Prace dyplomowe z kierunku: Rachunkowość

prace dyplomowe z rachunkowości

Formy rozliczeń transakcji międzynarodowych prowadzonych przez podmioty gospodarcze

Wstęp 2

Rozdział I. Międzynarodowe transakcje ekonomiczne 4
1.1. Handel międzynarodowy 5
1.2. Usługi międzynarodowe 8
1.3. Transfery międzynarodowe – inwestycje 14

Rozdział II. Ryzyko występujące w handlowych transakcjach międzynarodowych 19
2.1. Źródła i uwarunkowania powstawania ryzyka w transakcjach międzynarodowych 19
2.2. Ryzyko w rozliczeniach zagranicznych 23
2.3. Charakterystyka ryzyka walutowego występującego w handlowych transakcjach międzynarodowych 29
2.3.1. Metody ograniczające ryzyko walutowe 41

Rozdział III. Rozliczenia transakcji międzynarodowych 48
3.1. Istota i formy rozliczeń w transakcjach międzynarodowych 48
3.2. Rozliczenia pieniężne w obrocie zagranicznym 52
3.2.1. Instrumenty rozliczeń płatności nieuwarunkowanych 52
3.2.2. Instrumenty rozliczeń płatności uwarunkowanych 59
3.3. Rozliczenia niepieniężne w obrocie zagranicznym 67

Zakończenie 71
Bibliografia 73
Spis rysunków 78

Ewidencja środków trwałych w świetle przepisów prawa bilansowego i podatkowego

Wstęp 2

Rozdział I. Charakterystyka środków trwałych 4
1. Definicja środków trwałych 4
2. Podobieństwa i różnice między pojęciami środków trwałych w prawie bilansowym i podatkowym 8
3. Cechy środków trwałych 12
4. Klasyfikacja środków trwałych 14
5. Zasady wyceny środków trwałych 26

Rozdział II. Zasady dokumentacji i ewidencji środków trwałych 29
1. Dokumentacja środków trwałych 29
2. Formy nabycia środków trwałych – ustalenie wartości początkowej i ewidencja w księgach 30
2. Ewidencja zmniejszeń i zwiększeń środków trwałych 40
4. Inwentaryzacja środków trwałych 43
5. Formy zbycia środków trwałych 47

Rozdział III. Amortyzacja podatkowa a bilansowa 51
1. Zasady i stawki amortyzacji środków trwałych 52
2. Metody amortyzacji 55
3. Wartość początkowa środka trwałego a odpisy amortyzacyjne 62
4. Różnice pomiędzy amortyzacją w prawie bilansowym i podatkowym 67

Rozdział IV. Charakterystyka potencjału środków trwałych w Grupie TECHMEX S.A. 71
1. Charakterystyka TECHMEX S.A. 71
2. Wykaz środków trwałych występujących w TECHMEX S.A. 75
3. Zasady ewidencji środków trwałych w TECHMEX S.A. 77
4. Metody amortyzacji środków trwałych w TECHMEX S.A. 78

Załączniki 81
Zakończenie 91
Bibliografia 92
Spis tabel i rysunków 94

Europejski a polski system rachunkowości w gospodarce

Wstęp

Rozdział I. Istota i zakres rachunkowości
1.1. Pojęcie rachunkowości
1.2. Funkcje i cele rachunkowości
1.3. Podmiot i przedmiot rachunkowości

Rozdział II. Polski system rachunkowości
2.1. Polskie regulacje prawne w zakresie rachunkowości
2.2. Podstawowe elementy sprawozdania finansowego
2.3. Zakres obowiązku badania sprawozdań finansowych

Rozdział III. Organizacyjno – prawne instrumenty regulacji rachunkowości i zawodu księgowego w Unii Europejskiej
3.1. Istota standaryzacji i harmonizacji rachunkowości
3.2. Charakterystyka organizacji zrzeszających księgowych w wybranych krajach
3.3. Regulacje w zakresie wykonywania zawodów księgowych w Unii Europejskiej

Rozdział IV. Istota systemu rachunkowości Unii Europejskiej
4.1. System rachunkowości Unii Europejskiej
4.2. Rachunkowość memoriałowa ABAC
4.3. Odczytywanie rocznych sprawozdań finansowych

Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków i tabel

Środki trwałe w systemie rachunkowości na przykładzie Grupy Kapitałowej Żywiec S.A.

