Prace dyplomowe z dziedziny: ZZL

prace dyplomowe z zzl – prace magisterskie i licencjackie z zarządzania zasobami ludzkimi

Analiza zarządzania personelem przedsiębiorstwa

część teoretyczna pracy dyplomowej

ROZDZIAŁ 1. PODSTAWOWE POJĘCIA ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM 3
1.1 Aspekty zarządzania personelem 3
1.2 Funkcje zarządzania kadrami 5
1.3 Struktura zatrudnienia oraz wydajność pracy 7
1.4 Rola marketingu wewnętrznego w kierowaniu personelem 8
1.5 Zasady przeprowadzania analizy zatrudnienia oraz wskaźniki 11
ROZDZIAŁ 2. ELEMENTY ZARZĄDZANIA KADRAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE 18
2.1 Planowanie zatrudnienia 18
2.2 Rekrutacja-nabór selekcja i dobór pracowników 21
2.3 Wynagrodzenie i system ocen 26
2.4 Kształtowanie i rozwój pracowników 30

Analiza systemu motywacyjnego przedsiębiorstwa

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I. CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA MOTYWACJĘ DO PRACY 5
1.1 Znaczenie motywacji w działalności kierowniczej 5
1.2 Wybrane teorie motywacyjne 7
1.2.1 Teorie potrzeb 7
1.2.2 Teorie procesu 12
1.3. Rodzaje środków motywacyjnych 13
ROZDZIAŁ II. NARZĘDZIA ODDZIAŁYWANIA MOTYWACYJNEGO 21
2.1 Wpływ wynagrodzenia na motywację do pracy 21
2.1.1 Struktura wewnętrzna wynagrodzeń 21
2.1.2 Funkcja oraz formy płac 24
2.1.3 Metody wartościowania pracy 28
2.1.4 Komputerowe systemy wartościowania stanowisk pracy 31
2.2 Formy wynagrodzeń niematerialnych wpływające na motywację do pracy 33
2.2.1 Pozytywne i negatywne sposoby oddziaływania na podwładnych 33
2.2.2 Istota oceny pracownika 38
ROZDZIAŁ III. SKŁADNIKI SYSTEMU MOTYWACYJNEGO W PRZEDSIĘBIORSTWIE TTT 41
3.1. Motywacja w polskich realiach 41
3.2. Działalność przedsiębiorstwa TTT 45
3.3. System motywacyjny pracowników w przedsiębiorstwie TTT 46
3.4. Zasady systemu premiowania pracowników 49
3.5. Motywacyjne formy organizacji pracy, oraz zasady awansu pracowników 53
3.6. Korzyści wynikające z motywowania pracowników 56
ROZDZIAŁ IV. DIAGNOZA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU MOTYWOWANIA KADRY MENEDŻERSKIEJ – WYNIKI BADAŃ 60
4.1. Metoda i zakres badań 60
4.2. Analiza czynników wpływających na postawy kadry menedżerskiej (zachowanie) 63
4.3. Wnioski 73
74
ZAKOŃCZENIE 78
BIBLIORGAFIA 80
SPIS RYSUNKÓW 82
SPIS TABEL 83

Czynniki warunkujące proces zarządzania personelem

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. ISTOTA ZARZĄDZANIA POLITYKĄ PERSONALNĄ 4
1.1. Pojęcie zarządzania 4
1.2. Powstanie i rozwój nauki o organizacji i zarządzaniu 6
1.3. Polityka personalna w organizacji 13
1.4. Główne zasady zarządzania personelem 18
ROZDZIAŁ II. CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA KIEROWANIE POTENCJAŁEM SPOŁECZNYM W ORGANIZACJI 24
2.1. Planowanie personalne 24
2.2. Rekrutacja – nabór, selekcja i dobór pracowników 29
2.3. Adaptacja pracownika 37
2.4. Kultura organizacyjna 38
2.5. System ocen pracowniczych 41
ROZDZIAŁ III. MOTYWACJA JAKO NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA PERSONELEM 44
3.1. Pojęcie motywacji 44
3.2. Poglądy na motywację 48
3.2.1. Poglądy tradycyjne 48
3.2.2. Poglądy współczesne 52
3.3. Płace jako instrument oddziaływania motywacyjnego 56
3.4. Pozamaterialne formy motywacji 60
ZAKOŃCZENIE 64
BIBLIOGRAFIA 66
SPIS TABEL 69
SPIS RYSUNKÓW 70

