Prace dyplomowe z dziedziny: Zarządzanie

prace dyplomowe z zarządzania

Jakość obsługi klienta

Wstęp 2
Rozdział I. Konsument w centrum strategii marketingowej 4
1. Konsumenci a kryteria segmentacji rynku 4
1.1. Miejsce konsumentów w zespole kryteriów segmentacji 4
1.2. Style życia konsumentów i ich rola w wyznaczaniu segmentów rynku 8
2. Strategie pozycjonowania do reguł postępowania konsumentów 12
3. Konsument w polityce rozwoju nowego produktu na rynek 16
4. Opracowanie strategii dystrybucji i poziomu obsługi klientów 20
Rozdział II. Kształtowanie satysfakcji klienta 24
1. Istota i podstawy pomiaru satysfakcji klienta 24
1.1. Zasady i mechanizmy kształtowania satysfakcji 26
1.2. Programy wynagradzania lojalności klientów 29
2. Bazy danych o klientach 30
3. Formy komunikacji online i usługi prokonsumenckie 33
4. Metodyka badania i pomiaru satysfakcji klientów 41
Rozdział III. Badanie satysfakcji klientów Serwisu Samochodowego 44
1. Prezentacja Serwisu Samochodowego 44
2. Badanie ankietowe satysfakcji klientów Serwisu 46
2.1. Teren i organizacja badania 50
2.2. Problemy i hipotezy badawcze 50
2.3. Cele badawcze 52
2.4. Charakterystyka próby badawczej 53
3. Analiza wyników badania 54
4. Satysfakcja klientów jako kluczowa zmienna w zarządzaniu przedsiębiorstwem 66
Zakończenie 69
Bibliografia 71
Spis rysunków 73

Dystrybucja jako instrument walki konkurencyjnej przedsiębiorstwa Żywiec Trade

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. ISTOTA DYSTRYBUCJI 4
1.1. Pojęcie i funkcje dystrybucji 4
1.2. Strategie dystrybucji 6
1.3. Rola kanałów dystrybucji 13
1.4. Partnerzy dystrybucji 15
1.4.1. Obieg dystrybucji 16
1.4.2. Struktury dystrybucji 18
1.4.3. Techniki dystrybucji 21

ROZDZIAŁ II. STRATEGIE KONKURENCJI 23
2.1. Pojęcie i rodzaje strategii konkurencji 23
2.2. Wybór przewagi konkurencyjnej 28
2.3. Wybór obszaru konkurencji 36
2.4. Zarządzanie dostawcami jako strategia konkurencji 39

ROZDZIAŁ III. DYSTRYBUCJA A KONKURENCJA W PRZEDSIĘBIORSTWIE ŻYWIEC TRADE 43
3.1. Funkcjonowanie dystrybucji w firmie Żywiec Trade 43
3.2. Strategie konkurencji stosowane w firmie Żywiec Trade 46
3.3. Dystrybucja jako element walki konkurencyjnej w przedsiębiorstwie Żywiec Trade 51

ZAKOŃCZENIE 53
BIBLIOGRAFIA 55
SPIS TABEL 58
SPIS RYSUNKÓW 59
SPIS FOTOGRAFII 60

Dobór systemu organizacji pracy

1. Wstęp 2
2. Cel pracy 4
3. Zakres pracy 5
4. Analiza zagadnienia 7
4.1. Istota ZUL – charakterystyka i struktura 11
4.2. Środowisko pracy ZUL 16
4.3. Polityka Lasów Państwowych w zakresie wykonywania usług przez zleceniodawców 20
4.4. Techniki pracy 25
4.5. Kadra pracownicza 30
4.6. Przepisy BHP 32
5. Metodyka badań 35
5.1. Obiekt badań 35
5.2. Metodyka oceny organizacji pracy ZUL 37
6. Wyniki badań 42
6.1. Obszar działania 42
6.2. Sprzęt 54
6.3. Pracownicy 55
6.4. Sposób kontroli i koordynacji działań 58
6.5. Analiza SWOT 59
7. Wnioski 63
8. Literatura 66
Spis fotografii 69
Spis tytułów tabel 70
Załącznik nr 1 71
Załącznik nr 2 72
Załącznik nr 3 73

