Archiwa tagu: Aspiracje i plany życiowe młodych Polaków na emigracji w Anglii

Aspiracje i plany życiowe młodych Polaków na emigracji w Anglii

Wstęp 2

ROZDZIAŁ I. CZĘŚĆ TEORETYCZNA 4
1. Migracje ludności 4
1.1. Podział migracji 4
1.2. Mobilność ludności 5
1.3. Czynniki wpływające na migracje 6
1.4. Nowa migracja 6
2. Migracja Polska w kontekście historycznym 7
3. Obraz kształtującej się migracji polskiej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej 13
4. Aspiracje i plany życiowe młodych ludzi w literaturze. 16

ROZDZIAŁ II. METODOLOGIA BADAŃ 21
1. Cel, przedmiot, problemy i hipotezy badawcze 21
2. Metody, techniki i narzędzia badawcze 23
3. Teren i organizacja badań 35
4. Charakterystyka badanej grupy 36

ROZDZIAŁ III. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ 39
1. Aspiracje i cele życiowe badanych 39
2. Czynniki wpływające na aspiracje 46
3. Wpływ grup pierwotnych na aspiracje badanej grupy 52

ZAKOŃCZENIE I PODSUMOWANIE WYNIKÓW BADAŃ 56
BIBLIOGRAFIA 59
SPIS TABEL 61
SPIS TABLIC 62
SPIS WYKRESÓW 63

Wstęp

Rzeczywistość poznaje się poprzez zdobywane doświadczenie, które jest podstawą tworzenia obrazu samego siebie i obrazu świata. Każdy z nas jest indywidualnością, reprezentuje inny obraz uczuć, zainteresowań i dążeń.

Zachowanie człowieka uwarunkowane jest poprzez aspiracje, które są jednym z ważniejszych motywów działania jednostki. Człowiek jako istota świadomie działająca, zmierzająca do przekształcania i doskonalenia samego siebie oraz środowiska społecznego kieruje się własnymi aspiracjami. Szczególnie ważne znaczenie ma poznanie aspiracji młodzieży. W okresie młodzieńczym pojawiają się i rozwijają określone aspiracje, od których zależy w dużym stopniu przebieg rozwoju społecznego młodzieży wchodzącej w dorosłe życie, jej aktywny udział w różnych formach działania, doznawane sukcesy i niepowodzenia.

Temat niniejszej pracy brzmi: Aspiracje i plany życiowe młodych Polaków przebywającej na emigracji w Anglii.

Celem pracy jest ustalenie jakie są aspiracje i plany życiowe młodych ludzi do lat trzydziestu przebywających od co najmniej jednego roku na emigracji w Środkowej Anglii w mieście Derby.
Praca składa się z trzech głównych rozdziałów.

Pierwszy rozdział zawiera wyjaśnienia terminologiczne z zakresu migracji, jej podziału, mobilności ludności. Przedstawiłem czynniki jakie wpływają na migracje zarys historyczny polskiej emigracji od końca XVIII wieku do czasów współczesnych tzn. przystąpienia Polski do struktur unijnych. W tym rozdziale zawarłem tez temat dotyczący aspiracji na podstawie literatury, wyjaśniłem w nim pojęcia aspiracji oraz czynniki oddziaływujące na kształtowanie się aspiracji

Drugi rozdział dotyczy podstawowych informacji o metodologii badań własnych, charakterystyki badanej grupy, oraz terenu i organizacji badań.

Rozdział trzeci zawiera analizę badań, na podstawie badań empirycznych, pisze w nim o aspiracjach dotyczących między innymi dalszego kształcenia się i celach życiowych przebadanej grupy; takich jak pozostanie na emigracji lub powrót do kraju; zakładanie rodziny oraz czynnikach determinujących aspiracje. Dzięki informacjom uzyskanym na podstawie badań poruszam również temat wpływu grup pierwotnych na aspiracje i środowiska polonijnego w którym się badani otaczają. Rozdział ten zawiera też informacje dotyczące powodów przyjazdu do Anglii badanych, a także, ewentualnych zmian planów życiowych w trakcie pobytu.