Prace dyplomowe z dziedziny: Rachunkowość

prace dyplomowe z rachunkowości

Analiza kosztów przedsiębiorstwa XXX S.A.

Wstęp 3
Rozdział I. Istota i klasyfikacja kosztów 5
1. Pojęcie kosztów 5
2. Klasyfikacja kosztów 8
3. Podstawowe układy kosztów 14
4. Rozliczenia międzyokresowe kosztów 19
5. Koszty, a wynik finansowy 24
Rozdział II. Istota analizy finansowej 27
1. Miejsce analizy finansowej w warunkach gospodarki rynkowej 27
2. Przedmiot analizy finansowej w przedsiębiorstwie 34
3. Metody analizy finansowej 42
3.1. Metody ogólne 42
3.2. Systematyka metod szczegółowych 43
3.3. Metody porównań 44
3.4. Metody deterministyczne 45
3.5. Metody stochastyczne 45
Rozdział III. Charakterystyka przedsiębiorstwa XXX S.A. 47
1. Historia przedsiębiorstwa XXX S.A. 47
2. Zakres i specyfika działalności 47
3. Organizacja rachunkowości 55
4. Sposób ujęcia kosztów 58
5. Sposób kalkulacji kosztów 61
Rozdział IV. Analiza kosztów w XXX S.A. w latach 2013 – 2015 64
1. Analiza wskaźnikowa 64
2. Analiza pionowa 69
3. Analiza pozioma 73
4. Wpływ kosztów na wynik finansowy 75
Zakończenie 78
Bibliografia 79
Spis tabel 81
Spis rysunków 82
Spis wykresów 83

Amortyzacja środków trwałych w prawie bilansowym i podatkowym

Wstęp 3
Rozdział I. Pojęcie środków trwałych w prawie bilansowym i podatkowym 4
1. Definicje środka trwałego 4
1.1. Prawo bilansowe 4
1.2. Prawo podatkowe 6
2. Środki trwałe kontrolowane przez jednostkę w prawie bilansowych i ich konsekwencje w prawie podatkowym 7
3. Pomiar środków trwałych w prawie bilansowym i podatkowym 15
4. Środki trwałe w budowie 20
Rozdział II. Amortyzacja środków trwałych w prawie bilansowym i podatkowym 25
1. Wartość początkowa środka trwałego a odpisy amortyzacyjne 25
2. Amortyzacja 30
2.1. Prawo bilansowe 30
2.2. Prawo podatkowe 34
3. Aktualizacja wyceny środków trwałych i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości 38
4. Skutki podatkowe wniesienia aportu 43
Rozdział III. Ewidencja środków trwałych dla celów prawa bilansowego i podatkowego w przedsiębiorstwie w PKM Duda S.A. 45
1. Charakterystyka przedsiębiorstwa 45
2. Ewidencja środków trwałych 51
3. Zasady amortyzacji środków trwałych 57
3.1. Prawo bilansowe 57
3.2. Prawo podatkowe 58
4. Wnioski 61
Zakończenie 66
Bibliografia 67
Spis tabel i rysunków 69

Amortyzacja podatkowa i bilansowa na przykładzie przedsiębiorstwa Sokołów S.A.

