Prace dyplomowe z dziedziny: ZZL

prace dyplomowe z zzl – prace magisterskie i licencjackie z zarządzania zasobami ludzkimi

Motywowanie jako funkcja zarządzania

Wstęp 2
Rozdział I. Zarządzanie i jego funkcje 4
1.1. Zarządzanie – istota i ewolucja 4
1.2. Funkcje zarządzania 11
1.3. Nowoczesne techniki zarządzania 20
Rozdział II. Istota motywacji i koncepcje systemu motywowania 27
2.1. Pojęcie motywacji 27
2.2. Tradycyjne modele systemu motywowania 29
2.3. Nowoczesne koncepcje motywowania 41
2.4. Organizacyjne instrumenty pobudzania motywacji 49
Rozdział III. Charakterystyka firmy X Sp. z o.o. 65
3.1. Rys historyczny 65
3.2. Charakterystyka działalności i otoczenia firmy 68
3.3. Struktura organizacyjna i zatrudnienie 71
3.4. System motywacyjny w firmie 73
Rozdział IV. Motywowanie pracowników Firmy X w świetle przeprowadzonych badań własnych 79
3.1. Przedmiot i cel badań 79
3.2. Charakterystyka próby badawczej 79
3.3. Problemy i hipotezy badawcze 82
3.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze 83
3.5. Analiza wyników badań wg problemów badawczych 85
3.6. Wnioski i propozycje 93
ZAKOŃCZENIE 99
BIBLIOGRAFIA 100

Znaczenie motywacji wewnętrznej w zarządzaniu zasobami ludzkimi

Wprowadzenie 2
Rozdział I Motywacja w zarządzaniu 3
1.1. Motywacja jako element procesu zarządzania 3
1.1.1. Charakter działań motywacyjnych 4
1.1.2. Rozwój teorii motywacji w zarządzaniu 6
1.1.3. Koncepcja motywacyjnego wpływu na ludzi 17
1.2. Motywacja w praktyce 19
1.3. Skuteczność motywacji jako czynnik rozwoju przedsiębiorstwa 24
Rozdział II Indywidualizacja podejścia do motywacji w przedsiębiorstw 28
2.1. Specyfika motywacji 28
2.2. Działania motywacyjne w firmach 32
2.2.1. Motywacja w firmach prywatnych 34
2.2.2. Specyfika motywacji w zakładach budżetowych 37
2.3. Zmiany w systemach motywacji polskich organizacji na przestrzeni lat 39
2.4. Różnice w motywacji organizacji prywatnych i publicznych 42
Rozdział III Metodyka badań własnych 48
3.1. Podstawa problematyczna badań 48
3.2. Cel badań 48
3.3. Problemy i hipotezy badawcze 49
3.4. Zmienne i wskaźniki 52
3.5. Techniki badawcze 54
3.6. Opis terenu badań 56
Rozdział IV Analiza badań dotyczących motywacji 66
4.1. Dyskusja wyników badań 66
4.2. Polityka motywacyjna w firmach prywatnych i państwowych 84
4.3. Wnioski dla systemów motywacyjnych 85
Zakończenie 86
Bibliografia 87
Spis tabel i rysunków 88

Kierownik i jego styl kierowania

Wstęp 3
Rozdział 1. Kultura organizacji i jej wpływ na wybór stylu kierowania przez kierownika. 6
1. 1. Kultura organizacyjna – ogólna charakterystyka. 6
1. 2. Czynniki warunkujące kulturę organizacyjną. 12
1. 3. Modele kultury organizacyjnej. 20
Rozdział 2. Kierownik i jego rola w organizacji. 27
2.1 Kierowanie – podstawowe założenia. 27
2.1.1. Przywództwo. 27
2.1.2. Przywództwo a kierowanie. 29
2.1.3. Władza i jej źródła. 31
2.2. Kierownik, menedżer, dyrektor – ogólna charakterystyka. 33
2.3. Rola kierownika w organizacji. 35
2.3.1. Cechy i umiejętności dobrego menedżera. 35
2.4 Top menedżer – „najwyższa głowa” w firmie. 39
2.4.1. Zakres działania menedżera. 39
2.4.2. Postawy menedżera w różnych stadiach rozwoju organizacji. 41
Rozdział 3. Style kierowania. 45
3.1 Styl kierowania – definicje. 45
3.2 Podział stylów kierowania. 48
3.3 Czynniki wpływające na wybór stylu kierowania w organizacji. 52
3.4 Kwalifikacje posiadane przez menedżera a styl kierowania. 54
3.5 Zależność stylu kierowania od cech osobowościowych i kwalifikacji pracowników. 57
Zakończenie 60
Bibliografia 62

