Prace dyplomowe z dziedziny: ZZL

prace dyplomowe z zzl – prace magisterskie i licencjackie z zarządzania zasobami ludzkimi

Motywowanie pracowników w przedsiębiorstwie na przykładzie działu sprzedaży firmy ROCHE

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I. MOTYWOWANIE – ISTOTA, ZNACZENIE, KONCEPCJE 5
1. Istota i znaczenie motywacji 5
2. Koncepcje teoretyczne motywacji 12
2.1. Teorie treści 15
2.1.1. Teoria hierarchii potrzeb A. Maslowa 15
2.1.2. Teoria potrzeb ERG 17
2.1.3. Teoria trychotomii potrzeb 19
2.2. Teorie procesu 21
2.2.1. Teoria oczekiwań 21
2.2.2. Teoria sprawiedliwości 23
2.2.3. Teoria ustalania celów 25
2.3. Teoria wzmocnienia 26
ROZDZIAŁ II. INSTRUMENTY I SPOSOBY MOTYWACJI MATERIALNEJ I POZAMATERIALNEJ 31
1. Instrumenty i sposoby motywacji materialnej 31
1.1. Zasady motywacji płacowej 31
1.2. Typy systemów wynagradzania 36
1.2.1. Stawki czasowe 38
1.2.2. Płaca zależna od wyników pracy 39
1.2.3. Płaca zależna od poziomu wykonywania pracy 41
1.2.4. Systemy płac zależnych od poziomu wykonywana pracy przez grupę 43
1.2.5. Kafeteria czyli elastyczne systemy wynagrodzeń 44
2. Motywacja pozamaterialna – istota i jej znaczenie 46
2.1. Optymalizacja czasu pracy jako czynnik motywacyjny 48
2.2. Szkolenia i rozwój pracowników 53
ROZDZIAŁ III. PRZEDSIĘBIORSTWO ROCHE JAKO PRZEDMIOT BADAŃ 58
1. Charakterystyka firmy 58
2. Zakres działalności 60
3. Struktura organizacyjna firmy Roche 65
ROZDZIAŁ IV. SYSTEM MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW W FIRMIE ROCHE 72
1. Metodologia badań 72
1.1. Cel badań 72
1.2. Problematyka badawcza 72
1.3. Problem badawczy 74
1.4. Hipotezy badawcze 75
1.5. Charakterystyka badanej grupy 76
1.6. Metody badań 76
2. Instrumenty motywowania stosowane w firmie Roche 78
2.1 Założenia i funkcje motywowania pracowników 78
2.2. Ocena skuteczności istniejącego systemu motywacyjnego przez pracowników firmy na podstawie przeprowadzonej ankiety 82
ZAKOŃCZENIE 96
BIBLIOGRAFIA 98
SPIS RYSUNKÓW 101
ANEKS 102

Motywowanie pracowników jako czynnik wpływający na wydajność pracy na przykładzie Poczty Polskiej

Wstęp 2
Rozdział I. Charakterystyka Poczty Polskiej 4
1.1. Charakterystyka firmy 4
1.2. Struktura organizacyjna i zarządzanie 8
1.3. Sprzedaż i marketing 13
1.4. Majątek trwały 15
1.5. Zatrudnienie 17
1.6. Sytuacja ekonomiczna 18

Rozdział II. Wydajność pracy a motywacja 21
2.1. Potencjał ludzki przedsiębiorstwa a warunki pracy i kultura organizacyjna 21
2.2. Motywowanie w procesie zarządzania przedsiębiorstwem 26
2.2.1. Narzędzia motywowania i ich klasyfikacja 28
2.2.2. Pozaekonomiczne narzędzia motywowania 30
2.3. Kształtowanie motywacji a efektywność pracy 32

Rozdział III. Motywacja pracowników Poczty Polskiej 40
3.1. Polityka personalna 40
3.2. System motywacyjny 42
3.2.1. System wynagrodzeń 43
3.2.2. System szkoleń 48
3.3. Podsumowanie 49
3.4. Wytyczne w strategii zarządzania personelem w Poczcie Polskiej 50

