Prace dyplomowe z kierunku: ZZL

prace dyplomowe z zzl – prace magisterskie i licencjackie z zarządzania zasobami ludzkimi

Motywowanie pracownika jako element zarządzania

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
1.1 .Istota zarządzania
1.2. Funkcje zarządzania
1.3. Cel i metody teorii zarządzania
1.4. Pojęcie zarządzania zasobami ludzkimi
1.5. Cele zarządzania zasobami ludzkimi
1.6. Elementy składowe zarządzania zasobami ludzkimi

ROZDZIAŁ II. ISTOTA MOTYWOWANIA
2.1 .Pojęcie motywacji
2.2. Teorie motywacji
2.3. Rodzaje motywacji
2.4. Systemy motywacyjne

ROZDZIAŁ III
ZNACZENIE MOTYWACJI W MAŁYCH I DUŻYCH FIRMACH NA PRZYKŁADZIE X SP. Z O.O. i FIRMY Y
3.1. Determinanty kształtowania systemów motywowania
3.2. Zwiększenie motywacji
3.3. Korzyści w firmie płynące z motywacji
3.4. Różnice w motywacji między mała a dużą firmą

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA

Kultura organizacyjna a zarządzanie zasobami ludzkim

Wstęp 2
Rozdział I. Kultura organizacyjna 4
1.1. Kultura a organizacja – ujęcia 4
1.2. Pojęcie kultury organizacji – geneza 9
1.3. Kultura organizacji – pojęcia bliskoznaczne 11
1.4. Składniki kultury organizacji 15
1.5. Uwarunkowania kultury organizacji 23
1.6. Funkcje kultury organizacji 26
Rozdział II. Badanie kultury organizacyjnej 32
2.1. Profile kultury (jednowymiarowe i wielowymiarowe profile kultur) 32
2.2. Diagnoza kultury organizacji 38
2.3. Symptomy kulturowe 41
2.4. Instrumenty diagnozy 45
2.5. Badania krytyczne metodą J.M.Kobi i H.Wuthricha 49
Rozdział III. Kultura organizacyjna a zarządzanie zasobami ludzkim w firmie Orange S.A. 53
3.1. Charakterystyka i opis działalności firmy 53
3.2. Tworzenie kultury organizacyjnej w firmie 57
3.3. Rola kultury organizacyjnej w zarządzaniu zasobami ludzkimi i jej wpływ na motywacje pracowników 63
Rozdział IV. Kultura organizacyjna na przykładzie Orange S.A. (próba odniesienia pojęcia) 74
4.1. Postulowana kultura organizacji w firmie Orange S.A. 74
4.2. Kultura organizacyjna firmy Orange S.A. (próba diagnozy) 88
Zakończenie 101
Bibliografia 103
Spis rysunków 106
Spis tabel 107

Kształtowanie postaw pracowników i rola kadry kierowniczej w procesie motywacji

Wstęp 2
Rozdział I. Motywacja pracy jako przedmiot badań zachowań organizacyjnych 4
1.1. Prekursorzy i przedstawiciele szkoły behawioralnej 4
1.2. Przedmiot i zakres badań zachowań organizacyjnych 8
1.3. Model motywacji pracowników 12
1.4. Teorie motywacji – przegląd 13
1.5. Trzy spojrzenia na pracę i problematykę motywowania do pracy 19
Rozdział II. Rola kadry kierowniczej w procesie motywacji 25
2.1. Deklaracja misji, wizji i wartości działu rozwoju zasobów ludzkich 25
2.2. Podstawowe przekonania dotyczące strategii wewnętrznej i sposoby podejścia do niej 28
2.3. Procesy rozwoju ludzi 32
2.4. Podstawowe procesy przeglądu i oceny efektywności i rozwoju 35
2.5. Różnica między planami szkolenia a planami uczenia się 36
2.6. Procesy zarządzania rozwojem i karierą 38
Rozdział III. Kształtowanie postaw pracowników i rola kadry kierowniczej w procesie motywacji na podstawie firmy UNILEVER POLAND 47
3.1. Charakterystyka UNILEVER POLAND 47
3.1.1. Historia i struktura organizacyjna 47
3.1.2. Wizja, misja i wartości 55
3.2. Kształtowanie postaw pracowników i rola kadry kierowniczej w UNILEVER POLAND 57
3.2.1. Formy motywacji pracowników 57
3.2.2. Szkolenia pracowników 59
3.2.3. Zadania kadry kierowniczej 60
3.2.4. Relacje pomiędzy kadrą kierowniczą a zespołem pracowniczym 63
3.3. Podsumowanie 66
Zakończenie 69
Bibliografia 71
Spis tabel i rysunków 73

Kształcenie i doskonalenie pracowników małych firm na przykładzie przedsiębiorstw fryzjerskich

