Archiwa tagu: Metody

Metody, techniki i narzędzia wspomagające zarządzanie jakością

Wstęp 3

Rozdział I. Wprowadzenie do problematyki zarządzania jakością 5
1.1. Definicja jakości 5
1.2. Geneza norm ISO serii 9000 11
1.3. Rodzina norm ISO serii 9000 20
1.4. System zarządzania jakością według norm ISO serii 9000 22
1.5. Zarys koncepcji TQM 28

Rozdział II. Metody stosowane w procesie doskonalenia jakości w przedsiębiorstwie
produkcyjnym 31
2.1. Benchmarking 31
2.2. Just in Time 34
3.3. Reengineering 36
2.4. Outsourcing 41
2.5. Six Sigma 42
2.6. Metody zarządzania jakością produkcji: QFD, FMEA, DOE 46

Rozdział III. Narzędzia stosowane w procesie doskonalenia jakości w przedsiębiorstwie produkcyjnym 49
3.1. Histogram 49
3.2. Diagram Ishikawy 50
3.3. Diagram Pareto-Lorenza 55
3.4. Wykres korelacji 57
3.5. Arkusz kontrolny 57
3.6. Karty kontrolne 60
3.7. Schemat blokowy 63
3.8. Nowe narzędzia zarządzania jakością 65

Rozdział IV. Korzyści dla przedsiębiorstwa i jego klientów wynikające z doskonalenia jakości 70
4.1. Wpływ zarządzania jakością na poprawę funkcjonowania przedsiębiorstwa i na jego
wyniki 70
4.2. Zależność między doskonaleniem jakości a konkurencyjnością oferty 74

Rozdział V. Wspomaganie zarządzania jakością w Zakładzie Produkcji Wyrobów Odzieżowych 80
5.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa 80
5.2. System zarządzania jakością w badanym przedsiębiorstwie 83
5.3. Polityka jakości w zakresie realizacji zamówienia 85
5.4. Polityka jakości w zakresie działań zapobiegawczych i korygujących 86
5.5. Polityka jakości w zakresie nadzoru nad wyrobem niezgodnym 87

Zakończenie 88
Bibliografia 91
Spis rysunków i tabel 94

Wstęp

Zarówno teoria jak i praktyka funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw wskazują, że jakość jest najskuteczniejszym instrumentem osiągania przewag konkurencyjnych nad rynkowymi rywalami. W warunkach globalizujących się rynków należy ją jednak postrzegać w aspekcie totalnym, a więc jako jakość szeroko rozumianej oferty przedsiębiorstwa, tworzonej przez zbiory instrumentów konkurowania, poprzez które dostarczana jest klientom pożądana przez nich wartość. W związku z powyższym, trudno jest mówić o możliwości zdobycia przewagi konkurencyjnej w przypadku przedsiębiorstw, które nie posiadają sprawnie funkcjonujących systemów zarządzania jakością.

Warto przy tym podkreślić, że nie wszystkie systemy jakości gwarantują jednakową efektywność. Różni się ona również w zależności od przemysłu i kraju, w którym działa przedsiębiorstwo. Tym niemniej zarówno teoria, jak i praktyka zarządzania wskazują wyraźnie, że uwaga menedżerów skupia się coraz bardziej na kompleksowym zarządzaniu jakością (TQM) jako systemie przynoszącym najwyższą wartość ekonomiczną. Znajduje to wyraz w naukowej literaturze światowej, w której upowszechniane są wyniki badań oraz stwierdzone prawidłowości dotyczące różnych systemów zarządzania jakością. Zgromadzona wiedza dotyczy jednak przedsiębiorstw „od zawsze” funkcjonujących w strukturach gospodarek rynkowych. Jej przydatność do budowania oryginalnych systemów kompleksowego zarządzania jakością, mogących stanowić źródła uzyskiwania przewag konkurencyjnych przez polskie przedsiębiorstwa, jest więc ograniczona.

W związku z powyższym można postawić tezę, że jakość produktów i usług, jako ważny element międzynarodowej konkurencji, coraz częściej decyduje o sukcesie przedsiębiorstwa.

Celem niniejszej pracy było omówienie problematyki jakości i zarządzania jakością oraz analizy metod, technik i narzędzi wspomagających zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie produkcyjnym.

Praca składa się z pięciu rozdziałów.

Rozdział pierwszy to wprowadzenie do problematyki zarządzania jakością. Rozważania rozpoczęto od zdefiniowania pojęcia jakości. Następnie przystąpiono do ukazania genezy norm ISO serii 9000 oraz przedstawiono rodzinę tych norm. W dalszej części rozdziału omówiono system zarządzania jakością według norm serii ISO 9000 oraz przedstawiono zarys koncepcji kompleksowego zarządzania TQM.

W rozdziale drugim przedstawiono metody stosowane w procesie doskonalenia jakości w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Omówiono tu kolejno Benchmarking, Just in Time, Reengineering, Outsourcing oraz Six Sigma. Pod koniec tego rozdziału omówiono metody zarządzania jakością produkcji takie jak QFD, FMEA, DOE.

W rozdziale trzecim przedstawiono narzędzia stosowane w procesie doskonalenia jakości w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Omówiono kolejno Histogram, Diagram Ishikawy (przyczynowo-skutkowy, Diagram Pareto (Pareto-Lorenza), Wykres korelacji, Arkusz kontrolny, Karty kontrolne oraz Schemat blokowy (karta przebiegu). Pod koniec rozdziału omówiono nowe narzędzia zarządzania jakością.

Rozdział czwarty opisuje korzyści dla przedsiębiorstwa i jego klientów wynikające z doskonalenia jakości. Mowa w nim będzie o wpływie zarządzania jakością na poprawę funkcjonowania przedsiębiorstwa i na jego wyniki oraz omówione zostaną zależność między doskonaleniem jakości a konkurencyjnością oferty.

Rozdział czwarty ukazuje analizę wspomagania zarządzania jakością w Zakładzie Produkcji Wyrobów Odzieżowych. Na wstępie przedstawiona zostanie ogólna charakterystyka Zakładu. Następnie zostanie omówiony system zarządzania jakością oraz polityka jakości.

Praca została napisana w oparciu o dostępną literaturę fachową, raporty i artykuły zamieszczone w prasie i w Internecie oraz w oparciu o aktualne akty normatywne i prawne.