Prace dyplomowe z dziedziny: ZZL

prace dyplomowe z zzl – prace magisterskie i licencjackie z zarządzania zasobami ludzkimi

Potrzeby i możliwości doskonalenia zawodowego pracowników

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ 1 DETERMINANTY STRATEGII ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH 4
1.1. TERMINOLOGIA DOTYCZĄCA TEMATU 4
1.2. DETERMINANTY OGÓLNE 7
1.3. DETERMINANTY SZCZEGÓŁOWE 14
1.4. PSYCHOLOGICZNE CZYNNIKI SPRZYJAJĄCE UCZENIU SIĘ 17
ROZDZIAŁ 2 STRATEGIE PROFESJONALNEGO ZARZĄDZANIA ROZWOJEM ZASOBÓW LUDZKICH W PRYWATNYCH ZAKŁADACH PRACY 24
2.1. PODSTAWOWE PRZEKONANIA DOTYCZACE STRATEGII WEWNĘTRZNEJ 24
2.2. PROCESY ROZWOJU LUDZI 31
2.2.1. PODSTAWOWE PROCESY PRZEGLĄDU I OCENY EFEKTYWNOŚCI ORAZ ROZWOJU 34
2.2.2. RÓŻNICA POMIĘDZY PLANAMI SZKOLENIA A PLANAMI UCZENIA SIĘ 36
2.2.3. PROCESY ZARZĄDZANIA ROZWOJEM I KARIERĄ 38
2.3. USTALANIE HIERARCHII WAŻNOŚCI POTRZEB W DZIEDZINIE KSZTAŁCENIA 41
ROZDZIAŁ 3 SZKOLENIE JAKO FORMA WSPIERANIA ROZWOJU PRACOWNIKÓW 44
3.1. SZKOLENIA OPARTE NA KOMPETENCJACH 44
3.2. POLITYKA SZKOLENIOWA A ZARZĄDZANIE ZMIANĄ 47
3.3. POLITYKA SZKOLENIOWA A ZARZĄDZANIE WIEDZĄ 53
3.4. POLITYKA SZKOLENIOWA A ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 58
ROZDZIAŁ 4 POTRZEBY INDYWIDUALNE W ZAKRESIE ROZWOJU PRACOWNIKÓW W ŚWIETLE PRZEPROWADZONYCH BADAŃ WŁASNYCH 66
4.1. HIPOTEZY BADAWCZE 66
4.2. OPIS METODY BADAWCZEJ 67
4.3.CHARAKTERYSTYKA PRÓBY BADAWCZEJ 68
4.4. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ 68
4.5. WNIOSKI 81
ZAKOŃCZENIE 84
BIBLIOGRAFIA 86
SPIS RYSUNKÓW 88
SPIS SCHEMATÓW I TABEL 89
ANEKS 90

Polityka personalna w przedsiębiorstwach usług telekomunikacyjnych

Wstęp 2
Rozdział I Przedsiębiorstwo telekomunikacyjne i jego rola w gospodarce 5
1.1 Pojęcie przedsiębiorstwa w gospodarce 5
1.2 Rodzaje przedsiębiorstw w gospodarce 11
1.3 Rola przedsiębiorstw w gospodarce 20
Rozdział II Charakterystyka przedsiębiorstw telekomunikacyjnych. 25
2.1 Plus/Polkomtel 31
2.2 T-Mobile Polska S.A. 37
2.3 Orange Polska S.A. 43
Rozdział III System personalny w przedsiębiorstwie 49
3.1 Pojęcie systemu personalnego 49
3.2 Elementy systemu personalnego 54
3.3 Zatrudnienie jego znaczenie i formy 59
3.4 Rola motywacji w przedsiębiorstwie 63
3.5 Znaczenie i możliwości awansu, szkolenia 68
Rozdział IV Polityka zatrudnienia w przedsiębiorstwie telekomunikacyjnym Orange Polska S.A. 72
4.1 System rekrutacji i wstępnej selekcji 72
4.2 System szkoleń pracowników 76
4.3 Systemy oceny pracowników 83
Rozdział V Polityka wynagrodzeń w przedsiębiorstwie telekomunikacyjnym 86
5.1 Płacowe 86
5.2 Pozapłacowe 96
Zakończenie 103
Bibliografia 105
Spis tabel i rysunków 109