Wstęp 3
Rozdział I. Amortyzacja bilansowa i podatkowa w świetle literatury 6
1.1. Definicje środka trwałego 6
1.1.1. Prawo bilansowe 6
1.1.2. Prawo podatkowe 8
1.2. Amortyzacja środków trwałych 9
1.2.1. Prawo bilansowe 9
1.2.2. Prawo podatkowe 13
1.3. Ewidencja amortyzacji środków trwałych 17
1.4. Różnice w klasyfikacji, ewidencji i amortyzacji środków trwałych wynikające z prawa bilansowego i podatkowego 20
Rozdział II. Charakterystyka Zakładów Przetwórstwa Mięsnego Sokołów S.A. 27
2.1. Aspekt własnościowy 27
2.2. Aspekt organizacyjny 31
2.3. Aspekt produkcyjny 33
2.4. Aspekt finansowy 36
2.5. Zasady gospodarowania środkami trwałymi 40
Rozdział III. Ewidencja środków trwałych i ich amortyzacji dla celów prawa bilansowego i podatkowego w Zakładach Przetwórstwa Mięsnego Sokołów S.A. 47
4.1. Klasyfikacja i stan środków trwałych 47
4.2. Ewidencja środków trwałych 51
4.2.1. Prawo bilansowe 52
4.2.2. Prawo podatkowe 60
4.3. Zasady amortyzacji środków trwałych 63
4.3.1. Prawo bilansowe 63
4.3.2. Prawo podatkowe 63
4.4. Metodyka ewidencji różnic w klasyfikacji i amortyzacji środków trwałych wynikających z prawa bilansowego i podatkowego 64
Rozdział IV. Analiza i ocena metody ewidencji środków trwałych oraz amortyzacji w Zakładach Przetwórstwa Mięsnego Sokołów S.A. 67
4.1. Analiza strukturalna w procesie zarządzania środkami trwałymi w przedsiębiorstwie 67
4.2. Model zarządzania środkami trwałymi 71
4.3. Dostosowanie przedsiębiorstwa do otoczenia 77
Podsumowanie 83
Bibliografia 84
Spis tabel 87
Spis rysunków 88

Wynagrodzenia – obligatoryjne, dowolne i egzekucyjne potrącenia od wynagrodzeń

Wstęp 3
Rozdział I. Składniki wynagrodzenia o pracę 5
1. Płaca zasadnicza 5
2. Dodatki i potrącenia obligatoryjne 7
3. Dodatki i potrącenia dowolne 9
4. Dodatki i potrącenia egzekucyjne 12
5. Świadczenia pozapłacowe 16
Rozdział II. Ewidencja rozrachunków z pracownikami 18
1. Ewidencja wynagrodzenia za pracę 18
2. Ewidencja dodatków i potrąceń z wynagrodzenia 20
2.1. Dodatki i potrącenia obligatoryjne 20
2.2. Dodatki i potrącenia dowolne i egzekucyjne 21
2.3. Pozostałe rozrachunki z pracownikami 22
Zakończenie 24
Bibliografia 25
Spis rysunków 26

Wymogi formalnoprawne w zakresie ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych dla celów podatkowych

Wstęp

Rozdział I. Identyfikacja małych i średnich przedsiębiorstw
1. Definicje małej i średniej przedsiębiorczości
1.1. Cechy jakościowe
1.2. Klasyfikacja ilościowa
2. Kryteria wyodrębniania małego i średniego przedsiębiorstwa w Polsce w okresie transformacji
3. Przepisy regulujące działalność małych i średnich przedsiębiorstw w wybranych krajach Unii Europejskiej
3.1. Austria
3.2. Francja
3.3. Niemcy
4. Znaczenie sektora małych i średnich przedsiębiorstw dla gospodarki narodowej

Rozdział II. Formy organizacyjne i opodatkowanie MSP w Polsce
1. Zasady podejmowania działalności gospodarczej w Polsce
2. System podatkowy wobec MSP
2.1. Pojęcie i funkcje podatków
2.2. Klasyfikacja podatków ze względu na przedmiot opodatkowania
2.2.1. Opodatkowanie dochodu
2.2.2. Opodatkowanie majątku
2.2.3. Opodatkowanie obrotu
3. Przedsiębiorca opodatkowany
3.1. Wobec VAT
3.2. Wobec podatku dochodowego
3.3. Wobec opodatkowania wynagrodzeń

Rozdział III. Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w MSP – wymogi formalno- prawne a praktyka
1. Wpływ wyboru formy organizacyjnej oraz opodatkowania na ewidencje i koszt prowadzenia małego przedsiębiorstwa
2. Ocena własnych szans i kompetencji małego przedsiębiorcy oraz ryzyka popełnienia błędu w kontekście wyboru formy opodatkowania
3. Zakres wyboru w obrębie podatku dochodowego (podatek dochodowy i towarzyszące mu ewidencje)
3.1. Podatek dochodowy od osób fizycznych
3.2. Podatek dochodowy od osób prawnych
4. Podatek VAT – zakres wyboru i ewidencje
5. Inne podatki i ewidencje