Wstęp 2
Rozdział 1. Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych firmach 4
1.1. Organizacja zarządzania zasobami ludzkimi 4
1.2. Rola pedagogiki pracy w zarządzaniu zasobami ludzkimi 6
1.3. Kwalifikacje zawodowe na współczesnym rynku pracy 12
Rozdział 2. Kształcenie i doskonalenie pracowników w małych i mikro przedsiębiorstwach 15
2.1. Tradycyjna i nowa rola grup pracowniczych 15
2.2. Doskonalenie zawodowe drogą do mistrzostwa zawodowego 18
2.3. Linia rozwoju zawodowego pracownika 22
Rozdział 3. Salon fryzjerski „X” jako miejsce kształcenia i rozwoju pracowników 26
3.1 Profil działalności 26
3.2. Struktura zatrudnienia 27
3.3. Kształcenie i doskonalenie pracowników 29
Rozdział 4. Metodologia badań własnych 32
4.1. Przedmiot i cel badań 32
4.2. Problemy i hipotezy badawcze 34
4.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 38
4.4. Teren badań i próbka badawcza 45
Rozdział 5. Wyniki badań 47
Zakończenie 50

Kapitał ludzki jako szansa pozyskania funduszy unijnych w celu efektywniejszego rozwoju zasobów ludzkich

Wstęp 2
ROZDZIAŁ I. KAPITAŁ LUDZKI W ORGANIZACJI 4
1. Istota natury ludzkiej w organizacji 4
2. Zakres przedmiotowy gospodarowania potencjałem ludzkim 7
3. Sytuacyjne podejście do gospodarowania potencjałem ludzkim 12
4. Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji sprzyjającej ludziom 19
ROZDZIAŁ II. WSPÓLNOTOWE RAMY INSTYTUCJONALNE I POMOC W ZAKRESIE ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH 26
2.1. Europejska strategia zatrudnienia 26
2.2. Polskie dostosowania programowo- planistyczne 32
2.3. Pomoc w zakresie Rozwoju Zasobów Ludzkich 37
2.3.1. Pomoc przedakcesyjna 37
2.3.2. Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 41
2.3.3. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 43
2.3.4. Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL 49
ROZDZIAL III. PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI JAKO SZANSA ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH 52
3.1. Cele i obszary wsparcia programu 53
3.2. Komplementarność z innymi programami operacyjnymi 57
3.3. Zarządzanie i wdrażanie PO Kapitał Ludzki 59
3.4. Finansowanie PO Kapitał Ludzki 61
ZAKOŃCZENIE 67
BIBLIOGRAFIA 68
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 72

Istota zarządzania zasobami ludzkimi

Wstęp 2
Rozdział I. Znaczenie zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji 4
1.1. Pojęcie zarządzania zasobami ludzkimi 4
1.2. Rys historyczny kształtowania się poglądów na zarządzanie personelem 6
1.3. Rodzaje struktur działu personalnego 10
1.4. Modele zarządzania zasobami ludzkimi (polityki kadrowej) 12
1.5. Cele i zadania zarządzania zasobami ludzkimi 19
Rozdział II. Etapy zarządzania zasobami ludzkimi 24
2.1. Planowanie personelu 24
2.2. Rekrutacja personelu 27
2.3. Selekcja kandydatów 31
2.4. Wprowadzenie do pracy 35
2.5. Motywowanie 37
2.6. Szkolenie i doskonalenie 40
2.7. Ocena pracowników 43
Rozdział III. Strategiczne zarządzanie personelem 46
3.1. Znaczenie i koncepcja strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi 46
3.2. Strategiczny wymiar zarządzania personelem 51
3.3. Wpływ kultury organizacyjnej na skuteczność w kierowaniu ludźmi 57
Zakończenie 67
Bibliografia 69
Spis rysunków i tabel 71

