Prace dyplomowe z dziedziny: Zarządzanie

prace dyplomowe z zarządzania

Istota małych przedsiębiorstw handlu detalicznego

jeden rozdział pracy dyplomowej

Rozdział I. Istota małych przedsiębiorstw handlu detalicznego 3
1. Pojęcie i rodzaj przedsiębiorstw handlowych 3
2. Specyfika małych przedsiębiorstw handlu detalicznego 9
3. Znaczenie małych przedsiębiorstw w handlu detalicznym 16

Tworzenie nowej Spółki z o.o. zajmującej się importem tarcz diamentowych

Wstęp 2

Rozdział I. Charakterystyka spółek i kanałów dystrybucji 3
1.1. Ogólna charakterystyka spółek 3
1.2. Rodzaje kanałów dystrybucji 16

Rozdział II. Etapy tworzenia spółki 23
2.1. Formalności prawne związane z tworzeniem spółki 23
2.2. Najważniejsze postanowienia umowy spółki 25
2.3. Odpowiedzialność prawna w spółce 32
2.4. Dlaczego spółka? 33

Rozdział III. Procedury i problemy związane z tworzeniem spółki 42
3.1. Wstępne założenia spółki 42
3.2. Biznes plan spółki 46
3.3. Analiza otoczenia i porównanie z konkurencją 48

Rozdział IV. Tworzenie sieci dystrybucji tarcz diamentowych 56
4.1. Wybór kanału dystrybucji 56
4.2. Organizacja dystrybucji w nowo powstałej spółce 64

Zakończenie 69

Bibliografia 71

Spis tabel 76

Spis wykresów 77

Spis fotografii 78

Wykorzystanie balanced scorecard w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I ZNACZENIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSKIEJ GOSPODARCE 5
1.1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SEKTORA MSP W POLSCE. 5
1.2. DZIAŁALNOŚĆ SEKTORA MSP W POLSCE. 15
1.3. ZNACZENIE SEKTORA MSP W POLSCE. 21
ROZDZIAŁ II ZNACZENIE STRATEGII DLA ORGANIZACJI 31
2.1. POJĘCIE STRATEGII. 31
2.2. FORMUŁOWANIE STRATEGII. 37
2.3. „WSTĘP” DO ROZWOJU BALANCED SCORECARD. 44
2.4. FUNKCJONOWANIE BALANCED SCORECARD W POLSCE. 49
ROZDZIAŁ III ZAKRES KONCEPCJI BALANCED SCORECARD. 57
3.1. POJĘCIE CONTROLLINGU. 57
3.2. METODY WDROŻEŃ BALANCED SCORECARD 59
3.3. PROBLEMY Z WDROŻENIEM BALANCED SCORECARD 63
3.4. EFEKTY BALANCED SCORECARD W STRUKTURZE ORGANIZACJI. 66
ZAKOŃCZENIE 73
BIBLIOGRAFIA 75
SPIS SCHEMATÓW 78
SPIS TABEL 79
SPIS RYSUNKÓW 80

Techniki komputerowe we wspomaganiu zarządzania

Wstęp 2
Rozdział 1. Charakterystyka podstawowych obszarów zarządzania placówką oświatową 4
1.1.Podstawowe obszary zarządzania organizacją 4
1.2. Kierowanie szkołą, jego uwarunkowania i specyfika 10
Rozdział 2. Techniki komputerowe we wspomaganiu zarządzania oświatą 21
2.1. Oprogramowanie wspomagające zarządzanie 21
2.2. Oprogramowanie wspomagające specyficzne dla oświaty obszary zarządzania 28
2.3. Kompleksowe systemy zarządzania placówką oświatową 33
Rozdział 3. Najważniejsze obszary komputerowego zarządzania szkołą 44
3.1.Organizacja pracy szkoły 44
3.2. Księgowość i dział personalny 56
3.3. Sekretariat 58
3.4. System wychowawczo-dydaktyczny 60
3.5. Porównanie programów komputerowych wspomagających zarządzanie szkołą 62
Podsumowanie 65
Bibliografia 68
Spis rysunków i tabel 71

