Prace dyplomowe z kierunku Rachunkowość

prace dyplomowe z rachunkowości

Wpływ przejścia na MSR/MSSF na ocenę sytuacji ekonomiczno- finansowej jednostki

Wstęp 3

Rozdział I. Koncepcja rachunkowości MSR/MSSF 5
1.1. Historia MSR/MSSF 5
1.2. Cele – harmonizacja rachunkowości 18

Rozdział II. Charakterystyka niektórych ważniejszych MSR 26
2.1. Środki trwałe 26
2.2. Zapasy 29
2.3. Różnice kursowe 32
2.4. Instrumenty finansowe 38

Rozdział III. Charakterystyka firmy RAFAKO 42
3.1. Historia i profil działalności 42
3.2. Oferta 47
3.3. Podstawowe wielkości ekonomiczno – finansowe 51
3.3.1. Przychody ze sprzedaży i ich struktura 51
3.3.2. Koszty działalności i ich struktura 57

Rozdział IV. Wpływ MSR na bilans i rachunek zysków i strat RAFAKO w latach 2011-2016 60
4.1. Podstawowe zasady rachunkowości 60
4.2. Różnice pomiędzy polskimi standardami rachunkowości, a międzynarodowymi standardami rachunkowości 72
4.2.1. Lata 2011 – 2012 72
4.2.2. Lata 2013 – 2014 74
4.2.3. Lata 2015 – 2016 77

Załączniki 78
Zakończenie 88
Bibliografia 91
Spis tabel 95
Spis rysunków 96

Środki trwałe w przedsiębiorstwie

Wstęp 3

Rozdział I. Charakterystyka środków trwałych 5
1.1. Definicja środków trwałych 5
1.1.1. Środki trwałe w prawie bilansowym 5
1.1.2. Środki trwałe w prawie podatkowym 6
1.1.3. Różnice i podobieństwa pomiędzy definicjami według prawa bilansowego i podatkowego 7
1.2. Klasyfikacja środków trwałych 13
1.3. Wycena środków trwałych 17
1.4. Amortyzacja środków trwałych 21

Rozdział II. Dokumentacja i ewidencja zmian w stanie środków trwałych 28
2.1. Dokumentacja zmian w stanie środków trwałych 28
2.2. Ewidencja zmian w stanie środków trwałych 30
2.2.1. Ewidencja analityczna i syntetyczna środków trwałych 30
2.2.2. Ewidencja zwiększeń wartości środków trwałych 35
2.2.3. Ewidencja zmniejszenia wartości środków trwałych 41
2.3. Ewidencja środków trwałych na kontach pozabilansowych 46

Rozdział III. Środki trwałe w przedsiębiorstwie X S.A. 48
3.1. Podstawowy przedmiot działalności przedsiębiorstwa 48
3.2. Rzeczowe aktywa trwałe 53
3.3. Wartości niematerialne i prawne 56
3.4. Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 58
3.5. Wycena środków trwałych 59
3.6. Ewidencja środków trwałych 60

Zakończenie 63
Bibliografia 64
Spis tabel 66
Spis schematów 67
Spis rysunków 68
Spis wykresów 69
Streszczenie 70
Załączniki 72

Środki trwałe w porównaniu pomiędzy Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości a Ustawą o rachunkowości

Wstęp

1. Charakterystyka środków trwałych w Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MST 16) i w ustawie o rachunkowości
1.1. Pojęcie i istota .środków trwałych
1.2.Wycenia
1.3.Amortyzacja
1.4. Inwentaryzacja
1.5. Wzrost wartości
1.6. Spadek wartości.

2. Ujęcie środków trwałych w księgach rachunkowych i sprawozdaniach finansowych
2.1. Zasady klasyfikacji środków trwałych
2.2. Prezentacja w sprawozdaniach finansowych środków trwałych
2.3. Dokumentacja środków trwałych
2.4. Ewidencja środków trwałych

3. Porównanie przepisów dotyczących ś.t. w ustawie o rachunkowości a MSSR
1.1. Elementy wspólne
1.2. Elementy rozbieżne
1.3. Elementy nieuregulowane

4. Prezentacja środków trwałych w firmie X
4.1. Charakterystyka
4.2. Ujęcie według ustawy
4.3. Ujęcie według MSSR
4.4. Wpływ różnic na wynik

Zakończenie
Bibliografia

Wstęp

Jednostka gospodarcza formułując własną politykę rachunkowości ma prawo korzystać nie tylko z rozwiązań dopuszczonych normami ustawy o rachunkowości, lecz równocześnie – w przypadku zagadnień nieuregulowanych – z przepisów Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.

