Prace dyplomowe z kierunku: ZZL

prace dyplomowe z zzl – prace magisterskie i licencjackie z zarządzania zasobami ludzkimi

Rekrutacja i selekcja jako element strategii personalnej firmy na przykładzie Orange

Wstęp 2

Rozdział 1. Rekrutacja zewnętrzna i wewnętrzna we współczesnym przedsiębiorstwie 4
1.1. Klasyfikacja form rekrutacji 4
1.2. Charakterystyka najpopularniejszych metod rekrutacji zewnętrznej 8
1.3. Dobór wewnętrzny pracowników 13
1.4. Proces rekrutacji na najwyższe stanowiska w firmie – headhuntering, Assessment Center 19

Rozdział 2. Przygotowanie procesu rekrutacji 26
2.1. Przebieg procesów rekrutacyjnych i selekcyjnych 26
2.2. Diagnoza potrzeb personalnych 32
2.3. Opis stanowiska 36
2.4. Profil kandydata 42

Rozdział 3. Rekrutacja pracowników w Orange Polska 51
3.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa 51
3.2. Metody i analiza procesu rekrutacji 55
3.3. Zasady selekcji po procesie rekrutacji w badanej organizacji 57
3.4. Efekty rekrutacji po selekcji pracowników 66

Zakończenie 72
Bibliografia 74
Spis rysunków 77
Spis tabel 78

Rekrutacja i selekcja jako element strategii personalnej firmy XYZ

WSTĘP 2

1. PODSTAWY I ZASADY REKRUTACJI PRACOWNIKÓW 4
1.1. Procedura planowania zatrudnienia 4
1.2. Operacjonalizacja pojęcia rekrutacja 8
1.2.1. Co to jest rekrutacja 8
1.2.2. Rekrutacja wewnętrzna 14
1.2.3. Rekrutacja zewnętrzna 17

2. PODSTAWY I ZASADY SELEKCJI PRACOWNIKÓW 22
2.1. Co to jest selekcja pracownicza 22
2.2. Metody i techniki selekcji pracowniczej 28
2.2.1. Rozmowa kwalifikacyjna 28
2.2.2. Ocena zintegrowana 34
2.2.3. Testy psychologiczne 36
2.2.4. Grafologia jako środek wspierający proces selekcji 41

3. CHARAKTERYSTYKA BADANEGO ŚRODOWISKA 44
3.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa XYZ 44
3.2. Prezentacja wyników badań 46
3.3. Weryfikacja hipotez 56

ZAKOŃCZENIE 58
BIBLIOGRAFIA 60
SPIS TABEL 62
SPIS RYSUNKÓW 63
ANEKS 64

Przewodzenie jako środek kontrolowania ludzi

pierwszy rozdział pracy dyplomowej

objętość: 30 stron; 44 przypisy

Rozdział I. Przewodzenie jako środek kontrolowania ludzi 3
1.1. Wywieranie nacisku 3
1.1.1. Relacje między przywódcą a jego zwolennikami 3
1.1.2. Wpływ jednostki na grupę 7
1.2. Zdolności manipulacyjne przy pełnieniu ról przywódczych 11
1.3. Przywódca polityczny w systemie demokratycznym 20
1.4. Przywódca polityczny w systemie totalitarnym 24
1.5. Problem autorytaryzmu jako jeden z przejawów rządów jednostki nad społeczeństwem 27

Problem stresu w pracy zawodowej kierowników

Wstęp

Rozdział I. Pojęcie stresu i jego rodzaje

1.1. Istota stresu

1.2. Początki badań nad stresem

1.3. Pojęcie stresu w psychologii

1.4. Rodzaje stresu

1.3. Obszary stresogenne w procesie pełnienia funkcji kierowniczej

Rozdział II. Skutki działania stresu

2.1. Reakcje stresowe i ich następstwa

2.2. Odporność i podatność na stres

2.3. Stres praca zawodowa

2.3.1. Samoocena

2.3.2. Wypalenie zawodowe

2.3.3. Istota motywacji w pracy

2.3.4. Satysfakcja z pracy

Rozdział III. Stres w pracy zawodowej kierowników

3.1. Zarządzanie, kierowanie, administrowanie, rządzenie

3.2. Funkcje zarządzania

3.3. Rodzaje kierowników i ich role

3.4. Style i kultura kierowania

3.5. Kultura organizacyjna a stres w pracy kierownika

Rozdział IV. Sposoby radzenia sobie ze stresem przez kierowników

4.1. Rola atmosfery i organizacji pracy

4.1.1. Wypalenie zawodowe

4.1.2. Spadek zaangażowania pracowników do pracy

4.1.3. Konieczność wprowadzania zmian organizacyjnych

4.2. Odciążenie za sprawą wspólnie podejmowanych działań

4.3. Odciążenie dzięki pomyślnej komunikacji

4.4. Korzystanie z technik redukcji stresu

 Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel i rysunków

Realizacja funkcji personalnej na przykładzie małej firmy rodzinnej

Wstęp 3

Rozdział I. Polityka personalna w ujęciu teoretycznym 5
1. Definicja i istota funkcji personalnej 5
2. Ewolucja funkcji personalnej 9
3. Modele polityki personalnej 13
4. Uwarunkowania polityki kadrowej 19