Motywacja i satysfakcja w pracy

Wstęp 2
Rozdział 1 Istota i znaczenie motywowania w zachowaniu człowieka 4
1. Pojecie i znaczenie motywacji 4
2. Teorie motywacji – przegląd 10
2.1. Teoria motywacji w ujęciu tradycyjnym 10
2.2. Teorie motywacji w ujęciu przedmiotowym 23
Rozdział 2 Praktyczne instrumenty pobudzania osiągnięć w przedsiębiorstwach 33
1. Płacowe środki pobudzania motywacji 33
2. Pozapłacowe środki pobudzania motywacji 42
Rozdział 3. Motywowanie pracowników na przykładzie przedsiębiorstwa Cemat Silicon S.A. 54
1. Opis przedsiębiorstwa Cemat Silicon S.A. 54
2. Systemy motywacyjne stosowane w przedsiębiorstwie Cemat Silicon S.A. 60
3. Ocena wpływu istniejącego systemu motywacyjnego na motywację do pracy i satysfakcje z niej na podstawie przeprowadzonej ankiety 64
Zakończenie 71
Bibliografia 71
Spis tabel i rysunków 71
Aneks 71

Model kompetencyjny menedżera służby zdrowia

WSTĘP 3
I. WIZERUNEK MENEDŻERA W LITERATURZE PRZEDMIOTU 5
1. Historyczny kontekst roli kierownika 5
2. Koncepcje stylów kierowania 9
3. Funkcje i role kierownika w czasach współczesnych 16
4. Kompetencje kierownika a sprawność zarządzania 20
5. Modele kompetencyjne w zarządzaniu 26
II. RYNEK USŁUG MEDYCZNYCH W POLSCE I JEGO SPECYFIKA 33
1. Uregulowania prawne polskiego rynku usług medycznych 33
2. Charakterystyka rynku usług medycznych w Polsce 40
III. PROBLEMATYKA PRACY A CZYNNIKI REGULUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ MENEDŻERA SŁUŻBY ZDROWIA W POLSCE 53
IV. KOMPETENCJE MENEDŻERA SŁUŻBY ZDROWIA 61
ZAKOŃCZENIE 71
BIBLIOGRAFIA 73
SPIS TABEL 77
SPIS RYSUNKÓW 79

Identyfikacja i pomiar kapitału intelektualnego

Wstęp 3
Rozdział I Kapitał intelektualny jako potencjalna wartość ekonomiczna 5
1.1. Kategoria kapitału jako pojęcie pochodne kapitału intelektualnego i kapitału ludzkiego. 5
1.2. Kapitał intelektualny definicje, wieloznaczność pojęć, źródła powstania 8
1.3. Odmiany kapitału intelektualnego 11
1.4. Modele pomiaru kapitału intelektualnego 16
1.5. Miejsce kapitału intelektualnego w rachunkowości 24
Rozdział II. Kapitał ludzki i jego znaczenie w firmie 30
2.1. Wartość kapitału ludzkiego jako determinanta kapitału intelektualnego 30
2.2. Modele pomiaru kapitału ludzkiego 38
2.3. Płaca godziwa w rozumieniu modelu płacowego opartego o wartość kapitału ludzkiego 45
Rozdział III. Metodyka pomiaru i prezentacji kapitału ludzkiego 54
3.1. Próba zdefiniowania wartości kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie 54
3.2. Wyliczenie kapitału intelektualnego 61
3.2. Prezentacja kapitału ludzkiego 65
Zakończenie 73
Bibliografia 74
Spis tabel i rysunków 77

Doskonalenie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. STRUKTURA ORGANIZACYJNA – INTERPRETACJA POJĘĆ PODSTAWOWYCH 4
1. Struktura organizacyjna – jak rozumieć pojęcie 4
2. Klasyfikacja struktur organizacyjnych 13
2.1. Struktury klasyczne 13
2.2. Struktury nowoczesne 17
2.3. Struktury sieciowe 20
3. Wymiary struktur organizacyjnych 23
ROZDZIAŁ II. METODY DOSKONALENIA 27
1. Metoda analizy diagnostycznej 27
2. Metoda prognostyczna 35
3. Modelowanie 39
ROZDZIAŁ III. DOSKONALENIE STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA „X”. 48
1. Założenia badawcze 48
2. Charakterystyka przedsiębiorstwa wybranego do badań 51
3. Analiza i ocena 53
4. Wnioski 74
ZAKOŃCZENIE 79
BIBLIOGRAFIA 81
SPIS TABEL 83
SPIS RYSUNKÓW 84