Zarządzanie zasobami ludzkimi jako czynnik rozwoju przedsiębiorstw usługowych

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I. Znaczenie zarządzania zasobami ludzkimi we współczesnym przedsiębiorstwie 9
1. Rola zasobów ludzkich w zarządzaniu przedsiębiorstwem 9
2. Istota zarządzania zasobami ludzkimi 14
3. Elementy funkcji personalnej 22
4. Tendencje zmian w zarządzaniu zasobami ludzkimi 26
ROZDZIAŁ II. Znaczenie i istota działalności przedsiębiorstwa usługowego 29
1. Cechy usług 29
2. Uwarunkowania działalności usługowej 33
2.1. Zewnętrzne uwarunkowania działalności usługowej 37
2.2. Wewnętrzne uwarunkowania działalności usługowej 43
3. Znaczenie jakości w działalności usługowej 52
ROZDZIAŁ III. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych, Sp. z o.o. jako przedmiot badań nad Zarządzaniem Zasobami Ludzkimi (ZZL) 58
1. Strategia i cele firmy 58
2. Struktura organizacyjna i charakterystyka zatrudnienia 64
3. Pozycja firmy na tle konkurencji 67
ROZDZIAŁ IV. Analiza i ocena zarządzania zasobami ludzkimi w Przedsiębiorstwie Robót Drogowo Mostowych Spółka z o.o. 72
1. Główne założenia polityki personalnej w firmie 72
1.1. Planowanie zatrudnienia i rekrutacja pracowników 75
1.2. Selekcja pracowników 78
1.3. Szkolenie pracowników 80
1.4. Motywowanie pracowników 87
1.5. Oceny pracownicze 91
2. Wpływ zarządzania zasobami ludzkimi na konkurencyjność firmy 97
ZAKOŃCZENIE 102
BIBLIOGRAFIA 105
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 109

Zarządzanie kadrami w przedsiębiorstwie MPK

Wstęp 2
Rozdział 1. Miejsce systemów motywacyjnych w teorii zarządzania 4
1.1. Istota zarządzania zasobami ludzkimi 4
1.2. Rola motywowania w zarządzaniu zasobami ludzkimi 6
1.3. Motywowanie a motywacja 7
1.4. Metody i podejście do motywowania 10
1.4.1. Tradycyjne podejście do motywowania 13
1.4.2. Współczesne podejście do motywowania 17
1.5. Narzędzia motywowania 20
1.5.1. Płacowe narzędzia motywowania 21
1.5.2. Funkcja płac (jako podpunkt) 27
1.5.3. Rola płac 30
1.5.4. Pozapłacowe narzędzia motywowania 33
Rozdział 2. Charakterystyka zatrudnienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego sp. z o.o. w Wałbrzychu 37
2.1. Historia i przedmiot działalności 37
2.2. Struktura organizacyjna 40
2.3. Struktura i poziom zatrudnienia 48
2.4. Polityka zatrudnienia 50
2.5. Sytuacja ekonomiczna 52
Rozdział 3. Analiza systemu i ocena motywowania w badanym przedsiębiorstwie 54
3.1. System wartościowania stanowisk pracy 54
3.2. System ocen pracowniczych 61
3.3. System motywacyjny w badanym przedsiębiorstwie 63
3.3.1. Wynagrodzenia 63
3.3.2. Możliwości rozwoju 67
3.4. Propozycja wprowadzenia zmian 70
Zakończenie 75
Bibliografia 77
Spis tabel i rysunków 79

