Archiwum miesiąca: czerwiec 2021

Bezrobocie wśród absolwentów szkół wyższych

Wstęp 2

Rozdział I. Bezrobocie – charakterystyka problemu 4
1.1. Rys historyczny 4
1.2. Podstawowe źródła bezrobocia 6
1.3. Znaczenie bezrobocia. 9
1.4. Rodzaje bezrobocia. 14

Rozdział II. Skutki bezrobocia 19
2.1. Bezrobocie jako kwestia społeczna 19
2.2. Społeczne, ekonomiczne i psychologiczne skutki bezrobocia. 19
2.3. Psychospołeczne i materialne skutki bezrobocia. 22
2.4. Materialne skutki bezrobocia 24

Rozdział III. Przeciwdziałanie bezrobociu 37
3.1. Fazy i sposoby przeciwdziałania bezrobociu 37
3.2. Zasady i formy przeciwdziałania bezrobociu oraz łagodzenia jego skutków według ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu 41
3.3. Sposoby walki z bezrobociem 44

Rozdział IV. Projekt socjalny – bezrobocie wśród absolwentów szkół wyższych, założenia teoretyczne 51
4.1. Uzasadnienie projektu 51
4.2. Cel i zakres projektu 53
4.3. Metoda pracy z grupą 54

Zakończenie 57
Bibliografia 59

Bezrobocie a pomoc społeczna na przykładzie wybranych gmin

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. ISTOTA I POJĘCIE BEZROBOCIA 4
1.1. Zakres pojęciowy bezrobocia, podstawowe przyczyny bezrobocia w Polsce 4
1.2. Bezrobotni w świetle ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 7
1.3. Oblicze współczesnego bezrobocia 11
1.4. Przyczyny i etapy zmian na rynku pracy 13
1.5. Negatywne i pozytywne skutki bezrobocia 18
1.6. Przeobrażenia zadań polityki społecznej w sferze pracy 23

ROZDZIAŁ II. POMOC SPOŁECZNA DLA BEZROBOTNYCH W GMINACH 27
2.1. Obowiązki gmin wobec bezrobotnych w świetle obowiązujących aktów prawnych 27
2.2. Instytucja pomocy społecznej 29
2.3. Cele pomocy społecznej 33
2.4. Funkcje pomocy społecznej 40
2.5. Organizacja pomocy społecznej 41
2.6. Formy pomocy społecznej 42

ROZDZIAŁ III. METODOLOGICZNE PODSTAWY BADAŃ WŁASNYCH 47
3.1. Przedmiot i cel badań 47
3.2. Problemy i hipotezy 48
3.3. Metody, techniki i narzędzia badań 53
3.4. Organizacja i przebieg 59
3.5. Teren badań i osoby badane 62

ROZDZIAŁ IV. WYNIKI BADAŃ I ICH INTERPRETACJA 64
4.1. Charakterystyka osób badanych i ich rodzin 64
4.2. Przyczyny bezrobocia na terenie badanych gmin 68
4.3. Skutki bezrobocia 72
4.4. Formy pomocy bezrobotnym 74
4.5. Efektywność pomocy bezrobotnym 83
4.6. Wnioski i weryfikacja hipotez 85

ZAŁĄCZNIKI 88
ZAKOŃCZENIE 94
BIBLIOGRAFIA 97
SPIS WYKRESÓW I TABEL 102

Baza noclegowa Jury Krakowsko-Częstochowskiej

Wstęp 2

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka polskiego hotelarstwa 4
1.1. Historia hotelarstwa 4
1.2. Funkcjonowanie rynku hotelowego 12
1.3. Klasyfikacja i kategoryzacja obiektów hotelarskich 20

Rozdział 2. Baza noclegowa w Polsce 25
2.1. Baza noclegowa w Polsce 25
2.2. Aktualna sytuacja podażowa usług noclegowych 31
2.3. Analiza konkurencji bazy noclegowej 34

Rozdział 3. Jura Krakowsko-Częstochowska 40
3.1. Położenie, nazwa i krajobraz Jury 40
3.2. Rys geologiczny 47
3.3. Świat roślinny i zwierzęcy 54

Rozdział 4. Analiza bazy noclegowej Jury Krakowsko-Częstochowskiej 61
4.1. Hotele 61
4.2. Pensjonaty 65
4.3. Pokoje gościnne 68
4.4. Schroniska 71
4.5. Motele i zajazdy 73
4.6. Campingi 75
4.7. Domy wycieczkowe 76

Podsumowanie 80
Bibliografia 82
Spis tabel 86
Spis zdjęć i rysunków 87

Badanie zdolności kredytowej przedsiębiorstwa dla potrzeb oceny ryzyka kredytowego

Streszczenie 3

Wstęp 12

1. Istota zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego 14
1.1. Natura i źródła ryzyka kredytowego 14
1.2. Sterowanie ryzykiem kredytowym (instrumenty zarządzania ryzykiem) 22
1.3. Ocena zdolności kredytowej – pojęcie, zasady, kryteria, zakres 27

