Miesięczne archiwum: Czerwiec 2021

Analiza wykorzystania systemu ERP na przykładzie dużego przedsiębiorstwa produkcyjnego

Wstęp

Rozdziała I. Istota systemu klasy ERP
1.1. Pojęcie i metodyka systemów klasy ERP
1.2. Pojęcie i znaczenie strategii ERP
1.3. Narzędzia wspierające proces wdrożeniowy systemu ERP
1.4. Polski rynek systemów ERP

Rozdział II. Funkcjonowanie systemu ERP
2.1. Proces przedwdrożeniowy (BPR)
2.2. Fazy wdrożenia systemu ERP
2.3. Praktyczne rezultaty wdrożenia systemu klasy ERP
2.4. System Informatyczny MES wykorzystywany przez przedsiębiorstwa produkcyjne

Rozdział III. Analiza wykorzystania systemu ERP na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego X
3.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa X
3.2. Funkcjonowanie systemu ERP w przedsiębiorstwie X
3.3. Analiza wykorzystania systemu ERP (na podstawie ankiety)
3.4. Wnioski z wdrożenia systemu klasy ERP w przedsiębiorstwie X

Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków i tabel

Analiza szkolenia i rozwoju pracowników na przykładzie X

Wstęp 4

Rozdział I. TEORETYCZNE ASPEKTY FUNKCJI PERSONALNEJ 6
1.1. Zasoby ludzkie w organizacji 6
1.2. Czynnik ludzki jako zasób strategiczny 10
1.3. Istota i pojęcie szkoleń 13
1.4. Określenie potrzeb szkolenia 14
1.5. Proces szkolenia 19
1.6. Rodzaje i znaczenie szkoleń 23
1.7. Rozwój pracowników 28

Rozdział II. CHARAKTERYSTYKA FIRMY „X” 32
2.1. Historia przedsiębiorstwa 32
2.2. Zatrudnienie w przedsiębiorstwie 35
2.3. Przedmiot działalności 38
2.4. Forma organizacyjno – prawna i schemat organizacyjny Firmy 40

Rozdział III. ANALIZA SZKOLENIA I ROZWOJU W FIRMIE „X” 43
3.1. Determinanty szczegółowe strategii szkolenia i rozwoju pracowników 43
3.2. Procesy szkolenia i rozwoju ludzi 52
3.3. Analiza procesu szkolenia i rozwoju w firmie „X” 55
3.4. Ocena efektywności szkolenia i rozwoju oraz zasady oceny programów szkoleniowo – rozwojowych 59

Zakończenie 69
BIBLIOGRAFIA 72
SPIS RYSUNKÓW 74
SPIS WYKRESÓW 75
SPIS ZDJĘĆ 76

Analiza systemu dystrybucji na rynku farb i lakierów w Polsce

STRESZCZENIE 2

WSTĘP 7

ROZDZIAŁ I. SYSTEM DYSTRYBUCJI W UJĘCIU TEORETYCZNYM 8
1.1. Istota i funkcje systemu dystrybucji 8
1.2. Pojęcie i składowe systemu dystrybucji 11
1.3. Kanały dystrybucji i ich rodzaje 15
1.4. Podstawowe decyzje związane z systemem dystrybucji 21
1.5. Dystrybucja jako element marketingu– mix 27

ROZDZIAŁ II. FARBY I LAKIERY JAKO PRODUKTY RYNKOWE 32
2.1. Marketingowa specyfika produktów 32
2.2. Klasyfikacja produktów 37
2.3. Rynek farb i lakierów- charakterystyka 43
2.4. Podział rynku farb i lakierów 44

ROZDZIAŁ III. ORGANIZACJA DYSTRYBUCJI W FABRYCE FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A. 48
3.1. Charakterystyka działalności przedsiębiorstwa Śnieżka na tle branży 48
3.2. Firma Śnieżka na polskim rynku farb i lakierów 51
3.3. Dystrybucja na rynku farb i lakierów 56
3.4. Kanały dystrybucyjne wykorzystywane w firmie Śnieżka 58
3.5. Ocena dystrybucji przedsiębiorstwa Śnieżka 59
3.6. Własna koncepcja rozwoju systemu dystrybucji prezentowanego przedsiębiorstwa 61

PODSUMOWANIE 63
BIBLIOGRAFIA 65
SPIS RYSUNKÓW 67
SPIS ZDJĘĆ 68
SPIS TABEL 69

Analiza rynku ubezpieczeń na życie w Polsce

Wstęp 2

Rozdział I. Istota oraz funkcje ubezpieczeń 3
1.1. Historia ubezpieczeń w Polsce 3
1.2. Funkcje, istota oraz rola ubezpieczeń 8
1.3. Kryteria podziału ubezpieczeń 17
1.4. Podział ubezpieczeń społecznych 21

