Prace dyplomowe z dziedziny: ZZL

prace dyplomowe z zzl – prace magisterskie i licencjackie z zarządzania zasobami ludzkimi

Zarządzanie zasobami ludzkimi w banku

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE 5
1.1. Istota i cele zarządzania zasobami ludzkimi 5
1.2. Zakres zarządzania zasobami ludzkimi 10
1.3. Oceny pracownicze jako element zarządzania zasobami ludzkimi 23
ROZDZIAŁ II. Miejsce systemu ocen okresowych w polityce personalnej przedsiębiorstwa 25
2.1. Pojęcie i cele systemu ocen okresowych pracowników 25
2.2. Główne zasady i kryteria ocen efektów pracy i potencjału pracowników 31
2.3. Przedmiot i podmiot okresowego oceniana 38
2.4. Metody i techniki ocen pracowniczych 40
2.5. Wprowadzenie systemu ocen okresowych 55
ROZDZIAŁ III. SYSTEM OCEN OKRESOWYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. 57
3.1. Opis badanego przedsiębiorstwa 57
3.1.1. Krótki zarys historyczny przedsiębiorstwa 57
3.1.2. Przedmiot działalności przedsiębiorstwa 60
3.1.3. Charakterystyka struktury organizacyjnej 62
3.2. SPOSÓB I ZASADY OCENIANIA PRACOWNIKÓW W BANKU MILLENNIUM S.A. 64
3.3. Działalność banku Millennium S.A. w zakresie zarządzania potencjałem ludzkim 67
ROZDZIAŁ IV. METODY BADAŃ WŁASNYCH 69
4.1. Przedmiot i cel badań 69
4.2. Problemy i hipotezy badawcze 74
4.3. Metody i narzędzia badawcze 79
4.4. Charakterystyka próby badawczej oraz teren i organizacja badań 80
4.5. Analiza badań własnych 80
4.6. Wnioski 87
BIBLIOGRAFIA 95
SPIS RYSUNKÓW 97
ANEKS 98

System ocen pracowniczych i jego znaczenie

praca magisterska z zarządzania zasobami ludzkimi

Wstęp 3
Rozdział 1. Ocenianie pracowników jako istotny element zarządzania zasobami ludzkimi 6
1.1 Wymiar zarządzania zasobami ludzkimi 6
1.2 Ocena pracownicza– definicje, istota, cele 13
1.3 Uwarunkowania wdrażania systemu okresowych ocen pracowniczych 19
1.4 Kryteria ocen a dobór technik oceniania 23
1.4 Wykorzystanie wyników ocen pracowniczych 33
Rozdział 2. Wynagrodzenie pracowników 36
2.1 Pojęcie i zasady tworzenia systemów wynagradzania 36
2.2 Charakterystyka systemów wynagradzania 43
2.3 Obligatoryjne i fakultatywne składniki systemów wynagradzania 52
2.4 Wartościowanie pracy jako metoda oceny stopnia trudności pracy 54
2.5 Ocena pracownicza a wartościowanie stanowisk pracy 61
Rozdział 3. Metodologia badań 64
3.1 Cel i hipoteza badawcza 64
3.2 Metody, techniki i narzędzia badawcze 65
3.3 Wybór terenu badań i dobór próby 65
Rozdział 4. System ocen pracowniczych i jego znaczenie w wynagradzaniu pracowników w świetle badań własnych 69
4.1 Realizacja ocen pracowniczych w badanej organizacji 69
4.2 Zarządzanie systemami wynagradzania jako kluczowy element realizowanej polityki personalnej 73
4.3 Prezentacja wyników badań 76
Wnioski 95
Bibliografia 101
Spis tabel i wykresów 104
Kwestionariusz ankiety 107