Podnoszenie kwalifikacji kadry zarządczej

Wstęp 2
Rozdział 1. Istota i znaczenie kompetencji oraz kwalifikacji zawodowych 4
1.1. Struktura kompetencji 4
1.2. Analizowanie pracy i wymagań kwalifikacyjnych 7
1.3. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników 10
1.3.1. Formy doskonalenia zawodowego 13
1.3.2. Zasady i metody doskonalenia zawodowego 15
1.4. Podnoszenie kwalifikacji jako podstawa rozwoju zawodowego pracownika 20
Rozdział 2. Strategie profesjonalnego zarządzania rozwojem zasobów ludzkich 22
2.1. Czynniki determinujące strategię rozwoju zasobów ludzkich 22
2.2. Proces rozwoju pracowników 26
2.3. Plany szkoleniowe a plany uczenia się oraz procesy zarządzania rozwojem i karierą 29
2.4. Sukcesy w pracy działu rozwoju zasobów ludzkich 34
2.4.1. Profesjonalne metody w pracy działu rozwoju zasobów ludzkich 34
2.4.2. Mierniki sukcesu w pracy działu rozwoju zasobów ludzkich 36
Rozdział 3. Szkolenia kadry zarządzającej w przedsiębiorstwie 40
3.1. Identyfikacja potrzeb szkoleniowych 40
3.1.1. Określenie celów szkoleniowych 43
3.1.2. Projektowanie szkoleń 53
3.2. Raport ze szkolenia 55
3.3. Monitorowanie i ocena efektów szkoleń 56
Zakończenie 64
Bibliografia 66
Spis tabel i rysunków 69

Wykorzystanie controllingu personalnego w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Wstęp 2
Rozdział I. Teoretyczne aspekty wykorzystania controllingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem 4
1.1. Koncepcje controllingu 4
1.2. Pojecie i zadania controllingu 10
1.3. Strategiczny wymiar controllingu 17
1.4. Znaczenie controllingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem 22
1.5. Proces wdrażania controllingu w przedsiębiorstwie 25
Rozdział II. Problematyka controllingu personalnego w świetle literatury przedmiotu 33
2.1. Istota i znaczenie controllingu personalnego 33
2.2. Zakres controllingu personalnego 43
2.3. Organizacja controllingu personalnego 46
2.4. Strategiczny i operacyjny wymiar controllingu personalnego 51
2.5. Narzędzia controllingu personalnego 59
Rozdział III. Możliwości zastosowania controllingu na przykładzie PNiG Jasło 64
3.1. Ogólny zarys przedmiotu działalności PNiG Jasło 64
3.2. System controllingu jako narzędzie zarządzania operacyjnego w przedsiębiorstwie 67
3.2.1. Potrzeba wdrożenia controllingu 67
3.2.2. Moduły controllingu 70
3.2.3. Podsystem controllingu w systemie SAP 73
3.3. Projektowanie i wdrażanie controllingu 76
3.4. Organizacja systemu controllingu w przedsiębiorstwie poszukiwania nafty i Gazu Jasło 84
Zakończenie 91
Bibliografia 93
Spis tabel 96
Spis rysunków 97

Organizacja pracy zespołowej, motywowanie, komunikacja

Wstęp 3
Rozdział 1 Teorie zarządzania przedsiębiorstwem 6
1.1. Składniki przedsiębiorstwa 6
1.2. Elementy polityki kadrowej i podstawy stosunków pracy i podstawy prawne stosunków pracy 14
1.2.1. Podstawy prawne stosunków pracy 14
1.2.2. Dobór zawodowy pracowników 15
1.2.3. Etyka w zarządzaniu w świetle nauki Jana Pawła II 19
1.2.4. Kultura organizacyjna i jej znaczenie w zarządzaniu 22
1.3. Proces organizowania pracy (praca indywidualna, grupowa, zespołowa) 24
1.4. Motywowanie pracowników 31
1.5. Stosunki społeczne w pracy 36
1.5.1. Komunikacja społeczna 36
1.5.2. Konflikty w pracy 38
1.5.3. Objawy patologii społecznej 40
1.6. Organizacja pracy zespołowej i warunki efektywności działania zespołów pracowniczych 42
Rozdział 2 Założenia prawa pracy oraz sposoby rozwiązywania konfliktów pracowniczych 46
2.1. Pojęcie i przedmiot prawa pracy 46
2.2. Ustawowe prawo pracy 52
2.2.1. Konstytucja jako źródło prawa pracy 52
2.2.2. Charakter norm ustawowego prawa pracy 56
2.2.3. Normy- zasady prawa pracy 59
2.3. Metody rozwiązywania konfliktów międzyludzkich 61
2.4. Wybrane role związane z rozwiązywaniem konfliktów 69
2.4.1. Moderator 69
2.4.2. Koordynator 70
2.4.3. Mediator 71
2.4.4. Rola osób trzecich 74
Rozdział 3 Wpływ pracy zespołowej na efektywność pracy w świetle przeprowadzonych badań na przykładzie Sonion Polska Sp. z o. o. 80
3.1. Teren badań 81
3.2. Cel badań 87
3.2.1. Hipoteza badawcza (dobieranie pracowników w omawianej firmie jest mało rozsądne, motywacja tylko finansowa- pensje) 89
3.3. Metoda badań 90
3.3.1. Problemy badawcze 93
3.4. Badana grupa 95
3.5. Organizacja i przebieg badań 97
3.6. Analiza wyników badań i wnioski 98
4 Podsumowanie 120
5 Literatura 125
Spis tabel 129
Spis rysunków 131
Spis wykresów 132
6 Załączniki 134
6.1. Wzór ankiety 134
6.2. Zestawienie wyników 141