Rozdział IV. Wybór formy opodatkowania na wysokość obciążenia podatkowego małego przedsiębiorstwa na przykładzie firmy „X”
1. Charakterystyka firmy
2. Rodzaje elementów mających wpływ na formy opodatkowania
3. Opodatkowanie w formie karty podatkowej
4. Opodatkowanie w formie ryczałtu ewidencjonowanego
5. Opodatkowanie na zasadach ogólnych

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków

Wpływ polityki amortyzacyjnej na wynik finansowy

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I CHARAKTERYSTYKA AKTYWÓW TRWAŁYCH PODLEGAJĄCYCH AMORTYZACJI 5
1.1. POJĘCIE I RODZAJE ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH 5
1.2. WYCENA ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH. 10
1.3 FIZYCZNE I EKONOMICZNE ZUŻYCIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH 16
1.4. PRZEDMIOT AMORTYZACJI WEDŁUG PRAWA BILANSOWEGO ORAZ PRAWA PODATKOWEGO 19
ROZDZIAŁ II AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH 26
2.1. ISTOTA, FUNKCJE I ZASADY AMORTYZACJI 26
2.2. AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH WEDŁUG PRAWA BILANSOWEGO 29
2.3. AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH WEDŁUG PRAWA PODATKOWEGO 32
ROZDZIAŁ III ZASADY I METODY POLITYKI AMORTYZACYJNEJ 37
3.1. POJĘCIE ORAZ CELE POLITYKI AMORTYZACYJNEJ 37
3.2. OCENA NORM AMORTYZACYJNYCH 40
3.3. WPŁYW AMORTYZACJI NA WYNIK FINANSOWY PRZEDSIĘBIORSTWA 46
ROZDZIAŁ IV CHARAKTERYSTYKA POTENCJAŁU MAJĄTKU W PROCESIE PRODUKCYJNYM SPÓŁKI XXX S.A. 55
4.1. STRUKTURA MAJĄTKU TRWAŁEGO I ŹRÓDŁA JEGO POCHODZENIA 55
4.2. GOSPODARKA ŚRODKAMI TRWAŁYMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE 58
4.3. ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ SPÓŁKI XXX S.A. 62
4.4. ŚRODKI TRWAŁE PODLEGAJĄCE AMORTYZACJI W XXX S.A. 64
4.4.1 Wartości niematerialne i prawne podlegające amortyzacji w spółce XXX S.A. 79
4.5. WPŁYW METOD AMORTYZACYJNYCH NA KSZTAŁTOWANIE WYNIKU FINANSOWEGO 83
ZAKOŃCZENIE 87
BIBLIOGRAFIA 89
AKTY PRAWNE 91
SPIS TABEL 92

Wpływ rentowności na wartość rynkową przedsiębiorstwa

Wstęp 2
Rozdział I. Pojęcie i determinanty wartości rynkowej przedsiębiorstwa 4
1.1 Pojęcie wartości rynkowej przedsiębiorstwa 4
1.2 Czynniki wpływające na wartość rynkową przedsiębiorstwa 10
1.3 Istota, cel i zadania analizy wartości rynkowej w przedsiębiorstwie 12
Rozdział II. Przegląd metod pomiaru rentowności przedsiębiorstw 24
2.1. Finansowe efekty działalności przedsiębiorstwa i elementy je kształtujące 24
2.2. Pomiar rentowności w wielkościach bezwzględnych 36
2.3. Analiza wyniku finansowego w wielkościach względnych 41
2.3.1. Wskaźniki rentowności obrotu 42
2.3.2. Wskaźniki rentowności majątku 46
2.3.3. Wskaźniki rentowności kapitału własnego 49
2.4. Analiza piramidalna rentowności przedsiębiorstwa 53
Rozdział III. Analiza rentowności jako podstawa do oceny wartości firmy na przykładzie przedsiębiorstwa Kęty S.A. 56
3.1. Istota i znaczenie analizy rentowności dla prawidłowego funkcjonowania spółki 56
3.2. Analiza rentowności sprzedaży, majątku i kapitału własnego spółki Kęty S.A. 61
3.3. Ocena wskaźników rynku kapitałowego spółki Kęty S.A. 66
Zakończenie 75
Bibliografia 77
Spis rysunków i wykresów 80