Determinanty pozycji rynkowej przedsiębiorstwa „Altom”

Wstęp 4

Rozdział I. Zachowania przedsiębiorstw na rynku 5
1.1. Charakterystyka rynku przedsiębiorstwa 5
1.2. Modele zachowań przedsiębiorstwa na rynku i czynniki je warunkujące 8
1.3. Badania rynku 11
1.4. Segmentacja i wybór rynku docelowego 14
1.5. Określenie strategii marketingowej 16

Rozdział II. Pozycjonowanie produktu 19
2.1. Wyróżnianie ofert rynkowych i mapy ich percepcji 19
2.2. Strategie pozycjonowania 23
2.3. Określenie możliwości osiągnięcia przewagi konkurencyjnej 29

Rozdział III. Identyfikacja czynników warunkujących pozycję rynkową produktu na przykładzie Przedsiębiorstwa Altom 32
3.1. Historia i przegląd ofert produktowych Firmy Altom 32
3.2. Określenie pozycji rynkowej Przedsiębiorstwa Altom i jego produktów 37
3.2.1. Macierz ADL 39
3.2.2. Macierz atrakcyjności produktu 41
3.3. Próba identyfikacji czynników warunkujących pozycję rynkową produktów Przedsiębiorstwa Altom 44

Zakończenie 47

Bibliografia 49

Spis tabel i rysunków 51

Czynniki sukcesu firmy X Sp .z o.o

Wstęp 2
Rozdział I. Zarządzanie jako podstawowy czynnik sukcesów firmy 4
1.1. Istota zarządzania 4
1.2. Nowe paradygmaty w dziedzinie zarządzania 7
1.2.1. Podejście systemowe 9
1.2.2. Podejście perspektywiczne 11
1.3. Manager a sukces firmy 13
1.3.1. Wizerunek dobrego menadżera 16
1.4. Benchmarking – czyli dochodzenie do pozycji lidera na rynku 23
Rozdział II.Opis firmy X Sp. z o.o. 28
2.1. Historia powstania i prezentacja oferty produktowej 28
2.2. Polityka jakości 34
2.3. Sytuacja finansowa 39
Rozdział III. Analiza czynników sukcesu firmy X Sp. z o.o. według koncepcji 7S 44
3.1. Strategia: produkt – rynek 44
3.2. Formalna struktura organizacyjna 47
3.3. System planowania, procedury działania, instrumenty sterowania i kontroli 50
3.4. Styl kierowania 55
3.5. Stały personel 58
3.6. Specjalne umiejętności 60
3.7. Nadrzędne cele 62
Podsumowanie 64
Bibliografia 66
Spis tabel i rysunków 69

Controlling – Zróznicowana Karta Wynikowa

Wstęp 2
Rozdział I Controlling 4
1.1. Geneza i istota Controllingu 4
1.2. Pojęcie Controlling 11
1.3. Formy i funkcje Controllingu 17
1.4. Metody i modele Controllingu 19
Rozdział II Zróżnicowana Karta Wyników (Balanced Scorecard) 24
2.1. Geneza zróżnicowanej karty wynikowej 24
2.2. Pojecie zróżnicowanej karty wynikowej 26
2.3. Cztery perspektywy zróżnicowanej karty wynikowej 31
2.4. Zarządzanie wdrażaną strategią 39
2.5. Pakiety aplikacji wspomagających zróżnicowana kartę wyników 44
Rozdział III Projekt Zróżnicowanej karty Wyników na przykładzie Warszawskich Zakładów Mechanicznych „Wuzetem” 50
3.1. Prezentacja Warszawskich Zakładów Mechanicznych „Wuzetem” 50
3.2. Projekt Zróżnicowanej Karty Wyników 53
Zakończenie 60
Bibliografia 61
Spis tabel i rysunków 63

Business Process Reengineering jako główny czynnik pomyślnego wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie na przykładzie firmy Leograf