Zakończenie 57
Bibliografia 59
Spis tabel 63
Spis rysunków 64
Spis schematów 65

Motywacja i ocena pracownika jako element zarządzania personelem

Wstęp 3
Rozdział 1: Zarządzanie zasobami ludzkimi w literaturze przedmiotu 4
1.1. Cele i problematyka zarządzania zasobami ludzkimi 4
1.2. Rozwój koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi 6
1.3. Cechy zarządzania zasobami ludzkimi 13
Rozdział 2: Motywowanie w procesie zarządzania personelem w organizacji 18
2.1. Praca i motywowanie do pracy 18
2.2. Tradycyjne modele systemu motywowania 21
2.3. Nowoczesne koncepcje motywowania 28
2.3.1. System zmiennych płac 28
2.3.2. Teoria ustalania celów 29
2.3.3. Podejście japońskie 30
2.3.4. Metoda zarządzania pełnej satysfakcji 30
2.3.5. Modyfikacja zachowań w organizacji 31
2.4. Metody diagnozowania systemu motywowania 32
Rozdział 3: Miejsce ocen pracowniczych w procesie zarządzania zasobami ludzkimi organizacji 39
3.1. Cele oceny pracowników 39
3.2. Formy oceny pracowniczej 46
3.3. Wymagania i oczekiwania stawiane systemom ocen pracowniczych 50
3.4. Kontrowersje wokół systemów ocen 55
Rozdział 4: Postulaty o charakterze usprawnień merytorycznych 63
Zakończenie 68
Bibliografia 70
Spis tabel i rysunków 73

Potrzeby ludzkie i motywowanie pracowników w małym przedsiębiorstwie

Wstęp 3
Rozdział I. Człowiek w procesie pracy 6
1.1. Istota i społeczny charakter pracy 6
1.2. Teorie pracy 7
1.3. Teoria potrzeb człowieka wg. Maslowa 10
1.3.1. Potrzeby fizjologiczne (pragnienie, głód, posiłek) 13
1.3.2. Potrzeby bezpieczeństwa 14
1.3.3. Potrzeby społeczne (przyjaźń, miłość) 14
1.3.4. Potrzeby szacunku 15
1.3.5. Potrzeby samorealizacji 15
1.4. Postawy wobec pracy 15
Rozdział II. Koncepcje systemu motywowania w przedsiębiorstwie 26
2.1. Zagadnienie motywacji 26
2.2. Tradycyjne modele systemu motywowania 32
2.3. Nowoczesne koncepcje motywowania 38
2.3.1. System zmiennych płac 38
2.3.2. Teoria ustalania celów 40
2.3.3. Podejście japońskie 42
2.3.4. Metoda zarządzania pełnej satysfakcji 42
2.3.5. Modyfikacja zachowań w organizacji 43
4. Metody diagnozowania systemu motywowania 44
Rozdział III. Potrzeby ludzkie i motywowanie pracowników przedsiębiorstwie „X” na przestrzeni lat 50
1. Specyfika działalności przedsiębiorstwa „X” 50
2. Schemat organizacyjny i stanowiskowy zakres obowiązków 53
3. Analiza zatrudnienia 55
4. Analiza systemu motywacyjnego 58
4.1. System wynagrodzeń 59
4.2. Wykorzystanie metod wartościowania pracy „Hagnera i Wenga”- uniwersalnej metody analityczno- rangowej wartościowania pracy 65
4.3. System ocen okresowych 67
4.4. System szkoleń i rozwoju 69
5. Wnioski 74
Zakończenie 78
Bibliografia 82
Spis tabel, rysunków i schematów 84

Ocena skuteczności zarządzania zasobami ludzkimi

Wstęp 2
Rozdział 1. Teoretyczne podstawy zarządzania zasobami ludzkimi w małej firmie 3
1.1 Pojęcie zarządzania 3
1.2 Funkcje zarządzania 13
1.3 Sposoby zarządzania 18
Rozdział 2. Charakterystyka Spółki „X” 22
2.1 Rys historyczny Spółki „X” 24
2.2 Zatrudnienie i organizacja pracy 24
2.3 Specyfika działalności firmy 26
Rozdział 3 Zarządzanie zasobami ludzkimi Spółki w świetle badań własnych 33
3.1 Kształtowanie się procesu zarządzania zasobami ludzkimi 33
3.2 Analiza procesu zarządzania 36
3.3 Skuteczność zarządzania zasobami ludzkimi w Spółce 44
Zakończenie 48
Bibliografia 49
Spis schematów i rysunków 51
Aneks – Ankieta 52

