Prace dyplomowe z kierunku: Rachunkowość

prace dyplomowe z rachunkowości

Analiza progu rentowności produkcji stolarki budowlanej np. Barlinek S.A.

Wstęp 4

Rozdział I.
Charakterystyka kosztów
1.1 Pojęcie i klasyfikacja kosztów 6
1.2. Metody rachunku kosztów 18
1.3. Rachunek kosztów zmiennych 24

Rozdział II.
Próg rentowności
2.1. Pojęcie i istota progu rentowności 32
2.2. Ilościowy próg rentowności 45
2.3. Wartościowy próg rentowności 46

Rozdział III.
Prezentacja przedsiębiorstwa produkcji stolarki budowlanej Barlinek S.A.
3.1. Charakterystyka firmy 50
3.2. Charakterystyka kosztów firmy 56
3.3. Kalkulacja kosztów wyrobów 59
3.4. Koszty stale koszty zmienne 61

Rozdział IV.
Analiza progu rentowności przedsiębiorstwa Barlinek S.A.
4.1. Założenia do przeprowadzanej analizy 65
4.2. Analiza progu rentowności w produkcji jednoasortymentowej 68
4.3. Analiza progu rentowności w produkcji wieloasortymentowej 74

Zakończenie 80
Bibliografia 83
Spis rysunków 87
Spis schematów 88
Spis równań 89
Spis tabel 90

Analiza płynności finansowej i rentowności przedsiębiorstwa

Wstęp 2

Rozdział I Zakres i znaczenie analizy finansowej przedsiębiorstw 4
1.1. Przedmiot i zakres analizy finansowej 4
1.2. Źródła analizy finansowej 8
1.3. Kryteria oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa 15
1.4. Znaczenie analizy finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem 19

Rozdział II Wybrane metody pomiaru płynności finansowej i rentowności przedsiębiorstw 25
2.1. Płynność finansowa i wybrane metody jej pomiaru 25
2.2. Definicja i kierunki pomiaru rentowności przedsiębiorstwa 36
2.3. Znaczenie płynności finansowej i rentowności dla potrzeb zarządczych 41

Rozdział III Analiza płynności i rentowności przedsiębiorstwa produkcyjnego RAFAKO S.A. 44
3.1. Prezentacja przedsiębiorstwa RAFAKO S.A. 44
3.2. Wstępna ocena sprawozdawczości finansowej 50
3.2.1. Analiza struktury i dynamiki bilansu 51
3.2.2. Analiza struktury i dynamiki rachunku zysków i strat 56
3.3. Analiza wskaźnikowa płynności i rentowności 60
3.3.1. Analiza płynności finansowej 60
3.3.2. Analiza rentowności 63

Zakończenie 66
Bibliografia 68
Spis rysunków, tabel i wykresów 71

Analiza kosztów stałych

WSTĘP 2

Rozdział 1. ZNACZENIE KOSZTÓW STAŁYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE 4
1. Analiza kosztów jako narzędzie w procesie zarządzania przedsiębiorstwem 4
2. Istota rachunku kosztów zmiennych 10
3. Analiza zmienności kosztów 17

Rozdział 2. WPŁYW ANALIZY KOSZTÓW STAŁYCH NA PODEJMOWANIE DECYZJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE 24
1. Wyznaczniki kosztów w perspektywie strategicznej 24
2. Strukturalne czynniki kosztotwórcze 27
2.1. Efekt ekonomii skali 27
2.2. Efekt doświadczenia 28
2.3. Zakres działalności przedsiębiorstwa 31
2.4. Złożoność i różnorodność oferty przedsiębiorstwa 35
2.5. Technologia 37
3. Wykonawcze czynniki kosztotwórcze 39
3.1. Zarządzanie jakością 39
3.2. Efektywność procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie 42

Rozdział 3. PORÓWNANIE METOD ANALIZY KOSZTÓW STAŁYCH 44
1. Analiza korelacji i regresji 45
2. Metody ekonometryczne 51

ZAKOŃCZENIE 55
BIBLIOGRAFIA 56
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 59
SPIS RYSUNKÓW 60

Amortyzacja środków trwałych w ujęciu księgowym i podatkowym

Wstęp 3

Rozdział I. Ogólna charakterystyka środków trwałych w prawie bilansowym i podatkowym 5
1.1. Pojęcie i istota środków trwałych 6
1.1.1. Ujęcie bilansowe 8
1.1.2. Ujęcie podatkowe 9
1.2. Środki trwałe kontrolowane przez jednostkę w prawie bilansowych i ich konsekwencje w prawie podatkowym 10
1.3. Zasady wyceny środków trwałych w prawie bilansowym i podatkowym 14

