Badanie zdolności kredytowej przedsiębiorstwa dla potrzeb oceny ryzyka kredytowego

Streszczenie 3

Wstęp 12

1. Istota zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego 14
1.1. Natura i źródła ryzyka kredytowego 14
1.2. Sterowanie ryzykiem kredytowym (instrumenty zarządzania ryzykiem) 22
1.3. Ocena zdolności kredytowej – pojęcie, zasady, kryteria, zakres 27

2. Źródła i narzędzia pozyskiwania informacji o kredytobiorcach indywidualnych 37
2.1. Ośrodek Międzybankowej Informacji Gospodarczej przy Związku Banków Polskich 37
2.2. Biuro Informacji Kredytowej S. A. – bank danych dla banków 38
2.3. Scoring – punktowa ocena wiarygodności kredytowej 44

3. Analiza spółki BUDIMEX S.A. dla potrzeb oceny ryzyka kredytowego 52
3.1. Ogólna charakterystyka analizowanego przedsiębiorstwa 52
3.2. Ocena merytoryczna zdolności kredytowej przedsiębiorstwa 55
3.3. Analiza porównawcza firmy na tle branży 69

Podsumowanie 73
Bibliografia 75
Wykaz tabel, rysunków i wykresów 78
Załącznik 79