Metody motywacji pracowników

praca licencjacka z zarządzania zasobami ludzkimi

Streszczenie 1
Wstęp 5
Rozdział 1. 6
Formy zarządzania zasobami ludzkimi 6
1.1. Istota zarządzania zasobami ludzkimi 6
1.2. Cechy zarządzania zasobami ludzkimi 11
1.3. Zarządzanie zasobami ludzkimi a zarządzanie personelem 19
1.4. Najważniejsze zadania zarządzania zasobami ludzkimi 22
Rozdział 2. 28
Motywacja formą zarządzania personelem 28
2.1. Motywacja pracy jako przedmiot badań zachowań organizacyjnych 28
2.1.1. Model motywacji pracowników 28
2.1.2. Teorie motywacji – przegląd 32
2.2. Związek między motywacją a efektami 39
2.3. Motywacja a pieniądze 44
2.4. Strategie motywacji 46
Rozdział 3. 51
Metody motywacji w firmie na przykładzie firmy EGIS Polska Sp. z o.o. 51
3.1. Działalność firmy EGIS Polska Sp. z o.o. 51
3.1.1. Historia i struktura organizacyjna firmy 51
3.1.2. Rekrutacja i dobór personelu 53
3.2. Metody motywacji w firmie EGIS Polska Sp. z o.o. 56
3.2.1. Koncepcja systemu motywowania w firmie 56
3.2.2. Płace jako instrument oddziaływania motywacyjnego 57
3.2.3. Metody i techniki kształtowania wynagrodzeń 58
3.2.4. Kontrakty menadżerskie jako narzędzie motywowania kierownictwa i
specjalistów 61
3.2.5. Motywacyjne aspekty organizacyjne czasu pracy 62
3.3. Ocena metod motywacji w firmie EGIS Polska Sp. z o.o. 65
3.3.1. Pozytywny aspekt metod motywacyjnych 65
3.3.2. Negatywny aspekt metod motywacyjnych 66
Podsumowanie 70
Bibliografia 73
Spis tabel i rysunków 75

Zarządzanie zasobami ludzkimi w oświacie na przykładzie szkoły integracyjnej

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I TEORETYCZNE PODSTAWY ZARZADZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI 5
1. Pojęcie, istota i treść zarządzania zasobami ludzkimi 5
1.1. Geneza pojęcia 6
1.2. Istota i treść zarządzania zasobami ludzkimi 10
1.3. Rola i zadania zarządzania zasobami ludzkimi 13
2. Modele zarządzania zasobami ludzkimi 14
2.1. Model Michigan 14
2.2. Model Harwardzki 15
3. Proces zarządzania zasobami ludzkimi 17
3.1. Dobór pracowników 18
3.2. Motywowanie pracowników 22
3.3. Ocenianie pracowników 25
3.4. Szkolenie i rozwój pracowników 28
ROZDZIAŁ II ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI REGULACJE PRAWNE W OŚWIACIE 31
1. Podstawy prawne zarządzania zasobami ludzkimi w oświacie 31
1.1. Kadra nauczycielska 33
1.2. Pracownicy administracyjni 36
2. Funkcjonowanie systemu zarządzania zasobami ludzkimi 37
2.1. Planowanie zasobów 38
2.2. Rekrutacja i selekcja pracowników 39
2.3. Motywowanie pracowników finansowe i poza finansowe 41
2.4. Ocenianie- kryteria, sposoby i metody 44
2.5. Edukacja pracowników 47
ROZDZIAŁ III ANALIZA I OCENA ILOŚCIOWA I JAKOŚCIOWA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W SZKOLE INTEGRACYJNEJ 50
1. Charakterystyka Integracyjnej Szkoły Podstawowej 50
1.1. Geneza powstania i zakres działalności 50
1.2. Struktura organizacyjna zatrudnienia pracowników oświaty, administracji i obsługi 55
2. Funkcjonowanie systemu zarządzania zasobami ludzkimi 58
1.1. Planowanie zasobów 58
1.2. Rekrutacja i selekcja 59
1.3. Motywowanie finansowe i pozafinansowe 60
1.4. Ocenianie – kryteria, sposoby i metody 61
1.5. Edukacja zawodowa pracowników 62
3. Wnioski 64
ZAKOŃCZENIE 65
BIBLIOGRAFIA 67
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 69
ANEKS 70