Rozdział II. Ogólna charakterystyka dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych w ujęciu bilansowym i podatkowym 23
2.1. Pojęcie i istota amortyzacji 23
2.2. Funkcje amortyzacji 25
2.3. Podstawa dokonywania odpisów amortyzacyjnych 26
2.4. Terminy dokonywania odpisów amortyzacyjnych 29
2.5. Rodzaje stawek amortyzacyjnych 31
2.5.1. Stawka podstawowa 31
2.5.2. Stawki podwyższone 32
2.5.3. Stawki obniżone 33
2.5.4. Stawki indywidualne 34

Rozdział III. Metody dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i ich ewidencja w ujęciu prawa podatkowego i bilansowego 39
3.1. Metody i zasady amortyzacji środków trwałych według prawa bilansowego 39
3.1.1. Metoda liniowa 42
3.1.2. Metoda degresywna 43
3.1.3. Metoda progresywna 44
3.1.4. Metoda naturalna 44
3.1.5. Metoda jednorazowych i zbiorczych odpisów amortyzacyjnych 46
3.2. Metody i zasady amortyzacji środków trwałych według prawa podatkowego 46
3.2.1. Metoda liniowa 47
3.2.2. Metoda degresywno-liniowa 51
3.2.3. Metoda jednorazowych i zbiorczych odpisów amortyzacyjnych 51
3.2.4. Metoda indywidualnych stawek podatkowych 53
3.3. Ewidencje i dokumentacja odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych 54

Zakończenie 58
Bibliografia 62
Spis rysunków i tabel 64
Załączniki 65

Zarządzanie budżetem gminy Mińsk Mazowiecki

Streszczenie pracy dyplomowej „Zarządzanie budżetem Gminy Mińsk Mazowiecki” 2
Wstęp 3

Rozdział I. Organizacja finansów publicznych 5
1.1. Charakterystyka jednostek samorządu terytorialnego 5
1.1.1. Pojęcie samorządu terytorialnego 5
1.1.2. Zadania i kompetencje jednostek samorządu terytorialnego 9
1.2. Charakterystyka finansów samorządu terytorialnego 16
1.2.1. Pojęcie i funkcje finansów publicznych 16
1.2.2. Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego 20

Rozdział II. Rola budżetu w procesie rozwoju gminy 24
2.1. Pojęcie budżetu 24
2.2. Rodzaje budżetów 29
2.3. Nowoczesne formy budżetowania. Budżet zadaniowy 31
2.4. Tworzenie budżetu 36

Rozdział III. Analiza budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki 46
4.1. Dynamika, struktura i analiza dochodów 46
4.1.1. Dochody własne budżetu 49
4.1.2. Udziały w podatkach z budżetu państwa 50
4.1.3. Subwencje i dotacje 53
4.2. Dynamika, struktura i analiza wydatków 56
4.2.1. Wydatki bieżące 59
4.2.2. Wydatki inwestycyjne 60
4.3. Wynik finansowy 63
4.4. Stan zobowiązań kredytowych i pożyczkowych 66

Zakończenie 69
Bibliografia 71
Spis rysunków, tabel i wykresów 76

Zarządzanie budżetem jednostki budżetowej

Wstęp 3

Rozdział I. Budżet – istota i zakres pojęciowy 5
1.1. Budżet – propozycje terminologiczne 5
1.2. Pojęcie budżetu państwa 8
1.3. Ewolucja roli budżetu 16
1.4. Zasady i cel budżetowania. 21

Rozdział II. Rola i funkcje zarządzania finansami 33
2.1. Charakterystyka ogólna finansów 33
2.2. Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie 34
2.3. Zarządzanie finansami w jednostkach samorządu 36
2.4. Zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych 46

Rozdział III. Jednostki budżetowe Ministerstwa Obrony Narodowej 49
3.1. Funkcjonowanie Ministerstwa Obrony Narodowej 49
3.2. JW 2090 jako jednostka budżetowa stworzona i nadzorowana przez Ministra Obrony narodowej 50
3.2.1. Położenie JW 2090 58
3.2.2. Historia JW 2090 59
3.2.3. Przeznaczenie JW 2090 60
3.3. Procedury planowania i realizacji wydatków JW 2090 60
3.4. Standardy kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych 62

Rozdział IV. Analiza finansowa jednostki budżetowej JW 2090 71
4.1. Sprawozdawczość finansowa 71
4.2. Struktura i dynamika bilansu 73
4.3. Syntetyczna analiza struktury majątku 78

Zakończenie 84
Bibliografia 86
Spis rysunków i tabel 89

Wykorzystanie analizy kosztów w procesie zarządzania przedsiębiorstwem na przykładzie firmy X

Wstęp 3

Rozdział I. Istota i klasyfikacja kosztów 5
1.1. Pojęcie kosztów 5
1.2. Klasyfikacja kosztów 9
1.3. Podstawowe układy kosztów 14
1.3.1. Koszty w układzie rodzajowym 15
1.3.2. Koszty w układzie kalkulacyjnym 19
1.4. Rachunek kosztów 21

