Prace dyplomowe z dziedziny: ZZL

prace dyplomowe z zzl – prace magisterskie i licencjackie z zarządzania zasobami ludzkimi

Przekształcenia w strukturze organizacyjne

Wstęp 3
1. Struktura organizacyjna firmy. 5
1.1. Pojęcie organizacji i jej struktury. 5
1.2. Czynniki strukturotwórcze w przedsiębiorstwie. 13
1.3. Definiowanie celów. 16
1.4. Otoczenie organizacji. 19
2. Rodzaje i projektowanie struktur organizacyjnych. 24
2.1. Rodzaje struktur organizacyjnych. 24
2.2. Nowoczesne struktury organizacyjne. 31
2.3. Projektowanie skutecznej struktury organizacyjnej. 37
3. Restrukturyzacji organizacji. 44
3.1. Czynniki restrukturyzacji. 44
3.2. Plan restrukturyzacji jako narzędzie dynamizujące proces zarządzania zmianami. 48
3.3. Racjonalizacja struktury zatrudnienia w przedsiębiorstwie. 50
3.4. Opracowanie projektu polityki komunikacyjnej w restrukturyzowanym przedsiębiorstwie. 54
4. Charakterystyka struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa WARS. 60
4.1. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa WARS. 60
4.2. Zakres kompetencji poszczególnych jednostek organizacyjnych Oddziału przedsiębiorstwa Wars. 65
4.3. Współpraca stanowisk sztabowych z innymi działami przedsiębiorstwa. 74
4.4. Ocena obecnej struktury organizacyjnej WARS. 80
5. Zmiany w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa WARS. 82
5.1. Czynniki determinujące zmiany w strukturze organizacyjnej. 82
5.2. Kierunki, metody i sposoby dokonania zmian w strukturze organizacyjnej i zadaniowej przedsiębiorstwa Wars. 84
5.3. Założenia doskonalenia struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa Wars SA. 85
Zakończenie 88
Bibliografia 90
Spis tabel 92
Spis rysunków 93
Spis schematów 94

System ocen pracowniczych

Wstęp 3
Rozdział 1. Problemy teoretyczne zarządzania współczesną organizacją 5
1.1. Funkcje i struktura zarządzania 5
1.2. Składniki zarządzania 8
1.3. Zarządzanie personelem i jego struktura 9
Rozdział 2. System ocen okresowych w polityce personalnej przedsiębiorstwa 17
2.1. Cele i formy oceny pracowników 17
2.2. Wymagania stawiane systemom ocen 20
2.3. Oczekiwania pracowników wobec systemu ocen okresowych 22
2.4. Tworzenie systemu ocen 24
2.5. Relacja pomiędzy systemem ocen pracowników a pozostałymi aspektami polityki personalnej firmy 29
Rozdział 3. Metody oceny pracowników 45
3.1. Metody relatywne 45
3.1.1. Ranking 45
3.1.2. System porównywania parami 47
3.1.3. Metoda rozkładu normalnego 48
3.2. Metody absolutne 51
3.2.1. Punktowa skala ocen 51
3.2.2. Skale ważone 53
3.2.3. Ocena opisowa 54
3.2.4. Testowa metoda oceny 56
3.2.5. Metoda zdarzeń krytycznych 57
3.2.6. Skale behawioralne 59
3.2.7. Zarządzanie przez cele 62
3.2.8. Assessment Center 69
Rozdział 4. Metodologia badań własnych 75
4.1. Przedmiot i cel badań 75
4.2. Problemy i hipotezy badawcze 75
4.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 78
4.4. Teren i organizacja badań 80
Rozdział 5. System ocen pracowniczych w przedsiębiorstwie PolCard 83
5.1. Charakterystyka badanej grupy 83
5.2. Analiza wyników badań własnych 86
5.3. Wnioski z przeprowadzonych badań 99
6. Zakończenie 103
7. Literatura 105
8. Załączniki 107
8.1. Wzór ankiety 107
8.2. Tabela wyników badań 111
8.3. Spis rysunków, tabel i wykresów 113

