przychodów i rozchodów 53
Podsumowanie i wnioski końcowe 57
Bibliografia 58
Spis rysunków 62