Prace dyplomowe z kierunku: Rachunkowość

prace dyplomowe z rachunkowości

Wykorzystanie analizy kosztów w procesie zarządzania przedsiębiorstwem na przykładzie firmy X

Wstęp 3

Rozdział I. Istota i klasyfikacja kosztów 5
1.1. Pojęcie kosztów 5
1.2. Klasyfikacja kosztów 9
1.3. Podstawowe układy kosztów 14
1.3.1. Koszty w układzie rodzajowym 15
1.3.2. Koszty w układzie kalkulacyjnym 19
1.4. Rachunek kosztów 21

Rozdział II. Analiza kosztów 25
2.1. Pojęcie i zadania analizy kosztów 25
2.2. Analiza kosztów bezpośrednich – zmiennych 30
2.3. Analiza kosztów pośrednich – stałych 34
2.4. Analiza kosztów ogólnych i jednostkowych 38

Rozdział III. Analiza rentowności 44
3.1. Istota i znaczenie analizy rentowności 44
3.2. Analiza rentowności sprzedaży i majątku 47
3.3. Analiza rentowności kapitału własnego 53
3.4. Analiza progu rentowności 57

Rozdział IV. Analiza kosztów Grupy X 66
4.1. Zakres i specyfika działalności Grupy X 66
4.2. Organizacja rachunkowości 69
4.3. Analiza kosztów i rentowności Grupy X 74
4.3.1. Analiza kosztów 74
4.3.2. Analiza rentowności 78
4.3.3. Analiza progu rentowności 82
4.4. Wpływ kosztów w procesie zarządzania na wynik finansowy 84

Zakończenie 86
Bibliografia 88
Spis rysunków 91
Spis tabel 92
Spis wykresów 93

Środki trwałe w polityce bilansowej przedsiębiorstwa

Wstęp

Rozdział I.
Polityka bilansowa
1.1. Istota, rodzaje i cele polityki bilansowej
1.2. Instrumenty polityki bilansowej

Rozdział II.
Istota środków trwałych w MSR i ustawie o rachunkowości
2.1. Pojęcie i klasyfikacja środków trwałych
2.2. Wartość początkowa środków trwałych

Rozdział III.
Zużycie i wycena środków trwałych w MSR i ustawie o rachunkowości
3.1 Amortyzacja środków trwałych
3.1.1. Metoda liniowa
3.1.2. Metoda degresywna
3.1.3. Metoda naturalna
3.2 Ewidencja i wycena bilansowa środków trwałych

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

Sprawozdawczość finansowa towarzystw ubezpieczeniowych na przykładzie Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.

Wstęp 3

Rozdział I. PODSTAWY PRAWNE UBEZPIECZEŃ 4
1.1. Istota działalności ubezpieczeniowej i formy prawne 4
1.2. Źródła prawa ubezpieczeń gospodarczych, pośrednictwo ubezpieczeniowe 10
1.3. Zasady podejmowania działalności ubezpieczeniowej przez zagraniczne zakłady ubezpieczeń 15
1.4. Umowa ubezpieczenia 19

Rozdział II. FUNKCJE I ZASADY DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ 24
2.1. Funkcje finansowe ubezpieczeń gospodarczych 24
2.2. Zasady ustalania składek ubezpieczeniowych i struktura składki 27
2.3. Kalkulacja składki czystej w ubezpieczeniach krótkoterminowych 32
2.4. Zasady ustalania świadczeń 35

Rozdział III. SPECYFIKA PRZEDSIĘBIORSTWA UBEZPIECZENIOWEGO 38
3.1. Ochrona ubezpieczeniowa i działalność prewencyjna 40
3.2. Działalność finansowa zakładów ubezpieczeń 44
3.3. Cykl produkcyjny 46
3.4. Organizacja przedsiębiorstw ubezpieczeniowych na przykładzie TU Europa SA 48

Rozdział IV. ELEMENTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 59
4.1. Majątek przedsiębiorstwa 59
4.2. Źródła finansowania majątku 63
4.3. Przychody i koszty przedsiębiorstwa 66
4.4. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe w gospodarce finansowej 80

Zakończenie 85
Bibliografia 87
Spis tabel i rysunków 92

Rola informacyjna rachunku przepływów pieniężnych

Wstęp 2

Rozdział I. Rola pieniądza w działalności przedsiębiorstwa 4
1.1. Pieniądz w obrocie gospodarczym 4
1.2. Płynność finansowa przedsiębiorstwa 10
1.3. Informacje sprawozdawcze o zdolności płatniczej przedsiębiorstwa 16

Rozdział II. Charakterystyka rachunku przepływów pieniężnych 20
2.1. Rodzaje działalności w przedsiębiorstwie 20
2.2. Wersje sporządzenia rachunków z przepływów pieniężnych 28
2.3. Podstawowe mierniki oceny płynności finansowej przedsiębiorstwa 32

Rozdział III. Ocena gospodarowania środkami pieniężnymi Vistula & Wólczanka S.A. 40
3.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa 40
3.2. Analiza płynności finansowej w latach 2004-2006 48
3.3. Ocena płynności finansowej 56

Zakończenie 58
Literatura 60
Spis tabel i rysunków 62

Rola audytora w badaniu wiarygodności sprawozdania finansowego na przykładzie spółki Żywiec S. A.