Proces doboru pracowników

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I POLITYKA PERSONALNA 5
1. Pojęcie polityki personalnej 5
2. Źródła i zadania polityki personalnej 8
3. Zasady i uwarunkowania polityki personalnej 13
4. Planowanie zatrudnienia 20
ROZDZIAŁ II DOBÓR PRACOWNIKÓW 27
1. Formy rekrutacji 27
2. Rekrutacja zewnętrzna 33
3. Rekrutacja wewnętrzna 38
ROZDZIAŁ III REKRUTACJA PRACOWNIKÓW DO DZIAŁU SPRZEDAŻY NA PRZYKŁADZIE SPÓŁKI ENIRO POLSKA 44
1. Krótka charakterystyka firmy 44
2. Profil i kluczowe kompetencje kandydata na stanowisko konsultanta ds. reklamy 45
3. Proces selekcji i rekrutacji 49
3.1. Analiza CV 50
3.2. Rozmowa telefoniczna – zaproszenie na spotkanie 52
3.3. Spotkanie 53
3.4. Rozmowa kwalifikacyjna 58
3.4.1. Życiorys 60
3.4.2. Umiejętności sprzedażowe kandydata 61
3.4.3. Umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach zawodowych 64
3.4.4. Motywacja 65
3.4.5. Zatrudnienie 68
PODSUMOWANIE 69
BIBLIOGRAFIA 71
SPIS TABEL I SCHEMATÓW 73
ANEKS 74

Pozapłacowe motywowanie pracowników

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ 1. TEORETYCZNE ASPEKTY MOTYWACJI PRACOWNIKÓW 6
1.1. Pojecie, istota i znaczenie motywacji 6
1.2. Wybrane modele motywowania 13
1.3. Teorie motywacji 17
1.3.1. Teoria potrzeb A. Maslowa 17
1.3.2. Dwuczynnikowa teoria motywacji F. Herzberga 18
1.3.3. Teoria osiągnięć D. McClellanda 19
1.3.4. Teorie treści 21
1.3.5. Teorie procesu 22
1.3.6. Teorie wzmocnienia B.F. Skinnera 23
1.4. Rodzaje środków motywacyjnych 24
ROZDZIAŁ 2. MOTYWACJA POZAPŁACOWA 29
2.1. Świadczenia socjalne 29
2.2. Gratyfikacje 35
2.3. Dokształcanie i doskonalenie kwalifikacji zatrudnionych 39
2.4. Pozostałe możliwości pozametrialnego motywowania pracowników 43
ROZDZIAŁ 3. WSPÓŁCZESNE PODEJŚCIE DO POZAPŁACOWEGO MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW 57
3.1. Na świecie 57
3.2. W Polsce 65
3.3. System motywacyjny w firmie Miejskie Zakłady Autobusowe w Warszawie 70
3.3.1. Charakterystyka firmy Komunikacja Miejska jako podmiotu gospodarczego 70
3.3.2. Zasób ludzki firmy 73
3.3.3. Firma Miejskie Zakłady Autobusowe w Warszawie jako miejsce badań nad pozapłacowymi formami motywowania pracowników 75
ROZDZIAŁ 4. PROPOZYCJE ZMIAN W POZAPŁACOWYM SYSTEMIE MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW 83
4.1 Wnioski wynikające z badań. 83
4.2. Projekt systemu pozapłacowego motywowania pracowników Komunikacji Miejskiej. 92
4.3. Sposoby motywowania. 98
ZAKOŃCZENIE 105
BIBLIOGRAFIA 107
SPIS RYSUNKÓW 111
SPIS TABEL 112
ANEKS 113

Polityka personalna firmy

Wstęp

Rozdział 1. Polityka personalna- wpisać aspekt tematu.
1.1 Pojęcie i zakres polityki personalnej
1.2 Modele polityki personalnej
1.3 elementy polityki personalnej

Rozdział 2. Charakterystyka przedsiębiorstwa X
2.1 Historia
2.2 Profil działalności produktu, rynek , klienci
2.3 Struktura organizacji i zatrudnienia
2.4 Charakterystyka ekonomiczno- finansowa

3. Działanie polityki personalnej na przykładzie firmy X
3.1 Rekrutacja i selekcja pracowników.
3.2 Wynagrodzenie pracowników.
3.3 Rozwój i szkolenie.
3.4 Ocena.

Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel
Aneksy

Motywowanie niematerialne pracowników

Wstęp 2
Rozdział I. Motywowanie pracowników w teorii zarządzania 4
1.1. Pojęcie motywacji 4
1.2. Charakterystyka teorii motywacji 9
1.3. Charakterystyka wybranych teorii procesu 18
Rozdział II. Koncepcje systemu motywowania w przedsiębiorstwie 27
2.1. Tradycyjne modele systemu motywowania 27
2.2. Nowoczesne koncepcje motywowania 39
2.3. Metody diagnozowania systemu motywowania 47
Rozdział III. Pozapłacowe systemy motywacyjne 54
3. 1. Szkolenia pracowników 54
3.2. Okresowe oceny pracowników 57
3.3. Opieka medyczna 60
3.4. Pozostałe formy motywacji pozapłacowej pracowników 66
Rozdział IV. Motywowanie pracowników w przedsiębiorstwie Polkomtel S.A. 72
4.1. Charakterystyka firmy i zakres jej działalności 72
4.2. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa 77
4.3. Założenia i funkcje systemu motywacyjnego stosowanego w przedsiębiorstwie 82
4.4. Instrumenty motywowania wykorzystywane w przedsiębiorstwie 88
Zakończenie 99
Bibliografia 101
Spis tabel 104
Spis rysunków 105

Motywowanie pracowników w sferze informacyjnej

Wstęp 4
1. Pojęcie i systematyka teorii motywacji 7
1.1. Istota merytorycznych treści motywacyjnych 7
1.2. Systematyka teorii motywacji 13
1.3. Charakterystyka wybranych teorii procesów motywacyjnych 17
1.4. Wnioski 34
2. Zintegrowany model motywacji i funkcjonalne uwarunkowania systemu motywacyjnego 36
2.1. Charakterystyka i analiza zintegrowanego modelu motywacyjnego 36
2.2. Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania systemu motywacyjnego 44
2.3. Wnioski 61
3.System informacyjny przedsiębiorstwa jako element wspomagający proces motywacyjny 64
3.1. Struktura i funkcjonowanie systemu informacyjnego przedsiębiorstwa 64
3.2. Procedury pozyskiwania informacji w przedsiębiorstwie 73
3.3. Procedury gromadzenia, przetwarzania, opracowywania i dystrybucji informacji w przedsiębiorstwie 81
3.4. Wnioski 86
4.Informacyjne motywowanie pracowników w Polkomtel S.A. 88
4.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa Polkomtel S.A. 88
4.2. Struktura organizacyjna Polkomtel S.A. 98
4.3. Założenia, funkcje i instrumenty motywowania stosowane w Polkomtel S.A. 101
4.4. Wnioski 112
Zakończenie 116
Bibliografia 120
Spis tabel 125
Spis rysunków 126

Ocena pracownika w procesie zzl

WSTĘP

ROZDZIAŁ I.
MOTYWACJA PRACOWNIKA W PROCESIE ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI
1.1. Istota motywacji
1.2. Wybrane koncepcje i modele motywacji
1.2.1.Teoria treści
1.2.2.Teoria procesu
1.2.3.Teoria wzmocnienia
1.3. Współczesne podejście do motywacji
1.3.1.Teoria S. Borkowskiej
1.3.2.Model X. Gliszczyńskiej
1.3.3.Model J. Penca
1.3.4.Inne koncepcje motywacji