Optymalne Zarządzanie Zasobami Ludzkimi – budowanie zaangażowania pracowników i przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa

Wstęp

1. ROZDZIAŁ. CZYNNIKI I UWARUNKOWANIA EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI / WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE I ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE STRATEGICZNEGO ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDŹMI

1.1. Pojęcie oraz istota zasobów ludzkich, ich rola w organizacji
1.2. Istota oraz modele strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi
1.3. Kapitał ludzki oraz jego wpływ na konkurencyjność współczesnych przedsiębiorstw
1.4. Kultura organizacyjna i jej wpływ na strategię zarządzania zasobami ludzkimi
1.5. Zaangażowanie pracowników w strategii Zarządzania Zasobami Ludzkimi.
1.6. Profesjonalne zarządzanie rozwojem zasobów ludzkich. Przegląd najważniejszych narzędzi HR
2. Model kompetencyjny
3. System oceny (w tym ocena 360o)
4. System wynagrodzeń
5. Programy High Potentials
6. Plany sukcesji
7. System rozwoju pracowników
8. System rekrutacji
Korzyści rozwoju zasobów ludzkich

2. ROZDZIAŁ. CHARAKTERYSTYKA I ŚRODOWISKO BADAŃ – FIRMA X SP. Z O.O.

2.1. Analiza PEST – otoczenie badanej firmy
2.2. Firma X na świecie
2.3. Firma X w Polsce
2.4. Historia i zakres działalności
2.5. Kultura Organizacyjna
2.6. Struktura zatrudnienia i struktura organizacyjna
2.7. Analiza SWOT polityki kadrowej wraz z oceną kultury organizacyjnej
2.8. Dział personalny – lokalizacja i rola funkcji personalnej

3. ROZDZIAŁ. STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W FIRMIE – PREZENTACJA WYNIKÓW, ANALIZA BADAWCZA
3.1. Metodologia badań
3.2. Dobór próby badawczej – charakterystyka respondentów
3.3. Wybrane elementy polityki personalnej firmy X w świetle badań wtórnych
3.3.1. Pozyskiwanie pracowników
3.3.2. Rozwój zasobów ludzkich
3.3.3. Zarządzanie wynagrodzeniami
3.3.4. Ocena kresowa
3.3.5. Talent management
3.3.6. profesjonalne programy wspomagające ZZL
3.4. Wyniki badań ankietowych i interpretacja wyników badan i ich analiza
3.5. Wyniki przeprowadzonych wywiadów
3.6. Ocena SZZL w firmie X w oparciu o model Guesta, SWOT , Akerman, Zaangażowanie – model Waltona
3.7. Wnioski końcowe z badań – podsumowanie
3.8. Wskazówki dla firmy w zakresie zmian zarządzania zasobami ludzkimi i kultury organizacyjnej

