Prace dyplomowe z dziedziny: ZZL

prace dyplomowe z zzl – prace magisterskie i licencjackie z zarządzania zasobami ludzkimi

Style kierowania na przykładzie przedsiębiorstwa X Sp. z o.o.

Wstęp 2
Rozdział I. Teoria zarządzania kierowniczego 4
1. Kierowanie jako rodzaj działań zorganizowanych 4
2. Struktura czynności kierowniczych 11
3. Kierowanie oraz jego rola w zarządzaniu organizacją 22
4. Umiejętności kierownicze 25
Rozdział II. Style kierowania- ujęcie teoretyczne 27
1. Pojęcie stylu kierowania 27
2. Typologie stylów kierowania 31
3. Czynniki wpływające na wybór stylu kierowania 43
4. Metody badania stylów kierowania w ujęciu teoretycznym 52
Rozdział III. Badanie stylów kierowania w firmie X Sp. z o.o. 56
1. Metoda przeprowadzanych badań 56
2. Prezentacja firmy X Sp. z o.o. 59
3. Wyniki analizy stylów kierowania na przykładzie wybranych stanowisk. 65
Zakończenie 94
Bibliografia 96
Spis tabel i schematów 98
Aneks 99

Strategia i organizacja zarządzania zasobami ludzkimi

Wstęp 3
Rozdział I. Tworzenie organizacji wielopodmiotowych 5
1.1. Formy organizacji wielopodmiotowych 5
1.1.1 Koncern 7
1.1.2. Grupa kapitałowa 8
1.1.3. Holding 10
1.2. Motywy tworzenia koncernów 13
1.3. Sposoby tworzenia koncernów 14
1.4. Planowanie strategiczne w organizacji wielopodmiotowej 17
Rozdział II. Planowanie strategiczne zarządzania zasobami ludzkimi 23
2.1. Koncepcja efektywności organizacji 23
2.2. Rola przywódcza 26
2.3. Narzędzia i techniki planowania 30
2.4. Struktura procesu zarządzania strategicznego 33
2.5. Wdrażanie strategii i kontrola 35
Rozdział III. Strategiczna integracja zasobów ludzkich 45
3.1. Planowanie strategiczne potencjału ludzkiego w organizacji międzynarodowej 45
3.2. Selekcja strategiczna 49
3.3. Strategiczne szkolenia i rozwój zawodowy 58
3.4. Strategiczne zarządzanie motywacją i wynagrodzeniami 62
Rozdział IV. Prezentacja firmy Roche 65
4.1. Historia i rozwój 65
4.2. Misja, cel i strategia 70
4.3. Zakres i kierunki działalności 71
4.4. Charakterystyka zatrudnienia 77
Rozdział V. Strategia i organizacja zarządzania potencjałem ludzkim w organizacji wielopodmiotowej na przykładzie firmy Roche 79
5.1. Proces planowania zasobów ludzkich 79
5.2. Metody rekrutacji i selekcji pracowników 83
5.2.1. Rekrutacja wewnętrzna 83
5.2.2. Outsourcing kadrowy 86
5.3. Szkolenia i rozwój pracowników 88
5.4. System ocen pracowniczych 92
5.5. System motywacyjny organizacji 95
Zakończenie 101
Bibliografia 103
Spis tabel i schematów 106

Rodzaje strategii kadrowych na przykładzie firmy X

WSTĘP 2
I. Podstawy strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi 5
1.1 Filozofia zarządzania zasobami ludzkimi 5
1.2 Strategia personalna i jej elementy składowe. 13
1.3 Modele strategii personalnej organizacji. 24
1.4 Rodzaje strategii personalnych (kadrowych) 31
II. Polityka personalna Firmy X S.A. 36
2.1 Historia i opis firmy X 36
2.2 Aspekty polityki personalnej firmy X 42
2.3. Struktura zatrudnienia w firmie X 48
III. Ocena strategii kadrowej firmy X S.A. 53
3.1 Ogólne założenia strategii kadrowej badanej firmy 53
3.2 Prezentacja Strategii kadrowych firmy X 56
3.3 Ocena istniejącej strategii kadrowej a proponowane zmiany 71
ZAKOŃCZENIE 77
BIBLIOGRAFIA 82
SPIS RYSUNKÓW 84