Polityka rachunkowości oznacza stosowanie przez zarząd przedsiębiorstwa w sporządzaniu sprawozdań finansowych specyficznych zasad, konwencji, reguł i praktyk dobranych odpowiednio do odwzorowania jego rzeczywistej pozycji finansowej, dochodowej i dokonań. W przypadkach, w których prawo lub standardy przewidują alternatywne zasady, to należy ujawniać zastosowaną politykę polegającą na wyborze pomiędzy przewidzianymi zasadami. Selekcja tych zasad powinna być dokonywana w świetle realizacji celu, jakiemu służą sprawozdania finansowe, przy zachowaniu jakościowych charakterystyk, a w szczególności istotności informacji i jej wiarygodności. Tak więc wybór polityki rachunkowości jest prawem przedsiębiorstwa, jednak aby z niego umiejętnie korzystać należy uświadomić sobie wpływ określonej polityki na wynik tudzież majątkową oraz finansową sytuację.

Niniejsza praca poświęcona jest zagadnieniom klasyfikacji, ewidencji i dokumentacji środków trwałych w świetle ustaleń ustawy o rachunkowości, przepisów podatkowych oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.

Celem pracy jest zrozumienie sprecyzowanie zasad prawidłowości księgowania, ewidencji i amortyzacji środków trwałych w przedsiębiorstwie.

Struktura pracy składa się z czterech rozdziałów, wstępu i zakończenia.

Rozdział pierwszy to wprowadzenie do rozważań. Dokonano tu ogólnej charakterystyki środków trwałych. Przedstawiono definicję środków trwałych oraz omówiono zasadnicze zagadnienia powiązane z tematyka środków trwałych, mianowicie: wycenę, amortyzację, inwentaryzację oraz zmiany wartości bilansowej – „in plus” oraz „in inus”.

Rozdział drugi stanowi ujęcie środków trwałych w księgach rachunkowych i sprawozdaniach finansowych. Wskazano tu także cechy środków trwałych oraz dokonano ich klasyfikacji.

W rozdziale trzecim dokonano analizy porównania przepisów dotyczących środków trwałych w ustawie o rachunkowości i Międzynarodowych Standardach Rachunkowości.

Rozdział czwarty stanowi część empiryczną niniejszej pracy. W rozdziale  dokonano analizy środków trwałych w świetle przepisów ustawy o rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości a także wykazano wpływ wynikłych różnic na jego wynik finansowy.

Praca została napisana w oparciu o dostępną literaturę fachową, raporty artykuły zamieszczone w bogatej literaturze, prasie i w internecie oraz w oparciu o aktualne akty normatywne i prawne. Ponadto w pracy wykorzystano materiały wewnętrzne badanego przedsiębiorstwa.

Rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń i ich ewidencja

Wstęp 3

Rozdział I. Istota i rodzaje rozrachunków z pracownikami z tytułu wynagrodzenia 6
1.1. Pojęcie wynagrodzenia 6
1.2. Podstawy prawne nawiązywania stosunku pracy 6
1.2.1. Układ zbiorowy 7
1.2.2. Regulamin pracy 8
1.3. Zasady zatrudniania pracowników wynikające z aktów normatywnych 9
1.3.1. Stosunek pracy – pojęcie ogólne 9
1.3.2. Podmioty stosunku pracy 10
1.3.3. Powstanie stosunku pracy – umowa o pracę 10
1.3.4. Inne podstawy nawiązywania stosunków pracy 11
1.3.5. Zobowiązania wynikające ze stosunku pracy 11
1.4. Zasady wynagradzania z tytułu zawartego stosunku pracy 13
1.4.1. Ustalenie wynagrodzenia za pracę 14
1.4.2. Sposób regulowania wynagrodzenia za pracę 15
1.4.3. Podstawowe elementy wynagrodzenia 15
1.4.4. Typowe potrącenia z wynagrodzeń 17
1.4.5. Narzuty na wynagrodzenia 19
1.4.6. Inne świadczenia związane z pracą 19
1.4.7. Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego 21
1.4.8. Ochrona wynagrodzeń za pracę 22
1.4.9. Świadczenia związane z niewypłacalnością pracodawcy 23
1.4.10. Urlopy wypoczynkowe 24
1.5. Ochrona pracujących kobiet 24
1.6. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe 28
1.6.1. Pojęcie wypadku przy pracy i choroby zawodowej 28
1.6.2. Odpowiedzialność zakładu pracy za wypadki 29
1.6.3. Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych 29
1.7. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika 29
1.7.1. Wykroczenie przeciwko prawom pracownika 29
1.7.2. Postępowanie w sprawach o wykroczenie przeciwko prawom pracownika 31
1.8. Rozwiązanie stosunku pracy 33
1.9. Świadectwo pracy 33

