Prace dyplomowe z kierunku: Zarządzanie

prace dyplomowe z zarządzania

Jakość w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw

Wstęp 2
Rozdział I. Definicja małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich specyfika 3
1.2. Podstawowe pojęcia i definicje 3
1.1. Formy organizacyjno-prawne 7
Rozdział II. Uwarunkowania sukcesu małych i średnich firm 11
2.1. Cele przedsiębiorstwa 11
2.2. Rola kapitału przedsiębiorstwa 18
Rozdział III. Sposoby utrzymania i doskonalenia jakości w sektorze małych i średnich firm 21
Zakończenie 28
Bibliografia 29

Jakość obsługi klienta w kształtowaniu satysfakcji klienta na przykładzie NZOZ X

Wstęp 2
Rozdział I. Marketing usług 4
1.1. Pojęcie i definicja usług 4
1.2. Charakterystyka usług 7
1.3. Klasyfikacja i typizacja usług 13
1.3.1. Systemy klasyfikacji usług 15
1.3.2. Typizacja usług 21
Rozdział II. Kształtowanie satysfakcji klienta 25
1. Istota i podstawy pomiaru satysfakcji klienta 25
1.1. Zasady i mechanizmy kształtowania satysfakcji 25
1.2. Programy wynagradzania lojalności klientów 29
2. Bazy danych o klientach 31
3. Formy komunikacji online i usługi prokonsumenckie 37
4. Metodyka badania i pomiaru satysfakcji klientów 40
Rozdział III. Badanie satysfakcji klientów przedsiębiorstwa NZOZ X45
1. Prezentacja przedsiębiorstwa NZOZ Medina 45
2. Badanie ankietowe satysfakcji klientów przedsiębiorstwa NZOZ X47
2.1. Teren i organizacja badania 47
2.2. Problemy i hipotezy badawcze 47
2.3. Cele badawcze 48
2.4. Charakterystyka próby badawczej 48
3. Analiza wyników badania 49
4. Satysfakcja klientów jako kluczowa zmienna w zarządzaniu przedsiębiorstwem 52
Zakończenie 56
Bibliografia 58
Spis rysunków, tabel i wykresów 60
Aneks 61

Jakość miernikiem pozycji McDonalds

Wstęp 3
Rozdział I. Kluczowe aspekty zarządzania przez jakość 5
1.1. Jakość w literaturze przedmiotu 5
1.2. Koncepcje i zasady zarządzania jakością 10
1.3. Systemy zarządzania jakością 17
1.3.1. Normy jakościowe produktów 18
1.3.2. Warunki jakości doskonałej 20
1.4. Cele polityki jakości 21
Rozdział II. Wizerunek McDonald’s na rynku polskim 24
2.1. Informacje o firmie 24
2.2. Struktura organizacyjna 31
2.3. Funkcjonowanie firmy 34
2.4. Zakres działalności McDonald’s 40
2.4.1. Rynek 40
2.4.2. Kooperanci i dostawcy 44
Rozdział III. Tworzenie jakości w McDonald’s 47
3.1. System HACCP (Analiza Ryzyka i Krytycznych Punktów Kontroli) 48
3.2. Proces produkcji 49
3.2.1. Szkolenia pracowników 50
3.2.2. Higiena 55
3.2.3. Praca na stanowiskach produkcji 56
3.3. Obsługa klienta 58
3.4. Kontrola jakości 60
Rozdział IV. Metodologia badań własnych oraz analiza wyników 67
4.1. Przedmiot, cel i hipotezy badawcze 67
4.2. Metody, organizacja i przebieg badań 71
4.3. Charakterystyka społeczno-demograficzna badanej zbiorowości 72
4.3.1. Charakterystyka konsumentów 72
4.3.2. Charakterystyka pracowników 76
4.4. Analiza wyników badań własnych 78
4.4.1. Produkty McDonald’s i ich jakość w świetle oceny konsumentów 79
4.4.2. System zapewnienia jakości i ocena jakości z punktu widzenia pracowników 86
Załączniki 94
Zakończenie 102
Bibliografia 105
Spis rysunków 107
Spis wykresów 108
Spis tabel 109

Funkcjonalność systemu MFG klasy ERP

Wstęp 2
Rozdział I. Rola przetwarzania informacji w zarządzaniu 4
1.1. Istota informacji 5
1.2. Systemy informacyjne w zarządzaniu 8
1.3. Integracja systemów informacyjnych 13
1.4. Technologie informacyjne 16
1.5. Perspektywy rozwiązań na rzecz przetwarzania informacji w zarządzaniu 20
Rozdział II. Współczesne systemy informacyjne w zarządzaniu 23
2.1. Cechy systemów informacyjnych 23
2.2. Funkcje systemów 27
2.3. Typy systemów 33
2.4. Systemy klasy ERP 35
2.4.1 Funkcjonalność systemów ERP 35
2.4.2 Własności systemów ERP 37
2.4.3 Aspekty technologiczne 38
2.5. Bezpieczeństwo systemów informacyjnych 39
Rozdział III. System MFG/PRO 43
3.1. Ogólna charakterystyka systemu MFG 43
3.2. Budowa i funkcjonalność systemu MFG 46
3.3. Ocena użyteczności – ankieta 53
Załącznik 62
Zakończenie 65
Bibliografia 67
Spis rysunków 70
Spis wykresów 71