Rekrutacja i selekcja – metody

Wstęp 2
Rozdział 1. Teoretyczne podstawy zarządzania zasobami ludzkimi 4
1.1. Podstawowa terminologia 4
1.2. Znaczenie i rola zasobów ludzkich w organizacji 8
1.3. Strategia firmy a jej polityka personalna 11
1.4. Popyt i podaż zasobów ludzkich 15
Rozdział 2. Metody i charakterystyka rekrutacji pracowników 24
2.1. Planowanie i procedura zatrudnienia 24
2.2. Charakterystyka i rodzaje rekrutacji 30
2.3. Proces rekrutacji 35
2.4. Źródła rekrutacji 39
2.5. Selekcja – metody i sposoby selekcji 43
Rozdział 3. Adaptacja zawodowa pracownika 49
3.1. Pojęcie procesu adaptacji zawodowej 49
3.2. Formy procesu adaptacji 52
3.3. Wymagania wobec nowych pracowników 59
3.4. Metody adaptacji w organizacji 61
Rozdział 4. Alternatywne metody rekrutacji 68
4.1. Elastyczność zatrudnienia 68
4.2. Formy zatrudnienia 75
4.3. Zalety i wady elastycznych form zatrudniania 83
Zakończenie 88
Bibliografia 90
Spis rysunków 93
Spis tabel 94

Rekrutacja pracowników

Wstęp 2

Rozdział 1. Filozofia i praktyka zarządzania 3
1.1.Istota i podstawowe pojęcia związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi 3
1.2. Idea zarządzania zasobami ludzkimi 6
1.3. Modele zarządzania zasobami ludzkimi 11
1.4. Pracownicy we współczesnym przedsiębiorstwie 15
1.5. Cechy rekrutacji 19

Rozdział 2. Rekrutacja zewnętrzna i wewnętrzna we współczesnym przedsiębiorstwie 23
2.1. Charakterystyka najpopularniejszych metod rekrutacji zewnętrznej pracowników 23
2.2. Dobór wewnętrzny pracowników 30
2.3. Efektywność rekrutacji 35
2.4. Proces rekrutacji na najwyższe stanowiska w firmie – headhuntering 41

Rozdział 3. Proces rekrutacji na przykładzie EGIS Polska Sp. z o.o. 43
3.1. Charakterystyka firmy 43
3.2. Zakres obowiązków pracowników i wymagania wobec kandydatów do pracy na stanowisku przedstawiciela medycznego 47
3.3. Proces rekrutacji i adaptacji nowych przedstawicieli medycznych 49

Zakończenie 58
Spis schematów i tabel 60
Bibliografia 61

Reengineering – kierowanie ludźmi w różnych systemach

Wstęp 2
Rozdział 1. Procesowe zarządzanie przedsiębiorstwem 4
1.1 Pojęcie reengineering 4
1.2 Wybrane koncepcje zmian 10
1.3 Identyfikacja klientów i procesów organizacji 16
1.4 Tworzenie wizji radykalnej poprawy przedsiębiorstwa 19
Rozdział 2. Koncepcje reengineering 27
2.1 Rodzaje narzędzi 27
2.2 Koszty stosowanych narzędzi 34
2.3 Zastosowanie efektywnej metodologii 37
2.4 Wybór platformy systemowej 40
Rozdział 3 Wykorzystanie technologii informatycznej 46
3.1 Informacja jako czynnik produkcyjny 46
3.2 Środki przekazu informacji 53
3.3 Zasady aplikacji informatycznej w zarządzaniu 62
3.4 Rola technologii informatycznej w reengineerig BPR-Dbis 70
Rozdział 4 Reengineerig w przedsiębiorstwie Skanska S.A. 80
4.1 Charakterystyka przedsiębiorstwa Skanska S.A. 80
4.2 Projektowanie systemów zarządzania w firmie Skanska S.A. 88
4.3 Zastosowanie metodologii strategii procesu 96
4.4 Konsekwencje wprowadzenia reengineering w firmie Skanska S.A. 101
Zakończenie 109
Bibliografia 113
Spis tabel, rysunków i fotografii 117

