Analiza SWOT przedsiębiorstwa Poczta Polska

praca licencjacka z zarządzania

Wstęp 2

Rozdział I. Analiza SWOT jako jedna z metod analizy strategicznej przedsiębiorstwa 4
1.1. Pojecie i cele analizy strategicznej w przedsiębiorstwie 4
1.2. Idea i cel analizy SWOT 16
1.3. Technika prowadzenia analizy SWOT 21

Rozdział II. Ocena stanu badanego przedsiębiorstwa – Poczty Polskiej 25
2.1. Charakterystyka firmy 25
2.2. Struktura organizacyjna i zarządzanie 29
2.3. Sprzedaż i marketing 34
2.4. Majątek trwały 36
2.5. Zatrudnienie 38
2.6. Sytuacja ekonomiczna 39

Rozdział III. Zastosowanie metody SWOT do oceny pozycji Poczty Polskiej 41
3.1. Analiza makrootoczenia 41
3.2. Analiza rynku 48
3.3. Analiza konkurencji 52
3.4. Mocne i słabe strony Poczty Polskiej – podsumowanie 58

Zakończenie 61
Bibliografia 63
Spis rysunków i tabel 67

Wstęp

Transformacja polskiej gospodarki zmieniła proces zarządzania przedsiębiorstwem oraz potrzeby informacyjne kadry kierowniczej i specjalistów. Duża samodzielność przedsiębiorstw, a także konieczność stawienia czoła konkurencji wymagają od kadry przedsiębiorstw opanowania sztuki zarządzania strategicznego, pozwalającej radzić sobie w sytuacjach kryzysowych i ekstremalnie trudnych.

Zarządzanie strategiczne można przedstawić jako proces złożony z trzech etapów: analizy, planowania i zarządzania, rozumianego jako etap realizacji opracowanej strategii. W sensie czynnościowym analiza strategiczna jest zbiorem działań diagnozujących organizację i jej otoczenie, umożliwiających zbudowanie planu strategicznego i jego realizację. W sensie zaś narzędziowym analiza strategiczna jest zestawem metod analizy, które pozwalają na zbadanie, ocenę i przewidywanie przyszłych stanów wybranych elementów przedsiębiorstwa i jego otoczenia z punktu widzenia możliwości przetrwania i rozwoju.

Warto podkreślić, że w analizie strategicznej szczególne znaczenie ma metoda SWOT, która jest kompleksową metodą służąca do badania otoczenia organizacji oraz analizy jej wnętrza. Mając na uwadze powyższą tezę, celem niniejszej pracy było ukazanie przydatność analizy strategicznej w tym także analizy SWOT w działalności przedsiębiorstwa Poczta Polska.
Praca składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy rozdział stanowi rozważania teoretyczne, natomiast dwa kolejne rozdziały to empiryczna część niniejszej pracy.

W rozdziale pierwszym ukazano analizę SWOT jako jedną z metod analizy strategicznej przedsiębiorstwa. Rozważania rozpoczęto od zdefiniowania pojęcia i przedstawienia celów analizy strategicznej w przedsiębiorstwie. Następnie omówiono ideę i cel analizy SWOT. Pod koniec rozdziału teoretycznego przedstawiono technikę prowadzenia analizy SWOT.

W rozdziale drugim dokonano oceny stanu badanego przedsiębiorstwa – Poczty Polskiej. Na wstępie tego rozdziału scharakteryzowano firmę Poczta Polska. Następnie ukazano strukturę organizacyjną i zarządzanie w badanym przedsiębiorstwie. Omówiono także sprzedaż i marketing, majątek trwały, zatrudnienie oraz sytuację ekonomiczną Poczty Polskiej.

W rozdziale trzecim dokonano analizy zastosowania metody SWOT do oceny pozycji Poczty Polskiej. W badaniach skupiono uwagę na analizie makrootoczenia, analizie rynku oraz na analizie konkurencji. Pod koniec rozdziału wskazano mocne i słabe strony Poczty Polskiej.

Praca została napisana w oparciu o dostępną literaturę fachową, raporty i artykuły zamieszczone w prasie i w internecie oraz w oparciu o aktualne akty normatywne i prawne. Ponadto w pracy wykorzystano materiały wewnętrzne Poczty Polskiej.