Fundusze unijne jako źródło finansowania rozwoju firmy

Wstęp 3
Rozdział I. Przedsiębiorstwo i źródła jego finansowania 5
1.1. Przedsiębiorstwo w systemie gospodarki rynkowej 5
1.1.1. Pojęcie i cechy przedsiębiorstwa 5
1.1.2. Cele i funkcje przedsiębiorstwa 11
1.1.3. Klasyfikacja przedsiębiorstw 14
1.2. Majątek przedsiębiorstwa i źródła jego finansowania 19
1.2.1. Istota finansowania działalności gospodarczej 19
1.2.2. Kapitały przedsiębiorstwa jako źródła finansowania majątku 22
1.2.3. Kryteria finansowania działalności przedsiębiorstwa 24
Rozdział II. Fundusze strukturalne 31
2.1. Fundusze strukturalne – zakres pojęciowy i rodzaje 31
2.2. Finansowanie działalności przedsiębiorstwa przez fundusze europejskie 42
2.3. Wykorzystanie funduszy europejskich – podsumowanie pierwszego okresu uczestnictwa Polski w strukturach UE 48
2.4. Możliwości wykorzystania funduszy unijnych w Polsce 49
2.5. PARP – przykład działania instytucji wdrażającej środki finansowe z Unii Europejskiej 51
Rozdział III. Charakterystyka Przedsiębiorstwa Odzieżowego „X” 55
3.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa 55
3.2. Inwestycje realizowane i planowane 58
3.3. Fundusze zasilające i strategie rozwoju 67
3.4. Analiza strategiczna Przedsiębiorstwa Odzieżowego „X” 72
3.4.1. Dane finansowe 72
3.4.2. Analiza 5 sił Portera 73
3.4.3. Analiza makro i mikrootoczenia 77
3.4.4. Analiza SWOT 85
Rozdział IV. Ocena funduszy jako źródeł finansowania 91
4.1. Ocena zasad udzielania pomocy z funduszy unijnych 91
4.2. Ocena pomocy unijnej dla MSP 97
4.3. Ocena pomocy unijnej dla Firmy Odzieżowej „X” 102
Zakończenie 105
Bibliografia 107
Spis tabel 111
Spis rysunków 112

Formy organizacyjno-prawne podejmowania działalności gospodarczej na terytorium RP przez przedsiębiorców zagranicznych

Wstęp 2
Rozdział I. Zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej przez podmioty zagraniczne w Polsce 4
1.1. Podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej przed akcesem Polski do struktur Unii Europejskiej 8
1.2. Zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej przez podmioty zagraniczne w świetle ustawy prawo działalności gospodarczej 13
Rozdział II. Oddział przedsiębiorcy zagranicznego w świetle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 20
2.1. Pojęcie osoby zagranicznej przedsiębiorcy zagranicznego 20
2.2. Obowiązki oddziału 25
2.2.1. Rejestracja 25
2.2.2. Prowadzenie rachunkowości w języku polskim 33
2.3. Zakaz prowadzenia działalności przez oddział 39
Rozdział III. Przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego 41
3.1. Przedmiot działalności 41
3.2. Obowiązki przedsiębiorcy zagranicznego 45
3.3. Zakaz prowadzenia działalności przez przedstawicielstwo 49
Zakończenie 51
Bibliografia 53
Spis rysunków 56

Firma leasingowa – jako przedsiębiorstwo sieciowe

Wstęp 3

Rozdział I. Geneza i istota leasingu 5
1.1. Powstanie i rozwój leasingu 5
1.1.1. Początki leasingu 6
1.1.2. Ekspansja leasingu na świecie 9
1.2. Istota leasingu 13

Rozdział II. Charakterystyka leasingu 25
2.1. Ogólna charakterystyka leasingu 25
2.1.1. Leasing operacyjny 25
2.1.2. Funkcje leasingu operacyjnego 31
2.1.3. Leasing finansowy 32
2.1.4. Ograniczenia prawne umowy leasingu 36
2.2. Podstawa prawna funkcjonowania leasingu 39
2.2.1. Uregulowania polskie 39
2.2.2. Uregulowania konwencji Unidroit 40

Rozdział III. Leasing jako dodatkowe źródło finansowania gospodarki 43
3.1. Leasing jako jedna z form finansowania inwestycji 43
3.1.1. Główne rodzaje transakcji leasingowych 43
3.1.2. Klasyfikacja umów leasingu 47
3.2. Analiza porównawcza pomiędzy leasingiem a kredytem 50
3.3. Zwiększenie wartości firmy przy korzystaniu z usług firm finansowania inwestycji za pomocą leasingu przy wykorzystaniu analizy finansowej 52
3.4. Aspekt finansowy od strony finansującego – pozyskiwanie przez firmę leasingową finansowania pozwalającego prowadzić jej działalność 56
3.4.1. Kredyty 56
3.4.2. Emisje papierów dłużnych 57
3.4.3. Sekurytyzacja i sprzedaż wierzytelności 58