2. Źródła i narzędzia pozyskiwania informacji o kredytobiorcach indywidualnych 37
2.1. Ośrodek Międzybankowej Informacji Gospodarczej przy Związku Banków Polskich 37
2.2. Biuro Informacji Kredytowej S. A. – bank danych dla banków 38
2.3. Scoring – punktowa ocena wiarygodności kredytowej 44

3. Analiza spółki BUDIMEX S.A. dla potrzeb oceny ryzyka kredytowego 52
3.1. Ogólna charakterystyka analizowanego przedsiębiorstwa 52
3.2. Ocena merytoryczna zdolności kredytowej przedsiębiorstwa 55
3.3. Analiza porównawcza firmy na tle branży 69

Podsumowanie 73
Bibliografia 75
Wykaz tabel, rysunków i wykresów 78
Załącznik 79

Rola audytu technologicznego w procesie opracowywania strategii rozwoju przedsiębiorstwa

WSTĘP 3

I. ZNACZENIE STRATEGII ROZWOJU FIRMY W PROCESIE BUDOWY ROZWOJU KONKURENCJI NA RYNKU 5
1.1. Pojęcie strategii rozwoju firmy 5
1.2. Zakres zapotrzebowania informacyjnego w procesie budowy strategii rozwoju firmy 17
1.3. Audyt technologiczny narzędziem budowy strategii rozwoju firmy 26

II. ISTOTA AUDYTU TECHNOLOGICZNEGO 32
2.1. Pojęcie, cele i rodzaje audytu technologicznego 32
2.2. Zakres audytu technologicznego 35
2.3. Organizacja audytu technologicznego 37
2.4. Narzędzia audytu technologicznego 45
2.4.1. Kwestionariusz audytu technologicznego 46
2.4.2. Monitoring i kontrola 46
2.5. Rezultat audytu technologicznego 47

III. ZNACZENIE AUDYTU TECHNOLOGICZNEGO W PROCESIE BUDOWY STRATEGII ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA 49
3.1. Przydatność wyników oceny zasobów firmy 49
3.2. Przydatność dla rozwoju firmy wyników oceny produktów wytwarzanych
przez firmę 50
3.3. Przydatność dla rozwoju firmy wyników oceny stosowanych technologii 55
3.4. Przydatność dla rozwoju firmy wyników oceny organizacji firmy 56
3.5. Znaczenie raportu z audytu technologicznego w procesie budowy strategii rozwoju firmy 58

ZAKOŃCZENIE 61
BIBLIOGRAFIA 63
SPIS RYSUNKÓW 66
ZAŁĄCZNIKI 67

Asset Management – czyli usługa zarządzania aktywami

Wstęp 3

Rozdział I. Charakterystyka funduszu inwestycyjnego 5
1.1. Istota funduszu inwestycyjnego 5
1.2. Rodzaje funduszy inwestycyjnych 16
1.3. Polityka inwestycyjna funduszu 20

Rozdział II. Charakterystyka Asset Management 27
2.1. Pojęcie Asset Management 27
2.2. Istota zarządzania aktywami 30
2.3. Strategie Asset Management 36

Rozdział III. Inwestowanie w Noble Bank S.A. 46
3.1. Ogólna charakterystyka Noble Bank S.A. 46
3.2. Produkty inwestycyjne Noble Bank S.A. 51
3.3. Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 60

Rozdział IV. Fundusze inwestycyjne i Asset Management w Noble Funds TFI S.A. 63
4.1. Fundusze inwestycyjne Noble Funds TFI S.A. 63
4.2. Asset Management – zarządzanie portfelem papierów wartościowych Noble Funds TFI S.A. 72
4.3. Fundusze inwestycyjne a Asset Management 74

Zakończenie 77
Bibliografia 79
Spis rysunków, tabel i wykresów 82
Załączniki 83

Analiza tricków i forteli negocjacji pracowniczych np. Kompanii Węglowej

Wstęp 4

I. ISTOTA I SPOSOBY NEGOCJACJI 6
1. Istota, cele i zasady negocjacji 6
2. Style negocjowania 8
3. Strategie i taktyki negocjacji 12
4. Przygotowanie i fazy procesu negocjacyjnego 16
5. Cechy skutecznego negocjatora 25

II. SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW 28
1. Rodzaje i skutki konfliktów 28
2. Sposoby zarządzania konfliktem 34
3. Metody rozwiązywania konfliktów drogą negocjacji 39

III. NEGOCJACJE ZBIOROWE JAKO METODA ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW POMIĘDZY PRACOWNIKAMI A KADRĄ ZARZĄDZAJĄCĄ 46
1. Przyczyny konfliktów 46
2. Pojęcie i cechy negocjacji zbiorowych 51
3. Przygotowanie i przebieg negocjacji zbiorowych 57
4. Mediator i inni uczestnicy w rozwiązywaniu konfliktów 59