Rozdział II. Pomiar, dokumentacja i ewidencja rozrachunków z tytułu wynagrodzeń pracowników 35
2.1. Dokumentacja płac 35
2.1.1. Lista płac jako podstawowy dokument w zakresie wynagrodzeń i jej ewidencja księgowa 35
2.1.2. Rodzaje dokumentów ubezpieczeniowych i terminy ich przekazywania do ZUS 36
2.2. Organizacja ewidencji rozrachunków z tytułu wynagrodzeń 42
2.3. Rozrachunki z ZUS i ich ewidencja 45
2.3.1. Zasady naliczania składek na ubezpieczenia społeczne 48
2.3.2. Obowiązek ubezpieczeń społecznych 49
2.3.3. Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 52
2.4. Rozrachunki z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 54

Rozdział III. Inne rozrachunki z pracownikami 56
3.1. Zasady wypłat i zwrotu zaliczek pobranych przez pracownika 56
3.2. Pożyczki z ZFŚS 59
3.3. Odpowiedzialność pracownika wobec pracodawcy 67
3.4. Ewidencja pozostałych rozrachunków z pracownikami 71
3.4.1. Należności dochodzone na drodze sądowej 71
3.4.2. Rozliczenie niedoborów i nadwyżek 71

Zakończenie 76
Bibliografia 78
Spis tabel i rysunków 81
Załączniki 82

Rachunkowość w procesie naliczania podatku dochodowego od osób fizycznych

Wstęp 3

Rozdział I. Miejsce podatku od osób fizycznych w systemie podatkowym w Polsce 4
1. Rodzaje podatków i ich cechy 4
2. Czynniki warunkujące obiektywne rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych 11

Rozdział II. Formy opodatkowania osób fizycznych 19
1. Karta podatkowa 19
2. Ryczałt 22
3. Księga przychodów i rozchodów 24
4. Księgi handlowe 27
5. Pozostałe podatki kosztowe 30

Rozdział III. Regulacje procesu naliczania podatku dochodowego od osób fizycznych 33
1. Regulacje zawarte w prawie podatkowym 33
2. Regulacje zawarte w prawie bilansowym 37
3. Regulacje zawarte w dyrektywach Unii Europejskiej i Międzynarodowych Standardach Rachunkowości 41

Zakończenie 44
Bibliografia 45

Osoby prywatne zamieszkujące na stałe lub przebywające jedynie czasowo na terytorium danego państwa, a także różnego rodzaju organizacje, w tym gospodarcze, prowadzące działalność na obszarze jego jurysdykcji, zmuszone są do ponoszenia pewnych ciężarów, co pozwala na sprawne funkcjonowanie tego państwa[1].

Przy założeniu, że system podatkowy stanowi zbiór podatków powiązanych ze sobą pewną myślą przewodnią, można było wyróżnić w tym okresie nie jeden, lecz dwa systemy podatkowe, a mianowicie system opodatkowania jednostek gospodarki uspołecznionej oraz system opodatkowania jednostek gospodarki nieuspołecznionej i ludności. Na systemy te składały się odrębne podatki obrotowe, dochodowe i majątkowe. Pewną specyfiką odznaczało się jedynie opodatkowanie sektora rolnego (podatek rolny był podatkiem wspólnym dla wszystkich form własności). Odmienne były też założenia polityki podatkowej, na podstawie których konstruowano podatki składające się na odrębne systemy podatkowe[2].

Polski system podatkowy z lat osiemdziesiątych był systemem historycznym, w którym znalazły odzwierciedlenie założenia ustroju socjalistycznego. Jedną z najbardziej charakterystycznych cech tego systemu stanowiło zróżnicowane traktowanie podatników nie tylko ze względu na formę własności, lecz także na źródło przychodów (dochodów). W odniesieniu do dominującego w gospodarce sektora uspołecznionego i pełniącego podrzędną rolę, zarówno z gospodarczego, jak i fiskalnego punktu widzenia, sektora nieuspołecznionego wykształciły się odmienne zasady i formy opodatkowania[3].


[1] M. Poszwa (red.), Rozliczenia podatkowe przedsiębiorcy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, s. 9.

[2] H. Litwińczuk, Prawo podatkowe przedsiębiorców, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003, s. 23.

[3] Ibidem, s. 23.