Analiza systemu szkoleń w przedsiębiorstwie

Wstęp 2

ROZDZIAŁ I. SZKOLENIE JAKO CZYNNIK WSPIERAJĄCY ROZWÓJ PRACOWNIKÓW I ORGANIZACJI 3
1.1. Istota i znaczenie systemu szkoleń w organizacji 3
1.2. Kapitał intelektualny w organizacji 8
1.3. Determinanty strategii rozwoju zasobów ludzkich 18

ROZDZIAŁ II. STRATEGIE ZARZĄDZANIA ROZWOJEM ZASOBÓW LUDZKICH 23
2.1. Tworzenie podstaw polityki organizacji w zakresie rozwoju zasobów ludzkich 23
2.2. Procesy rozwoju ludzi 27
2.3. Plany szkoleń a plany uczenia się 29
2.4. Procesy zarządzania rozwojem i karierą 32

ROZDZIAŁ III. SYSTEM SZKOLEŃ W PRZEDSIĘBIORSTWIE X W ŚWIETLE PRZEPROWADZONYCH BADAŃ WŁASNYCH 39
3.1. Metodologia badań własnych 39
3.1.1. Przedmiot i cel badań 39
3.1.2. Problemy i hipotezy badawcze 40
3.1.3. Metody i techniki badań 40
3.1.4. Charakterystyka próby badawczej 41
3.2. Charakterystyka przedsiębiorstwa 41
3.3. Strategia personalna firmy 43
3.4. Analiza wyników badań własnych 45
3.4.1. System szkoleń 45
3.4.2. Rola HR Managera w procesie szkoleniowym 54
3.4.3. Proces rozwoju pracowników 59

Zakończenie 61
Bibliografia 63
Spis tabel 66
Spis rysunków 67
Aneks 68

Analiza systemu oceniania pracowników w firmie POLKOMTEL S.A.

Wstęp 2
Rozdział I
Miejsce systemu oceniania w zarządzaniu przedsiębiorstwem 4
1.1. Istota zarządzania zasobami ludzkimi 4
1.2. Systemowe ujęcie oceniania 8
1.3. Metody oceny pracowników 17
Rozdział II
Elementy procesu oceniania 23
2.1. Podmioty systemu oceniania 23
2.2. Kryteria oceniania pracowników 29
2.3. Instrumenty i działania wspomagające proces oceny pracowników 33
Rozdział III
Charakterystyka firmy POLKOMTEL S.A. 39
3.1. Zarządzanie w firmie POLKOMTEL S.A. 39
3.2. Systemowe ujęcie oceny pracowników 43
3.3. Metody oceniania w POLKOMTEL S.A. 47
Rozdział IV
Projekt systemu oceny pracowników w firmie POLKOMTEL S.A., dla regionu V 50
4.1. Podmioty oceniania w POLKOMTEL S.A. 50
4.2. Ustalanie kryteriów oceny w firmie 51
4.3. Narzędzia wspomagające proces oceny pracowników 60
4.4. System oceniania w przedsiębiorstwie POLKOMTEL S.A.- wnioski 62
Zakończenie 66
Bibliografia 68
Spis tabel i rysunków 70

Zarządzanie stresem menedżera

Wstęp 3

Rozdział I. POJĘCIE STRESU I JEGO RODZAJE 5
1.1. Rys historyczny 5
1.2. Stres biologiczny w ujęciu Hansa Salye’go 7
1.3. Stres psychologiczny w ujęciu Janusza Reykowskiego 11
1.4. Stres w ujęciu Lazarusa i Falkman – jako dynamiczna relacja pomiędzy człowiekiem a otoczeniem 13
1.5. Modele stresu organizacyjnego i stresory organizacyjne 15
1.1.1. Model ISR według Kahna i Frencha 15
1.1.2. Model Ivancewicha i Mattesona 17
1.1.3. Stresory organizacyjne 20

