Asset Management – czyli usługa zarządzania aktywami

Wstęp 3

Rozdział I. Charakterystyka funduszu inwestycyjnego 5
1.1. Istota funduszu inwestycyjnego 5
1.2. Rodzaje funduszy inwestycyjnych 16
1.3. Polityka inwestycyjna funduszu 20

Rozdział II. Charakterystyka Asset Management 27
2.1. Pojęcie Asset Management 27
2.2. Istota zarządzania aktywami 30
2.3. Strategie Asset Management 36

Rozdział III. Inwestowanie w Noble Bank S.A. 46
3.1. Ogólna charakterystyka Noble Bank S.A. 46
3.2. Produkty inwestycyjne Noble Bank S.A. 51
3.3. Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 60

Rozdział IV. Fundusze inwestycyjne i Asset Management w Noble Funds TFI S.A. 63
4.1. Fundusze inwestycyjne Noble Funds TFI S.A. 63
4.2. Asset Management – zarządzanie portfelem papierów wartościowych Noble Funds TFI S.A. 72
4.3. Fundusze inwestycyjne a Asset Management 74

Zakończenie 77
Bibliografia 79
Spis rysunków, tabel i wykresów 82
Załączniki 83