Rozdział IV. Przedsiębiorstwo sieciowe 61
4.1. Pojęcie organizacji sieciowych 61
4.2. Formy organizacji sieciowych 72
4.2.1. Sieć przedsiębiorstw 72
4.2.2. Organizacja wirtualna 73
4.2.3. Kontrakt/alians strategiczny 75
4.2.3. Franchising 78
4.2.4. Outsourcing i inne 81

Rozdział V. „BRE LEASING” jako przedsiębiorstwo sieciowe, jeden z podmiotów infrastruktury finansowej 83
5.1. Podstawowe dane firmy 83
5.2. Warunki współpracy 85
5.3. Leasing przez Internet 85
5.4. Finansowanie ruchomych środków trwałych 86
5.5. Oferta i warunki umów leasingowych oraz pakiet BREL UNIA 87
5.6. Warunki finansowania i zalety „BRE LEASING” 88

Zakończenie 93

Bibliografia 95

Spis rysunków 100

CRM ako narzędzie wspierające budowanie długotrwałych relacji z klientami

dwa pierwsze rozdziały pracy dyplomowej

ROZDZIAŁ I. FILOZOFIA ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM 3
1.1. Istota i założenia CRM 3
1.2. Rozwój koncepcji CRM 7
1.3. Definicja Customer Relationship Management 8
1.4. Znaczenie budowania relacji z klientem dla firmy 10
1.4.1. Pozyskiwanie lojalności klienta wobec firmy 11
1.4.2. Przyczyny nielojalności klientów wobec firmy 16
1.5. CRM jako narzędzie wspierające współczesne przedsiębiorstwo 18
1.5.1. Pozyskiwanie potencjalnych klientów 19
1.5.2. Obsługa cyklu sprzedaży 20
1.5.3. Utrzymanie więzi z klientami 21
1.5.4. Wspomaganie działalności operacyjnej 23

ROZDZIAŁ II. OPIS WDROŻENIA I TECHNOLOGII CRM 26
2.1. Procesy wdrożeniowe aplikacji CRM 26
2.1.1. Przebieg analizy przedwdrożeniowej 27
2.1.2. Wdrożenie aplikacji CRM 29
2.1.3. Opis stanowiska pracy po wdrożeniu CRM 37
2.2. Koszt wdrożenia systemu CRM 39
2.3. Najczęściej wykorzystywane elementy składowe w systemach CRM 41
2.4. Rozwiązania CRM na przykładzie BZWBK SA 43
2.4.1. Moduł Sales & Marketing 43
2.4.2. Moduł serwisowy 44
2.4.3. Moduł Call Center 44
2.5. Sytuacja w firmie przed wdrożeniem CRM 47

Rola CRM w działalności sprzedażowej przedsiębiorstwa

Wstęp 4

Rozdział I. Zarządzanie kontaktami z klientami 6
1.1. Pojęcie oraz architektura CRM 6
1.2. Zasadnicze właściwości systemu CRM 10
1.3. Geneza rozwoju CRM 16
1.4. Czynniki wewnętrzne i zewnętrzne rozwoju CRM 18
1.5. CRM jako filozofia zarządzania 23

Rozdział II. Ogólna charakterystyka firmy Michelin Polska Sp. z o.o. 29
2.1. Grupa Michelin i „narodziny” ludzika Michelin 29
2.2. Struktura organizacyjna i produkty Michelin Polska Sp. z o.o. 31
2.3. Misja i wartości Michelin Polska Sp. z o.o. 37
2.4. Strategia oraz podstawy funkcjonowania Michelin Polska Sp. z o.o. 39
2.5. Kształtowanie relacji z klientem Michelin Polska Sp. z o.o. 45

Rozdział III. Innowacyjne rozwiązania w firmie Michelin Polska Sp. z o.o. 49
3.1. Wykorzystanie Call Center jako narzędzia w poprawie efektywności sprzedaży 49
3.2. Wykorzystanie Extranetu 51
3.3. Baza danych klientów jako element CRM 53

Podsumowanie 61

Bibliografia 65

Spis rysunków 68

Spis fotografii 69

Załącznik 70

Analiza strategiczna

rozdział teoretyczny pracy dyplomowej

Rozdział I. Pojęcie strategii, analizy strategicznej i diagnostycznej 3
1.1. Rodzaje i cele analizy diagnostycznej i strategicznej 3
1.2. Zakres analizy diagnostycznej i strategicznej 6
1.3. Metody analizy diagnostycznej i strategicznej 9
1.4. Procedury, etapy i formy analizy diagnostycznej i strategicznej 18
1.5. Rola analizy diagnostycznej i strategicznej w procesie zarządzania 21
Bibliografia 24