Wstęp 3

Rozdział I. Sprawozdania finansowe jako źródło informacji o przedsiębiorstwie i postawa podejmowania decyzji 6
1.1. Sprawozdanie finansowe jako podstawa podejmowania decyzji 6
1.2. Potrzeba, cel i użytkownicy sprawozdania finansowego 11
1.3. Składniki sprawozdania finansowego jednostki 14
1.3.1. Bilans 15
1.3.2. Rachunek zysków i strat 17
1.3.3. Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych 20
1.3.4. Informacja dodatkowa 23
1.3.5. Sprawozdanie z działalności jednostki 25
1.3.6. Zestawienie zmian w kapitale własnym 25

Rozdział II. Rola i znaczenie biegłego rewidenta 28
2.1. Podstawy prawne działania biegłego rewidenta i wymagania kwalifikacyjne 28
2.2. Początki zawodu biegłego rewidenta 30
2.3. Organizacja zawodu i samorząd biegłych rewidentów 31
2.3.1. Krajowa Izba Biegłych Rewidentów i jej zadania 31
2.3.2. Organy Krajowej Izby Biegłych Rewidentów 33
2.4. Przedmiot i przebieg badania sprawozdania finansowego 36
2.5. Dokumentacja z badania sprawozdań finansowych 38
2.5.1. Opinia 39
2.5.2. Raport 40
2.5.3. Sprawozdanie dla zarządu 42
2.6. Metody, procedury i techniki etyki zawodowej 43
2.7 Podstawowe zasady etyki zawodowej 44
2.7.1. Niezależność 44
2.7.2. Odpowiedzialność 47
2.7.3. Pozostałe zasady etyki zawodowej 47
2.8. Polski kodeks etyki zawodowej biegłych rewidentów 49

Rozdział III. Charakterystyka badanej Spółki Żywiec S. A. 50
3.1. Geneza powstania przedsiębiorstwa 50
3.2. Przedmiot działania 52
3.3. Stosowane technologie 55
3.4. Charakterystyka zatrudnienia w przedsiębiorstwie 57

Rozdział IV. Badanie ze sprawozdania finansowego na przykładzie Spółki Żywiec S. A. 71
4.1. Badanie struktury i dynamiki aktywów bilansu Grupy Kapitałowej Żywiec S. A. 72
4.2. Badanie struktury i dynamiki pasywów bilansu Grupy Kapitałowej Żywiec S. A. 77
4.3. Badanie wartości zysków przedsiębiorstwa oraz wyniku finansowego Spółki Żywiec 82
4.4. Badanie wskaźników 87

Załączniki 94
Zakończenie 95
Bibliografia 97
Spis rysunków tabel i wykresów 100

Rola amortyzacji w działalności przedsiębiorstwa

trzy najważniejsze rozdziały pracy dyplomowej

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ II. AMORTYZACJA JAKO KOSZTY DZIAŁALNOŚCI 3
1. Amortyzacja jako koszt 3
2. Amortyzacja jako koszt działalności przedsiębiorstwa w I kwartale 2006 roku 10

ROZDZIAŁ III. AMORTYZACJA A PODATKI 23
3.1. Podatkowy efekt amortyzacji 23
3.2. Amortyzacja na tle podatkowych rozwiązań systemowych 26

ROZDZIAŁ IV. AMORTYZACJA JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA INWESTYCJI 42
4.1. Znaczenie amortyzacji i kapitału amortyzacyjnego w finansowaniu inwestycji rzeczowych przedsiębiorstw w świetle badań ankietowych 42
4.2. Wartość kapitału amortyzacyjnego a wartość inwestycji rzeczowych przedsiębiorstw 50

WNIOSKI 58

Rezerwy na zobowiązania w księgach rachunkowych

Wstęp 3

Rozdział I. Charakterystyka rezerw 7
1. Ryzyko w działalności gospodarczej 7
2. Źródła tworzenia i ewidencja rezerw 14
3. Rodzaje rezerw 20

Rozdział II. Podstawowe cechy rezerw na zobowiązania 28
1. Przesłanki tworzenia rezerw 28
2. Sposoby szacowania rezerw 32
3. Klasyfikacja rezerw na zobowiązania 34

Rozdział III. Praktyka tworzenia rezerw na zobowiązania w przedsiębiorstwie na przykładzie Orange Polska 47
1. Rezerwa na świadczenia pracownicze i podobne oraz rezerwa na odprawy emerytalne 50
2. Rezerwa na odroczony podatek dochodowy 51
3. Inne rezerwy i podsumowanie 52

Wnioski końcowe 54
Bibliografia 58
Spis tabel i rysunków 61

Prezentacja kosztów w rachunku zysków i strat przedsiębiorstwa Opoczno S.A.