Rozdział II. Ubezpieczenie na życie jako element systemu ubezpieczeń społecznych 24
2.1. Pojęcie i funkcje ubezpieczenia na życie 24
2.1.1. Istota ubezpieczenia na życie 24
2.1.2. Funkcja ochronna ubezpieczenia na życie 26
2.1.3. Funkcja oszczędnościowa ubezpieczenia na życie 30
2.2. Umowa ubezpieczenia na życie 34
2.2.1. Pojęcie i przedmiot umowy 34
2.2.2. Suma i składka ubezpieczeniowa 37
2.2.3. Świadczenie ubezpieczeniowe 39
2.3. Klasyfikacja produktów ubezpieczeń na życie 40

Rozdział III. Rynek ubezpieczeń na życie w Polsce 45
3.1. Rynek ubezpieczeń w Polsce 45
3.2. Podział rynku ubezpieczeniowego między zakłady ubezpieczeniowe 53
3.3. Analiza ubezpieczeń na życie na podstawie pięciu największych zakładów ubezpieczeniowych 56

Zakończenie 63
Bibliografia 65
Spis rysunków 68
Spis tabel 69
Spis wykresów 70

Analiza progu rentowności produkcji stolarki budowlanej np. Barlinek S.A.

Wstęp 4

Rozdział I.
Charakterystyka kosztów
1.1 Pojęcie i klasyfikacja kosztów 6
1.2. Metody rachunku kosztów 18
1.3. Rachunek kosztów zmiennych 24

Rozdział II.
Próg rentowności
2.1. Pojęcie i istota progu rentowności 32
2.2. Ilościowy próg rentowności 45
2.3. Wartościowy próg rentowności 46

Rozdział III.
Prezentacja przedsiębiorstwa produkcji stolarki budowlanej Barlinek S.A.
3.1. Charakterystyka firmy 50
3.2. Charakterystyka kosztów firmy 56
3.3. Kalkulacja kosztów wyrobów 59
3.4. Koszty stale koszty zmienne 61

Rozdział IV.
Analiza progu rentowności przedsiębiorstwa Barlinek S.A.
4.1. Założenia do przeprowadzanej analizy 65
4.2. Analiza progu rentowności w produkcji jednoasortymentowej 68
4.3. Analiza progu rentowności w produkcji wieloasortymentowej 74

Zakończenie 80
Bibliografia 83
Spis rysunków 87
Spis schematów 88
Spis równań 89
Spis tabel 90

Bezrobocie kobiet i walka z tym zjawiskiem na przykładzie powiatu sokołowskiego

Wstęp 1

I. Podstawowe informacje o bezrobociu 3
1. Bezrobocie – istota i rodzaje 3
2. Przyczyny bezrobocia. 13
3. Społeczne i ekonomiczne skutki bezrobocia. 26
4. Grupy szczególnego ryzyka na rynku pracy. 33

II. Kobiety na rynku pracy w Polsce 35
1. Stan i dynamika bezrobocia kobiet 35
2. Struktura bezrobocia kobiet 40
3. Przyczyny bezrobocia kobiet 42
4. Walka z bezrobociem kobiet w Polsce 45

III. Charakterystyka powiatu sokołowskiego 54
1. Bezrobocie kobiet w powiecie sokołowskim 54
2. Przygotowanie zawodowe, szkolenie bezrobotnych i staże 59
3. Roboty publiczne i prace interwencyjne 61
4. Zasiłki i świadczenia przedemerytalne 66
5. Ocena skuteczności walki z bezrobociem kobiet w powiecie sokołowskim 68

Zakończenie 71
Bibliografia 73
Spis tabel i rysunków 76

Bezpieczeństwo polityczno-obronne Europy w koncepcji Unii Zachodnioeuropejskiej

Cel pracy dyplomowej: Czy Unia zachodnioeuropejska zapewnia bezpieczeństwo Europie Zachodniej?

Wstęp

Rozdział I Geneza i struktura Unii Zachodnioeuropejskiej
1.1 Pojęcie i istota bezpieczeństwa międzynarodowego
1.2. Rodzaje bezpieczeństwa międzynarodowego
1.3. Historia powstania oraz utworzenie Unii Zachodnioeuropejskiej
1.4. Struktura zarządzania Unii Zachodnioeuropejskiej
1.5. Działalność Unii Zachodnioeuropejskiej

Rozdział II Bezpieczeństwo zbiorowe Europy zachodniej
2.1. System bezpieczeństwa europejskiego
2.1.1. Historia europejskiej polityki bezpieczeństwa
2.2. NATO – wyzwanie czy zagrożenie dla Unii Zachodnioeuropejskiej
2.3. W poszukiwaniu nowej formuły bezpieczeństwa europejskiego
2.3.1. Koncepcja rosyjska (opcja OBWE)
2.3.2. Koncepcja zachodnia

Rozdział III. Koncepcje sił zbrojnych Unii Zachodnioeuropejskiej
3.1. UZE wobec Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa (CFSP) Unii Europejskiej
3.2. Rola Unii Zachodnioeuropejskiej w planach utworzenia Euroarmii
3.3. Jaka przyszłość czeka Unie Zachodnioeuropejską?

