Krótkoterminowy rachunek zysków i strat

Wstęp 2

Rozdział 1. Rola zarządzania finansami w przedsiębiorstwie 4
1.1. Istota finansów oraz zarządzania finansami w przedsiębiorstwie 4
1.2. Źródła informacji wykorzystywane w analizie przedsiębiorstwa 8
1.3. Metody analizy finansowej w przedsiębiorstwie 16

Rozdział 2. Rachunek zysków i strat jako źródło informacji zarządczej 23
2.1. Rodzaje sprawozdań okresowych w rachunkowości 23
2.2. Budowa krótkoterminowego rachunku zysków i strat 27
2.3. Metody analizy sprawozdań finansowych 32

Rozdział 3 Analiza krótkoterminowego rachunku zysków i strat na przykładzie przedsiębiorstwa X 41
3.1. Ogólna charakterystyka badanego przedsiębiorstwa 41
3.2. Prezentacja sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa X 44
3.3. Wstępna analiza krótkoterminowego rachunku zysków i strat badanego przedsiębiorstwa 52
3.4. Analiza wskaźnikowa badanego przedsiębiorstwa 54

Zakończenie 63
Bibliografia 65
Spis rysunków 68
Spis tabel 69
Spis wykresów 70
Załączniki 71

Wstęp

Zarządzanie przedsiębiorstwem jest w dzisiejszych czasach nieustannym procesem podejmowania i realizacji różnorodnych decyzji. Niektóre z nich dotyczą spraw bieżącego funkcjonowania przedsiębiorstwa, inne z kolei mają charakter strategiczny i rozstrzygają o rozwoju przedsiębiorstwa w przyszłości. Podjęcie nawet najmniejszej decyzji jest zawsze złożonym procesem, obarczonym dużym ryzykiem. Ryzyko to występuje szczególnie w gospodarce rynkowej, w której komplikują się zewnętrzne warunki funkcjonowania przedsiębiorstwa. W celu zminimalizowania wpływu ryzyka na podejmowane decyzje, warto mieć zapewniony szybki dostęp do informacji oraz umieć je odpowiednio przetwarzać i oceniać.

Jednym z ważnych narzędzi ułatwiających podejmowanie trafnych decyzji w przedsiębiorstwie jest analiza ekonomiczno – finansowa. Zajmuje się ona badaniem i oceną efektywności działalności przedsiębiorstwa oraz jego sytuacją majątkową i finansową. Analiza finansowa staje się przedsiębiorstwu przydatna nie tylko do poprawnej interpretacji liczb zawartych w sprawozdaniu finansowym, lecz przede wszystkim do lepszego wykorzystania zasobów, poprawy wyników działalności, sprostania potrzebom rynku i oczekiwaniom właścicieli. Analiza finansowa powinna ułatwić podjęcie decyzji zapewniających efektywny rozwój przedsiębiorstwa w przyszłości.

Źródłem informacji wykorzystywanych w analizie przedsiębiorstwa są sprawozdania finansowe. Dla każdego przedsiębiorstwa ważnym sprawozdaniem finansowym obok bilansu jest rachunek zysków i strat, a zwłaszcza krótkoterminowy rachunek zysków i strat.

Celem niniejszej pracy jest charakterystyka oraz analiza sprawozdania finansowego jakim jest krótkoterminowy rachunek zysków i strat.

Praca składa się z trzech rozdziałów. Dwa pierwsze rozdziały stanowią rozważania teoretyczne, natomiast rozdział trzeci to empiryczna część niniejszej pracy.

W rozdziale pierwszym ukazano rolę zarządzania finansami w przedsiębiorstwie. Rozważania rozpoczęto od zaprezentowania istoty finansów oraz zarządzania finansami w przedsiębiorstwie. Omówiono pojęcie finansów oraz zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Wskazano także na konieczność posiadania odpowiednich zasobów kapitałowych przy prowadzeniu działalności gospodarczej. W kolejnym podrozdziale przedstawiono źródła informacji wykorzystywane w analizie przedsiębiorstwa. Wśród źródeł informacji przedstawiono materiały wewnętrzne i zewnętrzne wykorzystywane do analizy działalności przedsiębiorstwa. W ostatniej części rozdziału pierwszego omówiono metody analizy w przedsiębiorstwie. Wskazano podstawowy podział metod wykorzystywanych w analizie ekonomiczno-finansowej oraz krótko omówiono każda z nich.

W rozdziale drugim ukazano rachunek zysków i strat jako źródło informacji. Na wstępie tego rozdziału przedstawiono rodzaje sprawozdań okresowych. Zaprezentowano ogólną strukturę sprawozdania finansowego oraz omówiono okresowe sprawozdania finansowe. W kolejnej części rozdziału drugiego ukazano budowę krótkoterminowego rachunku zysków i strat. Zaprezentowano budowę rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym oraz w wariancie kalkulacyjnym. Dokonano także analizy porównawczej obu metod budowy rachunku zysków i strat. Na koniec rozdziału drugiego omówiono metody analizy sprawozdań finansowych. Przedstawiono procedurę przeprowadzania analizy wstępnej struktury i dynamiki rachunku zysków i strat oraz analizy wskaźnikowej.

W rozdziale trzecim przeprowadzono analizę krótkoterminowego rachunku zysków i strat na przykładzie przedsiębiorstwa X. Na wstępie tego rozdziału dokonano prezentacji sprawozdań finansowych analizowanej jednostki. Następnie przeprowadzono wstępną analizę struktury i dynamiki krótkoterminowego rachunku zysków i strat badanego przedsiębiorstwa. W dalszym etapie badań przeprowadzono analizę wskaźnikową przedsiębiorstwa Xoraz wyciągnięto wnioski.

Wszelkie rozważania, analizy i badania przeprowadzone w niniejszej pracy opierały się na o dostępną literaturę przedmiotu, artykuły prasowe oraz raporty zamieszczone w Internecie oraz aktualne akty prawne i normatywne. Ponadto w pracy wykorzystano materiały wewnętrzne przedsiębiorstwa X pochodzące z raportów, sprawozdań okresowych a także z działu księgowości firmy X.