Analiza systemu motywacyjnego w wybranym przedsiębiorstwie Bergerat Monnoyeur

WSTĘP 5

ROZDZIAŁ I. WYBRANE ASPEKTY TEORII ZARZĄDZANIA 8
1.1. Pojęcie i funkcje zarządzania 8
1.2. Ewolucja teorii zarządzania 15
1.3. Aktualne podejście do zarządzania 23

ROZDZIAŁ II. MOTYWACJA PRACOWNIKA W PROCESIE ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI 27
2.1. Istota motywacji 27
2.2. Wybrane koncepcje i modele motywacji 31
2.3. Rola płacy w motywowaniu pracowników 35
2.4. Pozapłacowe środki motywacyjne 41

ROZDZIAŁ III. SKŁADNIKI SYSTEMU MOTYWACYJNEGO W PRZEDSIĘBIORSTWIE BERGERAT MONNOYEUR 46
3.1. Działalność przedsiębiorstwa Bergerat Monnoyeur 46
3.2. System motywacyjny pracowników w przedsiębiorstwie Bergerat Monnoyeur 56
3.3. Motywacyjne formy organizacji pracy, zasady awansu pracowników i korzyści wynikające z motywowania pracowników 61

ROZDZIAŁ IV. EFEKTYWNOŚĆ FUNKCJONOWANIA SYSTEMU MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW – WYNIKI BADAŃ 65
4.1. Metoda i zakres badań 65
4.2. Analiza czynników wpływających na postawy kadry menedżerskiej 69
4.3. Planowane korzyści wynikające z zmiany systemu motywacyjnego 74
4.4. Analiza możliwości usprawnienia systemu 82

ZAKOŃCZENIE 86
SPIS LITERATURY 88
SPIS RYSUNKÓW 91
SPIS WYKRESÓW 92
ZAŁĄCZNIK 93