Zakończenie
Bibliografia

BIBLIOGRAFIA:
1. Bezpieczeństwo europejskie – wspólna koncepcja 27 państw UZE, Biuro Prasy i Informacji Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1996
2. L. Lewandowski, Przez korpus do armii? Europejski filar NATO, „Polska Zbrojna”, nr 245/1995
3. Strategiczne zjednoczenie kontynentu, „Wojsko i Wychowanie”, nr 4/1998
4. J. Karczmarek, Pomysły na bezpieczną Europę, „Wiedza Obronna”, nr 3/2000
5. M. Prescott, Euroarmia inauguruje germański hymn, „The Sunday Times” z 29.05.2001

i inne…

Bankowość internetowa w Polsce

Wstęp 2

Rozdział I. Istota bankowości elektronicznej 4
1.1. Definicja bankowości elektronicznej 4
1.2. Bankowość elektroniczna jako element procesu wymiany danych 10
1.3. Rodzaje bankowości elektronicznej 16

Rozdział II. Bankowość internetowa 24
2 1. Pojęcie bankowości internetowej 24
2.2. Historia bankowości internetowej 25
2.2.1. Genealogia i rozwój internetowej bankowości na świecie 25
2.2.2. Historia internetowej bankowości w Polsce 29
2.3. Etapy rozwoju bankowości internetowej 30
2.4. Wdrażanie bankowości internetowej 32
2.5. Formy organizacyjne banków 33
2.5.1. Bank internetowy 34
2.5.2. Banku wirtualny 34
2.6. Technologia i bezpieczeństwo 35
2.7. Zagrożenia dla bezpieczeństwa transakcji 38
2.8. Mechanizmy bezpieczeństwa 40
2.9. Zabezpieczenia 43

Rozdział III. Stan i rozwój bankowości internetowej w Polsce 44
3.1. Bankowość internetowa w Polsce 44
3.2. Analiza instytucjonalnej bankowości internetowej 47
3.3. Analiza internetowej bankowości dla klientów indywidualnych 55

Zakończenie 62
Bibliografia 64
Spis tabel 66
Spis rysunków 67

Autorytet nauczyciela w oczach licealistów

Wstęp 3

Rozdział I. Autorytet – zasięg i płaszczyzny pojęcia 5
1. Istota autorytetu 5
2. Kreowanie autorytetu 11
3. Respektowanie autorytetu 12
4. Miarodajność autorytetu 14
5. Autorytet i przywództwo 16

Rozdział II. Nauczyciel i autorytet nauczyciela w świetle teorii 25
1. Charakter i definicja pracy nauczyciela 25
2. Relacje między nauczycielami a uczniami 30
3. Różnice indywidualne w nauczaniu i wychowaniu 36
4. Sylwetka psychologiczna współczesnego nauczyciela 44
5. Autorytet nauczyciela 47

Rozdział III. Metodologia badań własnych 50
3.1. Przedmiot i cel badań 50
3.2. Problemy i hipotezy badawcze 57
3.3. Metody, techniki, narzędzia badań 60
3.4. Organizacja, przebieg badań i dobór próby 61

Rozdział IV. Autorytet nauczyciela w oczach gimnazjalistów na przykładzie uczniów liceum w Skoczowie w świetle badań własnych 63
4.1. Wyniki badań 63
4.2. Diagnoza badań 70
4.3. Podsumowanie i wnioski 72

Zakończenie 74

Bibliografia 78

Spis rysunków 81

Spis wykresów 82

Załącznik 84

Analiza płynności finansowej i rentowności przedsiębiorstwa

Wstęp 2

Rozdział I Zakres i znaczenie analizy finansowej przedsiębiorstw 4
1.1. Przedmiot i zakres analizy finansowej 4
1.2. Źródła analizy finansowej 8
1.3. Kryteria oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa 15
1.4. Znaczenie analizy finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem 19

Rozdział II Wybrane metody pomiaru płynności finansowej i rentowności przedsiębiorstw 25
2.1. Płynność finansowa i wybrane metody jej pomiaru 25
2.2. Definicja i kierunki pomiaru rentowności przedsiębiorstwa 36
2.3. Znaczenie płynności finansowej i rentowności dla potrzeb zarządczych 41

Rozdział III Analiza płynności i rentowności przedsiębiorstwa produkcyjnego RAFAKO S.A. 44
3.1. Prezentacja przedsiębiorstwa RAFAKO S.A. 44
3.2. Wstępna ocena sprawozdawczości finansowej 50
3.2.1. Analiza struktury i dynamiki bilansu 51
3.2.2. Analiza struktury i dynamiki rachunku zysków i strat 56
3.3. Analiza wskaźnikowa płynności i rentowności 60
3.3.1. Analiza płynności finansowej 60
3.3.2. Analiza rentowności 63

Zakończenie 66
Bibliografia 68
Spis rysunków, tabel i wykresów 71