System zarządzania małym przedsiębiorstwem

Wstęp 3
Rozdział I. TEORETYCZNE PODSTAWY MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW 7
1.1. Pojęcie przedsiębiorstwa 7
1.2. Rodzaje przedsiębiorstw 13
1.3. Udział małych przedsiębiorstw w gospodarce polskiej 20
1.4. Specyfika małych przedsiębiorstw 25
Rozdział II. SYSTEM ZARZĄDZANIA W MAŁYM PRZEDSIĘBIORSTWEM 33
2.1. Pojęcie systemu zarządzania 33
2.2. Podsystem planowania 38
2.3. Podsystem organizacji 46
2.4. Podsystem kierowania 51
2.5. Podsystem kontroli 55
Rozdział III. PRZEDSIĘBIORSTWO X SPÓŁKA JAWNA JAKO MIEJSCE BADAŃ NAD SYSTEMEM ZARZĄDZANIA 63
3.1. Historia 63
3.2. Przedmiot działalności 64
3.3. Struktura organizacyjna 67
3.4. Pozycja na rynku 71
Rozdział IV. ANALIZA I OCENA SYSTEMU ZARZĄDZANIA W SPÓŁCE JAWNEJ X 73
4.1. Metoda badań empirycznych 73
4.2. Podsystem planowania 75
4.3. Podsystem organizacji 77
4.4. Podsystem kierowania 79
4.5. Podsystem kontroli 81
4.6. Propozycje udoskonalenia systemu zarządzania 86
Zakończenie 95
Bibliografia 97
Spis rysunków 101

Strukturalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstwa

Wstęp

Rozdział I. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa
1.1. Pojęcie i istota struktury organizacyjnej
1.2. Elementy struktury organizacyjnej
1.3. Funkcje struktur organizacyjnych
1.4. Rodzaje struktur organizacyjnych
1.5 Zasady projektowania struktury organizacyjnej

Rozdział II. Orientacja na rozwój organizacji
2.1. Uwarunkowania rozwojowe organizacji
2.2. Mierniki oceny rezultatów działalności organizacji
2.3. Migracja wartości
2.4. Bariery w tworzeniu organizacji
2.5. Planowanie i kontrola organizacji
2.5.1. Planowanie jak proces
2.5.2. Rodzaje planów
2.5.3. Istota, cel i etapy kontrolowania
2.5.4. Rodzaje kontroli
2.5.5. Siła konkurencyjna przedsiębiorstw

Rozdział III. Charakterystyka działalności Zakładów LENTEX S.A.
3.1. Historia powstania
3.2. Władze i struktura organizacyjna
3.2. Działalność podstawowa
3.3. Sytuacja finansowa

Rozdział IV. Wpływ realizacji „Strategii rozwoju Zakładów Lentex S.A.” na strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa
4.1. Prezentacja „Strategii rozwoju Zakładów Lentex S.A.”
4.2. Określenie uwarunkowań rozwoju sektorów i produktów
4.2.1. Perspektywy
4.2.2. Bariery
4.3. Projekty inwestycyjne
4.4. Efekty programu i ich wpływ na strukturę organizacji

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków

Ryzyko kredytowe w przedsiębiorstwie

Wstęp 2

Rozdział I. Ryzyko kredytowe 4
1.1 Pojęcie ryzyka kredytowego 4
1.2 Podział kredytów i zasady ich udzielenia przez bank 9
1.3 Sposoby zabezpieczenia kredytów bankowych 15
1.4 Czynniki zwiększające ryzyko kredytowe 19

Rozdział II. Metody Oceny Ryzyka Kredytowego 21
2.1 Zarządzanie ryzykiem kredytowym 21
2.2 Zarządzanie ryzykiem kredytowym w banku 28
2.3 Wstępna analiza ryzyka kredytowego przez bank 37
2.4 Analiza bilansu 41
2.5 Analiza rachunku zysków i strat 45
2.6 Analiza rachunku przepływów pieniężnych 47
2.7 Zarządzanie kredytem kupieckim 50

Rozdział III. Analiza Ryzyka Kredytowego Firmy Handlowej „UPOMINEK” Sp.j. 54
3.1. Analiza Ryzyka Kredytowego 54
3.2 Zarządzanie ryzykiem kredytowym Wydawnictw Komunikacji i Łączności Sp z.o.o. 58
3.3. Polityka kredytowa Banków 63

Zakończenie 68
Bibliografia 70
Spis schematów 72
Spis tabel 73
Spis rysunków 74

Efektywność zmian restrukturyzacyjnych w sektorze non-profit i możliwość ich implementacji na przykładzie…