Rozdział II. Etapy zarządzania personelem w przedsiębiorstwie 26
1. Planowanie kadr i strategia personalna 26
2. Pracownik firmy – pozycja faktyczna i moralno prawna 28
3. Źródła naboru personelu – nabór zewnętrzny i wewnętrzny 29
4. Etapy rekrutacji i selekcji 31
5. Motywacja oraz metody oceny i wynagradzania pracowników 34
6. Doskonalenie i rozwój 39
7. Stanowiska kierownicze w małej firmie rodzinnej 44

Rozdział III. Założenia i metody badawcze 47
1. Teren badań 47
2. Cel badań 49
3. Problem badawczy i narzędzia badawcze 50
4. Hipoteza badawcza 52
5. Metody i narzędzia badawcze 53
6. Charakterystyka badanych osób oraz prezentacja wyników badań 55

Rozdział IV. Realizacja funkcji personalnej w DH XXX s.j. 70
1. Polityka personalna firmy 70
2. Znaczenie zasobów ludzkich w firmie 74
3. Efekty wdrożenia w firmie strategii personalnej 76
4. Propozycje usprawnień działania systemu funkcji personalnej 79

Zakończenie 87
Bibliografia 89
Spis tabel 91
Spis rysunków 92
Spis wykresów 93
Aneks 94

Rekrutacja i selekcja jako element strategii personalnej

Wstęp 2

Rozdział 1. Rekrutacja zewnętrzna i wewnętrzna we współczesnym przedsiębiorstwie 4
1.1. Klasyfikacja form rekrutacji 4
1.2. Charakterystyka najpopularniejszych metod rekrutacji zewnętrznej 8
1.3. Dobór wewnętrzny pracowników 13
1.4. Proces rekrutacji na najwyższe stanowiska w firmie – headhuntering, Assessment Center 19

Rozdział 2. Przygotowanie procesu rekrutacji 26
2.1. Przebieg procesów rekrutacyjnych i selekcyjnych 26
2.2. Diagnoza potrzeb personalnych 32
2.3. Opis stanowiska 36
2.4. Profil kandydata 42

Rozdział 3. Rekrutacja pracowników w Orange Polska S.A. 51
3.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa 51
3.2. Metody i analiza procesu rekrutacji 55
3.3. Zasady selekcji po procesie rekrutacji w badanej organizacji 57
3.4. Efekty rekrutacji po selekcji pracowników 66

Zakończenie 72
Bibliografia 74
Spis rysunków 77
Spis tabel 78

Analiza i ocena procesu planowania zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Krótka (25 stron), ale dobrze napisana praca licencjacka. Prawie wyłącznie praca praktyczna.

1. Metody badań procesu planowania zasobów ludzkich 2

2. Charakterystyka badanego obiektu 7

3. Analiza uzyskanych wyników badań 10

4. Podsumowanie wyników badań i propozycja rozwiązania procesu planowania w przedsiębiorstwie produkcyjnym 20

Bibliografia 25

Płaca jako główny element motywacyjny

Wstęp 3

Rozdział I. Proces motywacyjny i jego przebieg 5
1.1. Istota, miejsce i znaczenie motywowania w zarządzaniu 5
1.2. Teorie motywacji 7
1.3. Proces motywacyjny i jego struktura 14
1.3.1. Model tradycyjny 14
1.3.2. Model stosunków współdziałania 16
1.3.3. Model zasobów ludzkich 18
1.4. Skuteczność motywatorów 19

Rozdział II. Płace jako instrument oddziaływania motywacyjnego 25
2.1. Systemy motywowania płacowego 25
2.1.1. Płaca i jej funkcje 25
2.1.2. Wartościowanie pracy a motywowanie 30
2.1.3. Motywacyjna rola pozostałych składników płacy 32
2.2. Formy płac 37
2.3. Premia jako instrument motywowania (system ocen pracowniczych) 40

Rozdział III. Motywacja poprzez płace – metodologia badań własnych 48
3.1. Cel i przedmiot badań 48
3.2. Problemy badawcze 50
3.3. Hipotezy badawcze 52
3.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze 53
3.5. Zmienne i wskaźniki 55
3.6. Charakterystyka terenu badań 57

Rozdział IV. Motywowanie pracowników w badanym przedsiębiorstwie 60
4.1. Charakterystyka działalności przedsiębiorstwa 60
4.1.1. Rys historyczny 60
4.1.2. Charakterystyka działalności 61
4.1.3. Misja i Strategia 63
4.1.4. Struktura organizacyjna 64
4.1.5. Kapitał ludzki w organizacji 66
4.2. Systemy motywacyjne w przedsiębiorstwie 66
4.3. Opinie pracowników dotyczące miejsca i warunków pracy 69
4.4. Ocena aktualnego systemu motywacji pracowników 72
4.5. Możliwości zmiany w systemie motywacyjnym w opinii kierownictwa 76