Potrzeby i możliwości doskonalenia zawodowego pracowników

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ 1 DETERMINANTY STRATEGII ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH 4
1.1. TERMINOLOGIA DOTYCZĄCA TEMATU 4
1.2. DETERMINANTY OGÓLNE 7
1.3. DETERMINANTY SZCZEGÓŁOWE 14
1.4. PSYCHOLOGICZNE CZYNNIKI SPRZYJAJĄCE UCZENIU SIĘ 17
ROZDZIAŁ 2 STRATEGIE PROFESJONALNEGO ZARZĄDZANIA ROZWOJEM ZASOBÓW LUDZKICH W PRYWATNYCH ZAKŁADACH PRACY 24
2.1. PODSTAWOWE PRZEKONANIA DOTYCZACE STRATEGII WEWNĘTRZNEJ 24
2.2. PROCESY ROZWOJU LUDZI 31
2.2.1. PODSTAWOWE PROCESY PRZEGLĄDU I OCENY EFEKTYWNOŚCI ORAZ ROZWOJU 34
2.2.2. RÓŻNICA POMIĘDZY PLANAMI SZKOLENIA A PLANAMI UCZENIA SIĘ 36
2.2.3. PROCESY ZARZĄDZANIA ROZWOJEM I KARIERĄ 38
2.3. USTALANIE HIERARCHII WAŻNOŚCI POTRZEB W DZIEDZINIE KSZTAŁCENIA 41
ROZDZIAŁ 3 SZKOLENIE JAKO FORMA WSPIERANIA ROZWOJU PRACOWNIKÓW 44
3.1. SZKOLENIA OPARTE NA KOMPETENCJACH 44
3.2. POLITYKA SZKOLENIOWA A ZARZĄDZANIE ZMIANĄ 47
3.3. POLITYKA SZKOLENIOWA A ZARZĄDZANIE WIEDZĄ 53
3.4. POLITYKA SZKOLENIOWA A ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 58
ROZDZIAŁ 4 POTRZEBY INDYWIDUALNE W ZAKRESIE ROZWOJU PRACOWNIKÓW W ŚWIETLE PRZEPROWADZONYCH BADAŃ WŁASNYCH 66
4.1. HIPOTEZY BADAWCZE 66
4.2. OPIS METODY BADAWCZEJ 67
4.3.CHARAKTERYSTYKA PRÓBY BADAWCZEJ 68
4.4. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ 68
4.5. WNIOSKI 81
ZAKOŃCZENIE 84
BIBLIOGRAFIA 86
SPIS RYSUNKÓW 88
SPIS SCHEMATÓW I TABEL 89
ANEKS 90

Polityka personalna w przedsiębiorstwach usług telekomunikacyjnych

Wstęp 2
Rozdział I Przedsiębiorstwo telekomunikacyjne i jego rola w gospodarce 5
1.1 Pojęcie przedsiębiorstwa w gospodarce 5
1.2 Rodzaje przedsiębiorstw w gospodarce 11
1.3 Rola przedsiębiorstw w gospodarce 20
Rozdział II Charakterystyka przedsiębiorstw telekomunikacyjnych. 25
2.1 Plus/Polkomtel 31
2.2 T-Mobile Polska S.A. 37
2.3 Orange Polska S.A. 43
Rozdział III System personalny w przedsiębiorstwie 49
3.1 Pojęcie systemu personalnego 49
3.2 Elementy systemu personalnego 54
3.3 Zatrudnienie jego znaczenie i formy 59
3.4 Rola motywacji w przedsiębiorstwie 63
3.5 Znaczenie i możliwości awansu, szkolenia 68
Rozdział IV Polityka zatrudnienia w przedsiębiorstwie telekomunikacyjnym Orange Polska S.A. 72
4.1 System rekrutacji i wstępnej selekcji 72
4.2 System szkoleń pracowników 76
4.3 Systemy oceny pracowników 83
Rozdział V Polityka wynagrodzeń w przedsiębiorstwie telekomunikacyjnym 86
5.1 Płacowe 86
5.2 Pozapłacowe 96
Zakończenie 103
Bibliografia 105
Spis tabel i rysunków 109

Podnoszenie kwalifikacji kadry zarządczej

Wstęp 2
Rozdział 1. Istota i znaczenie kompetencji oraz kwalifikacji zawodowych 4
1.1. Struktura kompetencji 4
1.2. Analizowanie pracy i wymagań kwalifikacyjnych 7
1.3. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników 10
1.3.1. Formy doskonalenia zawodowego 13
1.3.2. Zasady i metody doskonalenia zawodowego 15
1.4. Podnoszenie kwalifikacji jako podstawa rozwoju zawodowego pracownika 20
Rozdział 2. Strategie profesjonalnego zarządzania rozwojem zasobów ludzkich 22
2.1. Czynniki determinujące strategię rozwoju zasobów ludzkich 22
2.2. Proces rozwoju pracowników 26
2.3. Plany szkoleniowe a plany uczenia się oraz procesy zarządzania rozwojem i karierą 29
2.4. Sukcesy w pracy działu rozwoju zasobów ludzkich 34
2.4.1. Profesjonalne metody w pracy działu rozwoju zasobów ludzkich 34
2.4.2. Mierniki sukcesu w pracy działu rozwoju zasobów ludzkich 36
Rozdział 3. Szkolenia kadry zarządzającej w przedsiębiorstwie 40
3.1. Identyfikacja potrzeb szkoleniowych 40
3.1.1. Określenie celów szkoleniowych 43
3.1.2. Projektowanie szkoleń 53
3.2. Raport ze szkolenia 55
3.3. Monitorowanie i ocena efektów szkoleń 56
Zakończenie 64
Bibliografia 66
Spis tabel i rysunków 69