Wstęp 2

Rozdział I. Charakterystyka środków trwałych 4
1.1. Definicja środków trwałych 4
1.1.1. Środki trwałe w prawie bilansowym 5
1.1.2. Środki trwałe w prawie podatkowym 6
1.1.3. Różnice i podobieństwa pomiędzy definicjami według prawa bilansowego i podatkowego 8
1.2. Klasyfikacja Środków Trwałych 10
1.3. Wycena środków trwałych 14

Rozdział II. Amortyzacja środków trwałych 16
2.1 Istota i funkcje amortyzacji 16
2.2 Zasady amortyzacji w prawie bilansowym i podatkowym 17
2.2.1 Zasady i metody amortyzacji w prawie bilansowym 17
2.2.2 Zasady i metody amortyzacji w prawie podatkowym 19

Rozdział III. Dokumentacja i ewidencja zmian w stanie środków trwałych 25
3.1. Dokumentacja zmian w stanie środków trwałych 25
3.2. Ewidencja zmian w stanie środków trwałych 27
3.2.1. Ewidencja analityczna i syntetyczna środków trwałych 27
3.2.2. Ewidencja zwiększeń wartości środków trwałych 30
3.2.3. Ewidencja zmniejszenia wartości środków trwałych 31
3.3. Ewidencja środków trwałych na kontach pozabilansowych 32

Rozdział IV. Środki trwałe w Grupie Żywiec S.A. 34
4.1. Podstawowy przedmiot działalności Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. 34
4.2. Rzeczowe aktywa trwałe 36
4.3. Utrata wartości aktywów niefinansowych 37

Zakończenie 45
Bibliografia 46
Spis tabel i rysunków 47

Analiza rentowności małej firmy

Wstęp 2

I. Rola rentowności w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa 4
1. Pojęcie rentowności i jej klasyfikacja 4
2. Czynniki kształtujące poziom rentowności 9
2.1. Czynniki wewnętrzne 10
2.2. Czynniki zewnętrzne 13
3. Rentowność jako cel działalności przedsiębiorstwa 16
4. Rentowność jako wyraz efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa 18

II. Metody analizy rentowności 20
1. Istota i zadania analizy rentowności 20
2. Analiza rachunku zysków i strat jako podstawowego materiału źródłowego analizy rentowności 23
3. Analiza wskaźnikowa rentowności 29
3.1. Wskaźnik rentowności sprzedaży 30
3.2. Wskaźniki rentowności aktywów 35
3.3. Wskaźnik rentowności kapitałów 39
4. Analiza piramidalna rentowności przedsiębiorstwa 44

III. Analiza rentowności Zakładu Ogólnobudowlanego Jan Waz 49
1. Ogólna charakterystyka firmy 49
2. Sprawozdawczość finansowa firmy 54
3. Analiza rentowności w ujęciu bezwzględnym 60
4. Analiza wskaźnikowa rentowności 64
5. Wpływ rentowności na funkcjonowanie i rozwój firmy 67

Zakończenie 69
Bibliografia 71
Spis tabel 74
Spis rysunków i wykresów 75

Analiza progu rentowności produkcji stolarki budowlanej np. Barlinek S.A.

Wstęp 4

Rozdział I.
Charakterystyka kosztów
1.1 Pojęcie i klasyfikacja kosztów 6
1.2. Metody rachunku kosztów 18
1.3. Rachunek kosztów zmiennych 24

Rozdział II.
Próg rentowności
2.1. Pojęcie i istota progu rentowności 32
2.2. Ilościowy próg rentowności 45
2.3. Wartościowy próg rentowności 46

Rozdział III.
Prezentacja przedsiębiorstwa produkcji stolarki budowlanej Barlinek S.A.
3.1. Charakterystyka firmy 50
3.2. Charakterystyka kosztów firmy 56
3.3. Kalkulacja kosztów wyrobów 59
3.4. Koszty stale koszty zmienne 61

Rozdział IV.
Analiza progu rentowności przedsiębiorstwa Barlinek S.A.
4.1. Założenia do przeprowadzanej analizy 65
4.2. Analiza progu rentowności w produkcji jednoasortymentowej 68
4.3. Analiza progu rentowności w produkcji wieloasortymentowej 74

Zakończenie 80
Bibliografia 83
Spis rysunków 87
Spis schematów 88
Spis równań 89
Spis tabel 90

Analiza płynności finansowej i rentowności przedsiębiorstwa

Wstęp 2

Rozdział I Zakres i znaczenie analizy finansowej przedsiębiorstw 4
1.1. Przedmiot i zakres analizy finansowej 4
1.2. Źródła analizy finansowej 8
1.3. Kryteria oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa 15
1.4. Znaczenie analizy finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem 19

Rozdział II Wybrane metody pomiaru płynności finansowej i rentowności przedsiębiorstw 25
2.1. Płynność finansowa i wybrane metody jej pomiaru 25
2.2. Definicja i kierunki pomiaru rentowności przedsiębiorstwa 36
2.3. Znaczenie płynności finansowej i rentowności dla potrzeb zarządczych 41

Rozdział III Analiza płynności i rentowności przedsiębiorstwa produkcyjnego RAFAKO S.A. 44
3.1. Prezentacja przedsiębiorstwa RAFAKO S.A. 44
3.2. Wstępna ocena sprawozdawczości finansowej 50
3.2.1. Analiza struktury i dynamiki bilansu 51
3.2.2. Analiza struktury i dynamiki rachunku zysków i strat 56
3.3. Analiza wskaźnikowa płynności i rentowności 60
3.3.1. Analiza płynności finansowej 60
3.3.2. Analiza rentowności 63