IV. TECHNIKI I TRICKI STOSOWANE W NEGOCJACJACH PRACOWNICZYCH 65
1. Cel, przedmiot i zakres pracy empirycznej 65
2. Techniki i tricki stosowane w negocjacjach związków zawodowych z Zarządem Kompanii Węglowej S.A. 67
3. Analiza skuteczności stosowanych technik i tricków przez negocjatorów związkowych 75
4. Ogólna ocena negocjacji pracowniczych i możliwości ich zmiany 76

Zakończenie 80
Bibliografia 83
Załącznik 88

Analiza systemu motywacyjnego w wybranym przedsiębiorstwie Bergerat Monnoyeur

WSTĘP 5

ROZDZIAŁ I. WYBRANE ASPEKTY TEORII ZARZĄDZANIA 8
1.1. Pojęcie i funkcje zarządzania 8
1.2. Ewolucja teorii zarządzania 15
1.3. Aktualne podejście do zarządzania 23

ROZDZIAŁ II. MOTYWACJA PRACOWNIKA W PROCESIE ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI 27
2.1. Istota motywacji 27
2.2. Wybrane koncepcje i modele motywacji 31
2.3. Rola płacy w motywowaniu pracowników 35
2.4. Pozapłacowe środki motywacyjne 41

ROZDZIAŁ III. SKŁADNIKI SYSTEMU MOTYWACYJNEGO W PRZEDSIĘBIORSTWIE BERGERAT MONNOYEUR 46
3.1. Działalność przedsiębiorstwa Bergerat Monnoyeur 46
3.2. System motywacyjny pracowników w przedsiębiorstwie Bergerat Monnoyeur 56
3.3. Motywacyjne formy organizacji pracy, zasady awansu pracowników i korzyści wynikające z motywowania pracowników 61

ROZDZIAŁ IV. EFEKTYWNOŚĆ FUNKCJONOWANIA SYSTEMU MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW – WYNIKI BADAŃ 65
4.1. Metoda i zakres badań 65
4.2. Analiza czynników wpływających na postawy kadry menedżerskiej 69
4.3. Planowane korzyści wynikające z zmiany systemu motywacyjnego 74
4.4. Analiza możliwości usprawnienia systemu 82

ZAKOŃCZENIE 86
SPIS LITERATURY 88
SPIS RYSUNKÓW 91
SPIS WYKRESÓW 92
ZAŁĄCZNIK 93

Analiza SWOT przedsiębiorstwa PPHU KONRAD

Wstęp 3

Rozdział I. Analiza SWOT jako jedna z metod analizy strategicznej przedsiębiorstwa 4
1.1. Pojecie i cele analizy strategicznej w przedsiębiorstwie 4
1.2. Idea i cel analizy SWOT 13
1.3. Technika prowadzenia analizy SWOT 19

Rozdział II. PPHU KONRAD na tle rynku wyrobów metalowych 28
2.1. Historia PPHU „KONRAD” Sp. J. 28
2.2. Wielkość i struktura popytu na wyroby metalowe 31
2.3. Konkurencja PPHU „KONRAD” Sp. J. 39

Rozdział III. Zastosowanie metody SWOT do oceny pozycji PPHU „KONRAD” Sp. J.. 43
3.1. Okazje rynkowe 43
3.2. Zagrożenia 44
3.3. Zalety 45
3.3. Słabości 45

Załączniki 53
Zakończenie 58
Bibliografia 61
Spis tabel i rysunków 63

Analiza rentowności małej firmy

Wstęp 2

I. Rola rentowności w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa 4
1. Pojęcie rentowności i jej klasyfikacja 4
2. Czynniki kształtujące poziom rentowności 9
2.1. Czynniki wewnętrzne 10
2.2. Czynniki zewnętrzne 13
3. Rentowność jako cel działalności przedsiębiorstwa 16
4. Rentowność jako wyraz efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa 18

II. Metody analizy rentowności 20
1. Istota i zadania analizy rentowności 20
2. Analiza rachunku zysków i strat jako podstawowego materiału źródłowego analizy rentowności 23
3. Analiza wskaźnikowa rentowności 29
3.1. Wskaźnik rentowności sprzedaży 30
3.2. Wskaźniki rentowności aktywów 35
3.3. Wskaźnik rentowności kapitałów 39
4. Analiza piramidalna rentowności przedsiębiorstwa 44

III. Analiza rentowności Zakładu Ogólnobudowlanego Jan Waz 49
1. Ogólna charakterystyka firmy 49
2. Sprawozdawczość finansowa firmy 54
3. Analiza rentowności w ujęciu bezwzględnym 60
4. Analiza wskaźnikowa rentowności 64
5. Wpływ rentowności na funkcjonowanie i rozwój firmy 67

Zakończenie 69
Bibliografia 71
Spis tabel 74
Spis rysunków i wykresów 75