Zakończenie 80
Bibliografia 82
Spis rysunków 84
Spis tabel 85
Spis wykresów 86
Aneks 87

Organizacja pracy i jej wpływ na skuteczność pracy handlowca artykułów biurowych

Wstęp – 3 –

Rozdział I. Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji – 5 –
1.1. Istota organizacji i zarządzania – 5 –
1.1.1. Zarządzanie – 8 –
1.1.2. Kierowanie – 10 –
1.1.3. Przywództwo – 12 –
1.1.4. Uwarunkowania procesu kierowania i zarządzania – 15 –
1.2. Organizacja pracy – samoorganizacja i zmiany w firmie – 18 –
1.3. Zarządzanie zasobami ludzkimi – zagadnienia teoretyczne – 26 –
1.3.1. Funkcje zarządzania – 55 –
1.3.2. Istota pojęcia – 64 –
1.3.3. Cele ZZL – 66 –
1.3.4. Problematyka – 67 –
1.3.5. Ewolucja pojęcia, rys historyczny – 68 –
1.4. Organizacja pracy – 70 –

Rozdział II. Założenia badawcze – 74 –
2.1. Teren badań – 74 –
2.2. Cel badań – 78 –
2.3. Problem badawczy – 78 –
2.4. Problematyka badawcza – 80 –
2.5. Hipoteza badawcza – 81 –
2.6. Narzędzia badawcze – 83 –
2.7. Metody badawcze – 84 –
2.8. Osoby badane – 86 –

Rozdział III. Związki właściwości handlowców z ich oceną elementów pracy w świetle badań własnych – 88 –
3.1. Handlowcy w marketingu partnerskim – 88 –
3.1.1. Charakterystyka marketingu partnerskiego – 88 –
3.1.2. Zasady sprzedaży osobistej – 90 –
3.1.3. Wskaźniki wydajności pracy – 98 –
3.2. Właściwości handlowców a ocena pracy – 106 –
3.2.1. Proporcjonalne zarządzanie czasem – 111 –
3.2.2. Cechy psycho – fizyczne – 112 –
3.2.3. Kształtowanie relacji z klientem – 112 –
3.2.4. Rzetelność wykonywania zadań – 113 –
3.2.5. Umiejętność pozyskiwania nowych klientów – 113 –
3.2.6. Przekazywanie informacji o promocjach – 114 –
3.2.7. Poznawanie i wykorzystywanie wiedzy technicznej – 114 –
3.2.8. Chęć szkolenia się – 115 –
3.3. Podsumowanie – weryfikacja hipotez – 117 –

Wnioski – 120 –

Bibliografia – 122 –

Spis tabel – 126 –

Spis schematów – 127 –

Spis fotografii – 128 –

Spis wykresów – 129 –

Załącznik nr 1 – 130 –

Załącznik nr 2 – 133 –

Ocena SOOP na przykładzie firmy Impel S.A.

Streszczenie 4
Wstęp 7

Rozdział I. Miejsce i rola okresowych ocen pracowniczych w zarządzaniu zasobami ludzkimi 8
1.1. Istota i pojecie zarządzania zasobami ludzkimi 8
1.2. Charakterystyka koncepcji SOOP 13
1.2.1. Składniki i definicja SOOP 13
1.2.2. Najważniejsze cele oceny 16
1.2.3. Formy oceny 18
1.2 4. Kontrowersje wokół systemów ocen 20
1.2.5. Wymagania stawiane systemom ocen 21
1.3. Oczekiwania pracowników wobec systemu ocen okresowych 24
1.4. System ocen okresowych a polityka płacowa przedsiębiorstwa 26

Rozdział II. Procesy tworzenia i wdrażania SOOP 32
2.1. Etapy procesu tworzenia SOOP 32
2.1.1. Wybór oceniających 32
2.1.2. 360- stopniowa ocena pracownika 33
2.1.3. Podział osób ocenianych 35
2.1.4. Ustalenie częstotliwości oceny 36
2.2. Zasady wdrażania SOOP 38
2.2.1. Planowanie działania 38
2.2.2. Szkolenie osób oceniających 39
2.2.3. Przygotowanie osób ocenianych 41
2.3. SOOP a kształtowanie ścieżek kariery zawodowej pracowników 43
2.4. Uwarunkowania tworzenia i wdrażania SOOP w różnego typu firmach 55

Rozdział III. Analiza praktyki SOOP firmy Impel SA 64
3.1. Założenia analizy 64
3.2. Wyniki analizy 65
3.3. Wnioski usprawniające i sposoby ich wdrożenia 76

Załączniki 84
Zakończenie 85
Bibliografia 88
Spis rysunków 92
Spis tabel 93