Prace dyplomowe z kierunku: Rachunkowość

prace dyplomowe z rachunkowości

Determinanty kosztów pracy w firmie

Wstęp 2
Rozdział I. Istota kosztów przedsiębiorstwa 4
1. Pojęcie i klasyfikacja kosztów 4
2. Podstawowe warianty ewidencyjne rachunku kosztów 10
3. Analiza kosztów 14
4. Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem 19
Rozdział II. Charakterystyka kosztów pracy 26
1. Identyfikacja kosztów pracy 26
2. Koszty pracy według, jednostki stanowiska oraz województw 29
3. Koszty pracy w przemyśle 36
4. Regulacje prawne dotyczące kosztów pracy 40
Rozdział III. Dokumentacja i ewidencja kosztów pracy 51
1. Zasady ewidencji pracy i wynagrodzenia za pracę 51
2. Ewidencja płac i rozrachunków z pracownikami 55
3. Ewidencja rozrachunków z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych 59
4. Dokumentacja kosztów pracy 67
Rozdział IV. Minimalizowanie kosztów pracy 72
1. Controlling 72
2. Wartościowanie pracy 76
3. Outsourcing kosztów pracowniczych 81
4. Optymalizacja świadczeń kadry menedżerskiej 88
Zakończenie 94
Bibliografia 96
Spis tabel i rysunków 98

Prawa i obowiązki korzystającego z leasingu

Wstęp 3
Rozdział I. Charakterystyka leasingu 5
1. Geneza powstania leasingu 5
1.1. Leasing w USA 7
1.2. Leasing Wielkiej Brytanii 8
1.3 Leasing w Niemczech 9
1.4. Leasing w Polsce 10
2. Pojęcie i istota leasingu 11
3. Ekonomiczne przesłanki zastosowania leasingu 15
Rozdział II. Prawa przysługujące korzystającemu z leasingu 19
1.Podstawowe uprawnienia korzystającego 19
2.Prawo związane z rękojmią i gwarancją 25
3 Uprawnienie nabycia przedmiotu leasingu – opcja własności 28
3.1 Opcja własności według Kodeksu Cywilnego 33
3.2 Opcja własności według prawa podatkowego 36
Rozdział III Obowiazki korzystającego z leasingu 39
1. Obowiązek płacenia wynagrodzenia pieniężnego 42
2. Odbiór rzeczy od sprzedawcy 45
3. Obowiązek ubezpieczenia rzeczy 47
4. Sposób korzystania z rzeczy i obowiązek utrzymania jej w należytym stanie 52
5. Inne obowiązki korzystającego 54
Zakończenie 57
Bibliografia 58
Spis tabel i schematów 61

Bilansowe i podatkowe rozpoznanie przychodów

Wstęp 2
Rozdział I. Rachunkowość polska w perspektywie stosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 4
1. Rola i znaczenie Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w procesie harmonizacji rachunkowości 4
2. Regulacja Unii Europejskiej w sprawie stosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 11
3. Międzynarodowe i Krajowe Standardy Rachunkowości w Polsce na gruncie ustawy o rachunkowości 15
Rozdział II. Regulacje prawne rachunkowości polskiej 23
1. Grupy podmiotów objęte prawem bilansowym 23
2. Aktywa i pasywa przedsiębiorstw 26
3. Sprawozdawczość finansowa oraz zasady ewidencji operacji gospodarczych 38
Rozdział III. Koszty i przychody- rozwiązania polskie a regulacje międzynarodowe 43
1. Istota i pojęcie kosztów oraz przychodów 43
2. Koszty w ujęciu bilansowym 48
3. Podatek dochodowy odroczony w świetle regulacji polskiego prawa bilansowego 51
3.1. Podatek dochodowy odroczony jako koszt 52
3.2. Podatek dochodowy odroczony jako przychód w systemie rachunkowości 55
Zakończenie 59
Bibliografia 60
Spis tabel i rysunków 63
Streszczenie 64

Analiza działalności operacyjnej na przykładzie przedsiębiorstwa „X”

Wstęp 3
Rozdział 1. Istota i zakres analizy działalności operacyjnej przedsiębiorstwa 5
1.1. Istota działalności operacyjnej 5
1.2. Cel analizy operacyjnej 6
1.3. Zakres analizy działalności operacyjnej 14
Rozdział 2. Analiza ekonomiczno-finansowa 21
2.1. Kryteria oceny sytuacji finansowo – ekonomicznej 21
2.2. Przekroje porównania zjawisk ekonomiczno – finansowych 28
2.3. Źródła informacji, zasady doboru i opracowania materiałów źródłowych 33
2.4. Znaczenie analizy finansowo – ekonomicznej w zarządzaniu 40
Rozdział 3. Analiza i ocena działalności operacyjnej przedsiębiorstwa 40
3.1. Charakterystyka działalności badanego przedsiębiorstwa 40
3.2. Analiza kosztów działalności i procesów zaopatrzenia 40
3.3. Analiza procesów zarządzania zapasami, sprzedaży i dystrybucji 40
3.4. Analiza wyników finansowych 40
Zakończenie 40
Bibliografia 40
Spis tabel i rysunków 40