Zakończenie 66
Bibliografia 68
Spis rysunków, tabel i wykresów 71

Analiza kosztów stałych

WSTĘP 2

Rozdział 1. ZNACZENIE KOSZTÓW STAŁYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE 4
1. Analiza kosztów jako narzędzie w procesie zarządzania przedsiębiorstwem 4
2. Istota rachunku kosztów zmiennych 10
3. Analiza zmienności kosztów 17

Rozdział 2. WPŁYW ANALIZY KOSZTÓW STAŁYCH NA PODEJMOWANIE DECYZJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE 24
1. Wyznaczniki kosztów w perspektywie strategicznej 24
2. Strukturalne czynniki kosztotwórcze 27
2.1. Efekt ekonomii skali 27
2.2. Efekt doświadczenia 28
2.3. Zakres działalności przedsiębiorstwa 31
2.4. Złożoność i różnorodność oferty przedsiębiorstwa 35
2.5. Technologia 37
3. Wykonawcze czynniki kosztotwórcze 39
3.1. Zarządzanie jakością 39
3.2. Efektywność procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie 42

Rozdział 3. PORÓWNANIE METOD ANALIZY KOSZTÓW STAŁYCH 44
1. Analiza korelacji i regresji 45
2. Metody ekonometryczne 51

ZAKOŃCZENIE 55
BIBLIOGRAFIA 56
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 59
SPIS RYSUNKÓW 60

Amortyzacja środków trwałych w ujęciu księgowym i podatkowym

Wstęp 3

Rozdział I. Ogólna charakterystyka środków trwałych w prawie bilansowym i podatkowym 5
1.1. Pojęcie i istota środków trwałych 6
1.1.1. Ujęcie bilansowe 8
1.1.2. Ujęcie podatkowe 9
1.2. Środki trwałe kontrolowane przez jednostkę w prawie bilansowych i ich konsekwencje w prawie podatkowym 10
1.3. Zasady wyceny środków trwałych w prawie bilansowym i podatkowym 14

Rozdział II. Ogólna charakterystyka dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych w ujęciu bilansowym i podatkowym 23
2.1. Pojęcie i istota amortyzacji 23
2.2. Funkcje amortyzacji 25
2.3. Podstawa dokonywania odpisów amortyzacyjnych 26
2.4. Terminy dokonywania odpisów amortyzacyjnych 29
2.5. Rodzaje stawek amortyzacyjnych 31
2.5.1. Stawka podstawowa 31
2.5.2. Stawki podwyższone 32
2.5.3. Stawki obniżone 33
2.5.4. Stawki indywidualne 34

Rozdział III. Metody dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i ich ewidencja w ujęciu prawa podatkowego i bilansowego 39
3.1. Metody i zasady amortyzacji środków trwałych według prawa bilansowego 39
3.1.1. Metoda liniowa 42
3.1.2. Metoda degresywna 43
3.1.3. Metoda progresywna 44
3.1.4. Metoda naturalna 44
3.1.5. Metoda jednorazowych i zbiorczych odpisów amortyzacyjnych 46
3.2. Metody i zasady amortyzacji środków trwałych według prawa podatkowego 46
3.2.1. Metoda liniowa 47
3.2.2. Metoda degresywno-liniowa 51
3.2.3. Metoda jednorazowych i zbiorczych odpisów amortyzacyjnych 51
3.2.4. Metoda indywidualnych stawek podatkowych 53
3.3. Ewidencje i dokumentacja odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych 54

Zakończenie 58
Bibliografia 62
Spis rysunków i tabel 64
Załączniki 65

Zarządzanie budżetem gminy Mińsk Mazowiecki

Streszczenie pracy dyplomowej „Zarządzanie budżetem Gminy Mińsk Mazowiecki” 2
Wstęp 3

Rozdział I. Organizacja finansów publicznych 5
1.1. Charakterystyka jednostek samorządu terytorialnego 5
1.1.1. Pojęcie samorządu terytorialnego 5
1.1.2. Zadania i kompetencje jednostek samorządu terytorialnego 9
1.2. Charakterystyka finansów samorządu terytorialnego 16
1.2.1. Pojęcie i funkcje finansów publicznych 16
1.2.2. Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego 20

Rozdział II. Rola budżetu w procesie rozwoju gminy 24
2.1. Pojęcie budżetu 24
2.2. Rodzaje budżetów 29
2.3. Nowoczesne formy budżetowania. Budżet zadaniowy 31
2.4. Tworzenie budżetu 36

Rozdział III. Analiza budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki 46
4.1. Dynamika, struktura i analiza dochodów 46
4.1.1. Dochody własne budżetu 49
4.1.2. Udziały w podatkach z budżetu państwa 50
4.1.3. Subwencje i dotacje 53
4.2. Dynamika, struktura i analiza wydatków 56
4.2.1. Wydatki bieżące 59
4.2.2. Wydatki inwestycyjne 60
4.3. Wynik finansowy 63
4.4. Stan zobowiązań kredytowych i pożyczkowych 66

Zakończenie 69
Bibliografia 71
Spis rysunków, tabel i wykresów 76