Tytuły zawodowe w rachunkowości

Wstęp
Rozdział 1. Pojęcie i zakres ksiąg rachunkowych
1.1. Pojęcie rachunkowości i ksiąg rachunkowych
1.2. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych
1.3. Badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych
Rozdział 2. Biegły rewident
2.1. Zdobycie uprawnień
2.2. Przedmiot badania
2.3. Raport i opinia
2.4. Odpowiedzialność biegłego rewidenta
Rozdział 3. Doradca podatkowy oraz księgowy z certyfikatem
3.1. Wpis na listę doradców podatkowych
3.2. Odpowiedzialność
3.2. Księgowy z certyfikatem
3.2.1. Warunki uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
3.2.2. Odpowiedzialność
Rozdział 4. Księgowy i audytor wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych
4.1. Obowiązki księgowego w jednostkach sektora finansów publicznych
4.2. Uzyskanie uprawnień audytora
4.3. Zadania audytora
Rozdział 5. Analiza porównawcza
5.1. Warunki dostępu do zawodu
5.2. Analiza zakresu uprawnień
5.3. Analiza liczby osób uprawiających zawód
Zakończenie
Bibliografia

Rezerwy na świadczenia emerytalne

Wstęp

Rozdział 1
REZERWY W RACHUNKOWOŚCI
1.1.Pojęcie i istota rezerw
1.2.Przesłanki tworzenia rezerw
1.3.Księgowe ujęcie rezerw
1.4.Rodzaje rezerw
1.5.Uregulowania dotyczące rezerw w polskim prawie bilansowym

Rozdział 2
REZERWY W ŚWIETLE MIĘDZYNARODOWEGO STANDARDU
RACHUNKOWOŚCI 37
2.1.Zasada ujmowania rezerw
2.2.Wycena rezerw
2.3.Wykorzystanie rezerw
2.4.Ujmowanie informacji na temat rezerw
2.5.Rozbieżności i podobieństwa między MSR 37 a ustawą o rachunkowości

Rozdział 3
REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE
3.1.Rezerwy wg MSR nr 19 „Świadczenia pracownicze”
3.2.Metody wyceny i ustalanie rezerw na świadczenia emerytalne
3.3.Świadczenia emerytalne w polskim prawie bilansowym, księgach rachunkowych, sprawozdaniach finansowych

Zakończenie

Bibliografia

Rachunek kosztów ABC

Wstęp 2
I. Podstawowe pojęcia związane z kosztami 4
1.1. Pojęcie i klasyfikacja kosztów 4
1.2. Źródła informacji o kosztach 9
1.3. Czynniki kształtujące koszty 14
1.4. Kalkulacja kosztów 17
1.5. Metody kalkulacji 19
II. Rachunek kosztów działań (Activity Based Costing – ABC) 24
2.1. Zasady kalkulacji kosztów metodą ABC 24
2.2. Model rachunku ABC 26
2.3. Nośniki kosztów w rachunku ABC 30
2.4. Zasobowy aspekt rachunku ABC 33
2.5. Wykorzystanie rachunku ABC do zarządzania efektywnością zasobów i procesów oraz rentownością produktów i klientów (ABM) 41
III. Rachunek kosztów ABC na przykładzie Poradni Stomatologicznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym 44
3.1. Metodologia badań empirycznych 44
3.2. Określenie kosztów działań 47
3.3. Rachunek kosztów metodą ABC 53
3.4. Ocena możliwości redukcji kosztów świadczonych usług 56
3.5. Warunki zastosowania rachunku kosztów ABC w Przychodni Stomatologicznej 57
Zakończenie 61
Bibliografia 62
Spis tabel 65
Spis rysunków 66