Komunikacja międzyludzka w firmie

WSTĘP 6
ROZDZIAŁ 1. KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 8
1.1. Definicja i funkcje komunikowania 8
1.2. Formy komunikowania 13
1.3. Komunikowanie masowe 19
1.4. Bariery w komunikowaniu się 26
ROZDZIAŁ 2. KOMUNIKACJA W PRZEDSIĘBIORSTWIE 29
2.1. Kanały komunikacyjne w przedsiębiorstwie 29
2.2. Komunikacja interpersonalna w przedsiębiorstwie 33
2.3. Modele komunikowania w przedsiębiorstwie 38
2.4. Komunikacja niewerbalna 43
ROZDZIAŁ 3. METODY BADAŃ WŁASNYCH 48
3.1. Przedmiot i cel badań 48
3.2. Problemy i hipotezy badawcze 50
3.3. Metody i narzędzia badawcze 55
3.4. Charakterystyka próby badawczej oraz organizacja badań 59
ROZDZIAŁ 4. CHARAKTERYSTYKA BADANEGO PRZEDSIĘBIORSTWA 62
4.1. Historia powstania i rozwoju przedsiębiorstwa 62
4.2. Charakterystyka i cele firmy 63
4.3. Struktura organizacyjna 65
4.4. Cechy i funkcje komunikowania w firmie 68
4.5. Struktura procesu komunikowania w firmie 70
4.6. Model komunikowania w firmie 77
4.7. Zasady komunikowania interpersonalnego w firmie 77
4.8. Przeszkody w komunikacji interpersonalnej w firmie 78
4.9. Formy komunikowania 81
ROZDZIAŁ 5. ANALIZA BADAŃ WŁASNYCH 85
5.1. Analiza wyników badań 85
5.2. Wnioski 95
ZAKOŃCZENIE 105
ZAŁĄCZNIK 107
BIBLIOGRAFIA 111

Kompetencje internetowe pracowników

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. INTERNET JAKO ŚRODOWISKO LUDZI ERY INFORMACJI 5
1. WPŁYW NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII NA PRZEMIANY SPOŁECZNE 5
2. MOŻLIWOŚCI I ZAGROŻENIA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII 15
3. CECHY SPOŁECZEŃSTWA INTERNETOWEGO 20
4. ISTOTA SPOŁECZNOŚCI INTERNETOWYCH 23

ROZDZIAŁ II. INTERNET – STAN ZASOBÓW POLSKOJĘZYCZNYCH 27
1. NOWE FORMY KOMUNIKACJI W SIECI 27
2. PRZEGLĄD NAJBARDZIEJ POPULARNYCH POLSKICH PORTALI WWW 35
3. OBECNY STAN INTERNETOWYCH ZASOBÓW POLSKOJĘZYCZNYCH 36

ROZDZIAŁ III. STAN KOMPETENCJI POLSKICH UŻYTKOWNIKÓW INTERNETOWYCH 45
1. PODSTAWY PROGRAMOWE EDUKACJI INFORMATYCZNEJ WEDŁUG MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 45
1.1. STAN KOMPETENCJI KOMPUTEROWYCH I INFORMATYCZNYCH NAUCZYCIELI 54
1.2. STAN KOMPETENCJI KOMPUTEROWYCH I INFORMATYCZNYCH UCZNIÓW I STUDENTÓW 58

ROZDZIAŁ IV. METODOLOGIA BADANIA WŁASNEGO 64
1. PRZEDMIOT I CELE BADANIA WŁASNEGO 64
2. PROBLEMY I HIPOTEZY 64
3. METODY I NARZĘDZIA BADANIA WŁASNEGO 67
4. DOBÓR GRUPY BADAWCZEJ 71
5. PLANOWANY CZAS I MIEJSCE, ETAPY POSTĘPOWANIA BADAWCZEGO 72

ROZDZIAŁ V. STAN KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW X W BIAŁYMSTOKU 75
1. OBECNY STAN KORZYSTANIA Z ZASOBÓW STRON WWW PRZEZ PRACOWNIKÓW X W BIAŁYMSTOKU 75
2. FORMY KOMUNIKACJI SIECIOWEJ KADRY X W BIAŁYMSTOKU 77
3. OCENA KOMPETENCJI NA PODSTAWIE KWESTIONARIUSZA ANKIETY 83