ROZDZIAŁ II.
ELEMENTY SYSTEMU MOTYWACYJNEGO
2.1.Dobór pracowników
2.2.Rola systemu ocen
2.3.System awansowania
2.4.Szkolenie i rozwój pracowników
2.5.Wynagrodzenie
2.6. Wpływ organizacji pracy na system motywacyjny
2.6.1.Motywacyjne formy organizacyjne pracy
2.6.2.Partycypacja pracownicza w zarządzaniu
2.7. Płaca jako główny instrument oddziaływania motywacyjnego na zasoby ludzkie
2.7.1.I stota i funkcje pracy
2.7.2. Systemy motywowania płacowego
2.8. Pozapłacowe środki motywacyjne
2.8.1.Pozamaterialne czynniki motywacji
2.8.2.Motywowanie do zachowań pro jakościowych

ROZDZIAŁ III
OCENA PRACY PRACOWNIKÓW W PROCESIE ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI
2.1. Ocena pracy a ocena wymagań pracy
2.2. Wartościowanie pracy
3.3. Proces oceniania pracowników
3.3.1 Kryteria ocen
3.3.2 Błędy w procesie oceniania
3.4. Etapy procesu oceniania
3.5. Rola oceny w zarządzaniu zasobami ludzkimi

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA

Motywowanie jako funkcja zarządzania

Wstęp 2
Rozdział I. Zarządzanie i jego funkcje 4
1.1. Zarządzanie – istota i ewolucja 4
1.2. Funkcje zarządzania 11
1.3. Nowoczesne techniki zarządzania 20
Rozdział II. Istota motywacji i koncepcje systemu motywowania 27
2.1. Pojęcie motywacji 27
2.2. Tradycyjne modele systemu motywowania 29
2.3. Nowoczesne koncepcje motywowania 41
2.4. Organizacyjne instrumenty pobudzania motywacji 49
Rozdział III. Charakterystyka firmy X Sp. z o.o. 65
3.1. Rys historyczny 65
3.2. Charakterystyka działalności i otoczenia firmy 68
3.3. Struktura organizacyjna i zatrudnienie 71
3.4. System motywacyjny w firmie 73
Rozdział IV. Motywowanie pracowników Firmy X w świetle przeprowadzonych badań własnych 79
3.1. Przedmiot i cel badań 79
3.2. Charakterystyka próby badawczej 79
3.3. Problemy i hipotezy badawcze 82
3.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze 83
3.5. Analiza wyników badań wg problemów badawczych 85
3.6. Wnioski i propozycje 93
ZAKOŃCZENIE 99
BIBLIOGRAFIA 100

Znaczenie motywacji wewnętrznej w zarządzaniu zasobami ludzkimi

Wprowadzenie 2
Rozdział I Motywacja w zarządzaniu 3
1.1. Motywacja jako element procesu zarządzania 3
1.1.1. Charakter działań motywacyjnych 4
1.1.2. Rozwój teorii motywacji w zarządzaniu 6
1.1.3. Koncepcja motywacyjnego wpływu na ludzi 17
1.2. Motywacja w praktyce 19
1.3. Skuteczność motywacji jako czynnik rozwoju przedsiębiorstwa 24
Rozdział II Indywidualizacja podejścia do motywacji w przedsiębiorstw 28
2.1. Specyfika motywacji 28
2.2. Działania motywacyjne w firmach 32
2.2.1. Motywacja w firmach prywatnych 34
2.2.2. Specyfika motywacji w zakładach budżetowych 37
2.3. Zmiany w systemach motywacji polskich organizacji na przestrzeni lat 39
2.4. Różnice w motywacji organizacji prywatnych i publicznych 42
Rozdział III Metodyka badań własnych 48
3.1. Podstawa problematyczna badań 48
3.2. Cel badań 48
3.3. Problemy i hipotezy badawcze 49
3.4. Zmienne i wskaźniki 52
3.5. Techniki badawcze 54
3.6. Opis terenu badań 56
Rozdział IV Analiza badań dotyczących motywacji 66
4.1. Dyskusja wyników badań 66
4.2. Polityka motywacyjna w firmach prywatnych i państwowych 84
4.3. Wnioski dla systemów motywacyjnych 85
Zakończenie 86
Bibliografia 87
Spis tabel i rysunków 88