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ 1. BUSINESS PROCESS REENGINEERING 5
1.1. Geneza i pojęcie reengineeringu 5
1.2. Metodologia reengineeringu 10
1.3. Wpływ reengineeringu na zmiany w organizacji 12
1.4. Proces – słowo kluczowe w reengineeringu 14
1.4. Ewolucja koncepcji reengineeringu 16
ROZDZIAŁ 2. METODOLOGIA DOSKONALENIA PROCESU 25
2.1. Mapowanie procesów 25
2.2. Modelowanie procesu – modele referencyjne 29
2.3. Analiza procesu 33
2.4. Przeprojektowanie procesu 36
2.5. Wdrożenie procesu 42
ROZDZIAŁ 3. ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMATYCZNY A ZMIANY W ORGANIZACJI 46
3.1. Charakterystyka zintegrowanych systemów informatycznych 46
3.2. Rola technologii informatycznej w procesie reengineeringu 50
3.3. Budowa systemu ERP 56
3.4. Wdrożenie systemu ERP 59
ROZDZIAŁ 4. REENGINEERING I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO W FIRMIE LEOGRAF 65
4.1. Ogólna charakterystyka firmy 65
4.2. Analiza struktury organizacyjnej przed zmianami 67
4.3. Charakterystyka wybranych procesów w firmie wraz z funkcjonującą technologią informatyczną 69
4.4. Analiza struktury organizacyjnej po reengineeringu 72
4.5. Charakterystyka procesów po przeprowadzeniu reengineeringu wraz z nową rolą technologii informatycznej 73
4.6. Pomiar efektywności przeprowadzonych zmian 81
ZAKOŃCZENIE 84
BIBLIOGRAFIA 86
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 89

Biznesplan małego biznesu (na przykładzie malej gastronomii ze zdrowa żywnością)

Wstęp 3
Rozdział I Teoretyczne aspekty budowy biznes planu 6
1. Istota biznesplanu 6
2. Funkcje, zastosowanie biznesplanu 11
3. Zasady budowy biznesplanu 15
4. Układ treści biznesplanu 21
Rozdział II Warszawa jako miejsce lokalizacji biznesu malej gastronomii ze zdrową żywnością 30
1. Charakterystyka Miasta Stołecznego Warszawa 30
2. Podaż usług gastronomicznych 34
3. Popyt na usługi gastronomiczne 37
4. Ceny usług gastronomicznych 41
Rozdział III Biznes plan projektu inwestycyjnego utworzenia lokalu małej gastronomii ze zdrową żywnością. 46
1. Plan sprzedaży 46
1.1. Przedmiot sprzedaży 46
1.2. Proponowane strategie 51
2. Plan techniczno- inwestycyjny 53
2.1. Formalności urzędowo-prawne 53
2.1.1. Remont i wyposażenie lokalu 54
2.1.2. Zaopatrzenie 54
3. Plan organizacyjny 56
3.1. Koszty zatrudnienia 56
3.2. Hierarchia organizacyjna 57
3.3. Plan finansowy 58
3.3.1. Bilans 58
3.3.2. Rachunek wyników 61
3.3.3 Analiza przepływów pieniężnych Cash flow 62
3.3.4 Analiza wskaźnikowa 64
Podsumowanie 66
Zakończenie 68
Bibliografia 70
Spis tabel i rysunków 71

Zdobywanie przewagi na rynku edukacyjnym

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. TEORETYCZNE PODSTAWY KONKURENCJI RYNKU EDUKACJI 5
1. Pojęcie i istota konkurencji 5
2. Formy rynku i konkurencji 10
3. Strategie konkurencji na rynku edukacyjnym 17
4. Podstawy analizy konkurencyjności na rynku edukacyjnym 22
ROZDZIAŁ II. SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W BUDOWANIU PRZEWAG KONKURENCYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW 31
1. Cele strategiczne przedsiębiorstwa i model osiągania sukcesu na rynku 31
2. Przewaga konkurencyjna jako warunek sukcesu przedsiębiorstw 38
3. Strategie osiągania przewag konkurencyjnych 44
4. Instrumenty osiągania przewag konkurencyjnych 52
ROZDZIAŁ III. JAKOŚĆ ŚWIADCZONYCH USŁUG JAKO PODSTAWA BUDOWANIA PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ NA PRZYKŁADZIE STUDIUM KSZTAŁCENIA KADR 58
1. Powstanie, zakres i rodzaj działalności firmy 58
2. Usługi edukacyjne oferowane przez Studium Kształcenia Kadr 58
3. Pozycja Studium Kształcenia Kadr na tle firm konkurencyjnych 58
4. Jakość usług edukacyjnych jako element budowania przewagi konkurencyjnej 58
ZAKOŃCZENIE 59
BIBLIOGRAFIA 60
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 64