Jak radzą sobie kobiety na stanowiskach kierowniczych

Wstęp
Rozdział I. Kobieta – menedżer
1. Kobieta w roli lidera w organizacji
2. Efektywne komunikowanie się w organizacji
3. Osobisty rozwój
4. Motywowanie zespołu
Rozdział II. Kobiety i mężczyźni w organizacjach
1. Równość szans kobiet i mężczyzn – definicja
2. Płeć a kultura organizacyjna
3. Zjawisko segregacji zawodowej kobiet na rynku pracy, stereotypy
3.1. Praca jako wartość w życiu kobiet
3.2. Pojęcie i struktura stereotypów związanych z płcią
3.3. Negatywne stereotypy o pracy zawodowej kobiet
Rozdział III. Kobiety i mężczyźni a komunikowanie
1. Różnice międzypłciowe w psychologii i ich wpływ na zdolności werbalne
1.1. Różnice pomiędzy kobietami oraz mężczyznami w zakresie zdolności werbalnych.
1.2. Różnice w komunikacji niewerbalnej.
2. Specyfika wypowiedzi mężczyzn i kobiet
2.1. Wyznaczniki płci w zachowaniach językowych
2.2. Podział funkcji i ról społecznych kobiet i mężczyzn
2.3. Językowe zdolności kreacyjne kobiet i mężczyzn
3. Wpływ płci na komunikację
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i wykresów

Awans jako środek motywujący

Wstęp 3
Rozdział 1. Charakterystyka zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji 5
1.1. Istota zarządzania zasobami ludzkimi 5
1.2. Planowanie zatrudnienia 10
1.3. Rekrutacja i selekcja 15
1.4. Motywowanie 20
1.5. Wynagradzanie 26
1.6. Szkolenie i rozwój 28
1.7. Ocena pracowników 31
Rozdział 2. Miejsce awansu pracowników w ich indywidualnym rozwoju 36
2.1. Rozwój indywidualny pracowników 36
2.2. Awans pionowy i poziomy 41
2.3. Ścieżki rozwoju (planowanie karier) 44
2.4. Oceny pracownicze jako element rozwoju pracownika 50
2.5. Systemy szkoleń oraz procedury wspomagające rozwój i ułatwiające doskonalenie 57
Rozdział 3. Metodyka badań własnych 64
3.1. Podstawa problematyczna badań 64
3.2. Cel badań 67
3.3. Problemy i hipotezy badawcze 69
3.4. Techniki badawcze 71
3.5. Opis terenu badań – badany Urząd Skarbowy 74
Rozdział 4. Analiza badań dotyczących awansowania pracowników 75
4.1. Dyskusja wyników badań 75
4.2. Polityka awansowania pracownikach w firmach prywatnych i instytucjach państwowych 82
4.3. Wnioski 88
Zakończenie 96
Bibliografia 98
Spis rysunków 101
Spis tabel 102

Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie

Wstęp 2
Rozdział 1. Znaczenie czynnika ludzkiego w działalności przedsiębiorstwa 4
1.1. Ewolucja funkcji personalnej 4
1.2. Narzędzia i środki wspomagające zarządzanie potencjałem ludzkim 14
1.2.1. Dobór 14
1.2.2. Szkolenie i rozwój 15
1.2.3. Motywowanie 20
1.2.4. Wynagrodzenie 26
1.3. Uwarunkowania prawne polityki kadrowej 31
Rozdział 2. Etapy zarządzania personelem w przedsiębiorstwie 34
2.1. Źródła i techniki doboru personelu 34
2.2. Szkolenie i doskonalenie kadr 39
2.3. Metody oceny i nagradzania pracowników 48
2.3.1. Ocena pracowników 48
2.3.2. Wynagradzanie pracowników 52
Rozdział 3. Telekomunikacja Polska S.A. jako obiekt badań 57
3. 1. Historia powstania i rozwoju przedsiębiorstwa 57
3. 2. Charakterystyka obszaru działalności firmy i jej struktura organizacyjna 62
3. 3. Analiza SWOT 69
Rozdział 4. Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie XXX 72
4.1. Dobór czynnika ludzkiego 72
4.2. System doskonalenia pracowników 78
4.3. Wpływ oceny pracowników na awanse i zwolnienia 85
Zakończenie 91
Bibliografia 93
Spis wykresów 98
Spis schematów 99