Efektywność rekrutacji i selekcji w przedsiębiorstwie

Wstęp 3
ROZDZIAŁ I. ROLA KAPITAŁU LUDZKIEGO WE WSPÓŁCZESNYM PRZEDSIĘBIORSTWIE 5
1.1. Pojęcie i istota zarządzania kapitałem ludzkim 5
1.2. Klasyczne i współczesne uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi 11
1.3. Modele polityki personalnej 19
ROZDZIAŁ II. REKRUTACJA I SELEKCJA JAKO PROCES POZYSKIWANIA KAPITAŁU LUDZKIEGO 27
2.1. Przygotowanie procesu rekrutacji 27
2.2. Proces pozyskiwania kapitału ludzkiego we współczesnym przedsiębiorstwie 32
2.3. Pułapki rekrutacji w nowoczesnej organizacji 36
2.4. Najnowsze trendy w selekcji i rekrutacji kandydatów 41
ROZDZIAŁ III. PRZEDSIĘBIORSTWO ORANGE POLSKA S.A. JAKO OBIEKT ANALIZY PROCESU POZYSKIWANIA KAPITAŁU LUDZKIEGO. 47
3.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa – historia i profil działalności 47
3.2. Analiza SWOT przedsiębiorstwa 50
3.3. Struktura organizacyjna i struktura zatrudnienia 52
3.4. Charakterystyka polityki personalnej 53
ROZDZIAŁ IV. ANALIZA EFEKTYWNOŚCI REKRUTACJI I SELEKCJI W PROCESIE TWORZENIA KAPITAŁU LUDZKIEGO NA PRZYKŁADZIE ORANGE POLSKA S.A. 66
4.1. Analiza rekrutacji pracowników 66
4.2. Analiza selekcji pracowników 72
4.3. Efektywność kapitału ludzkiego – diagnoza strategiczna 82
4.4. Możliwości udoskonalenia systemu rekrutacji i selekcji kapitału ludzkiego przedsiębiorstwie 86
Podsumowanie 91
Bibliografia 94
Spis tabel 96
Spis rysunków i wykresów 97
Załączniki 98

Doskonalenie zawodowe pracowników

Wstęp 2
Rozdział 1. Wybrane problemy doskonalenia zawodowego w świetle literatury przedmiotu 4
1.1. Pojęcie, istota i funkcje doskonalenia zawodowego 4
1.2. Cele i zadania doskonalenia zawodowego 7
1.3. Charakterystyka wybranych metod i form doskonalenia zawodowego 10
1.4. Doskonalenie zawodowe a efektywność pracy 12
Rozdział 2. Metodyka badań własnych 15
2.1. Cele i przedmiot badań 15
2.2. Problemy i hipotezy badawcze 15
2.3. Metody, techniki i narzędzia badań 16
2.4. Organizacja i teren badań 17
2.5. Charakterystyka badanej zbiorowości 19
Rozdział 3. Doskonalenie zawodowe pracowników w świetle badań własnych 21
3.1. Metody i formy doskonalenia zawodowego realizowane przez badany zakład pracy 21
3.2. Ocena kursu organizowanego w ramach doskonalenia zawodowego przez badanych pracowników 24
3.3. Opinia kadry kierowniczej na temat efektywności doskonalenia zawodowego pracowników 27
Uogólnienia i wnioski 29
Bibliografia 32
Spis tabel, rysunków i wykresów 33
Aneks 34

Budowanie kapitału ludzkiego ZHP

Wstęp 2
Rozdział I. Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji 5
1.1. Pojęcie kapitału ludzkiego 5
1.2. Strategiczna rola zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji 7
1.3. Cele zarządzania kapitałem ludzkim 13
1.4. Ludzie jako zasób strategiczny 14
1.5. Rola zarządzania kapitałem ludzkim w procesie komunikowania i wdrożenia strategii 18
Rozdział II Budowanie kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa 25
2.1. Budowanie kapitału ludzkiego w firmie 25
2.2. Lojalność i zaangażowanie pracowników 27
2.3. Umiejętności i wiedza pracowników 32
2.4. Motywacja pracowników 37
2.5. Efektywność inwestycji w kapitał ludzki 40
Rozdział III. Charakterystyka organizacji w aspekcie budowania kapitału ludzkiego 48
3.1. Struktura organizacji pozarządowej ZHP 48
3.2. Charakterystyka zasobów ludzkich w organizacji ZHP 54
3.3. Strategia organizacji w dziedzinie budowania kapitału ludzkiego ZHP 58
Zakończenie 64
Bibliografia 66
Spis rysunków i tabel 70
Załącznik 71

Kultura organizacyjna a innowacyjność przedsiębiorstw

Streszczenie 3
Wstęp 5
Rozdział 1. Innowacje w przedsiębiorstwie 6
1.1. Pojęcie innowacji i innowacyjności 6
1.2. Podział i źródła innowacji 9
1.3. Proces innowacyjny w przedsiębiorstwie 15
1.4. Czynniki warunkujące innowacyjność w przedsiębiorstwie 17
Rozdział 2. Kultura organizacyjna przedsiębiorstwa 22
2.1. Pojęcie kultury organizacyjnej 22
2.2. Funkcje kultury organizacyjnej 25
2.3. Typy kultur organizacyjnych 26
Rozdział 3. Wpływ kultury organizacyjnej na innowacyjność przedsiębiorstw 34
3.1. Wpływ kultury organizacyjnej na innowacyjność w świetle badań Petersa i Watermana 34
3.2. Krytyka tych badań w świetle H. Steinmanna i G. Schreyoegga 37
3.3. Omówienie koncepcji postmodernistycznych (przykł. ze Steinmannem) 39
Zakończenie 43
Bibliografia 46
Spis tabel 48