Biznesplan wypożyczalni motocykli i skuterów X

I. Wstęp 8
II. Cele i opis przedsięwzięcia 10
1. Nazwa, cele i zamierzenia oraz forma prawna firmy 10
2. Lokalizacja firmy 11
3. Pracownicy 11
4. Czynności formalne, niezbędne do uruchomienia przedsięwzięcia 13
5. Zasoby niezbędne do uruchomienia przedsięwzięcia i będące w dyspozycji założycieli: 15
6. Koszty i działania, niezbędne do uruchomienia przedsięwzięcia. 16
III. Opis produktu 17
1. Firma X proponuje swoim klientom następujące usługi: 17
2. Przeznaczenie produktów i usług 17
3. Proponowane przez nas ceny usług: 17
4. Metody wytwarzania najważniejszych asortymentów 22
5. Narzędzia i materiały, niezbędne do obsługi skuterów i możliwości ich pozyskania. 24
6. Niezbędne aspekty prawne działalności 25
IV. Analiza rynku 26
1. Sprawozdanie z badania ankietowego 26
1.1. Określenie celu, zakresu i charakteru badań 26
1.2. Ustalenie liczby i kryteriów doboru respondentów 27
1.3. Opracowanie planu analizy wyników 27
1.4. Opracowanie kwestionariusza 28
1.5. Badania terenowe. 28
1.6. Weryfikacja uzyskanych informacji. 29
1.7. Sporządzenie raportu z badań. 29
2. Analiza konkurencji 47
3. Analiza substytutów 47
V. Marketing 49
1. Cele marketingowe 49
2. Mieszanka marketingowa 49
2.1. Produkt 49
2.2. Cena 49
2.3. Promocja 50
3. Koszty działań promocyjnych 51
3.1. Harmonogram działań promocyjnych 51
VI. Zarządzanie 52
1. Zasoby ludzkie 52
– Podstawowe typy stanowisk – krótka charakterystyka 52
– Sposób doboru i doskonalenia kadr 52
– Czynności nabywane 52
2. System motywacji 52
– System wynagrodzeń pieniężnych 52
– Inne elementy motywacji 52
3. W tym miejscu przedstawimy strukturę organizacyjną firmy 52
4. Najważniejsze systemy 53
VII. Harmonogram 54
1. Enumeracja najważniejszych czynności niezbędnych do uruchomienia przedsięwzięcia 54
2. Wyznaczenie czasu poszczególnych czynności 54
3. Przedstawienie w postaci graficznej 54
VIII. Analiza SWOT 55
IX. Analiza finansowa 57
1. Podstawowe założenia /w tym potrzebny kapitał i jego źródła/ 57
2. Bilans 57
3. Rachunek zysków i strat 57
4. Rachunek przepływów pieniężnych 57
5. Analiza progu rentowności 57
6. Analiza wskaźnikowa 57
7. Analiza opłacalności inwestycji 57
8. Budżetowanie inwestycji 57
Analiza finansowa 1. Podstawowe założenia 58
1. Koszty inwestycji 58
1.1. Ziemia 58
1.2. Budynki 58
1.3. Wyposażenie 58
2. Przychody 59
3. Koszty 59
3.1.Koszty sprzedanych usług 59
3.2.Koszty sprzedaży 59
3.3 Koszty ogólnego zarządu 59
1.Należności 63
2.Zobowiązania 63
3.Amortyzacja 63
4.Zapasy 63
5.Wydatki nie będące kosztami /np. raty spłaty kredytów/ 63