Rozdział II. Analiza kosztów 25
2.1. Pojęcie i zadania analizy kosztów 25
2.2. Analiza kosztów bezpośrednich – zmiennych 30
2.3. Analiza kosztów pośrednich – stałych 34
2.4. Analiza kosztów ogólnych i jednostkowych 38

Rozdział III. Analiza rentowności 44
3.1. Istota i znaczenie analizy rentowności 44
3.2. Analiza rentowności sprzedaży i majątku 47
3.3. Analiza rentowności kapitału własnego 53
3.4. Analiza progu rentowności 57

Rozdział IV. Analiza kosztów Grupy X 66
4.1. Zakres i specyfika działalności Grupy X 66
4.2. Organizacja rachunkowości 69
4.3. Analiza kosztów i rentowności Grupy X 74
4.3.1. Analiza kosztów 74
4.3.2. Analiza rentowności 78
4.3.3. Analiza progu rentowności 82
4.4. Wpływ kosztów w procesie zarządzania na wynik finansowy 84

Zakończenie 86
Bibliografia 88
Spis rysunków 91
Spis tabel 92
Spis wykresów 93

Środki trwałe w polityce bilansowej przedsiębiorstwa

Wstęp

Rozdział I.
Polityka bilansowa
1.1. Istota, rodzaje i cele polityki bilansowej
1.2. Instrumenty polityki bilansowej

Rozdział II.
Istota środków trwałych w MSR i ustawie o rachunkowości
2.1. Pojęcie i klasyfikacja środków trwałych
2.2. Wartość początkowa środków trwałych

Rozdział III.
Zużycie i wycena środków trwałych w MSR i ustawie o rachunkowości
3.1 Amortyzacja środków trwałych
3.1.1. Metoda liniowa
3.1.2. Metoda degresywna
3.1.3. Metoda naturalna
3.2 Ewidencja i wycena bilansowa środków trwałych

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

Sprawozdawczość finansowa towarzystw ubezpieczeniowych na przykładzie Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.

Wstęp 3

Rozdział I. PODSTAWY PRAWNE UBEZPIECZEŃ 4
1.1. Istota działalności ubezpieczeniowej i formy prawne 4
1.2. Źródła prawa ubezpieczeń gospodarczych, pośrednictwo ubezpieczeniowe 10
1.3. Zasady podejmowania działalności ubezpieczeniowej przez zagraniczne zakłady ubezpieczeń 15
1.4. Umowa ubezpieczenia 19

Rozdział II. FUNKCJE I ZASADY DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ 24
2.1. Funkcje finansowe ubezpieczeń gospodarczych 24
2.2. Zasady ustalania składek ubezpieczeniowych i struktura składki 27
2.3. Kalkulacja składki czystej w ubezpieczeniach krótkoterminowych 32
2.4. Zasady ustalania świadczeń 35

Rozdział III. SPECYFIKA PRZEDSIĘBIORSTWA UBEZPIECZENIOWEGO 38
3.1. Ochrona ubezpieczeniowa i działalność prewencyjna 40
3.2. Działalność finansowa zakładów ubezpieczeń 44
3.3. Cykl produkcyjny 46
3.4. Organizacja przedsiębiorstw ubezpieczeniowych na przykładzie TU Europa SA 48

Rozdział IV. ELEMENTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 59
4.1. Majątek przedsiębiorstwa 59
4.2. Źródła finansowania majątku 63
4.3. Przychody i koszty przedsiębiorstwa 66
4.4. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe w gospodarce finansowej 80

Zakończenie 85
Bibliografia 87
Spis tabel i rysunków 92

Rola informacyjna rachunku przepływów pieniężnych

Wstęp 2

Rozdział I. Rola pieniądza w działalności przedsiębiorstwa 4
1.1. Pieniądz w obrocie gospodarczym 4
1.2. Płynność finansowa przedsiębiorstwa 10
1.3. Informacje sprawozdawcze o zdolności płatniczej przedsiębiorstwa 16

Rozdział II. Charakterystyka rachunku przepływów pieniężnych 20
2.1. Rodzaje działalności w przedsiębiorstwie 20
2.2. Wersje sporządzenia rachunków z przepływów pieniężnych 28
2.3. Podstawowe mierniki oceny płynności finansowej przedsiębiorstwa 32

Rozdział III. Ocena gospodarowania środkami pieniężnymi Vistula & Wólczanka S.A. 40
3.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa 40
3.2. Analiza płynności finansowej w latach 2004-2006 48
3.3. Ocena płynności finansowej 56

Zakończenie 58
Literatura 60
Spis tabel i rysunków 62