Wstęp 2

Rozdział I. Pojecie, klasyfikacja i ewidencja kosztów 4
1. Definicja kosztów 4
2. Kierunki klasyfikacji kosztów 8
3. Wybrane przekroje klasyfikacyjne kosztów 12
3.1. Koszty w układzie rodzajowym 12
3.2. Koszty według typów działalności 14
3.3. Koszty w układzie funkcjonalnym 16
3.4. Koszty w układzie kalkulacyjnym 17
4. Ewidencja kosztów 19

Rozdział II. Znaczenie rachunku zysków i strat w sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa 24
1.Struktura i części składowe sprawozdawczości finansowej według założeń koncepcyjnych 24
2. Wartość poznawcza rachunku zysków i strat 29
3. Uznawanie kosztów 32
4. Metodyka sporządzania rachunku zysków i strat 37

Rozdział III. Ujęcie kosztów w rachunku zysków i strat 42
1. Koszty działalności operacyjnej 47
2. Koszty pozostałej działalności operacyjnej 51
3. Koszty finansowe 53
4. Straty nadzwyczajne i obciążenia wyniku finansowego 56

Rozdział IV. Ustalanie wyniku na sprzedaży z działalności operacyjnej metodą porównawczą i kalkulacyjną 61
1. Ustalenie wyniku na operacji sprzedaży produktów metodą porównawczą 61
2. Ustalenie wyniku na operacji sprzedaży metodą kalkulacyjną 64
3. Ustalanie cen przy uwzględnieniu kosztów cyklu zintegrowanego 65

Rozdział V. Prezentacja kosztów działalności na przykładzie rachunku zysków i strat przedsiębiorstwa Opoczno S.A. 68
1. Charakterystyka przedsiębiorstwa 68
2. Prezentacja wyników w sprawozdawczości finansowej 70
3. Ujecie kosztów działalności w rachunku zysków i strat 74
3.1. Działalność operacyjna i pozostała działalność operacyjna 78
3.2. Działalność finansowa 80
3.3. Efekty zdarzeń nadzwyczajnych i obciążenia wyniku finansowego 81

Załączniki 83
Podsumowanie 85
Bibliografia 86
Spis tabel 88
Spis rysunków 89

Polityka rachunkowości w jednostce budżetowej sektora finansów publicznych na przykładzie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

Wstęp 2

Rozdział I. Rachunkowość jednostki budżetowej 3
1.1. Uwarunkowania prawne działalności jednostek sektora finansów publicznych 3
1.2. Rodzaje jednostek sektora finansów publicznych 7
1.3. Rachunkowość budżetowa 12
1.3.1. Zasady rachunkowości 12
1.3.2. Zasady gospodarki finansowej 13
1.3.3. Obieg i kontrola dokumentów 17
1.3.4. Zakładowy Plan Kont 19
1.4. Sprawozdawczość budżetowa i finansowa 24

Rozdział II. Prezentacja Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze 27
1.1. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zielonej Górze 27
1.2. Cele i zadania statutowe 31

Rozdział III. Polityka rachunkowości w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze 42
3.1. Prawne podstawy funkcjonowania jednostki 42
3.2. Ewidencja kosztów i przychodów 47
3.3. Ustalenie i podział wyniku finansowego jednostki budżetowej 53
3.4. Środki specjalne jednostek budżetowych 55
3.5. Sprawozdawczość finansowa 57

Zakończenie 69
Bibliografia 71
Spis tabel i rysunków 73

Podatek VAT i jego wpływ na gospodarkę finansową w przedsiębiorstwie

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. CHARAKTERYSTYKA PODATKU VAT 4
1.1. Geneza i rozwój podatku VAT 4
1.2. Istota podatku VAT 7
1.3. Przedmiotowy i podmiotowy zakres podatku VAT 14
1.4. Wpływ podatku VAT na budżet państwa 20

ROZDZIAŁ II. OBOWIĄZKI I PRAWA PODATNIKA VAT 27
2.1. Rejestracja podatnika 27
2.2. Wypełnienie dokumentów sprzedaży 29
2.3. Składanie deklaracji 32
2.4. Obniżenie podatku należnego o podatek naliczony jako podstawowa zasada funkcjonowania podatku VAT 36
2.5. Zwrot podatku VAT 43

ROZDZIAŁ III. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEDSIĘBIORSTW 47
3.1. Zadania podatku od towarów i usług 47
3.2. Znaczenie podatku VAT dla państwa i przedsiębiorstwa 51
3.3. Zasady płacenia podatku od towarów i usług w tzw. starych państwach Unii Europejskiej 54

ZAKOŃCZENIE 64
BIBLIOGRAFIA 66
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 69