Wstęp 3
Rozdział I. Charakterystyka „Trzeciego sektora” w Polsce 6
1.1. Istota organizacji non – profit 6
1.1.1. Instytucje publiczne jako organizacje non – profit 8
1.1.2. Organizacje pozarządowe jako organizacje non – profit 12
1.2. Finansowanie działalności sektora non – profit 17
1.3. Potrzeba restrukturyzacji sektora non – profit 21
Rozdział II. Restrukturyzacja jako imperatyw współczesnej gospodarki rynkowej 25
2.1. Istota i cele restrukturyzacji 25
2.1.1 Obszary i rodzaje restrukturyzacji 28
2.1.2. Efekty restrukturyzacji i ich typologia 31
2.1.3. Bariery systemowe restrukturyzacji 34
2.2. Specyfika zmian restrukturyzacyjnych sektora non – profit 36
2.3.1. Projekt „Otwarte Drzwi” 38
2.3.2. Programy Europejskie 39
2.3. Pragmatyka restrukturyzacji procesów w polskiej gospodarce 40
Rozdział III. Reorganizacja procesów działania, czyli reengineering 46
3.1. Konieczność reorganizacji procesów działania 46
3.2. Podjęcie decyzji o wprowadzeniu reengineeringu 51
3.3. Istota reengineeringu 54
3.4. Zasady reengineeringu 61
3.4.1. Dostawa produktów i usług na rynku 61
3.4.2. Organizowanie ludzi 63
3.4.3. Wykorzystanie technologii informacyjnej 64
Rozdział IV. Restrukturyzacja w sektorze non – profit na przykładzie gminy X 65
4.1. Podstawowe informacje o gminie 65
4.1.1. Historia i położenie geograficzne 65
4.1.2. Środowisko naturalne 66
4.1.3. Gospodarka i infrastruktura techniczna 67
4.1.4. Ludność 67
4.2. Organizacje pozarządowe 69
4.3. Mapa aktywności organizacji pozarządowych 69
4.3. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i jego efektywność 70
Zakończenie 75
Bibliografia 85
Spis tabel i rysunków 89

Przedsiębiorczość

Wstęp 2
Rozdział I Polska a Unia Europejska 7
1.1. Polska przed akcesją 7
1.2. Polska po wejściu do Unii Europejskiej 12
1.3. Uwarunkowania rozwoju dla małych przedsiębiorstw w Polsce 21
Rozdział II Prezentacja firmy PB Technik Sp. z o. o. 29
2.1. Historia i profil działalności 29
2.2. Rozwój firmy przed wejściem do UE 32
2.3. Szanse i zagrożenia dla firmy związane z funkcjonowaniem w Unii Europejskiej 38
Rozdział III Wnioski z przeprowadzonych obserwacji 47
Zakończenie 65
Bibliografia 68
Spis tabel 70

Proces wprowadzania systemu zarządzania jakością w oparciu o normę ISO

Wstęp 2
Rozdział 1. Przegląd literatury dotyczący systemów zarządzania jakością 4
1.1. Rys historyczny dotyczący zarządzania jakością 4
1.2. Systemy zarządzania jakością wg norm ISO 10
1.3. Zintegrowane systemy zarządzania jakością 16
1.4. Procesy wdrażania systemów zarządzania jakością 21
Rozdział 2. Charakterystyka Urzędu Miejskiego w Giżycku 28
2.1. Opis ogólny 28
2.2. Zasoby ludzkie w tym struktura 33
2.3. Zasoby materialne 46
2.4. Zasoby finansowe 51
2.5. Otoczenie organizacji-Urzędu Miejskiego 54
Rozdział 3. Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miejskim w Giżycku 57
3.1. Identyfikacja stanu wyjściowego 57
3.2. Polityka jakości i jej cele 61
3.3. Realizacja Polityki Jakości w Urzędzie Miejskim w Giżycku 68
3.4. Procedury systemowe 75
3.5. Wybrane procedury wydziałowe Urzędu Miejskiego w Giżycku po wprowadzeniu systemu zarządzania jakością 83
3.6. Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Giżycku po wprowadzeniu systemu zarządzania jakością 91
Zakończenie 97
Bibliografia 101
Spis tabel, rysunków i zdjęć 104