Analiza rentowności małej firmy

Wstęp 2

I. Rola rentowności w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa 4
1. Pojęcie rentowności i jej klasyfikacja 4
2. Czynniki kształtujące poziom rentowności 9
2.1. Czynniki wewnętrzne 10
2.2. Czynniki zewnętrzne 13
3. Rentowność jako cel działalności przedsiębiorstwa 16
4. Rentowność jako wyraz efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa 18

II. Metody analizy rentowności 20
1. Istota i zadania analizy rentowności 20
2. Analiza rachunku zysków i strat jako podstawowego materiału źródłowego analizy rentowności 23
3. Analiza wskaźnikowa rentowności 29
3.1. Wskaźnik rentowności sprzedaży 30
3.2. Wskaźniki rentowności aktywów 35
3.3. Wskaźnik rentowności kapitałów 39
4. Analiza piramidalna rentowności przedsiębiorstwa 44

III. Analiza rentowności Zakładu Ogólnobudowlanego Jan Waz 49
1. Ogólna charakterystyka firmy 49
2. Sprawozdawczość finansowa firmy 54
3. Analiza rentowności w ujęciu bezwzględnym 60
4. Analiza wskaźnikowa rentowności 64
5. Wpływ rentowności na funkcjonowanie i rozwój firmy 67

Zakończenie 69
Bibliografia 71
Spis tabel 74
Spis rysunków i wykresów 75