ROZDZIAŁ VI. UWARUNKOWANIA INDYWIDUALNE I SPOŁECZNE KOMPETENCJI INTERNETOWYCH KADRY X W BIAŁYMSTOKU 84
1. PŁEĆ 84
2. STOPIEŃ NAUKOWY 85
3. WYDZIAŁ I JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA 88
4. PODSUMOWANIE WYNIKÓW 91
5. WERYFIKACJA HIPOTEZ 92

ZAKOŃCZENIE 95

BIBLIOGRAFIA 97

SPIS TABEL 101

SPIS RYSUNKÓW 102

Załącznik nr 1 103
Załącznik nr 2 104

Kierowanie przez zastraszanie – mobbing

Wstęp 2
Rozdział 1. Charakterystyka zjawiska 4
1.1. Definicje mobbingu i pojęć z nim związanych 4
1.2. Istota mobbingu 8
1.3. Przyczyny szykanowania w miejscu pracy 12
1.4. Regulacja prawna mobbingu w Polsce 16
1.5. Regulacje prawne mobbingu w wybranych krajach 22
Rozdział 2. Struktura mobbingu 27
2.1. Etapy przebiegu mobbingu 27
2.2. Typ osobowości prześladowcy 28
2.3. Typ osobowości ofiary 33
2.4. Skutki prześladowań 36
2.5. Utrudnienia pojawiające się podczas walki z mobbingiem 42
Rozdział 3. Analiza badań własnych 46
3.1. Problemy i hipotezy badawcze 46
3.2. Metody pozyskiwania danych empirycznych 51
3.3. Mobbing w praktyce polskich przedsiębiorstw 53
3.4. Omówienie wyników badań 54
3.5. Weryfikacja hipotez 64
3.6. Wnioski 65
Zakończenie 74
Bibliografia 77
Spis rysunków 80
Aneks 81

Kierowanie działem sprzedaży i logistyki

Wstęp 2
Rozdział 1. Kierowanie jako element zarządzania zasobami ludzkimi. 4
1.1. Zarządzanie zasobami ludzkimi – zagadnienia teoretyczne 4
1.2 Organizacja 9
1.2.1. Pojecie organizacji 9
1.2.2. Wybrane techniki organizacji 13
1.2.3. Proces organizacji i jego struktura 15
1.3. Kierowanie 19
1.3.1 Kierowanie a zarządzanie 21
1.3.2 Funkcje kierowania 26
1.3.3 Style kierowania 28
1.3.4 Właściwości grupy pracowniczej 33
Rozdział 2 Założenia badawcze 36
2.1. Teren badań- przedsiębiorstwo X 36
2.2. Cel badań 39
2.3. Problem badawczy 40
2.4. Problematyka badawcza 42
2.5. Hipoteza badawcza wraz ze zmiennymi 49
2.6. Charakterystyka badanej grupy 54
2.7. Metody badań 55
Rozdział 3 Uwarunkowania dobrego kierowania w świetle badań własnych 58
3.1 Zadania kierownika i zespołu 58
3.2 Kryteria oceny kierowania zespołem 63
3.3 Stopień samodzielności i zapewniania podstaw do kierowania 76
3.4 Integracja zespołu 78
Podsumowanie 83
Bibliografia 86
Spis tabel i rysunków 88
Aneks 90

Efektywny proces szkolenia pracowników

część teoretyczna pracy dyplomowej

Rozdział 1. Efektywny proces szkolenia pracowników 3
1.1. Szkolenie w strategii rozwoju kadr 3
1.2. Etapy procesu szkolenia 8
1.2.1. Analiza potrzeb szkoleniowych 8
1.2.2. Planowanie i projektowanie szkoleń 13
1.2.3. Przygotowanie materiałów szkoleniowych 13
1.2.4. Przeprowadzenie szkolenia 14
1.2.5. Ocena szkolenia i działania po jego zakończeniu 14
1.3. Metody rozwijania potencjału pracownika 15
1.3.1. Szkolenie indywidualne 15
1.3.2. Dyskusja 15
1.3.3. Gry i symulacje 16
1.4. Rola kierownictwa w procesie szkolenia 16
Rozdział 2. Nowoczesne koncepcje motywowania pracowników 20
2.1. Zarządzanie przez cele 20
2.2. Zarządzanie przez partycypację 23
2.3. Motywacyjna funkcja ocen okresowych 26
2.4. Awans i poszerzenie zakresu pracy 30
2.5. Coaching i mentoring 33
2.6. Płaca według kompetencji 35