Rachunkowość w organizacji pozarządowej na przykładzie badanej jednostki

Wstęp 2

Rozdział I. Polityka rachunkowości 4
1.1. Zasady rachunkowości a polityka rachunkowości 4
1.2. Specyfika badanej jednostki 18

Rozdział II. Zakładowy Plan kont w badanej jednostce 25
2.1. Udokumentowanie ksiąg rachunkowych 25
2.2. Plan kont 35
2.3. Dokumentowanie operacji gospodarczych 39

Rozdział III. Sprawozdawczość badanej jednostki 43
3.1. Sprawozdawczość finansowa badanej jednostki 43
3.1.1. Bilans 45
3.1.2. Rachunek wyników oraz rachunek zysków i strat 48
3.1.3. Informacja dodatkowa 50
3.2. Sprawozdawczość merytoryczna 53

Załączniki 57
Zakończenie 65
Bibliografia 67
Spis tabel i rysunków 69

Niniejsza praca ma na celu prezentację zasad prowadzenia rachunkowości organizacji użytku publicznego –  w aspekcie teoretycznym i praktycznym

Praca składa się z trzech rozdziałów, wstępu i zakończenia.

W pierwszej części pracy, nt. Polityka rachunkowości autor omówił specyfikę polityki rachunkowości Fundacji Na Rzecz Zapobiegania Narkomanii „Maraton” w świetle wytycznych prawa bilansowego.

Drugi rozdział pracy, nt. Zakładowy Plan kont w badanej jednostce omawia kwestie dokumentowania działalności gospodarczej Fundacji Na Rzecz Zapobiegania Narkomanii „Maraton” w świetle wytycznych prawa bilansowego.

Trzecia część pracy nt. Sprawozdawczość badanej jednostki autor poświęcił kwestiom sporządzania sprawozdawczości finansowej i merytorycznej przez Fundację Na Rzecz Zapobiegania Narkomanii „Maraton.

Przychodowa i motywacyjna rola wynagrodzeń oraz rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń

Wstęp 2

Rozdział 1 Wynagrodzenie za pracę jako gwarantowane prawo pracownika 4
1.1. Istota wynagrodzenia za pracę 4
1.2. Funkcje wynagrodzenia 10
1.3. Formy wynagrodzenia 13
1.4. Systemy wynagrodzeń 17
1.5. Składniki wynagrodzeń 19
1.6 Inne świadczenia związane z pracą 23
1.6.1 Wynagrodzenie w szczególnych warunkach pracy 23
1.6.2. Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno – rentowe 24
1.6.3. Świadczenie przysługujące w okresie czasowej niezdolności do pracy 26
1.6.4. Finansowanie kosztów podróży służbowych pracowników 26
1.7. Świadczenia z ubezpieczenia społecznego 28
1.8. Świadczenia socjalne 32

Rozdział 2 Wynagrodzenia – ewidencja i rozrachunki z pracownikami 34
2.1. Lista płac – podstawa sporządzania i ujęcie w ewidencji księgowej systemu rachunkowości 34
2.1.1. Lista płac jako podstawowy dokument w zakresie naliczania i wypłaty wynagrodzeń 34
2.1.2. Ewidencja księgowa listy płac 38
2.2. Potrącenia obowiązkowe 43
2.2.1. Naliczanie składek na ubezpieczenie społeczne oraz ich ewidencja 43
2.2.2. Naliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych – metoda naliczania oraz rozrachunki z tytułu podatku z urzędem skarbowym 45
2.3. Rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń 46
2.3.1. Ujęcie ewidencyjne w systemie rachunkowości firmy 46
2.3.2. Sposoby regulowania zobowiązań z tytułu wynagrodzeń 48

Rozdział 3. Analiza motywacyjnej roli wynagrodzeń w firmie Olimp Sp. z o.o. 50
3.1. Ogólna charakterystyka działalności firmie Olimp Sp. z o.o. 50
3.1.1. Rodzaj działalności oraz miejsce i rola firmy w gospodarce narodowej 53
3.1.2. Organizacja i struktura zatrudnienia w firmie Olimp Sp. z o.o. 56
3.2. Systemy wynagrodzeń w firmie Olimp Sp. z o.o. 60
3.3. Monitoring poziomu wynagrodzeń 62
3.3. Ewidencja wynagrodzeń jako element kosztów prowadzonej działalności 67

Załączniki 72
Zakończenie 78
Spis rysunków 82
Spis tabel 83
Bibliografia 84

Problemy harmonizacji sprawozdawczości finansowej w UE

Wstęp 2

Rozdział I. Polskie i międzynarodowe regulacje rachunkowości 4
1.1. Polskie prawo bilansowe 4
1.2. Dyrektywy europejskie 8
1.3. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 10
1.4. Krajowe Standardy Rachunkowości 14
1.5. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w porządku prawnym Unii Europejskiej 17