Bibliografia
Spis Rysunków
Spis Tabel

Ocena efektywności rekrutacji w przedsiębiorstwie

Wstęp 3
Rozdział 1. Znaczenie zarządzania zasobami ludzkimi 5
1.1. Zarządzanie zasobami ludzkimi jako strategia rozwoju firmy 5
1.2. Problematyka ZZL a aktualna sytuacja rynkowa 8
1.3. Najważniejsze zadania ZZL w obliczu konkurencji rynkowej 10
1.4. Rola funkcji personalnej w zarządzaniu zasobami ludzkimi 13
1.5. Aktualne modele ról zarządzania zasobami ludzkimi 18
Rozdział 2. Proces rekrutacji i selekcji w zarządzaniu zasobami ludzkimi 24
2.1 Pojęcie rekrutacji i selekcji pracowników 24
2.1.1. Rola i skuteczność rekrutacji a motywacja pracowników 25
2.2. Etapy i metody rekrutacji 27
2.2.1. Planowanie zasobów ludzkich 28
2.2.2. Przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych 30
2.2.3.Testy psychologiczne 32
2.2.4. Wprowadzenie pracowników do organizacji 34
2.3. Etapy selekcji 35
2.2.1.Określanie wymagań 36
2.2.2.Wydzielenie (outsourcing)rekrutacji 36
2.2.3.Metody selekcji 39
2.2.4.Referencje i oferty 40
Rozdział 3. Charakterystyka firmy „X” 44
3.1. Przedmiot działalności firmy 44
3.2. Aktualna pozycja firmy na rynku firm rekrutacyjnych 49
3.3. Sytuacja firmy a projekty zmian 52
Rozdział 4. Analiza procesu rekrutacji przez firmę „X” 58
4.1 Zasady rekrutacji i metody selekcji przyszłych pracowników wg standardów „X” 58
4.2. Etapy rekrutacji 61
4.2.1. Zbieranie i weryfikacja informacji 61
4.2.2. Dobór i ocena kandydatów w „X” 64
4.3. Rekrutacja w „X” a ogólne tendencje światowe 68
4.4. Koncepcja „X”- skuteczność i zasadność 70
4.4.1. Fluktuacja kandydatów 70
4.4.2 Trafność założeń koncepcji 72
4.5. Ocena rekrutacji w Firmie „X” 73
Wnioski i rekomendacje 75
Bibliografia 78
Spis tabel i rysunków 80

Nowoczesne techniki motywowania pracowników

Wstęp 2
Rozdział I. Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami w Polsce i Unii Europejskiej 3
1.1.Pojęcie i cele zarządzania 3
1.2. Funkcje i znaczenie zarządzania 11
1.3. Sektor MSP w polskiej gospodarce rynkowej 17
1.4. Rola małych i średnich przedsiębiorstw w krajach Unii Europejskiej 21
Rozdział II. Narzędzia i środki motywacji 27
2.1. Czynniki pobudzania motywacji 27
2.2. Instrumenty oddziaływania motywacyjnego 30
2.2.1. Materialne systemy motywowania 30
2.2.2. Niematerialne systemy wynagradzania 39
Rozdział III. Najnowsze światowe metody motywowania pracowników 50
3.1. Najnowsze metody motywowania 50
3.2. Weryfikacja użyteczności procedur motywowania 60
3.3. Wpływ i efektywność nowoczesnych metod motywowania na zarządzanie przedsiębiorstwem 64
Zakończenie 70
Bibliografia 71
Spis tabel i schematów 74

Motywacja pracowników w zarządzaniu bankiem Pekao SA

Wstęp 2
Rozdział I. Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji bankowej 4
1.1 Strategia rozwoju banków. 4
1.2 Strategia personalna jako forma zarządzania zasobami ludzkimi 9
1.3 Motywowanie pracowników jako warunek realizacji strategii banku 18
Rozdział II. Wpływ motywacji na postawy i zachowania pracownicze 23
2.1. Kreowanie postaw i zachowań pracowniczych 23
2.2. Bariery i trudności w uzyskaniu zamierzonych efektów motywacji 31
2.3. Motywacja i jej wpływ na zaspokojenie potrzeb społecznych pracowników 35
Rozdział III. Kształtowanie systemu motywacji Banku Pekao SA 44
3.1 Cele i zadania systemu motywacji pracowników banku 46
3.2 Struktura systemu motywacji 56
3.3 Warunki wdrażania systemu motywacji 59
Zakończenie 63
Bibliografia 65

Mobbing w Polsce

dwa pierwsze rozdziały pracy dyplomowej

Rozdział 1. Charakterystyka zjawiska 1
1.1. Regulacja prawna mobbingu w Polsce 1
1.2. Regulacje prawne mobbingu w wybranych krajach Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie 8
1.3. Czym jest mobbing? 11
1.4. Definicje mobbingu i pojęć z nim związanych 13
1.5. Przyczyny szykanowania w miejscu pracy 16
1.6. Zachowania wchodzące w zakres mobbingu 20
1.7. Etapy przebiegu mobbingu 23
1.8. Typ osobowości prześladowcy 28
1.9. Typ osobowości ofiary 31
1.10. Skutki prześladowań 34
1.11.Utrudnienia pojawiające się podczas walki z mobbingiem 37
Rozdział 2. Metodologiczne aspekty badań 43
2.1. Problemy badawcze 43
2.2. Hipotezy badawcze 47
2.3. Zmienne i wskaźniki 50
2.4. Metody pozyskiwania danych empirycznych 56
2.5. Przebieg i organizacja badań. 65