Analiza kosztów w przedsiębiorstwie

Wstęp 2
Rozdział I. Koszty w przedsiębiorstwie 4
1.1. Istota kosztów w przedsiębiorstwie 4
1.2. Klasyfikacje kosztów 11
1.3. Rachunek kosztów 20
Rozdział II. Metody analizy kosztów 26
2.1. Analiza kosztów bezpośrednich 26
2.2. Analiza kosztów pośrednich 31
2.3. Analiza kosztów w układzie rodzajowym 33
2.4. Analiza kosztów w układzie „stałe – zmienne” 40
2.5. Operatywna analiza kosztów 42
Rozdział III. Analiza kosztów w firmie Solid Security 45
3.1. Opis firmy Solid Security 45
3.2. Specyfika oferty usług Solid Security 48
3.3. Diagnoza i ocena kosztów firmy 51
Zakończenie 62
Bibliografia 64
Spis tabel i rysunków 65

Analiza kosztów pracy

Wstęp 2
Rozdział I. Istota, zadania i zakres analizy kosztów pracy 4
1.1. Pojęcie oraz istota analizy kosztów pracy 4
1.2. Koszty pracy – ich klasyfikacja i elementy 9
1.2.1. Płacowe składniki kosztów pracy 9
1.2.2. Pozapłacowe składniki kosztów pracy 15
1.3. Analiza czynników wpływających na poziom kosztów pracy 17
1.4. Koszty pracy a efektywność przedsiębiorstwa. 24
Rozdział II. Charakterystyka funkcjonowania przedsiębiorstwa X 33
2.1. Kapitał i wartość majątku firmy 33
2.2. Sytuacja majątkowa firmy 36
2.3. Wyniki finansowe przedsiębiorstwa 38
2.4. Analiza kosztów własnych przedsiębiorstwa 43
2.5. Analiza zmian w poziomie i stanie zatrudnienia 45
Rozdział III. Identyfikacja i analiza kosztów pracy w przedsiębiorstwie X 50
3.1. Identyfikacja i ewidencja kosztów pracy 50
3.2. Analiza płacowych kosztów pracowniczych 54
3.3. Analiza pozapłacowych kosztów pracowniczych 58
3.4. Ocena zmian w kształtowaniu się czynników wpływających na koszty płacowe 60
3.5. Ocena zmian w kształtowaniu się czynników wpływających na koszty pozapłacowe 62
Zakończenie 64
Bibliografia 67
Spis tabel 70
Spis rysunków 71

Wykorzystanie rachunkowości w zarządzaniu

Wstęp 3

Rozdział I. Ogólne zagadnienia z rachunkowości przedsiębiorstw 5
1.1. Istota i przedmiot rachunkowości 5
1.2. Funkcje i zadania rachunkowości 9
1.3. Zasady rachunkowości 13
1.4. Znaczenie rachunkowości w systemie zarządzania firmą 18

Rozdział II. Rola zarządzania przedsiębiorstwem 25
2.1. Pojęcie zarządzania 25
2.2. Cele zarządzania w sterowaniu ekonomicznym 31
2.3. Rachunkowość w procesie decyzyjnym firmy 36
2.4. Rachunek ekonomiczny w procesie zarządzania 43

Rozdział III. Ewidencja składników aktywów obrotowych w spółce usługowej 47
3.1. Charakterystyka spółki usługowej SITA 47
3.2. Istota i składniki aktywów obrotowych 49
3.3. Ujęcie składników aktywów obrotowych w księgach rachunkowych 52
3.4. Prezentacja aktywów obrotowych w sprawozdaniu finansowym 56

Rozdział IV. Zarządzanie aktywami obrotowymi w spółce „SITA” 57
4.1. Zarządzanie aktywami obrotowymi w oparciu o informacje pochodzące z rachunkowości 57
4.2. Metody zarządzania należnościami 60
4.3. Technika zarządzania środkami pieniężnymi 67
4.4. Ocena metod zarządzania aktywami obrotowymi 72

Zakończenie 76
Bibliografia 78
Spis tabel i rysunków 80
Załączniki 80

Zasady wynagradzania za pracę na przykładzie przedsiębiorstwa „X” Sp. z o. o.