Rozdział II. SKUTKI DZIAŁANIA STRESU 25
2.1. Wpływ stresu na stan zdrowia i funkcjonowanie człowieka 25
2.1.1. Modele stres – choroba 25
2.1.2. Obraz rzeczywistości a odporność na stres 26
2.1.3. Samoocena a odporność na stres 26
2.1.4. Cechy układu nerwowego a podatność na stres 26
2.2. Stres a satysfakcja z pracy 27
2.3. Wypalenie zawodowe 31
2.4. Odporność i radzenie sobie ze stresem 43
2.5. Reakcje stresowe i ich następstwa 47

ROZDZIAŁ III. CHARAKTERYSTYKA TELEKOMUNIKACJI POLSKIEJ S.A. 52
3.1. Rys historyczny 52
3.2. Struktura organizacyjna 57
3.3. Zakres i rodzaj działalności 59
3.4. Pozycja na rynku 65

Rozdział IV. METODOLOGIA I WYNIKI BADAŃ WŁASNYCH 73
4.1. Cel i przedmiot badań 73
4.2. Problemy i hipotezy badawcze 74
4.3. Metody i techniki badawcze 78
4.4. Prezentacja wyników badań i wnioski własne 81

Zakończenie 91
Bibliografia 93
Spis rysunków 98
Spis wykresów 99
Spis schematów 100
Spis tabel 101
Aneks 102

Zarządzanie przez kulturę organizacji

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I
Kultura organizacyjna przedsiębiorstwa w świetle literatury 4
1.1. Istota kultury organizacyjnej 4
1.2. Typologia kultur organizacyjnych 9
1.3. Rola i funkcje kultury organizacyjnej 14
1.4. Formułowanie kultury organizacyjnej 19
ROZDZIAŁ II
Zarządzanie przez kulturę organizacyjną w praktyce przedsiębiorstw 30
2.1. Kultura organizacyjna w Polsce i na świecie 30
2.2. Wykorzystanie kultury organizacji jako techniki zarządzania 35
2.3. Kultura małej przedsiębiorczości 42
2.4. Patologie w zakresie kultury organizacyjnej 45
ROZDZIAŁ III
Kultura przedsiębiorstwa w Polsce na przykładzie X Sp z o.o. 48
3.1. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA 48
3.2. KULTURA ORGANIZACYJNA W X 49
ZAKOŃCZENIE 61
BIBLIOGRAFIA 62

Znaczenie przywództwa kierowniczego

wstęp i pierwszy rozdział pracy dyplomowej

Wstęp 2
Rozdział I 4
Zarządzanie zasobami ludzkimi – aspekty teoretyczne 4
1. Pojęcie i znaczenie zasobów ludzkich w organizacji 4
2. Modele polityki personalnej 13
3. Wybrane obszary zarządzania zasobami ludzkimi 21
3.1 Komunikowanie 21
3.2 Ocenianie 26
3.3 Rozwój zasobów ludzkich 29
3.4 Wynagradzanie 31

Wpływ szkolenia i motywowania pracowników na efekty sprzedaży bezpośredniej np. Żywiec S.A.

Wstęp 3
Rozdział I. Teoretyczne ujęcie problemu szkolenia i motywowania 5
1.1. Szkolenie pracowników – treść i zakres pojęcia 5
1.2. Motywowanie pracowników w ujęciu teoretycznym zarządzania 12
1.3. Formy motywacji płacowej i pozapłacowej 22
Rozdział II. Charakterystyka Browarów Żywiec S.A. 32
2.1. Status prawny i organizacja przedsiębiorstwa 32
2.2. Oferta produktów i usług firmy 39
Rozdział III. Wpływ szkoleń i motywowania pracowników na efektywność sprzedaży w firmie Browary Żywiec S.A. 47
3.1. Problemy i hipotezy badawcze 47
3.2. Metody i narzędzia badawcze 49
3.3. Charakterystyka próby badawczej 51
3.3. Analiza badań własnych 53
3.4. Wnioski 63
3.5. Zarys programu szkolenia 67
Zakończenie 72
Bibliografia 75
Spis tabel 78
Spis rysunków 79
Ankieta 80