Rozdział II. Tworzenie ram konceptualnych dla sprawozdawczości finansowej 19
1.1. Pojęcie i geneza standaryzacji rachunkowości 19
1.2. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF): ramy instytucjonalne i organizacyjne 22
1.3. Amerykańskie Standardy Rachunkowości (US GAAP): ramy instytucjonalne i organizacyjne 24
1.4. Założenia koncepcyjne sporządzania sprawozdań finansowych według MSSF i US GAAP 28
1.4.1. Zakres przedmiotowy i cele rachunkowości 28
1.4.2. Użytkownicy informacji i ich potrzeby informacyjne 30
1.4.3. Cechy jakościowe informacji finansowej 31
1.4.4. Składniki sprawozdania finansowego podmiotu gospodarczego 31
1.5. Założenia koncepcyjne MSSF a polskie prawo bilansowe 32

Rozdział III. Problematyka harmonizacji sprawozdawczości finansowej w UE w świetle MSR 16 34
1.1. Rzeczowe aktywa trwałe, nieruchomości inwestycyjne oraz aktywa niematerialne 34
1.2. Ujęcie początkowe środka trwałego 35
1.3. Późniejsze nakłady na środek trwały 37
1.4. Wycena po początkowym ujęciu 38
1.5. Amortyzacja składników rzeczowego majątku trwałego 40
1.6. Case study 41

Zakończenie 46
Bibliografia 48
Spis tabel i rysunków 50

Płynność finansowa jako wyznacznik kondycji finansowej przedsiębiorstwa

Wstęp 2

Rozdział I. Źródła analizy finansowej 4
1.1 Bilans jako podstawowe źródło sprawozdawczości finansowej 9
1.2 Ocena przydatności rachunków zysków i strat w analizie wyników finansowych firm 13
1.3 Sprawozdawczość z przepływów środków pieniężnych a ich znaczenie w analizie finansowej przedsiębiorstwa 20
1.4 Pojęcie płynności finansowej i jej determinanty 25

Rozdział II. Metody oceny płynności finansowej 31
2.1 Statyczne metody oceny płynności finansowej 31
2.1.1 Istota analizy wskaźnikowej i wskaźników płynności 31
2.1.2 Wskaźniki płynności w badaniu długookresowej płynności finansowej przedsiębiorstwa 35
2.1.3 Metody analizy płynności krótkookresowej 37
2.2 Dynamiczne metody oceny płynności finansowej 41
2.2.1 Wykorzystanie informacji o przepływach pieniężnych do oceny płynności finansowej firmy za pomocą wskaźników dynamicznych 45
2.3 Dodatkowe metody pomiaru płynności finansowej 52

Rozdział III. Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa przez pryzmat płynności finansowej na przykładzie WILBO S.A. 57
3.1 Charakterystyka badanej firmy 57
3.2 Ocena płynności finansowej z wykorzystaniem metod statycznych 60
3.3 Ocena płynności finansowej z wykorzystaniem metod dynamicznych 66

Zakończenie 76
Bibliografia 78
Spis rysunków, tabel i wykresów 81
Załączniki 82

Obligacje w rachunkowości

Wstęp 2

Rozdział I. Podstawowe instrumenty finansowe 4
1.1. Ogólna charakterystyka rynków finansowych 4
1.1.1. Rynek pieniężny 9
1.1.2. Rynek instrumentów pochodnych 13
1.1.3. Rynek kapitałowy 16
1.2. Towary rynku kapitałowego 17
1.3. Instrumenty dłużne (różne odmiany) 21

Rozdział II. Charakterystyka obligacji 25
2.1. Normy prawne obligacji 25
2.2. Rodzaje obligacji 27
2.2.1. Ze względu na rodzaj emitenta 27
2.2.2. Ze względu na miejsce emisji 30
2.2.3. Ze względu na termin (okres) wykupu 31
2.2.4. Ze względu na tryb wypłaty odsetek 33
2.2.5. Inne rodzaje obligacji 35
2.3. Podstawowe cechy i funkcje obligacji 38

Rozdział III. Zasady wyceny i ewidencja obligacji 41
3.1. Rynek pierwotny 41
3.2. Rynek wtórny 45
3.3. Wycena na dzień bilansowy 51
3.3.1. Skorygowana cena nabycia 51
3.3.2. Wartość godziwa 60

Zakończenie 64
Bibliografia 67
Spis rysunków, schematów i tabel 71