Wstęp 3
1. Wynagrodzenia – źródła prawa ich charakterystyka i obowiązujące zasady prawa pracy 5
1.1. Wynagrodzenie – istota, treść i zakres w ujęciu prawa. 5
1.2. Rodzaje umów o wykonywanie pracy 12
1.2.1. Umowa ze stosunku pracy 12
1.2.2. Umowa zlecenia 13
1.2.3. Umowa o dzieło 14
1.3. Obligatoryjne świadczenia pieniężne wynikające ze stosunku pracy 16
1.3.1. Wynagrodzenie zasadnicze i uzupełniające 17
1.3.2. Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy 21
1.3.3. Świadczenia z ubezpieczenia społecznego oraz zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 23
1.3.4. Świadczenia socjalne 27
2. Obowiązki pracodawcy w zakresie rozliczeń publicznych 29
2.1. Opodatkowanie przychodów ze stosunku pracy – zaliczka na podatek dochodowy 29
2.2. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 33
3. Dokumentacja i ewidencja księgowa wynagrodzeń i ich potrąceń 38
3.1. Lista płac jako podstawowy dokument w zakresie wynagrodzeń i jej ewidencja księgowa 38
3.2. Dokumentacja ZUS i jej powiązanie z listą płac 42
4. Zasady wynagradzania za pracę w firmie „X” Sp. z o.o. 48
4.1. Charakterystyka firmy „X” Sp. z o.o. 48
4.2. Rodzaje rozrachunków firmy związane z wynagradzaniem 50
4.3. Proces ubruttowienia wynagrodzeń – jego skutki w odniesieniu do pracowników. 53
4.4. Procentowy udział kosztów wynagrodzeń do kosztów działalności firmy 57
Zakończenie 62
Bibliografia 64
Spis tabel i schematów 66

Usługi biur rachunkowych dla przesiędbiorców

Wstęp 2
Rozdział I. Biuro rachunkowe jako specyficzny podmiot na rynku 4
1.1. Podstawy prawne działalności biur 4
1.2. Forma prawna 11
1.3. Zakres i forma współpracy przedsiębiorców z biurem 17
Rozdział II. Zakres podstawowych usług świadczonych dla przedsiębiorców 21
2.1. Prowadzenie dokumentacji księgowej 21
2.1.1. Księgi i ewidencje podatkowe 21
2.1.2. Deklaracje podatkowe 31
2.1.3. Dokumentacja płacowo-kadrowa 34
2.1.4. Rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych 39
2.1.5. Wyprowadzanie zaległości 41
2.2. Doradztwo podatkowe 43
Rozdział III. Pozostałe usługi świadczone dla przedsiębiorców 55
3.1. Przygotowanie dokumentacji kredytowej 55
3.2. Sprawozdania statystyczne 62
3.3. Działalność analityczno – doradcza na zlecenie klientów 63
Rozdział IV. Charakterystyka biura rachunkowego na przykładzie
Biura Rachunkowego „X” 68
4.1. Historia działalności biura 68
4.2. Przedmiot działalności 74
4.3. Charakterystyka klientów biura 78
4.4. Rola biura na lokalnym rynku usług rachunkowo-podatkowych 82
Zakończenie 85
Bibliografia 87
Spis tabel i rysunków 91
Aneks 92

Środki trwałe według przepisów prawa podatkowego i bilansowego

Wstęp 2

Rozdział I. Pojęcie środków trwałych 4

1.1. Podatkowe ujęcie środków trwałych 4
1.2. Bilansowe ujęcie środków trwałych 9
1.3. Podział i ewidencja środków trwałych 12
1.4. Nowelizacja ustawy o rachunkowości a problematyka środków trwałych 23

Rozdział II. Podatkowa i bilansowa wycena wartości początkowej środków trwałych 29

2.1. Cena nabycia a cena zakupu 29
2.2. Aktualizacja wyceny a koszty zakupu 35
2.3. Znaczenie podatków pośrednich i bezpośrednich w wycenie środków trwałych 39
2.4. Różnice kursowe a wycena środków trwałych 51

Rozdział III. Procedura obrachunkowa środków trwałych 53

3.1. Metody naliczania i ustalania amortyzacji 53
3.2. Nieplanowe odpisy amortyzacyjne 63
3.3. Modernizacja i remont środków trwałych 65
3.4. Likwidacja środków trwałych 69

Rozdział IV. Dokumentacja środków trwałych 77

4.1. Podstawowe dokumenty środków trwałych 77
4.2. Likwidacja środków trwałych – dokumentacja transakcji 87
4.3. Dokumentacja sprzedaży środków trwałych 91
4.4. Bieżące korekty wartości środków trwałych 93

Zakończenie 97
Bibliografia 99
Spis tabel i rysunków 101