Wypadki przy pracy jako dysfunkcja organizacyjna

Wstęp 2
Rozdział I. Pracownicy jako zasób organizacji 4
1.1. Znaczenie kapitału ludzkiego w organizacji 4
1.2. Znaczenie Zarządzania Zasobami Ludzkimi 6
1.3. Dysfunkcje w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi 10
1.3.1. Stres 10
1.3.2. Mobbing 14
1.3.3. Fobie i przemoc w miejscu pracy 16
1.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy w procesie Zarządzania Zasobami Ludzkimi 20
Rozdział II Istota BHP w firmie 34
2.1. Organy kontroli 34
2.2. Służby BHP 44
Rozdział III Postępowanie powypadkowe i świadczenia z tytułu wypadków przy pracy 50
3.1. Pojęcie wypadku przy pracy 50
3.2. Wypadki przy pracy ze względu na szkodę na osobie 54
3.3. Wypadki zrównane z wypadkami przy pracy 56
3.4. Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy 59
3.3.1. Obowiązki pracodawcy przy zaistnieniu wypadku 60
3.3.2. Obowiązki pracownika przy zaistnieniu wypadku 61
3.5. Postępowanie powypadkowe 62
3.5.1. Etapy postępowania 63
3.5.2. Sporządzenie protokołu 65
3.6. Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy 68
Zakończenie 85
Bibliografia 87

Wpływ motywacji pracowników na efektywne funkcjonowanie przedsiębiorstwa

Wstęp 3
1. Motywacja w procesie zarządzania organizacją 7
1.1. Ewolucja teorii zarządzania 7
1.2. Motywacja a zarządzanie organizacją – teoria pola sił Kurta Lewina 11
1.3. Teorie motywacyjne 18
1.4. Formy i instrumenty motywowania pracowników 27
1.4.1. Płace jako instrument oddziaływania motywacyjnego 29
1.4.2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników 34
1.5. Główne kryteria efektywności 36
1.6. Wnioski 41
2. Charakterystyka identyfikacyjna firmy 44
2.1. Historia firmy 44
2.2. Zakres działania firmy 51
2.3. Charakterystyka zatrudnienia 54
2.4. Formy motywowania pracowników 60
2.5. Wnioski 64
3. Zarządzanie firmą poprzez motywowanie pracowników 66
3.1. Przedstawienie aktualnych problemów z pracownikami 66
3.2. Motywacja i jej wpływ na wydajność- analiza wyników badań 68
3.3. Ocena form motywowania 77
3.4. Wnioski 82
4. Koncepcja rozwiązań systemowych 85
Podsumowanie 89
Literatura 92
Załącznik 94
Spis tabel i rysunków 99

Wpływ zarządzania zasobami ludzkimi na organizacje konferencji

Wstęp 5
Rozdział I Istota zarządzania zasobami ludzkimi 9
1.1. Rys historyczny 9
1.2. Podstawowe nurt teoretyczne w zarządzaniu zasobami ludzkimi 13
1.3. Cechy i cele zarządzania zasobami ludzkimi 20
1.4. Problemy wdrażania ZZL 25
Rozdział II Wpływ zmian w otoczeniu na procesy kadrowe 32
2.1. Zarządzanie personelem a partnerstwo strategiczne 32
2.2. Funkcje kierownictwa do spraw personelu 38
2.3. Udział menedżerów w procesach zarządzania zasobami ludzkimi 43
2.4. Dział personalny wobec zmian w organizacji 49
Rozdział III Czynnik osobowy w hotelarstwie na przykładzie sieci Hoteli Orbis 56
3.1. Podstawowe informacje dotyczące rozwoju sieci hoteli Orbis 56
3.1.1. Historia Orbisu 56
3.1.2. Struktura organizacyjna 59
3.1.3. Strategia i oferta konferencyjna Grupy Hotelowej Orbis 63
3.2. Zarządzanie zasobami ludzkimi w hotelarstwie 69
3.3. Umiejętności i wiadomości niezbędne w zawodzie 73
3.4. Kultura obsługi oraz kultura osobista pracowników hotelu 81
Rozdział IV Zarządzanie zasobami ludzkimi wobec organizacji konferencji 89
4.1. Wykorzystanie i podaż zasobów ludzkich 89
4.2. Rola menedżera w organizowaniu konferencji 93
4.2.1. Menedżer jako lider 96
4.2.2. Menedżer jako stymulator komunikacji 98
4.2.3. Menedżer jako negocjator 99
4.3. Doskonalenie umiejętności komunikowania się w organizacji konferencji 101
4.3.1. Znaczenie umiejętności komunikowania się 101
4.3.2. Sposoby komunikowania się 103
4.3.3. Przeszkody w skutecznym komunikowaniu się 107
4.3.4. Umiejętność przemawiania 109
4.4. Wpływ stosunków pracowniczych na organizację konferencji 110
4.4.1. Partycypacja pracowników w zarządzaniu 110
4.4.2. Konflikt 112
4.4.3. Podstawowe rodzaje transakcji międzyludzkich 113
Zakończenie 116
Bibliografia 118
Spis rysunków 121

Restrukturyzacja zatrudnienia firmy w upadłości

Wstęp 2
Rozdział 1. Sposoby prowadzenia restrukturyzacji zatrudnienia przez pracodawcę upadłego albo prowadzącego postępowanie naprawcze 4
1. Pojęcie restrukturyzacji zatrudnienia 4
2. Konieczność przeprowadzenia restrukturyzacji zatrudnienia w postępowaniu upadłościowym i naprawczym 13
3. Układ z wierzycielami 19
4. Plan naprawczy 21
Rozdział 2. Restrukturyzacja dotycząca pracowników 28
1. Restrukturyzacja poprzez zwolnienia 28
1.1. Redukcja załogi 28
1.2. Zastąpienie dotychczasowych pracowników nowymi 29
2. Restrukturyzacja poprzez zmianę warunków pracy i płacy 30
3. Restrukturyzacja dotycząca zatrudnionych w ramach nietypowych stosunków pracy 36
4. Restrukturyzacja dotycząca zatrudnionych na podstawie innej niż stosunek pracy 42
5. Rozwiązania przyjęte w wybranych krajach europejskich – analiza porównawcza 45
Rozdział 3. Ochrona przysługująca zatrudnionym objętym restrukturyzacją z powodu upadłości albo postępowania naprawczego 49
1. Ochrona służąca pracownikom 49
1.1. Ochrona przed rozwiązaniem stosunku pracy 61
1.2. Ochrona przed zmianą treści stosunku pracy 74
2. Ochrona pozostałych kategorii zatrudnionych 83
3. Rola związków zawodowych i przedstawicielstwa pracowniczego 86
Rozdział 4. Rozwiązania przyjęte w Unii Europejskiej 93
Zakończenie 96
Bibliografia 98
Spis tabel i rysunków 105

Rekrutacja i selekcja pracowników w przedsiębiorstwie usługowym

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ 1
FILOZOFIA I PRAKTYKA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI 4
1.1. Istota zarządzania zasobami ludzkimi 4
1.2. Podstawowe nurty teoretyczne w zarządzaniu zasobami ludzkimi 10
1.3. Modele zarządzania zasobami ludzkimi 16
1.4. Pracownicy we współczesnym przedsiębiorstwie 20
ROZDZIAŁ 2
REKRUTACJA ZEWNĘTRZNA I WEWNĘTRZNA WE WSPÓŁCZESNYM PRZEDSIĘBIORSTWIE 27
2.1. Klasyfikacja form rekrutacji 27
2.2. Charakterystyka najpopularniejszych metod rekrutacji zewnętrznej pracowników 29
2.3. Dobór wewnętrzny pracowników 36
2.4. Proces rekrutacji na najwyższe stanowiska w firmie – headhunting 41
ROZDZIAŁ 3
SELEKCJA KANDYDATÓW NA PRACOWNIKÓW 43
3.1. Wstępna selekcja ofert 43
3.2. Rozmowa wstępna i sprawdzanie informacji o kandydacie 45
3.3. Testy i inne badania 48
3.4. Decydująca rozmowa kwalifikacyjna 52
ROZDZIAŁ 4
BADANIA EMPIRYCZNE PROCESÓW REKRUTACJI I SELEKCJI W URZĘDZIE POCZTOWYM 59
4.1. Charakterystyka firmy 59
4.2. Analiza wyników badań ankietowych 61
4.2.1. Przedmiot, cele i hipotezy badania. 61
4.2.2. Analiza wyników badań ankietowych 64
4.2.3. Podsumowanie wyników badań ankietowych 76
ZAKOŃCZENIE 78
BIBLIOGRAFIA 79
SPIS TABEL 82
SPIS WYKRESÓW 82
ZAŁĄCZNIK 1 83
KWESTIONARIUSZ ANKIETY 83